Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  28-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij zullen onmiddellijk vergeving ontvangen indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden. 17/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, jij moet weten dat alle zondaars, vooral diegenen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik hunker naar hun aandacht en ik wil hen in Mijn Hart bergen want Ik bemin hen. ZIJ ZULLEN ONMIDDELLIJK VERGEVING ONTVANGEN indien zij de moed zouden opbrengen Mij te roepen om hen uit hun ellende te bevrijden. Zij mogen Mij nooit vrezen, want Ik Ben altijd barmhartig. Zij zijn Mij dierbaarder dan zij die beweren Mij op aarde te vertegenwoordigen, maar die eigenlijk schijnheilig zijn, net zoals de Farizeeën dat waren.

  Geef Mij jullie hand. ONGEACHT WELKE DINGEN JULLIE GEDAAN HEBBEN, IK ZAL OVER JULLIE NEERDALEN. MIJN GEBED DAT NU VOOR JULLIE GEGEVEN WORDT, ZAL JULLIE IN MIJN HART BRENGEN EN IK ZAL IN JULLIE  VERBLIJVEN EN JULLIE ZULLEN GERED ZIJN. 

  Ga in vrede Mijn kind, want Ik zal hen die Mij om vergeving smeken nooit in de steek laten.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 20:52 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 107

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  107 Gebed : Red mij van het vuur van de hel 17/5

  Ik ben een vreselijke zondaar, Jezus.

  Door mijn handelingen heb ik anderen vreselijk doen lijden.  

  Als gevolg daarvan ben ik uitgestoten.

  Nergens op aarde word ik nog verdragen.

  Red mij uit deze woestenij en behoed mij voor de greep van de duivel.

  Sta mij toe berouw te hebben.

  Aanvaard mijn wroeging.

  Vervul mij met Uw kracht en help mij op te staan uit de diepten van wanhoop.

  Lieve Jezus, ik overhandig U mijn vrije wil, om met mij te doen zoals U verkiest, opdat ik kan gered worden van het vuur van de hel. Amen.

  Jullie Jezus

  28-05-2013, 20:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belgie en Luxemburg - Elisabeth

  Jezus : Wie zal zich in uw land tegen Satan verzetten? Op wie mag Ik rekenen? De kracht van Mijn Liefde is grenzeloos. Ik vraag u, samen te werken met Mijn Engelen. Wees Mijn getuigen, waar gij ook zijt. Ik zal u de kracht geven, die gij nodig hebt. Blijf in Mij door Mijn genade. Zij zal u gegeven worden, wanneer gij doet wat Ik u zeg. België, het land waar Mijn Moeder zo vaak gekomen is!! Zij heeft u gevraagd: "Geef aan Mijn Zoon de eerste plaats in uw hart". Vrede en orde zullen heersen wanneer uw harten zullen omgevormd zijn.

  In Beauraing heeft Zij u gevraagd: "Houdt gij van Mijn Zoon?" Gij hebt het niet begrepen, dat Zij aan u een totale liefde voor Mij vroeg, een onverdeelde liefde. De liefde, die u het werkelijke geluk, de werkelijke vreugde, en een weldoende vrede verschaft, wordt in overvloed geschonken aan hen, die Mijn Wil volbrengen. Bemin Mijn Wil. Het is in deze Wil, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest u zegenen.

  Jezus : Kind, denk eraan dat Mijn Heilige Moeder om u weent. Gij [in Luxemburg] - hebt uw God verwaarloosd en Hem vervangen door uw idool "het geld". Uw hart is even hard geworden als uw muntgeld. Gij bewaart uw waardepapieren achter slot en grendel. Ja, uw veiligheid [in geldzaken] zal vlugger aan het wankelen gebracht worden dan gij wel denkt. Pas maar op, dat gij door uw hoofd te verliezen [omwille van financiële moeilijkheden], ook niet uw ziel verliest. Het gevaar beloert u en gij rust op uw lauweren, denkend dat niets u kan overkomen. Gij zult moeten vluchten, en gij zult niet alles kunnen meenemen, want, anderen dan gij, zullen uw koffers wegnemen. Dan zult gij u Mij herinneren, en dan zult gij terug tot Mij komen, wanneer gij uw huis leeg gevonden hebt. Dan zult gij u herinneren, dat Ik uw Heer en God ben.

  28-05-2013, 20:41 Geschreven door Claudia  


  26-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 Geboden - 2

  5. Gij zult geen moord begaan :

  Als er aan de naaste in Liefde wordt gedacht, wordt dit gebod vanzelf nagekomen. Want de Liefde zal hem nooit schade berokkenen en nog minder hem naar het leven staan. Het gaat niet alleen maar om het leven ontnemen dat de mens op aarde leidt, maar het gaat ook om het ontnemen van de mogelijkheid zich positief te ontwikkelen. Want enkel op aarde kan de mens veranderen tot kind van God. Daarom laadt de mens een enorme grote schuld op zich, wanneer hij zich aan het leven van een ander vergrijpt, wanneer hij het met geweld afbreekt en daardoor van de ziel van die ander een genadegeschenk van Mij afneemt. Dan begaat hij een dubbele zonde, tegen de naaste en ook tegen Mij, zoals trouwens elke overtreding van het gebod van de liefde tot de naaste ook een overtreding is van de liefde tot Mij. Deze mens ontzegt zijn naaste op die manier ook Mijn Liefde die hem heeft geschapen.

  Het aardse leven ontnemen is nooit goed te praten, zelfs wanneer edele motieven de aanleiding zijn. Het leven van het lichaam werd alleen maar om reden van de ziel gegeven, zodat de ziel zich in dat lichaam in opwaartse lijn kan ontwikkelen. U mag het aardse leven van het lichaam niet als het voornaamste doel beschouwen en alleen daar aandacht aan schenken. Maar nog minder mag u het leven als onbelangrijk houden en menen dat u het naar willekeur mag beëindigen.

  Maar er zijn ook uitzonderingen :

  * waar dwang aanwezig is door aardse machthebbers (vb. soldaten in een oorlog)

  * waar de mens in nood handelt om zijn leven te behouden (zelfdefensie)

  * waar de mens zich innerlijk verzet, maar zich toch niet kan verzetten tegen het aardse gebod (vb. politie) Dan wordt alleen de instelling van die persoon, die een daad verricht tegen dit gebod, beoordeeld.

  opm. Waar de mens tegen het gebod zondigt vanuit zijn hart, wordt hij verantwoordelijk gesteld voor zijn daad.

  6. Gij zult geen echtbreuk plegen :

  Dit gebod omvat ALLES wat met vleselijke begeerten samenhangt.

  Het betreft : * De richting die de zinnen nemen.

                   * Het zich uitleven op seksueel gebied.

  Ik gaf daartoe het recht met de woorden : Ga en vermenigvuldig u. Ik heb de mensen zo geschapen dat het lichaam van man en vrouw verlangen naar vereniging. Het einddoel ervan is alleen de voortplanting, en omdat de mens een vrije wil heeft, staat het hem vrij zich te beheersen of zich ongeremd uit te leven.

  Elk uitleven en elk vervullen van de lichamelijke begeerten trekt de mens naar beneden en plaatst hem nog onder het dier, dat enkel zijn natuurdrift volgt, beantwoordend aan de natuurwet. De wil van de mens is vrij omdat hij zichzelf moet overwinnen. Hij moet zijn lichaam achterstellen om de ziel te helpen opwaarts klimmen.

  Zinnelijke driften zijn de grootste hindernis om de ziel te vergeestelijken. En nochtans heb Ik de mens zo geschapen dat de vleselijke begeerte hem erg kan aanpakken, wanneer hij zich door haar laat beheersen, als hij de wil niet heeft om weerstand te bieden aan de verzoekingen, waarachter steeds Mijn tegenstander staat. En echtbreuk is elke onkuise levenswandel, die een ongeoorloofd gedrag betekent tegen Mijn gebod om geslachtsdaden te stellen om menselijk leven te verwekken. Reine onzelfzuchtige liefde moet twee mensen de weg naar elkaar laten vinden, en de verwekking die in zo'n Liefde plaatsvindt, zal nooit zonde zijn, want ze beantwoordt aan Mijn eeuwige wet van ordening.

  Maar zonder Liefde is elke zinnelijke roes alleen maar het grootste gevaar voor de ziel. Het is de vleselijke lust van een eigenliefde van de hoogste graad, die elke onbaatzuchtige Liefde tot de naaste verstikt, want voor zo'n mens is niets heilig. Hij heeft geen respect voor de medemens en gebruikt hem alleen maar. Hij neemt wat niet van hem is en zondigt dus tegen het gebod van de naastenliefde.

  Degene wiens ziel er serieus naar streeft opwaarts te gaan, weet ook, dat hij zich niet ongeremd mag uitleven. Hij voelt dat de ziel omlaag wordt getrokken en dat ze ongelooflijk moet worstelen om weer een hoger niveau te bereiken. Een waar huwelijk zal nooit Mijn afkeuring ondervinden, anders zou Ik de mensen niet geschapen hebben om zich voort te planten. Maar de grenzen kunnen gemakkelijk overschreden worden en elk te buiten gaan is een inbreuk op de door Mij en door de natuurwet, gewilde echtverbintenis. Dus in het samenleven van man en vrouw met de voortplanting van het menselijk geslacht als doel. Maar Ik ken de geaardheid van de mensen. Ik ben op de hoogte van hun zwakheid van wil en de uitermate sterke invloed van mijn tegenstander. Ik verdoem hen niet die zondaars, maar Ik geef hun het gebod tot hun eigen voordeel en wie het naleeft, heeft ook de liefde tot Mij en tot de naaste. Hij zal de weg omhoog gemakkelijker beklimmen dan diegenen die hun lichamelijke driften de vrije loop laten tot schade van hun ziel.

  7. Gij zult niet stelen :

  U moet het eigendom van uw naaste eerbiedigen en het zelfs beschermen tegen zijn vijanden, omdat u anders geen liefde voor hem voelt. U moet uw naaste beminnen als uzelf en u zult diegene dankbaar zijn die uw eigendom eerbiedigt. U moet dus hetzelfde doen om ook de liefde van uw naaste te verwerven. Het betreft niet alleen aardse goederen. Ook geestelijk kunt u hem schade berokkenen, doordat u hem afpakt wat voor zijn ziel bevorderlijk is. Mijn genade komt aan alle mensen toe en wordt aan hen overgedragen.

  Wie dus in het bezit is van geestelijke goederen, heeft deze van Mij ontvangen. En ook de medemens komt hetzelfde recht toe zijn honger eraan te stillen. U mag hem dit recht niet onthouden door hem af te pakken wat ook voor hem is bestemd. U neemt hem af wat ook hem toebehoort, zelfs wanneer hij het nog niet in bezit heeft genomen. Door uw handelswijze bewijst u geen Liefde te betonen voor uw naaste en nog minder voor Mij. Elke vermindering van geestelijke of aardse goederen valt onder dit gebod en elk veronachtzamen van de Liefde tot de naaste valt op u terug. Want u zult ontvangen met de maat waarmee u meet en u zal ontnomen worden wat u de mensen ontneemt. Daarom zult u naar ziel en lichaam het loon ontvangen dat u verdient.

  8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen :

  Er moet steeds zuivere waarheid uit uw mond komen. Nooit mag u door een leugen uw naaste schade berokkenen in zijn aanzien en in zijn positie onder de medemensen. Elke lastere is dus een zonde tegen dit gebod. Door elke leugen over zijn naaste, brengt de mens zijn naaste schade toe en handelt hij zonder liefde en zonder rechtvaardigheid.

  Als u moet getuigen over uw naaste, wees dan waarheidsgetrouw en vol liefde jegens hem. Probeer zijn fouten te begrijpen en hem vol liefde erop te wijzen. Misbruik zijn zwakheid niet ten voordele van uzelf, doordat u hem probeert te kleineren tot uw eigen voordeel. Door een onbedachtzaam woord kunt u de naaste schaden en de gedachte om te vergelden wordt wakker in hem. Dit verstikt elke liefde en maakt de mens zondig. Elk oordeel over uw naaste dat niet volgens de waarheid is, is een grove schending van dit gebod. Er ontbreekt liefde en het strekt u, mensen niet tot eer.

  9. Gij zult het huis van uw naaste niet begeren : zie hieronder

  10. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren :

  De mensen die nog de materie begeren, begeren die ook met al hun zinnen. Het doel van het leven op aarde is echter het overwinnen van de materie, het loslaten ervan en het doden van elk verlangen naar alles wat de wereld de mens biedt. Enkel door het overwinnen ervan, bereikt de ziel de rijpheid die nodig is om binnen te gaan in het geestelijke rijk. Het begeren van aardse zaken hindert mensen bij hun positieve ontwikkeling en kan gemakkelijk tot zonde leiden. Want de begeerlijkheid probeert het verlangde voorwerp te bezitten en vaak op onrechtmatige wijze. Hoe groter en sterker een hartstocht voor aken die het lichaam genoegen bereiden, hoe meer het denken en streven van de mens daarop gericht is. Het kan slechte driften en eigenschappen in de mens opwekken die schadelijke gevolgen hebben voor de medemens.

  Elk bezit van de medemens moet voor u heilig zijn en u mag niets proberen toe te eigenen wat uw naaste toebehoort. Alleen al de gedachte en het verlangen eraan, het van hem af te nemen is een zonde en verraadt zijn wil. In zijn ziel is er dan geen Liefde voor zijn medemens te bespeuren. Hetzelfde recht dat u tegenover hem handhaaft om uw rijkdom te eerbiedigen, moet u ook hen toekennen. U moet zich verheugen wanneer het uw naaste goed gaat en hem helpen zijn bezit te vergroten, dan voert u strijd om de materie te overwinnen met succes, dan verwerft u meer schatten dan u ooit van uw naaste zou kunnen nemen. Want de liefde tot de naaste wordt beloond door Mijn Liefde en deze geeft u een onvergankelijke schat aan genade die tegen alle aardse goederen en vreugden opweegt. Enkel door de Liefde wordt u zalig. Amen.

  26-05-2013, 22:44 Geschreven door Claudia  


  24-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overleden dierbaren  Voor de mensen die iemand hebben verloren :

  laat zoveel mogelijk H. missen opdragen voor hun zieleheil, is hun ziel in orde dan zijn de H. missen dienstig voor andere overledenen

  24-05-2013, 23:17 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  19 mei 2013, 15.25 u.
  BLIJF IN DE MOEILIJKE MOMENTEN DIE JULLIE MOETEN ONDERGAAN STANDVASTIG IN HET GELOOF, VERLIES NOOIT JULLIE VERTROUWEN EN HOOP OP GOD!

  OPROEP VAN SINT MICHAËL AAN DE KINDEREN VAN GOD

  Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

  Moge de vrede van de Almachtige met jullie allen zijn.

  Broeders, bidt voor de plaatsbekleder van Christus, want hij zal belangrijke beproevingen kunnen verwachten tijdens  zijn pontificaat. Op verzoek van  Onze Vrouwe en Koningin zal Mijn Vader niet toestaan dat de oorlog nu reeds zal uitbreken, alles zal worden vertraagd voor een korte periode, volgens jullie tijd. Verwaarloos jullie gebeden niet, bidt voortdurend, want het kwaad ligt op de loer en omsingelt jullie en zoekt naar manieren om jullie verloren te laten gaan. Bidt voor elkaar en vorm kettinggebeden om de bolwerken van het kwaad te verzwakken. De heerschappij van de prins van deze wereld loopt op haar eind, hun aanvallen worden heviger en daarom moeten jullie gesterkt worden in gebed, met jullie wapenrusting goed gesmeerd en sterk, zodat jullie de aanvallen van het leger van mijn tegenstander kunnen weerstaan.

  Broeders, de tijd van beproevingen staat op het punt te beginnen, jullie zullen worden beproefd in geloof, liefdadigheid, nederigheid en gehoorzaamheid, maar bovenal in liefde. Lees het Woord van God dikwijls en mediteer daarover, opdat jullie de beproevingen van het geloof, waaraan jullie zullen worden onderworpen, kunnen doorstaan. De uiteen gedreven kudde loopt het gevaar om verloren te gaan, blijft verenigd in gebed en standvastig in het geloof, omdat moeilijke dagen zullen volgen waar jullie de pijn van de zuivering, die jullie zullen voelen in lichaam, ziel en geest, zult moeten verdragen. Houdt vol, houdt vol, zodat jullie de kroon van het leven mogen verkrijgen.

  Aanvaardt alle tegenslagen die jullie ten deel zullen vallen en offer ze op aan God.  Houdt je hoofd koel, bedenk dat alles deel is van jullie zuivering. Wee de aardbewoners die weigeren de stem van God te horen, want hun rampspoed zal enorm zijn. Zonder God zijn jullie niets. Zonder Hem zullen jullie de beproeving niet kunnen doorstaan. Blijf in de moeilijke momenten die jullie moeten ondergaan standvastig in het geloof, verlies nooit jullie vertrouwen en hoop op God! Mijn Vader zal de mensheid testen en de tegenstander toestaan om jullie geloof op de proef te stellen. Liefde voor God en jullie broeders zal jullie kracht zijn in de dagen van de beproeving. Helpt elkaar wanneer de hongersnood komt en wanneer jullie geloof op de proef wordt gesteld, houdt dan stand en blijf trouw aan God. Wanneer jullie rampen en natuurgeweld doorstaan, loof dan God. Sta niet toe, als jullie worden beproefd met de microchip, het teken van het beest, te worden gemerkt, weet dat Mijn Vader jullie niet zal verlaten. Hij zal het voedsel zijn voor Zijn getrouwe volk. Blijf kalm wanneer de vervolgingen beginnen en laat je leiden door Onze Vrouwe en Koningin en door mij; er zal jullie niets overkomen wanneer je vertrouwt op onze bescherming. Bedenk dat alles in die periode geschiedt volgens de wil van mijn Vader.

  Geloof, Liefde, Nederigheid, Liefdadigheid, Gehoorzaamheid, Volharding en Vertrouwen op de Heer zijn de krachten, die jullie tot Gods Volk zullen maken. Erfgenamen van mijn Vader, reken op mij, wanneer jullie je zwak voelen, roep mij aan en ik zal jullie opbeuren; ik zal met mijn Vaders heerscharen komen om voor jullie te strijden. Wees daar zeker van!
  Broeders, we kennen jullie tere en zwakke menselijke gesteldheid, roep ons aan en wij komen jullie graag te hulp, wij zijn Aartsengelen en Engelen van de hemelse koren, Roep ons, dat is zeer krachtig in geestelijk oorlogsvoering; demonen vluchten bij iedere aanroeping, die jullie met geloof doen, wij zijn er om jullie van dienst te zijn, roep ons aan met dit gebed: “Heilige Aartsengelen en Engelen van de Hemelse Heerscharen, kom ons te hulp, wij vragen dit in de Heilige Naam van Jahweh, onze Vader en jullie Vader. Geef ons jullie bescherming en jullie hulp voor alle momenten, opdat wij mogen volharden in het geloof en de eeuwig glorie zullen bereiken. AMEN.”
  Wie is  als God. Niemand is als God.

  Jullie Broeder Michaël, en de Aartsengelen en Engelen van de Hemelse koren.

  Dank zij God, want Hij is Goed en Zijn Barmhartigheid is zonde einde. Alleluia, Alleluia, Allelluia, AMEN

   

  13 mei 2013, 9.45u

  BID VOOR DE GEESTELIJKE STRIJD DE DROEVE GEHEIMEN VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS, DE ROZENKRANS VAN HET KOSTBAAR BLOED EN DE ROZENKRANS VAN DE HEILIGE WONDEN VAN MIJN ZOON.

  OPROEP  VAN DE VROUWE  VAN ALLE VOLKEREN AAN DE KATHOLIEKE WERELD

  Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie allen.

  De afkondiging van mijn vijfde dogma zal het begin zijn van jullie vrijheid. Mijn vijfde dogma is de nederlaag van mijn tegenstander; dat is de reden, mijn kindertjes, waarom mijn tegenstander zoveel obstakels en belemmeringen heeft opgeworpen tegen mijn titel van Vrouwe van alle Volkeren,  omdat hij weet dat hij zal worden verslagen. Ik vraag jullie, mijn lieve kinderen dat jullie bij de intenties bij het bidden van de rozenkrans deze belangrijke smeekbeden voegen:

  1.   Voor de verkondiging van het vijfde Mariale dogma (Maria Middelares, Mede-verlosseres en voorspreekster, Vrouwe van alle Volkeren),

  2.   Voor de toewijding van Rusland,

  3.   Voor paus Franciscus en de Kerk,

  4.   Voor vrede op de wereld,

  5.   Voor de triomf van mijn Onbevlekt Hart.

  Op de hoogte van Megiddo zal jullie slavernij eindigen; op die plaats zal de eindstrijd plaatsvinden voor jullie vrijheid, en waar mijn tegenstander zal worden verslagen en met al zijn kwade strijders van het aanschijn van de aarde worden verdreven. Vermeerder jullie gebeden, want des te meer rozenkransgebeden, vasten, boeten en offers jullie zullen doen, des te groter zal de nederlaag van mijn tegenstander zijn. Bidt voor de geestelijke strijd de droeve geheimen van mijn Heilige Rozenkrans, de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en de Rozenkrans van de Heilige Wonden van mijn Zoon.

  De drie rozenkransgebeden breken de vernietigen de vestingen die mijn tegenstander op deze wereld heeft geplaatst en zij bevrijden jullie van zijn aanvallen op jullie wezen: lichamelijk, psychisch, biologisch en geestelijk. Het gebed  van deze rozenkransen bevrijd gepijnigde zielen en geeft het de vrede terug. Ik geef, mijn lieve kinderen, dit krachtige wapen om de worden verlost van de geestelijke ketenen waarmee mijn tegenstander jullie in slavernij heeft gebracht. Bidt deze drie rozenkransen en de legers van het kwaad zullen worden verslagen; vast, doe boete en ontvang het Lichaam en Bloed van mijn Zoon zo vaak jullie kunnen, opdat jullie zullen versterkt zullen worden om de aanvallen van mijn tegenstander en zijn leger van het kwaad moedig tegemoet kunnen treden. Volg deze aanwijzingen en breng ze in de praktijk om als overwinnaar in jullie geestelijke strijd van alle dag te voorschijn te komen.

  Telkens wanneer jullie bidden en de geestelijke strijd aangaan, vraag ik jullie om je te verenigen met:

  1.   De Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest),

  2.   Mijn Onbevlekt Hart en mijn allerzuiverste echtgenoot Jozef,

  3.   Jullie engelbewaarder en alle engelbewaarders,

  4.   H. Michaël, H. Gabriël, H. Rafaël en de hemelse legerscharen,

  5.   Het Zegerijk, Zuiverende en Strijdbare Leger.

  Verenigd in gebed, zullen wij het Grote Leger van God vormen dat de vijand en zijn leger van het kwaad zal verslaan. Het uur van jullie vrijheid is nabij, vreest niet, verzorg jullie aandeel, dat is bidden, en de hemel zal jullie de overwinnen schenken. Voorwaarts, mijn Grote Mariale Leger, en geen stap terug!

  Julle Moeder en Vrouwe leidt jullie naar de vrijheid. Moge de Vrede van God met jullie zijn en mijn Moederlijke bescherming jullie bijstaan.
  Jullie Moeder, Maria, Vrouwe van alle Volkeren.

  Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

  24-05-2013, 23:01 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 10 Geboden

  De Tien Geboden

   

  Alle geboden worden nagevolgd in deze 2 wetten en zijn dus belangrijker dan de 10 geboden, die slechts een beperkende lijst zijn :

   

  HEB GOD LIEF BOVEN ALLES EN

  DE NAASTE ALS JEZELF

   

  Achtergrond : de 10 Geboden werden aan Mozes gegeven om de mensen in alle duidelijkheid het verkeerde van hun levenswandel voor ogen te houden. De mensen waren toen zo verblind in die tijd dat elk gebod afzonderlijk moest worden gegeven om hun verkeerde levenswandel duidelijk te maken. Maar dit was een beperkende lijst. Jezus Christus heeft de algemene versie ingevoerd die door ieder mens moet worden vervuld, wil hij aan de Goddelijke Wil voldoen.

  De 10 Geboden zitten dus vervat in deze 2 wetten van Liefde.

   

  Uitleg van God bij de 10 Geboden :

  1. Gij zult naast Mij geen andere goden hebben :

  U moet uw volledige Liefde schenken aan slechts een Iemand en dat ben Ik, uw God, Schepper en eeuwige Vader. Want vanuit deze Liefde vormt zich uw levenswandel, uw wil en inzicht. Al het andere wat een mens nog begerenswaardig toeschijnt zijn afgoden, die de Liefde tot Mij, uw God, verminderen en daarom niet naast Mij kunnen worden geduld.

  Wie Mij boven alles liefheeft, heeft alles gewonnen :

  * Mijzelf

  * Mijn Liefde

  * Eeuwig leven in Mijn nabijheid

  Dit gebod omvat ook de Liefde tot de naaste, want ook de Liefde tot datgene wat Ik geschapen heb, is een getuigenis van de Liefde voor Mij.

   

  2. Gij zult de naam van de Heer uw God niet misbruiken :

  Ik wil dat u zich met Mij verenigt. Ik wil dat u naar Mij roept, omdat u daardoor uw wil voor Mij laat blijken. Ik wil dat u Mij nooit uit uw gedachten bant en dat Ik voor u het eerste en het laatste ben. Deel alles met Mij wat u bezig houdt en vraag Mij om raad. Vertrouw Mij alles toe en volg Mijn Wil op. Ik wil niet dat u Mijn naam in de mond neemt zonder dat uw hart erbij is betrokken, omdat Ik niet wil dat u een schijnleven leidt. Het is een schijnleven als u zich tegenover de mensen wilt voordoen als Mijn kinderen die Mij innig zijn toegedaan, terwijl u in werkelijkheid ver van Mij bent verwijderd. Ik wil niet dat u Mijn naam in het openbaar uitspreekt en de vereniging met Mij helemaal onmogelijk maakt door uw houding en levenswandel die niet overeenstemmen met Mijn Wil. Uw houding blijft daarom voor de medemensen verborgen, omdat u zich voortdurend van Mijn naam bedient om hen te misleiden.

   

  Het is beter voor u dat u zich dan duidelijk van Mij afkeert, omdat dan duidelijk is dat u geen inzicht heeft. Terwijl u door het noemen van Mijn naam toegeeft dat u wel degelijk beseft wie Ik ben, maar Mij in uw hart bestrijdt. U kunt Mij niet misleiden maar wel uw medemensen. Zo speelt u een spel van leugen en verraad tegenover Mij. U gebruikt Mij dan als dekmantel van uw verkeerde levenswandel. U sticht dan verwarring bij hen die nog geloven en voor wie Ik het hoogste en volmaakste Wezen ben. Daarom is elk noemen van Mijn naam zonder ernst, een aanleiding om gelovigen te tarten, waarvoor Ik verantwoording eis. Het is een minachting voor Mij. U erkent Mij niet en toch misbruikt u Mij om uw eigen (slechte) ingesteldheid te verdoezelen.

   

  Heilig de naam van Jezus :

  Vol van liefde en met volledige aandacht moet u de naam Jezus uitspreken, hij moet voor u het heiligste zijn, u moet hem in uw hart dragen, hij moet voor u de ster zijn die in de donkere nacht schijnt en de zon die helder straalt en u het leven geeft. Zijn naam moet geheiligd worden, want hij bergt een grote kracht in zich voor diegene die hem gelovig uitspreekt en deze kracht ontvangen wil. U zult krijgen wat u in Zijn naam vraagt, want Hij heeft u deze belofte gegeven, in Zijn naam zult u, die als Zijn volgelingen, de mensen de kracht van het geloof wilt bewijzen, wonderen verrichten. U zult in staat zijn het kwade uit te bannen onder het aanroepen van Zijn naam, want niets kan Hem weerstaan en de machten der duisternis trekken zich voor Hem terug, ze vrezen Hem en Zijn Macht.

   

  En als u gebruik maakt van Zijn naam, om voor Hem werkzaam te zijn, zal uw arbeid ook gezegend zijn, want Hij staat u terzijde en Zijn genade overstroomt u, Zijn naam al uw wapen zijn in de strijd tegen uw vijanden, die Zijn naam willen beledigen, die Hem niet erkennen en Hem openlijk de oorlog verklaren. En u zult dit wapen moeten gebruiken als u in erge nood terecht komt, waar aards ook geen hulp mogelijk lijkt, roep Hem dan aan, spreek Zijn naam gelovig uit, geef u aan Hem over en Hij zal u redden, want Hij is overal waar Zijn hulp wordt afgebeden en Zijn macht is groter dan de macht van Zijn vijanden.

   

  God laat niet met Zich spotten. Zijn Liefde is zonder grenzen, maar als de mensen tegen Hem Zelf ingaan, zijn hun harten verhard en zijn ze zelf een prooi van satan, die zich van hun wil bedient om Jezus Christus te bestrijden en tegen Hem en Zijn woord in te gaan. Maar Zijn Macht is groter en gaat ook op diegenen over die gelovig Zijn naam uitspreken als ze in nood zijn. Treed daarom op tegen hen die spotten en probeer ze te vermanen om dit te stoppen, zodat ze niet voor eeuwig verloren zijn.

   

  3. Gedenk de sabbat : heilig hem :

  Heilig de rustdag : uw aardse leven is u voor een bepaald doel gegeven nl. dat u er ernstig naar moet streven zich te verenigen met Mij. U moet de brug naar Mij betreden en de wereld achter u laten. U moet zich naar de geestelijke wereld verplaatsen door beschouwingen, door innig gebed, door een stille communicatie met Mij. U moet dus in uw hart een ware rustdag houden en een rustpauze inlassen in het jagen en jachten voor de wereld, waarin u leeft. U bent geen slaven van de wereld!

   

  U zult Mij als uw Heer moeten zien en Mij alleen dienen. Las daarom vaak een uur van rust in, een uur waarin uw gedachten bij Mij vertoeven, ook wanneer u uw aardse plicht vervult en ononderbroken bezig bent. Hoe meer u zich van de wereld los kan maken, hoe vaker u met Mij in gedachten bent verenigd. U erkent Mij dan als uw God en Vader van eeuwigheid en met dit gebod vervult u dus het heiligen van de rustdag en tevens ook het gebod van liefde tot Mij.


  4. Eer uw vader en uw moeder :

  U moet uw ouders eren en hun als kind uw liefde betonen en steeds hen gehoorzamen. U moet er steeds aan denken dat zij u in onbaatzuchtige liefde tot mensen vormen en het u dus mogelijk maken de gang door het aardse leven te gaan om u positief te kunnen ontwikkelen. Ze kregen van Mij deze taak toegewezen en u zult hen dus de liefde moeten geven die zij u overeenkomstig de natuurwet betonen en die hen in staat stelt lichamelijk en geestelijk voor u te zorgen. Aan hen dankt u uw leven en u moet dus hen eren en hun zorgen voor u, aan hen vergelden tot het einde van hun leven. Dan zal Ik u ook welgevallig met Mijn Liefde bedenken, want u bewijst door de liefde tot uw ouders dat u een warm en liefdevol hart hebt. Als u Mij dan herkent als uw hemelse Vader, van Wie alle schepselen zijn uitgegaan, zal uw hart ook voor Mij in Liefde kloppen.

  Ik wil u allen tot Mijn ware kinderen maken. Alleen de Liefde maakt u tot Mijn kinderen en wie zijn ouders liefheeft en eert zal ook Mij liefhebben en door Mij worden gezegend.

  Vergeet niet dat uw Liefde ook voor uw naaste moet gelden. En wie is uw naaste? Alle mensen met wie u in aanraking komt. Uw Liefde moet niet alleen uw ouders betreffen, maar moet allen toebehoren.

  24-05-2013, 16:44 Geschreven door Claudia  


  22-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wereld zal zich verheugen, want samen met Mijn Kerk te Rome zullen de Joodse naties geveld worden 17/5/2013

  Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet, nu Ik, helemaal opnieuw, de doodsangst herbeleef die Ik in de Hof van Olijven doorstond.

  Toen werd Mijn pijn, teweeggebracht door de duivel die Mij visioenen van de toekomst liet zien, veroorzaakt door het heidendom dat in jullie tijd over de aarde zou razen. Ik was Mij toen bewust, net zoals nu kan gezien worden, van de haat die in de wereld bestaat voor Mij, Jezus Christus.

  Mijn lijden is verergerd door het feit dat de mensheid nog steeds niet ten volle het offer begrijpt, dat Ik gebracht heb voor hun zielen. Mijn kruisiging diende om elke generatie te redden, inclusief die in de wereld van vandaag. Mijn pijn is groot in deze tijd en Mijn lijden, Mijn dochter, wordt in jou en andere slachtofferzielen gemanifesteerd, zodat Ik de meest geteisterde zielen onder jullie kan redden.

  Ik ween bittere tranen en Mijn Hart zwoegt omdat de zonde verspreid wordt in jullie landen door wetten, die onschuldige zielen in bekoring zullen drijven. ZIJ ZULLEN NIET ALLEEN VOELEN DAT ZONDE NU KAN GERECHTVAARDIGD WORDEN, OMDAT DE WETTEN IN HUN LANDEN ZE DOOR DE VINGERS ZIEN, MAAR ZIJ ZULLEN ER OOK VAN BESCHULDIGD WORDEN DE WETTEN VAN HUN LAND TE VERBREKEN WANNEER ZIJ MIJN HEILIG WOORD IN ERE HOUDEN.

  O hoe misleid zijn jullie. Hoe ver zijn jullie van Mij afgedwaald. Hoezeer beledigen jullie Mij. Zij die verantwoordelijk zijn voor het verkondigen van Mijn Woord, luister nu naar Mij. Het is jullie plicht om Mijn heilig Woord te allen tijde te beschermen. JULLIE GELOFTE IS MIJN WOORD EN MIJN LEER TE GEHOORZAMEN, ZOALS ZIJ VERVAT ZIJN IN DE STICHTING VAN MIJN KERK OP AARDE. WIJK NOOIT AF VAN DE WAARHEID. Bereid jullie zielen voor, want weldra zullen jullie tegen jullie wil gedwongen worden om Mij in de Sacramenten te ontkennen. Jullie moeten altijd waakzaam blijven voor de grote veranderingen die op komst zijn.

  Tot de hele mensheid doe Ik een oproep om Mijn stem te beantwoorden, de stem van de waarheid, de stem van liefde, de stem van jullie Meester. Weldra zullen jullie Mij zien. Dan zullen de spinnenwebben voor jullie ogen weggeveegd worden en dan zal de waarheid duidelijk worden. Wanneer de dag van Mijn barmhartigheid daagt, moeten jullie weten dat Mijn Tweede Komst zeer vlug daarna zal plaatsvinden. En terwijl Ik ernaar hunker dat jullie allen zich tot Mij zouden wenden, ween Ik tranen van verdriet voor de zielen die voor Mij verloren zijn.

  Ik moet diegenen verwittigen die Mij trachten te stoppen bij de redding van de zielen, dat Ik jullie zal straffen, indien jullie het Woord van God blijven tarten. Ik verwijs niet naar deze boodschappen, hoewel Ik verdrietig ben dat jullie niet naar Mij willen luisteren, maar naar de afschaffing van Mijn heilig Woord in jullie naties.

  Het Licht zal vechten met de duisternis. Het Licht van God houdt jullie in leven. De duisternis vernietigt jullie. Mijn Licht zal stralender en stralender worden totdat Mijn Heilige Eucharistie wordt verbannen. Dan zal het wegsterven. DAN ZAL MIJN KERK AFBROKKELEN EN LIJKEN TE STERVEN. DE WERELD ZAL ZICH VERHEUGEN, WANT SAMEN MET MIJN KERK TE ROME, ZULLEN DE JOODSE NATIES GEVELD WORDEN. Dat zal het grootste bedrog zijn dat de mensheid zal overkomen en zij die deze kwade vorm van heidendom aanvaarden, zullen in de vloed worden meegesleurd. Maar dan, na het vuur dat de aarde zal schoonvegen, zal Mijn Kerk opnieuw oprijzen in haar volle luister. Dat zal het einde zijn voor de zondaars die Mijn hand weigeren, maar het begin van eeuwig leven voor hen die Mij beminnen.

  Jullie Jezus

  22-05-2013, 17:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Mij alleen komt de liefde, niet de haat 16/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, HET ZAL DOOR DE KRACHT VAN DE LIEFDE ZIJN DAT DE MENSHEID KAN EN ZAL GERED WORDEN. De liefde waarover Ik spreek is Gods liefde, die in de harten van de mensen vloeit. Gods liefde is aanwezig in de harten van al Zijn kinderen, ook in hen die Hem ontkennen. Het zal jullie liefde voor elkaar zijn, die jullie zal steunen tijdens de beproevingen die  op komst zijn. Betoon liefde en barmhartigheid tegenover jullie naaste en wees vriendelijk voor de arme, de zwakke en de hulpeloze en Ik zal jullie voor eeuwig tot de Mijnen maken.

  Diegenen onder jullie die anderen wreed behandelen, die leed doen aan hen waarover jullie  heersen en die kwaad spreken over anderen, jullie zullen zoals lege vaten zijn met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten altijd Mijn Leer volgen. VAN MIJ ALLEEN KOMT DE LIEFDE, NIET DE HAAT. Zij die zeggen Mij te eren en kwaad spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord hoog te houden en Mij Naam te beschermen – zij eren Mij niet. Zij beledigen Mij en hun schaamte zal duidelijk worden op de Grote Dag. Denk nooit, nog geen moment, dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want indien jullie geen liefde hebben voor anderen dan ontkennen jullie de gave die vrijelijk aan al Gods kinderen gegeven is. Wanneer jullie Mij werkelijk beminnen, zullen jullie anderen met liefde en respect behandelen. Wanneer jullie wreed zijn tegenover anderen, kwaad over hen spreken of hen onterecht bekritiseren, dan verwerpen jullie de liefde die Ik in jullie heb uitgestort. In plaats daarvan is er haat. HAAT VOOR EEN ANDER MENS KOMT VAN SATAN. Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, dan verwijderen jullie je van Mij en zullen jullie in je ziel diep verontrust zijn.

  Wanneer jullie anderen in Mijn Naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie handelingen en daden van naastenliefde. Liefde tot God, beleefd overeenkomstig Zijn wensen doorheen Zijn kinderen, kan de mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. SATANS MACHT WORDT IN EEN OOGWENK VERNIETIGD WANNEER JULLIE LIEFDE BETONEN AAN ANDEREN DIE JULLIE SLECHT BEHANDELEN. Jullie moeten veel moeite doen om toe te laten dat de liefde jullie omhult, zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen doorgeven.

  Liefde verwekt liefde in anderen. Liefde brengt liefde. Liefde brengt vergeving. Liefde vernietigt het kwaad. Zonder liefde zal het kwade welig tieren.

  Jullie Jezus

  22-05-2013, 17:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn 15/5/2013

  God de Vader : Mijn liefste dochter, DE GEEST VAN GOD WORDT OVER DE AARDE UITGESTORT OP EEN WIJZE ZOALS NOOIT VOORDIEN GEBEURD IS.

  Om Mijn geliefde kinderen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs, dat op hen ligt te wachten, omhul Ik hen met de Geest van waarheid. Sommigen zullen het met open armen aanvaarden en dankbaar zijn voor zulke zegeningen. Anderen zullen weigeren omdat zij hun hart niet willen openen.

  Mijn grote tussenkomst om de mensheid te redden is begonnen en de snelheid van Mijn acties zal voor allen duidelijk zijn. DE WONDEREN DIE DOOR MIJ, JULLIE ALMACHTIGE VADER, WORDEN TOEGESTAAN ZULLEN WIJDVERSPREID ZIJN EN ER ZAL OVER GESPROKEN WORDEN. Zij zullen meer bekeringen teweeg brengen. Vervolgens zullen, net zoals de Geest van Mijn liefde zich verspreidt, ook de inmengingen van de duivel en zijn cohorten toenemen.

  MIJN HAND ZAL DE BOOSAARDIGE DADEN TEGENHOUDEN VAN HEN DIE MIJN KINDEREN OORLOG, ZIEKTE, MOORD EN ABORTUS WILLEN OPLEGGEN. Mijn hand zal ook neerkomen op hen die de trouwe volgelingen van Mijn geliefde Zoon kwellen en op hen die Zijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie proberen af te schaffen.

  Luister nu naar Mijn oproep. Al Mijn kinderen zullen naar Mijn barmhartigheid getrokken worden. Zij die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen Mij. Zij die Mijn Zoon beledigen kunnen niet tot Mij komen. Zij die Zijn Leer hekelen en de waarheid verdraaien, wijzen Mijn bestaan af. Jullie kunnen niet eigen wetten maken en tegelijk Mij gehoorzamen. Noch kunnen jullie de zonde verschonen en dan verwachten Mijn gelaat te aanschouwen. 

  Indien de zonde niet afneemt, zal Ik die naties straffen die verantwoordelijk zijn voor de zonden waarmee zij Mij beledigen. Net zoals Mijn Heilige Geest onverminderd verder gaat, zo zal ook Mijn tussenkomst plaatsvinden om te voorkomen dat de zonde zich verspreidt.

  Al deze veranderingen zullen tegelijkertijd gezien worden. Spoedig daarna, wanneer elke poging zal ondernomen zijn door Mijn Zoon, doorheen Zijn Kerk en Zijn leerlingen, om de waarheid te verspreiden, zal de dag komen dat Mijn Zoons grote barmhartigheid over de mensheid zal neerkomen. Dan, niet lang daarna, zal de Dag van het Oordeel komen.

  Bereid jullie NU voor, Mijn kinderen, want die dag kan op elke moment komen. Alleen zij die Mijn geboden onderhouden en berouw hebben over hun zonden, kunnen en zullen gered worden.

  Jullie geliefde Vader

  God de Allerhoogste

  22-05-2013, 17:15 Geschreven door Claudia  


  20-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God, Uw Vader - 2

  Ik voldoe al uw behoeften die u als Mijn kinderen hebt en dan kunt u ook de waarheid van Mijn Woord merken. Als je werkelijk Mijn kinderen bent zijn uw behoeften klein, terwijl de kinderen van de wereld grote eisen stellen. Ik moet ze dan weigeren omwille van henzelf.

  Maar Ik laat Mijn kinderen zeker geen gebrek lijden, want ze moeten altijd de Liefde van hun Vader in de hemel voelen. Ze moeten vertrouwd raken in het besef van Mijn Liefde en hun geloof moet zo'n kracht bereiken, dat Ik hun alles kan geven wat ze vragen omwille van hun diep geloof. Twijfel dus niet aan Mijn Liefde of aan Mijn Macht, want dan maakt u de verhoring van uw gebed onmogelijk. U hoeft echt niet te lijden of aardse noden te ondergaan, wanneer u over een geloofskracht beschikt die het gevolg is van onbaatzuchtig werken in de Liefde.

  Mijn kinderen, wees niet bang, dat Ik u Mijn Liefde ontneem en trek geen verkeerde besluiten, wanneer u rondom u tegenbewijzen lijkt te zien van Mijn Liefde. Alle mensen zijn Mijn schepselen, die Ik naar de gelukzaligheid wil leiden, maar alle gaan verschillende wegen en Ik moet hen dan ook verschillend bedenken. Mijn leiding is niet altijd hetzelfde, maar het doel is wel altijd en eeuwig hetzelfde: de mensen naar Mij trekken.

  Geloof dat Ik de Liefde, maar ook de Wijsheid en Geloof ben en dat Ik goed weet wat ieder afzonderlijk tot het heil brengt. Vergeet niet, dat Ik meer oog heb voor de ziel van de mens, dan aan zijn lichamelijk welzijn. Niettegenstaande Ik ook ieder bijsta in zijn aardse noden, als hij in vol geloof tot Mij komt en naar Mij vraagt. Dan zal hij een wonderbare gebedsverhoring vinden, omdat een gelovige alles bij Mij bereikt. Alleen: verzet u niet, trotseer Mijn Liefde niet, maar buig eerder voor Mij en Mijn Wil, want ik doe echt alleen het beste, alleen wat u tot zegen strekt.

  U kan zich steeds aan Mijn leiding toevertrouwen en u kan haar ook altijd bemerken als u er maar op let. Geen enkele stap gaat u alleen, zolang u Mij niet uit uw gedachten terzijde schuift en zolang u uw best doet et Mij en voor Mij te leven. Streef er altijd bewust naar om bij Mij te komen. Zie daarom in elke gebeurtenis Mijn leiding en verlaat u op Mij, want wie Mij tot zijn Vertrouweling uitkiest, vindt in Mij de trouwste Vriend, de liefdevolste Gezel, de zorgzaamste Vader en Beschermer, die door niemand op aarde kan worden vervangen. Daarom wil Ik door u bemind worden zoals Ik u liefheb. Ik wandel steeds naast u. Als u Mij eenmaal tot Leidsman hebt verkozen, leid ik u de juiste richting uit. Ik zal alles op u afsturen dat helpt uw ziel positief te ontwikkelen.

  Als u dit geloof levend kunt laten worden in uzelf, dan zult u waarlijk in zorgeloosheid en vrede uw levensweg gaan, want Ik zorg voor u en Ik heb alles uitstekend voor u geregeld. Alles dient tot uw voordeel, zelfs lijden en nood levert voordeel op voor uw ziel, als u Mij maar in uw hart draagt. Dat wil zeggen als uw gedachten met Mij verbonden blijven en u Mij niet zou willen verliezen. Want alleen dit willen maakt u dierbaar voor Mij. En wie eenmaal deze wil in zich heeft, zal Mij nooit meer kwijt raken en Ik zal voortdurend bij hem zijn. Hij zal voortdurend Mijn Liefde en zorg voelen. Nooit zal hij nog alleen en verlaten zijn, steeds zal hij in Mij de Vertrouwde vinden, bij Wie hij steeds zijn hart kan uitstorten. En Ik zal steeds woorden van liefde en troost hem inblazen. Bovendien sta Ik hem altijd met raad en daad bij.

  Kom dus in Mijn armen waar u een goed heenkomen kunt zoeken als u belast en beladen bent. Vertrouw Mij! Mijn Liefde wil u allemaal omringen! Ik zal niemand van Mij afstoten die in zijn nood tot Mij komt en Mij om hulp vraagt, zelfs al ploetert hij in zonden. Ik wil u vrij maken van zonde en schuld. U moet alleen maar naar Mij komen. Ik wil u kracht schenken, uw wonden helen en zwakken sterker maken. Ik wil in alle harten hoop en vertrouwen wekken. Ik wil Mijn genaden uitdelen, omdat de ziel niet gezond kan worden zonder genade. Aanroep Mij dat Ik erbarmen met u heb en Ik zal u verhoren. Ik zal u Mijn Handen toesteken, zodat de weg naar Mij voor u gemakkelijk wordt. Ik wil zieken en zwakken die zichzelf niet meer alleen kunnen helpen, gelukkig maken. U moet alleen in Mij Diegene herkennen die u heeft verlost, omdat Zijn Liefde voor u oneindig groot is.

  Als U Mij als Vader aanspreekt, dan bent u al overtuigd van Mijn Liefde. De Liefde die zich naar Mijn kinderen keert en hun hulp verleent in nood. Mensen zijn nog zwak in geloof en daarom zijn ze ook zwak in de Liefde.

  Zoek daarom steeds hulp bij Mij, zodat ik u sterker kan maken. Bid om van Mij kracht te ontvangen die u mankeert en om standvastig geloof dat Ik diegene ben die u kan helpen, omdat Ik u liefheb en ook uw liefde wil winnen. De innige vereniging met Mij door het gebed verzekert u ook bijstand van Mijn kant. Ik zal u steeds helpen op de voor u beste tijd.

  Denk eens hoe rijk u bent als u een Vader in de Hemel hebt, die sterker is dan alle machten op de wereld en die u kan beschermen tegen hetgene wat van de wereld op u afkomt en u verplettert. En omdat u zo'n Vader vol Macht en Liefde hebt, zal voor u ook niets onmogelijk zijn, omdat Ik u steeds met Mijn Kracht bijsta. U hoeft enkel en alleen maar een standvastig geloof in Mij hebben, om Mij een blijk van Mijn Macht te tonen. Zolang u ver van Mij bent, bent u onmachtig. Maar als u een innige band met Mij tot stand brengt, dan zal Mijn Kracht op u overgaan en dan kunt u alles aan en bestaan er voor u geen beperkingen meer. Want waar Mijn Kracht wordt gebruikt, vallen alle grenzen weg. Een rotsvast vertrouwen en diep geloof op de Liefde van uw hemelse Vader en alle zorgen zullen van u afvallen. De zorgen zullen steeds op het juiste moment verdwijnen omdat u zelf de tijd in handen hebt door de kracht van uw geloof.

  Bovendien wil Ik uw arbeid zegenen, stuur Ik uw gedachten in de juiste richting om zo te komen dat u handelt naar Mijn Wil. Laat daarom Mij en Mijn rijk voorgaan op uw aardse bezigheden. Als u zich eerst naar Mij wil omvormen dan zal Ik automatisch uw aardse arbeid zegenen. Daarnaast zend Ik u ook geestelijke ondersteuning, waar aardse kracht niet toereikend schijnt te zijn. Als Ik u zegen, zal alles lukken.

  Zo zal u zijn zoals u Mij behaagt: vol liefde en vertrouwen. Aan Mij al uw noden vertellend in alle kind-zijn. En Ik zal uw vragen verhoren en elk verlangen vervullen, omdat Mijn Liefde voor u zich zo kenbaar maakt, dat Ik u al op aarde gelukkig wil maken en eens in de eeuwigheid.

  Daarom zult u moeten luisteren naar Mijn woord, want door Mijn woord leert u Mij kennen. Als u Mijn woord in uw hart opneemt, erover nadenkt en zo gaat leven, dan bent u Mij welgevallig. Dan zult u Mij ook liefhebben en uw geluk zien in het bezitten van Mijn Liefde voor u. Dan kan Ik tot u komen en door Mijn nabijheid kan Ik u tijdelijk en eeuwig gelukkig maken. Naargelang u dit verdient, kan Ik u passend met geestelijke gaven bedenken. Ik zal u opnemen in Mijn rijk, als u het aardse leven hebt beëindigd en u gelukkig maken tot in alle eeuwigheid. Amen.

  20-05-2013, 16:45 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God, Uw Vader

  God, Uw Vader

  Eens zijn wij, mensen uit Gods Liefde voortgekomen en deze band blijft tot in alle eeuwigheid, want zonder deze band kunnen we niet bestaan. God is onze Vader en wij zijn Zijn kinderen. Hij zegt ons onophoudelijk: Kom allen tot Mij en Ik zal u verkwikken.

  De Vader heeft ons oneindig lief, Zijn Liefde verlangt vurig naar onze liefde, al vanaf onze val met Adam en Eva in het allereerste begin. Wij kunnen de Vader gelukkig maken door Zijn kind te willen zijn en Hem met alle kracht wat we in ons hart hebben lief te hebben. We mogen God aanroepen als Vader in Jezus, en Hem biddend vragen vol vertrouwen: Vader, Uw Wil geschiede. Dan krijgen we alles wat goed voor ons is.

  God spreekt:

  Ik wil voor u een liefdevolle Vader zijn, een wijze Leidsman en Raadgever, een trouwe Vriend en Broeder. Ik wil u alles geven wat u op aarde nodig hebt. Ik wil u zonder ophouden alles verschaffen voor ziel en lichaam. Ik wil voor u zorgen zodat u nooit meer denkt dat u door Mij verlaten bent. Ik wil u in elke nood bijstaan en u beschermen tegen alle aanvallen van uw vijanden, hetzij geestelijk of aards. Ik wil alle genadegaven over u uitstorten. Steeds zult u Mijn Liefde voelen die Ik van het allereerste begin voor u koester. Liefde, die nooit meer zal afnemen tot in eeuwigheid.

  Mijn Liefde brengt Mij ertoe om u nooit op te geven, zelfs wanneer u in de grootste onverschilligheid door het aardse leven gaat en u geen band met Mij zoekt. Maar Ik dwing uw wil niet om Mij te aanhoren en daarom zijn Mijn woorden maar zacht en dringen ze zich niet op. Wanneer u op Mij geen acht slaat, is het mogelijk dat u ze niet hoort. Ze klinken niet zo luid als de stem van de wereld. Daarom bent u voor het wereldse zo opmerkzaam. En omdat u zich op eigen beweging naar Mij toe moet keren, kom Ik nooit opvallend op de voorgrond. Toch neem Ik voortdurend contact met u op. Ik leid u zacht op wegen waar u eenzaam en zwak naar hulp omziet om dan te voorschijn te komen en u Mijn hulp aan te bieden.

  Ik verlang van u dat u zich aanbiedt aan Mij en dat u ernaar streeft om bij Mij te zijn. Heb Mij lief zoals een kind zijn vader liefheeft. Als Ik deze Liefde nu maar al had, dan kon Ik u vastpakken met de kracht van Mijn Liefde en u voor eeuwig helemaal verwerven. Ik streef ononderbroken om deze Liefde van u te ontvangen.

  Daarom probeer Ik u tot de waarheid te brengen, zodat u Mij en Mijn heilsplan van eeuwigheid kent en leert kennen. Eerst moet u weten dat u Mijn schepselen bent en dat u, als Mijn schepselen, met Mij, de eeuwige Schepper, bent verbonden. U zult zich bewust moeten worden van de grote verantwoordelijkheid tegenover Mij en in overeenstemming daarmee leven, zodat u genade vindt in Mijn ogen. U moet uw hart daartoe aanzetten, zodat Ik uw Liefde zie. Dan pas behoort u tot de Mijnen, die Ik Mijn Rijk heb beloofd. U zult Mij zoeken tot u Mij hebt gevonden, en Mij niet meer loslaten. U zult streven naar vereniging met Mij en Mij vragen om kracht, omdat u inziet dat Ik uw Heer en Schepper ben.

  Ik ben zo dicht bij u omdat u in staat zou zijn om Mij te horen als u naar Mijn stem in uw binnenste luistert. Ik spreek tot u zoals een liefdevolle Vader tot zijn kinderen spreekt: eenvoudig, gewoon en vervuld van liefde. Mijn totale Liefde zou zich heel anders uiten als u het zou kunnen verdragen, maar zolang u nog op aarde bent, is de klank van Mijn woord aangepast aan de toestand van uw ziel. Aangepast aan het vermogen om lief te hebben van ieder afzonderlijk. Het klinkt fluisterend in het hart als binnengewaaide gedachten. Ik ben aanwezig bij diegenen die Mijn stem vernemen. Ik spreek woorden van liefde, troost en aansporing. Ik onderricht u. Steeds zult u Mijn tegenwoordigheid bemerken als een toestromen van genade en kracht.

  Ik ben Liefde. Deze woorden zouden voor u een troost moeten zijn, ook in de moeilijkste levenssituatie. Zodra u in Mij als liefhebbende God gelooft, dan weet u ook dat Ik u niet zal laten stikken, want u bent Mijn kinderen. U zult dan ook de zekerheid hebben dat Ik, uw Vader, u voortdurend Mijn Liefde zendt. Geloof in Mijn aanhoudende Liefde, die naar u blijft uitgaan tot in eeuwigheid. Dan zult u getroost zijn in het lijden en de kracht hebben om vol te houden en al het moeilijke te overwinnen. Mijn Liefde zal u niet ten onder laten gaan.

  En wanneer het u moeilijk valt in de Liefde van een machtige God te geloven of wanneer u twijfelt aan Zijn hulp, denk dan aan de kruisdood van Jezus Christus. Hij is voor u gestorven aan het kruis. Hij heeft het alleen gedaan uit overgrote Liefde voor u, mensen. Hij kende uw leed, dat een gevolg is van de zonde. De zonde van het zich van Mij afkeren van weleer (Adam en Eva). Alleen Zijn overgrote Liefde voor u bewoog Hem tot Zijn verlossingswerk.

  Wie voor Mij zijn hart opent, verlangend naar Mijn Liefde, die zal het ook onmetelijk toestroomt krijgen door Mijn Woord. Ik geef Mijn Liefde weg en het Licht van het vuur van Mijn Liefde straalt in het hart van diegene die zich voor Mij openstelt en naar Mij luistert. Ik maak geen onderscheid bij het uitdelen van Mijn gaven, waar die van Mij worden verlangd en de liefde van een kinderhart Mij daarom vraagt. In Mijn woord vindt ieder wat hij nodig heeft voor de ontwikkeling van zijn ziel: bemoedigende woorden en troost, liefde en wijsheid, genade en kracht.

  Waarom maakt u zich zorgen over uw aardse leven dat Ik voor ieder van u vorm heb gegeven voor eeuwigheid. U bent niet bij machte er het kleinste aan te veranderen, want Mijn Wil heeft het bepaald, en Mijn Wijsheid heeft het voor u goed bevonden zoals het over u komt. Dat is voor u het allerbeste. Ga daarom zonder zorgen uw weg over de aarde, want elke dag verloopt volgens Mijn Wil en elke gebeurtenis is voorzien sinds eeuwigheid. Maar dat wil niet zeggen dat u zich laat leven en uw aardse taak verwaarloost, want ook deze behoort tot het lot dat voor u is bestemd. Elke bezigheid is zegenrijk.

  Over de afloop van hetgeen u doet, moet u zich geen zorgen maken. U mag Mij elke last opleggen en Ik zal die gewillig voor u dragen. U mag Mij elke wens toevertrouwen, alle bedenkingen uiten en alles wat u teneerdrukt. Ik wil dit met plezier van u afnemen. Ga blijmoedig de weg op. Wat er ook mag gebeuren, Ik ben op de hoogte van elke gebeurtenis, want die heb Ik zo voorbestemd. Wat Ik doe is voor jullie welzijn. Als u zich eenmaal aan Mij heeft overgegeven, is elke zorg onnodig. Vertrouw u toe aan Mij en Mijn genade. Dan neem Ik, als uw liefhebbende Vader, elke zorg van u over, Mijn kinderen.

  U moet enkel zorg dragen voor uw ziel. Deze zorg kan Ik niet van u afnemen. Ik kan u alleen raad geven en u de gelegenheid geven om deze zorg op u te nemen. U moet deze gelegenheid gebruiken voor het heil van uw ziel. Hoe meer u zich daarvoor inspant, hoe minder zorgen u zich hoeft te maken over het welzijn van uw lichaam, omdat Ik dit van u overneem, zoals Ik het u heb beloofd.

  20-05-2013, 15:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Elisabeth 5/4/1999
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jezus: De wereld verkeert in duisternis. Maar Ik ben het Licht. De wereld heeft voor een andere weg gekozen, deze van de ondergang. Maar Ik kom hem bevrijden. De oorlogen en de strijd worden heviger. Maar Ik ben de zegevierende Koning. Ik kijk naar de lijken die over uw aarde uitgestrooid liggen, de lichamen, die verkoold zijn als gevolg van de haat.

  Doch Ik zal deze lichamen weer doen opstaan (verrijzen), want zij zijn verbrand wegens de zonden van de mensheid. Doch Ik, Uw God, zal hun beenderen bij elkaar brengen en hen tot leven wekken. Door Mijn Macht en Mijn Liefde zal Ik hen de nodige kracht geven om te getuigen, dat Ik de God van de Hemelse Legermachten ben, en dat niets Mij kan beletten, hun vlees te verzamelen, dat door de wraakzucht verkoold is. Ja, Ik zal die as nieuw leven inblazen, want alles behoort Mij toe.

  Ik ben uit de doden verrezen om hen het leven, ja, het eeuwige leven te geven. Gij kunt u de smart van Mijn Goddelijk Hart niet voorstellen bij het zien van deze rampen, die Mijn vijand [Satan] heeft veroorzaakt. De [boze] mens laat zich door hem manipuleren. Zeg Mij, heb Ik niet alles gedaan om de mensheid te redden? Antwoord Mij!

  Gij moet leren niet te delen in de gevolgen van de daden van deze duivels op aarde, door oorlogen, egoisme, en buitensporige hoogmoed af te wijzen. De huidige slechte toestand kan zich zeer vergaand doorontwikkelen, doordat de mens zelf de chaos veroorzaakt, die niet volgens Mijn Wil is. Want Mijn Wil omvat een plan van omschakeling in een geest van liefde en eenheid. Bid, het uur van Mijn Terugkomst zal niet lang meer uitblijven. Ik verkort de dagen van deze zuivering.

  Mijn Hart heeft de grens bereikt van wat een God kan verdragen. Het uur komt, het is er al, het uur waarop de mensheid Hem zal zien, die ZIJ verworpen heeft. Houd de wolven tegen, werp een dam op, verenig u, wees bereid om handelingen te stellen, die uw "eigen ik" doorbreken. Moge dit alles niet op het niveau van de geest blijven hangen, doch doordringen tot het niveau van het hart. Open de brandkast van de Liefde: en verspreidt allen tesamen datgene wat de wereld nodig heeft: verzoening en vergeving. Zonder vergeving onder de volkeren zal er geen vrede noch gerechtigheid zijn.

  Moge gij in Mijn Naam de duivels van de aarde verdrijven. Dat vraag Ik u, apostelen van de Eindtijd en van de Laatste Dagen. Beoefen deze naastenliefde tegenover uw broeders; zij lijden voor de zuivering van de aarde, help hen. Het is door Mijn Naam en door de Macht van Mijn Liefde dat gij zult meewerken aan de grote Overwinning van de Verrezene (door Mijn Glorierijk Kruis). Mediteer hetgeen ik u gezegd heb. Breng dan, met Moeder Maria deze woorden in de praktijk: "Doe alles wat Hij u zeggen zal". De brandkast van de Liefde, daar rust uw hart, de centrale plaats waar gij de beslissingen neemt om lief te hebben en te vergeven. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. (Mattheus 6,21)

  20-05-2013, 01:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Vaderliefde kent geen einde

  Gods Vaderliefde kent geen einde

  Mijn Liefde voor alle mensen kent geen grenzen. Maar de mens kan het slechts begrensd bevatten, omdat ze Mijn Liefde niet kan verdragen. De Liefde zou hem in Haar volle gloed treffen. Daarom laat Ik de straal van Mijn Liefde steeds alleen maar in die graad op u invallen die de graad van uw eigen liefde toelaat. Mijn Liefde is oneindig. Zelfs af verneemt u deze woorden, dan nog bent u niet in staat ze te begrijpen. Maar dat ene zult u toch uit deze woorden kunnen opmaken: Ik geef u niet op! Ik hou niet op tot Ik u voor Mij heb gewonnen, al zijn hier nog eeuwige tijden voor nodig! U meet altijd alleen met begrensde maat, omdat uzelf ook begrensd bent. Maar Ik, als hoogst volmaakt, zal Mijn Liefde, Wijsheid en Macht nooit beperken, als Ik daardoor ook Mijn doel kan bereiken. En Mijn doel bestaat erin om u tot Mijn kinderen te maken, die dan in alle volmaaktheid met Mij kunnen scheppen en werken. Maar Mijn Wijsheid ziet ook in, dat een onbeperkte mate van Liefde en Macht u schaadt, en daarom houd Ik zowel Mijn Liefde en Mijn Macht in. Maar u kunt zelf de mate bepalen, want zoals u erom vraagt, zult u ontvangen. Vraagt u veel dan ontvangt u ook veel en zult u ook onbegrensd worden bedacht zodra uw geloof en liefde voor Mij dit toelaten.

  Nu kunt u begrijpen, dat zelfs u in staat bent een onnatuurlijk schijnend iets tot stand te brengen, wanneer u daar Mijn Liefde en Macht om vraagt. Ik geef wat u wenst: als het om geestelijke goederen gaat, om zaken die u Mijn oneindige Liefde tonen en wanneer het om licht en kracht gaat. Datgene wat u, mensen mist, maar die u toch onbegrensd tot beschikking staat. De kracht van uw geloof en de diepte van uw liefde voor Mij, corrigeren u dan zodanig, dat een overmaat aan liefdekracht u niet meer schaadt. Integendeel, ze maakt u steeds volmaakter en dus ook om de liefdekracht te ontvangen. U weet nu dus ook dat Ik willens ben u onbegrensd te geven, maar het niet eerder kan, totdat u dit door een levend geloof aan de dag te leggen, toelaat. U kunt daarom niets beters doen, dan uw geloof tot leven wekken en dan naar Mij toe komen met een geopend hart dat nu onbegrensd kan ontvangen.

  De voorwaarde daartoe is de Liefde. Om deze in uzelf te ontsteken en steeds gloedvoller te laten worden is de opgave van de mens op aarde. Iedereen kan deze opgave vervullen wanneer hij wil. Van deze voorwaarde kan Ik geen mens ontheffen, want zonder Liefde blijft de mens onvolmaakt. Liefde is de kracht die hem in staat stelt alles te verrichten. Hij hoeft alleen maar te streven om in zijn oorspronkelijke toestand te komen: Liefde zijn. Want hij is voortgekomen uit de Eeuwige Liefde. Daarom kan alleen degene, die zich vormt tot Liefde, zijn doel op aarde bereiken. Hij kan dit bereiken omdat Mijn Liefde hem onafgebroken mogelijkheden verschaft waarop hij in de liefde werkzaam kan zijn. Bovendien sluimert in iedere mens een vonkje van Mijn Liefdekracht, zodat hij dus niet totaal gevoelloos is geschapen. Hij kan altijd Liefde voelen, wanneer hij niet eigenwillig dit vonkje in zich verstikt en zich niet verzet tegen elk warm gevoel dat in hem bovenkomt.

  Ieder mens wordt door Mij steeds zo geleid dat hij in het dagelijkse leven genoeg gelegenheden vindt waarbij zijn hart wordt aangesproken. Hij kan aan de impuls om liefde te beoefenen gevolg geven en daardoor het vonkje liefde doen ontbranden. Hij voelt zelf de weldaad van het werkzaam zijn in Liefde tot de medemens. Alleen totaal verharde mensen komen niet onder de indruk, maar kunnen zichzelf te allen tijde veranderen, omdat de kracht van de liefde van een medemens zoiets volbrengt. De Liefde is het ware leven en zolang de mens zonder deze Liefde is, is hij (geestelijk) dood. Maar Mijn Liefde is oneindig en zal dus ook niet eerder rusten tot de mensen het (ware) leven kan schenken. Mijn Liefde zal steeds iedereen bereiken en binnen proberen te komen in ieders hart. Maar ze zal altijd alleen in die mate werkzaam kunnen zijn waarin de mens het toelaat.

  De Liefde dwingt niet, ze is iets oneindig gelukkig makend, zodra ze op een eveneens liefdevol hart straalt, dan verbindt de eeuwige Liefde zich met de mens. Ik vervul Mijn schepsel, dat zich opent voor Mij, met stralen: dan is het weer zijn oorspronkelijke toestand binnengegaan. De mens is zelf tot liefde geworden en dus het goddelijk schepsel, dat nu echter in vrije wil tot deze goddelijkheid komt en daarom Mijn kind is geworden. Ik kan Mijn kind met Mijn onbegrensde Liefde doordringen. Dan kan dit kind scheppen en werken met Mij en Mijn Wil. En bovendien kan het eeuwig leven in gelukzaligheid. Amen.

  20-05-2013, 01:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Elisabeth 20/2/1999

  Jezus : Ja, de aarde zal een dood moment kennen.

  In zekere zin zal zij gedurende enige tijd in de hemelruimte stil blijven hangen.

  Er zal een gemeenschappelijk punt zijn waarnaar het oog van de mensen op aarde zal gericht zijn.

  HET IS MIJN KRUIS.

  Zij zullen de Liefde van de Vader jegens hen beleven door te kijken naar het Kruis. Zij zullen de toestand van hun ziel ontwaren [door een innerlijke verlichting]. Sommigen zullen sterven van angst, anderen zullen in vreugde verkeren. Maar allen zullen de macht van Mijn Liefde zien. Wanneer zij de werkelijkheid hebben gezien van de toestand waarin zij zich bevinden, zullen sommigen Gods Glorie bezingen en Hem prijzen, anderen zullen Mijn Macht vervloeken.

  Dat is wat Ik u vandaag te zeggen heb. En Ik zeg het u naar waarheid. Niemand zal ontsnappen aan deze grote komst van de Goddelijke openbaring. Geprezen zij de Heer, de God van het Heelal.

  20-05-2013, 00:31 Geschreven door Claudia  


  19-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten voor Mijn komst werd verkondigd, waren de eerste om op Mij te spuwen 14/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen die lijden omdat zij in deze hemelse boodschappen geloven, zeg Ik het volgende.

  Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn gave die jullie gegeven werd om jullie te helpen jullie ogen voor de waarheid te openen. DE SMAAD DIE JULLIE IN MIJN NAAM MOETEN VERDUREN, OMDAT JULLIE TROUW ZIJN AAN DEZE BOODSCHAPPEN, ZAL KOMEN VAN HEN DIE JULLIE NABIJ ZIJN. IN HET BIJZONDER ZULLEN VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAARS, DIE WEIGEREN MIJ TE ZOEKEN IN DEZE HEILIGE WOORDEN VAN MIJ, jullie nog het meest in verwarring brengen.  Jullie zullen belasterd, gekleineerd, uitgedaagd, bekritiseerd en bespot worden, en toch belijden deze zelfde mensen dat zij spreken in Mijn heilige Naam.

  JULLIE MOETEN DEZE PIJN DOORSTAAN NET ZOALS MIJN APOSTELEN EN LEERLINGEN DAT MOESTEN DOEN. TIJDENS MIJN TIJD OP AARDE, WERD IK UIT DE TEMPELS VAN GOD GEJAAGD. Mijn leerlingen werden gewaarschuwd om van Mij weg te blijven of verbanning uit de Kerk te riskeren indien zij met Mij zouden gezien worden. Toen zij van Mijn heilig Woord getuigden en Mijn leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden tot spektakels herleid. Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten vóór Mijn tijd verkondigd werd, waren de eersten om op Mij te spuwen. Hun woede werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Dat beangstigde hen en maakte dat zij zich ongemakkelijk voelden.

  Vol van de kracht van de Heilige Geest, werden Mijn apostelen na Mijn hemelvaart gehaat door velen die in de tempels in aanbidding verzonken. Hoewel hun lijden groot was en de stemmen van tegenstanders in hun aanwezigheid luid weerklonken, maakte dat niets uit.

  NIETS KAN DE VERSPREIDING VAN MIJN WOORD TEGENHOUDEN. GEEN ENKELE STEM ZAL LUID GENOEG ZIJN. GEEN ENKEL ARGUMENT VOLDOENDE GELOOFWAARDIG. GEEN ENKEL VENIJN STERK GENOEG. MIJN MACHT IS ONMOGELIJK TE OVERWINNEN. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen in de veiligheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle ontevreden stemmen zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand onderdrukt, want de tussenkomst van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en keien, die het pad van waarheid bezaaien, verwijderd worden.

  Alleen Mijn stem zal overblijven. Het zal de enige gezagvolle stem zijn die zal blijven doorklinken en dan zal de grote dag komen.

  Jullie Jezus

  19-05-2013, 21:32 Geschreven door Claudia  


  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doel van het aardse leven : streven naar het kind-zijn van God!

  Doel van het aardse leven : streven naar het kind-zijn van God!

  Om het kind-zijn van God op aarde te verkrijgen, moet de mens zich omvormen tot liefde en zichzelf daardoor in staat stellen om zich met God te verenigen, en dit terwijl hij nog op aarde is. Zo kan hij helemaal gerijpt in de lichtsferen van het hiernamaals binnengaan als hij de aarde verlaat. Hij moet dus door werken van liefde zijn ziel zo gelouterd (= gezuiverd)hebben, dat God kan wonen in zijn ziel en dat zijn geest zich verbindt met de geest van de Vader. Dan heeft de mens zijn opgave op aarde tot een goed einde gebracht en zijn doel bereikt. Hij mag dan als lichtwezen binnengaan in het geestelijke rijk, waar het dan schept en werkt.

  Maar deze graad van rijpheid vereist een volledige afstand doen van aardse goederen. Zolang de mens nog aan de materie vast hangt, is deze versmelting met de eeuwige Godheid onmogelijk, want het hart is nog niet helemaal vrij van de afvalstoffen die bestaan uit begeerten. Daarom is de mens nog niet voorbereid om de goddelijke Geest op te nemen, en dan moet de mens veel leed op zich nemen om de laatste loutering van de ziel te bewerkstelligen en daarom zullen ook de goede en vrome mensen veel leed krijgen opgelegd, opdat de loutering van de ziel kan plaats vinden.

  Waar een buitengewoon zwaar leed een mens teneerdrukt en er zich toch een dieper geloof openbaart, daar kan de ziel voor haar belichaming een bijzonder moeilijk leven op aarde voor zichzelf hebben uitgekozen, om het laatste doel ‘het kindschap Gods’, op aarde te bereiken. Want dit doel moet op aarde nagestreefd en bereikt. En altijd zal de ziel de zwaarste levensvoorwaarden eisen, omdat de ziel geheel rein en zonder afvalstoffen het rijk hierna moet binnengaan en dit verlangt een bijzonder doeltreffend louteringsproces. Het moet naar God leiden als de ziel nog van God is afgekeerd, of het moet de ziel louteren, dat ze als een geheel rein wezen in de nabijheid van God kan komen om de meest gelukzalige vereniging met Hem te kunnen binnengaan.

  Lijden en liefde moeten samenwerken om een mens op aarde te vergeestelijken en daarom moet de mens die in de liefde leeft, het lijden niet vrezen. Integendeel, hij moet het lijden met overgave op zich nemen, zijn gedachten gericht op het hoge doel dat hij op aarde kan bereiken, want hij heeft voor zichzelf zijn weg op aarde gekozen vanuit het inzicht dat deze hem helpt rijper te worden. Tot in de hoogste graad, wanneer zijn wil er zich natuurlijk niet tegen verzet.

  Toch kan het leed in het leven op aarde nooit opwegen tegen de verrukkingen van het kind-zijn van God. En daarbij is de tijd op aarde kort. Het is als een ogenblik in de eeuwigheid. En van zodra de mens een diep geloof heeft, kan hij ook steeds de kracht van God in ontvangst nemen om alles te verdragen wat hem is opgelegd, want zijn gebed zal dan innig op God zijn gericht en God zal hem sterken en hem tot de overwinnaar van zijn leven op aarde maken.

  God haalt Zijn kind Zelf tot Zich als het de proef van het leven op aarde heeft doorstaan en nu als een volledig rein wezen van de aarde scheidt. Maar steeds zal zijn weg over de aarde gekenmerkt zijn door liefde en leed, omdat zonder deze twee de ziel niet volledig rein wordt om God in het hart van de mens op te nemen. Bovendien moet deze innige band met God al op aarde plaatsvinden, omdat anders de ziel niet standhoudt tegen de verzoekingen van de wereld. Ook het leed kan haar anders niet de volledige loutering opleveren, omdat haar de kracht ontbreekt om dit leed zonder klagen of morren te dragen en zonder in verzet te komen. Een daarbij zal ook het volledige onderwerpen aan de Wil van God ontbreken.

  De ziel moet één worden met God. Ze moet een innigste band met Hem hebben. Ze moet het lijden zelf willen en dit als een geschenk van God dankbaar in ontvangst nemen. De mens moet inzien dat het lijden de laatste hinderpalen tussen God en zichzelf neerhaalt en dat alleen het overwinnen van het leed hem de hoogste gelukzaligheid zal opleveren. Deze gelukzaligheid bestaat erin een kind van God te worden.

  Dit is het streefdoel van alle mensen op aarde, maar slechts weinigen bereiken het. Slechts weinigen zijn door de liefde zo innig met God verbonden dat ze ook in het leed Zijn oneindig grote Vaderliefde herkennen, die hun het meest gelukzalige lot zou willen bereiden in de eeuwigheid. Hun lot op aarde is niet benijdenswaardig, maar in het rijk hierna staan ze op de hoogste trap. Ze zijn in de onmiddellijke nabijheid van God en daarom ook onuitsprekelijk gelukkig, want ze kunnen, als Zijn ware kinderen, naar believen handelen volgens hun wil, die ook steeds de Wil van God is. Ze kunnen scheppen en vorm geven en steeds weer bijdragen aan de verlossing van datgene, dat nog, ver verwijderd van God, de meest verschillende scheppingen nodig heeft om zich opwaarts te ontwikkelen. En dit is het meest zalige lot dat in overvloed schadeloos stelt en opweegt tegen het lijden van het aardse leven en daarom het streefdoel van alle mensen op aarde moet zijn.

  17-05-2013, 19:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn woord is het einde. 13/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN RESTLEGER ZAL IN DEZE TIJD ZEER SPOEDIG AANGROEIEN EN ZICH VERPREIDEN OVER ACHTENVIJFTIG LANDEN. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten zich verenigen, waar jullie ook zijn, door de vorming van gebedsgroepen “Jezus tot de mensheid”.

  Breng eerst allen die Mij volgen in jullie kudde en ga dan voort met het binnenhalen van al diegenen die elke soort doctrine volgen. Ik zou nooit de ene ziel kunnen begunstigen ten nadele van een andere. Ik verlang dat jullie allen die niet in Mij geloven, vertellen dat Ik  beloof dat hun waarheid zal getoond worden tijden de waarschuwing. Zij zullen het moeilijk krijgen om Mij te ontkennen want Ik zal hun zielen overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. MIJN HEILIGE GEEST ZAL NEERDALEN OVER ELKE NATIE WAARIN MIJN GEBEDSGROEPEN ZIJN OPGERICHT.

  IK ZAL HET AANTAL WONDEREN VERMENIGVULDIGEN, WAARVAN ER AL GEZIEN ZIJN, DAAR WAAR IK HET VERSTAND, DE GEEST EN DE LICHAMEN GENEZEN HEB VAN DE ONGELUKKIGE ZIELEN EN ZIEKEN ONDER JULLIE. Julie zullen Mij kennen door Mijn aanwezigheid die ik langzaam aan zal laten doordringen bij diegenen van jullie die vragen om Mijn gunst. Jullie zijn inderdaad gezegend, jullie, kinderen van deze generatie, die in zo’n grote menigten gekozen zijn om het eeuwig leven te genieten in Mijn koninkrijk dat geen einde kent. Jullie zullen de dood overwinnen. Het kwaad zal door de kracht van jullie vasthoudendheid verslonden worden en de zonden zullen jullie ziel niet langer aantasten.

  Mijn kinderen, er is veel werk te verrichten. Sta Mij toe jullie te gidsen met behulp van Mijn kruistochtgebeden want die zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Eens jullie de waarheid kunnen zien, zullen jullie in je hart weten wat te doen. Een raadgeving: wanneer jullie geweigerd wordt om over de waarheid te spreken, bewaar dan de stilte. Bid voor die zielen, dat ook zij de genade mogen ontvangen om het Boek van Waarheid te aanvaarden.

  Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. GELIJK WIE DIE BEWEREN IN MIJN NAAM TE SPREKEN, SINDS DEZE MISSIE BEGON IN NOVEMBER 2010, HEBBEN DAARTOE NIET HET RECHT WANT ZIJ KOMEN NIET VAN MIJ. Maar de profeten die voordien kwamen, en die wel  in Mijn naam spreken, zijn gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld doorheen deze boodschappen. Mijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt eveneens tot haar zieners en opnieuw zegen Ik haar missie.

  WEET DAT SATANS LEGER EEN AANTAL VALSE PROFETEN OMVAT DIE MET ZOETE WOORDEN SPREKEN. Geruststellend, liefdevol en verbloemd met loze beloften, zullen zij precies het tegenovergestelde zeggen van wat Ik jullie vertel. Weet dat alleen Mijn stem jullie de waarheid meedeelt. Alleen Mijn stem zal jullie spreken over komende gebeurtenissen, die  werkelijk plaatsvinden.  Aan niemand anders kan of zal het recht gegeven worden om te spreken voor Mij of voor Mijn geliefde Vader.

  Troost jullie met deze openbaring en besef dat alleen de Heilige Drie-eenheid op deze wijze communiceert met een vuur dat alle zielen overspoelt die ontdaan zijn van hoogmoed en vol van nederige liefde tot Mij.

  Jullie Jezus

   

  17-05-2013, 14:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen. 11/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, het geeft niet dat jij te lijden hebt door de manier waarop je verworpen wordt omwille van Mij, want Mijn Woord zal nooit vergaan. Het zal oprijzen en steeds luider klinken totdat het, zoals een krachtige wind, in hevigheid zal toenemen en het gebulder van Mijn stem als een donder over de aarde zal galmen. Er zullen maar weinigen zijn die Mijn stem niet zullen horen en zelfs zij die Mij verwerpen zullen van Mij blijven spreken. Zij zullen haar onmogelijk kunnen negeren.

  Zoals elk kind dat door zijn moeder is voortgebracht, zullen Gods kinderen – met inbegrip van hen die Hem weigeren te erkennen – naar Hem toegetrokken worden, want zij kunnen niet anders.

  Zoals een pasgeboren baby die verbonden is met zijn moeder, zo zal elk kind van God zichzelf herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen gewaar worden wanneer Gods Tegenwoordigheid hun zielen aanraakt. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook zij die Mij liefhebben Mijn oproep beantwoorden.

  Mijn dochter, DE HEILIGE WIL VAN GOD IS MACHTIG EN ZAL ALLEN OVERWINNEN DIE ZICH TEGEN HET WOORD VAN GOD VERZETTEN. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en zoveel haat is tegenover deze missie, wees dan altijd getroost door Mijn plechtige belofte: die is om alle zielen te redden, zodat Mijn Nieuw Paradijs weldra aan de mensheid kan aangeboden worden en wel met zo weinig mogelijk lijden. HET LIJDEN KAN VERMINDERD WORDEN DOOR DE GEBEDEN VAN MIJN RESTLEGER, OMDAT IK HEN MET SPECIALE GENADEN TOERUST.

  De wonderen die Ik de wereld beloofde, door middel van Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen getuige zijn van genezingen en bekeringen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf zal bekend maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan de bedienaars van Mijn christelijke Kerken Mijn barmhartigheid zal duidelijk gemaakt worden en weldra zal aan velen van hen ook het bewijs geleverd worden van de echtheid van deze boodschappen.

  MIJN WIL ZAL GEDAAN WORDEN EN NIEMAND ZAL DAT VERHINDEREN. Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten, schreeuwen dat Mijn Woord misbruikt wordt en spuwen naar jou, Mijn dochter, maar hun haat zal uitgeschakeld worden en weldra zullen zij hun harten openen, want zij zullen er niet meer aan twijfelen dat het hun Meester is die hen roept. Ik ben het werktuig waardoor zij zullen gezuiverd worden. Van Mij zullen zij de enig mogelijke bescherming ontvangen tegen de Antichrist. Mijn bescherming moet gezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.

  Luister naar Mijn richtlijnen en alles zal goed zijn. Negeer Mijn waarschuwingen en tracht op eigen houtje te strijden tegen de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het Beest geleid wordt, en jullie zullen niet sterk genoeg zijn. Neem Mijn geschenken aan en jullie zullen staande blijven, veilig in de wetenschap dat Ik jullie en jullie familie en vrienden bescherm.

  Jullie Jezus

  17-05-2013, 11:32 Geschreven door Claudia  


  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens 10/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, gezegend zijn zij die het ware Woord van God beantwoorden, want zij zullen als eersten verrijzen en Mijn nieuwe Koninkrijk binnengaan.

  DIEGENEN AAN WIE MIJN HEILIG WOORD NIET WERD GEGEVEN, INBEGREPEN DIE LANDEN WAAR IK VEROORDEELD WORD, ZIJN DE EERSTE ZIELEN AAN WIE IK DE HAND MOET REIKEN. Zonder daar zelf schuld aan te hebben werden zij vanaf de geboorte opgevoed om God, de Maker en Schepper van al wat bestaat, te ontkennen. Ik zal ernaar streven hen door deze zending te bekeren en beloof dat eens zij de waarheid gezien hebben, tijdens de Waarschuwing, zij snel in Mijn barmhartigheid zullen getrokken worden. Ik zal hen die misleid werden door valse doctrines, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben nood aan Mijn liefde en barmhartigheid.

  Mijn verlangen is dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. DIEGENEN ONDER JULLIE DIE MET DE GAVE VAN ONDERSCHEIDING GEZEGEND WERDEN DOOR MIJN STEM, VERVAT IN HET BOEK VAN WAARHEID, HEBBEN TEGENOVER MIJ EEN PLICHT. DIT IS WAT JULLIE MOETEN DOEN. GEBRUIK DE GAVE DIE IK JULLIE GEGEVEN HEB OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN OP DE GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID DIE VAN JULLIE VEREIST WORDT, NU IK MIJN RESTLEGER OP AARDE OPBOUW. Het is jullie verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, inclusief diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen  die nodig is om voor altijd te leven in Mijn heerlijkheid.

  O HOE WONDERBAARLIJK IS DIT SCHITTEREND NIEUW KONINKRIJK VAN MIJ. Als jullie het maar eens konden zien, dan zou niemand van jullie nog ooit een woord opperen tegen Mij. DIT ZAL JULLIE NIEUWE THUIS ZIJN, DE PLAATS WAAR JULLIE EN JE FAMILIE ZULLEN GENIETEN VAN EEUWIGE VERVOERING, VREDE, LIEFDE EN VREUGDE, SAMEN MET AL DATGENE DAT DOOR MIJN VADER GESCHAPEN IS VOOR JULLIE GELUK. Beschouw het als een nieuwe woning, vergelijkbaar met de wijze waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens, waarmee alle leven zal in stand gehouden worden.

  Voor elke behoefte zal gezorgd worden en liefde zal in overvloed voorhanden zijn zodat er geen enkele ontevredenheid zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleuren en fijne dingen die niemand op aarde ooit gezien heeft, zullen voor het grijpen zijn. Gelukzaligheid die jullie verstand op aarde te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.

  Het leven dat voor jullie ligt is getooid met grote geschenken en jullie zullen in een voortdurende staat van vrede blijven met liefde voor Mij. Ik zal regeren in eenheid met al Gods kinderen en niet één van jullie zal ook maar iets verlangen, zo groot is Mijn liefde. Dat is het enige leven waar jullie naar moeten streven, want er zal voor jullie geen ander leven bestaan na de grote dag waarop Ik kom.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:48 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  nieuwsmedia
  www.bloggen.be/nieuwsm

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!