Inhoud blog
 • Startdag Natuurpunt Leuven en Algemene Vergadering
 • Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
 • Misbegrepen biodiversiteit, oorzaak van misverstanden en onnodig getwist? Of begin van een betere verstandhouding?
 • Verdraaiing van de feiten
 • Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur
 • De jacht op de Vlaamse vos: weer een blunder van onze Vlaamse Minister van “Leef”milieu.
 • Zijn de Dino’s uitgestorven?
 • Natuurindicatoren 2010
 • Politiek café: biodiversiteit in Vlaanderen
 • Oostelijke ondersoort van de Poema uitgestorven.
 • Driedubbele hakbijl voor milieu en natuur
 • Van 18 tot 29 oktober gaat er in Nagoya (Japan) de tweejaarlijkse internationale top door van de VN Conventie over Biologische Diversiteit (CBD
 • Europa bezwijkt onder de Canadese druk om de voorwaarden te versoepelen waaronder olie gewonnen uit teerzand mag ingevoerd worden.
 • Foto
  Laatste commentaren
 • vijvers van bellefroid (meme)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • vijvers van bellefroid (tibe )
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • BELLEFROID (elbi)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • Vijvers Bellefroid (Bellefroid Ria)
      op De Vijvers van Bellefroid kunnen een mooi stukje natuur worden
 • foto's en meer info over de gebeurtenissen (Pieter-Jan Van de Velde)
      op De Peruaanse regering klaagt Indianenleider Pizango aan wegens gewelddadig verzet tegen de ontginning van het regenwoud, na de dodelijke rellen met de politie. De Indianen eisen respect voor hun gronden en het milieu.
 • Rondvraag / Poll
  Kan en moet de stad meer doen opdat de stadsdiensten en de inwoners energie kunnen besparen
  Ja
  Neen
  Bekijk resultaat

  Zoeken in blog

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kommaarhierkijken777
  www.bloggen.be/kommaar

   

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Yves Vanden Bosch

  14-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Electrawinds
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Ons bezoek aan de energieproducent electrawinds

  http://www.youtube.com/watch?v=RdM3hzXMbYY

  14-05-2009 om 22:52 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

  Gisteren heb ik samen met anderen de "koeheide", een natuurgebied dat zich bevindt op en rond de gemeentegrens tussen Leuven en Bertem, dus aan de zuidwestkant van Leuven, een gebied dat dank zij enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers (waaronder ook schapen) uitgegroeid is tot een nieuw natuurreservaat. 

  De koeheide is bij uitstek de plaats die bewijst dat een natuurreservaat, en het beheer daarvan, ervoor zorgt dat de biodiversiteit in stand blijft en zelfs spontaan zich kan herstellen naar vroegere natuurwaarden. Hier gaat dat op voor dieren en planten.

   

   

  Doordat er minder soorten zijn raken andere soorten en op de lange duur ook de mensen hun voedselbronnen kwijt. De mens is afhankelijk van een rijke variatie aan soorten, als die variatie verdwijnt, is het alsof er gaten in een fijnmazig gaas vallen, na een tijdje, en dan sneller en sneller, rafelt alles uiteen. Daarom zijn natuurreservaten zo belangrijk maar ook verbindingsgebieden en "stapstenen" zijn van belang. De mensen kunnen vanalles doen om de biodiversiteit te behouden zoals het zich aansluiten bij hun lokale natuurvereniging, die alles in het werk stelt om de biodiversiteit te behouden, dit zowel binnen als buiten de natuurreservaten.

   

  Wat kan Groen! nu doen aan het behoud van de biodiversiteit?

   

  Als het kan de draad oppakken die afgebroken werd in 2004 en terug meer subsidies geven om natuurgebieden te verwerven, dat is slechts een klein puntje van de massa voorstellen die Groen in haar Vlaams verkiezingsprogramma doet: Hier een kleine greep:

  Voluit kiezen voor natuurontwikkeling
  In de eerste plaats gaan we voor de integrale afbakening van natuur als voorzien in het RSV. Het Vlaams natuurdecreet is geen vodje papier. Slechts 70% van het Vlaams Ecologisch Netwerk is afgebakend en slechts 0,7% (sic) van het natuurverwevingsgebied. Sinds het VEN-besluit van Vera Dua is er nauwelijks vooruitgang geboekt. Groen! vraagt de onmiddellijke afbakening van de volle 125.000 ha VEN en de start van de afbakening van het verwevingsgebied (IVON). Daarbij kan er voor ons geen sprake zijn van de vermindering van het IVON van 150.000 tot 80.000 ha bij de herziening van het RSV. Vlaanderen heeft ook dringend nood aan een bebossingsprogramma. De regeling rond de verplichte boscompensaties moet verscherpt worden. De herbebossingsplicht afkopen is voor Groen! geen optie meer. Tegen 2012 heeft elke Vlaamse stad een toegankelijk stadsbos op fietsafstand.
  1.193. In de nieuwe plannen tot (beperkte) herziening van het RSV (2007-2012) wordt voorgesteld om de natuurverwevingsgebieden terug te brengen van 150.000 ha tot 80.000 ha. Dit is voor Groen! onaanvaardbaar.
  1.194. De afbakening van het VEN moet voor eind 2010 afgerond zijn, de afbakening van het IVON voor eind 2012. Groen! wil het aankoopbeleid voortzetten om de vooropgestelde doelstelling van 50.000 ha natuurreservaat te halen. Groen! wil ook een inhaalbeweging voor erkenningen.
  1.195. Daarbovenop wil Groen! in het kader van het nieuwe RSV de discussie openen over een uitbreiding van het VEN (ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige natuur) en van het IVON (extra natuurverwevingsgebieden, bv. ook in woonzones of KMO-zones: naast groen/geel ook groen/rood en groen/paars). Alle landbouwzones kunnen mee instaan voor het creëren van natuurwaarden (bv. min. 7% van de oppervlakte voor groen) op basis van billijke vergoedingen voor de landbouwers.
  1.196. Groen! steunt het streven van de natuurbeweging naar grotere aaneengesloten stukken natuur, om op die manier ook in Vlaanderen terug een stukje ‘wildernis’ te herstellen en ook terug ruimte te bieden voor grotere diersoorten. Ook in Vlaanderen kan er meer dan wat velen geloven: van zeehonden, bevers en lepelaars in het Schelde-estuarium, over edelherten in de Kempen tot zwarte ooievaars, visarenden, wouwen en kwartelkoningen in de valleien. Op die manier kan de economische (recreatieve waarde) van streken ook sterk verhoogd worden.
  1.197. Na de zonevreemde woningen wil Groen! ook een planmatige oplossing voor zonevreemde bossen en natuurgebieden. Zo hoeven de vele bossen, natuurgebieden en groene gordels die nu niet groen zijn ingekleurd niet zomaar te verdwijnen.
  1.198. Groen! wil extra stimuli voor ecolinten (natuurverbindingsgebieden) die doorheen alle ruimtelijke bestemmingszones kunnen lopen.
  1.199. De opmaak van natuurrichtplannen moet versneld worden. Eventueel kan de procedure als voorzien in het natuurrichtplanbesluit vereenvoudigd worden. Maar dan wel zodanig dat de landbouwsector minder stokken in de wielen kan steken.
  1.200. Tegen 2012 heeft elke Vlaamse stad een toegankelijk stadsbos op fietsafstand. Stadsbossen zijn plaatsen bij uitstek waar natuur, bos en recreatie een plaats kunnen krijgen. Groen! wil dat tegen 2010 elke Vlaams stad over een toegankelijk stadsbos op fietsafstand beschikt, waar natuur, bos en recreatie samen een plaats krijgen. Tijdens deze legislatuur zijn er daartoe al belangrijke inspanningen geleverd. Het is belangrijk dat deze dynamiek niet stilvalt, maar integendeel versterkt wordt.
  1.201. Het volgende ruimtelijk structuurplan Vlaanderen moet vertrekken van een hogere ambitie voor bosbehoud en –uitbreiding (20.000 ha tegenover 10.000 ha nu). Tegelijk moet bosuitbreiding aangemoedigd worden, door het aanpassen van wetgeving (o.m. federale pachtwet) en het vrijmaken van financiële middelen (o.m. uit het boscompensatiefonds).
  1.202. In landbouwgebieden en tijdelijk in woonuitbreidingsgebieden kan meer ruimte voorzien worden voor economische houtteelt. Akkerbouw en boomaanplantingen kunnen in het kader van landschapsbeheer en het realiseren van natuurlijke verbindingsgebiedenen samengaan (agroforestry).
  1.203. Groen! wil een aanscherping van de toepassing van het Bosdecreet.
   De herbebossingsplicht kan niet meer worden afgekocht. Dit betekent dat de compensatieplicht conform art. 90 bis van het bosdecreet van 13 juni 1990 (uitsluitend of gedeeltelijk) door het betalen van een bosbehoudsbijdrage, wordt afgeschaft. Men moet effectief herbebossen, in de onmiddellijke omgeving, en wel voorafgaand aan de ontbossing.
   25% van alle bossen in Vlaanderen is zonevreemd en kan dus gekapt worden. En dat terwijl Vlaanderen een van de bosarmste regio’s van Europa is. Elke logica is hier zoek. Groen! wil dat er een onderzoek komt naar de bestaande zonevreemde bossen. Waardevolle gebieden krijgen een nieuwe bestemming als bos. De eigenaars krijgen een billijke planschade uitbetaald. Dat geldt met name voor de resterende Ferrarisbossen, gebieden die sinds 1780 (de uitgavedatum van de Ferrariskaarten) onafgebroken bebost waren. Het gaat om 1% van ons bosareaal. 18% daarvan is zonevreemd en dus onbeschermd.
  1.204. Groen! wil de middelen van het Tropisch Bosfonds opnieuw verdubbelen. Dit fonds werd door de huidige regering gewoon gehalveerd.

  14-05-2009 om 22:31 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  Tags:Biodiversiteit,natuurbehoud
  13-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen! heeft zware kritiek op het natuur- en ruimtelijk beleid van deze regering. Vijf lange jaren werden verkwanseld. De positieve kentering onder paarsgroen werd niet doorgetrokken, maar zelfs teruggedraaid.

  Groen! heeft zware kritiek op het natuur- en ruimtelijk beleid van deze regering. Vijf lange jaren werden verkwanseld. De positieve kentering onder paarsgroen werd niet doorgetrokken, maar zelfs teruggedraaid.

  1.  De doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen rond meer natuur, bos en groen worden van geen kanten gehaald. De ruimtelijke kaalslag neemt zelfs toe.
  2.  Jaren liberaal beheer van ruimtelijke ordening hebben geleid tot een steeds verdergaande versoepeling en verrommeling van de decreetgeving én van de ruimte zelf.
  3.  Harde functies halen de overhand, de zachte functies raken steeds meer in de verdrukking.
  4.  De instrumentenmix voor natuur- en bosbeleid wordt een onontwarbaar kluwen.
  5.  De biodiversiteit gaat achteruit. Het aantal bedreigde diersoorten neemt zorgwekkend toe.

  Er is dringend nood aan een beleidsomslag waarbij zorg voor de natuur een centrale plaats moet krijgen en waardoor de biodiversiteit zich terug kan herstellen in Vlaanderen.

  Er moet een eind komen aan de ruimtelijke kaalslag in Vlaanderen

  Vlaanderen blijft verstenen tegen een hels tempo. Elke dag gaan er in Vlaanderen 8 ha aan open ruimte verloren. Of zestien voetbalvelden. Vlaanderen haalt de decretale doelstellingen op vlak van natuur van geen kanten. De Vlaamse regering lapt de bepalingen van het natuurdecreet en de natuurdoelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aan haar laars. De afbakening van grote eenheden natuur en van natuurverwevingsgebieden, de realisatie van 10.000 ha nieuw bos en de aanwijzing van Europese habitatrichtlijngebieden voor bedreigde soorten blijven achterwege. Bijna een op drie planten- en diersoorten in Vlaanderen is bedreigd, door versnippering, milieuvervuiling en door de klimaatverandering.

  De internationale en Europese afspraken op vlak van biodiversiteit tegen 2010 worden bijna zeker niet gehaald. De EU-strategie voor duurzame ontwikkeling (2001) heeft de ambitie vooropgesteld om tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit in Europa te stoppen. Op wereldschaal werd op de Wereldtop inzake Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg (2002) afgesproken om het verlies aan biodiversiteit significant te verminderen, dit in uitvoering van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van Rio (1992 (cf. doelstellingen Countdown 2010). Binnen België doet vooral Vlaanderen het slecht. Op de opvolgconferentie(COP 9) van de VN-Conventie over Biodiversiteit in Bonn op 22 mei stonden we met rode kaken.

  Het laatste Natuurrapport (2007) schetst geen vrolijk beeld van de staat van de Vlaamse natuur. De kentering die onder paarsgroen werd ingezet, is op alle vlakken stilgevallen. Het is dringend nodig om terug de draad op te nemen van een offensief natuurbeleid. Zorg dragen voor open ruimte en natuur is ook een kwestie van goed bestuur.

  Een schrijnend bilan

  1. Volgens het natuurdecreet moest 125.000 ha VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) afgebakend worden. Door de paarsgroene regering (eindstand 2004) werd 86.940 ha afgebakend, waaronder 8.000 via groene RUP’s. In 2007 is dat 87.045 ha geworden, dat is een toename met slechts 105 ha op 4 jaar tijd! Volgens de beleidsbrief van de minister zou er dit jaar nog 1.886 ha VEN bijgekomen zijn, wat het eindtotaal zou brengen op 88.931 ha. Dus er werd 5 jaar veel tijd verloren.

   Volgens het natuurdecreet moest 150.000 ha natuurverwevingsgebieden afgebakend worden. Momenteel is er 934 ha afgebakend! 

   Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moest 38.000 ha nieuwe natuur worden afgebakend. Slechts 11.500 ha werd gerealiseerd. 

   Idem voor de afbakening van 10.000 ha extra bos. Slechts 2.000 ha werd gerealiseerd. 

   Op het terrein is de eigenlijke beboste oppervlakte echter verminderd. Tussen 1994 en 2007 werd 3.906 ha bos bij geplant. Maar ging er 4.239 ha bos voor de bijl dus globaal is er 333 ha MINDER bos. De bosuitbreidingachterstand is opgelopen van 11.500 ha in 2006 tot 12.140 ha in 2007 (t.o.v. de doelstelling opgelegd door het RSV, namelijk een totale bosoppervlakte in Vlaanderen van 160.000 ha). Cf. de bosbarometer 2008 van de Vlaamse Vereniging voor Bos

   Ter vergelijking: van de 10.000 ha bijkomend industriegebied die werden voorzien in het RSV (3.000 ha bestaande en 7.000 ha nieuw aan te duiden) werd 7.500 ha effectief gerealiseerd en de rest zit volop in ontwikkeling. In het herziene RSV wordt daarenboven 6.800 ha extra gevraagd.

   De erkenning van natuurreservaten is aan het stagneren. Tussen 1999-2004 was er een groei van 75% waarbij de oppervlakte erkende reservaten groeide van 9.000 ha naar 15.000 ha (+6.000 ha) . Tijdens deze legislatuur was er slechts een groei met 4.000 ha, dit is een groei van 20%.

   Volgens het MINAplan 3 moest Vlaanderen tegen eind 2007 50.000 ha gebieden onder effectief natuurbeheer tellen. De jaarlijkse terreinverwervingen (overheid + verenigingen) vertonen de laatste jaren een dalende trend waardoor de einddoelstelling niet gehaald wordt. De voorbije jaren is de gemiddelde aangroei 2.096 ha, wat ver onder de plandoelstelling van 5.000 ha ligt.

    Volgens het natuurdecreet moet voor alle ecologisch waardevolle gebieden, dit is 285.000 ha, een natuurrichtplan worden opgemaakt. Ook hier staat men hopeloos achterop. De toestand eind 2008 is dat er slechts 4 natuurrichtplannen voor een totale oppervlakte van 11.260 ha werden goedgekeurd en dat nog 2 natuurrichtplannen voor een gezamenlijke oppervlakte van 3.791 ha in uitvoering zijn. Momenteel horen we dat men het instrument van de natuurrichtplannen gewoonweg wil afvoeren…

  13-05-2009 om 17:12 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  11-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze aandachtspunten voor groene economie slaan bij de mensen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zaterdag 9 mei zijn we voor de verkiezingen aan "Dorre den bêkker" gaan staan om de mensen aan te spreken over de verkiezingen en onze voornaamste punten. Het viel mij op dat de geïnteresseerden werkelijk heel wat zagen in onze programmapunten rond de groene economie. De schokken op de financiële markten, samen met de voordien hoge olieprijzen en het klimaatwijziging, hebben de mensen duidelijk de ogen geopend en duidelijk gemaakt dat er iets anders nodig is dan weer eens van hetzelfde. Men begint te beseffen dat het dankzij de groene economie zal zijn dat de fabrieken terug (en nu milieuvriendelijk) zullen draaien en niet ondanks de groene economie.

  11-05-2009 om 23:03 geschreven door Yves  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Over mijzelf
  Ik ben Vanden Bosch Yves
  Ik ben een man en woon in Heverlee/ Leuven (België) en mijn beroep is Diëtist.
  Ik ben geboren op 11/08/1950 en ben nu dus 70 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur en milieu.
  Gemeenteraadslid Leuven voor Groen! van '90 tot '06.
  Open tuindag op 3 juni: welkom in de tuin aan de Geldenaaksebaan 92 te Heverlee
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • Leefbare Geldenaaksebaan
 • Groen! Leuven
 • Stad Leuven
 • Vrienden Heverleebos en Meerdaelwoud
 • Natuurpunt Leuven
 • Koeheide
 • Fatiha Dahmani
 • Toon Toelen
 • Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • Heverlee

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 27/02-04/03 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 28/02-06/03 2011
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 16/10-22/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Ons bezoek aan Electrawinds
 • Hermes
 • facebook Hermes
 • twitter Hermes

 • Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  koureurken
  www.bloggen.be/koureur
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum. Anonieme reacties en scheldtirades worden verwijderd  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!