Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  13-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 1.
  Op dit blog vind je verschillende gebeden voor verschillende intenties tot de Heilige Rita. Voor steun en hulp in moeilijke situaties, gebeden inzake relaties en kinderen, bij problemen die niet opgelost geraken, in nood...
  Op een andere plaats op dit blog vind je novenen tot de Heilige Rita.
  Je kan uiteraard ook bidden tot de Heilige Rita in eigen woorden, je persoonlijk tot haar richten en eventjes met haar praten. Ze is een vrouw van eenvoud en vraagt geen grote of spectaculaire dingen of ze vraagt ook geen grote offers. Als je met een probleem te kampen hebt en je bidt in alle rust, eenvoud en overtuiging tot haar elke dag, dan kan je haar hulp verwachten.Verge
  et haar daarna zeker niet te bedanken.  Eerste gebed:

  O God, die aan de H. Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
   
  Tweede gebed, afkomstig uit de Sint Rita Kerk te Kontich

   Heilige Rita, Vandaag bidden wij tot u, wij mensen die leven in vreugde en hoop, maar die ook ogenblikken van lijden en verdriet kennen. Wij komen naar u met al onze zorgen. We denken aan de mensen ziek zijn, die zonder werk zijn en aan hen die leven in soms moeilijke omstandigheden. Heilige Rita, wij geloven dat gij ons kunt helpen. Houd ons vast wanneer wij dreigen te bezwijken onder de druk van het leven. Heilige Rita, geef ons liefde tot de medemens, maar vooral het vertrouwen in God dat u bezielde in uw leven hier op Aarde. Geef dat wij kunnen luisteren naar het leed van anderen, de wonden genezen door de pijn te helpen dragen, dat we mensen zijn die kunnen troosten, dat we mild zijn in ons oordeel, ons hart openen voor vergeving en verzoening, trouw blijven aan onze vrienden en leven als blije mensen die geloven in de Blijde boodschap van Jezus. Heilige Rita, geef dat wij uw voorbeeld navolgen.
  Amen
   
  Derde gebed

  Met vertrouwen kom ik tot u, o Heilige Rita, die genoemd wordt ‘de Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken’. Bevrijd mij van de pijnen en de angsten die mij neerdrukken, en verleen mij gezondheid en vrede. Ik vertrouw ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussen komst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mag aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van mijn wensen, verkrijg voor mij dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat ik nog langer beproefd word. Verkrijg voor mij wat ik u vraag en ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de Gekruisigde, wees mijn voorspreekster bij de goede God, nu en in al mijn noden.
  Amen.
   
  LITANIE VAN DE HEILIGE RITA (1ste versie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Jezus, hoor ons. Jezus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Maagd der maagden,

  Heilige Rita, reeds wonderbaar in uw geboorte,
  Heilige Rita, uitmuntend in uw kinderjaren door uw onschuld,
  Heilige Rita, maagd van bewonderenswaardige ingetogenheid,
  Heilige Rita, sedert uw eerste jeugd bezield met een vurige geest van gebed,
  Heilige Rita, reeds toen vol gestrenge verstervingen en zelfkastijdingen,
  Heilige Rita, sedert het begin van uw leven vol van de tederste godsvrucht voor het lijden van Gods Zoon,
  Heilige Rita, minnares der eenzaamheid,
  Heilige Rita, vol kinderlijke gehoorzaamheid jegens uw ouders,
  Heilige Rita, sterke vrouw in de moeilijke levensstaat van het huwelijk,
  Heilige Rita, uitmuntend door een onuitsprekelijk geduld jegens uw gewelddadige en prikkelbare echtgenoot,
  Heilige Rita, die volgens de uitspraak van de Heilige Geest, hem alle dagen het goede teruggaf en niet het kwade,
  Heilige Rita, die door aanhoudend gebed, heilig voorbeeld en beminnelijke zachtmoedigheid, zegevierde over zijn lastig karakter,
  Heilige Rita, die uw huiselijke plichten stipt en getrouw volbracht,
  Heilige Rita, die het werken van Martha en het bidden van Maria uitstekend wist te verenigen,
  Heilige Rita, steeds vol liefde en barmhartigheid voor de armen,
  Heilige Rita, christelijke moeder en zorgvuldige opvoedster van uw kinderen,
  Heilige Rita, geheel overgeven aan Gods Heilige Wil, toen uw echtgenoot U wreedaardig werd ontrukt door een moord,
  Heilige Rita, die edelmoedig vergiffenis schonk, naar het voorbeeld van Jezus, aan de moordenaars van uw man,
  Heilige Rita, die liever uw kinderen zag sterven, dan dat zij God zouden beledigen, door zondige wraak over de moord van hun vader,
  Heilige Rita, die uw weduwstaat door innige godsvrucht, gestrenge boetpleging en velerlei werken van barmhartigheid hebt geheiligd,
  Heilige Rita, die na driemaal in het klooster te Cassia te zijn afgewezen, daar door God op wonderbare wijze ‘s nachts zijt binnengeleid,
  Heilige Rita, waardige dochter van de Heilige Augustinus gedurende ruim veertig jaar,
  Heilige Rita, die al uw goederen aan de armen hebt uitgedeeld en de getrouwe navolgster van de armoedige Verlosser zijt geworden,
  Heilige Rita, die immer hebt uitgemunt door onverwinnelijke kuisheid, en uw vlees met zijn begeerlijkheden voortdurend hebt gekastijd,
  Heilige Rita, bruid van Jezus Christus door het offer van uw drie geloften,
  Heilige Rita, nederige dienares van allen,
  Heilige Rita, getrouwe verpleegster van al de zieken en stervenden in het klooster,
  Heilige Rita, barmhartige helpster van de zielen in het vagevuur,
  Heilige Rita, ijverige vereerster der heiligen,
  Heilige Rita, die uw Heilige Engelbewaarder steeds met vertrouwen, eerbied en liefde indachtig waart,
  Heilige Rita, vol van kinderlijke gevoelens voor de Heilige Moeder des Heren,
  Heilige Rita, vurige aanbidster van het allerheiligste Sacrament des Altaars,
  Heilige Rita, vlammend van liefde voor de gekruisigde Verlosser,
  Heilige Rita, op wonderbare wijze door een doorn van Jezus’ kroon in ‘t voorhoofd gewond,
  Heilige Rita, die in het heilig jubeljaar op hoge leeftijd met moed en heilig verlangen de bedevaart naar het graf der Heilige Apostelen hebt ondernomen,
  Heilige Rita, die door een smartelijke ziekte u op de dood hebt voorbereid,
  Heilige Rita, die van God, met de doorn van de smart, ook de roos van de liefde hebt ontvangen,
  Heilige Rita, die, met de verrezen Verlosser, door God in uw dood met wonderbare glorie zijt omgeven,
  Heilige Rita, die door de hemelse geur, die van u uitgaat, een voortdurende verheerlijking zijt van Christus,
  Heilige Rita, machtige voorspreekster der zieken,
  Heilige Rita, voor eeuwig met Christus verenigd,
  Heilige Rita, reeds eeuwenlang omstraald door de lichtglans der mirakelen,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Gij hebt, o Heer, uw dienares Rita getekend met het teken van Uw liefde en van Uw lijden.

  Laat ons bidden:
  O God, die aan de H. Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
   
  LITANIE VAN DE HEILIGE RITA (2 de versie)

  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Jezus, hoor ons. Jezus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Heilige Moeder Gods,
  Heilige Augustinus,
  Heilige Monica,

  Heilige Rita, voorbeeld van reine, kinderlijke onschuld,
  Heilige Rita, lelie van maagdelijke zuiverheid,
  Heilige Rita, wilskrachtige vrouw, gevormd door gebed en versterving,
  Heilige Rita, minnares van de eenzaamheid met God,
  Heilige Rita, sterke vrouw in het echtelijke leven,
  Heilige Rita, minzame en zachtmoedige echtgenote,
  Heilige Rita, zorgzame en liefelijke huisvrouw,
  Heilige Rita, toonbeeld van de christelijke moeder,
  Heilige Rita, troost voor degenen die bedroefd zijn om het overlijden van wie hun het meest dierbaar zijn,
  Heilige Rita, barmhartig en vergevingsgezind als Christus jegens wie tegen u misdeden,
  Heilige Rita, die uit moederliefde het aardse leven van uw kinderen in handen van God hebt gelegd,
  Heilige Rita, toevlucht van de weduwen,
  Heilige Rita, onvergelijkbare volgelinge van de Heilige Augustinus in uw kloosterleven,
  Heilige Rita, door uw drie kloostergeloften volmaakte bruid geworden van Jezus Christus,
  Heilige Rita, nederige dienares van allen,
  Heilige Rita, in verrukking uit liefde tot het allerheiligste Sacrament,
  Heilige Rita, getekend met de doornenkroon en deelachtig aan Jezus’ lijden,
  Heilige Rita, opwekkende troosteres van de zieken,
  Heilige Rita, patrones van de onmogelijke en hopeloze zaken,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, heilige Rita, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden:
  God, onze Vader, Gij hebt de Heilige Rita zoveel genade geschonken omdat zij vooral Uw Zoon wilde navolgen in liefde en lijden, waarvan zij de tekens gedragen heeft in haar hart en op haar voorhoofd.
  Wij smeken U: geef ons, door de tussenkomst van de Heilige Rita, de kracht om iedereen lief te hebben en ons lijden moedig te dragen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 2, bij moeilijkheden.
  Gebeden tot de Heilige Rita bij moeilijkheden
  Heilige Rita,

  vandaag kom ik naar U, heel bescheiden, om over mijn verdriet te vertellen.
  Beter dan ikzelf kent U mijn levensweg en de vele malen dat ik U aanroepen heb voor een of andere genezing of voor een dringende zaak. Heel vaak heb ik dan uw stille aanwezigheid en uw hulp sterk ervaren.
  Vandaag, Heilige Rita, kom ik hier dicht bij U om U te spreken over .... (vertel je probleem).
  Elke dag bid ik U hiervoor, misschien niet goed genoeg en met te weinig vertrouwen. Nochtans weet U, Heilige Rita, dat ik alleen maar God en U heb om daarover te praten. Heilige Rita, U bent steeds zo attentievol, vandaag vertrouw ik U al mijn zorgen toe. Laat me weer blij zijn en laat me niet los. Ik voel me soms zo alleen dat ik het wel zou kunnen opgeven.
  Heilige Rita, ik hou van U en ik hoop dat... (vertel je probleem).
  Amen 


  Tweede gebed (te bidden in nood)

  Heilige Rita,
  ik heb het toch zo moeilijk op dit ogenblik,
  ik raak er niet meer uit.
  Nu kom ik tot u, Heilige Rita, U zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe.
  Zo dikwijls hebt u mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op U om hulp en troost te vinden.
  Maar wellicht heb ikzelf ook schuld aan mijn moeilijkheden.
  Ik heb ook mijn fouten en gebreken. Laat mij die inzien en help mij om ze te verbeteren.
  Dan mag ik zeker hopen dat U voor mij uw best zult doen, bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft.
  Heilige Rita, laat mij niet in de steek Help mij en troost mij.
  Bid voor ons.
  Amen


   


  Derde gebed (te bidden bij eenzaamheid)

  Heilige Rita,

  U weet wat lijden in eenzaamheid is.
  Ik ben ook zo alleen!
  Sta aan mijn zijde en wees mijn beschermvrouw bij al mijn zorgen.
  Schenk mij een goede gezondheid om mijn werk, soms zo eenzaam en alleen, dag na dag vol te houden.
  Hou mijn daden en gedachten zuiver.
  Laat me vriendelijk en onbaatzuchtig zijn Voor al mijn naasten.
  Spaar mij van alle lichamelijke gevaren en kwaadsprekerij.
  Als ziekte of een ongeval me treft, hoor dan mijn roepen aan.
  En als ik in de put zit of me hopeloos voel, schenk me dan uw steun.
  Heilige Rita, Ik ben zo alleen, maar ik voel geen vrees omdat ik uw nabijheid voel.
  Amen.


   


  Vierde gebed (te bidden bij werkloosheid)

  Heilige Rita,

  Ik zit zonder werk en verveel me soms de hele dag.
  De moed zinkt me dan in de schoenen.
  God, Onze Vader, heeft mij mogelijkheden gegeven om mensen te helpen, maar niemand vraagt mij iets te doen.
  Ik vraag U, Heilige Rita, dat ik werk mag vinden om zo weer zelf mijn eigen brood te kunnen verdienen en met talenten,
  die God mij gegeven heeft, anderen van dienst te kunnen zijn, zoals ook U uw hele leven lang anderen dienstbaar bent geweest.
  Amen.


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  19-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 3, over en voor kinderen.
  Gebeden tot de Heilige Rita, over en voor kinderen.

   

  Gebed voor mensen die een kindje verwachten.

  Heilige Rita
  We zullen een kind krijgen, een kind van ons twee.
  Dat te weten, doet ons vreemd aan.
  Het besef dat uit ons nieuw leven groeit, is groots en wonderbaar.
  We willen dit kind.
  Het komt niet zo maar, omdat wij toevallig man en vrouw zijn.
  Het komt omdat wij elkaar liefhebben,
  en omdat wij hopen en geloven dat we aan Gods schepping meewerken.
  Ons kind is geen toeval.
  We hebben erover nagedacht.
  Het vraagt een grote verantwoordelijkheid.
  Het mag er niet zijn voor onszelf,
  Het moet een mens worden,
  die in deze wereld iets goeds brengt: vrede, geluk en schoonheid.
  Help ons, Heilige Rita, goede ouders te worden
  opdat we dit kind mogen begeleiden naar het geluk,
  opdat wij het kunnen helpen een goed mens te worden,
  opdat het zou bijdragen tot een betere wereld.
  Amen.

  Gebed voor mensen die een kindje willen

  Heilige Rita,
  al lang verlangen wij dat de glimlach van een kind ons huis zou opvrolijken, maar nog steeds wachten wij tevergeefs en meer en meer gaat ons vertrouwen wankelen.
  Uw eigen geboorte was een grote vreugde voor uw ouders en daarom durven wij U vragen dat ook ons het grote geluk ten deel zou vallen om een kind te hebben van ons beiden.
  Als God ons deze gunst verleent, zullen wij ons kindje liefdevol ontvangen, het met zorg en tederheid omringen, en alles doen wat in onze macht ligt om het te laten opgroeien tot een gelukkig mens.
  Daarom zullen wij het steeds helpen om de weg te gaan die God bepaald heeft.
  Indien echter onze hoop toch niet vervuld wordt, help ons dan om steeds een goed gezin te zijn.
  Dat wij ons niet opsluiten in onszelf en geen verbitterde mensen worden.
  Sta ons bij om steeds open te staan voor anderen.
  Amen.
  Gebed voor opgroeiende kinderen

  Heer, onze God,
  In Uw hand leggen wij de naam van onze kinderen.
  Schrijf ze in de palm van Uw hand en vergeet ze niet.
  Houd onze kinderen vast als wij, ouders, ze los moeten laten
  en zij hun eigen weg gaan.
  Moge zij voortgaan op een vaste baan en niet de levensstijl verlaten die Christus ons heeft voorgeleefd.
  Wees voor hen troost en bemoediging als ze eenzaam zijn en bang.
  Blijf hen nabij als het donker wordt in hun leven en zij de weg niet meer vinden die naar vrede leidt in hun leven.
  Amen
  Gebed voor opgroeiende kinderen

  Heilige Rita,
  U hebt ondervinding van heel het menselijke leven.
  Het geluk dat u ondervond door kinderen te hebben, delen wij met U.
  Wij zijn dankbaar voor dit wonder van liefde,
  waardoor wij mee mogen werken aan Gods schepping.
  Jezus zei: "Aan hen behoort het rijk der Hemelen."
  Heilige Rita,
  help ons onze kinderen groot te brengen in liefde,
  zodat ze opgroeien tot mensen die hier gelukkig zijn op de weg naar hun bestemming.
  Amen
  Gebed voor ouders die problemen hebben met hun kinderen

  Heilige Rita van Cascia,
  Mijn kinderen doen me pijn in het hart,
  zij gaan niet de weg die ik goed vind,
  zij doen niet wat ik hen aanraad.
  Heilige Rita,
  U kent de pijn die kinderen kunnen veroorzaken.
  Misschien heb ik ooit wel eens gedacht dat het beter was dat ze nooit geboren waren,
  maar dat zou betekenen dat mijn hart te klein en mijn liefde niet groot genoeg is.
  Jezus Christus was de bron van uw liefde,
  een liefde groot genoeg om ook het leed te dragen dat kinderen veroorzaken.
  Ik vraag U om dat wonder van de liefde ook in mij te doen groeien.
  Amen
  Gebed voor jongvolwassenen

  Heilige Rita,
  kinderen mogen opvoeden is voor ons een wonderlijk gebeuren.
  God schenkt aan onze kinderen mogelijkheden om hun eigen leven uit te bouwen.
  Omdat wij, ouders, bezorgd voor hen zijn,
  doet dit ons soms pijn.
  Er is spanning tussen onze toewijding en de groei van onze jonge mensen naar zelfstandigheid.
  Laat de moeilijkheden die dit meebrengt een zegen worden
  zowel voor ons als voor onze jonge mensen.
  Heilige Rita, help onze jonge mensen dankbaar te zijn voor alles wat hun aan liefde werd geschonken.
  Geef ons, ouders en jonge mensen,
  de moed om het vertrouwen in het leven te bewaren.
  Wij geloven immers in God,
  die onze Vader is
  en in zijn liefde niemand vergeet.
  Amen.
  Gebed van een student

  Heilige Rita,
  op dit ogenblik heerst in mij veel angst,
  angst om te mislukken in de examens,
  angst voor het oordeel van ouders en vrienden,
  angst om te worden aangezien als een dommerik.
  Heel mijn leven lijkt te staat of te vallen met mijn studies.
  Ik verwacht geen wonder, of toch wel?
  Ik heb gestudeerd wat ik kon,
  of ik zal slagen weet ik niet.
  Heilige Rita,
  leer mij inzien dat niet het diploma de waarde van mijn leven bepaalt,
  maar wel de vriendschap en de liefde.
  Dan zal ik niet meer leven in angst en spanning,
  maar vol vertrouwen uitzien naar de toekomst.
  Amen.


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 4, relaties en huwelijk.
  Gebeden tot de Heilige Rita, voor relaties en huwelijk 
  Gebed voor jonggehuwden of voor koppels van wie de relatie nog pril is, of voor mensen die pas samenwonen.

  Heilige Rita,
  wij zijn geroepen om alles met elkaar te delen.
  Bewaar onze eenheid, ook in moeilijke omstandigheden.
  Houd onze liefde jong,
  maak onze trouw standvastig en geef ons de kracht om samen verder door het leven te gaan.
  Help ons over teleurstellingen heen.
  Leer ons vergeven en vergeten.
  Laat ons niet moe worden in de zorg voor elkaars geluk.
  Amen.  Gebed voor wie het huwelijk of voor wie de relatie dreigt te mislukken.

  Heilige Rita,
  ons huwelijk (of: onze relatie) dreigt te mislukken.
  In uw leven als echtgenote hebt U ook moeilijke ogenblikken doorgemaakt.
  Help ons de moeilijkheden van nu te boven te komen.
  Geef ons geduld en vertrouwen in elkaar om onze huwelijksbelofte (of: onze relatiebelofte) trouw te blijven
  en zo steeds meer te groeien in eenheid van geluk.
  Amen.  Gebed voor gehuwden die van elkaar gescheiden zijn of voor een breuk bij mensen die niet gehuwd waren.

  Heilige Rita,
  ik had het allemaal anders gewild,
  mijn dromen zijn niet uitgekomen,
  ik heb me in een mens vergist.
  Misschien ligt ook de fout bij mij, maar kan of wil ik dat niet inzien.
  De eenzaamheid wordt steeds moeilijker om te dragen
  (de kinderen raken op de dool)
  de moeilijkheden stapelen zich op.
  Heilige Rita,
  U hebt in uw leven ook moeilijke ogenblikken meegemaakt,
  maar dank zij uw geloof bent U ze te boven gekomen.
  Help mij om, gedragen door hetzelfde geloof,
  de beste weg te vinden voor ons (en voor de kinderen)
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  21-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 5, in nood en bij verdriet.
  Gebeden tot de Heilige Rita, in nood en bij verdriet
  In het leven loopt het soms niet zoals we verwac
  ht hadden en verdwalen we omdat ons pad zo donker is. De Heilige Rita is iemand die al voor veel mensen het licht terug heeft aangestoken, zodat de juiste weg terug gevonden werd.

  Aan iedereen die op dit moment zich in zware moeilijkheden bevindt, wens ik veel kracht en moed en dat je spoedig mag verhoord worden en geholpen. Ik hoop dat er spoedig terug vreugde en geluk in je leven mag komen.

  Goede God,
  telkens weer vestigt U onze aandacht op uw dienares, de Heilige Rita,
  door de wonderlijke wijze waarop U haar gebeden verhoort.
  Wij vragen U,
  luister naar haar als zij bidt voor ons die in nood zijn en zorgen hebben.
  Heilige Rita,
  ik leg mijn zorgen in uw handen,
  bid voor ons tot God dat Hij al wat ons bedreigt ten goede mag keren.
  Amen

  God, ik kan niet meer!
  Ik zie het echt niet meer zitten.
  Toch heb ik vertrouwen.
  Daarom ben ik hier.
  Aanvaard me zoals ik ben en zoals ik me nu voel met al mijn pijnlijke emoties en gedachten.
  Geef me de tijd om weer tot mezelf te komen en in contact te komen met U,
  die de bron bent van het leven.
  Help me, God, alstublieft,
  door de woestijn waarin ik me nu bevind.
  Amen
  Heilige Rita,
  Ik heb het zo moeilijk op dit ogenblik, Ik raak er niet meer uit.
  Nu kom ik tot U, Heilige Rita.
  U zorgt toch zo bijzonder voor ons wanneer we niet weten waar naartoe.
  Zo dikwijls hebt U mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op U, om hulp en troost te vinden.
  Maar wellicht heb ik ikzelf ook schuld aan mijn moeilijkheden.
  Ik heb ook mijn fouten en gebreken.
  Laat mij die inzien en help mij om ze te verbeteren.
  Dan mag ik zeker hopen dat U voor mij uw best zult doen,
  bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft.
  Heilige Rita, laat mij niet in de steek.
  Help mij en troost mij.
  Bid voor ons.
  Amen.

     Gebed bij het verlies van een dierbare

  Heilige Rita, ik moet nu leven met een lege plaats aan mijn zijde.
  Help mij dit lijden te aanvaarden,
  zodat ik niet verkommer door verdriet en me niet opsluit in mezelf.
  Laat mij mensen ontmoeten die mij kunnen sterken in het geloof dat een mens moet sterven om te leven,
  dat een zaad moet sterven voor er nieuw leven kan groeien
  voor er vrucht kan zijn.
  Laat uw leven, Heilige Rita,
  voor mij een bron zijn van inzicht
  hoe ik mijn lijden kan aanvaarden
  door de onverbrekelijke trouw aan Jezus en de Vader

  Gebed bij ziekte

  Heilige Rita,
  ik kan lijden en pijn moeilijk onder woorden brengen.
  Heb geduld met mijn machteloosheid.
  Leer mij mijn ziek zijn te ondergaan zonder opstandig te worden,
  maar leer mij ook te vechten voor het leven.
  Wanneer ik door pijn zo diep eenzaam ben dat ik Gods aanwezigheid niet meer ervaar,
  dat mijn trouw aan Jezus wankelt,
  plaats dan, Heilige Rita,
  een mens op mijn weg die echt goed is voor mij,
  die warmte en liefde uitstraalt,
  die mij leert aandachtig te zijn voor de stem van Jezus,
  die aanwezig is in iedere concrete ontmoeting.
  Dat zal voor mij echt genade zijn.
  Amen


  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  07-04-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden voor de Heilige Rita 6
  Heilige Rita,

  Hoop voor de hopeloze
  Moed voor de moedeloze
  Kracht voor de verzwakten
  Troost voor de bedroefden
  Ik kom tot U, helpster in nood,
  Want het valt me nu allemaal zo zwaar
  Ik ga door een donkere nacht in mijn leven
  Koud en eenzaam zoek ik de weg in het duister
  Help mij, Heilige Rita
  Om licht en verlichting te vinden
  Om na deze lange nacht een nieuwe ochtend te bereiken.
  Ik vertrouw op u, Heilige Rita.
  U, die zo veel hebt doorstaan
  U, die zoveel moed hebt getoond
  U, die zoveel geduld hebt gehad
  U, die groot verdriet begrijpt
  U, die een ware vriendin zijt voor allen die het moeilijk hebben
  Help mij, alstublieft.
  Schenk mij moed en kracht om door te gaan
  Schenk mij hoop
  Schenk mij geduld
  Schenk mij wat ik nodig heb
  Om mijn problemen te overwinnen
  Ik zal u dankbaar zijn en uw hulp nooit vergeten
  Heilige Rita, die niemand in de steek laat
  Ik geloof in U en in Uw goedheid
  Ik geloof dat U mij kan helpen
  Ik vertrouw op U dat U mij niet alleen laat.
  Dank U, Heilige Rita
  Voor Uw barmhartigheid en steun.
  Amen.
  Heilige Rita,

  U wordt de "hulp in hopeloze zaken" genoemd.
  Ik vraag U om ook voor mij voorspreker te zijn bij onze Heer Jezus Christus.
  Vraag voor mij bij God om de moed en het geloof om mijn kruis geduldig te dragen.
  Zodat mijn hart rust en vrede vindt temidden van de zorgen waarin ik leef.
  Dankbaar zal ik steeds Zijn naam aan de mensen verkondigen.
  Door U voorbeeld Heilige Rita leren wij de liefde kennen die hier op aarde niet zonder doornen blijft.
  God zelf immers heeft U de zichtbare doorn van zijn liefde geschonken,
  omdat U Hem met hart en ziel in leed en liefde wilde navolgen.
  Met uw hulp wil ik in het licht van het geloof staan.
  Niet meer leven voor mijzelf, maar enkel en alleen voor de vervulling van Gods wil.
  In de naam van Jezus Christus onze Heer.
  Amen

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  05-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Rita
  Litanie voor de Heilige Rita


     Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria onbevlekt in uw ontvangenis, bid voor ons.
  Heilige  Maria, Moeder van Jezus,
  Heilige patrones van degenen die in nood zijn
  Heilige Rita, bid voor ons.
  Heilige Rita, van wie de pleidooien voor het Goddelijke aangezicht des Heren onweerstaanbaar zijn, bid voor ons.
  Heilige Rita, die zo veelvuldig gunsten verleent dat zij is uitgeroepen tot de advocaat van de hopelozen, bid voor ons.
  Heilige Rita, advocaat voor de onmogelijke zaken, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo bescheiden, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo zuiver, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo deemoedig, bid voor ons.
  Heilige Rita, zo geduldig, bid voor ons.
  Heilige Rita, van zulk een medelevende liefde voor uw gekruisigde Jezus vervuld, bid voor ons.
  Heilige Rita, wie van Jezus alles mag bekomen wat ze Hem vraagt, bid voor ons.
  Heilige Rita, in naam van allen die vol vertrouwen beroep op u doen, bid voor ons.
  Heilige Rita, die troost biedt aan allen die u om hulp vragen, bid voor ons.
  Heilige Rita, goedgunstig voor allen die u aanroepen voor zo veel verschillende zaken, bid voor ons.
  Heilige Rita, alleen strevend naar de grotere glorie van God, bid voor ons.

  Door de bijzondere verdiensten van uw jeugd, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw perfecte Unie met de goddelijke wil, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw heroïsche lijden tijdens uw gehuwd leven, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door de troost die gij hebt mogen ontvangen bij het heengaan van uw echtgenoot, verkrijg voor ons wat wij vragen.
  Door de smart van het verlies van uw kinderen, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw wonderbaarlijke intrede in het klooster, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw ernstige boetedoening en driemaal daagse bloedige zelfkastijdingen, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw lijden door de wonde van de Doorn die gij van de gekruisigde verlosser hebt ontvangen, verkrijg voor ons wat wij u vragen. Door de Goddelijke liefde die uw hart verteerde, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw opmerkelijke toewijding aan het Heilig Sacrament, waarop gij vier jaar geleefd hebt, verkrijg voor ons wat wij u vragen.
  Door uw vreugde bij het verlaten van uw Aardse beproevingen om tot bij Jezus, uw Hemelse echtgenoot te komen, verkrijgen voor ons wat wij u vragen.
  Door het perfecte voorbeeld dat gij aan de mensen geeft in elke staat van het leven, verkrijg voor ons wat wij u vragen.

  Heilige Rita bid voor ons, opdat we de beloften van Christus waardig worden.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld , verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Gij hebt, o Heer, uw dienares Rita getekend. met het teken van Uw liefde en van Uw lijden.

  Laat ons bidden:
  O God, die aan de Heilige Rita zodanige genade hebt willen verlenen dat zij, die U heeft nagevolgd in de liefde tot haar vijanden, in haar hart en op haar voorhoofd de tekenen van Uw liefde en Uw lijden heeft gedragen, geef ons, smeken wij, door haar voorspraak en verdiensten, dat wij onze vijanden beminnen, en de smarten van Uw lijden door de doorn van het berouw gedurig voor ogen hebben.
  Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

   

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen
  19-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie Heilige Rita 2
   Litanie voor de Heilige Rita


  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons,

  Maria onbevlekt ontvangen,
  Heilige Moeder Gods, bid voor ons
  Maria, Moeder die ons troost biedt in onze zorgen, bid voor ons
  Maria, koningin van alle Heiligen, bid voor ons

  Heilige Rita, onze krachtige verdedigster, bid voor ons
  Heilige Rita, ons door de Hemel geschonken, bid voor ons
  Heilige Rita, minnares van de eenzaamheid, bid voor ons
  Heilige Rita, toonbeeld van zuiverheid, bid voor ons
  Heilige Rita, toonbeeld van beminnelijkheid, bid voor ons
  Heilige Rita, spiegel van gehoorzaamheid, bid voor ons
  Heilige Rita, perfecte bruid en moeder, bid voor ons
  Heilige Rita, onoverwinnelijk in het uitoefenen van geduld, bid voor ons
  Heilige Rita, bewonderenswaardig hoe sterk u bent, bid voor ons
  Heilige Rita, royaal in het geven van vergeving, bid voor ons
  Heilige Rita, heldhaftig de zonden van de mensen uitboetend, bid voor ons
  Heilige Rita, vredevolle weduwe, bid voor ons
  Heilige Rita, overvloedige uitdeelster aan de armen, bid voor ons
  Heilige Rita, die klaar was voor de Goddelijke roeping, bid voor ons
  Heilige Rita, voorbeeld voor het kloosterleven, bid voor ons
  Heilige Rita, tuin vol bloeiende deugden door u gekozen, bid voor ons
  Heilige Rita, vol liefde voor de gekruisigde Verlosser, bid voor ons
  Heilige Rita, verwond door een doorn uit de doornenkroon van Jezus, bid voor ons
  Heilige Rita, standvastig in uw liefde tot God, bid voor ons
  Heilige Rita, die wordt gesierd door de glorie van het eeuwige paradijs, bid voor ons
  Heilige Rita, trots van de Augustijnse Orde, bid voor ons.
  Heilige Rita, rijk aan unieke krachten, bid voor ons
  Heilige Rita, Hemelse helpster van zij die dwalen, bid voor ons
  Heilige Rita, vastberaden om zij die lijden te helpen, bid voor ons
  Heilige Rita, anker van de zaligheid der zielen, bid voor ons
  Heilige Rita, beschermster van de zieken en de zwakken, bid voor ons
  Heilige Rita, die ons helpt ontsnappen aan de gevaren, bid voor ons
  Heilige Rita, patroonheilige van de onmogelijke zaken, bid voor ons
  Heilige Rita, beschermster van de hopeloze, bid voor ons
  Heilige Rita, krachtige beschermster van ons allen, bid voor ons

  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Heilige Rita van Cascia
  Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden,
  O God, die in uw oneindige barmhartigheid, met veel liefde naar uw trouwe dienstmaagd Rita keek en aan haar de gunst verleende om te bemiddelen voor ieder die door menselijke inspanning alleen er niet uitgeraakt, en die ons via haar met veel medelijden helpt in onze problemen en zorgen. Want het is U die de nederigen helpt, de verlatenen verdedigt en kracht geeft aan allen die op U vertrouwen.
  Door Christus onze Heer,
  Amen.


   

  Categorie:Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  willibrord
  www.bloggen.be/willibr
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!