Categorieën
 • Aartsengelen (1)
 • Broeder Isidoor (1)
 • Daisy Vonckx (1)
 • De legende van het roodborstje (2)
 • De Rozenkrans (1)
 • Diverse gebeden tot de Heilige Rita voor verschillende problemen (8)
 • Feestdagen heiligen (1)
 • Gebeden Bron van het Geluk (1)
 • Gebeden Heilige Rita Italiaans/Italiano, Engels/English, Spaans/Español, Frans/Français, Duits/Deutsch (5)
 • Gebeden voor bescherming, Heilige Michael en engelbewaarders (4)
 • Gebeden voor de studenten. (2)
 • Gebeden voor diverse Heiligen (4)
 • Gebedsplaatsen voor de Heilige Rita (2)
 • Heilige Anna (1)
 • Heilige Godelieve van Gistel en Heilige Maria Goretti (1)
 • Heilige Rita en Heilige Jeanne d'Arc (1)
 • Heilige Rita en Heilige Liduina van Schiedam (1)
 • Heilige Rita en Heilige Theresia van Lisieux (2)
 • Jezus (6)
 • Levensverhaal Heilige Rita (1)
 • Moeder Maria (5)
 • Novenen voor de Heilige Rita (3)
 • Op bedevaart (2)
 • Patroonheiligen (1)
 • Sint-Antonius van Padua (3)
 • Sint-Franciscus van Assisi (3)
 • Sint-Jozef (2)
 • Verhalen van bezoekers (3)
 • Wanneer en waarom de Heilige Rita aanroepen (1)
 • Rondvraag / Poll
  Van waar ben je afkomstig?
  Provincie West - Vlaanderen, België
  Provincie Oost - Vlaanderen, België
  Provincie Antwerpen, België
  Provincie Limburg, België
  Provincie Vlaams - Brabant, België
  Provincie Noord - Holland, Nederland
  Provincie Zuid - Holland, Nederland
  Provincie Zeeland, Nederland
  Provincie Utrecht, Nederland
  Provincie Noord - Brabant, Nederland
  Provincie Overijsel, Nederland
  Provincie Gelderland, Nederland
  Provincie Groningen, Nederland
  Provincie Flevoland, Nederland
  Provincie Friesland, Nederland
  Provincie Limburg, Nederland
  Provincie Drenthe, Nederland
  Wallonië, België
  Ander land binnen Europa
  Ander land buiten Europa
  Bekijk resultaat

  Foto
  Heilige Rita

  14-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Rita 1.
  Noveen voor de Heilige Rita  Eerste dag:

  Zie ons hier, met grote eerbied voor uw beeltenis neergeknield, o Heilige Rita, om van U het pad der deugd te leren kennen en door uw voorspraak de nodige genaden te bekomen, om het tot het einde van ons leven te bewandelen. Nauwelijks zeven jaar oud, muntte gij reeds uit door uw ingetogenheid, uw zedigheid, uw liefde voor de eenzaamheid, uw geest van gebed en van versterving, uw verachting der wereldse ijdelheid, kortom, door alle deugden. O, gelukkig Gij, die aldus van uw tedere kindsheid af aan Gods genade hebt beantwoord en de grondslagen van uw heiligmaking hebt gelegd. Helaas, hoezeer verschillen wij onder dit opzicht van U, wij die ons zelven vroegtijdig door de ijdelheden der wereld hebben laten meeslepen en, van dag tot dag meer, naarmate we opgroeiden, ons van God verwijderd hebben, door toe te geven aan de zonde. Welaan dan, Heilige Rita, wier voorspraak zo machtig is bij God, bekom ons de rouwmoedigheid van het hart en een ware bekering. Daar we U niet hebben nagevolgd in uw onschuld, bekom ons ten minste U te mogen navolgen in uw boetvaardigheid, opdat we eens zouden deelachtig zijn aan de hemelse beloning, die alleen aan de onschuldigen en aan de boetvaardigen beloofd is. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Tweede dag:

  Gij waart door God voorbeschikt, o Heilige Rita, om een volmaakt toonbeeld te zijn voor de maagden, voor de gehuwden, voor de weduwen en voor de kloosterlingen; daarom moest Ge beurtelings al deze levensstaten beleven. O, wat al schone voorbeelden hebt ge niet gegeven tijdens uw huwelijksleven, voornamelijk van geduld en liefde jegens uw man. Gedurende vele jaren waart Gij genoodzaakt te leven met en barse en ruwe echtgenoot, wiens zeden en manieren geheel verschilde van de uwe... Verwijten, beledigingen, wrede mishandelingen, Gij verdroeg alles met een wonderbaar geduld; en door uw zachtmoedigheid hebt Gij het hart geraakt van die grammoedige man en hem tot menselijke en christen gevoelens gebracht. Mochten alle gehuwde personen naar uw voorbeeld leren lijden zonder tegenspraak, om eveneens het hart van hun echtgenoot te winnen en hem tot betere gevoelens te brengen. Mochten wij allen, wie wij ook zijn, de vrede met onze naaste, vooral met onze bloedverwanten standvastig bewaren. Mochten eindelijk alle geschil, twist en tweedracht die zovele huisgezinnen ongelukkig maken, verdwijnen, om plaats te maken voor eensgezindheid en liefde. Wij smeken U dan, o Heilige Rita, on van God diezelfde geest van vrede en eendracht, waarmede Gij hier op aarde jegens eenieder bezield waart, te verkrijgen, opdat wij eens, samen met U, de Gever van alle goed mogen loven en prijzen in het Rijk van de eeuwige vrede. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Derde dag:

  Welke smart voor U, o Heilige Rita, toen men U de wrede moord van uw echtgenoot meldde. Hoe bitter weende Gij dan, vooral omdat Ge in de pijnlijkste onzekerheid aangaande zijn eeuwige zaligheid verkeerde. Niettemin waart Ge alsdan kalm en overgegeven aan de aanbiddelijke Wil van God, en Ge gaf U zelve en uw twee kinderen geheel over in de handen van uw geliefde Jezus. Welke vurige gebeden stuurde Gij tot Hem, opdat Hij zich zou gewaardigen de ziel van uw gemaal in de hemel te ontvangen en ook aan zijn wrede moordenaars vergiffenis te schenken. En toen Gij de wraakzuchtige plannen van uw zonen had bemerkt, hoe hebt Gij hen dan gesmeekt, die misdadige gevoelens uit hun hart te verbannen. Gij wilde ze liever vroegtijdig aan uw moederliefde ontrukt zien, dan dat zij de beraamde moord zouden begaan. En toen God uw beide kinderen uit de wereld nam, weende Gij niet, maar Gij hebt Hem bedankt, omdat Hij ze voor een vreselijke misdaad behoed had. Ach, hoe zijn we te beklagen, wij die het minste ongelijk ons aangedaan niet kunnen vergeven, die geen offer durven of willen brengen voor de glorie van God, voor de zaligheid van onze ziel of die van onze evennaaste. O Heilige Rita, verkrijg ons dan van uw Jezus de genade om aan onze vijanden te vergeven uit liefde tot Hem, en om altijd zijn goddelijke liefde te stellen boven alles wat ons hier op aarde dierbaar is, opdat we alzo mogen waardig bevonden worden, de vergiffenis te bekomen van onze zonden en de eeuwige beloning te ontvangen in het hemels Paradijs. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Vierde dag:

  Hoe groot was uw liefde tot God en tot de naaste, o Heilige Rita. Wie zal zich kunnen voorstellen wat al verzuchtingen van liefde, wat al tranen van medelijden Gij dag en nacht stortte bij het overwegen der smarten van Jezus, uw gekruisigde Liefde? Wie zal de hemelse verrukkingen begrijpen waarmede Gij zo menigmaal begunstigd werd, zodat Gij meer dan eens buiten U zelve bevonden werd en onbewust van het aardse?... En uw liefde tot de naaste was niet minder groot dan uw liefde tot God: armen en behoeftigen hebt Gij geholpen, uw zieke medezusters immer bijgestaan, bedroefden getroost, afgedwaalden tot de goede weg teruggebracht en zonder ophouden voor allen gebeden. Helaas! Hoe moeten wij niet betreuren, dat onze harten als een steen zijn voor de geestelijke en lichamelijke ellenden van onze evenmens, terwijl zij zo gemakkelijk bewogen worden door alles wat onze zinnelijke en zondige neigingen streelt. O Heilige Rita, bekom ons van uw beminden Jezus een grote tederheid van het hart, om, naar uw voorbeeld God en onze naaste met een ware zuivere liefde te beminnen, ten einder na onze dood, evenals Gij, met de ongeschapene Liefde verenigd te zijn in de hemel. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Vijfde dag:

  Van uw prilste jeugd af had gij, o Heilige Rita, de gevaren bemerkt, die ons in de wereld omringen; Gij had begrepen dat hoogmoed, begeerlijkheid en wulpsheid de drie voornaamste bronnen van zonde zijn. Welke bezorgdheid toonde Gij derhalve om die ondeugden te vermijden en de tegenovergestelde deugden te beoefenen. Wij bewonderen uw zo volmaakte onderdanigheid aan uw ouders en uw bereidwilligheid om hen in alles te voldoen, zelfs dan wanneer Gij er de grootste tegenzin voor had: het huwelijk dat Gij op hun aandringen hebt willen aangaan, ondanks uw verlangen naar het kloosterleven, is er een treffend bewijs van. Uw afkeer voor de wereld werd er echter niet door uitgedoofd. Want zodra Ge U, door de wrede moord van uw echtgenoot en het afsterven van uw beide zonen, wederom van alle banden vrij zag, verlangde Gij nog meer dan voorheen uw geliefde Jezus binnen de muren van een klooster te gaan dienen. Tot driemaal toe ging Gij aan het Augustinessenklooster te Cassia aankloppen, en telkens werd Gij er afgewezen, totdat Gij er eindelijk op een wonderdadige wijze werd binnengeleid. Nu waren uw vurigste wensen vervuld, dat Gij U weldra onherroepelijk aan uw hemelse Bruidegom kon vasthechten door het afleggen der plechtige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. O zalige Rita, die door uw heilig leven verdiend hebt onder de hemelse uitverkorenen opgenomen te worden, werp een genadige blik op ons, arme zondaars, slaven van lage driften, die dreigen ons in het eeuwig verderf te storten. Verkrijg ons de genade, de zondige vermaken te verfoeien en in reinheid naar ziel en lichaam te leven, opdat we eens de honderdvoudige beloning mogen bekomen, welke beloofd is aan diegenen, die de ijdele en bedrieglijke genoegens der wereld met de voeten treden. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Zesde dag:

  O Heilige Rita, wij bewonderen grotelijks uw geest van gebed en van boetvaardigheid, die een bijzonder kenteken van uw heiligheid is. Uw leven was een voortdurende aaneenschakeling van gebeden, vasten en zelfkastijdingen. Brood met as bestrooid en door tranen bevochtigd als voedsel nemen, op de harde grond slapen, een grof en met doornen doorvlochten kleed dragen, uw vlees kastijden door bloedige geselingen, dat waren de middelen die Gij gebruikte op de zinnelijkheid te beteugelen en de bekoringen te overwinnen. Hierin, helaas, is onze handelwijze geheel tegenstrijdig met de uwe. In plaats van in ons te versterven of onze toevlucht tot het gebed te nemen, durven wij zelfs ons lichaam strelen en koesteren, onze zinnen voldoen en juist datgene zoeken, wat ons naar het eeuwig verderf moet leiden. Heden belijden wij onze schuld, en wij erkennen dat wij de boetvaardigheid en het gebed hoogst nodig hebben. Daarom smeken wij U, o Heilige Rita, ons van Jezus de genade te bekomen, om voortaan het gebed en de versterving lief te hebben, opdat wij niet meer zouden hervallen in de zonde, en waardig mogen worden, ons hiernamaals met U in alle eeuwigheid te verheugen. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Zevende dag:

  Het overwegen van Jezus’ bitter lijden maakte uw voortdurende bezigheid uit, o Heilige Rita; uw hart brandde van een allervurigst verlangen om iets van Zijn smarten te gevoelen in uw eigen lichaam. En zie! Gij werd op wonderbare wijze verhoord : Na op zekere dag een treffende Lijdenspreek van de vrome Jacobus della Marca te hebben bijgewoond, knielde Gij voor een kruisbeeld neder; en terwijl Gij overvloedige tranen van medelijden stortte, behaagde het Jezus, uw voorhoofd met een doorn van Zijn kroon te doorboren. Overgroot was de pijn die Ge toen leed; en toch genoot Gij een onuitsprekelijk genoegen, omdat Ge aan het Lijden van de lieve Zaligmaker waart deelachtig geworden; ja, Gij hield niet op, gedurende het overige van uw leven, uw goddelijke Bruidegom te loven en te prijzen voor die buitengewone genade. Wanneer wij onze handelwijze vergelijken met de uwe, o Heilige Rita, moeten we beschaamd zijn over ons zelven. Hoe dikwijls immers is het niet gebeurd dat we ons beklaagd hebben, ja dat we zelfs tegen God hebben durven morren, omdat we enig lijden of enige beproeving te ondergaan hadden! O Heilige Rita, vraag dan voor ons aan uw Jezus de nodige genaden, om in ‘t vervolg ziekten en andere tijdelijke beproevingen met geduld te verdragen en tot uitboeting van onze zonden, opdat we alzo de straffen der hel vermijden en met U voor alle eeuwigheid mogen verheerlijkt worden. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Achtste dag:

  Om de heiligheid van uw leven met nog meer glans te doen uitschijnen, o Heilige Rita, behaagde het aan uw geliefde Jezus, bij de steeds open en pijnlijke wonde van uw voorhoofd, U nog een andere beproeving over te zenden, namelijk, een ziekte die U vier jaren lang, op uw harde legerstede zou vastgekluisterd houden en slechts met de dood zou eindigen. Welke verheven voorbeelden gaf Gij niet, gedurende al die tijd, van geduld in het lijden en van volkomen overgeving aan de wil van de Heer. Uw enigste klacht in deze langdurige beproeving was de klacht van een heilige, te weten: tot last te moeten dienen aan uw medezusters... O, wie zou zich de vreugde kunnen voorstellen, die uw hart overstroomde, toen Jezus en Maria U kwamen aankondigen, dat uw ziel weldra uit de akelige kerker van uw lichaam zou verlost worden, om in het vaderland opgenomen te worden? Welk een kalmte, welk een zoete vrede straalden uit van uw gelaat, toen Ge uw einde voelde naderen! Uw laatste ademtocht was een allervurigste liefdezucht tot de gekruisigde Jezus, in wiens glorie Gij u thans moogt verheugen voor alle eeuwigheid. Gelukkig zij, die in zulke gesteltenissen de aarde verlaten. Maar hoe zal het met ons, arme zondaars, gaan als we op ons sterfbed zullen liggen? Met ons, die zo bevreesd zijn, het minste ongemak of de minste kwelling te verdragen? O Heilige Rita, heb medelijden met onze zwakheid, en bid Jezus, dat Hij zich gewaardigt, ons in onze laatste ziekte bij te staan, en ons krachtige genaden van geduld en onderwerping aan zijn Heilige Wil te verlenen, ten einde een zalige dood te sterven, en, zoals Gij, Hem te mogen loven en zegenen in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.


  Negende dag:

  Uw diepe ootmoedigheid, waardoor Gij uw verheven deugden voor de ogen van de mensen poogde te verbergen, was de grondslag van uw toekomstige grootheid, van uw heerlijkheid op aarde als in de hemel. Nauwelijks had uw schone ziel dit tranendal verlaten, of God werkte door uw voorspraak een zo groot getal mirakelen, dat het volk U weldra “heilig” noemde; en dit oordeel van het volk werd in de laatste tijd door de plechtige verklaring van het Opperhoofd der Heilige Kerk bevestigd. Thans is uw eredienst geheel de wereld door verspreid, en onder zoveel andere uitverkorenen, die bij God de voorsprekers der mensen zijn, wordt U de bijzondere naam van “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken” toegekend. Ach, glorievolle Heilige Rita, er is geen hopelozere zaak dan de onze: hoewel nietige en zondige schepselen, zijn wij verblind door de hoogmoed, die ons in de ogen van Jezus en in de uwe verfoeilijk maakt. Bekom ons dan de genade oprecht nederig van harte te zijn. Maak integendeel, dat wij eens, gelijk Gij, de kroon van glorie bekomen, die alleen aan de ootmoedigen beloofd is.
  Amen.

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

   

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  17-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen tot de Heilige Rita 2.
  Noveen tot de Heilige Rita


  Dagelijkse inleiding van de noveen.


  Met diepe eerbied en liefde roep ik U aan, mijn Verlosser!
  Maak mijn geloof sterk en nederig, mijn hoop levend, mijn vertrouwen en mijn liefde krachtig,
  opdat ik in Uw genade en barmhartigheid leven mag,
  Gij die met uw Vader leven moogt tot in lengte van dagen.
  Belijd uw schuld, mijn ziel! En weersta uw verleider, zijn raad en zijn daad.
  Het doet mij leed, Heer, die zonder van mij, het doet mij leed tot in de grond van mijn hart.
  Ik smeek U daarom deemoedig, Gij die barmhartigheid zijt, mij de genade van Uw vergeving te willen schenken.
  Hoe zouden wij standhouden voor U, indien Gij ons zoudt oordelen naar onze verdiensten.
  Scheld ons daarom al onze schulden kwijt en zegen ons met het licht van Uw ogen.


  Eerste dag:

  Heilige Rita! Van kindsbeen af hebt gij uw leven lang de omgang met God opgezocht. Graag hebt gij de rots beklommen ver weg boven uw woning om er in alle stilte bij God te zijn. In uw stilte met God groeiden de gedachten die uw leven hebben geleid. Heilige Rita, help mij in deze opgejaagde tijd om weer de kracht van de stilte te vinden, om weer de stem van God te horen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Dagelijks slotgebed


  Heilige Rita! Wanneer ik mijn verlangen onderzoek, lijkt het mij zo groots en zo ernstig. En wanneer ik dan uw leven zie, bespeur ik hoe klein mijn zorgen eigenlijk zijn. Maar ik ondervind ook, hoe klein ik zelf ben, hoe moedeloos en hoe zwak. Toch heb ik een heel groot vertrouwen in u, omdat gij uzelf vergat om anderen te helpen. Help ook mij en bid voor mij, opdat ik door uw voorspraak zou groeien in de liefde en Hem zou volgen Die ons door Zijn kruis verlost. Amen.


  Tweede dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! In mijn bidden denk ik bijna altijd eerst aan mij en aan mijn zorgen. Uw bidden was altijd eerst een lofprijzing en een erkenning van Gods wil. Gij hebt niet gezegd: “ik wik, ik zou willen”, maar “Wat wilt Gij, God, dat ik doen zal?” Geeft mij toch iets van uw gebedsgeest, om los te komen uit mijn kleine ik en onbevreesd Gods wil te laten geschieden. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Derde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! In uw hart werd gij ertoe gedreven uw hele leven op maagdelijke wijze aan God te wijden, maar God wilde dat gij eerst zoudt huwen om zo uw man en uw kinderen voor de eeuwigheid te winnen. Gij hebt u naar Gods wil geschikt en de opdracht van het huwelijk tot een goed einde gebracht. Heilige Rita, help mij door uw voorspraak, dat ik niet doe wat ik zo graag wil maar help mij Gods wil te doen, hoe zwaar die mij ook toeschijnt. Want “wie de wil van de Vader doet”, zo spreekt de Verlosser, “is het die Mij liefheeft”. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Vierde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Als kind, als vrouw en als kloosterzuster hebt gij in eenvoud en soberheid geleefd. Nooit hebt gij geklaagd maar het eenvoudige leven nog meer versoberd met vrijwillige versterving en ononderbroken offerbereidheid. ik sta verlegen vóór u, wanneer ik mijn gemakkelijk leven overschouw en wanneer ik zie hoe zwaar mij ieder offer valt. Heilige Rita! Bid voor mij bij God, opdat Hij mij de kracht zou geven mijn eigenzinnige verlangens om te buigen in een ware geest van liefde en vrede en zo deel te hebben aan uw leven. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Vijfde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Hoe geduldig waart gij in uw leven. Hoe hebt gij de opvliegendheid en de ongerechtigheid van uw man verdragen, dag na dag, jaar na jaar. Gij zijt daarbij niet moedeloos geworden, omdat uw liefde oprecht was. Heilige Rita! Hoe vlug verlies ik mijn geduld. Leer mij in al wat mij tegengaat en pijn doet juist te zijn en te doen. Zet mij op het spoor van een echte liefde. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Zesde dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Gij waart deemoedig - gij had de moed om te dienen. Gij wist dat het waar is, wat Augustinus zei: “De hoogmoed maakt de goede werken kapot en doet ze verloren gaan”. Welke goede dingen heb ik al niet met mijn trots verdorven. Heilige Rita, bid voor mij om deemoed, zodat ik met de goede dingen die mij gegeven zijn alleen maar zal dienen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Zevende dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Uw leven was een leven van luisterbereidheid. In gehoorzaamheid zijt gij gehuwd, in de onberekenbaarheid van uw man hem blijven luisteren en ook uw kloosterleven was vol van gehoorzaamheid, die de geest is van Christus, want ook Hij is voor ons gehoorzaam geworden, gehoorzaam tot de dood, ja de dood van het kruis. Doe mij inzien en ervaren dat ik de vruchten van de verlossing zal smaken, wanneer ik gehoor geef en luisterbereid leef voor iemand. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Achtste dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Hoe hebt gij de gekruisigde liefgehad. hoe rijper uw overweging van Christus’ kruis werd, des te kleiner werd in uw ogen uw eigen kruis. Heilige Rita! Help mij mijn lijden zo te dragen dat ik door het kruis van Christus verder verlossing kan brengen aan alle mensen. Luister naar mijn smekend gebed...

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


  Negende dag:

  Dagelijkse inleiding van de noveen.

  Heilige Rita! Zoals een bloem zich alleen ontvouwt, als zij zich naar de zon keert, zo ontbloeit uw leven als een geurige roos, omdat gij uw blik altijd gericht hebt op Jezus Christus. Aan zijn gloed heeft zich het vuur van de godsliefde in uw hart ontstoken. Bid voor mij, heilige Rita, opdat ik in een ware liefde tot iedere naaste steeds meer mezelf kan bieden als een vrije gave. Luister naar mijn smekend gebed.

  Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

  Slotgebed


   

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita
  16-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Noveen Heilige Rita 3
  Eerste Noveen tot de Heilige Rita, te bidden negen achter elkaar volgende dagen.

   
  Heilige Rita

  De Heilige van de moeilijke hopeloze, onmogelijke zaken.

  Talrijk zijn zij die, door uw voorspraak zoveel genaden en allerlei gunsten ontvangen hebben.
  Talrijk zijn zij, die vandaag nog, U vol vertrouwen aanroepen, wanneer het hun toeschijnt dat alles verloren is.
  Talrijk zijn zij die getuigen van U buitengewone genaden ontvangen te hebben door uw voorspraak
  Heilige Rita, Gij zijt nu in de glorie van de Vader, buig U vol goedheid neer over hen die U aanroepen en niet meer weten tot wie zich te richten.
  Spreek voor hen ten beste, vooral voor hen die uitgeput zijn, moedeloos, op het punt in wanhoop te vervallen.
  Heilige Rita, Door de genaden die Gij verkrijgt voor hen die in U hun laatste ho
  op stellen, breng ze terug bij de Heer, Gever van alle weldaad.
  Heilige Rita, Heilige van de moeilijke, hopeloze en onmogelijke zaken, bid voor ons tot God, voor wie niets onmogelijk is.
  Amen

   

  Tweede noveen tot de Heilige Rita, te bidden negen achtereenvolgende dagen.

  Zuchtend onder het gewicht van lichaams- en zielesmarten kom ik tot U, o Heilige Rita, die genoemd wordt de “Heilige der onmogelijke of hopeloze zaken”.
  Bevrijd mij van de pijnen en angsten die mij neerdrukken, en verleen mij de gezondheid en de vrede.
  Ik vertrouw te volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en heb de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat ik weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid moge aanheffen.
  Indien mijn zonden een hinderpaal zijn tot vervulling van mijn wensen, verkrijg mij dan van God berouw en vergiffenis.
  Laat niet toe dat ik nog langer bittere tranen storte; bekom mij wat ik U vraag en ik zal uw grote barmhartigheid jegens de bedrukte zielen verkondigen.
  O wonderbare Bruid van de Gekruisigde, wees mijn voorspreekster nu en altij
  d in al mijn noodwendigheden!
  Amen!

  3 maal Onze Vader, Weesgegroet, Glorie zij de Vader.

   


  Noveen voor moeilijke situaties en in nood tot de Heilige Rita, negen dagen achter elkaar te bidden.

  Heilige Rita
  Ik heb het toch zo moeilijk op het ogenblik
  Ik raak er niet meer uit
  Alles wat de mensen hebben uitgevonden heb ik al geprobeerd
  Daarom kom ik nu bij u, Heilige Rita,
  gij zorgt toch bijzonder voor ons wanneer we niet meer weten waar naar toe
  Zo dikwijls hebt gij mensen geholpen die geen raad meer wisten.
  Ik vertrouw dan ook op u om hulp en troost te vinden.
  Maar misschien heb ik zelf ook wel schuld aan mijn moeilijkheden
  Ik heb zoveel fouten gemaakt
  Laat me die begrijpen en help me om ze te verbeteren, heilige Rita
  Dan mag ik zeker hopen dat gij voor mij uw best zult doen bij de Vader die al zijn kinderen liefheeft,
  gij die zoveel geleden hebt om Jezus, uw gekruisigde Bruidegom na te volgen
  Heilige Rita
  Laat mij niet in de steek.
  Help mij
  Troost mij
  Bid voor ons.
  Amen.

  Categorie:Novenen voor de Heilige Rita


  Laat hier een digitaal kaarsje branden.


  Gastenboek

  Laat hier uw verzoek of dankberichtje na aan de heilige Rita. Andere berichtjes zijn ook welkom.


  Links
 • Katholink
 • Catharinaweb
 • Christen startpagina
 • Broeder Everard
 • Geloof
 • Netplaza

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  medicijn
  www.bloggen.be/medicij
  Blog als favoriet !

  Startpagina !

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!