Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de aflaten (uitvoerig) - FSSPX

  GELDENDE LEER OVER DE AFLATEN

   

   

  Concilie van Trente

  4 December 1563

  SESSIO XXV - DECRETUM DE INDULGENTIIS

  25e Zitting - Decreet over aflaten (DH 1835)

  Omdat de Kerk van Christus de volmacht heeft gekregen, om aflaten te verlenen en zij van deze door God gegeven volmacht vanaf de oudste tijden gebruikt maakt (Vgl. Mt. 16, 19; Mt. 18, 18). Zo leert en gebiedt de hoogheilige Synode , dat het gebruik van aflaten voor het christelijk volk hoogst heilzaam is en het door de autoriteit van heilige Concilies goedgekeurd is om voor de Kerk behouden te blijven. Het veroordeelt daarmee met de banvloek al diegene die of beweren dat aflaten van geen nut zijn, of die zeggen dat het niet aan de Kerkelijke macht toekomt hen te verlenen.

  Zij wenst echter dat men bij het verlenen van aflaten zich matige ... en zich erop toelegt de kerkelijke orde niet door al te grote plooibaarheid schade te berokkenen Zij wenst dat de misbruiken die ingeslopen zijn, en de kwade reuk waarin aflaten staan waardoor zij door de ketters wordt gelasterd, worden vermeden en gecorrigeerd, zo bepaalt zij algemeen door het voorliggende decreet dat al het onechte gewin voor het verkrijgen van een aflaat volledig afschaft moet worden.

   

   

  De Heilige Apostolische Penitentiarie over de aflaten

  NIEUW ENCHIRIDION DER AFLATEN

  29 juni 1968

  Decreet

  In de Apostolische Constitutie "De Doctrine van de Aflaten" van 1 januari 1967 lezen we: "Onze Heilige Moeder de Kerk heeft geoordeeld dat het gepast is, om een grotere waardigheid en waardering aan het gebruik der aflaten te geven, en om enkele vernieuwingen in haar discipline der aflaten te introduceren, en ze heeft bijgevolg de uitgifte van nieuwe normen verordend."

  Norm 13 van dezelfde Constitutionele decreten vervolgt bovendien: "Het Enchiridion van de aflaten (verzameling van aflaatgebeden en -werken) moet herzien worden met het inzicht om enkel aan de belangrijkste gebeden en werken van vroomheid, naastenliefde en boetvaardigheid, aflaten toe te voegen."

  In gehoorzaamheid aan de wil van de Soevereine Hogepriester (nvdr: de Paus), zoals uitgedrukt zowel in de hierboven vermelde Apostolische Constitutie als de latere instructies van Zijne Heiligheid, heeft deze Heilige Penitentiarie toegezien op de voorzichtige voorbereiding van een nieuw Enchiridion der Aflaten.

  De Paus Paulus VI heeft een rapport ontvangen over deze materie in de Audiëntie, op 14 juni van het huidige jaar verleend aan de ondertekenende Kardinaal, de Penitentiaire Overste, en de Heilige Vader keurde op de 15de dag van dezelfde maand het Enchiridion der Aflaten goed, zoals gepubliceerd door de Vaticaanse Pers, en beval om ze authentiek te verklaren. Al de algemene verleningen der aflaten, niet in dit Enchiridion begrepen, zijn hierbij ingetrokken. Ingetrokken is tevens elke verordening betreffende de aflaten, niet inbegrepen in de Normen van Aflaten zoals hieronder gegeven, hetzij ze zich bevinden in het Canonieke wetboek, in de Apostolische Brieven, zelfs indien uitgegeven "Motu Proprio", of in Decreten van de Heilige Stoel.

  Dit alles niettegenstaande al wat tegengesteld hieraan zou kunnen zijn, zelfs met een speciale vermelding.

  Gegeven te Rome, door de Heilige Apostolische Penitentiarie, op de 29ste dag van juni in het jaar 1968, het feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus.

  + JOSEPH CARDINAL FERRETTO

  Penitentiair Overste

  Voorafgaande Bemerkingen

  1. Deze nieuwe uitgave van Het Enchiridion voert effectief de Norm 13 uit van de Apostolische Constitutie: "Het Enchiridion van de aflaten (verzameling van aflaatgebeden en -werken) moet herzien worden met het inzicht om enkel aan de belangrijkste gebeden en goede werken, naastenliefde en boetvaardigheid aflaten te verlenen."

  2. Met de belangrijkste gebeden en werken worden deze hier bedoeld, die in het licht van de traditie en van de veranderende omstandigheden van onze huidige tijden worden beschouwd als bijzonder passend om de gelovigen te helpen in het voldoen voor de straffen ten gevolge van hun zonden en voor - wat nog groter belang is - om hen op te wekken tot vurigere naastenliefde. Het was met dit grondbeginsel voor ogen, dat deze huidige nieuwe regeling werd uitgevoerd.

  3. In overeenstemming met het traditioneel gebruik, is de deelname aan het Misoffer en de sacramenten niet met aflaten verrijkt. Dit is omwille van de buitengewone "heiligende en zuiverende" doeltreffendheid, die de Mis en de Sacramenten in zichzelf al bezitten.

  Wanneer daarom een aflaat wordt verleend op een speciale gelegenheid (zoals bij de eerste Heilige Communie, de eerste Mis van een nieuwe gewijde priester, of de sluitingsmis van een Eucharistisch Congres), moet dit verstaan worden als verbonden, niet aan de deelname aan de Mis of aan de Sacramenten als zodanig, maar aan de buitengewone omstandigheden van die deelname. Vandaar, wat de aflaat verondersteld wordt te "promoten" en - om zo te zeggen - te belonen zijn de persoonlijke godsvruchten van de deelnemer wat het speciale doel van zulke vieringen is, het geven van het goede voorbeeld aan anderen en de eerbetuiging aan het verheven mysterie van de Eucharistie en van het Priesterschap.

  Maar een aflaat kan gegeven worden, zoals vanuit de traditie duidelijk is, aan diverse werken van private en publieke vroomheid; maar ook werken van naastenliefde en boetvaardigheid, die van groter belang moeten beschouwd worden in onze huidige tijd, kunnen op die manier verrijkt worden. Al deze goede werken met aflaten verrijkt, en trouwens ook elk ander goed werk en ieder lijden met geduld verdragen, mogen onder geen enkel beding los van de Mis en de Sacramenten beschouwd worden, die de voornaamste bronnen zijn van heiligheid en loutering; want het zijn precies deze goede werken en dat lijden die de offerande uitmaken, waarmee de gelovige zich verenigt met het Offer van Christus in het Misoffer; het zijn ook de Mis en de Sacramenten, die de gelovige bewegen om de taken uit te voeren die hun zo opgelegd zijn dat "zij zich in hun leven moeten vasthouden aan wat ze ontvangen hebben door het geloof"; aan de andere kant is het door de toegewijde vervulling van hun taken, dat zij dagelijks beter geneigd worden om vruchtbaarder deel te nemen aan de Mis en de Sacramenten.

  4. In overeenkomst met de veranderlijke voorwaarden van onze huidige tijden, wordt er grotere waarde gegeven aan het werk (opus operantis) van de gelovige. Om deze reden werd er in plaats van een lange reeks van werken met aflaten verrijkt (opus operatum), die min of meer irrelevant zijn aan het dagelijkse leven van de gelovige, slechts een relatief klein aantal aflaten verleend, in de hoop dat de gelovigen daardoor meer bewogen worden om heiliger en nuttiger te leven, en hierdoor "de kloof te overbruggen tussen het geloof dat velen belijden en hun dagelijks leven...door het samenvoegen van hun menselijke, huishoudelijke, professionele, sociale en technische bezigheden in één vitale synthese met religieuze waarden, als hoofdoriëntering waarin alle dingen geharmoniseerd worden tot glorie van God."

  De nieuwe Enchiridion is daarom korter dan dat het vroeger was. Sommige gebeden en goede werken zijn verwijderd, terwijl andere onder de algemene verleningen der aflaten zijn gebracht.

  De grootste bezorgdheid was om groter belang aan de Christelijke levensweg te hechten en om zielen ertoe te brengen de geest van het gebed en boetedoening te cultiveren alsook om de theologische deugden te beoefenen, in plaats van enkel bepaalde formules en handelingen te herhalen.

  5. Vooraleer de verschillende aflaatverleningen op te sommen, bevat het Enchiridion een reeks van Normen, afgeleid van de normen van de Apostolische Constitutie en van de canons van de nog altijd geldende Codex van het Canoniek Recht.

  Deze procedure werd raadzaam geoordeeld, om elke moeilijkheid die later zou kunnen opduiken te voorkomen en om tegelijkertijd in een geordende en begrijpelijke uiteenzetting te voorzien van de huidige discipline van de aflaten.

  6. Drie algemene verleningen van de aflaten worden eerst in het Enchiridion voorgesteld. Deze zijn bedoeld als een baken, om zo te zeggen, om de weg van de gelovigen te belichten in hun dagelijks leven (nvdr : later in 1999 is er een vierde bijgekomen, zie onderaan deze tekst).

  Onder deze algemene verleningen, bevinden zich hier en daar bepaalde goede werken, aan dewelke ook vroeger aflaten waren verbonden.

  Voor het nut en de onderwijzing van de gelovige, wordt elk van de algemene verleningen van aflaten gevolgd door verschillende aanhalingen van het Nieuwe Testament en van de documenten van het 2e Vaticaans Concilie; de bedoeling is om de conformiteit van deze verleningen aan te tonen met de geest van het Evangelie en met de vernieuwing voorgesteld door het Concilie.

  7. De algemene verleningen van aflaten worden gevolgd door de verleningen van aflaten verbonden aan bijzondere goede werken. Deze zijn klein in aantal, daar dit soort van werken in zekere mate reeds onder de algemene verleningen van aflaten vallen. In het geval van de gebeden, werd een selectie gemaakt ten voordele van die een meer universeel verzoek hebben. Aangaande andere gebeden, gewoonlijk gebruikt in bijzondere riten en plaatsen, kan de bevoegde kerkelijke autoriteit beslissen wat er moet gedaan worden.

  8. Een bijlage met een aantal gebeden is toegevoegd aan het Enchiridion, die wordt beëindigd met een tekst - die ook kan dienen als documentatie - van de Apostolische Constitutie "De Doctrine van Aflaten".

   

  Richtlijnen van de Aflaten

  1. Een aflaat is de kwijtschelding vóór God van tijdelijke straffen ten gevolge zonden die al vergeven zijn wat de schuld betreft. Deze kwijtschelding verkrijgt elke gelovige, die de vereiste gesteldheid bezit en aan bepaalde vastgelegde voorwaarden voldoet, door de tussenkomst van de Kerk die, als minister van de Verlossing optreedt en met gezag dispensaties en schatten put uit de verzoening die bekomen werd door Christus en de apostelen.

  2. Een aflaat is gedeeltelijk of volledig, afhankelijk van het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de tijdelijke straf tengevolge van de zonde.

  3. Niemand, die aflaten verdient, kan ze toepassen op andere levende personen.

  4. Gedeeltelijke en volle aflaten kunnen altijd worden toegepast op de overledenen door een smeekgebed.

  5. De verlening van een gedeeltelijke aflaat is enkel aangegeven met de woorden "gedeeltelijke aflaat", zonder bepaling van dagen of jaren.

  6. De gelovige, die tenminste met een berouwvol hart een werk verricht aan hetwelk een gedeeltelijke aflaat verbonden is, verkrijgt, bovenop de kwijtschelding van de tijdelijke straf verkregen door het werk zelf, een zelfde kwijtschelding van de straf door de tussenkomst van de Kerk.

  7. De verdeling van de aflaten in "persoonlijke", "zakelijke" en "plaatselijke" is afgeschaft, om duidelijker te maken dat de aflaten verbonden zijn aan de daden van de gelovige, zelfs als zij verbonden zijn aan sommige objecten of plaatsen.

  8. Naast het Romeins Pontificaat, aan wie de vrijstelling van de gehele geestelijke schat van de kerk werd toevertrouwd door onze Heer Jezus Christus, kunnen enkel zij aflaten verlenen door gewone machtsuitoefening, aan wie dit uitdrukkelijk werd toegestaan bij wet.

  9. In de Romeinse Curie werd uitsluitend aan de Heilige Penitentiarie alles toevertrouwd wat de verleningen en gebruiken van de aflaten betreft, met inachtname van het recht van de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof om te onderzoeken wat tot de dogmatische leer betreffende de aflaten behoort.

  10. Niemand onder het Romeins Pontificaat kan:

  a. Aan anderen de bevoegdheid om aflaten te verlenen doorgeven, tenzij hij dit recht uitdrukkelijk heeft ontvangen van de Apostolische Stoel.

  b. Een andere aflaat toevoegen aan het werk dat al een aflaat heeft gekregen door de Apostolische Stoel of door iemand anders, tenzij er nieuwe voorwaarden voorgeschreven worden die moeten vervuld worden om de nieuwe aflaat te verdienen.

  11. Diocesane Bisschoppen, en anderen aan hen door de wet gelijkgesteld, hebben vanaf de aanvang van hun pastoraal ambt het recht voor:

  a. het verlenen van gedeeltelijke aflaten aan personen of aan de plaatsen onder hun rechtsbevoegdheid;

  b. Het verlenen in hun respectievelijke bisdommen, volgens de voorgeschreven formule, van de Pauselijke Zegen met een volle aflaat drie keer per jaar op plechtige feesten van hun eigen keuze, zelfs indien ze enkel deelnemen aan de plechtige Mis (nvdr: en niet de hoofdcelebrant zijn).

  12. Aartsbisschoppen kunnen een gedeeltelijke aflaat verlenen in hun stemrechtelijke Zetel zoals in hun eigen bisdom.

  13. Patriarchen kunnen een gedeeltelijke aflaat verlenen op elke plaats - zelfs indien vrijgesteld - in hun respectievelijke patriarchaat, in kerken van hun ritus buiten het grondgebied van hun patriarchaat, en aan de gelovigen van hun ritus overal elders. De Hoofdaartsbisschop heeft dezelfde faculteit.

  14. Kardinalen hebben de faculteit om gedeeltelijke aflaten te verlenen aan plaatsen, instituten of personen onder hun rechtsgebied of bescherming; ook op andere plaatsen, maar enkel aan personen op dat moment aanwezig.

  15.

  a. Alle boeken over aflaten, alsook pamfletten, briefjes en dergelijke, waar in de inhoud verleningen der aflaten instaan, mogen niet worden gepubliceerd zonder de toestemming van de plaatselijke Ordinarius of Gezagsdrager.

  b. De uitdrukkelijke toestemming van de Apostolische Stoel is vereist om in gelijk welke taal de authentieke verzameling van gebeden en goede werken, aan dewelke de Apostolische Stoel aflaten heeft aan toegevoegd te drukken en te publiceren.

  16. Diegene die van de Paus verleningen van aflaten gevraagd en verkregen hebben voor al de gelovigen zijn verplicht, onder straf van nietigheid van het dan verkregen voorrecht, aan de Heilige Penitentiarie de authentieke copies van dezelfde verleningen te doen toekomen.

  17. Wanneer een feest of haar openbare plechtigheid wettelijk is verplaatst naar een andere dag, wordt verstaan dat een aflaat, aan dat feest gehecht, naar dezelfde dag wordt overgedragen.

  18. Het bezoek aan een kerk of oratorium, als vereist is om een aflaat te verdienen die gehecht is aan een zekere dag, kan gedaan worden van 's middags van de vorige dag tot middernacht van de afsluiting van de dag zelf.

  19. De gelovige, die godsvruchtig een voorwerp van godsvrucht (kruis, rozenkrans, scapulier of medaille) plechtig gezegend door gelijk welke priester, gebruikt, verdient een gedeeltelijke aflaat.

  Maar als het voorwerp van godsvrucht werd gezegend door de Paus of door gelijk welke bisschop, kan de gelovige, wanneer hij het godsvruchtig gebruikt, ook een volle aflaat verdienen op het feest van de Heilige Apostelen, Petrus en Paulus, als hij tevens een geloofsbelijdenis doet volgens gelijk welke wettelijke formulering.

  20.

  a. Aflaten gehecht aan het bezoek van een kerk houden niet op te bestaan, indien de kerk na haar volledige verwoesting binnen de vijftig jaar terug wordt opgebouwd op dezelfde of bijna dezelfde plaats en onder dezelfde titel.

  b. Een aflaat gehecht aan het gebruik van een godsvruchtig voorwerp verdwijnt enkel, wanneer dat sacramentalie volledig vernield of verkocht is.

  21. De Heilige Moeder Kerk, uiterst bezorgd voor de overleden gelovigen, heeft beslist om zoveel mogelijk smeekbeden op hen toe te passen in elk Misoffer, met afschaffing van elk particulier voorrecht in dit verband.

  22.

  a. Om bekwaam te zijn een aflaat te verdienen voor zichzelf, wordt vereist dat men gedoopt is, niet geëxcommuniceerd, en in staat van genade is ten minste op de voltooiing van de voorschreven werken, en een onderdaan is van diegene die de aflaat verleend heeft.

  b. Opdat degene die bekwaam is om aflaten te verdienen, ze ook daadwerkelijk verdient, moet hij ten minste een algemene intentie hebben om ze te verdienen en moet hij in overeenstemming met de strekking van de aflaatverlening de opgelegde werken op de voorgeschreven tijd en de manier volbrengen.

  23. Behalve wanneer de strekking van de verlening duidelijk anders aanduidt, kunnen aflaten verleend door een bisschop verkregen worden door zijn onderdanen zelfs buiten zijn territorium en door anderen die zich binnen zijn gezagsgebied bevinden ook als ze exempt zijn of een domicilie ergens anders hebben of er zelfs geen hebben.

  24.

  a. Een volle aflaat kan niet meer dan eenmaal per dag verkregen worden.

  b. Maar iemand kan een volle aflaat verdienen op het moment van de dood, zelfs indien hij al een andere volle aflaat heeft verdiend op dezelfde dag.

  c. Een gedeeltelijke aflaat kan verschillende keren per dag verkregen worden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeduid.

  25. Het voorschreven werk om een volle aflaat te verdienen die verbonden is aan een kerk of gebedshuis bestaat in een godsvruchtig bezoek ervan en het opzeggen, gedurende het bezoek, van één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis.

  26. Om een volle aflaat te verkrijgen is het noodzakelijk om het werk aan hetwelk de aflaat verbonden is uit te voeren en aan de volgende drie voorwaarden te voldoen: sacramentele biecht, sacramentele Communie en gebed ter intentie van de Paus. Het is verder vereist dat alle gehechtheid aan zonde, zelfs kleine dagelijkse zonde, afwezig is.

  Indien aan de laatste voorwaarde minder perfect wordt voldaan of wanneer de drie voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, zal de aflaat slechts een gedeeltelijke zijn, met voorbehoud van de bepalingen beneden gegeven in Norm 34 en in Norm 35 betreffende diegenen die "verhinderd" zijn.

  27. De drie voorwaarden kunnen enkele dagen voor of na de uitvoering van het voorgeschreven werk vervuld worden, het is echter passend dat de Communie wordt ontvangen en het gebed voor de intentie van de Paus gezegd wordt op dezelfde dag wanneer het aflaatwerk wordt verricht.

  28. Eén enkele sacramentele biecht volstaat om verschillende volle aflaten te verdienen; maar de communie moet ontvangen worden en het gebed voor de intentie van de Paus moet herhaald worden telkens men een volle aflaat wil bekomen.

  29. Aan de voorwaarde van gebed voor de intentie van de Paus is volledig voldaan door het reciteren van één Onze Vader en één Wees gegroet; niettemin is iedereen vrij om gelijk welk ander gebed te bidden volgens zijn vroomheid en godsvrucht.

  30. De normen aangaande volle aflaten, in het bijzonder diegene vermeld hierboven in Norm 24,1, zijn ook van toegepassing op wat tot nu toe gewoonlijk "toties quoties"-volle-aflaten (nvdr: "telkens-als"-volle-aflaten) werden genoemd.

  31. Een aflaat kan niet verdiend worden door een werk, waartoe men reeds verplicht is door wet of voorschrift, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld is in de verlening; diegene die een werk doet dat is opgelegd als sacramentele straf en dat tegelijk verrijkt is met een aflaat, kan op hetzelfde ogenblik aan de straf voldoen én de aflaat verdienen.

  32. Een aflaat gehecht aan een gebed kan verkregen worden door het gebed in gelijk welke taal op te zeggen, op voorwaarde dat de juistheid van de vertaling gewaarborgd wordt door een verklaring hetzij van de Heilige Penitentiarie hetzij door iedere Ordinarius of Gezagsdrager van die plaatsen, waar de taal van de vertaling gewoonlijk gesproken wordt.

  33. Om een aflaat verbonden aan een gebed te verdienen, volstaat het dat gebed op te zeggen al of niet afwisselend met een andere persoon, of het mentaal te volgen terwijl het door een ander wordt opgezegd. (nvdr : het gebed moet dus door iemand opgezegd worden, uitsluitend stil mentaal bidden volstaat dus niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld).

  34. Biechtvaders kunnen het voorschreven werk of voorwaarden verlichten, ten voordele van wie, om een wettelijk beletsel, het werk niet kunnen volbrengen of aan de voorwaarden niet kunnen voldoen.

  35. Plaatselijke Ordinarii of Gezagsdragers, kunnen aan de gelovige, over dewelke zij wettelijke autoriteit uitoefenen en die leven in plaatsen waar het onmogelijk is of ten minste heel moeilijk is om te gaan biechten en te communiceren, toestemming verlenen om een VOLLE AFLAAT te verdienen zonder biecht noch communie, onder voorwaarde dat ze een echt berouw over hun zonden hebben en de intentie hebben om deze Sacramenten te ontvangen van zodra de mogelijkheid zich ertoe leent.

  36. De doofstommen kunnen aflaten verdienen die verbonden zijn aan publieke gebeden, wanneer zij godsvruchtig hun geest en hart tot God richten, terwijl de andere gelovigen de gebeden opzeggen op dezelfde plaats; voor private gebeden volstaat het, dat zij ze met gebarentaal of met tekens beduiden, of wanneer zij ze enkel lezen met hun ogen.

   

  Drie Algemene Verleningen van Aflaten

  Inleiding

  1. In de eerste plaats worden de drie verleningen van aflaten voorgesteld, bedoeld om als opwekking te dienen voor de gelovigen om de daden die deel uitmaken van hun dagelijks leven te bezielen met de christelijke geest en om te streven naar het ordenen van hun leven tot de volmaaktheid van de liefde.

  2. De eerste en tweede verleningen zijn een samenvatting van vele uit het verleden; de derde, anderzijds, is iets nieuws maar erg gepast voor onze huidige tijd vermits, met de verzachting van de vasten- en onthoudingswet, het meer dan ooit noodzakelijk is dat de boetedoening op andere wijze wordt beoefend.

  3. De drie verleningen zijn waarlijk algemeen van karakter, elk van hen bestaat uit vele werken van dezelfde aard. Nochtans zijn niet al die werken verrijkt met aflaten, maar enkel diegene die met een bijzondere manier en geest worden gedaan.

  Een voorbeeld is de eerste verlening, die het volgende verklaart: "Een gedeeltelijke aflaat wordt verkregen door de gelovige die, in het vervullen van zijn plichten en in het dragen van de lasten van het leven, zijn ziel met een nederig vertrouwen tot God verheft, terwijl hij sommige vrome aanroepingen verricht, zelfs louter mentaal".

  Door de kracht van deze verlening worden enkel die handelingen met aflaten verrijkt, door dewelke de gelovige, tijdens het voldoen van zijn plichten en in het geduldig verdragen van de beproevingen van het leven, zijn ziel tot God verheft op de aangegeven manier.

  Deze soort van handelingen, komen gezien de zwakheid van de menselijke natuur, niet veelvuldig voor.

  Maar wanneer iemand ijverig en vurig zulke handelingen veelvuldig verricht in de loop van de dag, zal hij rechtvaardig worden beloond - buiten en bovenop een overvloedige vermeerdering der genade - door een vollere kwijtschelding van de straf voor de zonden en hij zou in zijn naastenliefde met zo veel te meer grootmoedigheid bekwaam zijn om de zielen van het vagevuur te helpen.

  De bovenstaande opmerkingen kunnen met ongeveer dezelfde kracht toegepast worden op de tweede en derde verleningen.

  4. De drie verleningen zijn volledig in harmonie met het Evangelie en met de leerstellingen van Vaticanum II. Om dit kort te illustreren ten voordele van de gelovige, worden elk van de drie verleningen gevolgd door citaten van de Heilige Schrift en van de akten van het Concilie.

   

  I

  Eerste Algemene Verlening

  Een gedeeltelijke aflaat wordt verkregen door de gelovige die, in het vervullen van zijn plichten en in het dragen van de lasten van het leven, zijn ziel met een nederig vertrouwen tot God verheft, terwijl hij sommige vrome aanroepingen verricht, zelfs louter mentaal.

  Deze eerste verlening is bedoeld als stimulans voor de gelovige om het gebod van Christus in praktijk te brengen dat "zij altijd moeten bidden zonder ophouden" en terzelfder tijd als een stimulans om hun respectievelijke taken uit te voeren zowel als hun vereniging met Christus te behouden en te versterken.

  Mt 7:7-8; Mt 26:41; Lc 21:34-36; Hand 2:42; Rom 12:12; 1 Cor 10:31; Eph 6:18; Col 3:17; Col 4:2; 1 Thes 5:17-18; II Vat. Conc. Dogmatische Const. over de Kerk, n.41: II Vat. Conc. Decreet over het Apostolaat van de leek, nr. 4; II Vat. Conc. Pastoraal const. over de Kerk in de Moderne Wereld, nr. 43.

  II

  Tweede Algemene Verlening

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovige, die in de geest van geloof en barmhartigheid iets geeft van zichzelf of van zijn goederen om zijn broeders in nood te dienen.

  Deze tweede verlening is bedoeld om te dienen als een stimulans voor de gelovige om handelingen van naastenliefde en barmhartigheid meer in de praktijk te brengen, dus het voorbeeld te volgen van Jezus Christus en te gehoorzamen aan zijn gebod.

  Nochtans zijn niet alle werken van naastenliefde met aflaten verrijkt, maar alleen diegene waarbij de gelovigen "hun broeders in nood dienen": in nood, bijvoorbeeld, van voedsel, kleding voor het lichaam of van onderrichting en steun voor de ziel.

  Mt 25: 35-36. 40; Jn 13:34-35: Rom 12:8 10-11:13; 1 Cor 13:3; Gal 6:10; Ef 5:2; 1 Thes 4:9; Heb 13:1; Jas 1:27; 1 Petr 1:22; 1 Petr 3:8-9; 2 Petr 1:5.7; 1 Jn 3:17-18; II vat Conc Decreet over het Apostolaat van de leek, nr. 8; nr. 31; II Vat Conc Past Const over de Kerk in de Moderne Wereld, nr. 93

  III

  Derde Algemene verlening

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovige, die in een geest van boetvaardigheid vrijwillig zichzelf ontzegt wat voor hem aangenaam en bevredigend is.

  Deze derde verlening is bedoeld om de gelovigen te bewegen hun passies in te tomen en zo te leren hun lichaam te onderwerpen en zichzelf gelijkvormig te maken aan Christus in Zijn armoede en lijden.

  Maar de zelfverloochening zal waardevoller zijn, indien het verenigd wordt met liefde, volgens de leerstelling van de Heilige Leo de Grote (sermon 13 over het vasten van de tiende maand, 2:PL 54,172.

  Lc 9:23; Lc 13:5; Rom 8:13; Rom 8:17; 1 Cor 9:25-27; 2 Cor 4:10; 2 Tm 2:11-12; Ti 2:12; 1 Petr 4:13; II Vac Conc decree over de priesterlijke training nr.9; II Vac Conc Dogmat const over de Kerk nr 10, nr 41; Apost Const Repent III c.

  (Hieronder, in de tekst van het latere decreet van 1999, leest u in vetjes gedrukt, dat er nog een vierde algemene verlening werd gegeven).

   

  Andere Verleningen van Aflaten

  1. Aan de drie algemene verleningen van de aflaten zoals hierboven beschouwd onder I-III, zijn er enkele anderen toegevoegd. Deze zijn schijnbaar nuttig, zowel omwille van de traditionele eerbied - in het geval van de oude -, of omdat het passend is voor de noden van de huidige tijd - in het geval van de nieuwe -.

  Al deze verleningen vullen elkaar aan en, terwijl zij bij het verlenen van een aflaat de gelovigen bewegen om goede werken, naastenliefde en boete te doen, brengen zij ze terzelfdertijd door de liefde in een zelfs dichtere vereniging met Christus "het Hoofd" en met de Kerk "Zijn lichaam".

  2. Sommige gebeden van eerbiedwaardige oudheid en in praktisch universeel gebruik zijn behouden uit de vorige editie van het Enchiridion der aflaten.

  3. Andere gebeden, vroeger in het Enchiridion der aflaten, zijn verwijderd, om reden dat deze gebeden enkel eigen zijn aan speciale ritussen van het Oosten of aan speciale regionen van het Westen. De respectievelijke Patriarchen en Bisschoppen van deze ritussen en gewesten kunnen door gebruik van de faculteiten hen gegeven door de wet, nog altijd aflaten aan deze gebeden voegen zoals zij dit wensen.

  4. Behouden uit de vorige editie van het Enchiridion der aflaten, zijn bepaalde werken van grotere belangrijkheid, alhoewel iets gewijzigd daar waar het waardig geacht werd.

  5. De individuele werken, beschreven in de volgende bladzijden, zijn elk verrijkt met aflaten. De verlening van een speciale aflaat is soms uitdrukkelijk vermeld; meestal is het enkel aangeduid door de woorden: gedeeltelijke aflaat.

  Indien een speciaal werk, in speciale omstandigheden uitgevoerd, verrijkt is met een VOLLE AFLAAT, wordt dit feit, alsook de speciale omstandigheden in dewelke het werk moet worden uitgevoerd, elke keer uitdrukkelijk vermeld.

  Zoals vermeld in Norm 26, zijn de vereisten voor het verkrijgen van een VOLLE AFLAAT : het uitvoeren van het werk, het vervullen van de drie voorwaarden en een beschikking van de ziel en hart hetwelk alle genegenheid aan de zonde totaal uitsluit.

  6. Indien het werk, verrijkt met een VOLLE AFLAAT, kan verdeeld worden in afzonderlijke delen (bijv de tientjes van de Rozenkrans) en door een voldoende reden niet ineens kan worden uitgevoerd, kan een gedeeltelijke aflaat verkregen worden voor het voldane gedeelte.

  7. Speciale aandacht gaat naar de volgende werken, daar de gelovige elke dag van het jaar er een VOLLE AFLAAT mee kan verdienen, met behoud van de regeling van Norm 24.1 waardoor niemand meer dan één VOLLE AFLAAT kan verdienen in het verloop van één enkele dag:

  - Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament gedurende tenminste een half uur

  - Godsvruchtig lezen van de Heilige schrift gedurende tenminste een half uur

  - De godsvruchtige oefening van de kruisweg

  - Het lezen van de rozenkrans in een Kerk of publiek oratorium of in familieverband, een religieuze gemeenschap of godsvruchtige vereniging.

  De verschillende verleningen der aflaten in de officiële Latijnse tekst van het Enchiridion zijn alfabetisch gerangschikt. In het geval van de gebeden, is het eerste woord van het gebed bepalend voor haar plaats in de rangschikking. In het geval van de werken, is het eerste woord door dewelke het werk wordt beschreven bepalend.

   

  Andere aflaten

  1. Gebed "Actiones nostra"

  gedeeltelijke aflaat

  2. Actus virtutum theologalium et contritionis

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig opzegt, overeenkomstig de wettelijke formule, de akten van de theologische deugd (geloof, hoop, liefde) en van berouw.

  Aan elke acte is een aflaat verleend.

  3. Adoratio Ss.mi Sacramenti

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die het Allerheiligste Sacrament bezoekt om het te aanbidden; als het bezoek minstens een half uur duurt wordt een VOLLE AFLAAT verleend.

  4. Adoro te devote

  Een gedeeltelijk aflaat wordt aan de gelovige verleend, die deze hymne godsvruchtig opzegt

  5. Adsumus

  Dit gebed, meestal opgezegd tijdens de opening van een samenkomst om zaken van algemeen belang te bespreken, is verrijkt met een gedeeltelijke aflaat

  6. Ad te, beate Joseph

  Gedeeltelijke aflaat

  7. Agimus tibi gratias

  Gedeeltelijke aflaat

  8. Angele Dei

  Gedeeltelijke aflaat

  9. Angelus Domini : Gedurende het jaar (buiten de paastijd)

  Regina Caeli: Tijdens de paastijd

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die godsvruchtig beide gebeden opzegt volgens de formule voor de tijd van het jaar.

  Het is een prijzenswaardige oefening deze gebeden in de vroege ochtend, 's middags en 's avonds te bidden

  10. Anima Christi

  Gedeeltelijke aflaat

  11. Basilicarum Patriarchalium in Urbe visitatio

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend aan de gelovige die godvruchtig één van de vier Patriarchale Basilieken te Rome bezoekt en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzegt:

  - op een Patroonsfeest

  - op gelijk welke verplichte feestdag

  - eens per jaar, op de dag naar keuze

  12. Benedictio Papalis

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend aan de gelovige, die vroom en godsvruchtig, zelfs via de radio, de Zegen van de Paus verkrijgt, wanneer medegedeeld "Urbi et Orbi" (aan Rome en de wereld).

  13. Coemeterii visitatio

  Een aflaat, enkel toepasselijk op de zielen van het vagevuur, wordt verleend aan de gelovige, die godsvruchtig een kerkhof bezoekt en bidt, zelfs enkel in gedachten, voor de overledenen. Het is een VOLLE AFLAAT elke dag vanaf 1ste tot de 8ste november; op elke andere dag is de aflaat gedeeltelijk.

  14. Coemeterii veterum christianorum seu ‘catacumbae' visitatio

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig één van de eerste christelijke kerkhoven of catacomben bezoekt.

  15. Communionis spiritualis actus

  Een akte van geestelijk communie, volgens gelijk welke godsvruchtige formule, wordt verrijkt met een gedeeltelijke aflaat.

  16. Credo in Deum

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig de Apostolische belijdenis of de Niceaans-Constantinopolitaanse belijdenis opzegt.

  17. Crucis adoratio

  Een VOLLE AFLAAT wordt aan de gelovigen verleend, die bij de plechtige liturgische actie op Goede Vrijdag godsvruchtig deelneemt aan de aanbidding van het Kruis en het kust.

  18. Defunctorum officium

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig de Lauden of de vespers van het Officie van de Overleden opzegt.

  19. De profundis

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig de psalm "uit de diepten" (Ps. 129) opzegt.

  20. Doctrina christiana

  Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan de gelovigen die deelnemen aan het onderwijs of in het aanleren van de christelijke doctrine.

  N.B. diegene die in een geest van geloof en godsdienstigheid de christelijke doctrine onderwijst kan een gedeeltelijke aflaat verdienen volgens de tweede van de drie algemene verleningen der aflaten. Deze nieuwe verlening bevestigt de gedeeltelijke aflaat ten voordele van de leraar van de christelijke doctrine en verlengt deze naar de leerling(e).

  21. Domine, Deus omnipotens

  Gedeeltelijke aflaat

  22. En ego, o bone et dulcissime Iesu

  Een VOLLE AFLAAT wordt elke vrijdag van de Vasten en Passietijd verleend aan de gelovigen, die godsvruchtig na de Communie het gebed (Ps 21:17-18) opzeggen voor de gekruisigde Christus; op andere dagen van het jaar is de aflaat gedeeltelijk.

  23. Eucharisticus conventus

  Een VOLLE AFLAAT wordt aan de gelovige verleend, die godsvruchtig deelneemt aan de gebruikelijke plechtige Misritus op het einde van een Eucharistisch Congres

  24. Exaudi nos

  Gedeeltelijke aflaat

  25. Exercitia spiritualia

  Een VOLLE AFLAAT is verleend aan de gelovige, die tenminste drie volle dagen in de geestelijke oefeningen van een retraite doorbrengt

  26. Iesu dulcissime - Reparationis actus

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovige, die godsvruchtig de acte van eerherstel opzegt. Een VOLLE AFLAAT is verleend wanneer dit publiekelijk wordt gezegd op het feest van het Allerheiligste Hart van Jezus

  27. Iesu dulcissime - Redemptor

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovige, die godvruchtig de acte van toewijding van de mensheid aan Jezus Christus koning opzegt. Een VOLLE AFLAAT wordt verleend, wanneer dit publiek wordt gezegd op het feest van Christus Koning.

  28. In articulo mortis

  Aan de gelovigen in stervensgevaar, die niet kunnen worden bijgestaan door een priester om hun de laatste sacramenten te brengen en de Pauselijke zegen te geven met VOLLE AFLAAT, verleent de Heilige Moeder Kerk niettemin een VOLLE AFLAAT op het moment van de dood, op voorwaarde dat zij waarlijk bereid zijn voor en de gewoonte hebben gehad om tijdens hun leven enige gebeden te bidden. Het gebruik van een kruisbeeld of een kruis om deze aflaat te verdienen is prijzenswaardig.

  De voorwaarde: het feit dat zij de gewoonte hebben gehad om enkele gebeden te bidden tijdens hun leven voorziet in zulke gevallen voor de drie gewoonlijke voorwaarden vereist ter verkrijging van een VOLLE AFLAAT.

  De VOLLE AFLAAT op het moment van de dood kan verkregen worden door de gelovigen, zelfs indien zij op diezelfde dag al een VOLLE AFLAAT hebben ontvangen.

  29. Litaniae

  De volgende litaniën zijn verrijkt met een gedeeltelijke aflaat:

  - De Allerheiligste Naam van Jezus

  - Het Allerheiligste Hart van Jezus

  - Het Allerheiligste Bloed van Jezus

  - De Gezegende Maagd Maria

  - Heilige Jozef

  - Alle Heiligen

  30. Magnificat

  Een gedeeltelijke aflaat is aan de gelovige verleend die godsvruchtig de lofzang van de Magnificat opzegt

  31. Maria, Mater gratiae

  Gedeeltelijke aflaat

  32. Memorare, o piissima Virgo Maria

  Gedeeltelijke aflaat

  33. Miserere

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die met een berouwvol hart de Ps. 50 opzegt.

  34. Novendiales preces

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovige, die godsvruchtig deelnemen aan de vrome oefeningen van een publieke noveen voor het feest van Kerstmis of Pinsteren of van de Onbevlekte ontvangenis van de Gezegende Maagd Maria

  35. Obiectorum pietatis usus

  De gelovigen, die godsvruchtig een sacramentalie correct gezegend door gelijk welke priester gebruikt, verkrijgt een gedeeltelijke aflaat.

  Maar als de sacramentalie door de Paus of door gelijk welke bisschop gezegend is, kan de gelovige, die het gebruikt, tevens een VOLLE AFLAAT verdienen op het feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, als ze ook een geloofsbelijdenis doen volgens gelijkwelke wettelijke formule.

  36. Officia parva

  De volgende kleine officies zijn elk verrijkt met gedeeltelijke aflaten:

  - De Passie van O.L.H.Jezus Christus

  - Het Allerheiligste Hart van Jezus

  - De Onbevlekte Ontvangenis van de Gezegende Maagd Maria

  - St. Jozef

  37. Oratio ad sacerdotales vel religiosas vocationes impetrandas

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die een gebed bidden, goedgekeurd door de Kerkelijke Autoriteiten voor priesterlijke en religieuze roepingen

  38. Oratio mentalis

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die godsvruchtig enige tijd doorbrengt in een inwendig gebed

  39. Oremus pro Pontifice

  Gedeeltelijke aflaat

  40. O sacrum convivium

  Gedeeltelijke aflaat

  41. Praedicationis sacrae participatio

  Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan de gelovigen, die deelneemt met godsvrucht en aandacht aan de heilige preek van het Woord Gods

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend aan de gelovigen, die gedurende de tijd van een "Volksmissie" enkele van de preken hebben gehoord en aanwezig zijn voor de plechtige afsluiting van de "Missie".

  42. Prima Communio

  Een VOLLE AFLAAT is verleend aan de gelovigen, wanneer zij de Communie voor de eerste keer ontvangen, of wanneer zij de heilige ceremonieën van de Eerste Communie bijwonen.

  43. Prima Missa neosacerdotum

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend aan een priester ter gelegenheid van de eerste Mis die hij celebreert met enige plechtigheid en aan de gelovigen die godsvruchtig dezelfde mis bijwonen.

  44. Pro unitate Ecclesiae oratio

  Gedeeltelijke aflaat

  45. Recollectio menstrua

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die deelnemen aan de maandelijkse recollectie (inkeringsdag).

  46. Requiem aeternam

  Gedeeltelijke aflaat, toepasselijk op de zielen van het vagevuur

  47. Retribuere dignare, Domine

  Gedeeltelijke aflaat

  48. Rosarii marialis recitatio

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend, wanneer de Rozenkrans in een kerk of publiek oratorium of in familieverband, een religieuze Gemeenschap of godsvruchtige Vereniging wordt gebeden; een gedeeltelijke aflaat wordt in al de andere gevallen verleend.

  Het verkrijgen van een VOLLE AFLAAT is geregeld volgens de volgende normen:

  - Het opzeggen van een derde van de Rozenkrans volstaat; maar de vijf tientjes moeten na elkaar ononderbroken worden gebeden

  - Het hardop bidden moet vergezeld gaan met het godsvruchtig mediteren van de mysteriën

  - In het publiek moeten de mysteriën worden aangekondigd volgens de manier gebruikelijk aan de plaats; voor private opzegging van de Rozenkrans volstaat het als het luidop bidden vergezeld wordt van de overweging van de mysteriën

  49. Sacerdotalis Ordinationis celebrationes iubilares

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend aan een priester, die op de 25ste, 50ste en 60ste verjaardag van zijn Wijding voor God zijn besluit vernieuwt om getrouw de taken van zijn roeping te volbrengen. Wanneer de priester een jubileummis opdraagt op plechtige wijze, kunnen de gelovigen die de Mis bijwonen, ook een VOLLE AFLAAT verdienen.

  50. Sacrae Scripturae lectio

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die met de gepaste eerbied voor het goddelijk woord een geestelijke lezing doen van de Heilige Schrift. Een VOLLE AFLAAT wordt verleend, wanneer deze lezing minstens een half uur duurt.

  51. Salve regina

  Gedeeltelijke aflaat

  52. Sancta Maria, succurre miseris

  Gedeeltelijke aflaat

  53. Sancti Apostoli Petre et Paule

  Gedeeltelijke aflaat

  54. Sanctorum cultus

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die op het feest van gelijk welke Heilige de oratio van de Missaal te zijner eer bidt of gelijk welk ander gebed goedgekeurd door het wettelijke gezag.

  55. Signum crucis

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die zich godsvruchtig tekenen met het kruisteken, terwijl ze de gebruikelijke woorden bezigen: "In de naam van de vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen".

  56. Stationalium Ecclesiarum Urbis visitatio

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, wie op de dag in het Romeins Missaal aangeduid, godsvruchtig de Statiekerk van Rome, genoemd voor die dag, bezoekt; maar als zij tevens deelnemen aan de heilige erediensten gecelebreerd in de ochtend of 's avonds, wordt hun een VOLLE AFLAAT verleend.

  57. Sub tuum praesidium

  Gedeeltelijke aflaat

  58. Synodus dioecesana

  Een VOLLE AFLAAT wordt aan de gelovigen verleend, die gedurende de tijd van de diocesane Synode vroom de kerk bezoekt, waarin de Synode wordt gehouden, en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis bidt.

  59. Tantum ergo

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig de strofen van het tantum ergo opzegt. Maar een VOLLE AFLAAT wordt verleend op de Witte Donderdag en op het feest van Sacramentsdag, als zij op een plechtige manier worden opgezegd.

  60. Te Deum

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, wie het Te Deum opzegt als dankzegging. Maar een VOLLE AFLAAT wordt verleend, wanneer de hymne publiek opgezegd wordt op de laatste dag van het jaar.

  61. Veni Creator

  Een gedeeltelijke aflaat wordt aan de gelovigen verleend, die godsvruchtig de hymne Veni Creator zegt. Maar een VOLLE AFLAAT wordt verleend, wanneer de hymne publiek opgezegd wordt op de 1ste januari en op het feest van Pinksteren.

  62. Veni, Sancte Spiritus

  Gedeeltelijke aflaat

  63. Viae Crucis exercitium

  Een VOLLE AFLAAT is verleend aan de gelovigen, die de vrome oefening van de Kruisweg doet.

  Het verkrijgen van de VOLLE AFLAAT is geregeld volgens de volgende normen;

  - De vrome oefening moet gedaan worden voor de staties van de Kruisweg, die wettelijk opgericht is.

  - Voor de oprichting van de Kruisweg zijn veertien kruisen vereist, waarbij het gebruikelijk is om veertien tekeningen of figuren aan te brengen, die elk de staties voorstellen van Jeruzalem.

  - Volgens de meer gebruikelijke gewoonten, bestaat de godvruchtige oefening uit veertien vrome lezingen, waaraan enkele mondgebeden zijn toegevoegd. Maar strikt is er niets meer vereist dan een vrome overweging over de Passie en de Dood van de Heer, waarbij niet vereist is een speciale overweging te doen van de individuele mysteriën van de staties.

  - Het zich verplaatsen van de ene statie naar de andere is vereist. Maar indien de vrome oefening publiek gedaan wordt en indien het onmogelijk is dat iedereen die eraan deelneemt van de ene statie naar de andere gaat, volstaat het dat ten minste diegene die de oefening leidt van de ene statie naar de andere gaat, terwijl de anderen op hun plaats blijven.

  Diegene die verhinderd zijn om deel te nemen, kunnen dezelfde aflaten verdienen, als zij minstens een half uur doorbrengen in vrome lezing en overweging over de Passie en de Dood van O.H. Jezus Christus.

  64. Visita, quaesumus, Domine

  Gedeeltelijke aflaat

  65. Visitatio ecclesiae paroecialis

  Een VOLLE AFLAAT is verleend aan de gelovigen die godsvruchtig de parochiekerk bezoeken: op een patroonsfeest en op de 2de augustus, wanneer de aflaten van de Portiuncula van toepassing zijn.

  Beide aflaten kunnen verkregen worden op de dag aangeduid hierboven of op een andere dag aangeduid door de Ordinarius ten voordele van de gelovigen.

  Dezelfde aflaten zijn toepasselijk op de Kathedraal en, waar er één is, aan de Co-kathedrale kerk, zelfs als zij geen parochiekerken zijn; zij zijn ook toepasselijk op quasi-parochiekerken.

  Bij het bezoeken van de kerk is het vereist (Norm 16) dat er één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis worden opgezegd.

  66. Visitatio ecclesiae vel altaris die consecrationis

  Een VOLLE AFLAAT wordt verleend aan de gelovigen die een kerk of een altaar bezoeken op dezelfde dag van de inwijding en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzeggen.

  67. Visitatio ecclesiae vel oratorii in Commemoratione omnium fidelium defunctorum

  Een VOLLE AFLAAT, enkel toepasselijk op de zielen van het vagevuur, is verleend aan de gelovigen, die op de dag toegewijd aan de herdenking van al de overleden gelovigen godsvruchtig een kerk, een publieke oratorium of een semi publiek oratorium bezoeken.

  De aflaat hierboven kan verkregen worden op de dag aangeduid hierboven of met de toestemming van de Ordinarius, op de voorgaande of volgende Zondag of op het feest van Allerheiligen. Zie Norm 15.

  Volgens norm 16 moet men bij het bezoeken van de kerk of oratorium, één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzeggen.

  68. Visitatio ecclesiae vel oratorii Religiosorum die festo Sancti fundatoris

  Een VOLLE AFLAAT is verleend aan de gelovige, die godsvruchtig een kerk of een kloosterkapel op het Feest van de gecanoniseerde Stichter bezoekt, en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzegt.

  69. Visitatio pastoralis

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die godvruchtig een kerk of een publiek of semi-publiek oratorium betreden gedurende een pastoraal bezoek, maar een VOLLE AFLAAT, enkel eenmaal te verkrijgen, is verleend, als ze gedurende de tijd van het bezoek een eredienst waarbij de Bezoeker hoofdcelebrant is, bijwonen.

  70. Votorum baptismalium renovatio

  Een gedeeltelijke aflaat is verleend aan de gelovigen, die hun doopbeloften hernieuwen volgens een gebruikelijke formule; maar een VOLLE AFLAAT is verkregen, wanneer dit gedaan wordt in de viering van de Paasvigilie of op de verjaardag van zijn doopsel.

   

  De Heilige Apostolische Penitentiarie over de aflaten

  16 juli 1999

  Decreet

  In deze nieuwe editie van het "Enchiridion van aflaten" (dit is : aflatencodex) is er niets veranderd van de uitgaven van 29 juni 1968 (zie hierboven). Alleen werden enige normen anders voorgesteld en en werden te aflatenverleningen systematischer gegroepeerd

  30-10-2014, 19:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de aflaten (in t'kort) - FSSPX

  AFLATEN

  Korte samenvatting van de regeling over de aflaten.

  1. Vereiste voorwaarden

  a) Om aflaten te kunnen verdienen moet men in staat van genade zijn en

  b) de intentie hebben om de aflaat te verdienen.

  c) Algemeen beginsel is: men kan slechts eenmaal per dag een volle aflaat ver­dienen, met uitzondering alleen van stervensgevaar (zie §2, nr.6).

  Het is vereist dat alle gehechtheid aan zonde, zelfs kleine dagelijkse zonde, afwezig is. Indien aan de laatste voorwaarde minder perfect wordt voldaan of wanneer de drie voorgeschreven voorwaarden (d) niet vervuld zijn, zal de aflaat slechts een gedeeltelijke zijn

  d) De drie gewone voorwaarden om een volle aflaat te verdienen zijn: biecht, communie en gebed tot intentie van de Paus.

  Eén biecht is voldoende voor meerdere volle aflaten; maar met één communie en één gebed tot intentie van de Paus kan men maar één volle aflaat verdienen.

  Voor het gebed tot intentie van de Paus volstaat men met een Onze Vader en een Weesgegroet, of een gebed van gelijke duur.

  Is voor het verdienen van een aflaat bovendien het bezoek van een kerk of kapel voorgeschreven, dan moet men bij dat bezoek bidden een Onze Vader en de Geloofsbelijdenis. Hierdoor vervalt echter niet het gebed tot intentie van de Paus.

  De drie gewone voorwaarden (biecht, communie en gebed tot intentie van de Paus) kunnen meerdere dagen vóór of na het voorgeschreven werk voldaan worden; maar het is passend, dat de communie en het gebed tot intentie van de Paus op dezelfde dag geschieden als het voorgeschreven werk. Voor de biecht is tot acht dagen voor of na een gebruikelijke termijn. Het kerk­bezoek met de vereiste gebeden kan vanaf 's middags 12 uur daags vóór de aflaatdag plaats hebben. Eén enkele sacramentele biecht volstaat om verschillende volle aflaten te verdienen; maar de communie moet ontvangen worden en het gebed voor de intentie van de Paus moet herhaald worden telkens men een volle aflaat wil bekomen.

  Gedeeltelijke en volle aflaten kunnen altijd worden toegepast op de overledenen door een smeekgebed.

  Om een aflaat verbonden aan een gebed te verdienen, volstaat het dat gebed op te zeggen al of niet afwisselend met een andere persoon, of het mentaal te volgen terwijl het door een ander wordt opgezegd. (nvdr : het gebed moet dus door iemand opgezegd worden, uitsluitend stil mentaal bidden volstaat dus niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld).

  Een aflaat gehecht aan het gebruik van een godsvruchtig voorwerp verdwijnt enkel, wanneer dat sacramentalie volledig vernield of verkocht is.

   2. Lijst van de voornaamste volle aflaten

  Een volle aflaat is te verdienen voor de volgende gebeden of oefeningen:

  1) Rozenhoedje: gebeden in een Kerk, kapel of in familieverband, een religieuze gemeenschap of godsvruchtige vereniging. Het opzeggen van een derde van de Rozenkrans volstaat; maar de vijf tientjes moeten na elkaar ononderbroken worden gebeden. Het hardop bidden moet vergezeld gaan met het godsvruchtig mediteren van de mysteriën. In het publiek moeten de mysteriën worden aangekondigd volgens de manier gebruikelijk aan de plaats; voor private opzegging van de Rozenkrans volstaat het als het luidop bidden vergezeld wordt van de overweging van de mysteriën.

  2) Bezoek en aanbidding van het Heilig Sacrament gedurende een half uur.

  3) Kruiswegoefening. De vrome oefening moet gedaan worden voor de staties van de Kruisweg, die wettelijk opgericht is. Voor de oprichting van de Kruisweg zijn veertien kruisen vereist, waarbij het gebruikelijk is om veertien tekeningen of figuren aan te brengen, die elk de staties voorstellen van Jeruzalem. Volgens de meer gebruikelijke gewoonten, bestaat de godvruchtige oefening uit veertien vrome lezingen, waaraan enkele mondgebeden zijn toegevoegd. Maar strikt is er niets meer vereist dan een vrome overweging over de Passie en de Dood van de Heer, waarbij niet vereist is een speciale overweging te doen van de individuele mysteriën van de staties. Het zich verplaatsen van de ene statie naar de andere is vereist. Maar indien de vrome oefening publiek gedaan wordt en indien het onmogelijk is dat iedereen die eraan deelneemt van de ene statie naar de andere gaat, volstaat het dat ten minste diegene die de oefening leidt van de ene statie naar de andere gaat, terwijl de anderen op hun plaats blijven. Voor wie echter de oefeningen niet kunnen verrich­ten volstaat een lezing of meditatie over het lijden van Christus gedu­rende een half uur. (Kan de Kruisweg niet in een kerk gebeden worden, kan  de biechtvader een kruisje zegenen voor thuis de kruisweg te bidden of commuteren  zie nr. 3 hieronder. Dit geldt ook mutatis mutandis voor andere oefeningen)

  4) Lezing van de H.Schrift gedurende een half uur.

  5) De pauselijke zegen in het stervensuur. Bij afwezigheid van een priester verleent de Kerk deze volle aflaat aan de stervenden die waarlijk bereid zijn voor en de gewoonte hebben gehad om tijdens hun leven enige gebeden te bidden.  De volle aflaat op het moment van de dood kan verkregen worden door de gelovigen, zelfs indien zij op diezelfde dag al een volle aflaat hebben ontvangen.

  6) Het publiek bidden van het Te Deum op de laatste dag van het jaar.

  7) Veni Creator op l januari en op Pinksteren, mits publiek gebeden.

  8) Elke vrijdag van de Vasten en Passietijd, verleend aan de gelovigen die godsvruchtig na de Communie het gebed Psalm. 21:17-18 opzeggen voor de gekruisigde Christus; op andere dagen van het jaar is de aflaat gedeeltelijk

  9) Gebedje "En ego" (in het populaire "Hosannah-boekje" blz 61 : gebed tot de gekruiste Jezus) na de communie, maar alleen op de vrijdagen van vasten- en passietijd.

  10) De strofen van het "tantum ergo" op de Witte Donderdag en op het feest van Sacramentsdag, als zij godvruchtig en op een plechtige manier worden opgezegd of gezongen.

  11) Godvruchtige deelname bij de plechtige liturgische actie op Goede Vrijdag aan de aanbidding van het Kruis met het kussen ervan.

  12) Hernieuwing van de doopbeloften op de vigilie van Pasen en op de ver­jaardag van het doopsel.

  13) Oefening van eerherstel op het feest van het Heilig Hart, publiek ge­beden.

  14) Het gebruik van een godvruchtig voorwerp (kruisje, kroontje, medaille e.a.) door Paus of bisschop gewijd, maar alleen op het feest van St. Petrus en Paulus, als men de geloofsbelijdenis bidt.

  15) Godsvruchtig de parochiekerk bezoeken: op een patroonsfeest en op de 2de augustus (de aflaten van de Portiuncula). Beide aflaten kunnen verkregen worden op een andere dag aangeduid door de Ordinarius. Ook toepasselijk op de Kathedraal en de Co-kathedrale kerk, zelfs als zij geen parochiekerken zijn; zij zijn ook toepasselijk op quasi-parochiekerken. Bij het bezoeken van de kerk is het vereist  één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis.

  16) Bezoek van het kerkhof met gebed voor de overleden, zelfs mentaal, elke dag van het octaaf van Allerheiligen (1 tot 8 november).

  17) Bezoek van kerk of kapel op Allerzielen en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzeggen.

  18) Gebed van toewijding op het feest van Christus Koning, publiek ge­beden.

  19) Een geestelijke oefening van ten minste drie dagen.

  20) Gedurende de tijd van een "Volksmissie" enkele van de preken aanhoren en aanwezig zijn voor de plechtige afsluiting van de "Missie".

  21) Bij eerste mis (van nieuwgewijde priester), eerste communie: de betreffende persoon en alle aanwezi­ge gelovigen.

  22) Aan een priester, die op de 25ste, 50ste en 60ste verjaardag van zijn Wijding voor God zijn besluit vernieuwt om getrouw de taken van zijn roeping te volbrengen. Wanneer de priester een jubileummis opdraagt op plechtige wijze, kunnen de gelovigen die de Mis bijwonen, ook een volle aflaat verdienen.

  23) Een kerk of een altaar bezoeken op dezelfde dag van de inwijding en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzeggen.

  24) Godsvruchtig een kerk of een kloosterkapel op het Feest van de gecanoniseerde Stichter bezoeken, en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis opzeggen. 

  25) Godvruchtig een kerk of een publiek of semi-publiek oratorium betreden gedurende een Pastoraal Bezoek (Canoniek Bezoek vanwege de Bisschop), en gedurende de tijd van het bezoek een eredienst bijwonen waarbij de Pastoraal Bezoeker hoofdcelebrant is.

  26) Gedurende de tijd van de diocesane Synode vroom de kerk bezoeken, waarin de Synode wordt gehouden, en daar één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis bidden.

  27) Godsvruchtige deelname aan de gebruikelijke plechtige Misritus op het einde van een Eucharistisch Congres.

  28) Het godvruchtig bezoek van één van de vier Patriarchale Basilieken te Rome met gebed van één Onze Vader en de Geloofsbelijdenis: op een Patroonsfeest, op gelijk welke verplichte feestdag, eens per jaar op de dag naar keuze.

  29) Op de dag in het Romeins Missaal aangeduid, godsvruchtig de Statiekerk van Rome, genoemd voor die dag, bezoeken en tevens deelnemen aan de heilige erediensten gecelebreerd in de ochtend of 's avonds. 

  30) Vroom en godsvruchtig verkrijgen, zelfs via de radio, van de Zegen van de Paus wanneer medegedeeld "Urbi et Orbi" (aan Rome en de wereld).

   

  3. Commutatie en dispensatie

  De biechtvaders zijn bevoegd voor hen die ze niet kunnen vervullen, zowel het voorgeschreven werk als de vereiste voorwaarden in andere om te zetten (commuteren).

  De plaatselijke Ordinarissen kunnen bovendien hun eigen gelovigen op plaatsen, waar dit heel moeilijk voor hen is, dispenseren van de biecht en het ontvangen van de communie. Zij moeten echter berouw hebben over hun zonden en voornemens zijn, zodra mogelijk aan die verplichting te voldoen.

   

  4. Over de Gedeeltelijke Aflaten

  Bij gedeeltelijke aflaten wordt niet meer gesproken over jaren en dagen. Als maatstaf geldt, dat de Kerk zoveel kwijtschelding van kerkelijke straffen toe­voegt als de gelovige reeds verkrijgt overeenkomstig de voortreffelijkheid van het werk en de liefde, waarmede het verricht wordt. Gedeeltelijke aflaten zijn aan veel gebedsoefeningen en schietgebeden verbonden, te veel om te vermel­den. Maar iets nieuws in de nieuwe aflatencodex is, dat daar vier algemene concessies van gedeeltelijke aflaten worden gedaan voor verschillende soorten van godvruchtige werken, zonder verdere voorwaarden. De vier concessies zijn de volgende:

  l) Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan elke gelovige, die in het ver­vullen van zijn plichten en in het dragen van de lasten van het leven met nederig vertrouwen zijn geest tot God verheft met toevoeging, al is het ook alleen inwendig, van een of andere godvruchtige aanroeping ("schietgebed").

  2) Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan alle gelovigen, die door de geest van geloof geleid, zichzelf of zijn goederen prijsgeeft ten dienste van zijn medemensen die in nood verkeren.

  3) Een gedeeltelijke aflaat wordt verleend aan elke gelovige, die zich in de geest van boetvaardigheid uit vrije wil onthoudt van iets, dat geoorloofd en aangenaam is.

  4) Een gedeeltelijke aflaat wordt toegekend aan de gelovige die voor anderen op spontane wijze openlijk getuigenis aflegt van zijn geloof in de concrete omstandigheden van zijn dagelijks leven (Deze vierde concessie kwam erbij sinds 1999).

  Verder kan elke gelovige, die een godvruchtig voorwerp (kruisje, rozenkrans, scapulier, medaille), dat door een of andere priester gewijd is, in vrome gezind­heid gebruikt, een gedeeltelijke aflaat verdienen.

  Bovenstaande gegevens zijn alle genomen uit het Enchiridion Indulgentiarum van de Apostolische Penitentiarie te Rome van 29 juni 1968. Zie verder de Apostolische Constitutie Indulgentiarum doctrina van l januari 1967, vertaling in Archief der Kerken, 1967, kolom 210. Er zijn tevens enige toevoegingen vanuit het Decreet van 1999, dat niet veel veranderd heeft maar het Enchiridion van 1968 werd bevestigd.

  Opmerking : deze privévertaling is nagekeken door een RK-priester met goedkeuring van de Ordinarius van de FSSPX in de Beneluxlanden, 9 november 2007.

  ***

  Door een volle aflaat toegepast op uzelf, vindt u de onschuld terug van uw doopsel

  Door een volle aflaat toegepast op een ziel in het vagevuur brengt u deze in de hemel en u hebt een heilige bij in de hemel die u eeuwig dankbaar zal zijn en voor u machtig zal bidden bij God.

  "Zonder af te laten, aflaten verdienen!"

  ***

  30-10-2014, 19:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie tot lafenis van de zielen in het vagevuur

  LITANIE TOT LAFENIS VAN DE ZIELEN IN HET VAGEVUUR

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.

  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

  God, Heilige Geest, ontferm U over ons.

  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  H. Maria, Moeder Gods, bid voor de lijdende zielen,

  H. Maagd der maagden,

  Heilige Michaël,

  Alle heilige engelen en aartsengelen,

  Alle koren der gelukzalige geesten,

  Heilige Johannes de Doper,

  Heilige Jozef,

  Alle heilige aartsvaders en profeten,

  Heilige Petrus,

  Heilige Paulus,

  Alle heilige apostelen en evangelisten,

  Heilige Stefanus,

  Heilige Laurentius,

  Alle heilige martelaren,

  Heilige Gregorius,

  Heilige Ambrosius,

  Heilige Augustinus,

  Heilige Hiëronymus,

  Alle heilige bisschoppen en belijders,

  Alle heilige leraars,

  Alle heilige priesters en levieten,

  Alle heilige monniken en kluizenaars,

  Heilige Maria Magdalena,

  Heilige Catharina, Heilige Barbara,

  Alle heilige maagden en weduwen,

  Alle heiligen Gods,

  Wees genadig, spaar hen, Heer.

  Wees genadig, verhoor ons, Heer.

  Van alle kwaad, verlos hen, Heer.

  Van Uw gramschap, Van de gestrengheid van Uw rechtvaardigheid,

  Van de knagende worm van het geweten,

  Van de verschrikkelijke duisternissen,

  Van hun tranen en zuchten,

  Door Uw menswording,

  Door Uw heilige geboorte,

  Door Uw allerzoetste Naam,

  Door Uw heilig doopsel en vasten,

  Door Uw diepe ootmoedigheid,

  Door Uw grote gehoorzaamheid,

  Door Uw oneindige liefde,

  Door Uw doodsangst en smarten,

  Door Uw bloedig zweet,

  Door Uw banden en boeien,

  Door Uw doornenkroon,

  Door Uw smadelijke dood,

  Door Uw kruis en bitter lijden,

  Door Uw heilige verrijzenis,

  Door Uw wonderbare hemelvaart,

  Door de nederdaling van de Heilige Geest, de Vertrooster,

  Op de dag van het oordeel, Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons. Gij, die de zondares vergiffenis geschonken en de goede moordenaar verhoord hebt, Gij, die door genade zalig maakt,

  Dat het U behage onze naastbestaanden, vrienden en weldoeners uit de verschrikkelijke vlammen te verlossen, Dat het U behage al de overleden gelovigen uit hun pijnen te verlossen,

  Dat het U behage U te ontfermen over al diegenen, die geen bijzondere voorsprekers in de wereld hebben,

  Dat het U behage aan allen genade te schenken en hen uit hun smarten te verlossen, Dat het U behage hun verlangens te vervullen,

  Dat het U behage hen onder het getal van Uw uitverkorenen te ontvangen, Koning van ontzaglijke Majesteit, Zoon Gods,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Laat ons bidden, O God, Schepper en Verlosser van alle gelovigen, verleen aan de zielen van Uw dienaars en dienaressen de vergiffenis van al hun zonden, opdat zij, door de gebeden van Uw Kerk, de kwijtschelding, waarnaar zij altijd verlangd hebben, van U genade bekomen mogen. Gij, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  30-10-2014, 18:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 23/10

  De dag van mijn waarschuwing is heel dichtbij, bereid jullie geestelijk voor door goede levensbiechten te doen om jullie doorgang naar de eeuwigheid te kunnen doorstaan!

  23 OCTOBER 2014 - 8H15 AM

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Vrede aan jullie, mijn kinderen.

  De dag van mijn waarschuwing is heel dichtbij, bereid jullie geestelijk voor door goede levensbiechten te doen om jullie doorgang naar de eeuwigheid te kunnen doorstaan! Herinner jullie dat ik kom als een dief in de nacht, waak met jullie brandende lampen om mij te ontvangen en dat jullie ziel rust in mijn vrede en mijn vreugde.

  Ik heb jullie nadrukkelijk deze geestelijke gebeurtenis aangekondigd omdat het jullie niet zou verrassen en dat jullie niet zouden kunnen zeggen dat jullie niet op de hoogte waren, want in de eeuwigheid is er geen stap terug mogelijk. Wanneer jullie aankomen bij mij, zullen jullie geoordeeld worden in de liefde en de waarheid door het Opperste Gerecht; men zal jullie oordelen alsof jullie uur was aangebroken en jullie zullen in jullie ziel heel de pijn voelen die veroorzaakt wordt door de zonde en mij te hebben beledigd. Men zal jullie sturen naar de plaats die bij jullie past en in overeenstemming met jullie zonden; jullie zullen in jullie ziel de pijn voelen die voortkomt uit de afwezigheid van God en jullie zullen de zielen zien die in dezelfde zuivering zien voor dezelfde zonden die jullie hebben begaan. Jullie zullen het vuur voelen die ze zuivert opdat jullie bij de terugkeer naar deze wereld jullie levensstijl veranderen; ze zijn weinig talrijk degenen die de glorie van God zien en die naar het Paradijs gaan. Velen gaan in verschillende plaatsen van het vagevuur en de grote meerderheid van deze ondankbare en zondige mensheid gaat de hel binnen.

  Al degenen die verrast zijn door mijn Waarschuwing in staat van doodzonde gaan naar de hele n velen zullen door de zwaarte van hun zonden niet meer terugkeren naar deze wereld. Degenen die het kwade aanhangen en die een pakt hebben en hun ziel verkocht hebben in dit leven aan de duisternis, zullen ook niet terugkeren. Daar zal geween en tandengeknars zijn en zij zullen al hun zonden herinneren en al de feiten waarbij ze zijn besmet en ze zullen walgen van zichzelf voor alle kwaad die ze hebben gedaan.

  Wanneer jullie aankomen in de eeuwigheid, zullen jullie de waarheid en het bestaan van de enige en ware God, Een en Drie-een, kennen zodat je bij de terugkeer naar deze wereld je verzoening zoekt en een heilig leven leidt die jullie morgen in staat stelt te wonen in mijn nieuwe Jeruzalem. Opnieuw zeg ik jullie : doe een goed gewetensonderzoek; vraag aan mijn Heilige Geest dat hij jullie de zonden onthult die jullie vergeten zijn te biechten; in gedachte en woord, door handelen en na te laten te handelen voor alle fouten tegen God en jullie naaste zullen geoordeeld worden door het Goddelijk Gerecht. Alles zal geoordeeld worden wanneer jullie in de eeuwigheid komen, met inbegrip van jullie ijdele woorden en dubbele betekenis want dit alles is een gebrek aan naastenliefde.

  Men houdt rekening met alle liefde die jullie niet betoond hebben, alle slechte daden die zullen geoordeeld worden; men houdt rekening met alle misbruik en
  schade aan de schepping en natuur, omdat dit alles de balans en harmonie verstoort van de geschapen dingen. Herinner jullie dat jullie geen onafhankelijke eilandjes zijn en dat het menselijk wezen een is; de slechte beslissingen en de liefdeloze handelingen hebben invloed op het hele universum, omdat jullie geestelijke wezens zijn in een geestelijk universum. In de eeuwigheid zullen jullie beter begrijpen wat ik jullie aan het zeggen ben, want bij de terugkeer zullen jullie in liefde en harmonie met de schepping leven. En de perfecte liefde dat God is geve u de genade van zaligheid. Ik klop aan de deur van jullie ziel, doe voor mij open en laat mij niet wachten! Ik wil mijn maaltijd met jullie gebruiken omdat de avond valt en de nacht komt.

  Ik ben het Brood des Levens, Jezus, Heilig Sacrament.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  30-10-2014, 18:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O hoe arrogant is de man die spot met Mijn Bestaan 23/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, voor elke goede daad en daad van liefdadigheid worden de machten van het kwaad vermindert. Voor elk gebed en lijden opgeofferd voor de zielen van degenen in duisternis, worden snode daden en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden die uitgaan van elke persoon die geraakt wordt door de Kracht van de Heilige Geest, vernietigen de invloed van Satan in de wereld.

  Sta op, jullie allen die de Waarheid hebben aanvaard dat in het Boek Openbaring staat en bid voor de redding van al Gods kinderen. Vraag, vraag, vraag en Ik zal jullie antwoorden wanneer jullie bidden voor degenen die jullie kennen die de intentie hebben om alle geloof in Mij, Jezus Christus willen vernietigen.

  O HOE ARROGANT IS DE MENS DIE SPOT MET MIJN BESTAAN, MIJN GODDELIJKHEID EN MIJN BELOFTE OM TERUG TE KOMEN.  Hoe gesloten is hun geest voor de Liefde die Ik in Mijn Hart heb voor alle zondaars, waaronder degenen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk kunnen degenen verleid worden die leeg zijn van Heilige Geest. Wee degenen die opkomen tegen de Gave van de Heilige Geest, die de levenskracht is van alle dingen die ontstaan van Mij. Hoe dorsten jullie die Mij ontkennen. WATER ZAL NOOIT JULLIE DORST LESSEN EN ER ZAL EEN DAG KOMEN WANNEER JULLIE MIJ SMEKEN VOOR DE LEVENSFONTEIN. TOT DIE DAG KOMT, TENZIJ JULLIE VRAGEN TE DRINKEN VAN MIJ, ZULLEN JULLIE GEEN LEVEN HEBBEN.

  Kom – vraag Mij om jullie te verlichten. Sta toe dat het vuur van de Heilige Geest jullie ziel overstroomt. Als jullie tot Mij komen, in vol vertrouwen en nederigheid, zal Ik jullie vullen met Mijn Aanwezigheid en wanneer je Mij erkent, zal Ik jullie het leven geven waar jullie naar hunkeren. Enkel dan zal vrede heersen in jullie hart. 

  Jullie Jezus

  30-10-2014, 18:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring 21/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, toen profetieën aan Gods kinderen werden gegeven, wekten ze vanaf het begin vrees op in de harten van de mensen. Dat was vanwege de twijfels die bestonden in de hoofden van de mensen die niet in God geloofden en vanwege de geborgenheid die de mens voelde in zijn natuurlijke aardse omgeving. Het was makkelijker om een gebrekkig leven te aanvaarden dan te geloven in een leven dat bestond in het bovennatuurlijke​​.

  God heeft Zijn profeten niet gestuurd om Zijn kinderen bang te maken. Hij zond hen om hen te waarschuwen voor de gevaren van het veroorzaken van een diepe kloof tussen de mens en God. Als die kloof breed genoeg werd, zodat de meerderheid van de zielen God verwierpen, dan kwam Hij altijd tussenbeide om hen te redden. God heeft altijd ingegrepen door Zijn profeten en het was door Zijn profeten dat God in staat was om Zijn kinderen op te voeden in de wegen van de Heer. Zonder Gods profeten zou de Waarheid niet aan de mens gegeven zijn. Wat God aan Zijn volk geeft door middel van het geschreven Woord, laat niemand dat verscheuren.

  De mens is niet waardig om het Woord van God te veranderen, noch is hij geschikt om de betekenis van het Woord te veranderen, noch heeft hij het ​​recht om dat te doen. Indien een mens het Woord van God neemt en het opzettelijk onjuist interpreteert, om anderen te kwetsen, dan is dat een zware zonde. Velen hebben getracht om de betekenis van het Woord te veranderen, maar zij mislukten. Toch zijn er mensen die versies van het Woord schiepen, die verschilden van de volledige Waarheid en waar de mensen niet wijzer van werden. Ik houd deze zielen niet verantwoordelijk omdat ze het Woord alleen gebruikten om eer te brengen aan God.

  Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Alle profeten vóór Mij werden ook gevreesd. Zij, net zoals Ik, werden gehaat omdat zij de Waarheid aan de mensheid brachten door middel van het gesproken Woord. Het Boek der Openbaring, aan Johannes de Evangelist gegeven door de kracht van de Heilige Geest, werd door Mijn Christelijke Kerken genegeerd. Het wordt zelden besproken en velen in Mijn Kerk verwerpen het als zijnde niet relevant.

  De tijd is nu gekomen om eindelijk de Waarheid uit te spreken en voor de mensen om een keuze te maken. Aanvaard de Waarheid, die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring, en bereid jullie voor opdat alles klaar zou zijn en aangenaam voor Mij op de Grote Dag. Of negeer het Woord en Mijn Belofte om terug te komen. Wees doof voor Mijn Verzoeken, maar vergeet niet dat Ik zal komen als een dief in de nacht en alleen diegenen die Mij verwelkomen en Mijn Barmhartigheid aanvaarden zullen Mij toebehoren.

  Ik waarschuw jullie alleen maar omdat Ik van jullie houd. Ware het niet omwille van Mijn Liefde dan zou Ik het menselijk ras in de woestenij werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.

  Jullie Jezus

  30-10-2014, 17:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden 19/10/2014

  Moeder van Verlossing : Mijn geliefde kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die beroep doen op mij om voor jullie te bemiddelen, om mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. In deze tijd bidt de hele Hemel voor de mensheid, opdat de overgang naar de nieuwe wereld zonder einde, vreedzaam zou verlopen. Het grootste verlangen van mijn Zoon is de harten te bereiken van alle zondaars. Om het web van verwarring dat hun zielen bedekt weg te halen. Om zelfs diegenen met een hart van steen in Zijn Grote Barmhartigheid te trekken.

  Mijn Zoon geeft zijn zoektocht nooit op om de harten van iedereen te raken. Hij is nooit op zoek naar wraak op diegenen die Hem beledigen en Hij begunstigt nooit een ziel ten nadele van een andere. Hij bemint iedereen, zelfs Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd zo zijn. Jullie mogen mijn Zoon nooit mijden indien jullie in dit leven te lijden hebben gehad, indien jullie een geliefde verloren hebben in tragische omstandigheden of indien jullie slachtoffer zijn van verschrikkelijke ongerechtigheden. God is de Auteur van het Leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Alleen wanneer een ziel, vol van boosaardige geesten, iemand anders vermoordt, dan zal God het die ziel duur laten betalen.

  Zolang als de zonde bestaat, zal het kwaad op aarde blijven. Alleen wanneer de zonde verjaagd is, zal het kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie geduldig te zijn. Ik vraag jullie om zoveel mogelijk tijd door te brengen in gebed. Ik vraag jullie om de Heilige Rozenkrans te blijven bidden voor de bescherming van jullie families, jullie naties en jullie landen. Nooit voorheen zal mijn Rozenkrans zo machtig zijn als in deze tijden, en jullie zullen grote genaden ontvangen wanneer jullie hem bidden, vooral luidop, en in groep.

  Al Gods Plannen zijn klaar voor de Tweede Komst van Jezus Christus. Ik verzoek jullie, door jullie gebeden, de weg te helpen voorbereiden voor alle zondaars die berouw zoeken, zodat zij van het eeuwige leven mogen genieten in de komende wereld, die geen einde kent. Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  30-10-2014, 17:35 Geschreven door Claudia  


  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van Michael DiBitetto - deel 2

  Onze Lieve Vrouw van Fatima

  Mijn lieve, lieve kinderen, God de Vader is zo ontsteld, and Jezus is alles aan het doen wat Hij kan om God de Vader tegen te houden dat Hij Zijn hand op aarde laat neerkomen…

  Wanneer Ik spreek, spreek ik niet voor de mensen hier of voor de mensen die de website lezen en die de woorden van mijzelf of van mijn Zoon Jezus Christus naleven, maar ik spreek voor degenen die de eucharistie niet willen bijwonen, de communie ontvangen, of de biecht nalaten. Dit zijn degenen die God de Vader ontsteld doen staan.

  Realiseren deze mensen niet dat ze zouden veroordeeld worden tot het Vagevuur of de Hel voor eeuwig?? Maar ze hebben nu nog een beetje tijd om te veranderen…Dit is de job van apostelen en zelfs de niet-apostelen. Spreek tot mensen die je kent en zeg hen dat ze de H. Mis moeten bijwonen tenminste een keer per week. Dit is de hoofdonderwerp deze morgen mijn lieve, lieve kinderen…

  En ook, nu de mensen zich verwonderen wat er plaats grijpt met de terroristen. Vergeet niet dat de terroristen kunnen aanvallen op ieder moment. Nu in jullie land (VS). Ze komen op hun tenen. Ze proberen elk kleine opening te vinden. Maar een kleine fout en de terroristen zullen toeslaan.

  Mijn kleine, kleine kinderen. Ik heb gezegd dat de dagen korter worden en ja de dingen zullen heel spoedig gebeuren.

  Jullie zullen de 3 dagen van duisternis beleven.

  De kastijding zal eraan komen.

  Vergeet niet, mijn lieve kinderen om water te hebben en conserven in jullie huis als er een dag zal aanbreken dat jullie niet in staat zullen zijn om voedsel of water te kopen.

  En ook mijn lieve kinderen zijn ze meer en meer de chip aan het inplanten, en spoedig zal ze opgelegd worden als jullie willen werken.

  Vergeet niet wanneer die dag komt dat het opgelegd wordt dat jullie de chip laten inplanten want jullie zullen anders niet kunnen werken of geld hebben. Onthoud alsjeblieft dat jullie de chip moeten weigeren. Jullie worden beschermd door mijn Zoon Jezus Christus en mij.

  Dit is zo belangrijk, vooral dat jullie dit nu weten en als jullie toch de chip laten inplanten jullie geen kans maken op het hemels koninkrijk. Jullie kunnen je afvragen : wat als iemand niets weet van de chip, wat kwaad kan het doen? Dit zijn onschuldige mensen en wanneer ze het weten zelfs na de inplanting van de chip als ze onze Heer weigeren dan worden ze veroordeeld.

  Als ze onze Heer aanvaarden en ze wensen dat ze de chip niet hadden dan kunnen we het wegnemen.

  Mijn lieve, lieve kinderen onthoud als je het aanvaard en je weet dat je het moet weigeren, zijn jullie veroordeeld. Onthoud dit alsjeblieft.

  Mijn lieve, lieve kinderen, ik houd zoveel van jullie allen en ik zegen jullie allen in de naam van onze Vader, mijn Zoon en de Heilige Geest. Amen.  (2 augustus 2004)   

  27-10-2014, 20:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervloekt zijn degenen die Mij vervloeken 18/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, de boze heeft de harten van velen gegrepen van velen die in Mij geloven, omwille van de gemakkelijke toegang dat ze hem geven in hun zielen.

  Satan verleidt zielen door de zintuigen evenals door de zonde van trots. Degene die geloven dat hun intelligentie en hun kennis van het Heilig Woord van God hen het recht geeft om anderen in Mijn Naam te oordelen beledigen Mij zeer. Vol van trots betekent hun narcisme dat ze het recht hebben om anderen te minachten en gif te spuien in Mijn Naam. WEES OP JE HOEDE VOOR DEGENEN DIE ANDEREN VERVLOEKEN EN DAN ZEGGEN DAT ZE VAN MIJ ZIJN, OMDAT ZE SPREKEN MET EEN GODDELOZE TONG. Op de dag wanneer Ik kom, zullen deze zielen in elkaar duiken van angst en hun ogen beschermen van Mijn Licht dat hen zal verblinden.

  Vertrouw altijd in Mijn Genade, want Ik zal altijd degenen vergeven die voor Mij komen met ware wroeging in hun zielen voor alles dat ze zeiden, gedaan hebben en uitgevoerd hebben wat Mij beledigde. ANGST, ECHTER, VOOR MIJN GERECHTIGHEID ZAL BEANGSTIGEND ZIJN. IK VERONTSCHULDIG MIJ NIET DAARVOOR. WEET DAT DE HOOGMOEDIGEN EN DE MACHTIGEN DIE MIJ DE ZIELEN WAAR IK NAAR HUNKER DOEN VERLIEZEN HEBBEN DOOR DE GODDELOZE INVLOED DIE ZE OVER ANDEREN UITOEFENEN, ZULLEN LIJDEN. ZE ZULLEN BEVEN VAN ANGST VOOR MIJN TROON, MAAR TOCH ZULLEN ZE ARGUMENTEREN MET MIJ EN HUN SNODE WEGEN VERDEDIGEN IN HET VERKEERDE GELOOF DAT IK NAAR HEN ZAL LUISTEREN.

  Vervloekt zijn degenen die Mij vervloeken. Gezegend zijn degenen die hun leven leiden in liefde voor anderen en die Mijn Leer volgen zelfs al veroorzaakt het hen pijn. Ik zal de rechtvaardigen verheffen, maar Ik zal de goddelozen verpletteren die hun rug toekeren naar het Woord van God. Ieder die pijn aan anderen veroorzaakt, en vooral in Mijn Naam, zullen verantwoording moeten afleggen aan Mij op de Laatste Dag. 

  Jullie Jezus

  27-10-2014, 19:59 Geschreven door Claudia  


  26-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God de Vader is zeer ontsteld 2/8/2004

  God-de Vader is zeer ontsteld,

  boodschap van Michael DiBitetto

  Jezus spreekt :

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Het witte licht dat niemand wil volgen – het witte licht – want ze hebben teveel materiele zaken te doen…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Ik kan jullie dit vertellen, God de Vader is zeer ontsteld met zovele mensen die niet de eucharistie bijwonen, mensen die de geboden van God overtreden…

  God de Vader doet alles wat hij kan om niet zijn hand op de aarde neer te slaan…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Er is niet veel tijd over voor de mensen om te veranderen, bid voor deze mensen, bid dat ze veranderen voor hun welzijn…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Ik zal jullie dit vertellen, onze heilige Moeder Maria is altijd aan het bidden voor jullie allen. Ze heeft een onvoorwaardelijke liefde voor elkeen. Daarom stel haar niet teleur…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Als de wereld blijft zo doorgaan zullen niet veel mensen meer overblijven op deze aarde…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Stop alsjeblieft nooit met bidden, ga naar de biecht en woon de H. Mis bij, maar het belangrijkst is dat je altijd mijn lichaam ontvangt zodat ik jullie ziel kan reinigen…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Ik houd van jullie allen, zoveel, en ik zegen jullie in de naam van onze Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. (2 aug 2004)

  26-10-2014, 20:37 Geschreven door Claudia  


  25-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als een greintje overblijft, zal het spoedig al wat herbouwd is infecteren - Pelianito

  Jeremia 19:11 Zo spreekt de heer van de machten: Ik verbrijzel dit volk en deze stad, zoals men een aarden kruik onherstelbaar verbrijzelt.

  “Mijn kind, is het barmhartigheid om te herbouwen wat helemaal is aangetast? Nee, wat aangetast is moet volledig vernietigd worden, Als een greintje van corruptie blijft zal het spoedig alles wat heropgebouwd is infecteren. Nee, wat voorheen was moet volledig vernietigd worden. Ween mijn kinderen, maar wanhoop niet. Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Het is nu de tijd om het kaf van het koren te scheiden. Het is nu tijd voor de Architect om opnieuw te beginnen. Dis is een grote dag, mijn kinderen, een belangrijke en verschrikkelijke dag. Maar jullie, mijn kinderen moeten stevig in hoop geworteld zijn. Draag vrede als een gewaad. Wees een teken voor allen dat God liefde is end at hij in jou leeft. Ik roep mijn getrouwen op tot heroische deugd. Overweeg dit, mijn kinderen. De genade zal er voor jullie zijn, maar je moet het verlangen en het gebruiken. Teveel genade worden genegeerd-ze zijn als stof op een rek. Ik geef jullie genade op genade, kinderen. Laat jullie aanvaarding en jullie dankbaarheid hand in hand gaan. Mijn geliefde kleinen, Ik ben dichtbij. Shalom.”  

  O mijn Jezus, Ik dan U en Ik prijs U voor Uw tedere zorg. Ik aanvaard al de genaden die U bidet en vraag dat alle zielen hen ook zullen aanvaarden. O Heer, zonder Uw genaden zinken we weg! Maar in Uw genade kunnen we alle dingen aan. Jezus we vertrouwen in U. Help ons altijd te leven in Uw heilige wil. Amen.

  25-10-2014, 20:46 Geschreven door Claudia  


  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 15/10

  Als Vader van de mensheid doe Ik een oproep zodat jullie verenigd worden in geloof en gebed om de dagen van chaos en transformatie van mijn schepping te kunnen doorstaan!

  15 OKTOBER 2014 7H50 PM

  DRINGENDE OPROEP VAN GOD, VADER VAN DE MENSHEID

  Vrede zij jullie, mijn volk, mijn erfgenamen.

  Mijn schepping is in volle transformatie, ze is begonnen grote veranderingen te ondergaan. Vrees niet om wat jullie zien, bid en aanvaard de wil van God, want jullie ogen zullen de vernieuwing zien van een nieuwe schepping. De continenten zullen verschuiven, de aarde kreunt en strompelen onder de weeen en al de natuurelementen zullen hun transformatie beginnen.

  Als Vader van de mensheid doe Ik een oproep zodat jullie verenigd worden in geloof en gebed om de dagen van chaos en transformatie van mijn schepping te kunnen doorstaan! Dat alles maakt deel uit van jullie zuivering, er is geen terugkeer mogelijk; de dagen van mijn goddelijke gerechtigheid zullen mijn schepselen en mijn schepping zuiveren zoals mijn Heilig Wil het heeft voorzien.

  Als het uur van de transformatie in mijn schepping aanbreekt, zullen jullie lawaai horen in het binnenste van de aarde en de aardkorst zal bewegen; het universum zal schokken en gerommel zal in de lucht gehoord worden! Wee jullie stervelingen omdat de paniek velen zal overvallen; ze zullen over de grond rollen en zullen niet terug kunnen opstaan! Hoeveel keer heb ik hen deze dagen aangekondigd en ze wilden er geen aandacht aan schenken, jullie blijven zondigen en me de rug toekeren in plaats van jullie gezicht! Opnieuw zeg ik jullie ; maak gebedsgroepen op wereldniveau om de loop van de gebeurtenissen af te zwakken die op het punt staan ontketend te worden zoals het staat geschreven. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar mijn woorden vergaan niet.

  Herinner jullie wat mijn woord zegt : “Ik zal wonderen verrichten in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en zuilen van rook. De zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de heer komt, de grote, angstwekkende dag. Zo zal het gaan: ieder die de naam van de heer aanroept, zal worden gered” (Joel 3:3-5). Bereid jullie snel voor, mijn volk, bid en wees boetvaardig om de beangstigende dagen door te komen die op het punt staan te gebeuren.

  Want de dag van de Heer is nabij : “ De zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. De heer buldert vanuit Sion, uit Jeruzalem weerklinkt zijn stem: hemel en aarde sidderen. Maar voor zijn volk is de heer een toevlucht, voor de mensen van Israel is Hij een vesting” (Joël 4 14-16).

  Wees vreugdevol, mijn erfgenamen want mijn dagen van heerlijkheid komen naderbij; dan zullen jullie weten dat ik jullie God ben en jullie zullen vreugdekreten uiten in Sion, en jullie zullen mijn uitverkoren volk zijn, mijn natie waar ik zal wonen. Mijn nieuwe Jeruzalem zal een heilige plaats zijn.

  Blijf in mijn vrede, mijn volk, mijn erfgenamen.

  Uw Vader, Yahweh, Heer van de Naties.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid, kleintjes van mijn hart.

  24-10-2014, 21:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen zullen ontdaan worden van hun titels 17/10/2014

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, bid alsjeblieft voor mijn Zoons trouwe gewijde dienaren als de komende gebeurtenissen plaats vinden. Velen zullen ontdaan worden van hun titels en uitgezonden worden in de wildernis, in ongenade. Beroering en verwarring zullen zich verspreiden in mijn Zoons Kerk maar de verraders zullen in aantal stijgen en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen dichtbij de nieuwe aangepaste kerk aanleunen en dan zal alles klaar zijn zodat de nieuwe wereldreligie opkomt. Deze nieuwe vorm van kerk zal eerst lijken dat een frisse wind voor velen is die verandering verlangen. Dan zal het duidelijk worden dat het enkel dient voor degenen die de Wetten van God willen veranderd zien om te passen in hun zondige levens. Deze kerk zal het hele geloof verliezen. Het zal allemaal de schijn hebben van een nieuwe, vernieuwde kerk van God maar alle symbolen die bedoeld zijn om mijn Zoon te verheerlijken, zal niets dergelijks bij zijn.

  Dan als de tijd rijp is ZAL DE NIEUWE WERELDKERK AANGEKONDIGD WORDEN EN HET ZAL AANZIEN WORDEN ALS EEN GROOT HUMANITAIR INSTITUUT. HET ZAL INTRINSIEK VERBONDEN ZIJN AAN DE WERELD VAN POLITIEK EN  ZAKENWERELD. Dan zullen degenen die nooit tot enige geloofsovertuiging behoorden toetreden. Wat zullen ze zich verheugen want elke zonde zal verschoond worden, en zovele mensen zullen opgelucht zijn omdat ze in staat zullen zijn om hun leven te leiden zoals ze verkiezen. Ze zullen niet langer moeten inzitten God te beledigen omdat ze zonde niet zullen aanzien als iets om je zorgen over te maken.

  DE NIEUWE KERK ZAL OM EEN GEVOEL VAN WAARDIGHEID UIT TE STRALEN, HUMANITAIRE WERKEN EN LIEFDADIGHEID PROMOTEN EN DE HELE WERELD ZAL DAT TOEJUICHEN. SPOEDIG ERNA ZAL ER GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT WORDEN TUSSEN DE NIEUWE KERK EN DE POLITIEKE ALLIANTIES EN ZAKENORGANISATIES IN DE WERELD, TOEGEWIJD AAN FILANTROPIE.

  Intussen zal mijn Zoons ware Kerk, zoals ze gebouwd was door Hem nog steeds leven maar verzwakt zijn. Klein in aantal, de restkerk, zal nooit opgeven zelfs wanneer de Antichrist het overneemt.

  Bid, bid, bid dat mijn Zoons gewijde dienaren hun vrees overwinnen en opstaan om de Waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun stemmen worden overstemd door degenen die mijn Zoon verraden. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  24-10-2014, 20:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Honger van geest laat de ziel leeg, miserabel en verloren achter 16/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, honger voor voedsel dat het vlees vult is een verschrikkelijke kwelling. Maar honger van de geest, zorgt dat de ziel leeg, miserabel en verloren is. Wanneer een ziel zich verwijdert van Mij zal hij ronddwalen en elk soort van vervulling zoeken. Hij zal naar het einde van de wereld gaan op zoek naar spirituele kalmte en vervulling, maar niet kan deze leegte vullen, enkel Ik kan dit. Hij kan tijdelijk vervulling vinden in alle wereldlijke najagen van relaxatie, maar nooit zal hij de vrede vinden dat Ik kan brengen.

  Wanneer Ik een persoon zijn ziel voed met Mijn Genade zal hij vol van Mijn Liefde en Aanwezigheid zijn. Hoewel Mijn Aanwezigheid in de ziel het gif van boze geesten zal aantrekken die alles zullen doen om de ziel overstuur te brengen zal de ziel er niets om geven. Mijn Liefde is al wat je nodig hebt om vervuld te zijn en Mijn Vrede dat jullie vult is niet van deze wereld. Het komt met grote Zegeningen en de zielen die deze vrede verwerven zullen dit nooit zomaar laten gaan eens ze het ervaren hebben.

  WANNEER EEN PERSOON BUITENGEWONE INSPANNING DOET OM MIJ TE ONTKENNEN IS HIJ ENKEL ZICHZELF AAN HET BEDRIEGEN. MIJ ONTKENNEN IS JULLIE EIGEN KEUZE. WAAROM DAN HAAT VOOR MIJ TONEN ALS JULLIE NIET GELOVEN DAT IK BESTA? Ik roep degenen onder jullie op die geplaagd worden met spirituele strijd Mijn Stem te horen als Ik jullie nu roep. Als jullie Mij ontkennen, zwijg dan. Ontken Mij niet en vervloek Mij daarop niet, want als jullie dat doen spreken jullie jezelf tegen. Je kunt niet iets haten wat niet bestaat. Als jullie enige haat voelen, weten jullie niet dat dat een oorsprong heeft, net als liefde? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag dat jullie beseffen dat het kwaad teert en woekert, als het zich ontrolt zoals een slang, zullen jullie zien dat het een echte entiteit is. Enkel dan zullen jullie eindelijk het bestaan van de duivel erkennen. De reden dat hij, Satan zo listig is, is omdat het niet in zijn voordeel is om hem kenbaar te maken. Was dit wel zo zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.

  Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is. Weet dat door Mij te ontkennen de boze jullie zal gebruiken om haat aan te wakkeren tegen degenen die Mij liefhebben. 

  Jullie Jezus

  24-10-2014, 16:10 Geschreven door Claudia  


  22-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sleutels van Mijn Koninkrijk van de wereld die komt, zijn voorbereid 14/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik onthulde aan de wereld door deze boodschappen zal vervuld worden. Veel van degenen die deze boodschappen kennen zullen spijtig genoeg blijven Mijn Woord onderdrukken, Anderen die niet ingewijd zijn in deze boodschappen zullen zich verzetten tegen Mijn Woord aan hen gegeven in het Heilig Evangelie.

  Ik roep al degenen op die met Mij leven op deze aarde, en hen te vragen om Mij te vertrouwen. Leef bij Mijn Woord en jullie zullen niet sterven. Leid jullie levens volgens de Waarheid en Ik zal grote Genaden storten over jullie en degenen wiens namen jullie voor Mij plaatsen. Als de wereld in de duisternis gedompeld wordt – als oorlogen overal uitbreken, en wanneer ziekte en hongersnood de mensheid grijpen – zal Mijn Interventie gezien worden. Ik bescherm al degenen die zich toewijden aan Mijn Heilig Hart. Ik verhef degenen wiens harten zwaar kunnen zijn en Ik zal vrede en een kalmte van ziel brengen aan degenen die Mij om de Gaven vragen.

  Enkel Ik, Jezus Christus kan jullie last opheffen. Enkel Ik kan jullie vijanden verslaan en degenen die macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen voor hun eigen gewin. Enkel jullie, Mijn geliefde volgelingen kunnen Mij de zielen brengen van degenen die Mij verwerpen, die Mij wegsturen en die Mij ontkennen. Velen van hen zullen nooit tot Mij komen hoewel Ik hen verwelkom in Mijn Barmhartigheid.

  Jullie moeten blijven de gebeden die jullie hebben gekregen gebruiken. Blijf dicht bij Mij want als jullie dit doen, zal je elke bescherming tegen het kwaad gegeven worden. Jullie moeten sterk, moedig en kalm blijven want Ik zal nooit jullie zijde verlaten. Ik zal met jullie leven en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegvegen en spoedig zal Ik jullie en jullie geliefden omhelzen in Mijn Liefhebbende Armen.

  DE SLEUTELS VAN MIJN KONINKRIJK, VAN DE WERELD DIE KOMT, WERDEN VOORBEREID EN UITGEKOZEN VOOR ALLEN WIENS NAMEN IN HET BOEK VAN DE LEVENDEN STAAN. MAAR MIJN BARMHARTIGHEID IS ZO GROOT DAT IK IN MIJN NIEUWE PARADIJS DEGENEN WIENS NAMEN NIET INBEGREPEN ZIJN ZAL VERWELKOMEN. DEGENEN DIE JULLIE MIJ BRENGEN DOOR JULLIE GEBEDEN. 

  Jullie geliefde Jezus

  22-10-2014, 22:28 Geschreven door Claudia  


  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom eerst voor degenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen 12/10/2014

  Mijn lieve dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – elkeen van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en niemand zal ze overweldigen. Het zal intact blijven, hoewel velen Mij in de steek zullen laten.

  Degenen die Mij in de steek laten, die het Woord van God veranderen kunnen niet zeggen dat ze van Mijn Kerk, want Ik kan geen kerk beschermen die niet de Waarheid spreken. De ware test van jullie geloof is begonnen en spoedig zullen jullie in verwarring gebracht worden en jullie zullen niet weten tot wie zich te wenden. Wees er zeker van hoe barmhartig Ik ook Ben, Ik zal nooit aan de kant staan en bedriegers toelaten Mijn Lichaam te ontheiligen. Ze zullen enkel zo ver gaan alvorens de donderende kracht van Gods Hand zal gehoord worden.

  JULLIE MOETEN JULLIE OP MIJ RICHTEN EN AANVAARDEN DAT DE BEPROEVING ZAL VERMEERDEREN, EN DAT AL DE VOORZEGDE DINGEN MOETEN ZULLEN GEZIEN WORDEN. Enkel wanneer de profetieen die aan de wereld gegeven werden in het Begin, op het voorplan zullen verschijnen zal de mens volledig begrijpen dat Mij Tijd bijna is aangebroken voor hem. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn Liefde en Barmhartigheid overvloedig is. Vrees enkel degenen die niet van Mij komen, want het is de geest van duisternis dat hen drijft om verschrikkelijke dingen te doen. Door gebed alleen kunnen jullie helpen om het goed te maken voor hun zonden en door dergelijke genereuze handeling kunnen jullie de rook van Satan doen verspreiden. Zijn uitwasemingen spreiden zich over de wereld op dit moment, maar om in staat te zijn om zijn aanwezigheid te herkennen is het moeilijker, dan je denkt. Zijn invloed is altijd verborgen achter een facade van zorgzaamheid; humanitaire handelingen en wordt gepresenteerd op de meest onverwachte maar respectvole manier. De mens die gezegend is met de Gave van onderscheiding zal begrijpen hoe Satan opereert. Hij zal zijn werken herkennen, ongeacht hoe zorgvuldig vermomd ze gepresenteerd worden aan de wereld, die blind is voor de Waarheid.

  Spoedig zal Mijn Stem ontwaken in de harten van de mensen, hun spiritualiteit; een gevoel wie ze zijn; een besef tot wie ze behoren; en een bewustzijn van het Eeuwig Leven zal Ik hen brengen. Weet dat wanneer dit ontwaken begint, de Kracht van God zal gevoeld worden als Gods Gerechtigheid herrijst uit de as en wanneer een baken van Licht leven terugbrengt in het dorre veld, dat zal achtergelaten worden in een verdorde staat door de boze. MIJN STEM ZAL GEHOORD WORDEN EN VELEN ZULLEN GESCHOKT ZIJN WANNEER DIE DAG AANBREEKT. HET ZAL GALMEN ZOALS DONDER EN IEDERE RECHTVAARDIGE MENS ZAL NEERVALLEN OP EEN KNIE, IN VERERING TOT GOD. IK KOM EERST VOOR DEGENEN DIE HET MINST MIJN BARMHARTIGHEID VERDIENEN. ZIJ ZIJN DEGENEN DIE LAATST ZOUDEN MOETEN KOMEN OMWILLE VAN DE MANIER WAAROP ZE MIJ BEHANDELD HEBBEN. EN TOCH ZULLEN ZE EERST TOT MIJN KONINKRIJK GEWENKT WORDEN. DE RECHTVAARDIGEN ZULLEN LAATST KOMEN. DE GODDELOZEN ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN.

  GEEN STEEN ZAL ONOMGEDRAAID BLIJVEN, TOT DE LAATSTE SECONDE EN DEGENEN DIE SCHREEUWEN VOOR MIJN BARMHARTIGHEID ZULLEN HET GEGEVEN WORDEN. DEGENEN DIE MIJ VERVLOEKEN ZULLEN VERVLOEKT WORDEN.

  Jullie Jezus

  21-10-2014, 22:25 Geschreven door Claudia  


  19-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elizabeth Kindelmann en Pelianito - Weesgegroet Maria

  Wees gegroet Maria, vol van genade,

  de Heer is met U,

  gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en

  gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

  verspreid de genade van Uw Liefdesvlam over de hele mensheid,

  nu en in het uur van onze dood. Amen.

  Gebed gegeven door Maria aan de Hongaarse offerziel Elizabeth Kindelmann en nog eens aan Pelianito, Amerikaanse moeder en grootmoeder. De bedoelde Liefdesvlam is Jezus.

  19-10-2014, 23:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat geen zoetheid of gif komen uit jullie, maar bronnen van levengevend water - Pelianito

  Jeremiah 9:7-8 Hun tong is een dodelijke pijl, hun mond is vol bedrog. Ze groeten elkaar vriendelijk, maar ondertussen belagen ze elkaar. En zoiets zou Ik niet straffen – godsspraak van de heer – op zo’n volk mij niet wreken?

  “Huichelarij, mijn kind! Het is een word dat deze generatie zeer goed beschrijft. Alle zoetheid aan de buitenkant, maar gif aan de binnenkant. Wee aan deze witgewaste graftomben! Ze zullen vergeven worden met hun eigen vergif! Kan jullie rechtvaardige God jullie kwade intenties en goddeloze daden door de vingers zien? Dat is niet mogelijk! Recht moet zegevieren. Kinderen, wees geduldig en vol vertrouwen. Jullie Vader is jullie niet vergeten. Ik heb jullie in de palm van mijn hand geschreven. Bescherm jullie integriteit, mijn kinderen. Het is een kostbare schat en een zekere weg om mij na te volgen. Jullie zijn mijn geliefde kinderen van de levende God, zonen en dochters van perfecte gerechtigheid. Laat nog zoetheid noch gif van jullie uitgaan, maar bronnen van levendgevend water. Kinderen, Ik ben met jullie en Ik houd van jullie. Shalom.”

  Hemelse Vader, zend uw Geest om onze bron van levengevend water te zijn. Zend uw heilige engelen om onze integriteit te beschermen en toon ons waar we verkeerd waren. Liefhebbende redder, verleen ons bekering aan degenen die vervuld zijn van gif. Koningin van Vrede, bid voor ons! Amen.

  19-10-2014, 22:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van de Heilige Wonden om Barmhartigheid te verkrijgen - Pelianito

   

  Litanie van de Heilige Wonden om Barmhartigheid te verkrijgen - Pelianito

  Hemelse Vader, door de deugd van de vele heilige en glorierijke wonden van uw Zoon, onze Heer Jezus, omhelst uit liefde voor de zondige mensheid, bieden wij U deze gebeden aan als we met Hem smeken om uw barmhartigheid over de hele wereld.

  In het belang van de heilige wonden van zijn Heilig Hoofd, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van al de slagen in zijn heilig gezicht, *

  Voor de smart gepleegd door beledigingen en gespuug, *

  Voor het vreselijk lijden van slagen op zijn oren, *

  Voor het vreselijk lijden van slagen op zijn neus en ogen, *

  Voor het vreselijk lijden van geslagen te worden met een rietstok, *

  Voor het vreselijk lijden van iedere wonde veroorzaakt door de doornen van zijn heilige kroon, *

  In het belang van de heilige wonden op zijn schouders, armen en handen, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen op zijn rug, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen op zijn armen, *

  Voor het vreselijk lijden op Zijn schouder, verwond door het dragen van het kruis, *

  Voor het vreselijk lijden op zijn ellebogen toen hij viel, *

  Voor het vreselijk lijden van de nagels die zijn handen doorboorden, *

  In het belang van de heilige wonden op zijn borst en rug, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn borst verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn rug verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn lagere lichaamsdelen verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de slagen en stompen die zijn lichaam troffen, *

  Voor het vreselijk lijden van het verscheuren van zijn huid wanneer ze hem van klederen ontdeden, *

  Voor het vreselijk lijden van een zere rug als hij op het kruis hing, *

  Voor het vreselijk lijden van zijn longen als hij snakte naar adem, *

  Voor het vreselijk lijden van de ruwheid van het hout op zijn heilige wonden, * 

  In het belang van de heilige wonden van zijn benen en voeten, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn benen zwaar troffen, *

  Voor het vreselijk lijden toen hij viel, *

  Voor het vreselijk lijden van zijn voeten geraakt door de rotsen op Kalvarie, *

  Voor het vreselijk lijden van de nagels die zijn voeten doorboorden, *

  Voor de ondragelijk verkrampen van zijn spieren op het kruis, *

  In het belang van de heilige wonden van zijn zintuigen, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Omwille van het belang van zijn zweet dat als bloeddruppels neerviel in de Tuin van Gethsemane, *

  Omwille van het belang van de koude en hitte dat hij verdroeg, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van de joelende menigte, *

  Voor het vreselijk lijden toen hij zijn volgelingen zal vluchten, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van zijn Moeders pijn, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van de smart van degenen die aan de voet van het kruis bleven, *

  Voor de smart bij het horen van de beledigingen en godslasteringen, *

  Voor het vreselijk lijden bij het horen van de nagels die in zijn vlees werden geslagen, *

  Voor het vreselijk lijden bij het ruiken van de rotte stank van de gevangenis, *

  Voor het vreselijk lijden bij het proeven van zijn eigen kostbaar bloed, *

  Omwille van het belang van de bitterheid van de zure wijn, *

  Omwille van het belang van zijn zwakheid van honger gedurende zijn lijden, *

  Omwille van het belang van zijn dorst naar water en naar zielen, *

  Omwille van de moeheid en uitputting die hij verdroeg tijdens zijn lijden, * 

  In het belang van de heilige wonden van zijn Heilig Hart, heb medelijden met ons en met de hele wereld (*).

  Voor de smart die hij verdroeg bij het verraad van Judas, *

  Voor de smart die hij verdroeg in de Tuin wetend dat velen zouden verloren gaan ondanks zijn offer, *

  Voor het vreselijk lijden dat hij op voorhand wist hoezeer hij zou lijden, *

  Voor de smart bij het zien van zijn leerlingen die vluchtten bij zijn arrestatie, *

  Voor de smart bij het overhandigen van de macht aan zondige schepselen, *

  Voor de smart die hij verdroeg bij het ontkennen van Petrus, *

  Voor de bittere eenzaamheid die hij voelde in de gevangenis, *

  Voor de verlatenheid die hij voelde op het kruis, *

  Voor het vreselijk lijden van verleidingen tot de wanhoop toe, *

  Voor de smart bij het kennen van zijn Moeders pijn, *

  Voor het compleet vergieten van zijn kostbaar Bloed, *

  Voor het uiteindelijk doorboren van zijn Heilig Hart waaruit liefde en barmhartigheid gutsten, *

  Hemelse Vader, Uw Zoon Jezus stortte over de zondige mensheid liefde en barmhartigheid op ieder moment van zijn lijden. Met oneindige dankbaarheid en met groot vertrouwen in Uw liefde voor ons door Hem, verenigen we ons in dit perfecte gebed om barmhartigheid. In het belang van Zijn smartelijk lijden, hen medelijden met ons en met de hele wereld.

  19-10-2014, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 3/10/2014

  3 oktober 2014 – OLVrouw van Licht

  Eerste vrijdag

  Kapel van eeuwigdurende Aanbidding

  Hollywood, Californie

  Mijn geliefde zoon,

  Op deze special Eerste Vrijdag van de maand, heb Ik mijn boodschap die Ik jou breng uitgesteld om je te brengen op deze special plaats van aanbidding – de Kapel van eeuwigdurende Aanbidding. Hoewel het uitstel je grote angst bezorgde en bezorgdheid over het niet tijdig ontvangen van de boodschap begrijp je nu het belang van het uitstel om je hier te brengen.

  Ik wil dat al Gods kinderen het belang weten van de aanbidding van het Heilig Sacrament van de Eucharistie, niet alleen op de Eerste Vrijdagen van de maand, die Ik ten zeerste aanraad aan jullie allen, maar het belang, vooral in deze tijden om tijd door te brengen in Eucharistische Aanbidding elke dag en nacht van de week omwille van de ernstige tijden waarin de mensheid zich nu bevindt.

  Hier in de Kapel van eeuwigdurende Aanbidding ben je omringt door de duisternis van de film, televisie en entertainment industrie, maar deze kapel schijnt als een baken van licht door de duisternis om een heiligdom te zijn voor degenen onder jullie, mijn kinderen, die het belang inzien van dicht bij de Hemelse Vader, Zijn eniggeboren Zoon en bij mij te blijven als Moeder van al Gods kinderen.

  Buiten deze heilige grond, heeft het vermaak dat het entertainment brengt de wegen voor velen onder jullie verduisterd, maar ook in deze industrie zijn er velen onder jullie nu, die reiken naar Gods kinderen verblind door de mediabronnen die gemonopoliseerd zijn door Gods gezworen vijand, de boze, die nu zoveel kwaad in de wereld brengt. De boze is erin geslaagd om de entertainment industrie te onderwerpen om zijn plan voor een wereld gedomineerd door kwaad ingang te doen vinden. 

  In samenwerking met de boze zijn de boze machten, de rijken en de machtigen, die handelen als zijn volgelingen in het brengen van zoveel kwaad in de wereld en het manipuleren en controleren van de gedachten van jullie kinderen evenals jullie zelf om hun plannen voor werelddominantie te realiseren. Eerst subtiel, maar nu krachtig worden de mediabronnen gebruikt en gemanipuleerd in wegen om te controleren wat jullie denken, voelen en hoe het gesuggereerd wordt door de boze hoe jullie je leven moeten leiden om het meesterplan van de boze te dienen. Het meesterplan om de mensheid te onderwerpen door zonde, hebzucht en levensstijlen die tegengesteld zijn aan de menselijke natuur.

  In deze tijden is het altijd belangrijk voor jullie allen, mijn kinderen om de Aanwezigheid van Jullie Heer en Redder Jezus Christus te zoeken door de Aanbidding van de Heilige Eucharistie die jullie voorzien werd sinds de dood van Mijn Zoon, voor jullie te realiseren en erkennen dat jullie Geliefd zijn door de Almachtige Vader in de Hemel, door Zijn Zoon de Verlosser van de wereld, evenals door jullie Hemelse Moeder.

  Ik doe nu een beroep op al Gods kinderen in deze tijden om meer van jullie tijd toe te wijden voor de Aanwezigheid van de Heilige Eucharistie in gebed en contemplatie. Ik doe een beroep op de pastors van al Mijn Zoons Kerken om meer tijd door te brengen in de aanwezigheid van de Heilige Eucharistie voor het volk van God om de Aanwezigheid van Mijn Zoon door de Heilige Eucharistie te eren en aanbidden.

  Ik roep al Gods kinderen in de entertainment industrie op om te werken aan projecten die God naar de kinderen van God brengen. Krachtiger en met meer effect dan de boze krijgt van de mediabronnen die volgelingen zijn die het werk van de boze doen.

  Op vele verschillende manieren kunnen de kinderen van God meer interesse creeren in de Eeuwigdurende Aanbidding van Mijn Zoon door gebedsactiviteiten te organiseren die de aanwezigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie introduceren door familieleden, vrienden en geliefden erbij te betrekken en hen naar deze speciale plaatsen van verering te brengen. Vooral naar deze plaatsen waar de Eeuwigdurende Aanbidding van Mijn Zoon beschikbaar is voor jullie allen.

  Jullie die speciaal de ernst van de tijden waarin we leven beseffen, moeten erkennen dat de tijden korter worden, dat het Grote Schudden en Ontwaken nabij zijn en dat jullie allen, mijn geestelijke gebedsstrijders anderen vooral moeten aanzetten tot de Aanbidding van de Heilige Eucharistie, zodat ze zich ook kunnen voorbereiden voor de komende tijden.

  Velen onder jullie beseffen nu en zijn waakzaam dat de tijd kort is. Nu is het de tijd om anderen op te roepen jullie te vergezellen in het vieren van de Aanwezigheid van de Heilige Eucharistie in Mijn Zoons Kerken en plaatsen van verering over de hele wereld.

  Vooral door de kracht van jullie gebeden gedurende de Eucharistische Aanbidding, mijn broeders en zusters, kunnen jullie ook het tij keren van de duistere toekomstige gebeurtenissen in een tijd van omvorming, zodat jullie de grote veranderingen die plaats zullen vinden,  zullen vieren. God wil niet dat Zijn kinderen in vrees leven voor de komende gebeurtenissen. Hij wil Zijn kinderen nu voorbereiden zodat de veranderingen door jullie gezien worden gedurende de omvorming als veranderingen voor het welzijn van de mensheid.

  Deze veranderingen zouden niet gebeuren, als het niet was voor de zonden van de mensheid, vooral dan de zonden en slecht gedrag van de volgelingen van de boze die proberen chaos en vernieling te brengen in deze tijden, zodat de boze verder macht en controle over deze materiele wereld kan behalen. Vele van satans volgelingen zijn zich zelfs niet bewust voor wie ze werkelijk werken en vertegenwoordigen. Het resultaat van hun duistere werken is even schadelijk voor de rest van de mensheid.

  Door de kracht van jullie gebeden echter, beloof Ik jullie dat jullie het kwaad zullen overwinnen en de onrechtvaardigheid in de wereld. Zo helpen jullie God!

   - Our Lady of Light

  Message ended 11:32AM

  19-10-2014, 21:37 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  duivensite_belgie
  www.bloggen.be/duivens

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!