Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Jacob hield Ik - Esau haatte Ik 10/1/2012

  Door George W. Sarris  Uit : http://www.georgesarris.blogspot.com/

  God heeft me gezegend met goede ouders, en ik zal Hem daar altijd dankbaar voor zijn.

  Ze waren zeker niet perfect – ze hadden dezelfde zwakheden en tekortkomingen, en maakten vele keren dezelfde fouten als andere ouders doen. Maar ik heb altijd geweten dat ze van me hielden. Ik heb altijd geweten dat ze het beste met me voorhadden. En hoe ik het ook verknalde, wist ik altijd dat ze me niet zouden opgeven of in de steek laten.

  Mijn ouders behandelden mijn broer en mij op een andere manier omdat we verschillend zijn. We hadden verschillende persoonlijkheden. We hadden verschillende interesses. We hadden verschillende talenten en vaardigheden. Wanneer mijn moeder eens iets speciaals maakte voor mijn broer, zei ik wel eens om haar te pesten : “Je hebt Brian altijd liever gezien dan mij!”. Ik kon dat zeggen want zij en ik wisten beiden dat dit zeker niet het geval was! Ze hield niet méér van mijn broer dan van mij. Zij en mijn vader hielden met dezelfde kwaliteit van liefde van ons beiden. Het was een liefde dat altijd het beste met ons voorhad.

  Ik kan niet aan iets ontmoedigends denken dan te geloven dat mijn ouders de ene meer zouden bevoordelen dan de ander. En toch is dat het wat vele Christenen geloven over God – dat Hij favoriseert – dat Hij moedwillig ervoor kiest om Zijn liefde te vergroten en meer genade te schenken aan iemand die Hij geschapen heeft terwijl anderen ervan weerhouden worden.

  Heeft God favorietjes?

  Terwijl in de Schrift op verschillende plaatsen specifiek staat dat God fair en onpartijdig is, en ons ertoe aanmoedigd op dezelfde manier te handelen tegenover onze naaste, dan is ons traditioneel begrip hoe God favoriseert.

  Een van de meest geciteerde passages in de Bijbel, om deze opvatting te staven, wordt gevonden in Romeinen 9:10-13 waar Paulus uitlegt dat God Esau “haatte”.

  Sterker nog, Rebekka droeg in haar schoot twee kinderen van een en dezelfde man, onze vader Isaak. En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd: De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept. Er staat dan ook geschreven: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau gehaat.

   

  Verder in het hoofdstuk lijkt Paulus Gods recht om iemand te redden en een ander te veroordelen, te rechtvaardigen door te zeggen dat “. . . het natuurlijk de pottenbakker vrij staat van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik. Dan vraagt Paulus, En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn macht te laten kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn ontferming, voor hen die Hij tot heerlijkheid heeft bestemd … ?    

  Staat in deze passages niet duidelijk aangegeven dat God sommige mensen haat en verwerpt –Esau niet in het minst- en dat Hij andere mensen voorbereidt voor toorn en eeuwige vervloeking?

  Het doel van Uitverkiezing

  Om een duidelijk begrip te hebben van wat Paulus wil zeggen, is het belangrijk naar de context te kijken. De algemene opvatting over deze passage is dat God soeverein gekozen heeft sommigen te redden en anderen te vervloeken. Maar dit is niet wat Paulus hier bedoelt. De tekst verwijst inderdaad naar Gods soevereine doelstelling in uitverkiezing, maar Paulus verwijst niet naar een uitverkiezing tot redding. Hij verwijst echter naar Gods uitverkiezing tot dienst van diegenen die Hij heeft uitverkoren om Zijn instrumenten te zijn.

  Paulus’ doel is aan te tonen dat God barmhartig is voor zowel Joden als Heidenen, en gerechtvaardigd is om de Heidenen op te nemen in Zijn plan.


  Hij start met zijn lezers te vertellen dat Gods plan altijd is geweest : sommigen tot dienst te roepen en anderen niet. God koos Isaak, maar niet Ishmael. Hij koos Jacob, maar niet Esau. Hij koos hen voor een speciaal doel. Maar die keuze betekent niet dat de degene die God niet heeft gekozen onherroepelijk voor eeuwig lijden in de Hel bestemd zijn. Het betekent eenvoudigweg dat ze geen deel uitmaakten van de verbondsgemeenschap die God verkoos te gebruiken om Zijn belofte aan Abraham te vervullen, nl. dat door hem alle naties zouden gezegend zijn.

  De opmerking die Paulus aanhaalt over Jacob en Esau komt uit Maleachi 1:2-3 en verwijst eigenlijk naar hun nakomelingen – het volk van Israël en de Edomieten – niet naar Jacob en Esau zelf. God heeft het niet over Esau letterlijk “haten”. De werkelijke intentie van Zijn opmerking is in overeenstemming met het Hebreeuwse gebruik om extreme uitdrukkingen te gebruiken om een punt duidelijk te maken.

  Maleachi 1 : 2-3 : Ik heb u lief, zegt de heer.
  U vraagt: ‘Hoe hebt U uw liefde voor ons dan getoond?’
  Was Esau niet de broer van Jakob?
  – godsspraak van de heer.
  Jakob heb Ik liefgehad
  maar Esau gehaat: van zijn bergland heb Ik een wildernis gemaakt
  en zijn erfdeel heb Ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn.


  Jezus illustreerde dit duidelijk in Lucas 14:26 toen Hij zei :

  ‘Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven haten; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

  Jezus bedoelde niet dat we letterlijk onze ouders, vrouw, kinderen zouden “haten” omdat we dan duidelijk het Bijbelse Gebod om onze ouders te eren, onze vrouw en kinderen lief te hebben en onze naasten lief te hebben zoals onszelf, zouden overtreden. Hij bedoelde dat ouderlijke, echtelijke en broederlijke liefde ondergeschikt zijn aan onze liefde voor Hem.

  Op gelijke wijze legt God, in de hoofdstukken Maleachi en Romeinen, uit dat tegengesteld aan de gevestigde culturele conventies van die dagen met betrekking tot de erfenisrechten van zijn eerstgeboren zoon, Esau, hij toch op de tweede plaats na Jacob wordt geschoven. Paulus punt is dat de Schrift voorspelde dat de belofte aan Abraham van Isaak naar Jacob zou overgaan, niet naar Esau. Zelfs al waren Ishmael en Esau beide afstammelingen van Abraham, waren ze niet de uitverkoren instrumenten waardoor God zou werken om de wereld te verlossen.

  Gods Genade

  In Romeinen 9:14-16, vraagt Paulus aan God of Hij dit kan doen zonder Zijn belofte aan Abraham te verbreken. Is het onrechtvaardig voor God om de culturele conventies te omzeilen en de afstammelingen van Jacob te gebruiken in plaats van de afstammelingen van Esau om Zijn belofte te vervullen? Natuurlijk niet! God is altijd selectief geweest. Maar, Zijn doel is altijd hetzelfde geweest – om genade en medelijden te tonen.

  Romeinen 9:14-16 :Moeten wij hieruit besluiten, dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet. Tegen Mozes zegt Hij: Ik schenk genade aan wie Ik wil en barmhartigheid aan wie Ik wil. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming.

  Paulus legt verder uit dat God het hart van de Farao verhardde om Zijn macht en Zijn naam kenbaar te maken over de hele aarde.

  Romeinen 9:17-18 : En tegen de farao zegt de Schrift: Daarom juist heb Ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.

  Dan zegt hij dat God een Pottenbakker is die uit dezelfde klomp leem – in dit geval de natuurlijke afstammelingen van Abraham sommige kostbare ‘vaten’ maakt en andere voor gewoon gebruik.

  Ishmael, Esau, en de meeste van de natuurlijke afstammelingen van Abraham, die de Joden uitmaakten in Paulus dagen, waren niet uitverkoren tot eer van God te dienen, als Gods uitverkoren ‘vaten’ in Zijn belofte aan Abraham. Die eer ging naar een rest van Joden en de gelovige Heidenen in overeenstemming met wat God altijd bedoeld had. Maar “gewoon” gebruik betekent niet dat die ‘vaten’ voor eeuwig verworpen en vervloekt zijn. Ze waren gewoon geen ‘vaten’ die werden verkozen voor dat speciale, “eervolle” doel.

  De “voorwerpen van toorn” waarnaar Paulus verwijst in vers 22 zijn diegenen die door God geduldig gedragen werden om van hen voorwerpen van Zijn genade te worden. Zoals hij zegt in Efeziërs 2:3-5,

  Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding

  Paulus was zelf eens een voorwerp van toorn, die later een voorwerp van genade werd. Ervan uitgaand dat jullie nu “in Christus” zijn, waren jullie ook zo. En ik ook.

  Paulus somt zijn argument op in Romeinen 9-11 door zijn lezers te vertellen :

  Romeinen 11:32 : Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om allen in te sluiten in zijn ontferming.

   

  Wie heeft God echt lief?

  De farizeeën waren trots op hun kennis van de Wet. Maar in hun ijver om de heiligheid van God te verdedigen, misten ze volledig de hoofdzaak van wat God in de wereld aan het verwezenlijken was. Jezus zei hen :

  . . . ga en leer wat het betekent: ‘Ik verlang barmhartigheid, geen offer.’

  Houdt God meer van jou dan van je naaste? Nog erger, houdt Hij meer van je naaste dan van jou? Nee! Zijn liefde en barmhartigheid strekken zich uit over allen.  31-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat een verschil hoe mensen tegenover onverwacht sterven staan:

  Bij de aanval op 11 september op de WTC torens in New York werden vanuit de gebouwen oproepen gericht aan het 911 noodoproep-centrum. Een van de oproepen kwam van Kevin Cosgrove. Het is een beklijvende oproep. De persoon is helemaal overstuur en klinkt bijna verwijtend. Hij is duidelijk niet klaar voor een ontmoeting met Jezus. Hij is te jong om te sterven, het past niet in zijn agenda. Hij heeft zijn vrouw opgebeld en zij verwacht hem… De reddingswerkers hadden met de apparatuur daar al moeten staan. Waar blijven ze toch? Ze hadden in zijn situatie eens moeten zijn… Tot de finale AAAAAAHH, is de persoon nog altijd niet berustend, aanvaardend, wat een triestig einde. Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden, maar toch… Luister eens naar het andere telefoontje van een noodoproep. Degene die de oproep kreeg was toevallig de moeder van het slachtoffer. Maar de hoop die ervan uitgaat is ongelofelijk.

  Voor zover dat je er een boodschap kunt uithalen : zorg dat je met je eigen sterfelijk in het reine komt, en dat je dan Jezus zult ontmoeten op je persoonlijk oordeel. En dat Jezus geen boeman is!


  31-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  30-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga niet naar de Hel!!! - afbeeldingen van de Hel 3

  Deze marteling was voor mensen die Gods Woord hadden genegeerd en nog steeds blijven zondigen. (zonder vergeving te zoeken in de Biecht).

                

  Voor degene die afgoden aanbaden, die kwade gedachten hadden die koppig waren in hun wandel.

  Beklagers en mopperaars eindigen ook in de hel.

  Beklagers en mopperaars in hun hart.

  Er is een plaats in de hel voor mannen die hun vrouw hadden bedrogen. Voor hen die homo/lesbisch/biseksueel zijn geworden. Zij werden doorboord door messen en speren.

  Voor hen die seksueel corrupt zijn geworden, werden hun geslachtsdelen doorspiest door demonen.

  De Hel is eindeloos, de martelingen zijn eindeloos.

  Voor hen die niet tot berouw kwamen. (over hun zonde)

  Je moet iedere demon die in je leeft de nek omdraaien.

  Als wij tot God bidden en berouw tonen dan komen er legers van engelen naar beneden en doorsteken de demonen met hun zwaard.

  Op naar de Hemel.

  Laat je zonden vergeven in de Biecht.

  JEZUS ZEI : CONCENTREER JE OP MIJ. JE MOET JE ALLEEN OP MIJ RICHTEN.

  Vertaald door Aldert en Marian Jansma - website : http://www.deze-tijd.nl/

  Met mijn complimenten!!!  30-01-2012, 21:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga niet naar de Hel!!! - afbeeldingen van de Hel 2

  Jezus : Vertel alsjeblieft aan de mensen, die door hun woorden elkanders hart verwonden, daarmee moeten stoppen, want ze verwonden hun broeders en zusters in Christus. Ze mogen geen liefdeloze dingen zeggen.


  Dit is hoe moordenaars, verkrachters en kinderontvoerders gemarteld zullen worden. Deze vrouw probeert wanhopig te ontsnappen.


  De straf voor leugenaars.


  Mensen die geld stalen, zullen door naalden en pijlen worden doorzeefd.


                                                        


  In de hel zag ik een vrouw en haar zoon. In de hel hielden zij niet meer van elkaar. Vanwege de ondraaglijke pijn, deden ze er alles aan om te ontsnappen aan de martelingen, zelfs door op elkaar te trappen.

  Insecten in de Hel : Deze insecten zijn bedoeld voor mensen die zonden bedreven hebben in hun gedachten. Zij waren gevuld met eigen gedachten en kennis. Ze zijn bedekt met ontelbare maden; hun hele lichaam is gewond geraakt door grote insecten die in en uit de mond, oren, hoofd en gehele lichaam komen.

  Vervolging van het Evangelie : Het schilderij laat zien hoe demonen mensen beïnvloeden om de boodschappers van het volle en ware Evangelie te vervolgen, treiteren en doden.


  Deze mensen waren gevuld met hun eigen gedachten en kennis.


  Deze waren halsstarrig in hun denken : Waarom zou Jezus in mijn leven willen werken? Wie ben ik? Ik denk niet dat Hij van mij houdt. Ik ben erg slecht. Ik denk niet dat Hij van iemand zoals ik zou kunnen houden.

  Daar waren ook mensen die Gods Woord geweld hadden aangedaan en die Gods Geboden hadden genegeerd. Zij zullen worden geplaatst in een gebeid dat lijkt op een koekenpan, die brandend was met helevuur.

  De mensen die geen moeite deden om hun gedachten in overeenkomst met Gods wil te brengen, zullen eindigen in de hel. Wij moeten ons denken en onze gedachten op God gericht houden.

  Deze marteling was voor de Christenen die het Evangelie niet deelden. Zij vertelden het goede nieuws niet aan de verloren zielen. Zij negeerden hun opdracht.

  30-01-2012, 21:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga niet naar de Hel!!! - afbeeldingen van de Hel

  In mei 2009 werd een jonge Koreaanse artieste, die een nachtelijke bidstonde bijwoonde, bezocht door Jezus Christus. Zij werd meegenomen om de Hel te zien en Jezus vertelde haar dat zij moest schilderen wat zij daar gezien had, zodat de wereld er kennis van zou krijgen.

  De artieste : Terwijl ik de hele nacht aan het bidden was, was ik in staat om Jezus meer lief te hebben dan anders. Op een dag, kwam Jezus en sprak tot mijn hart : Ik zal je de diepere dingen van de hemel laten zien. Ik dacht dat ik de hemel ging bezoeken, maar in plaats daarvan gingen we naar de hel.

  Terwijl ik Jezus volgde, huilde ik de hele tijd. Ik kreeg gekreun, geschreeuw en jammerende geluiden te horen.

  De meeste mensen hebben een misvatting over de hel. Zij worden misleid en denken dat als ze MAAR IN JEZUS GELOVEN, ze wel in de hemel zullen terecht komen. Sommigen denken zelfs dat er niets meer is na de dood.

  Mensen geloven zoals ze denken, en daarom leven zij hun leven zoals zij het willen.

  Jezus liet me zien hoe mensen in de hel vallen.

  Dit zijn mensen die naar geweldadige films kijken : de demonen kwellen de ziel van die persoon, zonder dat die persoon het zich realiseert.


  Ik zag dat als mensen rookten of dronken, geesten van slangen de alcoholische dranken en sigarettenrook vulden.

  Jezus : Ik zie elke dag talloze mensen in de eeuwige diepe zee van het vuur van de hel vallen... Vertel alsjeblieft aan de mensen wat je gezien hebt in de hel! Je moet ze over de hel vertellen! Vertel aan de mensen hoe afschuwelijk en gruwelijk de hel is. Je moet de scene van de hel schilderen alsof je binnenin Mijn hart bent. Teken de scenes met Mijn pijnlijke hart!

  Terwijl ik de scenes van de hel aan het schilderen was, viel Satan mij vreselijk aan. Maar ik wilde aan de wereld de hel en het hart van Jezus tonen, door deze schilderijen.

  Hij voelde zo'n medelijden voor de mensen die elke dag in de hel aan het vallen zijn!

  Terwijl Jezus getuigt van de zonden die door de mensen bedreven worden, huilt Hij. Ik pleit met u om geen zonde te begaan. Leef niet zoals u dat wenst. In de hel zijn de zintuigen honderden keren levendiger dan wij dat op aarde voelen. De pijn is veel sterker.

  Ik zag dat mensen gemarteld werden op een kruis.

  Ik zag mensen die niet wilden eten van "Het Brood des Levens" (= Gods Woord).

  Er waren mensen die de zaken in hun leven niet met Jezus bespraken, maar hun eigen beslissingen deden, en hun eigen wil deden.

  Er waren mensen die ongeoorloofde dingen aten en dronken.  30-01-2012, 20:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep voor dag van gebed en vasten ter voorbereiding van de Waarschuwing 20/1/2012

  Deze Boodschap werd ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid na twee afzonderlijke verschijningen van de H. Maagd Maria – de ene vond plaats op 29/1 om middernacht en de andere om 13u op 30/1 gedurende dewelke de H. Maagd heel bedroefd leek.

  MIJN KIND TERWIJL MIJN ZOOM NU KOMT OM DE HELE WERELD TE BEDEKKEN MET ZIJN STRALEN VAN BARMHARTIGHEID, MOET IK MET EEN BEZWAARD HART JE VERTELLEN DAT VELE MENSEN ZULLEN STERVEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.

  Bid, bid, bid voor hun zielen.

  Mijn kind, je moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen :

  OM MORGEN DINSDAG, 31 JANUARI 2012 TE BESTEMMEN ALS SPECIALE DAG VAN GEBED :

  * Op deze dag moet je de H. ROZENKRANS en het GODDELIJKE BARMHARTIGHEIDSGEBED bidden.

  * Als het mogelijk is, wordt aan iedereen aangeraden om te VASTEN GEDURENDE DEZE DAG. Op deze manier kunnen meer zielen, vooral diegenen die zich in doodzonde bevinden, gered worden op het tijdstip van hun dood door de barmhartigheid van mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

  Ik huil tranen van smart voor die arme mensen die er geen idee van hebben hoeveel pijn en leed hun zonden veroorzaken aan mijn Zoon.

  De vreugde van het geschenk dat mijn Zoon nu aan de wereld brengt wordt GETEMPERD DOOR VERDRIET OM DIEGENEN DIE NIET KUNNEN GERED WORDEN DOOR HUN EIGEN KEUZE.

  De leugens die de kop zullen opsteken en over de hele wereld verspreid zullen worden door duistere zielen na de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, moeten door jullie gebeden gestopt worden.

  Bid dat niemand de Goddelijke Barmhartigheid van mijn Zoon zal ontkennen gedurende of na de Waarschuwing. Want iedere ziel die zich verliest in zo’n leugens is een ziel dat gegrepen zal worden door de Boze.

  Kinderen, verspreid overal bekering. Erken dat Ik de Medeverlosseres en Middelares ben die nauw samenwerkt met mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om alle zielen te redden van de eeuwige ondergang.

  Mijn liefde voor jullie, kinderen, is heel sterk. Ik smeek iedere seconde van de dag om genade voor iedere ziel, door bij Mijn Vader te bedelen om clementie (= gratie).

  Maar jullie moeten Mij helpen, kinderen, door samen met Mij te bidden en offers aan te bieden om al Gods kinderen te helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

  Jullie Hemelse Moeder
  Moeder van Redding

  30-01-2012, 19:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Goddelijke Barmhartigheid wordt gerealiseerd zoals geopenbaard aan de H. Faustina 29/1/2012

  Ik, je Jezus, wenst de wereld in te lichten dat Mijn Goddelijke Barmhartigheid wordt gerealiseerd zoals geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de H. Faustina.

  Dit mysterie zal geopenbaard worden als allen getuige zullen zijn van DE FINALE MANIFESTATIE VAN MIJN STRALEN VAN BARMHARTIGHEID VOOR DE REDDING VAN DE MENSHEID.

  Mijn dochter, voor diegenen die met je spotten en zeggen dat dit mysterie reeds aan de wereld werd geopenbaard, moeten het volgende weten :

  Hoeveel mensen in de wereld van vandaag weten iets over Mijn belofte van Goddelijke Barmhartigheid? Heel weinig, waaronder ook jij, Mijn dochter.

  WISTEN MIJN VOLGELINGEN NIET DAT IK TERUG ZOU KOMEN OM DE WERELD OP DEZE GROTE GEBEURTENIS VOOR TE BEREIDEN?

  Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op dergelijke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader zendt profeten in de wereld met één doel : jullie de gepaste waarschuwing geven zodat zielen er niet  onverhoeds worden door overvallen. Geniet van deze gave van profetie. Wijs ze niet af.

  Denk nooit dat je alles weer over Mijn wegen, omdat, je Mij wel kunt liefhebben, maar dat je niet altijd Mij kent of Mijn wegen begrijpt.

  Voor ieder onder jullie die met Mijn profeten spot, onthoud dat je niet met hen spot, maar met Mij. Zij zijn gewoonweg de instrumenten.

  Mijn kinderen, julllie mogen nooit aannemen dat jullie Mij echt kennen, want als je Mij kende zouden jullie Mij niet verloochenen. TOCH WAS JE VANDAAG, NET ALS MIJN DISCIPELEN WANNEER IK ONDER HEN LIEP, MIJ NOG STEEDS AAN HET VERLOOCHENEN DAT IK HET BEN DIE JE TOT MIJ WENKT.

  JE STEEKT JE LINKERHAND UIT NAAR MIJ EN SLAAT MIJ ondertussen MET JE RECHTERHAND.

  Hoor je niet dat Ik nu tot jou spreek? Als je Mij niet hoort, ga dan rustig zitten en bid tot Mij zodat Ik je vermoeide hart kan vullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.

  Ik houd van jou en als je Mij in je hart toelaat zonder je stalen pantser, dat Mij blokkeert, dan zal Ik je bevrijden.

  Wanneer je jouw ogen opent en ziet dat Ik het ben, je Goddelijke Redder, die tot je spreekt, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en vreugde in je hart.

  LAAT NIET TOE DAT DE BOZE TWIJFELS IN JE GEEST ZAAIT. Bid dat je sterk genoeg zult zijn, nederig van geest, om naar Mij te lopen en in Mijn armen te vallen.

  Alleen wanneer je naar Mij komt als een kind, zul je echt vrede vinden in je ziel. Dit is de enige manier om Mij in je hart binnen te laten.

  Jullie geliefde Jezus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  30-01-2012, 18:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 23

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  23  Gebed voor de veiligheid van Paus Benedictus XVI  28/01

  O Mijn Eeuwige Vader, namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en het lijden dat hij heeft verdragen om de wereld te redden van zonde, bid ik nu dat U uw Heilige Vicaris, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde beschermt. Zodat ook hij en al Uw gewijde dienaren, Uw kinderen kan helpen redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen die op aarde dwalen om zielen te stelen.

  O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen kunnen geleid worden naar het ware pad die leidt naar Uw Nieuwe Paradijs op aarde. Amen.

  Jullie Hemelse Koningin van de Aarde

  Moeder van Redding

  30-01-2012, 17:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid met je hele hart voor Paus Benedictus 28/1/2012

  H. Maagd Maria : Mijn kind, Satans macht wordt zwakker met de dag want de Heilige Geest blijft Zijn vleugels spreiden over al Gods kinderen.

  Geloof en liefde voor God is overal aan het groeien door gebed en de speciale genaden die aan mijn kinderen worden gegeven door Mijn Vader, de Allerhoogste God. Bekeringen zijn aan het stijgen. Vele van mijn kinderen zijn er zich misschien niet bewust van, maar jullie zullen dit wel zien als jullie je ogen openen.

  Alsjeblieft, mijn kind, je moet met je hele hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en is in vele opzichten alleen in zijn verdriet voor de geloofsafval die hij zowel buiten als binnen het Heilig Vaticaan ziet.

  Zijn dagen in de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor werd veel ravage die door de wordt veroorzaakt, afgewend.

  Mijn kinderen, gebed is zal een rollende donder in de Hemelen. Kinderen, jullie gebeden worden gehoord en verhoord in de Hemel.

  Dit is goed. Blijf de Kruistochtgebeden bidden die aan jou werden gegeven, Mijn kind. (zie Kruistochtgebed nr 23)

  Jullie Hemelse Koningin van de Aarde
  Moeder van Redding

  30-01-2012, 17:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid...

  Zojuist nog eens naar de site http://www.divinerevelations.info/index.html geweest en de getuigenis van Angelica Zambrano gelezen. Walgelijk!!! De Maagd Maria aanbidden wordt hier aanzien als een afgod aanbidden. Nogmaals, Maria is GEEN afgod, ze is de Moeder van God, die God nog wel zelf geschapen heeft om als Moeder van God en als Moeder van de mensheid te dienen. Een taak die ze gekregen heeft onder het Kruis van Haar Zoon Jezus Christus. Zij geeft de zielen door aan Jezus, ze bidt zelf onafgebroken voor de mensheid tot God. Dan was Paus Johannes Paulus II te zien, hij zou in de Hel zitten. Laat het duidelijk zijn dat Paus Johannes Paulus II veel voor het christendom gedaan heeft en dat hij door Jezus en Maria geleid werd in zijn aartsmoeilijke taak om de Katholieke Kerk van Jezus Christus van de ondergang te redden, tussen de communistische wolven, de vrijmetselaar adders, het Jezuiet gebroed, enz. Hij werd gered van de dodende kogel door de tussenkomst van Maria, anders was hij er begin jaren ‘80 niet meer geweest. God heet niet Jehova of wat dan ook, Zijn Hebreeuwse naam is Yahushua (Jezus) en YHWH (God de Vader). Satan is werkelijk niet te beroerd om een kind te misbruiken voor zijn werk. Intriest! Hier nogmaals wie de stichter van de Jehovah’s getuigen werkelijk was. En dit is spijtig genoeg niet gelogen!!!

  Ernaast een You Tube filmpje dat keigoed is. Ik wist er al 90% van, maar toch heel goed omdat de Luciferianen en hun verkondigers, hun organisaties op een rijtje worden gezet met als grootste orgaan : de Verenigde Naties. Dat is het machtigste orgaan dat de Antichrist zal bijstaan.

  Bid heel veel voor deze zielen!!!


  30-01-2012, 01:38 Geschreven door Claudia  


  29-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen: Hou jullie niet bezig met het occulte 1/1/2012

  BOODSCHAP VAN ONZE HEMELSE MOEDER : ZE WAARSCHUWT VOOR NATUURRAMPEN DIE ZICH NOG ZULLEN VOORDOEN EN ER IS MEER GEBED NODIG.

  Uittreksels :

  Moeder Maria: Vertel alsjeblieft aan allen die luisteren, dat DIT JAAR 2012 VOOR DE MEESTEN HEEL LASTIG KAN ZIJN. De zonde blijft duren en er zijn niet genoeg volgelingen die dagelijks bidden voor de vermindering van de toorn van onze Hemelse Vader.
  Zijn Gerechtigheid is Rechtvaardig en ZAL IN IEDER LAND GEVOELD WORDEN.
  Niemand zal ontsnappen aan de vele NATUURRAMPEN, die verschillende landen en volkeren zullen treffen (in de Engelse versie staat ‘invade’ : bij tsunamis bijvoorbeeld zou binnendringen passen.)

  GEDURENDE DIT JAAR ZAL ER EEN HOOGTEPUNT ZIJN AAN NATUURRAMPEN en ook door de mens ineengestoken rampen. Het is dus het beste voor iedereen OM EEN VOEDSEL- EN WATERVOORRAAD AAN TE LEGGEN, EN ANDERE BENODIGDHEDEN die nodig kunnen zijn voor EEN VEEL LANGERE PERIODE DAN ENKELE WEKEN.

  Het zal veel lastiger zijn voor de armen die reeds weinig hebben.
  Daarom zal er grote barmhartigheid verwacht worden van diegenen die in overvloed hebben.
  ER KAN VEEL VERMINDERD WORDEN DOOR AANHOUDEND GEBED, maar zovelen vergeten hun gebedsverplichtingen wanneer het leven vlotjes loopt en alles ok is.

  Het is maar wanneer persoonlijke tragedies toeslaan dat ze terugkeren naar hun gebeden.
  Laat het dit jaar niet zo zijn.

  Moeder Maria: alsjeblieft, mijn kinderen, als je eens de STAAT VAN KWAAD EN ZONDE kende waarin jullie land in verzonken is, dan zouden jullie mijn Zoon smeken om genade om al de Christenen en anderen, die in handen gevallen zijn van duivelse geesten, terug te doen keren (naar God).

  Jullie land [USA – en ook andere landen] is een LAND VAN KWAAD geleid door de Boze en er is geen geroep van goede en heilige mensen om het te stoppen.

  Wanneer gaan jullie allen het eens leren?
  Wat gaat ieder van jullie doen wanneer jullie rekenschap moeten afleggen aan jullie Redder voor de handelingen in jullie leven?
  Als jullie niet terugkeren naar mijn Zoon voor jullie je laatste levensadem hebben gehad, dan zullen jullie veroordeeld worden tot vervloeking in alle eeuwigheid.

  Zijn jullie niet bang voor de eeuwigheid in Hel?
  Mijn hart is diep bedroefd door ouders die zich Christenen noemen en toch hun eigen kinderen zonder aarzelen toelaten in de wachtende handen van DEMONEN EN ALLE SOORTEN VAN DUIVELSE GEESTEN te laten vallen.

  Ouders, wees gewaarschuwd, jullie zullen voor mijn Zoon komen en geoordeeld worden voor het nalaten van jullie verantwoordelijkheid als ouders voor het toelaten van jullie eigen kinderen OM ZICH IN TE LATEN MET HET OCCULTE DOOR MIDDEL VAN HEKSERIJ EN ENIGE VORM VAN TOVENARIJ.

  Noot van Claudia : er bestaat geen witte of goede magie, het komt van Satan. Dus geen : waarzeggerij, astrologie, numerologie, handlijnkunde, hypnose, regressietherapie, yoga, reiki, tarotkaarten, engelenkaarten, sjamanisme, glaasje draaien, pendelen, Maitreya-bullshit, mediums, para-astro beurzen, kristallen bollen, zogezegde engelentherapie, Harry Potter-zever, druiden, enz. enz. Satan is verdraaid creatief in het vinden van manieren om mensen weg te trekken van God, en ze bovendien op te zadelen met bezetenheid door duivelse geesten. Deze zijn alleen met gebed, vasten en inwijden van huis weg te krijgen. U weze gewaarschuwd!!!

  Jullie kennen de waarheid en toch WEIGEREN jullie het toe te passen in jullie leven.
  Jullie kennen het kwaad, maar toch WEIGEREN jullie het te herkennen en erkennen.
  Verdriet zal zeker jullie deel zijn wanneer jullie verantwoordelijk zijn voor jullie kinderen en daarover uitleg moeten geven.

  Profeet: Anna Marie

  29-01-2012, 23:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte Vliegtuigen en Zwarte Rook 24/1/2012

  In een visioen zag ik een gezin thuis bezig : de moeder binnen en haar dochter buiten aan het spelen.
  Het weer was warm genoeg om de deuren en vensters open te laten.
  Opeens vliegt een KLEIN VLIEGTUIG over, amper boven de electriciteitsmasten en uit zijn start kwamen twee ROOKPLUIMEN VAN DIKKE, ZWARTE ROOK.
  Het vliegtuig landde of crashte niet, maar bleeft verder OP LAGE HOOGTE VLIEGEN.

  De vrouw sloot ieder open venster en deur, en ze riep haar dochter om vlug naar binnen te komen.
  Wanneer haar dochter niet kwam, zag ze het meisje BEWUSTELOOS op de grond liggen.
  Bang voor het leven van haar dochter, en ook het hare, rende ze naar buiten en droeg het slappe lichaam van haar dochter naar binnen.

  In een tweede visioen zag ik mensen uit een dorp samen in een landelijk restaurant zitten om te eten en te shoppen, want ze verkochten er ook gekweekte planten en bloemen.
  Opeens vlogen twee kleine vliegtuigen over op een alarmerende lage hoogte.
  De vliegtuigen waren in blinkend ZWART geschilderd en droegen geen zichtbare merktekens.
  Met de blinkende delen dat leken op gechromeerde delen van antieke wagens, zagen de vliegtuigen er ‘RETRO’ uit.
  Donkere rookpluimen kwamen uit de vliegtuigen en kwamen neer op het gebouw.

  Sommige alerte mensen schreeuwden:
  “SLUIT DE RAMEN !
  DOE DE DEUREN DICHT !
  BEDEK SPLETEN EN LUCHTGATEN !”
  en anderen sloten vlug de ramen en deuren, en bedekten wat ze konden.

  De alerte mensen legden aan de anderen uit dat de rook GIFTIG was en HET ZENUWSTELSEL AANTASTTE, en dat het sproeien deel uitmaakte van een ONTVOLKINGSPROGRAMMA.

  Vele mensen waren sceptisch hierover, omdat de MEDIA EN DE REGERING HIEROVER NIETS HADDEN GEZEGD, toch werden ze geconfronteerd met het kwaad dat voor hun ogen gebeurde.

  In een derde visioen zag ik mensen op een openbare bus zitten.
  De airco werkte niet en daarom hadden de mensen de raampjes op de bus opengeschoven.
  Opeens kwam een klein zwart vliegtuigje over vliegen, en de WEGROUTE VOLGEN.
  Een donkere rookpluim kwam neer.

  Alerte mensen schreeuwden: “Doe de ramen dicht !”
  Iedereen deed mee, behalve een koppige oude dame die haar raam weigerde te sluiten.
  De mensen schreeuwen naar haar en ze stond erop om van de bus te stappen.
  De bus stopte en liet haar vlug uitstappen.
  De buschauffeur besliste niet verder te rijden omdat ze anders in nog meer rook, voorop, zouden geraken.
  De passagiers keken naar de dwaze vrouw die was uitgestapt.
  Ze viel spoedig neer aan de kant van de weg en haar lichaam kreeg stuiptrekkingen.
  Een andere vrouw besliste haar leven te riskeren om buiten te gaan kijken en te zien hoe haar toestand was.
  Tegen dan had de wind veel van de rook weggeblazen en deze vrouw bleef leven.

  DAARNA HOORDE IK DE GEEST VAN DE HEER HET WOORD “SARIN” ZEGGEN, DE NAAM VAN EEN ZENUWGAS.

  Amerika, deze massale vergiftiging door zenuwgas is een van de vele beproevingen waarmee JULLIE GECONFRONTEERD ZULLEN WORDEN wanneer de Schaduwregering op het voorplan treedt en alles overneemt.
  LET OP !
  LAAT JULLIE NIET IN DE VAL LOKKEN DOOR DE BEDRIEGER VAN NATIES.
  KOM NAAR CHRISTUS DIE DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN IS.

  Profeet: anno domini - American seeër

  Sarin (zenuwgas) zie wikipedia

  Algemeen

  Molecuulformule
       (uitleg)

  CH3P(O)(F)O)(F)OCH(CH3)2
  C4H10FO2P

  IUPAC-naam

  (RS)-2-(fluoro-methyl-phosphoryl)oxypropane

  Andere namen

  methyl-isopropyl-fosfonofluoridaat, 1-methylethylester van methylphosphonofluoridinezuur, GB, Zarin, O-Isopropyl Methylisopropoxfluorophosphine oxide

  Molmassa

  140,1 g/mol

  SMILES

  C(OP(=O)(F)C)(C)C

  CAS-nummer

  107-44-8

  Beschrijving

  Chemische massavernietingsstof

   

   

  Fysische eigenschappen

  Aggregatietoestand

  vloeibaar

  Kleur

  kleurloos

  Dichtheid

  1,0887 g/cm³

  Smeltpunt

  -56 °C

  Kookpunt

  158 °C

  Vlampunt

  94 °C

  Dampdruk

  385 Pa

  Goed oplosbaar in

  water

  Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar)
  Sarin is een van de gevaarlijkste zenuwgassen, organofosforverbindingen die interfereren met de signaaloverdracht bij de overgang van de zenuw naar spiercel (de motorische eindplaat) door het enzym acetylcholinesterase, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, irreversibel (onomkeerbaar) te blokkeren, waardoor het slachtoffer verlamd raakt. De dodelijke dosis van het materiaal voor de mens is waarschijnlijk minder dan een milligram. Andere zenuwgassen zijn soman, tabun en VX.

  Sarin is chemisch een vrij instabiele verbinding die vooral als hij in onzuivere vorm wordt opgeslagen vrij snel ontleedt en zijn werking verliest. Het kan worden gebruikt als binair chemisch wapen (waarbij de effectieve stof zich uit twee op zichzelf minder gevaarlijke stoffen vormt als die op de plaats van gebruik worden gemengd). De voorlopergrondstoffen zijn methylphosphonyldifluoride en een mengsel van isopropylalcohol en isopropylamine. De laatste stof dient om het bij de reactie vrijkomende waterstoffluoride te binden.

  Sarin is berucht geworden door de terroristische aanslag door de Aum Shinrikyo sekte in Japan in 1995. Op meerdere plaatsen in de metro van Tokio werd Sarin vrijgelaten, met 12 doden en 1034 gewonden  als gevolg.

  Geschiedenis

  Ontdekking

  Het zenuwgas sarin was als eerste ontwikkeld door het laboratorium van I.G.Farben te Duitsland in 1938 met als hoofdonderzoeker Dr. Gerhard Schrader. Deze onderzoeker was een vooraanstaand pesticidespecialist. In 1936 is hij begonnen met het zoeken naar een krachtiger pesticide in de vorm van organofosforverbinding. In 1936 was hij geslaagd in het ontwikkelen van tabun. De Amerikanen gaven het de naam GA, omdat het de eerste in de G-serie zenuwgassen zou worden. Na de potentie te hebben gezien van het gas ging Schrader door en ontdekte twee jaar later sarin (GB). Later zouden de gassen soman (GD) en cyclosarin (GF) ook nog worden ontwikkeld.

  In 1939 heeft het laboratorium de gegevens van de zenuwgassen aan het Duitse leger gegeven en die hebben het tijdens de tweede wereldoorlog in productie genomen voor de chemische oorlogvoering. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers tussen 500 kg en 10 ton sarin geproduceerd, maar het is nooit ingezet tijdens de oorlog. Na de oorlog namen de VS en de USSR het produceren van sarin over en maakte het zo tot hun standaardwapen voor chemische oorlogvoering.

  Incidenten

  Sarin is voor het eerst ingezet tijdens de Irak-Iranoorlog (1980-1988) tegen de soldaten van het Iraanse leger door Saddam Hoessein, maar ook tegen zijn eigen bevolking. Irak heeft in maart 1988 over het tijdsbestek van 2 dagen de Koerdische stad Halabja (70 000 inwoners) gebombardeerd met onder andere bommen gevuld met sarin. Hierbij zijn destijds 5000 doden gevallen. Tevens heeft er een terroristisch incident plaatsgevonden met Sarin. De sekte Aum Shinrikyo heeft in 1994 voor het eerst sarin gebruikt als terroristisch middel om hun doel te bereiken. Ze lieten sarin los in het centrum van de Japanse stad Matsumoto, Nagano, hierbij kwamen 8 mensen om het leven en raakten er meer dan 200 gewond. In 1995 heeft dezelfde sekte op verschillende plekken in de metro van Tokio sarin losgelaten. Hierbij kwamen 12 mensen om, 54 raakten er ernstig gewond en 960 raakten lichtgewond. In beide gevallen werd er een onzuivere vorm van sarin gebruikt. Sinds 1997 is het bezit, de productie, ontwikkeling enz. geregeld en verboden door het Verdrag chemische wapens (Chemical Weapons Convention). Verder is er nog in 2004 tijdens de Irakoorlog een 155mm granaat tot explosie gebracht waarin een kleine hoeveelheid sarin zat. Twee Amerikaanse soldaten raakten hierbij gewond.

  Opname

  Sarin kan in twee vormen voorkomen namelijk als een vloeistof maar ook als een gas, maar sarin zal voornamelijk als vloeistof voorkomen bij kamertemperatuur (22 g/m3 bij 25°C). Sarin is zowel in vet als in water oplosbaar en het is zwaarder dan lucht, namelijk 1,0887 g/cm³. Hierdoor zal het altijd naar de grond zakken. De opname in het lichaam kan op verschillende manieren plaatsvinden. Opname kan plaatsvinden door het ademhalingsstelsel van de mens, wat van de mucosa van de neus en mond tot de longblaasjes in de longen is. Dit vindt plaats door de aerosol of gasvorm van sarin. Het kan ook direct door het oog worden geabsorbeerd. Druppels van de vloeibare vorm, of de weinig voorkomende vaste vorm kunnen door de huid worden opgenomen. Als sarin door de huid wordt opgenomen kan het daar kleine reservoirs vormen, wat zorgt voor een vertraagde absorptie. Soms kan het eten en drinken sarin bevatten en dit zorgt dan voor opname in het spijsverteringsstelsel. Voor inhalatie is de dodelijke concentratie en tijd voor 50% van de blootgestelde populatie 75–100 mg min/m3. Voor opname in de huid is de dodelijke concentratie voor 50% van de blootgestelde populatie 1700 mg.

  Toxicokinetica

  Metabolisme

  In de slachtoffers van de terroristische aanval in Tokyo werden Sarin en hydrolyseproducten ervan niet in het bloed aangetroffen. Wel werden hydrolyseproducten (zie toxicodynamiek) aangetroffen die gebonden waren aan de acetylcholinesterases op de rode bloedcellen. Sarin blijkt ook de bloed-hersenbarriëre te kunnen passeren. PON1 is een menselijk enzym waarvan bekend is dat het de fosfor-fluor binding van Sarin hydrolyseert en zodoende onschadelijk maakt. Het gen dat hiervoor codeert kent een polymorfisme en er zijn twee bekende varianten: Arg192 PON1, dat langzaam hydrolyseert, en Gln192 PON1, dat snel hydrolyseert (355 U/l t.o.v. 38 U/l). De verdeling van deze twee genen verschilt per bevolkingsgroep. De nieren zorgen voor het gros van de secretie en de metabolieten. In ratten was het voornaamste urineproduct isopropylmethylfosfonzuur.

  Symptomen

  Blootstelling aan het oog

  • Vernauwing van de pupillen (miosis), rode membraan, pijn in en om het oog, verslechterd/wazig zicht, gevoel van zwaarheid, misselijkheid en braken.
  • Symptomen zijn lokaal en vinden plaats na direct contact met het gas, aerosols of vloeistof. Andere vormen van blootstelling kunnen ook effect hebben op de ogen.

  Blootstelling via ingestie

  • Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en krampen

  Blootstelling via de ademhaling

  • Milde tot gematigde blootstelling: vernauwde pupillen (miosis), loopneus, vernauwing van de luchtwegen (bronchoconstrictie), opbouw van vloeistof in de longen, lichte tot matige moeilijkheden bij de ademhaling of kort van adem (dyspneu), hoesten
  • Ernstige blootstelling: Naast bovengenoemde symptomen kunnen bewusteloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking, toename van vochtophoping in de longen en het maag-darmstelsel leidend tot uitscheidingen via de neus en mond, apneu en de dood voorkomen.

  Blootstelling aan de huid

  • Milde tot gematigde blootstelling: symptomen kunnen zich meteen of tot 18 uur na blootstelling voordoen. Overmatig zweten, spiertrekkingen (fasciculatie) op plaats van contact, misselijkheid, braken, diarree en malaise.
  • Ernstige blootstelling: symptomen presenteren zich 2 tot 30 minuten na blootstelling. Naast het bovenstaande kan bewusteloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking, toename van vochtophoping in de longen en het maag-darmstelsel leidend tot uitscheidingen via de neus en mond, apneu en de dood voorkomen.

  Behandeling

  Om blootstelling aan sarin te voorkomen dient beschermende kleding gedragen te worden in combinatie met een ademluchttoestel. Mocht blootstelling toch plaatsvinden, dan dient de omgeving direct te worden verlaten. Kleding die in contact is gekomen met sarin moet verwijderd worden en in dichte zakken worden gedaan om verdere blootstelling te voorkomen.

  Indien er vloeistof in de ogen is gekomen, dienen de ogen gedurende 5 tot 10 minuten gespoeld worden. Bij ademhalingsproblemen mag geen mond-op-mond beademing toegepast worden om blootstelling te voorkomen. Bij ingestie moet braken niet worden opgewekt.

  Atropine en pralidoximechloride kunnen ingezet worden als medicatie bij blootstelling aan sarin. Atropine werkt als een antagonist tegen het ACh dat vanwege sarin ophoopt bij receptoren. Hierdoor worden de fysiologische gevolgen van sarin verminderd. Pralidoxine kan een reversiebele binding aangaan met acetylcholinesterase waardoor sarin niet aan het enzym kan binden. Daarnaast kan pralidoxine aan sarin zelf binden en het daarmee onschadelijk maken. Bij atropine, maar met name bij pralidoxine is het zaak om de stof zo snel mogelijk na blootstelling aan sarin toe te dienen aan een patiënt om effect te hebben.

  Toxiciteit

  Acute Toxiciteit

  In de volgende tabel zijn de LCt50 (Lethal Concentration and time) en de LD50 van sarin samengevat:

  Toxiciteit van sarin in verschillende soorten bij verschillende absorptiepaden

  Soort

  Acuut toxisch niveau

  LCt50 na inhalatie (mg min/m3)

   

  Mens

  50-100

  Muis

  240-380

  Rat

  80-300

  Cavia

  80-300

  Konijn

  75-144

  Kat

  42-100

  Aap

  25-300

  Hond

  81-120

  Varken

  34

  Geit

  134

  LD50 (µg/kg) na blootstelling via de huid

   

  Mens

  1429-28 000

  Muis

  1080

  Rat

  2500

  Varken

  115 900

  LD50 (µg/kg) na orale inname

   

  Mens

  71-285

  Rat

  550-1060

  LD50 (µg/kg) na intraveneuze toediening

   

  Mens

  14

  Rat

  39-45

  Aap

  20

  Varken

  15

  LD50/dodelijke dosis (µg/kg) na intramusculaire toediening

   

  Mens

  30 (dodelijke dosis)

  Rat

  108-170

  Aap

  22

  LD50 (µg/kg) na subcutaneuze toediening

   

  Muis

  170-200

  Rat

  103-108

  LD50 (µg/kg) na intraperitoneale toediening

   

  Rat

  218-250

  Chronische toxiciteit

  Er lijken verschillende chronische effecten te zijn die veroorzaakt worden door een dosis die zorgt voor acute toxiciteit, maar hier is alleen beperkt/suggestief bewijs voor. De chronische symptomen die mogelijk veroorzaakt worden door sarin zijn vermoeidheid, hoofdpijn, verstoringen van het gezichtsveld, gebrek aan kracht en energie, schouderstijfheid en symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom. Verder lijken verschillende klinische testen abnormale uitkomsten te hebben na blootstelling aan sarin. Testen voor psychomotorische problemen, EEG’s opgenomen tijdens slaap, event-related potentials (ERPs), visual evoked potentials (VEPs) en balanstesten lijken abnormale resultaten te geven.

  29-01-2012, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er staat een Oorlog voor de deur in het Midden-Oosten 27/1/2012

  Profeet : Vader Melvin Doucette
  Prince Edwards Island, Canada

  Hieronder vind je de boodschap van Onze Redder en Heer, Jezus Christus, die aan Vader Melvin werd gegeven.

  "Mijn broeder Melvin en al Mijn broeders en zusters die over de hele wereld zijn verspreid : Ik hou van jullie.
  Ik roep jullie allen op nooit met jullie naasten te vechten, maar wanneer ze jullie vervloeken of beledigen, WEES DAN STIL EN BID.
  Jullie mogen jullie vijanden niet haten, maar doe zoals Ik deed, bid voor hen.
  Ja, Ik bad op het kruis voor diegenen die Me sloegen en Me vermoordden.
  JULLIE ZOUDEN MIJN VOORBEELD DUS MOETEN VOLGEN.

  Door HAAT EN HOOGMOED van de ene natie tegenover de andere, breekt er oorlog uit en worden velen gedood.

  ER STAAT EEN OORLOG VOOR DE DEUR IN HET MIDDEN-OOSTEN, DOOR DE HAAT TUSSEN DE JODEN EN DE ARABIEREN.

  ALS er een oorlog uitbreekt, ZULLEN ALLE LANDEN IN DE REGIO ERBIJ BETROKKEN RAKEN.

  Het zou kunnen eindigen in een WERELDOORLOG.

  Het is geweten DAT IRAN OVER NUCLEAIRE WAPENS BESCHIKT en dat ze gebruikt zouden kunnen worden TEGEN ISRAEL met als resultaat dat ISRAEL DIT ZAL VERGELDEN en dat er dan andere landen bij betrokken raken.

  Mijn broeders en zusters, Ik doe een beroep op jullie allen OM IEDERE DAG TE BIDDEN DAT DEZE OORLOG AFGEWEND WORDT.

  Maar met de situatie in de wereld van vandaag is de vrede verzwakt en is het kwaad hard aan het werk.

  Er werden over de hele wereld reeds ZOVELE VERSCHRIKKELIJKE ZONDEN GEPLEEGD, vooral dan abortus, homohuwelijk, drugs- en alcoholverslaving, dat als resultaat ER VELEN NIET BIDDEN.

  De Arm van de Vader IS KLAAR OM OP DE WERELD NEER TE KOMEN als ze deze verschrikkelijke zonden niet stoppen.

  Bid dagelijks voor vrede in de wereld."

  Vader Melvin

  29-01-2012, 21:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 22

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  22  Tot de Katholieke geestelijkheid  27/01

  Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed, om te bidden door de Katholieke Geestelijkheid :

  O Mijn geliefde Jezus, zorg dat ik sterk mag blijven en dat mijn liefdevlam voor U ieder moment van mijn dag blijft branden. Laat nooit toe dat deze liefdevlam voor U verzwakt of uitdooft. Laat nooit toe dat ik verzwak als er gelegenheid van verleiding is. Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw te huldigen. En de leer van de Orthodoxe Katholieke Kerk hoog in het vaandel te dragen. Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan. Ik beloof mij in te zetten om te vechten in Uw leger, zodat de Katholieke Kerk terug in glorie kan verrijzen, om U te verwelkomen, lieve Jezus, wanneer U terugkomt. Amen.

  Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

  Koning van de hele Mensheid

  29-01-2012, 04:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep aan de geestelijken 27/1/2012

  Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

  Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

  Mijn dierbare dochter, vergeet nooit wanneer je voor Mij werkt, dat je zult vervolgd worden, want de mensheid zal de waarheid niet graag horen als Ik het aan jou openbaar in deze tijden, de eindtijd.

  Met Mijn Heilig woord werd voor zolang korte metten gemaakt, maar dit zal niet langer het geval zijn.

  Mijn stem zal over de hele wereld gehoord worden. Mijn liefde zal in al Mijn Glorie geopenbaard worden en de mens zal eindelijk in staat zijn om zich te bevrijden van de ketenen van het kwaad die rond zijn enkels werden geplaatst door Satan.

  Als de waarheid de ziel van Mijn kinderen zal binnendringen, en hen de vrijheid geven waarop ze voor zo’n lange tijd hebben gewacht, zal het spijtig genoeg verdeeldheid veroorzaken.

  MIJN GELIEFDE GEWIJDE DIENAREN, PRIESTERS EN ALLE RELIGIEUZE GEESTELIJKEN BINNEN DE HEILIGE KATHOLIEKE KERK WETEN DAT IK VAN JULLIE ALLEN HOUD.

  Zovele van jullie hebben hun leven opgegeven voor Mij met edelmoedigheid in het hart. JULLIE ZULLEN NU OP MIJ MOETEN STEUNEN.

  Jullie moeten te allen tijde bidden om leiding zodat jullie sterk blijven in jullie geloof en om onderscheidingsvermogen.

  LAAT JULLIE OGEN GEEN MOMENT VAN MIJ AFDWALEN.

  Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden, zodat ze Mij verwelkomen gedurende Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

  Jullie zullen moeten doorbijten en niet toelaten dat jullie liefde voor Mij afgeraden wordt, zelfs niet als jullie onder druk worden gezet.

  JULLIE ZIJN MIJN WARE DISCIPELEN en Ik moet jullie dringend vragen om jullie wapens op te nemen om Mijn Kerk te redden. DEZE KERK DIE WERD OPGERICHT OP DE ROTS DOOR MIJN GELIEFDE APOSTEL PETRUS, ZAL NOOIT TEN ONDER GAAN.

  De vijand kan geloven dat het kan vernietigd worden, maar DAT ZOU EEN DWAZE VERONDERSTELLING ZIJN.

  Niemand zal, of kan, Mijn Kerk vernietigen. Het zal uit de as verrijzen om Mijn Glorie te verkondigen ALS IK TERUGKOM OM MIJN KONINKRIJK OP AARDE TE REDDEN.

  Jullie mogen Mij, jullie geliefde Redder nooit in de steek laten.

  Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst. (zie Kruistocht-gebed 22)

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  Koning van de hele Mensheid

  29-01-2012, 03:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zoal op het palmares staat van de Jezuietenorde tegenover de Witte Pausen :

  Uit Levend Geloof overgenomen – febr 2008 :

  Er wordt sinds vele jaren met scherp geschoten op de paus. Eerst en vooral van de hoge piefen rond de paus, die stuk voor stuk de vrijmetselarij aanhangen en liefst de paus zouden willen doen verdwijnen. Het Vaticaan is doorweekt met macht, geld en wellust. De paus is zowat het schaap tussen de massa wolven. Bovendien wordt er van buitenaf altijd kritiek geleverd op zijn beleid.

  Hij is niet ‘wereldvreemd’ ! De laatste pausen die we hebben gehad en nu nog hebben, spreken de waarheid. Waarom ? Omdat de geboden van God door de tijden heen ALTIJD ONVERANDERLIJK blijven. De mensen en hun gewoonten niet. De paus spreekt over deze wetten, omdat ze in de nabije toekomst voor eeuwig en altijd zullen toegepast worden. Deze keer met interventie van hogerhand.

  Wat in het Vaticaan gebeurt en gebeurd is tart alle verbeelding !

  De waarheid wordt altijd in de doofpot gestopt. Er is maar 1 partij getuige van hetgene dat is gebeurd. De Hemel.

  Herinner u de extreem korte periode die Paus Johannes-Paulus I paus is geweest.

  Paus Johannes-Paulus I: Albino Luciani (1912-1978)

  Welgeteld 33 dagen. Maar dit zullen velen wel weten. Wat niet zo bekend is, is de manier waarop hij aan zijn einde is gekomen. Deze paus had een goede gezondheid en om opeens dood te zijn had er een steen op zijn hoofd moeten vallen. Dit zijn twee boodschappen die Veronica Lueken heeft ontvangen op twee verschillende data.

  U zult het waarschijnlijk ook wel weten dat Veronica Lueken (en Bayside) op de lijst van de valse verschijningen is gezet. Wel dit is de reden, deze artikels zijn een doorn in het oog van het Vaticaan ! Er is geen enkele boodschap die zij heeft verspreid die onwaar is + er is nooit iemand van de Kerk uit naar haar of naar Bayside geweest om de verschijningen te controleren, nog de getuigenissen van genezingen die daar gebeurd zijn ! In elk geval ik heb nog geen een leugen ontdekt. Misschien is het streven naar de terugkeer van de Tridentijnse mis er teveel aan. Voor een momentje reclame voor de traditionele eucharistieviering nu ik nog aan de zet ben : knielen + geconsacreerde hostie op de tong ontvangen !!!!!!!!!!

  Boodschap 1 : letterlijk uit het engels vertaald :

  “Mijn kind en kinderen, Ik ben niet van plan om een lange redevoering te houden met jou (Veronica) over de tegenwoordige staat van Mijn Kerk te Rome. Het is voldoende te zeggen dat 666, Lucifer en zijn agenten, een gezamenlijke actie zullen ondernemen om de huidige Paus te onttronen. In dit plan, het plan van Lucifer, zoekt hij Mijn Kerk te verenigen met de wereld, en dit zal Ik niet toestaan.” Jezus, 28 september 1978

  Noteer : Paus Johannes Paulus I was dood gevonden de volgende morgen.

  Boodschap 2 : letterlijk uit het engels vertaald :

  “We gaan terug, Mijn kind, in de geschiedenis, een korte geschiedenis. Herinner u dat wat gebeurd is in Rome met Johannes, Paus Johannes, die 33 dagen geregeerd heeft. Och Mijn kind, het is geschiedenis nu, maar het is vermeld in het boek dat een lijst weergeeft van onheil van de mensheid. Hij ontving het martelaarschap door te drinken van een glas. Het was een champagneglas gegeven aan hem door een nu overleden lid van de clericus en het secretatiaat van staat (Kardinaal Villot).

  OLV van de rozen 21 mei 1983

  De hele geschiedenis is in verschillende boeken opgenomen die elk hun verhaal neerzetten van de moord. Villot bleef bij zijn versie : “Er is een tragisch accident gebeurd. De Paus heeft onopzettelijk een overdosis van zijn medicijn* ingenomen. Als er een autopsie was uitgevoerd zou het zonder enige twijfel de fatale dosis aanwijzen. Niemand zou geloven dat Zijne Heiligheid het per ongeluk had ingenomen. Sommigen zouden aansturen op zelfmoord, andere moord. Het is overeengekomen dat er geen autopsie zou worden gedaan.”              * Effortil, medicament voor lage bloeddruk

  Dit was zijn gedroomde alibi !

  Kardinaal Casaroli, samen met Giovanni Benelli en Villot, verantwoordelijk voor het inzetten van de valse Paus die de taak van Paus Paulus VI overnam.


  Kardinaal Agostino Casaroli


  Kardinaal Giovanni Benelli


  Kardinaal Villot

  Paus Paulus VI is gestorven op 6 augustus 1978 op 80-jarige leeftijd.

  "…hij wist dat de rook van Satan Rome en het Vaticaan was binnengedrongen. Hij begreep Mijn bezoek aan hem, Mijn kind. De wereld heeft nooit geweten hoe Ik toen jullie Paus bijstond, Paus Paulus VI. Ja, Mijn kind, hij werd van de aarde gehaald, samen met zijn dubbelganger.”  OLVrouw van de Rozen 14 september 1985

  Paus Paulus VI en de bedrieger-paus :
  Zoals je kunt bemerken is de geboortevlek midden in de eerste foto, bij de bedrieger ineens verdwenen.
  Bovendien is de oortekening niet helemaal hetzelfde. Ook de neus is anders. Bij de echte Paus Paulus VI is de neus scherper.

   

  De bedrieger leek helemaal niet op de echte paus. Hij droeg meestal een bril en de echte paus niet. Het was daarom redelijk simpel te weten wanneer de echte paus aanwezig was en wanneer de bedrieger. Alle belangrijke beslissingen werden bijgewoond door de bedrieger. Het is daarom dat het modernisme in de Kerk zo een opgang heeft gemaakt. Er was dan ook geen enkele tegenstand meer. Ze hadden achter de schermen de paus monddood gemaakt. Men noemt de paus een vergeten figuur, iemand zonder ruggegraat. Ze moesten eens weten...

  Kardinaal Sodano, opvolger van Casaroli als Secretaris van Staat

  Deze kardinaal is ook niet zuiver tot op de graat. Hij vond Mikhail Gorbachov zo goed dat hij hem een erezetel gaf op een persconferentie in 27 juni 2000. In die persconferentie mochten geen vragen worden gesteld. Het onderwerp was de Ostpolitik van de vorige secretaris van staat kardinaal Casaroli. Tijdens de koude oorlog weigerde het Vaticaan de communistische repressie tegen katholieken te veroordelen. Dit is dezelfde Gorbachov die in 1987 tegenover medecommunisten verklaarde dat “We mogen de strijd tegen religies niet minderen, want zolang religies bestaan kan het communisme niet zegevieren.”

  Dezelfde Gorbachov die ook wereldwijd abortus en anticonceptie promote doorheen zijn taxvrije organisaties.

  Mikhael Gorbachov

  En vooral dezelfde Gorachov die Afghanistan binnenviel en een bloedige oorlog startte. Tussen de 1.5 - 2 miljoen Afghanen werden gedood waarvan 90 % burgers. En 2 - 4 miljoen werden gewond.

  Kardinaal Sladkevicius van Litouwen die een getuige was van de vervolging van de Kerk aldaar, waarschuwde : “Het westen heeft een grove fout gemaakt door het vertrouwen van Gorbachov.” Hij voegde eraan toe : “Achter de politiek van perestroika, zit er een ander plan verborgen. Ik ben werkelijk geschokt door het enorme krediet die het Kremlin gegeven wordt buiten de USSR.”

  Dit schandaal om een moordenaar zoals Gorbachov in de bloemetjes te zetten zou niet mogelijk zijn geweest zonder de overeenkomst tussen het Vaticaan en Moskou. Dit was het resultaat van geheime onderhandelingen tussen het Vaticaan en het Kremlin in Metz (Frankrijk) in 1962. Kardinaal Tisserant, de vertegenwoordiger van Paus Johannes XXIII, ontmoette Aartsbisschop Nikodem, de woordvoerder van het Kremlin. Nikodem stond toen aan het hoofd van het departement van buitenlandse zaken van de Russisch Orthodoxe Kerk. Tijdens deze meeting beloofde het Vaticaan de Russen en hun communistische regime op het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) gerust te laten. Deze overeenkomst stelde de Russisch Orthodoxe waarnemers in staat aanwezig te zijn op het Vaticaans Concilie. 
  Het bestaan van de Vaticaan-Moskou overeenkomst verklaart waarom de petitie van meer dan 200 bisschoppen van 46 landen om over het communisme te debateren op VCII werd geblokkeerd. Bovendien verklaart het ook waarom de petitie van de Spaanse en Portugese bisschoppen om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, van tafel werd geveegd.    

  Deze overeenkomst werd gebruikt om een “communisme-vriendelijke” stijl te hanteren onder de Katholieke hiërarchie, die de Kerk monddood maakte als het kwam om de wreedheden van dit goddeloze en niets ontziende systeem. In 1990, waarschuwde de overgelopen KGB’er Anatoliy Golitsyn over deze verkeerde houding :

  "Het Vaticaan zou zijn verkeerde houding van steun te verlenen aan de hernieuwing van de communistische regimes...Ze begrijpen niet dat de schijnbaar grotere officiële tolerantie tegenover religies vergezeld gaat van een streven om de Partij te vergroten (zucht naar controle over de wereld) en de KGB te laten infiltreren in de katholieke Kerk. Zo hebben ze dan agenten in strategische posities voor politieke en strategische doeleinden." 

  Paus Pius XI veroordeelde het atheïsme scherp in zijn encycliek Divini Redemptoris (19 maart 1937) :

  "Zie erop toe dat de gelovigen zich niet laten meesleuren ! Communisme is in-slecht en niemand die het christendom in zich draagt mag met hen meeheulen. Degenen die zich toch ermee ingelaten hebben door hen steun te verlenen om het communisme in hun land te zien zegevieren, zullen de eerste slachtoffers zijn van hun dwalingen.” (Paus Pius XI, Divini Redemptoris)  Johannes Paulus II en de schutter Mehmet Ali Agca

  Op 31 maart 2005 verklaarde de Turkse militant Mehmet Ali Agca, die in 1981 probeerde Paus Johannes Paulus II neer te schieten, dat hij hulp had gekregen van het Vaticaan.

  Agca vertelde in een interview met het nieuwsblad La Repubblica dat het zonder de steun van bepaalde priesters en kardinalen niet mogelijk was om tweemaal op de Paus te schieten.

  Agca schoot op de Paus die zich op het St-Pieterspein bevond op 13 mei 1981. De paus werd zwaar gewond in de buik. Het motief achter de schietpartij werd nooit volledig achterhaald. Sommige theoriën beweren dat de KGB erachter zat en werd uitgevoerd door de Bulgaarse geheime dienst, die Agca inhuurde als schutter.

   

  29-01-2012, 02:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus 3

  Dit artikel werd op You Tube geplaatst toen Kolvenbach nog Generaal van de Jezuïeten was, dit is nu Adolfo Nicolas. Maar de essentie van dit artikel is de waarheid. 

  De machtigste man in de wereld ?

  Peter-Hans Kolvenbach, de Generaal van de Internationale Militaire Orde van de Sociëteit van Jezus (van 1983 tot 2008), gewoonlijk de Zwarte Paus genoemd. Hij beval de aanval op het World Trade Center en het Pentagon op dinsdag, 11 september 2001, met het advies en toestemming van zijn Generale Staf, die bestaat uit 5 assistenten (die ieder een hemisfeer vertegenwoordigt en waaronder nog vele adviesgevende Provincialen staan), een adviseur (die lijkt op een militaire commandant om hem te waarschuwen voor fouten) en zijn biechtvader (om zijn geweten te sussen en hem van zijn vele zonden te vergeven).  Hier op de foto : Adolfo Nicolas links en Peter-Hans Kolvenbach rechts. Adolfo was hier al Jezuïet-Generaal.

  Waarom? Omdat de vastgestelde tijd is aangebroken voor de Generaal van de Jezuïeten om zowel de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee in Jeruzalem te vernietigen, in het geheim, met zijn CIA/Nazi-getrainde, Vrijmetselaar-Zionistische Mossa in vereniging met zijn CIA/Nazi-getrainde, Vrijmetselaar-Islamitische Inlichtingendiensten, waaronder Osama bin Laden’s MAK en Pakistan’s ISI, alles gehuld in de verwarring van een grote luchtoorlog die nog moet komen. Dit zal ervoor zorgen dat de Tempeliers van de Generaal (de tegenwoordige Shriner Vrijmetselaars) de Tempel van Salomon heropbouwen – voor de Pauselijke Caesar in het Roomse Vaticaan.

  De maker van het filmpje heeft bij de aanslag van 11 september gedacht aan de Solomon tempel, maar de waarheid was veel eenvoudiger : olie.

  De heropbouw van de Solomon tempel moet nog komen.

  En hoe zou de Zwarte Paus deze Moslim Moskeeën kunnen vernietigen, ze zijn de 3de belangrijkste Islamitische religieuze plaatsen in de wereld, na Mecca en Medina die in Saoudi-Arabië liggen, zonder een ongecontroleerde heilige Moslim oorlog (Jihad) te veroorzaken? Dat zou resulteren in de vernietiging van Paus Pius XII’s geschapen Zionistisch Israel. (Onthoud dat Israel in 1949 werd toegelaten in de Verenigde Naties (in New York gevestigd) door de inspanningen van de door de Jezuïeten getrainde Kardinaal Francis Spellman, die de lieveling was van Paus Pius XII die, zoals zijn Jezuïeten de Joodse Holocaust uitvoerde in Europa en dan de overlevenden naar Palestina dreef, onder begeleiding van zijn biechtvader die een Jezuïet was, Kardinaal Augustin Bea, om van Jeruzalem een internationale stad te maken – geregeerd door de Pauselijke Caesar’s Chaim Weizmann en zijn Maçonnieke Joodse Zionisten.

  De Zwarte Paus moet een oorlog veroorzaken door een land te gebruiken dat hij ook verder wenst te vernietigen.

  Het Heilig Romeinse 14de Amendement : het Amerikaanse Jezuïeten Rijk werd in 1868 opgericht op de ruïnes van George Washington’s Calvinistische Republiek, die het laatste bolwerk was van de Protestantse Reformatie met vrijheid van conscience, vrijheid van speech en persvrijheid. Hier was het plan van de Vader Generaal. Hij synchroniseerde zijn wereldwijde openlijke en clandestiene acties om de duivelse werken van de Reformatie een halt toe te roepen en met de Orde terug de Pauselijke Caesar in ere te brengen als de absolute Universele Heerser in de Wereld.

  De Jezuïetenorde vaart een eigen koers en maakt zich niet druk over de Witte Pausen. Zij moeten alleen niet in de weg lopen. De persoon die het You Tube filmpje maakte zal wel protestant zijn. 

  De Zwarte Paus gebruikte zijn door vrijmetselaars gecontroleerde fanatieke anti-Joden, Islamitische Intelligentie werkers onder de controle van de CIA. (Osama bin Laden werd geleid, gefinancierd en getraind door de CIA voor tenminste 10 jaar, net als de door Jezuïeten getrainde en CIA-gefinancierde Fidel Castro vooraleer hij net zoals Osama de valse vijand van de CFR-gecontroleerde Amerikaanse regering) om openlijk als Islamitische piloten in de Venice Luchthaven (een Florida faciliteit die gebruikt wordt door de CIA sinds 1948) zodat de door Aartsbisschop Egan’s gecontroleerde Amerikaanse Pers het nieuws moest verspreiden dat de gedoemde vliegtuigen door Arabische terroristen werden gekaapt in dienst van Osama bin Laden. Wanneer ze in feite, tot verbijstering van de Amerikaanse piloten, de vliegtuigen hadden overgenomen en naar hun doelwitten werden geleid, remotely controlled door de Amerikaanse Militaire Intelligentie medewerkers die bestuurd worden door de Zwarte Paus’ CIA/NSA. De moslims die in training waren zijn nooit ingestapt in de vliegtuigen die in de september aanvallen betrokken waren. Er werden geen Islamitische namen gevonden, op geen enkele van de 4 passagierslijsten. Er was geen gevecht tussen de passagiers en de kapers op vlucht 93, zoals werd beweerd door de vrouw van Jeremy Glick. Want vlucht 93 werd neergeschoten door een F16 gevechtspiloot, die zijn vleugel eraf schoot en die landde op minstens 6 mijl van het wrak! Aartsbisschop Egan’s CFR-gecontroleerde Amerikaanse Pers gaf de schuld voor deze daden van hoogverraad en moord aan de Saoudische prins (door de Zwarte paus gecontroleerd) en CIA medewerker.

  Osama bin Laden, waaronder zijn al-Qaeda Netwerk werken in het geheim voor het Internationale Terroristennetwerk van de Generaal van de Jezuïeten. Tienduizenden Amerikanen zijn hierdoor gesneuveld om een oorlog tussen de Moslim Wereld en de “Grote Satan” te rechtvaardigen…

  Amerika is kampioen in het maken van vijanden die ze later laten opdraven voor allerhande misdaden die ze zelf hebben gepleegd.

  Adolfo Nicolas

  Hij is de nieuwe Zwarte Paus van de Jezuïeten Orde, de 30ste Generaal van de Sociëteit van Jezus, sinds 28 januari 2008. Hij is de machtigste man op aarde, die regeert over de Maritieme Wetten en Ruimtewetten. Hij controleert al de banksystemen, Vrijmetselarij rond de wereld en ook de geheime diensten (CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB). Het Vaticaan is eigenaar van 60% van Israelische grond en bezit de Tempelberg om hun Tempel van Solomon herop te bouwen waar ze hun troon willen oprichten.

  29-01-2012, 01:33 Geschreven door Claudia  


  28-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Generaal van de Jezuieten

  De Generaal van de Jezuïeten  Il Gesu, Rome


  Stichter van de Orde, Ignatius van Loyola, hier op dit schilderij staan duivels die van de H. Ignatius wegvluchten

  De Generaal van de Jezuïeten verblijft in Rome, in het hoofdkwartier van de Jezuïeten, die Il Gesu wordt genoemd. Het is niet ver van het Vaticaan gelegen. Het is ook het hoofdkwartier van de Ridders van Malta. Waar past Satan in het plaatje, en wat is het ultieme doel van de Jezuïeten of de Sociëteit van Jezus genaamd? De Generaal van de Jezuïeten en de andere hoge Jezuïet-generaals zijn magiërs. Het zijn Luciferianen, en ze vereren degene die zij Lucifer noemen. Volgens

  Alberto Rivera, een top Jezuiet in de late jaren ’60- hij werd geïnviteerd op een zwarte mis in Spanje, waren een aantal top Generaals van de Jezuïeten aanwezig.


  Alberto Rivera

  Wanneer je in een “Zwarte Mis” betrokken bent, zit je in de aanbidding van Lucifer, helemaal gekleed met zwarte capes enz. De Generaal van de Jezuïeten is de absolute, totale dictator en autocraat van de Orde. Wanneer hij spreekt, moeten zijn provincialen opvolgen. De provincialen zijn belangrijkste ondergeschikten. Er zijn ongeveer 83 provincialen op dit moment. Het is dus volgens het oude Babylonische provinciale gouvernement, met als middelpunt Nebuchadnezzar of de Generaal van de Jezuïeten zelf. Het is ook een strikte Romeinse vorm van gouvernement waar al de staten of provinciën ondergeschikt zijn aan deze wereldwijde heerser. De Generaal van de Jezuïeten oefent volledige macht over de Orde uit. Hij vergadert met zijn provincialen. Wanneer ze beslissen om een oorlog te starten of onrust te creëren, haalt hij de informatie bij een provinciaal van dat land, hoe hij het op de beste manier aanpakt, het gedrag van de mensen, en dan gebruikt hij misnoegdheden om onrust te stoken. De Generaal van de Jezuïeten regeert over de wereld door zijn provincialen. Dan regeren de provincialen natuurlijk over de lagere Jezuïeten, en er zijn vele Jezuïeten die niet tot de geestelijkheid zijn toegetreden. Heel veel lagere Jezuïeten hebben er geen idee van wat er aan de top gaande is. Ze hebben geen benul van de macht van hun Orde. Het is net als de vrijmetselarij. De lagere vrijmetselaars hebben er geen idee van dat de Hoge Shriner Vrijmetselaars voor de Generaal aan het werken zijn. Ze denken dat ze enkel werken verrichten en goede mensen zijn. Maar de kern van de zaak is dat de hoog geplaatste Vrijmetselaars ook ondergeschikt zijn aan de Generaal van de Jezuïeten.

  Want de Generaal schreef samen met Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786), de Hoge Graden, de laatste 8 Graden van de Scottish Rite Vrijmetselarij, wanneer Frederik hem beschermde wanneer ze werden onderdrukt door de Paus in 1773. Hier hebben we dus de connectie van de Jezuïeten Orde en de machtigste Vrijmetselaar die ze toen voor hun aan het werk hadden : Frederik de Grote, gedurende hun verdrukking. Dat is een onweerlegbare conclusie.


  Frederik de Grote

  De Franse revolutie en de Napoleontische Oorlogen werden uitgevoerd door de Vrijmetselarij. Alles, wat Napoleon en de Jacobijnen deden, was volledig in het voordeel van de Jezuïeten Orde.


  Alexander Dumas

  Daarom schreef Alexander Dumas zijn Graaf van Monte Cristo. De Graaf is de Generaal van de Jezuïeten. De Graaf van de Berg van Christus. Alexander Dumas had het over de Generaal van de Jezuïeten die wraak namen voor de periode wanneer de Jezuïeten werden onderdrukt en verbannen werden naar een eiland dat op 3 uur varen lag van de Portugese kust. Alexander Dumas die vocht voor de Italiaanse patriotten in 1848, om Rome te bevrijden van de tijdelijke macht van de Paus, schreef vele boeken en een van de boeken om dit bekend te maken was ‘De Graaf van Monte Cristo.’ Wanneer we dus dit boek lezen moeten we in gedachten houden dat het eigenlijk een satire is op de Jezuïeten Orde die hun macht in Frankrijk terugwinnen. Maar de Graaf heeft eigenlijk niet gekregen wat hij wilde als laatste wens nl. de liefde van een vrouw. Hij heeft terug al zijn politieke macht, hij heeft alles wat hij had verloren teruggewonnen, maar hij heeft niet de liefde van een vrouw. En dat is de Jezuïeten Orde. Ze hebben geen vrouwen. Ze hebben geen liefde van een vrouw. Want om een vrouw te hebben, betekent het dat je toewijding uitgaat naar je vrouw en gezin, en kun je niet de Generaal gehoorzamen. Daarom zullen ze NOOIT huwen, en dat is een van de grote SLEUTELS van hun succes.


  28-01-2012, 23:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus 2

  De pauselijke dokter zei dat Pius XII zich goed voelde juist voor zijn dood. Professor Riccardo Galeazzi-Lisi (1891-1968) was namelijk sedert een 30-tal jaar de persoonlijke dokter van Paus Pius. Hij was lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en een VIP in het Vaticaan. Hij zorgde ervoor dat de Paus een heel gezond dieet volgde en iedere dag beweging had. De Paus had in zijn laatste wil aangegeven dat hij gebalsemd wilde zijn door aromatische balseming. De dokter volgde zijn order nauwlettend op. Deze methode verborg echter niet de verschrikkelijke stank van het vergif en de verdachten waren woedend op de dokter en probeerden zijn licentie te herroepen. De dokter werd uit het Vaticaan verbannen tot zijn dood in 1968. De dood kwam onverwacht voor Paus Pius XII, op 9 oktober 1958. Eugene Kardinaal Tisserant – Voorzitter van het Heilig College van Kardinalen, diende de laatste sacramenten toe aan de Paus.


  De laatste sacramenten, met aan de linkse zijde dokter Galeazzi-Lisi en Kardinaal Tisserant.

  Moeder Pasqualina ofwel La Popessa was de vergiftiger van Paus Pius XII. Zij stond hem terzijde in zijn laatste momenten en probeerde zelfs na zijn dood macht uit te oefenen. De Franse Kardinaal Tisserant haatte haar en beval haar het Vaticaan te verlaten tegen de avond van de dag van de begrafenis van Paus Pius XII. Na de dood van de Paus kwam een verschrikkelijke stank uit het lichaam en zijn gezicht ontkleurde verschrikkelijk. Dit zijn de klassieke symptomen van de Borgia kelk. Borgia stierf in augustus en de hitte versterkte het effect van het gif. Na de dood van de Paus beval Generaal Janssens een volledige verandering van taktiek.


  Paus Johannes XXIII

  Hij had Angelo Roncalli tot Witte Paus “verkozen” en riep het Tweede Vaticaans Concilie af. Paus Johannes XXIII was paus van 1958 tot 1963. Onder de orders van Paus Johannes XXIII huldigde het Trojaanse Paard het Tweede Vaticaans Concilie in.

  28-01-2012, 22:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus

  Deze irritante stam van priesters, hebben de zuivere moraliteit van het oorspronkelijke Christendom ondermijnd om hun eigen belangen te dienen. De Jezuïeten hebben het Christendom misbruikt en tot een machine gemaakt om de mensheid te onderdrukken, een loutere kunstgreep om rijkdom en macht voor henzelf binnen te halen.- Thomas Jefferson

  Een van de oprichters van Amerika: Thomas Jefferson

  Vijfhonderd jaar terugblikken om een gedetailleerde studie te maken van iedere Zwarte en Witte Paus zou een Homerische onderneming zijn, daarom zullen we onze studie beperken tot de 20ste Eeuw.


  Wlodimar Ledochowski (1861-1942) – zwarte paus van 1915 tot 1942

  Dit sinistere, geheimzinnige karakter was Zwarte Paus van 1915 tot 1942. Hij volgde een Duitse Zwarte Paus, die Franz Wernz heette op. Ledochowski was Pro-Duits gedurende de Eerste Wereldoorlog en was verantwoordelijk voor de moord op de Tsaar van Rusland en het starten van de Tweede Wereldoorlog.

  Nicolaas II, Russische Tsaar, die met zijn hele gezin werd vermoord (de Romanovs)

  Malachi Martin’s The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (p. 221) verwees naar Ledóchowski als volgt:

  Het was gedurende de 27 jaar Generaalschap van Vader Wlodzimierz ... dat het traditionele karakter van de Societeit het degelijkste stempel ontving en de duidelijkste definitie sinds het Generaalschap van Claudio Acquaviva in the 16de  en 17de  Eeuw. Men kan zelfs stellen dat Ledóchowski zodanig de nadruk legde op trouw aan de structuur van Jezuieten gehoorzaamheid dat het bijna een ongenadige discipline betrof van waaruit een stroom van instructies kwam die naar de hele Societeit vloeiden. Ieder detail van het Jezuïeten leven en Ignatiaanse idealen werden erin verwerkt. Hij wist exact hoe de Jezuïeten zich moesten gedragen volgens de Constituties van de Sociëteit en tradities; en onder de sterke handen van twee Pausen die neigden naar het autoritaire, Pius XI en Pius XII, haalde hij opnieuw de dichte band aan tussen het pausschap en het Jezuietische Generaalschap. Ledóchowski, zorgde in feite voor de herleving van de oude Romeinse bijnaam die aan de Vader Generaal van de Jezuïeten werd gegeven : “de Zwarte Paus”. Net als Pius XII kan beschreven worden als de laatste van de grote Romeinse Pausen, zo kan Ledóchowski de laatste van de grote Romeinse Generaals van de Jezuieten genoemd worden. Er leek gedurende de jaren van Ledóchowski, Paus Pius XI, en Pius XII, geen echte grens tot wat zowel de Jezuieten als het Romeinse Katholicisme konden bereiken. Zelfs in de nazindering van Ledóchowski's lange regeerperiode en in het Generaalschap van zijn opvolger, Jean-Baptiste Janssens, leek de magische macht van het moment te blijven duren.

  Paus Pius XI stierf plotseling op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Paus Pius XI (1857-1939) – Witte Paus van 1922 tot 1939. Achille Ratti had juist voor het begin van de Tweede Wereldoorlog een encycliek uitgegeven, Humani Generis Unitas die de rassenpolitiek van het Nazi Duitsland aan de kaak stelde.  Paus Pius XI  Paus Pius XII  Jean-Baptiste Janssens

  Dat betekende zijn doodsvonnis, want de Zwarte Paus was klaar voor de tweede ronde met zijn kampioen Nazi Duitsland.
  Jean-Baptiste Janssens (1889-1964) werd Zwarte Paus in 1946 – Zwarte Paus van 1946 tot 1964. Net zoals Witte Paus Pius XII was hij een fanatieke Fatima Kruisvaarder. Ze zorgden er  samen voor dat de wereld tenminste een drietal keer aan de rand van een Derde Wereldoorlog stond. In 1948 in een kwestie over Berlijn, in 1952 in een kwestie over Korea en in 1956 met de Hongaarse revolutie. In 1958 veranderde generaal Janssens zijn taktiek : hij probeerde de ‘Trojaanse paard’-taktiek!! De Jezuïeten onder Paus Janssens beslisten dat ze niet genoeg controle hadden over het Witte Huis om een nucleaire oorlog met Rusland aan te gaan, zodat hun Generaal besliste om een oude taktiek toe te passen, de ‘Trojaanse paard’-taktiek. Met dit manoeuver probeert men de burcht van binnenuit in te nemen. Dit was met het Tweede Vaticaans Concilie.
  De dominante Paus Pius XII was het gewoon om bevelen te geven, niet ze op te volgen!! Eugenio Pacelli (1876-1958) was de Witte Paus van 1939 tot 1958. Hij werd in 1958 vergiftigd. De Zwarte Paus had een verborgen agent in de Pauselijke appartementen in het Vaticaan. Zij was een heel knappe Bavariaanse non, Josefine Lehnert of Moeder Pasqualina. Volgens de UPI, was ze een van de meest zeldzaam gefotografeerde vrouwen in de wereld. Ze heerste over het Vaticaan met ijzeren hand. Niemand zag de Paus zonder haar goedkeuring. Zij (1894-1983) was de huishoudster van Eugenio Pacelli sedert hun eerste ontmoeting in Mϋnchen, Duitsland in 1917.  Moeder Pasqualina

  28-01-2012, 21:43 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!