evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras
Toch nog  oudere slang met pootjes  beschreven  :
Haasiophis terrasanctus
(2)

bron ;
http://www.geo.uu.nl/ngv/geonieuws/geonieuwsart.php?artikelnr=99

Bij Ein Yabroed - ca. 20 km ten noorden van Jeruzalem werd  een bijzondere fossiele slang uit het begin van het Laat-Krijt (95 miljoen jaar geleden) gevonden in de tachtiger jaren  ( overigens " herontdekt "  in de laden van de museum-reserve) .

De pootjes  hebben misschien als klauwen gefungeerd 
Snake Science    Snake Science de vondst in situ

http://www.smu.edu/newsinfo/releases/99256.html

   

Dit fossiel lijkt de langdurige controverse over de evolutionaire ontwikkeling van deze diergroep  toen al te hebben beslecht.
De slang vertoont namelijk duidelijke (zij het gereduceerde) kleine  achterpoten,( boven ) waarin scheenbeen, kuitbeen, voetwortelbeentjes, middenvoetbeentjes en teenkootjes goed zijn te onderscheiden.

De nieuwe soort (ook een nieuw geslacht), die de naam Haasiophis terrasanctus (naar het Heilige Land) heeft gekregen, vertoont volgens de onderzoekers veel meer overeenkomst met moderne landslangen zoals de python en de boa dan met uitgestorven reptielen die in het water leefden, zoals de ook uit Nederland bekende Mosasaurus.
Daarmee lijkt het veel waarschijnlijker dat de slangen - zoals door veel paleontologen en biologen al werd verondersteld - geëvolueerd zijn uit tetrapoden dan - zoals door anderen werd aangenomen - uit mariene reptielen.

Met de nieuwe vondst kan ook worden vastgesteld dat een andere fossiele slang, ook uit het Krijt en nog iets ouder dan Haasiophis terrasanctus, die de naam Pachyrachis problematicus had ontvangen (de poten van deze soort werden door de vinders ervan problematisch geacht), geen uitzondering is geweest. Kennelijk hebben slangen in het begin van hun evolutie poten gehad, die geleidelijk steeds verder zijn gereduceerd; momenteel beschikken pythons en enkele andere primitieve slangen nog steeds over kleine klauwachtige uitsteeksels, die ze tijdens paringsrituelen maar ook tijdens gevechten van mannetjes onderling gebruiken.

De twee slangensoorten uit het Krijt maken het, samen met hun jongere verwanten, nu mogelijk om de evolutionaire ontwikkeling duidelijker in kaart te brengen.

Volgens een commentaar op het artikel kunnen er overigens op basis van de huidige gegevens nog steeds twee mogelijke ontwikkelingen worden onderscheiden. In beide gaat het echter om een ontwikkeling vanuit op het land levende voorouders, waaruit zich deels groepen ontwikkelden die weer naar het water terugkeerden (zoals de mosasauriërs); ook Pachyrachis was overigens een in het water levend geslacht.

Interessant is overigens ook de hypothese dat de vroegste slangachtigen al hun achterpoten 'verloren', maar dat die bij enkele soorten (in feite de ene groep waartoe Haasiophis en Pachyrachis behoren) weer zijn 'terugontwikkeld'. Omdat deze groep geen nog bestaande nakomelingen heeft, zou dat mede verklaren waarom slangen momenteel geen achterpoten meer hebben of (soms) in een zodanig gereduceerde vorm dat ze normaliter niet te zien zijn.

De schedel van Haasiophis is in groot detail bewaard gebleven. Mede op basis daarvan hopen de onderzoekers nog meer details te halen die kunnen bijdragen aan het inzicht in de evolutie van de slangen.
Snake Science        skull 
 dorsaal en ventraal zicht         http://www.sciam.com/article.cfm?id=snake-hunting
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/680116.stm


Pachyrachis problematicus

http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/Unit260/260.400.html

Onstaan der  " echte" Slangen ?
http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i001117.html
(1)

Het ontstaan van de slangen is in nevelen gehuld.

Het idee dat slangen van reptielen met poten afstammen, wordt al lange tijd onderschreven door wetenschappers.
Er zijn meerdere fossielen gevonden die dit ondersteunen en het is ook al een tijdje bekend dat een slangembryo ontwikkelende poten heeft, die later weer afgebroken worden (net als een walvisembryo).

1.- Je hoeft  zelfs   eigenlijk  niet eens fossielen te bestuderen.
Neem een boa constrictor, stop hem onder een röntgencamera en fotografeer zijn skelet.
***De boa is één van de weinige slangen die nog een zichtbaar restant van een bekkenbeen heeft, en zelfs nog kleine daaraan vasthangende botjes die bij reptielen mét poten - zoals hagedissen - het dijbeen vormen.
***Andere slangen hebben nog wel een bekkenbeen, maar zonder die kleine dijbeentjes.
Nog andere slangen hebben zelfs het bekkenbeen niet meer, maar de wervels in hun wervelkolom ter hoogte van de (verdwenen) heup wijken in vorm af van de andere wervels,  als willen zij duidelijk maken dat daar in vroeger tijden een bekkenbeen zat.
Creationisten beweren natuurlijk  ;
" ...dat restant is geen restant van poten, maar is iets dat noodzakelijk is voor slangen om zich te kunnen voortplanten ..."
2.- Echter , die dijbeentjes komen   alleen bij bepaalde slangensoorten  voor, nl.  bij  de familie Boidae.
Adders bijvoorbeeld hebben die beentjes niet.
En toch planten ook adders zich voort.
Wat dus bewijst dat deze  achterpootjes  niet levens-noodzakelijk  zijn bij de voortplanting van slangen
_____Alhoewel  ze dus bij bepaalde  soorten  misschien wel  een betere grip kunnen bewerkstelligen tijdens de bevruchting ....
Er wordt ook verondersteld dat het misschien wel eens ( vroegere ) "klauwen " zouden kunnen  geweest zijn  (  net zoals de sporen van hanen  ) die werden gebruikt tijdens imponeer-gevechten tussen mannetjes onderling...  :maar het zijn geenszins levensnoodzakelijke/onmisbare    attributen  ...Bovendien zouden ze ook bij vrouwtjes kunnen voorkomen net zoals ook menselijke mannen tepels bezitten ...Tenslotte is het mogelijk dat deze  poot restanten   ooit  een erogene zone zijn  geweest ( net als die tepels )


Lange tijd dacht men, dat de slangen zijn ontstaan doordat gravende hagedissen hun poten verloren. Maar vondsten uit het Krijt leken  erop  te wijzen dat slangen in zee zijn geëvolueerd uit varaanachtige voorouders.
Fossiele slangen zijn vrij zeldzaam.
Dat komt met name  ook  doordat slangenfossielen vaak moeilijk te herkennen zijn.
Zoogdieren en hagedissen zijn vaak al te determineren aan de hand van enkele botten, bij slangen heeft men vrij compleet materiaal nodig.

De oudst bekende slang is Lapparentophis defrennei,   uit het Onder Krijt van Noord-Afrika. ( algerije )
Dit dier leefde zo'n 130 miljoen jaar geleden en het is onbetwijfelbaar een   landdier  .... 

De  tweede  groep  oudste bekende   fossielen   is  minstens  100 miljoen jaar oud  en   afkomstig van een zee-slang   te vinden in Meditterraan Europa  en Noord-afrika  . Het zijn  soorten van het geslacht  Simoliophis  

De grote diversiteit in recente vormen lijkt pas sinds het begin van het Mioceen (20 miljoen jaar geleden) te zijn ontstaan. Aangezien veel slangen zijn aangepast aan het verorberen van warmbloedige prooi, zou hun late opkomst te maken kunnen hebben met de evolutie van de zoogdieren.Gravende hagedissen  ?

Omdat er zo weinig fossielen van slangen bekend zijn, proberen wetenschappers op andere manieren de evolutie van slangen te reconstrueren. Vandaag de dag zien we dat sommige gravende hagedissen hele korte poten hebben.
Sommige vormen, zoals de hazelworm, hebben zelfs helemaal geen ledematen meer.
Omdat we dit verschijnsel in verschillende groepen hagedissen aantreffen, is het logisch te veronderstellen dat de slangen ooit ook zo zijn begonnen. Tot voor kort dachten we dan ook dat de slangen vrijwel zeker  ontstonden uit vrij kleine, gravende hagedissen.

Maar in 1997 werd een fossiel dat al in de jaren zeventig was opgegraven opnieuw beschreven. En dit fossiel zette de theorie over het ontstaan van de slangen op losse schroeven.

Een slang met pootjes

Het fossiel in kwestie komt uit het midden Krijt van de Bed-Meir formatie in Israël. Oorspronkelijk werd deze Pachyrachis problematicus beschreven als een varaanachtige. Uit de naam problematicus blijkt wel, dat de wetenschappers problemen hadden met de juiste plaats van het fossiel.

Toen het dier opnieuw onderzocht werd, bleek dat de kop alle kenmerken heeft die we kennen van moderne slangen.(2) Het was dus een slang en wel een heel bijzondere: het één meter lange dier bezat nog korte achterpoten.

http://www.digimorph.org/specimens/Pachyrhachis_problematicus/


Dr. Mike Polcyn - Southern Methodist University
Louis L. Jacobs and Annat HaberHet opvallende van de  achterpoten van het gevonden fossiel   is dat het sprongbeen (astragalus) en het hielbeen (calcaneum) niet met elkaar zijn vergroeid. Binnen de reptielen vinden we dit kenmerk alleen terug binnen de Mosasauroidea.
Dat is een groep binnen de varanen, waaronder we onder andere ook de maashagedissen rekenen. De vondst zou er dus op duiden dat de voorouders van de slangen onder de varanen moeten worden gezocht.


Afbeelding:Naturkundemuseum Berlin - Archaeophis proavus Massalongo - Monte Bolca.jpg

Archaeophis proavus
is een fossiele slang uit het Eoceen, en was een primitieve soort waarvan de tanden gegroefd waren en doen denken aan de dentitie van de moderne varanen    Hoe de slangen precies zijn ontstaan is niet precies bekend, maar dat ze van de hagedissen afstammen wordt algemeen aangenomen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slangen
Uit de zee ?

De toenmalige  interpretatie van Pachyrachis heeft de ideeën over de evolutie van de slangen op meer dan één manier op zijn kop gezet. Sommige 19de eeuwse wetenschappers meenden dat slangen oorspronkelijk in zee leefden, maar deze theorie was eigenlijk al terzijde geschoven ten bate van het idee dat slangen uit gravende hagedissen ontstaan waren.

Maar Pachyrachis is gevonden in de Bed-Meir formatie,( net zoals de latere haasiophis ) die in zee is afgezet.
Daarmee werd oude idee dat de oorsprong van slangen in zee gezocht moet worden weer nieuw leven ingeblazen.
( grootste moeilijkheid daarbij is de aanwezigheid van achterpootjes  EN  terzelfdertijd  de reeds verdwenen  voorpootjes  , die bij zeereptielen  ( waaronder mosauriers ) tot pectorale roespaan-vinnen  zijn omgebouwd :
Dat zou te maken hebben  met een veranderingen in de HOX - genen )

Fossiel skelet van een mosaurier
Let op de aanwezigheid van het geraamte  van  de grote roeispaan- voorpoten  en de kleinere achterpoten 
( je kan natuurlijk ook eens   naar Maastricht  gaan   )


Ook het idee dat de eerste slangen erg klein waren, kwam  door de Israëlische vondst in een ander daglicht te staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat de kleine wormslangen en draadwormslangen die meest primitieve vertegenwoordigers van deze groep zijn.
In hoeverre dat juist is, zal nog moeten blijken.http://www.sciencemag.org/feature/data/1047737.dtl       *Volgens enkele andere onderzoekers zijn de leden van de pachyaris -groep  afkomstig van  een groep  slangachtige/ varaanvormige  landbewoners die terug naar zee zijn  gegaan ( net zoals bijvoorbeeld( bij de zoogdieren )de  walvissen en zoals   vooral   de ( eveneens   varaan-achtige ) mosauriers vroeger al deden vanuit varanen -voorouders ) 
Een stamgroep varanen  die   tevens de  gemeenschappelijke  voorouders  met   de echte  landslangen  representeren ( = die niet naar zee zijn geemigreerd )....

* Een laaste scenario meent dat de zeeslangen zijn ontwikkeld uit de zeereptielen ( van de mosaurus-clan ) ze hebben dus   niets  te maken met de echte slangen ... het zijn convergente  evolutievormen ... alhoewel een paar zeeslangen van dit soort wel degelijk  afstammelingen kunnen hebben gehad die aan land kropen ...
 
* Sommigen   denken daarom  ook  , dat de slangen een  polyfyletische  /  heterogene  groep vormen   afkomstig van  verschillende afstammings-lijnen  ....

Voorlopige conclusie ;
Er is in elk geval een  andere kijk onstaan  op deze  problemen   door de  vondst van  het hierboven vermelde    Hasioopis fossiel 
(2)
NOTEN

(1)
het artikel van Naturalis is ietwat verouderd  .... maar het is nog steeds een  waardevolle informatie-bron  en het situeerd goed de historische achtergrond van de  zogenaamde   " controverse " over de slangenevolutie  , waar de kranten het over hebben  ....


(2)Zie vooral  de  aangebrachte  nuances  en  vermelding van de  verdere onderzoeken en anlyses in het
ScienceDaily Magazine: New Fossil Snake With Legs;

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I


Het zijn toch wel  barre tijden voor creationisten ...

Er is ten overvloede   alweer  een nieuwe  fossiele  ,mogelijke  transitie-vorm  gevonden  
Een veel gebruikt argument  van de ID-oten-creationisten  is  het ontbreken van  soort-overschrijdende ( radiaties )  tussenstappen in de ontwikkeling van soortengroepen.
Het ontbreken van dergelijke   tussenstappen betekent immers  :
geen  onderbouwing op grond van materieele bewijsstukken  voor het feit van de (  door hen zogenaamde  macro)evolutie en de daaruit volgende  noodzaak van verklarende "theorieeen " ,die  daardoor worden herleid tot de ( aannemelijke)plot van fantastische vertelsels ..

Slang met twee poten
EUPODOPHIS  DESCOUENSI

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7339508.stm
met video   = The fossil snake with two legsEen in leisteen gevonden fossiel uit  Al-Nammoura (libanon ) , haalt de waarschijnlijkheid dat de idoten-creato's ooit gelijk zullen  krijgen (1), verder onderuit.

CG2003_A01_JCR-FE_Fig_02

 Eupodophis descouensi. Al Nammoura, Libanon, Cenomanian.
Buikzijde : Het dier is in twee stukken gebroken : het achtereinde is  nabij de kop gefossilifieerd ....Ca  85 cm.
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_02_uk.htm


CG2003_A01_JCR-FE_Fig_03

Eupodophis descouensi. Al Nammoura, Libanon, Cenomanian.
Sacralen en   caudale lichaamsonderdelen  en het  met het blote oog  zichtbare achterpootje 
bestaande uit  (bewaard ) femur, tibia , fibula,  en enkele  meer distale (voet) beentjes .
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_03_uk.htm


Onderzoekers aan het European Light Source (ESRF) in Grenoble Frankrijk hebben met gebruikmaking van  intense x of  röntgen straling bevestigd dat het dier  ___ waarvan al één poot zichtbaar was met het blote oog  _____nóg een  bewaarde  poot bezat net onder de oppervlakte van de steenplaat

"We waren er praktisch zeker van dat het dier twee poten bezat , maar het was natuurlijk opwindend dat ook daadwerkelijk te zien  .... we hoopten ook  kenmerken te vinden bij de tweede poot , die ontbreken aan het  met het blote oog zichtbare achterpootje "

Aldus Alexandra Houssaye van het ‘museum national d’histoire naturelle te Parijs.


Legs in X-ray view (ESRF)
Synchrotron scan  van het "zichtbare achterpootje"  met diverse voetbeentjes
Synchrotron scan van het "verborgen achterpootje " waarbij ook enkele fragmenten van de enkel zijn bewaard gebleven 

Het  E. descouensi ESRF onderzoek  toont aan dat  
het tweede achterpootje geconserveerd is in de plaat terwijl het gebogen ( het gaat dus wel degelijkover een kniegewricht )
"We hebben zelfs de enkel gevoinden ," zei  de  officieele  ESRF' palaeontoloog  Paul Tafforeau 
".... meestal  vinden we die kleine beentjes niet : dat is misschien te wijten aan het feit dat ze niet  fossiel bewaard zijn  gebleven ... Maar het kan natuurlijk ook dat ze  anatomisch  niet aanwezig waren  gebleven  in de "vestigale "pootjes  ..."  De vondst is dus  een fossiel van een( kleine )  primitieve slang,van 92 Ma oud  met twee (achter)pootjes.
Men is het echter  nog niet eens over de suggestie  of het beest die pootjes ook gebruikte bij  de voorbeweging  ;
Ook  de huidige  extante  boa's en pythons hebben overblijfselen van poten, maar ze gebruiken die om de partner vast te houden bij de seks
Dat is niet zo verwonderlijk ... achterpoten  dienen ( naast de voortbeweging ) bij  veel dieren ook  om de greep te verstevigen tijdens de coitus
( denk maar aan bonobo's en onze eigenste vrouwen die ook regelmatig  met  hun benen  hun partner omstrengelen  in een soort houdgreep )  
een vestigaal orgaan of lidmaat  betekent trouwens NIET , dat  het verlies van een( voor de hand liggende )  functie ervan ( = de voortbeweging ) ook meteen betekent dat er geen functies meer zijn voor desbetreffend  (overblijfsel )  ....

Slangen evolutie  & rudimentaire achterpootjes ?  
 
 
 
 
Tetradactylus t. tetradactylus
 
 
 
Python leg spurs1Python leg spurs2

"sporen" ( vestigale poten ? )  van de Python regius
Alle Boa’s en Pythons hebben naast de cloaca (geslachtsopening) 2 schubachtige nageltjes zitten, die in verbinding staan met rudimentaire pootjes.: Die vergroten de grip tijdens de bevruchting  ?


 

Wetenschappers hebben maar weinig fossielen die de  evolutionaire stamlijn(nen) van de slangen , documenteren
Niettemin is deze nieuwe ontdekking  uit libanon ,een belangrijke en verhelderende  schakel  in een  evolutionaire  "series " van min of meer verwante  opeenvolgende stadia  ,op weg naar de moderne slangen :
De voorlopige  onduidelijke schets die reeds bestond , is terug wat scherper geworden ...

In de  evolutielijn van de slangen is  dit fossiel  van   Eupodophis descouensi.  alweer een  welkom   monster  uit  (een)bepaalde , gevolgde   stamlijn(nen ) binnen  een diergroep  tijdens  de geologische tijd van haar ontwikkeling 
Het is net als een staaltje dat  ergens  is genomen uit een  open-ended  produktielijn en de  tastbare / aanwijsbare en verder onderzoekbare  documentatie aanzienlijk verrijkt


 

CG2003_A01_JCR-FE_Fig_05

Figure 5:   twee  diagrammen   van   ( hypothetische ) verwantschappen-lijnen  tussen  slangen met "achterpootjes" . 
Achterpootjes  kunnen een   basaal (=oude   hindlimbed snakes ) "primitief " ( = oud) kenmerk zijn  van een monofylitische groep  (A)
of 
slechts een kenmerk dat onder  verschillende omstandigheden  onafhankelijk is behouden , ook door   "geavanceerde " lijnen (B), die voor de
hindlimbed snakes aftakten
http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/CG2003_A01_JCR-FE_Fig_05_uk.htm

A  The first hypothesis (hindlimbed snakes are "primitive"; )proposes either that the macrostomate structure appeared twice by convergence (in hindlimbed snakes first and in the Macrostomata again) or, more probably, that the macrostomate structure is plesiomorphic (i.e. primitive) among snakes (contrary to what was believed) and that in non-macrostomate snakes it was lost because of the adoption of a burrowing habitat (Rage & Escuillié, 2000); in fact, all non-macrostomate snakes are burrowers, a mode of life that entails a reduction in the size of the mouth in vertebrates. 

B  The second hypothesis (hindlimbed snakes are "advanced") ;  leads to the supposition either that several groups of snakes (five?) independently lost their hind legs or that hind legs reappeared in hindlimbed snakes. Although theoretically not entirely impossible, this last possibility seems most unlikely.

These divergences of opinion concerning the phyletic position of hindlimbed fossils are not without influence on our conceptions of the origin of snakes. It being understood that the lizards are the stem group from which snakes evolved, it was thought for a long time that snakes evolved after a burrowing or semi-fossorial phase (Rage, 1987). But as hindlimbed snakes are marine, if they are really the sister of or stem group to other taxa, the snakes may have originated in a marine environment. This hypothesis is clearly supported by the fact that the Mosasauroidea, Cretaceous lizards also markedly adapted to a marine life, are widely recognized as the group most closely related to the snakes (e.g. Lee, 1997; Caldwell, 1999; Lee & Caldwell, 2000; see, however, the divergent views of Rieppel & Zaher, 2000). On the other hand, if hindlimbed snakes are "advanced", which seems most unlikely, the origin of snakes subsequent to a burrowing or sub-burrowing phase remains plausible.

A remaining question is whether the hindlimbed snakes form a clade or are a paraphyletic group. This question, raised by Rage & Escuillié (2000), has not yet been answered.


http://paleopolis.rediris.es/cg/CG2003_A01_JCR-FE/index_uk.htmlLand of water

De vondst kan verder  interessant zijn omdat er  over het ontstaan van de slangen twee concurerende hypotheses bestaan
(  Bealngrijke Nota :.....  althans  ,  dat vermelden  de kranten  NU bij de berichten over deze nieuwe vondst   ....maar die oude controverse is minstens  deels al opgelost in  2000 en 2006  in het voordeel van de "landtheorie "---> zie  verder   hieronder )

Slangen ontstonden naar schatting zowat 150 miljoen jaar geleden.
De eerste hypothese  zegt dat slangen op land zijn ontstaan , meer bepaald toen hagedis-achtigen  ondergrondse holen begonnen te graven.
De dieren pasten zich aan ; waardoor hun poten alsmaar kleiner werden en uiteindelijk verdwenen:  eerst vooraan, later  achteraan.

De Hazelwormen( = de pootloze hagedissen )  die  worden gerekend tot een latere afstakking van de lijn die tot de huidige hagedissen leide   ,zijn trouwens ook ondergronds levende pootloze reptielen 

Volgens de aanhangers van de tweede hypothese  zijn slangen in het water ontstaan.
De dieren zouden volgens die optie afstammen van zeereptielen.

Onderzoek naar het huidige  fossiel van de tweepotige slang  versterkt  de landhypothese 
Sinds enige tijd (  2006 ) lijkt dit scenario  het  meest waarschijnlijke te worden  

CG2003_A01_JCR-FE_Fig_04

 Reconstructie  Eupodophis descouensi.Het is niet de eerste keer dat een dergelijk  fossiel dat  deze "controverse kan oplossen ", wordt gevonden ;
http://www.nu.nl/news/716029/84/%27Slangen_evolueerden_op_het_land%27.html

Zo was er de vondst van een fossiele slang met twee pootjes ...Die  leefde zo'n negentig miljoen jaar geleden in Patagonië en doet vermoeden dat de  "slangen "( en  indien die al  van bij het begin monofyletisch waren ) zich hebben ontwikkeld op het land en niet in het water.

Hoewel men er algemeen vanuit gaat dat slangen zijn ontstaan uit hagedissen die van lieverlee hun poten kwijtraakten, 
en dat herhaaldelijk is gebeurd ( --> hazelwormen ) was het een open vraag waar( in welk millieu)  die ontwikkeling zich heeft voltrokken.

NAJASH RIONEGRINA

De vorige  vondst van een  primitieve slang heeft de naam Najash Rionegrina gekregen, naar een Hebreeuws woord voor slang (2)en de Argentijnse provincie Rio Negro waar het fossiel werd gevonden.Hussam Zaher / University of Sao Paulo via AP

http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7087/fig_tab/nature04413_ft.html

a, Posterior half of the braincase in right ventro-lateral view (MPCA 385). b, c, Left dentary and splenial of the holotype (MPCA 390–398) in medial (b) and lateral (c) views. d, e, Posterior trunk vertebra of the holotype (MPCA 390–398) in anterior (d) and posterior (e) views. f, Two articulated caudal vertebrae of the holotype (MPCA 390–398) in ventral view. Scale bars, 5 mm (a), 1 mm (bf). Abbreviations: apl, lateral opening of recessus scalae tympani; bpt, basipterygoid process; bsp, basisphenoid; crp, crista prootica; crt, crista tuberalis; dia, diapophysis; hae, haemapophysis; jug, jugular foramen; met, mental foramen; par, parapophysis; pa, parietal; paz, parazygantral foramen; pro, prootic; plz, caudal pleurapophysis; psp, parasphenoid; pte, pterygoid; spl, splenial; stf, stapedial footplate; zgo, zygosphene; V, foramen for the maxillary and mandibular branches of the trigeminal nerve; VII, foramen for hyomandibular branch of facial nerve.

najash_sm.jpg
(click for larger image)

a, Dorsal view. b, Ventral view. The left pelvic and limb elements show signs of healed traumatisms, with a large callus formation on the fractured femur. The disarticulated fibula is not visible in these views. Scale bar, 50 mm. Abbreviations: cav, first caudal vertebra; fem, femur; ili, ilium; isc, ischium; ly1–ly3, first, second, and third lymphapophyses; plz, sacral pleurapophysis; pub, pubis; r, rib; sav, sacral vertebrae; tib, tibia; tro, trocanter; psv, last presacral vertebra.

And a cladistic analysis places this animal as a clearly primitive snake.

najash_phylo.jpg

The result is expressed in a strict consensus of two equally parsimonious trees (tree length of 270 steps, ensemble consistency index of 0.526, and retention index of 0.654). Bremer support and bootstrap percentages are given in the nodes (see Methods and Supplementary Information). Reconstructions of the pelvis and hindlimb elements of Najash, Pachyrhachis and a boine snake are illustrated for comparison.

Apesteguía S, Zaher H (2006) A Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature 440:1037-1040.
Het versteende beestje(Najash Rionegrina) uit Patagonie  , dat hooguit negentig centimeter lang kan geweest zijn , is de eerste bekende slang met een heiligbeen (os sacrum), het driehoekig deel van de wervelkolom die het bekken ondersteunt.

Het is de eerste keer dat wetenschappers een slang met os sacrum ( heiligbeen), vinden ...
Omdat dit been in de evolutie van hagedis naar slang verloren is gegaan ,nemen de onderzoekers aan met de meest primitieve vorm van de
slang van doen te hebben. Daar deze nu ontdekte vroegst bekende slang op land leefde, mogen we mischien stellen dat slangen
op hetland ëvolueerden deze vondst is alleszins nieuw materiaal ....
 
Hussam Zaher:
"wij hadden iets nieuw nodig. .Deze slang is een verse start in het debat dat de vroegste slangen in de "zeeen" liet evolueren en
al lang in een impasse zat .."

Olivier Rieppel, een herpetoloog -paleontoloog van het Museum van Chicago,
"Indien de slangen eerder op het land dan in de zeeen evolueerden, dan zou hun "fossiel archief  "misschien minder goed bewaard kunnen zijn
... De vroegste slang- fossielen waren  echter tot dan  toe
(2006merendeels in marine afzettingen gevonden
Maar ....Misschien gingen bij verschillende slang-radiaties vanuit de voorouderlijke hagedisstam , de pootjes onafhankelijk verloren ?
( =de slangen-vormen  zijn dus niet -monofylitisch ) "

De nieuwste bekend gemaakte  vondst (2008) ,  toont  duidelijk aan dat  :  èn het os sacrum  , èn  rudimentaire  pootjes ,  al 92 Ma geleden ( ouder dan de Najash Rionegrina ? )bestonden ...


Anatomie   Dat het dier op het land leefde concludeert men zowel uit zijn anatomie, die wijst op een verblijf in kuilen in de grond, als op de
vindplaats. Het gesteente waarin de fossiele resten werden gevonden was afkomstig uit een landmilieu.

Volgens Husam Zaher van de universiteit van Sao Paulo in Brazilië, die de vondst beschrijft in het tijdschrift Nature
bewoog het dier zich al helemaal als een slang ;
"Maar we weten niet voor wat de achterpootjes werden gebruikt"--> toen al rudimentaire organen ? "
Referenties:


(berichten over slangenpootjes )
Transitie : hagedis-slang


 NOTEN
(1)
volgens de bijbelaars bezat  de slang ooit poten :
Maar  is ze als "straf" voor  haar opruiend  gedrag  en kuiperijen tegen god en  jegens  de goedgelovige adam en eva , pootloos geworden  :
Zodat ze moest rondkruipen  en stof vreten ....


http://www.freewebs.com/deatheist/


De zondeval gedateerd                      
Bart Klink    April 2006

God, de HEER, zei tegen de slang:
'Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan,
het vee zal je voortaan mijden,
wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen
en stof zul je eten,
je hele leven lang.
(Gen. 3:14, NBV)


De meeste mensen zijn wel bekend met het verhaal van de zondeval. Adam en Eva leefden in een schitterend paradijs waar alles pais en vree was. Ze mochten van God van alle bomen eten, behalve van de "boom van kennis van goed en kwaad". Maar de slang verleidde Eva om toch te eten van de boom. Ze at er van en liet ook Adam er van eten. Op dat moment is de ellende in de wereld ontstaan en moest de slang op zijn buik kruipen, wat hij blijkbaar daarvoor niet deed.

Nu zijn er in het prestigieuze wetenschapsblad Nature net fossielen beschreven van een slang met poten. Als we het verhaal van de zondeval uit Genesis moeten geloven, zou dit dus wel eens de laatste slang geweest kunnen zijn die niet op zijn buik kroop. Het grote probleem met dit idee is dat de beschreven fossielen uit het Laat-Krijt komen, en dus tussen de 99 en 65 miljoen jaar oud zijn, terwijl de eerste (anatomisch moderne) mens pas zo'n 200.000 jaar geleden ontstaan is.

Uiteraard is het zondevalverhaal een mythe. Er is nooit een tuin van Eden geweest, noch twee eerste mensen. Ellende kwam ook al veel eerder voor dan het begin van de mensheid. Desalniettemin is de vondst zeker interessant. Niet alleen vanuit paleontologisch inzicht (meer kennis over de evolutie van slangen), maar het is ook de zoveelste tegenslag voor creationisten, die ondanks de groeiende hoeveelheid fossiele overgangsvormen stug blijven beweren dat alle dieren "naar hun aard" geschapen zijn. Dit gebeurde allemaal in zes dagen, een paar duizend jaar geleden. Een vogel die in bijna alle opzichten een reptiel was (Archaeopteryx), zou niet kunnen bestaan. De vele mensachtigen die zowel 'aapachtige' eigenschappen hebben als die van een moderne mens, zouden niet kunnen bestaan. Ook de recent beschreven 'visvoeter', een dier met zowel vis- als landdierkenmerken (Tiktaalik Roseae) is een doorn in het oog van creationisten. Zo zijn er nog vele voorbeelden te geven van overgangsvormen. De meest primitieve slang, Najash rionegrina gedoopt door de onderzoekers, is de nieuwste aanwinst voor het fossielenbestand.

Het eerste deel van de naam is, ironisch genoeg, de naam voor slang in het Hebreeuws, de taal waarin Gnesis geschreven is. Het tweede deel slaat op de vindplaats, de provincie Rio Negro in Argentinië. Het dier is een slang op grond van de kenmerken van de schedel en diverse eigenschappen van de wervelkolom. Maar het dier had ook eigenschappen die slangen niet hebben, zoals twee heiligbeenwervels. De meest opvallende niet-slang eigenschap zijn echter de bekkengordel en de uit het lichaam stekende poten.

Het idee dat slangen van reptielen met poten afstammen, wordt al lange tijd onderschreven door wetenschappers. Er waren al meerdere fossielen gevonden die dit ondersteunen en het is ook al een tijdje bekend dat een slangembryo ontwikkelende poten heeft, die later weer afgebroken worden (net als een walvisembryo). Waar echter nog onduidelijkheid over bestond, was of de eerste slangen in de zee of op het land zijn ontstaan. Deze nieuwe vondst wijst er op dat ze op het land zijn ontstaan. Wat voor kromme redeneringen zouden creationisten nu weer bedenken om dit fossiel te 'verklaren'?

 

Beschrijving van de oerslang Najash rionegrina:
Apesteguia, S., Zaher, H..A. (2006). Cretaceous terrestrial snake with robust hindlimbs and a sacrum. Nature, 440:1037-1040.


Beschrijving van de 'visvoeter' Tiktaalik Roseae:
Ahlberg, P.E., Clack, J.A. (2006). Palaeontology: a firm step from water to land. Nature, 440:747-749.

Daeschler, E.B., Shubin, N.H,, Jenkins, F.A. Jr. (2006). A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan. Nature, 440:757-763.

Shubin, N.H., Daeschler, E.B., Jenkins, F.A. Jr. (2006) The pectoral fin of Tiktaalik roseae and the origin of the tetrapod limb. Nature, 440:764-771.


Beschrijving van de embryonale poten van de slang (o.a.):
Cohn, M.J., Tickle, C. (1999). Developmental basis of limblessness and axial patterning in snakes. Nature, 399:474-479.

Bejder, L., Hall, B.K. (2002). Limbs in whales and limblessness in other vertebrates: mechanisms of evolutionary and developmental transformation and loss. Evolution & Development, 4:445-458.

Volgens    de   bijbel-creationisten is evolutie = degeneratie ( het "verlies " aan mogelijkheden tengevolge van zonde en  vooral
zondeval )

Een voorbeeld  van dat creationistische   bijbelarij- gemier  is de Nederlandse  creationist en  pseudo-bioloog  Peter Scheele     ; Volgens hem  is  o.a.  het staartbeen en de apendix het bewijs voor "degeneratie. " 
We stammen namelijk allemaal af van een  volmaakte  SUPERMENS (die blijkbaar toch nog   onvolmaakt  genoeg  was , zodat  hij  kon   "vallen"door zijn eigen schuld   )  en  wiens stamlijn  nu  verder aftakeld  .... 

Ook over de  vestigale  slangepootjes meent deze  peter scheele iets te kunnen zeggen  ;

Citaat  uit  de kritiek  van    Serge Helfrich,  
http://www.xs4all.nl/~helfrich/figments/degeneratie.html


.....Zo noemt hij( = Peter scheele) de rudimentaire poten van slangen om te demonstreren dat slangen gedegenereerde hagedissen zijn.
Gemakshalve verzwijgt hij de evolutionaire verworvenheden van deze diergroep, zoals: de specialisatie in de musculatuur van het bewegingsapparaat, de uitbreiding van de wervelkolom, de complicatie van schedelbouw en kaakstructuur en de ontwikkeling van giftanden en -klieren.....Theoloog :( citaat )

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=5084&sid=3fa5e1a0b87cc245a0f15997a102f3eb


" ....Bewijs dat het bijbelverhaal waar is, waarin verteld wordt dat de slang eerst pootjes had en toen op zijn buik moest rondgaan?

Nauwelijks:
om te beginnen is het gevonden fossiel 92 miljoen jaar oud.
Ten tweede vereist kronkelend voortbewegen een andere bot- en spierstructuur dan het voortbewegen op pootjes.
Wil Genesis 3 waar zijn, dan moet God 6.000 jaar geleden dus in een ogenblik *poef* een gehele anatomie voor de slang hebben getoverd.
Verder zijn slangen doof (ze hebben nog wel gehoororganen, maar diep in hun schedel).  "
 en
natuurlijk zijn  dieren  niet begiftigd met de  menselijke  " spraak" ... dat is alleen maar zo in sprookjes
  .... 

* Voor de volledigheid  :
De Yec- bijbelaars   van Aig
ttp://www.answersingenesis.org/docs2006/0421legs.asp


Volgens de " degeneratie" - creationisten ( nog altijd zeer populair en prominent aanwezig   in het nederlandstalige  landschap )zijn
de overblijfselen van poten geen bewijs van evolutie maar kan het verklaard worden door " degeneratie "....
De voorouders van de slang hadden pootjes maar omdat ze die niet meer nodig hadden  , verdwenen  
de pootjes  uiteindelijk uit de stamlijn  
(=  omdat er dus een negatieve selectie staat  op het nadelige )
a)- Hiermee hebben de creationisten    in feite toegegeven dat  macroevolutie bestaat  :  :macro-evolutie is dus ook voor creationisten  een feit  : Maar dan  alleen maar  macroevolutie in negatieve zin ( = aftakeling ) en  in de vorm van constante degeneratie.
Noach werd ___ volgens de bijbelaars ____ ook al  900 jaar oud he... Ook al een bewijs van creationistische "degeneratie." .... hahahaha

Andere creationisten    steunen dan weer op  verkeerde definities ter ondersteuning  van hun  apologetiek   :
De definitie van evolutie  is de verandering van de stamlijn van een  organisme tot groter  voordeel en tot betere  overlevingskansen in verschillende  millieus           Het verlies van ledematen  is( volgens  de creationisten )een stap terug 
Evolutie gaat echter  over veranderingen in de afstammingslijnen en populaties , ten voordele en ten nadele  . Anomalieen( afwijkingen van de norm )  komen ten allen tijde ten tonele in de opeenvolgende   generaties   ; sommigen zijn een vooruitgang anderen zijn duidelijk "slecht "; zoals  blindheid , albinisme , scizofrenie  en verschillende andere genetische defecten die steeds weer opnieuw optreden , ondanks hun nadelen  ....
Het gaat  echter  allemaal   over kansen  ...
Evolutie is "verantwoordelijk"  voor zowel baten als  lasten --en  volledig afhankelijk van de( eveneens veranderlijke )  omnstandigheden waaronder die eigenschappen van het beschouwde  organisme ,  voordelen of nadelen betekenen ...
De hier gebruikte " creationistische "  definitie is niet juist ( het is een stroman ?  )

b).- Maar  als ze  die ledematen  niet  meer nodig hebben , waarom is het dan persé " degeneratie " ?
Omdat bij degeneratie , "de gelovigen " automatisch denken aan de zondeval en aan het verdwijnen van  bepaalde antropomorfistische "voordelen" tengevolge van een straf ?( in het bijzonder toepasselijk op de duivelse slang ) 

Slangen zijn echter uiterst  mobiel en  snel, zowel in water als op land, en kunnen ook gewoon klimmen als de besten.
Verder hoeft hun metabolisme die extra ledematen niet te onderhouden ( dat is misschien een ekonomisch/ergonomisch  voordeel ? )  .
Ze zijn nagenoeg niet vatbaar voor immobiliteit, want ze kunnen geen ledematen verliezen.
Kortom, genoeg voordelen dus.
Vandaar misschien ook dat ze al zo lang bestaan en zo extreem succesvol zijn?
Vertel de 4-potige dieren die door slangen gevangen worden maar eens dat slangen ''gedegenereerd" zijn ...
De enige degeneratie die bekend is, is van holbewoner naar IDer of creationist.
Dat is de enige degeneratie die tot nu toe is waargenomen.
Dat heeft geen enkel voordeel, en vele nadelen.


(2)

Het  " juiste " hebreeuwse woord   voor slang  is "nachasj "( dat is natuurlijk niet gespeld in het hebreeuwse  schrift  , en derhalve slechts een
 " fonetische "weergave   )

Sararje :
http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?t=1721&highlight=najash


Men  heef t  " niet goed  ...gelezen. Mijn woordenboekje geeft een ander woord voor slang: nachasj ..."

15-04-2008 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (9 Stemmen)
>> Reageer (1)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • viagra continued use
 • only now discount viagra
 • cost of daily use cialis

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • same day loan jsznfydslashBtjElanyh (nrxlerge)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Outsill (Fourse)
      op Pluimgewicht
 • check into cash shhjesvifamsrul (nvxfenue)
      op MOROSOFEN ?
 • 30 day payday loans shhjesvifamsmau (nvxfenue)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Wealp (oxymntet)
      op Pluimgewicht
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!