Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  28-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonnepanelen aan Beverse bushokjes

  Beveren gaat de schuilhokjes aan de bushaltes uitrusten met zonnepanelen. Dat is goedkoper en milieuvriendelijker dan verlichting met elektriciteit.

  In eerste instantie worden de panelen geïnstalleerd aan 43 bushokjes die de gemeente zelf beheert.
  Aan de Grote Baan in Melsele staat nu al een proefopstelling, met een bewegingsdetector en ledverlichting die aangaat wanneer iemand aan het bushokje aankomt.

  Een Gentse firma heeft samen met de firma Janssens uit Lokeren het prototype gemaakt, want de techniek is volledig nieuw.

  "We hebben dit twee jaar geleden al laten onderzoeken, maar toen bleek het technisch niet mogelijk", zegt schepen van Openbare Werken Luc Maes (Open VLD).

  "Want vooral in de donkere wintermaanden moet een lange nacht worden overbrugd en dan was er te weinig zonne-energie om het bushokje ook 's morgens nog te kunnen verlichten. Maar intussen zijn de technieken geëvolueerd."

  Het plaatsen van een zonnepaneel kost 1.250 euro, maar de gemeente maakt zich sterk dat die kostprijs na 1 jaar zal terugverdiend zijn.

  Bron : VRT nieuws

  28-12-2007 om 23:24 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  27-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiscus betaalt later terug
  Door voorrang te geven aan bepaalde belastingaangiftes verdiende de fiscus de jongste vier maanden 842miljoen euro voor de schatkist.

  Sinds september viel het aanslagformulier bij bijna 2,2miljoen Belgen in de bus. Iets meer dan de helft daarvan -1,2miljoen formulieren- eindigt op een bedrag dat door de fiscus moet worden terugbetaald. Dat is gemiddeld net geen 631 euro per aangifte, in het totaal 760 miljoen euro.

  Daartegenover staan 985.000 afrekeningen van landgenoten die belastingen moeten bijbetalen. Daarbij gaat het duidelijk om veel grotere bedragen -gemiddeld 1.102 euro per aangifte-, die de fiscus samen 1,086 miljard euro extra inkomsten opleveren. Per saldo kon de administratie tijdens de jongste vier maanden dus 326 miljoen euro extra inkomsten boeken.

  Maar dat kon enkel, zegt Carl Devlies, door de aangifteformulieren te selecteren waarbij slechts relatief kleine bedragen moeten worden terugbetaald. Het CD&V-kamerlid is al jaren gespecialiseerd in fiscaliteit en houdt de cijfers systematisch bij.

  Vorig jaar, legt hij uit, moesten in het totaal ruim 6,6miljoen aangiftes behandeld worden. Bij 3,15 miljoen daarvan had de fiscus te veel bedrijfsvoorheffing ingehouden en kreeg de belastingplichtige dus geld terug. Gemiddeld ging het om 1.175 euro per aanslag, goed voor een totaalbedrag van 3,7miljard euro.

  Daartegenover stonden 1,94 miljoen aangiftes van belastingplichtigen die gemiddeld 1.378 euro moesten bijbetalen -in het totaal 2,68 miljard euro extra inkomsten voor de fiscus. De resterende 1,53 miljoen aangiftes werden ingeschreven met een nulsaldo, wat betekent dat de al afgehouden bedrijfsvoorheffing -het deel van het loon dat de werkgever maandelijks als voorschot rechtstreeks doorstort aan de fiscus- precies voldoende was om de verschuldigde belastingen te dekken.

  De jongste jaren, zegt Devlies, moet de fiscus steeds meer terugbetalen dan hij extra ontvangt. 'Dat heeft alles te maken met de renteloze lening die we de staat sinds 2004 jaarlijks toestaan doordat de fiscale hervorming niet volledig wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing (DS 24december).

  Maar, voegt hij eraan toe, de verhouding tussen het aantal aangifteformulieren en de sommen die respectievelijk moet worden terug- of bijbetaald, is al die tijd behoorlijk stabiel.

  En diezelfde extrapolaties leren nu dat bij 2,2miljoen reeds behandelde aangiftes de fiscus normaal al 1,87 miljard euro had moeten terugbetalen en 1,36 miljard extra had moeten ontvangen. Per saldo diende de fiscus dus 516miljoen euro terug te betalen. Dat hij integendeel 326 miljoen euro extra kon innen, besluit Devlies, kan dus enkel te maken hebben met een 'sturing' in de richting van belastingplichtigen die weinig moeten terugkrijgen.

  Bron : Het nieuwsblad

  27-12-2007 om 10:16 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  26-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INTERIMREGERING MOET KOOPKRACHT EN SOLIDARITEIT VRIJWAREN
  Krijtlijnen van ACV en ABVV

   Geconfronteerd met sterke prijsstijgingen en verlies van koopkracht, met op de achtergrond een slepende politieke crisis, trokken ACV en ABVV aan de alarmbel. Wij eisen dringende maatregelen om de koopkracht te vrijwaren en te versterken, ondersteund door de gemeenschappelijke vakbondsbetoging van 15 december.

  ABVV en ACV stellen vast dat dit politiek tot een déclic heeft geleid. En dat vandaag een interimregering aantreedt om, met een beperkt programma, op korte termijn te doen wat moet worden gedaan.

  Deze regering moet voor ACV en ABVV drie duidelijke prioriteiten hebben:

  -                      de koopkracht ondersteunen (in het bijzonder door welvaartsaanpassingen bovenop de reeds beschikbare enveloppes en een nettoverhoging van de lagere lonen, met absolute vrijwaring van de index);

  -                      dringende uitvoering van sociale dossiers die al een tijd liggen te wachten;

  -                      een volwaardige dialoog opbouwen tussen gemeenschappen, op basis van wederzijdse solidariteit.

   ABVV en ACV trekken daarvoor duidelijke krijtlijnen.

           Het is vrij duidelijk wat de intenties zijn inzake lastenverlaging (lagere werkgeverslasten op ploegenarbeid, onderzoekers en lage lonen enerzijds en lagere personenbelasting anderzijds). Er is daarentegen veel onduidelijkheid over de welvaartsvastheid. Voor ons moet het structurele mechanisme inzake welvaartsvastheid niet alleen intact blijven. Maar in uitvoering hiervan vragen we  voor de pensioenen ook een onmiddellijke omzetting van de welvaartsbonus in hogere maandbedragen. Tevens moet er een dringende bijkomende inhaalbeweging komen voor alle vervangingsinkomens en voor de kinderbijslag. Dit vereist een bijkomend budget (bovenop het al toegezegde budget) dat minstens in evenwicht is met de lastenverlaging voor werkgevers.

           We herhalen dat een grondige evaluatie van het activeringsbeleid naar werklozen, in de komende maanden, nodig is op basis van de aangekondigde rapporten.

           De regering moet absoluut maatregelen nemen om de stijging van energieprijzen af te remmen (o.a. uitbreiding van stookoliefonds, automatische toekenning sociaal tarief,…) en energiebesparing toegankelijk maken voor ieder.

  Onder meer te financieren door afroming van superwinsten, gemaakt met afgeschreven kern- en steenkoolcentrales, op een onvoldoende concurrentiële markt.

           De lasten op de lonen moeten verminderd. Die op vermogens verhoogd. We verzetten ons daarom tegen verdere verlaging van de vennootschapsbelasting en vragen een dringende evaluatie van de notionele investeringsaftrek. En zeker ook tegen diegenen die de interimregering willen misbruiken voor de intrekking van de nieuwe meerwaardebelasting op obligatiefondsen (die gaat naar de sociale zekerheid).

           We herhalen dat werknemers in flexibele contracten meer zekerheid moeten krijgen. Wat haaks staat op een beleid om grendels op interimarbeid weg te schuiven.

           We vragen de onmiddellijke intrekking van de regeling voor de verhaalbaarheid van advocaatkosten. Gezien die zware schade toebrengt aan de toegankelijkheid van arbeidsrechtbanken.

          We nemen er akte van dat de premier het belang van sociale dialoog onderstreept en aankondigt dat de sociale partners zullen betrokken worden bij de uitwerking van het beleid.

   ACV en ABVV volgen zeer kritisch de voorbereiding van een nieuwe regering na 23 maart.

   Het debat over de staatshervorming moet zich voor ons afspelen binnen de volgende krijtlijnen:

  -                      vrijwaring van essentiële, federale solidariteitsmechanismen (sociale zekerheid, arbeidsrecht en centrale cao’s);

  -                      vooruitgang voor werknemers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië;

  -                      herverdeling van middelen (naar het federale, dat 93 % van de vergrijzingskosten torst);

  -                      dialoog met sociale partners.

   We rekenen er op dat de volledige ploeg tot een evenwicht kan komen tussen de sociale, ecologische en economische doelstellingen.

   ABVV en ACV zullen er, in alle onafhankelijkheid, op toezien dat dit debat zo vorm krijgt.


  26-12-2007 om 14:20 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Vrijetijdsweb ! voor mensen met een handicap

  Vier West-Vlaamse organisaties voor mensen met een handicap hebben de website vrijetijdsweb.be gelanceerd.

  De site is bedoeld voor mensen met een handicap, hun begeleiders en familie. Op de site staan welke verenigingen er zijn voor mensen met een handicap en welke activiteiten ze organiseren.

  Gemeentebesturen en jeugdverenigingen kunnen op de site ook terecht met vragen voor de organisaties.

  De vier vrijetijdsdiensten zijn : 
  1. VOC Opstap vzw
  2. De stroom vzw
  3. Werkgroep vorming en aktie vzw
  4. Oranje vzw

  Site : www.vrijetijdsweb.be

  De vier vrijetijdsdiensten zullen met een stand aanwezig zijn op de reisbeurs voor mensen met een beperking.

  Om naar de website van de beurs te gaan klik op de afbeelding.

  25-12-2007 om 16:33 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U krijgt twee procent opslag !

  De uitkeringen gaan in januari met een procent omhoog. In februari krijgen ambtenaren twee procent opslag. En ook voor werknemers uit de particuliere sector hangt een loonsverhoging in de lucht.

  Oorzaak van die meevaller is de hoge inflatie vooral te wijten aan de hoge brandstof- en voedselprijzen waardoor de zogenaamde spilindex is overschreden

  Daardoor zullen in januari de sociale uitkeringen met 2 procent omhoog gaan. In februari gebeurt hetzelfde met de lonen van ambtenaren.

  Ook de werknemers in de particuliere sector mogen een loonindexering verwachten, maar het juiste moment daarvan hangt af van de exacte cao-afspraken in hun bedrijfssector.

  Het Federaal Planbureau verwacht trouwens dat de spilindex in oktober volgend jaar opnieuw zal worden overschreden, als gevolg van de sterke prijsstijgingen Maar dat betekent niet noodzakelijk dat u nog eens opslag krijgt. De meeste looncao's laten die tweede indexaanpassing tijdens het jaar 2008 niet toe. Het is van september 2006 geleden dat de spilindex nog eens werd overschreden.

  Bron:
  Het Volk

  Persoonlijke noot :

  "Mensen die werken in sectoren met all-in akkoorden krijgen deze opslag niet vermits de index in het loon zit. Met andere woorden terwijl alles duurder wordt zal hun koopkracht niet mee stijgen. Anders gezegd zij zullen op het einde van de maand minder over houden. Maar ook de mensen die onder cao's vallen waarbij een tweede index aanpassing niet van toepassing is leveren op deze manier koopkracht in.

  Dit is dan ook één van de gevaren die bij de staatshervormong op het vlak van arbeidsrecht op de tafel legt, namenlijk het wettelijk verplichtend kader van de all-in akkoorden. Als de all-in akkoorden voor elke werknemer in België tellen zal dus iedereen van ons aan koopkracht verliezen bij elke prijsstijging !"


  25-12-2007 om 14:05 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stroomfactuur gezinnen enkele euro's duurder in 2008
  De stroomfactuur voor de gezinnen wordt volgend jaar 'enkele euro's' duurder. Dit komt door de nieuwe tarieven van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, waarin nu ook de inflatie is inbegrepen. In vergelijking met 2007 liggen de tarieven, die Elia aanrekent voor het transport van stroom over het hoogspanningsnet, voor 2008-2011 hoger, aldus een woordvoerder van Elia. Toch is het volgens hem 'appelen met peren vergelijken.'

  'De tarieven liggen immers vast voor vier jaar en ook de inflatie is nu ingecalculeerd'. Volgens de zegsman kan je de tarieven van de voorbije vier jaar wel vergelijken met die van de volgende vier jaar. 'En dan liggen de tarieven in lijn', stelt hij.

  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) keurde het voorstel van Elia over de elektriciteitstransmissietarieven goed voor de periode 2008-2011. Het is voor het eerst dat de tarieven voor een periode van vier jaar worden goedgekeurd.

  Bron : Het nieuwsblad

  25-12-2007 om 13:57 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daklozen leggen met Kerst eisen aan Antwerps stadsbestuur voor
  Voor de vijfde keer organiseren enkele Antwerpse bewegingen die werken met mensen die sociaal uitgesloten zijn “Het meisje met de zwavelstokjes”, een alternatief Kerstfeest in open lucht. Dit feest kende twee succesvolle afleveringen op de Groenplaats, zeer tegen de zin van de plaatselijke middenstand en het Schepencollege. Het was de VLD die, geïnspireerd door de middenstand, vijf jaar geleden het eerste “Meisje met de zwavelstokjes” geen toelating wou geven. Burgemeester Janssens (SP.a) is slechts na mondelinge bedreigingen met “rellen” van onze kant, door de knieën gegaan - enkele dagen voor de geplande datum. Het was zeker dat “de doelgroep” waarmee het “Daklozen Aktie Komitee” (DAK) werkt niet zou deelnemen aan een paternalistische en door de Stad gesubsidieerde buurtmaaltijd “frieten met couscous”, maar op de Groenplaats tot “directe actie” zou overgaan. We hadden het realistische plan om het kruispunt met de Nationalestraat létterlijk in brand te zetten. De nodige “paletten” waren al verzameld. Onze vrienden van de “Arabisch Europese Liga” (AEL) waren bereid steun te geven…

  Lees het volledige artikel op indymedia

  25-12-2007 om 13:42 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  24-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daniel Schoeters is al twee maanden dakloos
  'Elke nacht word ik wakker van de kou'

  Daniel Schoeters (52) leefde ongeveer de helft van zijn leven in gevangenissen en instellingen. In november keerde hij niet terug naar de strafinrichting van Merksplas. Hij leeft nu al twee maanden op straat. 'Ik word vaak wakker van de kou', vertelt hij. 'Ik slaap in metrostations en in leegstaande gebouwen. Soms wacht ik aan een appartementsgebouw tot er iemand buiten of binnen gaat. Dan glip ik de traphal binnen en slaap ik in de kelder, de zolder of de liftruimte.'

  Als psychiatrisch patiënt doorzwom Daniel al heel wat watertjes. Zo verbleef hij een tijdje in de beruchte Brasschaatse instelling Vrij en Vrolijk. 'Ik kreeg er slaag. Maar het was er niet zo erg als ze zeggen.'

  Hij woonde ook een tijdje zelfstandig en kreeg een invaliditeitsuitkering. Maar hij kon zijn geld niet goed beheren en belandde twee jaar geleden in de strafinrichting van Merksplas voor winkeldiefstal. Hij leefde er in een gemeenschappelijke kamer en had problemen met zijn kamergenoten. 'Ik werd gepest en er werd over mij geroddeld. Een aparte kamer kreeg ik niet.'

  Zelfverminking leek toen de enige oplossing voor hem. 'Ik was ongelukkig en sneed met een scheermesje in mijn polsen. Ik slikte ook delen van vorken en lepels in.' Maar dat ligt nu achter hem. Het personeel van de instelling was ervan overtuigd dat hij stilaan klaar was om zelfstandig te gaan wonen. Daarom mocht hij een dag per week naar buiten om een appartement te zoeken. Maar op 12 november keerde hij niet meer terug.

  Daniel wil nu alleen gaan wonen. Hij komt in aanmerking voor een sociale woning, maar moet nog enkele maanden wachten op antwoord.

  Ondertussen moet hij zien te overleven. Dus bezoekt hij buurthuizen en doet hij vrijwilligerswerk in ruil voor eten. Hij struint ook elke maand de Antwerpse voedselbanken af. Een keer per week gaat hij naar het daklozenrestaurant Kamiano voor een warme maaltijd. 'Bedelen kan ik niet. Ik steel nog wel af en toe ook, maar daar moet ik dringend mee stoppen.'

  Het ergste aan op straat leven vindt hij de verveling en de eenzaamheid. 'Overdag kan ik terecht in de buurthuizen, maar 'savonds zit ik alleen. Dan verveel ik mij dood.'

  Het is nu erg koud 's nachts. Maar in 'zijn' metrostation ligt hij tenminste uit de wind. 'We liggen daar altijd met dezelfde mensen, ook een paar drugsverslaafden. Ook als de politie ons niet wegjaagt, slaap ik maar een paar uur per nacht. De metro's beginnen al vroeg te rijden en ik word elke nacht een paar keer wakker van de kou.'

  'Ik heb al wel eens in de gevangenis en de instelling Kerstmis gevierd. Het eten is dan wat beter en ze geven wat minder straffen. Maar ik ben blij dat ik op kerstavond bij Kamiano terecht kan. We krijgen er lekker en warm eten. Kerst onder de blote hemel zou maar droevig zijn. Mijn droom voor 2007? Ontslagen worden uit de internering. Ik heb nu 25 jaar binnen gezeten. Ik moet dringend iets van mijn leven maken. Buitenkomen zou een mooi kerstcadeautje zijn.'

  bron : Het Nieuwsblad

  24-12-2007 om 11:34 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezin betaalt bijna 1.000 euro te veel aan fiscus
  Een modaal gezin zou in dit land maandelijks 82 euro meer op zijn bankrekening krijgen, als de regering de nu al vijf jaar oude fiscale hervorming eindelijk zou toepassen.

  Een gezin met twee kinderen zal volgend jaar 980 euro meer aan de fiscus betalen dan nodig is. Pas anderhalf jaar later krijgt het dat bedrag teruggestort, zonder rente. Dat blijkt uit de "sleutelformule" waarmee de belastingadministratie jaarlijks bepaalt hoe de bedrijfsvoorheffing moet berekend worden. Ook volgend jaar zal geen rekening worden gehouden met de volledige fiscale hervorming die begin van dit decennium werd doorgevoerd.

  Laatste fase
  De laatste fase van de belastinghervorming schakelde gehuwden en alleenstaanden begin 2004 fiscaal gelijk. De eerste schijf van het inkomen, waarop geen belastingen verschuldigd is, is voor gehuwden toen fors opgetrokken. Volgend jaar gaat het om 6.150 euro per belastingplichtige.

  Maar bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing moet de werkgever dat beperken tot 5.220 euro. Verder heeft de regering de belastingschijven van 55 en 52,5 pct afgeschaft en de inkomensschijven verruimd waarop 30 en 40 pct belasting verschuldigd is. Daardoor duurt het langer voor je meer belastingen betaalt. Maar ook hier moet de werkgever van de fiscus werken met een veel lager bedrag.

  Per saldo mondt een en ander voor een modaal gezin met twee kinderen, dat in een gemeente woont waar 7 pct gemeentebelasting verschuldigd is, uit in een bedrijfsvoorheffing die 981,54 euro hoger ligt dan nodig. Kinderloze paren betalen 935,2 euro te veel. Enkel alleenstaanden zijn beter af.

  bron : De Morgen

  24-12-2007 om 11:28 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  21-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overzicht van de week, anders dan anders...

  Het is wellicht wat vroeg voor een overzicht van de week maar met de stemming, en de goedkeuring, van Verhofstadt III komt eigenlijk niets te vroeg. Met de lastenverlaging op ploegenarbeid komt het politieke landschap nog maar eens tegemoet aan de eisen van het patronaat. Momenteel moeten werkgevers 10.7% minder bijdragen op het loon voor ploegenarbeid en men wil dit optrekken tot iets dat rond de 16% zal schommelen.  Deze lastenverlaging had moeten dienen voor de volgende drie zaken :

  1.       Verbeteren van de concurrentiepositie

  2.       Verbeteren kwaliteit van ploegenarbeid

  3.       Humanisering van ploegenarbeid

  Spijtig genoeg staat daar het woordje had. In gans België hebben de patroons er immers voor gekozen om enkel aan het eerste punt te voldoen waardoor het geld, dat normaal bestemd is voor onze sociale zekerheid, rechtstreeks door wordt gestort aan de aandeelhouders ! En ook deze keer zitten er blijkbaar geen garanties in dat de lastenverlaging gepaard zou moeten gaan met bijvoorbeeld extra tewerkstelling of het creëren van nieuwe jobs. Met andere woorden geeft men de patroons nog maar eens een extra vette kluif onder het mom van de concurrentiepositie.

  Het optrekken van de uitkeringen staats in schril contrast met de activering van de werklozen. Men kan een uitkering optrekken maar beperken in tijd en dan slaagt men twee vliegen in één klap. De activering van bedrijven naar goede jobs met goede arbeids –en loonsvoorwaarden zal dus nog niet voor morgen zijn, in tegendeel. Het optrekken van bijvoorbeeld de pensioenen is bovendien een must en hopelijk komt men daar wel aan tegemoet.

  Vervolgens staat de gezondheidszorg op het programma. Men wil de kwaliteit hiervan verbeteren. Ik betwijfel sterk dat men het gaat hebben over belangrijke zaken zoals het kiwi-model. Op een moment dat de huisartsen veel en veel te weinig verdienen en dus een opslag vragen van één euro per patiënt en dat de pharma industrie honderden mensen op straat zet op zoek naar nog meer winsten gaat de noodregering dus even snel de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren. Gaat men op zoek naar oplossingen voor die 8000 gehandicapten die al jaren wachten op opvang ? Of gaat men ervoor zorgen dat verpleging terug een job wordt in plaats van een roeping ? Misschien wordt de witte woede eindelijk volmondig aanhoort en krijgen zij waar ze al zolang recht op hebben ? De waarheid, vrees ik, zal echter de andere kant op gaan. Regionaliseren en een gezondheidszorg op maat van de core business, eigen ziekteverzekering eerst, om geld te slaan uit de gezondheidszorg en zijn patiënten. In die gedachtegang zullen politiekers en patronaat elkaar weer vinden.

  Dat men inzake milieu nog maar eens benadrukt dat dit enkel kan geholpen worden door het aanwakkeren van de concurrentie is nog maar eens een schoon voorbeeld van dit alles. Zelf geen verantwoordelijkheid nemen maar ondernemers de kans bieden om geld te slagen uit het milieu. en als het niet lukt dan kunnen we nog altijd schone lucht gaan kopen op een ander. Lang leve Electrabrol en fuck alternatieve energie !

  In dit rijtje kan natuurlijk het nieuwe Lissabon akkoord niet ontbreken. We moeten meer produceren, langer werken en zo flexibel mogelijk ! Maar boven alles MOET er zo weinig mogelijk sociale zekerheid zijn. Zoeken naar concurrentie op de kap van zieken, werklozen, ouderen, invaliden,… Ik vraag mij af wie van jullie heeft mogen stemmen over een al dan niet goedkeuring van het Lissabon akkoord ? Blijkbaar hebben jullie hierover wel je mening kunnen geven want Verhofstadt III zal proberen om deze grondwet goed te keuren tijdens zijn drie maanden.

  Deze cadeau heeft men onder mijn kerstboom gelegd. En niet enkel onder die van mij maar onder die van ieder van ons !

  Lange tijd heb ik gewenst dat  2007 rap voorbij zou zijn maar nu hoop ik dat 2008 nog lang wegblijft.  Mijn goede voornemens moeten nu al plaats maken voor een jaar gevuld met de honger van een rechts klimaat gestoeld op sociale afbouw. De portefeuille van de rijkeren in ons land zal blijven groeien als een zweer op onze sociale zekerheid en wij zullen daar nog maar eens de dupe van zijn. 2008, ik krijg al kriebels als ik het hoor. En toch, toch hoop ik. Hoop ik op ons. Misschien wordt 2008 wel een warm jaar waarin mensen elkaar terug ontdekken ? Ik wissel dat pakje met datgene van Verhofstadt III en leg zijn pakje ergens ver weg, apart en alléén rechts in een hoekje. Nu ja, dat pakje is dat gewoon.

  21-12-2007 om 21:41 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 punten van het regeer akkoord

  Het regeerakkoord waarover de vijf formaties van Verhofstadt III (CD&V, Open VlLD, MR, PS en CDH) het eens geraakte, bestaat uit tien punten. Zo werd donderdag in de rand van de toetredingscongressen vernomen.

  De interim-regering zal in de eerste plaats de begroting 2008 moeten uitwerken. Daarnaast dient ze de koopkracht van de burgers te beschermen door enerzijds de uitkeringen op te trekken en anderzijds de lasten te verlagen. Een derde aandachtspunt zijn de ondernemingen, die meer zuurstof moeten krijgen, onder meer door de lasten op ploegenarbeid verder te verlagen. Daarnaast moet ook de arbeidsmarkt verbeterd worden met maatregelen zoals de activering van de werkzoekenden.

  Voorts wil de regering de kwaliteit van de gezondheidszorg waarborgen. In het hoofdstuk klimaat en energie wordt gepleit voor meer concurrentie op de energiemarkt en het naleven van het Kyoto-akkoord.

  Inzake mobiliteit wil de interim-regering onder meer een nieuwe beheersovereenkomst met de NMBS opstellen.

  Het regeerakkoord voorziet ook in een verdere modernisering van de overheidsdiensten met daarin bijzondere aandacht voor een permanente dienstverlening.

  Het veiligheidsbeleid spitst zich toe op de problematiek van de gevangenissen en het uitwerken van een nationaal veiligheidsplan.

  Tenslotte is er nog een internationaal hoofdstuk waarin een snelle ratificatie van het Verdrag van Lissabon voorzien is.

  21-12-2007 om 13:24 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  19-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzekering duurder voor oudere vrouwen
  Duizenden vrouwen betalen straks 20 procent meer voor hun hospitalisatiepolis bij Ethias.

  Ethias is een van de eerste verzekeraars in België die (ongewild) inspeelt op de nieuwe Europese anti-discriminatierichtlijn. Die bepaalt dat de verzekeraars in België vanaf 2008 geen onderscheid meer mogen maken tussen mannen en vrouwen voor de berekening van hun premies.

  In een brief aan duizenden oudere vrouwen die ingeschreven hebben op MediComfort, de duurste polis uit het gamma hospitalisatieverzekeringen, laat Ethias alvast weten dat de tarieven volgend jaar met liefst 20 procent stijgen.

  "Zij zijn de laatste groep bij wie we de tarieven tussen mannen en vrouwen gelijkschakelen. Het gaat slechts om 3 procent van de totale portefeuille, wat wellicht goed is voor enkele duizenden klanten. Voor de overige 97 procent van de hospitalisatiepolissen hadden wij de tarieven al veel eerder gelijkgeschakeld", luidt het bij Ethias.

  Niettemin geeft deze opmerkelijke tariefaanpassing al een voorsmaakje van wat een aantal vrouwelijke verzekeringsklanten straks te wachten staat. Als de Belgische overheid voor donderdag geen uitzondering aanvraagt op de anti-discriminatierichtlijn dreigen voor een aantal vrouwelijke leeftijdsgroepen de premies voor auto- en hospitalisatieverzekeringen fors duurder te worden.

  bron : Het belang van Limburg

  Gelijkschakelen zou toch ook kunnen betekenen dat men de andere prijzen naar beneden brengt, of niet ?

  19-12-2007 om 06:50 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe dienstencheques in 2008
  Vanaf 1 januari 2008 gaat de firma Sodexho de dienstencheques uitgeven. Gebruikers moeten wel nog tot 31 december bestellen bij Accor, de vorige maker. De cheques van Accor blijven geldig tot de vervaldatum.

  Het gebruikersnummer van de klant blijft ongewijzigd, net zoals de procedure en de prijs van een dienstencheque. De leveringstermijn wordt korter, en de cheques krijgen een nieuwe look.

  Het systeem van de dienstencheques, waarmee onder meer huishoudhulp kan worden betaald, telde in oktober 575.765 gebruikers. Maandelijks worden ongeveer 4 miljoen cheques uitgegeven. De kost voor de RVA, die het systeem financiert, bedraagt dit jaar zowat 530 miljoen euro. (belga/sam)

  bron : HLN

  19-12-2007 om 06:46 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  18-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Betalen we meer voor een doktersbezoek ?

  Artsen en ziekenfondsen hebben onderhandeld over de erelonen voor volgend jaar. Het overleg verliep moeizaam, vooral omdat er twee grote discussiepunten op tafel liggen.

  De eerste hinderpaal voor een tarievenakkoord ligt bij de huisartsen. Die willen een hoger ereloon voor consultaties na 18 uur 's avonds. De ziekenfondsen zijn daar niet voor te vinden, tenzij de artsen deel uitmaken van georganiseerde wachtdiensten.

  Het tweede probleem zit bij bepaalde specialisten, zoals pediaters en psychiaters. Die verdienen nu te weinig in vergelijking met andere specialisten zoals klinisch biologen en radiologen.

  Het ziekenfonds wil hen een extraatje geven, maar stuit op protest van de artsenvakbonden. Die willen een even grote indexverhoging voor iedereen.

  Indien er geen akkoord uit de bus komt, mogen de artsen vanaf volgend jaar vrij hun ereloon bepalen, en dat komt de patiënt waarschijnlijk niet ten goede.

  bron : VRTnieuws

  18-12-2007 om 12:18 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recordaantal huurders kan sociale woning niet betalen
  Het totale bedrag aan huurachterstallen in Vlaanderen is vorig jaar met 20,9 procent gestegen tot 12,66 miljoen euro. De hogere huurprijzen, de stijgende levensduurte en de hogere energieprijzen zijn daarvoor verantwoordelijk.

  Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) zou naar schatting 5 à 10 procent van de sociale huurders problemen hebben om op tijd te betalen. Daarbovenop worden ook meer mensen uit hun huis gezet.

  Enkel in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen werd een daling genoteerd. De huurachterstal stijgt in Limburg met 40,2 procent, in Oost-Vlaanderen met 60 procent en Vlaams-Brabant spant de kroon met een stijging van maar liefst 66,8 procent.

  Wanneer er sprake is van wanbetaling kunnen de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) in principe zelf de huuropzeg betekenen zonder gerechtelijke tussenkomst. Vorig jaar werden 426 opzeggingen door SHM's uitgevoerd met gerechtelijke tussenkomst zonder uitdrijving, en 337 opzeggingen met uitdrijving. Dat is het hoogste aantal ooit.

  "Nochtans hoeft het niet altijd zo ver te komen", zegt Carl Decaluwé, die de cijfers opvroeg. "Sommige maatschappijen ondernemen veel te laat actie. Het is aan hen om op tijd de bemiddeling en de hulp van de OCMW's in te roepen. Ze moeten niet pas in actie schieten als de huurder al maanden te laat betaalt, maar op dag één na de uiterste vervaldag moet de huurder een signaal krijgen. Dienstverleners moeten veel sneller ingeschakeld kunnen worden. Een goed georganiseerd woonbeleid is van levensbelang. De overheid moet niet enkel in bakstenen investeren maar ook in mensen."

  De gemiddelde huurprijs is de laatste jaren met bijna 6 procent gestegen. Meer en meer mensen moeten een maximumbedrag van hun inkomen aanspreken om de huur te kunnen betalen. (ne)

  18-12-2007 om 12:14 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Vlaanderen in Actie' neemt tweede start
  Brussel l Ruim tweehonderdvijftig captains of society (maatschappelijke vertegenwoordigers uit de administratie, het bedrijfsleven en de academische wereld) brainstormden gisteren over de toekomst van Vlaanderen. Het actieplan Vlaanderen in Actie, dat van minister-president Kris Peeters (CD&V) een nieuw elan kreeg, wil van Vlaanderen tegen 2020 een van de vijf Europese topregio's maken. Nu staan we op plaats 27.
  Vorig jaar werden al vier prioriteiten vastgelegd: talent, logistiek en mobiliteit, internationalisering en innovatie. Onder leiding van onder andere Karel Van Miert buigen vier ateliers zich in 2008 over concrete maatregelen. Die moeten volgens Vlaanderen in Actievoorzitter Karel Vinck leiden tot "ingrijpende doorbraakplannen". Het is de bedoeling dat de speerpunten van het actieplan ook de basis vormen voor het regeerakkoord van de volgende Vlaamse regering, die in 2009 start.


  18-12-2007 om 12:13 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  16-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Poolse migranten kiezen massaal voor Vlaamse knelpuntberoepen
  De eerste elf maanden van dit jaar heeft Vlaanderen 24.052 arbeidsvergunningen voor knelpuntberoepen afgeleverd. Liefst 19.000 van die vergunningen gingen naar Polen, die vooral in de Vlaamse fruitteelt aan de slag gingen.

  De Polen worden op grote afstand gevolgd door de Roemenen met 2.370 en de Bulgaren met 1.580 vergunningen. Slowakije is vierde met amper 417 exemplaren. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, die De Morgen opvroeg.

  De regeling voor knelpuntberoepen ging in mei vorig jaar van kracht. Het was de eerste keer dat werknemers uit de nieuwe lidstaten op relatief grote schaal legaal in België aan de slag konden. De nieuwe procedure voorziet in een soepele verlening van arbeidskaarten voor 133 knelpuntberoepen in Vlaanderen. De lijst bevat zowel metselaars en landbouwkrachten als directeurs en ingenieurs.

  De sector van de land- en tuinbouw blijkt met afstand het populairst en is goed voor bijna 17.000 vergunningen, het merendeel daarvan voor fruitplukkers in seizoensarbeid. De bouwsector volgt als tweede en stelt vooral metselaars en vloerders (1.177 vergunningen) tewerk. Er werden ook 688 vergunningen voor slagers uitgereikt, 400 voor chauffeurs, 173 voor matrozen en 15 voor directeurs. De 'Poolse loodgieter' blijkt met 136 vergunningen niet echt een hit. De Vlaamse administratie drukt erop dat het om 24.000 vergunningen gaat en niet personen. Zeker voor het segment seizoensarbeid bevat het cijfer dubbels.

  Opmerkelijk is dat de nieuwe Europeanen veel vaker naar Vlaanderen trekken dan naar Brussel en Wallonië. "In Brussel gaat het over enkele honderden vergunningen, in Wallonië over enkele duizenden", weet Eric Vernaillen, administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Een verklaring voor het verschil zoekt de ambtenaar vooral bij de omvangrijkere fruitsector in Vlaanderen. Anders dan in Vlaanderen behoort die sector in het zuiden van het land niet tot de lijst van knelpuntberoepen. De Waalse lijst is met een 90-tal beroepen ook heel wat korter dan de Vlaamse.

  Populaire maatregel

  De 24.000 werkvergunningen betekenen dat de regeling dit jaar alleen maar aan populariteit gewonnen heeft. Vorig jaar leverde de Vlaamse overheid immers slechts 5.289 vergunningen af. "We vermoeden dat werkgevers de regeling pas nu goed leren kennen", zegt Vernaillen. Jos Barbé van de cel migratie binnen het Subsidieagentschap wijst er ook op dat Roemenen en Bulgaren pas sinds begin 2007 van de regeling kunnen gebruikmaken, aangezien ze pas toen lid werden van de Unie.

  Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) toont zich verheugd over de cijfers. "Het bewijst dat we de werkgever een snel en efficiënt alternatief aanbieden bij arbeidsmarkttekorten." Vandenbroucke wijst er tegelijk op dat de aantallen buiten de fruitteeltsector niet zo bijzonder groot zijn. Volgens hem een aanwijzing dat werkgevers nog steeds hun toevlucht nemen tot bestaande mechanismen van detachering en zelfstandigheid, al dan niet met een schijnstatuut. Onderzoek aan de Leuvense en Antwerpse universiteit wees eerder ook al in die richting. Het Vlaamse ondernemingennetwerk Voka is niet onder de indruk van de cijfers. "We hebben berekend dat België 500.000 nieuwe actieven nodig heeft om het hoofd te bieden aan de vergrijzing", stelt arbeidsmarktspecialist Gianni Duvillier. "Die moeten er niet allemaal door arbeidsmigratie komen. Maar ook dan nog zijn deze cijfers erg pover, zeker als je ziet hoeveel seizoensarbeiders er bij zijn." Voka pleit voor een afschaffing van de arbeidskaart voor nieuwe Europeanen. (Kris Hendrickx)

  Bron : De Morgen

  16-12-2007 om 11:11 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  14-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We betalen steeds meer voor onze boterham

  Bijna alle voedingsmiddelen zijn het afgelopen jaar duurder geworden. Dat blijkt uit een studie van Test-Aankoop.

  De consumentenorganisatie vergeleek de prijzen van 40 voedingsproducten en 20 andere producten tussen januari en augustus.

  Bij de voeding werden alle producten duurder, brood en margarine zelfs respectievelijk 7 en 10 procent. Alle voedingsproducten samen werden gemiddeld 3 procent duurder.

  "Vooral de gezinnen met een laag inkomen worden getroffen", zegt Ivo Mechels van Test-Aankoop.

  "De nieuwe regering zou voor hen werk moeten maken van structurele maatregelen zoals een vervangingsinkomen."

  Volgens Test-Aankoop zijn de prijzen van alle producten sinds 2000 gestegen met zo'n 20 procent.

  Bron : VRT nieuws

  14-12-2007 om 10:51 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  13-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hup Holland Hup

  Vier dagen de grens overgestoken naar Nederland met de bedoeling om eens even al het communautaire gezwets achterwege te laten en wat te ontspannen. Op de routeplanner die netjes was afgeprint stond tussen twee wegaanduidingen is : Entry into Netherlands.

  Direct rijzen de eerste windmolens als paddenstoelen uit de grond en ook zonne-energie doet blijkbaar zijn intrede. Wegenverlichting en signalisatieborden zijn op sommige plaatsen al voorzien van zonnepanelen. Wat ook direct opvalt is dat Nederlanders blijkbaar geen drang hebben om in de file bij het invoegen de laatste centimeter van ruimte volledig uit te knijpen. Al direct een paar verademingen.

  Als we ons een eerste keer in de straten van Nijmegen begeven valt het al direct op hoe vlot en warm de omgang is. Overal een aangename babbel en tussen het hangen van de kerstversiering, in één of ander bruin café, kregen we een adres om romantisch te gaan eten. Restaurant De Bock zat dan ook afgelaten vol. Wij een tafeltje voor twee met vlak achter ons een tafel van tien. Direct hoorbaar dat die tafel geen alledaagse bezetting kende vermits het gezelschap bestond uit Nederlands -en Duitstalige. Blijkbaar elkaar ook gewoon leren kennen want het voorstellen was nog volop aan de gang. Verassend wel dat het nog geen minuut heeft geduurd voordat heel het gezelschap spontaan overschakelde op het Engels. Zonder zever, zonder ambras en toch verstaanbaar aan het vele buldergelach te horen. Tja denk je dan, wij hebben ook zo van die groepjes van tien personen die elkaar veel te vertellen hebben. Spijtig genoeg schakelen die niet over en verkiezen ze nog liever van elkaar niet te verstaan.

  Op de kamer gekomen toch maar even de TV opgezet en alsof de Belgische problemen mee uit de valies zijn gekropen werd ook de te hoge prijs voor medicijnen in Nederland zwaar op de korrel genomen. Voor –en tegenstanders, mensen met veel geld en mensen met heel wat minder. Europa slaat blijkbaar overal genadeloos toe !

  De volgende dag wat rond geslenterd in Arnhem. Als mijn vriendin wat handtassen staat te keuren wordt er al spontaan een kop koffie aangeboden. Doen ze dat eigenlijk bij ons nog ? Vrolijke oudere vrouw die direct vraagt van waar in België dat wij afkomstig zijn. Blijkt dat ze zelf ook een ruime Belgische vriendenkring heeft zowel in Vlaanderen als Wallonië. “Goh jullie zijn zulke aangename warme mensen ! Het is echt een plezier om bij jullie te komen. Hier bij ons, pfffff, niet te doen” Wij verschieten en zeggen net het omgekeerde. Hier spreken ze allemaal hetzelfde taaltje en zijn ze elkaar ook al deftig beu precies ? In elk geval, in elke winkel beginnen de mensen hier spontaan een praatje met elkaar te slaan en dat is in schril contrast met de kille, grimmige sfeer die er bij ons hangt in de meeste bakkers, beenhouwers,…

  De derde dag blijkt nog maar eens dat Nederlanders echt wel wakker liggen van de vraag naar meer Europa en de sociale afbraak die daaraan gekoppeld is. Een spontane fakkeltocht, ’s avonds, door de straten brengt de realiteit weer eens angstvallig dichterbij. Gelukkig zakken we samen even onderuit in de schouwburg in Arnhem en op het menu staat de musical Fame. En al schat ik dat er een 600-tal mensen in de zaal zitten men roept naar elkaar en zwaait van beneden naar het balkon en niemand die daar iets van zegt of rare bekken trekt. Jaja, het is echt wel een plezier om bij ons te komen als je dit zo ziet. Niet dus !

  Maar ja aan alle goede dingen komt een eind en op de terugweg lezen we op de routeplanner : Entry into Belgium. Zouden ze het al gesnapt hebben bij ons ?

  13-12-2007 om 23:00 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  12-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  100.000 handtekeningen voor solidariteit wo 12/12/07 - In Brussel is vandaag een petitie met 100.000 handtekeningen overhandigd aan premier Guy Verhofstadt (Open VLD). De ondertekenaars vragen dat de solidariteit in België behouden blijft en dat de sociale zekerheid niet gesplitst wordt. De petitie is een initiatief van de vakbonden en kreeg onder meer steun uit de culturele wereld. (Belga) Deze keer hebben ook veel Vlamingen de petitie ondertekend. "Meer dan 60.000 handtekeningen zijn van Vlamingen", zegt Hendrik Vermeersch van de socialistische bediendenvakbond en initiatiefnemer van de petitie. "De sociale zekerheid is van iedereen, dus mag iedereen ondertekenen", aldus Vermeersch. De 100.000 handtekeningen zijn niet het einde van de actie "Red de solidariteit". "We willen nu tot 200.000 gaan en we gaan in het hele land activiteiten organiseren", zegt Vermeersch. De initiatiefnemers van de actie zijn ook bezig met de organisatie van een festival. Premier Verhofstadt (foto) heeft gezegd dat hij bij zijn opdracht om een interim-regering te vormen rekening zal houden met de verzuchtingen.

  12-12-2007 om 20:06 geschreven door serge seret  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hdb
  www.bloggen.be/hdb

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!