De wederkomst van Jezus Christus
Inhoud blog
 • Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
 • De profeet Micha en het TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis
 • De Moeder van alle verwoestingen 1
 • De Moeder van alle verwoestingen 2
 • De Moeder van alle verwoestingen 3
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  30-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE NIEUWE ORDE IN OPKOMST (1985) herbekeken. MAGOG
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE NIEUWE ORDE in opkomst

  Robert De Telder

  Uitgeverij àksent. Wettelijk Depot: D/1985/4347/01

  ISBN 90-73739-01-2

   

  Sinds het verschijnen van de eerste druk van mijn boek in 1985 zijn er bijna dertig jaar voorbijgegaan en heeft er zich in de wereld een verdere en niet voorziene ontwikkeling, naar het einde van de zogenaamde Bijbelse eindtijd voorgedaan. Het boek was naar Nederlandse normen een besteller, kende vier herdrukken met uiteindelijk 5000 verkochte exemplaren. Al vele jaren is het boek intussen uitverkocht en alleen nog in sommige antiquariaatzaken verkrijgbaar. In enkele nog te volgen afleveringen wil ik iedere keer op onderdelen van mijn boek stilstaan en een evaluatie maken.

   

  Met dit artikel krijgt MAGOG = RUSLAND de aandacht.

  Toen ik dertig jaar geleden mijn boek DE NIEUWE ORDE IN OPKOMST neerschreef, identificeerde ik het Bijbelse MAGOG van de eindtijd met de Sovjet-Unie. En dit in lijn met de identificatie die Hal Lindsey maakte. De Sovjet-Unie is dan weliswaar in 1991 ten graven gedragen, geïmplodeerd, mijn identificatie van het Bijbelse Magog met Rusland blijft echter staande.

   

  Toen ik aan mijn boek werkte zaten we nog midden in de koude oorlog, met een verdeeld Europa en in het Oosten, een tot de tanden toe bewapende Sovjet-Unie. En wanneer de Sovjet-Unie in december 1979 Afghanistan bezette werd het verwachtingspatroon van Hal Lindsey nog meer versterkt. Het toneel stond als het ware klaar om de voorstelling te laten beginnen. Een offensief van de Sovjet-Unie richting Israël, samen met zijn Midden-Oostenbondgenoten. Gelukkig voor ons allen is dit doemscenario toen niet in vervulling gegaan. Een nucleaire catastrofe zou het resultaat geweest zijn. Integendeel, de ontwikkeling in Europa met de koude oorlog kende een ander verloop. In 1989 kwam de muur in het verdeelde Berlijn naar beneden, werd Duitsland herenigd en herkregen vele volken van Oost-Europa hun vrijheid. En dit alles als een gevolg van het verenigde gebed voor vrijheid van Oost-Duitse (protestantse) christenen in hun kerken. Ook in Polen was er tegelijkertijd vanuit de vakbond en de katholieke kerk een actie voor democratie bezig. Het resultaat kennen we; op korte tijd werden de overige Sovjetsatellietstaten in de actie betrokken. Hongarije was het eerste Oostblokland dat zijn grenzen met Oostenrijk opende. En in 1991 viel zelfs de machtige Sovjet-Unie als een gevolg van binnenlandse krachten uiteen. Hal Lindsey ’s voorspelling was achterhaald. Zo leek het althans.

   

  Hierna het betreffende Bijbelgedeelte van de profeet Ezechiël:

  Ezechiël 38:1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5 ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; 6 Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. 8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u. 10 Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – 12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. 13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken? 14 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here HERE: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont? 15 Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, 16 en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal. 17 Zo zegt de Here HERE: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken? 18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. 21 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. 22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben. (NBG Vertaling 1951)

   

  In dit Bijbelgedeelte beschrijft de profeet Ezechiël nauwkeurig hoe het leger van Magog eens vanuit het verre noorden naar een hersteld Israël getrokken zal worden, maar daar aan zijn einde zal komen. Naast Gog en Magog worden een aantal bondgenoten van Magog genoemd die eveneens richting Israël zullen opmarcheren. Het zijn namen van landen die met uitzondering van Perzië, tegenwoordig allemaal verdwenen zijn. Het is dus een oefening door aan de hand van historici uit de oudheid zoals Herodotos en Flavius Josephus, deze oude namen te identificeren met de huidige landen, die in de profetie aangesproken worden.

   

  De belangrijkste bron ter identificatie van Magog, is de Joodse historicus Flavius Josephus uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Josephus heeft in zijn geschiedenis van het Joodse volk al de volken die in Genesis hoofdstuk 10 in de volkenlijst genoemd worden, op de landkaart van zijn tijd geplaatst. Hierna het betreffende citaat van Josephus:

   

  1. Now they were the grandchildren of Noah, in honor of whom names were imposed on the nations by those that first seized upon them. Japhet, the son of Noah, had seven sons: they inhabited so, that, beginning at the mountains Taurus and Amanus, they proceeded along Asia, as far as the river Tansis, and along Europe to Cadiz; and settling themselves on the lands which they light upon, which none had inhabited before, they called the nations by their own names. For Gomer founded those whom the Greeks now call Galatians, [Galls,] but were then called Gomerites. Magog founded those that from him were named Magogites, but who are by the Greeks called Scythians. Now as to Javan and Madai, the sons of Japhet; from Madai came the Madeans, who are called Medes, by the Greeks; but from Javan, Ionia, and all the Grecians, are derived. (Joodse oudheden Boek I, vi.1)

   

  Dat de Scythen hun woonplaats in Rusland en de Oekraïne hadden staat historisch vast. Het is Herodotos, de beroemde historicus uit de vijfde eeuw voor Christus, die van de Scythen de zeden en gewoonten beschreef. Eigenlijk is de naam een verzamelnaam voor verscheidene clans. Ten tijde van Ezechiël beheersten zij een gebied van de Donau in Europa tot aan de Gele Rivier in Azië. Over de landbrug die de Kaukasus is zijn ze in de zevende eeuw voor Christus in het Midden-Oosten zelfs tot aan de grenzen van Egypte doorgedrongen.

   

  Het Russische Rijk ontstond in de negende eeuw na Christus en werd gesticht door Scandinaviërs. Omstreeks 825 AD vestigden deze Scandinaviërs die zich ‘Roes’ noemden, een onafhankelijk Rijk in het gebied van de Chazaren, met wie ze zich eerder al verbonden hadden. Van de Chazaren trachtten zij de internationale handel op Byzantium en Arabië over te nemen. Het zogenaamde Rijk van Kiev werd rond 880 gesticht en werd de heerschappij van de ‘Roes’ in het gebied daarop onomkeerbaar. Tegen de tiende eeuw aan beheersten zij een gebied van de Donau-monding tot aan de Wolga-monding. In het noorden en noordoosten breidden de Russen hun gebied uit tot aan de Witte Zee, de Poolzee en het Oeral-gebergte. Dit was de toestand tot aan de Middeleeuwen. In de tweede helft van de vijftiende eeuw zou Rusland onder leiding van Iwan de Grote (of de Verschrikkelijke) zich enorm uitbreiden. De Mongoolse heerschappij werd definitief gebroken en uiteindelijk zou Rusland zich in Azië tot aan de Japanse Zee, uitbreiden. Onder de regering van Iwan de Grote (1533/1584) die zich als Tsaar (keizer-koning) liet aanspreken begon voor Rusland een nieuwe periode in de geschiedenis. Een andere bekende tsaar is Peter de Grote (1689/1725) die op alle mogelijke manieren trachtte westerse gewoonten en instellingen in Rusland te vestigen. Peter de Grote liet de stad Sint Petersburg of Petrograd bouwen en vestigde de Russische macht aan de Baltische Zee. De Romanow ’s zouden als tsaren over Rusland heersen tot aan de communistische revolutie in 1917. Het communisme zou Rusland daarop voor een periode van meer dan zeventig jaar in chaos aller aard onderdompelen.

   

  Het is boeiend om in de studie van de profeet Ezechiël hoofdstuk 38 er meerdere Bijbelvertalingen bij te nemen. De NBG Vertaling 1951 die ik meestal gebruik, heeft het Hebreeuwse ‘Rosh’ in de grondtekst met ‘grootvorst’ vertaald. Zo ook de Statenbijbel. De Willibrordvertaling heeft het Hebreeuwse woord Rosh echter gewoon met ‘Ros’ vertaald. Hierna het betreffende Bijbelgedeelte:

   

  Ezechiël 38:1 Het woord van de HEER werd tot mij gericht: 2 ‘Mensenkind, richt uw blik naar het land Magog, naar Gog, de vorst van Ros, Mesek en Tubal. Profeteer tegen hem: 3 “Zo spreekt de Heer GOD: Ik kom op u af, Gog, vorst van Ros, Mesek en Tubal. 4 Ik kom u halen: Ik sla een haak in uw kaken en voer u mee, al uw troepen met paarden en ruiters, allemaal tot de tanden gewapend, uw machtige leger met schild en rondas, het zwaard in de hand, 5 en al uw bondgenoten uit Perzië, Kus en Put, uitgerust met rondas en helm; 6 Gomer met al zijn troepen en Bet-Togarma uit het hoge noorden met al zijn troepen. Veel volken trekken met uw mee. (Willibrordvertaling 1995)

   

  Het verband met Roes en Rus is in de Willibrordvertaling duidelijker en laat weinig discussie over wat betreft de identificatie van de oude namen Gog en Magog. Gog is in dit Bijbelgedeelte de leider, de grootvorst, van Ros/Rus/Roes.

   

  Sinds de val van de Sovjet-Unie zit Rusland met een kater. Een vergelijking met het Duitsland van na de eerste wereldoorlog kan gemaakt worden. Net zoals Duitsland in 1919 in zijn nationale trots gekrenkt werd, zien we hetzelfde in Rusland na het verliezen van de zogenaamde koude oorlog. Net zoals Duitsland in 1919 gebied verloor aan zijn buurlanden en de politiek van de nazi’s gericht was op het herwinnen van deze verloren gebieden, kunnen we hetzelfde met Rusland verwachten. Ook Rusland verloor heel wat gebied dat de tsaren al onder controle hadden. Honderdduizenden etnische Russen wonen in buurlanden zoals Estland, Oekraïne, Moldavië, de Krim en de Kaukasus-landen. De annexatie van de Krim in 2014 en de huidige burgeroorlog in Oekraïne is hier het gevolg van.

   

  Rusland gaat sinds de implosie van de Sovjet-Unie in 1991, zijn eigen weg en wil zich handhaven als een medespeler op het wereldtoneel. In juli 2007 tekende de Russische leider Poetin een decreet waarin hij de samenwerking van het conventionele wapenverdrag van november 1990 met het Westen opzegde. Het verdrag bepaalde de aantallen van legereenheden die tussen de Atlantische Oceaan en het Oeral-gebergte aan beide zijden gestationeerd mochten worden. Ieder blok zag zijn wapenarsenaal beperkt tot 6800 gevechtsvliegtuigen, 2000 aanvalshelikopters, 20000 tanks, 30000 gevechtswagens en 20000 artilleriestukken. Ook voorzag het verdrag in verifieerbare inspecties op de grond door zowel NATO als Rusland. Dit verdrag werd eenzijdig door Rusland opgezegd met het excuus dat onvoorziene buitengewone omstandigheden met betrekking tot de veiligheid van de Russische federatie het nodig maakten dat het leger uitgebreid wordt.

   

  Is dit al de vervulling van het begin van de profetie van Ezechiël 38:7? “Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben: wees gij hun tot een leidsman.”

   

  Wat tegenwoordig in Rusland ook opvalt is dat het antisemitisme springlevend is. Honderdduizenden Joden zijn sinds 1991 al geëmigreerd, velen naar Israël. Naar schatting drie miljoen Joden blijven nog achter. De Bijbelse profeet Jeremia (16:14) spreekt over een exodus uit het ‘noorderland’ die de exodus uit Egypte met zijn tien plagen zal overtreffen.

   

  De profetie van Ezechiël blijft in de ‘tussen’-tijd onvervuld. Want dit is iets dat moet opvallen wanneer men het Oudtestamentische boek Ezechiël bestudeerd, de voorspelling dat een geallieerde macht vanuit het verre noorden naar het herstelde Israël zal oprukken en daar aan zijn einde zal komen, is in de geschiedenis nooit vervuld geworden. Ezechiël trad op ten tijde van de Babylonische Ballingschap en profeteerde daar over het herstel van de Joden in hun oude land der vaderen. De hoofdstukken 36 en verder handelen over deze profetie. Zelfs de oppervlakkige lezer moet inzien dat deze hoofdstukken niet in vervulling gingen ten tijde van Ezra en Nehemia. Teveel details over o.a. een nieuwe tempel en de verdeling van het land onder de twaalf Israëlitische stammen worden gegeven. De profetie over de tempelbeek die noordelijk van Jeruzalem zal ontspringen en naar de Dode Zee zal vloeien tart alle verbeelding. De profetie van Ezechiël leert dat als een gevolg van de nieuwe rivier, dat zowel westelijk als oostelijk zal lopen, de Dode Zee uiteindelijk gezond zal worden en in de toekomst een oostelijke zee zal vormen. Allegoriseren en op de kerk van nu van toepassing brengen, vergt ware hermeneutische acrobatie. De profetie van Ezechiël wacht nog op haar vervulling.

   

  Op God ’s tijd zal dit alles in vervulling gaan en niet eerder. Aan ons is het vandaag de zaak om op de ‘tekenen’ te letten, die aan dit alles zullen voorafgaan. De grote voorwaarde is het nationale en geestelijke herstel van het volk der Joden in het oude land der vaderen. Dit is wat het nationale herstel betreft, sinds 1948 van de vorige eeuw een feit. Daarnaast moet de aandachtige lezer(es) letten op de andere voorwaarden die de profeet voor de eindtijd schilderde: namelijk een Israël dat in gerustheid leeft:

   

  38:8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.

   

  Deze algemene gerustheid heeft zich sinds 1948 nog niet voorgedaan en intussen is het wachten op een toekomstige algemene vredesregeling voor het Midden-Oosten, met als resultaat een opgeven van muren en grendels door Israël. De ‘gerustheid’ zoals beschreven in vers 8 is als negatief te beschouwen. Zie het hierna volgende Bijbelcitaat van de profeet Ezechiël.

   

  Ezechiël 16:49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: in trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme te ondersteunen.

   

  Het toekomstige vredesverdrag zal (mis)leiden tot een zorgeloze rust dat uiteindelijk geen heil zal brengen. Het is de invasie van Magog in Israël dat maakt dat gans Israël ook geestelijk hersteld zal worden.

   

  Ezechiël 39:25 Daarom, zo zegt de Here HERE, nu zal Ik een keer brengen in het lot van Jakob en Mij ontfermen over het gehele huis Israëls, en ijveren voor mijn heilige naam. 26 Zij zullen de smaad en al de ontrouw, waarmee zij Mij ontrouw geweest zijn, vergeten, wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. 27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen. 28 En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. 29 En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE. (NBG Vertaling 1951)

   

  Tot slot wil ik opmerken dat de identificatie van Magog met Rusland, hen niet slechter of beter maakt dan de andere huidige machtsblokken in de wereld. De VS, de EU, NAVO e.a. landen en groepen streven allen in de huidige wereldcrisis hun eigen programma ‘s na, en hier is geen sprake meer van goeden of slechten, zoals het zeventig jaar geleden ten tijde van de tweede wereldoorlog, zo duidelijker onderscheidbaar was. De christen mag vandaag echter van één ding overtuigd zijn: God heeft alles onder controle.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  30-08-2014, 11:03 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!