Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Pieter timmermans :
 • notionele intrestaftrek
 • De dienstencheque, duurder maken of niet ?
 • Vandenbroucke hekelt federale aanpak in dossier grensarbeid
 • 50.000 Belgen extra op zwarte lijst verzekeraars
  Syndicale links
 • Syndicale vrijheden
 • Vragen aan andere militanten over OR, CPB of syndicaal ?
 • Foto

  09-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om over na te denken
  Rudy Aernoudt

  Dit is een artikel om uit te printen. Separatisten moeten dit doen omdat ze deze tekst verguizen en verwijzen naar de brandstapel. Middeleeuwse boekverbrandingen zijn in strijd met de vrije meningsuiting, maar een artikel gebruiken om de haard aan te steken in koude winterdagen, dat moet wel kunnen. Voor antiseparatisten beschouw ik de tekst als een soort nieuwjaarsgeschenk dat ze altijd op zak zouden moeten hebben tijdens de komende feesten om, zodra het communautaire aan bod komt, de discussie aan te gaan op basis van argumenten. En voor de kritische lezer die separatist noch antiseparatist is, hoop ik dat deze tekst hem of haar toelaat een eigen standpunt te bepalen; daarbij echter niet vergetende dat ik niet vrij ben van enige vooringenomenheid, precies op basis van mijn eigen argumenten. Tezelfdertijd weet ik dat door het vooruitschuiven van argumenten in telexstijl, ik mij bijzonder blootstel aan kritiek, en verwijs dan ook graag, voor diegene die deze argumenten willen afbreken, naar mijn boek voor meer tekst en uitleg. (Vlaanderen - Wallonië, je t'aime mois non plus)

  1. Het imago van België, met als hoofdstad Brussel, tevens hoofdstad van Europa, kan nooit worden geëvenaard door de regio's. Regio's hangen dus beter hun karretje aan Belgie/Brussel, dan te splitsen en belastinggelden te investeren in image-building die nooit de Internationale allures van Brussel zal overschrijden.

  2. De impact van België in de Europese Unie is veel groter dan de som van de impact van de regio's. België is een van de stichtende leden van de Europese Unie en kan meer wegen in het Europese proces dan Vlaanderen of Wallonie dat zouden kunnen als een van de bijna driehonderd regio's die de Unie telt, zelfs als het een onafhankelijk land zou worden.

  3. Intraregionale verschillen zijn groter dan interregionale verschillen. Zo zijn de verschillen inzake gebruik van de sociale zekerheid groter tussen Oostende en Antwerpen dan tussen Vlaanderen en Wallonie. Zo is ook Waals-Brabant de rijkste provincie en krijgen zes van de acht West-Vlaamse arrondissementen transfers. De interregionale verschillen zijn dan ook geen afdoende basis voor splitsing.

  4. De taal als scheidingscriterium is een archaïsche maatschappijopvatting die uitgaat van de gedachte één volk, één natie, één taal. We hebben al diverse malen in de, ook recente, geschiedenis gezien tot welke inhumane toestanden dat kan leiden.

  5. Economisch komen alle regio's, Wallonie, Brussel en Vlaanderen, verarmd uit de splitsing. Dit geldt zeker voor Vlaanderen indien het bij de splitsing ook, noodzakelijkerwijze, zou opteren afstand te doen van Brussel. De 250.000 Vlamingen die er werken zouden daar dan hun belastingen betalen wat de "winst uit transfers" al bijna volledig zou neutraliseren.

  6. Cultureel zou een splitsing een verarming betekenen. We mogen niet langer de taal beschouwen als een splijtzwam, maar eerder als een verrijking. Breng Franstalige leerkrachten naar Vlaanderen en vice versa; organiseer taalbaden en we worden er allen taalkundiger van. Meertaligheid is in deze geglobaliseerde wereld geen overbodige luxe. Subsidieer cultuuractiviteiten die verschillende culturen samenbrengen, eerder dan activiteiten gebaseerd op een gettobenadering.

  7. Intense samenwerking organiseren tussen de regio's, is veel gemakkelijker dan splitsen. Denken we maar aan het "probleem" Brussel of aan onze overheidsschuld. Overigens, na zeven jaar Lambermontakkoorden zijn we er nog steeds niet in geslaagd de splitsing van de plantentuin van Meise uit te voeren. Als we nog geen plantentuin kunnen splitsen, laat ons dan stoppen met te stellen dat een land splitsen gemakkelijk is.

  8. Als regio's moeten we onze complementariteit meer gebruiken. De werkloosheid in Brussel en in gedeelten van Wallonië moet de naar schatting 150.000 vacante betrekkingen in Vlaanderen kunnen opvullen. Meteen verwateren de transfers als sneeuw voor de zon en kunnen Vlaamse ondernemingen hun groeiplannen realiseren. Dit veronderstelt wel een aanpassing van de arbeidsreglementering waar werken meer moet lonen dan niet werken.

  9. Splitsen is demagogisch. Samenblijven is democratisch gezien in enquêtes negen op tien inwoners pleiten voor het behoud van België.

  10. Om solidariteit te institutionaliseren, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid, is het belangrijk om een voldoende draagvlak te hebben. Solidariteit moet wel gekoppeld worden aan verantwoordelijkheid. Wallonië heeft als grootste uitdaging: de aanpak van de jongerenwerkloosheid, Vlaanderen zijn demografische evolutie en Brussel veiligheid en intern goed bestuur.

  11. België vertegenwoordigt ongeveer twee procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie. Deze twee procent in drie delen hakken (1,1 voor Vlaanderen; 0,4 voor Brussel en 0,5 voor Wallonië) leidt tot economische versnippering.

  12. België mag, als stichtend lid van de Europese Unie, geen precedent scheppen voor politieke versnippering van Europa, die de Europese constructie nog meer onbestuurbaar zou maken en de positie van Europa in de wereld zou verzwakken.

  13. Bepaalde beleidsdomeinen kunnen efficiënter worden uitgevoerd op federaal niveau dan op regionaal niveau. Denken we maar aan de geluidsnormen van vliegtuigen. Anderzijds moet de opvolging van de werklozen bijvoorbeeld, zo lokaal mogelijk geschieden.

  14. De tendens is naar verdere europeanisering en intensere samenwerking tussen landen en dat terwijl wij precies de andere richting zouden uitgaan. Zullen we eerst onze reglementeringen regionaliseren om nadien te harmoniseren op Europees niveau?

  15. Noch Vlaanderen, noch Wallonië, noch Brussel zal de levenskwaliteit van zijn inwoners zien stijgen door een splitsing.

  (Oorspronkelijk gepubliceerd als Column in Trends, 20 december 2007)

  09-01-2008 om 22:07 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  08-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.3,3% inflatie in OESO-landen in november

  Niet alleen België kampt met een hoge inflatie. De consumptieprijzen in de 30 OESO-landen samen waren in november vorig jaar gemiddeld 3,3% gestegen tegenover november 2006.

  De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, telt veel Europese leden maar ook Australië, Canada, Japan en de VS zijn er lid van.

  In oktober bedroeg de inflatie binnen de OESO nog 2,8%. België had in november een inflatie van 2,9%.

  De inflatie in de eurozone lag in november met 3,1% net onder het gemiddelde van de OESO-landen.

  In de Verenigde Staten bedroeg ze 4,3%, in Japan 0,6%. In de drie regio's steeg de inflatie ten opzichte van oktober.

  Ook op maandbasis nam de inflatie toe: tussen oktober en november stegen de prijzen in de OESO met 0,5 procent, tussen september en oktober was dat 0,3 procent.

  Bron : deredactie

  08-01-2008 om 23:55 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vooruitzichten 2008 voor de sociale zekerheid
  De sociale zekerheid evolueert voortdurend. Een hele reeks projecten staan op stapel en zouden tijdens het jaar 2008 moeten uitgevoerd worden. Hierna volgt een niet volledig overzicht van maatregelen die in het vooruitzicht liggen. Op voorwaarde uiteraard dat ze door de regering worden goedgekeurd.

  Inzake terugbetaling van geneeskundige verzorging:

  • de MAF (maximumfactuur) zou worden uitgebreid tot de chronisch zieken
  • het kosteloos mondonderzoek zou worden uitgebreid tot de leeftijd van 15 jaar
  • de terugbetaling van de eerste behandeling orthodontie zal waarschijnlijk worden toegekend
  • stents en hoorprothesen zullen normaal beter terugbetaald worden
  • het aandeel dat de patiënt moet betalen voor de eerste 18 kinesitherapiebehandelingen zou verminderen

  Wat het sociaal beleid betreft, zal de FOD Sociale Zekerheid zich toeleggen op:

  • het transversaal thema flexicurity - de hervorming van studentenarbeid (waarschijnlijk 400 uren/ jaar toegelaten arbeid)
  • de problematiek van de schijnzelfstandigen - de harmonisering van het statuut van arbeider en bediende
  • de rationalisering van sommige bepalingen inzake vakantiegeld
  • de vereenvoudiging/modernisering van de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen
  • de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen ervan op de kosten van geneeskundige verzorging en pensioenen
  • de nieuwe financiering van het RIZIV (programmawet in voorbereiding en budget 2008 van het RIZIV)
  • de uitvoering van het nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen
  • de voorbereiding van de nieuwe bestuursovereenkomsten met de OISZ (openbare instellingen van sociale zekerheid)

  Op het gebied van pensioenen:

  • nieuwe aanpassingen in verband met welvaartvastheid zijn voorzien voor bepaalde categorieën van gepensioneerde werknemers en zelfstandigen, ofwel in de vorm van een forfaitaire bonus, ofwel van een verhoging met 2%
  • eind 2008 zullen de particulieren zelf hun pensioenaanvraag kunnen indienen met hun persoonlijke computer, waarbij hun elektronische identiteitskaart als identificatiemiddel zal dienen.
  Bron : Federale overheidsdienst

  08-01-2008 om 23:46 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brussel besteedt "DEEL" geld PC-taks aan werklozen

  Een tiental Brusselse bedrijven gaan het geld, dat ze besparen door het verdwijnen van de PC-taks, voor een deel investeren in beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

  Het voorstel komt van Agoria, de federatie van de technologische industrie. De 13 deelnemende bedrijven zullen 30 procent van het bedrag dat vroeger naar de belasting ging, investeren in de opleiding en sensibilisering van werkzoekenden.

  Het zogeheten taks4training-plan is vanmiddag in de kijker gezet met een kampioenschap PC-werpen waaraan bedrijfsleiders en enkele Brusselse ministers deelnamen.

  Het geld gaat naar een Beroepsreferentiecentrum. Dat kan ofwel het opleidingscentrum Iris Tech+, dat zich bezighoudt met de metaalverwerkende industrie, of Evoliris zijn, dat opleidingen organiseert in informatie- en communicatietechnologie.

  De PC-taks gold in 10 Brusselse gemeenten. Door het afschaffen van de PC-belasting besparen de Brusselse bedrijven naar schatting 7,5 miljoen euro. De gemeenten worden voor de gemiste inkomsten vergoed door het compensatiefonds.

  Dit artikel staat op deredactie

  Het volgende is een stuk uit het artikel dat staat te lezen op ITprofessional

  "In maart werd door Brussels minister van financiën Guy Vanhengel (Open VLD) en minister-president Charles Piqué (PS) een voorstel tot ordonnantie ingediend in het Brussels parlement. Dat voorstel draaide om de oprichting van een compensatiefonds waarop de betrokken gemeenten konden intekenen en zo de "pestbelastingen", zoals de beeldschermentaks, afschaffen. Het fonds omvat 15 miljoen euro en wordt volledig gefinancierd door het Brussels gewest. De helft daarvan wordt aangewend om de beeldschermentaks te doen verdwijnen."

  Persoonlijke noot :

  Er zijn dus 13 bedrijven die  30 procent van het bedrag dat ze vroeger betaalden positief gaan aanwenden. Er gaat dus 7,5 miljoen euro van uit de kas van het Brusselse gewest naar die bedrijven en er steekt nog eens zoveel geld in de compensatiekas voor andere maatregelen.

  Wat doen al die ander ebedrijven dan met het geld dat ze "zomaar" extra zullen krijgen van de bevolking ? En wat doen die dertien bedrijven met de overige 70% die ze er nu gratis en voor niets bijkrijgen ?

  En het resterende bedrag van 7.5 miljoen euro dat in het compensatiefonds steekt is dat ook alléén maar bedoeld voor bedrijven ?

  Ik denk dat er gerust een hoop mensen verschillende "pestbelastingen" kunnen opnoemen, zoals misschien diegene die de compensatiekast spijst ?

  08-01-2008 om 12:52 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Loonsverhoging Duitsland ?
  Omdat de Belgische lonen deels de Duitse volgen via de loonnorm is het uitkijken welke loonsverhogingen er dezer dagen uit de bus komen bij onze oosterburen. De voorzitter van de Duitse dienstenvakbond Verdi heeft er gisteren voor gewaarschuwd dat stakingen in de openbare sector in Duitsland niet uitgesloten zijn als geen rekening gehouden wordt met de eisen voor loonsverhogingen. De vakbond wil een stijging met minstens 8 procent voor de twee miljoen werknemers in de sector.

  De kwestie van de loonsverhogingen verdeelt de politieke kringen in Duitsland, terwijl de vakbonden vastbesloten zijn om dit jaar wezenlijke herwaarderingen te bekomen. Zo eist de vakbond IG Metall een loonsverhoging met 8 procent voor de 85.000 werknemers van de chemische en staalsector en wil IG BCE een verhoging met 7 procent.

  Ze krijgen steun van de ministers van Werk Olaf Scholz (SPD) en Financiën Peer Steinbrück (SPD). "Het moment is gekomen voor loonsverhogingen. De mensen hebben het verdiend", aldus Scholz. Bondskanselier Angela Merkel (CDU) was dan weer minder overtuigd en riep op tot gematigdheid.

  Bron : De Morgen

  08-01-2008 om 12:22 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pensioensparen floreert
  Het spookbeeld van de vergrijzing duwt steeds meer Belgen in de richting van pensioensparen, ook in een tegenvallend beursjaar. De inleg steeg in 2007 met gemiddeld 10procent

  De steeds terugkerende discussies over de financiële gevolgen van de vergrijzing missen hun effect niet. Omdat iedereen tot vervelens toe te horen krijgt dat zijn wettelijke pensioen straks niet zal volstaan, is de interesse voor pensioensparen ook in 2007 fors toegenomen.

  Uit een rondvraag van de redactie bij de vier grote banken - Fortis, KBC, Dexia en ING België - blijkt dat de inleg in pensioenspaarfondsen vorig jaar gemiddeld met 10 procent is gestegen ten opzichte van 2006. De stijging van het aantal nieuw contracten was bij de meeste grootbanken nog veel spectaculairder.

  Niet alleen 40-plussers besloten vorig jaar een extra spaarpot aan te leggen voor de oude dag, ook heel wat jongeren stapten vorig jaar naar hun bankkantoor om aan pensioensparen te doen. De fiscale aftrek, die vorig jaar werd opgetrokken van 800 tot 810 euro, is daar niet vreemd aan. Dat spaarders van dat bedrag ongeveer een derde kunnen recupereren via de belastingen, is voor velen een belangrijke stimulans.

  'Maar ook de bewustmakingscampagnes bij de jongeren hebben hun doel duidelijk niet gemist. Liefst 40 procent van alle nieuwe contracten werden bij ons afgesloten door een jongere onder 30 jaar', voegt KBC daaraan toe.

  De stijging van de inleg viel bij sommige grootbanken wel ongeveer de helft kleiner uit dan het jaar voordien. Zo tekenden Fortis en KBC beiden een toename op van 9 procent, terwijl Dexia het met een stijging van 12 procent net iets beter doet. ING België kon gisteren nog geen concrete cijfers leveren.

  Daar staat tegenover dat de grootbanken vorig jaar heel wat Belgen wisten te overtuigen om voor het eerst aan pensioensparen te doen. Zo steeg het totaal aantal nieuwe contracten bij KBC, Fortis en Dexia met gemiddeld 40.000.

  bron : Het Volk

  08-01-2008 om 12:18 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Farmareus onderneemt gerechtelijke stappen tegen minister Demotte
  In een brief aan alle huisartsen haalt farmareus Merck Sharpe & Dohme (MSD) snoeihard uit naar voormalig minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS). Het bedrijf won de openbare aanbesteding voor cholesterolverlagende simvastatines maar lijkt toch achter het net te vissen.

  "Er is vandaag zelfs een generisch alternatief dat onder de prijs van MSD is gedoken", zegt dokter Dirk Van Duppen, die het kiwimodel in België introduceerde. "Een doosje Zocor (van MSD, ToC) kost vandaag afgerond 31 euro, net zoals de generische alternatieven. Maar met net geen 24 euro gaat Eurogenerics daar nog een flink stuk onder."

  Prijzen waren kunstmatig hoog

  De prijzen hebben betrekking op doosjes met 98 tabletten. De patiënt die een kwart daarvan uit eigen zak betaalt (net geen 6 euro voor ruim drie maanden medicijnen) ziet door de evolutie de prijs van zijn geneesmiddel alvast fors dalen. "In juli 2003, net voor het patent verviel, kostte een doosje Zocor nog 184 euro. Vandaag kost het alternatief 24 euro. Dat geeft vooral aan hoe de prijzen vooraf kunstmatig hoog werden gehouden."

  Van Duppen wijst er ook op dat de kosteneffectiviteit (de kostprijs aan simvastatines per vermeden hartinfarct, ToC) door de prijsverlaging in de buurt komt van de kosteneffectiviteit van aspirine of de zeer goedkope 'plaspillen' tegen hoge bloeddruk.

  In een reactie op de brief laat minister Demotte, intussen aan het hoofd van de Waalse regering, weten verheugd te zijn over de prijsdaling. "Ik kan enkel vaststellen dat vandaag alle geneesmiddelen fors goedkoper zijn geworden voor de patiënt. Dat is goed nieuws. Als bedrijven daarom een gerechtelijke procedure willen opstarten, is dat vanzelfsprekend hun recht."

  Het volledige artikel leest U hier

  08-01-2008 om 12:15 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Winkelkarretje 4 procent duurder in twee maanden tijd
  Naar aanleiding van de aangekondigde stijgende levensduurte en de ongerustheid over de koopkracht ging De Morgen op 6 november van vorig jaar een winkelkar merkproducten kopen. We wilden wel eens weten of onze levensstandaard in de toekomst aan kwaliteit zou moeten inboeten. Onze vrees lijkt gegrond. Toen we een maand later met hetzelfde karretje aan de kassa passeerden, was de prijs al met bijna 2 procent gestegen. Nog eens een maand later werkten we voor de derde keer hetzelfde boodschappenlijstje af. De kassabon leert ons dat we voor veertien van de 25 gekochte producten meer betaalden.

  Slechts twee producten daalden in prijs. Vooral groenten werden fors duurder. Voor een verse bloemkool betaalden we 40 cent meer, maar ook de ingeblikte boontjes klommen van 1 naar 1,49 euro.

  Bron : De Morgen

  08-01-2008 om 12:13 geschreven door sven naessens  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)


  Lees de nota van Verhofstadt hier
 • Hier gaan we verder

 • Info op het net
 • blogspot met alle pamfletten
 • forum sociale zekerheid
 • Wie steunt er ?
 • en francais

 • Stuur ons een mailtje

  Druk op onderstaande knop om ons een mailtje te sturen


  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007

  Blog als favoriet !


  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  cat4u_culi
  www.bloggen.be/cat4u_c

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!