evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
27-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II

Wordt  dit soort  deskundigen  de toekomst  van het wetenschappelijk  onderwijs  ?

Creationisme-rapport weer bij Raad van Europa


In juni 2007  besloot de Raad, (een landenorganisatie die zich vooral met democratie en mensenrechten bezighoudt ) een   door  Creationisten fel  aangevochten  (wegens 'eenzijdig '( A)  )rapport over creationisme (scheppingsgeloof) en "intelligent design "(ontwerp" theorie"  ) terug te sturen( ter herwerking )  naar de commissie 'cultuur, wetenschap en onderwijs', die het initieel  rapport had opgesteld  
(zie daarover mijn  blog  EUROPEES ONDERWIJS ?    )De commissie 'cultuur, wetenschap en onderwijs' heeft___ na stemming  en goedkeuring op 17 september___.   het " verbeterde"   rapport weer op de agenda van de plenaire zitting  weten te plaatsen 

Volgens de nieuwe rapporteur, de Luxemburgse liberaal Anne Brasseur,  ( http://www.gouvernement.lu/gouvernement/gouvernements_precedents/periode_1999_2004/1999_2004/brasseur.html  )
 geeft juist de enorme media-aandacht na het terugsturen van het rapport aan, dat het thema een politiek onderwerp is en daarom door de Raad van Europa moet worden behandeld.

Ze benadrukt dat het doel van het rapport niet is,
de vrijheid van godsdienst (B)  aan te vechten,
maar te waarschuwen tegen een tendens om  creationisme/ ID  en wetenschap op één lijn te plaatsen (in het wetenschappelijk onderwijs .)

Het gaat er niet om  "geloof" en wetenschap tegenover elkaar te stellen, maar om het geloof ( in  creationistiche en  IDC  doctrines  )   ervan te weerhouden zichzelf als wetenschap te profileren

Er bestaan ( veel )  verschillende  geloofsvisies over  de  schepping van de  wereld  , en we respecteren die .... Onze  voorstellen ( en  boodschap )  wil  helpen verhinderen  dat het creationisme  en de ID  zich kunnen blijven  voordoen als wetenschap en kunnen worden   onderwezen als ( of ipv ) wetenschap ... Dat is waar de gevaren op de loer  liggen ..... (1)


De nieuwe rapporteur heeft  de verbeterde versie  van het eerste   rapport inhoudelijk niet veel aangepast.
De  uiteindelijk tekst die zal worden voorgelegd op 4 oktober (C)   is hier te vinden  ;
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc07/edoc11375.htm


Volgens de opstellers heeft de wetenschap de juistheid van de evolutietheorie  (2)  aangetoond ,  kan het creationisme een bedreiging vormen voor  de  mensenrechten ( 3) en willen sommige creationisten democratie zelfs vervangen door theocratie. (4)
'De creationistenbeweging bezit echt politieke macht', aldus het rapport.


LAATSTE  NIEUWS
ONDERTUSSEN  IS DE NIEUWE TEKST ALS GEAMENDEERDE  RESOLUTIE OP 4 OKTOBER  AANVAARD DOOR DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA  ---> 
Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
zie ook
Creationistische tsjeven-truken ?  (<klik)

Fragmenten uit een CANVAS  reportage   ;
WAT BETEKENT CREATIONISME - ONDERWIJS ? (Tsjok45)  (<)

NOTEN

OPGELET  !!!
UITERAARD  HEB IK SLECHTS  DATGENE WEERHOUDEN  WAT IK GOEDE  VERWOORDINGEN  EN GOEDE AANVULLENDE IDEEEN  VIND VAN MIJN EIGEN STANDPUNTEN TER ZAKE


***( Roel )
Als creationisten en hun  broeders de ID-ers   niet via slinkse wegen (de politiek en de publieke opinie) hadden geprobeerd om hun geloof aan  schoolkinderen op te dringen, had de Raad van Europa deze drastische stap nooit hoeven te overwegen .....VOOR  ALLE DUIDELIJKHEID  ;
De voorliggende  bespreking  en  stemming  op  4 october     gaat over  een
niet - bindend  ADVIES  aan de lidstaten   om  in   hun  wetenschappelijk  onderwijsprogramma    het  doceren   van het  creationisme  en het intelligent  Design  af te raden
  
(A) eenzijdigheid ?

*** ( Professioneel ID-creationist   PB  )
.....Wat de IDers willen: is  beide zijden belichten.
Dat is eerlijk, want dan kunnen jonge mensen hun eigen keuzes maken...

Echter ID en  Creationisme zijn  pseudo-wetenschap( volgens de  adviesgevende  experten en de legitieme wetenschappen  ) 
 ...ze kunnen derhalve niet  als normatief  worden gebruikt  om het  curriculum  van het onderwijs in de wetenschappen  op te stellen


Filosofie , Expertise en onderwijs(<klik)
wat is id(<klik)
Is wetenschap geloof ?(<klik)
creationisme(<klik)
De evolutietheorie is een atheïstische theorie.  ? (<klik)
Oorlog met de religie  ? (<klik)(  vrij naar  David Verbeke )
Is het "kritisch confronteren van leerlingen met verschillende keuzes" de beste manier om hen tot "gefundeerde en bewuste keuzes te brengen".

Het is natuurlijk maar de vraag of iedere leerkracht even duidelijk zal meegeven dat creationisme totaal onwetenschappelijk is, en om die reden zou men kunnen opperen om het onderwerp enkel aan te snijden in de lessen godsdienst/filosofie.
 
In het bijzonder op jonge leeftijd moet men zich nog kunnen openstellen voor allerlei nieuwe informatie om tot een overtuiging te komen.
Indien men zich in de puberteit reeds vastgepind heeft op een bepaalde godsdienst/ideologie  zal deze keuze hoogstwaarschijnlijk niet door kritisch denken en evaluatie van informatie tot stand zijn gekomen.

Ik denk dus niet dat het wenselijk is om met iedere overtuiging van pubers die hoogstwaarschijnlijk 'het gevolg is van indoctrinatie ' ( of zelfs met  eigen fantasieen  ) rekening te houden om het lespakket samen te stellen, en zeker niet binnen de wetenschappelijke vakken.
Zoiets lijkt me integendeel de deur op een gevaarlijke kier zetten

(axxyanus)
Een kritische confrontatie?
Trouwens waarom wordt zoiets altijd voorgesteld i.v.m. de evolutieleer.
Gaat de leerkracht ook astrologie ter sprake brengen, of het idee dat aardbevingen een straf van een godheid zijn .....

bron ; (http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=13239&sid=82b472f55e4ad702949a3a9e1d3defbe)(B)

*Scheppingsmythes   of   ( bepaalde ) godsdienstige  visies  voortrekken ( en   onderrichten  als  "wetenschap ") , is  zowel een inbreuk  op de godsdienstvrijheid  van andere  gelovigen  , als   misbruik maken van  het onderwijs  om  kinderen te indoctrineren  met ( of te winnen   voor) een bepaald geloof  op kosten van de belastingsbetaler  en tijdens  het onderwijs in de wetenschappen   ....  

***( vrij naar  Felixior )

1.- Er is niet één ( gelovig ) alternatief voor de evolutietheorie, er zijn er duizenden 
Eén christelijke visie op ons ontstaan als enig alternatief onderwijzen, lijkt me nogal dogmatisch.
Het enige dat passend is, is onderwijzen dat er "mogelijk andere verklaringen zijn".

2.- Dit gebeurt al omdat elke wetenschappelijke theorie falsifieerbaar (  Falsificatie  )dient te zijn.
Deze onzekere factor, dat elke theorie uiteindelijk verworpen kan worden, geeft ruimte aan geloof.
 
Deze ruimte zal er altijd blijven, want die vloeit voort uit onze onmogelijkheid de werkelijkheid absoluut te kennen.
De vrees van creationisten dat zij buiten spel gezet zullen worden, is daarmee ongegrond.
Wel is bescheidenheid op zijn plaats en dienen zij naast alle andere alternatieve theorieën te staan


 

(C)
Uiteraard zal ik naar best vermogen  trachten  na 4 oktober  de zaak op te volgen  ... als het god belieft  natuurlijk ...
 aha ... Haha
(1)

***Martin

".....For some people the Creation, as a matter of religious belief, gives a meaning to life. Nevertheless, the Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist ideas within our education systems and about the consequences for our democracies....."

Dus er staat NIET dat geloof in een creator een gevaar voor de democratie is.(2) Standpunt ingenomen door de internationale wetenschappelijke gemeenschap( betreffende het eerste rapport )
 
79. Op 21 juni 2006 werd er een verklaring van het InterAcademy Panel (IAP) over het onderwijs over evolutie getekend door de academies van wetenschap van 67 landen, 27 van hen zijn lidstaten van de Raad van Europa.
Zij riepen "beleidsmakers, onderwijzers, en ouders op om alle kinderen te onderwijzen over de methoden en ontdekkingen van de wetenschap en voor een goed begrip van de wetenschap van de natuur te zorgen.
Kennis van de natuurlijke wereld waarin zij leven geeft mensen de kracht om de menselijke behoeften te vervullen en de planeet te beschermen
."

De wetenschappelijke gemeenschap erkent dat
"er nog steeds veel open vragen zijn over de precieze details van de evolutionaire verandering"
maar weigert om een aantal van de resultaten van haar relevante   onderzoeken  aan te vechten.


***(vrij naar  alib )
.- Naar mijn weten is veel meer dan de helft van de Godgelovige mensen ervan ovetuigd dat de  moderne  ge-update vormen  van de  evolutietheorie  min of meer klopt.
Zij zien weinig tot niets  in het creationisme.
Hoe zou dat toch komen?
Misschien vanwege het hoge hogehoedgehalte?
Het onwetenschappelijk karakter ervan?

- Niemand (of bijna niemand) zal beweren dat de evolutie zoals hij wordt onderwxezen  een geheel sluitend wetenschappelijk systeem is, maar vooralsnog zijn er geen betere theorieen.
In plaats van God ( of een andere  supernaturalistische  grootheid ) uit de hoed te toveren ,  moeten  wetenschappers
( en het onderwijs in de wetenschap )  zich bezighouden met wetenschappelijk  onderzoek en  training  in legitieme   wetenschappelijke   methodes ( O.a.  methodisch naturalisme )


MENINGEN OVER ID (<klik)
Barbara Forrest(<klik)

Het verwijt dat het creationisme geen wetenschap is  (Tsjok45)  (<klik)
(3) in het bijzonder het recht op degelijk onderwijs 
"Verbieden van het onderwijzen van sleuteltheoriën, zoals de evolutie,( bijvoorbeeld omwille van  religieuze gevoeligheiden  )  is volledig tegen het onderwijsbelang van kinderen.( = het is derhalve een inbreuk op hun rechten ,   immers  : ) 

Onderwijs heeft een taak om een manier te zijn om kinderen, jonge mensen en volwassen in staat te stellen om belangrijke spelers te worden in de verandering van de samenlevingen, waarbij het innemen van een ontkennend standpunt over wetenschappelijk bewezen theoriën een rem op onderwijs en de intellectuele en persoonlijke ontwikkeling van duizenden kinderen oplevert.
Wetenschap is een prominente speler en speelt een grote en actieve rol in dit proces van ontwikkeling en verandering van samenlevingen..."(4)
Volgens  sommigen is de direkte  aanleiding  tot de drastische voorstellen  ook  de  wereldwijde  campagne  die  door turkse creationisten   vorig jaar werd gevoerd  ....

ATLAS OF CREATION IN NEDERLAND (Tsjok45)
*** zie voor nog meer  uiteenlopende  meningen   ( waaruit sommige  met *** gemerkte bovenstaande antwoorden een  persoonlijke selectie  zijn )en  de  antwoorden van de IDC-er 's  (en andere mensen met de " geleerde  ' ollandsche  ziekte "( =  o.a.  de bijbelarij  , de YEC -denkbeelden van het " scientific  creationisme /ID"    en  het ( mogelijke )  voetvolk   uit de   EO  -achterban )) of hun volgelingen en  zuid-nederlandse doorslagjes  , ook nog  :

--->
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/137674 
---> http://www.volkskrantblog.nl/bericht/156511 
Ik denk bovendien  dat het  blog van  G Kortthof  mettertijd    ook   veel   zal kunnen   opleveren  over dat onderwerp
 
http://evolutie.blog.com/

27-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (5)
25-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS

DMANISI 


Hoe het begon 


(zie ook ----> 
De tand des tijds
http://www.bloggen.be/evodisku/archief.php?startdatum=1180648800&stopdatum=1183240800
Hobbit is aparte soort ?    )
 Fotografie: Gouram Tsibakhashvili

1,75 miljoen jaar oude schedel( links )   in 2002   gevonden bij Dmanisi, een middeleeuws dorp in Georgië
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/297/5578/85 

Deze  hier afgebeelde (samengestelde ) schedel bestaat uit  vondst  D2700   (A)  en de onderkaak  (D2735) gevonden op een meter  van  de schedel en  die wordt verondersteld  van hetzelfde individu afkomstig te zijn 
Bekijk de schedel van Dmanisi in 3-D   (A)  op de website  van NG   ---->   skull .  (<klik)

De meeste  paleoanthropologen hebben lang aangenomen dat de eerste mensen die  afrika verlieten (1) geleken  op
de Nariokotome /Turkanajongen  (rechts ), een  Afrikaanse  Homo erectus .


Misschien was de eerste mens die voet buiten Afrika zette helemaal geen klassieke Homo erectus,een wezen met grote hersenen en het vermogen om complexe stenen voorwerpen te maken.
Mogelijk was een primitieve variant uit Afrika hem voor: de ontbrekende schakel tussen Homo erectus en het eerste lid van het menselijk geslacht,  Homo habilis
De schedel en andere gevonden fossielen en werktuigen riepen veel vragen op . 

Dmanisi is al sedert 1991 gekend als de oudste vindplaats van menselijke fossielen buiten Afrika. 


( 2004 ) 4 schedels , 4 onderkaken  , 16 geisoleerde  tanden  , 
24 andere  beenderen ,
3,000 stenen werktuigen /   site =  niet meer  dan  150   m2

http://www.rolexawards.com/laureates/pdf/laureate0082.pdf
http://donsmaps.com/dmanisi.htmlEr zijn fossielen van  vier  ( mogelijk zes ?)  verschillende individuen (Homo georgicus  )gevonden in een sedimentlaag van 1,7 tot 1,8 miljoen jaar ouderdom.   (Berkeley Geochronology Center --->  +- 1.75 my  :  gebaseerd  op  40Ar-39Ar datering en  geomagnetische  polariteit studies )
Deze  fossielen werden tot nog toe beschouwd als Homo erectus. 

De schedel D2700 die in 2002  gevonden is oogt echter heel wat primitiever.
De wenkbrauwboog is dun, de neus is klein , het hersenvolume(600 cc ) (2) is minder dan de helft van de huidige men en  de schedel bezit grote hoektanden die het exemplaar doen lijken op een verder verwijderde__meer chimpansee-achtige , menselijke  voorouder  ; de homo habilis ....
  
Evolutief gezien staat de schedel veel  dichter bij Homo habilis. 
Dit klopt ook met de werktuigen die in Dmanisi gevonden werden. 
Alle tot dusver opgegraven werktuigen zijn eenvoudige kap- en schraapstenen van het type dat Homo habilis gebruikte om kleine stukjes vlees van karkassen te snijden en om merg uit botten te halen. 
Complexe werktuigen zoals vuistbijlen, gebruikt door Homo erectus ontbreken.

Blijkbaar is  de conslusie  gewettigd  dat  de  Dmanisi mensen ( homo georgicus )  fossiele  getuigenissen   zijn van een  "transitionnele fase  "
 , tussen homo habillis en  Homo ergaster waaruit dan later eveneens  zowel de   klassieke  H. erectus als de  Homo heidelbergensis zijn voortgekomen als nieuwe loten van de menselijke struik .... 

Wikipedia
http://nl.wikibooks.org/wiki/Evolutie/De_menselijke_evolutie

Welke mens verliet als eerste Afrika?

Dmanisi-mens
Dmanisi-mens

De oudste fossielen van een mensachtige buiten Afrika zijn 1,8 miljoen jaar oud en werden in 1991 gevonden in Dmanisi, Georgïe. Bij de fossielen werden ook werktuigen en dierlijke botten gevonden. De Dmanisi-mens was 150 cm lang.

Chopper uit Dmanisi ca. 1,8 miljoen jaar oud
Chopper uit Dmanisi ca. 1,8 miljoen jaar oud

De Georgische fossielen zijn dus even oud als deze van Homo ergaster in Afrika en oorspronkelijk werden ze ook tot deze soort gerekend. De ontdekking van een volledige schedel in 2001 leidde tot het aanvaarden van een nieuwe soort: Homo georgicus. De herseninhoud van deze soort bedraagt slechts 600 cm3, amper meer dan deze van Homo habilis.

Wat bracht deze Homo georgicus buiten Afrika?
De grotere hersenen, de energiebehoefte die dit stelden en een skelet dat snel en lang wandelen mogelijk maakt hebben geleid tot georganiseerde jacht. Een jagende soort heeft een groter territorium nodig en dus ging de mens zijn woongebied uitbreiden. Het gebruik van vuur zal bij het koloniseren van noordelijke en koudere gebieden eveneens een rol gespeeld hebben.

 Welke mens verspreidde zich over Afrika, Europa, en Azië?

Theorieën over de evolutie van de mens zijn zelf voortdurend onderhevig aan evolutie. Er was een tijd dat men practisch elk menselijk fossiel vernoemde naar zijn plaats van herkomst. Zo ontstonden dan de 'Peking-mens', de 'Java-mens'. Daarna zag men pas de gelijkenissen tussen deze mensen en werden ze allemaal samengevoegd tot Homo erectus. Pas onlangs werd de afsplitsing van de oudste Afrikaanse erectus-fossielen als Homo ergaster algemeen aanvaard.

Homo erectus
Homo erectus

Homo erectus leefde waarschijnlijk na Homo habilis, maar het is absoluut niet uitgesloten dat beide soorten naast elkaar hebben geleefd. Het woord erectus betekent rechtopstaand, dat slaat op het rechtop lopen van deze soort. (Ten tijde van deze naamgeving was er buiten het kind van Taung geen Australopithecus gevonden). Het hersenvolume werd geschat op ongeveer 850 cc, en kan gaan tot 1100 cc. Deze toename in hersenvolume gaat echter gepaard met een verlenging van het lichaam. Het frontale vlak van de schedel is schuin en laag, in tegenstelling tot het rechte en hoge voorhoofd bij latere Homo-soorten. De neusopening, die groter is dan bij de moderne mens, is lichtjes naar voor geplaatst, wat suggereert dat bij H. erectus voor het eerst de typische uitstekende neus aanwezig is, zoals bij de moderne mens. De onderkaak is nog relatief sterk ontwikkeld, vergeleken met deze van de moderne mens, en draagt relatief grote tanden. De voorste tanden zijn sterker gereduceerd dan bij H. habilis. De gestalte van H. erectus wordt geschat op 1,8 m (63 kg) voor mannelijke individuen en 1,55 m (52 kg) voor vrouwelijke individuen. Dit seksueel verschil is veel minder uitgesproken dan dat bij Australopithecus.

Homo erectus
Homo erectus

De werktuigen die werden aangemaakt, getuigen van een gestructureerd patroon. Ze bestaan voornamelijk uit de karakteristieke traanvormige handbijlen, die worden geklasseerd als behorend tot de Acheuleen-cultuur.
In Japan werden nederzettingen teruggevonden die 500 000 jaar oud zijn en dus toegeschreven worden aan H. erectus.

Vondsten van deze mensachtige zijn over heel Afrika en Azië gedaan. In Europa komen enkele vondsten voor (Tautavel in Frankrijk en Ceprano in Italië).

Onlangs zijn er fossielen van H. erectus gevonden in Indonesië, die net zoals de oudste fossielen van H. ergaster en H. georgicus 1,8 miljoen jaar oud zijn. Dat maakt de afstammingsgescheidenis er allemaal niet eenvoudiger op.

Feit is alleszins dat H. erectus de mensensoort is die het op aarde het langst uitgehouden heeft. In Oost-Azië zijn er fossielen gevonden van 1,8 miljoen jaar tot 30 000 jaar oud. In die periode heeft hij zich over heel de oude wereld verspreid.

3D-animatie schedel Homo erectus (Pekingmens) van NCSSM Distance Learning T.I.G.E.R
Homo erectus in Wikipedia

  2007
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/36782741/

.....schedels waren al eerder opgegraven in het dorp Dmanisi, samen met stenen werktuigen.
Nu zijn dus ook delen van vier skeletten uit de grond gekomen, afkomstig van drie volwassenen en een puber.

..... De skeletdelen die nu uit de grond zijn gehaald, onder meer   armen, benen, schouders en ruggengraat, laten zien dat het onderlichaam van dit type mens al wel behoorlijk op dat van ons leek, met relatief lange benen en holle voeten.
 Erg geschikt om lange afstanden te lopen en achter dieren aan te rennen.

Van boven zaten de vier aapachtiger in elkaar.
 De manier waarop hun armen aan het lijf zaten, doet meer denken aan de oudere aapmensenfamilie Australopithecus dan aan de moderne mens.

Met deze kennis wordt een groot gat een beetje gevuld. Want van de lichamen van late aapmensen en vroege mensapen is veel minder bekend dan van hun schedels en tanden, omdat die nu eenmaal minder kwetsbaar zijn


Sluit dit venster

 Een dijbeen van de Georgische oermens op zijn vindplaats (Georgisch Nationaal Museum) 

http://www.sesha.net/edEN/nieuws/2007-17.asp
( naar een persbericht van:  National Geographics )

De wetenschappers beschrijven de hominiden als wezens met kleine hersenen die vlees aten en regelmatig in bomen doorbrachten en zowel aapachtige als menselijke kenmerken hadden. “Als dit inderdaad Homo erectus is, dan is het de meest primitieve en de oudste groep die we kennen,” vindt David Lordkipanidze van het Georgische nationaal museum die het onderzoek leidde

De nieuwgevonden fossielen tonen aan dat de Dmanisi hominiden klein van stuk waren en opvallend kleine hersenen hadden vergeleken met de vroege Homo erectus uit Afrika. Het team schat dat de individuen tussen 1,45 en 1,66 meter groot waren en 40 tot 50 kilo wogen. De armen en benen van de nieuwe fossielen doen erg aapachtige aan.

“De handen waren zeer goed aangepast voor het leven in bomen,” zei Lordkipanidze over de 4 nieuwe vondsten. Volgens hem sliepen de wezens waarschijnlijk ‘s nachts in bomen ter bescherming. Volgens de onderzoekers had de soort ook moderne eigenschappen zoals lange benen en een ruggengraat die geschikt was voor het afleggen van lange afstanden, wandelend of rennend. Deze menselijke voorouders leken proportioneel ook meer op ons dan de eerdere voormenselijke soorten.

Fossiele vondsten van Dierlijke resten op de vindplaats laten zien dat in de omgeving veel verschillende dieren leefden als hyena’s, wolven, beren, herten en giraffes. Ook vond het team een aantal schedels van sabeltandtijgers. Het team denkt dat de karkassen van dieren die door deze roofdieren werden gedood was mogelijk een belangrijke bron van vlees voor deze voorouders.

De Dmanisi mensen volgden mogelijk als aaseters,” denkt Lordkipanidze. Maar hij voegde daar aan toe dat het ook mogelijk is dat deze hominiden zelf op groot wild jaagden. Fossiele beenderen en andere resten vertonen sporen van stenen werktuigen waaruit blijkt dat deze voorouders in ieder geval sommige dieren slachtten voor het vlees.

Een andere leefomgeving – Het kleinere lichaam van de Dmanisi voorouders en de kleinere hersenen zijn moeilijk te verklaren, vindt Daniel Lieberman van de Harvard universiteit, die overigens niet betrokken was bij het onderzoek.
Lieberman schrijft in een bijgevoegd stuk in Nature dat één mogelijkheid is dat de Dmanisi’s kleiner waren omdat zich hadden aangepast aan een andere leefomgeving.
 Een andere mogelijkheid is dat het om een andere soort gaat.

Hij schrijft: “Mijn vermoeden is dat de Dmanisi en vroege Afrikaanse Homo erectus fossielen verschillende populaties zijn van één enkele, zeer gevarieerde soort”.

Volgens Lordkipanidze kan deze variatie betekenen dat de eerste menselijke voorouders Afrika veel eerder verlieten dan tot nu toe werd aangenomen en dat de nieuwe fossielen tot een veel oudere Homo erectus vorm behoren.

Een andere bekende wetenschapper op dit gebied, Erik Trinkaus, vindt de fossielen eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. De primitieve eigenschappen die door het onderzoek genoemd worden vallen binnen mate van variatie die in menselijke voorouders wordt gezien, vindt hij.

“Het waren kleine mensen, met kleine hersenen – Dat verbaasd mij niet echt,” aldus Trinkaus. “We hebben andere exemplaren van Homo erectus die niet veel groter zijn”.
Trinkaus was het wel eens met de stelling dat de hominiden waarschijnlijk in bomen sliepen:
Als je een primaat bent en je slaapt op de grond, dan wordt je de volgende ochtend niet meer wakker”.
 Maar: “Wat duidelijk is, is dat de complete anatomie gericht is op het lopen op de grond”.

Volgens Trinkaus stelden veranderingen in het klimaat de menselijke voorouders in staat om hun reikwijdte uit te breiden tot buiten Afrika.

Het is duidelijk dat er iets gebeurde waardoor de menselijke voorouders in staat waren om gevarieerdere en meer seizoensgebonden omgevingen te exploiteren, iets wat we relateren aan de verschijning van Homo erectus”, aldus Trinkaus“Het Dmanisi materiaal is één heel rijk voorbeeld hiervan”.
Nature 449, 305-310 (20 September 2007) | doi:10.1038/nature06134; Received 16 April 2007; Accepted 30 July 2007

Postcranial evidence from early Homo from Dmanisi, Georgia

David Lordkipanidze1, Tea Jashashvili1,2, Abesalom Vekua1, Marcia S. Ponce de León2, Christoph P. E. Zollikofer2, G. Philip Rightmire3, Herman Pontzer4, Reid Ferring5, Oriol Oms6, Martha Tappen7, Maia Bukhsianidze1, Jordi Agusti8, Ralf Kahlke9, Gocha Kiladze1, Bienvenido Martinez-Navarro8, Alexander Mouskhelishvili1, Medea Nioradze10 & Lorenzo Rook11

 1. Georgian National Museum, 0105 Tbilisi, Georgia
 2. Anthropologisches Institut, Universität Zürich, 8057 Zürich, Switzerland
 3. Department of Anthropology, Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA
 4. Department of Anthropology, Washington University, St Louis, Missouri 63130, USA
 5. Department of Geography, University of North Texas, Denton, Texas 76203, USA
 6. Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain
 7. Department of Anthropology, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455, USA
 8. ICREA, Institute of Human Paleoecology, University Rovira i Virgili, 43005 Tarragona, Spain
 9. Senckenberg Research Institute, 99423 Weimar, Germany
 10. Othar Lordkipanidze Center for Archaeological Research, 0102 Tbilisi, Georgia
 11. Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, 50121 Firenze, Italy

Correspondence to: David Lordkipanidze1 Correspondence and requests for materials should be addressed to D.L. (Email: dlordkipanidze@museum.ge).

The Plio-Pleistocene site of Dmanisi, Georgia, has yielded a rich fossil and archaeological record documenting an early presence of the genus Homo outside Africa. Although the craniomandibular morphology of early Homo is well known as a result of finds from Dmanisi and African localities, data about its postcranial morphology are still relatively scarce. Here we describe newly excavated postcranial material from Dmanisi comprising a partial skeleton of an adolescent individual, associated with skull D2700/D2735, and the remains from three adult individuals. This material shows that the postcranial anatomy of the Dmanisi hominins has a surprising mosaic of primitive and derived features. The primitive features include a small body size, a low encephalization quotient and absence of humeral torsion; the derived features include modern-human-like body proportions and lower limb morphology indicative of the capability for long-distance travel. Thus, the earliest known hominins to have lived outside of Africa in the temperate zones of Eurasia did not yet display the full set of derived skeletal features.


http://www.nature.com/nature/journal/v449/n7160/suppinfo/nature06134.html


John Hawks
http://johnhawks.net/weblog/2007/09/20

  

NOTEN

 

(A)

D2700 - front view D2700 - side view
D2700 ;
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/d2700.html

 


(1)

Out of Africa 1.  ?

Out of Africa heet het vrij algemeen geaccepteerde scenario dat begon rond 1,8 miljoen jaar geleden.
Vroege mensachtigen verspreiden zich vanuit Afrika over Azië.
Deze mensen, in het algemeen aangeduid als Homo erectus, hadden een groot lijf en flinke hersenen.
Ze beschikten volgens sommige onderzoekers over de typisch menselijke drang om de wereld te verkennen en er op uit trekken.
Maar klopt dit eerste scenario wel?
Out of Asia en Into Africa? 
Mogelijk verspreidden vroege mensachtigen zich al veel eerder dan 1,8 miljoen jaar geleden vanuit Afrika naar Azië,
en werd Afrika 1,8 miljoen jaar geleden bevolkt door mensachtigen die in Azië al een (onbekend) lange evolutie achter de rug hadden -
in plaats van andersom!
In een artikel in het tijdschrift Nature van donderdag 22 december2005  plaatsen de archeologen Wil Roebroeks (Universiteit Leiden)
en Robin Dennell (Sheffield, UK) grote vraagtekens bij Afrika als uniek oorsprongsgebied van de mens.
Volgens de  auteurs  is het hoog tijd  om deze nieuwe vragen serieus te gaan onderzoeken.

(artikel over  Roebroeks/ http://www.alumni.leidenuniv.nl/content_docs/leidraad_juli_2006_internet.pdf
http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/index.php3?c=405  )
 
.....het is  heel wel mogelijk dat mensachtigen al vroeger Afrika verlieten,zich bijvoorbeeld in Azië verder ontwikkelden
en van daaruit weer naar Afrika trokken.
....dat er weinig veldwerk en opgravingen in Azië zijn gedaan. De focus lag de voorbije jaren te eenzijdig op Afrika.
Enkele vondsten in Azië rechtvaardigen hun aanname: de vondst van stenen werktuigen ouder dan twee miljoen jaar in Pakistan en ( natuurlijk ook ) de
rijke fossiele (o.a.kleine schedels) van 1,75 miljoen jaar oud in Dmanisi in Georgië,zoals beschreven door Rightmire en collega’s.
....dat op basis van onderzoek van de vier schedels uit Dmanisi, de voormalige eigenaars wel eens de voorouders van de Homo erectus uit
Afrika kunnen zijn geweest.

‘Out of Africa’ op zijn kop dus. De discussie zal de komende jaren voortduren, maar het stuk van Roebroeks en Dennell staat inmiddels
al op vele verplichte literatuurlijsten.
 
http://www.kennislink.nl/web/show?id=143706&vensterid=811&cat=60730


(2)
*Dat is vooral voor creationistische paleantropologen  een grote moeilijkheid  ... omdat ze  H  habillis  blijven  rekenen tot de "apen"en   H  erectus tot een   vroeg "ras " van de homo sapiens  ...
* 600 cc valt net  onder de scheidingslijn  tussen  mens en  aap in hun optie ...
Creationisten zullen  graag en  dikwijls neanderthalers en lucy bespreken  ,  omdat het gemakkelijk is deze  twee  respectievelijk  als  "mensen " en als "apen "te (dis)kwalificeren   : echter ze vergeten  de habilis  vondsten zo vlug mogelijk   ....

Het is ondoendbaar  de hominida van de habilis groep ___ verantwoord anatomisch beargumenteerd ____   te plaatsen in de " kinds "  van  ofwel de (mens-)apen ofwel de "echte" ( bijbelse ) mensen
Het is ook geenszins  verwonderlijk dat  creationisten niet veel  afweten van de  Dmanissi fossielen : het is immers  onmogelijk iets te vinden over die  vondsten in de creationistische  literatuur:  tenzij de gebruikelijke  afleidingsmanoeuvers om het onderwerp zo vlug mogelijk in de doofpot te stoppen.
De enige die er( erg terloops en  vlug )  iets over vertelt is  Marvin Lubenow( bones of contention )
( Ook de Yec  ID-oot  C. Luskin schijnt  nu een soort  tendentieus   stukje te hebben  neergepend  , als gebruikelijke reactie op de jongste  studies / voor een antwoord op deze creationist  ;
http://scienceblogs.com/afarensis/2007/09/22/muffler_falls_off_ford_pinto_l/             )Er zijn een  aantal  habiline  fossielen  die de professionele  creationisten veel  hoofdbrekens kosten en   erg veel last veroorzaken.voor deze ideologen ....maar laten we ons  beperken tot de Dmanisi schedels 


De vroegste  hominida die zich buiten afrika waagden waren geen  geen   H . erectus uitgerust   met  Acheuléen(se)  werktuigen
maar een oudere hominide met een simpele   Oldowan werktuigen-cultuur ( Oost -afrikaanse   Oldowan core and flake industry ) en met schedeleigenschappen die ergens passen  tussen de habilis en de  ergaster/erectus.


De grootste  Dmanisi schedel  (D2280) heeft een inhoud  van  780cc,
De kleinste  D2700 ; (600 cc )
http://www.dmanisi.org.ge/paleoanthropology.htm

H. erectus schedels 
ER 3883 (800 cc),
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/ER3883.html

ER 3733 (850 cc)
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/3733.html

and WT 15000 (the Turkana Boy, )( 880cc).
http://www.talkorigins.org/faqs/homs/15000.html

Waar moet men  in deze serie  de lijn  trekken  tussen aap en mens ?( volgens de creationisten  )
of vertoont de  de turkana- boy  slechts oppervlakkige gelijkenissen  met "mensen " ?

Hier is een vraagje voor de creationisten  :
Hoe, waarom  en waar  moet je  Dmanisi schedels  plaatsen ? 

25-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?
Klik op de afbeelding om de link te volgen


HOMO FLORESIENSIS   is  toch  nieuwe mensensoort
  ?
( Eos nieuwsbericht  )   H. Floresiensis  "Flo"             H Sapiens sapiens


De Floresmens, door zijn kleine gestalte ook wel hobbit genoemd, vertegenwoordigt dan toch een nieuwe soort in het geslacht Homo.

De acht skeletten die in 2003 in een grot op het Indonesische eiland Flores werden opgegraven, stelden de paleoantropologie voor een raadsel. De volwassen individuen zouden tussen 120.000 en 10.000 jaar geleden geleefd hebben en zouden sterk op de moderne mens (Homo sapiens) gelijken, alleen hadden ze een veel kleinere gestalte en schedelinhoud.

De Homo floresiensis of populair ‘hobbit’, zou volgens sommigen een nieuwe mensensoort vertegenwoordigen die zelfs nog een tijdje naast de moderne mens heeft bestaan.
Anderen meenden dat de individuen gewoon een groepje fysiek ‘achtergestelde’ Homo sapiens waren.
 
Maar uit  nieuw onderzoek naar het polsgewricht van de Floresmens, concluderen onderzoekers nu dat het wel degelijk gaat om een nieuwe mensensoort in het geslacht Homo.
 De polsbeentjes zijn immers veel primitiever dan bij de moderne mens ..... 


http://news.nationalgeographic.com/news/2007/09/070920-hobbit-wrist.html

wrist x-ray
De handwortelbeendeeren van de modern mens  (Image: iStockphoto)

<< Back to Full Story

(Image © Science )Een vergelijking  van
"wrist" bones(= handwortelbeenderen )  bij "hobbit"(links ) en een  moderne mens  suggereerd dat de dwergvorm een unieke species .....


Het gaat  om het  handwortelbeen    OS TRAPEZOIDEUM / Het klein Veelhoekig Been 
( zie
http://www.memorizer.net/nl/menselijk_lichaam/skelet/botten_overzicht/?name=klein+veelhoekig+been   )

nr . 11  uit  een  frans  anatomie leerboek  (t = trapézoïde)

BONES OF HAND
Proximal: A=Scaphoid, B=Lunate, C=Triquetral, D=Pisiform
Distal: E=Trapezium, F=Trapezoid bone , G=Capitate, H=Hamate

(allemaal aanklikbaar ...)


 

Anatomie squelettique d'après F. Moutet

1. Radius

12. Articulation Trapézo-Métacarpienne (TM)

2.Cubitus

13. Articulations Carpo-Métacarpiennes (CMC)

3.Articulation radio-cubitale inférieure

14. Métacarpiens (M)

4. pisiforme (p)

15. Sésamoïdes

5. Pyramidal (P)

16. Articulation métacarpophalangienne du pouce

6. Semi-Lunaire (L)

17. Espaces interosseux

7. Scaphoïde (S)

18. Articulation Interphalangienne du Pouce (IP)

8. Os Crochu (OC)

19. Articulations Métacarpophalangiennes (MCP)

9. Grand Os (GO)

20. Articulations InterPhalangiennes Proximales (IPP)

10. trapézoïde (t)

21. Articulations InterPhalangiennes Distales (IPD)

11. Trapèze (T)

 

                                                                            


F. Moutet )
Menselijk  os trapezoideum
www.eskeletons.org/human/trapezium/tzml.jpg


Lateral view


                                                                                Taxon: CHIMPANZEE
Taxon: HUMAN
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: LATERAL
View: LATERAL
Ventral view

                                                                                  Taxon: CHIMPANZEE
Taxon: HUMAN
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: VENTRAL
View: VENTRAL
 Proximal 

Chimpansee
http://www.eskeletons.org/taxaSelect.cfm?table=pan&taxonN=Chimpanzee
   


                                                                                    Taxon: CHIMPANZEE  (rechts )
Taxon: HUMAN(links )
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: PROXIMAL
View: PROXIMAL
 Orang-oetang
http://www.eskeletons.org/taxaSelect.cfm?table=pongo&taxonN=Orangutan

                                                                                     Taxon: ORANGUTAN   (rechts )
Taxon: HUMAN (links )
Bone: TRAPEZOID
Bone: TRAPEZOID
View: PROXIMAL
View: PROXIMAL
 

bron;
http://www.eskeletons.org/main.cfm

http://www.eskeletons.org/cmpAna/comparativeAnatomy.htmlScience
21 September 2007
:

Vol. 317. no. 5845, pp. 1743 - 1745
DOI: 10.1126/science.1147143

Reports

The Primitive Wrist of Homo floresiensis and Its Implications for Hominin Evolution

Matthew W. Tocheri,1* Caley M. Orr,2,3 Susan G. Larson,4 Thomas Sutikna,5 Jatmiko,5 E. Wahyu Saptomo,5 Rokus Awe Due,5 Tony Djubiantono,5 Michael J. Morwood,6 William L. Jungers4

Whether the Late Pleistocene hominin fossils from Flores, Indonesia, represent a new species, Homo floresiensis, or pathological modern humans has been debated. Analysis of three wrist bones from the holotype specimen (LB1) shows that it retains wrist morphology that is primitive for the African ape-human clade. In contrast, Neandertals and modern humans share derived wrist morphology that forms during embryogenesis, which diminishes the probability that pathology could result in the normal primitive state. This evidence indicates that LB1 is not a modern human with an undiagnosed pathology or growth defect; rather, it represents a species descended from a hominin ancestor that branched off before the origin of the clade that includes modern humans, Neandertals, and their last common ancestor.

1 Human Origins Program, Department of Anthropology, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, DC 20013, USA.
2 School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University, AZ 85287, USA.
3 Institute of Human Origins, Arizona State University, AZ 85287, USA.
4 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Stony Brook University, NY 11794, USA.
5 The National Research and Development Centre for Archaeology, Jakarta, Indonesia.
6 School of Earth and Environmental Sciences, University of Wollongong, NSW 2522, Australia.

* To whom correspondence should be addressed. E-mail: tocherim@si.edu


                                                                                              *    *     *

( samenvattende  vertaling van het National Geographics  artikel )

"De  handwortelbeenderen  van de homo florensiensis   lijken in niets  op die van  de  handwortelbeenderen van om het even welke moderne mensen  ook ,  noch op die van  Neanderthalers"
zei  Matthew Tocheri, een paleoanthropoloog van het  Smithsonian in Washington, D.C.

De pols van   H floresiensis mist  moderne eigenschappen  die wel  bij sapiens  en neanderthaler aanwezig zijn ;  bijvoorbeeld een polsgewricht dat druk op het beginpunt van de duim afleidt en verspreidt over het hele gewricht zodat schokken beter kunnen worden opgevangen.“De pols van de Hobbit laat niet diezelfde specialisatie zien, bedoeld voor het gebruik van gereedschap, als de moderne mens of de Neanderthaler,” zei Matthew Tocheri. “Het heeft dezelfde primitieve morfologie als de eerdere hominiden”.
" De  florensies polsbeenderen zijn  primitief," zei hij, " net als die van gorilla's, chimpansees, en andere fossiele  vroege menselijke  verwanten en voorouders ."
Dit wijst erop dat de hand  van de   hobbit- stamlijn   vóór de moderne geëvolueerde  handwortelbeenderen  verscheen.
"Dit is fundamenteel iets dat afkomstig is  van een  voorvouderlijke  afsplitsing  die waarschijnlijk ergens  tussen één  a  drie miljoen jaar geleden plaatsgreep  ....Wie die voorvader is moet wachten tot de polsbeenderen van  andere fossielen  worden gevonden ..... De mogelijkheden zijn de  H erectus en  de  meer primitieve australopithecines. "
Vooraleer de hobbit-studie uit te voeren , had Tocheri  al vastgesteld  dat de trapezoide  wigvormig is bij de  grote mensapen en  de
vroege menselijke hominida  , terwijl  het meer   vierkantig  is  gevormd  bij  moderne mensen en Neandertalers -handen .
Dat bepaalde  handwortelbeen  in  de hobbit-hand   behoudt de wigvorm ....
Het was niet moeilijk om vanuit die  anatomische kennis  te concluderen dat de hobbit  een eigen  unieke soort is.
Chris Stringer  antropoloog bij  het Museum van de Biologie in Londen  zei  dat  de studie  overtuigend aantoont dat de "wrist-bones " van de hobbit   primitief zijn.
Het onderzoek ondersteunt ook vorige studies die primitieve schouderverbindingen ,  het kaakbeen  van de  hobbit, evenals ongepubliceerde rapporten van primitieve eigenschappen in de floresiensis - voet,  ontdekten .
"Wanneer men  dit  alles samenbrengt, wordt  het idee   versterkt  dat dit inderdaad een zeer vreemd en zeer primitief soort schepsel moet zijn geweest .... Zelfs  niet noodzakelijk  behorend  tot de  Homo   ....Het is duidelijk,  dat we  nog meer  fossiel  materiaal nodig hebben nodig hebben  "
Robert Martin is curator voor biologische antropologie van het Museum van  Chicago en mede-auteur  van twee documenten die stellen  dat de hobbit  een zieke moderne mens , is  .
Hij zei dat die mogelijkheid ondanks de nieuwe bevindingen  overeind blijft.
Terwijl de de hand-beenderen van de Hobbit primitief lijken, geeft  de studie geen  enkele  directe vergelijking van de  hand van  de hobbit met  die van een moderne mens met microcefalie.
Derhalve blijft hij geloven   dat
Microcefalie  de oorzaak is   van die   "wanordelijke  beenderen-abnormaliteit "  die de hobbit treft. Dat is ook de oorzaak  van misvormingen elders  in het skelet, potentieel zelfs de hand .
"ik houd me aan de suggestie die  eerder  al  de  hobbit  beschreef als  een pathologische moderne mens
 ipv  een  niewe  hominidesoort" 
Echter  :  Tocheri en  collega's schrijven in hun artikel  wél   dat  ;  geen bekende genetische ziekte, met inbegrip van microcefalie, in een  hand  resulteert die zowel op die  van de  hobbit of die van andere vroege menselijke voorvaderen , lijkt.
Niettemin, blijft het geheim van wat precies hobbit is en hoe het op het Eiland Flores verzeild raakte  , onopgelost.
De onderzoekers moeten op zoek naar de  nog  niet beschikbare polsbeenderen van  homo erectus  en  bepalen in ;hoeverre  de moderne handmorfologie  bij  de dichtste directe voorvader van de moderne mens aanwezig was.
Dergelijke informatie zal helpen verduidelijken of hobbit een  homo  erectus is die gekrompen is  om  zich aan tge passen aan de mogelijkheden  van   het geïsoleerde Indonesische eiland  , daadwerkelijk  een nieuwe soort is.
Het "feit dat  handwortelbeenderen  zo duidelijk  naar  de  mens-aapmorfologie richt is vrij interessant," zei Campbell Rolian, een postdoctoraal  student antropologie van de Universiteit van Harvard.
"En [ het ] is in  werkelijkheid een nieuw  argument  voor hen   die bereid zijn om  het  aan een nieuwe soort toe te schrijven."

zie ook
http://www.sesha.net/edEN/nieuws/2007-18.asp
 De  nieuwe  studie  neigt er dus alweer  naar  om te verondrstellen dat  ;

*  De evolutielijn van de
hobbit splitste zich  al vroeger af van die van de Homo sapiens sapiens .
(  en van de  homo  sapiens Neanderthalensis ) 

 * Sommigen menen dat de flores- mens  een afstammeling is van   een   vroege  homo  erectus ( = consensus )
of zelfs de Homo
  ergaster  of    habillis   ( sommigen  veronderstellen  een  late australopithecus )

( Georgicus = dmanisi )
http://www.bradshawfoundation.com/floresiensis.php

homo floresiensis

homo floresiensisHomo floresiensis    LB1 (" Flo" ) 
( Nature, photo  Peter Brown)


zie ook : 

Homo floresiensis  ( engelse wikki )
http://www.abc.net.au/science/news/stories/2007/2038346.htm

                                                                              

                                                                                        *        *        *

UIT DE OUDE DOOS   : 


ONTDEKKING  en  aankondiging  eerste VERSLAG ‘Dwergmens’ ontdekt op Flores
Dwergmens’ ontdekt op Flores
donderdag 28 oktober 2004
Bekijk de(nederlandstalige ) video  over de  ontdekking van  " flo"
op onderstaande  site
http://www.planet.nl/planet/show/id=434605/contentid=519868/sc=22863a

In september 2003 ontdekten Australische en Indonesische onderzoekers de resten van een tot nu toe onbekende mensensoort in een kalkgrot (Liang Bua grot  )op het Indonesische eiland Flores. Ruim een jaar later, eind oktober 2004 publiceerden zij hun onderzoek in het Amerikaanse tijdschrift Nature.

De ontdekking van deze  menselijke skeletten op het Indonesische eiland Flores is de spectaculairste vondst van de afgelopen vijftig jaar op het gebied van de paleoantropologie, de wetenschap die het ontstaan van de mens bestudeert. Bijzonder is dat de ‘Homo floresiensis’ zoals de nieuwe soort wordt genoemd, tot minimaal 13.000 jaar geleden nog rondliep, een tijd waarin ook de moderne mens (Homo sapiens) al tijden bestond. Mogelijk hebben beide soorten zelfs naast elkaar geleefd.

Zeven individuen
In totaal hebben de ontdekkers skeletresten gevonden van zeven individuen van de Homo floresiensis. Als eerste troffen de Australische onderzoekers een deel van een vrouwelijk skelet( "Flo" )  aan in een kalkstenen grot, waarvan er velen op Fores bestaan. In eerste instantie dachten de wetenschappers dat het om restanten van een kind ging, maar na bestudering van de schedel en het gebit, bleek dat het om een volwassen vrouw ging van een geheel nieuwe soort. De vrouw woog naar schatting 25 kg, was één meter lang en was vlak voor haar dood circa dertig jaar. Ze stierf zo’n 18.000 jaar geleden. Na de vondst van de vrouw werden later resten van nog eens zes individuen ontdekt.

Intelligentie
Aan de hand van de vondsten concluderen de onderzoekers dat de Homo floresiensis gemiddeld niet langer werd dan één meter en dat de schedelomvang vergelijkbaar is met een pompelmoes De herseninhoud bedroeg gemiddeld zo’n 380 cc, vergelijkbaar met die van een chimpansee.
Die geringe inhoud zegt volgens de onderzoekers echter niets over de mate van intelligentie.
Zo staat vast dat deze kleine mensen vuur konden maken, stenen werktuigen gebruikten en dat ze bepaalde jachttechnieken moesten hanteren om onder meer op dwergolifanten en reusachtige hagedissen te kunnen jagen, die destijds op Flores voorkwamen.

Naast elkaar
Uit analyse van de skeletresten blijkt dat de jongste resten 13.000 jaar oud zijn en de oudste 95.000 jaar. Dat betekent dat de Homo floresiensis en de moderne mens, Homo sapiens, zo’n 30 tot 40.000 jaar naast elkaar hebben geleefd in Zuid-Oost-Azië. Of dat echter ook op het eiland Flores is gebeurd, is niet bekend. De dwergmensen op Flores stierven vermoedelijk zo’n 12.000 jaar geleden plotsklaps uit door een zware vulkaanuitbarsting op het eiland, al zijn er geruchten dat ze nog veel langer hebben doorgeleefd. Volgens legendes van de huidige inwoners van Flores leefden er vroeger dwergmensen die bekend staan als ‘Ebu Gogo’. Deze harige dwergen van één meter lang zouden nog hebben bestaan in de tijd dat de eerste Nederlandse handelsreizigers in de zestiende eeuw op Flores arriveerden.

Klein
Paleoantropologen denken dat de dwergmensen op Flores vele tienduizenden jaren een geïsoleerd bestaan hebben geleid en dat ze daardoor zo klein van stuk waren. “Wanneer soorten in isolatie leven kunnen ze in verschillende richtingen evolueren. Sommige worden groot andere juist klein,”aldus Henry Gee van het tijdschrift Nature waarin het nieuws over de nieuwe mensensoort naar buiten is gebracht. De dwergmensen op Flores werden vermoedelijk steeds kleiner door het schaarse voedselaanbod. Vanwege hun geringe omvang worden de dwergen van Flores door sommige onderzoekers wel ‘Hobbits’ genoemd, naar de kleine mensachtige wezens in de films van Lord of the Rings.Flores-mens stamt af van homo erectus?

Isolement
De Flores-mens stamt volgens de onderzoekers af van de homo erectus. De homo erectus wordt beschouwd als de voorloper van de moderne mens, de homo sapiens. De erectus verspreidde zich twee miljoen jaar geleden over Afrika en Azie en stierf vermoedelijk een half miljoen jaar geleden uit. De homo erectus, van wie de Flores-mens afstamt, was  even lang als de moderne mens. Maar er bestaan diverse voorbeelden van zoogdieren die krimpen bij de afwezigheid van natuurlijke vijanden. Volgens de onderzoekers is dit ook bij de Flores-mens het geval. Een grote vulkaanuitbarsting maakte twaalfduizend jaar geleden vermoedelijk een einde aan het bestaan van de Flores-mens.

DNA
Vanwege de geringe ouderdom zijn de gevonden skeletten nog niet gefossiliseerd. Daardoor hopen wetenschappers nog DNA uit de resten te kunnen traceren. Dat is bij Europese Neanderthalers van ongeveer dezelfde ouderdom ook gelukt. DNA-onderzoek zou geheel nieuwe inzichten kunnen opleveren over de evolutie van de mensachtigen en hoe die zich over de wereld hebben verspreid.

De Australische onderzoekers, verbonden aan de universiteit van New England, zetten hun onderzoek voort op andere eilanden van Indonesië in de hoop nog meer nieuwe soorten dwergmensen te ontdekken.

Bronnen: Nature, Reuters, BBC

Links:
Special: Flores Man (Nature)
"Hobbit" Discovered (National Geographic) 2004 Neos.nl / Planet Internet
en
http://www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/artikel/asp/artnr/5656/index.html


2006 : 
"NIKS  'VERDWERGDE '  ERECTUS
   "

, zeiden tegenstanders. Die ‘hobbit van de Australische onderzoeker Mike Morwood en de zijnen is niets anders dan een soort pygmee, een dwergvorm van de moderne mens.
Deze dwerg leed aan microcephalie, een ziekte waarbij de hersenen zich minimaal ontwikkelen.
Die ziekte komt ook tegenwoordig nog voor.
En de vroege mens leefde niet geïsoleerd op Flores, een voorwaarde voor verdwerging.

2007

Maar het Morwood-team sloeg diverse keren terug.  Bijvoorbeeld, in februari 2007  ook in PNAS, beschreef het een vergelijking tussen de schedel van de H. floresiensis en schedels van negen lijders aan microcephalie en tien gezonde mensen.
Conclusie: de Floresmens leek in sommige opzichten op moderne mensen, maar andere kenmerken duiden op H. erectus en zelfs op Australopithecus, de aapmens-voorgangers van de Homo-soorten

Tot nu toe lijkt dit alles op een keurig wetenschappelijk debat.

Maar er is meer aan de hand.
Jacob bemoeilijkte vanaf het begin het werk van Morwood en de zijnen
.
Tegen hun zin nam hij de H. floresiensis-fossielen mee naar zijn hoofdkwartier in Jogjakarta om ze pas veel later – beschadigd – terug te geven.
Morwood maakte hij uit voor ‘hobbit’. En Indonesië sloot de toegang tot de fameuze grot.

zie hierover reactie 2
Het Tekeu Jacobs schandaal (Tsjok45)Indonesië geeft de grot  echter  weer vrij voor onderzoek, in 2007  .
Dat is van groot belang, want er resten nog vele vragen over de hobbit van Flores.
 Zo'n vraag is bijvoorbeeld hoe de vroege mens het eiland heeft bereikt en of hij misschien al verdwergd was toen dat gebeurde.
En de hamvraag natuurlijk: is de gevonden hobbit verdwergde regel of zieke uitzondering?
Er is immers maar één schedel gevonden en weinig andere beenderen.
 Nader veldwerk lijkt dus geen luxe.
Flores-hobbit krijgt misschien gezelschap 
(VOLKSKRANT
)Hobbit geen mismaakt mens

Februari  2007

Het 18 duizend jaar oude skelet van een mini mensje, opgegraven op het Indonesische eiland Flores, behoort  toe aan een nieuwe soort mens die nauw verwant is aan de Homo Sapiens.

Sommige wetenschappers dachten dat het skelet die in 2003 is gevonden toebehoorde aan een pygmee of een mens met een abnormaal kleine schedel (microcephalic). Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel waarbij de schedelomvang te klein is. Het is meestal een aangeboren aandoening waardoor de hersenen zich niet goed ontwikkelen en klein blijven.  
Wetenschappers van de Florida State University concludeerde echter iets anders. Aan de hand van een driedimensionale computer reconstructie kan afgeleid worden dat de hersenen misschien klein zij maar verder overeenkomt met die van normale mensen. Volgens paleontologist Dean Falk betreft het hier geëvolueerde hersenen die optimaal gebruik maakt van de beperkte ruimte van de schedel.

Homo floresiensis (vernoemd naar de vindplaats Flores) was ongeveer 1 meter lang en veroorzaakte hevige discussies onder antropologen. Voorheen werd aangenomen dat na het uitsterven van de Neanderthaler (Homo Neanderthalensis) de Homo Sapiens de enige overgebleven mens was.
De homo floresiensis, die tot 18.000 jaar geleden op het Indonesische eiland Flores rondliep, was nauwelijks één meter groot. Zijn hoofd was niet veel omvangrijker dan een volgroeide pompelmoes. Een internationaal onderzoeksteam ontdekte nu dat zijn hersenstructuur sterke gelijkenissen vertoonde met die van de rechtop lopende homo erectus of op die van een minstens even sterk ontwikkelde australopithecus. De knaap had echter slechts eenderde van de hersenmassa van de moderne mens.Dean Falk, paleoneuroloog aan de universiteit van Florida, bracht enkele kenmerken van de fossielen in verbinding met onze voorouder, de homo sapiens. Het schuine voorhoofd bijvoorbeeld. ,,Het feit dat hij ongetwijfeld de zee moet zijn overgestoken om zich op het eiland Flores te vestigen en de vondst van afgevijlde werktuigen en sporen van een zelfgemaakt vuur in de buurt van de fossielresten wijzen erop dat hij echt niet van de domste was'', stelt Falk. ,,Een driedimensionaal model van de structuur van de hersenen toont een duidelijke zwelling van de voorste hersenkwabben. Nog tal van andere anatomische bijzonderheden hebben er ons van overtuigd dat hij sterke waarnemingskwaliteiten bezat.''

Volgens Falk zijn er twee conclusies mogelijk. ,,Ofwel is de homo floresiensis nauw verwant met de homo erectus en kromp hij tot een dwerg uit voedselschaarste op het eiland, ofwel was er een tot nu toe onbekende voorvader van de homo erectus en de homo floresiensis die kleiner van lichaams- en hersenbouw uitviel.''
Dean Falk
http://www.cosmosmagazine.com/node/999
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/28459170/


zie ook
http://groups.msn.com/evodisku/nieuws.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=1322


CREATIONISTEN  BLABLA
  


Niks nieuws,  weer dezelfde oude lulsmoesjes.
Het is een hoax, of een homo sapiens met een afwijking, of satan probeert ons te misleiden, de dateertechnieken deugen niet, etc


NEDERLANDS

http://www.scheppingofevolutie.nl/art_florensiensis_jakarta_post.htm*   Reactie van AIG, geschreven door Carl Wieland:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/1028dwarf.asp
Samenvatting:
 Homo floresiensis is eigenlijk Homo sapiens met wat afwijkingen en
'seculiere dateringsmethoden' zijn onbetrouwbaar.
Over de onderlinge consistentie van de verschillende gebruikte dateringsmethoden wordt met geen woord gerept.
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=379&highlight=floresiensis


http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=2971&highlight=floresiensis
waaruit dit openingsbericht   van   Wim Ahlers.
(citaat )


Lees: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5021214.stm
En daaraan gerelateerd:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6387611.stm

Het volgende kan onomstotelijk observeer en meetbaar worden vastgesteld:

1. Een wezen, Floresiensis, die vuur maakte, zijn doden begroef, op twee benen liep en gebruik maakte van stenen werktiuigen. Een wezen (soort) die pas recent uitgestorven is en die een anatomische fysiologie heeft die tussen de mens staat en een een ander tweebenig wezen, die inderdaad ouder gedateerd is, genaamd Homo habilis (of mogelijk Homo erectus).

2. In het tweede artikel is geobserveerd,/ vastgesteld dat apen, met name chimpanzees, ook gebruik maken van werktuigen. Nu was dit allang een bekend feit maar wat nieuw is in deze is dat chimpanzees ook redelijk geavanceerde wapens zoals speren maken. Dit vereist procedurematige handelingen waar over nagedacht moet worden!

3. Deze twee recente ontdekkingen volgen een ander, maar iets ouder, recent observeerbaar en gemeten feit op, namelijk het feit dat de Neanderthaler geen direkte voorouder is van Homo Sapiens (gemeten m.b.v. het mitchondriaal DNA, zie o.a.:
http://www.pbs.org/wgbh/nova/neanderthals/mtdna.html).

4. Creationisten die blijven vasthouden aan de hypothese van microcephalie moeten maar eens verklaren waarom deze microcephalie patiënten een normaal gevormde hersenschorsstructuur habben, zij het ongeveer 3 a 4 keer zo klein dan de moderne mens.

Ik ben benieuwd hoe creationisten zich hier nu uit proberen te kletsen!
Feiten die wederom specifiek de menselijke afstamming bevestigen en in het algemeen weer de evolutietheorie bevestigen...zoals elk wetenschappelijk meetbaar en observeerbaar feit in overeenstemming is met de evolutietheorie.

Dit alles natuurlijk los van andere wetenschappelijk meetbare feiten die allang bevestigd hadden dat de mens en de primaat een gemeenschappelijke voorouder delen. Sterker nog! De mens is een primaat!

En al weigert een creationist te accepteren dat een mens ook een primaat is dan nog moet hij 3 mensen-soorten verklaren die in het recente verleden tegelijkertijd naast elkaar bestaan hebben (Neanderthales, Floresiensis en Sapiens).

Het probleen voor creationisten is deze, ze moeten of:

1. Accepteren dat er in ééntijdsperiode minstens 3 menselijke rassen waren...wat niet in overeenstemming is met de Bijbel!

2. Of ze moeten stellen dat de Neaderthaler en Floresiensis niet tot het menselijke ras behoren...het probleem met dit laatste is dat als ze van deze stellingsname uitgaan dat ze impliciet soortvorming erkennen en dus een gezamelijke afstamming!

3. Als laatste 'redmiddel' kunnen ze nog verklaren dat God niet één klei-hoopje had maar drie, waar hij pats boem de mensachtigen uit sculpteerde! Waarvan één de belangrijkste klei-hoop was, onze Adam, en hij de twee andere klei-hopen, voor Neaderthales en Floresiensis, minder belangrijk achtte...immers, Gods wegen zijn nu eenmaal ondoorgrondelijk!
En dan nog moeten de creationisten 'beslissen' of Floresiensis en Neanderthaler nu 'mens(achtigen)' wezens waren of niet!

Nb.
Bedenk (zie tweede artikel) dat apen al een mate van intelligentie hebben die het mogelijk maakt om redelijk geavanceerde werktuigen te maken. Overeenkomstige werktuigen zijn ook aangetroffen bij habilis en ook bij floresiensis en neaderthales (de Neanderthaler) wat natuurlijk volledig in lijn is met de te verwachten evolutionaire patronen!
Wat de soorten Habilis, Floresiensis, de Neanderthaler en Sapiens onderscheid van de overige primaten is dat alleen deze soorten op twee benen lopen (waarvan alleen Sapiens nog als soort bestaat).

De creationisten moeten zich in allerlei 'creatieve' bochten wringen om de nieuwe feiten in overeenstemming te brengen met hun behoudend dogma. Nog los van het feit dat de creationisten nog nooit een passage hebben aangegeven in hun religieuze literatuur die een 'wetenschappelijke' verklaring, dus een meetbare en observeerbare verklaring bevat, die de bovenstaande nieuwe feiten kan ondervangen. 

 

22-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (2)
21-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM WAARD

Velociraptor mongoliensis


Velocipator
De afmetingen van de Velociraptor  werden sterk overdreven  in de film "Jurassic Park." 
In werkelijkheid leken deze  dino's  eigenlijk meer op een kalkoen 
Ze waren  veel kleiner dan de  afschrikwekkende monsters uit de film en hadden ___ volgens de wetenschap ____ veren.

Meter groot
In de beroemde film van Steven Spielberg worden velociraptors voorgesteld als zeer intelligente jagers die groter waren dan de mens.
* In werkelijkheid waren ze  waarschijnlijk  meestal  een meter ( tot 1,50 m )  groot en wogen ze ongeveer dertien a vijfien  kilogram
* Het waren misschien  wel genieen in hun tijd ( het late krijt )  , maar het is waarschijnlijker dat een hedendaagse hond , kat of roofvogel   stukken slimmer is  ....
Je kan ze misschien nog  het best de intelligentie van een emoe of een  buidelrat  toeschijven  ... dat wil overigens  niet zeggen dat ze niet 
dodelijk waren ... ook krokodillen zijn niet bijster intelligent  maar wel levensgevaarlijk  ...


De  hier afgebeelde  Velocipator schedel  komt uit  het  American Museum of Natural History
Het betreft het  fossiele   Holotype  (
AMNH 6515).

 
Image:Velociraptor mongoliensis type skull and jaws.jpg


Een Velociraptor was  niet zo groot!
De later gevonden   Utahraptor ,  had wél grotere afmetingen.
een  andere amerikaanse  verwant  is Alberta's Atrociraptor (<video )

De Velociraptor werd niet groter dan de middelhoogte bij een volwassen mens.
Zijn lengte bedroeg maar 1,50 meter, en daarvan was de helft nog staart!

De Velociraptor heeft een smalle, lange kop met platte snuit, en cirkelvormige klauwen bij de tweede tenen.
Hij had sterke tanden en scherpe klauwen.
Een echte vleeseter dus ?


Velociraptor klauw © Foto: Olof Moleman


1.- De velociraptor is bekend geworden als een dinosaurus die met zijn grote, messcherpe klauwen zijn slachtoffers openreet.
Uit Brits onderzoek is echter gebleken dat de klauwen waren bedoeld om te klimmen

2.- Paleontologen van het Natuurhistorisch Museum in Londen en de universiteit van Manchester bevestigden een replica van de klauwen aan een robotarm, om te testen  hoe de dino  werkelijk zijn prooi kon doden.

Ze ontdekten dat de velociraptor, die(vermoedelijk )  in groepen jaagden , de klauwen waarschijnlijk gebruikte om tegen zijn slachtoffer op te klimmen om hem vervolgens de strot af te bijten.


(bronnen  : 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4332272.stm
http://www.newscientist.com/channel/life/dinosaurs/mg18825224.600-raptor-inflicted-death-by-a-thousand-bites.html

zie  ook  deze   voorzichtiger   visie    
http://www.exn.ca/dinosaurs/story.asp?id=2001070451&name=archives  )
en
deze discussies  ;

http://forum.dinodata.org/index.php?topic=1686.0
Velociraptor en Deinonychus Packhunters? Vergeet het maar!
http://forum.dinodata.org/index.php?topic=1337.0
Vlijmscherpe klauwen velociraptor waren geen wapen ?

3.-
2007 :  De velociraptor, had veren.

Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie die donderdag  21 September 2007: in het blad Science   is gepubliceerd. ( zie een  kopie van  het  artikel / rapport  in  reactie l  = 
 Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor (Tsjok45)    )

Recente studie van   de meer dan 80 miljoen jaar oud.  fossielen die paleontologen van het American Museum of Natural History eind jaren negentig in de Gobi-woestijn  vonden, wijst echter uit dat  het bezit van veren ook gold voor de velociraptor. 


Een  onderzochte  velociraptor voorarm die in Mongolië werd gevonden toont de aanwezigheid van littekens /aanhechtingspunten  van   veer-schachten (= schachtknopen )
Schachtknoppen --  zijn  plaatsen   waar de veer -schachten van secundaire veren, de vlucht(= slagpennen)  of de vleugelveren van moderne vogels, aan het been worden verankerd met ligamenten .
De  schachtknopen  worden  gevonden op de voorarmen  van vele levende vogelsoorten en zijn duidelijkst in vogels die sterke vliegers zijn.
Zwevers die hoofdzakelijk stijgen  door middel van thermiek  en  loopvogels  die de  vlieg- capaciteit hebben verloren , bezitten deze  knopen in veel mindere mate of  zelfs helemaal niet  ....

(Uit   het  Science  artikel   http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5845/1721 
Feather Quill Knobs in the Dinosaur Velociraptor (Tsjok45)     )(A) View of right ulna of Velociraptor IGM 100981. (B) Detail from cast of red box in (A) with arrows showing six evenly spaced feather quill knobs. (C) View of right ulna of a turkey vulture (Cathartes). (D) Same view of Cathartes as in (C) but with ...
(A) View of right ulna of Velociraptor IGM 100/981. (B) Detail from cast of red box in (A), with arrows showing six evenly spaced feather quill knobs. (C) View of right ulna of a turkey vulture (Cathartes). (D) Same view of Cathartes as in (C) but with soft tissue dissected to reveal placement of the secondary feathers relative to the quill knobs. (E) Detail of Cathartes, with one quill completely removed to reveal quill knob. (F) Same view as in (E) but with quill moved to the left to show placement of quill, knob, and follicular ligament. Follicular ligament indicated with arrow. Credit: Mick Ellison

This image released by the Smithsonian Institution's American Museum of Natural History shows the ulna, or forearm bone, of a Velociraptor the terrifying predator made famous in the movie Jurassic Park, found in Mongolia and dating from the Cretaceous Period, approximately 80 million years ago. An enlargement of the lower central portion of the ulna show the presence of quill knobs, bumps on the bone where the feathers anchor, researchers report in the Friday, Sept. 21, 2007, edition of the journal Science. 
This image released by the Smithsonian Institution's American Museum of Natural History shows the ulna, or forearm bone, of a Velociraptor the terrifying predator made famous in the movie Jurassic Park, found in Mongolia and dating from the Cretaceous Period, approximately 80 million years ago. An enlargement of the lower central portion of the ulna show the presence of quill knobs, bumps on the bone where the feathers anchor, researchers report in the Friday, Sept. 21, 2007, edition of the journal Science. (AP Photo/American Museum of Natural History, Mick Ellison)


http://www.kennislink.nl/web/show?id=178384

..... Nu, negen jaar na de fossiele  vondst, bekijken Amerikaanse onderzoekers het  armbot  nog eens goed en komen tot een verrassende ontdekking. Op het bot zitten aanhechtingspunten voor secundaire veren, ofwel slagpennen.

De pijlen geven de aanhechtingen voor slagpennen aan.De ‘slagpenknobbels’ op het gevonden bot zitten op een regelmatige afstand van vier millimeter van elkaar. Het zijn er zes, maar vanwege de lengte van het bot hadden het er veertien kunnen zijn. Bij andere vliegende dino’s zijn soorten bekend met tussen tien en achttien van zulke veren, dus dit exemplaar valt er netjes tussenin. Ook bij nu levende vogels bestaat die variatie." Het ontbreken  van deze   veerschachtknopen betekent niet  dat  een dino  noodzakelijkerwijs geen veren had   .... maar  het vinden van deze  veerknopen  op dit fossiel , bewijst dat de velociraptor   veren had ....  iets dat we al langer vermoedden, maar nog nooit konden bewijzen", aldus de hoofdonderzoeker Alan Turner.

Het feit dat de velociraptors een verenkleed  bezaten , betekent overigens niet automatisch dat ze konden vliegen. .....
De auteurs stellen dat misschien een voorvader van velociraptor de capaciteit verloor om te vliegen, maar zijn veren behield wat dan weer nuttig was ---> .Niet om te vliegen, maar voor uiterlijk vertoon  en baltsgedrag ( sexuele selectie  ?  )  , om te helpen  het evenwicht  te bewaren en  te  manoeuvreren tijdens een  snelle  ren , om het nest beter te kunnen  beschermen  en als  isolerende  vacht .

" Hoe  meer  wij over deze  dieren leren , hoe meer we ontdekken dat    er fundamenteel geen verschil is   tussen vogels en hun dicht verwante dinosauriers-voorvouders  zoals deze  velociraptor," zei Dr  Norell, Curator in de paleontologie  van  het Amerikaanse Museum en mede-auteur van  de studie .
"Allebei hebben    een
  Furcula  (of  vorkbeen ), leggen  eieren in /  en  broeden ( vermoedelijk ) op nesten, bezitten holle beenderen en  veren . Als  dieren zoals velociraptor vandaag in leven waren zou onze eerste indruk zijn dat zij  eigenlijk zeer  ongebruikelijke vogels vertegenwoordigen  "


(  "gevederd"  model  uit  de  tentoonstelling " fighting dinosaurs ")
Zie over  de " vechtende  dinosauriers " controverse ---> reactie 2  :
(GIN 100/25), : Wereldberoemde OPLICHTERIJ of ECHT FOSSIEL ? (Tsjok45)
 

Men denkt dat Velociraptor veren had,....Alhoewel er ( tot nu toe ) geen fossiel bewijsmateriaal is( van  een verenkleed  bij de velociraptor  ),  dachten  wetenschappers   toch  dat  het   verenkleed waarschijnlijk  wel   aanwezig  was  omdat   bekende verwante  fossiele dieren   (vóór en na velociraptor)
Dromaeosauridae ____en  met duidelijk bewaarde sporen van   veren ___   deze geavanceerde trek  met hen deelden.
Deze nieuwste  studie   ( gebaseerd op
Vergelijkende anatomie  ) maakt dit nog geloofwaardiger
 


Einde  van een  Creationistische  babbel uit 2004  ?
http://www.ingenesis.nl/art_dino_vliegende_chinese_draken.htm  
, schreef  :   
(citaat )                                                           
“….Het enige bewijsmateriaal dat werd aangevoerd voor de ‘gevederde’ dinosauriër Velociraptor mongoliensus was een schedel. Het twijfelachtige evolutionistische verhaal erbij is verbazingwekkend:     

( tekst  uit de tentoonstelling  over " gevederde  dino's )  )                                  
Velociraptor is nog niet gevonden in de Lianoning sedimenten en zijn veren zijn niet bewaard gebleven in de Mongoolse en Chinese lagen waar hij wel wordt gevonden. Echter, omdat al zijn naaste verwanten veren hadden, is het aannemelijk dat ook Velociraptor die had


EXIT  dus  ....
 

lees hier meer over velociraptor  :

(<klik

*       Interview with a Velociraptor

*       Wikipedia - Velociraptor

*       Another Velociraptor Resource Page

*       Walking with Dinosaurs - Fact File- Utahraptor

*       The Natural History Museum's Dino Directory

*       Dinopedia

*       The Hunting Strategy of the Velociraptor

*       Fighting Dinosaurs


http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/theropoden.htm

21-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
>> Reageer (2)
08-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht
Klik op de afbeelding om de link te volgen


Alweer  een nieuw fossiel  over de  dino-vogel  connectie ?Mahakala omnogovae. [Illustratie © Frank Ippolito 2007]
The newfound dinosaur Mahakala omnogovae bears feathers and winglike limbs in this artist's reconstruction.
( Wat 
daadwerkelijk   is  gevonden
 : Het fossiel bestaat uit holotype IGM 100/1033, een fragmentarisch skelet met delen van de schedel, ruggegraat en ledematen )
Het zou gaan om een bijna volwassen exemplaar
Onder de voorouderlijke groep van de vogels (in de familie van  de theropoda ) kwamen  kleinere  specimens voor  , zoals deze  fossiele dinosaurus  van 70 centimeters , die in het zuiden van de  Gobiwoestijn (Mongolië )werd  ontdekt, aantoont
"miniaturisatie gaat vooraf  aan het verschijnen  van nieuwe manieren  van  voortbeweging of van andere innovaties (bij  bepaalde
dinosauriers  en hun afstammingslijnen )   die uiteindelijk  het vliegvermogen evolueerden "

Zie  verder  ook mijn vorige blog  over   dino-vogels ;
KIP ZONDER KOP ? (<klik)

zie ook
VOGEL EVOLUTIE ( <klik)Mahakala omnogovae,____ die naar  één van beschermgoden  uit  het Tibetaanse boeddhisme werd  gedoopt____, leefde minstens 80 miljoen jaren geleden , in het krijt , ( zoals  werd verklaard door  Alan Turner (American Natuurhistorisch museum of Natural History, NY) en zijn collega's in het tijdschrift  science  van    vrijdag 7 spetember 2007
De kleine omvang van deze Theropode  toont aan dat  de `' miniaturisatie'' bij  de dinosaures zich reeds  lange tijd voor de evolutie van het vliegen 
heeft voorgedaan, in tegenstelling tot de  opvatting dat de verkleining van de lichaamsafmetingen vaak als één van de laatste etappes voor het
verschijnen van de daadwerkelijke vlucht wordt beschouwd.

Door opnieuw de evolutie van de  lichaamsafmetingen (gedurende de ontwikkeling in het  het krijt)   in de drie takken ( zie hieronder wiki artikel )  van  de  Theropoda  ___
die worden beschouwd als de  meest nabije verwanten van de  primitieve vogels____te bekijken ;
, merkten Turner en zijn team op dat  :  voor twee geslachten de omvang met de factor twee of drie  werden vergroot  terwijl zij in het andere geslacht afnam .

Twee concurrerende ontwikkelings trends zijn dus te onderscheiden 

Mahakala%20small.jpg

(klik voor een vergroting op de figuur )
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/317/5843/1378
A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight  (<klik)

http://research.amnh.org/scicomp/pdfs/wheeler/Norrell%26Wheeler2003.pdf

 


 

The new dinosaur species, Mahakala omnogovae, is at the base of the dromaeosaurids, one of the two dinosaur lineages most closely related to birds. The other lineage includes troodontids. Credit: copyright Alan Turner

http://www.livescience.com/animals/070906_mini_dinosaur.htmlImage:Dromaeosaurus skull paris.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Dromaeosaurus_skull_paris.JPG


Model van een  Dromaeosaurus  schedel
voor verklaring  v/d  afkortingen  --->
http://www.geocities.com/dinowight/glossary.html


Van Wikipedia    Mahakala (dinosauriër)

Mahakala omnogovae is een theropode dinosauriër behorend tot de groep van de Dromaeosauridae die tijdens het Late Krijt (Campanien) leefde in het gebied van het huidige Mongolië.

De soort is in 2007 beschreven door Turner. De geslachtsnaam verwijst naar Mahakala, een Dharmapala uit het Tibetaans boeddhisme; de soortnaam naar de provincie Ömnögovi in de zuidelijke Gobi.

Het fossiel bestaat uit holotype IGM 100/1033, een fragmentarisch skelet met delen van de schedel, ruggegraat en ledematen.

Mahakala was een erg kleine roofsauriër, ongeveer zeventig centimeter lang. Een kladistische analyse wijst uit dat het de meest basale bekende dromaeosauride was, een aanwijzing dat alle Paraves, de groep die de Deinonychosauria (Dromaeosauridae en Troodontidae) en Aves (vogels) omvat, afstammen van een kleine, wellicht vliegende, voorouder, zoals voorspeld door Gregory S. Paul. De vondst is dus niet in overeenstemming met een tot nu toe meer gangbare alternatieve hypothese dat de voorouders van de vogels eerst nog een grotere fase hebben doorgemaakt en afzonderlijk weer naar een kleiner formaat evolueerden.

 Literatuur

Turner, A.H., D. Pol, J.A. Clarke, G.M. Erickson en M.A. Norell, 2007, "A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight", Science 317:1378-1381
A Basal Dromaeosaurid and Size Evolution Preceding Avian Flight  (<klik)
Deinonychosauria 

 • Velociraptor
 • Velociraptorinae

     Links


  Press
  release
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-09/ncsu-hof090507.php
  NG
  http://news.nationalgeographic.com/news/pf/55357504.html
  Zimmer

  http://scienceblogs.com/loom/2007/09/06/dinosaurs_beyond_cute.php
  UIT DE "OUDE"  DOOS 

  Niet nieuw, maar wel erg nuttige informatie (in .pdf formaat ongeveer 3mb!)
  http://www.dinosaur-museum.org/featheredinosaurs/exhibit.pdf

  klik >
  Gevederde dino's (Tsjok45)
      op Pluimgewicht

  zie ook 
  David DeVaal Gevederde dinosaurus gevonden
  Verenkleed tegen koude, niet om te vliegen - 27-04-2001
  http://www.xs4all.be/~dvdavid/mag_science/Natuur/mag_science.20010427152624.nl.html  Een dino met warme vleugeltjes

  ( een  oud  artikeltje uit de Morgen over de ontdekking van de dromaeosaurus )
  Katrijn Serneels  
  2001-04-27
  Dromaeosaurus  ergens  tussen vogels en dino's  ?

  http://www.answers.com/topic/dromaeosaurus


  Boeren die in China een spade in de grond staken ontdekten hem.
  De dromaeosaurus waarop ze stootten was niet alleen een hoopje botten, maar er zat ook vel over zijn been.
  En veren, tot de grote verbazing van paleontoloog Mark Norell.
   
  'Deze vondst verandert voorgoed mijn visie over hoe deze prehistorische dieren leefden', zegt dr. Norell.
  Want de eerste veren bij dino's waren niet gemaakt om te vliegen, maar voor koude winternachten.

  Hij lijkt wat op een eend met een lange staart en een waterhoofd.
  Maar de dromaeosaurus die 130 miljoen jaar geleden de dood vond in Chinese grond, was geen makke eend, maar een roofdier. Net naast zijn linkervoet spartelt vandaag nog steeds een versteende vis.

  De dromaeosaurus was een kleine, maar snelle dino.
  Hij jaagde op twee benen zoals de Tyrannosaurus Rex, maar de vorm van zijn botten, al zijn ze niet geschikt om mee te vliegen,
  doen heel sterk denken aan hoe vogelbotten er vandaag uitzien.

  "Op deze dromaeosaurus zat ik te wachten,"
  zegt professor Ji Quang van de Chinese Academie van Geologische Wetenschappen, die samen met Mark Norell in Nature de geheimen van
  de dromaeosaurus onthulde.

  Want eerder waren er al wel dino's ontdekt met een hoopje veren in de buurt, maar nooit zaten ze vast aan zijn vel.
  Dus dachten paleontologen eerder aan een ongelukkig vogeltje dat ten prooi gevallen was aan de roofzuchtige dino, dan aan een dino met veren.

  "Maar nu staat het onomstootbaar vast dat dino's die niet konden vliegen, ook een verendek hadden."

  De dino had zijn veren ook niet nodig om te vliegen, maar om de overgang van koudbloedig naar warmbloedig wezen te maken.
   
  "Moderne vogels zijn warmbloedig en hun veren spelen een belangrijke rol om hen warm te helpen houden," zegt dr. Mark Norell.
  "Het lijkt me aannemelijk dat dino's die niet konden vliegen, een primitieve vorm van veren ontwikkelden op dezelfde moment dat ze warmbloedig werden.
  Dus kunnen we ervan uitgaan dat kleinere dino's zoals deze dromaeosaurus en zelfs grotere en recentere soorten zoals de Tyrannosaurus Rex een lichaam met verendek nodig hadden om hun lichaamstemperatuur op peil te houden."

  De dromaeosaurus is de eerste dino waar je kunt zien hoe de veren in zijn vel waren ingeplant,
  maar het is niet de eerste dromaeosaurus die gevonden is.

  Al bij eerdere vondsten in Madagascar, Mongolië, Patagonië en Spanje ontdekten wetenschappers gelijkenissen met vogels.
  In de vleugel van de moderne vogel zitten vandaag nog steeds drie botjes van  reptielenpootjes verborgen.
  Ook de scherpe vorm van de snavel, en de drie tenen in hun vogelpootje, die trots naar voren wijzen, zijn een onmiskenbare erfenis van dino's.

  Van alle dinosaurussen ( die gevonden waren tot 2001)staat de dromaeosaurus het dichtst bij de vogels.
  En dankzij de vondsten van de laatste jaren zijn er meer dan honderd anatomische gelijkenissen ontdekt tussen de theropoden,
  de klasse dino's waartoe de dromaeosaurus behoort, en de vogels.

   dr. Norell.
  "Nu weten we dat de theropoden er in een verder stadium van evolutie niet uitzagen als gigantische hagedissen, maar eerder als rare vogels."

  Het idee dat dino's en vogels familie zijn, is nog maar twee eeuwen jong.
  Thomas Henry Huxley ontdekte rond 1850 iets vreemds toen hij vogels aan het observeren was.

  Al heeft een dinosaurus geen snavel, de vorm en inplanting van zijn scherpe tanden deden Huxley verdacht veel aan vogelbekjes denken.
  En toen hij ook de vorm en structuur van hun botten begon te vergelijken, groeide bij hem het vermoeden dat de dino misschien de grootvader van de vogel was.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dromaeosauridae
  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/dromaeosauridae.htm
  Maniraptora  / Maniraptora ( engels )  Onderstaand  cladogram  is volgens  Norell et al. 2006, (2) with clade namen  volgens de definities van Sereno , 2005.(2/3)

   


  Maniraptora

  Ornitholestes


  unnamed

  Compsognathidae


  unnamed

  Alvarezsauridae


  unnamed
  Oviraptoriformes

  Therizinosauria  Oviraptorosauria  Paraves
  Deinonychosauria

  Troodontidae  Dromaeosauridae
  Aves
   

  1. ^ Czerkas, S.A., and Yuan, C. (2002). "An arboreal maniraptoran from northeast China." Pp. 63-95 in Czerkas, S.J. (Ed.), Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight. The Dinosaur Museum Journal 1. The Dinosaur Museum, Blanding, U.S.A. PDF abridged version
  2. ^ Norell, M.A., Clark, J.M., Turner, A.H., Makovicky, P.J., Barsbold, R., and Rowe, T. (2006). "A new dromaeosaurid theropod from Ukhaa Tolgod (Omnogov, Mongolia)." American Museum Novitates, 3545: 1-51.
  3. ^ Sereno, P. C., McAllister, S., and Brusatte, S. L. (2005). "TaxonSearch: a relational database for suprageneric taxa and phylogenetic definitions." PhyloInformatics, 8: 1-21.[1]


  De  PILTDOWN  -KIP
  (De Morgen )

  Een belangrijke gebeurtenis was  in die  jaren  ook  de ontmaskering van een  frauduleus fossiel ....  Archaeoraptor liaoningensis:
  Archaoraptor fraude  " National Geographic's Major Embarrassment."


  Lichaam is van uitgestorven vogel, staart van kleine dino
  Een uitgestorven visetende vogel is door paleontologen geïdentificeerd als het onbekende lichaam van het fossiel dat ooit bekendstond als een transitie( missing link volgens de crea's )   tussen dinosaurussen en vogels.
  Wetenschappers hebben onomstotelijk bewezen dat het fossiel van de Archaeoraptor, met de staart van een dinosaurus en de gevederde vleugels van een vogel, wel degelijk een samenvoegsel was van twee of meer verschillende fossielen, aan elkaar gekleefd met stevige lijm.
  Wetenschappers leggen bedrog met fossiel bloot

  The Independent/ London / Steve Connor/ De Morgen
  2002-11-23
   the “ Piltdown-chicken “

  Het fossiel kwam in 1999 aan de oppervlakte toen het magazine National Geographic een artikel publiceerde over de ontdekking en haar wetenschappelijke waarde. Meerdere paleontologen zouden bereid zijn om te sterven voor zo'n vondst, klonk het.
  Al vlug echter verwerd de Archaeoraptor van "enige, echte ontbrekende schakel in de complexe keten die dinosaurussen met vogels verbindt" tot 'Piltdown-kalkoen', een verwijzing naar de bekendste vervalsing in de paleontologie.
  Een team onder leiding van doctor Zhonghe Zhou van het Chinese Instituut van Paleontologie en Paleontropologie van Gewervelden in Peking heeft nu definitief een einde gemaakt aan de controverse.
  De uitgestorven vogelsoort die gebruikt was om de chimaera te creëren, is geïdentificeerd.
  In een studie, verschenen in het blad Nature, zegt doctor Zhou dat het lichaam van de Archaeoraptor eigenlijk dat van de Yanornis, een uitgestorven visetende vogel, is, gecombineerd met de staart van een kleine vleesetende dinosaurus van de groep van de
  dromaeosaurussen.
  "Het lichaam van de Archaeoraptor, die volgens ons onderzoek nu zeker uit twee verschillende delen van twee verschillende soorten bestaat, is typisch voor de visetende vogel",
  aldus de wetenschappers in Nature.
  De Archaeoraptor was 'ontdekt' in de noord-oostelijke provincie Liaoning door een van de vele boeren die daar geregeld fossielen van dinosaurussen opgraven. Volgens Zhou was de verleiding om het fossiel een langere staart te geven wellicht te groot.
   
  "Waarschijnlijk is dit specimen samengesteld door een Chinese boer die op die manier hoopte om het fossiel completer te doen lijken, om het zo voor een hogere prijs te kunnen verkopen."
  Het fossiel werd uit China gesmokkeld en belandde uiteindelijk in Amerika, waar een privé-verzamelaar het kocht voor 80.000 dollar. Het bleek het perfecte voorbeeld te zijn van een wezen dat half dinosaurus, half vogel was en groeide uit tot het ikoon van de evolutionaire overgang tussen de twee.

  Maar kort nadat de artikels gepubliceerd waren, werd op dezelfde site in China de andere helft van de steen waarin het bewuste fossiel zat, gevonden. "Dat deel, waarin de staart en andere beenderen bewaard waren gebleven, bewees overduidelijk wat sommigen al vermoedden: de Archaeoraptor was inderdaad een samengesteld fossiel", zegt Zhou.De staart van het fossiel werd geïdentificeerd als die van een Microraptor, een van de kleinste vleesetende dinosaurussen, die mogelijk in bomen leefde. De andere helft is nu dus geïdentificeerd als de Yanornis martini, die in diezelfde periode leefde, zo'n 115 miljoen jaar geleden. "
  Met de publicatie van deze studie is de identiteit van de beruchte Archaeoraptor eindelijk duidelijk. We kunnen nu met andere woorden zeker stellen dat hij was samengesteld uit de staart van de kleinste niet-vliegende dinosaurus, de Microraptor, en de middelgrote vogel Yanornis", zegt Zhou
  …… Deze ontmaskering, zegt doctor Zhonghe Zhou van het Chinese Instituut van Paleontologie en Paleontropologie van Gewervelden in Peking , brengt eerdere vondsten die duidelijk wijzen op een link tussen dinosaurussen en moderne vogels niet in diskrediet.
  "Helemaal niet. Eerder dit jaar bijvoorbeeld hebben we een zeer primitieve vogel, de Jeholornis, beschreven.
  Hij had een dromaeosaurus-achtige staart en heel wat eigenschappen die erop wezen dat hij kon vliegen",
  zegt Zhou.
  "Ondanks de onthulling van de Archaeoraptor zijn er nog voldoende geloofwaardige bewijzen die de dino-vogellink ondersteunen."
  Toch is het bedrog al uitgebuit door religieuze fundamentalisten die erop uit zijn elk bewijs van het "darwinisme "te ondermijnen.
  Zhou:
  "De belangrijkste les die we uit dit verhaal kunnen onthouden, is dat het illegale en niet-wetenschappelijk verzamelen en smokkelen van fossielen
  de paleontologie geen goed doet.
  We kunnen nooit te voorzichtig zijn in wetenschappelijk onderzoek."  http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=293


  SINOSAUROPTERIX  PRIMA  controverse


  In 1996 werd in China een zogenaamde "gevederde dinosaurus" gevonden.
  Hij kreeg de naam Sinosauropteryx prima.(China's Feathered Dinosaur  1999 
  Peabody Museau of Natural History, Yale University) 


  John Ostrom (van Yale )is de auteur van de theorie( 30 jaar geleden geformuleerd )  dat vogels afstammen van dinosaurussen 
  Er zijn ondertussen  veel  rapporten over vondsten van "gevederde dinosaurussen".
  De vele fossiele vondsten uit  China  die sindsdien zijn  gedaan hebben ervoor gezorgd dat de meeste paleontologen Ostrom  gelijk geven.
  Nog maar enkele tegenstanders hangen een andere theorie aan, die stelt dat vogels al lang voor het ontstaan van de dinosaurussen evolueerden,
  en voortkomen uit primitieve reptielen.
  Dat vogels en dinosaurussen op elkaar lijken, noemden die tegenstanders  bijkomstig:
  de overeenkomsten ontstonden doordat vogels en theropoden beide op hun achterpoten liepen ( niet door  rechtstreekse verwantschap ) .


  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678269/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678271/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678273/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678295/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678301/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678307/
  http://noorderlicht.vpro.nl/afleveringen/3606840/items/3678089/


  Ostrom en zijn collega's onderzochten het gevederde fossiel - 'Sinosauropteryx prima' gedoopt, 'eerste Chinese drakenveer' - maar twijfelde zeer aan het idee dat de afdrukken rondom het lichaam wel door veren waren achtergelaten.
  De Amerikanen hielden het op huidplaatjes van bindweefsel( collageen ) .

  Ostrom  (en drie andere paleontologen) besloten in 1997 dat de "veren" van  de fossiele Sinosauropteryx prima
  (
  http://www.dinosaurus.net/nieuws/sinosaur.htm) in werkelijkheid geen " echte " veren waren maar iets anders ....(1)
  Kort daarop bevestigden Chinese onderzoekers dat idee .....

  Niettemin wordt deze ontdekking nog steeds beschreven als "veren" (2) (zeggen creationisten )

   

  Noten  bij deze controverse  

  noot (1)

  Het gaat allemaal   om proto-veren  /Deze zeer eenvoudige veren bestonden uit een eenvoudige twee-vertakte vorm
  gelijkaardig aan de secundair primitieve veren van  de  moderne kiwi.

  (citaat )

  http://www.bertsgeschiedenissite.nl/geschiedenis%20aarde/synosauropteryx.htm


  De Sinosauropteryx, waarvan in 1997 en 1998 in het noordoost-Chinese provincie Liaoning twee bijna complete skeletten zijn teruggevonden, was net als de Archaeopteryx een overgangsvorm tussen reptiel en vogel.
   Deze soort leefde ± 140 miljoen geleden in China. 
  Het meest spectaculaire aan de vondst van Sinosauropteryx is de zwarte halo die rond het bovenlichaam loopt, van de kop tot aan het eind van de staart en aan de onderzijde van de staart maar ook plukjes over de rest van het lichaam.
  Bij vergroting lijkt deze halo te bestaan uit kleine zwarte haarachtige structuren, waarschijnlijk hol, van ongeveer 40 mm lengte. Omdat de haarachtige structuren door elkaar heen lopen zijn zij bij leven waarschijnlijk zacht en plooiend geweest.
  Zeker nog geen echte veren maar misschien een soort van proto-veren, ook al omdat veren waarschijnlijk als zulke haarachtige structuren moeten zijn ontstaan.
   
  Het dier had ongeveer de grootte van een kalkoen en was van kop tot staart ± 70 cm lang, had een zeer lange staart, en langs de nek, rug en staart een donkere band van met een vezelige structuur.
  Volgens de onderzoekers was dit de afdruk van een donzige huidbedekking: korte dikke haren, die net als nagels waren opgebouwd uit keratine. "Protoveren" noemden ze die.; een eerste ontwikkeling van reptielschubben naar vogelveren. Ze waren tussen de 4 en 40 cm. lang en hadden zich ontwikkeld uit haarvormige structuren op de reptielenhuid. Deze protoveren hadden waarschijnlijk een isolerende functie en moesten de lichaamstemperatuur op peil houden.

  De Sinosauropteryx was volgens de onderzoekers nauw verwant met de Compsognathus, waarvan in Duitsland en Frankrijk fossielen zijn opgegraven van ± 147 miljoen jaar oud.
  Maar deze eerste Chinese vondst was niet duidelijk genoeg: al tijdens de persconferentie merkte een journalist op:
  "Ik zie die veren niet".
  Daarna volgde ook uit wetenschappelijke hoek soms smalende kritiek.
  De collageenvezels in de staart van een zeeslang kunnen ook een pluizige structuur achterlaten die verdacht veel lijkt op de huidbedekking van Sinosauropteryx.
  In een fossiel is het vaak moeilijk om de exacte begrenzing van het lichaam te bepalen, dus misschien zaten de "veren" niet op, maar onder de huid. De echte voorouder van Archaeopteryx is dus nog steeds niet gevonden en kunnen de theropoden ook nog steeds niet definitief worden gekoppeld aan de vogels.

  Laatst bijgewerkt: 27-10-06  

  Er  doken  echter  IN 2007  nieuwe belangrijke ontwikkelingen / nieuwe studies  ,  op  in  verband  met deze controverse
    bij het bestuderen van een nieuw  ontdekt  fossiel van deze soort

  http://palaeoblog.blogspot.com/2007/05/sinosauropteryx-feather-debate.html
  http://mattdowling.blogspot.com/2007/05/bald-dino-casts-doubt-on-feather-theory.html
  http://laelaps.wordpress.com/2007/06/04/feduccia-is-at-it-again/

  VOORAL =
  http://www.publishing.royalsoc.ac.uk/media/proceedings_b/RSPB20070352.pdf

  ( abstract )

  A new Chinese specimen indicates that  ‘protofeathers’ in the Early Cretaceous theropod dinosaur Sinosauropteryx are degraded collagen fibres

  Theagarten Lingham-Soliar1,*, Alan Feduccia2 and Xiaolin Wang3

  1Biological and Conservation Sciences, University of KwaZulu-Natal, Private Bag X54001, Durban 4000, Republic of South Africa2Department of Biology, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3280, USA3Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences,PO Box 643, Beijing 100044, China

  Alleged primitive feathers or protofeathers in the theropod dinosaur Sinosauropteryx have potentially profound implications concerning feathermorphogenesis, evolution of flight, dinosaur physiology and perhaps even the origin of birds, yet their existence has never been adequately documented. We report on a new specimen of Sinosauropteryx which shows that the integumental structures proposed as protofeathers are the remains of structural fibres that provide toughness. The preservation in the proximal tail area reveals an architecture of closely associated bands offibres parallel to the tail’s long axis,which originate fromthe skin. In adjacentmore exposed areas, the fibres are short, fragmented and disorganized. Fibres preserved dorsal to the neck and back and in the distal part of the tail are the remains of a stiffening system of a frill, peripheral to the body and extending fromthe head to the tip of the tail.These findings are confirmed in the holotype Sinosauropteryx and NIGP 127587. The fibres show a striking similarity to the structure and levels of organization of dermal collagen. The proposal that these fibres are protofeathers is dismissed.

  Keywords: theropod; Sinosauropteryx; collagen; protofeather


  Merk op dat Alan Feduccia, een fervent opponent van de "birds are  dinosaurs" hypothese, coauteur is. Al in 1999 in z'n boek "The Origin
  and Evolution of birds"http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300078619   
  ;   
  kwam
  hij tot dezelfde conclusie, nl. dat het hier om collageenvezels  in de huid zou gaan.
  Het laatste woord zal hierover nog wel niet gesproken zijn.


  http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070601-dino-feathers.html
  http://dinobase.gly.bris.ac.uk/forum/viewtopic.php?pid=479
  http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/avians.html
  Creationisten babbel in verband met deze controverse   :

  ( Sommige creationisten  zeggen ongeveer  ) :
  " .... Het lijkt mij, dat hiermee de evolutie toch definitief is weerlegd,
  en dat aangetoond is hoe wetenschappers samenzweren om een loopje met de waarheid te nemen...."

  *Dat zou de creationistische strategie  kunnen worden ( van sommige simplistische  doorsnee creationisten  zoals op het net is te lezen ) om de resultaten van deze studies  zo  te interpreteren.
  In werkelijkheid gaat het om  een poging  tot  de weerlegging van een deelhypothese door mensen die allang  de afstamming van de vogels uit de  groep der    Compsognathidae   (< klik) betwisten .
  ( niet om de weerlegging van de theorie die de vogels van de compognathidae laat afstammen en nog veel minder om een falsificatie van de evolutietheorie ) .

  Gezien de basale fylogenetische positie van Sinosauropteryx (Coelurosauria, Compsognathidae) kun je hooguit
  concluderen dat bewijs voor een vederachtige lichaamsbedekking op dat niveau nog ontbreekt. Bij latere dino's (bv. Microraptor) vinden we  onmiskenbare veren
  http://en.wikipedia.org/wiki/Microraptor

  *Ik zou trouwens  ook  niet weten waarom dit een probleem zou opleveren voor de evolutietheorie.
  Er is namelijk meer dan zat ander bewijs.

  * De evolutietheorie is in zijn algemeenheid nog  steeds wat hij ongeveer honderdvijftig jaar geleden was toen Darwin
  hem opschreef, gebaseerd op variatie en "survival of the fittest" De  stellingen die niet juist blijken te zijn( zoals hier alweer ) , gaan over details,
  Als wetenschappers een discussie hebben over de precieze diameter of de precieze massa van  de aarde, concludeer je daar toch ook niet uit dat de laatste
  stelling bij de "rondheidstheorie" niet de juiste is?
  noot (2)
  dat zouden de creationisten graag willen maar dat is niet zo / de beschrijving is aangepast( zoals hierboven al is te zien  en in de links van wikipedia  hieronder )  ; de "echte" vogel- veren  claim  by sinosauropteryx prima   komt  alleen nog maar voor in veroudere artikels
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sinosauropteryx
  http://www.dinosaurus.net/nieuws/sinosaur.htm
  http://www.dinosaurus.net/genera/SSS/sinosauropteryx.htm

  Er is geopperd dat  protoveren misschien zijn ontwikkeld om HET LICHAAM WARM TE HOUDEN  ...

  Bovendien zijn  Vogels(net als zoogdieren ) diersoorten  die in staat zijn hun lichaamswarmte te behouden 
   
  Was  sinoseuropteryx  koudbloedig  ?

  Dit artikel behandelt de vraag of dinosauriërs warmbloedig (endotherm) of koudbloedig (ectotherm)waren. Dat heeft gevolgen voor de activiteit die dieren kunnen ontwikkelen, met name als de buitentemperatuur laag is. Geciteerd wordt uit het werk van de onderzoeker
  Ruben uit Oregon, die meent te hebben aangetoond dat ze ectotherm waren, hoewel ze door het leven in een vrij warm klimaat en door hun enorme afmetingen toch vaak een redelijk hoge temperatuur bezeten zullen hebben. De schrijver zet vraagtekens bij de opvattingen van
  Ruben.  http://www.cdbeta.uu.nl/vo/modelleren/literatuur/Paul.pdf

  ......Het Oregonteam onderzocht (ook )de longstructuur van Sinosauropteryx, de gefossiliseerde zachte weefsels hielpen het team bij hun conclusie dat Sinosauropteryx een relatief simpele krokodilachtige longstructuur bezat waardoor het dier niet in staat zou kunnen zijn geweest te voldoen aan de
  benodigde hoeveelheid gasuitwisseling welke nodig is voor een leven als een endotherm.

  Volgens Ruben is het niet noodzakelijk dat zij de zelfde zuurstofconsumptie of -activiteit bezaten als moderne hagedissen.
  "Zij kunnen er iets tussenin hebben gehad.
  Maar dit bewijs schijnt de mogelijkheid van een endothermisch bestaan van dinosauriërs uit te sluiten ".....
  Kip en dinosaurus  ?

  (vrt nieuws  / ma 23/04/07 - )
  De Tyrannosaurus rex, een van de bekendste dinosaurussen, is waarschijnlijk een verre voorouderlijke verwant  van de kip. Dat blijkt uit onderzoek aan de North Carolina State University in Raleigh.

  In wetenschappelijke kringen bestaat al langer de hypothese dat deze angstaanjagende vleeseter een prehistorische  verwante voorloper van de moderne vogelsoorten is.

  (Belga)

  Analyses van uitzonderlijk bewaard gebleven eiwitten uit een 68 miljoen jaar oud bot van een Tyrannosaurus rex hebben nu aangetoond dat dit eiwit, een collageensoort, een structuur heeft die lijkt op een eiwit dat in kippen wordt aangetroffen.

   Collageen   is een vezelachtig, elastisch eiwit dat in de cosmetische industrie wordt gebruikt als huidverjonger.
  Het eiwit was bewaard gebleven in een bot dat in 2003 in de Amerikaanse staat Montana onder duizend kubieke meter gesteente werd aangetroffen.

  De aminozuursequenties in het eiwit lijken op die van kippencollageen en doen ook denken aan bepaalde eiwitten in kikkers en watersalamanders, aldus de onderzoekers
  .

  UPDATE:!!!!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist

  (BART KLINK  ;
  )
  http://evolutie.blog.com/1691348/

  In het gerenommeerde tijdschrift Science
  (13 april 2007) staan twee interessante artikelen over weefsel dat verkregen is uit bot van misschien wel de meest beroemde dinosaurus: de Tyrannosaurus rex (Schweitzer et al., 2007; Asara et al., 2007).
  Wat het zo bijzonder maakt, is dat het weefsel bewaard is gebleven gedurende 68 miljoen jaar. Het gaat dan ook niet om compleet of onaangetast weefsel, maar om zeer fragmentarisch materiaal dat met zeer geavanceerde technieken ontrafeld kan worden.

  UPDATE:!!!!
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist  Het weefsel waar het om gaat is collageen, de voornaamste proteïne (eiwit) waaruit bindweefsel is opgebouwd.
  Het collageen is van het type I, wat het meest voorkomende type is. Dit type komt onder andere voor in littekenweefsel, pezen en botten. De onderzoekers hebben dit bindweefsel weten te verkrijgen uit het femur van de T-rex. Dit bot, beter bekend als het dijbeen, zit in het bovenbeen van alle vierpotigen (tetrapoden, waartoe ook de mens behoort), met uitzondering van de vierpotigen die hun achterpoten in de loop van de evolutie weer verloren hebben (waaronder slangen en walvisachtigen).

  Lange tijd is gedacht dat het fossilisatieproces al het organisch materiaal zou vernietigen, maar dit blijkt soms niet het geval te zijn. Zo is het onderzoekers een tijd geleden onder andere al gelukt om zeer fragmentarisch DNA-materiaal te winnen uit Neanderthalerfossielen. Het was tot voorheen echter nog nooit gelukt om organisch materiaal te winnen uit fossielen die zo oud zijn als het betreffende Tyrannosaurusfossiel. De auteurs geven verscheidene mogelijke redenen waarom dit collageen zo lang behouden is gebleven. Eén van die redenen is dat collageen een relatief robuuste structuur is, veel robuuster dan bijvoorbeeld DNA. Omdat er geen DNA (laat staan het hele genoom) voorhanden is, blijft het nog steeds onmogelijk om een complete dinosauriër tot leven te wekken (zoals in de film Jurassic Park).

  Wat echter wel mogelijk is, is om de structuur van het Tyrannosauruscollageen te vergelijken met dat van hedendaagse dieren waarvan de collageenstructuur bekend is. De onderzoekers hebben het collageen van de T-rex onder andere vergeleken met dan van de alom bekende kip (Gallus gallus), een kikker (Xenopus laevis) en een watersalamander (Cynops pyrrhogaste). Hieruit bleek dat het collageen van de Tyrannosaurus het meest lijkt op dat van de kip en in iets mindere mate op dat van de kikker en watersalamander. Dit is voor leken misschien een verrassing, maar voor de meeste evolutiebiologen niet.

  Het is namelijk al lange tijd bekend dat vogels erg lijken op een bepaalde groep dinosauriërs, de Theropoda. De Tyrannosuarus behoort tot deze groep, net als de tevens bekende Velociraptor. De meeste experts zijn het er ook over eens dat vogels hun oorsprong hebben in deze groep dinosauriërs (Padian & Horner, 2002; Zhou, 2004; Benton, 2005). Deze opvatting heeft steeds meer onderbouwin

  08-09-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (15 Stemmen)
 • >> Reageer (6)


  Tsjok45
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Belgische Soortenlijst
  Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • TogelOnline (sukatogelonline4)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Keto Review (Bethany Lynch)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Good job (AlexDer)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!