Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  30-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie tot lafenis van de zielen in het vagevuur

  LITANIE TOT LAFENIS VAN DE ZIELEN IN HET VAGEVUUR

  Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.

  God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

  God, Heilige Geest, ontferm U over ons.

  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  H. Maria, Moeder Gods, bid voor de lijdende zielen,

  H. Maagd der maagden,

  Heilige Michaël,

  Alle heilige engelen en aartsengelen,

  Alle koren der gelukzalige geesten,

  Heilige Johannes de Doper,

  Heilige Jozef,

  Alle heilige aartsvaders en profeten,

  Heilige Petrus,

  Heilige Paulus,

  Alle heilige apostelen en evangelisten,

  Heilige Stefanus,

  Heilige Laurentius,

  Alle heilige martelaren,

  Heilige Gregorius,

  Heilige Ambrosius,

  Heilige Augustinus,

  Heilige Hiëronymus,

  Alle heilige bisschoppen en belijders,

  Alle heilige leraars,

  Alle heilige priesters en levieten,

  Alle heilige monniken en kluizenaars,

  Heilige Maria Magdalena,

  Heilige Catharina, Heilige Barbara,

  Alle heilige maagden en weduwen,

  Alle heiligen Gods,

  Wees genadig, spaar hen, Heer.

  Wees genadig, verhoor ons, Heer.

  Van alle kwaad, verlos hen, Heer.

  Van Uw gramschap, Van de gestrengheid van Uw rechtvaardigheid,

  Van de knagende worm van het geweten,

  Van de verschrikkelijke duisternissen,

  Van hun tranen en zuchten,

  Door Uw menswording,

  Door Uw heilige geboorte,

  Door Uw allerzoetste Naam,

  Door Uw heilig doopsel en vasten,

  Door Uw diepe ootmoedigheid,

  Door Uw grote gehoorzaamheid,

  Door Uw oneindige liefde,

  Door Uw doodsangst en smarten,

  Door Uw bloedig zweet,

  Door Uw banden en boeien,

  Door Uw doornenkroon,

  Door Uw smadelijke dood,

  Door Uw kruis en bitter lijden,

  Door Uw heilige verrijzenis,

  Door Uw wonderbare hemelvaart,

  Door de nederdaling van de Heilige Geest, de Vertrooster,

  Op de dag van het oordeel, Wij zondaars, wij bidden U, verhoor ons. Gij, die de zondares vergiffenis geschonken en de goede moordenaar verhoord hebt, Gij, die door genade zalig maakt,

  Dat het U behage onze naastbestaanden, vrienden en weldoeners uit de verschrikkelijke vlammen te verlossen, Dat het U behage al de overleden gelovigen uit hun pijnen te verlossen,

  Dat het U behage U te ontfermen over al diegenen, die geen bijzondere voorsprekers in de wereld hebben,

  Dat het U behage aan allen genade te schenken en hen uit hun smarten te verlossen, Dat het U behage hun verlangens te vervullen,

  Dat het U behage hen onder het getal van Uw uitverkorenen te ontvangen, Koning van ontzaglijke Majesteit, Zoon Gods,

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.

  Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

  Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.

  Laat ons bidden, O God, Schepper en Verlosser van alle gelovigen, verleen aan de zielen van Uw dienaars en dienaressen de vergiffenis van al hun zonden, opdat zij, door de gebeden van Uw Kerk, de kwijtschelding, waarnaar zij altijd verlangd hebben, van U genade bekomen mogen. Gij, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

  30-10-2014, 18:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 23/10

  De dag van mijn waarschuwing is heel dichtbij, bereid jullie geestelijk voor door goede levensbiechten te doen om jullie doorgang naar de eeuwigheid te kunnen doorstaan!

  23 OCTOBER 2014 - 8H15 AM

  DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Vrede aan jullie, mijn kinderen.

  De dag van mijn waarschuwing is heel dichtbij, bereid jullie geestelijk voor door goede levensbiechten te doen om jullie doorgang naar de eeuwigheid te kunnen doorstaan! Herinner jullie dat ik kom als een dief in de nacht, waak met jullie brandende lampen om mij te ontvangen en dat jullie ziel rust in mijn vrede en mijn vreugde.

  Ik heb jullie nadrukkelijk deze geestelijke gebeurtenis aangekondigd omdat het jullie niet zou verrassen en dat jullie niet zouden kunnen zeggen dat jullie niet op de hoogte waren, want in de eeuwigheid is er geen stap terug mogelijk. Wanneer jullie aankomen bij mij, zullen jullie geoordeeld worden in de liefde en de waarheid door het Opperste Gerecht; men zal jullie oordelen alsof jullie uur was aangebroken en jullie zullen in jullie ziel heel de pijn voelen die veroorzaakt wordt door de zonde en mij te hebben beledigd. Men zal jullie sturen naar de plaats die bij jullie past en in overeenstemming met jullie zonden; jullie zullen in jullie ziel de pijn voelen die voortkomt uit de afwezigheid van God en jullie zullen de zielen zien die in dezelfde zuivering zien voor dezelfde zonden die jullie hebben begaan. Jullie zullen het vuur voelen die ze zuivert opdat jullie bij de terugkeer naar deze wereld jullie levensstijl veranderen; ze zijn weinig talrijk degenen die de glorie van God zien en die naar het Paradijs gaan. Velen gaan in verschillende plaatsen van het vagevuur en de grote meerderheid van deze ondankbare en zondige mensheid gaat de hel binnen.

  Al degenen die verrast zijn door mijn Waarschuwing in staat van doodzonde gaan naar de hele n velen zullen door de zwaarte van hun zonden niet meer terugkeren naar deze wereld. Degenen die het kwade aanhangen en die een pakt hebben en hun ziel verkocht hebben in dit leven aan de duisternis, zullen ook niet terugkeren. Daar zal geween en tandengeknars zijn en zij zullen al hun zonden herinneren en al de feiten waarbij ze zijn besmet en ze zullen walgen van zichzelf voor alle kwaad die ze hebben gedaan.

  Wanneer jullie aankomen in de eeuwigheid, zullen jullie de waarheid en het bestaan van de enige en ware God, Een en Drie-een, kennen zodat je bij de terugkeer naar deze wereld je verzoening zoekt en een heilig leven leidt die jullie morgen in staat stelt te wonen in mijn nieuwe Jeruzalem. Opnieuw zeg ik jullie : doe een goed gewetensonderzoek; vraag aan mijn Heilige Geest dat hij jullie de zonden onthult die jullie vergeten zijn te biechten; in gedachte en woord, door handelen en na te laten te handelen voor alle fouten tegen God en jullie naaste zullen geoordeeld worden door het Goddelijk Gerecht. Alles zal geoordeeld worden wanneer jullie in de eeuwigheid komen, met inbegrip van jullie ijdele woorden en dubbele betekenis want dit alles is een gebrek aan naastenliefde.

  Men houdt rekening met alle liefde die jullie niet betoond hebben, alle slechte daden die zullen geoordeeld worden; men houdt rekening met alle misbruik en
  schade aan de schepping en natuur, omdat dit alles de balans en harmonie verstoort van de geschapen dingen. Herinner jullie dat jullie geen onafhankelijke eilandjes zijn en dat het menselijk wezen een is; de slechte beslissingen en de liefdeloze handelingen hebben invloed op het hele universum, omdat jullie geestelijke wezens zijn in een geestelijk universum. In de eeuwigheid zullen jullie beter begrijpen wat ik jullie aan het zeggen ben, want bij de terugkeer zullen jullie in liefde en harmonie met de schepping leven. En de perfecte liefde dat God is geve u de genade van zaligheid. Ik klop aan de deur van jullie ziel, doe voor mij open en laat mij niet wachten! Ik wil mijn maaltijd met jullie gebruiken omdat de avond valt en de nacht komt.

  Ik ben het Brood des Levens, Jezus, Heilig Sacrament.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid.

  30-10-2014, 18:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.O hoe arrogant is de man die spot met Mijn Bestaan 23/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, voor elke goede daad en daad van liefdadigheid worden de machten van het kwaad vermindert. Voor elk gebed en lijden opgeofferd voor de zielen van degenen in duisternis, worden snode daden en haat uitgeroeid. Weet dat goede daden die uitgaan van elke persoon die geraakt wordt door de Kracht van de Heilige Geest, vernietigen de invloed van Satan in de wereld.

  Sta op, jullie allen die de Waarheid hebben aanvaard dat in het Boek Openbaring staat en bid voor de redding van al Gods kinderen. Vraag, vraag, vraag en Ik zal jullie antwoorden wanneer jullie bidden voor degenen die jullie kennen die de intentie hebben om alle geloof in Mij, Jezus Christus willen vernietigen.

  O HOE ARROGANT IS DE MENS DIE SPOT MET MIJN BESTAAN, MIJN GODDELIJKHEID EN MIJN BELOFTE OM TERUG TE KOMEN.  Hoe gesloten is hun geest voor de Liefde die Ik in Mijn Hart heb voor alle zondaars, waaronder degenen die Mij verraden. Hoe gemakkelijk kunnen degenen verleid worden die leeg zijn van Heilige Geest. Wee degenen die opkomen tegen de Gave van de Heilige Geest, die de levenskracht is van alle dingen die ontstaan van Mij. Hoe dorsten jullie die Mij ontkennen. WATER ZAL NOOIT JULLIE DORST LESSEN EN ER ZAL EEN DAG KOMEN WANNEER JULLIE MIJ SMEKEN VOOR DE LEVENSFONTEIN. TOT DIE DAG KOMT, TENZIJ JULLIE VRAGEN TE DRINKEN VAN MIJ, ZULLEN JULLIE GEEN LEVEN HEBBEN.

  Kom – vraag Mij om jullie te verlichten. Sta toe dat het vuur van de Heilige Geest jullie ziel overstroomt. Als jullie tot Mij komen, in vol vertrouwen en nederigheid, zal Ik jullie vullen met Mijn Aanwezigheid en wanneer je Mij erkent, zal Ik jullie het leven geven waar jullie naar hunkeren. Enkel dan zal vrede heersen in jullie hart. 

  Jullie Jezus

  30-10-2014, 18:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvaard de Waarheid die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring 21/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, toen profetieën aan Gods kinderen werden gegeven, wekten ze vanaf het begin vrees op in de harten van de mensen. Dat was vanwege de twijfels die bestonden in de hoofden van de mensen die niet in God geloofden en vanwege de geborgenheid die de mens voelde in zijn natuurlijke aardse omgeving. Het was makkelijker om een gebrekkig leven te aanvaarden dan te geloven in een leven dat bestond in het bovennatuurlijke​​.

  God heeft Zijn profeten niet gestuurd om Zijn kinderen bang te maken. Hij zond hen om hen te waarschuwen voor de gevaren van het veroorzaken van een diepe kloof tussen de mens en God. Als die kloof breed genoeg werd, zodat de meerderheid van de zielen God verwierpen, dan kwam Hij altijd tussenbeide om hen te redden. God heeft altijd ingegrepen door Zijn profeten en het was door Zijn profeten dat God in staat was om Zijn kinderen op te voeden in de wegen van de Heer. Zonder Gods profeten zou de Waarheid niet aan de mens gegeven zijn. Wat God aan Zijn volk geeft door middel van het geschreven Woord, laat niemand dat verscheuren.

  De mens is niet waardig om het Woord van God te veranderen, noch is hij geschikt om de betekenis van het Woord te veranderen, noch heeft hij het ​​recht om dat te doen. Indien een mens het Woord van God neemt en het opzettelijk onjuist interpreteert, om anderen te kwetsen, dan is dat een zware zonde. Velen hebben getracht om de betekenis van het Woord te veranderen, maar zij mislukten. Toch zijn er mensen die versies van het Woord schiepen, die verschilden van de volledige Waarheid en waar de mensen niet wijzer van werden. Ik houd deze zielen niet verantwoordelijk omdat ze het Woord alleen gebruikten om eer te brengen aan God.

  Toen Ik kwam om de Waarheid te prediken, werd Ik gevreesd. Alle profeten vóór Mij werden ook gevreesd. Zij, net zoals Ik, werden gehaat omdat zij de Waarheid aan de mensheid brachten door middel van het gesproken Woord. Het Boek der Openbaring, aan Johannes de Evangelist gegeven door de kracht van de Heilige Geest, werd door Mijn Christelijke Kerken genegeerd. Het wordt zelden besproken en velen in Mijn Kerk verwerpen het als zijnde niet relevant.

  De tijd is nu gekomen om eindelijk de Waarheid uit te spreken en voor de mensen om een keuze te maken. Aanvaard de Waarheid, die jullie gegeven werd in het Boek der Openbaring, en bereid jullie voor opdat alles klaar zou zijn en aangenaam voor Mij op de Grote Dag. Of negeer het Woord en Mijn Belofte om terug te komen. Wees doof voor Mijn Verzoeken, maar vergeet niet dat Ik zal komen als een dief in de nacht en alleen diegenen die Mij verwelkomen en Mijn Barmhartigheid aanvaarden zullen Mij toebehoren.

  Ik waarschuw jullie alleen maar omdat Ik van jullie houd. Ware het niet omwille van Mijn Liefde dan zou Ik het menselijk ras in de woestenij werpen, zo ondankbaar zijn hun zielen.

  Jullie Jezus

  30-10-2014, 17:39 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden 19/10/2014

  Moeder van Verlossing : Mijn geliefde kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die beroep doen op mij om voor jullie te bemiddelen, om mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. In deze tijd bidt de hele Hemel voor de mensheid, opdat de overgang naar de nieuwe wereld zonder einde, vreedzaam zou verlopen. Het grootste verlangen van mijn Zoon is de harten te bereiken van alle zondaars. Om het web van verwarring dat hun zielen bedekt weg te halen. Om zelfs diegenen met een hart van steen in Zijn Grote Barmhartigheid te trekken.

  Mijn Zoon geeft zijn zoektocht nooit op om de harten van iedereen te raken. Hij is nooit op zoek naar wraak op diegenen die Hem beledigen en Hij begunstigt nooit een ziel ten nadele van een andere. Hij bemint iedereen, zelfs Zijn grootste vijanden, en dat zal altijd zo zijn. Jullie mogen mijn Zoon nooit mijden indien jullie in dit leven te lijden hebben gehad, indien jullie een geliefde verloren hebben in tragische omstandigheden of indien jullie slachtoffer zijn van verschrikkelijke ongerechtigheden. God is de Auteur van het Leven. Hij geeft het en Hij neemt het. Alleen wanneer een ziel, vol van boosaardige geesten, iemand anders vermoordt, dan zal God het die ziel duur laten betalen.

  Zolang als de zonde bestaat, zal het kwaad op aarde blijven. Alleen wanneer de zonde verjaagd is, zal het kwaad verdwijnen. Kinderen, Ik vraag jullie geduldig te zijn. Ik vraag jullie om zoveel mogelijk tijd door te brengen in gebed. Ik vraag jullie om de Heilige Rozenkrans te blijven bidden voor de bescherming van jullie families, jullie naties en jullie landen. Nooit voorheen zal mijn Rozenkrans zo machtig zijn als in deze tijden, en jullie zullen grote genaden ontvangen wanneer jullie hem bidden, vooral luidop, en in groep.

  Al Gods Plannen zijn klaar voor de Tweede Komst van Jezus Christus. Ik verzoek jullie, door jullie gebeden, de weg te helpen voorbereiden voor alle zondaars die berouw zoeken, zodat zij van het eeuwige leven mogen genieten in de komende wereld, die geen einde kent. Gezegend zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs zullen gegeven worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Verlossing

  30-10-2014, 17:35 Geschreven door Claudia  


  27-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bericht van Michael DiBitetto - deel 2

  Onze Lieve Vrouw van Fatima

  Mijn lieve, lieve kinderen, God de Vader is zo ontsteld, and Jezus is alles aan het doen wat Hij kan om God de Vader tegen te houden dat Hij Zijn hand op aarde laat neerkomen…

  Wanneer Ik spreek, spreek ik niet voor de mensen hier of voor de mensen die de website lezen en die de woorden van mijzelf of van mijn Zoon Jezus Christus naleven, maar ik spreek voor degenen die de eucharistie niet willen bijwonen, de communie ontvangen, of de biecht nalaten. Dit zijn degenen die God de Vader ontsteld doen staan.

  Realiseren deze mensen niet dat ze zouden veroordeeld worden tot het Vagevuur of de Hel voor eeuwig?? Maar ze hebben nu nog een beetje tijd om te veranderen…Dit is de job van apostelen en zelfs de niet-apostelen. Spreek tot mensen die je kent en zeg hen dat ze de H. Mis moeten bijwonen tenminste een keer per week. Dit is de hoofdonderwerp deze morgen mijn lieve, lieve kinderen…

  En ook, nu de mensen zich verwonderen wat er plaats grijpt met de terroristen. Vergeet niet dat de terroristen kunnen aanvallen op ieder moment. Nu in jullie land (VS). Ze komen op hun tenen. Ze proberen elk kleine opening te vinden. Maar een kleine fout en de terroristen zullen toeslaan.

  Mijn kleine, kleine kinderen. Ik heb gezegd dat de dagen korter worden en ja de dingen zullen heel spoedig gebeuren.

  Jullie zullen de 3 dagen van duisternis beleven.

  De kastijding zal eraan komen.

  Vergeet niet, mijn lieve kinderen om water te hebben en conserven in jullie huis als er een dag zal aanbreken dat jullie niet in staat zullen zijn om voedsel of water te kopen.

  En ook mijn lieve kinderen zijn ze meer en meer de chip aan het inplanten, en spoedig zal ze opgelegd worden als jullie willen werken.

  Vergeet niet wanneer die dag komt dat het opgelegd wordt dat jullie de chip laten inplanten want jullie zullen anders niet kunnen werken of geld hebben. Onthoud alsjeblieft dat jullie de chip moeten weigeren. Jullie worden beschermd door mijn Zoon Jezus Christus en mij.

  Dit is zo belangrijk, vooral dat jullie dit nu weten en als jullie toch de chip laten inplanten jullie geen kans maken op het hemels koninkrijk. Jullie kunnen je afvragen : wat als iemand niets weet van de chip, wat kwaad kan het doen? Dit zijn onschuldige mensen en wanneer ze het weten zelfs na de inplanting van de chip als ze onze Heer weigeren dan worden ze veroordeeld.

  Als ze onze Heer aanvaarden en ze wensen dat ze de chip niet hadden dan kunnen we het wegnemen.

  Mijn lieve, lieve kinderen onthoud als je het aanvaard en je weet dat je het moet weigeren, zijn jullie veroordeeld. Onthoud dit alsjeblieft.

  Mijn lieve, lieve kinderen, ik houd zoveel van jullie allen en ik zegen jullie allen in de naam van onze Vader, mijn Zoon en de Heilige Geest. Amen.  (2 augustus 2004)   

  27-10-2014, 20:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervloekt zijn degenen die Mij vervloeken 18/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, de boze heeft de harten van velen gegrepen van velen die in Mij geloven, omwille van de gemakkelijke toegang dat ze hem geven in hun zielen.

  Satan verleidt zielen door de zintuigen evenals door de zonde van trots. Degene die geloven dat hun intelligentie en hun kennis van het Heilig Woord van God hen het recht geeft om anderen in Mijn Naam te oordelen beledigen Mij zeer. Vol van trots betekent hun narcisme dat ze het recht hebben om anderen te minachten en gif te spuien in Mijn Naam. WEES OP JE HOEDE VOOR DEGENEN DIE ANDEREN VERVLOEKEN EN DAN ZEGGEN DAT ZE VAN MIJ ZIJN, OMDAT ZE SPREKEN MET EEN GODDELOZE TONG. Op de dag wanneer Ik kom, zullen deze zielen in elkaar duiken van angst en hun ogen beschermen van Mijn Licht dat hen zal verblinden.

  Vertrouw altijd in Mijn Genade, want Ik zal altijd degenen vergeven die voor Mij komen met ware wroeging in hun zielen voor alles dat ze zeiden, gedaan hebben en uitgevoerd hebben wat Mij beledigde. ANGST, ECHTER, VOOR MIJN GERECHTIGHEID ZAL BEANGSTIGEND ZIJN. IK VERONTSCHULDIG MIJ NIET DAARVOOR. WEET DAT DE HOOGMOEDIGEN EN DE MACHTIGEN DIE MIJ DE ZIELEN WAAR IK NAAR HUNKER DOEN VERLIEZEN HEBBEN DOOR DE GODDELOZE INVLOED DIE ZE OVER ANDEREN UITOEFENEN, ZULLEN LIJDEN. ZE ZULLEN BEVEN VAN ANGST VOOR MIJN TROON, MAAR TOCH ZULLEN ZE ARGUMENTEREN MET MIJ EN HUN SNODE WEGEN VERDEDIGEN IN HET VERKEERDE GELOOF DAT IK NAAR HEN ZAL LUISTEREN.

  Vervloekt zijn degenen die Mij vervloeken. Gezegend zijn degenen die hun leven leiden in liefde voor anderen en die Mijn Leer volgen zelfs al veroorzaakt het hen pijn. Ik zal de rechtvaardigen verheffen, maar Ik zal de goddelozen verpletteren die hun rug toekeren naar het Woord van God. Ieder die pijn aan anderen veroorzaakt, en vooral in Mijn Naam, zullen verantwoording moeten afleggen aan Mij op de Laatste Dag. 

  Jullie Jezus

  27-10-2014, 19:59 Geschreven door Claudia  


  26-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God de Vader is zeer ontsteld 2/8/2004

  God-de Vader is zeer ontsteld,

  boodschap van Michael DiBitetto

  Jezus spreekt :

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Het witte licht dat niemand wil volgen – het witte licht – want ze hebben teveel materiele zaken te doen…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Ik kan jullie dit vertellen, God de Vader is zeer ontsteld met zovele mensen die niet de eucharistie bijwonen, mensen die de geboden van God overtreden…

  God de Vader doet alles wat hij kan om niet zijn hand op de aarde neer te slaan…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Er is niet veel tijd over voor de mensen om te veranderen, bid voor deze mensen, bid dat ze veranderen voor hun welzijn…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Ik zal jullie dit vertellen, onze heilige Moeder Maria is altijd aan het bidden voor jullie allen. Ze heeft een onvoorwaardelijke liefde voor elkeen. Daarom stel haar niet teleur…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Als de wereld blijft zo doorgaan zullen niet veel mensen meer overblijven op deze aarde…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Stop alsjeblieft nooit met bidden, ga naar de biecht en woon de H. Mis bij, maar het belangrijkst is dat je altijd mijn lichaam ontvangt zodat ik jullie ziel kan reinigen…

  Mijn lieve broeders en zusters,

  Ik houd van jullie allen, zoveel, en ik zegen jullie in de naam van onze Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. (2 aug 2004)

  26-10-2014, 20:37 Geschreven door Claudia  


  25-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als een greintje overblijft, zal het spoedig al wat herbouwd is infecteren - Pelianito

  Jeremia 19:11 Zo spreekt de heer van de machten: Ik verbrijzel dit volk en deze stad, zoals men een aarden kruik onherstelbaar verbrijzelt.

  “Mijn kind, is het barmhartigheid om te herbouwen wat helemaal is aangetast? Nee, wat aangetast is moet volledig vernietigd worden, Als een greintje van corruptie blijft zal het spoedig alles wat heropgebouwd is infecteren. Nee, wat voorheen was moet volledig vernietigd worden. Ween mijn kinderen, maar wanhoop niet. Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Het is nu de tijd om het kaf van het koren te scheiden. Het is nu tijd voor de Architect om opnieuw te beginnen. Dis is een grote dag, mijn kinderen, een belangrijke en verschrikkelijke dag. Maar jullie, mijn kinderen moeten stevig in hoop geworteld zijn. Draag vrede als een gewaad. Wees een teken voor allen dat God liefde is end at hij in jou leeft. Ik roep mijn getrouwen op tot heroische deugd. Overweeg dit, mijn kinderen. De genade zal er voor jullie zijn, maar je moet het verlangen en het gebruiken. Teveel genade worden genegeerd-ze zijn als stof op een rek. Ik geef jullie genade op genade, kinderen. Laat jullie aanvaarding en jullie dankbaarheid hand in hand gaan. Mijn geliefde kleinen, Ik ben dichtbij. Shalom.”  

  O mijn Jezus, Ik dan U en Ik prijs U voor Uw tedere zorg. Ik aanvaard al de genaden die U bidet en vraag dat alle zielen hen ook zullen aanvaarden. O Heer, zonder Uw genaden zinken we weg! Maar in Uw genade kunnen we alle dingen aan. Jezus we vertrouwen in U. Help ons altijd te leven in Uw heilige wil. Amen.

  25-10-2014, 20:46 Geschreven door Claudia  


  24-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 15/10

  Als Vader van de mensheid doe Ik een oproep zodat jullie verenigd worden in geloof en gebed om de dagen van chaos en transformatie van mijn schepping te kunnen doorstaan!

  15 OKTOBER 2014 7H50 PM

  DRINGENDE OPROEP VAN GOD, VADER VAN DE MENSHEID

  Vrede zij jullie, mijn volk, mijn erfgenamen.

  Mijn schepping is in volle transformatie, ze is begonnen grote veranderingen te ondergaan. Vrees niet om wat jullie zien, bid en aanvaard de wil van God, want jullie ogen zullen de vernieuwing zien van een nieuwe schepping. De continenten zullen verschuiven, de aarde kreunt en strompelen onder de weeen en al de natuurelementen zullen hun transformatie beginnen.

  Als Vader van de mensheid doe Ik een oproep zodat jullie verenigd worden in geloof en gebed om de dagen van chaos en transformatie van mijn schepping te kunnen doorstaan! Dat alles maakt deel uit van jullie zuivering, er is geen terugkeer mogelijk; de dagen van mijn goddelijke gerechtigheid zullen mijn schepselen en mijn schepping zuiveren zoals mijn Heilig Wil het heeft voorzien.

  Als het uur van de transformatie in mijn schepping aanbreekt, zullen jullie lawaai horen in het binnenste van de aarde en de aardkorst zal bewegen; het universum zal schokken en gerommel zal in de lucht gehoord worden! Wee jullie stervelingen omdat de paniek velen zal overvallen; ze zullen over de grond rollen en zullen niet terug kunnen opstaan! Hoeveel keer heb ik hen deze dagen aangekondigd en ze wilden er geen aandacht aan schenken, jullie blijven zondigen en me de rug toekeren in plaats van jullie gezicht! Opnieuw zeg ik jullie ; maak gebedsgroepen op wereldniveau om de loop van de gebeurtenissen af te zwakken die op het punt staan ontketend te worden zoals het staat geschreven. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar mijn woorden vergaan niet.

  Herinner jullie wat mijn woord zegt : “Ik zal wonderen verrichten in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en zuilen van rook. De zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de heer komt, de grote, angstwekkende dag. Zo zal het gaan: ieder die de naam van de heer aanroept, zal worden gered” (Joel 3:3-5). Bereid jullie snel voor, mijn volk, bid en wees boetvaardig om de beangstigende dagen door te komen die op het punt staan te gebeuren.

  Want de dag van de Heer is nabij : “ De zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. De heer buldert vanuit Sion, uit Jeruzalem weerklinkt zijn stem: hemel en aarde sidderen. Maar voor zijn volk is de heer een toevlucht, voor de mensen van Israel is Hij een vesting” (Joël 4 14-16).

  Wees vreugdevol, mijn erfgenamen want mijn dagen van heerlijkheid komen naderbij; dan zullen jullie weten dat ik jullie God ben en jullie zullen vreugdekreten uiten in Sion, en jullie zullen mijn uitverkoren volk zijn, mijn natie waar ik zal wonen. Mijn nieuwe Jeruzalem zal een heilige plaats zijn.

  Blijf in mijn vrede, mijn volk, mijn erfgenamen.

  Uw Vader, Yahweh, Heer van de Naties.

  Breng mijn boodschappen aan de hele mensheid, kleintjes van mijn hart.

  24-10-2014, 21:23 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Velen zullen ontdaan worden van hun titels 17/10/2014

  Moeder van Redding : Mijn lieve kinderen, bid alsjeblieft voor mijn Zoons trouwe gewijde dienaren als de komende gebeurtenissen plaats vinden. Velen zullen ontdaan worden van hun titels en uitgezonden worden in de wildernis, in ongenade. Beroering en verwarring zullen zich verspreiden in mijn Zoons Kerk maar de verraders zullen in aantal stijgen en velen zullen hen volgen. Andere Christelijke Kerken zullen dichtbij de nieuwe aangepaste kerk aanleunen en dan zal alles klaar zijn zodat de nieuwe wereldreligie opkomt. Deze nieuwe vorm van kerk zal eerst lijken dat een frisse wind voor velen is die verandering verlangen. Dan zal het duidelijk worden dat het enkel dient voor degenen die de Wetten van God willen veranderd zien om te passen in hun zondige levens. Deze kerk zal het hele geloof verliezen. Het zal allemaal de schijn hebben van een nieuwe, vernieuwde kerk van God maar alle symbolen die bedoeld zijn om mijn Zoon te verheerlijken, zal niets dergelijks bij zijn.

  Dan als de tijd rijp is ZAL DE NIEUWE WERELDKERK AANGEKONDIGD WORDEN EN HET ZAL AANZIEN WORDEN ALS EEN GROOT HUMANITAIR INSTITUUT. HET ZAL INTRINSIEK VERBONDEN ZIJN AAN DE WERELD VAN POLITIEK EN  ZAKENWERELD. Dan zullen degenen die nooit tot enige geloofsovertuiging behoorden toetreden. Wat zullen ze zich verheugen want elke zonde zal verschoond worden, en zovele mensen zullen opgelucht zijn omdat ze in staat zullen zijn om hun leven te leiden zoals ze verkiezen. Ze zullen niet langer moeten inzitten God te beledigen omdat ze zonde niet zullen aanzien als iets om je zorgen over te maken.

  DE NIEUWE KERK ZAL OM EEN GEVOEL VAN WAARDIGHEID UIT TE STRALEN, HUMANITAIRE WERKEN EN LIEFDADIGHEID PROMOTEN EN DE HELE WERELD ZAL DAT TOEJUICHEN. SPOEDIG ERNA ZAL ER GEEN ONDERSCHEID GEMAAKT WORDEN TUSSEN DE NIEUWE KERK EN DE POLITIEKE ALLIANTIES EN ZAKENORGANISATIES IN DE WERELD, TOEGEWIJD AAN FILANTROPIE.

  Intussen zal mijn Zoons ware Kerk, zoals ze gebouwd was door Hem nog steeds leven maar verzwakt zijn. Klein in aantal, de restkerk, zal nooit opgeven zelfs wanneer de Antichrist het overneemt.

  Bid, bid, bid dat mijn Zoons gewijde dienaren hun vrees overwinnen en opstaan om de Waarheid te verkondigen, zelfs wanneer hun stemmen worden overstemd door degenen die mijn Zoon verraden. 

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  24-10-2014, 20:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Honger van geest laat de ziel leeg, miserabel en verloren achter 16/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, honger voor voedsel dat het vlees vult is een verschrikkelijke kwelling. Maar honger van de geest, zorgt dat de ziel leeg, miserabel en verloren is. Wanneer een ziel zich verwijdert van Mij zal hij ronddwalen en elk soort van vervulling zoeken. Hij zal naar het einde van de wereld gaan op zoek naar spirituele kalmte en vervulling, maar niet kan deze leegte vullen, enkel Ik kan dit. Hij kan tijdelijk vervulling vinden in alle wereldlijke najagen van relaxatie, maar nooit zal hij de vrede vinden dat Ik kan brengen.

  Wanneer Ik een persoon zijn ziel voed met Mijn Genade zal hij vol van Mijn Liefde en Aanwezigheid zijn. Hoewel Mijn Aanwezigheid in de ziel het gif van boze geesten zal aantrekken die alles zullen doen om de ziel overstuur te brengen zal de ziel er niets om geven. Mijn Liefde is al wat je nodig hebt om vervuld te zijn en Mijn Vrede dat jullie vult is niet van deze wereld. Het komt met grote Zegeningen en de zielen die deze vrede verwerven zullen dit nooit zomaar laten gaan eens ze het ervaren hebben.

  WANNEER EEN PERSOON BUITENGEWONE INSPANNING DOET OM MIJ TE ONTKENNEN IS HIJ ENKEL ZICHZELF AAN HET BEDRIEGEN. MIJ ONTKENNEN IS JULLIE EIGEN KEUZE. WAAROM DAN HAAT VOOR MIJ TONEN ALS JULLIE NIET GELOVEN DAT IK BESTA? Ik roep degenen onder jullie op die geplaagd worden met spirituele strijd Mijn Stem te horen als Ik jullie nu roep. Als jullie Mij ontkennen, zwijg dan. Ontken Mij niet en vervloek Mij daarop niet, want als jullie dat doen spreken jullie jezelf tegen. Je kunt niet iets haten wat niet bestaat. Als jullie enige haat voelen, weten jullie niet dat dat een oorsprong heeft, net als liefde? Liefde komt van God. Haat komt van Satan. De dag dat jullie beseffen dat het kwaad teert en woekert, als het zich ontrolt zoals een slang, zullen jullie zien dat het een echte entiteit is. Enkel dan zullen jullie eindelijk het bestaan van de duivel erkennen. De reden dat hij, Satan zo listig is, is omdat het niet in zijn voordeel is om hem kenbaar te maken. Was dit wel zo zouden jullie het onmogelijk vinden om niet in God te geloven.

  Open jullie ogen en zie het kwaad voor wat het is. Weet dat door Mij te ontkennen de boze jullie zal gebruiken om haat aan te wakkeren tegen degenen die Mij liefhebben. 

  Jullie Jezus

  24-10-2014, 16:10 Geschreven door Claudia  


  22-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sleutels van Mijn Koninkrijk van de wereld die komt, zijn voorbereid 14/10/2014

  Mijn zeer geliefde dochter, al wat Ik onthulde aan de wereld door deze boodschappen zal vervuld worden. Veel van degenen die deze boodschappen kennen zullen spijtig genoeg blijven Mijn Woord onderdrukken, Anderen die niet ingewijd zijn in deze boodschappen zullen zich verzetten tegen Mijn Woord aan hen gegeven in het Heilig Evangelie.

  Ik roep al degenen op die met Mij leven op deze aarde, en hen te vragen om Mij te vertrouwen. Leef bij Mijn Woord en jullie zullen niet sterven. Leid jullie levens volgens de Waarheid en Ik zal grote Genaden storten over jullie en degenen wiens namen jullie voor Mij plaatsen. Als de wereld in de duisternis gedompeld wordt – als oorlogen overal uitbreken, en wanneer ziekte en hongersnood de mensheid grijpen – zal Mijn Interventie gezien worden. Ik bescherm al degenen die zich toewijden aan Mijn Heilig Hart. Ik verhef degenen wiens harten zwaar kunnen zijn en Ik zal vrede en een kalmte van ziel brengen aan degenen die Mij om de Gaven vragen.

  Enkel Ik, Jezus Christus kan jullie last opheffen. Enkel Ik kan jullie vijanden verslaan en degenen die macht en invloed misbruiken om jullie te vernietigen voor hun eigen gewin. Enkel jullie, Mijn geliefde volgelingen kunnen Mij de zielen brengen van degenen die Mij verwerpen, die Mij wegsturen en die Mij ontkennen. Velen van hen zullen nooit tot Mij komen hoewel Ik hen verwelkom in Mijn Barmhartigheid.

  Jullie moeten blijven de gebeden die jullie hebben gekregen gebruiken. Blijf dicht bij Mij want als jullie dit doen, zal je elke bescherming tegen het kwaad gegeven worden. Jullie moeten sterk, moedig en kalm blijven want Ik zal nooit jullie zijde verlaten. Ik zal met jullie leven en jullie vasthouden. Ik zal jullie troosten. Ik zal elke traan wegvegen en spoedig zal Ik jullie en jullie geliefden omhelzen in Mijn Liefhebbende Armen.

  DE SLEUTELS VAN MIJN KONINKRIJK, VAN DE WERELD DIE KOMT, WERDEN VOORBEREID EN UITGEKOZEN VOOR ALLEN WIENS NAMEN IN HET BOEK VAN DE LEVENDEN STAAN. MAAR MIJN BARMHARTIGHEID IS ZO GROOT DAT IK IN MIJN NIEUWE PARADIJS DEGENEN WIENS NAMEN NIET INBEGREPEN ZIJN ZAL VERWELKOMEN. DEGENEN DIE JULLIE MIJ BRENGEN DOOR JULLIE GEBEDEN. 

  Jullie geliefde Jezus

  22-10-2014, 22:28 Geschreven door Claudia  


  21-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik kom eerst voor degenen die Mijn Barmhartigheid het minst verdienen 12/10/2014

  Mijn lieve dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – elkeen van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging. Ik Ben de Beschermer van Mijn Kerk op aarde en niemand zal ze overweldigen. Het zal intact blijven, hoewel velen Mij in de steek zullen laten.

  Degenen die Mij in de steek laten, die het Woord van God veranderen kunnen niet zeggen dat ze van Mijn Kerk, want Ik kan geen kerk beschermen die niet de Waarheid spreken. De ware test van jullie geloof is begonnen en spoedig zullen jullie in verwarring gebracht worden en jullie zullen niet weten tot wie zich te wenden. Wees er zeker van hoe barmhartig Ik ook Ben, Ik zal nooit aan de kant staan en bedriegers toelaten Mijn Lichaam te ontheiligen. Ze zullen enkel zo ver gaan alvorens de donderende kracht van Gods Hand zal gehoord worden.

  JULLIE MOETEN JULLIE OP MIJ RICHTEN EN AANVAARDEN DAT DE BEPROEVING ZAL VERMEERDEREN, EN DAT AL DE VOORZEGDE DINGEN MOETEN ZULLEN GEZIEN WORDEN. Enkel wanneer de profetieen die aan de wereld gegeven werden in het Begin, op het voorplan zullen verschijnen zal de mens volledig begrijpen dat Mij Tijd bijna is aangebroken voor hem. Jullie moeten Mij nooit vrezen, want Mijn Liefde en Barmhartigheid overvloedig is. Vrees enkel degenen die niet van Mij komen, want het is de geest van duisternis dat hen drijft om verschrikkelijke dingen te doen. Door gebed alleen kunnen jullie helpen om het goed te maken voor hun zonden en door dergelijke genereuze handeling kunnen jullie de rook van Satan doen verspreiden. Zijn uitwasemingen spreiden zich over de wereld op dit moment, maar om in staat te zijn om zijn aanwezigheid te herkennen is het moeilijker, dan je denkt. Zijn invloed is altijd verborgen achter een facade van zorgzaamheid; humanitaire handelingen en wordt gepresenteerd op de meest onverwachte maar respectvole manier. De mens die gezegend is met de Gave van onderscheiding zal begrijpen hoe Satan opereert. Hij zal zijn werken herkennen, ongeacht hoe zorgvuldig vermomd ze gepresenteerd worden aan de wereld, die blind is voor de Waarheid.

  Spoedig zal Mijn Stem ontwaken in de harten van de mensen, hun spiritualiteit; een gevoel wie ze zijn; een besef tot wie ze behoren; en een bewustzijn van het Eeuwig Leven zal Ik hen brengen. Weet dat wanneer dit ontwaken begint, de Kracht van God zal gevoeld worden als Gods Gerechtigheid herrijst uit de as en wanneer een baken van Licht leven terugbrengt in het dorre veld, dat zal achtergelaten worden in een verdorde staat door de boze. MIJN STEM ZAL GEHOORD WORDEN EN VELEN ZULLEN GESCHOKT ZIJN WANNEER DIE DAG AANBREEKT. HET ZAL GALMEN ZOALS DONDER EN IEDERE RECHTVAARDIGE MENS ZAL NEERVALLEN OP EEN KNIE, IN VERERING TOT GOD. IK KOM EERST VOOR DEGENEN DIE HET MINST MIJN BARMHARTIGHEID VERDIENEN. ZIJ ZIJN DEGENEN DIE LAATST ZOUDEN MOETEN KOMEN OMWILLE VAN DE MANIER WAAROP ZE MIJ BEHANDELD HEBBEN. EN TOCH ZULLEN ZE EERST TOT MIJN KONINKRIJK GEWENKT WORDEN. DE RECHTVAARDIGEN ZULLEN LAATST KOMEN. DE GODDELOZEN ZULLEN ACHTERGELATEN WORDEN.

  GEEN STEEN ZAL ONOMGEDRAAID BLIJVEN, TOT DE LAATSTE SECONDE EN DEGENEN DIE SCHREEUWEN VOOR MIJN BARMHARTIGHEID ZULLEN HET GEGEVEN WORDEN. DEGENEN DIE MIJ VERVLOEKEN ZULLEN VERVLOEKT WORDEN.

  Jullie Jezus

  21-10-2014, 22:25 Geschreven door Claudia  


  19-10-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elizabeth Kindelmann en Pelianito - Weesgegroet Maria

  Wees gegroet Maria, vol van genade,

  de Heer is met U,

  gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en

  gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus.

  Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

  verspreid de genade van Uw Liefdesvlam over de hele mensheid,

  nu en in het uur van onze dood. Amen.

  Gebed gegeven door Maria aan de Hongaarse offerziel Elizabeth Kindelmann en nog eens aan Pelianito, Amerikaanse moeder en grootmoeder. De bedoelde Liefdesvlam is Jezus.

  19-10-2014, 23:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat geen zoetheid of gif komen uit jullie, maar bronnen van levengevend water - Pelianito

  Jeremiah 9:7-8 Hun tong is een dodelijke pijl, hun mond is vol bedrog. Ze groeten elkaar vriendelijk, maar ondertussen belagen ze elkaar. En zoiets zou Ik niet straffen – godsspraak van de heer – op zo’n volk mij niet wreken?

  “Huichelarij, mijn kind! Het is een word dat deze generatie zeer goed beschrijft. Alle zoetheid aan de buitenkant, maar gif aan de binnenkant. Wee aan deze witgewaste graftomben! Ze zullen vergeven worden met hun eigen vergif! Kan jullie rechtvaardige God jullie kwade intenties en goddeloze daden door de vingers zien? Dat is niet mogelijk! Recht moet zegevieren. Kinderen, wees geduldig en vol vertrouwen. Jullie Vader is jullie niet vergeten. Ik heb jullie in de palm van mijn hand geschreven. Bescherm jullie integriteit, mijn kinderen. Het is een kostbare schat en een zekere weg om mij na te volgen. Jullie zijn mijn geliefde kinderen van de levende God, zonen en dochters van perfecte gerechtigheid. Laat nog zoetheid noch gif van jullie uitgaan, maar bronnen van levendgevend water. Kinderen, Ik ben met jullie en Ik houd van jullie. Shalom.”

  Hemelse Vader, zend uw Geest om onze bron van levengevend water te zijn. Zend uw heilige engelen om onze integriteit te beschermen en toon ons waar we verkeerd waren. Liefhebbende redder, verleen ons bekering aan degenen die vervuld zijn van gif. Koningin van Vrede, bid voor ons! Amen.

  19-10-2014, 22:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van de Heilige Wonden om Barmhartigheid te verkrijgen - Pelianito

   

  Litanie van de Heilige Wonden om Barmhartigheid te verkrijgen - Pelianito

  Hemelse Vader, door de deugd van de vele heilige en glorierijke wonden van uw Zoon, onze Heer Jezus, omhelst uit liefde voor de zondige mensheid, bieden wij U deze gebeden aan als we met Hem smeken om uw barmhartigheid over de hele wereld.

  In het belang van de heilige wonden van zijn Heilig Hoofd, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van al de slagen in zijn heilig gezicht, *

  Voor de smart gepleegd door beledigingen en gespuug, *

  Voor het vreselijk lijden van slagen op zijn oren, *

  Voor het vreselijk lijden van slagen op zijn neus en ogen, *

  Voor het vreselijk lijden van geslagen te worden met een rietstok, *

  Voor het vreselijk lijden van iedere wonde veroorzaakt door de doornen van zijn heilige kroon, *

  In het belang van de heilige wonden op zijn schouders, armen en handen, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen op zijn rug, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen op zijn armen, *

  Voor het vreselijk lijden op Zijn schouder, verwond door het dragen van het kruis, *

  Voor het vreselijk lijden op zijn ellebogen toen hij viel, *

  Voor het vreselijk lijden van de nagels die zijn handen doorboorden, *

  In het belang van de heilige wonden op zijn borst en rug, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn borst verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn rug verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn lagere lichaamsdelen verscheurden, *

  Voor het vreselijk lijden van de slagen en stompen die zijn lichaam troffen, *

  Voor het vreselijk lijden van het verscheuren van zijn huid wanneer ze hem van klederen ontdeden, *

  Voor het vreselijk lijden van een zere rug als hij op het kruis hing, *

  Voor het vreselijk lijden van zijn longen als hij snakte naar adem, *

  Voor het vreselijk lijden van de ruwheid van het hout op zijn heilige wonden, * 

  In het belang van de heilige wonden van zijn benen en voeten, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Voor het vreselijk lijden van de zweepslagen die zijn benen zwaar troffen, *

  Voor het vreselijk lijden toen hij viel, *

  Voor het vreselijk lijden van zijn voeten geraakt door de rotsen op Kalvarie, *

  Voor het vreselijk lijden van de nagels die zijn voeten doorboorden, *

  Voor de ondragelijk verkrampen van zijn spieren op het kruis, *

  In het belang van de heilige wonden van zijn zintuigen, heb medelijden met ons en de hele wereld (*).

  Omwille van het belang van zijn zweet dat als bloeddruppels neerviel in de Tuin van Gethsemane, *

  Omwille van het belang van de koude en hitte dat hij verdroeg, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van de joelende menigte, *

  Voor het vreselijk lijden toen hij zijn volgelingen zal vluchten, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van zijn Moeders pijn, *

  Voor het vreselijk lijden bij het zien van de smart van degenen die aan de voet van het kruis bleven, *

  Voor de smart bij het horen van de beledigingen en godslasteringen, *

  Voor het vreselijk lijden bij het horen van de nagels die in zijn vlees werden geslagen, *

  Voor het vreselijk lijden bij het ruiken van de rotte stank van de gevangenis, *

  Voor het vreselijk lijden bij het proeven van zijn eigen kostbaar bloed, *

  Omwille van het belang van de bitterheid van de zure wijn, *

  Omwille van het belang van zijn zwakheid van honger gedurende zijn lijden, *

  Omwille van het belang van zijn dorst naar water en naar zielen, *

  Omwille van de moeheid en uitputting die hij verdroeg tijdens zijn lijden, * 

  In het belang van de heilige wonden van zijn Heilig Hart, heb medelijden met ons en met de hele wereld (*).

  Voor de smart die hij verdroeg bij het verraad van Judas, *

  Voor de smart die hij verdroeg in de Tuin wetend dat velen zouden verloren gaan ondanks zijn offer, *

  Voor het vreselijk lijden dat hij op voorhand wist hoezeer hij zou lijden, *

  Voor de smart bij het zien van zijn leerlingen die vluchtten bij zijn arrestatie, *

  Voor de smart bij het overhandigen van de macht aan zondige schepselen, *

  Voor de smart die hij verdroeg bij het ontkennen van Petrus, *

  Voor de bittere eenzaamheid die hij voelde in de gevangenis, *

  Voor de verlatenheid die hij voelde op het kruis, *

  Voor het vreselijk lijden van verleidingen tot de wanhoop toe, *

  Voor de smart bij het kennen van zijn Moeders pijn, *

  Voor het compleet vergieten van zijn kostbaar Bloed, *

  Voor het uiteindelijk doorboren van zijn Heilig Hart waaruit liefde en barmhartigheid gutsten, *

  Hemelse Vader, Uw Zoon Jezus stortte over de zondige mensheid liefde en barmhartigheid op ieder moment van zijn lijden. Met oneindige dankbaarheid en met groot vertrouwen in Uw liefde voor ons door Hem, verenigen we ons in dit perfecte gebed om barmhartigheid. In het belang van Zijn smartelijk lijden, hen medelijden met ons en met de hele wereld.

  19-10-2014, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Ned Dougherty 3/10/2014

  3 oktober 2014 – OLVrouw van Licht

  Eerste vrijdag

  Kapel van eeuwigdurende Aanbidding

  Hollywood, Californie

  Mijn geliefde zoon,

  Op deze special Eerste Vrijdag van de maand, heb Ik mijn boodschap die Ik jou breng uitgesteld om je te brengen op deze special plaats van aanbidding – de Kapel van eeuwigdurende Aanbidding. Hoewel het uitstel je grote angst bezorgde en bezorgdheid over het niet tijdig ontvangen van de boodschap begrijp je nu het belang van het uitstel om je hier te brengen.

  Ik wil dat al Gods kinderen het belang weten van de aanbidding van het Heilig Sacrament van de Eucharistie, niet alleen op de Eerste Vrijdagen van de maand, die Ik ten zeerste aanraad aan jullie allen, maar het belang, vooral in deze tijden om tijd door te brengen in Eucharistische Aanbidding elke dag en nacht van de week omwille van de ernstige tijden waarin de mensheid zich nu bevindt.

  Hier in de Kapel van eeuwigdurende Aanbidding ben je omringt door de duisternis van de film, televisie en entertainment industrie, maar deze kapel schijnt als een baken van licht door de duisternis om een heiligdom te zijn voor degenen onder jullie, mijn kinderen, die het belang inzien van dicht bij de Hemelse Vader, Zijn eniggeboren Zoon en bij mij te blijven als Moeder van al Gods kinderen.

  Buiten deze heilige grond, heeft het vermaak dat het entertainment brengt de wegen voor velen onder jullie verduisterd, maar ook in deze industrie zijn er velen onder jullie nu, die reiken naar Gods kinderen verblind door de mediabronnen die gemonopoliseerd zijn door Gods gezworen vijand, de boze, die nu zoveel kwaad in de wereld brengt. De boze is erin geslaagd om de entertainment industrie te onderwerpen om zijn plan voor een wereld gedomineerd door kwaad ingang te doen vinden. 

  In samenwerking met de boze zijn de boze machten, de rijken en de machtigen, die handelen als zijn volgelingen in het brengen van zoveel kwaad in de wereld en het manipuleren en controleren van de gedachten van jullie kinderen evenals jullie zelf om hun plannen voor werelddominantie te realiseren. Eerst subtiel, maar nu krachtig worden de mediabronnen gebruikt en gemanipuleerd in wegen om te controleren wat jullie denken, voelen en hoe het gesuggereerd wordt door de boze hoe jullie je leven moeten leiden om het meesterplan van de boze te dienen. Het meesterplan om de mensheid te onderwerpen door zonde, hebzucht en levensstijlen die tegengesteld zijn aan de menselijke natuur.

  In deze tijden is het altijd belangrijk voor jullie allen, mijn kinderen om de Aanwezigheid van Jullie Heer en Redder Jezus Christus te zoeken door de Aanbidding van de Heilige Eucharistie die jullie voorzien werd sinds de dood van Mijn Zoon, voor jullie te realiseren en erkennen dat jullie Geliefd zijn door de Almachtige Vader in de Hemel, door Zijn Zoon de Verlosser van de wereld, evenals door jullie Hemelse Moeder.

  Ik doe nu een beroep op al Gods kinderen in deze tijden om meer van jullie tijd toe te wijden voor de Aanwezigheid van de Heilige Eucharistie in gebed en contemplatie. Ik doe een beroep op de pastors van al Mijn Zoons Kerken om meer tijd door te brengen in de aanwezigheid van de Heilige Eucharistie voor het volk van God om de Aanwezigheid van Mijn Zoon door de Heilige Eucharistie te eren en aanbidden.

  Ik roep al Gods kinderen in de entertainment industrie op om te werken aan projecten die God naar de kinderen van God brengen. Krachtiger en met meer effect dan de boze krijgt van de mediabronnen die volgelingen zijn die het werk van de boze doen.

  Op vele verschillende manieren kunnen de kinderen van God meer interesse creeren in de Eeuwigdurende Aanbidding van Mijn Zoon door gebedsactiviteiten te organiseren die de aanwezigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie introduceren door familieleden, vrienden en geliefden erbij te betrekken en hen naar deze speciale plaatsen van verering te brengen. Vooral naar deze plaatsen waar de Eeuwigdurende Aanbidding van Mijn Zoon beschikbaar is voor jullie allen.

  Jullie die speciaal de ernst van de tijden waarin we leven beseffen, moeten erkennen dat de tijden korter worden, dat het Grote Schudden en Ontwaken nabij zijn en dat jullie allen, mijn geestelijke gebedsstrijders anderen vooral moeten aanzetten tot de Aanbidding van de Heilige Eucharistie, zodat ze zich ook kunnen voorbereiden voor de komende tijden.

  Velen onder jullie beseffen nu en zijn waakzaam dat de tijd kort is. Nu is het de tijd om anderen op te roepen jullie te vergezellen in het vieren van de Aanwezigheid van de Heilige Eucharistie in Mijn Zoons Kerken en plaatsen van verering over de hele wereld.

  Vooral door de kracht van jullie gebeden gedurende de Eucharistische Aanbidding, mijn broeders en zusters, kunnen jullie ook het tij keren van de duistere toekomstige gebeurtenissen in een tijd van omvorming, zodat jullie de grote veranderingen die plaats zullen vinden,  zullen vieren. God wil niet dat Zijn kinderen in vrees leven voor de komende gebeurtenissen. Hij wil Zijn kinderen nu voorbereiden zodat de veranderingen door jullie gezien worden gedurende de omvorming als veranderingen voor het welzijn van de mensheid.

  Deze veranderingen zouden niet gebeuren, als het niet was voor de zonden van de mensheid, vooral dan de zonden en slecht gedrag van de volgelingen van de boze die proberen chaos en vernieling te brengen in deze tijden, zodat de boze verder macht en controle over deze materiele wereld kan behalen. Vele van satans volgelingen zijn zich zelfs niet bewust voor wie ze werkelijk werken en vertegenwoordigen. Het resultaat van hun duistere werken is even schadelijk voor de rest van de mensheid.

  Door de kracht van jullie gebeden echter, beloof Ik jullie dat jullie het kwaad zullen overwinnen en de onrechtvaardigheid in de wereld. Zo helpen jullie God!

   - Our Lady of Light

  Message ended 11:32AM

  19-10-2014, 21:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het land zal gezuiverd worden, net als Mijn kinderen zullen gezuiverd worden van alle onrechtvaardigheden. 12/10/2014
  God de Vader : Mijn zeer geliefde dochter, vele veranderingen zullen verwezenlijkt worden als de tijd voor de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon, Jezus Christus nadert.

  VREES NIET MIJN KINDEREN WANT DEZE DINGEN MOETEN GEBEUREN ZODAT MIJN KINDEREN GEZUIVERD WORDEN ZODAT ZE ZICH KUNNEN VERHEUGEN WANNEER DE DAG KOMT DAT DE WERELD ZONDER EINDE KAN BEGINNEN. MIJN BELOFTEN ZIJN ALTIJD VERVULD GEWORDEN EN ALLES ZAL GOED EINDIGEN.

  Ik verlang dat jullie smeken om Barmhartigheid, voor iedere levende ziel in de wereld zodat het menselijk ras zich in Mijn Ogen kan verenigen tot een geheel. Spoedig zullen de haat, het kwaad en de onrechtvaardigheden in de wereld tot een abrupt einde komen en het Licht van Mijn Koninkrijk zal schijnen over jullie. Vrede zal heersen en liefde zal de aarde vullen als het Nieuwe Paradijs tevoorschijn komt in al zijn glorie. Mijn Rechtvaardigheid zal alle kwaad uitroeien en degenen die de duivel aanhangen, ondanks Mijn Interventie zullen verworpen worden. Dan zullen geen tranen meer gelaten worden en het laatste deel van Mijn Verbond zal afgerond worden.

  Kom op, Mijn kinderen, verhef jullie harten in hoop en vertrouwen. IK ZAL TUSSENKOMEN OP VELE MANIEREN OM BOOSAARDIGE HANDELINGEN, BEDRIEGLIJK VERRAAD EN KETTERIJ TE VOORKOMEN ZODAT HET JULLIE NIET VERNIETIGD. Mijn Tijd is aangebroken en Mijn vijanden zullen neergeslagen worden als Ik streef om alles in zijn correcte orde te stellen, zodat alles klaar is. HET LAND ZAL GEZUIVERD WORDEN, NET ALS MIJN KINDEREN GEREINIGD ZAL WORDEN VAN ALLE ONRECHTVAARDIGHEDEN, EN IK ZAL DE ZACHTMOEDIGEN OPRICHTEN, DE NEDERIGEN EN DEGENEN MET EEN TEDER HART OM HUN PLAATSEN IN TE NEMEN IN DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE.

  Verlies nooit de hoop, want alle Macht is van Mij. Kom naar Mij, Mijn kleinen, en haal troost uit Mijn onvoorwaardelijke Liefde voor jullie. Vertrouw op Mij en alle glorie zal de jouwe zijn. 

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  19-10-2014, 20:32 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd overwinnen 11/10

  Mijn zeer geliefde dochter, dat niemand de Kracht van God in alle dingen onderschat, die in deze tijden zich zal ontwikkelen. Gods Kracht is oneindig en geen mens kan de Goddelijkheid of de Wil van God overwinnen. Niet een van Mijn vijanden kan opscheppen dat hij groter is dan God, Die kan in een enkele ademstoot Zijn Gerechtigheid over de wereld kan storten. Hoewel God geduldig is, eerlijk, rechtvaardig en vol onvoorwaardelijke Liefde voor al Zijn kinderen, waaronder de goddelozen onder hen zal Hij de goddeloosheid van de mens vergelden, dat veroorzaakt wordt door de kwade invloed van de duivel.

  Vervloekt zijn degenen die opstaan tegen God, het Heilig Woord tartend. Zij zullen gestraft worden in Gods Tijd, wanneer ze alle kansen gekregen hebben om hun wegen te veranderen. Degenen die het kwaad aanbidden en het beest zullen geraakt worden door de bliksem, net zoals het was wanneer Lucifer in de helse afgrond werd geworpen, zoals een bliksemschicht.

  Wanneer Mijn vijanden anderen schade toebrengen; hen proberen te doden en hen te verminken, om zo macht te verkrijgen over de zwakkeren, zullen ze een verschrikkelijke kastijding te lijden krijgen. Wanneer genocide, in elke vorm, wordt gepleegd op de onschuldigen door duivelaanbidders zullen ze branden in de Hel en ze zullen gestopt worden als zij geloven dat ze erin geslaagd zijn.

  De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd overwinnen want er is geen Macht die Machtiger is dan Hij Die alles schiep uit niets. 

  Jullie Jezus

  19-10-2014, 17:51 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  deinze
  www.bloggen.be/deinze

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!