Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  15-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebeden Bron van het geluk.
  De Heilige Rita had een grote devotie voor het lijden van Jezus, maar zij was en is uiteraard niet de enige. Lange tijd verlangde de Heilige Brigitta het aantal slagen te kennen die Jezus had ontvangen tijdens zijn lijdensweg. In een visioen tijdens het bidden voor een kruisbeeld in de Sint-Paulus kerk in Rome openbaarde Hij haar zelf dat Hij in zijn lichaam 5.480 slagen had ontvangen en gaf haar de gebeden reeks Bron van het geluk voor ieder die zijn lijden wilde gedenken. Deze vijftien gebeden worden elk vooraf gegaan door een onzevader en een weesgegroet en worden een jaar lang elke dag gebeden. Na dit tijdperk zou je dan elke wonde in het lichaam van Jezus vereerd hebben.  Jezus beloofde dat al wie deze gebeden gedurende een jaar zou verrichten:

  1. 15 zielen van zijn stamverwanten uit het vagevuur zal redden.
  2. Daarbij zullen 15 rechtvaardigen van zijn familie de heiligmakende genade bewaren en erin versterkt worden.
  3. 15 zondaren van zijn geslacht zullen zich bekeren.
  4. De personen die deze zal bidden z
  al de eerste treden van de volmaaktheid beklimmen.
  5. 15 dagen voor zijn dood, zal ik hem Mijn Heilig Lichaam schenken opdat hij van de eeuwigdurende honger zou bevrijd worden en Ik zal hem Mijn kostbaar bloed te drinken geven om hem in eeuwigheid
  te laven.
  6. 15 dagen voor zijn dood zal hij volledig al zijn zonden kennen en er over een oprecht berouw gevoelen.
  7. Ik zal het teken van mijn zegevierend kruis voor hem plaatsen tot bescherming en verdediging tegen de hinderlagen van zijn vijanden.
  8. In zijn doodstrijd zal Ik aanwezig zijn met mijn welbeminde Mo
  eder.
  9. Ik zal zijn ziel welwillend onthalen en ze in de eeuwige vreugde binnenleiden.
  10. Wanneer zij daar zal aangekomen zijn, zal Ik haar op wondere wijze te drinken geven aan de fontein van mijn Godheid. Dit zal niet gebeuren met de zielen die deze gebeden niet opgezegd hebben.
  11. De zondaar die dertig jaar lang in doodzonde zou geleefd hebben en godvruchtig deze oefeningen zou doen, of het inzicht daartoe hebben, zal door de Heer vergiffenis van al zijn zonden verwerven.
  12. De Heer zal hem daarenboven tegen slechte bekoringen beschermen.
  13. Hem en zijn vijf zintuigen bewaren.

  14. Hij zal zijn ziel vrijwaren van de eeuwige straffen.
  15. Hij zal alles bekomen wat hij zal vragen aan God en aan de allerheiligste Maagd.
  16. Hem van een plotselinge dood behoeden.
  17. Indien hij naar eigen wil zal geleefd hebben, wordt zijn leven verlengd.
  18. Telkens men deze gebeden zal verrichten, verdient men 100 dagen aflaat.
  19. Hij zal gevoegd worden bij het opperste koor der engelen.
  20. Wie ze aan iemand aanwijst, zal wegens zijn verdiensten eeuwigdurende blijdschap genieten.
  21. Op de plaats waar deze gebeden zich bevinden en waar zij opgezegd worden, is God aanwezig met zijn genade.

   
  Zelf heb ik de Bron van het geluk ook al gedurende een vol jaar gebeden. Geloof het of niet, in die periode ben ik me mentaal beter beginnen voelen, begon ik beter in mijn vel te zitten en kreeg ik terug meer vertrouwen in eigen kunnen en moed waardoor er dan ook weer andere dingen in de plooi begonnen te vallen. Net sinds vandaag ben ik weer twee maanden de gebeden van de Bron van het geluk aan het bidden. De vorige keer dat ik de reeks bad, was het om kracht en hulp te vragen op mijn levensweg. Deze reeks bid ik uit dankbaarheid dat er de laatste jaren zoveel goede en positieve dingen mochten gebeuren die ik niet had verwacht of waar ik zelfs niet eens aan had gedacht. Niet gedacht of verwacht, maar toch gekregen. Vandaar dus ook deze website uit dankbaarheid voor de opgeloste problemen, verdwenen hindernissen en hernieuwde kracht en hoop. En ook in de hoop andere mensen via deze weg te helpen door de gebeden door te geven die mij geholpen hebben en waarvan ik zelf de kracht heb mogen ontdekken.
  Gebeden Bron Van Het Geluk (elke dag te bidden een jaar lang)  Inleidend gebed

  Heer, open mijn mond om uw heilige naam te prijzen. Reinig mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten, verlicht mijn verstand, ontvlam mijn gemoed, opdat ik waardig, met aandacht en godsvrucht "De Bron van het Geluk" mag bidden en verhoord mag worden voor het aanschijn van uw goddelijke majesteit. Amen.

  Heer Jezus, in vereniging met de goddelijke intenties waarmee Gij zelf op aarde Uw hemelse Vader geloofd hebt, offer ik U dit gebed op. Heer Onze God, uw eniggeboren zoon Jezus Christus heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de weg naar de eeuwige zaligheid gebaand. Wij bidden U: geef ons de genade dat wij, die deze 15 gebeden bidden en daarbij Zijn heilig leed overwegen, in praktijk brengen wat ons daarin wordt voorgehouden en verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.

  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
  Laat ons bidden, Wij bidden de geloofsbelijdenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.


  Geloofsbelijdenis

  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven.
  Amen.


  1e Gebed

  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen, vreugd die elk genoegen en alle begeerte te boven gaat, Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen. Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van uw menswording af, maar vooral tijdens uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de goddelijke voorzienigheid. Wees indachtig, O Heer, dat Gij in het laatste avondmaal de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hen uw heilig Lichaam en uw kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun uw aanstaande lijden hebt voorspeld. Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in uw ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd, bij het slaken van de pijnlijke kreet: "Mijn ziel is bedroeft tot de dood toe !" Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in uw teder lichaam hebt gevoeld reeds voor de foltering van den kruisdood. Onder het uitbreken van het bloedig zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot den Vader gericht, dan werd Gij door Judas, uw leerling, verraden en gevangen genomen door uw uitverkoren volk. Vervolgens werd Gij door valse getuigen beschuldigd, door drie rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen. Wees indachtig dat Gij van uw klederen werd ontdaan en met den mantel der bespotting werd omhuld, dat men uw ogen en uw gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt. Vervolgens hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, uw lichaam met slagen verscheurd en U met smaad overladen. In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid die Gij voor uw kruisoffer reeds hebt doorstaan, verleen mij, o Heer, voor mijn dood een waar berouw; een volledige belijdenis van mijn zonden; een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden.
  Amen.  Tweede gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, innige vreugde der engelen; onuitputtelijke bron van genot, wees indachtig de schrik en de pijnen die U hebben overweldigd, toen de beulsknechten U als razende leeuwen omringden en U als om strijd allerlei beledigingen, kaakslagen, kwetsuren en onmenselijke folteringen toebrachten. Bij het overwegen van al deze kwellingen en dat ijzingwekkend leed, smeek ik U, o mijn Zaligmaker, mij van al mijn zichtbare en onzichtbare vijanden te bevrijden en mij door uw bescherming toegang te verlenen tot de eeuwige vreugde.
  Amen.  Derde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, schepper van Hemel en aarde, oneindige God, alles beheersende almacht; herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden, toen de joden uw heilige handen en tedere voeten met zware nagels hebben doorboord. Ten einde uw lichaam in de gewenste houding te brengen hebben zij met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden uw eerbiedwaardige ledematen uiteen getrokken. Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en grievende pijnen. Ik smeek U, o Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij uw vrees en uw liefde te schenken.
  Amen.  Vierde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, hemelse geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de uwe te genezen, wees indachtig de ontelbare kneuzingen, die Gij in al uw uiteengeschokte ledematen hebt doorstaan zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de uwe. Van het hoofd tot de voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij in deze oceaan van wee, voortdurend tot den Vader gebeden voor Uw vijanden: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen". Door deze oneindige barmhartigheid, moge de gedachte aan uw grenzeloos lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven.
  Amen.  Vijfde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, beeld van eeuwige schoonheid, wees uw zwaarmoedigheid indachtig toen Gij in het licht van uw godheid de bestemming hebt voorzien der zielen die door de verdiensten van uw droevig lijden zouden gered worden en tevens de menigte der verworpelingen die ten gevolge van hun zonden teloor moeten gaan. Om den ondergang van deze ellendige zondaars hebt Gij bittere klachten geslaakt. Met het oog op deze afgrond van medelijden en erbarmen, en vooral uw opbeurend woord herdenkend tot den goeden moordenaar: "Heden zult gij met Mij zijn in het paradijs", smeek ik U, o zoete Jezus, mij in het uur van mijn dood genade te schenken.
  Amen.  Zesde gebed


  Onze Vader, Wees gegroet.

  O Jezus, beminnelijke vorst, voorwerp van al onze verlangens, overdenk de smarten die Gij hebt gevoeld toen de beulen U als een booswicht naakt op het kruis hebben genageld en verheven. Al uw vrienden en volgelingen hadden U verlaten behalve uw welbeminde Moeder, die trouwvol U bijstond in uw doodstrijd; en uw leerling Johannes. Dan hebt Gij tot beiden uw heilzaam woord gesproken: "Vrouw ziedaar uw zoon. - Zoon ziedaar uw Moeder!". Ik smeek U, o mijn zaligmaker, door het lijdenszwaard dat het hart van uw heilige moeder heeft doorboord, U over mij te ontfermen in mijn lichamelijke en geestelijke nood en mij in al mijn beproevingen bij te staan, doch vooral in mijn laatste levensuur.
  Amen.  Zevende gebed


  Onze Vader, Wees gegroet. O Jezus, bron van onuitputtelijk erbarmen, door een eindeloos gevoel van liefde gedreven, hebt Gij uw hart uitgestort in de kreet: "Ik heb dorst!". Door dien drang naar de verlossing van het menselijk geslacht, bid ik U, mijn zaligmaker, in ons hart het verlangen op te wekken om in al onze daden de volmaaktheid na te streven en in ons wezen de lichamelijke begeerlijkheid en de aardse neiging uit te roeien.
  Amen.  Achtste gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor den geest, door de bittere gal en edik die Gij op het kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun, dat wij tijdens ons leven waardig uw kostbaar bloed en lichaam mogen ontvangen tot troost en geneesmiddel voor onze zielen.
  Amen.  Negende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, Koning vol deugden en behagen voor den geest, herdenk het zielenleed waardoor Gij, bij het naderen van den dood, overweldigd waart toen de joden U steeds hebben beledigd en bespot. Dan hebt Gij in uw doodstrijd tot den Vader geroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten." Door deze doodsangsten smeek ik U, O mijn zaligmaker, mij in de verschrikking van den dood niet te verlaten.
  Amen.  Tiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, begin en einde van al het bestaande, de weg de waarheid het licht en het leven, wees indachtig dat Gij voor ons in een afgrond van smarten waart gedompeld. Ten aanzien van dit eindeloos wee, leer mij in ware geest van naastenliefde, uw geboden te onderhouden, uw geboden, O heer, die licht en gemakkelijk zijn, voor hen die U beminnen.
  Amen.  Elfde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, onpeilbare diepte van barmhartigheid, ik smeek U, in de herinnering aan de wonden die U tot in het merg der beenderen en tot in de ingewanden hebben gepijnigd, trek mij, ongelukkige, uit den vloed mijner zonden. Verberg mij voor uw aanschijn in de opening van uw wonden totdat uw rechtvaardige toorn is verzoend.
  Amen.  Twaalfde gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, spiegel van waarheid, band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige wonden die gans uw lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en roodgekleurd door het vergieten van uw aanbiddelijk bloed. O mateloze pijn die Gij voor ons in uw maagdelijk lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen! Ik smeek U, O mijn zaligmaker, al uw wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde er voortdurend uw smart en uw liefde te voelen. Moge uw liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van uw lijden mijn ziel louteren opdat ik bij U, de bron van alle goed en vreugde, veilig moge aankomen; moge deze wens, o zoetste Jezus, in het eeuwige leven verwezelijkt worden.
  Amen.  Dertiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, sterke onoverwinnelijke, onsterfelijke Koning, herinner U het leed dat Gij hebt gevoeld toen al uw krachten van uw lichaam en ziel volledig waren uitgeput, zodat Gij het hoofd hebt neergebogen al prevelend: "Alles is volbracht !". Door deze totale uitputting smeek ik U, Heer Jezus, medelijden te hebben met mij in het laatste levensuur, als mijn hart zal beklemd zijn en mijn geest beneveld.
  Amen.  Veertiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, enige zoon van God de Vader, glans en afstraling van zijn wezen, wees indachtig de laatste woorden die over uw aanbiddelijke lippen zijn gekomen: "Mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest !" Uw Lichaam was gans verscheurd; uw Hart gebroken, en dan hebt Gij, in uw oneindige barmhartigheid om ons vrij te kopen, den geest gegeven. Door deze pijnlijke dood, smeek ik U, o Koning der heiligen, geef mij kracht om te weerstaan aan den duivel en aan het vlees, opdat ik moge verzaken aan de wereld om enkel nog in U te leven. Na mijn dood ontvang mijn ziel bij U terug.
  Amen.  Vijftiende gebed


  Onze Vader, Wees Gegroet.

  O Jezus, ware en vruchtbare wijnstok, herdenk het overvloedig verlies van uw heilig bloed dat Gij zo edelmoedig hebt uitgestort, zoals de wijntros onder de wijnpers. Uit uw zijde met een lansstoot doorboord, vloeide er water en bloed, zodat er geen enkel druppel bloed in uw lichaam is gebleven. Als welriekende mirre werd dat aanbiddelijk Lichaam vernietigd; de levenssappen zijn er uitgevloeid en het merg uwer beenderen is uitgedroogd. Door uw bitter lijden en door het uitstorten van Uw kostbaar Bloed, O zoete Jezus, breng mijn hart een liefde wonde toe, opdat rouwmoedige tranen dag en nacht mijn wangen bevochtigen. Keer mij volledig tot U: dat mijn gebed U aangenaam weze en dat mijn hart voor U een voortdurende verblijfplaats worde. Moge mijn leven zo verdienstelijk zijn dat ik bij mijn dood, uw paradijs moge ingaan om U eeuwig te loven en te aanbidden samen met de ontelbare koren van engelen en heiligen.
  Amen.

  Categorie:Gebeden Bron van het Geluk


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  medicijn
  www.bloggen.be/medicij
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!