Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  12-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Scherpenheuvel
  Al honderden jaren gaan mensen op bedevaart. Om te bezinnen, om antwoorden te vinden, om gunsten te verkrijgen, uit dank...
  Ook de Heilige Rita ondernam een lange bedevaart in haar leven toen ze al op hoge leeftijd was en gezondheidsproblemen had. Samen met haar medezusters ging ze te voet van Cascia naar Rome, een tocht van 160 kilometer.
  Heden zijn er nog vele mensen die te voet of met de fiets naar Santiago de Compostela gaan, maar het meest bekende en hoogstwaarschijnlijk ook meest bezochte bedevaartsoord is Lourdes.
  In eigen land hebben we ook verschillende bedevaartsoorden waaronder Oostakker een heel bekende is. Zelf ga ik al heel mijn leven regelmatig naar Scherpenheuvel. Al van jongs af ging ik met mijn ouders mee in de maand mei, de maand die aan Maria is gewijd. Later toen ik met de auto kon rijden, reed ik zelf buiten de maand mei al eens naar Scherpenheuvel om even in stilte in de basiliek te zitten.
  Ik zag er in de basiliek mensen die te voet of met de fiets waren gekomen, niet wetende dat ik ook ooit die tocht te voet zou ondernemen.
  Op 1 juli 2012 vertrok ik thuis, niet zeker of ik de lange weg volledig zou uit wandelen. Ik ondernam de bedevaart uit grote dankbaarheid voor het verkrijgen van een prachtige gunst.
  Ik ben verre van een geoefende wandelaar. Dagelijks wandel ik met mijn twee honden maar die afstand kan je niet vergelijken met de afstand van hier naar Scherpenheuvel. Vijf uren ben ik onderweg geweest en ondanks de pijnlijke voeten in de laatste kilometers, was het een tocht die mentaal werkelijk deugd deed. Alleen met mezelf en de lange kilometers, tijd genoeg om na te denken en de zaken te overschouwen. Elke stap bracht me dichter bij de basiliek waar ik Maria kon groeten en danken.
  De aankomst was een fantastisch gevoel die de pijnlijke ledematen enorm verzachtte.
  Een bezoekje aan Scherpenheuvel is sowieso een aanrader. Dat hoeft niet per se te voet of met de fiets, met de auto mag je ook komen. De basiliek is overdag altijd open.

  Hieronder volgt een gebed en een litanie voor Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

   


  Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

  Moeder van God en onze Moeder.
  vol vertrouwen bidden wij tot U:
  schenk ons iets van Uw geloof
  en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen

  Help onze zieken en allen wier hart door leed getekend is.

  Laat geluk en liefde wonen in onze familie:

  Zegen allen die ons dierbaar zijn,
  en blijf ook mij nabij met Uw bescherming.


  Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
  bid voor ons


   


  Litanie van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

  Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons,
  Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons,
  Christus, verhoor ons,
  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons,
  God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
  God, H.Geest, ontferm U over ons,
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Heilige Maria, bid voor ons,
  Maria, uitverkorene Dochter van God de Vader,
  Maria, liefderijke Moeder van God de Zoon,
  Maria, vlekkeloze Bruid van God de Heilige Geest,
  Allerbeminnelijkste Moeder, die de genade bronnen van het Hart van Jezus op aarde doet neerstromen,
  Weldoenende Moeder, die door menige genaden en gunsten getoond hebt dat Gij in Scherpenheuvel wilt vereerd en aanroepen worden, Machtige Moeder, die ons kunt bevrijden van alle gevaar naar ziel en lichaam,
  Welwillende Moeder, die altijd gereed zijt om ons te helpen,
  Barmhartige Moeder, die door uw alvermogende gebeden voor de blinden het gezicht, voor de kreupelen de gang en voor vele zieken de gezondheid hebt bekomen,
  Goede Moeder, die ons van de geboorte tot het graf met de tederste zorgen omringt,
  Zuivere Moeder, die de witte lelie der hemelse deugd van zuiverheid in de harten van uw kinderen doet groeien en bloeien,
  Meedogende Moeder, die de verstotelingen der wereld steeds bewaakt en beschermt,
  Goedertierende Moeder, die het hart van versteende zondaars vermorzelt en hun genade bij God doet vinden,
  Voorzichtige Moeder, die ons in de moeilijke omstandigheden van het leven met raad en daad komt bijstaan,
  Maria, Ster der Zee, die de zeevaarders geleidt en de schipbreukelingen behouden in de haven doet aanlanden,
  Maria, Hulp der Christenen, die voor de rechtvaardige volharding en voor de zondaar beterschap verwerft,

  Laat ons bidden,
  O, Maria, Moeder van de Zaligmaker,
  wij smeken U door de ontelbare gratiën en gunsten welke Gij ten allen tijde zo mild hebt uitgedeeld aan allen die in het gezegend Scherpenheuvel U kwamen aanroepen, zie toch genadig op ons neder.
  O, beste der Moeders, laat ons een weinig putten aan de onuitputbare bron van genaden, waarvan Gij de bewaardster en uitdeelster zijt.
  Verleen ons een vast geloof, een sterke hoop en een vurige liefde, opdat wij Jezus en U altijd meer en meer beminnen.
  Dan immers zullen wij door U in al onze noodwendigheden geholpen worden en eindelijk het geluk bekomen God eeuwig te mogen loven en danken in de hemel voor alle gunsten en zegeningen welke wij door uw machtige voorspraak verkregen hebben.
  Amen.

   

  Categorie:Op bedevaart
  13-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lourdes
  Litanie voor Onze - Lieve - Vrouw van Lourdes


  Moeder Maria verscheen 18 keren aan de Heilige Bernadette Soubirous te Lourdes.
  De Heilige Bernadette Soubirous overleed op 16 april 1879. Aanvankelijk is ze begraven geweest, maar nadat men haar lichaam terug opgroef voor onderzoeken, stelde men vast dat het volledig intact gebleven is. De Heilige Bernadette Soubirous ligt opgebaard in de kapel van Saint Gildard te Nevers, Frankrijk.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Maria, allerverhevenste Moeder Gods, bid voor ons.
  Maria, schitterend boven alle heiligen,
  Maria, machtige Koningin der engelen, die u gewaardigd hebt aan een arme dochter te verschijnen,
  Maria, die tot ons geluk, meermaals in de grot van Lourdes aan Bernadette verschenen zijt,
  Maria, die, een rozenkrans in uw handen, ons aangemoedigd hebt om de rozenkrans te bidden om alzo God te verzoenen,
  Maria, die aan de kleine herderin en aan ons bevolen hebt, veel te bidden voor de bekering van de verblinde zondaars,
  Maria, die dit nederig kind tot de priesters zond om hun te zeggen dat uw wens was een kapel te uwer eer te zien bouwen op de rotsen van Lourdes,
  Maria, die verlangde de processies en heilige bedevaarten te zien herleven,
  Maria, stroom van gunsten en genaden,
  Maria, door uw Onbevlekte Ontvangenis, waarover gij wordt geroemd,
  Onbevlekte Maagd Maria, fontein van gezondheid en bescherming voor alle mensen,
  Onbevlekte Maagd Maria, in alle delen der wereld erkend, bemind en gediend,
  Onbevlekte Maagd Maria, wiens liefde tot uw kinderen de liefde der moeders overtreft,
  Maria, door het miraculeus water van de rots, verkrijg ons ware waters van boetvaardigheid,
  Maria, vanuit het roemrijk hemels hof, waak over ons.
  Maria, moedig ons aan tot het onderhouden der geboden Gods en die van de heilige Kerk,
  Maria, ondersteun uw kinderen op de gevaarlijke wegen van deze wereld,
  Maria, in de strijd tegen de duivel, de wereld en het vlees, bescherm uw kinderen.
  Maria, bij onheil, rampen, overstromingen, armoede en ellende, help uw kinderen.
  Maria, van de goddeloosheid van onze dagen, verlos uw kinderen.
  Maria, van losbandigheid en zedeloosheid, verlos uw kinderen.
  Maria, van het schenden van de zondagen en geboden heiligendagen, bevrijd ons.

  In het uur van de dood, o Maria,
  verberg ons in uw onbevlekt Hart.
  Maria, onze goede Moeder,
  wees onze voorspreekster bij Jezus Christus onze rechter en bid voor ons arme zondaars.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.

  Onze Vader ... Wees gegroet...,

  Bid voor ons, o Heilige en onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, opdat wij de beloften van Jezus Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  O Jezus, God van onuitsprekelijke goedheid, die Maria, uw onbevlekte Moeder tot uitdeelster hebt aangesteld van de oneindige genaden, die uit de eeuwige bron van uw Heilige Hart voortspruiten, en die de wonderbare Maagd zo overvloedig te Lourdes uitdeelt. Wij smeken U nederig, door haar verdiensten en haar gebeden, gewaardig U ons te schenken, wat ons heilzaam is: de gezondheid naar ziel en naar lichaam, maar in ‘t bijzonder de onschatbare genade U beter te kennen en meer en meer te beminnen. Geef dat wij U getrouw dienen op aarde, en U eens, met uw goede Moeder Maria, uw engelen en heiligen, eeuwig mogen loven, beminnen en danken.
  Amen.

  Feestdag Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes: 11 februari
  Feestdag Bernadette Soubirous: 18 februari

   

  Categorie:Op bedevaart


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!