De wederkomst van Jezus Christus
Inhoud blog
 • Ik zal een vuur zenden in Magog, en onder degenen, die in de eilanden zeker wonen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.
 • De profeet Micha en het TIJDS-DAL in de heilsgeschiedenis
 • De Moeder van alle verwoestingen 1
 • De Moeder van alle verwoestingen 2
 • De Moeder van alle verwoestingen 3
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  15-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE LEUGEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  2 Thessalonicenzen 2:1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

   

  5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

   

  9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. (NBG Vertaling 1951)

   

  Ik heb dan wel de eerste twaalf verzen van hoofdstuk 2 van de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen geciteerd, in dit artikel wil ik vooral aandacht geven aan de verzen 9-12 waar het over ‘de leugen’ handelt. Aan de geprofeteerde wederkomst van Jezus Christus gaan heel wat zaken vooraf die dienen te gebeuren. Een van de belangrijkste gebeurtenissen die voorafgaan aan de komst van Christus, is het optreden van een anti-christus of pseudo-christus. Paulus noemt hem ‘de wetteloze’. Het optreden van de ‘wetteloze’ gaat gepaard met ‘de afval’. Met ‘de afval’ wordt dan het opgeven van het evangelie bedoelt, het niet langer voor waar houden van de Blijde Boodschap. De Blijde Boodschap, het evangelie geeft Paulus in al zijn brieven door. Hierna één citaat:

   

  1 Korintiërs 15: 1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11 Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen. (NBG Vertaling 1951)

   

  Het evangelie is dat de Christus plaatsvervangend, voor onze zonden, gestorven is en ten derde dage opgewekt. Jezus leeft! Het is deze boodschap wanneer aangenomen, die mensen behoudt. Het is een geloof, een liefde tot de waarheid, een overgave, dat men vasthoudt, ‘tenzij men tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn’.

   

  De huidige bedeling van de genade, een periode die een aanvang nam met Pinksteren in het jaar 30 AD zal ook ooit eindigen. Het is een bedeling die ongeveer gelijkloopt met de periode van het christendom, maar ook ooit een einde zal kennen en dan zal opnieuw een deur gesloten worden, zoals eertijds de deur van de ark door de HERE God gesloten werd (Genesis 7:11). Bij de studie van de Bijbel is het belangrijk de verschillende bedelingen Gods te onderscheiden. De gevestigde kerken onderscheiden geen bedelingen in Gods heilsplan met deze wereld. Zij zien meestal één kerk of gemeente en dit van af Genesis tot in der eeuwigheid. De bedelingenleer dateert van de negentiende eeuw, komt volgens hen uit protestantse sektarische hoek en wordt verworpen.

   

  Het woord bedeling komt in de grondtekst van de Bijbel niet voor. Een ‘Bedeling’ veronderstelt dat God over de eeuwen heen vele malen en op verschillende wijzen met volken en individuen is omgegaan en omgaat. De onderzoeker Clarence Larkin e.a. onderscheiden tot zeven bedelingen vanaf Genesis. Het is niet mijn bedoeling om nu in detail de verschillende herkenbare bedelingen in de Bijbel te behandelen. Ik wens mij alleen te concentreren op de huidige bedeling van de genade, die na de bedeling van de wet van Mozes gekomen is, en die eens door God afgesloten zal worden. Na het afsluiten van de huidige bedeling der genade volgt een nieuwe bedeling: het komende Messiaanse Vrederijk. Met deze bedeling wordt Israël, het oude verbondsvolk, hersteld. Dit geprofeteerde Messiaanse Vrederijk is ook niet de traditionele ‘eeuwigheid’, maar zal na een periode van 1000 jaar ook afgesloten worden.

   

  Bedelen, rechte voren trekken of de Schrift snijden, doen we in feite allemaal. De gevestigde kerken verdelen de Bijbel bijvoorbeeld in een Oude en een Nieuwe Testament wat in wezen ook ‘bedelen’ is. De voortreffelijke Bijbelvertaling NBG 1951 heeft eenmaal het woord ‘bedeling’ in haar vertaling opgenomen. Ik citeer hierna het gedeelte omdat het gebruik van het woord bedeling, voor verbond, veel duidelijk maakt:

   

  Galaten 4:21 Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? 22 Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. 23 Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. 24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. 25 Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.

   

  Dit Schriftgedeelte heeft het duidelijk over twee verschillende bedelingen. Twee tijdperken in de geschiedenis van Gods heilsplan tot op heden. Het Bijbelboek Openbaring en de andere Profetische gedeelten van de Schrift, betekenen een scharniermoment van de huidige bedeling van de genade die dan afgesloten wordt, zoals eertijds God de deur sloot van de ark van Noach en de grote vloed als oordeel over de wereld van toen liet komen, naar een nieuwe tijd waar de draad met de Joden opnieuw opgenomen wordt .

   

  Aan het afsluiten van de huidige bedeling van de genade gaan tekenen vooraf. Tijdens de zevenjarige eindtijdperiode (zie het artikel op deze blog van 31-07-2014: de zeventigste jaarweek van Daniël) zal de antichrist optreden. Aan zijn komst gaan ook tekenen vooraf. Zoals Paulus in zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen schreef:

   

  2:9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. 13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. 15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. 16 En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 17 trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.

   

  De hiervoor beschreven tijd zal een periode zijn van krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. En dit samen in een cocktail van verlokkende ongerechtigheid zoals bijvoorbeeld corruptie en het aanbod van pornografie op het internet. Wanneer God de deur sluit van de ark van deze tijd zal hij tegelijkertijd een dwaling zenden zodat allen die dan niet de waarheid van het evangelie aanvaard hebben, maar een welgevallen gehad hebben in de ongerechtigheid, verloren zullen gaan.

   

  Wat is nu ‘de dwaling’ die God zenden zal? En wat zal ‘de leugen’ zijn? De evolutietheorie/leer? De Bijbelkritiek? Ik weet het niet met zekerheid. Ik heb wel enkele vermoedens. De toekomst zal het pas uitmaken. Fundamenteel voor ons geloof en behoudenis is het lijden en sterven van de Zoon van God, het Lam Gods, op het kruis van Golgotha met op de derde dag zijn opstanding uit de dood. Dit is de kern van het evangelie. Een troost voor een ieder die wil geloven en zijn vertrouwen op de Heer stelt. “Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?”( Johannes 11:25-27)

   

  Ik vermoed dat de grootste aanval op het christendom het ontkrachten van de Blijde Boodschap van de opstanding van de Zoon van God, zal zijn. Wetenschappers zullen naar mijn vermoeden zijn graf te voorschijn brengen. De leugenachtige boodschap zal zijn: hier ligt de zoon van de timmerman van Nazareth. Men zal onderzoek doen op de botten van deze Palestijnse man, hem als Jezus identificeren en hem dood verklaren. Het evangelie was en is een leugen. Geen opstanding. Geen hoop. En de dwaling zal zijn: alleen dit leven hebben we, laten wij dus eten en drinken en ‘après nous le déluge’. Dit is één mogelijke verklaring uiteraard. Profetie is pas duidelijk wanneer ze zich vervuld!

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Enkele nuttige websites: (in de Engelse taal)

   

  http://www.biblestudytools.com/commentaries/scofield-reference-notes/

   

  http://www.companionbiblecondensed.com/

   


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  15-09-2014, 09:17 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEZELFDE GOD?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Soera 29:45 "En twist niet met de lieden van de Schrift dan op de betamelijkste wijze; met uitzondering van diegenen onder hen, die onrecht doen. En zegt: Wij geloven in Hem, die tot ons heeft nedergezonden en tot u heeft nedergezonden; en onze god en uw god zijn één; en wij zijn aan Hem overgegeven."

  (De Koran in de vertaling van Prof. Dr. J. H. Kramers)

   

  Het is alleen de Koran die de uitspraak doet dat de god van de Arabische openbaring dezelfde god zou zijn als de God van Abraham, Izaak en Jacob van de Bijbel.

   

  De Koran noemt het de Arabische openbaring:

  Soera 16:103 En wanneer Wij een teken in plaats van een ander teken zetten – en Allah weet toch het best wat Hij nederzendt – zeggen zij : Gij verzint maar wat. – Neen, de meesten hunner weten niet. (104) Zeg: Het is nedergezonden door de geest der heiligheid vanwege uw Heer, in wezenlijkheid, om te bevestigen hen, die geloven, en als een rechte leiding en een goede boodschap voor de overgegeven. (105) -  En Wij weten wel, dat zij zeggen : Het zijn slechts mensenkinderen, die hem onderrichten. – De taal van degeen, naar wie zij bedrieglijk  verwijzen, is een vreemde, en dit is een Arabische taal, een duidelijk sprekende. (De Koran in de vertaling van Prof. Dr. J. H. Kramers)

   

  Soera 20 :112 En aldus hebben Wij haar nedergezonden als een Arabische Oplezing, en Wij hebben in haar dreiging aangewend, opdat zij wellicht vrezend worden, of dat zij hun nieuwe maning verschaft. (113) Want verheven is Allah de wezenlijke Koning; overijld u dus niet met de Oplezing, alvorens haar openbaring aan u voldongen is. En zeg; Mijn Heer, doe mij toenemen in kennis." (De Koran in de vertaling van Prof. Dr. J. H. Kramers)

   

  Wat zegt de Bijbel hierover? Is er ruimte voor een Arabische openbaring in de Bijbel? Enkele vragen waar we in dit artikel een antwoord op willen geven.

   

  De Bijbel zwijgt over een eventuele later nog te volgen Arabische openbaring. Integendeel, de Bijbel werd afgesloten met het laatste boek Openbaring of Apocalyps van Jezus Christus. En dit laatste Boek gaat over de komst van Jezus Christus en de openbaring van Zijn Koninkrijk. En de Bijbel werd door Joden geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest van God.

   

  Romeinen 3:1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd."

   

  En alhoewel de Bijbel oorspronkelijk in het Hebreeuws en het Grieks werd doorgegeven, is er geen vermelding over het eventuele belang van de ene taal over de andere. Integendeel, alle talen zijn in de Bijbel evenwaardig:

   

  Handelingen 2:2 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

   

  Indien de Arabische openbaring van dezelfde god zou zijn als de Bijbel, zou ook de boodschap en ethiek dezelfde moeten zijn. Maar wat blijkt, de twee openbaringen staan haaks op elkaar. Hierna één voorbeeld: de relatie tussen vrouw en man in het huwelijk:

   

  KORAN

   

  Soera 2:223

  Uw vrouwen zijn akker voor u; zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt, maar doet iets daaraan voorafgaan vooruzelven. En vreest Allah en weet, dat gij Hem ontmoeten zult. En geeft goede tijding aan de gelovigen.

   

  Soera 4:38 " De mannen zijn opzichters over de vrouwen voor wat Allah aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander en voor wat zij als bijdrage hebben gegeven van hun bezittingen. De deugdzame vrouwen echter zijn de in ootmoed staanden en welke de verborgenheid behoeden door de behoeding van Allah. Maar zij, van wie gij opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden, zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen. Allah is waarlijk verheven en groot."

   

  Soera 2:282 “En neemt het getuigenis aan van twee uwer mannen, doch indien er niet twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen, behorende tot hen, die gij aanvaardt van de getuigen, voor het geval, dat één van haar beiden dwaalt, zodat de andere van beiden haar eraan kan herinneren.”

   

  De Koran in de vertaling van Prof. Dr. J. H. Kramers

  BIJBEL

   

  1 Korintiërs 7: 1-9

  …De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. Onthoudt dat elkander niet..

   

  1 Korintiërs 11:11

  …En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.

   

  Efeziërs 5:28

  …Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees.

   

  Kolossenzen 3 : 19

  …Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.

   

  1 Petrus 3:7

  …Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.

   

  (NBG Vertaling 1951)

   

  Er kunnen nog meer verschillen tussen Bijbel en Koran aangetoond worden. Het grote struikelblok echter is de Zoon van God: de Heer Jezus Christus, die in de Koran alleen en uitsluitend als een profeet aanzien wordt. Meer zelfs; het Zoon-schap van God wordt in de Koran afgewezen:

   

  Soera 17:111 "En zeg: Lof aan Allah, die zich geen zoon heeft genomen en die geen genoot heeft in het koningschap en die niet in vernedering een verbondene behoeft."

   

  Soera 112 "Zeg : Hij Allah is één – Allah, de Eeuwige. – Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt. – En niet is één aan Hem gelijkwaardig."

   

  Daarenboven wordt de Blijde Boodschap, het evangelie zoals in de Bijbel gebracht, in de Koran als zijnde een leugen neergezet.

   

  Soera 4:156 " En wegens hun zeggen : Wij hebben gedood de Masih Isa, zoon van Marjam, boodschapper van Allah. – Maar niet hebben zij hem gedood en niet hebben zij hem gekruisigd, doch voor hen werd een schijnbeeld van hem gemaakt. En zij, die daarna van mening verschillen, zijn waarlijk in twijfel over hem. Zij hebben daaromtrent geen wetenschap anders dan het navolgen van de blote mening. En niet hebben zij hem gedood in zekerheid. Neen, Allah heeft hem tot Zich verhoogd. En Allah is geweldig en wijs."

   

  ‘Masih Isa’ staat in de Arabische Koran voor Messias Jezus en het Arabische Marjam staat voor het Griekse Maria of het Hebreeuwse Mirjam. En dit zijn dan slechts details wanneer vergeleken met de ontkenning in de Koran, van het plaatsvervangend sterven van de Zoon van God, het geven van Zijn bloed op het kruis van Golgotha ter verzoening voor de verloren mens, en drie dagen later de overwinning van Jezus Christus over de dood, met Zijn Opstanding. En dit is het hart van het evangelie.

   

  1 Korintiërs 15:1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. 3 Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 5 en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. 10 Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. 11 Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen.

   

  Er wordt in de Bijbel maar één God geopenbaard. En dat is de God van Abraham, de God van Izaak en de God van Jacob/Israël die zich geopenbaard heeft in de Zoon Jezus Christus. Net zoals in de natuur men water heeft in vloeibare vorm, water als damp zijnde en water als ijs zijnde, blijven alle drie in welke vorm dan ook, toch water. Zo komt de HERE God van de Bijbel tot de mens als de Vader, als de Zoon en als de Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest worden trouwens ook christenen gedoopt:

   

  Matteüs 28:16 En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. 17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

   

  Het antwoord van de Koran op de Bijbelse boodschap is dat de Koran gekomen is ‘om duidelijk te maken van wat verborgen werd gehouden en om uit te wissen’:

   

  Soera 5:18 O lieden van de Schrift, gekomen is tot U Onze Boodschapper om u veel duidelijk te maken van wat gij verborgen hield van de Schrift en om veel uit te wissen. Gekomen is tot u van Allah een licht en een duidelijk sprekend Schrift. Daarmede leidt Allah wie Zijn welgevallen volgt langs de wegens des heils hen voerend uit de duisternissen naar het licht, met Zijn verlof, en hen leidend langs een rechtgebaand pad.

   

  De Koran en de Bijbel staan tegenover elkaar en dit zowel in leer als ethiek.

   

  Hierna als slot de Blijde Boodschap, het evangelie naar Paulus:

  Colossenzen 2:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, 23 indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  15-09-2014, 08:46 geschreven door Eigenzinnige Wezel  
  Reacties (0)
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 12/12-18/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 23/11-29/11 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!