Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  04-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de Maitreya en de Antichrist deel 2

  Wie is de Maitreya?

  “Volgens de esoterische traditie hebben al deze verwachtingen [van de terugkomst van Jezus, de komst van de vijfde Boeddha, de nieuwe incarnatie van Krishna, de komst van de Messias, enz.] betrekking op een en hetzelfde individu: Maitreya, de wereldleraar, … Al deze verwachtingen zijn inmiddels vervuld, want sinds juli 1977 is Maitreya zelf onder ons om de mensheid een nieuw tijdperk van vrede binnen te leiden.”

  Esoterisch betekent geheim, aan ingewijden voorbehouden. Het was dus – volgens Share – niet algemeen bekend, dat de Maitreya de verwachtingen van zo veel en zo verschillende godsdiensten zou vervullen. Deze geheimdoenerij lijkt nodig om een soort verklaring te geven van het feit, dat de Maitreya eerst nu optreedt, en niet eerder in de menselijke geschiedenis.

  Oorspronkelijk was Maitreya de naam van een volgende Boeddha, die volgens de theorie van de terugkerende tijdcycli wederom de leer (van Boeddha) zal verkondigen. Reeds in het hiernamaals werd hij door de historische Boeddha als opvolger aangeduid, zo menen de boeddhisten, en tot hem richten zij zich dan ook, vooral als tot een toekomstige heilbrenger.

  Zo bestaat ook de uitdrukking Bodhisattva, hetgeen betekent ‘verlicht wezen’. Een Bodhisattva kan zo het Nirwana binnengaan, hij is aan het eind van zijn ontwikkeling gekomen, maar blijft uit medelijden met anderen nog langer op aarde om ervoor te zorgen, dat zijn medemensen zichzelf nog ‘verlossen’, dat is ook tot het Nirwana komen. Nu zal volgens de aanhangers van deze religie de Maitreya de laatste der Bodhisattva zijn.

  De persoon, die zich heden Maitreya noemt, pretendeert eveneens aan het einde van zijn persoonlijke ontwikkeling te zijn. Hij wendt voor anderen te willen verheffen, hij is de laatste ‘Meester der Wijsheid’, waar iedereen op wacht. De belangrijkste elementen van de Bodhisattva komen bij hem naar voren.

  De verbreding en veralgemening van de ‘roeping’ van de Maitreya, zoals Share en anderen die propageren, kaderen in de ontwikkeling van de laatste tijd, dat de grote godsdiensten moeten samensmelten tot een nieuwe allesomvattende ‘wereldgodsdienst’. Eerder leek de tijd daarvoor nog niet rijp, en dat verklaart wellicht de geheimhouding tot nu toe.

  Volgens Share verliet Maitreya in 1977 zijn verblijfplaats in de Himalaya (hoe oud hij toen was, is niet algemeen bekend), en staat hij, toch minstens sedert 1988/1989, gereed om samen met enkele discipelen, ‘meesters van wijsheid’, de rol van wereldleraar op zich te nemen. Hij zou voorlopig de Britse hoofdstad Londen als basis gekozen hebben. Share schrijft, dat hij daar – en elders – openbare bijeenkomsten en lezingen houdt. Als dit juist is, zal hij eind 1989 toch minstens een jaar of 15, eerder 20 jaar of ouder, moeten zijn geweest. Volgens sommige berichten zou hij rond 1966 zijn geboren. Dat klopt dan wel ongeveer.

  “Wanneer hij naar voren treedt, zal hij er geen twijfel over laten bestaan dat hij, en hij alleen, de Christus is. Tijdens een wereldwijde radio- en tv-uitzending zal Maitreya dan tegelijkertijd de hele mensheid mentaal ‘overschaduwen’. Ieder van ons zal zijn woorden dan innerlijk horen, ieder in zijn of haar eigen taal, ook wie niet kijkt of luistert. Zo zal iedereen weten, dat de wereldleraar, de Christus, de Messias, de Imam Mahdi, de nieuwe incarnatie van Krishna, zich onder ons bevindt.”

  Uit dit alles volgt, dat (de) Maitreya geen abstract begrip is, geen naam voor een geheel van ideeen en begrippen, geen denkbeeldige persoon, maar een mens van vlees en bloed, die enorme pretenties heeft.

  Heeft de Maitreya grote macht?

  De Maitreya meet zichzelf nogal wat kwalificaties en grote macht aan. Lees maar:

  ·        Hij is de wereldleraar.

  ·        Hij is hoofd van de geestelijke Hierarchie der Meesters.

  ·        Alle Christenen zien naar hem uit (daar hij in een vroeger leven Jezus was).

  ·        Hij zal de mensheid een nieuw tijdperk van vrede binnenleiden.

  ·        Hij zal door zijn optreden in het openbaar er geen twijfel over laten bestaan dat hij de Christus is.

  ·        Hij zal door een wereldwijde radio- en televisie-uitzending alle mensen op de gehele wereld benaderen.

  ·        Daarbij zal hij de gehele mensheid mentaal overschaduwen.

  ·        Iedereen zal dan weten, dat de wereldleraar zich op aarde bevindt.

  ·        Iedereen zal dan zijn woorden innerlijk horen, in zijn eigen taal, ook wie niet televisie kijkt, noch naar de radio luistert.

  Het is duidelijk, dat de Maitreya zich goddelijk gezag en goddelijke macht aanmeet, het gezag om te leren, en de macht om wonderen te doen. Hij eist ook gehoorzaamheid, iedereen moet hem volgen. Hij is de man, die nu eindelijk vrede op aarde komt brengen, door de mensheid het nieuwe tijdperk binnen te leiden.

  Hij moet wel door grote groepen mensen gesteund worden, hij moet over flinke geldmiddelen kunnen beschikken, en over grote politieke macht, wil hij te zijner tijd een wereldwijde radio- en tv-uitzending krijgen. Daarbij zal dan, nog steeds volgens Share, een taalwonder optreden, of beter vele taalwonderen zullen plaats vinden, omdat iedereen hem zal verstaan. Hij heeft dan zelfs macht over de menselijke geest, anders zou hij zich niet in het innerlijk van de mens kunnen laten horen. Hij doet zich voor als de Christus, als de redder en verlosser van het mensdom.

  Als men dit alles ernstig neemt en daar is wel reden voor, gezien de ernst, die Share en verwante organisaties ten toon spreiden, en gezien de steun, die deze groepen ondervinden en de geldmiddelen waarover zij kunnen beschikken, dan kan men dit niet afdoen met te zeggen, dat het gemeenplaatsen zijn, die zijn ontsproten aan de propagandamachine van Share, of fantasieen zijn, ontsproten aan een ziekelijke geest.

  Nu is er slechts 1 persoon, waarbij bovenstaande beschrijving past, en dat is Jezus, die de Christus is. Echter Jezus heeft reeds op aarde geleefd. Hij kan niet nogmaals voor de eerste keer komen. Zijn leven, Zijn kruisdood en Zijn verrijzenis zijn feiten uit de geschiedenis, die niet herhaald kunnen worden.

  Hij – de Maitreya – wil de leraar van alle volkeren zijn, terwijl die titel rechtens uitsluitend aan Jezus toekomt.

  Hij pretendeert de wereld te redden, terwijl Jezus de enige en de echte Verlosser van de mensheid is. Hij is hoofd van een geestelijke hierarchie, van een groep ‘meesters der wijsheid’, waar Jezus de leermeester der Apostelen en leerlingen is, en het hoofd van de Kerk met paus, bisschoppen, priesters en gelovigen.

  Alle Christenen zien naar hem uit, zo beweert hij, echter in feite zien deze uit naar de Wederkomst van Jezus, de Heer, zoals de Katholieke Christen in zijn Credo belijdt.

  Hij wil de mensheid het nieuwe tijdperk binnen voeren, terwijl het Jezus is, die zijn uitverkorenen de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zal geven.

  Hij, de Maitreya, zal wonderen doen – zo zegt Share – echter deze wonderen zullen slechts een magere afspiegeling zijn van de geweldige wonderen, die Jezus deed. God laat dit misschien toe, maar de ware gelovigen zullen daar niet door in verwarring gebracht worden, als dit werkelijk zou geschieden.

  De Maitreya ontleent zijn macht om wonderen te doen aan de duivel. Daar de duivel zuiver geest is, is het mogelijk (als God het toelaat), dat de Maitreya middels boze geesten op het innerlijk van de mensen inwerkt. Zo wordt o.a. het aangekondigde talenwonder in beginsel verklaarbaar.

  Conclusie :

  Uit de beschrijving van de persoon en de te verwachten daden van de Maitreya, die wij ernstig moeten nemen, gezien de macht en de middelen, die er achter staan, en de voortdurende druk, die er achter zit, blijkt , dat de pretenties van de Maitreya die van de Godmens Jezus Christus zijn. Maar dat is nu precies wat de Antichrist ook zal doen. Dus dringt zich de gevolgtrekking op, dat de Maitreya en de Antichrist een en dezelfde persoon zijn.

  De propaganda voor de Maitreya aanvaarden, en hem volgen, zou dan ook al spoedig kunnen ontaarden in een vorm van afgoderij, een zware zonde tegen het eerste gebod der Tien Geboden. Voorlopig zal echter nog afgewacht moeten worden, of en wanneer, de Maitreya zijn pretenties waar zal kunnen maken. HET IS DAN OOK NOODZAKELIJK OM HET OPENBAAR OPTREDEN VAN DE PERSOON, DIE ZICH DE MAITREYA NOEMT, NAUWLETTEND TE VOLGEN.

  Ondertussen blijft staande, hetgeen in het begin van dit artikel geschreven werd, nl. dat al de publicaties van Share en anderen over de Maitreya voor de ware Christen niet aanvaardbaar zijn. Het is een groot kluwen verwarde gedachtenspinsels, die in genen dele overeenkomen met de ons door God en Zijn Zoon geopenbaarde waarheid, zoals die ons door de Kerk te geloven wordt voorgehouden. De bron van dat alles is de Satan, de grote leugenaar, waarvan zij ons verre moeten houden.

  DE MAITREYA IS DE ANTICHRIST

  De Maitreya treedt op

  De krantenkoppen van de editie van 11 juni 1988 van de Kenya Times, verschijnend te Nairobi, Kenya, Afrika, riepen het de lezers toe:

  Is Jezus Christus weergekeerd naar de aarde?

  De verslaggever van de Kenya Times, Job Mutungi, schreef een lang artikel, over wat er op die 11 juni was gebeurd, Hij schrijft :

  Ongeveer 6000 gelovigen in Muslim Village, Kawangware, Nairobi, geloven, dat zij vorige week Jezus Christus in het volle daglicht hebben gezien. Het zal wel moeilijk te begrijpen zijn, maar niets kan hen van mening doen veranderen, want ‘Jezus’ sprak tot hen en verzekerde hen zeer spoedig te zullen terugkomen.

  Het toneel van de gebeurtenissen was de kerk van Bethlehem, alwaar Mary Sinaida Akatsa gebedsbijeenkomsten leidt, bidt voor de zieken, de blinden, de kreupelen, mentaal gehandicapten, de onvruchtbare vrouwen en anderen, die geplaagd worden door allerlei persoonlijke problemen.

  Op zaterdag 4 juni 1988 werd er hoog aan de hemel door de gelovigen een grote heldere ster gezien. Het was toen 1 uur ’s middags. Maar op zaterdag 11 juni was het anders. De gelovigen waren bezig Mungu ni Mwema, een populair Swahili lied te zingen, toen Mary Akatsa hen onderbrak. Zij kondigde aan, dat God tot haar had gesproken en haar vertelde “een wonder te verwachten, omdat een zeer belangrijke gast zou gaan komen om haar een noodzakelijke boodschap te geven.”

  Mensen zetten zich schrap voor het onbekende, terwijl anderen haar wezenloos aanstaarden, hun mond open van vrees en verbijstering. Vijf minuten later vroeg zij de zingende mensen te stoppen, daar de langverwachte boodschap was gekomen. “Jezus !! Jezus !! Jezus van Nazareth !!” zo ging er een luid gefluister door de menigte, waarbij men de handen in onderwerping en als goddelijk welkom omhoog hief.

  De lange gestalte van een man met een baard, blootsvoets, met een lang wit kleed aan, verscheen uit het niets en stond in het midden van de menigte. Hij sprak de menigte toe in perfect Swahili – de plaatselijke taal – en er wordt gezegd, dat hij 20 kreupelen heeft genezen, en daarna in de lucht oploste. Die persoon werd geidentificeerd als de Heer Maitreya. Verscheidene groepen verslaggevers namen het gebeuren op, waaronder een ploeg van CNN.


  Maitreya

  Van deze gebeurtenis bestaan ook fotos, welke de Maitreya tonen in lang wit gewaad, met een soort witte tulband op zijn hoofd. Achter hem staat de zwarte gebedsgenezeres, die bewonderend naar hem kijkt, en daar achter ziet men de menigte. Voor hem schijnt iemand op de grond te knielen of te kruipen. Mogelijk is dat een van de personen, die ‘genezen’ werden.

  Wie is deze Heer Maitreya?

  Maria, de Moeder van God, heeft het ons gezegd :

  “Herinner u, dat wanneer mijn Goddelijke Zoon zal komen, dat Hij zal komen met grote macht en grote heerlijkheid in de hemelen. Weest waakzaam, kinderkens, want de Boze Mens zal spoedig verschijnen. Hij zal zichzelf als mijn Zoon uitroepen. Ik heb u zijn naam al eerder genoemd: Maitreya, hij is de Antichrist. Luister niet naar hem, hij is de valse mens, de valse Christus, de valse Messias. Hij zal door de wereld worden aanvaard, dus waakt en bidt en doet boete.”  Een ziener uit Nowra, Australie 1985

  De Meester der wijsheid

  Zoals Sint Jan de Doper, de Voorloper, tot taak had om de komst van de Messias, Jezus Christus de Heer, aan te kondigen, zo heeft ook de Maitreya zijn aankondiger, een zekere Benjamin Creme. Creme, een Brits kunstenaar en de belangrijkste woordvoerder voor de New Age beweging, deelde recent nog eens mede, dat de Maitreya, die hij de Meester, of de Meester der Wijsheid, noemt, in 1977 van de Himalaya afdaalde naar Pakistan en vandaar naar Londen reisde. Sindsdien zou hij aldaar verblijven. Als “hoofd van de hierarchie van Meesters van de mystieke godsdienst” – nog steeds volgens Creme – is het zijn taak om het Oude Tijdperk – the Old Age, van Pisces, Vissen – uitgeleide te doen, en om de wereld van het Nieuwe Tijdperk – the New Age, van Aquarius, Waterman – binnen te leiden.

  Creme beschrijft de Maitreya als:

  “een broeder en een vriend…hoofd van de oudste broeders van het mensdom, een grote groep mannen, die ons vooruit zijn in ontwikkeling. Zij hebben de weg der evolutie al afgelegd door telkens en telkens weer mens te worden, en hebben zo langzamerhand het instrument vervolmaakt, … een materieel lichaam met een geest en een astrale gesteldheid, die meer en meer de goddelijkheid zal weerspiegelen, welke tot onze ware natuur behoort.”

  Dit mooi klinkend gebeuzel, wijst toch op enkele belangrijke opvattingen van de duivelsvrienden:

  ·        ‘broeder en vriend’ wijst op het lief zijn voor elkaar van de superindividualist, die altijd eerst zichzelf zoekt en zich nooit tot iets verplicht ten opzichte van zijn Schepper of zijn naaste.

  ·        ‘telkens weer mens worden’ wijst op het geloof in reincarnatie, op het geloof in het doorlopen van meerdere levens na elkaar, waarin telkens ‘geestelijke groei’ optreedt, wat dat dan ook moge zijn.

  ·        ‘ontwikkeling’ en ‘evolutie’ wijzen op het geloof in het bestaan van evolutie, en op het geloof om op eigenkracht tot ‘verbetering’, tot ‘groei’, tot ‘vooruitgang’ te komen, lege begrippen, waarvan niemand weet wat dat precies mag betekenen. Dat God de wereld in stand houdt, en dat zij zonder de genade niets kunnen, speelt voor de maitreyisten geen rol.

  ·        ‘de goddelijkheid’ die tot ‘onze ware natuur behoort’ wijst op de verafgoding van de mens.

  Dan gaat Creme verder:

  “ieder van ons is een bezielde menswording…perfect (volmaakt) en identiek met (gelijk aan) God….”

  Dit satanische proza betekent:

  ·        Ieder van ons is ‘perfect’ wijst er op dat er geen zonde meer bestaat; de perfecte mens heeft geen fouten, en maakt geen fouten, wat hij ook doet: hij is per definitie zondeloos. Dat de menselijke ervaring anders leert, speelt geen rol voor de aanhangers van de Maitreya: de erfzonde is voor hen een onbekend begrip. Vele mensen hebben tegenwoordig een sterk gereduceerd zondebesef, of zij zijn zo verhard in de zonde, dat hun geweten niet of nauwelijks nog spreekt. Al dezen klinkt dit gepraat van Creme als muziek in de oren.

  ·        Wij zijn allemaal ‘een bezielde menswording’ wijst op de gedachte, dat alle mensen goddelijke wezens zijn, die (tijdelijk) op aarde verblijven. Hier is echt  een opzettelijke verwarring met de Menswording (Incarnatie) van de Zoon van God, Onze Heer Jezus Christus, door de Maagd Maria. Er is ook verwantschap met de valse theologie, die zegt, dat Jezus door het blote feit van zijn menswording ons allen heeft verlost, en dat zij dus allemaal daardoor in de hemel zullen komen, ongeacht wat zij geloven of doen of laten op de aarde. Maar, niemand komt in de hemel, tenzij hij/zij persoonlijk Jezus’ leven, kruisdood en verrijzenis in katholiek geloof aanvaardt.

  ·        En ‘identiek met God’ wijst eveneens op de vergoddelijking van deze zondeloos geachte mens, en geeft deze daardoor een psychologische vrijbrief voor de meest afschuwelijke misdaden, want een god kan geen fouten maken. Het is een staaltje van de meest grenzenloze hoogmoed, die er bestaat. Deze opvatting is de zekerste weg naar de hel. Juist zoals Lucifer zei ‘Non serviam’, dat is: ‘Ik zal (God) niet dienen’, en als gevolg daarvan in de hel werd gestort, zo zegt deze hoogmoedige, zichzelf-als-goddelijk-ziende, mens hetzelfde: ‘Non serviam’, en hem zal hetzelfde lot als Lucifer treffen.

  Dan zegt Creme nog: “Maitreya is meer dan een menselijk wezen. Hij is een goddelijk man. Hij weet dat en laat het merken. Hij is zo zuiver, dat hij het goddelijk beginsel, dat wij liefde noemen – het aspect van het zoonschap van God – kan belichamen.”

  Hier komt de aap van de afgoderij uit de mouw:

  ·        Hij is ‘meer dan een menselijk wezen’ en ‘goddelijk man’ duiden de beweerde goddelijke afkomst, de rechtstreekse afstamming van God zelf aan, zij verwijzen naar het zogenaamde zoonschap van God, dat de Maitreya zichzelf toedicht. Het is het toppunt van afgoderij.

  ·        Het woord ‘zuiver’ duidt weer op het zondeloos zijn, het vrij zijn van persoonlijke zonden. De Heilige Maria is echter de enige mens, die vrij was van persoonlijke zonde vanaf haar ontvangenis.

  ·        De uitdrukking ‘de liefde belichamen’ is wel het toppunt van vervalsing door de man, die de verpersoonlijking is van de haat (tegen alles wat katholiek is), van de leugen (over zijn afkomst, gedrag en streven) en van de misdadigheid (in zijn doeleinden).

  Merk overigens op, dat er in de teksten van Creme hierboven voortdurend over God en goddelijk wordt gesproken, zonder dat duidelijk wordt, wat dat begrip bij Creme precies inhoudt. In feite wordt hier het christelijk begrip van de persoonlijke, scheppende, almachtige, liefhebbende en rechtvaardige God, van de belonende en de straffende God, van de Drievuldige God, van vrijwel alle inhoud ontdaan. Creme leent slechts het lege omhulsel van de naam, en misbruikt de goede klank ervan, om de mensen een rad voor de ogen te draaien.

  De dag van de bekendmaking

  Volgens Creme verschijnt de Maitreya aan mensen in visioenen en in dromen, of ook in persoon. Tweehonderd leidende journalisten van overal ter wereld zouden – nog steeds volgens Creme – door de Maitreya zijn voorbereid op een speciale taak.

  Creme schrijft : “Als bepaalde gebeurtenissen op het wereldtoneel zullen hebben plaats gevonden, - zoals de ineenstorting van de Japanse aandelenbeurs - dan zal hij [Maitreya] deze uitgekozen journalisten naar Londen roepen. Hij verwacht dan te worden uitgenodigd om heel openlijk tot de wereld te spreken. Dat zal de Dag van de Bekendmaking [the Day of Declaration] zijn.”


  Benjamin Creme

  Op de Dag van de Bekendmaking – zo deelt Creme mede :

  “zullen de televisienetten van de wereld door satellieten, welke in feite voor deze gebeurtenis nu al ter plaatse zijn, aan elkaar worden gekoppeld. Voor de eerste maal in de menselijke geschiedenis zal de wereldleraar zichzelf aan de gehele wereld kunnen voorstellen. Alle ogen zullen hem zien. Dit is nooit eerder mogelijk geweest. Zelfs als gij geen televisie kijkt, zult gij zijn woorden stil horen, telepatisch [door gedachtenoverbrenging]. Zijn gedachten en zijn ideeen zullen telepatisch [zonder zintuigelijke waarneming] in uw geest binnenkomen.”

  En Creme gaat verder: “Op hetzelfde ogenblik zal zijn energie – die zij het Christus-principe noemen – met een geweldige kracht uit hem stromen. Dit zal een intuitieve [ingegeven] diep-gevoelde reactie op zijn boodschap tevoorschijn roepen. … Er zullen honderdduizenden wonderbaarlijke genezingen zijn, gezondmakingen over de gehele wereld. Zelfs theologen zijn het ermee eens, dat de man, die dat alles kan doen, wel de Christus moet zijn.”

  De bovenstaande voorstelling van zaken is niet zo fantastisch als het wellicht lijkt. De praktische voorwaarden zijn heden wel aanwezig: de mogelijkheden van wereldwijde beeldcommunicatie zijn heden zeer uitgebreid. Als God het toelaat, is gedachtenoverbrenging ook mogelijk. Deze ingave van gedachten lijkt immers op boze influisteringen bij bekoringen door de duivel, welke elk mens wel bekend zijn. Het bijzondere is echter, dat, volgens Creme, alle mensen tegelijkertijd dezelfde influisteringen zullen krijgen.

  Over de Maitreya en de Antichrist

  Inleiding


  de Maitreya

  In het gratis informatie-exemplaar van de nederlandstalige Nieuwsbrief van Share Nederland en in de nummers van het maandblad van Share Nederland, dat dezelfde naam draagt, wordt vrijwel uitsluitend gesproken over de nieuwe wereldleraar: (de) Maitreya. Share Nederland is een van de organisaties, die poogt het geloof in de missie van (de) Maitreya te vestigen, en ernaar streeft de activiteiten ten gunste van hem en zijn volgelingen te bevorderen. In andere landen bestaan soortgelijke bewegingen met allerlei namen. Zo is er Share International. Wie is toch die Maitreya en hoe belangrijk is de actie te zijnen gunste?

  Het is nuttig om de tijdschriften, brochures en artikelen, die lovend over de Maitreya spreken, die zijn werk pogen te bevorderen, en die positief over hem, zijn medewerkers en hun activiteiten berichten, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het betreft teksten, die worden uitgegeven door Share Nederland, of door andere Share afdelingen, bijv. Share International. Ook andere bewegingen steunen en bevorderen de aanvaarding van de Maitreya, zo bijv. de New Age Movement (Beweging van de Nieuwe Tijd).

  Al spoedig blijkt dan, dat al deze teksten, gezien vanuit de Rooms-Katholieke geloofsleer, onaanvaardbaar zijn, zoals hierna zal worden aangetoond. Hetzelfde geldt voor een groot gedeelte van de publicaties van verwante bewegingen zoals New Age, die eenzelfde doel dienen, en dezelfde persoon in de belangstelling plaatsen. Ook meer behoudende Protestanten zullen eenzelfde mening zijn toegedaan. En radio- en televisie-uitzendingen over deze organisaties en personen en hun activiteiten, of de uitzendingen, die door hen verzorgd worden, moeten met veel kritische zin worden beluisterd, resp. bekeken.


  Benjamin Creme

  In feite moeten de gelovige Katholiek en Protestant ernstig worden gewaarschuwd voor de geschriften van: (de) Maitreya, Benjamin Creme, Aart Jurriaanse, Alice A. Bailey, Richard Bremer, en vele anderen. De inhoud daarvan is op vrijwel alle punten in strijd met de vaststaande Katholieke geloofsleer. Boeken en brochures met titels als: ‘De Wederverschijning van Christus’ en ‘de Meesters der Wijsheid’, ‘Boodschappen van Maitreya de Christus’, ‘Wie is Maitreya de Christus?’, ‘Transmissie, een meditatie voor de nieuwe tijd’, ‘Een meester spreekt’, en dergelijke meer, zijn voor elke Christen, Katholiek, of Protestant, die die naam met recht wil dragen, onaanvaardbaar.

  Om met de deur in huis te vallen: de Maitreya is een Antichrist (of misschien wel de Antichrist), en Benjamin Creme is als zijn ‘profeet’ (of voorloper) te kenmerken. Deze krasse beweringen moeten vanzelfsprekend aannemelijk worden gemaakt. Dat is dan ook het doel van deze verhandeling. Daartoe worden enkele teksten van deze heren ontleed en geinterpreteerd. De verspreiding van propagandamateriaal door Share en verwante groepen is, al minstens vanaf 1988, steeds toegenomen.

  Modern taalgebruik

  De bedoelde teksten gaan helemaal niet over de Christus, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, die is geboren uit de Maagd Maria. Al die teksten gebruiken de kwalificatie Christus (Messias, Gezalfde Gods, Leraar, Meester) slechts op een wijze, die verwarring zaait onder Christenen, waardoor de niets vermoedende lezer meent, dat het over de Christus, onze Christus, onze Verlosser, gaat. Men gebruikt Christelijke uitdrukkingen en geeft daar een andere betekenis aan, die niet die van de ware Christen is. Dit gebeurt in zulk een sterke mate en het komt zo vaak voor, dat het opzet moet zijn.

  Men vergelijke dit met de modernistische theologen, die eind 1800, begin 1900 zijn begonnen het theologisch taalgebruik te ‘vervuilen’ door betekeniswijzigingen in te voeren. De neo-modernisten hebben deze ‘kunst’ vervolmaakt, tot wij nu zo ver zijn, dat er in feite sprake is van aparte wijsgerige en theologische talen, nl. de oude en de nieuwe theologische taal. Ook is het zo, dat de neo-modernisten – dat zijn de modernisten van onze dagen – het oude taalgebruik het liefst willen afschaffen, en als zij bepaalde uitdrukkingen en termen blijven gebruiken, gaan zij die onmiddellijk herinterpreteren, waardoor de betekenis zich wijzigt.

  Wil het Katholieke geloof niet verloren gaan, dan zal de oude Christelijke taal bewaard moeten worden en de oude begrippen en de oude betekenis der woorden zullen moeten worden gehandhaafd. Het is niet te sterk uitgedrukt: DE TAAL BEWAREN, IS HET GELOOF BEWAREN!

  Meesters van wijsheid?

  Hieronder enkele citaten uit de publicaties van Share Nederland met commentaar.

  “Ieder tijdperk heeft grote spirituele leraren voortgebracht. Rama, Krishna, de Boeddha, de Christus, en Mohammed waren enkele van deze leraren of meesters. Keer op keer, als de tijd rijp is, treden zij naar voren om ons het juiste pad te wijzen. Zij zijn de leiders van een groep verlichte en vervolmaakte mensen, die wij kennen als de Hierarchie van meesters van wijsheid.”

  Men ziet dat alle zogenaamde leraren over EEn kam geschoren worden, allen zijn even belangrijk, of het nu Rama, Christus of Mohammed is. Het volstrekt unieke karakter van Jezus Christus wordt verdoezeld. Toch is dat gemakkelijk op objectieve wijze te bewijzen: men denke slechts aan de verhevenheid van Zijn leer, aan Zijn talloze wonderen, aan de vele uitgekomen profetieen, die Hij heeft gegeven. Bij geen van de andere zogenaamde wereldleraren kan op iets soortgelijks gewezen worden. Was dit wel het geval, hun volgelingen zouden niet nalaten er propagandistische munt uit te slaan.


  Krishna

  Als de tijd rijp is, wordt ons het juiste pad gewezen, zo staat er. Dus wordt alles, wat deze verschillende leraren onderwijzen, als even waardevol beschouwd. Allen wijzen zij ons het juiste pad; waar dat heen leidt, staat er niet bij. Het geheel unieke karakter van de Christelijke godsdienst, die de mensen op de hemel wijst en de middelen (de Sacramenten) geeft om daar ook te komen, wordt miskend.

  Dan schijnt er een groep te bestaan van mensen, die ‘verlicht en vervolmaakt’ zijn, dat zijn dan zogenaamde ‘meesters der wijsheid’. Deze personen hebben kennis over allerlei zaken, die gewone domme stervelingen niet schijnen te bezitten. Die meesters, die de wijsheid in pacht (schijnen te) hebben, moeten wij maar blindelings volgen. Hoe griezelig dit is, deze blinde, domme, kritiekloze volgzaamheid, hebben wij al gezien in de tijd van de opkomst van het Nazisme, toen Adolf Hitler ook zo’n soort gedrag eiste.

  Wij, Katholieken weten, dat elke ware verlichting van de Heilige Geest komt, en dat deze niet beperkt is tot een bepaalde selecte groep ‘meesters’. En de volmaaktheid, die er in bestaat Jezus na te volgen, en, met grote zichzelf opofferende liefde, Gods geboden te onderhouden, is al evenmin aan ‘meesters’ voorbehouden. Volmaaktheid en heiligheid in ware Christelijke zin, vindt men onder alle volkeren, in alle standen, bij alle beroepsgroepen en bij alle leeftijden.

  Evolutie?

  “Zoals gezegd, is het optreden van grote leraren een periodieke gebeurtenis. In elk tijdperk komen zij naar voren uit hun groep, de Geestelijke Hierarchie, om de mensheid te begeleiden bij haar volgende stap in de evolutie. Naast de al eerder genoemden, kennen zij hen historisch als (o.a.) Hercules, Hermes, Mithra, Vyasa, Zoroaster en Shankaracharya. In alle grote religies bestaat het idee van verdere openbaring door een toekomstige leraar.”

  Allereerst wordt beweerd dat de mensheid in evolutie is, een ontwikkeling door zou maken, waarheen wordt niet rechtstreeks gezegd, maar men moet aannemen in de richting van grotere wijsheid, wat daar dan ook mee bedoelt mag zijn. Ook de modernistische theologen zijn dol op het idee van evolutie, van bestendige verandering, van aanpassing aan, ja, waaraan? Welnu, meestal is dat aan de gedachten, de mode en de luimen van de dag!


  Mithra

  God echter is onveranderlijk. Zijn leer wijzigt zich niet, Zijn geboden zijn bestendig, wat waar is, blijft waar. Ook al kan dit in andere tijden weleens wat anders worden gezegd, wat anders worden uitgedrukt, de echte betekenis verandert niet! De Katholieke geloofsleer kan niet evolueren in die zin dat de inhoud, de betekenis verandert, wel in de zin dat de formulering scherper en duidelijker wordt.

  Die leraren en meesters van Share zouden de mensheid dan verlichten op hun weg. Volgens Share zijn zij allen, al die ‘meesters’, even belangrijk, en wat elk van hen komt vertellen is in beginsel even belangrijk, als wat de anderen meedelen, hetgeen wederom het unieke karakter van Jezus en Zijn leer miskent.

  Welke wijsheid?

  Merk op dat de woorden hierarchie, wijsheid en openbaring in het Katholicisme een welbepaalde mening hebben, en dat deze woorden hierboven in de tekst van Share in een andere, veel vagere, betekenis worden gebruikt.

  De wijsheid is een der gaven van de Heilige Geest en verwijst naar het goede inzicht in de werkelijkheid, niet alleen die hier op aarde, ook, voor zover ons dat gegeven is, inzicht in de werkelijkheid het hiernamaals betreffende. Zulk een wijsheid is een geschenk van God en wordt gegeven aan mensen, die als heilige Christenen leven.

  Wijsheid is niet gebonden aan studie of geleerdheid, een academische opleiding, of dergelijke. Christelijke wijsheid is een gave aan de persoon, niet aan de mensheid als geheel, en zeker niet exclusief aan zogenaamde ‘meesters der wijsheid’, en deze ware Christelijke wijsheid komt onder alle beroepen en standen voor en bij mensen van alle tijden. Of de mensheid als geheel, zeg in de laatste 100 jaar, wijzer is geworden is maar de vraag. Het is goed te verdedigen, dat dit juist niet het geval is.

  Openbaringen?

  Dan zouden al die meesters en religies verwijzen naar een toekomstige leraar, die ‘verdere openbaringen’ doet. Onder openbaring verstaat de Katholiek in het algemeen de zelfmededeling van God aan ons mensen. God laat ons datgene weten, waarvan Hij wil, dat wij op de hoogte moeten zijn. Dat betreft kennis van Hemzelf, van de Schepping, van de onstoffelijke wezens (de Engelen en duivelen), van onszelf, en van Zijn wensen met betrekking tot onze wijze van leven. Hij deelt mede, wat wij niet uit onszelf, door waarneming van de Schepping en door te redeneren met ons verstand, kunnen weten.

  Eerst was er de openbaring in het Oude Testament van de Heilige Schrift. Daarna zond Hij Zijn Zoon, waarvan leven en leer in het Nieuwe Testament zijn vastgelegd en in de levende Traditie van de Kerk. Met de dood van de laatste Apostel, Sint Jan – zo ongeveer rond het jaar 100 na Christus – is de openbaring afgesloten. Daarna kan aan de geloofsschat van de Kerk in wezen niets meer worden toegevoegd. Wel kan de Katholieke leer door het leergezag – door de Paus alleen, en door de bisschoppen in vereniging met de Paus (dan gewoonlijk in een algemeen concilie verenigd) – worden verduidelijkt en op de situaties van een zeker tijdperk worden toegespitst.

  Het is dus absoluut onjuist, dat welke toekomstige leraar dan ook, ons in de toekomst nieuwe algemene ‘openbaringen’, nieuwe noodzakelijke geestelijke kennis, zal brengen. Eveneens is het niet waar, dat in alle grote religies het idee van verdere openbaring door een toekomstige leraar bestaat, zoals Share dat schrijft. In het Christendom bestaat die idee in het geheel niet!

  Wel kent de Katholieke Christen de zogenaamde prive-openbaringen. Dat zijn hemelse mededelingen, of boodschappen, die gewoonlijk worden gegeven bij visioenen, of door goddelijke inspraken. Deze hemelse boodschappen, welke aan particuliere personen worden gegeven, maar wel voor iedereen bestemd kunnen zijn, dragen niet bij tot de geloofsschat, welke uit de algemene openbaring, die is gegeven aan de Apostelen en de Leerlingen van Jezus, bekend is. Deze hemelse boodschappen kunnen wel uitleg geven van de bekende Katholieke geloofskennis, en daar verduidelijkingen bij aanbrengen, of de mensen aansporen vrome gebruiken en tradities te handhaven.

  Maitreya, de wereldleraar?

  “Christenen rekenen op de wederkomst van de Christus, boeddhisten verwachten de komst van een nieuwe Boeddha, moslims wachten op de verschijning van de Imam Mahdi, hindoes op een reincarnatie van Krishna en de joden op de Messias. … Dit zijn allemaal namen, die van toepassing zijn op een en dezelfde: Maitreya, de wereldleraar. … Dit zijn verschillende namen voor hetzelfde individu: Maitreya, het hoofd van de geestelijke Hierarchie der meesters, …”

  Waar is, dat God, na de zondeval, toen Adam en Eva uit het Paradijs werden verjaagd, in de harten van de mensen het verlangen naar verlossing, en naar een Verlosser, heeft gelegd. Men vindt daar dan ook sporen van in de literatuur van vrijwel alle volkeren en oude godsdiensten. Vanzelfsprekend is dit het duidelijkst in de Bijbel, het boek van het uitverkoren volk, de Joden.

  Echter: de Verlosser, de Messias is gekomen, hij heeft op aarde geleefd. Door Jezus’ offer en kruisdood werden de gevolgen van de zondeval uitgewist, de hemel werd weer geopend. Deze historische gebeurtenis is enig, kan niet herhaald worden, noch verbeterd, noch overgedaan. Jezus, de Verlosser van de mensheid, is volstrekt enig!

  Bij die volken, die de Verlosser, niet hebben aanvaard, die Jezus niet als de Messias hebben willen zien, is het verlangen er naar blijven leven. Het belangrijkste voorbeeld daarvan geven de Joden. Dit oude verlangen zal echter niet vervuld worden door de komst van wie dan ook, al doet Share het voorkomen alsof dit wel het geval zal zijn, en dat de Maitreya de man is waar iedereen op zit te wachten. Het stillen van de bedoelde innerlijke onrust kan slechts geschieden door Katholiek te worden, wat immers inhoudt Jezus te aanvaarden als de Weg, de Waarheid en het Leven.


  Jezus

  De aangekondigde en de (spoedig?) te verwachten Wederkomst van Onze Heer Jezus Christus, gezeten op de wolken, met grote macht en majesteit, is iets heel anders. Deze terugkeer dient om te kunnen oordelen over levenden en doden. Dan is het tijdstip aangebroken, waarop God’s geduld met het mensdom ten einde is, dan zal rekenschap worden gevraagd.

  “Waarom hebt gij Mij niet aanvaard?”, zo zal Jezus iedereen vragen. Dan zullen alle (oude) volkeren moeten erkennen, dat Hij het was, waar ze op gewacht hebben, waar zij naar verlangd hebbe, en die ze geweigerd hebben te aanvaarden, ondanks de eeuwenlange inspanningen van talrijke missionarissen om hen het ware geloof te brengen. En ook de Waarschuwing dat God zal zenden om iedereen te laten zien dat de drie-ene God bestaat. Het is inderdaad opvallend, dat zoveel volkeren, vooral in Azie en Afrika, de Christelijke godsdienst niet hebben aangenomen, al zijn er onder alle volkeren ten minste kleine aantallen Christenen te vinden.

  Reincarnatie?

  Share schrijft, dat al die namen (van grote spirituele leraren), al die verwachtingen van godsdiensten en volken, van toepassing zijn op een en hetzelfde individu: de Maitreya. Dit betekent dat Share de theorie van de reincarnatie aanhangt. Reincarnatie, letterlijk: weer-in-het-vlees (komen), zielsverhuizing, houdt in dat de ziel van ‘de mens’ na de dood in een ander lichaam komt, na de dood daarvan weer in een ander lichaam, en zo verder, tot er, nadat hij vele levens doorlopen heeft, een einde aan zijn persoonlijke evolutie komt (wat dit laatste precies betekent is meestal niet duidelijk). Dit alles kan vele eeuwen in beslag nemen (aldus de in het Westen meest voorkomende opvatting over zielsverhuizing, in het Oosten bestaan nog andere interpretaties).

  “… Maitreya. Hij was het, die werkte door zijn discipel Jezus, 2000 jaar geleden in Palestina, en het is in wezen naar hem, dat de christenen sindsdien uitzien.”

  Er zou dus een ‘ziel’ zijn, die achtereenvolgens in Rama, Krishna, Boeddha, Christus, Mohammed, en wie weet nog meer, zou gehuisd hebben, om dan, tenslotte, in onze tijd onder de naam Maitreya ter wereld te komen.

  Echter, reincarnatie is niet alleen in strijd met de Katholieke geloofsleer, het is in strijd met de moderne wetenschap en met het gezond verstand. Om met het laatste te beginnen. Ieder mens heeft het besef uniek te zijn, anders te zijn dan anderen, anders dan zijn vader en moeder, anders dan zijn broers en zussen. Mensen kunnen, wat geestelijke gaven en ontwikkeling betreft, zeer aanzienlijk verschillen. De variatie loopt van schapenfokker of goudsmid, van beroemd schrijver of kunstschilder, van automonteur of computerprogrammeur tot wiskundige of specialist in vreemde talen. Het is dwaas aan te nemen, dat de ziel (die drager is van de geestelijke vermogens) in het ene leven die van een wiskundige of automonteur is, en in het volgende leven die van een kunstschilder of computerman. Hoe kan er dan van dezelfde ziel sprake zijn?

  Al is het waar, dat de ontwikkeling van vaardigheden en bekwaamheden in het leven van een mens vaak door min of meer toevallige omstandigheden wordt bepaald, sporen van vroegere kundigheden wouden toch in een volgend leven te vinden moeten zijn. Onverklaarbaar is ook, dat niemand zich in het volgende leven iets schijnt te herinneren van het geheel van al zijn kundigheden en van de ervaringen uit een vorig leven.

  Door de toegenomen kennis van de erfelijkheidsleer, met name van de chromosomen in de menselijke lichaamscel, van de genen, de dragers van de erfelijkheid, en van de bouw van de kernzuren DNA en RNA, waarin de genetische code is vervat, is duidelijk geworden, dat elke mens uniek is. Geen twee menselijke lichamen van de ongeveer 6 miljard op aarde zijn hetzelfde.


  DNA

  Biologen en medici beschouwen de mens als een psychisch-fysische entiteit, dit wil zeggen als een lichamelijk-geestelijke eenheid, waarbinnen ziel en lichaam wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden. Een uiting daarvan zijn de zogenaamde psycho-somatische ziekten, dat zijn ziekten, waarbij de lichamelijke verschijnselen (bijv. verhoogde bloeddruk, maagzweer) geestelijke oorzaken hebben (bijv. overwerktheid, spanningen), waar elk mens weer anders op reageert. HET UNIEK ZIJN VAN HET LICHAAM GAAT DUIDELIJK GEPAARD MET DE ENIGHEID VAN DE ZIEL.

  Volgens de leer van de Kerk schept God een ziel (het levensbeginsel) bij de conceptie. Tijdens het aardse leven blijven ziel en lichaam onverbrekelijk verbonden. Bij de dood scheiden zij, het lichaam vergaat tot stof, de ziel wordt door God geoordeeld en gaat, of naar de hel, of rechtstreeks, of eventueel via het vagevuur, naar de hemel.

  HET OORDEEL BIJ DE DOOD IS DEFINITIEF! Er kan niets worden overgedaan of verbeterd van de fouten, die men op aarde begaan mocht hebben. De straffen, die men nog te goed mocht hebben voor zijn zonden, moeten eerst in het vagevuur worden ondergaan, voordat men de hemel kan binnengaan. Het voortbestaan van de ziel, na de dood, in de door God bepaalde plaats en toestand, te weten hel of hemel is eeuwig, dat is zonder einde!

  De valstrik van de reincarnatie is nu, dat door het geloof in meerdere levens, in meerdere kansen en mogelijkheden, de mens meent, dat het er in dit leven niet zo op aan komt. ‘Ik doe waar ik zin in heb in dit leven, in een volgend leven kan ik het altijd nog beter doen’, zo is de achterliggende gedachte. Alles wat moeite kost, zoals God dienen, bidden, zijn naaste beminnen, braaf leven, goed zij voor anderen, zijn plicht doen, zichzelf opofferen, e.d., wordt naar de toekomst verschoven, naar een van de volgende levens. Maar die volgende kans komt niet, en zo zullen vele mensen hun leven verspillen.

   

  Uit : www.garabandal.nl

  De Waarschuwing

  Uit het tijdschrift Garabandal.

  Sinds het einde van de verschijningen van Garabandal in 1965 stonden de zieneressen Conchita, Mari-Loli en Jacinta van tijd tot tijd interviews toe, waarin zij hebben bekendgemaakt, wat zij over de komende wereldwijde Waarschuwing en het grote Wonder kunnen zeggen. Hoewel in elk van deze interviews steeds dezelfde vragen worden gesteld over deze twee gebeurtenissen, komt het vaak voor dat er nieuwe aanvullende informatie of een ander gezichtspunt naar voren komt. Met dit in gedachten en in een poging om het meest complete beeld  te verkrijgen op grond van wat er bekend is over de Waarschuwing en het Wonder, hebben wij al de interviews die ons ter beschikking staan samengevoegd, natuurlijk onnodige herhaling vermijdend. Ziehier het resultaat van ons onderzoek met de fragmenten uit de verschillende interviews, gegeven in chronologische volgorde.

  Zieneres Conchita

  * 14 september 1965

  Vraag: Zal de Waarschuwing iets zichtbaars zijn of iets innerlijks, of allebei?
  Antwoord: De Waarschuwing is iets, dat rechtstreeks van God komt en zichtbaar zal zijn over de hele wereld, op welke plaats men zich ook zal bevinden.

  Vraag: Zal de Waarschuwing aan elke mens zijn persoonlijke zonden laten zien, aan mensen van welk geloof dan ook, inclusief atheïsten?
  Antwoord: Ja, de Waarschuwing zal als het ware een onthulling zijn van onze zonden - es como si revelase nuestros pecados - en het zal evenzeer door gelovigen als ongelovigen, als door mensen van welke religie dan ook gezien en ervaren worden.

  Vraag: Is het waar dat de Waarschuwing veel mensen aan de dood zal doen denken?
  Antwoord: De Waarschuwing dient als zuivering voor het Wonder. Het is ook een soort ramp. Zij zal ons doen denken aan de dood, dat wil zeggen, wij zouden er de voorkeur aan geven om dood te zijn dan om de Waarschuwing te ondergaan.

  Vraag: Zal de Waarschuwing door de wereld worden herkend en aanvaard als een rechtstreeks teken van God?
  Antwoord: Jazeker - claro-, en om die reden geloof ik, dat het onmogelijk is dat de wereld zo verhard zou kunnen zijn, dat zij niet verandert.

  * Oktober 1968

  Vraag: Sommigen zeggen dat de Waarschuwing een natuurlijk fenomeen zal zijn, maar dat dit door God gebruikt zal worden om tot de mensheid te spreken. Is dit waar?
  Antwoord: De Waarschuwing is iets bovennatuurlijks en zal niet door de wetenschap kunnen worden verklaard. Het zal gezien en gevoeld worden.

  Vraag: Kunt u de bewering uitleggen, dat wij ons gedurende de Waarschuwing bewust zijn van onszelf en van de zonden die wij hebben begaan?
  Antwoord: De Waarschuwing zal een correctie zijn van het geweten van de wereld.

  Vraag: Hoe staat het met de vele mensen die Christus niet kennen, hoe zullen zij de Waarschuwing verstaan?
  Antwoord: Degenen, die Christus niet kennen (niet-christenen) zullen geloven, dat het een Waarschuwing is van God.

  Vraag: Wat zal er gebeuren op de dag van de Waarschuwing?
  Antwoord: Het belangrijkste van die dag is, dat iedereen in de wereld een teken zal zien, een genade of een straf in zichzelf, met andere woorden, een Waarschuwing. Men zal de ervaring hebben dat men helemaal alleen op de wereld is, het maakt niet uit waar men zich op dat ogenblik bevindt, en dat men alléén met zijn geweten, regelrecht tegenover God staat. Dan zal men al zijn zonden zien en wat zijn zonden hebben veroorzaakt.

  Vraag: Zullen wij het allemaal tegelijkertijd ondervinden?
  Antwoord: Ja, tegelijkertijd.

  Vraag: Hoelang zal het duren, een half uur, een uur?
  Antwoord: Dat weet ik werkelijk niet. Ik denk dat vijf minuten een geschikte tijd is.

  Vraag: Hoe zullen wij het ervaren?
  Antwoord: Wij zullen het allemaal anders ervaren, omdat het van ons geweten zal afhangen. De Waarschuwing zal zeer persoonlijk zijn, daarom zullen we er allemaal anders op reageren. Het belangrijkste zal zijn, dat wij onze eigen zonden erkennen en de slechte gevolgen daarvan inzien. Uw ervaring van de Waarschuwing zal anders zijn dan die van mij, omdat uw zonden anders zijn dan van mij.

  Vraag: Zal mij iets overkomen vanwege mijn zonden? Ik bedoel, zal ik lichamelijke schade ondervinden als gevolg daarvan?
  Antwoord: Nee, tenzij er iets gebeurt als gevolg van de schok, bijvoorbeeld een hartaanval.

  Vraag: Het zal dus geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal eruit bestaan, dat ik met mijn zonden alleen tegenover God sta. Hoe staat het met de goede dingen; zal ik die ook zien?
  Antwoord: Nee. Deze Waarschuwing zal slechts dienen om te zien wat u met uw zonden heeft aangericht. Het zal een bepaalde zuivering zijn vóór het Wonder, om te zien of wij (bedoeld wordt: de hele wereld) met de Waarschuwing en het Wonder bekeerd zullen worden.

  Vraag: Dus deze Waarschuwing kan nu elk moment plaatsvinden?
  Antwoord: Ja, maar ik weet niet op welke datum het zal gebeuren.

  * Februari 1977

  Vraag: Wanneer vernam u over de Waarschuwing en van wie?
  Antwoord: Het enige dat ik me goed herinner is, dat het de H. Maagd was, die mij erover vertelde.

  Vraag: Zou u voor ons willen herhalen wat u weet over de Waarschuwing?
  Antwoord: Wat ik me er nu nog van herinner is, dat de H. Maagd mij vertelde dat God ons voor het Wonder een Waarschuwing zal zenden met de bedoeling om ons te zuiveren of ons voor te bereiden om het Wonder te zien en op deze manier zullen wij misschien genoeg genade ontvangen om ons leven jegens God te veranderen. Zij vertelde mij waar de Waarschuwing uit zal bestaan, maar niet de datum. Ik kan niet zeggen waaruit het bestaat, maar ik kan wel zeggen hoe het er min of meer uit zal zien. Het is een verschijnsel dat overal gezien en gevoeld zal worden over de hele wereld. Ik heb altijd het voorbeeld gegeven van twee sterren die botsen. Dit fenomeen zal geen lichamelijke schade veroorzaken, maar het zal ons met afschuw vervullen, omdat wij op dat ogenblik onze ziel zullen zien en het kwaad dat wij gedaan hebben. Het zal lijken alsof wij in doodsstrijd zijn, maar wij zullen niet sterven door de gevolgen ervan, maar misschien zullen wij sterven uit angst of door de schok van het zien van onszelf. Moge de H. Maagd mij vergeven, als ik niet goed uitleg hoe het is, maar ik probeer u te vertellen, wat ik gehoord heb over hoe de Waarschuwing er op die dag zal uitzien.

  Vraag: Hebt u de Waarschuwing gezien of heeft u erover gehoord?
  Antwoord: De H. Maagd heeft mij verteld over de komst ervan.

  Vraag: Als de Waarschuwing slechts een korte tijd duurt, zal de wereld zich dan herinneren dat zij van God komt of zal het slechts lijken, dat het een droom of een illusie is geweest?
  Antwoord: Ik heb nooit gezegd dat de Waarschuwing een kort moment zal duren. Wat ik wel gezegd heb is, dat zelfs als het een ogenblik zou duren, het zeer indrukwekkend en afschuwelijk zal zijn. Niemand zal eraan twijfelen dat dit van God afkomstig is en niet van de mens. Ik, die weet wat het is, ben erg bang voor die dag.

  Vraag: Verschillende jaren geleden heeft u ons verteld, dat de gebeurtenis van de Waarschuwing begint met de letter 'A'. En omdat Onze Lieve Vrouw u nooit gezegd heeft dat u het niet mocht vertellen, kunt u het dan nu misschien zeggen?
  Antwoord: Zij heeft het niet verboden. Maar ik weet niet waarom ik daarover gezwegen heb. En de aandrang ontbreekt dat ik het nu zou moeten zeggen.

  Vraag: U heeft eens tegen Pater Marcelino Andreu gezegd: 'Wanneer de Waarschuwing komt, dan weten we dat we zijn begonnen aan het einde der tijden.' Kunt u uitleggen wat u daarmee bedoelde?
  Antwoord: De H. Maagd vertelde ons dat de Waarschuwing en het Wonder de laatste waarschuwingen en openbare tekenen zullen zijn, die God ons zal geven. Daarom geloof ik dat we daarna dicht bij het einde der tijden zullen zijn.

  Vraag: Kunt u de mensen raad geven, zodat zij zich beter op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?
  Antwoord: Wij moeten altijd voorbereid zijn door onze ziel in vrede te bewaren en niet zoveel aan de dingen van deze wereld gehecht zijn. In plaats daarvan moeten wij er vaak aan denken dat wij hier zijn om naar de hemel te gaan en heilig te worden.

  * Augustus 1980

  Vraag: Zal de Waarschuwing geen pijn doen?
  Antwoord: Nee. Voor mij is het als twee sterren die op elkaar botsen en een heleboel lawaai maken en veel licht, maar zij vallen niet naar beneden. Het is iets dat geen pijn zal doen, maar wij zullen het zien. Op dat ogenblik zullen wij ons geweten zien. Wij zullen al het kwaad zien dat wij gedaan hebben en het goede dat wij niet gedaan hebben.

  Zieneres Mari Loli

  * 27 juli 1975

  Vraag: U hebt gezegd dat u het jaar van de Waarschuwing kent. Kunt u ons vertellen of het zal plaatsvinden in de komende jaren of is het nog in de verre toekomst?
  Antwoord: Nee, ik kan niets zeggen.

  Vraag: Heeft de Onze Lieve Vrouw u gezegd dat u niet mag spreken over de Waarschuwing?
  Antwoord: Nee, maar ik voel innerlijk dat ik er niets over moet zeggen, omdat de Waarschuwing en het Wonder binnen hetzelfde jaar plaatsvinden (binnen een periode van 12 maanden, niet noodzakelijkerwijze hetzelfde jaar, verduidelijkte Mari-Loli).

  Vraag: Hoe weet u dat de Waarschuwing en het Wonder binnen een jaar plaatsvinden?
  Antwoord: Tijdens een verschijning - ik herinner me niet precies wanneer - heeft de H. Maagd mij dat verteld.

  Vraag: Naar men zegt heeft u gezegd dat wanneer de Waarschuwing komt, alles zal stilstaan, zelfs de vliegtuigen in de lucht. Is dat waar?
  Antwoord: Ja, maar slechts een paar ogenblikken.

  Vraag: Bedoelt u dat alles op een gegeven moment zal stoppen en dat op dat moment de Waarschuwing plaatsvindt?
  Antwoord: Ja.

  Vraag: Wanneer werd dat u bekendgemaakt?
  Antwoord: De H. Maagd vertelde mij dat tijdens een verschijning.

  Vraag: Heeft u alle informatie tijdens één verschijning gekregen of heeft Onze Lieve Vrouw u dit alles gedurende meerdere verschijningen verteld?
  Antwoord: Zij vertelde mij dit allemaal tijdens één verschijning. Ik herinner mij nu niet meer of zij tijdens een andere verschijning ook nog over de Waarschuwing sprak.

  Vraag: Weet u hoelang de Waarschuwing zal duren?
  Antwoord: Slechts een paar minuten.

  Vraag: Bent u bang voor de Waarschuwing?
  Antwoord: Ja, net als ieder ander heb ik fouten en de Waarschuwing zal mij mijn fouten tonen en dat maakt mij bang.

  Vraag: Kunt u ons nog iets anders zeggen over de Waarschuwing?
  Antwoord: Het enige dat ik kan zeggen is, dat het zeer nabij is en dat het heel belangrijk is dat wij ons voorbereiden, omdat het iets afschuwelijks zal zijn. Het zal ons al het kwaad doen beseffen, wat wij gedaan hebben.

  * Februari 1977

  Vraag: Heeft u ooit met Conchita de datums besproken van de Waarschuwing, waarvan u het jaar kent, en het Wonder, wat zij weet?
  Antwoord: Ik heb nooit met Conchita gesproken over deze datums.

  Vraag: Heeft u nog een bepaald advies voor de mensen, zodat zij zich op deze gebeurtenis zouden kunnen voorbereiden?
  Antwoord: Veel boete doen, offers brengen en als dat mogelijk is elke dag het Heilig Sacrament bezoeken.

  * 29 september 1978

  Vraag: Omdat u degene bent die het meest over de Waarschuwing weet, vraag ik u: Wat kunt u ons over deze gebeurtenis vertellen?
  Antwoord: Alle mensen zullen dit ervaren, waar zij zich ook zullen bevinden en ongeacht hun toestand of hun kennis van God. Het zal een innerlijke, persoonlijke ervaring zijn. Het zal lijken of de wereld tot stilstand is gekomen. Echter, niemand zal zich dat bewust zijn, aangezien zij volledig in beslag genomen zullen worden door hun persoonlijke ervaring.

  Vraag: Wat het wezen van de Waarschuwing betreft, hoe ervaart men dat?
  Antwoord: Het zal zoiets zijn als een innerlijk gevoel van verdriet en pijn God te hebben beledigd. God zal ons helpen om duidelijk het onrecht te zien, dat wij Hem aandoen en al het kwaad dat wij doen. Hij zal ons helpen om deze innerlijke pijn te voelen, omdat wij vaak, wanneer wij iets verkeerds doen, slechts met onze lippen de Heer om vergeving vragen, maar nu (door de Waarschuwing) zal Hij ons helpen om fysiek die diepe smart te voelen.

  * 19 oktober 1982

  Vraag: Herinnert u zich wat Onze Lieve Vrouw zei over de communistische rampspoed, die aan de Waarschuwing vooraf zal gaan?
  Antwoord: Het leek erop, dat de communisten de hele wereld in bezit hadden genomen en dat het heel erg moeilijk was om de godsdienst te beoefenen, voor priesters om de H. Mis op te dragen en voor de mensen om de kerkdeuren te openen.

  Vraag: Is dat wat u bedoelde toen u zei dat het zou lijken alsof de Kerk was verdwenen?
  Antwoord: Ja.

  Vraag: Zou dit gebeuren vanwege de vervolging en niet omdat mensen zouden stoppen met het praktiseren van hun godsdienst?
  Antwoord: Ja, maar ik vermoed dat veel mensen zullen stoppen. Degene die praktiseert, zal zich moeten schuilhouden.

  Vraag: Zal het alleen in Europa zijn, of denkt U ook hier in de Verenigde Staten?
  Antwoord: Dat weet ik niet, omdat in die tijd Europa voor mij de hele wereld was. Ik veronderstelde alleen dat het zo was. Onze Lieve Vrouw noemde niet precies de plaats. Het leek mij dat het overal was.

  Vraag: U zei dat het voor priesters heel moeilijk zou zijn om de H. Mis op te dragen. Was dit iets dat Onze Lieve Vrouw u vertelde of was het iets dat u zelf dacht vanwege de communistische overheersing?
  Antwoord: Wat ik me ervan herinner is, dat het iets was wat zij gezegd had.

  Vraag: En was het de H. Maagd, die zei dat het zou lijken alsof de Kerk verdwenen was?
  Antwoord: Ja.

  Vraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit iets gezegd over het feit dat de Heilige Vader Rome moest verlaten ten tijde van de Waarschuwing?
  Antwoord: Nee, maar zoals het mij toescheen - mogelijk haalde ik op dit ogenblik in mijn geest door elkaar wat ik zag en wat Onze Lieve Vrouw tegen mij zei, het is zo lang geleden - maar het leek mij dat de Paus ook niet in Rome kon zijn, u weet wat ik bedoel, in het openbaar. Hij werd ook vervolgd en moest zich schuilhouden, net als ieder ander.

  Vraag: Zal er enig geluid zijn tijdens de Waarschuwing, bijvoorbeeld het waaien van de wind?
  Antwoord: Zoals ik het destijds zag, leek het meer een grote stilte, een gevoel van leegte. Alles was heel stil. Zo zag ik het.

  Vraag: Zeven jaar geleden zei u dat de Waarschuwing spoedig zou komen. Veel mensen dachten dat het inmiddels al gebeurd moest zijn. Wat zou u nu zeggen?
  Antwoord: Het komt gauw. Alles lijkt spoedig voor mij, omdat de tijd zo snel gaat.

  Vraag: U bent de enige die het jaar van de Waarschuwing kent. Heeft u het ooit aan iemand verteld, bijvoorbeeld aan een priester?
  Antwoord: Nee.

  Vraag: Zullen mensen met elkaar vechten wanneer de Waarschuwing komt?
  Antwoord: (geen antwoord)

  Zieneres Jacinta

  * 17 augustus 1975

  Vraag: Heeft Onze Lieve Vrouw ooit met u gesproken over de Waarschuwing?
  Antwoord: Ja, zij heeft er met mij over gesproken, maar zij heeft mij nooit het jaar verteld.

  * Februari 1977

  Vraag: Kunt u ons vertellen hoe de Waarschuwing eruit zal zien?
  Antwoord: De Waarschuwing is iets dat eerst overal ter wereld in de lucht gezien zal worden en onmiddellijk wordt overgebracht naar het binnenste van onze ziel. Het zal een zeer korte tijd duren.Maar het zal een zeer lange tijd lijken, vanwege de gevolgen binnenin ons. Het zal voor het welzijn van onze ziel zijn, om in onszelf ons geweten te zien, het goede en het kwade wat wij hebben gedaan. Dan zullen wij een grote liefde voelen jegens onze hemelse ouders en vragen om vergeving voor al onze zonden.

  Vraag: Zal de Waarschuwing gevoeld worden door alle mensen, ongeacht hun geloof?
  Antwoord: De Waarschuwing is voor iedereen, omdat God ons heil wil. De Waarschuwing dient om ons dichter naar Hem toe te trekken en om ons geloof te versterken. Daarom moet men zich wel voorbereiden op die dag, maar er niet in angst op wachten, omdat God ons geen dingen zendt om ons angst aan te jagen, maar meer uit gerechtigheid en liefde. En Hij doet het voor het welzijn van al Zijn kinderen, dat zij de eeuwige vreugde zouden genieten en niet verloren raken.

  * Augustus 1979

  Vraag: Herinnert u zich iets over een grote beproeving, het communisme?
  Antwoord: Ja, het was een invasie. Laat ik zeggen, iets dat mij een invasie leek. Iets dat een groot kwaad was, waarin het communisme een grote rol speelde. Maar ik herinner mij niet meer welke landen of welke gebieden getroffen werden. De H. Maagd drong erop aan om te zeggen, dat wij moesten bidden (dat het afgewend zou worden). Deze moeilijke gebeurtenissen zouden plaatsvinden vóór de Waarschuwing, omdat de Waarschuwing zelf zal plaatsvinden, wanneer de situatie het ergst is.

  * 16 april 1983

  Vraag: In een interview in 1979 (hierboven) zei u bij het beschrijven van de communistische rampspoed, dat het leek op 'een invasie'. Hebt u beelden van deze invasie gezien?
  Antwoord: Soms verwar ik een invasie met een vervolging.

  Vraag: U hebt ook gezegd, dat wanneer de toestand het allerergst was, dat dan de Waarschuwing zal komen. Hoe weet u dit? Heeft de H. Maagd u dat verteld of heeft u dat in een visioen gezien?
  Antwoord: De H. Maagd zei, dat de Waarschuwing zou komen wanneer de toestand het ergst was. Het zou ook niet alleen maar de vervolging zijn, omdat veel mensen hun godsdienst niet meer zouden uitoefenen.

  Vraag: Wanneer de Waarschuwing komt zal deze gezien en gevoeld worden door iedereen op aarde. Zijn daarin ook kleine kinderen begrepen, die nog niet tot de leeftijd van verstand gekomen zijn?
  Antwoord: Ja. Daarom vinden wij het erg voor hen, omdat het zo een afschrikwekkende gebeurtenis zal zijn.

  Vraag: Kunt u ons iets zeggen over hoe de wereld eruit zal zien wanneer de Waarschuwing komt?
  Antwoord: Slecht...

  Wim Langeveld. 9 nov. 2011

   

  Belangrijke gebeden m.b.t. de Waarschuwing 

  kruistochtgebed (13) te bidden :

  O Hemelse Vader,
  door de liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
  wiens lijden op het kruis ons verlost heeft van de zonde,
  red a.u.b. al diegenen die nog steeds Zijn barmhartige hand afwijzen. Overspoel hun ziel, lieve Vader, met Uw blijken van liefde.
  Ik smeek U, Hemelse Vader, verhoor mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verdoemenis. Sta hen door Uw barmhartigheid toe om als eerste het nieuw tijdperk van vrede op aarde te betreden. Amen.

  Ik zal je vandaag een bijzonder kruistochtgebed (16) voor de wereld geven om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de grootse daad van barmhartigheid die Ik de wereld nu aanbied.

  O mijn Jezus, houd mij sterk tijdens deze beproeving van Uw grootse barmhartigheid.
  Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw ogen.
  Open mijn ogen voor de waarheid over Uw belofte van eeuwige redding.
  Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw liefde en Uw hand van vriendschap
  Sluit mij in de armen van de heilige familie opdat wij allen opnieuw één kunnen worden.
  Ik houd van U, Jezus, en beloof dat ik vanaf vandaag Uw heilig woord zal verkondigen
  zonder angst in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.

  Wanneer diegenen van jullie die Mijn belofte om terug te komen kennen, voor Mij komen te staan, verzoek Ik jullie dringend om a.u.b. niet alleen voor jullie eigen ziel maar ook voor de ziel van de verdoemden te bidden. Onthoud wat Ik jullie nu zeg! Op die dag (dat de Waarschuwing gebeurt) wil Ik dat jullie zeggen:

  “Jezus, Ik smeek om barmhartigheid voor al diegenen die U afwijzen en die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.”

  ‘Red zielen tijdens de Waarschuwing’

  O, God Almachtige Vader,
  namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
  en ter herdenking van Zijn kruisdood
  om ons van onze zonden te verlossen,
  smeek ik U om de zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden
  en die tijdens de Waarschuwing misschien in doodzonde zullen sterven.
  Als genoegdoening voor het lijden van uw geliefde Zoon,
  verzoek ik U dringend om diegenen te vergeven
  die niet in staat zijn om te streven naar verlossing
  omdat zij niet lang genoeg zullen leven
  om Jezus, Uw Zoon, om de barmhartigheid te vragen
  hen te bevrijden van de zonde. Amen.

  ‘Voorbereiding op de Waarschuwing’

  O mijn lieve Jezus,
  open a.u.b. het hart van al Gods kinderen
  voor het geschenk van Uw grootse barmhartigheid.
  Help hen Uw Goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden
  met liefde en dankbaarheid.
  Stel hen in staat om in Uw tegenwoordigheid nederig te worden
  en om te smeken om de vergeving van hun zonden
  zodat zij deel kunnen gaan uitmaken van Uw glorieus Koninkrijk. Amen.

  02-03-2016, 20:30 Geschreven door Claudia  


  01-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus, de liefhebbende God - Henri Nouwen deel 2

  Maar Jezus wil niets van doen hebben met deze ruilhandel. Hij zegt: ‘Als je bemint wie jou beminnen, wat voor recht op dank heb je dan? Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als je weldoet aan wie jou weldaden bewijzen, wat voor recht op dank heb je dan? Dat doen de zondaars ook. Als je leent aan hen van wie je hoopt terug te krijgen, wat voor recht op dank heb je dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars, met de bedoeling evenveel terug te krijgen’. Jezus laat ons zien dat de ware liefde, de liefde die van God komt, geen onderscheid maakt tussen vrienden en vijanden, mensen die voor mij zijn en mensen die tegen mij zijn, mensen die mij bevoordelen en mensen die mij benadelen. God maakt zo’n onderscheid niet. God bemint alle mensen, goed of slecht, met dezelfde onvoorwaardelijke liefde. Deze alle mensen omarmende liefde biedt Jezus ons aan en hij nodigt ons uit deze liefde in ons leven zichtbaar te maken.

  Wanneer onze liefde, net als Gods liefde, vriend zowel als vijand omvat, zijn we kinderen van God geworden en niet langer kinderen van de achterdocht, de jaloezie, het geweld, de oorlog en de dood. Onze liefde voor de vijand laat zien tot wie we werkelijk behoren. Zij toont ons ware huis. Jezus zegt het zo duidelijk: ‘[…] bemin je vijanden, doe goed en leen uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal je loon groot zijn, dan zul je kind zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de ondankbaren en slechten’.

  Hier zie je het: de liefde van God is een onvoorwaardelijke liefde en het is alleen die liefde die ons zonder geweld kan doen samenleven. Wanneer we weten dat God ons innig bemint en ons altijd zal blijven beminnen, wie we ook zijn en wat we ook doen, wordt het mogelijk niet meer van onze medemensen te verwachten dan ze ons kunnen schenken, hun edelmoedig te vergeven wanneer ze ons hebben beledigd, hun vijandigheid altijd met liefde te beantwoorden. Zo maken we een nieuwe manier van mens-zijn zichtbaar, een nieuwe samenleving en een nieuwe manier om met onze wereldproblemen om te gaan.

  Mevrouw Aquino begreep dat haat tegen president Marcos niet tot ware vrede op de Filippijnen kon leiden. Martin Luther King begreep dat haat tegen de blanken niet tot ware gelijkheid onder de burgers van de Verenigde Staten kon leiden. Gandhi begreep dat haat tegen de Engelsen geen echte onafhankelijkheid in India tot stand kon brengen. Een nieuwe wereld zonder moord en doodslag kan nooit de vrucht van de haat zijn. Het is de vrucht van de liefde van ‘de hemelse Vader, die de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’. Het is de vrucht van Gods volmaakte liefde, die wij onvolmaakte mensen in ons leven zichtbaar moeten maken, volgens de woorden van Jezus: ‘Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is’.

  Iedere keer dat we tegen de verwachtingen van de met kwaad vergeldende wereld in handelen door onze vijand lief te hebben, laten we iets zien van de volmaakte liefde van God, die alle mensen als kinderen van een Vader wil samenbrengen. Iedere keer dat we elkaar vergeven in plaats van te lijf te gaan, elkaar zegenen in plaats van vervloeken, elkaars wonden verzorgen in plaats van dieper maken, elkaar bemoedigen in plaats van ontmoedigen, elkaar hoop geven in plaats van tot wanhoop drijven, elkaar omhelzen in plaats van bestoken, elkaar begroeten in plaats van negeren, elkaar danken in plaats van bekritiseren, elkaar prijzen in plaats van belasteren – kortom, iedere keer dat we kiezen voor elkaar in plaats van tegen elkaar, maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar, verminderen we het geweld en werken we aan het tot stand komen van een nieuwe gemeenschap.

  Ik hoop dat je aanvoelt dat we hier het hart van het evangelie raken. Jezus daagt ons uit een totaal nieuwe richting in te slaan. Hij vraagt om een bekering, dat wil zeggen een volledige innerlijke ommekeer. Dat dat moeilijk is, blijkt wel uit zijn woorden: ‘Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden’. Alles in ons schijnt zich tegen deze weg te verzetten. En toch… telkens wanneer we er een paar stappen op lopen, ervaren we dat er iets nieuws in ons gebeurt en ontkiemt er in ons een verlangen om weer een stapje verder te gaan. En zo komen we stap voor stap dichter bij het hart van God, dat het hart van de niet verdelende, altijd vergevende, onuitputtelijke liefde is.

  Wellicht lijkt dit een onmogelijke taak, met name wanneer je er alleen voor staat. Vaak heb je me verteld over de cynische reacties van je klasgenoten wanneer je met hen over Jezus sprak. Het is inderdaad erg moeilijk om zonder steun van je medemensen de weg naar het hart van God te zoeken. Daarom is het belangrijk je af te vragen met wie je wil zoeken. Je hebt een gemeenschap nodig, zelfs wanneer die vrij klein is. Zelf heb ik veel steun ondervonden van een of twee vrienden die ik deelgenoot kon maken van mijn geestelijk avontuur. Het is praktisch onmogelijk je kwetsbaar te maken voor medemensen die je kwaad of althans onverschillig gezind zijn. Echte kwetsbaarheid kan slechts vruchtbaar zijn in een gemeenschap van mensen die samen naar God zoeken. Daarom is het een van je belangrijkste taken vrienden te vinden die je kunnen begeleiden op de lange weg van bekering.

  Toch zijn er een aantal concrete stappen die jijzelf nu al kunt nemen om tot deze bekering te komen. In deze brief wil ik me beperken tot enkele gedachten over het gebed en de eucharistie. Wanneer je de liefde van God wilt leren, moet je beginnen met voor je vijand te bidden. Dat is niet zo eenvoudig als het lijkt, want bidden voor mensen betekent dat je hun het beste toewenst en dat is verre van gemakkelijk als het gaat om een studiegenoot die kwaad over je spreekt, een meisje dat iemand anders aardiger is gaan vinden dan jij, een ‘vriendje’ die jou alle moeilijke karweitjes laat opknappen of een kennis die moeite doet om jouw baantje te krijgen. Maar iedere keer dat je echt voor je vijand bidt, zul je merken dat je hart wordt vernieuwd. Je ontdekt al gauw dat je vijand in je gebed tot medemens wordt, die evenzeer door God wordt bemind als jij. Zo verdwijnen de muren die je had opgetrokken tussen hem en mij, zij en zij, het onze en het hunne. Je hart wordt dieper en breder en opent zich meer en meer voor alle mensen die God in zijn liefde de aarde laat bewonen.

  Ik kan me nauwelijks een meer concrete weg tot de liefde indenken dan het gebed voor de vijand. Het maakt je bewust van de werkelijkheid dat je in Gods oog niet meer of minder beminnenswaard bent dan enig ander mens, het schept een ervaring van diepe solidariteit met alle mensen. Het leidt je tot een wereldwijd mededogen en laat een geweldloos hart in je groeien. En je zult tot je vreugde ontdekken dat je niet lang kwaad kunt blijven op mensen voor wie je oprecht hebt gebeden. Je merkt dat je anders met hen en over hen gaat spreken en dat je zelfs bereid bent goed te doen voor hen die je hebben beledigd.

  Tenslotte wil ik je nogmaals over de eucharistie spreken. In de eucharistie wordt de onvoorwaardelijke liefde van God het meest concreet aanwezig. Jezus is niet alleen mens geworden, hij is brood en wijn geworden, opdat door ons eten en drinken Gods liefde de onze zou kunnen worden. Het grote geheim van de eucharistie is, dat ons heel concreet de liefde Gods wordt aangeboden, niet als een voorbeeld, een gedachte, een ideaal of een leer, maar als voedsel voor ons dagelijkse leven. Het eucharistische voedsel opent voor ons de weg om Gods liefde tot de onze te maken. Jezus zelf heeft dat ons duidelijk gemaakt met de woorden: ‘[…] mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij’.

  Wanneer je in de eucharistie het lichaam en bloed van Jezus ontvangt, wordt zijn liefde aan jou gegeven. De liefde van Jezus die jij in het sacrament van de eucharistie ontvangt, is dezelfde liefde die Jezus aan het kruis heeft getoond. Het is de liefde van God voor alle mensen, van alle tijden en plaatsen, alle godsdiensten en overtuigingen, alle rassen en standen, alle stammen en volkeren, alle zondaars en heiligen.

  Aan het kruis heeft Jezus ons laten zien hoe ver Gods liefde gaat. Het is een liefde die zelfs hen omvat die hem kruisigden. Wanneer Jezus totaal gebroken, beroofd van alles, aan het kruis genageld hangt, bidt hij nog voor zijn beulen: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Jezus’ liefde voor zijn vijanden kent geen grenzen. Hij bidt zelfs voor hen die hem doden. Het is deze, de vijand liefhebbende liefde van God, die ons in de eucharistie wordt aangeboden. Het ligt niet in onze macht onze vijanden te vergeven. Dat is een goddelijke gave. Daarom is het zo belangrijk om de eucharistie tot het hart van je leven te maken. Daar ontvang je de liefde die je in staat stelt de weg te gaan die Jezus je is voorgegaan, een smalle weg, een pijnlijke weg, maar de weg die je de ware vreugde en vrede geeft en die je in staat stelt in deze wereld de geweldloze liefde van God zichtbaar te maken.

  Ik ben deze brief begonnen met je te vertellen over de gebeurtenissen op de Filippijnen. Het geweldloze verzet tegen de dictatuur van president Marcos heeft heel veel indruk op me gemaakt en me in staat gesteld jou te schrijven over de liefde voor de vijand als de kern van Jezus’ verkondiging. Hoe uitzonderlijk het gebeuren op de Filippijnen was, blijkt uit het feit dat, nu ik deze brief beeindig, de kranten vol staan van de Amerikaanse aanval op Libie. Het terrorisme van kolonel Kaddafi heeft tot gewelddadig optreden van de Verenigde Staten geleid. Het ene geweld heeft het andere opgeroepen. Iedereen vreest nu dat het geweld zich als een olievlek op het water zal uitbreiden. Het is de lange keten van haat en wraak. Al blijven de machthebbers in onze wereld denken dat ze het geweld met geweld kunnen verdrijven, telkens weer blijkt het tegenovergestelde. Geweld leidt steeds weer tot geweld. Mevrouw Aquino’s geweldloze verzet is niet nagevolgd. Het blijft een uitzondering, een teken van hoop.

  Ik bid en hoop vurig dat je je zult vasthouden aan die weinige tekenen van hoop en je niet laat verleiden door de zo luidruchtige machten die het blijven zoeken in het geweld. De weg van Jezus is geen vanzelfsprekende weg. Maar het is de enige weg die tot leven leidt en die onze wereld van de volledige ondergang kan redden. Laten we beiden vurig bidden dat we de moed en het vertrouwen mogen hebben de smalle weg van Jezus tot het einde te volgen.

  Uit: Brieven aan Marc - Henri Nouwen

  01-03-2016, 19:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus, de liefhebbende God - Henri Nouwen deel 1

  Beste Marc,                                                                         2 april 1986

  […] Wat er de afgelopen maand op de Filippijnen is gebeurd, heeft me er op een nieuwe manier van bewust gemaakt dat Jezus is gekomen om de dood te overwinnen. Toen ik je mijn tweede brief schreef, stonden de kranten vol van de verkiezingen op de Filippijnen en ik was er toen van overtuigd dat de massale verkiezingsfraude om president Marcos aan de macht te houden tot een bloedige burgeroorlog zou leiden. Nu, een paar weken later, is mevrouw Cory Aquino president van dat land. Zonder geweld te gebruiken is ze aan de macht gekomen. Persoonlijk beschouw ik dit als een van de meest hoopgevende gebeurtenissen van deze tijd en een van de duidelijkste tekenen dat een geweldloze overwinning op een dictatuur mogelijk is.

  Van verschillende vrienden die de gebeurtenissen op de Filippijnen van nabij hebben gevolgd, heb ik gehoord dat we hier echt van een spirituele overwinning kunnen spreken. Het ging daar om heel wat meer dan om een politieke strategie die toevallig succes had. Jarenlang hebben christenen, bisschoppen, priesters en leidinggevende figuren uit het politieke leven zich geoefend in geweldloosheid. Trainers van het ‘Fellowship of Reconciliation’ organiseerden retraites om mensen op de Filippijnen te leren vertrouwen op de macht van de liefde en met die macht de dictatuur te verslaan. De woorden van Jezus die de kern van de geweldloosheid raken, zijn je wel bekend. Ik schrijf ze hier nog eens op:

  ‘Bemint uw vijanden, doet wel aan u die haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem dan ook de andere toe, en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals gij wilt, dat de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. […] bemin je vijanden, doe goed en leen uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.’

  Deze woorden vormen niet alleen de kern van het geweldloze verzet, maar ook het hart van Jezus’ prediking. Als iemand je zou vragen wat de meest radicale woorden van het evangelie zijn, kun je zonder aarzeling antwoorden: ‘Heb uw vijanden lief.’ Het zijn deze woorden die ons tonen wie Jezus werkelijk is en wie de Vader is die hem heeft gezonden. Het zijn deze woorden die ons het duidelijkst de aard van de liefde laten zien die Jezus verkondigde. Het zijn deze woorden die ook het duidelijkst aangeven wat het betekent een leerling van Jezus te zijn. De liefde voor de vijand is de toetssteen van het christen zijn.

  Het was de liefde voor de vijand, die de basis vormde van de strijd die Cory Aquino heeft gevoerd tegen de dictatuur in haar land. Voordat ze zich in het openbaar kandidaat stelde voor het presidentschap, heeft ze de hele nacht voor haar tegenstander Ferdinand Marcos gebeden. Ze wist dat haat tot geweld zou leiden. Ze wilde Jezus volgen en alleen met de liefde een overwinning behalen. De Filippijnse bisschoppen en priesters hebben haar hierin gesteund en het hele volk opgeroepen tot geweldloos verzet.

  Toen Marcos zijn tanks liet uitrijden om zijn tegenstanders te verslaan, weigerden de soldaten over de mensen, die op de weg zaten te bidden, heen te rijden. Priesters in albe en stola liepen naar hen toe, omhelsden hen en nodigden hen uit hun wapens te laten vallen en met hen mee te bidden voor verzoening en vrede.

  Nu Cory Aquino zelf president is, is het de vraag of ze in staat zal zijn de liefde voor de vijand tot basis te maken van haar regering. Er zijn vele krachten die haar dat erg moeilijk zullen maken. Maar wat er ook gebeurt, we hebben op de Filippijnen iets gezien wat vele mensen voor onmogelijk hadden gehouden: een liefdevol verzet tegen de vijand, waardoor een bloedige burgeroorlog werd voorkomen.

  Ik ben zo uitvoerig op de Filippijnse situatie ingegaan, omdat die me in staat stelt om concreet over de liefde voor je vijand te schrijven. Zoals je weet, hoop ik dat je door deze brieven Jezus beter leert kennen. Ik heb hem al beschreven als de gezondene Gods, die tot ons is afgedaald om ons Gods liefde zichtbaar te maken. In deze brief wil ik iets zeggen over de aard van die goddelijke liefde. Het woord liefde wordt op zoveel manieren door de mensen gebruikt, dat het moeilijk is over Gods liefde te spreken zonder verwarring te stichten. Ik denk echter dat het gebod van Jezus om onze vijanden te beminnen een goed uitgangspunt is om dieper in te gaan op het geheim van Gods liefde.

  Het belangrijkste dat je over Gods liefde kunt zeggen, is dat God ons bemint; niet omdat wij iets voor God hebben gedaan waardoor wij zijn liefde hebben verdiend, maar omdat God in totale vrijheid besloten heeft ons te beminnen. Op het eerste gezicht lijkt dit weinig inspirerend, maar wanneer je er dieper over nadenkt, ga je zien hoeveel invloed deze gedachte op je leven kan hebben. Wij zijn gewend ons hele bestaan als een ruilhandel te beschouwen. Wij gaan ervan uit dat mensen aardig voor ons zullen zijn wanneer wij aardig voor hen zijn; dat ze ons zullen helpen wanneer wij hen helpen; dat ze ons zullen uitnodigen, wanneer wij hen ook uitnodigen; dat ze ons zullen liefhebben, wanneer wij hen ook liefhebben. En diep in ons leeft de overtuiging dat bemind worden iets is wat je moet verdienen. In onze pragmatische en utilitaire tijd is deze overtuiging zelfs nog sterker geworden. We kunnen ons haast niet voorstellen dat we iets voor niets krijgen. Voor alles moet worden gewerkt, zelfs voor een goed woord, een teken van dankbaarheid, een blijk van liefde.

  Ik denk dat deze mentaliteit de achtergrond vormt van veel angst, onrust en gejaagdheid. Het is alsof we voortdurend druk bezig zijn elkaar te bewijzen dat we de liefde waard zijn. Een grote innerlijke twijfel drijft ons tot een steeds grotere activiteit. Op die manier proberen we emotioneel het hoofd boven water te houden en niet te verdrinken in een steeds toenemend gebrek aan eigenwaarde. De enorme hang naar erkenning, bewondering, populariteit en roem is geworteld in de vrees dat we zonder dat waardeloos zijn. Je zou kunnen spreken van een vercommercialisering van de liefde. Niets voor niets, ook de liefde niet.

  Hieruit komt een geesteshouding voort, die ons doet leven alsof onze menselijke waardigheid afhangt van de reacties van anderen op ons doen en laten. We laten anderen bepalen wie we zijn. We denken dat we goed zijn wanneer anderen ons goed vinden; we denken dat we intelligent zijn wanneer anderen ons intelligent vinden; we denken dat we godsdienstig zijn wanneer anderen ons godsdienstig vinden. Maar ook andersom. Wanneer we worden geminacht, denken we al gauw dat we verachtelijk zijn; wanneer we worden uitgelachten, denken we al gauw dat we belachelijk zijn; wanneer we worden miskend, denken we al gauw dat we geen erkenning waard zijn. En zo leveren we de meest intieme ervaring van wie we zelf zijn uit aan de wispelturige opinies van onze omgeving. Zo verkopen we onze ziel aan de wereld. We zijn geen baas meer in eigen huis. Onze vrienden en vijanden maken uit wie we zijn. We zijn een speelbal geworden van hun goede of slechte bedoelingen.

  Maar er is nog iets heel anders aan de hand met de liefde. De liefde is niet alleen voorwerp van een emotionele ruilhandel geworden, ze is ook gewelddadig geworden. Je kunt in onze tijd spreken van een gewelddadige liefde. Ik zal dat enigszins uitleggen, om te laten zien hoe belangrijk Jezus’ woorden: ‘Heb je vijand lief’ zijn. Hoe geringer ons zelfvertrouwen, hoe groter onze behoefte aan bevestiging. Een lage dunk van onszelf versterkt het verlangen om blijken van liefde te ontvangen. In een wereld waarin tallozen zich eenzaam, geisoleerd en verlaten voelen, neemt het verlangen naar de liefde vaak ‘onmenselijke’ afmetingen aan. Mensen gaan meer van elkaar verwachten dan ze elkaar kunnen geven. Wanneer eenzaamheid en een gering gevoel van eigenwaarde de voornaamste bron worden van het verlangen om te worden bemind, kan dat verlangen gemakkelijk tot geweld leiden. Het is dan alsof de een tot de ander zegt: ‘Bemin me, zodat ik me niet meer zo eenzaam voel. Bemin me, zodat ik weer enigszins in mezelf kan geloven.’

  De tragiek is echter, dat wij mensen niet in staat zijn elkaars eenzaamheid en tekort aan eigenwaarde weg te nemen. Wij mensen hebben niet het vermogen elkaars mees existentiele nood te lenigen. Wij zijn zo beperkt in ons vermogen elkaars diepste verlangen te bevredigen, dat we altijd weer het gevaar lopen elkaar teleur te stellen. Maar ons verlangen kan soms zo sterk zijn, dat we blind worden voor elkaars beperkingen en ertoe worden verleid liefde af te dwingen, zelfs wanneer we verstandelijk weten dat we elkaar geen totale, onbeperkte, onvoorwaardelijke liefde kunnen geven. Dan wordt de liefde gewelddadig. Dan verandert kussen in bijten, strelen in slaan, een vergevende blik in een achterdochtige blik, begrijpend luisteren in afluisteren en innige overgave in verkrachting. De grens tussen liefde en geweld wordt vaak overschreden en in onze met angst beladen tijd is er niet veel voor nodig om het verlangen naar liefde in geweld te laten omslaan.

  Wanneer ik om me heen kijk en de talrijke vormen van geweld zie in de relaties tussen mensen, heb ik vaak het gevoel dat ik overal mensen zie die niets meer of minder willen dan bemind worden, maar die geen andere vorm hebben kunnen vinden om aan dat verlangen uitdrukking te geven dan door anderen of zichzelf geweld aan te doen. Ik heb soms de indruk dat de gevangenissen in onze wereld vol zitten met mensen die hun behoefte om bemind te zijn niet anders konden uitdrukken dan door woedend om zich heen te slaan en anderen schade te berokkenen, terwijl veel psychiatrische inrichtingen vol zitten met mensen die diezelfde behoefte vorm hebben gegeven door vol schaamte en schuld, zichzelf schade te berokkenen. Of wij nu anderen of onszelf geweld aandoen, wat zij in het diepst van ons hart verlangen is een geweldloos, vredig samenzijn, waarin we ons geborgen en bemind weten. Maar hoe en waar kunnen we die geweldloze liefde vinden?

  Ik hoop dat je in deze beschrijvingen van de ruilende en de gewelddadige liefde iets hebt herkend van jezelf of van de mensen om je heen. In dat geval zul je gemakkelijker begrijpen wat Jezus bedoelt wanneer hij over de liefde spreekt. Jezus is de openbaring van Gods eindeloze, onvoorwaardelijke liefde voor de mensen. Alles wat Jezus heeft gedaan, gezegd en ondergaan, dient om ons te laten weten dat de liefde die we het meest verlangen ons door God wordt gegeven, niet omdat we haar hebben verdiend, maar omdat God een God van liefde is.

  Jezus is onder ons gekomen om die goddelijke liefde zichtbaar te maken en aan ons aan te bieden. In het gesprek met Nicodemus zegt hij: ‘Zozeer […] heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven […] God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered’. In deze woorden is de betekenis van de menswording samengevat. God is mens, dat wil zeggen God-met-ons geworden, om ons te laten zien dat de angstige bezorgdheid om erkenning en het geweld onder de mensen is te herleiden tot een gebrek aan geloof in de liefde van God. Wanneer wij vast zouden geloven dat God ons onvoorwaardelijk liefheeft, zou het niet langer nodig zijn altijd maar te zoeken naar wegen om door de mensen te worden bewonderd, en evenmin zou het nodig zijn te proberen met geweld van de mensen te verkrijgen wat God ons op zo overdadig wil geven.

  De pijnlijke afdalende weg van Jezus is Gods meest radicale poging om ons ervan te overtuigen dat alles wat we verlangen ons inderdaad is gegeven. Van ons wordt gevraagd te geloven in die liefde. Het woord ‘geloof’ wordt vaak opgevat als het aannemen van iets dat je niet kunt begrijpen. Mensen zeggen vaak: ‘Zoiets valt niet uit te leggen, je moet het gewoon geloven.’ Maar wanneer Jezus over het geloof spreekt, bedoelt hij niet ‘ja’ zeggen tegen iets waar je met je verstand niet bij kunt, maar volledig durven vertrouwen dat je wordt bemind, zodat je alle valse manieren om aan liefde te komen kunt opgeven. Jezus zegt dan ook tegen Nicodemus dat wij door het geloof in de neerdalende liefde van God zullen worden bevrijd van angst en geweld en het eeuwig leven zullen verwerven. Het gaat hier om het vertrouwen in Gods liefde. Het Griekse woord voor geloof is pistis, dat letterlijk ‘vertrouwen’ betekent. Iedere keer wanneer Jezus tegen de door hem genezen mensen zegt: ‘Uw geloof heeft u gered’, bedoelt hij daarmee dat zij nieuw leven hebben gekregen doordat zij zich vol vertrouwen hebben overgegeven aan de liefde van God die zich in Jezus openbaart.

  Vertrouwen in de onvoorwaardelijke liefde van God: dat is de weg die Jezus ons wijst. Hoe beter je dit begrijpt, hoe gemakkelijker je zult inzien waarom er zoveel achterdocht, jaloezie, bitterheid, wraakzucht, haat, geweld en tweedracht in onze wereld zijn. Jezus zelf legt het uit door Gods liefde te vergelijken met het licht. Hij zegt: ‘[…] het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan’. Jezus ziet het kwaad in deze wereld als een gebrek aan vertrouwen in Gods liefde. Hij laat zien dat wij voortdurend op onszelf terugvallen, meer op onszelf vertrouwen dan op God, meer tot eigenliefde dan tot Godsliefde neigen. Zo blijven we in de duisternis. Wanneer we in het licht treden, kunnen we met grote vreugde en dankbaarheid erkennen dat al wat goed, mooi en waar is, van God komt en ons in liefde is aangeboden.

  Wanneer je dit gaat inzien, zul je ook begrijpen waarom Jezus’ woorden: ‘Heb je vijanden lief’, tot de belangrijkste van het evangelie behoren. Deze woorden brengen ons tot de kern van de liefde. Zolang liefde een ruilhandel is, kunnen we onze vijand niet liefhebben. Vijanden zijn diegenen die ons de liefde onthouden en ons het leven moeilijk maken. We zijn spontaan geneigd hen te haten en alleen hen lief te hebben, die ons ook liefhebben.

  01-03-2016, 11:58 Geschreven door Claudia  


  29-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over het vagevuur - Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  Over het Vagevuur
  Vrijdag 7 oktober 2011, 21.45 uur

  Mijn innig geliefde dochter, de reden waarom Ik zoveel boodschappen stuur naar Mijn kinderen is om hen te helpen hun zielen voor te bereiden op een manier die tot nu niet mogelijk was. Veel van Mijn kinderen hebben de Bijbel niet gelezen, noch zijn ze zich bewust van al Mijn lessen.

  Meer tijd wordt besteed door Mijn geestelijke dienaren op passages van Mijn onderricht waar Ik u allen vraag uw naaste te beminnen, wat op zich een goede zaak is. Er is echter geen sprake over de gevolgen voor de mensheid indien zij de Vader verwerpen. Waarom ontkennen Mijn geestelijke dienaren het bestaan van de hel en waarom schilderen ze een rooskleurig beeld van het vagevuur?

  Mijn kinderen zijn onderricht over veel goede dingen in de kerken die de Glorie van God, de almachtige Vader verkondigen. Helaas echter, het bestaan van het vagevuur en de hel zijn gebagatelliseerd in een dergelijke mate dat Mijn kinderen  zelfgenoegzaam zijn over hun bestaan.

  Mijn kinderen worden ook misleid over het bestaan van de boze. Veel van Mijn geestelijke dienaren ontkennen zelfs zijn bestaan. Oh, hoe dwaas zijn ze te geloven dat de mens zijn geloof kan versterken zonder te weten of het begrijpen van de waarheid over de macht van de boze.

  Dit gebrek langs de kant van Mijn geestelijken heeft ertoe geleid dat het kwaad in de wereld bloeit op een manier die voorkomen hadden kunnen worden door gebed. Het is de satan toegestaan ​​vrij rond te lopen gedurende een bepaalde tijd op aarde als gevolg van de blindheid van Mijn geestelijke dienaren. Wanneer het Mijn kinderen bewust werd gemaakt van de ravage veroorzaakt door de satan, dan zou het gebed om zijn invloed  te verzwakken veel sterker zijn geweest.

  Het bestaan van het vagevuur

  Het bestaan van het vagevuur wordt verkeerd begrepen. Velen geloven gewoon dat het een wachttijd is vooraleer zielen de hemel kunnen binnentreden, een wachttijd van reiniging voor zielen die niet in staat van genade zijn geweest op het moment van het overlijden. Er zijn verschillende niveaus in het vagevuur, kinderen, en alle zielen voelen een brandende pijn van duisternis, die sterker wordt naargelang de diepte van het niveau der hel. Dit betekent dat zielen die ternauwernood ontsnapt zijn aan de hel onder de brandende pijn het meest lijden. Alle zielen in het vagevuur gaan uiteindelijk naar het koninkrijk van Mijn Vader.  Daarom moet u vechten tegen de zonde en zo dikwijls mogelijk vergiffenis vragen en in van genade zijn. Daarom moet u de tien geboden volgen te allen tijde en ook bidden voor de zielen in het vagevuur omdat zonder uw gebed zij het Koninkrijk der Hemelen niet kunnen binnengaan op de dag van het Laatste Oordeel.

  Kinderen, het is nu tijd om de waarheid onder ogen te zien. Bid voor de genade die u nodig hebt om vrij te zijn van zonde, zodat u kunt binnengaan  in de hemel. Wees elke dag voorbereid want u kent niet de reeds bestaande plannen die op u wachten. Ik geef u deze boodschap zodat de waarheid duidelijk is. Deze belangrijke boodschappen zijn niet duidelijk in de afgelopen decennia aan u uitgelegd worden. Het is belangrijk dat u goed bent voorbereid.

  Door het bidden van het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elk dag om 15.00 uur, zal Ik ingrijpen op het moment van de dood uwentwege, ongeacht welke grote zondaar u ook bent en toon u Mijn Barmhartigheid. Ik vertel u dit omdat Ik u bemin, niet om u bang te maken, maar om ervoor te zorgen dat u de waarheid verspreidt tegenover uw families.

  Mijn woord van vandaag is gewoon een herinnering aan de waarheid die u hebt ontkend achter het masker van tolerantie. Het is een beetje zoals de ouder van een kind die het bederft omdat ze zoveel houden van het kind. Als de ouder dan het kind overvoedt, dan zal de gezondheid van het kind eronder lijden. Toch geeft de ouder het kind verder het voedsel uit misleide liefde die het kind nu misbruikt.

  Dit kan leiden tot verslechtering van de gezondheid van het kind. Dit kind, op zijn beurt, is onwetend over wat gezond voedsel betekent omdat het daarover niets weet. Men heeft het hem nooit verteld.

  Ga nu en vertel uw broeders en zusters de waarheid over hel en vagevuur, voor het te laat is. Want als u het niet weet, zal niemand anders het weten.

  Je Leraar en Goddelijke Zaligmaker

  Jezus Christus

  29-02-2016, 19:16 Geschreven door Claudia  


  28-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 21/2

  MIJN KINDEREN, DE DAG KOMT WAAR HET UURWERK VAN DE TIJD STOPT EN ALLES IN DEZE WERELD OPHOUDT TE FUNCTIONEREN !

  21 FEBRUARI 2016- 12H35 P.M

  DINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT, AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  De dagen van barmhartigheid komen ten einde. De mensheid zal zich zeer binnenkort in de dagen van de goddelijke gerechtigheid bevinden, waar er velen door gebrek aan kennis, geestelijke lauwheid of zonde, zullen bezwijken. De dagen van de laatste heerschappij van de prins van deze wereld, zullen beginnen. Het zullen 1290 dagen zijn, waar het volk van God op de proef zal worden gesteld en door de oven van de beproeving zal moeten. De dagen komen; het is enkel nog de Waarschuwing die Mijn Vader zal sturen dat ontbreekt voordat de dagen van barmhartigheid zullen eindigen en dat alles wat geschreven staat volledig zal geschieden.

  Deze mensheid zal de goddelijke gerechtigheid ervaren en de grote meerderheid zal weeklagen omdat ze niet naar Mij wilden luisteren. Het zullen de dagen zijn van onheil overal; het zullen dagen van angst zijn, van chaos, van verslagenheid en zuivering; dagen waar jullie het risico lopen verloren te gaan als jullie niet geestelijk voorbereid zijn. Het geloof van mijn volk zal op de proef gesteld worden; jullie zullen beproefd worden zoals men goud zuivert door het vuur, vele van de laatsten zullen eerst zijn en velen van de eersten zullen laatst zijn.

  Deze wereld, mijn kinderen, zal zeer binnenkort voorbij gaan en daarmee gepaard alle boosaardigheid en alle zonde; niets onzuiver noch zondig zal binnenkomen in de Nieuwe Schepping. Bid, vast, doe boete en doe een goede levensbiecht, zodat jullie overgang naar de eeuwigheid draaglijk is en dat jullie met de terugkeer naar deze wereld, uitdragers zullen zijn van de waarheid; waarheid dat jullie kracht zal zijn en dat jullie standvastig zal houden in het geloof, zodat jullie de laatste fase van de zuivering kunnen doorstaan.

  Mijn kinderen, de dag komt waar het uurwerk van de tijd stopt en alles in deze wereld ophoudt te functioneren. Dan zal jullie geest genomen worden en gedurende 15 tot 20 minuten van jullie tijd zullen jullie getransporteerd worden in de eeuwigheid en daar zullen jullie geoordeeld worden op liefde, alsof jullie uur was gekomen. Jullie zullen het bestaan kennen van de Enige en Ware Drie-eenheid. Heer van het Leven. De Grote Ik Ben. Mijn Engelen, zullen na mijn klein oordeel jullie meenemen naar de plaats in de eeuwigheid die overeenstemt met jullie fouten.

  Wee de lauwen van hart en degenen die zich in staat van doodzonde bevinden, omdat ze niet ineens een besluit nemen en geen berouw tonen bij de komst in de eeuwigheid, velen zullen de duisternis en het zuiverend vuur van het derde vagevuur kennen; anderen, met de meerderheid van deze ondankbare en zondige mensheid, zullen als ze geen berouw tonen, de hel ervaren en daar zullen ze het brandende vuur doorstaan die niet uitdooft en waarmee de verdoemde zielen worden gekweld! Dat alles in het vaste tijdsbestek; velen zullen door hun boosaardigheid en zonde de Waarschuwing niet kunnen weerstaan en zullen eeuwig sterven.

  De grote meerderheid van deze ondankbare en zondige mensheid zullen verschillende verblijfplaatsen in de hel ervaren, zodat degenen die terugkeren door de barmhartigheid van Mijn Vader, direct zullen weten dat de zonde leidt naar de eeuwige dood; dat ze berouw moeten tonen, zich bekeren en zich terug op de weg naar de zaligheid moeten begeven.

  Wees dus voorbereid, mijn kinderen, omdat jullie Meester onderweg is. Dek de tafel en houd jullie lampen brandend. Waak, dat als de Meester op jullie deur klopt, jullie kunnen opendoen en hem ontvangen en kunt eten met Hem. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Toon berouw en bekeer jullie, want het Rijk Gods is nabij.

  Jullie Meester en Heer, Jezus, Heilig Sacrament.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  28-02-2016, 18:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kenbaarmaking van God aan Mozes

  Ex. 3,1-8a.13-15 — "Ik heb de ellende van mijn volk gezien"

  In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: "Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?" De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: "Mozes."

   

  "Hier ben ik," antwoordde hij. Toen sprak de Heer: "Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond." En Hij vervolgde: "Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob." Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De Heer sprak: "Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte."


  Maar Mozes sprak opnieuw tot God. "Als ik nu bij de Israëlieten kom en hun zeg: De God van uw vaderen zendt mij tot u, en zij vragen: Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden?" Toen sprak God tot Mozes: "Ik ben die is." En ook: "Dit moet gij de Israëlieten zeggen: De Heer, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob, zendt mij tot u. Dit is mijn Naam voor altijd. Zo moet men Mij aanspreken, alle geslachten door."

  28-02-2016, 17:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed aan Christus Koning


  Gebed aan Christus Koning

  “ O Jezus, ware Koning van het universum, we leggen ons aan Uw voeten om U te aanbidden en erkennen U als onze Koning en onze Gids. Aan U Heer, zijn alle naties onderworpen. U bent alleen bent de ware Koning, U alleen bent de ware Vrede, U alleen bent het ware Licht. We aanbidden enkel U!

  U bent onze steun, U bent onze rijkdom, U bent onze Meester, o grote God in de Hemel en op Aarde. We geloven vast dat U waarlijk aanwezig bent in de Heilige Eucharistie.

  U bent daar, levend en vol liefde. U wilt ons voeden met het Brood van Leven. Kom en voed uw kinderen.

  Uw ogen zijn gericht op de zielen, en op al de volkeren. Uw Hart is voor ons een toevluchtsoord. Wij offeren ons op aan uw Koninklijk Hart. Aan U alleen, Heer, alle glorie, eer, liefde, tot aan de voleinding der tijden en in eeuwigheid. Amen.

   

  28-02-2016, 16:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedrog van New Age

  New Age kritisch bekeken

  Wat gaat die nieuwe tijd ons brengen en hoe staan de christenen tegenover de leer van New Age? Sedert de late jaren zestig van de 20ste eeuw heeft een culturele stroming onze samenleving gevormd, die bekend staat als “New Age”.

  Ten gevolge van een astrologische voorstelling die eveneens in die tijd opdook wordt de komende eeuw ook wel de eeuw van “de waterman” genoemd.

  Nadat in de christelijke tijd “de vis” 2000 jaar lang de menselijke cultuur gevormd had zou er nu een nieuwe tijd aanbreken.

  Het visioen van New Age

  ·        De eeuw van de New Age zou vrede en harmonie op de wereld brengen. Elke vorm van verdeeldheid zou overwonnen worden.

  ·        New Age zou de volkeren samen brengen onder 1 wereldcultuur, 1 natie en 1 regering.

  ·        Er zou 1 wereldgodsdienst komen waarin de meest verscheidene religieuze en spirituele tradities samen zouden vloeien en tot een eenheid zouden versmelten.

  ·        Na de eeuw gevormd door het patriarchale Christendom zou nu een tijd komen van een zacht, vrouwelijk gevormde spiritualiteit.

  ·        Mens en natuur zullen in nieuwe harmonie leven, de natuur zou in haar goddelijkheid herontdekt worden. In een nieuwe ecologie zou de “heiligheid van de natuur” recht verschaft worden.

  ·        Er wouden geen dogma’s en absolute waarheden meer zijn, iedereen volgt dan “zijn” waarheid.

  ·        In het kader van New Age zouden oude esoterische ideeen en praktijken tot algemeen goed van de publieke opinie worden.

  ·        Het rationalistische verstandelijk georienteerd denken van de verlichting zou overwonnen worden, wat telt zal enkel zijn: intuitie en gevoel.

  ·        Symbool van New Age is de regenboog die alle kleuren van het spectrum in zich verenigt.

  Het god- en mensbeeld

  ·        De bedenkers van New Age verkiezen een pantheistisch godsbeeld. De kosmos zelf is goddelijk. Alles is EEn in de goddelijke kosmos.

  ·        De aarde zelf zou een levend organisme zijn: “Gaia”, de mensen op aarde zijn cellen van haar lichaam.

  ·        New Age verkondigt de “nieuwe mens”, het is de verlichte mens die zijn goddelijkheid erkent heeft.

  ·        Hoe meer mensen tot hun goddelijkheid zullen ontwaken en zich mentaal ‘verstrikken’ des te vlugger begint de New Age.

  ·        In het milieu van New Age geloven de meesten in reincarnatie. In de loop van vele wedergeboorten op aarde zou de mens zich ontwikkelen tot een goddelijk supermens.

  ·        New Age is geen godsdienst, maar een syncretische beweging. Elementen van de meest verschillende religies worden vermengd en versmolten. Echte invloeden hebben oosterse voorstellingen zoals boeddhisme, taoisme, hindoeisme, maar ook sjamanisme, indiaanse religies, gnostische invloeden, kabbala en veel meer. In de New Age zouden oude heidense tradities en religies van volkeren die reeds voor het christendom in Europa leefden weer levend worden.

  Wie zit achter de stroming van New Age?

  ·        Het idee van een komende “gouden eeuw” is niet nieuw, maar reeds bekend uit de oudheid.

  ·        Aan de wortel van de moderne New Age beweging staat vooral het theosofisch genootschap, in 1875 gesticht door Helena Petrovna Blavatsky. Door haar werden beslissende impulsen vastgesteld die tot op heden doorwerken.

  ·        Het doel van deze genoemde groep was en is, de maatschappij in de zin van New Age te veranderen (transformeren). In een meerjarenplan zou het denken van New Age ondergronds in de maatschappij ingang moeten vinden, zodat het tenslotte een bepaalde wereldbeschouwing zou kunnen worden.

  ·        In het milieu van New Age worden dan ook met voorliefde praktijken aangewend die deze filosofie inhoudt en transporteert. Dit geschiedt op alle gebied van het dagelijks leven: gezondheid, beroep, opvoeding, vrije tijd, met praktijken van Tai chi, Qi Gong, Mandala, Homeopathie, Bach-bloesemtherapie, Edelsteentherapie, Kinesiologie, Transcendente meditatie, Yoga, Zen, Reiki, Astrologie, Handlijnkunde en veel meer. Belangrijke vertegenwoordigers van de New Age zijn Marilyn Ferguson, Fritjov Capra, Ken Wilbur, David Sprangler…

  New Age en christendom

  In het christendom als instituut is geen plaats voor het New Age denken, want elke vorm van dogmatisch denken van een godsdienst wordt afgewezen.

  ·        Voor christenen kan er geen komende “New Age” aanbreken, want zij geloven dat met Christus de tijd vervult is. Christenen weten dat ze in de eindtijd leven en verwachten enkel nog de voleinding van de geschiedenis in de wederkomst van Christus.

  ·        Aan EEn kant stelt New Age een terugkeer naar oude gnostische voorstellingen voor, met zijn weg van zelfverlossing. Aan de andere kant verlangt New Age de uitholling van binnen uit van het christelijk geloof. Dit omdat het cultuur en godsdiensten vermengt en goedkeurt. Veel christenen in onze dagen zijn onder invloed van deze stroming.

  ·        Christenen zoeken geen innerlijke weg om naar het goddelijke op te stijgen, omdat ze in een God geloven die in Jezus Christus naar hen is afgedaald.

  ·        Christenen geloven niet in wegen van zelfverlossing door spirituele technieken, maar aan het geschenk van de verlossing door het kruis van Christus.

  ·        Christenen geloven dat er een blijvend verschil zal zijn tussen God, de Schepper, en zijn schepselen. Het hoogste doel is niet goddelijk potentieel te ontvouwen, maar de volkomen liefde te beleven. Christenen weten zich geroepen in de eeuwige dialoog van de Liefde die God zelf is.

  ·        Christenen kunnen het relativisme in de geloofsgedachte niet aanvaarden, omdat ze verplichtingen hebben aan Hem die gezegd heeft: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” Joh 14,6.

  Meer over dit onderwerp kan men vinden bij de pauselijke raad van cultuur of de pauselijke raad voor interreligieuze dialoog: “Jezus Christus de schenker van het levend water”, of: “Overwegingen van New Age uit christelijk oogpunt”.

  Zr Margaritha – Vertaling Mia Stassen

  28-02-2016, 15:47 Geschreven door Claudia  


  26-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom scheiden?

  DE KRUIK GAAT ZOLANG TE WATER TOT ZE BREEKT…

  Wat in het geval er barsten in de kruik zijn ?

  Hebt u er ooit over gedacht uw partner te verlaten, omdat hij of zij weigert zijn of haar verantwoordelijkheden na te komen ? Wat moet iemand doen wanneer de ander niet wil ? Het antwoord is eenvoudig en doeltreffend : U DOET UW AANDEEL, ook wanneer uw partner niet wil.

  Waarom scheiden ?

  Scheiden verwoest levens. Het treft en verscheurt een gezin diep in de kern. Als mensen tot hun nek in de pijn en ellende van een ongelukkig huwelijk zitten, is het logisch dat zij soms denken er beter mee te kunnen ophouden. Dit lijkt misschien een snelle en eenvoudige uitweg uit de problemen, maar het is het begin van een hele serie nieuwe problemen. Twee generaties geleden was echtscheiding nog een schande. Echtparen bleven bij elkaar en verdroegen de pijn en moeilijkheden van een slecht huwelijk. In goede en kwade tijden probeerden zij om het bij elkaar uit te houden, samen hun kinderen op te voeden en ondanks alle verdriet en tranen te blijven hopen op een huwelijk dat door de gouden jaren heen zou standhouden tot in hun levensavond. Vaak genoeg lukte het niet. Dat had zijn redenen.

  Tegenwoordig hebben de mensen weinig weerstand tegen pijn en lijden in een huwelijk. Er wordt al snel met echtscheiding gedreigd. Onze samenleving heeft van echtscheiding een gemakkelijke keuze gemaakt, een parachutesprong uit de huwelijksproblemen. Maar is een scheiding wel zo’n parachutesprong ?

  Denk aan de kinderen :

  Het is heel jammer dat de volwassenen vaak geen rekening houden met de kinderen. De kinderen van een gescheiden paar moeten veel pijn doormaken : emotionele, geestelijke en zelfs lichamelijke pijn.

  Ouders vormen de hele wereld van hun kind. Als zij uit elkaar gaan, valt de wereld van het kind uit elkaar. Zij verbreken de emotionele veiligheid van het kind. Het voelt zich verloren, angstig en is bang voor de toekomst. Het wordt in zijn trouw aan de ouders verscheurd tussen de twee ouders, die ieder denken dat zij heel veel van het kind houden.

  U hoort te denken aan het verdriet dat u uw kinderen aandoet wanneer u bezig bent te ontsnappen uit het “verdriet” dat u in uw huwelijk voelt. Is uw geluk belangrijker dan dat van de kinderen ? Tenslotte hebben zij er niet voor gezorgd dat u trouwde, zij hebben er evenmin om gevraagd te worden geboren. Maar nu vragen zij u wel te zorgen voor een compleet gezin om in op te groeien. En u heeft nog steeds de macht om hen dat complete gezin, dat zij willen en nodig hebben, te geven.

  De kinderen zijn half van u en half van uw partner en zij hebben u beide nodig om hun mogelijkheden ten volle te kunnen ontplooien. Uit elkaar gevallen gezinnen produceren uit elkaar gevallen kinderen. Als u na de scheiding alleen bent, kunt u hen niet geven wat zij nodig hebben – u kunt niet tegelijk vader en moeder zijn.

  Nu denkt u misschien : het is voor mijn kinderen beter om in vrede met mij te leven dan in oorlog met ons tweeën. Maar dat hoeft zo niet te zijn.

  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, behalve wanneer er sprake is van kindermishandeling, het beter maken in een gezin met onenigheid dan in een éénoudergezin. Volgens een klinisch psycholoog, Archibald Hart, schrijver van het boek Children of Divorce, dacht minder dan 10 % van de onderzochte kinderen dat hun leven na de scheiding van hun ouders was verbeterd. Doorgaans waren zij feitelijk slechter af.

  Misschien heeft u geen kinderen met wie u rekening moet houden. Wordt u dan gelukkiger door een scheiding ? Waarschijnlijk niet. Waarom niet ? Omdat u zelf misschien de helft van het probleem bent en u kunt u niet van uzelf laten scheiden ! U blijft met uzelf achter.

  Een echtscheiding kan een zware en langdurige tol eisen. Mensen die scheiden hebben vaker last van psychische stoornissen, hartziekten, kanker, hoge bloeddruk enz. dan degenen die de moeilijkheden in hun huwelijk verduren. Maar waarom zou u de moeilijkheden verduren als er een betere oplossing is ?

  Waarom u moet blijven :

  Om een huwelijk te sluiten zijn twee mensen nodig, maar er is er slechts één nodig om een huwelijk te redden ! Als u blijft is de kans groot dat u uw huwelijk kunt redden, wat de ander ook doet of laat.

  Laten we eens naar de huwelijksadviezen van de apostel Paulus luisteren.

  “Heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten” (1 Kor. 7:12). Ook de kinderen, zegt Paulus in vers 14, hebben er baat bij wanneer een van de echtgenoten probeert op de juiste wijze te leven, ook al ziet de ander het belang er niet van in.

  De partner, die probeert goed te leven, heeft een bijzondere invloed op de ander. Hoe ? Door een positieve manier van doen. Als u in uw huwelijk het juiste doet, heeft dat een positief effect op uw partner. Voor God is het mogelijk uw voorbeeld te gebruiken om de ander en uw huwelijk ten goede te keren. Maar als u weggaat is er geen hoop !

  Blijf dus, en laat de kracht van uw voorbeeld uw huwelijk ten goede keren. In de woorden van de apostel Petrus : “Opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel van hun vrouwen (of mannen) zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2).

  U kunt uw huwelijk veranderen van de meest negatieve kant naar de beste kant. Hoe gefrustreerd en wanhopig u zich op het ogenblik ook voelt, met de hulp van God kan uw huwelijk gelukkiger worden dan u ooit voor mogelijk had gehouden. Het is misschien straffe koffie, maar het is de echte waarheid !

  Wees toegewijd

  Toewijding is de basis van een geslaagd huwelijk. Als de ander niet zo toegewijd is als u, dan is juist uw toewijding nodig om u door de moeilijke tijden te helpen. Tijden waarin alles door de ander verkeerd wordt opgevat, terwijl u met hart en ziel probeert het de ander naar de zin te maken.

  Vraag God u te helpen toegewijd te zijn. Hij zal u de kracht geven om door te gaan als de ander niet wil. Ga naar God, spreek met Hem, en doe Hem de belofte dat u niet weg zult gaan, dat u voor uw huwelijk zult werken tot het gelukt is. Want het huwelijk is een werkwoord !

  Deze toewijding zal u motiveren en zorgen voor een positieve gemoedsingesteldheid. U weet waar u naartoe wilt en u heeft het vertrouwen in God. “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?” (Rom. 8:31)

  De volgende stap is, dat u de werkelijkheid van het huwelijk onder ogen ziet. Laat de romantische sprookjes voor wat ze zijn. Wij horen thuis in de realiteit waar mensen door hard werken en volharding, een huwelijk opbouwen dat standhoudt. Wees realistisch.

  Het huwelijk is nooit rozegeur en maneschijn. Het is als een bed gespreid met rozen, echte rozen, die prachtige bloemen met scherpe, puntige doorns. In een huwelijk zijn er hoogtepunten en tegenslagen; en door de tegenslagen te overwinnen groeien wij en worden we wijzer.

  Het huwelijk is als een school waarvan God de oprichter en directeur is. Toen Hij het eerste echtpaar tot zijn opleiding toeliet, gaf Hij man en vrouw de opgave om volkomen eenheid te bereiken door van elkaar te leren en hard te werken (Gen. 2:24). Door het leerproces van het huwelijk ontwikkelen wij karakter.

  Het doel van Gods huwelijksopleiding is de mens, man en vrouw, de universele les van eenheid door onzelfzuchtigheid (= zelfopoffering) te leren.

  Liefde is het geheim van het ware geluk en binnen het huwelijk is dit geheim het best te ontdekken. Hoe meer u ontdekt over deze hoogste les van geven –zeker, ook als het lastig is omdat de ander niet wil- hoe meer u groeit en hoe gelukkiger u wordt.

  Vergevingsgezindheid

  Een niet te vergeten factor is vergeving schenken aan je partner. Het is niet altijd gemakkelijk om vergeving te schenken en het vergt soms ‘jouw-grenzen-verleggende’ vergeving van jezelf. Hier moet je jezelf terug van je beste kant laten zien. Bovendien is vergeven niet hetzelfde als vergeten. Toch moet ook dit laatste gebeuren om volledig met een nieuwe lei te kunnen beginnen. Je partner heeft er niets aan als je te pas en te onpas oude fouten en tekortkomingen terug op de baan schuift en zo opnieuw problemen maakt.

  Vergeven is iets wat God altijd met de mens doet, gewoon door het sacrament van de biecht krijgt de mens opnieuw de kans om beter te presteren. Als God zo barmhartig en goed is, waarom kunnen wij dan niet net zo goed zijn voor onze partner ? Ieder maakt fouten.

  Geluk is :

  Uw geluk is niet afhankelijk van wat uw partner of iemand anders doet of laat. Het hangt af van wat u doet. Liefde is geven en geven (wat u zelf doet) brengt geluk voort. Jezus Christus zei : “Het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20:35). Zorg daarom voor uw geluk door liefde te geven in plaats van liefde te willen krijgen en dan ongelukkig te worden als de ander u die liefde niet geeft. Wanneer u geeft, heeft u uw eigen geluk in handen – u kunt zo gelukkig worden als de mate waarin u bereid bent te geven. Niet proberen, maar doen ! Het werkt ! Bereken niet wat je zult terugkrijgen als je geeft, maar geef nu al !

  Geluk schuilt in het vervullen van uw rol. Mannen zijn geschapen om aan het hoofd van het gezin te staan als kostwinner, beschermer, voornaamste dienaar en liefhebbende echtgenoot. Deze verantwoordelijkheden vormen hun bestemming. Daarom zei de apostel Paulus : “Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft” (Ef. 5:25).

  Als u liefheeft wordt u gelukkig. Uw vrouw stelt misschien niet een prijs op uw liefhebbend leiderschap, maar u bent dan toch gelukkig omdat u doet waarvoor God u heeft geschapen. U bent gemaakt om in liefde een vrouw te leiden en als u dit doet op Gods manier van geven en met het oog op haar belang, dan zult u voldoening hebben en gelukkig zijn.

  Vrouwen heeft God voorbestemd om een rol te vervullen die geluk brengt. Toen God de vrouw schiep zei Hij : “Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past” (Gen. 2:18). God heeft uw geest zo gevormd dat u ontvankelijk bent voor uw man, dat u zich aan hem kunt onderwerpen (Ef. 5:22).

  Het is niet de bedoeling dat de ene de slaaf is van de andere partner, of dat de ene partner bang is van de andere partner. Er moet een evenwicht zijn tussen man en vrouw. Zij hebben elk hun taak te vervullen.

  Nu is dat niet gemakkelijk, vooral niet als uw man geen liefhebbende leider is. Maar de kracht van Gods weg is, dat uw geluk afhangt van wat u doet. Als u uw rol in de liefde voor uw man vervult, door hem te helpen, door voor hem open te staan, door uzelf te geven en u te onderwerpen, dan maakt u uzelf heel gelukkig.

  Aanvaard elkaar :

  U kunt uzelf moedeloos en ongelukkig maken. Hoe ? Door te proberen uw partner naar uw eigen beeld te veranderen, iets wat onmogelijk is !

  Lang geleden (al voordat u getrouwd was) had u bepaalde ideeën over hoe uw partner zou moeten zijn. Misschien verwacht u nog steeds dat de ander op zekere dag uw dromen zal vervullen. Vergeet het maar ! Dat gebeurt zeker niet. Onrealistische verwachtingen brengen in een huwelijk niets dan frustraties.

  Te verwachten dat uw partner net zo is als u wilt, is zelfzuchtig, en zelfzucht maakt ongelukkig. En vergeet niet dat ook u waarschijnlijk niet precies bent zoals de ander had gedroomd. Laat deze onnodige druk op uw partner of uzelf dus varen. Aanvaard uw partner zoals hij of zij is, goed en slecht door elkaar. Hoe dat kan ?

  Aanvaard de ander door vooral op de goede dingen te letten. Iedereen heeft goede kanten. U zag die goede kanten voordat u trouwde. Maar ze zijn er nog steeds. U hoeft alleen uw ogen maar verder te openen en u ziet ze terug.

  Geef de ander daadwerkelijk de eer voor zijn goede kanten.

  Haal uw partner naar voren in de ogen van anderen zodat hij of zij ook in uw eigen achting stijgt. Dit is bevestiging van het goede, waardoor zowel uw partner als u zich beter voelt.

  Bovendien kunt u door te bidden, Gods ‘werk van verandering ten goede van je partner’ laten doen. Wat je niet allemaal kan door te bidden. God is niet voor niets God. 

  Kwaad met goed vergelden :

  Wat kunt u nu doen wanneer uw partner u onrecht doet ? Valt er iets aan te doen wanneer u de neiging krijgt om “terug te vechten” ?

  U moet iets ondernemen omdat u anders ontploft. Wat kunt u dan doen ?

  Doe wat Jezus Christus voorschreef : “Heb uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen” (Matteüs 5:44). Deze houding verricht wonderen als u werkelijk uit liefde zo handelt. Vergeet ook niet de afkoelingsperiode in acht te nemen, voor je domme dingen zegt of doet, die je toch niet meent.

  Wat voor wonderen ?

  Eerst helpt u uzelf om de spanningen en stress kwijt te raken. In menselijke relaties is liefde het beste ontspannende middel. Iets goeds tegenover iets kwaads stellen zet uw negatieve energie om in positieve. U voelt zich dan goed ondanks de slechte behandeling die u misschien krijgt.

  Kwaad met goed vergelden betekent een injectie krijgen met gelukmedicijn, die de huwelijkse depressies kan verdrijven. U heeft dan geen kalmerende middelen nodig.

  Als de ander u met harde woorden aanvalt, sla de aanval dan af door aangename dingen te zeggen. Hij of zij is er misschien aan gewend dat u ruzie maakt en terugvecht. Door uw reactie te veranderen, start u het veranderen van de manier van doen van de ander. Als u op de aanvallen niet reageert, geeft u de ander geen kans om een duel te voeren en zal hij of zij vanzelf wel stoppen. Begin dan met een positieve noot het tij te keren. Door kwaad met goed te vergelden helpt u de ander te beseffen dat er iets is veranderd.

  Als u vroeger kwaad tegenover kwaad stelde was het veel moeilijker voor de ander om te zien wat hij of zij zelf verkeerd deed. Hij of zij voelde hoe hard uw antwoord aankwam, en moest daar dan wel op reageren.

  De apostel Petrus had dit verschijnsel voor ogen toen hij schreef : “Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken” (1 Petr. 3:1-2). Goed voorbeeld doet goed volgen.

  Vergeet ook niet het positieve effect op uw kinderen wanneer u kwaad met goed vergeldt. Door uw goede voorbeeld ontwikkelt u in hen de weg van geven. U doet wat zij later ook zullen moeten doen. U leert hen hoe zij met mensen moeten omgaan – de enige manier die tot werkelijke vrede leidt.

  Nu vraagt u zich misschien af : “Hoe weet ik of dit in mijn huwelijk wel allemaal werkt ? Hoe moet het als ik dit allemaal doe en de ander maakt er alleen maar misbruik van tegen mij ?”

  Dan vergeet u een heel belangrijke Persoon die een unieke manier heeft om u te helpen. God kan de situatie voor u recht trekken. Hij werkt voor u.

  Hou in gedachten dat, wat uw partner ook doet of laat, uw geluk afhangt van wat u zelf doet, van hoeveel u geeft. De grondslag ervan is Gods bovennatuurlijke wet van liefde, die door de Almachtige God wordt ondersteund en gegarandeerd. Het werkt !

  Misschien vindt u het niet eerlijk dat u het goede moet doen, terwijl de ander zich allerlei verkeerde dingen kan veroorloven. Luister naar de apostel Paulus : “Dwaal niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7).

  Niemand kan zich wat dan ook veroorloven. God zet alles recht. Hij vereffent alle rekeningen, ten bate van alle betrokkenen.

  Vraag God daarom om geduld en volharding, die nodig zijn om door te gaan als de ander niet wil.

  U bewijst uw hele gezin en uzelf een dienst. Doe het !

   

  […] God kwam godvruchtiger steden te hulp. Toen Holofernes, generaal van Nebukadnessar, met 100.000 man Betulia belegerde, trotseerden de inwoners hem eerst en vertrouwden op God. De Babyloniers sloten echter de watertoevoer af en lieten de reservoirs opdrogen. De inwoners drongen er bij het stadsbestuur op aan God te vergeten en zich over te geven voor de hele stad van dorst versmachtte. De oudsten gingen naar Judit, een wijze en vrome vrouw, om raad te vragen. Zij zei dat ze 5 dagen moesten wachten en zich moesten overgeven als God ze dan nog niet te hulp was gekomen. Toen ging ze, slechts vergezeld van haar dienstmeid die een zak met eten bij zich had, op weg naar het Babylonische kamp. Zij zei tegen Holofernes dat de inwoners van Betulia zo’n honger leden dat zij bereid waren onrein voedsel te eten en het gewijde brood en water van de tempel te nuttigen. Zelf, zo zei ze, was ze een godvruchtige gelovige en om de godslasteraars te straffen zou ze het leger van Holofernes over 4 dagen langs een sluipweg Betulia binnenleiden. Ze zouden de stad kunnen innemen zonder een man te verliezen.


  Holofernes was evenzeer door haar schoonheid als door haar plan getroffen. Hij vroeg haar met hem te eten, te drinken en de nacht door te brengen. Judit weigerde. Ze zei dat ze haar eigen joodse voedsel bij zich had en dat haar geloof verbood ander voedsel te eten. Die nacht en de volgende 2 dagen en nachten bleef ze in het kamp, sliep in een tent die Holofernes voor haar had laten opzetten, at haar eigen voedsel en bad ’s morgens en ’s avonds tot God. En hoe langer ze bleef, des te meer Holofernes haar begeerde.


  De 4de nacht liet Judit tenslotte doorschemeren dat ze wel met Holofernes wilde slapen. Ze zei dat hij zijn wachten weg moest sturen en alleen in zijn tent op haar moest wachten. Toen het avond werd liet Holofernes zich het eten goed smaken en dronk op de charmes van Judit. Tenslotte stond hij wankelend op, stuurde zijn wachten weg en viel dronken op zijn bed in slaap. Judit kroop de tent binnen, haalde zijn zwaard uit de schede en sloeg hem het hoofd af. Ze stopte het in haar legen etenszak en ging met haar dienstmeid haastig in het donker naar Betulia terug. De soldaten van Holofernes durfden hun leider niet voor het aanbreken van de dag te storen. Toen ze ’s morgens de moord ontdekten beschouwden ze die als een waarschuwing van de God van de joden en vluchtten het heuvelland in, waar ze door overal opduikende benden als geiten werden afgeslacht.

  25-02-2016, 17:31 Geschreven door Claudia  


  24-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Regisseur  God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur!

  24-02-2016, 19:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastor Enoc 17/2

  DE DAG VAN DE WERELDWIJDE AANKONDIGING VAN MIJN TEGENSTANDER KOMT ERAAN!

  17 FEBRUARI 2016 – 12H05 P.M

  DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGENDE MARIA AAN DE MENSHEID

  Kindertjes van mijn hart, dat de vrede van God met jullie moge zijn.

  Zeer binnenkort zal de mensheid door de woestijn van zuivering stappen. Mijn vleesgeworden tegenstander begint zich te tonen aan de naties die mijn Zoon de rug hebben toegekeerd. Arme naties, omdat ze de rechtvaardige toorn van God zullen kennen ! Maitreya wandelt reeds in talrijke landen en bereid zijn volgelingen voor op de dag van zijn aankondiging. Wee degenen die zich in een lauwe geestelijke staat bevinden en wee degenen die God noch gebod kennen, want zij zullen een gemakkelijke prooi zijn voor het bedrog van mijn tegenstander.

  De zoon van verdoemenis indoctrineert reeds zijn aanhangers en zal zich zeer binnenkort bekend maken aan de mensheid. Volk van God, pas op uw tellen en wees waakzaam! Let op niet in het bedrog te lopen, want jullie weten goed dat hij niet mijn Zoon is! Degene die op het punt staat zich bekend te maken is de zoon van verdoemenis die chaos, verslagenheid en dood zal brengen naar alle hoeken van de aarde.

  Kindertjes, de bijbel van de Antichrist is klaar om verspreid te worden. De satanische bijbel zal verkrijgbaar zijn en de sekten zullen van deur tot deur gaan om de satanische bijbel te verspreiden. Onder geen enkel beding mogen jullie het Heilig Woord van God ruilen voor het bedrog van mijn tegenstander! Let op de God van het Leven niet de rug toe te keren! Let op de deur van jullie huis niet te openen voor de persoon van ongerechtigheid!

  De bijbel van mijn tegenstander is geritualiseerd, zodat de demonen zich meester kunnen maken van jullie huizen en jullie gezinnen kunnen vernietigen. Heel de propagandamolen die de verschijning van de Maitreya aankondigt is reeds klaar om de mensheid op de hoogte te brengen. Alle communicatiemiddelen die mijn tegenstander dienen zullen een grote ontplooiing kennen tot op wereldniveau, die de verschijning van de valse messias moeten aankondigen. Mijn tegenstander is druk en houdt ervan in de schijnwerpers te staan; let heel goed op en ontvang deze propaganda niet, omdat er een hele enscenering rond de verschijning van de Maitreya zal op touw gezet worden. Heel deze propaganda is geritualiseerd door het occultisme, zodat degene die het ontvangt gemakkelijk valt voor het bedrog en zo eindigt als aanhanger van mijn tegenstander.

  Volk van God, blijf standvastig in geloof, omdat de verleider dichtbij is om zich te manifesteren. Ouders, dat jullie gezinnen niet verloren gaan door jullie stilzwijgen! Ik wil dat deze boodschap in alle hoeken van de aarde kenbaar wordt gemaakt en in alle gezinnen, zonder onderscheid van geloofsovertuiging, rassen of religies; het is de redding van de zielen dat op het spel staat en velen zullen verloren gaan door gebrek aan kennis.

  Volk van God, kindertjes van mijn hart; de hologrammen die binnenkort aan de hemel zullen verschijnen en die mijn Zoon uitbeelden, maken deel uit van de show van mijn tegenstander. Hecht geen belang aan dit bedrog, want het is mijn tegenstander die mijn Zoon verdringt. De dag van de wereldwijde aankondiging van mijn tegenstander komt eraan. De oorlog tussen de landen zal de basis vormen die mijn tegenstander zal gebruiken om zich kenbaar te maken aan de mensheid. Bid, vast en doe boete, mijn kindertjes; want de dagen van angst komen naderbij; bereid jullie geestelijk voor. Lees het Heilig Woord van God vooral Daniel 12 en Matteus 24 (zie volgende twee blogartikelen) zodat jullie niet vallen voor het bedrog als de zoon van verdoemenis zijn opwachting maakt. Kindertjes, dat men spreekt van de profetieen van de laatste tijd in alle gebedscenakels en dat men het Heilig Woord van God leest, zodat jullie standvastig blijven in het geloof als de verleider zich manifesteert.

  Dat de vrede van God jullie vergezelt en mijn zegening en moederlijke bescherming over jullie moge komen.

  Ik houd van jullie, jullie Moeder, Heiligende Maria.

  Breng mijn boodschappen naar de hele mensheid.

  24-02-2016, 15:36 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Matteus 24 en uitleg

  Matteus 24 :

  Jezus’ voorzegging over de tempel

  Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en wezen Hem op de gebouwen van de tempel. Daarop zei Hij tegen hen: ‘Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven; alles wordt neergehaald.’

  De komst van de Mensenzoon

  Toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen Hem vragen – ze waren onder elkaar – ‘Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de voleinding van de wereld?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben de Messias”, en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen.

  De Antichrist zal zich voordoen als de Messias en zo velen op een dwaalspoor brengen.

  Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn.

  De oorlog in Syrie is het begin van een reeks oorlogen en zal vele naties tegen elkaar opzetten. Maar dat is het einde nog niet. Pas wanneer Jezus terugkeert zal er een finale grote oorlog zijn, Armageddon, tussen Jezus leger en de wereldlegers van de Antichrist.

  Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten.

  Onder de heerschappij van de Antichrist zullen de christenen en de Joden vervolgd worden omdat ze het Beest niet zullen aanbidden.

  Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.

  De goede boodschap van het koninkrijk zal iedereen kennen als de Waarschuwing komt. Dan zal iedereen God, de Drie-eenheid en Maria zien.

  Wanneer je de huiveringwekkende gruwel, waarover gesproken is bij monde van de profeet Daniël, op de heilige plaats ziet staan,’ – let op, lezer – ‘dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog dingen uit zijn huis te halen, en wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen! Bid dat jullie vlucht niet plaatsvindt in de winter of op sabbat. Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen. Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Messias”, of: “Daar”, vertrouw het niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen.

  De Antichrist zal samen met zijn volgelingen vele tekenen en wonderen verrichten om mensen op een dwaalspoor te brengen. De Antichrist zal een show opvoeren door hologrammen in de lucht te projecteren. Waar het Christendom heerst zal het Jezus, de Messias zijn dat wordt geprojecteerd. Waar het Boeddhisme heerst zal het Boeddha zijn dat geprojecteerd wordt. Waar de Islam heerst zal het Mohammed zijn dat geprojecteerd wordt enz. De Antichrist zal dan zogezegd de langverwachte Messias zijn. Er zullen ook stemmen in het brein worden gehoord door middel van microgolven. Zodat de hologrammen de mensen toespreken.

  Kijk, Ik heb het jullie van tevoren gezegd. Als ze jullie dan zeggen: “Kijk, Hij is in de woestijn”, trek er niet opuit; “Kijk, Hij is ergens binnenskamers”, vertrouw het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon. Waar het kadaver ligt, daar verzamelen zich de gieren.
  Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere.

  Jezus komt op de wolken, dat in tegenstelling met de Antichrist die op de aarde zal rondlopen.

  Leer van het beeld van de vijgenboom: Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand: de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.

  Dan gebeurt de opname van de Restkerk en zal deze Jezus in de Lucht gaan begroeten.

  Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.
  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig is de slaaf die de heer daarmee bezig vindt bij zijn komst. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die slechte slaaf bij zichzelf zegt: “Mijn heer blijft nog wel een tijd weg”, en hij begint zijn medeslaven te mishandelen en hij eet en drinkt met dronkaards, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag waarop deze hem niet verwacht, op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem onthoofden en hem het lot laten delen van de schijnheiligen. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

  24-02-2016, 15:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daniel 12 en uitleg

  Daniel 12:5-13

  Toen zag ik, Daniël, twee andere personen; de een stond aan deze oever van de rivier en de ander aan de overkant. Eén van hen riep tot de man in het linnen gewaad, die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoelang nog laat dat wondere einde op zich wachten?’ Toen hief de man in het linnen gewaad, die zich boven het water van de rivier bevond, zijn rechter- en linkerhand naar de hemel, en ik hoorde hem zweren bij Hem die eeuwig leeft: ‘Een tijd, tijden en een halve tijd; zodra men een eind maakt aan de verbrijzeling van de kracht van het heilige volk, zullen al deze dingen hun voltooiing vinden.’

  Ik hoorde het wel maar begreep het niet; daarom vroeg ik: ‘Heer, waarmee eindigen deze dingen?’ Daarop antwoordde hij: ‘Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot aan de eindtijd. Velen zullen gezift, gezuiverd en gelouterd worden, maar de kwaden zullen kwaad blijven doen. Maar terwijl de kwaden er niets van zullen begrijpen, zullen de wijzen inzicht krijgen. Vanaf het ogenblik dat het dagelijks offer gestaakt wordt en de huiveringwekkende gruwel wordt opgericht zullen er 1290 dagen verlopen. Gelukkig zijn degenen die volharden en 1335 dagen bereiken! En u, ga het einde tegemoet: u zult rusten en aan het einde van de dagen opstaan om uw lot te ontvangen.’

  Daniël 12 geeft details over de zeven jaar van de Grote Verdrukking. Tot op de dag af wordt meegedeeld hoe lang de gruwel - een afgodsbeeld dat spreekt - zal bestaan. Ook wordt onthuld wanneer de Messias op de Olijfberg zal wederkomen om Zijn koningschap op te eisen. Steeds verder dringt de profeet Daniël door in de geheimenissen van Gods Raad, tot de Engel des Heren hem een halt toeroept.

  Tijdstippen en tijdsduur
  Daniël 12 spreekt over de volgende periodes:
  tijd, tijden en een halve tijd Daniël 7:25 = 3,5 jaar of 1260 dagen (= De Grote Verdrukking)
  1290 dagen Daniël 12:14 = 1290 dagen; tijdperk van het afgodsbeeld
  1335 dagen Daniël 12:14 = 1335 dagen; de kroning van Jezus Christus

  Tijd, tijden en een halve tijd
  Daarmee wordt 3,5 jaar bedoeld. 3,5 jaar = 42 maanden (van 30 dagen) = 1260 dagen. Zolang zal de Grote Verdrukking duren. Het is ook de heerschappij van de Antichrist. De Antichrist zal de Babylonreligie instellen met de inwijding van het beeld van het beest. In die periode zullen de christenen en de Joden vervolgd worden omdat die het afgodsbeeld zullen weigeren te aanbidden. Deze periode vinden we in Openbaringen 11:3 en 12:6 terug. De 42 maanden in Openbaringen 11:2 en 13:5. Na deze periode komt Jezus Christus, de Messias, terug op de Olijfberg (Zach. 14:4). Kort daarna wordt de antichrist gedood en het beeld van het beest verwoest. Dan wordt ook het dagelijks offer hersteld.

  Bij begin van de 3,5 jaar zal ook:

  * het evangelie aan alle volken verkondigd zijn door de waarschuwing.

  * Hij die weerhoudt (de Gemeente van Christus) moet verdwijnen (2Tess 2:6-7). Pas dan kan Satan de antichrist naar voren schuiven om de wereld te verleiden.

  * De Gemeente van Christus wordt opgenomen ten hemel (1 Tess 4:13-18). Voordat de Grote Verdrukking begint.

  * De antichrist zal een verbond sluiten met Israel dat hij daarna terug verbreekt (Dan. 9:27b).

  1290 dagen (Dan. 12:11)
  Dit betreft de tijdspanne van het beeld van het beest. Dat is ook de periode waarin het dagelijks offer wordt beëindigd (= niet meer plaatsvindt). Beide periodes eindigen op hetzelfde tijdstip. Het einde van de profetie van de 1290 dagen ligt dus vast. Daarom moeten we 1290 dagen terug tellen. Dan komen we uit op 1290-1260 = 30 dagen vóór het midden van de week of het begin van de 3,5 jaar (Daniël 9:27 - inwijding van het afgodsbeeld van het beest). De 30 dagen vormen waarschijnlijk de bouwtijd van het beeld.

  1335 dagen (Dan. 12:12)
  Welgelukzalig is hij, die verwachtende is en tevens dertienhonderd vijfendertig dagen bereikt.
  Na de dood van de antichrist wordt het beeld van het beest neergehaald en de tempel gereinigd. Als de tempeldienst hervat kan worden, zal de Messias, Jezus Christus, tot koning over het Messiaanse Rijk worden gekroond.
  De tekst spreekt over hij. Dat is de ware gelovige die verwachtende is, dus uitkijkt naar de komst van zijn Here, Jezus Christus. Zij worden welgelukzalig genoemd. Niet alleen omdat die het gezegende Messiaanse Rijk mogen binnengaan. Ook omdat zij de gruwelen van de Grote Verdrukking hebben overleefd. Dat zal velen niet gegeven zijn.
  Het is duidelijk dat de 1290 en 1335 dagen met elkaar te maken hebben. De startdata van zowel de 1290 als van de 1335 dagen-periode zijn gelijk. Waarschijnlijk vormt het verschil - dat is 45 dagen - de tijd die tussen het hervatten van het dagelijks offer valt (= het einde van De Grote Verdrukking) en de kroning van de Messias.

  24-02-2016, 13:59 Geschreven door Claudia  


  23-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geluk  Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.

  Dietrich Bonhoeffer

  23-02-2016, 19:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus, de afdalende God - Henri Nouwen deel 3

  Je vraagt je waarschijnlijk af hoe jij in navolging van Jezus die afdalende weg kunt vinden. Dat is een zeer persoonlijke en intieme vraag. Ik dank niet dat iemand die voor een ander kan beantwoorden. Het betekent niet zonder meer afstand doen van je geld, je bezittingen, je intellectuele vorming, je vrienden of je familie. Voor sommige mensen heeft het dit wel betekend, maar alleen omdat ze zich persoonlijk tot die weg geroepen voelden. Wij moeten ieder voor onszelf die afdalende weg van de liefde zoeken. Dat vraagt veel gebed, veel geduld en veel begeleiding. Het gaat hier niet om een spiritueel heldendom, waarbij je alles in de steek laat om Jezus te volgen, maar in feite een soort geestelijke stunt uithaalt die de aandacht op jezelf vestigt. De afdalende weg is een weg die in ieders hart verborgen is, maar die vaak overwoekerd is met onkruid doordat we er zo zelden gebruik van maken. Langzaam maar zeker moeten we dat onkruid wieden, de weg vrijmaken en er ons zonder vrees op begeven.

  Ik denk dat het wieden van onkruid altijd iets met bidden te maken heeft. Want bidden is tijd vrijmaken voor God, zelfs wanneer je het erg druk hebt met allerlei belangrijke zaken. Telkens wanneer je dat doet, leg je een stukje van het afdalende pad bloot en zie je waar je de eerste stappen kunt zetten. Dat is niets spectaculairs of opzienbarends. Het zijn de eerste stappen op de weg van de liefde. Het kan iets te maken hebben met wat je zegt, met wat je leest, met wie je spreekt, met waar je op een vrije middag naartoe gaat of met hoe je over jezelf en anderen denkt. Het boeiende is, dat de eerste stap de tweede altijd gemakkelijker maakt. Je gaat merken dat liefde liefde oproept en je geleidelijk verder voert op de weg naar God. Geleidelijk verlies je je angst voor de weg van de liefde – want ‘Liefde laat geen ruimte voor vrees’ – en voel je je aangetrokken om steeds dieper af te dalen op de weg die Jezus je is voorgegaan.

  Dit brengt me weer bij de eucharistie. Ik heb het daar ook in mijn vorige brieven reeds over gehad. Ook in deze wil ik dat doen, omdat de eucharistie het sacrament van de liefde is en ons is gegeven om die afdalende weg van Jezus in ons hart te vinden. Jezus zelf zegt: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid’. Hier zie je hoe de neerdalende weg van Jezus ook jouw weg kan worden. Wanneer je het brood van de hemel eet, word je niet alleen inniger verbonden met Jezus, maar leer je ook geleidelijk aan zijn neerdalende weg met hem te gaan.

  Jezus heeft zich zozeer aan ons willen geven dat hij tot voedsel voor ons is geworden. Wanneer wij dit voedsel eten, wordt ook in ons het verlangen gewekt om onszelf weg te schenken aan anderen. De zich wegschenkende liefde die wij in de eucharistie leren kennen, is de liefde die de bron is van de ware christelijke gemeenschap. Dat laat Paulus duidelijk zien, wanneer hij ons de afdalende weg van Jezus als voorbeeld voor een echt gemeenschapsleven voorhoudt.

  Hij zegt: ‘[…] maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw samenhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten.’

  Deze mentaliteit is de concrete vormgeving van de neerdalende weg van Jezus, ‘die zich niet heeft willen vastklampen aan de gelijkheid met God, maar zich van zichzelf heeft ontdaan en het bestaan van een slaaf heeft aangenomen’. Dit is de eucharistische mentaliteit. Wanneer wij het lichaam van Jezus eten en zijn bloed drinken, dalen wij af in en met Jezus en worden zo een gemeenschap, waarin concurrentie en rivaliteit hebben plaatsgemaakt voor de liefde van God.

  Wanneer je zelf serieus zoekt naar de concrete weg waarop jij Jezus kunt volgen, dan raad ik je ten sterkste aan die weg niet alleen te zoeken, maar binnen een eucharistische gemeenschap. Ik ben er steeds meer van overtuigd dat de weg van Jezus niet gevonden kan worden buiten de gemeenschap van hen die in Jezus geloven en hun geloof zichtbaar maken door samen te komen rond de eucharistische tafel. De eucharistie is de kern van het kerk zijn. Zonder eucharistie is er geen volk Gods, geen geloofsgemeenschap, geen kerk. Vaak zie je dat mensen die de kerk loslaten, Jezus moeilijk kunnen vasthouden. Dit wordt begrijpelijk, wanneer je bedenkt dat de kerk de eucharistische gemeenschap is waarin Jezus ons zijn lichaam en bloed geeft, als gaven die uit de hemel tot ons komen en ons helpen de weg van de liefde in ons eigen leven te vinden.

  Het wordt tijd om deze brief te beeindigen. Ik hoop dat ik je Jezus weer een beetje naderbij heb kunnen brengen. Hier in Trosly wordt veel over hem gesproken. Iedere avond komt de gemeenschap van gehandicapten en hun helpers bijen om de eucharistie te vieren. Pere Thomas houdt dan een langen en niet altijd even gemakkelijke preek. Iedereen luistert altijd vol aandacht, zelfs degenen die er door hun geestelijke handicap niets van begrijpen. Toch voelen deze arme mensen er zich heel nauw bij betrokken. Ze lijken met grote liefde en diep vertrouwen naar de oude bezielde man. Het is alsof ze heel goed begrijpen waar hij het over heeft, al kunnen ze zijn gedachten moeilijk volgen. En als ze dan allemaal komen om het lichaam en bloed van Jezus te ontvangen, zijn hun ogen vol vreugde. Ze voelen zich bevoorrecht tot het volk van God te behoren en aarzelen niet hun dankbaarheid te tonen. […]

  23-02-2016, 19:32 Geschreven door Claudia  


  22-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus, de afdalende God - Henri Nouwen deel 1

  Beste Marc,

  Hier ben ik dan vanuit Frankrijk. Mijn vriend Jonas en ik hebben een goede reis gehad met een onderbreking in Straatsburg. Ik was uitgenodigd om samen met twee andere priesters de heilige eucharistie te vieren in de kathedraal van Straatsburg. Het was een bijzondere ervaring om vanaf het hoge hoofdaltaar het majestueuze gotische schip in te kunnen kijken en daar het zonlicht te zien binnenstralen door de prachtige kleurrijke rozet. De predikant wees tijdens zijn preek naar dat reusachtige gebrandschilderde ronde raam en zei: ‘Het is een kunststuk door mensen gemaakt. Maar als Gods zon er niet doorheen schijnt, zien we niets.’

  De enorme kathedraal maakte een zeer diepe indruk op Jonas en mij. We voelden ons verbonden met de vele generaties die in Straatsburg hebben geleefd en gebeden. Maar nu ben ik weer ‘thuis’ in Trosly, waar alles klein en zeer bescheiden is. Jonas is weer vertrokken naar Boston en ik zit jou te schrijven in de kleine, maar gezellige werk-slaapkamer waar ik sinds augustus woon.

  Ik wil je in deze brief schrijven over de liefde van God die Jezus in zijn leven zichtbaar heeft gemaakt. Toen ik me afvroeg hoe ik je daar het beste over zou kunnen schrijven, begon ik me te realiseren dat mijn leven hier in dit Franse dorp het meest voor de hand liggende uitgangspunt is. Trosly, vlak bij de Noord-franse stad Compiegne, is een onaanzienlijk klein dorp. Ik zou nooit op het idee zijn gekomen hier een jaar te gaan wonen, ware het niet dat de Canadees Jean Vanier hier in augustus 1964 een klein huis kocht, twee gehandicapte mannen uitnodigde bij hem te komen wonen en zo een nieuwe gemeenschap begon, die hij de Ark noemde. Nu, in 1986, is ‘l’Arche’ in vele landen bekend en bemind.

  Jean Vanier zelf wilde aanvankelijk eigenlijk niets anders dan arm leven met arme mensen. Hij was opgegroeid in een aristocratisch milieu: zijn vader was van 1959 tot 1967 gouverneur-generaal van Canada. Na twaalf jaar in de Royal Navy te hebben gediend, ging Jean in Parijs filosofie studeren en werd daarna docent aan het St. Michael’s College van de universiteit van Toronto. Maar zijn succes bevredigde hem niet. Hij voelde roeping tot een ander soort leven, eenvoudiger, armer en meer gericht op gebed en dienstbaarheid. Eerst dacht hij erover priester te worden, maar kort voor zijn wijding realiseerde hij zich dat Christus iets anders van hem vroeg. Eerst wist hij nog niet wat dat ‘andere’ was, maar langzamerhand, onder leiding van de dominicaan Thomas Philippe, hoorde hij de uitnodiging om zijn carriere aan de universiteit op te geven, Raphael en Philippe, twee geestelijk gehandicapte mensen, bij zich in huis te nemen en een heel eenvoudig leven in navolging van Jezus te beginnen.

  Toen hij deze twee mannen uit de inrichting haalde en naar zijn ‘Arche’ in Trosly bracht, wist hij dat hij iets deed waarop hij niet meer terug zou kunnen komen. Raphael en Philippe hadden geen ouders of familieleden die voor hen zouden kunnen zorgen. Hen terugsturen naar de inrichting waaruit ze waren bevrijd, was ondenkbaar. Hij was voor de rest van zijn leven aan deze twee geestelijk gewonde mensen gebonden. Hij ervoer het zelf als een verbond met de armen van geest, een verbond dat om levenslange trouw vroeg.

  In augustus 1964 had Jean Vanier geen andere gedachte dan zijn hele leven aan Raphael en Philippe te wijden. Hoewel hij er diep van overtuigd was – aanvankelijk tot ontzetting van zijn ouders – dat hij geroepen was om zijn veelbelovende academische loopbaan op te geven voor deze twee arme mensen, wist hij weinig of niets van de zorg voor gehandicapten. Hij vertrouwde op zijn intruitie en vond steun in de aanmoediging van zijn geestelijk adviseur Thomas Philippe. Toen Jean Vaniers besluit echter bekend werd, kwamen er al spoedig uit verschillende landen jonge mensen naar Trosly om hem te helpen. Geheel tegen Jeans eigen verwachting in groeide het kleine huisje ‘l’Arche’ uit tot een wereldwijde beweging, met huizen voor gehandicapten, niet alleen in West-Europa, maar ook in Azie, Afrika, Midden- en Noord-Amerika.

  Een paar jaar geleden, toen ik nog aan de universiteit doceerde, stuurde Jean een van zijn medewerkers om me uit te nodigen tot een vriendschappelijk contact. Dat was het begin van een geestelijke ontdekkingsreis, die erin uitmondde dat ik vorig jaar zelf besloot ontslag te nemen aan de universiteit en naar Trosly te gaan, met de mogelijkheid ‘l’Arche’ tot mijn nieuwe thuis te maken.

  En hier ben ik dan in mijn nieuwe omgeving. Ik mag wel zeggen dat de tegenstelling tussen mijn universitaire leven in Yale en Harvard en mijn leven hier in ‘l’Arche’ groter is dan ik me aanvankelijk realiseerde. De uitdaging ligt niet zozeer in het contrast tussen zeer intelligente studenten en geestelijk gehandicapte mensen, als wel in de opklimmende stijl van de universiteit en de neerdalende stijl van ‘l’Arche’. Je zou kunnen zeggen dat men in Yale en Harvard vooral geinteresseerd is in ‘upward mobility’, terwijl men hier gelooft in het belang van ‘downward mobility’. Dat is het radicale verschil. Ik merk in mezelf hoe moeilijk het is om op de ladder van richting te veranderen.

  Toen Jean Vanier van Toronto naar Trosly verhuisde, veranderde hij radicaal van richting in zijn leven. Hij deed afstand van een carriere die hem steeds hoger op de ladder van het succes zou brengen, en koos voor een roeping die hem deed afdalen naar de armen, de zwakken, de zieken en de verdrukten. Het is me nu wel duidelijk geworden dat hoe verder je afdaalt, hoe meer je ogen opengaan voor de gebrokenheid van ons menszijn.

  Ik zei in het begin van deze brief, dat ik je wilde schrijven over de liefde van God die in Jezus zichtbaar is geworden. Hoe is die liefde door Jezus zichtbaar gemaakt? In de afdalende weg. Dat is het grote mysterie van de menswording. God is afgedaald tot ons mensen om met ons mens te worden, en eenmaal onder ons is hij afgedaald tot de totale armoede van een ter dood veroordeelde. Het valt niet mee deze afdalende weg van Jezus van binnenuit echt aan te voelen en te begrijpen. Iedere vezel van ons wezen komt ertegen in opstand. We willen best even aandacht hebben voor arme mensen, maar afdalen tot een staat van armoede en arm worden met de armen, dat willen we niet. En toch is dat de weg die Jezus heeft gekozen om God te leren kennen.

  In de eerste eeuw van het christendom bestond er al een hymne waarin deze afdalende weg van Jezus werd bezongen. Paulus heeft die hymne opgenomen in zijn brief aan de Filippenzen, om de afdalende richting op de ladder van het leven aan zijn mensen aan te bevelen. Hij schrijft: Jullie moeten in dezelfde geest met elkaar omgaan die ook Jezus bezielde:

  ‘Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een Kruis.’

  Je ziet hier heel duidelijk de weg van Gods liefde samengevat. Het is een weg die steeds verder afdaalt tot in de grootste armoede, de armoede van een misdadiger, wiens leven hem wordt ontnomen. Je kunt je hier misschien afvragen of Jezus geen masochist is, die de ellende zoekt en daar bevrediging in vindt. Het tegendeel is waar. Het evangelie van Jezus is een evangelie van vrede en vreugde, niet van zelfverachting en zelfkwelling. De neerdalende weg van Jezus is de weg naar een nieuwe gemeenschap, waarin mensen gelukkig samen het leven kunnen beamen en vieren.

  Hoe kan de afdalende weg van Jezus tot een nieuwe liefdevolle gemeenschap leiden? Dat wil ik je graag proberen uit te leggen. Het is erg belangrijk dat je dat ook van binnenuit kunt gaan begrijpen, zodat ook in jou het verlangen kan groeien met Jezus de afdalende weg in te slaan.

  Ik kom, zoals je weet, maar af ten toe in Nederland. Daardoor vallen veranderingen me meer op dan wanneer ik er altijd zou wonen. EEn ding dat me bijzonder heeft getroffen, is dat de toenemende welvaart de mensen niet hartelijker voor elkaar heeft gemaakt. De mensen zijn rijker geworden, maar die nieuwe rijkdom heeft niet geleid tot een nieuwe gemeenschapszin. Je hebt de indruk dat de mensen meer met zichzelf bezig zijn en minder tijd voor elkaar hebben, dan toen ze minder bezaten. Er is meer wedijver, meer naijver, meer onrust en meer angst. Er is minder kans om te spelen, gewoon bij elkaar te zijn en te genieten van de kleine dingen van het leven. In die zin zou je kunnen zeggen dat Nederland sterk veramerikaniseerd is. Het succes heeft veel mensen geisoleerd en vereenzaamd. Het lijkt soms wel alsof men elkaar vooral ontmoet op weg naar iets of iemand anders.

  22-02-2016, 18:08 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  celebritynews
  www.bloggen.be/celebri

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!