De wederkomst van Jezus Christus
Inhoud blog
 • Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
 • De profeet Micha en het TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis
 • De Moeder van alle verwoestingen 1
 • De Moeder van alle verwoestingen 2
 • De Moeder van alle verwoestingen 3
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  01-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KOESH - ETHIOPIE ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE NIEUWE ORDE IN OPKOMST (1985) herbekeken.

   

  DE NIEUWE ORDE in opkomst, Robert De Telder, Uitgeverij Aksent

  Wettelijk Depot: D/1985/4347/01

  ISBN 90-73739-01-2

   

  Sinds het verschijnen van de eerste druk van mijn boek in 1985 zijn er bijna dertig jaar voorbijgegaan en heeft er zich in de wereld een verdere en niet voorziene ontwikkeling, naar het einde van de zogenaamde Bijbelse eindtijd voorgedaan. Het boek was naar Nederlandse normen een besteller, kende vier herdrukken met uiteindelijk 5000 verkochte exemplaren. Al vele jaren is het boek intussen uitverkocht en alleen nog in sommige antiquariaatzaken verkrijgbaar. In enkele nog te volgen afleveringen wil ik iedere keer op onderdelen van mijn boek stilstaan en een evaluatie maken.

   

  Met dit artikel wil ik het Bijbelse KOESH onder de aandacht brengen, dat in de NBG Vertaling met ETHIOPIE vertaald werd.

  In mijn boek DE NIEUWE ORDE IN OPKOMST (1985) identificeerde ik het Bijbelse eindtijd-Koesh met Ethiopië. Koesh is volgens de profetie van Ezechiël een bondgenoot van Magog, wanneer deze laatste in de eindtijd Israël zal aanvallen, maar daar aan zijn einde komt. Hierna het betreffende Bijbelcitaat:

   

  Ezechiël 38:1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5 ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; 6 Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. 8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u. (NBG Vertaling 1951)

   

  Met de identificatie van het Bijbelse Koesh met Ethiopië heb ik in 1985 de bal misgeslagen. Ik liet me toen leiden door wat Hal Lindsey in zijn ‘De planeet die aarde heette’ over Ethiopië meende te kunnen invullen. Het land zat toen nog in het Sovjetblok met zelfs een contingent Cubaanse huurlingen actief in de strijdkrachten. Ik schreef in mijn boek over Ethiopië; dat het land zich naar het noorden zou uitbreiden, naar Soedan toe. De reden was dat de Egyptische 25ste dynastie van Manetho in het huidige Noord-Soedan haar basis had. Met het moderne Ethiopië is het sinds 1985 na de publicatie van mijn boek, echter anders gelopen. Het land zit na het marxistische avontuur nog altijd aan de grond en het noordelijke Eritrea, heeft zich zelfs kunnen afscheiden. In de huidige tijd is het Noord-Soedan dat de rol van het Bijbelse eindtijd-Koesh heeft overgenomen. Zonder hier nu onmiddellijk in detail te willen treden.

   

  Met de studie van het Profetische Woord ben ik sinds 1975 bezig. Mijn eerste kennismaking met de Bijbelse profetieën in verband met het nationale en geestelijke herstel van Israël was via het boek ‘de planeet die aarde heette’ van Hal Lindsey. Deze Amerikaanse auteur verwachtte de wederkomst van Jezus Christus voor de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een van zijn boeken volgend op zijn bestseller ‘The Late Great Planet Earth’ had de titel ‘Counting Down the Eighties’, een titel die zelf verklarend was. Hal Lindsey ’s bestsellers werden geschreven toen de koude oorlog van het communistische atheïstische Rusland en zijn satellietstaten tegen het Westen nog gaande was en veel van de Bijbelse eindtijdprofetieën kregen van Lindsey als een gevolg daarvan, een eigentijdse invulling. Veel van wat Hal Lindsey meende in vervulling te zien gaan is toen niet uitgekomen en intussen achterhaald.

   

  Hoe was de situatie in de wereld in die jaren tachtig? In het verre noorden ten opzichte van Israël stond het (militair) machtige Sovjet-Rusland met aan de grenzen van Israël de door Rusland militair uitgeruste Arabische bondgenoten zoals Syrië en Irak. In Afrika zat Angola, Libië en Ethiopië in het Russische kamp. West-Europa had zich verenigd en maakte deel uit van de NAVO. Ik schreef al dat Hal Lindsey zijn boeken uitbracht toen de koude oorlog met Sovjet-Rusland nog woedde. Veel van de Bijbelse profetieën kregen als een gevolg van de politieke situatie in de wereld van toen van hem een eigentijdse invulling.

   

  Hal Lindsey zag in de EEG (dat toen negen leden telden) de vervulling van het Statenbeeld van de profeet Daniël. Hij verwachtte met de toetreding van Griekenland als tiende lid, de eindvervulling van Bijbelse profetieën dienaangaande. Een ander voorbeeld is Lindsey ’s identificatie van het Bijbelse eindtijd-Koesh met Ethiopië. Dat land zat tijdens de koude oorlog in het Russische kamp en alzo werd de foutieve identificatie gemaakt. Idem dito met het Bijbelse eindtijd-Put dat met de staat Libië in Noord-Afrika geïdentificeerd werd aangezien ook daar de Russen bases hadden. Het historische Koesh bevond zich echter binnen de grenzen van het huidige Noord-Soedan en het Bijbelse Put besloeg een veel groter gebied dan alleen maar de huidige staat Libië. Met de val van de Berlijnse muur in 1989 en de implosie van de Sovjet-Unie in 1991 kwam aan de koude oorlog in het westen (voorlopig) een einde. In Europa vond de hereniging van het sinds 1945 gesplitste Duitsland plaats en landen uit het voormalige Oostblok vonden aansluiting bij West-Europa. De Europese Economische Gemeenschap werd omgevormd en uitgebreid tot een Unie. De politieke situatie in de wereld is sinds 1989 helemaal gewijzigd.

   

  Oude vijanden werden bondgenoten en nieuwe vijanden verschenen op het toneel. De Verenigde Staten, de overwinnaar van de koude oorlog en enige overblijvende supermacht, werd op 11 september 2001 onverwacht en op eigen terrein door Arabische-Islamietische terroristen aangevallen. De schurken hadden lijnvliegtuigen in de VS gekaapt en boorden zich met de gekaapte Jumbo-toestellen in de gigantisch hoge torens van het WTC ‘World Trade Center’ te New York. Duizenden onschuldige mensen, werknemers in de beide torens en de passagiers in de lijnvliegtuigen, kwamen bij deze terreurzelfmoordactie om het leven. Deze daad mobiliseerde de VS om een wereldwijde oorlog tegen het terrorisme te beginnen.

   

  De nieuwe vijand is de extremistische Islam die net zoals de vorige vijand, de communisten, de wereld veroveren willen, tenminste dat is de perceptie. De Islam heeft geen Paus of een of ander aanspreekpunt zoals bij vele andere religies maar is op het terrein gefragmenteerd in vele groepen. Sinds 09.11 zijn vooral de terroristische takken van de Islam in het westen bekend. Ook Europa deelde al in de klappen door middel van bloedige aanslagen zoals in Madrid, Londen en Moskou.

   

  Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, met de economische opleving na de Tweede Wereldoorlog vind een migratie van vooral Noord-Afrikanen en Turken naar West-Europa plaats. In België bijvoorbeeld hebben we al een derde generatie van deze mensen die hier geboren zijn en deel van de samenleving uitmaken, zij het dikwijls met discriminatie. Deze mensen belijden hun godsdienst, de Islam. Een godsdienst die al vele jaren door de Belgische staat als religie erkend is en ook gesubsidieerd, net zoals de andere erkende religies. Het is vooral door politiek-extreemrechts dat de Islam (zowel gematigd als extremistisch) als vijand gezien en geportretteerd wordt. Het motief is echter meestal racisme. En aangezien de staat Israël in het Midden-Oosten dezelfde extremistische Islam als tegenstander heeft, is er nu in deze kringen sympathie voor de Joden. Ook hier zijn de rollen omgekeerd net zoals met de andere vijanden van vroeger, die nu bondgenoten zijn. De ongewensten van voorheen zijn nu de gedulde bondgenoten.

   

  Ook bij sommige Bijbelvorsers van het profetische Woord van de Bijbel merk ik tegenwoordig (naar mijn aanvoelen) een afkeer van de Islam en dit soms voor dezelfde hiervoor beschreven redenen. De (individuele) strijd van een christen is echter niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Paulus aan Efeze 6:12). Alle migraties van volken in de wereld van verleden en heden zijn overigens door God gestuurd (vgl. Handelingen 17:26-27).

   

  Zowel christendom, Israël, Islam, andersgelovigen en niet-gelovigen zullen straks allen samen met deze door Paulus in de Efeziërsbrief beschreven wereldbeheersers te maken krijgen wanneer de zeventigste jaarweek van Daniël, de Apocalyps, een aanvang neemt. In mijn boek van anno 2008, WAR ON TERROR, De Apocalyps? (shopmybook.com), schreef ik o.a. een hoofdstuk (blz. 101) over de komst van de Mahdi, (een Islamietische Messias) en het feit dat de tegenstander, de oude slang, deze Islamietische verwachting zal misbruiken wanneer hij zijn man, de antichrist, aan de wereld zal presenteren. In mijn boek ‘De Nieuwe Orde in Opkomst’ - uitgave 1985 - was ik (naar mijn weten) een van de eerste auteurs die sinds Clarence Larkin (1850/1924) - Dispensational Truth, 1920 - de komende antichrist in Assyrië (het huidige noorden van Irak) plaatste.

   

  Een nieuwe generatie van eindtijd-Bijbelvorsers, vooral in de VS, is nu aangetreden en bezig met een nieuwe verklaring van de eindtijdprofetieën van de Bijbel te presenteren. En opnieuw kan men hier een eigentijdse invulling ontdekken gebaseerd op de huidige politieke ontwikkelingen in de wereld. Op zich is hier niets fout aan, moest het niet gepaard gaan met het berekenen van het jaartal van de wederkomst van Christus. Daar waar Lindsey en andere onderzoekers nog met generaties als tijdsindicatie rekenden zien we nu dat er specifieke jaartallen zoals 2014/2015 ingevuld worden. Het Schriftwoord uit het Bijbelboek Handelingen zou echter gezag moeten hebben: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft…

   

  De waarschuwing zou moeten zijn, dat we in de huidige tijd niet opnieuw dezelfde fout maken. Momenteel is er veel aandacht naar de Tetrade van bloedrode maansverduisteringen die met Pasen 2014 is aangevangen. Nog drie maansverduisteringen staan er genoteerd die exact gelijk zullen vallen met de Joodse feesten Sukkot en Pesach in 2014/2015 die volgens sommigen de dag des HEREN zal doen aanvangen. Bij de profeet Joël is er echter geen voorspelling van een ‘tetrade’ van bloedrode maansverduisteringen.

   

  Het is niet wijs om in deze steeds veranderende wereld nu al te expliciete profetische vervullingen te zien. Het profetisch woord en dan vooral het boek Daniël en de Apocalyps geven eenvoudige aanwijzingen voor wanneer juist, de eindtijd ingaat. Een expliciet jaartal aanwijzen is uit de boze. Zie het artikel op deze blog van 31-07-2014: De 70 jaarweken van de profeet Daniël.

   

  Wat de juiste en verdere ontwikkeling van de ‘war or terror’ zal zijn, weet ik niet. Maar ook ooit zal dit ophouden en gaan we vervolgens naar een verdere ontwikkeling in het wereldgebeuren, naar wat de Bijbel als eindtijd beschrijft. Een algemene valse wereldwijde gerustheid zal er namelijk aan het einde zijn. In het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 17 merken we dat er in de eerste helft van de eindtijdperiode een anti-religie zal optreden. Een samengaan van alle religies wordt in dat hoofdstuk beschreven. Ook de Islam zal daar zijn plaats vinden en rol spelen. Mijn verwachting is dat er een gematigde Europese Islam zal ontstaan, met een positieve invloed naar de andere werelddelen. In de tweede helft van de zevenjarige eindtijdperiode zal aan dit streven een einde komen wanneer ‘de mens der wetteloosheid’ van Paulus, de ‘antichrist’ van Johannes, de ‘Assyriër’ van Jesaja en/of ‘de koning van het noorden’ van de profeet Daniël, zich zal verheffen boven alle religie.

   

  2 Thessalonicenzen 2: 1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. (NBG Vertaling 1951)

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  01-09-2014, 10:41 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!