evodisku2
Dit blog is een onderdeel van EVODISKU
WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR ****Wie meent dat alles inmiddels wel over de evolutietheorie gezegd is en dat de discussie gesloten kan worden, ziet over het hoofd dat de wetenschap niet stil staat. ***Wie meent dat inmiddels het creationisme definitief het pleit heeft verloren en dat de discussie gesloten kan worden , ziet over het hoofd dat het "creationisme" is geevolueerd ( en zal evolueren ) in nieuwere mimicrytische vormen( meme-complexen ) zoals bijvoorbeeld het ID(C) ***Dit blog is speciaal opgezet om de aktualiteit binnen het evolutie-creationisme debat te volgen en van kommentaren te voorzien ... waartoe de lezers zijn uitgenodigd bij te dragen ... Let echter wél op het volgende : "Je bent een rund als je hier met religie stunt " ....
24-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN


Van boom tot  boom

 
   Colugo' s ( of   Vliegende katten  ) zijn nieuwsgierige dieren . Deze kleine zoogdieren wegen ongeveer 1 of 2 kg
Ze worden  verkeerdelijk ook weleens   " vliegende lemuren " genoemd ",
Maar ze  zijn  noch lemuur , noch vliegend  of  fladderend gedierte    ;
Hun vleermuisachtige  draagvleugel  van gespannen huid ,laten hun alleen maar toe om zeer snel van boom tot boom te zweven, die anders buiten hun springbereik  zouden vallen ....

  (<klik vooor vergroting )   (<klikvoorvrgroting ) 
C.Variegatus                                                      C.volans


De  colugo  of" vliegende kat"  ;
Het achterse gedeelte van des  schedel  wordt door huid  verbonden met de klauwen van de vier ledematen en  de staart
en vormt  zodoende   een functioneel zweef- vlak( een soort delta vleugel  of parachute
) .

Dit  kleine zuidoostaziatische  zoogdier ( waarvan nog twee extante  soorten bestaan Maleise vliegende kat   Filipijnse vliegende kat )schijnt de genetisch  meest verwante  zuster tak( =de dermoptera ) ___tot nu toe bekend ___ van de  primaten  te zijn   .....

(klik op de foto's )
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Dermoptera.html
Een internationaal team van genetici  heeft zopas  genetische  overeekomsten    in het genoom  van de supergroep der  Euarchontoglira bestudeerd .
Deze super- groep  omvat  de beide zustertakken  primaten en dermaptera waaronder  de colugo. (= Euarchonta ) de boomspitsmuizen ( scadentia ) knaagdieren( rodentia )  (1) 
Dank zij  deze genetische  studies, hebben de auteurs ontdekt dat deze kleine zwxvende  dermaptera  deel  uitmaken van een  groep die het best  bij die van primaten aansluiten 
De identificatie van de het meest nabije "zusters " van de  primaten  maakt het mogelijk om beter hun oorsprong en hun evolutie te begrijpen.

Een moleculaire analyse in twee fasen

Eerst hebben de  genetici   bepaalde  DNA  sequenties van de    Euarchonta met deze van ongeveer dertig andere zoogdiersoorten  vergeleken....op  zoek naar  zeldzame mutaties en   groepseigen   sequenties 

Ze  ontdekten  dat primaten en colugos zeven van dergelijke  groepseigen  genetische sequenties  deelden ,: 
Ze  moeten dus wel de  meest nabije verwanten zijn  .....  meer zelfs dan de boomspitsmuizen ____die ook  één  sequentie  gemeenschappelijk  hadden   (1)..... (en zelfs de macrociroptera(2)die vroeger  ook al  als dichte  verwanten  van  de primaten  werden  beschouwd ..... )

Vervolgens   kwamen  er nog    andere genetische analyses  ....Een computer vergeleek  19 genen  fragmenten  ( in totaal zo'n   14.000 baseparen van het  DNa )   ,  Deze hebben  hebben eveneens aangetoond dat colugos en primaten zeer  dicht verwant zijn
Dat alles   liet  de  fylogenetici   toe  een  nieuwe" moleculaire "  genealogische  stamboom  van deze  dierengroepen op te stellen  ....waarbij dermoptera  en  primaten als een radiatie uit een voorouderlijke( nog niet ontdekte )  stamgroep  worden beschouwd ...

"( onze ) moleculaire stambomen wijzen erop dat [ primaten en colugos ] ongeveer 86 miljoen jaar geleden apartewegen insloegen  , meer dan 30  miljoen jaar alvorens de moderne primaten of colugos in het fossiele verslag   opduiken ," zei  mede-auteur William Murphy

Eric Sargis van Universiteit Yale in New Haven  ,Connecticut :( http://www.yale.edu/anthro/people/esargis.html)
."Om de vroegste evolutieve geschiedenis van primaten te begrijpen ,is het essentieel om te weten uit  welke zoogdiergroep  de   moderne  primaten  afsplitsten
De huidige studie alleen  kan echter het  debat over dejuistge  zoogdiergroep die het  dichtst verwant is  met primaten , nog  niet volledig beslechten ..."
Één vorige studie/ontdekking
 (4)  onderzocht een even grote genetische gegevensreeks,  maar  kwam tot  andere conclusies....
"[ Beide studies ] maken deel uit van het " three of life project "  die de  verdere  analyse van  nog meer taxa en meer gegevens zal omvatten ......Resultaten van deze grotere samenwerking kunnen een verschillend resultaat opleveren dan de nu gepubliceerde "

Vanaf het begin  is de orde   der primaten biologisch  wetenschappelijk  geklasseerd volgens   een aantal gedeelde kenmerken:
het bezit van  grijpende handen, vijf vingers met nagels  eerder dan klauwen, en voorwaartsgerichte  ogen voor  stereoscopisch dieptezicht .
Maar de eerste primaten bezaten  misschien  weinig duidelijke  gemeenschappelijke  eigenschappen met  apen en de moderne  apen  

De "voorvaderen van vroege primaten, colugos, en boomspitsmuizen leken niet op hun moderne vormen," zei bovengenoemde Murphy.
De "[ fysieke ] veranderingen die hebben geleid  tot het   verschijning van moderne primaten en  vliegende  katten  ( dermoptera)gebeurden gedurende de  miljoenen jaren  die volgend  op  de genetische veranderingen die  de twee stamlijnen   sinds hun split  in het  Krijt  ."zich verder genetisch van elkaar geisoleerd  , ontwikkelden   Het nog  levende(extante ) schepsel dat de grootste fysieke gelijkenis met  de oude gemeenschappelijke voorvader van al de  boomspitmuizen , colugos en de primaten bezit is de  lowii Ptilocercushttp://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Ptilocercus_lowii.html     van Zuidoost-Azië,


Van alle  boomspitsmuizen is   deze    waarschijnlijk (= speculatief ) het levende zoogdier dat het  dichtst  staat op de stamboom  bij de theoretische  gemeenschappelijke voorvader van alle drie de   groepen  (boom spitsmuizen , colugos  en   primaten)

De nieuwe  studie toont ook aan dat deze   lowii Ptilocercus,  de enige overlevende is  van  een oude lijn  die zich van de   andere boom -spitsmuizen  had afgescheiden  
"Wij stellen voor om  deze  boomspitsmuis   wettelijk ( als wereld-erfgoed)  te beschermen   en zijn habitat te  behouden  hert  dreigende uitsterven van deze unieke  soort zou  het verlies betekenen   van 63-miljoen-jaar-oude stamlijn " zei  Murphy nog


Euarchontoglires
Glires

Rodentia (rodents)Lagomorpha (rabbits, hares, pikas)Euarchonta

Scandentia (treeshrews= boomspitsmuizen (1)
Dermoptera (flying lemurs)
Plesiadapiformes (3)Primates 

 http://ib.berkeley.edu/courses/ib173/lectures/lecture5/5-therian.html


ZIE OOK    >  PRIMATEN EVOLUTIE
zie ook

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/11/071101-lemur-relative.html
Scientists have discovered that flying lemurs are the closest group to primates from the entire class of living mammals. (More...)
Meet the colugo, a creature that loves to glide from tree to tree, which has been revealed to be one of your closest living relatives. (More...) From 300 candidate indels, the team found 196 that potentially could indicate the validity of the Euarchonta group and could determine primate affinities. (More...)
Evidence of insertion or deletion of specific genetic sequences in each species helped to construct an accurate evolutionary tree. (More...)
(1) De voorouders van de primaten leken volgens  deze  opvattingen  nog het meest  op boomspitsmuizen (Scandentia)of( soms ook )  Toepaja's. Zo’n soort beestje:

 


(Noot  2)
Insectivora
   en vleermuizen  micro chiroptera)  behoren daar ook toe volgens sommigen   , 
De  macrochiroptera ( de vruchtenetende  vleerhonden )werden zelfs als  de  meest naaste verwanten van de primaten voorgesteld

zie ook
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?showtopic=9954


De mogelijke evolutieve pathways(vanuit de  chiroptera )

The fallen angel’ hypothese:
De gemeenschappelijke voorouder van Chiroptera en Primaten kon vliegen. Primaten zouden het vliegen later verloren hebben.
Probleem: Is er een bewijs voor vliegende primaten (cf. Colugo)?

The deaf fruit bat’ hypothese:
Megachiroptera evolueren uit Microchiroptera en verliezen daarbij echolocatie en de daarmee geassocieerde fysiologische en anatomische kenmerken + ontwikkelen Primaten-hersenen.
Probleem: Waarom echolocatie verliezen?

The blind cave bat’ hypothese:
Microchiroptera evolueren uit de groep ‘Megachiroptera en primaten’. => Chiroptera is een niet monofyletische groep.
Probleem: Het oudste fossiel van Microchiroptera is 20 Ma ouder dan oudste fossiel van Megachiroptera, dus zijn ze vermoedelijk eerder ontstaan. Echolocatie en ondersteboven hangen waren reeds aanwezig.

The flying primate’ hypothese:
Eerst ontstaan de Microchiroptera, later de Megachiroptera uit de primaten. => Chiroptera is een niet monofyletische groep.
Probleem: Vliegen twee keer ontstaan? (Argument: glijden is ook meermaals ontstaan.--> paralelle of
Convergente evolutie )

Waarom ontstaan:
Eoceen: opkomst en verspreiding Angiospermen => veel meer insecten => potentiële voedselbron?

Waarom nocturn:
Door ‘s nachts te vliegen verkleinen Chiroptera de competitie met vogels.
Is ‘s nachts vliegen nodig om uitdroging van het vliegmembraan tegen te gaan?
Of is ‘s nachts vliegen een methode om aan predatoren te ontsnappen. 

 Noot 3


Plesiadapiformes   LINKS  


http://afarensis.blogsome.com/2005/11/06/plesiadapiformes/
http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/480Archonta/480.100.html
http://acsarchaeology.com/projects/fossilremains.htm
http://members.tripod.com/cacajao/taxonomy_plesiadapiformes.html
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/synapsida/eutheria/Plesiadapiformes/plesiadapiformes.htm


Noot  4 

"Fossils of 'Most Primitive Primate' Found Near Yellowstone" [Februarie   1, 2007].
Resten  van een primitieve  primaat ontdekt   in Wyoming  ..... op de   valreep van het dinosauriers -tijdperk   .Het dier, genaamd de Dryomomys szalayi, vormt wellicht de sleutel tot. de vroegste stadia van onze eigen evolutie, hoewel ze qua uiterlijk nu niet bepaald menselijk lijken  ...

"Deze vondsten bewijzen dat onze allereerste  primitieve voorouders niet groter waren dan een muis , in de  bomen leefden  en fruit aten  ...."
Het dier behoort  (voorlopig)  volgens de meeste  systematici  tot de
Plesiadapiformes


An illustration depicts composite (left) and reconstructed (right) skeletons of a mouse-size animal called Dryomomys szalayi discovered near Yellowstone National Park. Scientists who made the find say the animal is the most primitive known ancestor of modern primates.

Illustration Bloch, et al./PNAS 
 

24-11-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (8 Stemmen)
>> Reageer (0)
13-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ?Deskundigen vinden de onderkaak  van een pre-humane  mensaap
 
Nakalipithecus nakayamai (<)

( Op het stramien  van een vertaling van een artikel van  ) Nov...2007 -Katie Nguyen NAIROBI (Reuters) -Nakalipithecus nakayamai
nakalipithecus-nakayamai-      kaakbeen  fragment

Photo

Keniaanse en japanse wetenschappers  hebben   een 10-miljoen-jaar-oud kaakbeen ontdekt ,  van  een nieuwe soort( of zelfs een nieuw genus )laat - miocene  mensaap (  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hominoidea  )die door hen werd getipt als ( mogelijk) een representant van de groep  der  laatste gemeenschappelijke voorvaders van gorilla's, chimpansees  en mensen .

Het  gemengd internationaal team vond het fragment, reeds in 2005 ;  samen met 11 tanden .
De vondsten werden gedateerd tussen 9,8 en 9,88 miljoen jaar oud .
De fossielen werden opgegraven in  vulkanische modderstroom afzettingen  te vinden in het noordelijke gebied    Nakali, Kenya (<)

De  nieuwe  soort --   wat betreft de  fysische afmetingen , ergens te situeren  tussen een vrouwelijke gorilla en een vrouwelijke orang-oetang   -- ,zou wel eens een  belangrijkste tussenstap  kunnen zijn  die  dateert van voor de   radiatie van de afstammingslijnen   van mensen en andere
grote primaten....  dat  menen toch  enkele  Keniaanse  wetenschappers van het National Museum in Nairobi .

"Steunend  op deze  voorliggende ontdekking, kunnen we vrij goed de groep bepalen  waarbinnen   de zogenaamde "transittionnal (missing link )" zich moet bevinden " zei Frederick Manthi, wetenschapper bij de Nationale Musea van Kenia,
"Maar , wij moeten echter nog  veel  meer fossielen  vinden (op  plaatsen die een  geografische dwarssnede  vormen uit het mioceen in die  regio  )om die  theorie nog verder te kunnen ondersteunen,"

Het gaat  om  de jongste  belangrijke vondst  in de  wieg van de  mensheid ; 
de  Vallei van de oost -afrikaanse Grote  Slenk --( Great Rift Valley (<)

Photo    Photo


http://www.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=UST4893120071113&start=1&refresh=true

A Kenyan scientist holds a fossil at the Kenya National Museum in Nairobi November 13, 2007.
Researchers have discovered a 10-million-year-old jaw bone in Kenya they believe belonged to a new species of a great ape that could be the
last common ancestor of gorillas, chimpanzees and humans.
Kenyan and Japanese team found the fragment in 2005 along with 11 teeth in volcanic mud flow deposits in Kenya's northern Nakali region.

REUTERS/Antony Njuguna


 


"De  tanden zijn bedekt met een  dik email en de tandkappen zijn  laag en omvangrijk, waaruit kan worden afgeleid  dat het dieet van deze aap uit een aanzienlijke hoeveelheid harde voorwerpen, zoals noten of zaden, en fruit moest bestaan "
vertelde  Yutaka Kunimatsu van  het  Primaten-onderzoek instituut  van de Universiteit van Kyoto  in een telefoongesprek.

"de  fossiellen   zouden gemakkelijk  vóór de split  tussen gorilla's , chimps en mensen,kunnen worden geplaatst, zo'n kleine tien miljoen jaar geleden "
Nochtans, was het moeilijk om  zich  voor te stellen  hoe de nieuwe soort,   nakayamai Nakalipithecus genaamd, eruit zag .
"Wij hebben slechts enkele  kaakfragmenten en enkele  tanden... maar wij hopen om andere lichaamsdelen in toekomstige campagnes  ( de eerste is voorzien volgend jaar )  te  vinden. . Wij zullen vooral  focussen op het vinden  van  postcraniale beenderen  die  ons kunnen   vertellen hoe het nu gevonden  dier zich bewoog, "

 


Voorafgaand aan deze vondst  was het een van de (meest aangehangen )  werkhypotheses dat : 
____rekening houdend  met  het  toen  weinig gevonden paleoantropologische - fossiel  bewijsmateriaal in mioceen  Afrika   --  een nog vroege
mensaap  voorouder Afrika had verlaten voor Eurazie en azie en later terugkeerde  naar afrika 
Ook europa is veel genoemd  als de regio waar deze voorouder zich had ontwikkeld ( in het bijzonder de griekse en vooral  de spaanse vondst
Pierolapithecus(<) catalaunicus
zie ook
http://groups.msn.com/evodisku/glosop.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=744&LastModified=4675636638961958820   )
 (1) 

Pierolapithecus

"Nu, hebben wij  echter  een  goede  vroege voorouderlijke   pre-humane  mensaap  kandidaat in Afrika.
Wij  hoeven niet  meer  te denken  dat de gemeenschappelijke voorvader vanuit  Eurasia naar  Afrika terugkwam.
Ik denk dat het het nog   meer waarschijnlijk  is  dat  de gemeenschappelijke voorvader van de hominiden in het Mioceen in Afrika( een periode  van 23,03 miljoen tot 5,33 miljoen jaar geleden.)  is  geëvolueerd , 
"Sommige  afstammelingen van die  apen  verlieten Afrika en migreerden naar  Eurasia. Zij evolueerden  tot  orangoetans in Zuidoost-Azië.
De orangoetan van vandaag evolueerde uit  
Sivapithecus (<-)die op zijn beurt  evolueerde  uit apen die Afrika verlieten, "

De onderkaak en  de  elf tanden  , zouden gelijkenissen vertonen met  meer dan negen miljoen jaar oude vondsten uit Griekenland.
Ouranopithecus macedoniensis  (3)van het Mioceen, maar verscheidene aspecten van het  aspect  wijzen op een minder gespecialiseerd dieet dan Ouranopithecus, en plaatsen Nakalipithecus in een aparte soort


De ontdekte mensapen kunnen  ook  het  bewijs zijn dat de mensaap-groep tijdens het Mioceen-tijdperk uit veel meer soorten bestond dan tot nu toe aangenomen.

 

Tot nog toe waren er slechts twee vergelijkbare Afrikaanse  vondsten, (1)
in Ethiopië  Chororapithecus abyssinicus 
zie ook
http://groups.msn.com/evodisku/glosc.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=3822&LastModified=4675641662162805333

en   ondermeer  ook  in  Samburu, 70 kilometer ten noorden van Nakali  .(2)

Samburupithecus kiptalami
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/Origine/carte/premiers.htm
http://www.kterre.org/chronologie/info.php?id=609
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2055587The Nine Chororapithecus Teeth
Negen  gevonden Chororapithecus abyssinicus. tanden 
Opgelet ;er cirkuleren foto's  op het internet  waarbij drie tanden van dit fossie  lnaast een  
gorillakaak worden gepresenteerd ( ik ben er ook  al  ingetrapt     ) 
 RECHTZETTING I (Tsjok45)


 

 

 

over deze " nieuwe " vondst ;
Yutaka Kunimatsu et al.
A new Late Miocene great ape from Kenya and its implications for the origins of African great apes and humans.
Proceedings of the National Academy of Sciences

http://newsfeedresearcher.com/data/articles_t46/idt2007.11.13.19.11.59.html#hdng1

http://news.mongabay.com/2007/1112-ape.html

http://www.nytimes.com/2007/11/13/science/13obape.html?_r=1&ref=science&oref=slogin

http://news.softpedia.com/news/Is-This-the-Common-Ancestor-of-Humans-Chimps-Gorillas-70715.shtmlzie ook

Sahelanthropus tchadensis/   TOUMAI (<)
http://www.nature.com/nature/journal/v418/n6894/full/nature00879.html;jsessionid=2F5576B5F03DE79513B9F6650A96C121
(2002)

 Aegyptopithecus en dergelijke  (<)

NRC -      15 mei 2007:  Vroeg apenmeisje gevonden in Egyp

Dit nieuwe exemplaar is completer dan vorige exemplaren en het brengt twee verrassingen met zich mee: de mate waarin mannetje en vrouwtje van elkaar verschillen ( sexueel dimorfisme )  en dat de hersenen kleiner zijn dan was verwacht op grond  van   vroegere fylogenetische theorieen

EurekAlert  vestigde de aandacht  op  
"Hersenen, grootte en geslacht verrassen in nieuwste fossiel dat mensen, mensapen en apen verbindt."


 

 
Noot (1)
zie ook

Hominoid teeth with chimpanzee- and gorilla-like features from the ...
Furthermore these ape teeth from Ngorora and Lukeino

April 2005  werden  de ontdekkingen   bekend gemaakt   van  enkele  gevonden  tanden van vermeende  voorvaders van de chimpansees en de  gorilla's in kenya   . Respectievelijk gedateerd op 12.5 miljoen jaren ( Ngorora) en 5.9 miljoen jaren (Lukeino)
De "split" tussen mensachtigen en grote afrikaanse apen  valt  daardoor ( mogelijk) veel vroeger  dan algmeen aangenomen  werd tot  dan  toe .

In  de Ngorora formatie  is er  een lage  kies  gevonden die aan een  voorvader van de chimpansee wordt toegscheven ,
terwijl  Lukeino twee kiezen en  een voorste snijtand  opleverde  van wat een gorilla-voorvader leek te kunnen zijn .
Het is trouwens in dezelfde lagen dan deze laatste plaats dat de resten van Orrorin tungenensis ( =  Praeanthropus tugenensis   (4  )werden ontdekt.
"Deze fossielen," zeggen  Martin Pickford  en  Brigitte Senut,( van het nationale Natuurhistorisch museum van natuurlijke geschiedenis in Parijs,) " suggereren  eveneens  dat de scheiding tussen de mens en zijn het meest verwante  neef, de chimpansee, vroeger plaatsvond dan men  vroeger dacht, Het zit ergens in de orde van 13 miljoen jaren."

Dat klopt dus niet  met  o.a.   recente fylogenetische  bevindingen   (op grond van " moleculaire  klok" berekeningen ) die de  "split "op 5 a 6 miljoen jaar situeren ...
Noot  (2)
zie hierover   verder   het naslag-artikeltje  ( en  daterend van voor deze nieuwe ontdekking )  ;

http://www.answers.com/topic/fossil-apes?cat=technology   


(Zie   ook  ter vergelijking hierboven   de plaatsing van Pierolapithecus)
Eurasian hominoids

Until the middle Miocene, hominoids were restricted to Africa, but during this period they migrated into Eurasia. Once in Eurasia, hominoids became established over a wide geographical region, extending from Spain in western Europe to eastern China, and they became increasingly diversified during the middle and late Miocene (16–5 Ma). The best-known fossil Eurasian hominoids are Dryopithecus (western and central Europe), Oreopithecus (Italy), Graecopithecus or Ouranopithecus (Greece), Ankarapithecus (Turkey), Sivapithecus (Indo-Pakistan), and Lufengpithecus (China). Of these forms, Sivapithecus is evidently closely related to the living orangutan, but the relationships of the other Eurasian Miocene hominoids remain contentious (see illustration).

Cladogram of the evolutionary relationships of fossil and living apes. Broken lines indicate uncertain relationships.
Cladogram of the evolutionary relationships of fossil and living apes. Broken lines indicate uncertain relationships.

http://johnhawks.net/weblog/fossils/apes/


Noot (3)
er  is trouwens een   ook een nieuwe  ouranopithecus ontdekt in Anatolie (Tutkije )
http://www.jstage.jst.go.jp/article/ase/115/2/115_153/_article


Ouranopithecus (soms ook   Graecopithecus genoemd)Macedoniensis  is gevonden in  het laat  Mioceen van Griekenland, (ong  8 miljoen jaar oud  .)

Overigens is ook in Anatolie ( turkije ) een fossiel gevonden  van een gelijkaardige mensaap
-____________________________'''' EVRiM, MİSTİZM VE BİLİM' E DAİR..
http://johnhawks.net/weblog/fossils/apes/ankarapithecus/Gebaseerd op zijn gezichts en tandanatomie, behoort   Ouranopithecus zonder twijfel   tot de    Dryopithecinae.(Dryopithecus) , maar het is zeker  nog niet duidelijk of hij nu dichter  bij  de mensen of de  mensapen  ( in het bijzonder degorilla)  lijnen  aanleunt  ...

 De morfologie van de mannelijke schedel is  gelijkaardig aan  die van de gorilla, met een groot en breed gezicht, prominente supraorbital torus, en vierkant-gevormd  vooraangezicht  

Enkele eigenschappen van Ouranopithecus zijn gelijkaardig aan die van de  hominiden.

Het meest in het oogspringend  zijn   de vrij kleine  hoektanden( voor een miocene  aap)  in vergelijking tot die van  vele apen, vooral in wijfjes.
Met vrij dik  email en lage kronen  , zijn de maaltanden niet gorilla-achtig  , maar in plaats daarvan zijn ze   meer gelijkaardig aan recentere hominiden.
Het seksuele dimorfisme is  echter  wezenlijk aanwezig   ( ook in het gebit ), en de mannetjes hebben grote hoektanden en lage premolaire.   Deze eigenschappen   kunnen op  een vrij grote lichaamsafmetingen    wijzen 
= maar ze zijn wel groter  dan de veel minder uitgesproken dimorfismen bij de   andere ( en oudere ? ) dryopithecina  
  

 schedel Proconsul africanus
(bron  ;  http://www.dinosoria.com/homme_singe.htm  )

Gewoonlijk zijn bij primaten de mannetjes veel groter omdat ze onder elkaar vechten voor paarrechten, maar Proconsul lijkt een uitzondering te zijn geweest. 

Overigens  zou de   ougandeese   morotopithecus de oudste mensaap  zijn ; ( sommige antropologen  rekenen   deze  vooouder van de mensapen   tot de  procunsilidae

          


http://johnhawks.net/weblog/fossils/apes/morotopithecus/
http://www.bu.edu/alumni/bostonia/2001/fall/explorations/planet/index.html(4)
Orrorin T
http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa003&articleID=0008EB7D-BC26-1138-BC2683414B7F0000Zie verder


More on Ouranopithecus Posted at 23:27 on 01/23/2005 | Read other posts in /fossils/apes/ouranopithecus

John Hawks
Department of Anthropology
University of Wisconsin—Madison* Hier vindt U nog   een   samenvattend  nederlandstalig document van Thierry Van Neste   over de
[PDF] HOOFDSTUK 2. DE MENSELIJKE EVOLUTIE, DE VROEGSTE MENS, DE VROEGSTE ... (<)
Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versie
45 Mj: afscheiding menselijke tak van apen. -
± 35 Mj: begin van menselijke evolutie (Hominoïden): boombewoners, enkel planten en. vruchten ...


 
 

13-11-2007 om 00:00 geschreven door Tsjok45  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (7 Stemmen)
>> Reageer (1)


Tsjok45
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Tsjok45
Klik op de afbeelding om de link te volgen

 
Belgische Soortenlijst
Archief per maand
 • 04-2014
 • 02-2014
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 03-2012
 • 12-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
  Mijn favorieten
 • evolutie-creationisme
 • Pandasthumb
 • 'tGroot Skeptisch Discussieforum
 • Evolutieblog /Gert Korthof
 • Thomas Agricola / Tomasso's tien tellen
 • Pharyngula
 • Sandwalk
  Foto
  Gastenboek
 • viagra premature ejeculation
 • acquisto viagra paypal
 • buy cialis canada paypal
 • now cialis active cheap super
 • Gould en Darwinisme.be op één lijn?

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Laatste commentaren
 • PENJUALAN (R HILDAN M)
      op MOROSOFEN ?
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Bandar Bola (Kasirjudi)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • TogelOnline (sukatogelonline4)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Keto Review (Bethany Lynch)
      op Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS
 • Inhoud blog
 • intelligente dieren
 • acanthodii
 • video mammoet
 • EVODISKU INHOUD E
 • BREIN EN EVO
 • evodisku C Cosmos
 • anticreato
 • DINOSAURICON B
 • DINOSAURICON D
 • EVODISKU B  Evolutie en creationisme in de Nederlandstalige  media
  http://evolutie-creationisme-media.blogspot.com/2009_12_13_archive.html


  14-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een belangrijke Nieuwkomer
  HET PROJECT  van
  JOHAN BRAECKMAN 

  UGent

  http://www.evolutietheorie.be/  (klik  op  het vierkantje )-->
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  NADARWIN  
   
   
  De komplete aanklikbare "NaDarwin" is hier te vinden
  http://evodisku.multiply.com/journal/item/655/NaDarwin


  Quick site:


  OPGELET
  Het duurt een tijdje vooraleer de aangeklikte grote bestanden zijn gedownload

  Hardnekkige Misverstanden
  http://web.archive.org/web/20070128091855/www.nadarwin.nl/misverstanden.htm
  Hardnekkige Misverstanden

  (makkelijk) Darwins evolutietheorie
  http://web.archive.org/web/20070521224108/www.nadarwin.nl/evolutie-theorie.htm

  Sporen van Evolutie
  http://web.archive.org/web/20070519001006/www.nadarwin.nl/S/sporen.html

  Genetica
  http://web.archive.org/web/20070224174120/www.nadarwin.nl/Gtica/genetica.html

  Het Fossielenbestand
  http://web.archive.org/web/20070519000907/www.nadarwin.nl/FB/fossielenbestand.html

  Geologie & de ouderdom v/d aarde
  http://web.archive.org/web/20070519000822/www.nadarwin.nl/Geo/geologie.html

  Embryologie
  http://web.archive.org/web/20070522060922/www.nadarwin.nl/E/embryologie.html

  Creationistische fouten & blunders
  http://web.archive.org/web/20070128093013/www.nadarwin.nl/CFB/creationisme.html

  Is creationisme wetenschap?
  http://web.archive.org/web/20070519000954/www.nadarwin.nl/crea-wetenschap.html

  Boekbesprekingen
  http://web.archive.org/web/20070515114244/www.nadarwin.nl/boekbesprekingen.html

  Artikelen van Arjan Kop
  http://web.archive.org/web/20070519000939/www.nadarwin.nl/Art-AK/arjan.html

  De niet-zo-missing links gallerij
  http://web.archive.org/web/20070128091722/www.nadarwin.nl/gallerij.html

  Reacties op de site
  http://web.archive.org/web/20070521224240/www.nadarwin.nl/reacties.html

  Links
  http://web.archive.org/web/20070519000654/www.nadarwin.nl/links.html

  Zoeken--> pico search /NIET MEER BRUIKBAAR

     
  ( inhoudsopgave  met aanklikbare  links  van de  site  NaDarwin )
  INHOUD  PER CATEGORIE
    

  Algemeen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LEES EERST DIT   ( creationisme)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WAT IS DE BEDOELING EN WAAR STAAT DIT BLOG VOOR (algemeen )


  Ecologie en natuurbehoud

  kevermania

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVINGSGOLF   primaten  in moeilijkheden
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELK EEN SCHOONHEID SCHEPT DE MENS TOCH ?  oliecatastrofe  Publiek debat  

  DARWINJAAR
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verslaggevers, pop-wetenschap, hypes  en creationisten 
  * Tree of life
 • Vervalsing of geklooi ?
 • Levend arsenicum


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009: Dominees verklaren Darwin de oorlog 
  creationisten carnaval  

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.creationisten weggevertjes 
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Misvattingen en leugens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DANTE'S HEL versie 2009 door de Klojo's

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na het Darwinjaar

  HET GELIJK VAN DARWIN

  Musea
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen KBIN

  I(Categorie  ; CREATIONISME )

  a)controverse /Publiek dispuut/politiek
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creationistische tsjeven-truken ?» Reageer (7) 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanbeveling EUROPEES ONDERWIJS  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS ? » Reageer (10)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EUROPEES ONDERWIJS II   » Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Grote Publieke Dispuut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom op zeg  /EO rel » Reageer (3)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Sir Attenborough's antwoord  » Reageer (1)

  Misvattingen

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappelijke parate Kennis neemt af bij jongeren ?  » Reageer (6)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZWEDEN  » Reageer (1)


  b) ID
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Is ID de wetenschappelijke (sic) uitleg voor creationiisten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.150jaar Darwinisme... De evolutietheorie gewikt en gewogen 
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.David sorensen en revolutietheorie lalala
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE VERRIJZENIS VAN DE JONGE VERDRONKEN KOE » Reageer (21)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ID TOVERDOOS OVER   SLECHTE  ID-EETJES  ,RESISTENTIE  &  TOVERDOCTORS

  c) OEC
  d) YEC
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Grote vertaalde en gerecycleerde Citatenboek 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MOROSOFEN ?
  morosoof of oplichter (Tsjok45)
      op MOROSOFEN ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met creationisten

  II( Categorie  WETENSCHAP )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  eerste acht maanden van 2008

  Primaten
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fossiele apen in 2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GANLEA megacanina  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Orang oetan

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nog een aap uit de mouw
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Saadanius hijazensis
  LIBYA
  a)antropologie

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ardipithecus Ramidus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Australopithecus SEDIBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STERKFONTEIN 2010

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oeroud spoor
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Denisova :  ZUID SIBERIË
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DENISOVA - mens

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DMANISI AAP OF MENS
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE OUDSTE ? » Reageer (1)  Nakalipithecus nakayamai (<)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alweer eentje ? .....
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tand des tijds  / Heidelberg-mens 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEUPEN VAN EVA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CASABLANCA MAN /erectus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hobbit is aparte soort ?  » Reageer (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NOG EEN BENDE BIJTERS 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.POLONAISE met neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. TANDEN UIT DE QESEM GROT
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Neanderthaler genoom
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mitochondriale Genenkaart van Neanderthaler
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Xuchang mens 

  b)Biologie 
  1.-(
  EVOLUTIE )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 (2)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAS / IM Document 2008 ( 1) 

  Cambrium & precambrium  
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.AVALON
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GABONESE chips


  Evolutie in actie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijk snelle adaptaties bij kroatische ruine-hagedissen:

  2.-fysiologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTEBRATEN- OOG en Müller cellen

  c)Paleontologie /

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zogenaamde levende fossielen

 • Pterosaurier
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pterosaurier


  1a.-Dino's;


  DINO 2010
  DINO-maand ?
  De Bultenaar uit spanje

  Dino's ontdekt in 2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hier komen de nieuwste dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DAKOTA & LEONARDO
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Megadino

  Saurichia
  Theropoda

  Dromeosauridae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mongolie  :  Linheraptor esquisitus

  Opnieuw iets over Theropode dino's
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vroeg grut
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino's onstonden in zuidamerika ...
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorouder dino's ? Asilisaurus kongwe

  geboortegrond dinosaurus


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEIPIAOSAURUS

  Ornithomimosauria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beishanlong grandis,

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 1  OPA THEROPODA ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.oudste theropode ?

  Tyrannosauridae

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En nog eentje uit de tyrannosaurus familie;Bistahieversor sealeyi
  ( scroll naar  2 ) Haplocheirus Sollers   
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.tyrannosaurus in australie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zacht dinosaurus weefsel betwist
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dino collageen ?
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 2
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Polonaise 3 BREEKBAAR BOSKALF
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAPTOREX kriegsteini
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schrikaanjagende hagedissen

  1b.-Vogelevolutie ;


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anchiornis huxleyi in vol ornaat

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archaeopteryx en co

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimpje        

  Pluimpje

   

   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN PLUIM VOOR CHINA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef eens een pootje
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pluimgewicht  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw gevederde Maniraptor
   Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Similicaudipteryx.
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aerosteon riocoloradensis


  Krokodillen
   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAKASUCHUS KAPILIMAI
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prestosuchus chiniquensis
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terug naar zee
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.viseter

  Zeereptielen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Predator X  
  KLEIN DUIMPJE & DE REUS &VEREN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET SVALBARD MONSTER

  Schikdpadden
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schildpadsoep

  Slangen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slangetje in het gras ? I
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een ouder slangetje in het gras

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.krokodil als prooi ; titanoboa
   

  Zoogdieren
   
  Buideldieren
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NAMBAROO

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een oor voor evolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PLACENTALE ZOOGDIEREN STAMBOOM CONTROVERSE
   
 • Een uitgekomen voorspelling
 • Wie oren heeft , die hore
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eritherium azzouzorum
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LJOEBA
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Darwinius masillae
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VLIEGENDE KATTEN   ?
  Vleermuizen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALWEER EEN BELANGRIJK STUK UIT DE LEGPUZZEL
  Zee-zoogdieren ;
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van de wal in de visgronden  Indohyus / walvisevolutie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeehonden-evolutie

  amfibieen 


  Vissen
  Overgang  naar tetrapoda

   
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opnieuw Tiktaalik
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ventastega

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KIEKEBOE BOE BOE (oude tetrapoden )
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De niet-zo-missing links gallerij (1) 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KWASTEN (2)

  Longvissen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. HELP TE WEINIG ZUURSTOF


  Arthropoda
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.trilobieten

  Weekdieren
  OCTOPUSSY


  d) Geologie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ALH 84001
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.CHICXULUB
  TIPS

  *Blauwe
  en groene ( =nederlandse)teksten zijn meestal  aanklikbare links 
  *Engelse Wikipedia teksten  verwijzen   in de  linkerkolom naar  verschillende  niet-engelse versies van het   wikiartikel
  *Blauwe teksten tusssen ""  ,  zijn voornamelijk  ( gedeeltelijke)citaten afkomstig van  mensen met andere  meningen


      Links naar  Gespecialiseerde  Verenigingen en sites


  Fossielnet
  http://www.fossiel.net/

  Arachnologie  
  ARABEL

  http://www.arabel.ugent.be/

  Myrmycologie
  Mierenwerkgroep * Polyergus *
  http://formicidae.be/

  Entomologie
  Jean-Luc Renneson
  http://users.swing.be/entomologie/
  http://users.swing.be/entomologie/Vespidae%20of%20the%20World1.htm


  Three of life  projects    "The Tree of Life".
   
   
 • Tree of Life Web Project
 • Green Tree of Life at Berkeley
 • Fungal Tree of Life Project
 • Beetle Tree of Life project
 • Fly Tree of Life project
 • Mammal Tree of Life project
 • Cypriniformes Tree of Life project
 • Liverwort Tree of Life Project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Early Bird Tree of Life project
 • Angiosperm Tree of Life project
 • Cnidaria Tree of Life Project
 • Decapoda Tree of Life Project

  LepTree.net,
  the Tree of Life project on Lepidoptera.


  http://www.rebeccashapley.com/cipres/telescoping.htm
  The Tree of Life blog
  Tree of Life at wikipedia.
 • Zoeken met Google


  Zoekmachine ;
   


  doorzoekt 4-sites, inclusief:
  http://tsjok45.multiply.com/photos
  http://anticreato.multiply.com/,
  http://evodisku.multiply.com/,
  http://www.bloggen.be/evodisku/ ,
    


  site search by freefind advanced

  Tomaso schrijft over      

  Evolutie /  Charles Darwin aan de basis:
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SELECTIE NATUURLIJK
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEVENSBOOM
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UITSTERVEN
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEEP TIME
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biogeografie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEKSUELE SELECTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al jaren lang samen CO-EVOLUTIE
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De economie van de natuur
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geleidelijke veranderingen

  Unintelligent design:

  Blog Entry
  Ons gebit , De appendix,  Geboorte, 
  De weg van het zaad , Nervus  Laryngeus Recurrens,
  DNA , 75 mistakes , Het boek 

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (1): Rechtop lopen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tomaso over het oog , oogspieren ,
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent Design (5): ZWEETVOETEN 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (6): Vitamine C 
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Unintelligent design (8): Kuitspieren
  DARWINJAAR

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET GELIJK VAN DARWIN

  Darwin is GEEN Heilige Sinterklaas
  2009 Année Darwin
  De eerste pasjes ?
  Darwinjaar trekt zich op gang I
  Darwinjaar trekt zich op gang II


  foto

  Nederlandse  Blog-zwerm  /een selectie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.me.myself.and.I.

  De Stoet

  Tsjok45    zie ook  MULTIPLY evodisku
  http://evodisku.multiply.com/tag/darwinjaar
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PETER LOUTER
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STRIPMAN
  Theodorus

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RAMIREZI
  http://ramireziblog.blogspot.com/

  Cees Chamuleau
  Zoe van Zaal
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MIEKE ROTH

  100 Woorden

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeroen de Baaij
  Ragfijn
  Annelies
  Satuka

  Qabouter 1 Qabouter 2


  Pierra
  Johan H.v.D.
  Theo E. Korthals Altes

  Meneer Opinie 1 Meneer Opinie 2 Meneer Opinie 3

  Tomaso Tomaso 2

  Laila (??)
  Linda Morgan
  Wilma
  Kees Smit
  Henk van Leuken
  Iris
  Vroems
  Erik de Groot
  Ely
  Mephisto

  Thera

  Bart
  Rein John
  Martijn van Calmthout Martijn van Calmthout 2
  Draakhond
  Jeg Synes
  Jim Hasenaar
  Kokopelli
  Jos Goedmakers
  Fleur Frenkel Frank
  London Calling
  Maria Trepp
  Johan H. van D. 2
  Aad Verbaast
  Landheha
  Ina Dijstelberge


  sterk aanbevolen 
   
  Terrence :
  http://boomdeslevens.blogspot.com/    
  een voortzetting van het
  vroegere -->
  http://www.vkblog.nl/blog/125817/Neomuran_hypothesis

    
  De sublieme   
  PIERRA
  (uiteraard ook sterk aanbevolen )


  http://ascendenza.wordpress.com/2011/01/08/welkom-op-mijn-nieuwe-blog/
    http://www.vkblog.nl/blog/95678/Op_zoek_naar_de_klepel
     Tsjok45 photo site  MULTIPLY  MULTIPLY evodisku 

  Blog Entry

   


   


  ANTI-CREATO   MULTIPLY  Blog Entry INHOUD ANTI CREATO


  LINKS  NAAR VERKLARENDE  NOTEN
  (In verschillende talen )

 • INDEX   NOTES  : 
  http://evodisku.multiply.com/tag/inhoud%20%20notes

 • T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!