evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
Reacties op bericht (7)


18-03-2008
Fedor steeman over tiktaalik & schepping & evolutie


http://www.daaromevolutie.net/default.asp?action=show&what=art&ID=79&topic=&segm=4


De tussenvorm Tiktaalik op scheppingofevolutie.nl

Iedere keer als er weer een vondst van een fossiele tussenvorm de nieuwsmedia haalt, is het altijd spannend om te horen hoe de creationistische gemeenschap er dit keer onderuit probeert te komen. Zo ook de recente vondst van Tiktaalik, de zoveelste schakel tussen vissen en landdieren. Ik wilde eens kijken naar de kwaliteit van de argumenten op de nederlandstalige site www.scheppingofevolutie.nl. Deze website brengt ondermeer vertalingen van artikelen van de engelstalige website en organisatie 'Answers In Genesis!'. Zoals gewoonlijk geeft het artikel over Tiktaalik blijk van een gebrekkig inzicht in de kennis en werkmethoden op het gebied van de paleontologie. Laten we eens kijken...

Is Tiktaalik geen overgangsvorm?

Na een langdradige inleiding is het eerste betekenisvolle punt dat in het artikel naar voren wordt gebracht een ouder citaat van de zogenaamde 'geoloog' Paul Garner. Een man die, na slechts een bachelorgraad te hebben behaald, nooit wetenschappelijk onderzoek heeft uitgevoerd, maar daarentegen actief creationistische opvattingen heeft verspreid.

Eusthenopteron.jpgDat de overgang van water naar land onmogelijk zou zijn, was al lange tijd een creationistisch credo, getuige het aangehaalde citaat van Garner. Bij vissen maakt de schoudergordel namelijk deel uit van de schedel. Om een effectief bewegingsapparaat voor op het land te hebben, is het echter van belang dat de schoudergordel los zit van de schedel, maar vast aan de wervelkolom.

Het lijkt dus een kip-en-ei paradox: Kwam de schoudergordel eerst los, en met welk functioneel voordeel? Of ontwikkelden de poten zich eerst, al konden deze niet op het land gebruikt worden zolang de schoudergordel nog vast zat aan de schedel in plaats van de wervelkolom?

Tiktaalik.jpgWat de schrijver van het artikel over het hoofd ziet, is dat Tiktaalik nu juist een antwoord geeft op deze schijnbare paradox. Dit dier laat namelijk precies datgene zien wat we van een dergelijke overgang verwachten: Op de vingers na volledig ontwikkelde poten die noch aan de schedel vastzitten, noch aan de wervelkolom! Dus een levensvorm waarvan creationisten altijd hadden beweerd dat het bestaan onmogelijk was, blijkt gewoon te bebben bestaan.

slijkspringer.jpg De vraag waar deze poten dan voor nodig waren doet er verder niet toe, want blijkbaar hadden ze een zeker nut, anders zou het dier er niet mee zijn uitgerust. Maar deze vraag was al beantwoord bij de vondst van de net meer visachtige Panderichthys. Samen met de platte schedel en het afgeplatte lijf lijkt het erop dat deze wezens in ondiep water leefden en mogelijk hele stukken over de bodem moesten kruipen en evt. door dichte vegetatie moesten worstelen, op ongeveer dezelfde manier als tegenwoordig slijkspringers (vissen uit de familie der grondels) dat doen.

Dit heeft natuurlijk niets te maken met de coelacanth Latimeria, die op de open oceaan leeft, en dus niet een vergelijkbaar geval vormt, en die bovendien verder van de oorsprong van de viervoeters staat dan vormen zoals Eusthenopteron en Acanthostega.

Gestuntel met cladogrammen

Creationisten zoals de schrijver van dit artikel doen vaak alsof ze door de voorstellingen van wetenschappers heen kunnen prikken. Maar in feite blijkt dat ze maar heel weinig van de werkmethoden van deze wetenschappers begrijpen. Zo worden ook hier een aantal cladogrammen op onkundige wijze aan kritiek onderworpen en veronderstelde inconsistenties, hiaten en tegenstrijdigheden aangegeven.

Er moeten een aantal dingen goed begrepen worden wat betreft cladogrammen:

 1. Ze dienen om verwantschappen uit te beelden en niet dus voorouderlijke opeenvolgingen.
 2. Ze zijn de resultaten van een objectieve analysemethode en dus niet subjectieve constructies gebaseerd op vooringenomen veronderstellingen.

De verschillende soorten of geslachten in een cladogram, of verwantschapsdiagram, worden aan de uiteinden van de vertakkingen gezet. Dat wil dus zeggen dat de ene levensvorm, bijvoorbeeld Panderichthys, niet de directe voorouder is van die levensvorm op de opeenvolgende aftakking, bijvoorbeeld Tiktaalik. De voorouder van Panderichthys deelt een gemeenschappelijke voorouder met de voorouder van Tiktaalik. De gemeenschappelijke voorouders bevinden zich op de knooppunten, en de evolutionaire veranderingen vinden plaats op de takken.

Dit is een nauwkeurige benadering van hoe we verwachten dat evolutie in werkelijkheid verloopt. Er zullen een hoop evolutionaire vertakkingen voorkomen, waarvan we slechts een aantal vertegenwoordigers zullen terugvinden als fossiel. Men kan in principe nooit zeker weten of een ontdekte fossiele vorm op een knooppunt zit, daarom worden ze voor de zekerheid altijd aan de uiteinden van de takken geplaatst. Deze fossiele tussenvomen die we uiteindelijk vinden kunnen inmiddels hun eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt sinds ze zich van de hoofdtak afsplitsten.

Wat dit betekent is dat het noch een probleem is dat primitievere vormen een aantal geavanceerde kenmerken bezitten (of dat geavanceerde vormen een aantal primitieve kenmerken bezitten), noch dat de primitievere vormen soms in jongere lagen worden gevonden. Overzichtelijk gemaakt:

Kritiek Verklaring
Een primitievere vorm bezit een aantal geavanceerde kenmerken! De geavanceerde kenmerken zijn verkregen op de eigen tak en dus homoplastisch (convergent of analoog).
Een geavanceerde vorm bezit een aantal primitieve kenmerken! De primitieve kenmerken zijn verkregen op de eigen tak en zogenaamde 'terugdraaiingen' (reversals).
De primitieve vorm is in jongere lagen gevonden dan zijn geavanceerde verwant. Beide evolutielijnen zijn in een vroeger punt uit een gemeenschappelijke voorouder voortgekomen en hebben een tijdje tegelijkertijd bestaan.

Op dit punt lijkt het misschien dat men op deze manier alles weg kan verklaren, ook kenmerken die tegen een bepaalde evolutionaire verwantschap pleiten, maar hier komt de objectieve cladistische analysemethode om de hoek kijken.

Kunnen verwantschappen op objectieve wijze worden bepaald?

Omdat sommige kenmerken vóór en andere tegen een bepaalde verwantschap pleiten, is het dus taak om zoveel mogelijk kenmerken te verzamelen en vervolgens door speciale computerprogramma's te laten berekenen wat de zuinigste evolutionaire bomen zijn, dwz. die bomen die het minste aantal evolutionaire stappen vereisen.

Als er net zoveel kenmerken een bepaalde verwantschap tegenspreken als deze die bestendigen, dan gaat dat dus gelijk op en is er geen informatie die de verwantschap bevestigt. Er kan dus gekeken worden naar de veronderstelde consistentie van de verwantschappen en dit kan worden uitgedrukt in een index die van nul tot één loopt. De mate waarin de kenmerken wat over verwantschappen zeggen wordt een fylogenetisch signaal genoemd.

Het moge duidelijk zijn dat hiermee het geneuzel over losse kenmerken door creationisten, zoals de schrijver van het artikel en Andrew Lamb in een ander artikel, van geen enkele betekenis is. Als er werkelijk sprake zou zijn van een verzameling niet-verwante mozaïekvormen dan zou er geen enkel fylogenetisch signaal zijn en de consistentie-index nul benaderen. Het feit dat de consistentie-index in deze gevallen een hoge waarde heeft is dus juist een bevestiging van de hypothese van evolutionaire verwantschap tussen deze levensvormen! Creationisten hebben hier geen enkele verklaring voor behalve 'toeval' of: 'God heeft het zo gewild', wat natuurlijk geen verklaringen zijn.

Mozaïeken of overgangsvormen?

Met een vreemde kromspring lijkt in dit artikel verder te worden toegegeven dat vormen zoals Tiktaalik, maar ook bijvoorbeeld Archaeopteryx en de fossiele tussenvormen uit de overgang naar walvissen en die naar zoogdieren wel degelijk een mengeling van kenmerken bezitten.

Deze erkenning wordt verdraaid door te stellen dat er natuurlijk mozaïekvormen bestaan, maar dat die juist bewijs zijn voor schepping, want daaruit zou blijken dat de Schepper lichaamsdelen van verschillende levensvormen met elkaar heeft gecombineerd in één vorm. Er wordt echter nagelaten precies te definiëren hoe je een mozaïekvorm van een tussenvorm kan onderscheiden. Dus heb ik dat maar gedaan voor ze:

Een mozaïekvorm combineert de exacte kenmerken van minstens twee (eerder drie) niet direct verwante levensvormen.

Een tussenvorm combineert de exacte kenmerken van hoogstens twee direct verwante levensvormen.

Griffoen.jpg Echte mozaïekvormen die een argument voor schepping zouden kunnen vormen combineren volledige ontwikkelde kenmerken van ver uiteenstaande groepen! De enige echte mozaïekvormen die we kennen komen louter in de menselijke fantasie voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een muis met vlindervleugels of een griffioen, die de kenmerken van arenden, wolven en leeuwen in zich combineert. Als een wezen zoals het vogelbekdier echt een eendensnavel zou hebben, dan zou het een mozaïekvorm zijn. De lederachtige snuit van het vogelbekdier lijkt echter alleen uiterst oppervlakkig op de hoornachtige eendensnavel.

Wat we daarentegen vinden zijn levensvormen die de kenmerken van twee nauw verwante diergroepen in zich combineren, bijvoorbeeld:

 • Kenmerken van vissen en amfibieën, zoals Tiktaalik en verwanten.
 • Kenmerken van amfibieën en reptielen, zoals Seymouria en verwanten.
 • Kenmerken van reptielen en vogels, zoals Archaeopteryx en verwanten.
 • Kenmerken van reptielen en zoogdieren, zoals Cynognathus en verwanten.
 • Kenmerken van landzoogdieren en walvissen, zoals Ambulocetus en verwanten.
 • En ga zo maar door...

En in tegenstelling tot wat de schrijver beweert, zijn de vele kenmerken van deze tussenvormen bovendien wel degelijk in geleidelijke overgang! Ze bezitten een morfologie die duidelijk tussen de twee uitersten in ligt, en zijn dus niet ''volledig gevormde structuren''.

Als de creationisten op een dag eens de feiten onder ogen durven te zien, kunnen ze niet ontkennen dat die fossielen waarvan zij erkennen dat het mengvormen zijn, in feite tussenvormen zijn. Wij wachten geduldig af...

Nawoord

Het is verre van acceptabel als sommige creationisten voordoen alsof ze verstand van zaken hebben, maar voortdurend de plank misslaan als ze wetenschappelijke bevindingen onder de loep nemen. Deze personen zetten zich neer als authoriteiten binnen hun gemeenschap, maar in feite leiden ze de boel om de tuin. Daaraan maakt de oorspronkelijke schrijver van het artikel over Tiktaalik en vele anderen zich schuldig.

Hetzelfde harde oordeel geldt voor de vertalers van het stuk die evenmin verstand van zaken hebben, getuige de vele spelfouten in technische termen en kromme vertalingen. Voorbeelden van spelfouten zijn bijvoorbeeld 'Ichtyostega' in plaats van 'Ichthyostega' en 'Eustenaopteran' in plaats van Eusthenopteron. Voorbeeld van een kromme vertaling is 'pentadactyl 5-digit' in plaats van gewoon 'vijfvingerig'.

De schade die wordt aangedaan door de zichzelf aangemeten kundigheid van de oorspronkelijke schrijvers, en de kritiekloze overname door de vertalers is natuurlijk enorm. Hele bevolkingsgroepen worden de valse zekerheid gegeven dat hun wereldbeeld wat betreft het ontstaan van de moderne levensvormen, inclusief de mens, onwankelbaar is. De werkelijkheid is echter een heel andere.

Wetenschappelijk leesmateriaal:
 • Boisvert, C.A. (2005) The pelvic fin and girdle of Panderichthys and the origin of tetrapod locomotion. Nature 438:1145-1147
 • Shubin, N.L., Daeschler, E.D. & Jenkins, F.A. (2006) The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb Nature 440:764-771

18-03-2008 om 12:51 geschreven door Tsjok45


17-03-2008
Genoeg
Antoon,


"Tsjok, het was niet mijn bedoeling om te beledigen,als je dat dacht tenminste, met de wolf met grootmoeder, ik wilde accentueren dat iets waarin je niet geloofd,
althans in de fundamenten, dat je dan ook geen wetenschappelijke beschouwing gaat maken met wat daarna komt"

Ik ben niet beledigd ;
Ik zit echter wel erg verveeld met de troep ( bijvoorbeeld de rest van uw stuntelend  berichtje ) die je hier op mijn blog uitkieperd ...
Niet alleen kost het me veel moeite om zo ongeveer te  begrijpen wat je nu eigenlijk wilt vertellen  ( wat een groot tijdverlies voor mij betekent )
maar VERSTOPT  uw voortdurend gebazel ,  de interessante aanvullingen op het artikel die OOK in de reactieruimte een plaatsje krijgen  ...
 
Ik heb daarom  mijn reactieruimte opgeschoond  ; daarbij heb ik  veel van uw  kletserijen verwijderd
In het blauw vind je hier wat van je schrijfsels  terug / samen met mijn antwoorden  ....
( Uw begin- posting   en dat over tiktaalik  heb ik integraal laten laten staan )

De reden waarom ik dit doe is doodsimpel:
mijn blog is GEEN DISCUSSIE-platform  of een FORUM , het is ook geen gratis PREEKSTOEL  of een
open deur voor een religie-ronselaar  zoals een Jehova Getuige , een Mormoon of wat dan ook voor ander fraais ...

De opzet van dit blog is dubbel :
1.- Een persoonlijk archief van (min of meer) populair- wetenschappelijk materiaal van diverse oorsprong ,
inclusief verwijzingen naar  wetenschappelijke publikaties :
en
2.- een persoonlijke opinievorming ( en opiniering )over het creationisme en andere pseudo- en anti-wetenschap  die de laatste tijd weer
op meer bijval kan rekenen bij de achtergebleven gedeelten van de wereldbevolking  en de inlandse  zweefrekartiesten en morosofen ...ik vind dat een
kwalijke zaak ( en dat is mijn persoonlijke  mening ) ...

Het moge duidelijk zijn , dat ik niet van plan ben de  "vervuiling " van mijn blog , oogluikend toe te staan ...
Het is ook  de laatste  keer dat ik zulk een  tijdrovende opschoon -operatie doe ...Ik heb er helemaal geen zin in  dat je meer  dan honderd artikeltjes  schrijft,
zoals je dat mocht doen op freethinkers ...
Stop het,  of je wordt de toegang tot dit blog ontzegt ...duidelijk

 

Antoon schreef

"...ik zie op jouw site  foto,s van fossielen die in complete staat zijn ,ook zie ik wel overgangsvormen die getekend of geconstructueerd zijn ,het geheel komt mij niet
overtuigend over,verder gegrijp ik dat je gesneden hebt in vorige postings,dat zou ik ook doen,ik kom er nog wel op terug. "


1.- Ik ben niet van plan JOU te overtuigen  ....
Er staat  immers   genoeg info  op mijn blog die voor zichzelf spreekt

De weelde aan info die ik op mijn blog zet is U waarschijnlijk  ontgaan ?
* Klik maar eens de (meeste )  groene  en  blauwe  teksten ( alsook de meeste foto's )  aan  ... en je zal zien dat je erg veel informatie te pakken kunt  krijgen  ...

2.- De "getekende  " of  "gereconstrueerde " diagrammen  zijn gebaseerd op  bestaande  vondsten  en  afgeleide morfologische  voorspellingen( zoals bijvoorbeeld bij tiktaalik
is gebeurd )   ;  het zijn verantwoorde  educatieve hulpmiddelen  ...Ze zijn trouwens afkomstig van  betrouwbare ( meestaluniversitaire en educatieve ) sites die op het
internet te vinden zijn ....

Vergelijk sommigen ervan  maar   met  "symptomatische constructies  en morfologieen  " zoals
Robotfoto's .... die constructies   worden in de forensische wetenschap  ook veelvuldig  gebruikt om een ( groot )aantal  aanwijzingen samen te vatten  in een coherent en
handig en vooral bruikbaar ,  geheel  ....

3.- Wat jij niet hebt begrepen is dat ik  mijn artikels wel degelijk en  gemakkelijk  wil kunnen " updaten" al naargelang er nieuw materieel is opgezocht en gevonden ....
dat is een van de redenen waarom ik voor  " bloggen be ." heb gekozen  ;het gemak waarmee dit mogelijk is

4.- Ik behoud me  bovendien  het recht voor  te " knippen " in de reacties op mijn site .... Ik verlang zeker niet  dat er nog allerlei  chat-(of koffieklets  )sessies  hier 
( of op mijn gastenboek ) worden gedropt ...ik wil ook beslist   GEEN spam 

Dit blog  gaat over berichtgeving in verband  met de  legitieme   "wetenschap "zoals  die wordt onderschreven door  de wetenschappers  zelf ( zoveel mogeijk  volgens de
huidige consensus ) en  over   het signaleren  van de  politieke en  maatschappelijke manoevers  van   haar  tegenstanders ;   dus   niet over  religie , GvJ...etc... 
noch over het voeren van propaganda  voor creationisme ,   en /of ID  ,  noch over  andere anti-wetenschappelijke invalshoeken    
....Uiteraard  ben ikzelf  geen wetenschapper en is dit blog  voornamelijk een persoonlijk archief  , waar je mee kunt lezen  ...

Ik stel  het op prijs   dat er wordt gereageerd ,maar  men moet  wel bij het  onderwerp en  het gekozen  wetenschappelijke  gezichtspunt blijven  ....

5.- Stijl en uitzicht  van het blog, vage insinuaties  of  algemeenheden  over  basale  achtergrondkennis ( zoals bijvoorbeeld de mogelijke  de- leek - niet- overtuigende "
fossielen "  ?   )en vooral  reacties  die niets hebben te maken met het artikel zelf ( hier dus over trilobieten ) laat men best  weg ...
Ik  hoop  dat ik hier niet moet  op terug komen  ... ik heb immer  geen zin (meer)  hier  ook nog eens  mijn tijd  te  blijven  verdoen  aan het zoveelste  herkauwen van  het
creationistische onbenul   ...

6.- En wat jouw belofte  betreft  dat je er op " terug zult komen " ...
Besef wel dat ik dit truukje van jou om  de   aandacht en je  verkoops prietpraatjes  gaande te houden , reeds heb leren kennen op het freethinkers -foruim  ...
Vertel wat je te vertellen hebt  zonder dat je er moet  "op terugkomen  " of hou wijselijk  je kwek  ...

 

Antoon schreef

"De hele ET CREATIE discussie begin ik een beetje zat te worden, ik blijf wel mijn sites onderhouden en informatie te vergaren, maar om er inhoudelijk op in te gaan,
dat wordt stilaan minder bij mij."

OK
Blijf dan maar wijselijk op uw blogs ...
Trouwens persoonlijk  ben ik uw naast-de-kwestie  bijdragen,spam en vervelende prietpraat , meer dan zat ...
Stop het,  of je wordt de toegang tot dit blog ontzegt ...duidelijk
(Als je daarover wilt verder redetwisten kun je me  e-mailen )
..


"Neemt natuurlijk niet weg dat ik geen moment twijfel aan een designer die de aarde en de schepping een begin heeft gegeven,
getuige ook de omgegraven getuige ook de miljoenen opgegraven fossielen die ons als stille getuigen in de diverse musea en opgravingplaatsen aanstaren."

Het begin van de  zogenaamde "schepping"( cosmologie ) en het onstaan van het eerste leven (abiogenese  ) behoort NIET tot de evolutietheorie (biologie)
Geloof in een ( of zoveel)schepper(s) als het je belieft; het laat me  volkomen koud ...ik kan er niets mee aanvangen ...
Ik betwijfel dat fossielen ons nog kunnen "aanstaren ( als ze al ogen hadden )

Waarschuwing :
Dit is GEEN uitnodiging om je religie-praatjes  op te starten  ... Ik heb het al gezegd  --- > EXIT theistische verklaringen en ID-otieeen  ...
Het staat bovenaan elk van mijn  blogs  tot vervelens toe =
"Je bent een rund  als je hier metreligie stunt  "
Punt andere lijn

 

"Goed om over die opgraving terug te komen:
een complot theorie althans een grootschalig complot van geleerden sluit ik met de huidige info die ons ter beschikking staat, uit.
Neemt niet weg dat ik ook niet verbaasd zal zijn als het wel het geval zal blijken.
Wat ik wel denk is dat de meeste geleerden behept zijn met een stukje na-ijver ,kost wat kost wil men de sleutel fossielen vinden die dan weer aansluiten bij de huidige consensus
en waarmee men weer verder kan extrapoleren naar de volgende tijdschaal en inpasbaar aan eerder gedane vondsten."

Niets  menselijks is de wetenschappers vreemd

En jawel hoor :  complottheorieeen zouden wel eens kunnen het werk van de duivel zijn ?
Luister , antoon ;
Regeringen ( en ook allerlei religieen )zijn zelfs niet in staat om hun schandaaltjes(bv. pedofilie ) en  truukjes ( bijvoorbeeld  watergate) , in de doofpot te blijven
stoppen :wat zouden een groot wereldwijd komplot  met naijverige wetenschappers  dan wél kunnen achterhouden of verdoezelen ? ( en dat al minstens 200 jaar) 

 

"Dus worden alle fossiele die de consensus tegenspreken terzijde gelegd (dat is dan weer iets voor de verzwegen wetenschap) zo heeft ieder elck wat wils."

Oh ja ?  kunt u mij daar  natrekbare  voorbeelden van geven ?
Je  moet niet afkomen met de vermeende vondsten van Cremo en Co en de oplichterijen van  dr Dino en het creation museum of de dino-mensen sporen in de Texaanse  Paluxy -river formatie
Varkenstandje , Piltdown-man ,  archeoraptor en Co ,  tellen ook niet  

" De na-ijver ,jalousie en nijd, werkt overigens ook in het voordeel van objectiviteit, de zo en zo al valse info wordt er in eerste instantie al uitgefilterd "

Het is de  "peer-review "van de  bijdragen  van de kundige wetenschappers  aan de wetenschap, die werkt als filter  ...en het oordeelen /de bespreking  door bekwame(mede) vaklui,
die de diskussies errond  voeren  en vooral het werk  citeren of verder uitbouwen
von het begonnen onderzoek en insteken  (die de toename van wetenschappelijke collectieve kennis) te bevorderen ...
 

Tsjok je spreekt met een stukje zekerheid over die eerder gedane vondsten, oja, je kunt bogen op de consensus dus spreek je met autoriteit en adhomium op forums,
het zij je vergeven.

Ik heb geen vergiffenis nodig 
Ik spreek vanuit datgene wat ik vermeen te hebben begrepen  van de wetenschap ( en wel als niet -wetenschapper; maar wel als een goedbelezen iemand die niet op zijn achterhoofd
is gevallen en het allemaal zo dicht mogelijk volgt ...)
Eigenlijk is elke weerlegging van uw gedachtegoed een " ad hominem " ? Bedoel je dat  ?
Waarom  zou een religie ( en bovendien dan nog een sekte-geloof  ) automatisch respect moeten krijgen  ?


Waarschuwing :
Dit is GEEN uitnodiging om je religie-praatjes  op te starten  ... Ik heb het al gezegd  --- > EXIT theistische verklaringen en ID-otieeen  ...
Het staat bovenaan elk van mijn  blogs  tot vervelens toe =
"Je bent een rund  als je hier metreligie stunt  "
Punt andere lijn

 


Die consensus ontbreekt gewoon in de creatie wereld,
niet dat men het niet eens is met elkaar, maar ze zijn gewoon ver en ver in de minderheid.

Onzin
Er is GEEN consensus tussen YEC's , OEC's , ID-oten , Raelianen , Sikh-creationisten ,hindoe creationisten ,moslim-creationisten   etc ... net zo min als er
consensus is tussen al de verschillende religies en sekten die allemaal beweren de "bewaarders van de enige echte waarheid"  te zijn 

Ze geloven allemaal in "intelligent design " ...dat wel
Tsja die apologetiek is gebaseerd op   een "god of the gaps ( goddiddit) " drogredenering ; het succes ervan  berust hoofdzakelijk op de  persoonlijke onwetenheid (en misschien
ook  het gebrek aan verstandelijke vermogens ? )van diegenen die het zomaar  "voor waar" aanvaarden  omdat de  professionele /creationistische voorgangers  het wel
onbetwijfelbaar    moeten  weten   ( het zijn immers "wetenschapers" en bovendien   ook  nog mede-"gelovigen" in het bezit van de "waarheid"  ) De laatste tijd  zijn die volgelingen
weer aan het toe nemen  bij de vanouds achtergebleven gedeelten van de wereldbevolking  en de inlandse  zweefrekartiesten en morosofen ...ik vind dat een
kwalijke zaak ( en dat is mijn persoonlijke  mening ) ...Helemaal geen minderheid dus ( in de wetenschap  wel: Meer nog, Creationisten  hebben met wetenschap niets van doen )

 

Wat zij ook niet kunnen doen en ik al helemaal niet om een deskundig verslag te leveren in iets waarin zij a priori niet in geloven
(zij gaan ook niet deskundig beschouwen waarom grootmoeder wel in de buik van de wolf past)
dus beperk ik mij ook tot micro-evolutie, habitats biodiversiteit etcetera.

Ach ze beweren voortdurend dat ze"wetenschappers"zijn ...maar het zijn slechts  "zieltjesjagers "en junk-wetenschappers  voor hun respectievelijke fundamentalistische
religieen , anti-wetenschap ,doctrines en  klantenwervende technieken onder de goedgelovigen  

Jij beweert  inderdaad  niet een wetenschappers  te zijn  , dat is waar.... Maar jij wil wel het creationisme___ waarschijnlijk  het "bijbelse " creationisme ( volgens de
Jehova Getuigen
interpretatie) verspreiden ...Ik weet het maar al te goed ___ik ken je nog van freethinkers .... 

 

"Ook wil ik opmerken dat wat betreft de titaalik deskundigen het niet helemaal met elkaar eens zijn.
Zie schepping evolutie (artikelen),"

 
De AIG prietpraat van  Sarfati , Wieland  , Ken Ham en consoorten  ken ik  .... heb ik helemaal niet aan want  niet meer nodig  ...
Lees de artikels van Fedor Steeman die  over  die knollentuinders gaan...

Verwijs naar wetenschappelijke  bronnen ipv creationistische pamfletten ....Dan heb ik ook iets  voor al  mijn moeite

 


"Wat moet ik daaraan dan nog toevoegen."
Voor  de tweede  keer  geef ik je dezelfde goede raad  ;( lees anders maar weer eens  dit bericht van bij het begin ) 
Ik hoop dat U  er  NIETS meer stunteligs en onnozels aan toe voegt  ...
Het is je van harte aanbevolen   

Stop het,  of je wordt de toegang tot dit blog ontzegt ...duidelijk

17-03-2008 om 19:30 geschreven door Tsjok45


15-03-2008
List of Common Index Fossils
Fossil Scientific Name Time Period Million Years Ago

Calico Scallop
Pecten gibbus
Argopectin gibbus
Quaternary Period 1.8 MYA
Neptunea tabulata Quaternary Period 1.8 MYA
Calyptatraphorus velatus Tertiary Period
Venericardia planicosta Tertiary Period

Scaphites
Scaphites hippocrepis Cretaceous Period 144 to 66.4 MYA
Inoceramus Inoceramus labiatus Cretaceous Period
Perisphinctes Perisphinctes tiziani Jurassic Period
Nerinea trinodosa Jurassic Period
Trophites subbullatus Triassic Period
Monotis subcircularis Triassic Period
Leptodus americanus Permian Period
Parafusulina Parafusulina bosei Permian Period
Dictyocostus americanus Pennsylvanian Period
Lophophyllidium proliferum Pennsylvanian Period
Cactocrinus multibrachiatus Mississippian Period
Prolecanites gurleyi Mississippian Period

Mucrospirifer
Mucrospirifer mucronatus Devonian Period 416 to 359 MYA
Palmatolepus unicornis Devonian Period

Ammonite
Ammonite jeletzkytes Late Silurian to Early Devonian 400 MYA
Cystiphyllum niagarense Silurian Period
Hexamoceras hertzeri Silurian Period
Trilobite Bathyurus extans Ordovician Period
Tetragraptus fructicosus Ordovician Period
Paradoxides pinus Cambrian period

Trilobite
See list of trilobites Cambrian Period 540 MYA
Billingselia corrugata Cambrian Period

15-03-2008 om 22:40 geschreven door Tsjok45


14-03-2008
TIKTAALIK , weet je ?

 


Ach Antoon ,

Je  gebruikt alweer  een variant op een oud creationistisch retorisch truukje :
(ik hoop dat je niet meteen   Piltdown-man  , varkenstand en  die gefabriceerde  chinese archeoraptor ...etc  , erbij zult sleuren  Het is trouwens ook niet omdat er vervalsingen van Rembrandt bestaan , dat Rembrandt zelf geen schilderijen heeft nagelaten  )
Je zegt  dus iets in de trant van :
Geef zo'n paleontoloog een botje van een hagedis die hij nog nooit heeft gezien...
Klopt zijn reconstructie dan nog steeds met de werkelijkheid   ???
Zijn het niet  allemaal "evolutionistische fantasiereconstructies " waarvan de morfologische kenmerken  niet gebaseerd zijn op de werkelijke ruwe vondst.?

 


1.- Met een hoop detectivewerk,kennis en kunde ,interdisciplinaire aanpakken van  specialisten ter zake  (  bijvoorbeeld in de vergelijkende morfologie en anatomie van
vertebaten en/of weekdieren , geologen   etc ... )en dankzij uitgebreide vergelijkingen met vondsten van elders( opgeslagen in de musea ) ,en huidige levende wezens  , 
slagen paleontologen erin (voorlopige) reconstructies te maken ...en(vooral) frauduleuze fossielen en (fantasie)reconstructies te ontmaskeren
.....Er zijn bovendien   in de loop van de laatste jaren zeer veel nieuwe belangrijke vondsten gedaan (1) 

Natuurlijk zijn er een heleboel dingen die niet kunnen worden gereconstrueerd ;bijvoorbeeld :de huidskleur en tekening  ,de beharing.... etc.... Doe je dat wel dan heeft dit niets met
wetenschappelijke reconstructie te maken maar met kunst ...De bedoeling van een reconstructie is de verwezenlijking van een model , waarmee verder kan worden gewerkt in het vakgebied .

  

2.-Aan de hand van secuur speur- en graafwerk worden fossielen geborgen en uitgeprepareerd  ; Elke stukje fossiel is een bewijsstukje , de paleontoloog maakt van die "bewijzen "een grote leg- puzzel, noteert , beschrijft , publiceert ze ,vergelijkt ze met andere vondsten ,  sorteert en hersorteert ze  en kan daaruit informatie halen waarop een aantal werkhypotheses worden gebaseerd .Fossielen moeten in detail bekeken worden, dat is beter dan al dat welles/nietes ...

3.- Reconstructie is een ingewikkelde 3d  puzzel waarin her en der beslist fouten  zitten.
Als paleontoloog heb je te maken met harde feiten, gefundeerde aannames en onderbouwd giswerk,
Het resultaat van een reconstructie laat toe  voorspellingen te doen over sommige delen van de  morfologie van toekomstige vondsten van hetzelfde( of een min of meer nauw verwant of gelijkaardige  )organisme ....

 


Maar goed....

Antoon doe jij nu eens wat moeite om een degelijke  bijdrage te leveren   :

Ga bijvoorbeeld  ook  eersten vooral  eens nachecken  wat er van Tiktaalik al wetenschappelijk  bekend is en waarover reeds consensus bestaat  ....

Ik heb het dan  niet over reconstructies( of over enkele botjes ) , maar over het skelet zoals dat is opgegraven en tot in detail beschreven is in de Nature-publicaties:
Daeschler, E.B., Shubin, N.H., Jenkins, F.A. Jr. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440:757-763.
Shubin, N.H., Daeschler, E.B., Jenkins, F.A. Jr. (2006). The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb. Nature, 440:764-771.

De voorspelling op grond van de evolutietheorie is dat er dieren bestaan hebben die overgangen laten zien, bijvoorbeeld van vis naar viervoeter (tetrapode).

Tiktaalik is daar een prachtig voorbeeld van: het wezen had een mengeling(= een mozaik )  van vis en tetrapodekenmerken.
Dit is ook mooi te zien in de pectorale vin-poot.
Die bevat zowel lepidotrichia (de stalen die voorkomen in vinnen) als de botten die voorkomen in de voorpoot van tetrapoden (o.a. opperarmbeen, spaakbeen en ellepijp).

De robuuste humerus, radius en ulna, die duidelijk homoloog (2) zijn aan die van tetrapoden
*De bewegingsmogelijkheden van de gewrichten tussen deze botten
*De aanwezigheid van een nek
*De afwezigheid van een operculum  (Het operculum is de afdekplaat van de kieuwen, een kenmerk van vissen.)
Het zijn allemaal kenmerken die niet bij vissen voorkomen maar wel bij tiktaalik 

Daarnaast zit dit  fossiel in een aardlaag van een ouderdom die al heel lang voorspeld werd voor deze overgang (laat Devoon).Voor het Devoon bestonden er geen vissen met een humerus, radius en ulna
I
n de loop van het Devoon zie je deze structuren ontstaan en nog later ontstaan landdieren met voorpoten bestaande uit deze structuren.
Dit is precies de overgang die je mag verwachten, en die ook aangetroffen wordt.
Er bestaan  extante  vissen (behorend tot de Sarcopterygii, spiervinnigen) die nauw verwant zijn aan de tetrapoden en dus in een aantal opzichten daarop lijken.
Dit is echter geen enkel bewijs tegen gemeenschappelijke afstamming omdat het niet noodzakelijk is dat deze vissen  eerst  moesten  uitsterven.
Wat wel een bewijs tegen gemeenschappelijke afstamming zou zijn, is een tetrapode die ouder is dan de spiervinnige vissen.
: dit is een concrete en toetsbare voorspelling die op grond van gemeenschappelijke afstamming gemaakt is.
Laat me maar weten als de eerste tetrapode is gevonden in een laag ouder dan het Devoon.
 
Dat wil nu wel niet zeggen dat deze overgang in één lijn is gegaan van vin naar poot, maar dat er verschillende vin-poten( en vinpotigen )  hebben bestaan die deze overgang illustreren.

Er ontstonden   wel degelijk structuren en  botten. ; er was een tijd waarin ze er niet waren en een tijd waarin ze er wel waren.
De logische conclusie is dat ze tussen die tijd ontstaan zijn. Het mooie is dat we dit niet alleen terugzien in het fossielenverslag, maar dat wetenschappers nu beginnen te begrijpen hoe deze veranderingen ontwikkelingsbiologisch tot stand zijn gekomen.

Ook hier weer had er een makkelijke weerlegging kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld als dit fossiel werd aangetroffen in een Cambrische laag (die veel ouder is).
Tiktaalik is overigens, zoals reeds  aangemerkt, niet het enige fossiel dat deze overgang illustreert (zie o.a. Eusthenopteron, Panderichthys, Acanthostega, Ichthyostega)

Al die  verschillende overgangsvormen laten heel mooi zien hoe stevigere en mobielere vinnen hebben geleid tot de mogelijkheid  om goed te kunnen voortbewegen in ondiep water.

De stap van ondiep water, naar moeras, naar korte tijd op het land, naar langere tijd op het land naar definitief op het land is echt niet zo moeilijk voor te stellen.
Zeker niet gezien de fossielen die deze overgang illustreren.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat hier een hele concrete en toetsbare voorspelling gedaan is (fossielen met die mengeling eigenschappen in die tijdsperiode) en dat deze voorspelling ook bevestigd is, terwijl hij makkelijk weerlegd had kunnen worden. Die reeks is sinds lange tijd voorspeld en wordt ook gevonden, steeds vollediger.
Er zou geen patroon zijn als de fossielen in aardlagen van willekeurige leeftijd gevonden werden, of als de fossielen mengelingen vertonen van allerlei dieren (beetje zoogdier hier, beetje vogel daar enz.). Beide zijn niet het geval: de fossielen voldoen precies aan de voorspellingen.

De evolutiebiologie doet concrete en toetsbare voorspellingen die ook bevestigd worden.
Tiktaalik,  hier uitgebreid besproken heb , is daar een prachtig voorbeeld van.

Darwin voorspelde bijna 150 jaar gelden dat wezens als Tiktaalik zouden moeten bestaan, en ze werden gevonden.
Hetzelfde geldt voor vele andere transities die nu ook al  uitgebreid gedocumenteerd zijn.
Ze zitten in de aardlagen waarin ze voorspeld werden en hebben die mengeling van eigenschappen die voorspeld werden

Gemeenschappelijke afstamming kan  heel makkelijk verworpen worden. Ik heb reeds vele potentiële weerleggingen aangedragen.
Ondanks 150 jaar toetsen is het echter alleen maar bevestigd.
Dat maakt het tot een van de meest solide feiten uit de moderne wetenschap.


P.S. 
Antoon
Ga eens verder op zoek naar wat de wetenschap heeft weten te vertellen over de komplete kudde inguanodons van bernissart die nu opgesteld staan in de vernieuwde zalen van
het KNIB in  Brussel .
Bekijk eens  wat er tegenwoordig  allemaal in Patagonie is  en wordt   gevonden 
Ga eens naar een echt groot en historisch belangrijk museum ( in Londen of Parijs bijvoorbeeld )

 

P.P.S. 

Of wordt   het  misschien  nog  tot afscheid , die andere creationistische draak  ? ;
Een wereldwijd complot van grote, boze evolutiebiologen en archeologen
Net zoals;
De Amerikaanse overheid heeft de vermeende UFO uit Roswell weggemoffeld en Bush zit achter 9/11 zeker?
Dit soort complottheorieën is belachelijk  .
Als er serieus wat opmerkelijks gevonden wordt, is dat echt niet te verdoezelen
Er zijn geen werkelijke fossielen gevonden die in strijd zijn het de welbekende evolutionaire geschiedenis van het leven op aarde, alleen maar vele hoaxes van hopeloze creationisten.

 


Noten 
(1)

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0231139624
Over the past twenty years, paleontologists have made tremendous fossil discoveries, including fossils that mark the growth of whales, manatees, and seals from land mammals
and the origins of elephants, horses, and rhinos.
Today there exists an amazing diversity of fossil humans, suggesting we walked upright long before we acquired large brains,
and new evidence from molecules that enable scientists to decipher the tree of life as never before.
The fossil record is now one of the strongest lines of evidence for evolution( with thousands of fossils on display in musea / and thousand waiting for their discovery ) .

The  "monkey business of creationism," can not change that  :
No flood geology and no lay-man discussions of  rock dating  nor micro-macroevolution stupidities  etc...is able to do it  .
Those fossils  cover  invertebrate en vertebrate  transitions, the development of the backbone, the reign of the dinosaurs,
the mammalian explosion, and the leap from chimpanzee to human.
With particular attention to the recent discovery of "missing links" that complete the fossil timeline and details the debate between biologists over the mechanisms
driving the evolutionary process.
"Evolution" is an absorbing combination of firsthand observation, scientific discovery, and trenchant analysis.
With the teaching of evolution again  in discussion , there couldn't be a better moment for clarifying the nature and value of fossil evidence.
Which demonstrates that the transformation of life on this planet is far more awe inspiring than the narrow view of extremists....

 

(2)
het argument van homologie is heel makkelijk te weerleggen.
Homologie had zelfs niet eens hoeven te bestaan!
Een eindeloos creatieve Schepper had immers prima elk dier een ander design kunnen geven, in plaats van overal hetzelfde gemodificeerde bauplan te gebruiken (common design).
Als er geen homologieën waren geweest, was het hele idee van gemeenschappelijke afstamming nooit geworden tot wat het is.
Zo maar een paar potentiële weerleggingen:
- De mens had een totaal ander bouwplan kunnen hebben dan zijn naaste verwanten, geen homologieën.
- De botstructuren in verschillende dieren hadden een verschillend ontwikkelingsprogramma kunnen hebben, wat gemeenschappelijke afstamming zou weerleggen
- De dolfijn had een pectorale vin kunnen hebben, in plaats van een gemodificeerde voorpoot

14-03-2008 om 02:49 geschreven door Tsjok45


13-03-2008
reconstructie
reconstructie

Laat ik wel voorop stellen dat voor evolutionisten jouw site een feest van herkenning kan zijn.
Je gaat onverdroten voort,en het ziet er ook steeds beter uit. overigens veel op de site zou je met een verandering van interpretatie rustig kunnen laten staan, zonder dat het creationisme of evolutionisten conflicteert.

Dar het weten schappers reconstructies van vondsten maken zal ik niet ontkennen, maar hoe groot zijn die vondsten?? soms een stukje onderkaak, en met een andere extrapolatie zou het ook in het plaatje van de creationisten kunnen passen.

Antoon

ps per ongeluk in gasten boek haal het maar weg

13-03-2008 om 16:10 geschreven door antoon


08-03-2008
The Evolution of Trilobite Body Patterning
First published online as a Review in Advance on January 29, 2007
The Evolution of Trilobite Body Patterning

Nigel C. Hughes­


Department of Earth Sciences, University of California, Riverside, California 92521; email:

Abstract

The good fossil record of trilobite exoskeletal anatomy and ontogeny, coupled with information on their nonbiomineralized tissues, permits analysis of how the trilobite body was organized and developed, and the various evolutionary modifications of such patterning within the group. In several respects trilobite development and form appears comparable with that which may have characterized the ancestor of most or all euarthropods, giving studies of trilobite body organization special relevance in the light of recent advances in the understanding of arthropod evolution and development. The Cambrian diversification of trilobites displayed modifications in the patterning of the trunk region comparable with those seen among the closest relatives of Trilobita. In contrast, the Ordovician diversification of trilobites, although contributing greatly to the overall diversity within the clade, did so within a narrower range of trunk conditions. Trilobite evolution is consistent with an increased premium on effective enrollment and protective strategies, and with an evolutionary trade-off between the flexibility to vary the number of trunk segments and the ability to regionalize portions of the trunk.

bron ;
http://arjournals.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.earth.35.031306.140258?journalCode=earth

08-03-2008 om 11:09 geschreven door Tsjok45


07-03-2008
Tijdslijn dfd

Tijdslijn  en ( zeer beknopte ) geologische   kolom /situering van de  trilobieten 
(zie ook  Introductie tot het fossielenbestand )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


Quartair
(glaciale perioden) -2,5 tot heden
Ijstijden (=glaciaal) Eerste oermens (- 2 mj) en eerste mens (-0,1 mj)
# Mammoet,
# Reuzenhert,
# Homo erectus

Perioden tussen de ijstijden met gematigd klimaat Subtropische flora in onze omstreken
# Nijlpaard

 

Neogeen -25 tot -2,5
Vorming Alpen en Himalaya en
landbrug tussen N.- en Z.Amerika
Grootse ijskap ooit op Antarctica Verdere uitbreiding Bloemplanten

 

Paleogeen -65 tot -25
Aanvankelijk zeer warm waarna afkoeling Grootste uitbreiding Zoogdieren
Eerste mensapen

 

Krijt -140 tot -65
Aanvankelijk warm en vochtig
Aan einde periode grote vulkanische activiteit en inslag supermeteoriet
Ontwikkeling van de Bloemplanten
Einde periode gekenmerkt door derde grote uitstervingsgolf: o.a. de Dinosauriërs
# Edmontosaurus, # Maashagedis (zeereptiel).

 

Trias -25 tot -210
Koel en vooral droog klimaat Bloeiperiode van de varens
Opkomst Dinosauriërs

 

 

Jura -210 tot -140
Warm klimaat
Uiteenvallen Pangaea Uitbreiding van de Schaaldieren
Veel Ammonieten en Zeeëgels
Ontwikkeling van de Vogels: # Archaeopteryx
Dominantie van de Reptielen (met de # Dinosauriërs: # Camarasaurus)

Eerste zoogdieren # Conodonten 
 

 

 

SYSTEMS

 

 

 

 

Perm

-290 tot -250
IJstijd, gevolgd door warmere periode.
Vorming supercontinent Pangaea waardoor droog klimaat
Opkomst Zoogdierreptielen: # Dicynodon
Aan einde zeer grote uitstervingsgolf (zeeleven gedecimeerd;  , veel Armpotigen. Reptielen nemen plaats Amfibiën in )

 

 

Carboon

-360 tot -290
Aanvankelijk Warme periode, later sterke afkoeling Grote Naaktzadigen (planten nog zonder bloemen
# Ginkgo,
# Schubbenboom,
# Boomvaren

Grote afzettingen (bruinkool, steenkool)
Insekten veroveren het luchtruim (libellen),
uitbreiding Amfibiën en opkomst Reptielen:
# Amniote-ei

 

 

Devoon

-410 tot 360
Verdere opwarming en stijging van de zeespiegel Grote verscheidenheid aan ongewervelde dieren en vissen. Eerste Amfibiën.

De landplanten ontwikkelen bladeren
# Ammonieten en

# Kwastvinnige vissen

 

 

Siluur

440 tot - 410
Warme periode
Verdere toename zuurstof in de atmosfeer Zeeschorpioenen, Mosdiertjes, Armpotigen en kaakloze vissen bevolken de aarde
Eerste planten gaan aan land.
# Reuzeschorpioenen, # Cooksonia
# Pantservissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trilobieten sterven voorgoed  uit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Trilobieten: in  het Devoon verdwenen  4 ordes van trilobieten (Alleen de orde der Proetida overleefde.)

ORDOVICIUM

Ordovicium -500 tot -440
Terug naar de ijstijden, toch hoge zeespiegel Bruin-, Rood- en Groenwieren verschijnen.
Nieuwe schelpdiersoorten (Tweekleppigen).
Eerste vissen met ontwikkeld skelet en spieren.
# Conodonten (tandjes van kaakloze vissen)


Tenslotte een grote uitstervingsgolf.

Lower
488 mya

Tremadocian

FAD Iapetognathus fluctivagus (conodont) GSSP

CAMBRIUM

Cambrium -540 tot -500
Warme periode.

Hoge zeespiegel en vorming nieuwe ondiepe zeeën

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambrische explosie:

 ontstaan van algensoorten en dieren met pantser of schild


Opkomst van de o.a. de Weekdieren, Stekelhuidigen, Armpotigen en Weekdieren.
Eerste primitieve gewervelde dieren: # Pikaia


Series 4
Furongian

501 mya

Stage 10

FAD Missiquoia species (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Laurentia, China)
FAD Pseudagnostus (=Rhaptagnostus) leitchi (locality?)

FAD Lotagnostus americanus(Laurentia, China, Australia, Siberia, Avalonia)

Stage 9

Raphagnostus clarki (Australia, Antartica)
Irvingella tropica (Tarim, Australia, Kazakhstan)
FAD Agnostotes orientalis (China, Australia, Siberia)

Stage 8
Paibian

Aphelaspis (Laurentia)
Olenus species (Scandinavia)

FAD Glyptagnostus reticulatus(Siberia, Kazakhstan, Laurentia, Australia) GSSP


Series 3513 mya

Stage 7

Glyptagnostus stolidotus (Siberia, Kazakhstan, Australia)
Agnostus pisiformis (Scandinavia, Siberia, Kazakhstan)

FAD Lejopyge laevigata (Scandinavia, Siberia, Kazakhstan, Australia)

Stage 6
Drumian

Goniagnostus nathorsti (Scandinavia, Kazakhstan, Australia)
Ptychagnostus punctuosus (Scandinavia, Kazakhstan, Australia)

FAD Ptychagnostus (Acidusus) atavus  (Scandinavia, Kazakhstan, Australia)

Stage 5

Ptychagnostus gibbus (China, Siberia, Australia)
Condylopyge rex (Scandinavia)
FAD Oryctocephalus indicus(Laurentia)
Series 2


524 mya

Stage 4

Eoredlichia (China)
Bergeroniellus species (Siberia)

FAD Olenellus (Laurentia) or redlichiid species (China, Australia)

Stage 3

Abadiella (China, Australia )
Nevadia weeksi (Laurentia)
FAD trilobites (e.g., Eofallotaspis

 Morocco;

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

Eofallotaspis, Lower Cambrian, Utah

 

FallotaspisLaurentia;

Fallotaspis longa, Oryctocephalus .Profallotaspis Siberia

 

Geleedpotigen (Trilobieten!): # Marella

Series 1
Terreneuvian542 mya

Stage 2FAD of "Small Shelly Fossils" or archaeocyathid species

Stage 1
FortunianFAD Trichophycus pedum (ichnofossil) NewfoundlandGSSP

EDIACARAAN

Laat Proterozoïcum -900 tot -540
Afwisseling van koude en warme perioden Eerste kolonievormende dieren
# Sponzen en de # Ediacara-fauna
Aan einde eerste grote uitstervingsgolf

 

 

 

 

 

 

Vroeg- en Midden Proterozoïcum -2.500 tot -900
Grote ijstijd rond -2300 mj,
lage zeespiegel Kolonievormende bacteriën (zonder kern) gevolgd door de eerste Eukaryoten (met kern)
Oudste # Acritarchen

 

Archaeïcum

 -3.800 tot -2.500
Ruig klimaat, koolzuurrijke atmosfeer
#Cyanobacteriën in zee
Afzetting bacteriën in # Stromatoölieten

07-03-2008 om 17:11 geschreven door Tsjok45


Geef hier uw reactie door
Uw naam *
Uw e-mail *
URL
Titel *
Reactie * Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
  Persoonlijke gegevens onthouden?
(* = verplicht!)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010