Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  20-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Elisabeth 20/2/1999

  Jezus : Ja, de aarde zal een dood moment kennen.

  In zekere zin zal zij gedurende enige tijd in de hemelruimte stil blijven hangen.

  Er zal een gemeenschappelijk punt zijn waarnaar het oog van de mensen op aarde zal gericht zijn.

  HET IS MIJN KRUIS.

  Zij zullen de Liefde van de Vader jegens hen beleven door te kijken naar het Kruis. Zij zullen de toestand van hun ziel ontwaren [door een innerlijke verlichting]. Sommigen zullen sterven van angst, anderen zullen in vreugde verkeren. Maar allen zullen de macht van Mijn Liefde zien. Wanneer zij de werkelijkheid hebben gezien van de toestand waarin zij zich bevinden, zullen sommigen Gods Glorie bezingen en Hem prijzen, anderen zullen Mijn Macht vervloeken.

  Dat is wat Ik u vandaag te zeggen heb. En Ik zeg het u naar waarheid. Niemand zal ontsnappen aan deze grote komst van de Goddelijke openbaring. Geprezen zij de Heer, de God van het Heelal.

  20-05-2013, 00:31 Geschreven door Claudia  


  19-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten voor Mijn komst werd verkondigd, waren de eerste om op Mij te spuwen 14/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen die lijden omdat zij in deze hemelse boodschappen geloven, zeg Ik het volgende.

  Hoe moeilijk jullie lijden ook is, jullie moeten weten dat jullie gezegend werden met Mijn gave die jullie gegeven werd om jullie te helpen jullie ogen voor de waarheid te openen. DE SMAAD DIE JULLIE IN MIJN NAAM MOETEN VERDUREN, OMDAT JULLIE TROUW ZIJN AAN DEZE BOODSCHAPPEN, ZAL KOMEN VAN HEN DIE JULLIE NABIJ ZIJN. IN HET BIJZONDER ZULLEN VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAARS, DIE WEIGEREN MIJ TE ZOEKEN IN DEZE HEILIGE WOORDEN VAN MIJ, jullie nog het meest in verwarring brengen.  Jullie zullen belasterd, gekleineerd, uitgedaagd, bekritiseerd en bespot worden, en toch belijden deze zelfde mensen dat zij spreken in Mijn heilige Naam.

  JULLIE MOETEN DEZE PIJN DOORSTAAN NET ZOALS MIJN APOSTELEN EN LEERLINGEN DAT MOESTEN DOEN. TIJDENS MIJN TIJD OP AARDE, WERD IK UIT DE TEMPELS VAN GOD GEJAAGD. Mijn leerlingen werden gewaarschuwd om van Mij weg te blijven of verbanning uit de Kerk te riskeren indien zij met Mij zouden gezien worden. Toen zij van Mijn heilig Woord getuigden en Mijn leer verspreidden, werden zij bedreigd en in sommige gevallen afgeranseld. Zij werden tot spektakels herleid. Zij die het Woord van God volgden, dat door de profeten vóór Mijn tijd verkondigd werd, waren de eersten om op Mij te spuwen. Hun woede werd veroorzaakt door het feit dat Ik de waarheid sprak, want zij wilden de waarheid niet horen. Dat beangstigde hen en maakte dat zij zich ongemakkelijk voelden.

  Vol van de kracht van de Heilige Geest, werden Mijn apostelen na Mijn hemelvaart gehaat door velen die in de tempels in aanbidding verzonken. Hoewel hun lijden groot was en de stemmen van tegenstanders in hun aanwezigheid luid weerklonken, maakte dat niets uit.

  NIETS KAN DE VERSPREIDING VAN MIJN WOORD TEGENHOUDEN. GEEN ENKELE STEM ZAL LUID GENOEG ZIJN. GEEN ENKEL ARGUMENT VOLDOENDE GELOOFWAARDIG. GEEN ENKEL VENIJN STERK GENOEG. MIJN MACHT IS ONMOGELIJK TE OVERWINNEN. Mijn Heilige Geest zal miljarden zielen in de veiligheid van Mijn Nieuw Paradijs trekken. Alle ontevreden stemmen zullen tot zwijgen gebracht worden en alle tegenstand onderdrukt, want de tussenkomst van Mijn Vader zal ervoor zorgen dat de doornstruiken en keien, die het pad van waarheid bezaaien, verwijderd worden.

  Alleen Mijn stem zal overblijven. Het zal de enige gezagvolle stem zijn die zal blijven doorklinken en dan zal de grote dag komen.

  Jullie Jezus

  19-05-2013, 21:32 Geschreven door Claudia  


  17-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doel van het aardse leven : streven naar het kind-zijn van God!

  Doel van het aardse leven : streven naar het kind-zijn van God!

  Om het kind-zijn van God op aarde te verkrijgen, moet de mens zich omvormen tot liefde en zichzelf daardoor in staat stellen om zich met God te verenigen, en dit terwijl hij nog op aarde is. Zo kan hij helemaal gerijpt in de lichtsferen van het hiernamaals binnengaan als hij de aarde verlaat. Hij moet dus door werken van liefde zijn ziel zo gelouterd (= gezuiverd)hebben, dat God kan wonen in zijn ziel en dat zijn geest zich verbindt met de geest van de Vader. Dan heeft de mens zijn opgave op aarde tot een goed einde gebracht en zijn doel bereikt. Hij mag dan als lichtwezen binnengaan in het geestelijke rijk, waar het dan schept en werkt.

  Maar deze graad van rijpheid vereist een volledige afstand doen van aardse goederen. Zolang de mens nog aan de materie vast hangt, is deze versmelting met de eeuwige Godheid onmogelijk, want het hart is nog niet helemaal vrij van de afvalstoffen die bestaan uit begeerten. Daarom is de mens nog niet voorbereid om de goddelijke Geest op te nemen, en dan moet de mens veel leed op zich nemen om de laatste loutering van de ziel te bewerkstelligen en daarom zullen ook de goede en vrome mensen veel leed krijgen opgelegd, opdat de loutering van de ziel kan plaats vinden.

  Waar een buitengewoon zwaar leed een mens teneerdrukt en er zich toch een dieper geloof openbaart, daar kan de ziel voor haar belichaming een bijzonder moeilijk leven op aarde voor zichzelf hebben uitgekozen, om het laatste doel ‘het kindschap Gods’, op aarde te bereiken. Want dit doel moet op aarde nagestreefd en bereikt. En altijd zal de ziel de zwaarste levensvoorwaarden eisen, omdat de ziel geheel rein en zonder afvalstoffen het rijk hierna moet binnengaan en dit verlangt een bijzonder doeltreffend louteringsproces. Het moet naar God leiden als de ziel nog van God is afgekeerd, of het moet de ziel louteren, dat ze als een geheel rein wezen in de nabijheid van God kan komen om de meest gelukzalige vereniging met Hem te kunnen binnengaan.

  Lijden en liefde moeten samenwerken om een mens op aarde te vergeestelijken en daarom moet de mens die in de liefde leeft, het lijden niet vrezen. Integendeel, hij moet het lijden met overgave op zich nemen, zijn gedachten gericht op het hoge doel dat hij op aarde kan bereiken, want hij heeft voor zichzelf zijn weg op aarde gekozen vanuit het inzicht dat deze hem helpt rijper te worden. Tot in de hoogste graad, wanneer zijn wil er zich natuurlijk niet tegen verzet.

  Toch kan het leed in het leven op aarde nooit opwegen tegen de verrukkingen van het kind-zijn van God. En daarbij is de tijd op aarde kort. Het is als een ogenblik in de eeuwigheid. En van zodra de mens een diep geloof heeft, kan hij ook steeds de kracht van God in ontvangst nemen om alles te verdragen wat hem is opgelegd, want zijn gebed zal dan innig op God zijn gericht en God zal hem sterken en hem tot de overwinnaar van zijn leven op aarde maken.

  God haalt Zijn kind Zelf tot Zich als het de proef van het leven op aarde heeft doorstaan en nu als een volledig rein wezen van de aarde scheidt. Maar steeds zal zijn weg over de aarde gekenmerkt zijn door liefde en leed, omdat zonder deze twee de ziel niet volledig rein wordt om God in het hart van de mens op te nemen. Bovendien moet deze innige band met God al op aarde plaatsvinden, omdat anders de ziel niet standhoudt tegen de verzoekingen van de wereld. Ook het leed kan haar anders niet de volledige loutering opleveren, omdat haar de kracht ontbreekt om dit leed zonder klagen of morren te dragen en zonder in verzet te komen. Een daarbij zal ook het volledige onderwerpen aan de Wil van God ontbreken.

  De ziel moet één worden met God. Ze moet een innigste band met Hem hebben. Ze moet het lijden zelf willen en dit als een geschenk van God dankbaar in ontvangst nemen. De mens moet inzien dat het lijden de laatste hinderpalen tussen God en zichzelf neerhaalt en dat alleen het overwinnen van het leed hem de hoogste gelukzaligheid zal opleveren. Deze gelukzaligheid bestaat erin een kind van God te worden.

  Dit is het streefdoel van alle mensen op aarde, maar slechts weinigen bereiken het. Slechts weinigen zijn door de liefde zo innig met God verbonden dat ze ook in het leed Zijn oneindig grote Vaderliefde herkennen, die hun het meest gelukzalige lot zou willen bereiden in de eeuwigheid. Hun lot op aarde is niet benijdenswaardig, maar in het rijk hierna staan ze op de hoogste trap. Ze zijn in de onmiddellijke nabijheid van God en daarom ook onuitsprekelijk gelukkig, want ze kunnen, als Zijn ware kinderen, naar believen handelen volgens hun wil, die ook steeds de Wil van God is. Ze kunnen scheppen en vorm geven en steeds weer bijdragen aan de verlossing van datgene, dat nog, ver verwijderd van God, de meest verschillende scheppingen nodig heeft om zich opwaarts te ontwikkelen. En dit is het meest zalige lot dat in overvloed schadeloos stelt en opweegt tegen het lijden van het aardse leven en daarom het streefdoel van alle mensen op aarde moet zijn.

  17-05-2013, 19:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn woord is het einde. 13/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN RESTLEGER ZAL IN DEZE TIJD ZEER SPOEDIG AANGROEIEN EN ZICH VERPREIDEN OVER ACHTENVIJFTIG LANDEN. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten zich verenigen, waar jullie ook zijn, door de vorming van gebedsgroepen “Jezus tot de mensheid”.

  Breng eerst allen die Mij volgen in jullie kudde en ga dan voort met het binnenhalen van al diegenen die elke soort doctrine volgen. Ik zou nooit de ene ziel kunnen begunstigen ten nadele van een andere. Ik verlang dat jullie allen die niet in Mij geloven, vertellen dat Ik  beloof dat hun waarheid zal getoond worden tijden de waarschuwing. Zij zullen het moeilijk krijgen om Mij te ontkennen want Ik zal hun zielen overspoelen op een wijze die hen zal verrassen en schokken. MIJN HEILIGE GEEST ZAL NEERDALEN OVER ELKE NATIE WAARIN MIJN GEBEDSGROEPEN ZIJN OPGERICHT.

  IK ZAL HET AANTAL WONDEREN VERMENIGVULDIGEN, WAARVAN ER AL GEZIEN ZIJN, DAAR WAAR IK HET VERSTAND, DE GEEST EN DE LICHAMEN GENEZEN HEB VAN DE ONGELUKKIGE ZIELEN EN ZIEKEN ONDER JULLIE. Julie zullen Mij kennen door Mijn aanwezigheid die ik langzaam aan zal laten doordringen bij diegenen van jullie die vragen om Mijn gunst. Jullie zijn inderdaad gezegend, jullie, kinderen van deze generatie, die in zo’n grote menigten gekozen zijn om het eeuwig leven te genieten in Mijn koninkrijk dat geen einde kent. Jullie zullen de dood overwinnen. Het kwaad zal door de kracht van jullie vasthoudendheid verslonden worden en de zonden zullen jullie ziel niet langer aantasten.

  Mijn kinderen, er is veel werk te verrichten. Sta Mij toe jullie te gidsen met behulp van Mijn kruistochtgebeden want die zullen jullie ogen openen voor de waarheid. Eens jullie de waarheid kunnen zien, zullen jullie in je hart weten wat te doen. Een raadgeving: wanneer jullie geweigerd wordt om over de waarheid te spreken, bewaar dan de stilte. Bid voor die zielen, dat ook zij de genade mogen ontvangen om het Boek van Waarheid te aanvaarden.

  Mijn woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn. GELIJK WIE DIE BEWEREN IN MIJN NAAM TE SPREKEN, SINDS DEZE MISSIE BEGON IN NOVEMBER 2010, HEBBEN DAARTOE NIET HET RECHT WANT ZIJ KOMEN NIET VAN MIJ. Maar de profeten die voordien kwamen, en die wel  in Mijn naam spreken, zijn gezegend en Ik zal hen blijven beschermen. Mijn stem spreekt tot de wereld doorheen deze boodschappen. Mijn geliefde Moeder, de Onbevlekte Maagd Maria, spreekt eveneens tot haar zieners en opnieuw zegen Ik haar missie.

  WEET DAT SATANS LEGER EEN AANTAL VALSE PROFETEN OMVAT DIE MET ZOETE WOORDEN SPREKEN. Geruststellend, liefdevol en verbloemd met loze beloften, zullen zij precies het tegenovergestelde zeggen van wat Ik jullie vertel. Weet dat alleen Mijn stem jullie de waarheid meedeelt. Alleen Mijn stem zal jullie spreken over komende gebeurtenissen, die  werkelijk plaatsvinden.  Aan niemand anders kan of zal het recht gegeven worden om te spreken voor Mij of voor Mijn geliefde Vader.

  Troost jullie met deze openbaring en besef dat alleen de Heilige Drie-eenheid op deze wijze communiceert met een vuur dat alle zielen overspoelt die ontdaan zijn van hoogmoed en vol van nederige liefde tot Mij.

  Jullie Jezus

   

  17-05-2013, 14:44 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De wonderen die Ik de wereld beloofd heb, door middel van Mijn Kruistochtgebeden, zullen toenemen. 11/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, het geeft niet dat jij te lijden hebt door de manier waarop je verworpen wordt omwille van Mij, want Mijn Woord zal nooit vergaan. Het zal oprijzen en steeds luider klinken totdat het, zoals een krachtige wind, in hevigheid zal toenemen en het gebulder van Mijn stem als een donder over de aarde zal galmen. Er zullen maar weinigen zijn die Mijn stem niet zullen horen en zelfs zij die Mij verwerpen zullen van Mij blijven spreken. Zij zullen haar onmogelijk kunnen negeren.

  Zoals elk kind dat door zijn moeder is voortgebracht, zullen Gods kinderen – met inbegrip van hen die Hem weigeren te erkennen – naar Hem toegetrokken worden, want zij kunnen niet anders.

  Zoals een pasgeboren baby die verbonden is met zijn moeder, zo zal elk kind van God zichzelf herkennen door aanraking, geluid en geur. Gods kinderen zullen gewaar worden wanneer Gods Tegenwoordigheid hun zielen aanraakt. Net zoals Ik de Mijnen ken, zo zullen ook zij die Mij liefhebben Mijn oproep beantwoorden.

  Mijn dochter, DE HEILIGE WIL VAN GOD IS MACHTIG EN ZAL ALLEN OVERWINNEN DIE ZICH TEGEN HET WOORD VAN GOD VERZETTEN. Wanneer jullie voelen dat er zoveel tegenstand en zoveel haat is tegenover deze missie, wees dan altijd getroost door Mijn plechtige belofte: die is om alle zielen te redden, zodat Mijn Nieuw Paradijs weldra aan de mensheid kan aangeboden worden en wel met zo weinig mogelijk lijden. HET LIJDEN KAN VERMINDERD WORDEN DOOR DE GEBEDEN VAN MIJN RESTLEGER, OMDAT IK HEN MET SPECIALE GENADEN TOERUST.

  De wonderen die Ik de wereld beloofde, door middel van Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen en velen zullen getuige zijn van genezingen en bekeringen. Het zal door deze wonderen zijn dat Ik Mijzelf zal bekend maken, zelfs aan de meest verharde sceptici. Het zal door de kruistochtgebeden zijn dat aan de bedienaars van Mijn christelijke Kerken Mijn barmhartigheid zal duidelijk gemaakt worden en weldra zal aan velen van hen ook het bewijs geleverd worden van de echtheid van deze boodschappen.

  MIJN WIL ZAL GEDAAN WORDEN EN NIEMAND ZAL DAT VERHINDEREN. Velen zullen zich tegen Mijn Wil verzetten, schreeuwen dat Mijn Woord misbruikt wordt en spuwen naar jou, Mijn dochter, maar hun haat zal uitgeschakeld worden en weldra zullen zij hun harten openen, want zij zullen er niet meer aan twijfelen dat het hun Meester is die hen roept. Ik ben het werktuig waardoor zij zullen gezuiverd worden. Van Mij zullen zij de enig mogelijke bescherming ontvangen tegen de Antichrist. Mijn bescherming moet gezocht worden en het Zegel van de Levende God moet aan zoveel mogelijk zielen gegeven worden.

  Luister naar Mijn richtlijnen en alles zal goed zijn. Negeer Mijn waarschuwingen en tracht op eigen houtje te strijden tegen de ongerechtigheden, die wijdverspreid zullen zijn wanneer de wereld door de hand van het Beest geleid wordt, en jullie zullen niet sterk genoeg zijn. Neem Mijn geschenken aan en jullie zullen staande blijven, veilig in de wetenschap dat Ik jullie en jullie familie en vrienden bescherm.

  Jullie Jezus

  17-05-2013, 11:32 Geschreven door Claudia  


  13-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens 10/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, gezegend zijn zij die het ware Woord van God beantwoorden, want zij zullen als eersten verrijzen en Mijn nieuwe Koninkrijk binnengaan.

  DIEGENEN AAN WIE MIJN HEILIG WOORD NIET WERD GEGEVEN, INBEGREPEN DIE LANDEN WAAR IK VEROORDEELD WORD, ZIJN DE EERSTE ZIELEN AAN WIE IK DE HAND MOET REIKEN. Zonder daar zelf schuld aan te hebben werden zij vanaf de geboorte opgevoed om God, de Maker en Schepper van al wat bestaat, te ontkennen. Ik zal ernaar streven hen door deze zending te bekeren en beloof dat eens zij de waarheid gezien hebben, tijdens de Waarschuwing, zij snel in Mijn barmhartigheid zullen getrokken worden. Ik zal hen die misleid werden door valse doctrines, nooit in de steek laten, want zij zijn hulpeloos en hebben nood aan Mijn liefde en barmhartigheid.

  Mijn verlangen is dat Mijn volgelingen zich nu voorbereiden om de ladder te beklimmen, een lange en moeilijke klim, naar geestelijke volmaaktheid. DIEGENEN ONDER JULLIE DIE MET DE GAVE VAN ONDERSCHEIDING GEZEGEND WERDEN DOOR MIJN STEM, VERVAT IN HET BOEK VAN WAARHEID, HEBBEN TEGENOVER MIJ EEN PLICHT. DIT IS WAT JULLIE MOETEN DOEN. GEBRUIK DE GAVE DIE IK JULLIE GEGEVEN HEB OM JULLIE VOOR TE BEREIDEN OP DE GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID DIE VAN JULLIE VEREIST WORDT, NU IK MIJN RESTLEGER OP AARDE OPBOUW. Het is jullie verantwoordelijkheid om diegenen te helpen die te zwak, te trots en te koppig zijn om Mijn hand van barmhartigheid te aanvaarden. Het zal door jullie zijn dat Ik in staat zal zijn om alle zielen, inclusief diegenen die Mijn barmhartigheid niet waardig zijn, de redding te verlenen  die nodig is om voor altijd te leven in Mijn heerlijkheid.

  O HOE WONDERBAARLIJK IS DIT SCHITTEREND NIEUW KONINKRIJK VAN MIJ. Als jullie het maar eens konden zien, dan zou niemand van jullie nog ooit een woord opperen tegen Mij. DIT ZAL JULLIE NIEUWE THUIS ZIJN, DE PLAATS WAAR JULLIE EN JE FAMILIE ZULLEN GENIETEN VAN EEUWIGE VERVOERING, VREDE, LIEFDE EN VREUGDE, SAMEN MET AL DATGENE DAT DOOR MIJN VADER GESCHAPEN IS VOOR JULLIE GELUK. Beschouw het als een nieuwe woning, vergelijkbaar met de wijze waarop de aarde geschapen werd, alleen zal deze Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde geen zee hebben. Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal komen van de Boom des Levens, waarmee alle leven zal in stand gehouden worden.

  Voor elke behoefte zal gezorgd worden en liefde zal in overvloed voorhanden zijn zodat er geen enkele ontevredenheid zal bestaan. Gelach, liefde, vreugde, kleuren en fijne dingen die niemand op aarde ooit gezien heeft, zullen voor het grijpen zijn. Gelukzaligheid die jullie verstand op aarde te boven gaat, zal een geschenk zijn voor ieder van jullie aan wie de sleutel tot Mijn Koninkrijk gegeven wordt.

  Het leven dat voor jullie ligt is getooid met grote geschenken en jullie zullen in een voortdurende staat van vrede blijven met liefde voor Mij. Ik zal regeren in eenheid met al Gods kinderen en niet één van jullie zal ook maar iets verlangen, zo groot is Mijn liefde. Dat is het enige leven waar jullie naar moeten streven, want er zal voor jullie geen ander leven bestaan na de grote dag waarop Ik kom.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 106

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid 

  106 Gebed om barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen 9/5

  Lieve Jezus, neem onder Uw bescherming de zielen van die kinderen van God die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen en die Uw belofte niet aanvaarden.

  Stort Uw genade van bekering uit en geef hun het eeuwige leven.

  Wees barmhartig voor al diegenen die niet in Uw Tegenwoordigheid geloven en die geen berouw zullen nastreven voor hun zonden. Amen.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren 9/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, MIJN LIEFDE VOOR DE JONGE MENSEN VAN ELKE NATIE, HUIDSKLEUR EN GELOOFSOVERTUIGING, DIE MIJ NIET ERKENNEN, IS ONEINDIG. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu. Ik zal hen zonder aarzelen in Mijn barmhartigheid opnemen, als jullie er Mij door dit kruistochtgebed om vragen.

  Mijn geliefde restleger, het is Mijn liefste wens dat jullie zich bekommeren om de zielen van de jongeren, de agnostici en diegenen die niet in God geloven. Zij moeten vanwege jullie voorrang krijgen. IK VERZOEK JULLIE ALLE NATIES, GEZINDTEN, HUIDSKLEUREN EN RELIGIES ONDER MIJN BESCHERMING TE TREKKEN. WANNEER JULLIE MIJ ZULKE ZIELEN BRENGEN, ZAL IK HUN GROTE GAVEN SCHENKEN EN IK BELOOF HUN REDDING.

  Het is belangrijk dat jullie hen die geen belangstelling hebben in hun redding niet negeren. Zij zijn de verloren zielen waarnaar Ik hunker en Ik zal hen volgen in elke hoek, elke kloof en elk land totdat Ik hen in Mijn Koninkrijk kan binnenhalen.

  Onthoud dit verzoek. Onthoud dat het Mijn verlangen is om de hand uit te strekken naar hen die Mij niet kennen en naar hen die verlangen Mij te kennen.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De besmetting zal wijder verspreid zijn dan AIDS 7/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, hoezeer ben je afgeleid geweest en heb jij jezelf toegestaan tijdens de laatste twee dagen uit Mijn gezichtsveld te zijn genomen. Weet jij niet wat deze afleidingsactie veroorzaakte? Door slechts één dag eucharistische aanbidding te missen, werd jij weggenomen en in Mijn Naam misbruikt, zonder jezelf te beschermen zoals Ik jou opgedragen heb. Mijn instructie is dat jij dagelijks voor Mij blijft komen en de allerheiligste Rozenkrans bidt, zodat Mijn Moeder jou de bescherming kan geven die jij voor dit werk nodig hebt.

  Velen die Mij nabij zijn verwerven een vertrouwen dat hen ertoe brengt te geloven dat een opstapeling van lijden hen niet zal beletten om Mijn missie uit te voeren, maar dat is alleen mogelijk wanneer jullie beroep doen op Mij om jullie te leiden.

  Mijn dochter, SPOEDIG ZAL HET BEGIN VAN EEN BESMETTING WAARGENOMEN WORDEN, wanneer Mijn Vader over de aarde een straf zal doen neerkomen op die naties die Hem beledigen en die toestaan dat arme onschuldige mensen slachtoffer zijn van boosaardigheid en ongerechtigheden. DEZE BESMETTING ZAL ZICHTBAAR ZIJN OP HET GEZICHT EN DE ZWEREN ZULLEN NIET GENEZEN TOT DE DAG VAN DE GROTE KASTIJDING VOORBIJ IS. DE BESMETTING ZAL WIJDER VERSPREID ZIJN DAN AIDS EN ZAL EEN VAN DE EERSTE TEKENEN ZIJN VAN DE KOMENDE KASTIJDING. Daaropvolgend zal er een hongersnood uitbreken over een derde van de aarde en die zal blijven gedurende de heerschappij van de Antichrist. 

  ZOALS HET BEWIND VAN DE ANTICHRIST ZICH UITBREIDT ALS EEN SPINNENWEB, ZO ZAL ER OVEREENSTEMMEND EEN REEKS STRAFFEN BIJ PASSEN DIE OVER DE VIER HOEKEN VAN DE WERELD ZULLEN NEERKOMEN DOOR TUSSENKOMST VAN MIJN VADER. Goddelijke tussenkomst zal helpen om te verhinderen dat zielen door het Beest worden weggerukt ten gevolge van de macht van de Antichrist. Zijn volgelingen zullen een kwellende straf ondergaan en het zal door de besmetting op hun gezichten te zien zijn. Zij zullen deze strenge straf niet ontlopen en evenmin diegenen die de verdorven misleiding uitdragen over Mijn Kerk op aarde.

  Deze waarschuwing wordt gegeven zodat zij die twijfelen aan Mijn hand van gerechtigheid, zullen begrijpen dat de mensen zullen lijden zoals in de dagen van Noach indien zij zich afkeren van God.

  DE LAATSTE BELEDIGING TEGEN MIJN VADER, DOOR DE ZONDE VAN OORLOG EN ABORTUS, ZAL ZIJN GROOTSTE BESTRAFFING OVER DE MENSHEID DOEN NEERKOMEN. HET LEVEN VAN HET ONGEBOREN KIND, DAT ZO WREED WORDT WEGGENOMEN EN ZONDER ENIG BEROUW, ZAL STRAFBAAR ZIJN DOOR DE DOOD VAN HET LICHAAM EN DE DOOD VAN DE ZIEL.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zending die jou gegeven werd is de laatste schakel met het laatste Verbond 7/5/2013

  Moeder van God : Mijn geliefd kind, Ik heb jou tijdens deze bijzondere verschijning vandaag het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. MIJN HART KLOPT IN EENHEID MET HET ZIJNE EN ALS MEDEVERLOSSERES. IK ZAL HANDELEN OM VELE VAN GODS KINDEREN IN HET NIEUWE TIJDPERK VAN VREDE BRENGEN.

  ALS MOEDER VAN GOD, WERD MIJ MACHT OVER HET BEEST GEGEVEN EN ALLEN DIE MIJN HULP INROEPEN ZULLEN GROTE BESCHERMING TEGEN HEM VERKRIJGEN. Omwille van die bijzondere macht, Mij door Mijn Zoon gegeven, zullen vele pogingen ondernomen worden om Mijn Naam te onteren gedurende het rijk van het Beest. Er zullen openbare manifestaties georganiseerd worden om te voldoen aan Mijn wens om al Gods kinderen te verenigen. Helaas zullen ze niet allemaal de waarheid eerbiedigen.

  Ik heb de waarheid bekend gemaakt te La Salette in Frankrijk en te Fatima in Portugal, toch zijn er velen die niet begrijpen wat Ik verklaard heb. Weldra zullen de voorzegde profetieën werkelijkheid worden en dan zal de haat die de duivel voor Mij heeft, in bijzondere ceremoniën duidelijk gemaakt worden, wat God zal beledigen. 

  Mijn Zoon heeft een zeer speciaal plan ontworpen, dat tot in het kleinste detail werd uitgewerkt, om ervoor te zorgen dat de waarheid omtrent Gods vijanden, aan de wereld bekend gemaakt wordt. Hij doet dit omdat alleen de waarheid het menselijk ras kan redden. Indien Gods kinderen leugens zouden volgen en betrokken geraken in bedriegerij, voortgekomen uit het plan van de Antichrist, dan zullen zij Mijn Zoon en hun eigen redding de rug toekeren.

  DE ZENDING DIE JOU GEGEVEN WERD IS DE LAATSTE SCHAKEL MET HET LAATSTE VERBOND, DAT MIJN ZOON MOET VOLTOOIEN IN GEHOORZAAMHEID AAN MIJN VADER, GOD DE ALLERHOOGSTE. Dat zal het middel zijn waardoor zielen zullen gered worden uit de greep van Satan en zijn boosaardig leger op aarde. Daarom zal de haat die jou betoond wordt door woorden, daden en acties van anderen, wreed en hevig zijn. De woede die jou betoond wordt zal onvergelijkbaar zijn en jij moet begrijpen dat dit te verwachten is. Het werk van Mijn Zoon zal in deze tijden heftig bestreden worden, Hij en Zijn Kerk op aarde zullen een laatste kruisiging moeten doorstaan alvorens de verrijzenis plaatsvindt die beloofd werd aan allen die in Mijn Zoon geloven.

  De haat is reëel en de duivel zal zelfs het gemoed van de uitverkoren zielen en zieners tegen jou doen keren, Mijn kind. Voel je nooit verdrietig over jezelf of die zielen, want het lijden van Mijn Zoon is tien keer erger. Het is Mijn Zoon, de Redder en Verlosser van de mensheid, die voor de zonden van de mensen gestorven is, Die nog steeds gehaat wordt met een passie die voortkomt uit woede en bewerkt wordt door Satan. Het is Mijn Zoon die het onderwerp is van zulke aanvallen en wanneer men jou beledigingen naar het hoofd smijt, Mijn kind, geselen zij Hem weer opnieuw. 

  JULLIE MOETEN OPSTAAN, JULLIE ALLEMAAL EN DOEN WAT MIJN ZOON JULLIE ZEGT, OMDAT JULLIE GEKOZEN WERDEN OM ZIJN RESTLEGER TE VORMEN. Wanneer jullie lijden in Zijn Naam, is dat voor Gods glorie en de redding van de mensheid. Wanneer de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde één worden, zal dat lijden stoppen en allen zullen Gods lof bezingen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van God

  Moeder van Redding

   

  13-05-2013, 22:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het woord van God blijven verspreiden. 6/5/2013

  Mijn zeer geliefde dochter, zij die Mij niet opzettelijk beledigen, omdat zij onwetend zijn omtrent Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

  AAN AL DIEGENEN DIE DE WAARHEID KENNEN VAN MIJN WOORD, DAT 2000 JAAR GELEDEN AAN DE MENSEN GEGEVEN WERD: JULLIE MOETEN WETEN DAT TERWIJL JULLIE ONDERLING ZITTEN TE KIBBELEN, MILJOENEN ZIELEN VERLOREN GAAN. VELEN DIE SCHULDIG ZIJN AAN DOODZONDE, BEGAAN DEZE DADEN DOOR BINNENDRINGEN VAN DE DUIVEL. INDIEN ZIJ DE WAARHEID VAN MIJN BELOFTE VAN EEUWIG LEVEN KENDEN, ZOUDEN VELEN NIET AAN DEZE DADEN DEELNEMEN.

  Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden. Jullie moeten dit doen door liefde en eerbied te tonen voor het leven van anderen. Dat wil zeggen Mijn Vaders gebod aanhangen: ‘Gij zult niet doden.’ Vervolgens is het jullie plicht om ervoor te zorgen dat het menselijk leven met eerbied behandeld wordt tot eer van God.

  Jullie moeten anderen herinneren aan die gave van het eeuwig leven, vooral op die momenten waarop jullie weten dat zij die God ontkennen jullie hulp nodig hebben. Jullie hulp, door gebed en leiding, kan deze zielen redden. Ik heb zoveel van jullie tijd nodig, Mijn geliefde volgelingen. Jullie moeten vrijgevig zijn in het schenken van jullie tijd om zielen te redden. Alstublieft, ga door met het bidden van Mijn kruistochtgebeden, want Ik beloof bekering van miljoenen zielen wanneer ze gebeden worden.

  Laat jullie niet afleiden door de aanvallen van de duivel, die zal voortgaan om een schaduw over deze boodschappen te werpen. Neem deze aanvallen voor wat ze zijn, een poging van Satan en zijn boze geesten die over de aarde ronddwalen, om te beletten dat Gods kinderen de heerlijke erfenis verkrijgen die hen wacht.

  Ik vraag jullie ook edelmoedig van hart te zijn en te bidden voor hen die zich tegen Mij gekeerd hebben in deze missie, Mijn laatste op aarde voor de grote dag.

  Jullie Jezus

  13-05-2013, 22:04 Geschreven door Claudia  


  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan - 2

  BELONING VOOR TROUWE VOLGELINGEN DIE TOT HET EINDE VOLHOUDEN

  ·        Bewoners van de nieuwe aarde

  ·        Leven in vrede en gelukzaligheid

  ·        Jezus zal onder hen vertoeven, want Hij keert terug naar de nieuwe aarde

   

  LET OP VOOR :

  Satan beinvloedt mensen vanuit het hiernamaals en ook nog wezens in het geestelijk rijk. Deze inwerking vanuit het hiernamaals op de mensen van deze aarde kan God vanwege de vrije wil van de mensen niet verhinderen. Satan beinvloedt ook die wezens die zich steeds al  verzet hebben tegen de verlossing door Jezus Christus.

  God is ook bezig door lichtwezens deze misvatting aan het licht te brengen, maar mensen onderscheiden geen ware van valse mededelingen. De fout ligt bij de mensen omdat ze ALLE boodschappen geloven uit het geestelijk rijk.

   

  KENTEKEN VAN VALSE BOODSCHAPPEN

  ·        Bestrijding van Gods menswording in Jezus Christus

  ·        Bestrijding van Jezus’ verlossingswerk

  Enkel de wil van de mens om voor dwaling behoed te worden werkt de tegenstander tegen. En het verlangen naar zuivere waarheid is de garantie om deze ook daadwerkelijk te ontvangen.

   

  STRIJD TUSSEN TWEE KAMPEN (iedereen moet kiezen tussen die 2)

  zuivere waarheid                         grofste leugen

  naastenliefde                                  ik-zucht, angst, egoisme

  armoede                                         welstand

  liefde                                               intimidatie en haat

  hart                                                  hard

  voor God                                        onderdanig aan Satan

  hulp, kracht en inzicht ontvangen  geen steun

  van Jezus en God de Vader en

  de Heilige Geest

  kamp van de overwinnaars            kamp van de verliezers

   

  Besluit :

  Verwacht in je hart de hemel of de nieuwe aarde en vertrouw je volledig aan God toe, aan Zijn Liefde en Zijn Genade. Dan komt alles in orde.

  12-05-2013, 18:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn soevereine aanwezigheid - Barbara

  Mijn soevereine aanwezigheid

  Apr 25, 2013

  Uittreksel uit boek: Jesus Calling- Sarah Young
  Kom naar Mij, en rust in Mijn liefdevolle aanwezigheid. Je weet dat deze dag moeilijkheden zal brengen en dat je probeert te denken hoe je door deze beproevingen zult raken. Als je denkt aan wat voor je ligt, dan vergeet je dat Ik bij je ben, nu en altijd.
  Je herhaalt je problemen en resultaten. Je ervaart ze vele keren, terwijl het de bedoeling is ze een keer te ondergaan als ze zich voordoen. Vermenigvuldig je lijden niet op deze manier. Kom in de plaats naar Mij en relax in Mijn vrede. Ik zal je versterken en voorbereiden op deze dag, je vrees omvormend in vertrouwen.

  Woord van de Heer:
  Dochter, Ik probeerde bij jou in te dringen.
  Leef vandaag en laat me zorgen voor morgen. Je kunt maar vandaag aan. Je hart wordt verward wanneer je vooruit denkt. Weet je niet dat Ik altijd alles in het werk stel voor Mijn glorie? Er zijn vele dingen aan het gebeuren achter de schermen waar je je niet van bewust bent. Je leven wordt geleefd op een zelfzuchtige manier.

  Je geeft me niet je ononderbroken tijd. Je bent egoistisch en maakt je enkel zorgen over de dingen in deze wereld. Zet je gedachten op Mij en de dingen van de Geest. Ik geef je vele, vele zegeningen, en je moet appreciëren wat Ik toegelaten heb dat je ontvangt, vooraleer Ik je meer geef. Vertrouw op Mij, je moet nu geduldig op Mij wachten.

  Geduld is een deugd. Geduld moet ook een verwachting van wonderlijke mirakels bevatten. Jullie verwachtingen van Mij moeten zo hoog gespannen zijn als maar mogelijk. Droom groots, en Ik zal nog grotere dingen bewerkstelligen dan je je kunt inbeelden. Breng geen tijd door met het gefocust zijn op wat je niet hebt. Je hebt zoveel. Om je te maken tot degene die Ik wil dat je wordt vraagt tijd. Je bent niet de enige aan wie Ik hier werk.

  Toon dankbaarheid in alle dingen. Wees dankbaar en tevreden in de kennis dat Mijn plannen voor jullie groter, veel groter zijn dan de plannen die je voor jezelf hebt. Ik blijf je op het hart drukken: leef elke dag ten volste met Mij vooraan en in het middelpunt. Je moet je best doen om Mijn wil voor jou te doen en er te blijven. Wat je verwacht of wenst of hoopt is tijdrovend. Het verstrooit je en houd je weg van Mij. Zorgen maken en plannen verstrooien je en houden je weg van Mij. Leg je problemen, lasten en hoop en dromen aan Mijn voeten. Ik kan je niet dragen doorheen de dingen als je Mij niet toelaat.

  De menselijke natuur geeft je het verlangen om de toekomst te weten. Je kunt de toekomst niet voorspellen, dus moet je leren om Mij te vertrouwen. Ik ken de plannen die Ik heb voor jou en ze zijn Mijn plannen, niet de jouwe. Je zult het graag hebben wat Ik in petto heb voor jou. Vertrouw op Mij. In je teleurstelling, druk je nog dichter tegen Mij aan. Nu heb Ik Mijn wil die zich voor jou zal ontvouwen in Mijn timing. Vertrouw op Mij. Wees je ervan bewust dat de dingen rond je gebeuren, maar raak nu niet erdoor geobsedeerd. Vertrouw Mij.

  12-05-2013, 00:02 Geschreven door Claudia  


  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Pastor Enoc

  6 mei 2013, 8.30u
  MIJN TABERNAKELS ZIJN BRONNEN VAN LEVEN, ZOEK ZE, DAARIN ZULLEN JULLIE MIJ VINDEN

  OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  IK BEN het Levende Brood, dat uit hemel neerdaalt en bij jullie blijft in de stilte van het Heilig Tabernakel tot aan het einde der tijden. Mijn Lichaam is waarlijk spijs en Mijn Bloed is waarlijk drank van het Eeuwige Leven voor jullie geest. Komt tot Mij en weest niet bang, IK BEN  jullie redding, jullie voedsel, jullie toevlucht en jullie kracht. Komt tot Mij, zoek je toevlucht bij Mij, rust bij Mij uit. IK BEN hier om naar jullie te luisteren en al jullie problemen op te lossen. IK BEN hier om jullie te helpen het kruis van elke dag te dragen.

  Mijn kinderen, zoek de oplossing van jullie problemen niet bij de mensen en stel je vertrouwen niet op de dingen van deze wereld. Bedenk dat alles op deze wereld ijdel en vergankelijk is. Zoek de Wijnstok van het Leven, die IK BEN en Ik zal jullie de vreugde van het Eeuwig Leven schenken. Waarom zijn jullie bang om naderbij te komen? Ziet, IK BEN jullie Vader  en ken jullie. IK BEN hier om jullie te vergeven en niet om jullie te straffen. Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid zijn veel groter dan jullie zonden. Hebt vertrouwen in Mij. IK BEN jullie Vriend, Broer en Vader. Vertel Mij alles. Weest niet bang.

  Rust bij Mij uit en Ik zal jullie last verlichten, al jullie problemen oplossen en al jullie zonden vergeven, hoe groot die ook mogen zijn. Zoek de oplossing van jullie problemen niet buiten Mij. Zoek het Leven, dat IK BEN en alles zal worden opgelost volgens jullie geloof.

  Mijn tabernakels  zijn Bronnen van Leven, zoek ze, daarin zullen jullie Mij vinden. Jullie zien Mij niet, maar weet dat IK daar Ben in geest en leven, dat Ik jullie zie en naar jullie luister. IK BEN de God van alle tijden, die de armen nooit in de steek laat, of de hulplozen, de weduwen, de wezen, de bedroefden, de zieken en nog minder de berouwvolle zondaars.
  Komt tot Mij met een berouwvol en nederig hart en Ik beloof jullie dat Ik jullie vergeef en niet mee aan jullie zonden zal terugdenken. IK BEN waarachtige Liefde en de Liefde die van Mij uitgaat is een onuitputtelijke bron van vergeving en barmhartigheid.

  Komt tot Mij, prostituees, homoseksuelen, drugsverslaafden, dieven, alcoholisten, echtbrekers, ontuchtigen, wellustigen, moeders die hun kinderen hebben geaborteerd, heksen en tovenaars. Komt zondaars van alle soorten, rassen, culturen of godsdiensten en Ik verzeker jullie dat jullie niet teleurgesteld weg zullen gaan. IK BEN de weg die jullie zoeken, IK BEN de waarheid die jullie vrij zal maken. IK BEN het leven dat Ik over jullie wil uitstorten. Weest niet bang. Komt als de verloren zoon en Ik zal een feest ter ere van jullie thuiskomst geven. Ik wacht op jullie, weest niet te laat.

  Ik houd van jullie, jullie Vader, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de Vriend, die jullie niet in de steek laat.

  Maak mijn Boodschappen bekend aan de hele mensheid.

   

  30 april 2013, 8.45 u.

  MIJN KINDEREN, HELP MIJ ZIELEN TE REDDEN. BIDT VOOR HEN OP DEZE  WERELD DIE DE BARMHARTIGHEID VAN GOD HET MEESTE NODIG HEBBEN EN VOOR HEN DIE ZICH IN DE LAGERE REGIONEN VAN HET VAGEVUUR BEVINDEN.

  OPROEP  VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

  Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

  Mijn Vader heeft Zijn Barmhartigheid voor een korte tijd verlengd in afwachting van de afkondiging van het vijfde dogma van Mijn Moeder en de verwerkelijking van de toewijding van Rusland. Op verzoek van Mijn Moeder verlengt HIJ de tijd van Zijn Barmhartigheid, in de hoop, dat deze stappen worden gezet.

  Mijn kinderen, help Mij zielen te redden. Bidt voor hen op deze wereld die de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben en voor hen die zich in de onderste gebieden van het vagevuur bevinden. Draag het Heilig Misoffer aan hen op en Ik verzeker jullie dat velen gered zullen worden. De kracht van Mijn Heilig  Offer, dat in iedere Heilige Mis op onbloedige wijze plaats vindt, bevrijdt vele zielen uit het vagevuur en redt diegenen op deze wereld, die het meeste gevaar lopen om veroordeeld te worden. Er zijn zielen, die naar jullie tijd gemeten, eeuwen in het vagevuur doorbrengen en erop hopen, dat jullie voor hen een Heilige Mis laten opdragen of een Rozenkrans bidden, opdat zij de eeuwige heerlijkheid kunnen binnengaan.

  Mijn kinderen, wanneer jullie het Heilig Misoffer, de Rozenkrans met de droevige geheimen, de Rozenkrans van Mijn Wonden, de Rozenkrans van Mijn Kostbaar Bloed, jullie vasten en boete opdragen voor de zielen in het vagevuur en voor de zielen die op deze wereld de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben, verheft de Liefde en het Erbarmen van Mijn Vader velen tot de eeuwige heerlijkheid, verlost hen, die hier op aarde op sterven liggen en in staat van doodzonde zijn, van de ondergang, redt hen, die in duisternis rond dwalen en schenkt verlichting aan hen die het zwaarst lijden in het vagevuur.

  Ik heb jullie nodig, Mijn kinderen, om miljoenen zielen uit het vagevuur te bevrijden die vergeten zijn, omdat de grote meerderheid van de mensen niet bereid is om voor hen te bidden. Bidt voor de eeuwige rust van de zielen in het vagevuur en Mijn Vader zal jullie daarvoor belonen en daaraan denken wanneer jullie in de eeuwigheid komen. Voor iedere ziel die mede dank zij jullie hulp op deze wereld of uit het vagevuur wordt gered, ontvangen jullie strafvermindering voor jezelf of voor degenen van jullie verwanten, die dat het meeste nodig hebben, wanneer jullie in de tegenwoordigheid van God komen

  Iedere ziel, die door jullie gebeden en offers de eeuwige heerlijkheid  mogen binnengaan, wordt een voorspreker voor jullie op deze wereld, op jullie weg naar de eeuwigheid. Mijn Vader, die oneindig barmhartig is, vergoedt jullie honderdvoudig voor één, voor elke ziel, die mede door jullie hulp uit het vagevuur wordt bevrijd. De zielen in het vagevuur zijn grote voorsprekers. Bidt voor hen en zij zullen jullie in de geestelijke strijd helpen. Een Onzevader dat voor hen met geloof wordt gebeden, bevrijdt vele zielen uit het vagevuur en geeft aan degenen die het meeste lijden verlichting. Het gebed voor de zielen is van grote betekenis voor jullie zielen, want het verenigt jullie met de grote barmhartigheid van Mijn Vader.

  Bidt voor de zielen die op deze wereld de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben en voor diegenen in het vagevuur die het meest verlaten zijn en Mijn Vader zal jullie dat vergoeden en jullie daarvoor Zijn beloning geven.

  Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

  Jullie meester, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de vriend, die nooit teleurstelt.
  Maak Mijn boodschappen aan de hele mensheid bekend.

  11-05-2013, 23:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat anderen zien dat je voor Mij kiest - Barbara

  Laat anderen zien dat je voor Mij kiest!

  Apr 28, 2013

  Hoeveel ben je vergeven? Is er enige grens aan Mijn vergiffenis? Is er enige limiet aan Mijn liefde voor jullie? Zoals een ouder met een verloren kind, zoek Ik jullie. De dringendheid die Ik nu voel voor zoveel van Mijn kinderen is zeer reëel. Beeld je in hoe een ouder zich voelt wanneer zijn kind afdwaalt en de ouder niet weet waar het kind is. Dat is de dringendheid die Ik voel voor Mijn verloren kinderen. Ik ken het aantal haren op hun hoofd, maar zij kennen Me helemaal niet.

  Hun ware Vader die hen adopteert als zonen en dochters, kennen ze niet. De vader van leugens, de vader van deze wereld, heeft hun aandacht getrokken en hun harten in bezit. Zovelen waren door hun dagen zich niet bewust zijnde van Mijn liefde voor hen. Ze zoeken plezier en jagen lege beloften van jullie gevallen wereld na. Deze dingen zijn slechts tijdelijk en zullen jullie telkens weer leeg achterlaten. Er is een gat in jullie hart dat enkel Ik kan vullen.

  De dringendheid die Ik voel om die leegte in al Mijn kinderen te vullen vermeerdert elke dag. Keer je af van deze wereld, keer je af van je zonde en laat Me jullie lasten dragen. Laat Mij Mijn licht schijnen in jullie leven. Spoedig zal de tijd op zijn voor jullie en wanneer die tijd komt, zal het komen als een dief in de nacht. Er is geen andere weg naar het eeuwig leven dan door Mij. Ik ben de weg tot de Vader, Ik ben de waarheid dat zo weinigen geloven.

  Toon Mij aan de verlorenen, niet door te veroordelen, maar door de vreugde te tonen dat je hebt gevonden door Mij. Volg Me nu dichtbij, Mijn kinderen en jullie zullen rijkelijk gezegend worden in ieder opzicht. Wanneer de verlorenen je vrede en vreugde zien, als de wereld blijft zich ontrafelen, zullen ze willen wat jij hebt. De vrede en vreugde dat enkel Ik hen kan geven. Toon hen jullie leven met Mij. Dwing hen niet, laat enkel zien dat je voor Mij kiest.

  11-05-2013, 22:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwittig hen! - Barbara

  VERWITTIG HEN!

  April 29, 2013

  Al Mijn dienaren, wees paraat. Let nu goed op. De lente komt over jullie eens grote natie. Als de bloemen bloeien, zullen de problemen zich ontvouwen. Vuur, wind, hagel, aardbevingen, tsunamis, epidemieen, overstromingen, droogte, massale diersterfte zullen nu exponentieel stijgen. Zodus moeten Mijn kinderen in Mijn bescherming blijven.

  Dat betekent zich niet wagen in de patronen van deze wereld. Jullie moeten nu dicht bij Mij leven. Wanneer jullie in je vlees lopen, wandelen jullie in jullie wil, niet in Mijn wil voor jullie. In het vlees zijn jullie niet beschermd, dan kan Ik jullie niet helpen. Ik zal jullie nu blijven waarschuwen. Luister naar het smeken van Mijn boodschappers. Ze smeken jullie in Mijn naam om onder de vleugels van Mijn bescherming.

  Deze tijden zullen gevuld zijn van gevaar, en als je niet in Mij bent, zul je je laten meeslepen en bedrogen worden. Jullie moeten je bewust zijn ervan. Velen denken dat ze op het juiste pad zijn, en ze zullen recht in de val lopen. Ze zullen recht in de muil van de leeuw lopen. Laat je niet bedriegen, onderzoek alles.
  Onderzoek alle leringen. Onderzoek alles aandachtig. Meer en meer van Mijn boodschappers ontvangen dromen en visioenen die hen waarschuwen van wat er gaat komen.

  Dit is wat er staat geschreven; het staat ook geschreven dat er spotters zullen zijn. Laat je niet inpakken door de spotters. Verkondig nu Mijn waarschuwingen Mijn boodschappers, laat je niet verleiden. Eenieder die Mij kent zal naar jullie luisteren. Eenieder wie oren heeft zal horen, en ogen zal zien.
  Blijf hen waarschuwen. Deins niet terug.

  11-05-2013, 21:56 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed om genezing

  Lieve Barmhartige Heer en Troostende Vader,

  U bent Degene tot wie ik me wend om hulp in zwakke momenten en in tijden van nood. Ik vraag U om Uw dienaar bij te staan in deze ziekte. Psalm 107:20 zegt : Eén woord van U en ze waren genezen. Zend dan ook alstublieft Uw helend woord aan Uw dienaar. In de naam van Jezus, drijf alle kwalen en ziekten uit dit lichaam.

  Lieve Heer, ik vraag U om deze zwakheid om te vormen in kracht, lijden in medelijden, droefheid in vreugde en pijn in troost voor anderen. Dat Uw dienaar mag vertrouwen in Uw goedheid en hoop in Uw trouw, zelfs temidden van dit lijden. Laat hem gevuld zijn met geduld en vreugde in Uw aanwezigheid als hij wacht op Uw helende aanraking.

  Herstel alstublieft Uw dienaar in goede gezondheid, lieve Vader. Verwijder alle vrees en twijfel uit dit hart door de kracht van Uw Heilige Geest, en dat U, Heer, altijd glorie gebracht moge worden.

  Als U Uw dienaar heelt, Heer, dat hij U moge zegenen en dankzeggen.

  Dit alles bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

  11-05-2013, 21:55 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Om de demonen van ziekte te verwijderen

  Exorcisme van de heilige Michael tegen Satan en de opstandige engelen, gepubliceerd op bevel van Z.H. Leo XIII (vertaling uit het Latijn van het officiële liturgische boek van de Rooms-Katholieke Kerk het Rituale Romanum Tit.XI,Cap.III).

  Nota : Dit gebed mag enkel door een bisschop of door een priester, of een gewijde exorcist, gebeden worden met toestemming van de Ordinarius als het rechtstreeks over personen wordt uitgesproken.
  Indien niet rechtstreeks over personen, dan mag eenieder dit bidden indien hij op redelijke gronden mag vermoeden dat er duivelse invloeden aan het werk zijn. Hij moet dan wel in staat van genade zijn, dus: regelmatig biechten, de zonde willen vermijden en naar de volmaaktheid willen streven, zo niet 'zal zijn einde erger zijn dan het begin' (Matt 12:43). Want, 'alleen God door Onze Heer Jezus Christus is sterker dan de duivel'.

  Hier is dan het klein exorcisme, beginnende met : "In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

  Gebed tot de heilige aartsengel Michael (geknield te bidden):

  Heilige aartsengel Michael, glorievolle prins der hemelse legermachten, verdedig ons in de strijd tegen de satanische vorsten en machten, tegen de heersers van de wereld der duisternissen, tegen de boze geesten in de lucht (Ef. VI;) Kom de mensen ter hulp, die God naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft en tegen zo'n hoge prijs verlost heeft van de tirannie van de duivel. De heilige Kerk vereert u als bewaker en beschermer, gij aan wie de Heer de verloste zielen toevertrouwd heeft, om ze binnen te leiden in het hemelse geluk. Smeek dus de God van de vrede Satan onder onze voeten te verpletteren, opdat hij de mensen niet meer gevangen houdt in zijn kettingen en de Kerk niet meer vermag aan te vallen. Bied de Allerhoogste onze gebeden aan opdat Gods barmhartigheid snel over ons neerdaalt. Grijp gijzelf de draak, de oude slang - dat is de duivel of Satan - en werp hem geboeid in de afgrond, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. (Apok.20).

  Nota : Dit gebed, dat opgesteld werd om de duivel te verdrijven, kan de familie en de gemeenschap voor grote kwalen bewaren als het vurig gebeden wordt, zelfs door de eenvoudigste gelovigen. Gebruik het vooral als ge verwacht dat de duivel optreedt het zij door middel van de boosheid van de mensen, het zij met behulp van bekoringen, ziekten, stormen en rampen van elk soort.

  Exorcisme (wordt rechtstaande gebeden):

  In de naam van Jezus Christus, onze God en onze Heer, en met de bemiddeling van de Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van God, van de heilige aartsengel Michael, van de apostelen Petrus en Paulus en van alle heiligen (voor priesters: "en steunend op de heilige macht die ons gegeven werd") ondernemen wij vertrouwvol de strijd tegen de aanvallen en de hinderlagen van de duivel.

  Psalm 67: God rijze op en dat zijn vijanden verstrooid worden, en dat zij die Hem haten op de vlucht gaan. Dat ze verdwijnen zoals rook. En zoals het was wegsmelt voor het vuur, zo mogen de zondaars ten onder gaan voor het aanschijn van God.

  V.: Ziehier het Kruis van de Heer, vlucht vijandige machten

  R.: De Leeuw uit de stam van Judas, de zoon van David, heeft overwonnen.

  V.: Dat uw barmhartigheid, Heer, over ons neerkome.

  R.: zoals wij gehoopt hebben op U.

  (maak bij iedere + het kruisteken)

  Wij bevelen u weg te gaan, onreine geest, wie ge ook zijt, duivelse kracht, invasie van de helse vijand, met al uw legioenen, verenigingen en sekten, in de naam en door de kracht van Onze Heer Jezus + Christus: wees weggerukt uit de Kerk van God, en verwijderd van de zielen die naar Gods beeld geschapen zijn en verlost werden door het heilig bloed van het Goddelijk + Lam. Van nu af aan, trouweloos serpent, zult ge het niet meer wagen het menselijk geslacht te misleiden, Gods Kerk te vervolgen en de uitverkorenen van God te zeven en te wannen, als tarwe +. Zo beveelt het u de Allerhoogste + God, die gij in uw onzinnige hoogmoed als uw gelijke beschouwt, Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van der waarheid geraken. Zo beveelt u, God de + Vader, zo beveelt u God de + Zoon, zo beveelt u, God de Heilige +Geest. Zo beveelt u de Christus, het eeuwig Woord van God dat vlees + geworden is; die voor het heil van ons geslacht, verloren door uw afgunst, zich vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Zo beveelt u, het teken van het Heilig + Kruis en de kracht van alle + mysteriën van het christelijk geloof Zo beveelt u, de machtige Moeder van God, de Maagd + Maria, die sinds het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis, door haar nederigheid, uw hoogmoedige kop heeft verpletterd. Zo beveelt u, het geloof van de heilige Petrus en Paulus en van alle andere + apostelen. Zo beveelt u, het bloed van de martelaren en de godvruchtige bemiddeling van alle + heiligen. Welnu, vervloekte draak, en alle duivelse legioenen, wij bezweren u door de levende + God, door de ware + God, door de heilige + God; door God die de wereld zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Houd op de mensen te misleiden en het vergif van de eeuwige verdoemenis over hen uit te storten; houd op de Kerk te schaden en haar vrijheid te belemmeren. Ga weg, Satan, uitvinder en meester in alle misleiding, vijand van het heil van de mensen. Maak plaats voor Christus, in wie ge geen van uw werken zult vinden: maak plaats voor de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Christus zelf verworven heeft ten koste van Zijn bloed. Vernedert U onder de machtige hand van God. Beef en vlucht bij onze aanroeping van de heilige en schrikwekkende Naam Jezus, die de hel doet beven; aan wie de hemelse krachten, machten en heerschappijen onderworpen zijn; die de cherubijnen en serafijnen onophoudelijk loven met de woorden: "Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God van de heerscharen".

  V.: Heer, verhoor mijn gebed.

  R.: En mijn geroep komen tot U.

  V.: De Heer zij met U.

  R.: En met uw geest.

  Eindgebed: Laten wij bidden: God van de hemel, God van de aarde, God van de engelen, God van de aartsengelen, God van de aartsvaders, God van de profeten, God van de belijders, God van de Maagden, God die de macht hebt het leven te geven na de dood, de rust na de arbeid, want er is geen andere God buiten U: en er kan geen andere zijn buiten U; Schepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar is, aan wiens Rijk geen einde zal komen; nederig smeken wij Uw goddelijke Majesteit, ons machtig te bevrijden en ongeschonden te bewaren voor elke macht., valstrik, bedrog en boosheid van de helse geesten. Door Christus, onze Heer. R. Amen. Van de listen van de duivel, verlos ons, Heer. Verleen aan Uw Kerk de rust en de vrijheid om U te dienen, wij smeken U, verhoor ons, Heer. Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Heilige Kerk te vernederen, wij smeken U, verhoor ons, Heer.

  (De plaats wordt met wijwater besprenkeld.)

  11-05-2013, 18:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop hem! - Barbara

  STOP HEM!

  April 30, 2013

  Bid voortdurend in de geest en richt je dikwijls tot Mij. Deze dingen zijn noodzakelijk in deze laatste dagen. Onderscheid Mijn lichaam wanneer jullie je tot Mij richten. Ik gaf niet alleen mijn leven op het kruis maar Ik droeg iedere zwakheid van jullie vlees, alle ziekten, alle gebreken, Ik droeg pijn zodat jullie zonder pijn kunnen zijn. Er zullen velen zijn die genezing zoeken maar die het niet vinden, maar vele anderen die Mijn lichaam zullen onderscheiden en jullie genezing zal beginnen. Gewilligheid en een hart vrij van de demonen van jullie wereld zijn cruciaal, deze demonen moeten verwijderd zijn vooraleer Mijn genezing kan plaatsvinden. Verwijder deze demonen van ziekte uit jullie lichaam herhaaldelijk voor 3 dagen, leg je handen op de zieke en verwijder deze demonen 3 dagen lang. Na 3 dagen zullen de demonen vluchten.

  Ik spreek nu tot velen van jullie. Ik vraag jullie om te zwijgen en te luisteren. Meestal kom Ik tot jullie in een stille stem. Je moet zwijgen en heel aandachtig zijn om Mij te horen. Je moet nu luisteren naar Mij. Je hebt satans leugens lang genoeg geloofd. Ga weg van zijn leugens en stap in Mijn mirakels. Velen die niet genezen zijn geloven zijn leugens. Het neemt maanden of zelfs jaren in beslag voordat de leugens verwijderd zijn, zovele mensen ontvangen hun genezing niet. Het is wanneer mensen zijn leugens geloven dat de genezing wordt tegengehouden. Genezingen zijn gewone kost wanneer mensen niet onderhevig zijn aan zijn leugens. De wortels van jullie ziel zijn blootgesteld aan zijn leugens en werden nooit de waarheid verteld. Jullie geloven satans leugens. Verbreek de vloek van zijn leugens te geloven. Zijn leugens beroven jullie van alle goeds. Hij steelt jullie gezondheid, jullie geld, jullie tijd, jullie vrijheid, jullie vergeving, jullie genade, alles dat in de beloften ligt aan Mijn kinderen, hij steelt. Hij is in staat jullie te overtuigen dat jullie het niet waard zijn. Hij is in staat om jullie te overtuigen dat jullie arm, berooid, ziek zijn, pijn hebben, ongeliefd zijn, het niet waard zijn en de lijst gaat zo maar door. Gaan jullie hem geloven? Gaan jullie hem jullie gezondheid laten stelen? …jullie zegeningen? ...jullie rechtvaardigmaking? Als jullie niet op Mij gefocust zijn, zal hij erin slagen deze dingen van jullie te stelen. STOP HEM!

  11-05-2013, 18:15 Geschreven door Claudia  


  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan

  De strijd tegen Jezus Christus en de hoogmoedige zelfoverschatting van Satan

   

  De aanval wordt gericht op Jezus Christus juist omdat Hij God en Verlosser is. Hij is de God-mens.

   

  PROBLEEM

  ·        Mensen houden meer van hun leven dan van hun ziel

  ·        Geloof in bijstand van God is te klein → mensen vrezen teveel voor hun leven en hun vrijheid (als ze vervolgd worden omwille van hun christelijke godsdienst komt God op de laatste plaats)

  Dus : de mensen zullen maar weinig moedig en openlijk voor Jezus Christus opkomen

  In de laatste dagen zullen weinigen het aandurven te zeggen wat ze denken en maar weinigen zullen om Gods bijstand bidden bij het bekennen van hun christelijk geloof tegenover de wereld. Deze weinigen zijn sterk in hun geloof en hebben de kern van de boodschap begrepen. Zij vervullen Gods Wil op de eerste plaats : ze zullen zwaar op de proef gesteld worden, maar God zal hen helpen omdat Hij hun wil om Hem te dienen inziet. Wie met God ten strijde trekt zal elke tegenstand overwinnen, hij zal sterk zijn waar anderen zwak worden, spreken waar anderen zwijgen, rechtstaan als de anderen gaan zitten…

  Het zal een zware strijd zijn voor de gelovigen, maar met HOOP, want waar God strijdt is de zege.

   

  GELOOF IN CHRISTUS IS HET STERKSTE WAPEN, DAN VERLIEST MEN DE VREES VOOR DE VIJAND

  = Bescherming en Liefde van God

   

  KERN

  ·        Een band met Jezus Christus hebben.

  ·        In Jezus’ verlossingswerk geloven.

  ·        Christus als Verlosser van de wereld aanvaarden.

  ·        In Jezus geloven als de Zoon van God.

  Dus : GELOOF IN JEZUS CHRISTUS

  Door dit geloof kan de mens beter tegen de hardheid van het leven (= draagt zijn kruis door zijn geloof om Jezus Christus na te volgen). Dan pas kan hij genade krijgen door het verlossingswerk.

   

  GOD DE VADER EN JEZUS CHRISTUS ZIJN EEN!

  Om de boodschap te begrijpen moeten mensen liefde bezitten. Als ze geen liefde bezitten, dan kunnen ze de grootste Liefde niet inzien.

  Omwille van aardse goederen willen sommigen de aanhangers van Christus dwarsbomen en hun laatste houvast stelen. Elke maatregel die ze zullen treffen druist in tegen het goddelijk gebod van de liefde. Enkel Christus verschaft de mensen de kracht als ze Zijn verlossingswerk erkennen, Christus alleen heeft de macht over de Satan en Christus alleen sterkt de mensen om weerstand te bieden.

   

  BOODSCHAP = christelijke leer van Liefde

  ·        De mens Jezus is goddelijk door de Liefde.

  ·        Door de liefde wordt ieder mens een goddelijk wezen, een kind van God.

  ·        Door de liefde komt ieder mens tot buitengewone capaciteiten.

  ·        Liefde is een kracht die gevormd wordt door de eeuwige Liefde en werkzaam in ieder mens die de liefde in zich laat heersen.

  ·        Door liefde wordt het de mens duidelijk dat ze nooit Christus en Zijn leer mogen afwijzen en de 10 Geboden (= je moet deze in een breder kader plaatsen, want het is geen beperkende lijst; het zijn geboden van de Liefde) moeten onderhouden anders gaan mensen ten onder in de hel, het rijk der duisternis. De geboden onderhouden vereist alleen maar liefde. Christus is Brenger van de leer van de Liefde. Hij is een goddelijke wegwijzer naar Kracht en Licht.

  Ieder die in liefde leeft weet :

  o       welke kracht de liefde is

  o       dat de Godmens Jezus alleen over die buitengewone kracht beschikte, omdat Zijn Wezen pure Liefde was

  ·        Overwinnen van de krachten van de onderwereld. De strijder moet zich bij Christus scharen, daar wordt hij niet verpletterd.

  ·        De christelijke leer van Liefde door Jezus onderwezen blijft tot in alle eeuwigheid.

   

  AANEENSLUITING VAN VERSCHILLENDE GEESTESRICHTINGEN IN DE GELOOFSSTRIJD

           Vb. Protestanten, Orthodoxen en Rooms-katholieken samen.

  Door de vervolgingen komt de leer van Christus tevoorschijn :

  ·        Er zal een innerlijke band met Jezus Christus nagestreefd worden.

  ·        Liefde zal bevorderd worden en onderwezen worden.

  ·        Alle uiterlijkheden en ceremoniële handelingen zullen wegvallen door de grote vervolging en dat zal goed zijn voor de geestelijke ontwikkeling van ieder afzonderlijk. De kern van de zaak (= liefde) zal overblijven.

  Wat telt is : in liefde leven met een vaststaand geloof in de Vader, de Zoon en de H. Geest (= GOD). Christus erkennen voor al het aardse en vervuld zijn van Zijn Geest.

   

  ANTICHRIST

  Kenmerken :

  ·        Accepteert geen God van Liefde.

  ·        Wijst alle geestelijke af (niet bewijsbaar, dus niet bestaand). Hij eist dan ook het prijsgeven van elk geloof en geestelijk bezit. Bovendien eist hij ook de afwijzing van God en Schepper van Eeuwigheid. Hij gelooft niet in een liefhebbende en rechtvaardige God. Hij gelooft ook niet dat de mensen eens tot verantwoording zullen geroepen worden voor hun willen, denken en handelen. Voor de antichrist kan en mag alles onbeperkt.

  ·        Verwerpt het Wezen van Christus : gelooft niet in Zijn verlossingswerk en Zijn missie op aarde (Jezus = gewone mens).

  ·        Hij is buitengewoon begaafd en heeft een werkend plan voor de wereldorde, daarbij komt nog dat hij buitengewoon kan optreden tegenover hen die verantwoording dragen voor het welzijn van het volk. Maar alles is slechts schijn.

  ·        Hij zal naastenliefde voorstellen als een toestand van zwakte. Hij treft maatregelen die alle menselijkheid missen.

  ·        Hij sticht haat en onvrede tussen de mensen, om zo de liefde te verstikken.

  ·        Verzet tegen alle geestelijke stromingen die op Jezus Christus en Zijn leer gebaseerd zijn.

  Maar : God gaat ook op buitengewone wijze te werk om erkenning te krijgen. DUS AAN GOD HULP VRAGEN IN GEESTELIJKE EN LICHAMELIJKE NOOD !

   

  ACTIVITEITEN VAN DE ANTICHRIST

  Antichrist wil zelf op de troon zitten in plaats van Jezus. Hij wil zelf god spelen en daarbij de mensen onderwerpen. Hij wil alleen heerser zijn en alle macht voor zich hebben. Mensen zijn niets waard in zijn ogen.

   

  UITEINDELIJK MOET EEN SCHEIDING VAN GEESTEN ZICH VOLTREKKEN VOOR IEDEREEN : VOOR OF TEGEN GOD

  Er zal een zware definitieve geloofsstrijd zich voordoen, een regelrechte strijd tegen Christus. Daarom moeten ALLE mensen kiezen : VOOR of TEGEN Christus. Voor die vrije wil en gemaakte keuze moeten de mensen zich ook verantwoorden in het Laatste Oordeel.

  Satan kan zich niet eerder van zijn ketenen vrij maken als dan de mensen hem weer behulpzaam zijn en door hun valse liefde tot de materie de ketenen van Satan weer losser maken. Daarom is Satan in deze tijden zo sterk, en zal hij nog een tijdje sterker worden.

  Maar toch zal hij verliezen!

  Jezus zal nooit verdrongen kunnen worden. Hij zal overwinnen en Zijn leer zal alle liefhebbende harten vervullen. Zijn getrouwen zullen Zijn liefdeleer met zich meenemen als zij weggenomen worden en zo zal Zijn leer op de nieuwe aarde als geestelijke kennis hoog worden gehouden van generatie op generatie. Iedereen zal zich ten volle ontplooien. De mensen zullen de hoogste kennis bezitten en in de innigste liefde tot God ontbranden.

   

  HULPMIDDELEN

  God verlaat degenen die hulp vragen NOOIT ! Met dien verstande dat ze in God geloven en zich op God verlaten.

  Hij is Schepper en Beschermen. God heeft al Zijn kinderen lief, God zendt ook boden naar hen om hen in staat te stellen het Woord te leren kennen. De gelovige moet maar een korte tijd volhouden om zalig te kunnen worden. Hij moet standvastig blijven in levend geloof. Hij moet de band met Jezus Christus aanhalen.

  De uiterlijke Kerk is van geen tel. De echte gelovigen weten waar de WARE KERK van Christus te vinden is.

   

  JEZUS CHRISTUS

  Hij is DE WEG                      DE WAARHEID          EN HET LEVEN.

  = Hij is de enige weg            = Jezus wijst de juiste   = eeuwig leven

  Jezus alleen kan je het leven   weg naar het leven    in gelukzaligheid

  beloven. Hij heeft het voor   Er is geen andere          dicht bij God

  jou verworven aan het kruis. waarheid dan deze.

  De weg is gemakkelijk voor Jezus is voor de enige waarheid gestorven.

  mensen van goede wil.        Wie in Jezus gelooft zal die waarheid inzien.

  Het is de weg van nooit        Liefde doet de waarheid inzien. Enkel Jezus

  falende Liefde.                      kan de waarheid geven. Vraag ze Hem!

  Jezus leefde de weg van     Hij is de eeuwige Waarheid.

  Liefde voor.                           Hij is uit Liefde gestorven om degenen die geloven te redden van de zonden en van Satan.

  Opm. Wie Jezus volgt gaat de juiste weg (naar God en het eeuwig leven)

  en zal leven in eeuwigheid. Het is echter een smalle weg. Zoek de waar-

  heid niet waar de massa is, want die lopen de verkeerde kant uit.

   

  MENSEN ZULLEN GESTERKT WORDEN IN GELOOF EN ZIJ ZULLEN

  IEDERE ONRECHTVAARDIGHEID AANVAARDEN

  ·        De gelovigen zullen beseffen dat God alleen hen kan geven en waarlijk vergelden wat hun aards is opgelegd van miserie.

  ·        Ze zullen God zien en gesterkt worden in geloof, ze zullen zelfs met vreugde sterven voor God indien het nodig is.

  ·        God zal uiteindelijk Satans streven definitief beëindigen.

   

  GELOOFSSTRIJD

  ·        Gods volgelingen zullen zwaar vervolgd worden.

  ·        Dienaren van God zullen grote ondersteuning ondervinden van de lichtwereld (engelen en heiligen) : degenen die in God geloven en Hem liefhebben.

  ·        De volgelingen zullen de tegenpartij niet vrezen om hun geloof openlijk te belijden.

   

  TAAK

  Het komt erop aan :

  ·        tegen ongeloof en twijfel te vechten en zielen te winnen die bereid zijn zich toe te vertrouwen aan God. Hij zal Redder en Heiland zijn die de gelovigen uit de aardse nood en verdrukking zal bevrijden

  ·        de waarheid te verspreiden

  ·        moedig op te treden tegen degenen die de liefdeleer van Jezus vijandig gezind zijn

  ·        te strijden met wapens van liefde : door Gods Woord te verkondigen

  De kracht van het geloof kan zelfs tegenstanders bekeren om ze voor eeuwig te redden.

   

  VALSE CHRISTUSSEN EN VALSE PROFETEN DOEN GEEN WERKEN VAN LIEFDE EN HUN WONDEREN ZIJN VALS

  Echte wonderen kunnen enkel verricht worden door mensen die Jezus belijden voor de wereld = echte profeten. En de wonderen moeten bestaan uit werken van barmhartigheid voor de lijdende en verzwakte mens.


  TWEE PARTIJEN

  1 God : Hij staat voor een ondergang van al het wereldse. De mensen staan voor het einde en materiele goederen kunnen hen niet redden van de ondergang als ze Gods Woord niet aannemen.

  2 Tegenstander : Hij belooft een leven van aards welzijn en wereldse vooruitgang en aards succes.

   

  VERLOSSINGSWERK VAN JEZUS CHRISTUS

  De mensen moeten onverwezen worden over het verlossingswerk volgens de Waarheid → zo nemen de mensen de weg van het Kruis en vervullen ze hun belangrijkste taak = de vergiffenis van hun erfzonde en andere zonden.

  Deze Waarheid is te vinden bij de Goddelijke Verlosser Jezus Christus

   

  RESULTAAT VAN EEN LEVEN OP AARDE

  Doel van het leven : vrij worden van de erfzonde die door Adam en Eva over zichzelf en over de hele mensheid werd geroepen door hun hoogmoed om zoals God te willen zijn en vrij worden van de andere zonden die eigen zijn aan de mens zijn zondige natuur.

  Hoe te verwezenlijken :

  ·        door erkenning van Jezus en Zijn verlossingswerk

  ·        door het sacrament van het doopsel (vergeving van de erfzonde)

  ·        door het sacrament van de biecht (vergeving van andere zonden)

  Zo kan de liefde van Jezus naar je toe stromen. Zonder Hem is geen resultaat op aarde mogelijk.

  Verlossing door Jezus : Dit betekent zich helemaal losmaken van het aardse en vrij worden van de vijanden van je ziel. Inzicht in het verlossingswerk kan alleen geloofd worden als de Heilige Geest werkzaam is in de mens. Dit werd pas mogelijk door de Kruisdood van Jezus. Deze brengt alleen zuivere waarheid zodat de mens niet meer kan twijfelen in God en Gods Rijk.

  God zal eens rekenschap vragen voor de mensen hun levenswandel : dus moet je jouw vrije wil goed gebruiken.

  In de laatste tijd zullen gelovigen zich moeten verantwoorden voor de tegenstanders, maar eens zullen de tegenstanders zich moeten verantwoorden voor God.

  Gebruik het zwaard van de mond en wees een pijler van Gods Kerk die Jezus zelf op aarde grondvestte :

  ·        Leg getuigenis af van een levend geloof voor Jezus Christus. Schep een innerlijke band met Jezus.

  ·        Dien God en de medemens : help hen een sterk geloof te verkrijgen om ze zo te redden voor het definitieve einde van dit tijdperk.

  10-05-2013, 20:03 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!