Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  16-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heilige Rita en de Heilige Maagd Maria.

  De Heilige Rita had een grote verering voor Maria. Ze zijn allebei moeder en hebben allebei de dood van hun kind meegemaakt. De Heilige Rita vond in haar immense verdriet om de dood van haar zonen, troost bij Maria, wiens Heilig Hart doorboord was geweest met verdriet bij het aanschouwen van het lijden van haar zoon en van zijn kruisiging.
  Het lijden of het verlies van een kind is altijd een enorm zware pijn en een onnoemelijk groot verdriet. Alle mensen die deze beproeving meemaken, wil ik mijn oprechte medeleven betuigen.

  Toen Jezus aan het kruis tot zijn geliefde leerling Johannes sprak: "Zoon, ziedaar uw moeder." en tot Maria sprak: "Vrouw, ziedaar uw zoon." schonk Jezus ons zijn goddelijke moeder. En door Johannes te aanvaarden als zoon, aanvaardde Maria ons allemaal als haar kinderen. Zij is onze hemelse moeder, die ons haar moederliefde en bescherming en steun altijd onvoorwaardelijk geeft en bij wie we allemaal mogen thuis komen.  Ze is er altijd voor steun, troost, goede raad en met haar warme liefde. Ze is er altijd en ze is altijd bereid om te luisteren naar onze noden en problemen.

  Ter ere van haar zijn er verschillende gebeden op dit blog. Om te beginnen hier een mooie litanie uit de vijftiende eeuw en daarna een litanie tot haar onbevlekte Heilige Hart. 


  When I find myself in times of trouble
  Mother Mary comes to me
  Speaking words of wisdom, let it be
  And in my hours of darkness
  She is standing right in front of me
  Speaking words of wisdom, let it be

  (Lennon/McCartney, The Beatles, 'Let it be')

  Litanie tot de Heilige Maagd Maria

  Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  God, hemelse Vader, glorierijke Schepper van Maria, ontferm U over ons.
  God, Zoon, hoogedele Vrucht van Maria,
  God, heilige Geest, liefdevolle overschaduwing van Maria,
  Heilige Drievuldigheid, één God, die Maria met glorie hebt gesierd,
  Heilige Maria, die in de hele wereld straalt, bid voor ons.
  Heilige Maria, die uw dienaars verheft,
  Heilige Maria, die voor de zondaars bidt,
  Heilige Maria, licht van harten,
  Heilige Maria, bron van barmhartigheid,
  Heilige Maria, glans van de heilige Kerk,
  Heilige Maria, stroom van wijsheid,
  Heilige Maria, die door de engel werd begroet,
  Heilige Maria, die door de Heilige Geest werd overschaduwd,
  Heilige Maria, die in de hemel verheerlijkt zijt,
  Heilige Maria, lieftallige lenteroos,
  Heilige Maria, lieflijk en uitverkoren,
  Heilige Maria, door God de Vader als Bruid uitverkoren,
  Heilige Maria, tot Moeder van het goddelijk Woord uitverkoren,
  Heilige Maria, door de heilige Geest als maagd behoed,
  Heilige Maria, die God in uw schoot hebt ontvangen,
  Heilige Maria, die de Godmens hebt gebaard,
  Heilige Maria, die maagdelijk de banier van de maagden leidt,
  Heilige Maria, twijg van Jesse met de Christusbloem,
  Heilige Maria, vruchtbare levensboom,
  Heilige Maria, schoonste der vrouwen,
  Heilige Maria, rijkst aan nederigheid,
  Heilige Maria, heiligste van uw geslacht,
  Heilige Maria, de eerbiedigste lofprijzing waardig,
  Heilige Maria, bijzondere liefde waardig,
  Heilige Maria, Moeder van de Schepper,
  Heilige Maria, Moeder van de Verlosser,
  Heilige Maria, Moeder van de Heiland,
  Heilige Maria, Moeder van de mensheid die u teder bemint,
  Heilige Maria, schrik van de hel,
  Heilige Maria, beminnelijke Moeder,
  Heilige Maria, Maagd vol van genade,
  Heilige Maria, goedertierene Maagd,
  Heilige Maria, bron van geestelijke vertroostingen,
  Heilige Maria, bloem en sierraad van de maagdelijkheid,
  Heilige Maria, stroom van wijsheid,
  Heilige Maria, stralend morgenlicht,
  Heilige Maria, Koningin van de hemelse machten,
  Heilige Maria, hemelvenster uit helder kristal,
  Heilige Maria, morgenrood van de eeuwige Zon,
  Heilige Maria, Maagd schoon en bekoorlijk,
  Heilige Maria, lied vol aangename klank,
  Heilige Maria, Vorstin van het hemels hof,
  Heilige Maria, open poort van het paradijs,
  Heilige Maria, aangename rustplaats van de Godheid,
  Heilige Maria, allerreinste vat van hemelse genade,
  Heilige Maria, waardige woonplaats van Christus,
  Heilige Maria, geheel maagdelijke Maagd, een nieuw jubellied waardig,
  Heilige Maria, eerstelingszegen van de vrouwen,
  Heilige Maria, heilige troost van de armzaligen,
  Heilige Maria, ware redding en zaligheid,
  Heilige Maria, overgroot aan liefde,
  Heilige Maria, rijk aan tedere toewijding,
  Heilige Maria, Moeder van de verweesden,
  Heilige Maria, voedster van de kleinen,
  Heilige Maria, troost van de bedroefden,
  Heilige Maria, verheven Koningin van de hemel,
  Heilige Maria, die de engelen bereidwillig dienen,
  Heilige Maria, voor wie de heiligen in blijde jubel verenigd zijn,

  Wees ons genadig, verschoon ons, Vorstin,
  Wees ons genadig, bescherm ons, o Vorstin,
  Tegen alle onheil, Tegen alle kwade bekoringen,
  Tegen toorn en onwil tegen God, Tegen vemetelheid en vertwijfeling,
  Tegen verblindende trots, Tegen smadelijke ontucht,
  Tegen verderfelijke hebzucht, Tegen verterende nijd en toorn,
  Tegen de kwellende prikkel van het vlees, Tegen schandelijke brasserij,
  Tegen de aanval van de arglistige vijand,
  Door uw diepe vreugde om de menswording van Christus,
  Door uw smart en kommer om zijn lijden,
  Door uw jubel om zijn wonderbare verrijzenis,
  Door uw geloof aan de komst van de heilige Geest,
  Door uw overrijke vreugde om uw kroning,
  In de huivering van het doodsuur,
  Bij de rekenschap vóór de strenge Rechter,
  Tegen de vreselijke pijnen der hel,

  Wij arme zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat gij, goedertierenste Vrouw, de heilige Kerk wilt bewaren,
  Dat gij de rechtvaardigen de eeuwige heerlijkheid en de zondaars de genade moogt bekomen,
  Dat gij de zeevaarders de haven, de pelgrims de terugreis, de zieken de gezondheid, de bedroefden troost en de gevangenen de vrijheid wilt afsmeken,
  Dat gij uw dienaars en dienaressen die u in trouw zijn toegewijd in uw heilige dienst wilt behouden,
  Dat gij de gemeenschap der christenen, door het Bloed van uw Zoon verlost, wilt bewaren,
  Dat gij voor alle gestorven christengelovigen de eeuwige rust wilt bewerkstelligen,
  Dat gij ons wilt verhoren, Moeder van God,
  Dochter van God, Bruid van God,
  Onze liefste Moeder en Vorstin, bekom voor ons erbarming en de eeuwige vrede.

  Heer ontferm U over ons, Christus ontferm U over ons. Onze Vader...

  Vorstin, ik smeek u, bekom voor mij erbarming bij uw Zoon
  - en de genezing van mijn ziel, want ik heb gezondigd.
  Vraag aan Jezus dat Hij ons barmhartig zij
  - en sluit u uw oren niet voor het smeken van uw dienaars.
  Toon ons uw macht tegen onze vijanden,
  - opdat alle stammen en volkeren uw heilige Naam eren.

  Vraag uw Zoon dat Hij zich ontfermt over uw dienaars, over wie uw Naam werd aangeroepen
  - en laat ze niet van angst vergaan in hun kwellingen.
  Verlaat ons niet, als wij op het punt staan te sterven
  - en snel de ziel te hulp als zij uit het leven scheidt.
  Vraag aan uw Zoon de redding van mijn ziel uit de dood, opdat ze u prijzen moge
  - en God, de Heer, de Allerhoogste, lof moge zingen in eeuwigheid.
  Wees ons, o Vorstin, een sterke toren
  - en een vaste rots, waarop de vijand te pletter slaat.
  Help mij, o Vorstin, dat ik niet neerval voor uw ogen,
  - maar geef dat ik hem, de vijand, onder mijn voeten verpletter.
  Verhoor, o Vorstin, mijn bidden en smeken,
  - dan zullen mijn tegenstanders verdwijnen.

  Laat ons bidden,
  Almachtige, eeuwige God, Gij hebt U gewaardigdt voor ons uit de allerreinste Maagd geboren te worden; geef dat wij U dan ook met een kuis lichaam dienen en met een nederige gezindheid welgevallen. Gij echter, o allergoedertierenste Maagd Maria, Koningin van de wereld en Vorstin van de engelen, wij bidden u : smeek voor de zielen die in het vuur van de loutering gereinigd worden verkwikking, voor de zondaars vergeving, voor de rechtvaardigen volharding af. En verdedig ons, zwakken, tegen alle gevaren.
  Amen.  Litanie tot het Onbevlekte Hart van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons: ontsteek in ons de liefde tot het H. Hart van Jezus.
  Hart van Maria, vol van gratie,
  Hart van Maria, onder alle harten gebenedijd,
  Hart van Maria, allerootmoedigste Hart,
  Hart van Maria, allerzuiverste Hart,
  Hart van Maria, heilige rustplaats van de heilige Drievuldigheid,
  Hart van Maria, zeer gelijkend aan het Allerheiligste Hart van Jezus,
  Hart van Maria, tabernakel van God, mens geworden op de dag uwer boodschap,
  Hart van Maria, vervuld met nieuwe genaden bij uw bezoek,
  Hart van Maria, woonplaats van Jezus ten tijde van negen maanden,
  Hart van Maria, vervuld van blijdschap bij de geboorte van Jezus,
  Hart van Maria, vol van bewondering bij de aanbidding der Wijzen,
  Hart van Maria, doorstoken met een zwaard van droefheid, bij de voorzegging van de heilige Simeon in de tempel,
  Hart van Maria, bezwaard door kommer en kwellingen tijdens de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, bedrukt om het verlies van Jezus, en wederom verblijd over zijn weervinden in de tempel,
  Hart van Maria, van droefheid bevangen samen met Jezus in de hof van Olijven,
  Hart van Maria, inwendig verscheurd door zijn geseling,
  Hart van Maria, met doornen doorstoken bij zijn doornenkroning,
  Hart van Maria, vol angst en benauwdheid bij de ontmoeting met Jezus, die zijn kruis droeg,
  Hart van Maria, dat deel had in al de pijnen en smarten van uw lieve Jezus,
  Hart van Maria, door de dood van Jezus in droefheid ondergedompeld,
  Hart van Maria, met Jezus gestorven en in het graf gelegd,
  Hart van Maria, tot blijdschap verrezen bij de verrijzenis van Jezus,
  Hart van Maria, door liefde vervoerd bij de hemelvaart van Jezus,
  Hart van Maria, door nieuwe genaden geheiligd bij de komst van de heilige Geest,
  Hart van Maria, boven alle gelukzaligen verheven op de dag van uw tenhemelopneming,
  Hart van Maria, gesteld aan de rechterhand van Jezus in de Hemel,
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaren,
  Hart van Maria, steun van de rechtvaardigen,
  Hart van Maria, blijdschap van de maagden,
  Hart van Maria, troost van de bedrukte en zieke mensen,
  Hart van Maria, hoop van de stervenden,
  Hart van Maria, blijdschap van de engelen en van alle heiligen,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  O Heilige Maagd, gedoog dat ik u loof.
  Verleen mij sterkte om uw vijanden te weerstaan.

  Laat ons bidden.
  Heilige Maria, Moeder van onze Heer Jezus Christus, Koningin van geheel de wereld, die niemand verlaat of niemand verstoot, aanzie mij vol mededogen. O verheven Vrouw, verkrijg bij uw Zoon vergiffenis voor al mijn zonden, opdat ik nu in de geest met alle mogelijke liefde de lof en de verdiensten van uw onbevlekt hart overweeg, en in het hiernamaals de kroon van de eeuwige zaligheid moge verkrijgen.
  Door onze Heer Jezus Christus, die leeft en heerst, in de eenheid, in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.

  GEDENK

  Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand, die tot u zijn toevlucht nam, uw bijstand verzocht, of uw voorspraak inriep, door u is verlaten. Aangemoedigd door dit vertrouwen, kom ik tot u, o Maagd der maagden, mijn Moeder, en zuchtend onder het gewicht van mijn zonden, snel ik tot u; versmaad mijn nederige beden toch niet, o Moeder van God, maar aanhoor ze goedgunstig en gewaardig u ze te verhoren.
  (H. Bernardus)
   
  Categorie:Moeder Maria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Maagd Maria 2.
  Twee mooie litanie�n die hier niet mogen ontbreken ter ere van Onze-Lieve-Vrouw.  Ave Maria,
  gratia plena.
  Dominus tecum,
  benedicta tu in mulieribus,
  et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
  Sancta Maria, Mater Dei,
  ora pro nobis peccatoribus,
  nunc et in hora mortis nostrae.
  Amen.

  LITANIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons. God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, ��n God, ontferm U over ons.

  Moeder van Smarten, bid voor ons.
  Bedrukte Moeder,
  Die in de herberg geen plaats hebt gevonden,
  Die uw intrek in een stal moest nemen,
  Die uw Eerstgeborene in een kribbe gelegd hebt,
  Die de besnijdenis van uw Zoon met medelijden hebt aanschouwd,
  Die vernomen hebt, dat uw Zoon tot een teken van tegenspraak gesteld was,
  Die gehoord heeft, dat uw hart met een zwaard van droefheid zou doorboord worden,
  Die met uw Zoon naar Egypte moest vluchten,
  Die over de dood van de onschuldige kinderen hebt getreurd,
  Die uw twaalfjarige Zoon in de tempel achtergebleven, met droefheid hebt gezocht voor drie dagen,
  Die de voortdurende haat van de Joden tegen uw Zoon ondervonden hebt,
  Die op de dag van het laatste avondmaal van uw Zoon, die naar Jeruzalem opging, met pijn in het hart afscheid genomen hebt,
  Die het verraad van Judas en de uitlevering van uw Zoon gekend hebt,
  Die gezien hebt, dat uw Zoon als een boosdoener aan de oversten en priesters werd overgeleverd,
  Die de valse beschuldigingen tegen uw Zoon hoorde,
  Die de gezegende aanschijn van uw Zoon door de wrede kaakslag misvormd zag,
  Die vernomen hebt, dat uw Zoon door de Joden en soldaten wreed mishandeld werd,
  Die vernomen hebt dat uw Zoon achtergesteld werd bij Barabbas,
  Die getuige was van de geseling en doornenkroning van uw Zoon,
  Die het onrechtvaardige vonnis tegen uw Zoon hebt horen uitspreken,
  Die uw Zoon, met de last van zijn kruis beladen, ontmoet hebt,
  Die gehoord hebt, dat de gezegende handen en voeten van uw Zoon door verschrikkelijke spijkers werden doorboord,
  Die de laatste woorden van uw Zoon aan het kruis hebt opgevangen,
  Die uw Zoon in Zijn doodstrijd bijgestaan hebt,
  Die het ontzielde lichaam van uw Zoon, nadat het van het kruis werd afgenomen, in uw moederschoot opgenomen hebt,
  Die, na de begrafenis van uw Zoon zeer bedroefd naar huis gegaan bent,

  O, Koningin van de martelaren, bid voor ons.
  O, Spiegel van de bedrukten,
  O, Troosteres van de zieken,
  O, Sterkte van de zwakken,
  O, Toevlucht van de zondaars,

  Door het allerbitterste lijden en de allerbitterste dood van uw Zoon,
  O, Koningin van de martelaren, verlos ons.
  Door de bitterste pijnen van uw hart,
  Door uw allergrootste droefheid en mistroostigheid,
  Door uw grote kwellingen en overgrote benauwdheden,
  Door uw zuchten en tranen,
  Door uw moederlijk medelijden,
  Door uw machtige voorspraak,
  Door uw allerkrachtigste bijstand,
  Van een bovenmatige droefheid,
  Van kleinmoedigheid,
  Van alle gelegenheden en gevaren van zonde,
  Van de listen van de duivel,
  Van verstoktheid van hart,
  Van onboetvaardigheid,
  Van een onverwachte dood,
  Van de eeuwige verwerping,

  Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons.
  Dat Gij, door uw bijstand ons in het ware geloof, hoop en liefde bewaart,
  Dat Gij van uw Zoon, voor ons oprecht berouw en een geest van boete wilt verwerven;
  Dat Gij, diegenen die U aanroepen, troost en hulp wilt verlenen,
  Dat Gij ons in de doodstrijd wilt bijstaan,
  Dat Gij voor ons een zalig sterfuur wilt afsmeken, Moeder van God,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.

  In alle kwelling en benauwdheid. Kom ons ter hulp, o allerzoetste Maagd Maria.

  Laat ons bidden,
  God, Gij hebt gewild dat Maria uw Zoon nabij was als een moeder vol van smarten, toen Hij omhoog geheven was aan het kruis. Wij bidden U: geef Uw kerk die samen met haar in �Christus� lijden deelt ook de vreugde deelachtig te worden aan Zijn verrijzenis.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.
  LITANIE VAN DE ZEVEN WEEEN VAN MARIA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, ��n God, ontferm U over ons.

  Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.
  Maria, die een bittere smart gevoeld hebt, toen gij uw goddelijke Zoon na zijn geboorte tussen twee dieren op stro moest neerleggen, Maria, die tot in het diepste van uw hart de wonde hebt gevoeld, die bij de besnijdenis aan uw Zoon werd toegebracht,
  Maria, die de schande, van in uw zuivering voor een gemene vrouw gehouden te worden, hebt willen uitstaan,
  Maria, wier ziel door de hevigste bekommeringen werd ontroerd, bij het horen der voorzegging van Simeon,
  Maria, die een vlijmende smart hebt gevoeld, toen gij het goddelijk Kind aan de woede van Herodes moest onttrekken,
  Maria, wie haar medelijdend hart innerlijk geraakt werd door de moord van de onschuldige kinderen, bid voor ons.
  Maria, die bij de terugkomst van Egypte naar Nazareth, door grote bekommernissen voor uw goddelijk Kind beroerd werd,
  Maria, die, gedurende de drie dagen van het verlies van uw Zoon in de tempel, met angst en benauwdheden overvallen werd,
  Maria, die, toen uw Zoon zich in de wildernis begaf, u in een bittere eenzaamheid bevond,
  Maria, die tot in het diepste van uw ziel de schimp en de bedreigingen gevoelde die men tegen uw Zoon uitbracht,
  Maria, wie haar ziel met een zwaard van droefheid werd doorstoken, wanneer uw Zoon uw toestemming kwam vragen om de dood te gaan sterven,
  Maria, diep door droefheid bewogen, wanneer gij hoorde, dat Jezus in hechtenis was genomen,
  Maria, die de pijnen der geseling van Jezus zo hevig gevoelde,
  Maria, door de wreedste droefheid bevangen, wanneer Jezus met schande en met bloed bedekt, door Pilatus aan het volk werd ten toon gesteld, Maria, welke, niettegenstaande de vloed van bitterheden, die uw ziel overstroomde, de heldhaftige moed hebt gehad Jezus tot op de Calvarieberg te volgen,
  Maria, wie haar hart met dezelfde nagels aan het kruis was gehecht als het lichaam van uw Zoon,
  Maria, die met een groot hartzeer de soldaten zag dobbelen om de klederen van uw Zoon,
  Maria, die het tederste medelijden gevoelde, wanneer uw Zoon te drinken vroeg, en gij Hem deze geringe verlichting niet kon verschaffen,
  Maria, die, bij de laatste snik van Jezus, door een zo plotseling ontroering werd bevangen, dat gij, zonder mirakel, eronder zou bezweken zijn, Maria, wie haar hart door dezelfde lans werd doorboord, die het hart van Jezus geopend heeft,
  Maria, met nog grote droefheid overstelpt, bij het ontvangen op uw moederlijke schoot van het onbezielde lichaam van Jezus, zo jammerlijk verscheurd en bebloed,
  Maria, die, tot overmaat van droefheid, het lichaam van Jezus aan Nicodemus te begraven overhandigde,
  Maria, die de drie dagen, welke Jezus in het graf verbleef, in tranen hebt doorgebracht, bid voor ons.
  O Maria, Moeder van Smarten, Koningin van de Martelaren,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Onze Vader, enz.

  Laat ons bidden,
  Wij bidden U, O Heer Jezus Christus, dat de allerheiligste Maagd Maria, uw Moeder, wie haar ziel in het uur van Uw lijden met een zwaard van droefheid werd doorboord, uw goedertierenheid voor ons opwekt, nu en in het uur van onze dood. Gij, die leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

   


  Categorie:Moeder Maria
  17-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Harten van Jezus en Maria
  Gebeden tot het Heilig Hart van Jezus zijn altijd zeer krachtig als je ze met vertrouwen en eerbied bidt. Ook de gebeden tot het Onbevlekt Hart van Maria zijn krachtig doordat haar hart met dat van Jezus verbonden is en zij voor ons een grote voorspraak heeft bij haar Zoon. Ze is de lieve moeder bij we altijd terecht kunnen met onze zorgen en problemen. Maar ook bij Jezus zijn we altijd welkom. Hij steekt constant Zijn hand naar ons uit.
  Hieronder vind je eerst een litanie tot het Heilig Hart van Jezus en dan een litanie tot het Onbevlekt Hart van Maria.
  LITANIE VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons. Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Jezus, Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons.
  Hart van Jezus, door de heilige Geest in de schoot van de Moeder-maagd gevormd,
  Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God,
  Hart van Jezus, van oneindige majesteit,
  Hart van Jezus, heilige tempel van God,
  Hart van Jezus, tabernakel van de Allerhoogste,
  Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,
  Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde,
  Hart van Jezus, blakende gloed van liefde,
  Hart van Jezus, heiligdom van rechtvaardigheid en liefde,
  Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde,
  Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde,
  Hart van Jezus, afgrond van alle deugden,
  Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig,
  Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten,
  Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap,
  Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
  Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
  Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen,
  Hart van Jezus, geduldig en rijk aan barmhartigheid, Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen,
  Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid,
  Hart van Jezus, Zoenoffer voor onze zonden,
  Hart van Jezus, van smaad oververzadigd,
  Hart van Jezus, om onze boosheden vermorzeld,
  Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood,
  Hart van Jezus, met een lans doorstoken,
  Hart van Jezus, bron van alle troost,
  Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis,
  Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening,
  Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars,
  Hart van Jezus, zaligheid van hen, die op U hopen,
  Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven,
  Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart. Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

  Laat ons bidden, God, in het Hart van uw Zoon, dat om onze zonden gewond werd, schenkt Gij ons genadig de rijkdom van uw liefde, geef dat wij Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen.
  Door Christus onze Heer.
  Amen.

  LITANIE VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God Heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Hart van Maria, vol van genade, bid voor ons.
  Hart van Maria, rustplaats van de allerhoogste Drievuldigheid,
  Hart van Maria, woonstede van het vleesgeworden Woord,
  Hart van Maria, zeer gelijkvormig aan het Hart van Jezus,
  Hart van Maria, luisterrijke troon van glorie,
  Hart van Maria, overvloeiend van geluk bij de geboorte van Jezus,
  Hart van Maria, vol tedere liefde voor het Goddelijk Kind,
  Hart van Maria, met een zwaard van droefheid doorboord volgens de voorzegging van de Heilige Simeon,
  Hart van Maria, vol angst en zorgen bij de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, vol vrees over het verlies van Jezus en overgelukkig door zijn wedervinding in de tempel,
  Hart van Maria, verscheurd door droefheid gedurende het lijden,
  Hart van Maria, vol hemelse blijdschap bij de mare van zijn verrijzenis,
  Hart van Maria, overvloeiend van genade door de nederdaling van de Heilige Geest,
  Hart van Maria, toevlucht van de zondaars,
  Hart van Maria, troost van de bedrukten,
  Hart van Maria, bescherming van de rechtvaardigen,
  Hart van Maria, voorspraak van het heilige Kerk,
  Hart van Maria, na Jezus’ Hart de veiligste hoop van de stervenden,
  Hart van Maria, blijdschap van het hemels hof,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  O allerheiligst en beminnelijkst Hart van Maria,
  Moeder van mijn God,
  bid voor ons.
  Opdat onze harten ontvlammen mogen door dezelfde liefde die u bezielt.

  Laat ons bidden,
  O God van genade en barmhartigheid, die in Uw oneindige wijsheid voor de zaligheid van de zondaars en de troost van de bedroefden aan de Heilig Maagd Maria een hart hebt geschonken, vervuld met dezelfde liefde en goedertierendheid als het goddelijk Hart van Uw veelgeliefde Zoon. Verleen aan allen die dit zuiver en onbevlekt Hart eren en liefhebben, de genade door haar voorspraak en verdiensten, ware volgelingen te worden van Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
  Amen


  Gebed tot de Verenigde Harten van Jezus en Maria

  Eeuwige Vader, in vol vertrouwen offer ik U op de Verenigde Harten van Jezus en Maria, de bloedende en de zegenrijke wonden van Jezus en de tranen van Maria, onze Hemelse Moeder.
  Heer, dat Uw Wil geschiede!

  Amen


   

  Categorie:Moeder Maria
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de Heilige Maagd 3
  Deze litanie is er eentje voor Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende bijstand die kan gebeden wanneer men een moeilijke periode doormaakt.
  Onder deze litanie vind je een gebed voor bescherming en in nood.  LITANIE VOOR ONZE-LIEVE-VROUWE VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons. Christus, hoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, die Maria tot uw Dochter verheven hebt, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser der wereld, die Maria tot uw Moeder hebt uitverkoren, ontferm U over ons.
  God, heilige Geest, die Maria als uw bruid bemint, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, die in Maria als een edele woonstede gerust hebt, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, Moeder Gods, verleen mij uw altijddurende bijstand.
  Heilige Maria, allermachtigste Middelares en beminnenswaardigste beschermvrouw,
  Heilige Maria, bron van genade en vertroosting,
  Heilige Maria, Christus en christenzielen minnende Moeder,
  Heilige Maria, troost en blijdschap der bedroefden ,
  Heilige Maria, enige toevlucht der zondaars,
  Heilige Maria, fakkel schitterend van door God ontstoken licht,
  Heilige Maria, die Gods toorn en verbolgenheid bedaart,
  Heilige Maria, hoop der gevallenen en der wanhopigen,
  Heilige Maria, in dit en in het andere leven onze verdediging,
  Heilige Maria, kracht der lijdenden en der strijdenden,
  Heilige Maria, liefderijke Vrouw vol onuitsprekelijke goedertierendheid,
  Heilige Maria, machtige Vrouw, door wie wij gered zijn,
  Heilige Maria, naast God oorzaak onzer zaligheid,
  Heilige Maria, ondoordringbaar schild tot onze bescherming,
  Heilige Maria, patrones vol getrouwheid en macht,
  Heilige Maria, rijkdom in onze armoede,
  Heilige Maria, schrik der duivels,
  Heilige Maria, toonbeeld en spiegel der kuisheid,
  Heilige Maria, uitdeelster aller genaden,
  Heilige Maria, verkwikking in onze smarten,
  Heilige Maria, aanvang aller zegeningen,
  Heilige Maria, ijveraarster voor onze zaligheid,
  Heilige Maria, zeker toevluchtsoord in alle gevaren,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Heilige Maria, verleen uw hulp aan hen die in ellende verkeren, ondersteun de kleinmoedigen, vertroost de verdrukten, bid voor het volk, spreek ten beste voor de geestelijkheid, wees een voorspraak voor de God toegewijde vrouwen. Geef, dat allen, die u om uw altijddurende bijstand smeken, uw bescherming ondervinden. Bid voor ons, o Moeder van altijddurende Bijstand. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden, O, allerbeminnelijkste Koningin, die ons zo vurig wenst te helpen, sta mij krachtdadig en spoedig bij, uw voorspraak is alvermogend bij uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
  Amen.
  Verheven Koningin des Hemels, hoogste heerseres der Engelen.

  Gij hebt vanaf den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren.
  Wij smeken U nederig, zend uw Hemelse legioenen zodat zij onder uw bevel en door Uw macht de boze geesten zullen vervolgen en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen en hen in de afgrond zullen terugwerpen.
  Hoogverheven Moeder Gods, breng uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden.
  Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen die het kwade willen.
  Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering zodat zij de drieëne God en U de verschuldigde eer brengen.
  Bewerk overal de waarheid en het recht tot zegevieren.

  Machtige Beschermvrouwe, behoed met uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genadeplaatsen over de hele wereld.
  Bewaak Onze-Lieve-Vrouwe, onze toevlucht door deze geesten de Godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de hele wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars.

  Wij bidden vol vertrouwen en Gij zult ons zeker verhoren.
  De Engelen die in Uw dienst staan zijn elk ogenblik bereid op Uw wenk te gehoorzamen.
  Ze branden van verlangen Uw bevel te vervullen.

  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden.
  Laat uw Heilige Engelen daarin blijven en laat Uw Vrede Uw Vreugde er wonen in onderwerping aan U.

  Wie is zoals God? Wie is zoals Gij, O Maria.
  Gij Koningin der Engelen en overwinnares des satans!
  O goede en zoete Moeder Maria!
  Gij vlekkeloze Bruid des Konings, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen.
  Gij zijt voor altijd onze hulp, liefde en hoop en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.
  Heilige Michael, Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, beschermt ons.
  Amen!

  Categorie:Moeder Maria
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie voor de onbevlekte ontvangenis van Maria
  Litanie voor de onbevlekte ontvangenis van Maria

  Heer, ontferm U over ons. Jezus Christus, ontferm U over ons.
  Heer, ontferm U over ons.
  Jezus Christus, hoor ons. Jezus Christus, verhoor ons.
  Eeuwige Vader, die in de Hemelen zijt, ontferm U over ons.
  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  Heilige Geest, waarachtig God, ontferm U over ons.
  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.
  Maria, in alle eeuwen uitverkoren en voorbestemd om de Moeder van Gods enige Zoon te worden,
  Maria, meer dan alle schepselen door God bemind,
  Maria, in wie God door een buitengewone voorliefde zijn grootste welbehagen vond,
  Maria, onvergelijkelijk boven alle engelen en heiligen verheven,
  Maria, zo wonderlijk begiftigd met de overvloed van de hemelse gunsten, dat gij altijd vrij bleef van elke vlek van de zonde,
  Maria, gans schoon en volmaakt, verrijkt met de volheid van onschuld en heiligheid,
  Maria, van wie de heiligheid de grootste is, die men zich beneden God kan voorstellen, en die niemand, behalve God, kan begrijpen, Maria, zonder erfzonde ontvangen,
  Maria, die de volmaaktste overwinning op het oud serpent hebt behaald,
  Maria, aan wie God de Vader zijn enige Zoon, aan Hem gelijk en uit Hemzelf voortgekomen, geschonken heeft,
  Maria, door Gods Zoon zelf uitverkozen, om waarlijk zijn Moeder te zijn,
  Maria, van wie de Heilige Geest gewild heeft dat door zijn medewerking Diegene ontvangen en geboren werd, van wie Hij zelf voortkomt,
  Maria, van de eerste stond van uw ontvangenis af onbevlekt,
  Maria, door genade en een bijzonder voorrecht, door de verdiensten van Jezus Christus, vrij bewaard van de smet van de erfzonde,
  Maria, van het ogenblik van uw schepping af met de genade van de Heilige Geest vervuld,
  Maria, op een meer wonderbare wijze vrijgekocht dan alle andere mensen,
  Maria, die in de onverzoenbare vijandschap van uw goddelijke Zoon tegen de duivel hebt gedeeld,
  Maria, die met uw reine voet de kop van de helse slang hebt verpletterd,

  Gij, de ark van Noë, die zonder letsel aan de vloed van zonden, die de wereld overstroomde, ontkomen zijt,
  Gij, het braambos, dat Mozes geheel vlammend zag, en tegelijk met groen en bloesem bedekt,
  Gij, die een gesloten hof zijt, waarin de verwoester der zielen niet heeft kunnen binnensluipen,
  Gij, het huis, dat de eeuwige Wijsheid zich bouwde, versierd met zeven pilaren, het zinnebeeld van de zeven gaven van de heilige Geest,
  Gij, dat onbederfelijke hout, waaraan de worm van de zonde nooit knaagde,
  Gij, de altijd heldere bron, door de kracht van de Heilige Geest verzegeld,
  Gij, die volmaakter dan Judith of Ester, uw geslacht hersteld hebt en een levensbron voor heel de mensheid zijt,
  Gij, die nooit duisternis gekend hebt,
  Gij, de onbevlekte onder alle opzichten, de onschuld zelf, de volkomen volmaaktheid, het beeld zelf van alle genaden van de Heilige Geest,
  Gij, die God alleen boven u en alle schepsels beneden u hebt,
  Gij, van wie door geen tong op aarde, noch in de hemel naar waarde kan verkondigd worden,
  Gij, de lofspraak van de profeten en apostelen,
  Gij, de eer van de martelaren, de vreugde en kroon van de heiligen,
  Gij, de zekere schuilplaats en onoverwonnen hulp van allen, die in nood zijn,

  O alvermogende Middelares, die met uw Zoon de aarde uitnodigde tot verzoening en bekering,
  O roem, luister, bolwerk van de Heilige Kerk,
  O uitroeister van alle ketterijen,
  Gij die het gelovig volk alle naties aan de grootste ellende en rampen van alle aard hebt onttrokken,
  O Maria, ruim door uw bescherming alle hinderpalen uit de weg,
  zegevier over alle dwalingen,
  maak dat onze Moeder de Heilige Kerk onder alle volkeren en op alle plaatsen,
  dagelijks in kracht en bloei toeneemt,

  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een ware bekering,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een groot berouw over onze zonden,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons de genade om altijd een goede biecht te spreken,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons het geluk om in dit leven aan de goddelijke gerechtigheid voor al onze zonden te voldoen,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons de uitstekende gunst van onze ziel zuiver en zonder smet te wassen in het bloed van uw Zoon Jezus Christus en in de werken van een heilige boetvaardigheid,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een heldhaftige liefde voor de zuiverheid, en een grote afkeer voor de onzuiverheid,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg voor ons een steeds toenemende liefde tot God en een onverzoenlijke haat tegen de zonde,
  Door uw Onbevlekte Ontvangenis, verkrijg ons de genade in Gods liefde te sterven,

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Jezus Christus, hoor ons.
  Jezus Christus, verhoor ons.

  We vieren de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria.
  Van haar, wier glorievol leven de Kerk siert.

  Laat ons bidden,

  O God, die door de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria, voor Uw Zoon een Hem waardige woonplaats hebt bereid, geef ons door haar voorspraak, dat wij met zorg onze ziel en ons lichaam vlekkeloos in uw ogen bewaren, die haar van alle smet hebt bevrijd.
  Door Jezus Christus, onze Heer.
  Amen.

   

  Categorie:Moeder Maria


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  bankzaken
  www.bloggen.be/bankzak
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!