Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  05-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1

  Het levensdoel van de mens

  Het levensdoel van elke mens is om God en zijn naasten te beminnen, om God te dienen door Zijn geboden te onderhouden, daardoor zelf heilig te worden en anderen tot heiligheid te brengen. Zodoende zullen wij tenslotte de hemelse heerlijkheid bereiken. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  God heeft tot de mensheid gesproken en Hij heeft geopenbaard wat Hij wil. Dat zij over Hemzelf zouden weten, en wat wij moeten weten om Hem te kunnen dienen volgens Zijn geboden en wensen om met andere mensen te kunnen samenleven. Men vindt deze Openbaring allereerst in het Oude Testament van de Heilige Schrift.

  De God-Mens Jezus Christus heeft de Openbaring van het Oude Testament vervolledigd door aan Zijn Apostelen en leerlingen een volledige leer betreffende geloof en zeden uiteen te zetten. Men vindt deze niet slechts in het Nieuwe Testament van de Heilige Schrift, maar ook in de mondeling overgedragen Traditie.

  Om God de noodzakelijke openbare eredienst te kunnen brengen, en om het geopenbaarde geloof uit te leggen en te vervolledigen, heeft Jezus Christus de katholieke Kerk gesticht. Om de mensen het leven volgens Zijn leer te vergemakkelijken gaf Hij de Kerk de nodige genademiddelen, zoals de zeven Sacramenten. Hij gaf de Kerk een Hoofd en een hierarchische structuur. Om verwarring betreffende leringen over geloof en zeden te voorkomen kregen het Hoofd van de Kerk, de Paus, en de met hem verenigde Concilies de macht om gezagsvolle uitspraken te doen over geloof en zeden.

  De grondwet van het menselijk handelen

  De Tien Geboden geven de grondregels, de grondwet, van al het menselijk handelen ten opzichte van de Schepper en ten opzichte van de medemens. Deze zedelijke basiswet is een natuurwet, hetgeen betekent dat deze wet – omvattende de Tien Geboden en sommige daarvan afgeleide geboden, normen en gedragsregels – tot de natuur van alle mensen behoort en bij alle mensen van alle tijden in het hart is gelegd. Deze normen zijn elke mens ingeschapen. De natuurwet is niet een ideaal, waarnaar men mag streven, maar dat men soms niet zal bereiken, de natuurwet is een algemene en absoluut bindende norm waardoor het zedelijk handelen altijd moet worden bepaald.

  Het geweten van de mens is het oordeel van het verstand over de daad op grond van de normen van de natuurwet. Maar dit oordeel is niet bij alle mensen voor alle daden altijd zuiver. De natuurwet is een basiswet en het geweten van vele mensen geeft zelfs voor grote problemen en zeker voor detailproblemen niet altijd het juiste oordeel. Het verstand is door de erfzonde verzwakt en het kan ook – door allerlei persoonlijke zonden – zijn verduisterd. Is iemand in de zonde verhard, dan kan het gewetensoordeel totaal vals zijn, of totaal worden onderdrukt. In feite kan men betreffende de goede zeden niet zonder de Openbaring en niet zonder de uitleg en de vervollediging van de Kerk om een correct oordeel te bekomen. Het geweten van de individuele mens moet dan ook worden gevormd en gecorrigeerd door de bestendige leer van de Kerk over de goede zeden.

  Twee van de Tien Geboden betreffen de menselijke seksualiteit: “Gij zult geen onkuisheid doen,” en: “Gij zult geen onkuisheid begeren.” Dat is 2/7 van de normen betreffende het menselijk gedrag ten opzichte van zijn naasten, een hoog percentage. Ook dit gedeelte van de natuurwet is bij alle mensen ingeschapen. Daarom gelden deze verboden voor alle mensen van alle tijden. Maar wat nu precies onkuisheid is, vertelt het geweten van de individuele mens niet altijd met voldoende zekerheid, noch met voldoende nauwkeurigheid. Daardoor heeft men de volledige Openbaring nodig, uitgelegd en verduidelijkt door de katholieke Kerk.

  Het voortbrengen van kinderen Gods

  God heeft bij de Schepping het natuurlijk huwelijk als algemeen menselijk instituut ingesteld. Man en vrouw verenigen zich daarbij om een gezin – bestaande uit man, vrouw en kinderen – te stichten (soms met andere familieleden daarbij), en aldus te voldoen aan Gods opdracht: “Gaat, en vermenigvuldigt u.” Zij dienen allereerst voor nageslacht te zorgen en verder elkander tot hulp en steun te zijn. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  Bij het onderhouden van Gods geboden en het streven naar heiligheid, mogen het huwelijk en het geslachtsleven geen belemmering vormen, integendeel, zij moeten daaraan positief bijdragen. Vooral de heiliging van de andere partij en van de kinderen moet worden nagestreefd. Het doel van het EEn vlees worden en het EEn leven leiden, is het voortbrengen van kinderen Gods, schepselen, die God kennen en beminnen en Zijn geboden onderhouden. Dit zijn de rechtvaardigen, zoals die worden genoemd in de Heilige Schrift. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  God heeft bij de Schepping slechts het monogame, onverbrekelijke, huwelijk ingesteld. In dit zg. natuurlijke huwelijk van EEn man en EEn vrouw wordt trouw van beide partners geeist tot de beeindiging van het huwelijk tot de dood. Dit geldt in beginsel voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook. Toch vindt men later in het Oude Testament in de Mozaische Wet de toestemming van Mozes tot het nemen van meerdere vrouwen. En men vindt de echtscheiding ‘omwille van iets schandelijks’, waarbij het voor ons niet altijd duidelijk is, wat dit ‘iets schandelijks’ nu wel precies inhoudt. Vermoedelijk betreft het bloedschande of ongehuwd samenwonen, of een huwelijk met een afgodendienares. Maar vele profeten spraken harde taal tegen de gegroeide praktijd van echtscheiding – behalve in het geval van bloedschande of van een huwelijke met een afgodendienares, onwettige huwelijke dus. Het hebben van meerdere vrouwen vond al evenmin genade in hun ogen, omdat een te grote belangstelling voor de vrouwen tot afwending van Jahweh-God leidt.

  Het huwelijk in het Nieuwe Verbond

  Jezus Christus heeft de Openbaring van het Oude Testament vervolledigd. Hij heeft de katholieke Kerk gesticht met de zeven sacramenten. Hij verhief het huwelijk van een gedoopte man en vrouw tot een Sacrament. Het sacramenteel huwelijk komt zo voor twee gedoopten in de plaats van een natuurlijk huwelijk. De gehuwden hebben daardoor op bijzondere wijze deel aan het bovennatuurlijk goddelijk leven en komen gemakkelijker tot grotere heiligheid. Zo wordt het doel, kinderen voort te brengen, die erfgenamen zijn van het ware geloof, en dienaars van de ware godsdienst, gemakkelijker. Dit geldt voor alle gedoopte gehuwden.

  Jezus Christus trok de toestemming van de Mozaische Wet tot het hebben van meerdere vrouwen geheel terug. Wat betreft de echtscheiding omwille van ‘iets schandelijks’ vindt men bij Matteus in diens evangelie nog een echo van dit laatste, waarbij gewoonlijk de tekst vertaald wordt als betrekking hebbende op overspel. Maar de letterlijke betekenis van de woorden van Matteus is niet goed te achterhalen. Latere exegeten menen, dat de tekst bij Matteus niet met overspel moet worden vertaald, maar verwijst naar een onwettige verbintenis, zoals in het geval van bloedschande, of een huwelijk met een afgodendienares. Bovendien zijn de andere Apostelen en evangelisten buitengewoon duidelijk in hun categorale afwijzing van echtscheiding. En de Kerk van Rome heeft daarom echtscheiding altijd afgewezen, afgezien van de privileges van Petrus en Paulus.

  God kent geen echtscheiding, tenzij door Hemzelf in een bepaald geval bevolen, hetgeen slechts uiterst zelden voorkomt. Dit persoonlijk bevel van God kan een natuurlijk of een sacramenteel huwelijk betreffen. God erkent ook de door Jezus Christus’ stedehouder en plaatsvervanger, de Paus, uitgesproken scheidingen van natuurlijke huwelijken, die worden uitgesproken, in enkele zeer bepaalde gevallen, ‘in favorem fidei’, dat is ‘ten voordele van het geloof’. (Dat zijn de echtscheidingen volgens de Privileges van Petrus en Paulus, als een van de niet-katholieke partijen van een natuurlijk huwelijk katholiek wordt en de andere partij niet meegaat.) Echtscheiding uitgesproken door de Paus bij sacramentele huwelijken, die gesloten en voltrokken zijn, is nooit voorgekomen en zal, naar verwachting, nooit voorkomen. Echtscheidingen uitgesproken door burgerlijke rechters hebben voor God geen betekenis. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook.

  Wie zijn vrouw of man haat, doet onrecht. Wie haat, zondigt. Als de vrouw/man in haat wordt verstoten door haar of hem heen te zenden, zondigt men dubbel. Dan komt deze haat – als die er is – naar buiten. De man moet zijn vrouw beminnen, dat is met verstand en wil haar welzijn zoeken, toch minstens welwillend tegenover haar staan. Op dezelfde wijze moet de vrouw haar man beminnen, toch minstens zijn welzijn zoeken. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden.

  Het echtelijk verbond

  Om te kunnen huwen moeten man en vrouw aan eisen van leeftijd, staat, lichamelijke en geestelijke gezondheid en rijpheid voldoen. Men moet bekwaam zijn te huwen, en dit met volle, althans voldoende verstand en voldoende vrije wil kunnen doen. Regels daarvoor vindt men in alle samenlevingen en maatschappijen, ook in de christelijke kerken. Wordt aan de vereisten niet voldaan, dan is het huwelijk ongeldig. Men spreekt ook van huwelijksbeletselen, zoals te nauwe verwantschap, te jeugdig zijn, e.d. Het ongeldig zijn van een reeds gesloten huwelijk kan in een proces voor een wereldlijke of kerkelijke rechter worden vastgesteld.

  Verder kan er voor de kerkelijke rechter betreffende een sacramenteel huwelijk worden bewezen, dat er sprake is geweest van onbekwaamheid, of van gebrek aan verstand, of van een wil, die niet vrij was. Men spreekt dan van nietigverklaring. Men verwarre nietigverklaring en ongeldigverklaring niet met echtscheiding.

  De echtelieden hebben het recht en de plicht om de echtelijke samenleving en het echtelijk samenwonen in stand te houden, tenzij een zeer ernstige reden dit verhindert. Dit belet niet, dat mannen soms langdurig afwezig hunnen zijn (zeelui, gastarbeiders, uitgezondenen). Zulke ernstige redenen zijn bijvoorbeeld langdurig overspel en ernstig geestelijk of lichamelijk gevaar voor een der echtgenoten of de kinderen. In zulke gevallen is scheiding van tafel en bed mogelijk. Zo gescheidenen moeten – gezien de onontbindbaarheid van he huwelijk – verder in geslachtelijke onthouding leven. Dit geldt in beginsel voor alle mensen van alle tijden.

  Huwelijksdoeleinden

  In het natuurlijke (niet-christelijke) en in het christelijke huwelijk is het belangrijkste doel (doel van de eerste rangorde) het verwerven van nageslacht, daarbij inbegrepen het opvoeden van de kinderen tot kinderen Gods. Het naastgelegen doel (doel van de tweede rangorde) is het elkaar helpen en steunen, en elkanders welzijn bevorderen. En ook het elkander helpen zondig gedrag te voorkomen, o.a. door het blussen van de begeerlijkheid als de andere partij daar om vraagt. Dit geldt voor alle mensen van alle tijden, waar ter wereld ook. Het elkaar vooraf beminnen is geen vereiste.

  Voor het christelijk (sacramenteel) huwelijk kan het voornaamste doel meer volledig worden verwoord als: Het verwerven van kinderen en deze opvoeden tot kinderen Gods, die eeuwig God zullen loven en danken. Dit omvat elkander, de kinderen en de omgeving tot heiligheid, en daardoor naar de hemel te brengen. Dit geldt zeker voor alle gedoopte gehuwden.

  In het huwelijk geven man en vrouw elkaar het onvervreemdbaar recht, niet slechts op hun lichaam, maar op zichzelf, op de gehele persoon. Zij schenken zichzelf wederzijds weg om volkomen EEn te worden in een bestendige echtelijke vereniging om volgens Gods opdracht nageslacht te verwerven en dat op te voeden tot kinderen Gods en elkander te heiligen.

  De trouwbelofte, zoals opgenomen in de katholieke liturgie van de huwelijkssluiting van 1962, brengt dit duidelijk tot uitdrukking: “Belooft gij N. uw vrouw/man lief te hebben, haar/hem te eren en bij te staan, en haar/hem trouw te blijven, tot de dood uw huwelijk ontbindt? Belooft gij voor uw kinderen een goede vader/moeder te zijn en hun een christelijke opvoeding te geven? Antwoord: Ja!” Dit geldt overigens voor alle huwelijken van alle tijden.

  De goddelijke orde van het huwelijk is de enige orde, die een gezonde en gelukkige opvoeding van het kind in het vertrouwde eigen gezin waarborgt. Dit geldt gelijkelijk voor het christelijke, zowel als voor het niet-christelijke, natuurlijke huwelijk.

  05-04-2016, 12:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3  GOD DE VADER

  "Een waarschuwing, Mijn kinderen. Als jullie 'vrede en veiligheid,' schreeuwen verzamelen de wereldleiders zich voor oorlog te voeren. Er zal geen vrede zijn, noch veiligheid zonder God de Vader als de leider voor jullie wereld." - Jezus, 1 juni 1978

  VEEL HOOP

  "Ja, jullie land en de wereld moeten door een grote beproeving. Ik wil jullie echter niet vervullen met vrees, maar om jullie voor te bereiden op wat komt.
       "Al degenen die in goede geest verkeren moeten niet bang zijn, maar zullen door deze dagen van beproeving doorstaan met veel hoop en vreugde verlangend naar de Tweede Komst van Mijn Zoon." - OLVrouw, 29 december 1973

  VOORWAARDELIJK

  "De Kastijding komt vlug over de mensheid en hangt af van de respons van allen.”- OLVrouw, 29 mei 1976

  EEN ZUIVERING

  St. Robert Bellarmine - "De Kastijding en zuivering zullen in twee delen komen in de wereld. Een zal jullie kant treffen."*
       Veronica - Oh, OLVrouw toont me een grote globe. Ik kan de VS en Canada zien. En ik kan Zuid Amerika zien. En dan toont OLVrouw de linkerkant van deze globe en er is Azie, Egypte, Afrika. En dan is er een verschrikkelijke oorlog. Vele, vele mensen sterven. Vele, vele mensen zullen sterven. OLVrouw zegt dat vele zielen onvoorbereid naar het Koninkrijk komen. 10 februari 1973

  *In Noord-Amerika zal de Bol van Verlossing of komeet toeslaan, vooral op New York-dat de OLVrouw werd aangeduid als Babylon-en zal het grootste deel uitmaken van de straf. De andere delen van de wereld zullen vooral getroffen worden door Wereldoorlog III. Nochtans zal iedereen getroffen worden door beide vormen van goddelijke gerechtigheid.

  MILJOENEN DODEN

  "Ik spreek tot zowel de VS als Canada, want wanneer de grote beproeving over hen komt, zullen ze elkaar moeten steuen; want ze kunnen niet ontsnappen door het water om hulp te halen. Ze zullen niet ontsnappen door de lucht, maar het aantal doden zal in de miljoenen lopen." - OLVrouw, 2 oktober 1987

  VERSPREID DE BOODSCHAP
  "De boodschap van de Hemel moet elke man, vrouw en kind horen omdat de grote beproeving of Kastijding naderbij komt." - OLVrouw, 4 juni 1977

  VOOR GELD

  "Voor geld brengen jullie land en de landen van de wereld zichzelf tot de rand van vernietiging door de promotie van een grote Oorlog, een oorlog dat de levens zal raken van elke man, vrouw en kind." - OLVrouw, 13 september 1974

  WAPENRUSTING

  "Jullie moeten ten alle tijde—en jullie mogen niet van jullie lichaam jullie crucifix, de St Benedictusmedaille, en jullie Schapulier uitdoen." - OLVrouw, 6 oktober 1992

  TWEEDE KOMST

  "Al deze wapenrusting werd jullie gegeven door de jaren van de mensheid. En het werd gegeven voor een reden, want deze dag komt naderbij.
       "Jullie leven in de tijden van de komst van de grote beproeving. En was Ik niet terug te keren-Ik zeg het jullie, Mijn kinderen- was Ik niet terug te keren, zou er geen vlees meer over zijn...
       "Ik zeg het opnieuw: Wanneer Ik naar de aarde terugkeer zal Ik terugkeren zoals Ik vertrokken ben. Ik steeg op, en Ik zal nu neerdalen met de Hemelse legioenen. Jullie zullen een banier zien dat in die tijd zal opgestoken worden met ‘Gelovig en Waarachtig’, en zo zullen jullie Mij herkennen. Mijn Moeder zal ook neerdalen gedurende de tijd van de beproeving." - Jezus, 1 november 1985

  EXTREEM KOUD

  "Hoevelen zullen voorbereid zijn? Heb je jullie kaarsen? Heb je jullie water, jullie conserveblikken met voedsel, en jullie dekens? Het zal extreem koud zijn de dag van het begin van de beproeving en jullie zullen blij zijn die bij te hebben, Mijn kinderen. Neem dit niet licht op, maar luister naar Onze raad en jullie zullen niet tekort hebben aan provisie." - Jezus, 1 november 1985

  GEZUIVERD

  "Er zal de mensheid een grote beproeving ten deel vallen zoals nooit eerder gezien sinds het begin van de mens schepping, en degenen die door deze grote beproeving zullen komen, zullen gezuiverd zijn in het Bloed van het Lam." - St. Michael, 14 mei 1977

  HEILIGEN

  "Er zullen vele heiligen komen uit de grote beproeving. Zij zullen genoemd worden: de heiligen van de laatste dagen, Mijn kinderen. Er zijn kronen van vreugde, sterren en lichten wachtend op degenen die naar het hiernamaals gaan als martelaren." - OLVrouw, 6 december 1975

  TOEVLUCHTSOORD

  "Er zal in jullie land een toevluchtsoord, een heiligdom opgericht worden. Jullie zullen begeleid worden naar dit heiligdom, Mijn kind en Mijn kinderen." - OLVrouw, 31 december  1974

  ZONDAGS HEILIG UUR
  "Het heilig Uur dat Ik gevraagd heb aan jou zal blijven duren op de Dag van de Heer. Dit zal voortduren tot de grote kastijding. Ik beloof je al degenen te beschermen die op Mijn grond zijn wanneer deze grote beproeving eraan komt." - OLVrouw, 30 december 1972

  VERLIES VAN GOD

  "Jullie weten, Mijn kinderen, dat oorlog een straf is voor de zonden van de mens, maar ook een indicatie van het verlies van kennis van God." – OLVrouw, 21 augustus 1985

  CRUCIFIXEN

  "Bid en draag jullie sacramentalien. En ook, Mijn kinderen, vraag Ik jullie een crucifix op jullie deur te hangen. Zowel voor- als achterdeur moeten een crucifix dragen. Ik zeg dit omdat er veel verwoesting zal zijn in jullie streek, en het zal voorbijgaan aan jullie als jullie je crucifix aan jullie deur hangen." - Jezus, 30 juni 1984

  05-04-2016, 10:21 Geschreven door Claudia  


  04-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat het is...

  Reactie op Xandernieuws.punt.nl

  Pier op 04-04-2016 14:41

  Je zou maar moslim zijn in deze tijd en toch een normaal mens met een hart! Dat is moeilijk. Je bent opgegroeid met de islam, opgevoed door ouders die je liefhebt en die trouwe moslims zijn, je komt uit een familie die al eeuwenlang moslim is, je hebt de feesten gevierd, gevast, de moskee trouw bezocht. Alles leek goed en je had het gevoel Alla te dienen..... en dan nu dit. De islam die zijn ware gezicht laat zien. Dat kan niet! Dat kan de islam niet zijn! De islam is vrede, overeenstemming, allemaal broeders en zusters, geloofsgenoten. Je hebt alles geleerd over de rijke cultuur van de islamitische landen, over de geloofsgemeenschap van de islam die naar vrede streeft, zo werd het verteld. Zo wordt het nog steeds verteld, aan kleine kinderen, jongens en meisjes die van degenen houden die het hun vertelt..... en nu.... onbegrensde, duivelse wreedheid, moord, slavernij, haat, marteling, onthoofdingen, bloed, onderdrukking en verkrachting, wraak, gruwel. Satanische gruwelen.....

  Wat doe je, als je in conflict komt met je geweten, als je hart zich tegen deze gruwelen verzet, als je niet bereid bent een bomgordel om te doen en jezelf op te blazen in een volle tram of bus, als je een mens bent met een hart, wat dan? Je geloof verloochenen?

  Nee, je wilt ontkennen dat dit de islam is. Dat kan niet, dat kan jouw islam niet zijn, want dat stemt niet overeen met de mensen en de cultuur en de wereld die je liefhebt, de wereld van de islam waar je mee bent opgegroeid.....

  En dus kun je niet accepteren dat wat we nu in de wereld zien, de haat en het fanatisme en de sluwe plannen om de wereld te veroveren en alle volken te onderwerpen met duivels geweld, dat dat bij de islam hoort. Je durft je ook niet te verdiepen in de geschiedenis, die hetzelfde gezicht van de islam laat zien. Je wilt ook niet weten dat mohammed precies hetzelfde deed. Je kunt de waarheid niet onder ogen zien....

  En dat is ook moeilijk. Toe te geven dat niet alleen jij, maar je hele familie, hele volkeren, allen en alles wat je liefhebt en hoogacht, dat dat allemaal is misleid en bedrogen en gevangen is genomen door de duivelse geest achter de islam. 

  De bijbel noemt het de geest van de antichrist en Jezus heeft gewaarschuwd voor valse profeten. Ja, mohammed is zo'n valse profeet. En wat Jezus zei, dat die valse profeten velen zouden verleiden, dat is waarheid geworden. En ook jij en je familie zijn er het slachtoffer van geworden.

  Nu is het voor alle mensen de tijd om te kiezen. Het is eindtijd, het allerlaatste stukje van de geschiedenis. Alles spitst zich toe. Christenen moeten kiezen of ze bereid zijn hun leven te geven voor Jezus, moslims moeten kiezen of ze bereid zijn zelf te moorden voor hun profeet of het moorden te accepteren.

  Ik doe een oproep aan hen die moslim zijn en tegelijkertijd mens. Aan hen die aanvoelen in hun hart dat er iets mis is. Dat God niet zo kan zijn dat Hij blij is met het vermoorden van mensen, van kinderen. Stap eruit! Wees bereid te kiezen voor liefde inplaats van voor haat. Wees bereid het risico te nemen. Eerlijk te zijn. De satan te ontmaskeren. Te breken met een religie die zijn aanhangers verandert in bezeten gekken. Stap eruit, kap ermee, zeg het vaarwel, wees eerlijk. Kies voor het goede. Kies voor de waarheid.

  04-04-2016, 22:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2

  RUSLAND NIET BEKEERD
  "De grote Kastijding zal een Derde Wereldoorlog zijn die nu al gepland wordt.
  Rusland is niet bekeerd. En waarom? Omdat de Fatima boodschap die Ik jaren geleden gaf aan de kleine kinderen… Ik zei hen dat tenzij ze de Rozenkrans baden en hun bruine Schapulieren droegen, dood een plaats onder de levenden zou zijn." – OLVrouw, 1 juli 1985

  CHINA EN RUSLAND

  Veronica – De mensen marcheren van links tot in het land. Ze hebben een gele huis; ze zijn van het gele ras. En nu zie ik van het zuiden donkere mensen en Ik zie het woord “AFRIKA”. En “CHINA EN RUSLAND VAN HET NOORDEN.” – Veronica, 7 december 1973

  INVASIE IN AFRIKA
  Veronica – Aan de rechterkant zie ik een landkaart. Vrede zal ontzegd worden aan de getoonde streken. Ik kan Egypte zien en Ik zie ook Azie. Ik kan daar vele mensen zien en ze marcheren allemaal. Het zijn Chinezen. Ze maken zich klaar voor de oorlog.
  Ze hebben veel tanks. Er zijn zoveel mensen! Velen van hen lijken op jonge kinderen en er zijn er zoveel. En OLVrouw zegt :
      OLVrouw - "Ze verzamelen zich om aan te vallen."
  Veronica – Ik weet dat het China is en al deze gele volkeren.
  Ze maken zich klaar voor een verschrikkelijke oorlog. OLVrouw schrijft “G-E-E-L” boven de kaart. Ze zijn allen hetzelfde gekleed. Er zijn ook vrouwen bij en meisjes. De meisjes zien er zo jong uit.
     Oh!
  Boven hen zie ik Rusland! Rusland is in gesprek met iemand die op Mr Kissinger lijkt. Hij zit aan tafel en ze plannen wapens. En Rusland lijkt zich op te maken voor een gevecht. Ik denk dat ze gaan vechten tegen Egypte en Afrika. En OLVrouw zegt :
  OLVrouw - "Ze verzamelen zich in Palestijns gebied. Ze verzamelen zich in Palestijns gebied." – 30 mei 1973

  AFRIKA IN VLAMMEN
  OLVrouw - "Er zal een gebied in vlammen uitbarsten, Mijn kind."
       Veronica – Ik kan de globe van de wereld zien. En de eerste plaats dat uitbarst is Afrika. – 1 juli 1985

  CRUCIFIXEN
  "Bid en draag jullie sacramentalien. En ook, Mijn kinderen, vraag Ik jullie een crucifix op jullie deur te hangen. Zowel voor- als achterdeur moeten een crucifix hebben. Ik zeg jullie dit omdat er verwoesting zal zijn in jullie streken en dit zal aan jullie voorbijgaan als jullie je crucifix op jullie deur hangen." - Jezus, 30 juni 1984

  HEROPGEBOUWD
  "De tabernakels van de wereld mogen niet gesloten worden. De grote Oorlog zal vele kerken vernietigen, maar ze zullen heropgebouwd worden met veel krachtdadigheid en geloof." - St. Michael, 18 juni 1979

  BELOOFD

  "De wereld zoals je kent zal veranderd worden-niet volledig, zoals in de tijd van Noach, maar veranderd. De beloofde vrede zal gegeven worden op dat moment." - OLVrouw, 24 december 1974

  WARE VREDE

  "Wanneer de mens door beproeving leert niet de rijkdom van deze wereld te willen en de vleselijke pleziertjes te weerstaan zal hij ware vrede ontvangen." - OLVrouw, 31 december 1973

  BESCHERMSTER VAN VREDE

  "Een grote oorlog zal plotseling uitbreken, zoals sinds het begin van de schepping niet is gezien. Landen zullen verdwijnen in momenten van het aardoppervlak…
       "Ik kom tot jullie als Beschermster van vrede. Tenzij jullie je bekeren van jullie abortussen, de moorden op de ongeborenen, en terugkeren tot levens van gebed en overweging van de mysteries van de Eeuwige Vader, gegeven in de Bijbel, het Boek van leven en liefde- kan Ik jullie niet redden van de grote brand die eraan komt." - OLVrouw, 2 oktober 1990

  WAARSCHUWING/MIRAKEL
  "Er komt een groot cataclysme nl. de Waarschuwing, en daarna komt er een groot Mirakel en daarna als er niets verandert en de mens de Vader blijft beledigen, zal Hij deze verschrikkelijke beproeving starten.
  Want er zal een grote Oorlog woeden. Want er zal een grote Oorlog zijn en er zal een grote, verschrikkelijke Kastijding zijn." - Jacinta, 8 juni 1974

  NUCLEAIRE OORLOGSVOERING
  "De schreeuw om vrede dat door jullie wereld gaat zijn juist een vermomming voor de wapens die nu verzameld worden om de wereld te onderdrukken in een grote oorlog." - Jezus, 16 juni 1977

  SYRIE

  "Syrie is de sleutel tot een oplossing van wereldvrede of voor de Derde Wereldoorlog." - OLVrouw, 30 mei 1981

  KIJK NIET OM

  "Kijk niet om, Mijn kinderen, als jullie de lichamen vinden-zwartgeblakerde lichamen, die op jullie wegen liggen. Raak ze niet aan, anders zullen jullie ook sterven.” - OLVrouw, 1 juli 1985

  GRAVEN

  "Mijn kinderen, kijk en ween met Mij, want jullie zijn getuige van de totale vernietiging dat zal komen op de mensheid in de grote Oorlog, jullie Derde Wereldoorlog. Zovelen zullen sterven, Mijn kind, dat er geen tijd zal zijn de graven een merkteken te geven.
       "Moeders zullen willen zien waar hun zonen liggen, maar deze troost zal hen niet gegund worden, zo groot zal het verlies van levens zijn." - OLVrouw, 29 maart 1975

  WEGGENOMEN
  "Wanneer de liefdadigheid weg is, wanneer liefde het grote probleem is, liefde tot de medemens, en Ik zeg wanneer de tijd zal komen dat de Heilige Geest zal weggenomen worden van de mens, zal de mens vlug tot zijn eigen vernietiging komen die hij zelf heeft aangericht." - Jezus, 5 augustus 1977

  POEL VAN BLOED

  OLVrouw - "Er zal een grote Oorlog woeden...."
       Veronica – Aan de linkerkant van de vlaggemast is geschreven: "GEEL TEGEN WIT, WIT TEGEN ZWART," en daarma is er een groot kruis over de wereld. Het is een wereldbol, en er druipt bloed af. En er is een poel van bloed; het is als een rivier. En nu komt er een uit het bloed "PALESTIJNS GEBIED": en eronder, "JERUZALEM." - OLVrouw, 25 maart 1973

  LANDEN IN VLAMMEN

  Veronica – Nu wijst OLVrouw naar Haar rechterzijde, en er is een landkaart. En ik zie Israel, en landen errond; ze zijn allen in vlammen....
       OLVrouw - "Oorlogen, Mijn kinderen, zijn een straf voor de zonden van de mens. De oorlogen zullen toenemen, en de verwoesting zal toenemen, en degenen die leven zullen dikwijls de doden benijden, zo groot zal het lijden van de mensheid zijn. Al dit lijden, Mijn kinderen, heeft de mensheid over zichzelf gebracht. Wanneer hij de Eeuwige Vader verliet heeft hij zich tot satan gewend, en dit is zijn beloning." - OLVrouw, 30 juni 1984

  OLVROUW’S THUIS

  "De kwade krachten verzamelen zich in Jeruzalem. Ik liep daar, Mijn kinderen. Mijn thuis zal vernietigd worden. Er zal veel bloed vergoten worden in Mijn streek.." - OLVrouw, 24 juni 1976

  04-04-2016, 21:56 Geschreven door Claudia  


  03-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1

  DERDE WERELDOORLOG VOLGENS BAYSIDE

  TWEE DELEN
  "Want spoedig zal de grote Kastijding aanbreken. Het komt in twee delen, Mijn kind en Mijn kinderen: de Derde Wereldoorlog, en ook de Bol van Verlossing. Deze kunnen niet langer uitgesteld worden." - Jezus, 18 juni 1986

  DRIE VIERDE
  "Oorlogen zullen toenemen, en de grote Wereldoorlog, de grootste van allen, zal de mensheid treffen, en zal drie vierde van de wereldbevolking uitroeien. Is dat hetgene wat jullie willen?" -OLVrouw, 18 juni 1982

  GOEDE GEEST

  "Al degenen die zich in goede geest bevinden moeten niet bang zijn, want alles staat in het plan van de Vader. Er is grote hoop dat de kleine legers opgericht over de hele wereld de duisternis zullen tegenhouden." - OLVrouw, 10 februari 1973

  DE MORAAL

  "Mijn kind en Mijn kinderen, jullie begrijpen dat het een gekend feit is dat wanneer de moral van een land valt, dat dat land zal vernietigd worden. Oorlogen zijn altijd een straf voor de zonden van de mens." - OLVrouw, 18 juni 1992

  WAPENRUSTING

  "Er zal een tijd van grote kastijding zijn voor de mensheid. Zullen jullie kunnen standhouden gedurende deze tijd? … Jullie moeten te allen tijde-jullie mogen ze niet afdoen- jullie crucifix, de St Benedictusmedaille, en jullie Schapulier dragen." - OLVrouw, 6 oktober 1992

  HET BEGIN

  Veronica – Ik kan Jeruzalem zien en Egypte, Arabie, Marokko, Afrika. Oh, mijn god! Er lijkt een zeer dikke duisternis over deze landen te komen…
       "De start van de Derde Wereldoorlog, Mijn kind." - OLVrouw, 29 maart 1975

  KONING DER KONINGEN
  "Er zal een grote Oorlog woeden, en ten tijde van deze crisis zal de Heer der Heren en de Koning der Koningen terugkeren." - OLVrouw, 20 november 1972

  TWEEDE KOMST

  "Na de grote kastijding, zal het aantal geredden maar weinig zijn. Zij zullen Mijn Zoon begeleiden en een leven van grote vreugde en glorie leiden, zoals het was gepland in het begin." - OLVrouw, 13 september 1974

  CRUCIFIXEN

  "Bid en draag jullie sacramentalien. En ook, Mijn kinderen, Ik vraag jullie opnieuw een crucifix op jullie deur te plaatsen. Zowel voor- als achterdeuren moeten een crucifix dragen. Ik zeg dit omdat er verwoesting zal zijn in jullie streken en dit zal voorbijgaan aan jullie als je crucifixen op jullie deuren hangen." - Jezus, 30 juni 1984

  COMMUNISTISCH RUSLAND

  "Want het is hun plan jullie te bedriegen, eens ze het geld gekregen hebben als hulp om hun economie te redden, zullen ze meer wapens kopen. Ze hebben hun wapens niet weggedaan, Mijn kind en Mijn kinderen. Ze slagen ze op in andere naties. Ze hebben dezelfde doelstellingen als hun voorvaders." - OLVrouw, 18 juni 1992

  WIJD RUSLAND TOE

  "Het getrappel van hoeven komt van de Apocalyps! Het rode paard is oorlog! En oorlog is in de weegschaal geworpen, Mijn kind. Wat kan je daaraan doen? Dit is Mijn leefregel uit de Hemel – en We hopen, Mijn kinderen, dat jullie dit aan de wereld zullen zeggen-tenzij de bisschoppen en de Heilige Vader verenigd met al de bisschoppen van de wereld- tenzij ze Rusland niet toewijden aan Mijn Moeders Onbevlekt Hart, zal de wereld gedoemd zijn! Omdat Rusland zal blijven haar dwalingen verspreiden over de wereld, oorlogen veroorzakend en vernietiging, ziekten en hongersnood." - Jezus, 17 juni 1989

  LASERWAPEN

  Veronica – Dat is het, een laserwapen. En hij haalt de haan over en het lijkt op een lange straal van licht, maar alles wat het raakt smelt.
       "Rusland, Mijn kinderen, heeft deze vorm van vernietiging. Terwijl de VS en Canada en de meesten van de wereld schreeuwen om vrede en liefde zijn ze er zich niet van bewust dat Rusland hen wil overnemen. En als ze het hele land en zijn volk moeten vernietigen zullen ze het doen om dat land in te nemen." - OLVrouw, 25 juli 1985

  CHINA

  "Rusland zal ook de mankracht van China gebruiken als ze een zet willen doen." - Jezus, 26 maart 1983

  DEMON 6**

  "Nummer 6—let op voor de antichrist onder jullie – nummer 6! Hij zal de Derde Wereldoorlog promoten, de grote oorlog van vernietiging van de mensheid- een oorlog dat zijn gelijke nog niet gehad heeft, een oorlog zo groot dat landen zullen verdwijnen in een fractie van een seconde. Zo groot zal de macht van 6 zijn als hij deze oorlog start!" - OLVrouw, 7 september 1974

  **"OLVrouw legt de ware mening van 666 uit, de antichrist, op 20 november 1978: “666 is Lucifer [en zijn leger], met 5 machtige demonen plus Lucifer is 6, en de 6 dagen van verschrikkelijk lijden van de Kastijding; en de 6 dat zullen gestraft worden-Lucifer en zijn horden voor hun verschrikkelijke vernietiging van de mensheid."

  EGYPT

  "Uit dit land [Egypte] zal nummer 6 komen, om de heerschappij van geesten te voeren. Hij zal de grote Oorlog promoten. Velen zullen de aarde verlaten door vernietiging door oorlogsvoering." - OLVrouw, 31 december 1973

  EEN PERSOON
  "En een persoon, in duisternis van geest en zonde zal de mensheid in een grote Oorlog storten dat de vernietiging van naties zal teweeg brengen. Hij zal branden op aarde aanrichten die de huid van de lichamen van de mensheid zal verteren, en de huid zal opdrogen en van het gebeente vallen!" - OLVrouw, 28 mei 1977

  OPNAME

  "Onthoud dat zonder gebeden en boetedoening de wereld verwoest zal worden.
  De Derde Wereldoorlog zal geen steen opeen laten. Er zal geen aarde zijn, geen mensen; maar een groep zal opgenomen worden naar de Hemel, Mijn kind en Mijn kinderen, om de verschrikkelijke verwoesting af te wachten dat over de mensheid komt." - Jezus, 28 mei 1983

  VERENIGDE STATEN

  "Word niet afgeleid door dwazen die zeggen dat er geen Derde Wereldoorlog komt. Zijn zij God? Oh nee, ze zullen weten wat het is als ze zwartgeblakerde lichamen langs de weg zien, hun kinderen, met magen die onderhevig zijn aan hongersnood 'Dit kan niet gebeuren in de Verenigde Staten,’ hoor ik stemmen zeggen. O Mijn kinderen maar het zal toch het geval zijn!" - OLVrouw, 28 mei 1983

  VERPLETTEREN

  "Wees niet bang voor de komende dagen, want met Mijn Rozenkrans en het Schapulier zullen we het hoofd van satan verpletteren." - OLVrouw, 15 juni 1974

  VERONICA

  "De zes dagen van lijden [de eerste 3 dagen WW III; de volgende 3 dagen, de komeet of Bol van Verlossing] is niet voor jou, want je wordt onder de weinigen gerekend.” -OLVrouw, 14 augustus 1981

  VISIOEN VAN ZACHARIA, CHAPTER 5
  "Dan keerde ik mij om en keek omhoog, en ik zag een soort raket; de lengte is 20 el en de breedte 10 el.'"
       Veronica – De engel die het visioen toont is erbij. De raket is ongeveer 10 tot 12 meter lang. De breedte is half de lengte.
       "Dan zei Hij : 'Dit is de vloek dat over de hele aarde gaat.”

       Veronica – De raket vliegt over de aarde en dood mensen aan beide kanten. De raket vernietigd hun huizen. De huizen worden verbrand en verteerd. De raket zou ongeveer de afmeting kunnen zijn van een nieuw multiple warhead ICBM, degene die 10 H-bommen elk draagt. – 23 maart 1970

  ENIGE TOEVLUCHT
  "Er is enkel een toevlucht voor de mensheid nu om een Derde Wereldoorlog te vermijden—dat is meer gebed, meer boetedoening en meer offers voor zondaars. Degenen die de wetten van de Eeuwige Vader houden moeten onthouden dat ze een bijzondere genade van de Vader gekregen hebben, en hebben de plicht de zielen uit te zoeken die deze genade niet gekregen hebben.
  Breng ze het licht; toon hen de weg… Jullie voorbeeld, Mijn kinderen, is heel belangrijk." - OLVrouw, 17 mei 1986

  OP DE RAND

  "Mijn kind en Mijn kinderen, jullie begrijpen niet hoe dicht jullie zijn op de rand van de Derde Wereldoorlog, die elke dag kan losbarsten.
       "Allen die voorbereid zijn zullen het grote onheil niet lijden die uitgedacht is door goddelozen. Jullie moeten allen werken en bidden en boete doen voor vrede onder alle naties; want We houden van Onze kinderen en We willen hen niet zien sterven, want velen zijn onvoorbereid en komen zonder het Doopsel te hebben ontvangen." - Jezus, 18 juni 1984

  03-04-2016, 11:28 Geschreven door Claudia  


  30-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorspellingen 500 zieners komen uit

  Voorspellingen 500 zieners over massa immigratie, ISIS en Derde Wereldoorlog komen uit

  22-10-2015

  Tsjechische oud-president Klaus: ‘EU gebruikt immigratie om afzonderlijke landen op te lossen en één groot Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland’

  We hebben er in februari al eerder aandacht aan besteed, maar gezien de massale moslimmigranten invasie van Europa is het nu actueler dan ooit: het boek ‘Am Vorabend des Dritten Weltkriegs’ van auteur Peter Orzechowski, die de voorspellingen en visioenen van meer dan 500 zieners op een rijtje zette en met elkaar vergeleek, en daar een aantal opvallende overeenkomsten in zag. Eén van de belangrijkste zaken die veel zieners in het verleden ‘zagen’ was dat Europa vlak voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog zal worden overspoeld met miljoenen moslims, die overal chaos en geweld zullen veroorzaken. De landen van Europa storten een voor een in, er breken burgeroorlogen uit, en als die op hun hoogtepunt zijn worden we tot overmaat van ramp in de volgende verwoestende wereldbrand gestort.

  Dreigementen ISIS totaal genegeerd

  Zelfs paus Franciscus, die in zijn nog korte ambtsperiode er alles aan deed om het christendom en de islam nader tot elkaar te brengen, waarschuwde dat er ISIS terroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn. ‘En niemand heeft gezegd dat Rome immuun is tegen zo’n bedreiging. Maar we kunnen ons beschermen.’ Inmiddels gelden er al een tijdje verscherpte veiligheidsmaatregelen rond het Vaticaan.

  ISIS bracht in 2014 en begin 2015 meerdere video’s naar buiten waarin de huidige gigantische migrantenstroom naar Europa letterlijk werd aangekondigd als een aanval en een invasie, bedoeld om ons continent te veroveren voor de islam. Om de één of andere reden namen ‘onze’ politieke leiders deze dreigementen geen seconde serieus, want waarom zouden ze anders de grenzen wagenwijd hebben opengezet?

  ‘EU gebruikt migranten voor imperium dat zal botsen met Rusland’

  De voormalige president van Tsjechië Vaclav Klaus staat bekend als een van de helaas zeldzame (oud) politieke leiders in Europa die de waarheid durft te zeggen. ‘De elite gebruiken de immigranten om een nieuw Europees rijk te creëren,’ zei hij onlangs. ‘De afzonderlijke identiteiten van de Europese landen worden door deze elite opgelost om een nieuw, ondemocratisch Europees imperium te creëren, dat onvermijdelijk in botsing zal komen met Rusland.’

  Klaus erkende dus dat het ‘onze eigen’ politieke leiders zijn die door middel van de EU en de massale moslimimmigratie frontaal de aanval hebben geopend op onze volken, onze landen, onze samenlevingen, onze welvaart en onze toekomst. En zodra we dan worden overheerst door een totalitaire dictatuur in Brussel, zal deze ons in een even waanzinnige als vernietigende oorlog tegen Rusland storten.

  De NAVO en de VN werken hier volop aan mee. We schreven enige tijd geleden dat Bilderberger Peter Sutherland, hoofd van de ‘Global Forum’ van de VN over Migratie en Ontwikkeling, in 2012 letterlijk heeft gezegd dat de EU er alles aan moet doen om de ‘homogeniteit van de inheemse bevolkingen van de lidstaten te ondermijnen’. De beste manieren om dat te doen zijn door middel van het massaal toelaten van miljoenen volgelingen van een anti-Westerse ideologie, en door het zoveel mogelijk macht overdragen aan Brussel.

  Moslimmigranten zullen religieuze oorlog beginnen

  Orzechowski schrijft dat hij erg ongerust is over de huidige massa immigratie, omdat dit precies is wat zieners zoals ‘Katharina uit het Ötztal’ (1883-1953) hebben voorspeld. ‘Pal voor de Derde Wereldoorlog zullen in korte tijd miljoenen vreemdelingen uit het Oosten en Zuidoosten onze landen overspoelen.’ Bedenk dat deze ‘profetie’ ongeveer 100 jaar oud is, dus toen er van al deze ontwikkelingen nog totaal geen sprake was en er zelfs eerst nog een Tweede Wereldoorlog moest komen.

  Een andere ziener, Alois Irlmaier uit Freilassing (1884-1959), zag tevens dat er in Italië ‘een revolutie zal uitbreken. Ik denk dat het een religieuze oorlog is (de islamitische veroveraars tegen de overwegend katholieke Italianen) omdat ze alle geestelijken zullen ombrengen... De in pelgrimskleren gestoken paus ontsnapt aan hen.’

  De paus lijkt dit gevaar te onderkennen, mogelijk omdat ISIS in een van zijn video’s verklaarde Rome in 2020 te zullen veroveren door middel van de miljoenen moslims die onze landen dan hebben overspoeld en in chaos hebben gestort.

  Deze voorspellingen kwamen reeds uit

  De schrijver onderzocht de voorspellingen, visioenen en ‘profetieën’ van meer dan 500 zieners, en zette alle overeenkomstige gebeurtenissen –inclusief degene die later inderdaad zijn uitgekomen- op een rijtje:

  * Duitsland wordt herenigd. Tegelijkertijd de val van het communisme en de Sovjet Unie;

  * De VS trekt bijna al zijn troepen uit Europa terug. De Europese landen bezuinigen fors op defensie en verkleinen hun strijdmachten aanzienlijk;

  * Ernstige onrust op de Balkan, vooral in Joegoslavië;

  * Een wereldwijde banken/beurcrash (2008-2009) markeert het begin van een ernstige economische crisis;

  * Europa wordt overspoeld met miljoenen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika.

  Europa stort in door massa immigratie, burgeroorlogen, Russische aanval

  Tot zover de uitgekomen voorspellingen. Volgens deze zieners kunnen we in de nabije toekomst het volgende verwachten:

  * Een nieuwe oorlog in het Midden Oosten waarbij Amerika militair ingrijpt (Syrië?);

  * New York wordt opnieuw het doelwit van een enorme aanslag; het centrum wordt met meerdere kleine atoombommen verwoest;

  * De miljoenen migranten in Europa veroorzaken totale chaos. De maatschappelijke en sociale systemen storten in en in onder andere Italië en Frankrijk breken burgeroorlogen uit;

  * Er wordt massaal gevochten, geplunderd en gemoord in de straten van Europa; alle geestelijken worden hevig vervolgd;

  * Op het hoogtepunt van de Italiaanse burgeroorlog marcheren de Russen via Oost Europa en Oostenrijk Italië binnen;

  * Rome en Parijs worden tijdens de bloederige revoluties verwoest, mogelijk door kernwapens;

  * De Russen vallen Duitsland binnen en de Derde Wereldoorlog breekt uit.

  ‘Europa kan zich redden door alliantie met Rusland en China’

  Orzechowski benadrukt echter dat wat hem betreft niet per se zo ‘moet’ gebeuren. ‘Juist de houding van Rusland in de crisis in Oekraïne en het conflict in Syrië geeft hoop dat de reeds ingeslagen weg –die de zieners tot nu toe treffend hebben voorspeld- ook een andere richting kan ingaan. Dat kan als er een geopolitieke alliantie tussen Europa, Rusland en China komt.’

  David Wilkerson voorzag vernietiging New York en instorting Westen

  Er zijn de afgelopen eeuw ook tal van profetieën door christenen gedaan, maar van de meesten is tot op heden nauwelijks iets uitgekomen. Eigenlijk de enigen die de huidige gebeurtenissen al in de jaren ’60 correct profeteerden waren de enige jaren geleden verongelukte prediker David Wilkerson en een onbekende 90 jarige christelijke vrouw uit Noorwegen, die destijds totaal niet serieus werd genomen.

  Wilkerson had in de jaren ’70 een visioen over de toekomst gehad waarin hij onder andere de vernietiging van Manhattan en een grote economische instorting zag die zou beginnen in Duitsland, waarna er in het Westen totale paniek zou uitbreken en onze steden zouden worden overspoeld door grof geweld. De misschien wel laatste christelijke ‘boeteprediker’ verwachtte echter dat zijn visioen veel eerder zou uitkomen dan in werkelijkheid het geval bleek.

  Noorse christenprofetes: Europa met kernwapens verwoest

  De Noorse profetes voorzag in 1968 de val van het communisme, een tijdperk van ontspanning en grote welvaart (jaren ’90), en daarna een ernstige economische crisis, massale immigratie van miljoenen migranten naar Europa, een grote volksopstand hiertegen, en vervolgens het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waarbij grote delen van ons continent, maar ook van Amerika, Azië en Australië, met kernwapens worden verwoest en er maar weinig overlevenden zullen zijn.

  Daarnaast voorzag ze een grote afval in zowel de samenleving –zoals seks en geweld op tv- als in de kerk door de komst van het ‘geluksevangelie’, zoals ze dat toen noemde, wat nu beter bekend staat als het succes- of welvaartsevangelie (God zorgt ervoor dat je het altijd goed hebt, dat je niet ziek bent, genoeg geld hebt, gelukkig bent etc. en heb je dit niet, dan heb je niet genoeg geloof). Het enige grote verschil met bovenstaande voorspellingen is dat deze vrouw daar de aanstaande terugkeer van Jezus Christus aan koppelde. (2)

  ‘Armageddon’ in het Midden Oosten

  In de Bijbel is nauwelijks iets terug te vinden over massale migratiegolven, behalve ‘volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.’ De Bijbelse eindtijdprofetieën concentreren zich dan ook voornamelijk op Israël en zijn omringende (islamitische) landen, dus het Midden Oosten en Noord Afrika.

  Ook de gebeurtenissen in deze profetieën lopen uit op het bekende ‘Armageddon’, als de wereldmachten elkaar in het Midden Oosten met alles wat ze hebben te lijf gaan en het grootste bloedbad ooit aanrichten. Jezus Christus zei dat de tijd dat deze laatste oorlog duurt zal worden ingekort, omdat ‘anders geen vlees behouden blijft’. Deze voorzeggingen lijken dus inderdaad van een nucleaire Derde Wereldoorlog met miljoenen slachtoffers te spreken.

  Profetieën zijn ook waarschuwingen

  Profetieën zijn behalve voorspellingen en voorzeggingen van de toekomst ook waarschuwingen. De toekomst staat immers niet vast omdat we als mensen en volken niet aan onzichtbare touwtjes bungelen. We kunnen deze verschrikkelijke instorting van Europa en de daarop volgende nieuwe wereldoorlog mogelijk nog voorkomen door:

  * zo snel mogelijk andere leiders aan te stellen, zodat de stem van het volk niet langer wordt genegeerd en geminacht;
  * de EU op te heffen en zijn globalistische leiders te berechten wegens bedrog en verraad en het in groot gevaar brengen van al zijn onderdanen;
  * daardoor de democratie en soevereiniteit van de nationale volken en staten te herstellen;
  * de grenzen onmiddellijk hermetisch te sluiten om de massale migranteninvasie te stoppen;
  * het toelaten van de maximaal 5% echte vluchtelingen, en de overige 95% terug te sturen;
  * een totaal verbod in te stellen op de racistische, discriminerende, opruiende, onderdrukkende en antisemitische islamitische haatideologie;
  * te breken met het agressieve Amerikaanse buitenlandbeleid, met name in Oekraïne en Syrië;
  * verregaande samenwerking aan te gaan met Rusland en in een later stadium mogelijk ook China.

  Xander

  30-03-2016, 19:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pauselijke paasboodschap

  Paus Franciscus: Wrede geweld van terrorisme moet worden bestreden met liefde  28-03-2016

  72 Pakistaanse christenen, veel vrouwen en kinderen, opgeblazen door moslimterrorist – Bijbelboek Openbaring: Ideologie van ‘antichrist’ niet gestopt door liefde, maar door ‘vuur en zwavel’


  Wel Europese landen oproepen om zoveel mogelijk migranten binnen te laten, maar er zelf tot nu toe nul opnemen binnen de 30 meter hoge muren van het Vaticaan.

  In zijn paasboodschap veroordeelde paus Franciscus gisteren het ‘blinde en wrede geweld’ van het (moslim)terrorisme, dat volgens hem met ‘het wapen der liefde’ moet worden bestreden. De 72 christenen in Pakistan, waaronder veel vrouwen en kinderen, die gisteren door een moslimterrorist werden opgeblazen, zijn er het zoveelste bewijs van dat een uit zijn verband gerukte uitspraak van Jezus Christus -‘Hebt uw vijanden lief’- bepaald niet op iedere omstandigheid van toepassing is. Vaker nog worden we opgeroepen juist op te staan tegen het kwaad, en de werken van de duivel te verpletteren. En die werkt doorgaans net als God door (bereidwillige) mensenhanden.

  70.000 gelovigen hoorden Franciscus’ beroemde ‘Urbi et Orbi’ aan op het St. Pietersplein in Vaticaanstad. Bizar genoeg werd zijn boodschap op de officiële website van het Vaticaan wel in het Arabisch, maar niet in het Engels vertaald.

  De paus bad dat Jezus alle christenen moed geeft om de slachtoffers van het ‘blinde en wrede geweld dat in verschillende delen van de wereld onschuldig bloed blijft vergieten’ bij te staan. ‘Met de wapenen der liefde heeft God egoïsme en dood verslagen. Zijn Zoon Jezus is de genadedeur die wijd voor u openstaat.’

  De opgestane Christus roept in Franciscus’ ogen ons tevens op om ‘de steeds groter wordende golven migranten en vluchtelingen’ die ‘op zoek zijn naar een betere toekomst’ niet te vergeten. Dat zijn ook onze broeders en zusters die ‘maar al te vaak de dood of verwerping door degenen die hen zouden kunnen opvangen en helpen’ tegenkomen.

  Franciscus sprak ook de vervolgde christenen aan, die volgens hem moeten herinneren dat Jezus zei ‘niet bang te zijn’ omdat Hij ‘de wereld overwonnen heeft. Vandaag is de dag van deze schitterende overwinning, omdat Christus de dood overwon en zijn opstanding leven en onsterfelijkheid bracht.’

  72 christenen op paasdag opgeblazen

  Dat op dezelfde paasdag 72 christenen in Pakistan, waaronder veel vrouwen en 30 kleine kinderen, ondanks die overwinning op de dood werden opgeblazen door een moslimterrorist (2) –aanhanger van de in de Bijbel gedefinieerde ‘antichrist’ religie waarvoor wij onze grenzen en deuren volgens hem wijd open voor zouden moeten zetten- onderstreepte de eenzijdige boodschap van de paus, die zoals onze lezers weten één van de belangrijkste figuren in de globalistische ‘Nieuwe Wereld Orde’ elite is, die alle grenzen wil opheffen en alle volken en culturen met elkaar wil doen versmelten, te beginnen in Europa.

  Liefde, hoezo?

  ‘Wapens van liefde? Betekent dit dat vrouwen hun benen maar moeten openen voor de moslim binnenvallers?’ reageert een vrouw sarcastisch, daarmee verwijzend naar de criminaliteits- en verkrachtingsexplosie die in tal van Europese landen en steden is losgebarsten na het binnenlaten van miljoenen moslimmigranten.

  ‘Niemand heeft meer liefde dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden,’ citeert een ander een bekende uitspraak van Jezus Christus. ‘Islam is een gerechtelijke, financiële, militaristische theocratie die de hele wereld wil overnemen. We kunnen van hen houden door onze grenzen te beschermen en zendelingen te sturen.... voordat er helemaal geen christenen meer zijn overgebleven.’

  ‘Je kunt hen geen liefde betonen als je dood bent – tenminste, niet vanaf deze kant van het graf,’ valt iemand hem bij.

  Daarmee sloegen ze beide de spijker op zijn kop, want in het Midden Oosten en Noord Afrika woedt al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom. Op de één of andere manier lijken Franciscus’ ‘wapenen der liefde’ daar niet te werken.

  ‘Dit is een invasieleger / Waarom laat u ze niet binnen in Vaticaanstad?’

  ‘Het zijn geen immigranten, zoals de paus beweert. Dit is een invasieleger van strijdbare jonge moslimmannen die vastbesloten zijn het christendom in Europa te vernietigen, en de Europeanen te vervangen met Derde Wereld tuig. Deze paus is niets anders dan een propagandist voor de heersende elite,’ constateert een ander.

  ‘Beste paus, u heeft het over mensen die verkrachten en vermoorden. Waarom laat u ze om te beginnen niet eerst eens in Vaticaanstad toe?’ Deze commentator maakt hetzelfde punt als de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump onlangs deed. Nadat de paus hem had verketterd omdat hij had opgeroepen de grenzen voorlopig te sluiten voor moslims, reageerde Trump door te wijzen op de 30 meter hoge muren die rond het Vaticaanstad, waar nog niet één ‘vluchteling’ werd opgenomen (3).

  130 miljoen vrouwen en meisjes genitaal verminkt door islam

   ‘Wat een verdorven iemand is deze paus,’ reageert ene Roger. ‘Wapens der liefde tegen het levend worden verbrand, van daken worden gegooid, te worden onthoofd, ‘Parijs’, en ga zo maar door? Kun je wapens van liefde gebruiken tegen beesten die meisjes zó behandelen?’ Daarop volgt een lijst met tal van officiële feiten over de meisjes- en vrouwenbesnijdenis, die vrijwel uitsluitend in moslimlanden wordt gebezigd, en al meer dan 130 miljoen vrouwen genitaal heeft verminkt. Daar komen jaarlijks 2 miljoen moslimmeisjes bij, ook in Europa. In Groot Brittannië zijn al 100.000 slachtoffers gemaakt.

  Al in het Oude Testament werd specifiek voorzegd dat er in de latere eindtijd –onder de leiding of in naam van een (niet noodzakelijk lijfelijke aanwezige) ‘heerser’ (Mohammed)- een religieus systeem zou komen dat ‘geen acht zou slaan op wat vrouwen willen’ (Daniël  11:37, in de NBG foutief vertaald met ‘de lieveling der vrouwen’ en nog verkeerder vertaald in de NBV met ‘de bij vrouwen geliefde god’. De Statenvertaling zit met ‘de begeerte der vrouwen’ nog het dichtst bij de grondtekst, waar zo letterlijk mogelijk staat: ‘en (van) alles van vrouwen zal hij niet(s) begrijpen’).

  Zaken zoals de meisjesbesnijdenis, de boerka, de hijab, de chador, de nikab, die de in bijna alle opzichten gediscrimineerde en achtergestelde en onderdrukte positie van de vrouw in de islam onderstrepen, wijzen uit dat deze profetie met de komst van de misogyne ideologie van Allah en Mohammed is vervuld.

  Nog een ander commentaar: ‘De paus zou daarom moeten worden aangeklaagd vanwege het helpen en mogelijk maken misdaden tegen de menselijkheid.’ (1)

  ‘Niet gekomen voor vrede, maar het zwaard’

  En om ook maar eens ‘à la de paus’ een paar uitspraken van Jezus uit hun verband te rukken (om te laten zien dat je met losse teksten zowel pacifisme als militarisme kunt verdedigen):

  ‘Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.’ (Matt.10:34)

  ‘Maar nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard.’ (Luc.22:36)

  Besluiten we met een veelzeggende, bepaald geen pacifistische profetie uit Openbaring

  ‘Indien iemand het beest (‘666’ = het meest heilige getal van Allah) aanbidt en zijn beeld (‘afdruk’*, mogelijk Mohammed, mogelijk (ook) een toekomstige ‘Mahdi’), en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is... en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfur... En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams (Allah) ontvangt.’ (14:9-11) 

  * Zoals Jezus volgens de Bijbel op Aarde de ‘afdruk’ of ‘het beeld’ was van Gods Wezen. 

  Xander

  30-03-2016, 17:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze taak als missionaris

  Matteus 28:16-20 : De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

  Dit is de missie van de Kerk; en als zodanig is het onze missie. En hoewel we niet allen geroepen zijn om missionarissen te zijn in andere landen, zijn we geroepen ons deel te doen volgens onze status in het leven om getuige te zijn van ons Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Geloof.

  We worden geacht het licht van Christus te brengen in de wereld, de verlossende missie van Zijn Kerk te prediken.


  ER ZIJN ER DIE HET CHRISTENDOM HATEN EN DIE HUN HAAT EEN ALOMVATTENDE LIEFDE VOOR ALLE RELIGIES NOEMEN G.K. CHESTERTON

  Religieuze onverschilligheid – het idee dat gewoonlijk onder de vorm bestaat dat mensen van alle religies op een gezamenlijk pad naar redding zich bevinden – is gemeengoed geworden onder de Katholieke geestelijkheid. Zodanig dat het als een schok komt als we horen dat een priester, bisschop of paus zegt dat bekering tot het Katholicisme van het allergrootste belang is. Het komt meer voor dat we verontschuldigingen horen voor het historisch feit dat Katholieke missionarissen het reddende geloof brachten aan autochtone bevolkingen van verschillende landen, dikwijls ten koste van hun leven.

  De kern van dit alles is een eenvoudige vraag: geloof je dat het lidmaatschap in de Katholieke Kerk noodzakelijk is voor redding?

  Als je die vraag niet kunt beantwoorden met een volmondig JA! kun je geen doeltreffende missionaris zijn. Als je niet van oordeel bent dat Christus EEN Kerk opgericht heeft met als doel de sacramenten over te brengen en zo de genaden die nodig zijn voor de hemel door te geven, zul je nooit de moed hebben deze schat met anderen te delen. Als je gelooft dat mensen “goed zitten in hun geloof waar ze zijn” en hen geen reden heeft om het Katholicisme te overwegen, kun je onbewust je rol verwaarlozen die God je gegeven heeft om hen tot een leven van eeuwig geluk te roepen.

  Nu hebben we meer dan ook Katholieken nodig met een apostolische ijver, dat komt van een delen in Gods liefde voor zielen en Zijn verlangen dat ze een eeuwigheid met Hem doorbrengen in de Hemel. Ik hoop dat mannen en vrouwen van dit kaliber nog altijd bestaan omdat Christus beloofde dat de Kerk zich zal handhaven en zij kan zeker niet overleven zonder hen.

  De waarheid is dat we niet werkloos moeten toekijken en hopen dat leiders zullen opstaan. We kunnen niet wachten op priesters. We kunnen niet wachten op bisschoppen. We kunnen zelfs niet wachten op de paus.

  Het is aan ons. Elke dag, waar we ook gaan, ambassadeurs te zijn voor Onze Heer en Zijn Heilige Kerk.

  30-03-2016, 17:29 Geschreven door Claudia  


  29-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolging volgens Bayside deel 2

   “DE VERVOLGING BINNEN HET HUIS VAN GOD ZAL ZWAAR ZIJN”
  "Vooraleer deze strijd over is, zullen velen die standvastig blijven om de eer van Mijn Zoon te verdedigen onderhevig zijn aan kwellingen.
  Vele martelaren zullen in het Koninkrijk worden opgenomen. De vervolging binnen het huis van God zal zwaar zijn. De volgelingen van de hel zoeken Mijn Zoon’s Huis op aarde te vernietigen. Vele van de toegewijden zullen zwak worden en in de handen van satan vallen, een leven zonder lijden op aarde zoekend. Ze weigeren de werkelijkheid van een eeuwig leven in het Koninkrijk te erkennen.” – OLVrouw, 1 februari 1973 

  VERVOLGING EN VERWERPING
  "Vele manifestaties zullen gegeven worden voor de stichting van de mensheid. Mijn Zoon heeft deze manier gekozen om over jullie hele wereld te gaan en vele zieners te vinden om de boodschap van jullie redding te brengen. Deze zieners, Mijn kind, hebben veel vervolging en verwerping geleden.
       "Jullie wereld, jullie land is een poel van immoraliteit geworden! Jullie kinderen—tenzij jullie als ouders je rol van ouders opneemt en jullie kinderen met discipline terug bij Mijn Zoon brengt, zal er veel tandengeknars en geween zijn, maar te laat, te laat, Mijn kinderen!” –
  OLVrouw, 6 december 1974 

  ALLEN DIE MIJN ZOON ERKENNEN
  “Als jullie land en de wereld verder verzinken in diepe duisternis, zullen al degenen die Mijn Zoon erkennen veel vervolging kennen.” –
  OLVrouw, 25 juli 1974 

  VERWACHT OPPOSITIE
  "Mijn kinderen, jullie moeten veel oppositie en vervolging verwachten. Als jullie van de materialistische wereld waren, zouden ze jullie aanvaarden. Maar Wij, Mijn kinderen, aanvaarden jullie als een van Ons, omdat jullie geboren zijn uit de Geest.
      
  "Wat wint een mens, Mijn kinderen, als hij de hele wereld wint maar zijn ziel verliest? Het Koninkrijk van de Hemel zal voor eeuwig gesloten zijn voor hem. Een eeuwigheid van vervloeking in de hel of vele jaren vagevuur wachten hem. Je kunt niet onderhandelen met de mens en jullie God!” – OLVrouw, 31 december 1974 

  VOLHARD EN JULLIE ZULLEN GERED WORDEN
  "Mijn kinderen, word wakker uit jullie slap. Zullen degenen die gered zijn, maar met weinigen zijn? Mijn kinderen, dat zal jullie beslissing zijn. Ik herhaal: terwijl de wereld schreeuwt om vrede, liefde en naastenliefde, zaaien ze haat en vernietiging! De woorden die uit de mond komen, komen niet van het hart!
  Woorden van vernietiging! De Eeuwige Vader kijkt in jullie hart. Geen mens mag oordelen over een ander, maar jullie kunnen je hart niet verbergen voor de Eeuwige Vader.
       "Mijn kinderen, als de korte tijd voorbijgaat zullen jullie een volledige verdwijning meemaken van heiligheid in jullie wereld. De mens zal zich overgeven aan vleselijke pleziertjes; zonde zal een levensstijl zijn, en de goeden zullen vervolgd worden. Maar jullie moeten onthouden in deze vervolging: volhard en jullie zullen gered worden!” –
  Jezus, 10 februari 1977 

  VERVOLGING OMWILLE VAN JEZUS
  "Velen zullen opstaan in de komende dagen, vervolging doorstaan om Mijnentwil. Ik zeg jullie, Mijn kinderen: jullie zullen Mijn weg volgen als de draak jullie aarde bezet. De draak, Mijn kinderen, is het beest, de machten dat nu 666 vormen op jullie aarde. Jullie zullen de gezichten en machten van het kwaad leren kennen.
       "Luister goed, Mijn kinderen, naar de raad van Mijn Moeder.
  Luister niet naar leerstellingen van demonen. Zoek geen valse herders. Ontwijk hen voor jullie redding en de redding van jullie gezinsleden.” – Jezus, 18 juni 1977 

  GROTE VERVOLGING
  "Mijn kinderen, ik heb beloofd jullie te begeleiden in de komende dagen. Ik kan jullie geen rustig leven van rijkdom of materiele welstand beloven. Ik kan jullie enkel de realiteit van wat er komen gaat brengen. Jullie land zal grote beproevingen moeten doorstaan. Al degenen die Mijn Zoon verdedigen zullen grote vervolging moeten doormaken.
       "De machten zijn nu gegroeid boven alle verwachting. De kwade machten van duisternis hebben de controle nu, Mijn kind.
       "Vele gebeden van verzoening zijn opgestegen naar de Hemel uit de harten van Onze geliefde kinderen op aarde. Maar de balans weegt echter zwaar door naar links.” –
  OLVrouw, 21 augustus 1974 

  VELE OFFERZIELEN
  "Word wakker uit jullie slaap, geestelijken in Mijn Zoons Kerk. In hoogmoed en arrogantie hebben jullie Mijn raad van de Hemel geweigerd. Jullie hebben jullie afgekeerd van Mij. Jullie hebben degenen die Ik gezonden heb vervolgd. Jullie hoogmoed en arrogantie zullen jullie doen vallen. Vele mijters zullen in de hel belanden. Is het dit wat jullie willen?
       "Degenen die luisteren naar Mijn raad, handel ernaar want de tijd is kort. Er zullen vele offerzielen zijn in deze laatste dagen, Mijn kind en Mijn kinderen. Vervolging zal groot zijn onder de kinderen van God, want de wereld zal de zijne opeisen. En als jullie niet van deze wereld zijn, zullen jullie niet erkend worden.” –
  OLVrouw, 18 juni 1981 

  GENADE VAN STANDVASTIGHEID
  "Mijn kinderen, bid voortdurend. De gebeden moeten niet uit een boek komen, maar uit jullie hart.
  Til jullie harten op in geloof. Geloof en de weg zal jullie gegeven worden. Ik zegen jullie allen, Mijn kinderen, en Ik zend je de genade van standvastigheid met het oog op tegenstand en vervolging. Mijn kinderen, bid voortdurend. Ik kan het niet genoeg benadrukken, want gebed is een van jullie grootste wapens.” – OLVrouw, 7 december 1978 

  VERVOLGING GROEIT
  "Je zult zien dat velen op het kruis zullen geplaatst worden als slachtoffers van hun Geloof. Al degenen die Mijn Zoon volgen zullen een zeer zwaar kruis te dragen hebben. De vervolging groeit. Bereid jullie voor; trek jullie terug uit jullie wereld, die gegeven werd aan satan. Bewaar het Geloof in jullie huis, in de harten van degenen die jullie liefhebben.” –
  OLVrouw, 6 april 1974 

  29-03-2016, 15:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lazarus en de rijke man

  Lazarus en de rijke man

  Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot. “Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.”

  Maar Abraham zei: “Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.” Maar de rijke zei: “Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.” Maar Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.” Maar hij zei: “Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.” Maar Abraham antwoordde: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.”

  Boodschap van John Leary : donderdag, 25 februari 2016:
  Jezus : “Mijn volk, in het Evangelie lazen jullie over de rijke man die in de hel leed, omdat hij weigerde de arme bedelaar, Lazarus te helpen. Dit verhaal toont de mensen de consequenties van hun handelingen en laat de bestemming van hun ziel zien. Je hebt verhalen gelezen van mensen die bijna doodervaringen hadden en zich in de hel bevonden. Ze riepen om Mijn hulp en zeer weinigen werd een tweede kans gegeven in hun leven wanneer ze terug in hun lichaam traden. Die zielen die de vlammen van de hel ervaarden, veranderden hun leven en vereerden Mij en hielpen hun naaste.

  Wanneer de mensen gezegend zijn met de Waarschuwing zullen allen zien naar waar hun leven hun leidt, naar de hemel, het vagevuur of de hel. Zij die de hel ervaren in hun mini-oordeel zullen een tweede kans gegeven worden om hun eeuwige bestemming te veranderen. Dit zal een zegen zijn gegeven aan alle zondaars die leven in de tijd van de Waarschuwing. Spijtig genoeg zullen enkel sommige zielen hun wegen veranderen wanneer ze terugkeren naar hun lichaam, terwijl de rest zal weigeren Mij te dienen en zij zullen voor eeuwig lijden in de vlammen van de hel. Jullie moeten bidden voor jullie familieleden en vrienden, en helpen hen te begeleiden naar Mij na hun Waarschuwingservaring. Als de zielen die veroordeeld zijn tot de hel en niet wakker worden en naar jou luisteren, kunnen ze voor eeuwig verloren zijn. Daarom moeten jullie bidden voor jullie familieleden en vrienden omdat dat hun redding kan betekenen als gebedsmiddelaar. Bid voortdurend, maar op het einde moeten deze zielen zelf voor Mij kiezen. Ik dwing de zielen niet om Mij lief te hebben.”

  29-03-2016, 00:00 Geschreven door Claudia  


  27-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolging volgens Bayside deel 1

  VERVOLGING
  "Allen die meedoen in de komende strijd moeten het martelaarschap aanvaarden. Het betekent niet noodzakelijk de lichamelijke dood, maar het zal vervolging betekenen.
  Blijf standvastig in het geloof. Houd het geloof in de harten van degenen die jullie liefhebben. Laat jullie naastenliefde uitgaan naar al jullie broeders en zusters over de hele wereld. Bid voortdurend." - OLVrouw, 2 oktober 1974

  VOORBEELD VAN DE HEILIGEN
  "Jullie moeten jullie kinderen kennis van heiligen bijbrengen. Hun voorbeeld is het licht, Mijn kinderen. Degenen die jullie nu als idolen stellen zijn creaties van satan. Jullie moeten het voorbeeld van jullie heiligen erkennen en volgen. Degenen die deze eer te beurt is gevallen door jullie heilige Kerk. Zij wonnen hun kronen niet zonder beproeving, verwerping en dikwijls martelaarschap." -Jezus, 5 juni 1975 

  GEREINIGD
  "De heiligen en degenen die gereinigd werden door het bloed van martelaarschap, schreeuwen allen om vergelding tegen een zondige mensheid en de gruwelen die de Eeuwige Vader beledigen—gruwelen in het Huis van God!" - St. Michael, 13 september 1974

  WEINIGEN
  "Vele martelaren zullen opstaan in de komende dagen, en verdedigers van het Geloof. Draag jullie kruisen, Mijn kinderen, want degenen die zullen gered worden zullen met weinig zijn." - Jezus, 10 november 1975

  ONMIDDELLIJKE OPNAME
  "Mijn kinderen, zijn er zo weinig die willen lijden om het Geloof? Zijn Mijn kinderen de nood voor lijden en martelaarschap om het Geloof vergeten? Jullie begrijpen niet, Mijn kinderen, dat martelaarschap onmiddellijke opname in de Hemel betekent. Is dat het niet waard om voor te vechten?" - OLVrouw, 20 november 1978

  BEREID JULLIE VOOR OP GROTE VERVOLGING
  "Mijn hart is zeer verdrietig dat ik je deze dringende boodschap van de Hemel moet brengen. De Eeuwige Vader heeft Mij gezonden als Middelares van God tot de mensen van over heel de aarde, waarschuwingen gevend van de Hemel tot de mensheid, waarschuwingen dat maar weinigen naar geluisterd hebben. En nu nadert het uur van duisternis en verdriet. Vele ouders zullen tranen van angst wenen door de komende gebeurtenissen.
       "Mijn kinderen, alsjeblieft als jullie Moeder vraag ik jullie in naastenliefde verder te gaan en jullie broeders en zuster te waarschuwen dat ze zich moeten voorbereiden op grote vervolging. Er zullen nu vele catastrofes jullie aarde ten deel vallen tot de grote Waarschuwing, en dan de laatste Kastijding. O Mijn kinderen, willen jullie niet naar Mij luisteren?” – OLVrouw, 20 november 1978

  HET CHRISTENDOM WEGGENOMEN
  "Mijn lieve ouders, alsjeblieft! Luister naar jullie Moeder. Luister naar wat Ik jullie te zeggen heb, want Ik vertel jullie de waarheid. De Eeuwige Vader ziet alles, en laat ons weten wat er op aarde gebeurt dat de vernietiging brengt. Jullie kinderen wordt het Christendom weggenomen uit hun leven, en ze geloven niet meer in de bovennatuurlijke dingen van God, maar de diabolische werkwijze van satan.” - OLVrouw, 18 juni 1987

  POLITIEKE EN FINANCIELE MACHTEN
  "Er is een octopus (Illuminati), een web van kwaad in jullie wereld. Politieke en financiele machten—ze hebben zich verenigd om het Christendom te vernietigen. Mijn kinderen, de Luciferianen zijn nu in grote getale op jullie aarde.
  Ze werken door middel van personen, plaatsen en dingen. Onthoud dit, Mijn kinderen: personen, plaatsen en dingen." - OLVrouw, 18 juni 1978

  GEBED WORDT GEMEDEN
  "Gebed is voor velen geen manier van leven meer. Daarom heeft het communisme zo’n grote invloed in jullie land en in andere landen ter wereld. De gebeden die aan jullie gegeven worden in jullie kindertijd zullen altijd herinnerd worden; maar er zijn er ook die deze gebeden niet geleerd hebben in school, want gebed wordt gemeden in vele streken in jullie land en de wereld. Er waren er maar een paar zonder geloof nodig om de vlag neer te halen, want zelfs jullie vlag wordt geschonden.” - OLVrouw, 2 oktober 1987

  RELIGIE WORDT DOOR DE STAAT GECONTROLEERD IN COMMUNISTISCHE LANDEN
  "In vele landen in jullie wereld lijkt het dat de communistische leiders religies toelaten onder hun heerschappij. Maar dit is bedrog, ze worden door de staat gecontroleerd." - OLVrouw, 13 mei 1978

  OLVROUW KENDE VERVOLGING
  "Ik werd geeerd door de Vader in Mijn jonge jaren die ik doorbracht in afzondering. Maar ook Ik was niet zonder vervolging toen Ik het apostelschap van Mijn Zoon verder zette.
       "Jullie moeten nooit toegeven aan jullie menselijke zwakheden, want jullie zullen sterkte gegeven worden om jullie missie te voltooien.
       "Het is triestig om in de toekomst te kijken, Mijn kind, en te weten dat de vijanden van jullie God plannen om een goddeloze leider aan de macht te helpen. De rechtvaardige zal veel laster en vervolging moeten ondergaan.
  Het is het teken van jullie tijd.” – OLVrouw, 14 augustus 1974 

  JACINTA’S BOODSCHAP
  "Ja, ik probeerde iedereen te waarschuwen van wat zou gebeuren met de wereld in de toekomst. OLVrouw zei dat de Paus in Rome grote vervolging zou lijden, en dat veel vervolging van de zijnen zou komen, van degenen die hij vertrouwde. Daarom werd de foto aan jou gegeven, om de boodschap aan de wereld te geven.
       "Het is waar dat ik een laatste boodschap heb gegeven, maar ik kon de datum niet geven. Enkel de wereld waarschuwen dat een grote Waarschuwing zou komen voor de mensheid. Het zal een grote cataclysme Waarschuwing zijn, en dan zal er een groot Mirakel volgen, en daarna als er niets verandert en de mens de Vader blijft beledigen, Hij deze verschrikkelijke beproeving zal zenden. Want er zal een grote Oorlog zijn en een grote verschrikkelijke Kastijding." –
  St. Jacinta, 8 juni 1974 

  VERVOLGING ZAL HEERSEN IN DE KERK
  “Michael is de bewaker van Mijn Zoon’s Huis.
  Michael zal binnengaan in Mijn Zoon’s Huis. De deuren zullen gesloten worden. Vervolging zal heersen in het Huis van Mijn Zoon, en al wat rot is zal vallen.
       "Bid veel, Mijn kind. Bid voortdurend en wees waakzaam. Bid rozenkransen over de hele wereld-kraal voor kraal, ziel voor ziel in jullie natie en over de hele wereld. Jullie leven nu in de dagen van beproeving en jullie zullen allen beproefd worden en jullie rechtmatige beloning van de Vader ontvangen."
  – OLVrouw, 22 mei 1974 

  DE VERVOLGING ZAL GROOT ZIJN
  "De vervolging van al degenen die Mijn Zoon in waarheid, in het licht volgen en verdedigen zal groot zijn. De meesters van bedrog verzamelen zich als aasgieren om een samenzwering van kwaad in werking te stellen. Dat komt omdat de mensheid zich heeft overgegeven aan alle vormen van kwaad.
       "De tijd gegeven door jullie profeten, de tijd is gekomen. Jullie zullen allen jullie sacramentalien dragen in de strijd die de komende tijd zal woeden. Wat in de toekomst zou gebeuren zal nu gebeuren. Jullie wereld zal gedoopt worden door vuur. Velen zullen sterven in de grote vlam van de Bol van Verlossing.” –
  OLVrouw, 26 mei 1976 

  VELEN ZULLEN DE BOODSCHAP VAN OLVROUW VERWERPEN
  "We kennen de komende beproeving voor allen die zoeken de waarheid aan de mensheid te brengen. Velen zullen de boodschap van Mijn Moeder verwerpen, en velen van Onze kinderen van het licht zullen grote vervolging meemaken als ze zoeken de Boodschap van de Hemel aan hun broeders en zusters te brengen.
       "Er zullen vele doornen onder de rozen zijn, maar op het einde van jullie weg, Mijn kinderen, is er een bijzondere kroon dat jullie wacht." –
  Jezus, 5 juni 1975 

  VELE GROTE HEILIGEN ZULLEN OPSTAAN
  "Word nu wakker uit jullie slaap en zoek terug te keren van jullie koers naar vernietiging door op jullie knieen te vallen en oprecht te bidden tot de Eeuwige Vader.
       "Jullie mensen hebben gezocht de stem van Mijn Moeder in jullie wereld tot zwijgen te brengen. Jullie zullen niet blijven de stemmen over de wereld tot zwijgen te brengen, want anders zaaien jullie de zaden van jullie vernietiging!
       "Amen, amen, Ik zeg jullie: tenzij de mensheid terugkeert naar God de Eeuwige Vader in zijn leven, zal hij niet de jaren op twee handen kunnen tellen!
       "De huidige generatie, Mijn kind, zal door de vuurproef van lijden moeten. Vele grote heiligen zullen opstaan uit deze vervolging.” –
  Jezus, 5 juni 1975 

  DE KAARSEN OP AARDE
  "Zoals het was in de tijd van Noach, zoals het was in de dagen van Sodom en Gomorra, zo zal het zijn op jullie aarde.
  De mens zal vlug in de afgrond vallen. Waarom? Omdat hij zijn hart heeft gehard en zijn oren heeft gesloten voor de waarheid. Hij heeft zich overgegeven aan alle vormen van vleselijke pleziertjes. Zonde is een manier van leven geworden in jullie land en in de landen over heel jullie aarde.
       "De kinderen van God, de kaarsen op aarde, Mijn kind, zullen veel vervolging moeten ondergaan door de volgelingen van de duisternis.” –
  Jezus, 31 december 1975 

  “ER KUNNEN GEEN GENADEN WORDEN GESCHONKEN AAN EEN GESLOTEN HART”
  “Jullie moeten grote vervolging verwachten, Mijn kind. Genaden zullen overvloedig worden gegeven, maar het zal voor degenen zijn die erom vragen. Er kunnen geen genaden worden geschonken aan een gesloten hart.” –
  OLVrouw, 1 februari 1975 

  DE MACHTEN VAN HET KWAAD RUSTEN NIET
  "De machten van het kwaad rusten niet in hun strijd tegen jullie, Mijn kind. Je moet veel vervolging verwachten, want de volgelingen van de duisternis hebben stenen harten. En het licht—Mijn kind, het is moeilijk om met licht door te dringen in stenen harten.
       "Jullie grootste wapen zal gebed en boetedoening zijn. Velen kunnen enkel gered worden door gebed en offers.” –
  Jezus, 18 juni 1975 

  EEN ZWAAR KRUIS
  "Ik heb je in het verleden voorbereid, Mijn kind, op veel vervolging. Allen die Mijn Zoon volgen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Het is door lijden dat je een graad van perfectie kan halen.
       "Elk moment van je leven is niet verkwist als je een eenvoudige les leert op de weg naar heiligheid. Je moet elke moment van je leven en lijden opdragen als een offer, als boete voor jullie ziel of voor de redding van andere zielen. Bedenk, Mijn kind, door de uren van je dag, hoeveel genaden je kunt verzamelen voor de wachtende zielen in het vagevuur, vooral degenen die in de steek gelaten worden door hun geliefden. Want wanneer je uit het zicht bent, ben je ook uit het hart.” –
  OLVrouw, 28 september 1974  

  27-03-2016, 21:56 Geschreven door Claudia  


  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zalig Pasen!!  JEZUS IS VERREZEN! ALLELUIA!

  26-03-2016, 23:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd

  Uit : restkerk.net

  Nederland en België: twee landen die zich ver van God hebben verwijderd

  Door Crusader op 18/12/2015

  Hoewel vrijwel heel West-Europa God de rug heeft toegekeerd zijn België en Nederland toch één van de meest goddeloze landen geworden. De eens zo christelijke landen hebben gedurende de laatste 50 jaar alle mogelijke wetten ingevoerd die indruisen tegen Gods geboden. We geven u een overzicht en we zullen in dit artikel vaak citeren uit het Boek der Waarheid.

  1. Invoering van de handcommunie

  In 1965 werd vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, door een aantal bisschoppen (vrijmetselaars!) zoals kardinaal Suenens, de Communie in de hand ingevoerd in Nederland en België. Dit was in directe ongehoorzaamheid aan de toenmalige paus. Elders in de wereld gebeurde dit nog zoals vroeger, op de tong. Echter, al gauw verspreidde deze heiligschennende vorm van Communie ontvangen zich ook naar andere landen.

  2. Invoering van de abortuswet

   In 1981 werd in Nederland de ‘Wet afbreking zwangerschap’ goedgekeurd en deze trad in werking in november 1984. In 1985 werden er ca 17.000 abortussen uitgevoerd, in 2001 waren dat er 28.000. Vanaf 2002 bleef het aantal stabiel op ongeveer 28.000. In 2006 werd 1 op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus.  Er wordt geschat dat er vanaf 1985 tot nu reeds meer dan 800.000 abortussen werden uitgevoerd.

  In 1990 volgde België. Koning Boudewijn weigerde de abortuswet te ondertekenen, maar kardinaal Danneels fluisterde hem in om het toch te doen. De Koning volhardde echter en werd daardoor 3 dagen afgezet, volgens de regering “omdat hij onbekwaam was om te regeren”. In België werd in 2007 één op de 7 zwangerschappen beëindigd door een abortus, en het jaarlijks aantal abortussen steeg van ca 10.000 in 1993 naar ca 18.000 in 2007. Er wordt geschat dat er in totaal reeds ca 500.000 abortussen werden gepleegd in België. De meest voorkomende “noodsituaties” die worden aangehaald zijn 1. momenteel geen kinderwens; 2. de vrouw voelt zich te jong en 3. voltooid gezin of genoeg kinderen.

  In Nederland zijn er 17 abortusklinieken, in België zijn er 28 (in Brussel alleen al 14!).

  3. Invoering van het homohuwelijk

  Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde. Dat gebeurde op 1 april 2001. Men stelde dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor homoseksuelen. Sinds 2004 is het ook mogelijk om een homohuwelijk te laten inzegenen in bepaalde protestantse kerken in Nederland. Jaarlijks wordt in Amsterdam de ‘Gay Pride’ georganiseerd, een uiterst decadente gebeurtenis.

  België was het tweede land ter wereld dat het homohuwelijk goedkeurde, op 1 juni 2003. Kardinaal Danneels feliciteerde achteraf Verhofstadt met de invoering van de nieuwe wet. Officieel werd ook hier het burgerlijk huwelijk opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht, waardoor het burgerlijk huwelijk “geslachtsneutraal” werd. In 2006 werd het mogelijk gemaakt dat homoseksuelen kinderen konden adopteren. Per jaar worden iets meer dan 1000 ‘homohuwelijken’ gesloten.

  4. De invoering van de euthanasiewet

  Opnieuw was Nederland het eerste land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 12 april 2001. De euthanasie mag enkel gepleegd worden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, en is toegestaan vanaf 16 jaar. In 2013 werden naar schatting een kleine 5000 mensen geëuthanaseerd.

  België was het tweede land ter wereld dat euthanasie goedkeurde, op 28 mei 2002. De voorwaarde is dat er ondragelijk uitzichtloos fysiek of psychisch lijden is, als gevolg van ongeneselijke ziekte door ongeval of aandoening. De wet werd door koning Albert II ondertekend. Sinds de invoering van de wet werden er al meer dan 8000 mensen geëuthanaseerd. De jaarlijkse cijfers zijn in stijgende trend.

  Op 28 februari 2014 werd in België, als eerste land ter wereld, de euthanasiewet uitgebreid naar minderjarigen. Voorwaarde is ook hier dat de minderjarige “oordeelsbekwaam” is. Deze wet werd ondertekend door koning Filip.

  We moeten ons dus geen blaasjes wijsmaken dat God onze landen niet zal straffen. De Kastijding is nog niet aangebroken, al laat God zijn toorn wel al voelen door kleinere gebeurtenissen. Eerst moet de Waarschuwing komen en dan is de tijd aangebroken voor de Grote Kastijding. Bid, bid, bid om deze zoveel mogelijk af te zwakken!

  Een artikel van de redactie/eigen berichtgeving. Bron: wikipedia.

  26-03-2016, 22:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 17/3

  MIJN WAARSCHUWING KOMT IN HET MIDDEN VAN DE BEPROEVING; ENKEL JULLIE HEMELSE VADER KENT DE DAG EN HET UUR!

  17 MAART 2016 – 9H50 A.M.

  DINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID


  Mijn vrede zij met jullie, mijn Volk.

  Het vuur van mijn gerechtigheid, het vuur van de zuivering komt dichter naar de aarde en de wetenschappers kunnen het niet stoppen; alles wat geschreven staat zal gebeuren; de gebeurtenissen komen onverwacht en zullen het overgrote deel van de mensheid overvallen zonder dat ze voorbereid zijn. Grote vuurbollen komend van de ruimte zullen op de goddeloze naties vallen; het vuur van mijn gerechtigheid komt eraan en niets of niemand kan het stoppen. Het is mijn heilige gerechtigheid die alles zal zuiveren.

  Mijn erfgenamen, trek jullie terug in gebed en vrees niet omdat jullie ogen het loon zullen aanschouwen dat de slechten zullen ontvangen. Duizend zullen er vallen aan jullie linkerkant en tienduizend aan jullie rechterkant, maar jullie zullen niets ondervinden omdat jullie je vertrouwen in de Heer gesteld hebben. Ik heb orders gegeven aan mijn Heilige Engelen dat ze jullie bewaren op jullie weg; ze zullen jullie dragen in hun armen en jullie voeten zullen zich niet aan een steen stoten.

  Psalm 91 : 7-12 : Al sneuvelen er duizend aan je ene zij, tienduizend zelfs aan je rechter: niemand zal jou raken. Doe je ogen open, dan zul je zien hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht, heer! Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent. Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot.

  Ik ga het kaf uittrekken aan de wortel, zodat enkel het koren overblijft. Mijn engelen zijn reeds klaar om de oogst binnen te halen, ze wachten enkel nog op mijn signaal om het kaf van het koren te scheiden.

  Ik brand van ijver voor mijn schepping en ik zal niet toelaten dat de hoogmoed van de mens van de laatste tijden hetgeen ik met zoveel liefde geschapen heb vernietigd. De oorlog, de hongersnood, de plagen, de vervolging, de barensweeen van mijn schepping en het vuur van mijn gerechtigheid zullen deel uitmaken van de aangekondigde beproeving. Enkel degenen die vertrouwen hebben in de Heer en standvastig blijven in geloof zullen de kroon van het leven ontvangen.

  Mijn waarschuwing zal middenin de beproeving plaatsvinden; enkel jullie hemelse Vader kent de dag en het uur. Opnieuw zeg ik jullie, bereid jullie voor omdat deze dagen eraan komen; verlies het beetje tijd van barmhartigheid dat jullie overblijft niet voor aardse dingen te zoeken; want in waarheid zeg ik jullie dat niets wat jullie zien, zullen jullie terugzien. Ik zal alles herscheppen en het oude zal passeren en men zal het zich niet meer herinneren.

  Mijn hemelse trompetten zullen opnieuw weerklinken van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden. Ze zullen een aankondiging zijn aan de mensheid dat ze zich voorbereid op de dagen van de gerechtigheid die zullen beginnen. Stervelingen, dat jullie je niet ’s nachts laten overrompelen om jullie leven in orde te stellen, want alles zal onverwachts gebeuren en velen zullen niet de tijd hebben om hun leven in orde te stellen! Ontwaak, ontwaak jullie lauwen van hart en mensheid die in de zonde vertoeft, want de dagen van de beproeving komen eraan en er is geen terugweg mogelijk! Het zijn de dagen van goddelijke gerechtigheid, waar er geen barmhartigheid meer zal zijn. Waarop wachten jullie, dwazen om terug te keren naar God? De nacht komt en daarmee mijn gerechtigheid en ze zal jullie treffen in de zonde; denk na en wijzig jullie weg, zodat jullie morgen niet moeten weeklagen.

  Jullie Vader, Yahweh, Heer der Naties.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  26-03-2016, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opname volgens Bayside

  DE OPNAME VOLGENS BAYSIDE

  In de bijbel staat over de opname het volgende: Lucas 17:34-35 : Die nacht, zeg Ik je, zullen er twee mannen op een bed liggen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen koren malen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.’

  Matteus 24:40-42 : Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.

  OPNAME

  “Ik geef je een grote genade, Mijn kinderen, te weten dat velen zullen opgenomen worden van jullie aarde voor de grote Kastijding… Vele van jullie nieuwsmedia zullen beweren dat ze opgenomen werden door UFO’s. Oh nee, Mijn kinderen! Ze werden opgenomen in een bovennatuurlijk rijk van de Eeuwige Vader om te wachten op de terugkeer van Mijn Zoon op aarde.” – OLVrouw van de Rozen, 7 december 1976

  Jezus – “Mijn kinderen, er zijn veel goede mensen die gered moeten worden. Ik kan jullie echter geen leven zonder doornen beloven op jullie aarde. Vele goede mensen zullen lijden met de slechten. Er zal een opname zijn van de goede mensen; velen zullen sterven in hun aardse lichamen en velen zullen opgenomen worden in de opname.” 15 juli 1977

  Jezus – “Twee mannen zullen aan het werk zijn op het veld. De ene zal opgenomen worden, de andere blijft. Hij zal zeggen: ‘Waar is hij heen? Hij is verdwenen zonder waarschuwing’. Twee vrouwen zullen samen werken. De ene zal opgenomen worden, de andere niet. Waar is ze heen? Het mysterie zal zich ontrafelen. Het is het plan van de Eeuwige Vader dat velen zullen opgenomen worden onder jullie. Ik beloof dat in die dagen dat degenen die standvastig blijven Mij zullen ontmoeten om Mijn Koninkrijk van vrede en vreugde op te richten.” 31 januari 1976

  Jezus – “Zonde is waanzin, en een zondige mens zal de wereld in vuur zetten. Een wereld in vuur en naties die verdwijnen op aarde! Velen zullen opgenomen worden in de opname. Mijn kinderen, de Eeuwige Vader heeft een plan voor elk leven dat Hij heeft geplaatst op aarde.” 27 mei 1978

  Jezus – “Onthoud dat zonder gebeden en verzoening, de wereld zal verwoest worden. De Derde Wereldoorlog zal geen steen opeen laten. Er zal geen aarde zijn, er zullen geen mensen zijn; maar een groep zal opgenomen worden in de Hemel, Mijn kind en Mijn kinderen, om de verschrikkelijke verwoesting af te wachten dat de mensheid zal overvallen.” 28 mei 1983

  26-03-2016, 21:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kruisweg deel 2

  Achtste statie: Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, U komt een groep vrouwen tegen die langs de weg staan. Ze zijn verdrietig. Je stopt en zegt bemoedigende woorden tegen hen. Hoewel je in de steek gelaten bent door Uw vrienden en in hevig lijden verkeert stopt U en probeert U hen te helpen.

  Ik reageer soms als een kind. Ik ben soms zo met mezelf bezig dat ik de noden van anderen vergeet. Ik neem ze voor lief en negeer hun noden. Help mij meer aan anderen denken. Help me te herinneren dat ook anderen problemen hebben. Help me te reageren zelfs al heb ik het druk en ben ik met mijn eigen problemen bezig.

  Mijn Jezus, U biedt troost aan de godvruchtige vrouwen van Jeruzalem die weenden over U. Troost mijn ziel met Uw teder medelijden, want in Uw medelijden ligt mijn vertrouwen. Moge mijn hart altijd reageren op het Uwe.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Negende statie: Jezus valt een derde keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, uw tocht was lang. Je valt opnieuw onder uw kruis. Je weet dat je tocht ten einde is. Je staat terug op om verder te gaan.

  Ik voel dat ik mijn zwakheden zou moeten overwinnen, maar ik word moedeloos wanneer ik telkens weer geconfronteerd word met dezelfde problemen. Soms geraak ik afgemat. Wanneer ik gezondheidsproblemen heb kan ik ontmoedigd raken en depressief.

  Help mij te denken aan het kruis dat U droeg. Help mij hopen dat ik de nodige veranderingen in mijn leven kan verrichten. U gaf niet op. Ik kan ook de kracht hebben om op te staan.

  Mijn Jezus, door al de bittere ellende die U ervaarde smeek ik U mij niet te laten vallen in zonde. Ah, mijn Jezus, ik zou liever sterven dan U opnieuw te beledigen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Tiende statie: Jezus kleren worden afgepakt


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  De soldaten merken dat je iets kostbaars hebt. Ze ontdoen je van je kleed en dobbelen erom. Je wonden worden opnieuw geopend. Sommige mensen in de menigte lachen u uit. Ze dagen u uit een mirakel te verrichten. Ze hebben niet door dat u het grootste mirakel van alle zult doen.

  Soms vertel ik verhalen dat onrespectvol zijn voor anderen. Ik kan onreine gedachten hebben. Soms ben ik een slecht voorbeeld voor jonge mensen.

  Help me om mezelf zuiver en rein te houden. Help me opbouwende dingen te zeggen voor de mensen rond mij. Help me de wereldse verlangens te bedwingen zodat ik meer op Jezus ga gelijken. Help me een goed voorbeeld te zijn voor anderen.

  Mijn Jezus, ontdaan van uw kleding, ontdoe mij van liefde voor aardse zaken en zonde.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  U wordt op het kruis gelegd dat u zo ver hebt gedragen. De soldaten nagelen grote spijkers in uw handen en voeten. U voelt u in de steek gelaten door de mensen die u zo graag ziet. De mensen lijken gek te zijn geworden. U hebt niets dan goed gedaan en toch nagelen ze u aan het kruis.

  Soms discrimineer ik anderen. Zelfs zonder na te denken, oordeel ik anderen omwille van hun kleur, intelligentie, naam enz. Ik vergeet dat ik moet leven als broeder of zuster met alle mensen. Soms gebruik ik harde woorden als ik spreek tot mijn kinderen en gezinsleden. Ik kan gemakkelijk naar iets zoeken wat niet belangrijk is en het opblazen tot iets belangrijks.

  Help mij te kijken naar de mensen rond mij. Help me het lijden en de pijn te zien die ik veroorzaakt heb aan anderen. Help me om het lijden ongedaan te maken dat ik veroorzaakt heb.

  Mijn Jezus, door uw doodsstrijd maak dat ik mijn vlees kruisig door christelijke boetedoening.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Twaalfde statie: Jezus sterft op het kruis


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Als Jezus op het kruis hing, vergaf hij de soldaten die Hem gekruisigd hadden, en bad hij voor zijn moeder en vrienden. Jezus wilde dat elk van ons de mogelijkheid had om voor altijd met God te leven, daarom gaf Hij alles wat Hij had voor ons.

  Jezus, laat mij enige momenten uw liefde voor mij overwegen. Help me u danken voor uw gewilligheid om voor mij te sterven. Help me mijn liefde voor U te tonen!

  Mijn Jezus, drie uren hing u in doodsstrijd, en stierf dan voor mij; laat mij doodgaan voor ik zondig, en als ik leef, dat ik leef voor Uw liefde en trouwe dienstbaarheid.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Dertiende statie: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis gehaald


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, hoe brutaal werd je ter dood gebracht. Hoe voorzichtig werd je van het kruis gehaald. Uw lijden en pijn zijn voorbij en je wordt op de schoot van je moeder gelegd. Het vuil en het bloed worden weggeveegd. Je wordt met liefde behandeld.

  Ik zou de goede dingen moeten zien in de mensen rond mij. Als ik maar kon zeggen hoeveel ik van hen houdt, wanneer ik de kans daartoe heb.

  Help me om het goede in degenen rond mij te zien, vooral degenen die ik het minst graag zie. Help me deze dag te leven als was het mijn laatste. Help me een liefhebbende persoon te worden door mijn grote appreciatie voor degenen rond mij.

  O Maria, Moeder van Smarten, een zwaard doorboorde uw ziel wanneer je Jezus levensloos zag liggen op uw boezem. Verkrijg voor mij vergeving van zonden omdat zonde uw Zoon neersloeg en uw eigen hart verwondde. Verkrijg voor mij genade om een christelijk leven te leiden en mijn ziel te redden.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Veertiende statie: Jezus werd in de tombe gelegd


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, uw lichaam wordt voorbereid om in de tombe gelegd te worden. Jozef van Arimatea gaf U zijn eigen tombe. Hij legde uw lichaam daar en rolde een grote steen ervoor. Wat een triestige dag was het voor zovele mensen.

  Soms ben ik egoistisch. Ik kan ervoor zorgen dat ik eerst alles voor mijzelf heb vooraleer ik wil delen met een ander.

  Help mij denken aan Jozef van Arimatea die zijn leven riskeerde als hij Jezus lichaam aanvaardde. Hij hield zoveel van Jezus dat hij zijn eigen tombe afstond.

  Mijn Jezus, laat me voor U leven zodat ik op een dag bij U mag leven in de hemel als vruchten van Uw lijden en bittere dood.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  26-03-2016, 19:28 Geschreven door Claudia  


  25-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kruisweg deel 1

  Eerste statie : Jezus wordt ter dood veroordeeld


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, U staat heel alleen voor Pilatus. Niemand neemt het op voor U. Niemand helpt U te verdedigen. U hebt Uw hele leven toegewijd om anderen te helpen, om te luisteren naar de zwaksten, zorgend voor degenen die genegeerd werden door anderen. Ze lijken het niet te herinneren als ze zich voorbereiden om U ter dood te brengen.

  Soms voel ik mij in de steek gelaten en bang. Soms voel ook ik mij onfair behandeld worden. Ik heb het moeilijk wanneer mensen mij bekritiseren thuis of op het werk.

  Help me dankbaar zijn voor wat U deed voor mij. Help mij kritiek en onfairheid te aanvaarden, zoals u deed en niet te klagen. Help me te bidden voor degenen die mij pijn deden.

  Mijn Jezus, dikwijls heb ik het doodsoordeel over mij uitgeroepen door mijn zonden; red mij door Uw dood van de eeuwige dood dat ik zo dikwijls heb verdiend.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Tweede statie: Jezus draagt Zijn Kruis


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, toen U Uw Kruis aanvaardde, wist U dat je het te dragen had tot Uw dood op Calvarie. U wist dat het niet gemakkelijk zou zijn, maar U aanvaardde het en droeg het.

  Ik voel mij soms niet geapprecieerd. Soms voel ik zelfmedelijden zelfs al zijn de kruisen die anderen te dragen hebben groter dan de mijne. In mijn zelfmedelijden bied ik anderen geen hulp.

  Mijn Jezus, die door Uw eigen wil het zwaarste Kruis droeg dat ik gemaakt heb door mijn zonden, o, doe mij het zware gewicht voelen, en ervoor wenen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, het kruis dat je droeg was heel zwaar. Je wordt zwak en je valt neer. Niemand wil je helpen. De soldaten schreeuwen tegen je en proberen je recht te doen staan en verder te drijven.

  Ik geef te gemakkelijk op en soms doe ik mijn werk niet zo goed als ik zou willen.

  Mijn Jezus, de zware last van mijn zonden rust op U en doet U neervallen onder het kruis. Ik verwerp mijn zonden en ik vraag U mijn zonden te vergeven; moge Uw genade me helpen ze niet meer te plegen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn Moeder


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, je voelt je zo alleen met al die mensen die tegen U schreeuwen. Je zoekt naar een vriendelijk gezicht in de menigte. Je ziet Uw Moeder. Ze kan het lijden niet stoppen maar het helpt dat ze aan Uw kant staat, dat ze lijdt met U. Ze begrijpt U.

  Ik voel me soms overweldigd door vele dingen. Het leven is zo prestatiegericht en ik maak mij zorgen over mijn toekomst. Ik moet onthouden dat het niet betekent dat ik alle problemen zelf moet oplossen. Ik moet rondkijken en zoeken naar een vriendelijk gezicht voor de hulp dat ik nodig heb.

  Lijdende Jezus en smartvolle Moeder Maria, door Gods genade zal ik jullie geen pijn meer doen of angst veroorzaken.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt het kruis dragen


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, de soldaten worden ongeduldig. Dit duurt langer dan ze hadden gewild. Ze zijn bang dat je het niet zult halen tot Golgotha. Ze duidden een man aan uit de menigte en maken dat hij helpt je kruis dragen. Hij keek enkel toe en nu moet hij helpen je kruis dragen.

  Ik probeer zo weinig mogelijk te doen. Anderen kunnen mijn hulp nodig hebben en ik negeer dat. Zelfs wanneer ik gevraagd wordt te helpen beweer ik soms het te druk te hebben.

  Mijn Jezus, degene die hielp Uw kruis dragen was gezegend. Ook ik zal gezegend worden als ik geduldig mijn kruisen draag die U mij zendt tijdens mijn leven. Mijn Jezus, geef mij de genade dit te doen.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Zesde statie: Veronica veegt het gezicht van Jezus af


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Jezus, plotseling komt een vrouw uit de menigte. Haar naam is Veronica. Je kunt zien hoe bezorgd ze is om U. Ze neemt een doek en begint het bloed en zweet af te vegen van uw gezicht. Ze kan niet veel doen maar ze doet wat ze kan.

  Ik zie de noden rond mij. Maar ik doe alsof ik het niet opmerk. Soms zou een collega, vriend of familielid hulp kunnen gebruiken maar ik reageer niet omdat ik bang ben dat ze meer vragen dan ik wil doen.

  Mijn tedere Jezus, die een afdruk van Uw heilige gezicht achterliet op het doek waarmee Veronica uw zweet afveegde. Laat op mijn ziel een blijvende afdruk achter van Uw bittere pijnen die U hebt doorstaan.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer


  We aanbidden U, O Christus, en we prijzen U omdat U de wereld heeft verlost door Uw heilig Kruis.

  Dit is de tweede keer dat U valt onderweg. Naarmate het kruis zwaarder wordt kunt u steeds moeilijker rechtstaan. Maar U blijft doorgaan en geeft niet op.

  Ik word soms ongeduldig en vind het moeilijk om in mijzelf te geloven wanneer ik faal. Het is gemakkelijk om te wanhopen over kleine dingen.

  Help mij wanneer de dingen er moeilijk uitzien voor mij. Zelfs wanneer het hard is help me rechtstaan en verder doen zonder mij te vergelijken met anderen.

  Mijn Jezus, dikwijls heb ik gezondigd en U neergeslagen onder het kruis door mijn zonden. Help mij genade te verdienen zodat ik niet opnieuw zondig en faal.

  Onze Vader… Wees gegroet… Eer aan de Vader…

  25-03-2016, 23:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Antichrist volgens Bayside

  DE ANTICHRIST VOLGENS BAYSIDE

  ANTICHRIST KOMT UIT EGYPTE

  Veronica – OLVrouw loopt op een grote rots. Het lijkt erop dat het land zeer woestijnachtig is. Ik zie in de verte grote heuvels. O, ze lijken op piramiden, zoals je zou vinden in Egypte- piramiden. Nu gaat OLVrouw zitten op een kleine rots en ze buigt haar hoofd en plaatst haar handen voor haar gezicht. Ze weent. Nu wijst OLVrouw naar de piramiden en ik zie de sfinks. En OLVrouw zegt : “Uit dit land (Egypte) zal nummer zes (de Antichrist) komen, de heerschappij vervolledigend van de geesten. Hij zal de grote Oorlog promoten. Velen zullen de aarde verlaten door oorlog.” – 31 december 1973

  EEN UIT EGYPTE ZAL EEN GROTE CATASTROFE VEROORZAKEN

  “Jullie moeten waakzaam zijn in gebed, want een zal uit Egypte komen en een grote catastrofe veroorzaken aan de mensheid. Let op van je vertrouwen te stellen in de vijanden van jullie God. Jullie land (VS), Mijn kind, is in groot gevaar want jullie regeringsleiders zullen hun vertrouwen stellen in vijanden; en bedrog boven bedrog zal jullie land treffen. Jullie leiders zullen deze kennis voor zichzelf houden. Het bedrog komt niet van de Eeuwige Vader in de hemel, maar van de volgelingen van satan die nu in overvloed in jullie land en de wereld rondzwerven.” – OLVrouw van de Rozen, 20 november 1975

  MAN VAN BEDROG

  “Ja, velen zullen de manifestatie zien van deze demonische schepsel van de hel. Het is voor de stichting van de mensheid. Er zullen grote mysteries zijn; er zullen grote mirakelen plaatsvinden op de aarde. Mijn kind, allen moeten oppassen wanneer de man van bedrog herkenbaar is voor de mensheid- want hij zal een groot aantal op de weg van bedrog leiden- hij zal eruit zien als een man van deugd. Hij zal als een wolf in schaapskleren zijn die getooid gaat met gewaden van zuiverheid, maar kijk in zijn hart, Mijn kind.”

  Veronica – Oh, ik zie een afschuwelijke, zwart ding dat in de hel is. Het is in deze man aanwezig. Hij lijkt van buitenaf heilig en menselijk, maar hij is eigenlijk een schepsel van de hel.

  OLVrouw – “Nu zal ik jou een geheim verklappen dat velen niet weten en je moet het kenbaar maken aan de mensen. Deze man van bedrog zal proberen Mijn Zoon te volgen. Hij zal velen ervan overtuigen dat hij de Messias is. Maar je moet het kenbaar maken dat de Messias niet zal komen, tenzij vergezeld met de legioenen van engelen die uit de hemel komen. Mijn Zoon Jezus is de enige Messias. Hij zal komen uit de hemel zoals Hij is opgestegen, met de legioenen van heiligen, degenen die zich gereinigd hebben met het Bloed van het Lam.” OLVrouw van de Rozen, 13 april 1974

  MET DE MACHT VAN SATAN

  “Ik waarschuw je nu, let op en kijk uit, want er zal iemand komen onder jullie met de macht van satan. Weet dat hij jullie zal zeggen: “Ik ben onder jullie. Kom naar mij.” Maar jullie mogen niet gaan. Anderen zullen jullie zeggen: “Ga! Ik heb hem gezien.” Maar jullie moeten zeggen: Nee, ik heb hem niet gezien. Want Ik zal komen op de manier zoals Ik ben opgestegen. Ik zal neerdalen met triomf met de menigte van de Hemel. We zullen zegevierend komen.” Jezus, 31 januari 1976

  LEES DE OPENBARING

  “Jullie moeten onthouden-laat je niet bedriegen, Mijn kinderen, door degenen die beweren de Christus te zijn, want ze zullen zeggen: “Kom tevoorschijn, want hij is er. Kom hier want hij staat in het middelpunt van de belangstelling!” Maar nee, Mijn kinderen, Mijn Zoon zal komen zoals Hij is opgestegen. Hij zal uit de lucht neerdalen, triomfantelijk roepend naar allen. Hij zal neerdalen met de legioenen van engelen en al de zielen die zich hebben gereinigd in Zijn Bloed en die nu de gewaden van licht en leven aan hebben.” OLVrouw van de Rozen, 21 augustus 1975

  WEES NIET VERBLIND

  “Ik moet jullie waarschuwen niet verleid te worden door de valse messiassen van deze wereld. Wees niet verblind door hun mirakels. Jullie zullen nu begrijpen dat Mijn Zoon zal terugkeren op de manier dat Hij is opgestegen. Hij zal neerdalen uit de lucht. Als iemand tot je zegt: “Kom, hij is hier. Ik zal je meenemen naar hem.” Ga niet! Want je zult weten wanneer Mijn Zoon komt. Hij zal neerdalen met de engelen met een luide kreet van triomf om jullie wereld in orde te brengen. Maar voor deze tijd, Mijn kind, zal jullie wereld in grote chaos verkeren. Oorlog op oorlog, vernietiging van de Bol van Verlossing!” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1975

  ONDERDRUKKEN

  “Er is in jullie wereld een groep die we de octopus (Illuminati) noemen, een web van kwaad die bestaat uit principaliteiten, machten, allen zoekend om het Christendom te vernietigen en om jullie land en al de naties van de wereld onder 1 religie te brengen. Het zal een politieke machine zijn om de wereld te onderdrukken.” Jezus, 18 juni 1978

  EEN DICTATOR

  “De status van jullie wereld bezwijkt onder de machten van de octopus die zoeken om een wereld religie en een wereld regering te starten onder een dictator van het kwaad.” OLVrouw van de Rozen, 18 maart 1978

  DE ANTICHRIST

  “De leiders van jullie land en de heersers van jullie wereld zorgen ervoor om de heerschappij van de boze op te richten. De boze die jullie kennen als de Antichrist van een wereldheerschappij. Het plan voor deze heerschappij is reeds vele jaren opgestart.” OLVrouw van de Rozen, 14 augustus 1974

  25-03-2016, 16:35 Geschreven door Claudia  


  24-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Maria


  Heilige Maria,

   

  Kom tot mij, Heilige Maria!

   

  Zo zijt Gij tot mij gekomen.

  Zo kom ik tot U.

   

  Ik ben bereid U te helpen.

  Vol aandacht zal ik luisteren.

   

  Ik wil bidden, mijn leven lang.

  Ik ben U indachtig, heel dicht bij U,

  Om te bidden, voor iedereen,

  om Uw bescherming.

   

  In de naam van de Vader,

  de Zoon en de Heilige Geest,

  Amen.

                                                                                                                      Dumat R. A.

  24-03-2016, 22:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Jacinta-foto

  De “Jacinta 72” foto werd genomen door Robert F. op 14 september 1971. Jacinta, het zieneresje van Fatima verscheen aan Veronica Lueken op een vigilie om te bevestigen dat zij de boodschap op de foto had geschreven. Ze wilde de aandacht vestigen op wat ze gezegd had voor haar dood betreffende het jaar 1972. De datum betreft het jaar dat Satan en zijn agenten Paus Paulus VI’s pausschap hebben overgenomen. Veronica werd gezegd dat in “Jacinta 1972” de datum van de Grote Waarschuwing verscholen zit, de datum van het Grote Wonder, en het uur, dag, maand en jaar van de Grote Kastijding (Wereldoorlog III en de Bol van Verlossing) dat de mensheid zal ervaren.


                                    

  Deel 1 : de antichrist drong de mijters binnen (vele kardinalen en bisschoppen) in 1972

  Op de bovenstaande foto kunnen we zien dat Onze Heer zei dat de antichrist (ac) is binnengedrongen (into) in vele kardinalen en bisschoppen (mitres) in 1972. Het jaar 1972 was het jaar van de overname van Paus Paulus VI’s pausschap door de krachten van de antichrist. En de term antichrist is de algemene term dat verwijst naar Lucifer en zijn demonen.


  Deel 2 : de datum van de grote waarschuwing

  De Grote Waarschuwing ging gebeuren op 28 december 1973, maar het werd telkens uitgesteld omdat er genoeg gebeden waren. Maar de Grote Waarschuwing zal niet nog eens worden uitgesteld. De antichrist schikt zijn opwachting te maken voor 21 juni 2016 volgens de boodschappen van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit komt na de Grote Waarschuwing die dus ook in juni moet vallen. De dag is niet zeker, de maand en het jaar echter wel : (7 june 16) 7 juni 2016


      

          


  24-03-2016, 22:20 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wilfried1
  www.bloggen.be/wilfrie

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!