Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  15-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van de Heilige Rita voor Jezus.
  Al van heel jongs af aan had de Heilige Rita een grote verering voor Jezus. Zijn levenswijze in armoede, nederigheid en eenvoud en zijn boodschappen over liefde en hoop, dat hij niemand in de steek laat of aan niemand voorbij gaat, dat hij hulp en vergeving schenkt. In Jezus Zijn ogen zijn we allen gelijk, of we nu rijk of arm zijn, groot of klein, oud of jong. We zijn voor Hem allen even waardevol. Het maakt voor hem niet uit van welk land we zijn, wat onze afkomst is, welke cultuur we hebben, of welke geaardheid. Hij komt altijd op voor de kleinen en de verdrukten.
  Ten tijde dat Jezus als mens tussen de mensen leefde, waren de melaatsen de verworpelingen van de maatschappij. Men zei dat hun ziekte een 'straf van God was'. Maar Jezus bewees het tegendeel. Hij ging naar de melaatsen, schudde hen de hand en sprak hen moed in of genas hen. Hij haalt de mensen uit hun hoekjes, diegenen die in de schaduw geduwd worden. Jezus discrimineert niemand. Hij steekt naar ieder de hand uit, er is niemand die door Hem wordt buitengesloten. Voor Hem zijn we allen uniek en zijn we allen Zijn broeders en Zijn zusters want we zijn allen kinderen van God.
  Vooral voor Zijn lijden en kruisiging had de Heilige Rita een enorme devotie. Tijdens de moeilijke huwelijksjaren en tijdens haar ziekte heeft haar liefde voor Jezus haar veel kracht en moed gegeven. Zonder te klagen heeft ze al de moeilijkheden in haar leven gedragen, steeds denkende aan het lijden van Jezus. Ze heeft vele uren biddend doorgebracht, denkend aan de lijdensweg en kruisiging. De Heilige Rita wordt dan ook meestal afgebeeld met een kruisbeeld.

  Je vindt hier verschillende gebeden tot Jezus en ook tot het Kindje Jezus.

  Om te beginnen volgt een litanie tot het lijden van Jezus. Deze kan gebeden worden op vrijdag, de dag van de kruisiging. Maar ze kan ook op andere dagen gebeden worden natuurlijk.   LITANIE VAN HET LIJDEN VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de werel
  d, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heer Jezus, om onze zonden in de hof van olijven benauwd en bedroefd tot de dood, ontferm U over ons.
  Heer Jezus, door een engel versterkt, opdat wij in alle nood hulp van de hemel zouden leren verwachten,
  Heer Jezus, die uw verrader met minzaamheid hebt ontvangen, om ons de zachtmoedigheid te leren,
  Heer Jezus, door uw leerlingen verlaten, opdat wij alleen op God zouden leren vertrouwen,
  Heer Jezus, door de Joden gebonden, om ons van onze zonden te ontbinden,
  Heer Jezus, door Annas en Kajafas vals beschuldigd, opdat wij alle ongelijk zouden leren verdragen,
  Heer Jezus, door Petrus verloochend, opdat wij onze zwakheid zouden leren kennen en onszelf zouden wantrouwen,
  Heer Jezus, door Herodes met een wit
  kleed bespot, omdat wij het kleed der onschuld verloren hadden,
  Heer Jezus, achter Barabbas gesteld, opdat wij ons nooit boven anderen zouden verheffen,
  Heer Jezus, vreselijk gegeseld en met doornen gekroond, opdat wij alle zinnelijkeheid en alle eerzucht zouden verfoeien,
  Heer Jezus, gelasterd, bespuwd en geslagen, opdat wij onze zinnen zouden versterven,
  Heer Jezus, aan het volk tentoongesteld, opdat wij uw voorbeeld immer voor ogen hebbend, naar dit voorbeeld zouden leven,
  Heer Jezus, door Pilatus aan uw vijanden overgeleverd, om ons van onze vijanden te verlossen,
  Heer Jezus, met het kruis beladen, om ons te leren ons kruis met onderwerping te dragen,
  Heer Jezus, aan het kruis genageld, opdat wij ons vlees met zijn driften en begeerlijkheden zouden kruisigen,
  Heer Jezus, die naakt aan het kruis hebt gehangen, opdat wij voor alle oneerbaarheid zouden schromen,
  Heer Jezus, tussen twee moordenaars gekruis
  igd, om ons de vernederingen te leren beminnen,
  Heer Jezus, die de goede moordenaar in genade heeft aangenomen, opdat wij nimmer zouden wanhopen,
  Heer Jezus, die aan het kruis voor uw vijanden hebt gebeden, om ons te leren onze vijanden te beminnen,
  Heer Jezus, met gal en azijn gelaafd, opdat wij onze tong voor alle zonden zouden bewaren,
  Heer Jezus, die stervende uw Geest in de handen van uw Vader aanbevolen heeft, opdat wij, stervende, onze geest in uw en zijn handen zouden aanbevelen,
  Heer Jezus, die voor ons de bittere dood van het kruis zijt gestorven om ons de boosheid van onze zonden te leren kennen,
  Heer Jezus, die ons door uw dood het leven hebt g
  egeven, opdat wij niet voor onszelf, maar voor U zouden leven,
  Heer Jezus, wiens zijde met een lans doorstoken en wiens hart geopend werd, opdat wij daarin bij alle nood een veilige schuilplaats zouden vinden,
  Heer Jezus, begraven en op de derde dag verrezen, opdat wij, gestorven aan de zonden, tot een deugdzaam leven zouden verrijzen,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle kwaad, verlos ons, Heer.
  Van onverschilligheid jegens uw heilig kruis en lijden,

  Van ongeduld in smarten, Van gebrek aan medelijden, Van onboetvaardigheid van het hart, Van de eeuwige dood,
  Door uw bloedig zweet, Door uw gevangenneming,
  Door uw bespotting en mishandeling, Door uw gruwelijke geseling en smartelijke kroning,
  Door uw afmattende kruisdraging, Door uw pijnlijke kruisiging,
  Door uw verlatenheid aan het kruis, Door uw bittere dood,
  Door uw vijf heilige wonden, Door uw glorievolle verrijzenis,
  Door uw wonderbare hemelvaart,
  In het uur van onze dood, Op de dag van het oordeel,
  Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat uw heilig lijden ons leert, hoe zwaar en verschrikkelijk de zonde is, om welke Gij zoveel geleden hebt,
  Dat wij, door het overwegen van uw pijnen en smarten, alle tegenspoed, alle kwelling en ziekte, geduldig mogen verdragen,
  Dat wij in angst, droefheid en nood ons tot U wenden en uw hulp mogen afsmeken,
  Dat wij alle alle schande, verachting en tegenspoed met overge
  ving aan Gods wil mogen afsmeken,
  Dat wij alle valse betichtingen en onrechtvaardige oordelen naar uw voorbeeld geduldig mogen verdragen,
  Dat wij aan al de vruchten van uw kruis deelachtig mogen worden,
  Dat wij door de kracht van uw kruis de duivel, de wereld en het vlees mogen overwinnen,
  Dat wij in uw heilig Bloed van alle zonden mogen gereinigd worden,
  Dat wij door U geholpen mogen worden om dagelijks ons kruis op te nemen, en U gaarne te volgen,
  Dat wij steeds geneigd mogen zijn om uw heilig lijden met liefde en dankbaarheid te overdenken,
  Dat Gij ons aan de vruchten van uw heilig lijden wilt deelachtig mak
  en,
  Dat wij, dagelijks herdenkend, hoe Gij uit liefde voor ons gestorven zijt, door wederliefde ontstoken mogen worden, ten einde niet voor onszelven maar voor uw dienst te leven,
  Dat wij onze troost in uw heilige Wonden mogen vinden,
  Dat wij in ons laatste levensuur door uw Kruis en uw bittere dood versterkt en beschermd mogen worden,
  Dat Gij ons door uw bitter lijden en uw smartvolle kruisdood, de genade van een zalig sterfuur wilt verlenen,
  Dat Gij door uw Kruis tot de heerlijkheid der verrijzenis gebracht mogen worden,

  Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
  Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
  Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.


  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons.

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw H. Kruis de wereld hebt verlost.

  Laten wij bidden,
  Heer Jezus Christus, die de zondeschuld van de hele wereld in uw kostbaar bloed hebt gedelgd, geef, bidden wij U ootmoedig, dat ook wij, van alle smet en vlek gezuiverd, U door een rein en godgevallig leven mogen behagen hier op aarde, opdat wij eenmaal de vruchten van uw kruisdood mogen oogsten in de hemel. Dit smeken wij U, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  ofwel

  Heer Jezus Christus, die uit de schoot van uw Vader van de hemel op aarde gekomen zijt, en uw dierbaar Bloed tot vergiffenis voor onze zonden vergoten hebt, wij bidden U ootmoedig, verleen ons, dat wij op de dag van het oordeel, staande aan uw rechterhand, mogen horen: Komt, gezegenden van mijn Vader. Amen.


  Categorie:Jezus
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijzonder noveen tot het Heilig Hart van Jezus.
  Als een goede herder die over zijn kudde waakt, heeft Jezus oog en oor voor onze noden en gebeden. We kunnen altijd bij hem terecht, we zijn altijd welkom aan zijn tafel en we moeten niets aan ons veranderen. Gewoon zijn wie we zijn. Het heeft ook geen zin om ons mooier voor te doen dan we zijn voor Jezus want hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij kijkt in ons hart en in onze ziel en als wat hij daar vindt van goede wil is, dan zijn we prima zoals we zijn voor hem. Hij weet dat we allen onze fouten en onze zwaktes hebben, maar zolang we diep vanbinnen ons best doen om goed te doen, dan ziet hij graag onze fouten en onze zwaktes door de vingers. Een mooi geschenk voor Jezus is bidden tot zijn Heilig Hart. 
  Dit noveen tot het Heilige Hart vind ik zelf heel erg mooi en ik bid het regelmatig.

  Eerste dag:
  “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh 7, 38)

  Overweging: Jezus hield Zich op in de tempel en Hij begon met luider stem te roepen: “Als iemand dorst heeft, dat hij dan tot Mij komt en drinkt, degene die in Mij gelooft” volgens het woord der Schrift. “Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. “ Zo doelde Jezus op de Geest die diegenen zouden ontvangen die in Hem zouden geloven (Joh 7,37-39). Jezus’ Zijde werd geopend door de lans van de soldaat; onmiddelijk kwam er bloed en water uit. Inderdaad, dit alles is gebeurd opdat de Schrift vervuld zou worden: “Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken” (Joh 19,37).
  De Samaritaanse heeft een liefdeservaring gekend toen zij dit levend water aanvaardde. Jezus zei tot haar : “Indien gij de gave Gods kende en wie het is die u zegt - geef mij te drinken- dan zoudt gij Hem vragen en Hij zou u levend water geven”. Waarop deze vrouw antwoordde : “Heer, geef mij van dat water opdat ik nooit meer dorst zou krijgen” (Joh 4,15)

  God heeft ons geschapen uit Liefde terwijl Hij in ons een natuurlijk verlangen legde dat streeft naar intieme vereniging met Hem. “Gij hebt ons voor U gemaakt, Heer, en ons hart is onrustig zolang het niet rust in U” (St.-Augustinus). Wij worden uitgenodigd om het geluk te proeven dat het goddelijk leven en dat levend water uit de zijde van Jezus ons geven; dat is zijn Geest die ons met God verbindt. “Indien iemand dorst heeft, zegt de Heer, dat hij tot Mij komt en drinkt” (Joh 7,38)

  Lofzang: - Jesaja 66

  Verheugd u met Jeruzalem, en juicht, gij die haar liefhebt;
  Weest blij en jubelt om die stad waarover gij nu treurt
  Gij zult uw honger stillen aan haar moederborst, haar lieflijke pracht zal u verrukken.
  Ik zend haar vrede en geluk in brede stromen, de eer der volken als een beek die overloopt.
  Haar zuigelingen worden op de heup gedragen, haar kinderen vertroeteld op de knie.
  Zoals een moeder troost, zal Ik u troosten en in Jeruzalem zal er weer vreugde zijn.
  Ge zult het zien, uw hart zal zich verblijden, ge zult ontluiken als de knoppen aan een struik.

  Laat ons bidden: Jezus, geef mij een zodanig vertrouwen in U, dat ik nooit aarzel om levend water te komen putten uit uw goddelijk Hart. Moge dat water in mij uw Liefdekracht ontplooien en mijn menselijk bestaan tekenen voor altijd. Moge uw Geest mij de onpeilbare rijkdommen van uw Hart doen ontdekken.  Tweede dag:

  Het hart van Jezus geeft ons zijn Moeder

  Overweging: Aan het Kruis genageld, roept Jezus tot zijn Vader dat Deze zijn vergeving moge schenken aan de mensheid. Om de waarde van zijn vraag te bewijzen, geeft Hij ons tot moeder: de vrouw die Hij het meest bemint. Toen Jezus zijn moeder zag en , naast haar, de beminde leerling, zei Hij tot zijn moeder : ‘Vrouw, ziedaar uw zoon’. Vervolgens zei Hij tot de leerling: ‘Ziedaar uw moeder’ “ (Joh 19,26). Het Hart van de Maagd Maria was vervuld met dezelfde gevoelens van Jezus’ Hart. De belediging en de foltering, haar Zoon aangedaan, hebben haar liefde niet tegengehouden en, terwijl zij Johannes als zoon aanvaardde, heeft Maria heel de zondige mensheid aanvaard. Zij is waarlijk de barmhartige moeder die tot zending heeft, ons op te wekken en ons te geleiden naar haar Zoon, bron van barmhartigheid. “De barmhartigheid van de Heer strekt zich uit in lengte van dagen over hen die Hem vrezen” (Luk 1,50)

  Lofzang van Maria (Luk 1) :
  Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
  Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd : van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
  Wonderbaar is het wat Hij mij deed, De Machtige, groot in zijn Naam!
  Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
  Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
  Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
  Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.
  Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
  Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

  Gebed: Heilige Maagd Maria, gij kent al de hinderlagen, aanvechtingen en uitdagingen die de zonen en dochters van God tegenwoordig uitstaan. Er gaan heden zoveel stemmen op om ons van de weg af te leiden. De aanklager, de duivel, houdt niet op, ons te willen inspireren met gedachten die ons losmaken van de verbondenheid met onze Vader en God. De woelmaker is aan het werk om ons ook af te snijden van de broederlijke gemeenschap en tweedracht te zaaien. Gij, Maria, Moeder van Barmhartigheid, hebt de macht ontvangen om de kop van de slang te verpletteren, wees mijn beschermster en geleid mij naar uw Zoon, Jezus. Ik prijs u, Maria, in uw Onbevlekte Ontvangenis, tot glorie van de Allerheiligste Drievuldigheid.  Derde dag:

  “ De verrezen Christus schenkt de Geest van God”

  Overweging: De eerste paasgave van Onze Heer, na de uitboeting van onze zonden, is de Geest die ons de ware vrede brengt en ook het eeuwig leven. Toen het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, zijn offer had volbracht, openbaarde Hij zich aan de zijnen op Paasavond, met deze woorden : “Vrede zij met u” (Joh 20,19) en “Ontvangt de Heilige Geest” (Joh 20,22). Zij die in Jezus geloven, kunnen zijn Geest ontvangen. De liefde van Jezus was zó groot dat Hij aan de wereld de vrede van hart is komen terugschenken. De Vertrooster, de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn Naam, zal u in alles onderrichten en Hij zal u in herinnering brengen alles wat ik heb gezegd. Vrede laat ik u na, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Weest niet verontrust noch bevreesd (Joh 14,26-27). Vervuld van de vreugde van de Geest, huldigen wij onze God (Alleluja)

  Lofzang : - Ezechiël : 36

  Ik haal u tussen de volken weg, Ik roep u uit alle landen.
  Ik breng u terug naar uw eigen land en was u met zuiver water.
  Van alle vlekken reinig ik u, van al uw onzuiver goden.
  Ik geef u van nu af een ander hart, een nieuwe geest in uw lichaam.
  Uw hart van steen neem Ik weg uit uw borst en schenk u een hart van vlees.
  Ik zal mijn geest in u storten, zodat gij mijn wegen gaat;
  Zodat gij mijn voorschriften nakomt, mijn wet in uw daden volbrengt.
  Voer ons terug tot U, Heer en wij zullen komen.
  Vernieuw voor ons de dagen van weleer.

  Gebed: Geest van Jezus, Gij zijt levend water dat mijn leven komt genezen zodat ik overvloedig vruchten kan dragen. Vernieuw in mij de gaven van mijn Vormsel. Vervul mijn hart met uw gaven van liefde, vreugde, vrede, geduld, dienstbaarheid, goedheid, vertrouwen in de anderen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Moge God, mijn Vader, verheerlijkt worden door mijn werken van barmhartigheid. Heilige Geest, verleen dat ik mag leven in uw intimiteit zodat ik op elk ogenblik mijn toevlucht kan nemen tot U.  Vierde dag:

  Het hart van Jezus geeft ons de Kerk

  Overweging: “Toen de dag van Pinksteren was aangebroken, waren de apostelen allen samen verenigd. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis dat leek op een hevige windstoot : heel het huis, waarin zij zich bevonden, was er vol van. Ze zagen een soort vuur verschijnen dat zich, in tongen verdeeld, boven ieder van hen neerzette. Toen werden zij vervuld van de Heilige Geest; ze begonnen vreemde talen te spreken en elk van hen drukte zich uit zoals de Geest het ingaf” (Hand 2,1-4). Vanaf dat ogenblik verlieten de apostelen, door de kracht van de Heilige Geest, het Cenakel om openlijk te spreken tot het volk dat zij vreesden. Zij spraken alle talen omdat Jezus gezegd had: “Gaat dus uit, maakt alle naties tot leerlingen, hen dopend in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” (Mt 28,19). Heden nog spreekt de Kerk van Jezus alle talen en worden de naties geëvangeliseerd. De Kerk is het Volk van God en wij zijn allen broeders en zusters in Hem. Deze Kerk is onze Moeder die ons voedt aan haar borst terwijl zij ons het doopsel schenkt dat in ons het leven der Heilige Drieëenheid tot stand brengt. Door haar prediking geeft zij ons ook het Licht en de Waarheid; de Liefde van God door het Levensbrood dat wij delen en de Vergeving door het Sakrament der Verzoening, de Biecht. “Ga u eerst met uw broeder verzoenen en breng dán uw offerande.” “(Mt 5,24)

  Lofzang : - Jeremías 7

  Luistert naar het woord van de Heer, gij allen uit Juda,
  gij die deze poorten binnengaat om de Heer te aanbidden.
  Zó spreekt de Heer van het heelal, de God van Israël : Verbeter uw wegen en daden. Dán laat ik u wonen op deze plaats.
  Vertrouwt niet op bedrieglijke woorden, door te zeggen: Tempel des Heren, Tempel des Heren! Dit is de Tempel des Heren!
  Indien gij waarlijk uw wegen en daden verbetert, indien gij handhaaft het recht tussen een mens en zijn naaste,
  Als gij de vreemdeling niet verdrukt,
  de wees of de weduwe,
  als gij op deze plaats geen onschuldig bloed vergiet,
  als gij niet, tot uw onheil, ander goden vereert, dan laat Ik u wonen op deze plaats,
  in het land dat Ik uw vaderen gaf, van oudsher en voor altijd.

  Gebed : Jezus, Gij zijt gekomen voor óns die het Volk van God zijn, Gij hebt ons verenigd tot één Lichaam, uw Kerk, die heilig is vanuit úw Heiligheid. Gij zijt de Heilige, Heer, en ik, ik ben dat niét. Eens hebt Gij tot Petrus gezegd:”Zalig zijt gij, Simon, zoon van Johannes, omdat geen sterfelijk mens u dit heeft geopenbaard, maar mijn Vader in de Hemel is” (Mt 16,17). Kort daarna hebt gij tot Hem gezegd: “Ga achter Mij uit, bekoorder, gij zijt mij een hindernis, want uw gedachten zijn niet die van God maar van de mensen” (Mt 16,23). Mijn goede wil ten spijt, ben ik soms een struikelblok, een voorwerp van ergernis, Heer. Geef mij de nederigheid van uw Hart om broederlijk met allen te kunnen leven. Wij zijn allen broeders en zusters in U en samen kunnen wij zeggen : “Onze Vader, die in de hemel zijt... vergeef mij mijn schuld zoals ook ik vergeef aan hen die mij kwaad deden” (Mat 6,9).  Vijfde dag:

  Het hart van Jezus geeft ons het Geloof

  Overweging: Jezus zei tot Thomas : “Steek uw vinger uit en bezie mijn handen; steek uw hand uit en leg die op mijn zijde; wees niet langer ongelovig, maar gelovig”. Toen zei Thomas tot Hem: “Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tot hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, gelooft gij. Zalig zij die geloven zonder Mij gezien te hebben” (Joh 20,27-28). Het was dezelfde Thomas die gezegd had: “Laten ook wij naar Jeruzalem gaan om met Hem te sterven” (Joh 11,16). De beproeving van Jezus’ dood was té brutaal geweest voor Thomas. Bij het nieuws der Verrijzenis, heeft Thomas geweigerd te geloven; hij had het geloof verloren dat ons toelaat, de tekenen Gods op onze wegen te zien. Voor iedereen brengt het leven beproevingen mee die soms pijnlijk zijn als een kruisiging... en dát is het ogenblik waarop Thomas ons uitnodigt om de geopende zijde van de verrezen Jezus te bekijken. Verwarring, opwinding en beproeving zijn dingen die ons geloof schokken als “onze ogen niet meer naar Jezus opzien” (Heb 12,2). Maar, door de Voorzienigheid, moet ons geloof daaruit klaarder tevoorschijn komen, zoals dat van Thomas. “Kom mijn gering geloof ter hulp” (Mk 9,24)

  Lofzang : Jeremías, 17

  Gezegend zij de mens die steunt op de Heer : de Heer zal Hem waarlijk tot steun zijn.
  Hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels strekt naar de stroom.
  Hij vreest niet als de hitte komt: zijn bladeren blijven groen.
  Hij is rustig in een jaar van droogte: Hij houdt niet op, zijn vruchten te dragen.

  Gebed : Jezus, ik erken dat het Geloof de kostbaarste gave is die ik bij mijn doopsel ontvangen heb en dat die gave komt uit uw Hart. Eens was er storm op het meer en de apostelen waren bang; ze hebben U, Meester, toen gewekt en Gij hebt hun gezegd: “Waarom zijt gij bang, mensen van gering geloof?” (Mt 8,26). Als de storm mijn leven treft met beproevingen allerhande, ondersteun dan mijn geloof, Heer. Het geloof dat U, Jezus, behaagt, is het geloof dat gepaard gaat met hoop.  Zesde dag:

  Het Hart van Jezus is de Bron van Barmhartigheid

  Overweging: Nadat Hij de wonden van handen en zijde getoond had, ademde Jezus over de apostelen en zei tot hen: “Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan zijn ze hem vergeven; als gij iemands zonden niét vergeeft, zijn ze hem niet vergeven” (Joh 20,21). Bij zijn Verrijzenis heeft Jezus de radikale ervaring beleefd van de Barmhartigheid, t.t.z. de ervaring dat de Liefde van de Vader sterker is dan de dood. En Jezus zélf is de onuitputtelijke bron van barmhartigheid geworden, die sterker is dan de zonde (Encycliek over de goddelijke Barmhartigheid). Dát is ook de uitnodiging, een door Jezus uitgesproken en die nú voor ons in vervulling gaat : “Komt tot Mij, gij allen die onder lasten gebukt gaat, komt tot Mij!” (Mt 11,28). Allen worden wij uitgenodigd om onze last toe te vertrouwen aan het zachtmoedige en nederige Hart van Jezus, om vergeving van zonden te ontvangen en opluchting in al onze moeilijkheden. “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars te roepen” (Mt 9,13)

  Lofzang : Efesiërs, 1

  Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
  die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen.
  In Hém heeft Hij ons uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn Aanschijn.
  In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil :
  Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, die Hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
  Want Hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen,
  de beslissing die Hij in Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden :
  Het heelal in Christus onder één Hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.

  Gebed : Heilige Geest, openbaar mij de diepe geheimen der barmhartigheid van Jezus’ Hart. In dié barmhartigheid heb ik vertrouwen en ik weet dat ze groter is dan de last van mijn zonden; anders zou ik daaronder bezwijken. Schenk mij ook vertrouwen in de priesterlijke dienst, waardoor de Vader zijn vaderschap uitoefent om mij te onthalen als het verloren kind dat Hij vergeving schenkt. Mocht ik mij ook langdurig in de armen voelen van God, mijn Vader.  Zevende dag:

  Het hart van Jezus geeft ons het brood van eeuwig leven

  Overweging: Het bloed dat uit de geopende zijde van Jezus stroomde, verzinnebeeldt het Sakrament der Eucharistie. Jezus zegt ons: “Mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh 6,54-55). Na deze woorden aanhoord te hebben, trokken meerdere leerlingen zich van Hem terug en gingen niet meer met Hem om. In zijn eindeloze Liefde heeft Jezus dit prachtig Sakrament ingesteld waarin Hij waarachtig aanwezig is met zijn godheid en zijn verheerlijkte mensheid. “En zie, Ik ben met u voor altijd, tot aan het einde der wereld” (Mt 28,20). Jezus wil elke dag bij ons blijven en Hij bemint ons zózeer dat Hij ook ons geestelijk voedsel wil zijn : Hij geeft zichzelf te eten aan diegenen die Hij tot zich trekt. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem” (Joh 6,56)

  Psalm 115

  Ik geloof en daarom zal ik spreken, ik die zoveel heb geleden, ik die, in mijn leed, gezegd heb: “De mens is niets dan leugen”.
  Hoe zal ik de Heer vergelden het goed dat Hij mij deed?
  Ik zal de beker nemen van het heil en de Naam des Heren aanroepen.
  Nakomen zal ik mijn geloften voor de Heer, en ook vóór heel het volk!
  Kostbaar is in het oog des Heren de dood van die Hem dienen!
  Ben ik uw dienaar niet, o Heer, uw dienaar en de zoon van uw dienares?
  Ik, wiens ketens Gij gebroken hebt.
  Een offer van dank zal ik U brengen, de Naam des Heren zal ik aanroepen.
  Nakomen zal ik mijn geloften voor de Heer en ook vóór heel het volk, bij de ingang van het huis des Heren, midden in Jeruzalem!

  Gebed: Jezus, niet enkel wilt Gij U geven aan ons in de Eucharistie, maar Gij wilt ook wonen in onze tabernakels. Gij verwacht allen die Gij liefhebt om een uitwisseling “van hart tot hart” mogelijk te maken. Zoals de goede Paus Johannes de 23ste zei: “Mijn leven lijkt bestemd te zijn, zich te verteren onder het licht dat uit het tabernakel schijnt en om een oplossing te vinden voor al mijn moeilijkheden, moet ik mijn toevlucht nemen tot het Hart van Jezus”. Jezus, vervul mijn hart met vertrouwen op uw eucharistische Aanwezigheid; geef mij een zodanig vertrouwen dat ik U veelvuldig kom ontmoeten. Geef dat ik U kan aanbidden en loven en aldus mag putten, in deze ontmoeting van Liefde, al wat er nodig is opdat mijn leven God, onze Vader, zou verheerlijken.  Achtste dag:

  Het hart van Jezus is de bron der broederlijke liefde

  Overweging: Op de vooravond van zijn lijden heeft Jezus de voeten van zijn leerlingen gewassen en Hij zei : “Begrijpt gij wat Ik voor u gedaan heb ? Gij noemt Mij Meester en Heer en dat zegt gij terecht, want dat bén ik. Als Ik dus , de Heer en Meester, u de voeten heb gewassen, dan moet ook gij elkaar de voeten wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen wat Ik voor ú gedaan heb” (Joh 13,12-15). “Zalig zijt gij als gij dit doet” (Joh 13,17). Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om ons te leren hoe wij God kunnen beminnen in de persoon van onze broeders en zusters. De schat die wij in de hemel zullen ontvangen, zal afgemeten zijn aan déze liefde. “Dan zal de Koning zeggen tot hen die aan zijn rechterhand staan: Komt, gezegenden van mijn Vader, neemt bezit van het Rijk dat als erfenis voor u bereid is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen; Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed; Ik was ziek en gij zijt mij komen bezoeken; Ik was in de gevangenis en gij zijt Mij komen opzoeken” (Mt 25,34-36). “Waarlijk, ik zeg u : Telkens gij dit gedaan hebt voor een dezer geringen die mijn broeders zijn, hebt ge het aan Mij gedaan” (Mt 25,40). “Hieraan zal men herkennen dat gij mijn leerlingen zijt : dat gij elkander liefhebt” (Joh 13,35)

  Lofzang: Jesaja, 61

  Gij zult genoemd worden: “priesters van de Heer”,
  Men zal u zeggen: “dienaars van onze God”,
  Van de overvloed der naties zult gij leven en hun heerlijkheid zal uw sieraad zijn.
  In plaats van uwe schande: een dubbel aandeel!
  In plaats van uw vernederingen : vreugdekreten!
  In hun land zullen zij een dubbele erfenis ontvangen, eeuwige vreugde zullen zij bezitten.
  Omdat Ik, de Heer, rechtvaardigheid bemin,
  omdat ik diefstal haat en ongerechtigheid, zal Ik hun getrouw beloning schenken,
  een eeuwig verbond met hen sluiten.
  Hun afstammelingen zullen bekend zijn bij de volken en hun kinderen temidden der naties.
  Wie hen zal zien, zal kunnen herkennen: de gezegende afstammelingen van de Heer.

  Gebed: Jezus, geef dat ik mijn broeders mag liefhebben zoals Gij hen hebt liefgehad: met veel zachtmoedigheid en nederigheid hebt Gij hen gediend, altijd aandachtig om aan hun behoeften en noden tegemoet te komen. Uit uw hart, Jezus, kwam er zoveel barmhartigheid voor allen; vervul ook mijn hart met barmhartigheid voor elk van mijn broeders.  Negende dag:

  Het hart van Jezus voert ons naar de Vader

  Overweging: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat de Zoon U verheerlijke. Zoals Gij Hem macht over ieder mens gegeven hebt, zal Hij het eeuwig leven schenken aan hen die Gij Hem gegeven hebt. Welnu, dit is het eeuwig leven, dat men U kent, de enig ware God, en Hem die Gij gezonden hebt, Jezus Christus” (Joh 7,2-3). Bij een eerste verschijning na zijn Verrijzenis, vraagt Jezus aan Maria Magdalena dat zij Hem niet zou aanraken, want Hij was nog niet opgestegen naar de Vader. De volheid der Liefde van Christus is voorbehouden aan het Vaderhuis, wanneer elkeen op zijn beurt mét Christus zal aankomen. Maar op aarde is het voornaamste, de wil van Jezus te verwezenlijken. Hij zegt tot Maria: “Ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en úw God” (Joh 20,17). Jezus heeft voor ons verdiend, aangenomen kinderen van zijn Vader te kunnen zijn. “Vrees niet, kleine kudde, uw Vader zal u het Koninkrijk schenken” (Lk 12,32). Om deel te hebben aan het Koninkrijk, nodigt Jezus ons uit om te worden als kleine kinderen. Wat nu de geest der kinderjaren kenmerkt, is het vertrouwen. Het vertrouwen laat ons toe, ons tot God te richten en Hem te vragen volgens onze noodwendigheden, maar ook om dankbaar zijn weldaden in ontvangst te nemen. Jezus zegt het ons: “Vraagt en gij zult verkrijgen; zoekt en gij zult vinden; klopt en men zal voor u opendoen” (Mt 7,7). “Aan hen die geloven in zijn Naam, gaf Hij de macht om kinderen van God te worden” (Joh 1,12)

  Psalm 32

  Het heil van een koning is niet zijn leger,
  de overwinning van een krijger is niet zijn kracht.
  Ruiterij ter overwinning is een illusie;
  een leger brengt niet het heil.
  God waakt over hen die hem vrezen,
  die hun hoop stellen op zijn Liefde, om hen te ontrukken aan de dood,
  hen in leven te houden bij hongersnood.
  Ons leven verhopen wij van de Heer : Hij is voor ons een steun en een schild.
  Onze vreugd in het hart komt van Hém,
  Ons vertrouwen berust in zijn heilige Naam.
  Moge Heer, uw Liefde over ons opgaan omdat onze hoop gevestigd is op U!
  En nu, koningen, wilt verstaan, komt tot inkeer, rechters der aarde.
  Dient de Heer met vrees, betuigt Hem huiverend uw eerbied.
  Wordt Hij vertoornd, dan zijt gij verloren : zijn toorn zal onverwacht ontbranden.
  Zalig die bij Hém zijn toevlucht zoekt!

  Gebed: Geest van Jezus, voeg U bij mijn geest om te getuigen dat ik ‘kind van God’ ben. Schenk mij de Wijsheid die komt van U, om de diepte te kunnen begrijpen der werkelijkheid dat God, mijn Vader, mij liefheeft en dat ik waardevol ben in zijn ogen. Moge heel mijn wezen uitroepen met de kracht van úw liefde: Abba, Vader, ik ben uw kind!

   

  Categorie:Jezus
  12-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed dat dagelijks kan gebeden worden.
   Dit is een gebed dat dagelijks kan gebeden worden, s' morgens of 's avonds.  Mijn Heer,

  In U vestig ik mijn vertrouwen
  U bent het licht dat ik wil volgen
  Maak me sterk en moedig
  Zodat ik niet van uw weg zal afwijken
  Verdrijf de stormen uit mijn leven
  Vergeef me mijn zwaktes en mijn zonden
  Schenk me uw genade en zegen me met uw Goddelijke liefde
  Want U bent mijn kracht en mijn hoop
  Laat me niet meer verdwalen
  En bescherm mij tegen het kwade
  Weerhoud mijn tong van boze woorden
  En reinig mijn gedachten
  Laat me nooit in de steek
  Want zonder U ben ik niemand
  Wijs me de juiste weg
  Dan zal ik U met me meenemen in mijn hart
  Neem mijn angsten weg
  En luister naar mijn gebeden
  Dan zal ik uw stem volgen
  Ik dank U voor al het goede en al het mooie
  Dat ik iedere dag weer van U mag ontvangen
  Ik dank U voor mijn lieve en behulpzame Engelbewaarder
  En al mijn waardevolle beschermengelen
  Ik dank U voor de goede mensen op mijn weg
  Ik dank U dat U er voor mij bent
  Amen


  Men kan ook op elk moment van de dag de meest bekende gebeden bidden voor Jezus en Maria, namelijk het Onzevader, Weesgegroet en het Glorie zij de Vader.

  Onze Vader
  Die in de Hemelen zijt
  Geheiligd is Uw naam
  Uw rijk kome
  Uw wil geschiede
  Op Aarde als in de Hemel
  Geef ons heden ons dagelijks brood
  En vergeef ons onze schulden
  Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
  En leid ons niet in bekoring
  Maar verlos ons van het kwade
  Want van U is het koninkrijk
  En de kracht
  En de heerlijkheid
  Tot in de eeuwigheid
  Amen

  Wees Gegroet Maria
  Vol van genade
  De Heer is met U
  Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen
  En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus
  Heilige Maria, Moeder Gods
  Bid voor ons, arme zondaars
  Nu en in het uur van onze dood
  Amen.


  Glorie zij de Vader en de zoon en de Heilige Geest, zoals het was in den beginne, zoals het nu is, zoals het altijd zal zijn in de eeuwen der eeuwen, Amen.

   

  Categorie:Jezus
  17-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot het Heilige Hart van Jezus 2
  Twee novenen tot het Heilige Hart van Jezus  Noveen tot het Heilige Hart van Jezus, te bidden negen achtereenvolgende dagen.

  O Mijn Jezus, die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, bid en ge zult verkrijgen, zoek en ge zult vinden, klop en u zal worden opengedaan”, zie ik klop, ik zoek, ik bid om volgende genade .... (noem ze)

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  O Mijn Jezus die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, alles wat ge de Vader in Mijn naam zult vragen, zal Hij u geven”, zie, in Uw Naam smeek Ik de Vader om volgende genade...

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader...

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  O mijn Jezus die gezegd hebt: “Voorwaar Ik zeg u, hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn woorden zullen niet vergaan”, steunend op de onfeilbaarheid van Uw woorden, smeek ik U om volgende genade...

  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie aan de Vader...

  Heilig Hart van Jezus, ik vertrouw en hoop op U.

  Laat ons bidden,
  O Allerheiligste Hart van Jezus, voor Wie het onmogelijk is geen medelijden te hebben met de ongelukkigen, heb medelijden met mij, arme zondaar, en verleen mij de genade waarom ik U smeek, door het Onbevlekt Hart van Maria, Uwe en onze tedere Moeder!
  Heilge Jozef, zo innig met het Allerheiligste Hart van Jezus verbonden, bid voor ons!
  Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
  Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
  Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal. Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons. En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.
  O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
  Men kan ook negen dagen achter elkaar deze korte noveen bidden:

  Jezus, aan uw Hart beveel ik aan .... (bijvoorbeeld: deze ziekte , dit examen, dit probleem,...)

  Zie daarop neer en doe dan wat uw Hart U ingeeft.
  Laat uw Hart regeren.
  Jezus, ik reken op U.
  Ik stel mij onder uw hoede.
  Ik geef mij geheel aan U over,
  mijn vertrouwen op U is onbegrensd.
  Allerheiligst Hart van Jezus, ik geloof in uw liefde tot mij.
  Allerheiligst hart van Jezus, ik vertrouw op U.
  Allerheiligst Hart van Jezus,
  Ik bemin U.
  Amen.  Categorie:Jezus
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kindje Jezus
  Gebeden voor het Kindje Jezus

   


  LITANIE TOT HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus Christus, ontferm U over ons.

  Kindje, waarachtig God,
  God, waarachtig kindje,
  Kindje Emmanuel,
  Kindje, Zoon van de levende God,
  Kindje, Zoon van de Maagd Maria,
  Kindje, vóór de morgenster voortgebracht,
  Kindje, in de tijd geboren,
  Kindje, ongeschapen Woord,
  Kindje, wijsheid van de Vader,
  Kindje, Woord dat vlees is geworden,
  Kindje, zuiverheid van uw Moeder,
  Kindje, enig geborene van uw Vader,
  Kindje, eerstgeborene van uw Moeder,
  Kindje, beeld van uw Vader,
  Kindje, oorsprong van uw Moeder,
  Kindje, glans van uw Vader,
  Kindje, Woord dat vlees is geworden,
  Kindje, zuiverheid van uw Moeder,
  Kindje, enig geborene van uw Vader,
  Kindje, eerstgeborene van uw Moeder,
  Kindje, beeld van uw Vader,
  Kindje, oorsprong van uw Moeder,
  Kindje, glans van uw Vader,
  Kindje, eer van uw Moeder,
  Kindje, gelijk aan uw Vader,
  Kindje, onderworpen aan uw Moeder,
  Kindje, welbehagen van uw Vader,
  Kindje, rijkdom van uw Moeder,
  Kindje, schepper van de mensen,
  Kindje, vrucht van een maagd,
  Kindje, onze God,
  Kindje, onze broeder,
  Kindje, aanschouwend Gods glorie,
  Kindje, lijdend onze ellende,
  Kindje, beginsel van een nieuw schepsel,
  Kindje, maaksel van uw eigen handen,
  Kindje, verstandig in uw ontvangenis,
  Kindje, wijs in uw kindsheid,
  Kindje, vader der eeuwen,
  Kindje, stilzwijgend Woord,
  Kindje, schreiend in de kribbe,
  Kindje, stralend in de hemel,
  Kindje, schrik van de hel,
  Kindje, vreugde van de hemel,
  Kindje, getekend als misdadig,
  Kindje, gezalfd en Gods-heilig,
  Kindje, vreselijk voor de dwingelanden,
  Kindje, vriendelijk voor de koningen,
  Kindje, balling uit uw volk,
  Kindje, koning in uw ballingschap,
  Kindje, uitroeier van de afgoden,
  Kindje, ijverig voor de eer van uw Vader,
  Kindje, eenvoudig in uw wijsheid,
  Kindje, vroom in uw tederheid,
  Kindje, hoofd van de engelen,
  Kindje, oorsprong van de aartsvaders,
  Kindje, woord van de profeten,
  Kindje, verlangen van de heidenen,
  Kindje, hersteller van alle heiligen,
  Kindje, ster van de koningen,
  Kindje, zaligheid der kinderen,
  Kindje, verwachting der rechtvaardigen,
  Kindje, leraar van de wetgeleerden,

  Wees genadig, spaar ons, kindje Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, kindje Jezus.

  Van de slavernij der kinderen van Adam, verlos ons, kindje Jezus.
  Van de slavernij van de duivel,
  Van de begeerlijkheid van het vlees,
  Van de boosheid van de wereld,
  Van de hovaardij van het leven,
  Van ongeregelde drang naar kennis,
  Van de blindheid van de geest,
  Van kwade wil,
  Door Uw allerzuiverste ontvangenis,
  Door Uw allernederigste geboorte,
  Door Uw allerpijnlijkste besnijdenis,
  Door Uw allerglorierijkste openbaring,
  Door Uw allerootmoedigste opdracht,
  Door Uw alleronschuldigste omgang met de mensen,
  Door Uw ingetogen leven,
  Door Uw inwendige pijnen en droefheden,
  Door Uw tranen,
  Door Uw armoede,
  Door Uw wonderlijke vernedering,
  Door Uw overgrote liefde,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, kindje Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, kindje Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, kindje Jezus.

  Kindje Jezus, hoor ons. Kindje Jezus, verhoor ons.
  Onze Vader, ...

  Laat ons bidden,
  O Heer Jezus, die de verhevenheid van Uw mensgeworden Godheid en van Uw allergoddelijkste Mensheid tot de allerlaagste staat van kindsheid voor ons gewaardigd hebt te vernederen, geef ons, dat wij Uw goddelijke wijsheid in Uw kindsheid, Uw macht in Uw tederheid en Uw heerlijkheid in Uw verworpenheid bekennen, U klein mogen aanbidden op aarde en U groot mogen aanschouwen in de Hemel, die God zijnde, leeft en heerst met de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.


   

  AANROEPINGEN TOT HET HEILIG KINDJE JEZUS VAN PRAAG

  Kindje Jezus, eervolle koning, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus, onze ware God en Heer,
  Kindje Jezus, wiens macht zoveel wonderen bewerkt,
  Kindje Jezus, wiens goedheid steeds bereid is ons te helpen,
  Kindje Jezus, wiens liefelijkheid de bedrukten troost,
  Kindje Jezus, wiens barmhartigheid onze zonden vergeeft,
  Kindje Jezus, wiens kracht onze zwakheid steunt,
  Kindje Jezus, wiens macht ons tegen alle kwalen beschermt,
  Kindje Jezus, wiens opperste macht over de hel zegeviert,
  Kindje Jezus, wiens zoete en heilige naam de gelovigen verheugt,
  Kindje Jezus, wiens majesteit de wereld vervult,

  O Goddelijk Kindje Jezus, gewaardig in ons de liefde en de devotie van uw Heilige Kindsheid te vermeerderen, verhoor ons.
  Goddelijk Kindje, wend nooit van ons uw hand af, die zoveel wonderen bewerkt en behoed ons tegen dreigende onheilen,
  Goddelijk Kindje, wees steeds onze troost en onze toevlucht in uw miraculeus beeld,

  Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van hart. Maak mijn hart aan het Uwe gelijk.

  Laat ons bidden:
  O Kindje Jezus onze Koning, neergeknield voor Uw Heilig beeld bidden wij U: werp een barmhartige blik op onze smekende en angstvolle harten. Dat Uw Hart, dat zo goed en zo medelijdend is, zich tot ons wende en ons de genade verlenen.  LITANIE TOT HET KINDJE JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
  Kindje Jezus, ontferm U over ons.

  Kindje Jezus, aan God de Schepper gelijk,
  Kindje Jezus, voorwerp van het eeuwig welbehagen van uw Vader,
  Kindje Jezus, vrijwillig slachtoffer om Gods glorie te bevorderen,
  Kindje Jezus, schat en genoegen van uw Heilige Moeder,
  Kindje Jezus, God en Koning, onze broeder geworden,
  Kindje Jezus, door de aartsvaders verlangd,
  Kindje Jezus, door de profeten van verre begroet,
  Kindje Jezus, door de herders bezocht,
  Kindje Jezus, door een ster aan de wijzen geopenbaard,
  Kindje Jezus, die een stal voor paleis, een kribbe voor wieg en herders voor aanbidders verkozen hebt,
  Kindje Jezus, die de wijzen als het licht en de zaligheid der volkeren erkend hebben,
  Kindje Jezus, die voor ons Uw bloed en Uw tranen gestort hebt,
  Kindje Jezus, die Uzelf klein gemaakt hebt om het voorbeeld van de kinderen en de jeugd te wezen,
  Kindje Jezus, die U zozeer hebt willen vernederen, dat Gij gehoorzaam geweest zijt aan uw schepselen,
  Kindje Jezus, die door de aantrekkelijkheid van Uw onschuld en goedheid, engelen en mensen verrukt,
  Kindje Jezus, van wie wij genade en onsterfelijkheid verhopen,

  Wees genadig, spaar ons, kindje Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, kindje Jezus.
  Van de slavernij der zonde, verlos ons, o kind Jezus.
  Van de bedriegerijen van de duivel,
  Van het bederf van de wereld,
  Van de begeerlijkheid van het vlees,
  Van de verblindheid van de geest,
  Van alle kwade wil,
  Door Uw zeer nederige geboorte,
  Door Uw pijnlijke besnijdenis,
  Door Uw glorierijke Openbaring,
  Door Uw godsvruchtige opdracht,
  Door Uw alleronschuldigste omgang met de mensen,
  Door Uw smarten en tranen,
  Door Uw armoede en vernederingen,
  Door Uw onschuld,
  Door Uw eenvoudigheid,
  Door Uw gehoorzaamheid,
  Door Uw zachtmoedigheid,
  Door Uw ootmoed,
  Door Uw vurige liefde tot ons,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, o kind Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, o kind Jezus.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, o kind Jezus.

  Kind Jezus, hoor ons. Kind Jezus, verhoor ons.
  Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  O Heer Jezus, die de majesteit van Uw mensgeworden Godheid en van Uw heilige Mensheid tot de zo ootmoedige staat van een klein Kind voor ons hebt willen vernederen. Maak dat wij na Uw goddelijke wijsheid in Uw kindsheid, Uw macht in Uw zwakheid, en Uw grootheid in Uw ootmoed erkend te hebben, U zwak en vernederd op aarde aanbidden, om U ook almachtig en glorierijk in de hemel te mogen aanschouwen.
  Gij die leeft en heerst, in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Krachtig gebed tot het Heilige Kindje Jezus van Praag

  O Goddelijk Kindje Jezus, tot U neem ik mijn toevlucht.
  Ik smeek U, door Uw Heilige Moeder, sta me bij in deze noodwendigheid (vertel hier je probleem of je vraag) want ik geloof vast dat Uw Godheid mij kan ter hulp komen.
  Ik hoop met een vast betrouwen Uw Goddelijke bijstand te verwerven.
  Ik bemin U uit geheel mijn hart en uit al de krachten van mijn ziel.
  Ik haat en verfoei al mijn zonden, en ik smeek U, o goede Jezus, mij de sterkte te geven om ze nooit meer te bedrijven.
  Ik neem het vast besluit U nooit meer te vergrammen, en ik offer mij gans aan U op, met het voornemen liever alles te lijden dan U nog te mishagen.
  Voortaan wil ik U getrouw dienen.
  Uit liefde tot U, o Goddelijk Kind, zal ik mijn naaste beminnen gelijk mijzelf.
  O, Almachtige Jezus, ik smeek U nogmaals, sta me bij in deze noodwendigheid (vertel hier je probleem of je vraag) schenk mij de genade om U met Maria en Jozef gedurende de ganse eeuwigheid te bezitten, U te loven en te danken met de engelen.
  Amen

   

  Categorie:Jezus
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Allerheiligste Naam van Jezus
  Litanie tot de Allerheiligste Naam van Jezus

   

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God,
  hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Jezus, glans van de Vader, ontferm U over ons.

  Jezus, verblindende luister van het eeuwig Licht,
  Jezus, koning der heerlijkheid, Jezus, zon der gerechtigheid,
  Jezus, Zoon van de Maagd Maria,

  Beminnelijke Jezus,
  Bewonderenswaardige Jezus,
  Jezus, sterke God,
  Jezus, Vader van de toekomende tijden,
  Jezus, Engel van Gods verheven raad,
  Jezus, verkondiger van Gods raadsbesluiten,
  Armachtigste Jezus,
  Allergeduldigste Jezus,
  Allergehoorzaamste Jezus,
  Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
  Jezus, minnaar van de zuiverheid,
  Jezus, onze minnaar,
  Jezus, God van de vrede,
  Jezus, bron van het leven,
  Jezus, toonbeeld van de deugden,
  Jezus, ijveraar voor de zielen,
  Jezus, onze God,
  Jezus, onze toevlucht,
  Jezus, Vader van de armen,
  Jezus, schat van de gelovigen,
  Jezus, goede herder,
  Jezus, waarachtig licht,
  Jezus, eeuwige wijsheid,
  Jezus, eindeloze goedheid,
  Jezus, onze weg en ons leven,
  Jezus, vreugde van de engelen,
  Jezus, koning van de aartsvaders,
  Jezus, meester van de apostelen,
  Jezus, leraar van de evangelisten,
  Jezus, sterkte van de martelaren,
  Jezus, licht van de belijders,
  Jezus, zuiverheid van de maagden,
  Jezus, kroon van alle heiligen,

  Wees genadig, spaar ons, Jezus.
  Wees genadig, verhoor ons, Jezus.
  Van alle kwaad, verlos ons, Jezus.
  Van alle zonde,
  Van uw toorn,
  Van uw gramschap,
  Van de listen van de duivel,
  Van de geest van onkuisheid,
  Van de eeuwige dood,
  Van het verwaarlozen van uw goddelijke inspraken,
  Door het geheim van uw heilige menswording,
  Door uw geboorte,
  Door uw kindsheid,
  Door uw goddelijk leven,
  Door uw arbeid,
  Door uw doodsstrijd en uw lijden,
  Door uw kruis en uw verlatenheid,
  Door uw smarten,
  Door uw dood en uw begrafenis,
  Door uw verrijzenis,
  Door uw hemelvaart,
  Door uw instelling van het allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Door uw vreugde,
  Door uw heerlijkheid,
  Door uw glorie,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, aanhoor ons. Jezus, verhoor ons.

  Laat ons bidden,
  Heer, toon uw goedheid aan uw dienaars die de heilige Naam van Jezus eren. Laat ons in dit leven de vreugde smaken van die Naam en in het eeuwig vaderland voorgoed gelukkig zijn.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  ofwel

  Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden open gedaan. Wij smeken U, ontsteek in ons het vuur van uw goddelijke liefde, opdat wij U uit geheel ons hart met woord en daad beminnen en nimmer ophouden U te prijzen. Geef, Heer, dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen maar ook beminnen; want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van uw liefde bevestigd hebt, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

  ofwel

  Goddelijke Jezus, Zoon van God, die voor onze zaligheid hebt willen geboren worden in een stal, uw leven in armoede, kwellingen en ellende hebt willen doorbrengen en in de smarten van de kruisdood hebt willen sterven, ik bid U, in het uur van mijn dood tot uw hemelse Vader: “Vader, vergeef hem” en tot uw beminde Moeder: “Ziedaar uw Zoon”, en tot mijn ziel: ”Heden zult gij met Mij zijn in het Paradijs.”

  Mijn God, mijn God, verlaat mij niet in dat uur.

  “Ik heb dorst”;  ja, o mijn God, mijn ziel dorst naar U, die de bron der levende wateren zijt.
  Mijn leven gaat voorbij als een schaduw;
  een korte tijdspanne nog en alles zal volbracht zijn.
  Daarom, o mijn aanbiddelijke Verlosser, beveel ik mijn geest in uw handen vanaf dit ogenblik tot in alle eeuwigheid.
  Heer Jezus, ontvang mijn ziel.
  Amen.  Categorie:Jezus


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  trainermarnix
  www.bloggen.be/trainer
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!