Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  16-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Rita en Heilige Antonius.
  De Heilige Rita en de Heilige Antonius zijn beide heiligen die al veel mirakelen verricht hebben. Ze worden beide heiligen genoemd die niemand in de steek laten die in hun nood tot hen bidt. De Heilige Antonius is vooral bekend als de vinder van verloren voorwerpen. Zo is het versje 'Antonius, beste vriend, zorg dat ik ... weer vind." wanneer iemand iets aan het zoeken is en niet meteen vindt. Maar de Heilige Antonius is zoveel meer dan dat! Hij wordt niet voor niets de grote vriend van ons allen genoemd. Hij wordt vereerd op dinsdag, omdat hij op een dinsdag is overleden. Over hem zijn veel wonderbaarlijke verhalen bekend en vele wonderen. Hieronder volgt een noveen voor de Heilige Antonius, een litanie en als laatste een bijzonder mooi gebed waarvan wordt gezegd dat het voor de Heilige Antonius onweerstaanbaar is.
  NOVEEN VOOR DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA


  Eerste dag (1ste dinsdag):

  Miraculeus responsorie

  Indien gij wonderen zoekt: de dood, de dwaling, de rampspoed, de duivel, de melaatsheid vluchten, de zieken staan gezond op.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, dat zij het getuigen die het ondervinden, dat de Paduanen het verhalen.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

  De zee wijkt, de banden breken; jongelingen en ouderlingen vragen en bekomen verloren ledematen en zaken terug.

  Bid voor ons, gelukzalige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden, O God, dat de godvruchtige gedachtenis van uw Belijder en Kerkleraar, de gelukzalige Antonius, uw Kerk verheuge, opdat zij steeds door de geestelijke hulp versterkt worde en verdiene de eeuwige vreugde te genieten. Door Christus onze Heer. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Roemrijke heilige Antonius, die vanaf uw tederste jeugd onder Maria’s bescherming hebt geleefd, en door de macht van het kruisteken de helse bekoorder op de vlucht hebt gedreven: verkrijg ons een tedere godsvrucht tot de allerheiligste Moeder van de Heer en de sterkte om over al de aanvallen van de helse vijand te zegepralen. Amen


  Tweede dag (2de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grote en machtige heilige Antonius, die om aan de gevaren van de wereld te ontsnappen, niet geaarzeld hebt alle rijkdommen en genoegens van het leven te versmaden, en vroegtijdig u geheel aan God hebt gegeven door de heilige kloostergeloften: maak dat wij, uw voorbeelden indachtig, met heilige vrees de gelegenheden van zonde vluchten. Amen.
   

  Derde dag (3de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Liefdevolle heilige Antonius, die brandend van verlangen naar de marteldood, het arme kleed van St. Franciscus hebt willen dragen, en naar de missielanden vertrokken zijt; leer ons door uw voorbeelden en gebeden uit liefde tot Jezus alle lijden verduren, en ons toeleggen op boete en versterving. Amen.


  Vierde dag (4de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: O goede heilige Antonius, die uit geest van ootmoedigheid getracht hebt om u heel en gans voor de ogen van de mensen te verbergen tot het uur dat God u deed kennen als ‘n wonder van wetenschap en deugd: maak ons steeds indachtig dat om in het rijk der hemelen te komen, wij ook naar ons best vermogen de lieve deugd van ootmoedigheid moeten beoefenen. Amen.


  Vijfde dag (5de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Heldhaftige heilige Antonius, die door God uitverkoren om zijn wetten en geboden aan de mensen te gaan verkondigen, de gave ontving van wonderen te verrichten en de versteende harten tot inkeer te brengen: bid voor ons de goede Meester, opdat ook wij onze zonden bewenen en ons met ijver op de deugd toeleggen. Amen.


  Zesde dag (6de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Engelachtige heilige Antonius, die dank zij de zuiverheid van uw hart reeds op aarde het geluk hebt mogen smaken van het Kindje Jezus te aanschouwen en in uw armen te drukken: verkrijg ons de genade wat zondig is, om alzo in de H. Communie de Goddelijke Meester met de vereiste gesteltenissen te ontvangen. Amen.


  Zevende dag (7de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grote en machtige heilige Antonius, die om de ketters te beschamen, de waarachtige tegenwoordigheid van O. H. Jezus Christus in ‘t Allerheiligste Sacrament hebt bewezen met ‘n redeloos dier in aanbidding voor Hem te doen neerknielen: ontsteek ook in onze harten een diepe eerbied en een vurige liefde voor de God onzer Altaren. Amen.


  Achtste dag (8ste dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Grootmoedige heilige Antonius, die, wanneer de mensen weigerden uw woord te aanhoren, u tot de vissen der zee gericht en ze uitgenodigd hebt op God te loven en te danken: o bekom door uw machtig gebed, dat wij ons immer dankbaar tonen voor Gods weldaden, en die dankbaarheid bewijzen door een oprecht christelijk leven. Amen.


  Negende dag (9de dinsdag):

  Miraculeus responsorie (zie hierboven)

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Gebed: Uitverkoren Voorspreker, heilige Antonius, die zowel in uw leven als na uw dood zo onzeggelijk vele mirakelen hebt uitgewerkt, zodat uw naam heel de wereld door bekend is als die van een ware volksvriend en weldoener van ‘t mensdom: o, weiger ons de weldaad niet, die wij van uw goedheid tijdens deze noveen hebben afgesmeekt, maar aanhoor welwillend ons
  nederig gebed en verhoor het. Amen. 

  LITANIE VAN DE H. ANTONIUS VAN PADUA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, hemelse beschermster van de H. Antonius, bid voor ons.
  Heilige Franciscus, vader en bestuurder van de H. Antonius,
  Heilige Antonius van Padua,
  Heilige Antonius, verheerlijker van Portugal, uw vaderland,
  Heilige Antonius, beschermer en luister van Padua,
  Heilige Antonius, apostel van Frankrijk,
  Heilige Antonius, licht van Italië en Spanje,
  Heilige Antonius, blinkende ster van de Serafijnse Orde,
  Heilige Antonius, liefde der volkeren,
  Heilige Antonius, navolger van de Heilige Franciscus,
  Heilige Antonius, getrouwe onderhouder van diens regel,
  Heilige Antonius, wonder van boetvaardigheid,
  Heilige Antonius, minnaar van het kruis,
  Heilige Antonius, overwinnaar van de kwade lusten,
  Heilige Antonius, spiegel van zuiverheid, gehoorzaamheid en armoede,
  Heilige Antonius, verkondiger van het Heilig Evangelie,
  Heilige Antonius, orakel van de Heilige Geest,
  Heilige Antonius, bazuin van de Allerhoogste,
  Heilige Antonius, ijveraar voor de waarheid en de liefde,
  Heilige Antonius, schrik van de hel,
  Heilige Antonius, volmaakt voorbeeld,
  Heilige Antonius, toonbeeld van een apostolisch leven,
  Heilige Antonius, doorgronder van de gewetens,
  Heilige Antonius, onderrichter van de onwetenden,
  Heilige Antonius, trooster van de bedrukten,
  Heilige Antonius, beschermer van de onschuld,
  Heilige Antonius, vat van heiligheid,
  Heilige Antonius, machtig in woorden en werken,
  Heilige Antonius, verdediger van Jezus’ tegenwoordigheid in het Heilige Sakrament,
  Heilige Antonius, vereerd met de verschijning van het Kindje Jezus,
  Heilige Antonius, vurige bewerker van de zaligheid der zielen,
  Heilige Antonius, voorzegger van toekomende dingen,
  Heilige Antonius, die doden hebt doen opstaan,
  Heilige Antonius, wonderbare mirakeldoener,
  Heilige Antonius, wiens bescherming zij, die u aanroepen, gevoelen,
  Heilige Antonius, machtige patroon in verloren zaken,
  Heilige Antonius, roem van de minderbroeders,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Antonius, roemrijke verkondiger van het geloof.
  Opdat wij onder uw bescherming, tot het geluk van het eeuwig leven komen.

  Laat ons bidden,
  Heer, wij bidden U, geef ons bij U als voorspreker de Heilige Antonius, uw belijder, wiens deugden, mirakels en wonderen, hun verdiensten, luister en roem van U ontvangen hebben.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  ONWEERSTAANBAAR GEBED TOT DE HEILIGE ANTONIUS

  Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
  trooster van allen die bedroefd zijn,
  tot U bid ik om uitkomst,
  omdat U zo machtig bent bij God.
  U was een voorbeeld van oprecht geloof,
  van naastenliefde en nederigheid.
  Stommen hebt U doen spreken,
  doven doen horen,
  blinden doen zien,
  verlamden doen lopen,
  en die bijna dood waren doen herleven.
  Bedroefden hebt U getroost,
  moedelozen opgebeurd,
  verloren zaken hebt U weer doen vinden.
  Heilige Antonius,
  onze dag kan zo verdrietig zijn,
  onze ziekte zo pijnlijk,
  onze zorg zo groot,
  onze onrust zo verwarrend.
  Help ons dan,
  wees voor ons een vriend en een voorspreker bij God.
  Als Gij ons verhoort,
  zullen wij gelukkig zijn en samen met U God verheerlijken en danken.
  Amen.

  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  14-05-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Antonius 2
   De Heilige Antonius werd geboren in Lisabon in 1195 als Ferdinando Pereda. Eerst was hij aangesloten bij de Augustijnen maar later sloot hij zich aan bij de Fransicanen en werd hij een waardige volgeling van de Heilige Franciscus. Hij stierf in 1231, op 36 jarige leeftijd. Hij moet een geweldig prediker zijn geweest, vol vuur en overtuiging. Er bestaan vele legenden en vele verhalen over wonderen van de Heilige Antonius. Meestal wordt hij afgebeeld met het kindje Jezus op de arm. Bovenstaande noveen voor de Heilige Antonius loopt over negen dinsdagen. Deze noveen die hier volgt, wordt gewoon zoals de meeste novenen negen dagen achter elkaar gebeden.  NOVEEN TER ERE VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

  Eerste dag:
  Hoe spoedig de Heilige Antonius aan de genade beantwoordde

  Overwegen wij, hoe de Heilige, door God geroepen tot de Orde van de Heilige Augustinus, dadelijk vaarwel zei aan eer en rijkdom, aan al de voordelen, die zijn adellijke geboorte hem verzekerden. Bereidwillig gehoorzaamt hij aan de wil van God, en offert aan de Heer de eerste vruchten van een ziel, waarin een goede moeder kwistig het zaad van de deugd gestrooid had. Zeer jong nog, bekleedt hij zich met het kloosterkleed. Denken wij aan de grote schuld, die wij in het Heilige Doopsel tegenover God aangegaan hebben; maken wij het vast besluit stipt de beloften na te komen, welke wij op dat ogenblik door de mond van onze peters gedaan hebben; laat ons met verachting blikken op de wereldse zaken en immer gehoor geven aan de stem der genade, die in ons spreekt.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.

  Responsorium:

  Gij zoekt mirakelen? De dood, de ketterij, de pest, de duivel gaat op de vlucht, de zieken genezen.

  De zee gehoorzaamt, de ketenen vallen; grijsaards en jongelingen vragen en bekomen het gebruik van hun ledematen; verloren voorwerpen worden weergevonden. De gevaren verdwijnen, en de nood houdt op, verkondigt de wonderen, gij die er getuigen van waart; spreekt, inwoners van Padua.

  De zee gehoorzaamt, enz.

  Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.

  De zee gehoorzaamt,enz.

  Bid voor ons, Heilige Antonius. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Gebed: O Heer, Gij, die de bron van alle genaden zijt, verleen ons, door de verdiensten van de Heilige Antonius, dat wij de goederen op deze aarde verachten om U in uw vernederingen te volgen. Maak ons hart los van alles, wat ons beletten zou aan uw heilige inspraken te gehoorzamen, opdat wij ons steeds nauwer hechten aan U, enige bron van het ware, het eeuwige geluk.


  Tweede dag :
  Liefde van de Heilige Antonius voor het lijden

  Overwegen wij, hoe de Heilige, bij het zien van de lijken van vijf Franciscanen, door de koning van Marokko gemarteld, en aangedreven zijnde door het verlangen om ook zijn bloed voor Jezus te vergieten en aldus tot een grotere volmaaktheid te komen, het kleed der Minderbroeders aanneemt en naar Afrika reist, om daar ook de marteldood te lijden. Een ziekte echter maakt de vervulling van zijn hartewens onmogelijk. Maar mocht hij zijn bloed voor mijn Jezus niet storten, hij maakte zich tot een martelaar der boetvaardigheid door zijn gedurig vasten en de zwaarste boetplegingen. Zijn wij niet geroepen om de marteldood voor ons Geloof te sterven, vergeten wij niet, dat wij ten minste onze driften en onze zinnelijkheid bestrijden moeten, en dit door met angstige zorg alles te vermijden, wat ons tot zonde zou kunnen brengen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O goede Jezus, hoever zijn wij er af U te beminnen gelijk uw grote dienaar Antonius! Hij, in zijn vurige liefde voor U, brandt van verlangen om zijn bloed te uwer eer te mogen storten... en wij kunnen zelfs onze schuldige begeerten, onze ongeregelde geneigdheden niet bedwingen. Ach, goede Zaligmaker, verleen ons toch, door de voorbede van de Heilige Antonius, de genade om beter onze jammerlijke staat te kennen, de weg van de zonde te verlaten en ware christenen te worden. Laat ons boetvaardigheid plegen op deze aarde, opdat wij eenmaal onder het getal van uw uitverkorenen opgenomen mogen worden!


  Derde dag :
  Nederigheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius, die een verbazende geleerdheid bezat, alle moeite om zijn uitgebreide wetenschap te verbergen, ten einde zich aan de lofuitingen der mensen te onttrekken, en hoe hij het zich tot een eer aanrekende voor een onwetend en onvolmaakt mens gehouden te worden. Ook, wij moeten, zoveel mogelijk, de hoedanigheden van onze ziel voor de ogen van de mensen verbergen, en, indien zulks niet altijd mogelijk is, wachten wij ons toch altijd wel er ons hovaardig over te tonen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O beminnelijke Jezus! Wanneer toch zullen wij verdienen, dat Gij welgevallig op ons neerziet! Ach, wij laten ons beheersen door de geest van eerzucht en ijdelheid, wij willen geloofd en geprezen worden voor de kleinste zaken, en wij denken er niet eens aan, dat wij niets goeds bezitten, of wij hebben het aan uw milddadigheid te danken. Wij bidden en smeken er U om, door uw liefde tot de Heilige Antonius, ruk alle ijdelheid uit ons hart, laat ons begrijpen, dat wij nietige schepselen zijn, en maak toch, dat wij uw barmhartigheid verdienen mogen.


  Vierde dag :
  Verduldigheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe onze Heilige in vele steden van Italië door de ketters mishandeld, door zijn vijanden met laster overladen werd, de schandelijkste beledigingen met een onverstoorbaar geduld verdroeg, en, naar het voorbeeld van onze goddelijke Zaligmaker, aan God de bekering van de eersten, en vergiffenis voor de laatsten vroeg. Nemen wij, om dit voorbeeld na te volgen, het besluit om geduldig de beledigingen te verdragen ons door de naaste aangedaan, en te bidden voor hen, die ons leed doen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O zoete Jezus, die ons, door woord en voorbeeld, de zo schone deugd van geduldigheid en het vergeven van de beledigingen geleerd hebt, ontferm U over ons, die niet het minste ongelijk verdragen kunnen en ons altijd tot wraak geneigd gevoelen. Schenk ons, door de voorspraak van de Heilige Antonius, de genade om, tot uitboeting van onze zonden, gaarne alle vernederingen te aanvaarden, opdat wij, na aan uw rechtvaardigheid voldaan en aan onze broeders vergiffenis geschonken te hebben, de genadige kwijtschelding van onze zonden verdienen mogen.


  Vijfde dag :
  Liefde van de Heilige Antonius tot God

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius vol liefde was voor zijn Schepper, en hoe zorgvuldig hij elke gedachte weerde, die hem van God kon afkeren. Zo zeer was zijn hart van het aardse onthecht, dat hij nergens genot vond dan in de zaken, die God of wat God is, betreffen. Onze verlangens mogen, naar zijn voorbeeld, alleen strekken om God bovenal te beminnen; al onze gedachten moeten gedurig op de hemelse zaken gericht zijn.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O goede Jezus, Gij alleen verdient de gehele liefde van onze harten, en nochtans, helaas geven wij onze liefde aan de schepselen! Voor U en voor U alleen hebt Gij ons geschapen. Laat ons dan, naar het voorbeeld van de Heilige Antonius, van liefde tot U branden; laat ons enig verlangen zijn u te dienen op aarde, voor U te leven, voor U, die alleen waardig zijt geheel ons hart te bezitten.


  Zesde dag :
  Armoede van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe de Heilige Antonius, in zijn liefde tot de evangelische armoede, vaarwel zei aan zijn rijke bezittingen, de aardse goederen verachtte, met verontwaardiging de heerlijke geschenken weigerde, welke hem door Eccelino gezonden werden, en met deze woorden de zendelingen van deze dwingeland verdreef: “ Gaat en zegt aan uw meester, dat ik de buit, die hij op het arme volk gemaakt heeft, met hem niet delen wil.” Met het oog op de onthechting nemen wij het vast besluit ons nooit te hechten aan rijkdommen, die de bron zijn van zo talrijke ongelukken. Bezitten wij rijkdommen, laten wij er ons hart niet aan verslaven; zijn wij arm, verlangen wij dan niet naar rijkdommen, daar wij toch, bij de dood, alles verlaten zullen.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O zoete Jezus, o bron van alle ware goed, die mens geworden zijt en in armoede geleefd hebt, om ons de aardse goederen te leren verachten, verleen ons, door uw liefde tot de Heilige Antonius, de genade om zijn navolgers te wezen in de verloochening van alles, wat ons van U zou kunnen verwijderen, opdat wij alzo de eeuwige goederen van de Hemel waardig worden.


  Zevende dag :
  Haat van de H. Antonius tegen de zonde

  De Heilige Antonius verlangde niets zo zeer dan zijn onschuld te bewaren. Nooit maakte hij zich plichtig aan een doodzonde. Dit monster der hel haatte hij met een onverzoenlijke haat; gedurig bestreed hij het, niet alleen om er zichzelf, maar ook zijn naaste van te bevrijden. Onvermoeid is hij in zijn predikaties, om de zondaars buiten de helse wegen van de ondeugd te leiden. Laat ons voortaan ook, naar het voorbeeld van de Heilige Antonius, de zonde haten, verfoeien en vluchten, en, door onze voorbeelden en liefderijke vermaningen, onze naaste van de weg der ondeugd verwijderd houden.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O teerbeminde Jezus, Gij hebt over de zonde gezegepraald door de kruisdood te sterven. Door uw liefde tot de Heilige Antonius, die haar onophoudelijk bestreden en zovele zielen uit haar banden verlost heeft, schenk ons de genade, opdat wij ze ook ontvluchten: verlicht onze geest met uw hemels licht, opdat wij het vaste voornemen maken ze uit al onze kracht te haten en te verfoeien. En laat alzo het heilig bloed, dat Gij voor ons vergoten hebt, onze zielen redden van de slavernij van de helse vijand en de bron zijn van onze eeuwige zaligheid.


  Achtste dag :
  Zuiverheid van de Heilige Antonius

  Overwegen wij, hoe zorgvuldig de Heilige Antonius over zijn zinnen waakte. Angstvallig vermeed hij alles, wat de zuiverheid van zijn ziel kon bezoedelen: ongeschonden bewaarde hij die schone deugd, welke de mens veredelt, en hem, om zo te spreken, gelijk maakt aan de engelen. Vergeten wij nooit, dat wij met de uiterste zorg moeten waken over onze zinnen, die de oorzaak zijn van het grootste getal van onze zonden. Nemen wij het vast besluit, met een heilige ijver voor de bewaring van de onwaardeerbare schat van de zuiverheid te waken.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O genadige Jezus, wij bekennen het rouwmoedig, de al te grote vrijheid, welke wij aan onze zinnen gegeven hebben, is de oorzaak geweest, dat wij zo menigmaal gevallen zijn. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! Verleen ons, door de verdiensten van de Heilige Antonius, de genade om voortaan beter over onze zinnen te waken, en aan de bekoringen van de helse vijand te kunnen weerstaan. Wij willen vuriger zijn in het bidden, zorgvuldiger de gelegenheden tot zonde vluchten, en nauwkeuriger uw wet volbrengen, opdat wij eenmaal het geluk genieten mogen, eeuwig met U te leven en eeuwig U te loven.


  Negende dag :
  Zalige dood van de Heilige Antonius

  Beschouwen wij thans de Heilige, wanneer hij, aan het einde van zijn loopbaan gekomen, beladen met verdiensten en versierd met de heldhaftigste deugden, naar zijn Schepper gaat wederkeren. Bijgestaan door de Onbevlekte Maagd Maria, beveelt hij zijn ziel aan zijn zoete Jezus en ontvangt het eeuwig loon van zijn schone deugden. Verlangen wij eenmaal hetzelfde loon te ontvangen, dan moeten wij als goede christenen leven en tot het einde van onze dagen in de deugd volharden.

  Onze Vader, Wees gegroet, Gloria en Responsorium (zie boven, bij de eerste dag van het noveen)

  Gebed: O Jezus, die aan uw dienaren de genade verleent van een heilige dood, het onderpand der hemelse zaligheid: Gij, die het afsterven van onze Heilige zo roemvol hebt gemaakt, opdat hij reeds op aarde verheerlijkt zou wezen: acht, laat ons altijd de weg van de deugd betreden, opdat Gij, in ons sterfuur, met welbehagen op ons moogt neerzien, en wij voor eeuwig met U zalig wezen in het hemels Vaderland.

   

  Categorie:Sint-Antonius van Padua
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Antonius van Padua
  Een litanie voor de Heilige Antonius van Padua en daaronder een noveen.
   

  LITANIE VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, moeder en beschermster van de Heilige Franciscus, vader en onderwijzer van de Heilige Antonius, bid voor ons.
  Heilige Antonius van Padua,
  Zalige vrucht van Portugal,
  Schitterend licht van Italië en Spanje,
  Apostel van Frankrijk,
  Bazuin van het Evangelie,
  Lelie van zuiverheid,
  Kostbare parel van armoede,
  Stralende ster van gehoorzaamheid,
  Spiegel van boetvaardigheid,
  Roos van geduld,
  Vlam der liefde,
  Vat van heiligheid,
  Pilaar van de H. Kerk,
  Ark van het verbond,
  Schatkist van geschriften,
  Leraar van de waarheid,
  Sieraad van de serafijnse orde,
  Uitroeier van de zonden,
  Verwoester van de ketterijen,
  Gesel van de ketters,
  Roede van de tirannen,
  Schrik van de ongelovigen,
  Ijveraar voor Gods huis,
  Ijveraar voor het heil van de zielen,
  Vertrooster van de bedrukten,
  Genezer van de zieken,
  Opwekker van de doden,
  Verrichter van wonderen,
  Helper wanneer men voorwerpen verloren heeft,
  Kenner van de harten,
  Navolger van de aartsvaders en profeten,
  Toonbeeld van de apostelen,
  Martelaar door begeerte,
  Uitstekend onder de leraars,
  Roem van de heiligen,
  Minnelijke vader en beschermer,

  Wees genadig, spaar ons, Heer.
  Wees genadig, verhoor ons, Heer.
  Van alle zonden en van alle kwaad, verlos ons, Heer.
  Van de listen van de duivel,
  Van pest, oorlog en hongersnood,
  Van de eeuwige dood,
  Door de verdiensten van de Heilige Antonius,
  Door zijn vurige liefde,
  Door zijn ijver voor de bekering van de zondaars,
  Door zijn brandend verlangen naar de marteldood,
  Door zijn volharding in het volbrengen van zijn geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid,
  Door zijn onvermoeibare arbeid,
  Door de hoeveelheid en verscheidenheid van zijn wonderdaden,
  Op de dag van het oordeel,

  Wij, arme zondaars, bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij ons tot waarachtige boetvaardigheid wilt brengen,
  Dat Gij het vuur van de goddelijke liefde in onze harten wilt ontsteken,
  Dat Gij ons deelachtig wilt maken aan de voorspraak en aan de verdiensten van de heilige Antonius,
  Dat Gij ons vaderland in de verering van de Heilige Antonius wilt doen volharden,
  Dat Gij aan allen, die de voorspraak van de Heilige Antonius inroepen, gezondheid van lichaam en ziel verlenen wilt,
  Dat wij, door de verdiensten van de Heilige Antonius, in alle deugden mogen toenemen,
  Dat Gij allen, die de Heilige Antonius eren en aanroepen, met Uw zegeningen wilt begunstigen,
  Dat Gij U gewaardigd ons te horen,

  Jezus Christus, Zoon van de levende God,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Onze Vader, enz.

  Bid voor ons, Heilige Antonius. Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,

  Wonderbare God, Vader van barmhartigheid en vertroostingen, die ons de overblijfselen van het lichaam van uw Heilige belijder Antonius hebt laten toekomen. Wij danken U daarvoor, en bidden U ons te aanhoren door de verdiensten en voorspraak van dezelfde heilige, opdat wij ook barmhartigheid en troost mogen verwerven.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.


  Noveen ter ere van de Heilige Antonius van Padua

  Eerste dag:

  O glorierijke en heilige Vader Antonius, vermaarde uitlegger der Heilige Schriftuur en vertrooster der bedroefden, wij bidden u, verhoor onze ootmoedige gebeden en verkrijg ons Gods hulp en genade. Dit vragen wij u, door de Heilige onnozelheid, waarin gij uw kinderjaren hebt doorgebracht. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Tweede dag:

  O Heilige Antonius, roem der Predikanten, ijverige verkondiger der Waarheid, kloeke berisper der zonde, wil ons, door uw goedertieren en minnelijke hart, in al onze benauwdheden. Dit vragen wij u door de verdienstvolle jaren die gij hebt overgebracht in de Orde van de Heilige Augustinus. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Derde dag:

  O Heilige Antonius; zout der aarde, schitterend licht op de kandelaar der Heilige Kerk, stad op de berg der beschouwing, wij bidden u, aanhoor de gebeden van onze bedrukte harten, en verkrijg ons van God Heilige begeerten en de moed er ons leven naar te schikken. Dit vragen wij u door uw heilig leven in de Orde van de Heilige Franciscus. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Vierde dag:

  O Heilige Antonius, getrouwe dienaar der Allerheiligste Maagd wil toch bij haar onze voorspreker zijn, opdat zij ons bij haar Zoon gunstig weze, ons vergiffenis verkrijgende en bijstand in al onze noodwendigheden. Dit vragen wij u door de onuitsprekelijke geneugten, welke uw ziel gevoelde, als het kindeke Jezus rustte tussen uw armen. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Vijfde dag:

  O Heilige Antonius, Vader der wezen en van alle verlaten mensen, gij die door uw weldaden als een vruchtbare regen van de hemel zijt, bekom dat onze harten vruchtbaar worden in deugden; ontvang ons in uw dienst, bescherm ons in alle gevaren naar ziel en lichaam; verkrijg ons een volkomen liefde tot God en onze evennaaste. Dit vragen wij u door de menigvuldige mirakelen die gij op de aarde door Gods hulp hebt uitgewerkt. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Zesde dag:

  O Heilige Antonius, onwankelbare zuil van boetvaardigheid, schild tegen alle bekoringen, leraar der onwetenden, bekom ons moed om uw deugden na te volgen, opdat het duurbaar Bloed van Christus voor ons niet vruchteloos weze, en wij in zijn heilige Wonden een geruste haven van zaligheid vinden mogen. Dit vragen wij door uw heilige dood. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Zevende dag:

  O Heilige Antonius, licht van Italië, glorie van Padua, wil ons een levendig geloof verkrijgen met een vaste hoop in de goedheid van de Heer, en de zo zeer gewenste loon in de hemelse glorie. Dit vragen wij u door de glorierijke intrede van uw ziel in de blijdschap van de Hemel. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Achtste dag:

  O Heilige Antonius, voorbeeld der leraars, troost der zieken, blijdschap der bedroefden, gij die uw Vader, onschuldig ter dood veroordeeld, verlost en vrijgemaakt hebt, vergeet onze zuchten en gebeden niet, bid God dat hij ons vertrooste en barmhartig weze. Dit vragen wij door de zoete en heilige liefde welke thans in de hemel uw hart vervult. Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.


  Negende dag:

  O Heilige Antonius, strenge bewaarder der zuiverheid, getrouwe minnaar van het heilig Kruis, wil ons, als wij op sterven zullen liggen, tegen alle bekoringen beschermen, opdat wij, God belijdende met de mond en het hart, Gods barmhartigheid gevoelen mogen. Dit vragen wij door de allergrootste blijdschap die gij in der eeuwigheid genieten zult bij het aanschouwen van het Goddelijk Wezen.
  Amen.

  Onze Vader, Wees gegroet en Glorie zij de Vader.
  Categorie:Sint-Antonius van Padua


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!