De wederkomst van Jezus Christus
Inhoud blog
 • Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
 • De profeet Micha en het TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis
 • De Moeder van alle verwoestingen 1
 • De Moeder van alle verwoestingen 2
 • De Moeder van alle verwoestingen 3
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  27-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PSALM 83. DE IDENTIFICATIE VAN GEBAL VOOR ONZE TIJD. HET REVISIONISME VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE OUDHEID TOT HULP.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een lied. Een psalm van Asaf.

  O God, houd U niet stil,

  Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.

  Want zie, uw vijanden tieren,

  Uw haters steken het hoofd op:

  Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk

  En beraadslagen tegen uw beschermelingen.

  Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,

  Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.

  Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,

  Tegen U een verbond gesloten;

  De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en

  de Hagarenen, Gebal,

  Ammon en Amalek,

  Filistea met de inwoners van Tyrus;

  Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,

  Zij zijn de zonen van Lot tot steun. Sela

  Psalm 83:1-9

  (NBG Vertaling 1951)

   

  De schrijver van Psalm 83 was de ziener Asaf die leefde ten tijde van Koning David (1047/1007 v. Chr.) Asaf was een Leviet, een afstammeling van Levi, een van de zonen van Jacob, en behoorde tot de priesterzangers van David. Hij is de auteur van verschillende psalmen. In Psalm 83 heeft de dichter het over een vijandelijk verbond van tien volken tegen het volk van Israël. Tien volkeren smeden samen een pact met als doel de verdelging van Israël. Het is een verbond van volken dat zich nog nooit in de geschiedenis van het oude Israël heeft voorgedaan. Mijn gevolgtrekking is dan ook dat een toekomstig verbond van tien volken tegen het sinds 1948 nationaal herstelde Israël bedoelt is. Het getal van tien landen is ook gelijk aan het getal van de tien koningen van de profeet Daniël, dat ook in het laatste boek van de Bijbel, de Apocalyps terug te vinden is.

   

  Wanneer we psalm 83 naar onze tijd transponeren merken we na identificatie van de namen uit de oudheid dat veel tegenstanders uit het verleden er heden opnieuw zijn. En de reden van dit artikel is de identificatie van Gebal dat een verrassing oplevert. Maar eerst wil ik de andere namen duiden. Edom levert geen probleem. Dit volk leefde in de oudheid in het gebied op de huidige grens tussen Jordanië en Saoedi-Arabië. De identificatie van de Ismaëlieten geeft evenmin een probleem. Ismaël was een zoon van Abraham en Hagar, de slavin van Sara. Van hem stammen vele Arabische stammen af. Moab en Ammon waren in het Oude Testament twee zonen van Lot en zij woonden eertijds in het huidige Jordanië. Filistea is de huidige Gaza-strip en Tyrus ligt in Zuid-Libanon, het vroegere Fenicië. Het moderne Libanon beslaat grotendeels het gebied van het oude Fenicië. Libanon is al lang geen eenheidsstaat meer, maar is als een lappendeken opgedeeld met meerdere fracties binnen de grenzen, die de lakens uitdelen. In het zuiden heerst de Hezbollah, een vijand van Israël. Volgens Psalm 83 zal Tyrus nauw samenwerken met Filistea in zijn strijd tegen Israël. Het Assur dat Asaf vermeldt is het huidige Irak en Syrië. Amalek is een nakomeling van Esau, de broer van Israël. Zijn woonplaats was het Seïr-gebergte. Dit gebergte bevindt zich binnen de grenzen van het huidige Jordanië. De 'Hagarenen' zijn moeilijker te plaatsen. Hagar was de slavin van Sara en moeder van Ismaël. Zij was een Egyptische. Een eerste conclusie zou dus kunnen zijn dat Hagar of de Hagarenen synoniem staat voor Egypte. De naam blijkt echter niet Egyptisch te zijn maar Semitisch, en vermoedelijk is deze naam haar door Abraham gegeven. De naam Hagar betekent 'reizende of vluchtende'. Ik veronderstel dat de Hagarenen de huidige Palestijnen voorstellen die woonachtig buiten Israël zijn. Geen enkel Arabisch land heeft namelijk de Palestijnse ontheemden van 1948 en 1967 opgenomen. De meesten die in het Midden-Oosten bleven, leven in vluchtelingenkampen en worden sindsdien door de VN onderhouden.

   

  Maar laat ons nu het volk te Gebal identificeren. Wanneer men er een Bijbelse encyclopedie op na gaat blijkt dat de plaatsing van Gebal geen eenvoudige zaak is. Meerdere verklaringen zijn mogelijk. Gebal betekent berg en algemeen wordt het met Byblos in Fenicië geïdentificeerd. En aan de hand van Psalm 83 zoekt men ook een locatie in het noordelijke gedeelte van het gebergte Seïr. Eerlijkheidshalve vermeldt men erbij dat de precieze ligging onbekend is. Met deze verklaring nam ik geen genoegen en zocht verder voor een identificatie van Gebal. Wat mijn aandacht trok was de verwijzing in Egyptische bronnen naar de stad Gebal of Goebla. Het Egyptische Oude Rijk haalde er zijn hout en tijdens het Egyptische Nieuwe Rijk, vooral de Amarna-periode, zat er een Egyptische vazal Rib Addi die vanuit Gebal meer dan vijftig brieven aan farao schreef. In het licht van Velikovsky 's bevindingen, een bekende controversiële revisionist van de geschiedenis van de oudheid, moet Gebal met Jizreël in Samaria geïdentificeerd worden. Nu heb ik in mijn publicatie 'Genesis versus Egyptologie’ voortgeborduurd op Velikovsky ’s bevindingen. Ik identificeerde Hosea van het tienstammenrijk als de Rib Addi van de Amarna-brieven. Het volk Gebal is aldus in Samaria te plaatsen. Ik herhaal nog even de tien vijanden van Israël in psalm 83: "De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus; Zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,"

   

  Het huidige plaatsje Jizreël in het moderne Israël ligt in het zuiden van Galilea met zijn overwegend Arabische bevolking, noordelijk van het Palestijnse Jenin. Ik zou nu durven verwachten, met Psalm 83 in gedachten, dat via een toekomstige vredesregeling dit gebied via een land-swap langs de grenzen van 1967, naar een toekomstige Palestijnse staat gaat en een centrum van haat tegen de staat Israël wordt. De VS-administratie roept Israëli’s en Palestijnen regelmatig op om voortgang met het zogenaamde stappenplan – te maken. Een stappenplan dat met de Oslo-verdragen in 1993 tussen Israël en de Palestijnse autoriteit werd afgesproken. De huidige VS-president Obama dringt aan om langs de grens van 1967 via landswapping tot een vredesregeling te komen.

   

  Vanuit onze identificatie van Gebal met Jizreël-Samaria en Filistea met Gaza is het te veronderstellen dat er in de toekomst meerdere Palestijnse staten zullen ontstaan. Ook is het opmerkelijk dat Filistea in één adem met Tyrus genoemd wordt. De verschillende staatjes zullen niet tot vrede leiden maar hun uiteindelijk doel blijft volgens Psalm 83, wanneer naar onze tijd getransponeerd, de vernietiging van Israël. Psalm 83 is een gebed om hulp tegen de vijanden van Israël. Het tweede gedeelte van de Psalm geeft dan ook hoop.

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  27-07-2014, 07:53 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  26-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boek presentatie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DANIEL

  GODS WEG MET ISRAEL EN DE VOLKEN

  Ds. Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot

  2012, Uitgeverij Het Zoeklicht

  ISBN 9789064511639

   

  Ik heb in de lente van 2012 het proefschrift van dit boek in één keer doorgenomen. Zo boeiend vond ik het. De inhoud nodigde uit tot lezen en verder lezen. De twee auteurs vullen elkaar met hun talenten aan en maken het tot een opbouwende studie van het profetische Woord. Een voorbeeld: de eerste zes hoofdstukken van de profeet Daniël worden behandeld door Dick Stichter en de hoofdstukken zeven tot en met twaalf door Jeep van der Schoot. Het statendroombeeld van Nebukadnezar in Daniël hoofdstuk 2 wordt door Dick uitvoerig becommentarieerd zowel historisch als toekomstig en toch is er geen overlapping met Jeep ’s commentaar op Daniël 7, waar de HERE God dezelfde rijken aan Daniël openbaart, maar ditmaal in de vorm van roofbeesten.

   

  Bijzondere aandacht geven de auteurs aan Gods weg in verleden en toekomst met zijn oude verbondsvolk Israël. De geschiedenis en de toekomst van de volkeren in relatie tot Israël worden duidelijk belicht. Het begrip eindtijd wordt duidelijker verklaard en vooral toegankelijker gemaakt voor beginners in de studie van het profetische woord van de Bijbel. En in alles staat in het boek de Heer Jezus Christus Centraal.

   

  Een algemeen gevoel voor mij na het doornemen van het volledige script, is dat de HERE God alles, en ook alles, onder controle heeft. Ik weet dat vele christenen er geestelijk door bemoedigd en gestimuleerd zullen worden, om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente. Amen, kom, Here Jezus!

   

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  26-07-2014, 15:14 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boek presentatie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dr. Piet Borst

  Lijnen naar de Eindtijd

  Geschiedenis van de toekomst

  NOVAPRES, 2004, ISBN 9063180261-9

   

  “Lijnen naar de Eindtijd” vertelt het verhaal van de recente geschiedenis van de landen van het Midden-Oosten en de directe omgeving. Vanuit deze gebeurtenissen worden lijnen getrokken naar hetgeen de Bijbelse profeten voor de toekomst voorzeggen. De lijnen in de geschiedenis van Israël en zijn buren. Rusland en het Romeinse wereldrijk worden doorgetrokken naar de eindtijd.

   

  Dit boek tracht meer diepgaan dan andere boeken over dit onderwerp de actuele gebeurtenissen en conflicten in dit gebied te schetsen hierbij gebruik makend van duidelijke kaarten. Voor geïnteresseerden in de huidige aanloopfase naar de eindtijd is dit boek een standaard naslagwerk.

   

  Dr. Piet Borst, in het dagelijks leven actuaris, houdt zich al jarenlang bezig met de ontwikkelingen in de wereld en in het bijzonder het Midden-Oosten, om deze te kunnen plaatsen in een Bijbels licht.

   

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

   

  Voorwoord

  De titel van dit voortreffelijke boek deed me onmiddellijk aan een citaat van wijlen Huib Verweij denken:

  “Het wereldgebeuren ontwikkelt zich volgens ‘modellen’ en profetische lijnen in de Bijbel”

  Het is het wereldgebeuren, zowel qua geschiedenis en actualiteit, waar Piet Borst de aandacht op vestigt en waar vanuit hij lijnen trekt naar de zogenaamde bijbelse eindtijd. Nooit eerder heb ik zulk historisch werk bestudeerd.

  Zo’n dertig jaar geleden was ik enthousiast toen ik Hal Lindsey ’s boek “de planeet die aarde heette” ter hand kreeg en als een gevolg begin ik de Bijbel te bestuderen. Ik had toen reeds een grote belangstelling voor wereldgeschiedenis, en in het bijzonder voor de tweede wereldoorlog en de oorzaken die naar deze wereldbrand geleid hebben. Met het lezen van Hal Lindsey ’s bestseller herkende in onmiddellijk de bijbelse profetie voor de eindtijd als een slotstuk op het hele wereldgebeuren.

  Sindsdien is er heel wat water door de Schelde gelopen en het wereldgebeuren heeft zich verder ontwikkeld. Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 AD met daarop het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is alles in stroomversnelling terechtgekomen. En na 11 september 2001 is niets meer hetzelfde. Naast de nieuwe machtsblokken die zich aftekenen, hebben we daarenboven de onzichtbare vijand van het terrorisme die onverbiddelijk  op elk moment en waar dan ook op deze planeet kan toeslaan. De beelden van de brandende WTC-torens in New York staan op ons netvlies gebrand en we beseffen nu pas ten volle dat zulke aanslagen elkeen kunnen treffen. Wanneer men in de zeventiger jaren nog vrijblijvend en op veilige afstand van het Midden-Oosten commentaren kon neerschrijven, is dit anno 2003 aangrijpend veranderd.

  Piet Borst geeft in zijn studiewerk  voor elk profetisch land en volk een geschiedkundig overzicht en trekt lijnen naar de eindtijd. De profetische verklaringen maken van de geschiedenismaterie een spannend leesavontuur. Daarenboven bevat het boek een serie situatiekaarten die alles overzichtelijk maakt.

  Kortom: een boek dat uitnodigt tot lezen en verder lezen.

   

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  26-07-2014, 08:30 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  25-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BOEK-VOORSTELLING: DE APOCALYPS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Korte Inhoud:

  De Apocalyps is een uitgave van het Bijbelboek Openbaring in de oude vertaling (NBG 1951) met in de voetnoten verklarende concordante Bijbelteksten die het geheel verduidelijken. Een uitgebreide proloog gaat vooraf. In deze proloog geeft de auteur een inleiding op het moeilijke Bijbelboek Openbaring of Apocalyps. Het is een boek dat in de eerste plaats bestemd is voor het volk der Joden met een belofte van herstel. Het boek Openbaring handelt over de komst van de Messias en de oprichting van het Messiaans Vrederijk. Israël en de volken worden in Openbaring aangesproken. De Gemeente of Kerk schittert door haar afwezigheid. In de proloog wordt ook uitgebreid ingegaan op de ark van het verbond die door de Babylonische belegeraars van Jeruzalem in 586 v. Chr. vernietigd werd maar waarvan een replica in de toekomst een bron van misleiding zal worden.

   

  Op de volgende link kan het boek aangeschaft worden: http://www.shopmybook.com/nl/Robert-De-Telder/APOCALYPS

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  25-07-2014, 09:17 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.boek presentatie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  APOCALYPS: de 70ste jaarweek van Daniël

  Het boek dat u ter hand neemt begon anno 2012 als een PowerPointpresentatie over de Apocalyps, de Openbaring van Jezus Christus, de zeventigste jaarweek van de profeet Daniël.

   

  De toekomstvoorspellingen die men in de Bijbel kan vinden kunnen gedefinieerd worden als ‘vooraf geschreven geschiedenis’. Een alsnog toekomstige periode van zeven jaar in totaal, die als zijnde nog te vervullen historie in de Bijbel beschreven staat en dit met een bepaald begin, een midden en een einde. Dezelfde plaatjes van de PowerPointpresentatie worden in dit boek ditmaal met geschreven commentaar gepresenteerd. Het onderwerp is de tweede komst van de Messias, de Christus van de Bijbel. Een komst voor Zijn EKKLESIA, daarna voor Israël en voor de Volken. De Bijbel heeft een boodschap voor de drie hiervoor vermelde groepen van mensen. Een groot aantal van mijn lezers behoren tot de eerste groep. De tweede groep zijn de Joden die sinds het jaar 70 AD van de christelijke jaartelling in de diaspora zijn en waarvan een gedeelte sinds 1948 in de nieuwe staat Israël in het oude land der vaderen woont. De derde groep zijn de Volken die in de Bijbel als te onderscheiden van de Gemeente of Ekklesia en Israël worden vermeld. In de loop van de diapresentatie volgt meer over hen.

   

  Te bekomen bij: http://www.shopmybook.com/nl/ROBERT-DE-TELDER/APOCALYPS%2C-de-70ste-jaarweek-van-Dani%C3%ABl

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  25-07-2014, 08:19 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!