Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  28-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.40.000 werklozen krijgen te hoge uitkering

  Een op de tien werklozen liegt over zijn gezinssituatie om een hogere uitkering op te strijken. Dat zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) in Het Belang van Limburg.

  Uit cijfers van de RVA blijkt dat elk jaar zo'n 40.000 werklozen een te hoge uitkering ontvangen. "De bijstandsgerechtigden geven vaak onjuiste of onvolledige informatie om hiermee onrechtmatig een te hoge uitkering te ontvangen", aldus Lahaye-Battheu

  Volgens het Open VLD-Kamerlid wordt er te weinig gedaan tegen dergelijke uitkeringsfraude.

  "Het aantal controles daalt systematisch. Ik vind dat onbegrijpelijk, want de controles blijken te werken."

  Persoonlijke noot :

  Blijkbaar is men bij open-VLD weeral vergeten hoeveel bedrijven geen belastingsformulier hebben ingevuld in 2006 en hoeveel daar nog mee wegkwamen ook. Daarom is het volgende schrijven ook vertrokken naar mevrouw Lahaye-Battheu :

  "Mevrouw Lahaye-Battheu,

  Ik begrijp volkomen dat U niet kan begrijpen dat het aantal controles op uitkeringen systematisch daalt terwijl het systeem bewijst dat het werkt.

  Mag ik U er dan ook op wijzen dat in 2006 maar liefst 33.710 bedrijven geen belastingsformulier heeft ingevuld en dat 28344 daar nog mee wegkwamen ook !

  De vraag is dan ook heel simpel. Wie pleegt hier de gootste fraude en welke fraude gaan we eerst aanpakken !?

  Mvg

  Sven Naessens"

  28-12-2007 om 23:32 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonnepanelen aan Beverse bushokjes

  Beveren gaat de schuilhokjes aan de bushaltes uitrusten met zonnepanelen. Dat is goedkoper en milieuvriendelijker dan verlichting met elektriciteit.

  In eerste instantie worden de panelen geïnstalleerd aan 43 bushokjes die de gemeente zelf beheert.
  Aan de Grote Baan in Melsele staat nu al een proefopstelling, met een bewegingsdetector en ledverlichting die aangaat wanneer iemand aan het bushokje aankomt.

  Een Gentse firma heeft samen met de firma Janssens uit Lokeren het prototype gemaakt, want de techniek is volledig nieuw.

  "We hebben dit twee jaar geleden al laten onderzoeken, maar toen bleek het technisch niet mogelijk", zegt schepen van Openbare Werken Luc Maes (Open VLD).

  "Want vooral in de donkere wintermaanden moet een lange nacht worden overbrugd en dan was er te weinig zonne-energie om het bushokje ook 's morgens nog te kunnen verlichten. Maar intussen zijn de technieken geëvolueerd."

  Het plaatsen van een zonnepaneel kost 1.250 euro, maar de gemeente maakt zich sterk dat die kostprijs na 1 jaar zal terugverdiend zijn.

  Bron : VRT nieuws

  28-12-2007 om 23:24 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  27-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fiscus betaalt later terug
  Door voorrang te geven aan bepaalde belastingaangiftes verdiende de fiscus de jongste vier maanden 842miljoen euro voor de schatkist.

  Sinds september viel het aanslagformulier bij bijna 2,2miljoen Belgen in de bus. Iets meer dan de helft daarvan -1,2miljoen formulieren- eindigt op een bedrag dat door de fiscus moet worden terugbetaald. Dat is gemiddeld net geen 631 euro per aangifte, in het totaal 760 miljoen euro.

  Daartegenover staan 985.000 afrekeningen van landgenoten die belastingen moeten bijbetalen. Daarbij gaat het duidelijk om veel grotere bedragen -gemiddeld 1.102 euro per aangifte-, die de fiscus samen 1,086 miljard euro extra inkomsten opleveren. Per saldo kon de administratie tijdens de jongste vier maanden dus 326 miljoen euro extra inkomsten boeken.

  Maar dat kon enkel, zegt Carl Devlies, door de aangifteformulieren te selecteren waarbij slechts relatief kleine bedragen moeten worden terugbetaald. Het CD&V-kamerlid is al jaren gespecialiseerd in fiscaliteit en houdt de cijfers systematisch bij.

  Vorig jaar, legt hij uit, moesten in het totaal ruim 6,6miljoen aangiftes behandeld worden. Bij 3,15 miljoen daarvan had de fiscus te veel bedrijfsvoorheffing ingehouden en kreeg de belastingplichtige dus geld terug. Gemiddeld ging het om 1.175 euro per aanslag, goed voor een totaalbedrag van 3,7miljard euro.

  Daartegenover stonden 1,94 miljoen aangiftes van belastingplichtigen die gemiddeld 1.378 euro moesten bijbetalen -in het totaal 2,68 miljard euro extra inkomsten voor de fiscus. De resterende 1,53 miljoen aangiftes werden ingeschreven met een nulsaldo, wat betekent dat de al afgehouden bedrijfsvoorheffing -het deel van het loon dat de werkgever maandelijks als voorschot rechtstreeks doorstort aan de fiscus- precies voldoende was om de verschuldigde belastingen te dekken.

  De jongste jaren, zegt Devlies, moet de fiscus steeds meer terugbetalen dan hij extra ontvangt. 'Dat heeft alles te maken met de renteloze lening die we de staat sinds 2004 jaarlijks toestaan doordat de fiscale hervorming niet volledig wordt doorgerekend in de bedrijfsvoorheffing (DS 24december).

  Maar, voegt hij eraan toe, de verhouding tussen het aantal aangifteformulieren en de sommen die respectievelijk moet worden terug- of bijbetaald, is al die tijd behoorlijk stabiel.

  En diezelfde extrapolaties leren nu dat bij 2,2miljoen reeds behandelde aangiftes de fiscus normaal al 1,87 miljard euro had moeten terugbetalen en 1,36 miljard extra had moeten ontvangen. Per saldo diende de fiscus dus 516miljoen euro terug te betalen. Dat hij integendeel 326 miljoen euro extra kon innen, besluit Devlies, kan dus enkel te maken hebben met een 'sturing' in de richting van belastingplichtigen die weinig moeten terugkrijgen.

  Bron : Het nieuwsblad

  27-12-2007 om 10:16 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  26-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INTERIMREGERING MOET KOOPKRACHT EN SOLIDARITEIT VRIJWAREN
  Krijtlijnen van ACV en ABVV

   Geconfronteerd met sterke prijsstijgingen en verlies van koopkracht, met op de achtergrond een slepende politieke crisis, trokken ACV en ABVV aan de alarmbel. Wij eisen dringende maatregelen om de koopkracht te vrijwaren en te versterken, ondersteund door de gemeenschappelijke vakbondsbetoging van 15 december.

  ABVV en ACV stellen vast dat dit politiek tot een déclic heeft geleid. En dat vandaag een interimregering aantreedt om, met een beperkt programma, op korte termijn te doen wat moet worden gedaan.

  Deze regering moet voor ACV en ABVV drie duidelijke prioriteiten hebben:

  -                      de koopkracht ondersteunen (in het bijzonder door welvaartsaanpassingen bovenop de reeds beschikbare enveloppes en een nettoverhoging van de lagere lonen, met absolute vrijwaring van de index);

  -                      dringende uitvoering van sociale dossiers die al een tijd liggen te wachten;

  -                      een volwaardige dialoog opbouwen tussen gemeenschappen, op basis van wederzijdse solidariteit.

   ABVV en ACV trekken daarvoor duidelijke krijtlijnen.

           Het is vrij duidelijk wat de intenties zijn inzake lastenverlaging (lagere werkgeverslasten op ploegenarbeid, onderzoekers en lage lonen enerzijds en lagere personenbelasting anderzijds). Er is daarentegen veel onduidelijkheid over de welvaartsvastheid. Voor ons moet het structurele mechanisme inzake welvaartsvastheid niet alleen intact blijven. Maar in uitvoering hiervan vragen we  voor de pensioenen ook een onmiddellijke omzetting van de welvaartsbonus in hogere maandbedragen. Tevens moet er een dringende bijkomende inhaalbeweging komen voor alle vervangingsinkomens en voor de kinderbijslag. Dit vereist een bijkomend budget (bovenop het al toegezegde budget) dat minstens in evenwicht is met de lastenverlaging voor werkgevers.

           We herhalen dat een grondige evaluatie van het activeringsbeleid naar werklozen, in de komende maanden, nodig is op basis van de aangekondigde rapporten.

           De regering moet absoluut maatregelen nemen om de stijging van energieprijzen af te remmen (o.a. uitbreiding van stookoliefonds, automatische toekenning sociaal tarief,…) en energiebesparing toegankelijk maken voor ieder.

  Onder meer te financieren door afroming van superwinsten, gemaakt met afgeschreven kern- en steenkoolcentrales, op een onvoldoende concurrentiële markt.

           De lasten op de lonen moeten verminderd. Die op vermogens verhoogd. We verzetten ons daarom tegen verdere verlaging van de vennootschapsbelasting en vragen een dringende evaluatie van de notionele investeringsaftrek. En zeker ook tegen diegenen die de interimregering willen misbruiken voor de intrekking van de nieuwe meerwaardebelasting op obligatiefondsen (die gaat naar de sociale zekerheid).

           We herhalen dat werknemers in flexibele contracten meer zekerheid moeten krijgen. Wat haaks staat op een beleid om grendels op interimarbeid weg te schuiven.

           We vragen de onmiddellijke intrekking van de regeling voor de verhaalbaarheid van advocaatkosten. Gezien die zware schade toebrengt aan de toegankelijkheid van arbeidsrechtbanken.

          We nemen er akte van dat de premier het belang van sociale dialoog onderstreept en aankondigt dat de sociale partners zullen betrokken worden bij de uitwerking van het beleid.

   ACV en ABVV volgen zeer kritisch de voorbereiding van een nieuwe regering na 23 maart.

   Het debat over de staatshervorming moet zich voor ons afspelen binnen de volgende krijtlijnen:

  -                      vrijwaring van essentiële, federale solidariteitsmechanismen (sociale zekerheid, arbeidsrecht en centrale cao’s);

  -                      vooruitgang voor werknemers in Vlaanderen, Brussel en Wallonië;

  -                      herverdeling van middelen (naar het federale, dat 93 % van de vergrijzingskosten torst);

  -                      dialoog met sociale partners.

   We rekenen er op dat de volledige ploeg tot een evenwicht kan komen tussen de sociale, ecologische en economische doelstellingen.

   ABVV en ACV zullen er, in alle onafhankelijkheid, op toezien dat dit debat zo vorm krijgt.


  26-12-2007 om 14:20 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.het Vrijetijdsweb ! voor mensen met een handicap

  Vier West-Vlaamse organisaties voor mensen met een handicap hebben de website vrijetijdsweb.be gelanceerd.

  De site is bedoeld voor mensen met een handicap, hun begeleiders en familie. Op de site staan welke verenigingen er zijn voor mensen met een handicap en welke activiteiten ze organiseren.

  Gemeentebesturen en jeugdverenigingen kunnen op de site ook terecht met vragen voor de organisaties.

  De vier vrijetijdsdiensten zijn : 
  1. VOC Opstap vzw
  2. De stroom vzw
  3. Werkgroep vorming en aktie vzw
  4. Oranje vzw

  Site : www.vrijetijdsweb.be

  De vier vrijetijdsdiensten zullen met een stand aanwezig zijn op de reisbeurs voor mensen met een beperking.

  Om naar de website van de beurs te gaan klik op de afbeelding.

  25-12-2007 om 16:33 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U krijgt twee procent opslag !

  De uitkeringen gaan in januari met een procent omhoog. In februari krijgen ambtenaren twee procent opslag. En ook voor werknemers uit de particuliere sector hangt een loonsverhoging in de lucht.

  Oorzaak van die meevaller is de hoge inflatie vooral te wijten aan de hoge brandstof- en voedselprijzen waardoor de zogenaamde spilindex is overschreden

  Daardoor zullen in januari de sociale uitkeringen met 2 procent omhoog gaan. In februari gebeurt hetzelfde met de lonen van ambtenaren.

  Ook de werknemers in de particuliere sector mogen een loonindexering verwachten, maar het juiste moment daarvan hangt af van de exacte cao-afspraken in hun bedrijfssector.

  Het Federaal Planbureau verwacht trouwens dat de spilindex in oktober volgend jaar opnieuw zal worden overschreden, als gevolg van de sterke prijsstijgingen Maar dat betekent niet noodzakelijk dat u nog eens opslag krijgt. De meeste looncao's laten die tweede indexaanpassing tijdens het jaar 2008 niet toe. Het is van september 2006 geleden dat de spilindex nog eens werd overschreden.

  Bron:
  Het Volk

  Persoonlijke noot :

  "Mensen die werken in sectoren met all-in akkoorden krijgen deze opslag niet vermits de index in het loon zit. Met andere woorden terwijl alles duurder wordt zal hun koopkracht niet mee stijgen. Anders gezegd zij zullen op het einde van de maand minder over houden. Maar ook de mensen die onder cao's vallen waarbij een tweede index aanpassing niet van toepassing is leveren op deze manier koopkracht in.

  Dit is dan ook één van de gevaren die bij de staatshervormong op het vlak van arbeidsrecht op de tafel legt, namenlijk het wettelijk verplichtend kader van de all-in akkoorden. Als de all-in akkoorden voor elke werknemer in België tellen zal dus iedereen van ons aan koopkracht verliezen bij elke prijsstijging !"


  25-12-2007 om 14:05 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stroomfactuur gezinnen enkele euro's duurder in 2008
  De stroomfactuur voor de gezinnen wordt volgend jaar 'enkele euro's' duurder. Dit komt door de nieuwe tarieven van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, waarin nu ook de inflatie is inbegrepen. In vergelijking met 2007 liggen de tarieven, die Elia aanrekent voor het transport van stroom over het hoogspanningsnet, voor 2008-2011 hoger, aldus een woordvoerder van Elia. Toch is het volgens hem 'appelen met peren vergelijken.'

  'De tarieven liggen immers vast voor vier jaar en ook de inflatie is nu ingecalculeerd'. Volgens de zegsman kan je de tarieven van de voorbije vier jaar wel vergelijken met die van de volgende vier jaar. 'En dan liggen de tarieven in lijn', stelt hij.

  De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) keurde het voorstel van Elia over de elektriciteitstransmissietarieven goed voor de periode 2008-2011. Het is voor het eerst dat de tarieven voor een periode van vier jaar worden goedgekeurd.

  Bron : Het nieuwsblad

  25-12-2007 om 13:57 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daklozen leggen met Kerst eisen aan Antwerps stadsbestuur voor
  Voor de vijfde keer organiseren enkele Antwerpse bewegingen die werken met mensen die sociaal uitgesloten zijn “Het meisje met de zwavelstokjes”, een alternatief Kerstfeest in open lucht. Dit feest kende twee succesvolle afleveringen op de Groenplaats, zeer tegen de zin van de plaatselijke middenstand en het Schepencollege. Het was de VLD die, geïnspireerd door de middenstand, vijf jaar geleden het eerste “Meisje met de zwavelstokjes” geen toelating wou geven. Burgemeester Janssens (SP.a) is slechts na mondelinge bedreigingen met “rellen” van onze kant, door de knieën gegaan - enkele dagen voor de geplande datum. Het was zeker dat “de doelgroep” waarmee het “Daklozen Aktie Komitee” (DAK) werkt niet zou deelnemen aan een paternalistische en door de Stad gesubsidieerde buurtmaaltijd “frieten met couscous”, maar op de Groenplaats tot “directe actie” zou overgaan. We hadden het realistische plan om het kruispunt met de Nationalestraat létterlijk in brand te zetten. De nodige “paletten” waren al verzameld. Onze vrienden van de “Arabisch Europese Liga” (AEL) waren bereid steun te geven…

  Lees het volledige artikel op indymedia

  25-12-2007 om 13:42 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  24-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daniel Schoeters is al twee maanden dakloos
  'Elke nacht word ik wakker van de kou'

  Daniel Schoeters (52) leefde ongeveer de helft van zijn leven in gevangenissen en instellingen. In november keerde hij niet terug naar de strafinrichting van Merksplas. Hij leeft nu al twee maanden op straat. 'Ik word vaak wakker van de kou', vertelt hij. 'Ik slaap in metrostations en in leegstaande gebouwen. Soms wacht ik aan een appartementsgebouw tot er iemand buiten of binnen gaat. Dan glip ik de traphal binnen en slaap ik in de kelder, de zolder of de liftruimte.'

  Als psychiatrisch patiënt doorzwom Daniel al heel wat watertjes. Zo verbleef hij een tijdje in de beruchte Brasschaatse instelling Vrij en Vrolijk. 'Ik kreeg er slaag. Maar het was er niet zo erg als ze zeggen.'

  Hij woonde ook een tijdje zelfstandig en kreeg een invaliditeitsuitkering. Maar hij kon zijn geld niet goed beheren en belandde twee jaar geleden in de strafinrichting van Merksplas voor winkeldiefstal. Hij leefde er in een gemeenschappelijke kamer en had problemen met zijn kamergenoten. 'Ik werd gepest en er werd over mij geroddeld. Een aparte kamer kreeg ik niet.'

  Zelfverminking leek toen de enige oplossing voor hem. 'Ik was ongelukkig en sneed met een scheermesje in mijn polsen. Ik slikte ook delen van vorken en lepels in.' Maar dat ligt nu achter hem. Het personeel van de instelling was ervan overtuigd dat hij stilaan klaar was om zelfstandig te gaan wonen. Daarom mocht hij een dag per week naar buiten om een appartement te zoeken. Maar op 12 november keerde hij niet meer terug.

  Daniel wil nu alleen gaan wonen. Hij komt in aanmerking voor een sociale woning, maar moet nog enkele maanden wachten op antwoord.

  Ondertussen moet hij zien te overleven. Dus bezoekt hij buurthuizen en doet hij vrijwilligerswerk in ruil voor eten. Hij struint ook elke maand de Antwerpse voedselbanken af. Een keer per week gaat hij naar het daklozenrestaurant Kamiano voor een warme maaltijd. 'Bedelen kan ik niet. Ik steel nog wel af en toe ook, maar daar moet ik dringend mee stoppen.'

  Het ergste aan op straat leven vindt hij de verveling en de eenzaamheid. 'Overdag kan ik terecht in de buurthuizen, maar 'savonds zit ik alleen. Dan verveel ik mij dood.'

  Het is nu erg koud 's nachts. Maar in 'zijn' metrostation ligt hij tenminste uit de wind. 'We liggen daar altijd met dezelfde mensen, ook een paar drugsverslaafden. Ook als de politie ons niet wegjaagt, slaap ik maar een paar uur per nacht. De metro's beginnen al vroeg te rijden en ik word elke nacht een paar keer wakker van de kou.'

  'Ik heb al wel eens in de gevangenis en de instelling Kerstmis gevierd. Het eten is dan wat beter en ze geven wat minder straffen. Maar ik ben blij dat ik op kerstavond bij Kamiano terecht kan. We krijgen er lekker en warm eten. Kerst onder de blote hemel zou maar droevig zijn. Mijn droom voor 2007? Ontslagen worden uit de internering. Ik heb nu 25 jaar binnen gezeten. Ik moet dringend iets van mijn leven maken. Buitenkomen zou een mooi kerstcadeautje zijn.'

  bron : Het Nieuwsblad

  24-12-2007 om 11:34 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezin betaalt bijna 1.000 euro te veel aan fiscus
  Een modaal gezin zou in dit land maandelijks 82 euro meer op zijn bankrekening krijgen, als de regering de nu al vijf jaar oude fiscale hervorming eindelijk zou toepassen.

  Een gezin met twee kinderen zal volgend jaar 980 euro meer aan de fiscus betalen dan nodig is. Pas anderhalf jaar later krijgt het dat bedrag teruggestort, zonder rente. Dat blijkt uit de "sleutelformule" waarmee de belastingadministratie jaarlijks bepaalt hoe de bedrijfsvoorheffing moet berekend worden. Ook volgend jaar zal geen rekening worden gehouden met de volledige fiscale hervorming die begin van dit decennium werd doorgevoerd.

  Laatste fase
  De laatste fase van de belastinghervorming schakelde gehuwden en alleenstaanden begin 2004 fiscaal gelijk. De eerste schijf van het inkomen, waarop geen belastingen verschuldigd is, is voor gehuwden toen fors opgetrokken. Volgend jaar gaat het om 6.150 euro per belastingplichtige.

  Maar bij het berekenen van de bedrijfsvoorheffing moet de werkgever dat beperken tot 5.220 euro. Verder heeft de regering de belastingschijven van 55 en 52,5 pct afgeschaft en de inkomensschijven verruimd waarop 30 en 40 pct belasting verschuldigd is. Daardoor duurt het langer voor je meer belastingen betaalt. Maar ook hier moet de werkgever van de fiscus werken met een veel lager bedrag.

  Per saldo mondt een en ander voor een modaal gezin met twee kinderen, dat in een gemeente woont waar 7 pct gemeentebelasting verschuldigd is, uit in een bedrijfsvoorheffing die 981,54 euro hoger ligt dan nodig. Kinderloze paren betalen 935,2 euro te veel. Enkel alleenstaanden zijn beter af.

  bron : De Morgen

  24-12-2007 om 11:28 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tlissewegenartje
  www.bloggen.be/tlissew

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!