Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  23-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke kroontjes en rozenkransen

  Tranenrozenkrans

  Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari

  Deze godsvrucht vindt zijn oorsprong te Brazilië, geopenbaard op 8 november 1929 an Zr. Amelia van de gegeselde Jezus, missionarissen van het Goddelijk Kruis; herhaald aan Debora te Manduria (Italië).
  Mijn dochter, opdat Mijn werk, gezien zijn bijzonderheid niet verwarrend zou zijn geef ik u deze belangrijke aanwijzingen.

  - Bid bij het begin:

  Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, gelieve mijn nederige smeekbede te aanvaarden.

  - Grote kralen:

  O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

  - Kleine kralen:

  O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

  - Laatste drie kralen:

  Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.

  Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst van Jezus
  (door “Myriam van Nazareth)

  - Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

  “Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus mens liet worden om de mensheid te verlossen aan het Kruis.
  Op voorspraak van Maria en omwille van Haar tranen om de zonden der wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, omdat Uw Rijk kome en de mensheid geheiligd worde.”

  - Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

  “O Jezus, kom opnieuw wij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.

  Slotgebed (na de 5 tientjes):
  “O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Haar schepping verheerlijkt worde, en Uw smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen worden in het licht van Christus.”

  “Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstaand afsmeekt, door U verlaten is. Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der Maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

  Kroontje tot bespoediging van de triomf van het onbevlekt hart van Maria
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O onbevlekte Maagd Maria, door God voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, aanhoor mijn smeekbede woordoor ik alle duivelen overlever aan Uw macht, opdat de vrucht van de verlossende Kruis van Jezus in alle zielen tot rijping moge komen en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart zich voorgoed moge voltrekken”

  - Grote kralen:

  “O, Maria, Moeder van God, die ons Christus de Verlosser hebt gegeven, bevrijd ons van de satan die ons gevangen houdt in de zonde.
  O Schrik der duivelen, ik wijd mijzelf en alle zielen aan U toe, opdat Uw macht voelbaar worde en de duivel voor eeuwig Uw slaaf worde”.

  - Kleine kralen:

  ”O, Maria, Hemelse Meesteres, heers in alle zielen, opdat Gods Rijk van Liefde en heiligheid kome”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “O Maria, Koningin van Hemel en aarde, wreek nu de mensheid voor de erfzonde. Leg de satan onder Uw voeten, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen voltooid worde”.

  Kroontje tot zuivering van zonden
  (regelmatig te bidden in afwachting van het sacrament van de biecht)
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, met pijn smeekt mijn verwonde ziel om Uw vergevende Liefde, want ik heb gezondigd.
  In de handen van Maria, de allerzuiverste Moeder van Uw Zoon Jezus Christus, leg ik mijn oprecht berouw en het verlangen naar volledige zuivering van mijn ziel. Moge Zij die volkomen vrij was van zonden, mij wassen in het Goddelijk Bloed van Jezus, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen stralen in het Licht van Uw Genaden”

  - Grote kralen:

  “O, Maria, mijn teder liefhebbende Moeder en machtige Voorspreekster. Ik ben onrein geweest in geest, hart en lichaam, in handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens of woorden. Bekom mij op Uw voorspraak de genade van vergeving en zuivering, en een heilige weerstand tegen alle bekoringen”.

  - Kleine kralen:

  ”O, Maria, Bruid van de Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan het vuur van Uw allerzuiverste Liefde opdat ik niet meer zou zondigen”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “O gekruisigde Jezus, omwille van Maria, mijn Medeverlosseres, laat het bevrijdende Licht van Uw reddend Kruis in mijn ziel stralen, opdat zij geheiligd worde”.

  Kroontje voor bestrijding van alle kwaad in de wereld
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O Maria, zeer verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duivels te vervolgen en overal te bestrijden, hun stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie is aan God gelijk?
  O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze liefde en onze hoop.
  O goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven.
  Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons ”

  - Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

  “O Hemelse Vader, stort het verlossende Bloed van Christus over ons uit. Verblind alle kwaad in het Licht van zijn Kruis.
  O Maria, verneder de Satan onder Uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond”

  - Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

  “Omwille van de tranen en bloedtranen van onze Medeverlosseres Maria, O Jezus, verdelg alle uitingen van kwaad en zonde

  Slotgebed (na de 5 tientjes):

  “Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht”

  Dagelijks kroontje tot de heilige geest
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O Geest van God, door U is Jezus Mens geworden in Maria’s Schoot. Laat ook in mij Jezus groeien, opdat al mijn handelen, denken, spreken en voelen slechts door heiligheid bezield zou zijn. Breng mij tot de vurige navolging van Jezus en Maria, opdat ik waarlijk een kind van het Licht mogen zijn.”

  - Grote kralen:

  “O Heilige Geest, op voorspraak van Maria, Uw Hemelse Bruid, stort in mij de genaden van heiliging, zuiverheid, wijsheid en vurige liefde. Verlicht al mijn wegen. Heilig het kruis van mijn dagen en leer mij, het te omhelzen, opdat mijn lijden vrucht moge dragen en de mensheid moge laven aan de stroom van Uw Genaden”.

  - Kleine kralen:

  ”Kom, Heilige Geest, verdrijf alle schaduwen uit mijn ziel.
  Maak mijn hele wezen tot een heilige tempel van Licht”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “Kom, Heilige Geest, kom door de machtige voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid”.

  Kruisrozenkrans

  a) Wijze van bidden

  Tamelijk recent heeft Onze Lieve Vrouw de Kruisrozenkrans geopenbaard, waarbij aan elke statie van de kruisweg schietgebeden opgezegd worden. Aan de Kruisrozenkrans zijn zeer veel genaden verbonden voor de verlossing van de zielen van het vagevuur en voor de redding van de afgedwaalden.
  De Kruisrozenkrans wordt gebeden op een gewone paternoster.

  Inleidende gebeden:


  1. Het Kruisteken: In de Naam van de Vader...
  2. Aan het kruis: De twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  3. Op de grote kraal: Het Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid.
  4. Op de kleine kralen:
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, Altijd Maagd.
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, Moeder van God.
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, De Onbevlekte Ontvangenis.
  5. Eer aan de Vader.

  Gebeden bij elke statie:

  1. Op de grote kraal: Onze Vader... en Eer aan de Vader...
  2. Op de 10 kleine kralen: 10 maal de volgende aanroeping:
  “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen!”
  3. Na het tientje:
  “O Mijn Jezus, vergeef ons van onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op , vooral diegene die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben!”
  “Gezegend zijn de wonden van Jezus Christus want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn allerkostbaarst Bloed dat onze zonden uitwist!”

  Slotgebeden:

  1. Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
  Bid voor ons, heilige Moeder van God,
  opdat wijde beloften van Christus waardig worden.

  2. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam, uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, o Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u staan. O Moeder van het Woord, versmaad mijn gebeden niet maar luister genadig en verhoor mij! Amen.

  3. Gedenk, zeer zuivere Bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht tot U en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor ze! Amen.

  b) 14 staties van de H. Kruisweg


  I. Jezus onschuldig ter dood veroordeeld.
  Laten ook wij onrecht verdragen!

  II. Jezus draagt Zijn Kruis voor ons.
  Laten ook wij ons kruis dragen voor Hem!

  III. De eerste Val van Jezus.
  Betreuren wij onze ontrouw aan de eerste drie geboden van God, die Liefde is.

  IV. Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder.
  Om te boeten voor onze tekortkomingen tegen het vierde gebod.

  V. Simon van Cyrene helpt Jezus’ Kruis dragen.
  Laten ook wij Jezus’ kruis helpen dragen, in vereniging met Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven!

  VI. Veronica verfrist liefdevol Jezus’ Aangezicht.
  Mogen Zijn gelaatstrekken zich prenten in ons hart en ons omvormen naar Zijn beeld door de werking van de H. Geest.

  VII. Jezus valt een tweede maal.
  Om ons te helpen opstaan uit onze zonden tegen het vijfde, het zesde en negende gebod.

  VIII. Jezus troost de wenende vrouwen.
  Ook wij worden door Jezus getroost als wij vertroosting schenken aan anderen.

  IX. Jezus valt een derde maal.
  Om onze schuld, om onze schuld, om onze schuld in zonden tegen het zevende, het achtste en het tiende gebod!

  X. Jezus van Zijn Klederen beroofd.
  Om ons te brengen tot onthechting, zelfverloochening en het liefdevol aanvaarden van vernederingen!

  XI. Jezus aan het Kruis genageld.
  Om in Zijn wonden voor ons een zekere toevlucht te bieden voor alle zorgen, kommer en leed!

  XII. Jezus sterft aan het Kruis.
  Wij danken Jezus voor onze verlossing, voor Zijn grote Barmhartigheid en omdat Hij ons Zijn Moeder heeft gegeven als onze Moeder.

  XIII. Jezus in de armen van Zijn Moeder gelegd.
  Dragen wij onszelf op aan God, in vereniging met de Smarten van het Onbevlekt Moederhart van Maria!

  XIV. Jezus in het Graf gelegd.
  Laten wij blijven hopen en bidden, zelfs in de diepste ellende van het leven. Na dit aardse komt de verheerlijking!

  c) Beloften door de verering van de heilige kruisweg.

  “Wij aanbidden en loven U Christus, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld hebt verlost. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! God, wees ons zondaars, genadig!”

  Beloften van Jezus gedaan aan Broeder Estanislao van de Broeders van de Christelijke Scholen (1903-1927).

  1. Alles wat men zal vragen met geloof door het bidden van de kruisweg, zal ik verlenen.
  2. Ik beloof het eeuwig leven aan allen die met medelijden nu en dan de kruisweg bidden.
  3. Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder bijstaan in het uur van de dood.
  4. Zelfs indien hun zonden talrijker waren dan de grashalmen op het veld of de zandkorrels in de zee, door de kruisweg zal alles vergeven worden. (deze belofte ontslaat niet van de plicht alle doodzonden te biechten).
  5. Zij die dikwijls de kruisweg gebeden hebben, zullen een bijzondere glorie in de hemel genieten.
  6. Ik zal ze uit het vagevuur verlossen, indien zij er evenwel inkomen, de eerste dinsdag of vrijdag na de dood.
  7. Ik zal hen zegenen bij elke kruisweg en mijn zegen zal ze volgen overal op aarde en, na hun dood, in de hemel voor gans de eeuwigheid.
  8. In het uur van de dood, zal Ik de duivel niet toelaten hen te bekoren; Ik zal hem alle macht ontnemen opdat zij gerust in Mijn armen sterven.
  9. Indien zij het met ‘n oprechte liefde doen, dan zal ik ieder van hen omvormen tot een levende ciborie, waarin Ik met welbehagen Mijn genaden zal uitstorten.
  10. Mijn ogen zal ik gericht houden op diegenen die dikwijls de kruisweg zullen doen; altijd zal Ik gereed zijn om ze te beschermen.
  11. Zoals Ik vast aan het kruis genageld was, zo zal ik altijd bij hen zijn die Mij dikwijls vereren door het bidden van de kruisweg.
  12. Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, wan t Ik zal hun de genade schenken om niet meer dodelijk te zondigen.
  13. In het uur van de dood, zal ik hen troosten door Mijn tegenwoordigheid en wij zullen samen naar de hemel gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij tijdens hun leven zullen vereerd hebben met het bidden van de H. Kruisweg.
  14. Mijn ziel zal hen beschermen als een dekmantel. Ik zal hen immer bijstaan zodra ze tot Mij roepen.

  De Rozenkrans voor de eenheid


  a) WIJZE VAN BIDDEN

  De rozenkrans voor de eenheid is een reeks gebeden die op de kralen van een gewone rozenkrans gebeden worden. Jezus zegde:”Ik beloof deze rozenkrans voor de eenheid grote macht te verlenen over mijn gewond Heilig Hart als die met geloof en vertrouwen gebeden wordt om de gebroken levens van mijn volk te genezen.

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof... (Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

  Bid op de grote kralen bij het begin van ieder tientje:
  “God, onze Hemelse Vader, door uw Zoon Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, stort de kracht van uw Heilige Geest krachtig over ons en onze harten uit. In uw grote Barmhartigheid, door de de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maagd Maria, onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten in geloof, vrede en liefde tot uw Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U”.

  Bidt op de kleine kralen van ieder van de vijf tientjes:
  “In uw grote Barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U”.

  Besluit de rozenkrans met volgend gebed:
  “Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God!
  O Jezus, Koning van alle volkeren, moge uw Koninkrijk op aarde erkend worden!
  Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten best voor ons, uw kinderen! Heilige Michaël, grote Prins en Beschermer van ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen.

  b) BELOFTEN

  In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988 aan twee Amerikaanse vrouwen en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd geëerd als ‘Jezus, Koning van alle volkeren’ te verspreiden.
  Jezus zegde : “Ja, smeek mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf, uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven! Bid en smeek voor het geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, landen, de wereld en de eenheid binnen mijn Kerk onder de Heilige Vader! Ik zal vele spirituele, fysische, emotionele en psychologische genezingen verlenen aan hen die dit gebed bidden als het dienstig is voor hun zaligmaking en in overeenstemming is met mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was mijn eigen gebed voor de hele mensheid en mijn Kerk als mijn laatste testament vooraleer Ik mijn leven gaf als Redder voor de hele mensheid. Zoal Ik één ben met mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudden en één herder verzameld worden onder mijn soeverein koningschap als Heer”.
  “Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God...beloof dat Ik de scepter van mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die mijn rozenkrans voor de eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of fysisch, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in mijn mantel van Koninklijke Barmhartigheid”.
  De rozenkrans voor de eenheid mag ook gebeden worden als een noveen, negen maal achtereen. Dit kan gebeuren in een keer, elk uur of elke dag. “Maak een noveen tot Mij met de rozenkrans voor de eenheid en Ik zal uw gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig mijn soevereine allerheiligste Wil!”

  Rozenkrans of het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

  Op 14.9.1935 verneemt Zr. Faustina: “Bid altijd opnieuw de rozenkrans, die ik u geleerd heb. Ieder die hem bidt, zal mijn barmhartigheid in het leven en in het bijzonder in het uur van de door ervaren (ondervinden). “

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

  Begin: Ik geloof in God... Onze Vader...Wees gegroet...

  Op de grote kralen:
  Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de geheel de wereld.

  ofwel

  Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Uw boven alles beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus - en de tranen en de bitterheden van zijn heiligste moeder - , om vergiffenis te bekomen van onze zonden en voor de zonden van de hele wereld.

   

  Op de kleine kralen : Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
  heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  ofwel

  Door zijn smartelijk lijden en dat van zijn moeder
  heb erbarmen met ons en met de hele wereld.

  Op het einde driemaal : Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met geheel de wereld .

  ofwel

  Heilige God, heilige sterke God, heilige onsterfelijke God, heb erbarmen met ons en met heel de wereld.

  Jezusgebed

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

  Op de kralen van het Onze Vader zegt ge de volgende woorden:

  Jezus, mijn enige liefde,
  ik bid voor hen die U bemint,
  maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen.
  Mogen zij gezuiverd en genezen worden,
  opdat ook zij vrij zullen zijn van alle kwaad.
  Amen.
  Op de kralen van het Wees Gegroet zegt ge:

  Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons

  Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

  “Glorie zij de Vader...”

  Rozenkrans van het heilig hart van Maria

  Aan het begin maakt men vijfmaal achter elkaar het kruisteken ter ere van de Wonden van de Verlosser.
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader...Wees gegroet...Glorie zij de Vader...

  Inleiding:

  “Mijn kinderen, de arm van mijn goddelijke Zoon is op het punt toe te slaan. Ik kan hem nauwelijks nog tegenhouden. Help me! Als jullie mijn Liefdevlam aanroepen, zullen we samen de wereld redden”.(Woorden van O.L.-Vrouw)

  Op de grote kralen bidt men volgende aanroeping:
  “Smartvol en Onbevlekt Moederhart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. Overstelp de gehele mensheid met de genadewerking van Uw Liefdevlam, nu en in het uur van onze dood! Amen.”

  Op de kleine kralen bidt men:
  “Moeder, red ons door de Liefdevlam van Uw Onbevlekt Hart.”`
  Tot slot bidt men driemaal:
  “Glorie zij de Vader...”

  Rozenkrans van het geloof

  De volgende aanroepingen worden gebeden op een gewone rozenkrans. Deze devotie werd gegeven door de H. Maagd op 7 juli 1967 in San Damiano, met de bede: “Blijf vast met elkaar verenigd in geloof en in grote liefde tot God. Laat geen enkele dag nà deze rozenkrans van het geloof te bidden. Dan zult u eens heel gelukkig en tevreden zijn.”

  Men begint elk tientje met de geloofsbelijdenis en daarna herhaal met tienmaal volgende aanroeping:
  “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U,
  red de zielen, red de godgewijden!”
  Aan het slot, nadat men de vijf tientjes heeft gebeden, zegt men nog vijfmaal voor de vrede onder de mensen over heel de wereld het Salve Regina Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
  Bid voor ons, heilige Moeder van God,
  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.”

  Dankrozenkrans

  Lofprijzing tot Maria gevraagd door Jezus in een boodschap ontvangen door Marie-Elisabeth op 26 mei 1997.
  JEZUS: Kinderen van Mijn Goddelijk Hart, geef gevolg aan Mijn verzoek: Ik verlang dat jullie je Moeder eren, dat jullie Haar danken door tot Haar te bidden; schenk Haar als dank een rozenhoedje op de wijze zoals Ik jullie aangeef:

  - Ik geloof in God...
  - Het angelus ....

  De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
  En ze heeft ontvangen van de H. Geest.
  Wees gegroet, Maria...
  Zie de dienstmaagd des Heren;
  Mij geschiede naar uw woord.
  Wees gegroet, Maria...
  En het Woord is vlees geworden;
  En Het heeft onder ons gewoond.
  Wees gegroet, Maria...
  Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

  - Glorie zij de Vader...

  Elk tientje:
  Op de grote kralen: Onze Vader ...
  Op de kleine kralen:
  Heilige Maagd Maria, Moeder Gods, dank U voor alle Genaden
  die wij door Uw tussenkomst hebben verkregen.
  Na elke tientje: Ere zij de Vader...

  De kleine corona van de onbevlekte Ontvangenis

  Deze kleine corona dankt zijn oorsprong aan de vrome Kapucijnenpater Bonaventura van Ferrara. Voor dit rozenkransje is geen bijzondere wijding nodig, vermits de Raccolta dat niet verlangt voor het bekomen van de aflaat aan het bidden van het rozenkransje verbonden.
  Aflaten: 1. Gedeeltelijke aflaat, iedere maal men deze corona bidt met rouwmoedige aandacht.
  2. Volle aflaat, mits biecht en Communie, éénmaal per maand, wanneer men de corona op de aangegeven wijze de hele maand door heeft gebeden.

  De kleine corona wordt als volgt gebeden:
  - In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
  - Bij iedere kraal wordt gebeden:
  Geprezen zij de Heilige en Onbevlekte Ontvangenis
  van de allerzaligste Maagd Maria.
  Eén Onze Vader, één Wees gegroet, één Ere zij de Vader...

  PRINT AL DEZE GEBEDEN AF, ZE ZULLEN ZEKER ALLEMAAL VAN PAS KOMEN, SOMMIGE KUN JE BEST NU AL BIDDEN!!!!!

  zie : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/

  23-01-2012, 18:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER : De Vijf Heilige Wonden van Jezus (en de andere Heilige Wonden)

  De vijf Heilige Wonden van Christus waren de vijf doordringende wonden die Jezus opliep tijdens de kruisiging :

  • Twee wonden werden veroorzaakt door de nagels die door de handen ofwel door de lagere polsen geslagen werden, op de dwarsligger van het kruis waarop Jezus werd gekruisigd.
  • Twee wonden werden veroorzaakt door de nagel(s) die door allebei de voeten aan het verticale kruishout werd geslagen.
  • De vijfde wonde was in de zijde van de borst van Jezus aangebracht, waar, volgens het Nieuwe Testament een lans Zijn lichaam doordrong om er zeker van te zijn dat hij dood was. In het Evangelie van Johannes wordt vermeld dat bloed en water uit deze wonde kwamen. (Joh 19:34).

  Deze wonden worden niet uitdrukkelijk vermeld in de canonieke evangelies, hoewel Johannes verklaart dat er geen beenderen gebroken waren. In de loop van de kruisweg heeft Jezus nog andere wonden opgelopen zoals de wonden veroorzaakt door de doornenkroon en de wonden die veroorzaakt werden door de geseling.

  Rozenkrans van de Wonden van Jezus

  Uit : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/
  a) Wijze van bidden

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)

  Men begint dit gebed met de volgende aanroepingen:
  1. O Jezus, goddelijke Zaligmaker, wees ons en de ganse wereld genadig!
  2. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de ganse wereld!

  3. O Jezus, genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren: bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
  4. Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U, wees ons genadig!

  Op de kralen van het Onze Vader bidt mende volgende woorden (grote kralen):

  “Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen”

  Op de kralen van het Wees Gegroet bidt men (kleine kralen):

  “Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden”.

  Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

  “Glorie zij de Vader...”

  b) Oorsprong en beloften:

  Om de verering van Zijn Heilige Wonden aan te moedigen heeft Jezus ons volgende schietgebeden gegeven, die wij gemakkelijk kunnen aanleren en dikwijls kunnen opzeggen tijdens onze dagelijkse bezigheden:
  “Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden op van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen!”
  “Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden!”
  Deze aanroepingen werden gedicteerd door Jezus aan zuster Maria-Martha Chambon, een nederige lekezuster bij de Visitandienen te Chambêry, om 21 maart 1907 in geur van heiligheid overleden, en die verzekerde dat Jezus aan deze devotie de volgende beloften heeft verbonden:
  1. “Al wat Me zal gevraagd worden met de aanroeping van Mijn Heilige Wonden zal Ik toestaan. Verspreid deze devotie!
  2. In waarheid, dit gebed komt niet van deze aarde maar vanuit de hemel; het kan alles bekomen... het bevat alles.
  3. Mijn Heilige Wonden ondersteunen de wereld...vraag Mij de gunst Mijn wonden altijd te beminnen, omdat ze genadebronnen zijn. Aanroep ze menigmaal, breng ze naar de evennaaste, prent deze devotie in de zielen!
  4. Hebt gij smarten te verduren, leg ze spoedig in Mijn Wonden en ze zullen verzacht worden!
  5. Bij de zieken moet ge vaak deze aanroepingen uiten: “Mijn Jezus, vergiffenis...” Dit gebed verlicht ziel en lichaam.
  6. En de zondaar die bidt: “Eeuwige Vader, ik offer U...” bekomt zijn bekering.
  7. Mijn Wonden zullen de uwe genezen.
  8. Geen dood voor de ziel die in Mijn Wonden haar toevlucht zoekt; Zij geven haar, het ware leven.
  9. Bij elk woord van het kroongebed der Barmhartigheid laat Ik een druppel van Mijn Bloed op de ziel van een zondaar vallen.
  10. De ziel die Mijn Heilige Wonden zal vereerd hebben en ze de Eeuwige Vader heeft opgedragen voor de zielen in ’t vagevuur, zal op haar stervensuur door de Heilige Maagd Maria en de Engelen tot Mij geleid worden; in Mijn glorie zal ik ze opnemen en kronen.
  11. De Heilige Wonden openen de schat der schatten voor de zielen in het Vagevuur.
  12. De devotie tot Mijn Wonden is het geneesmiddel in deze slecht tijden.
  13. Vruchten van heiligheid spruiten uit Mijn Wonden. Overweeg ze om voortdurend uw liefde te vernieuwen!
  14. Mijn kind, door uw daden in Mijn Heilige Wonden te dompelen worden ze waardevol; uw minste daden, door Mijn Bloed bedekt, zullen Mijn Hart verkwikken.
  15. Offer Mijn Heilige Wonden aan de Eeuwige Vader; te zamen met Mijn Onbevlekte Moeder zullen Zij de zegepraal van de Kerk bewerken.”

  De wonden van Jezus

  Uit Profetische Stemmen 51 van januari 2001 - zie : http://www.courlisius.org/nl/index

  Jezus raakt gewond in de moestuin

  Little Pebble, Nowra, Australië, 5 augustus 1994

  1. Little Pebble: Op 5 augustus 1994 stelde ik ... de volgende vraag: "Moeder, bij Maria Valtorta lees ik, dat Jezus zich pijn heeft gedaan en gewond werd, toen Hij viel in de moestuin. En ook, dat Zijn hand gewond werd door de handzaag. Als dit juist is, wil ik graag aan deze wonden eer brengen." ...

  2. Onze Lieve Vrouw: Kleine Rots, Ik wens, dat gij zult weten, dat dat waar is ! Maar Ik wil ook nog, dat gij zoudt weten, dat Mijn Goddelijke Zoon vanaf het tijdstip zijner geboorte, op mystieke en inwendige wijze, heeft geleden om genoegdoening te geven voor de zonden van de wereld. Al Mijn lieve kinderen, die deze wonden zullen vereren, zullen alle genaden, die zij zullen vragen, ontvangen, en wel door tussenkomst van Mijn Smartvol en Onbevlekt Hart, als zij een Onzevader, een Weesgegroet, en de kleine lofprijzing, dat is het Eer aan de Vader, bidden. ... 

  # #

  INTERMEZZO I

  De wonden van Jezus

  3. Wij geven hieronder nog eens een overzicht van al de wonden van Jezus, bekend geworden uit de Heilige Schrift, èn uit talrijke visioenen. Men kan met zeer veel vrucht daar een gebed van maken, als volgt: Heer Jezus (Goede Jezus, Meester), omwille van uw [Heilige besnijdenis], red de zielen.

  4. Men herhale dit voor elk van de hieronder opgegeven wonden door de tekst tussen [...] telkens te wijzigen. Dit gebed leent zich er erg goed voor om te worden gebeden tijdens autoritten, en tijdens bus-, tram- en treinreizen. Men bidde het vooral 's-nachts om 03.00 uur, en 's-middags om 15.00 uur. Aan het einde treft men nog een slotgebed aan. Daarin wordt het woord 'omgeving' gebruikt. Onder 'omgeving' worden alle mensen verstaan - levend en dood - waarmede degene, die bidt, vroeger in contact heeft gestaan, of heden nog staat: familieleden, buren, vrienden, collega's, werkmakkers, levend, of overleden.

  5. - Heilige besnijdenis.
  - Heilige wonden, veroorzaakt door het vallen in de moestuin, en het werken met de handzaag.
  - Heilige wonde aan uw rechterhand.
  - Heilig bloedzweet (angstzweet).
  - Heilige geselwonden.
  - Heilige wonden, ontstaan toen Gij door het zand werd gesleept.
  - Heilig lijden als gevolg van de grove beledigingen en vernederingen, die Gij moest ondergaan.
  - Heilige wonden van de doornenkroon.
  - Heilige wonden onder uw voetzolen.
  - Heilige schouderwonde.
  - Heilige wonden aan uw knieën.
  - Heilige wonden veroorzaakt door het losrukken van uw kleed.
  - Heilige nagelwonden, en uw verschrikkelijke gewrichts- en zenuwpijnen.
  - Heilige verlatenheid en uw geestelijk lijden.
  - Heilig lijden door de benauwenissen van de kruisdood.
  - Heilige zijdewonde.

  6. Heer Jezus, omwille van het bloed, dat gij uit zo veel wonden hebt gestort, wees barmhartig, laat de zondaars zich bekeren, vooral de meest verstokte uit onze omgeving. En laat de zielen bij U in vrede mogen rusten, vooral degenen uit onze omgeving, die het meest verlaten zijn, en waar niemand meer voor bidt.

  Hemelse raad III

  Uit Profetische Stemmen nummer 66 van juni 2002 zie : http://www.courlisius.org/nl/index

  Gebed ter ere van Jezus' Heilige Wonden

  1. Zeer krachtig is het volgende gebed ter ere van al de Heilige Wonden van Jezus. Men bidde dit bij voorkeur dagelijks. Het gebed leent zich er goed voor om in de nacht te worden gebeden, vooral dan als men wakker ligt. Het is extra krachtig, als het ‘s nachts om drie uur wordt gebeden, dat is immer het uur van de duivel. Behalve de bekende vijf kruiswonden, worden daarin óók de andere wonden van Jezus genoemd, dat zijn al de wonden, welke Hij in zijn stil en openbaar leven, en tijdens de lijdenstijd, heeft gedragen. Ook andere vormen van Jezus = lijden worden vermeld. Deze wonden en vormen van lijden zijn door Hem zelf aan diverse zieners bekend gemaakt, en werden hier in één gebed bijeengeplaatst.

  2. Er bestaan een korte en een lange versie van dit gebed. De vermeldingen van de wonden zijn bij beide gebeden hetzelfde, echter bij de lange vorm worden bij elke aanroep een Onze Vader en een Weesgegroet toegevoegd. Om Onze Lieve Vrouw te eren als Moeder van Smarten en als Medeverlossenares kan men tevens telkens een aanroeping tot Haar toevoegen. Komt men echter in tijdnood, dan kan men het Onze Vader en het Weesgegroet, en/of de aanroepingen tot Onze Lieve Vrouw, weglaten, en alleen de aanroepingen van de Wonden bidden.

  Heer, omwille van Uw Heilige Besnijdenis, red de zielen.

  [Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor de zondaars].

  [Onze Vader, Weesgegroet].

  Heer, omwille van de wonden ontstaan in de moestuin, en door de handzaag, red de zielen.

  Heer, omwille van de Heilige Wonde aan Uw rechterhand, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilig Bloedzweet, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Wonden, ontstaan toen Gij door het zand werd gesleept, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Geselwonden, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw heilig lijden als gevolg van de grove beledigingen en vernederingen, die Gij hebt ondergaan, red de zielen.

  Heer, omwille van de miskenning van Uw Koningschap, en de vele Heilige Wonden ontstaan door de Doornenkroon,red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Wonden onder Uw voetzolen, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Schouderwonden, red de zielen.

  Heer, omwille van de pijnen en de wonden aan Uw knieën, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw geschonden gelaat, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw heilig lijden door de schimpscheuten, die U werden toegevoegd, red de zielen.

  Heer, omwille van de Heilige Wonden ontstaan toen Uw klederen werden losgerukt, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Nagelwonden en de verschrikkelijke gewrichts- en zenuwpijnen, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Verlatenheid en Uw geestelijk lijden, red de zielen.

  Heer, omwille van de grote benauwenissen van Uw heilige kruisdood, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Zijdewonde en Uw gebroken Hart, red de zielen.

  3. Opmerking: Men kan de aanspreking > Heer = naar wens variëren. Men zegge bijvoorbeeld: > Goede Jezus,Heer, Meester, ... = , of: > Meester, Heer, lieve Jezus, ... = , of: > Jezus,lieve Heer, ... = Men weze creatief, en bidde wat het eigen hart ingeeft.

  Een mogelijk slotgebed is: A Heer Jezus, Meester, omwille van al Uw Heilig Bloed, dat Gij uit zo vele wonden hebt gestort, wees toch barmhartig, laat de zondaars zich bekeren, vooral de meest verstokte uit onze omgeving; en laat de zielen, nu in het vagevuur, bij U in vrede mogen rusten,vooral de meest verlaten zielen uit onze omgeving, waar niemand meer voor bidt. Dank U, Heer !

  KRUISWEG TER ERE VAN DE HEILIGE WONDEN VAN O. H. JEZUS-CHRISTUS

  INLEIDENDE OVERWEGINGEN

  HET HEILIG KRUIS

  Uit : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/

  Het Kruis van O.L. Heer was vijftien voet lang en het dwarsstuk mat acht voet. Volgens het metriek stelsel was het kruis 4 m. 50 lang en de dwarsbalk 2 m. 40, en dit enorm gewicht drukte gedurende de ganse afstand van het Praetorium van Pilatus tot de Calvarieberg, op de afgrijselijke wonde van de goddelijke Schouder, waarvan het vlees zo gekneusd en verscheurd was dat het been bloot lag.
  Bron: P. Gallwey, S. J. : De wachturen van het Bitter Lijden.

  De heilige Bernardus vroeg eens aan de Verlosser welke de grootste van zijn aan de mensen onbekende pijnen geweest was. “Ik had, antwoordde Jezus, een zware wonde aan de schouder waarop ik het Kruis gedragen had, en deze wonde deed meer pijn dan de andere. De mensen melden ze niet omdat zij ze niet kennen. Vereer ze, gij, en ik zal u alles geven wat gij door haar kracht zult vragen. Al wie ze zullen vereren zullen vergiffenis van hun dagelijkse zonden krijgen, en ik zal de herinnering aan hun doodzonden uitwissen.”
  Bron: Akten van Clairvaux.

  “Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van uw Heilige Wonden.”
  “Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van Jezus onze Heer aan, om die van mijn ziel te genezen.”
  Jezus leerde zelf deze twee aanroepingen aan zijn trouwe dienares, Zuster Maria-Martha Chambon, in geur van heiligheid gestorven in het Visitatie-klooster van Chambéry, op 22 maart 1907.

  DE HEILIGE WONDEN EN DE ZIELTJES UIT HET VAGEVUUR

  De verdiensten van de heilige Wonden doen de genaden uit de hemel dalen en de Zielen uit het vagevuur ten hemel stijgen. Telkens gij de goddelijke Gekruisigde met een rein hart zult aanschouwen, zult gij de verlossing van vijf zielen uit het Vagevuur bekomen: éne voor elke bron.
  Door de verdiensten van elk mijner Wonden zult gij dezelfde gunst bij iedere statie van de kruisweg bekomen, als uw hart waarlijk rein en onthecht is.
  Wanneer gij mijn Heilige Wonden voor de zondaars offert, vergeet dan niet ze voor de zielen van het vagevuur te offeren, want weinigen denken aan haar lafenis. De Heilige Wonden zijn voor de zielen uit het vagevuur de schat der schatten.
  Bron: Leven van Zuster Martha Chambon van de Sint Maria Visitatie van Chambéry.

  EERSTE STATIE
  Jezus wordt ter dood veroordeeld.

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van onze Heer Jezus-Christus aan, die tot uitboeting van de zonden van het mensdom, gegeseld werd, met doornen gekroond, verworpen door zijn volk en tot de wrede en schandelijke kruisdood veroordeeld.
  Geef mij door de verdiensten van de wonden van Jezus de vergiffenis van mijn zonden en maak dat alle zieltogenden barmhartigheid bij U vinden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden.

  TWEEDE STATIE
  Jezus neemt het kruis op de schouders

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de diepe en pijnlijke Wonde van Jezus’ heilige Schouder, waarop het verpletterend gewicht van het Kruis zo zwaar gewogen heeft.
  Geef mij, door de verdiensten van deze heilige Wonde, berouw over mijn zonden en de genade in vrede en zachtmoedigheid alle kruisen te ontvangen die het U zal behagen mij over te zenden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden.


  DERDE STATIE
  Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.


  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O. H. Jezus-Christus, die onder het verpletterend gewicht van zijn kruis is gevallen, en ik smeek U, door de verdiensten van deze eerste val en van de heilige Wonden van Jezus, ons de genade te schenken een nieuw leven van vurigheid en van liefde te beginnen, en met vasten tred en volharding te mogen volharden op de weg van uw geboden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden.

  VIERDE STATIE
  Jezus ontmoet zijn heilige Moeder

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van O.H. Jezus-Christus aan die het zo teder hart van zijn allerheiligste Moeder met een zwaard van smart doorboorden, toen zij hem met zijn kruis beladen op de weg naar Calvarië ontmoette. Schenk ons, door de angsten van de HH. Harten van Jezus en Maria en door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, een volmaakt berouw over onze zonden nu en in het uur van onze dood.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  VIJFDE STATIE
  Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de zo diepe Wonden van Jezus, die hem zó van bloed en kracht beroofden dat zijn vijanden, ondanks hun wreedheid, zich verplicht zagen hem van het Kruis te ontlasten en hem door de Cyrener te doen helpen.
  Door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, en door zijn algehele uitputting, schenk on de ware geest van versterving en de liefde tot het kruis.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ZESDE STATIE
  Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van Jezus’ Heilig Aanschijn aan, die hem gelijk maakten aan een melaatse, zonder vorm noch schoonheid, of, naar het woord van de profeet: “aan een voorwerp van afkeer.”
  Door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, reinig het aanschijn van mijn ziel en schenk mij, gelijk aan de H. Veronica, een goed en medelijdend hart voor de evennaaste.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ZEVENDE STATIE
  Jezus valt voor de tweede maal

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U Jezus’ heilige Wonden aan, die door zijn herhaalde vallen heropend en verscherpt werden. Door de verdiensten van de tweede val en van Jezus’ heilige Wonden, geef dat ik in de zonde niet herval en schenk mij de genade afdoende middelen te gebruiken om mij van mijn gebreken en slechte gewoonten te verbeteren.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ACHTSTE STATIE
  Jezus troost de wenende vrouwen

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O.H. Jezus-Christus, die de godvrezende vrouwen uit Jeruzalem ontroerden en deed wenen toen zij zagen hoe hij mishandeld en misvormd werd.
  In naam der heilige Wonden van Jezus, werp een barmhartige blik op de kinderen van Israël, opdat zij, hun goddelijke Messias erkennend, deel zouden hebben aan de weldaden der verlossing en vurige apostelen van Christus zouden mogen worden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..


  NEGENDE STATIE
  Jezus valt voor de derde maal

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O.H. Jezus-Christus aan, die door deze pijnvolle val die de woede en spotternijen van zijn vijanden nog vermeerderde, verergerd en verbreed werden.
  Door de verdiensten van deze derde val en van de Wonden van Jezus, behoed ons tegen de duisternis van de geest en geef aan al uw priesters, kloosterlingen en kloosterzusters, de genade met vaste tred en volharding te wandelen op de weg der toewijding en der zelfverloochening.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  TIENDE STATIE
  Jezus wordt van zijn klederen beroofd

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de gapende Wonden van Jezus’ heilig Lichaam, dat van bloed druipt nadat het onmenselijk van zijn klederen werd beroofd die aan het vlees kleefden.
  Geef mij, door de verdiensten van Jezus’ Wonden en van de schaamte die hem toen bedekte, de heilige nederigheid en de volledige onthechting van mijzelve.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ELFDE STATIE
  Jezus wordt aan het kruis genageld

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de zo nijpende Wonden van Jezus’ handen en voeten en de pijn van zijn aanbiddelijk hoofd, dat bij iedere hamerslag bonst en hard op het hout aan het kruis terugvalt.
  Door de verdiensten van de onuitsprekelijke pijn van Jezus en van zijn heilige Wonden, doorboor met een straal van uw liefde de versteende harten der ongelovigen en der verstokte zondaars, en breng ze berouwvol en vernederd aan de voet van het Kruis van uw allerliefste Zoon terug.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  TWAALFDE STATIE
  Jezus sterft aan het kruis

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U in ruil voor de zonden van het mensdom, de heilige Wonden van uw allerliefste Zoon, stervend op het Kruis, de stekende pijn van zijn aanbiddelijk met doornen gekroond hoofd, van zijn met zware nagels doorboorde handen en voeten, en van gans zijn lichaam dat de prooi was van onuitsprekelijke folteringen.
  In naam en door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, verlos de zielen uit het vagevuur, wij smeken er U om, wees barmhartig voor de stervenden en begraaf al onze zonden in de afgrond zonder bodem van uw goedertierendheid.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  DERTIENDE STATIE
  Jezus wordt van het kruis afgenomen

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O.H. Jezus-Christus in de schoot van zijn goddelijke Moeder gelegd. O Koningin der martelaren, druk de Wonden van de gekruisigde Jezus in mijn hart. Leer mij denken gelijk gij aan zijn doornenkroon, aan zijn doorboorde handen en voeten, aan zijn met de lans doorstoken zijde en gans zijn lichaam dat met de roede der geseling werd doorploegd.
  Bekom mij, o teerbeminde Moeder door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, een volmaakt berouw over mijn zonden, nu en in het uur van mijn dood.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  VEERTIENDE STATIE
  Jezus wordt in het graf gelegd

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van Jezus’ heilig lichaam, in het graf neergelegd, van dat lichaam waarvan de profeet Isaïas zegde dat er “van de voetzool tot de hoofdkruin geen gezonde plek meer in hem was; overal kwetsuren, kneuzingen en brandende wonden, die niet verzorgd werden, noch verbonden, noch met olie verzacht.”
  Door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, heb medelijden met mijn ziel wanneer zij van het lichaam zal scheiden. Wees dan niet mijn rechter maar mijn Zaligmaker.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  Enige bijzondere gebeden

  4. Uit de Herinneringen van de zienster Lucia van Fatima komt het volgende: Opeens namen zij boven de bomen ... een licht waar,... in de vorm van een jongeling, ... Toen hij bij ons aankwam, zei hij: 'Wees maar niet bang. Ik ben de Engel van de Vrede. Bidt met mij'. En terwijl hij neerknielde, boog hij zijn hoofd tot diep op de grond. Door een bovennatuurlijke kracht bewogen, volgden wij hem na, en herhaalden wij de woorden, die wij hem hoorden uitspreken:

  Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U, ik bemin U. Ik vraag vergiffenis voor degenen, die niet geloven, die U niet aanbidden, die niet hopen, en U niet beminnen.

  Nadat hij dit driemaal had gezegd, kwam hij overeind en zei: 'Bidt dit op de aangegeven manier. De Harten van Jezus en Maria zullen naar uw smeekbeden luisteren'. Toen verdween hij.

  5. Dit gebed werd uitgebreid met woorden van eerherstel en luidt dan:

  Mijn God, ik geloof in U, ik hoop op U, ik bemin U, ik aanbid U. Heer, vermeerder mijn geloof, versterk mijnhoop, geef mij steeds meer liefde, en laat mij U toch steeds vuriger aanbidden.

  Ik vraag vergiffenis voor al degenen, die niet geloven, die niet hopen, die U niet beminnen, en die U niet aanbidden.

  Moge mijn gebed dienen tot eerherstel voor de beledigingen u aangedaan, en moge het als plaatsvervangend gelden, zodat degenen, die U niet willen kennen, noch willen aanbidden, gered mogen worden van de eeuwige dood. Amen.

  6. Het volgende gebed is gegeven door Onze Lieve Vrouw onder haar titel van "Vlam van de Goddelijke Liefde." Men bidde dit gebed voorafgaand aan de Heilige Mis, vóór de persoonlijke individuele biecht,voorafgaand aan het Rozenhoedje, en als men in twijfel over iets verkeert.

  O, Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, ik aanbid u. Ik smeek u, O Licht van de Vlam van Goddelijke Liefde,wek in mijn hart een altijd brandend verlangen naar het vuur van de goddelijke liefde in het Onbevlekt Hart van Maria, mijn Moeder,Hulp der Christenen.

  O, Heilige Geest, ontsteek deze vlam in mijn hart, opdat ik zal smachten en streven naar de goddelijke liefde van het Allerheiligst Hart van Onze Heer Jezus Christus. En door deze liefde zal ik mij willen vernederen voor de Almachtige God,zodat ik de moed zal vinden om boete te doen voor mijn zonden door te streven naar een heilig geloof en een heilige liefde, en ik voor God en de mensen zal leven in een heilige liefde.

  O Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, Licht van de Vlam van Goddelijke Liefde, verlicht, geleid, sterk en vertroost mij, zodat ik een waar en gehoorzaam kind van God zal zijn, door het Onbevlekt Hart, door de Medeverlossenares, door de Middelares van Alle Genaden.

  Ik vraag u dit altijd, in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

  7. Over de derde verschijning van de Engel aan de kinderen van Fatima bericht Lucia als volgt: ... terwijl hij een Kelk in zijn hand droeg, met daarboven een Hostie, waaruit enige druppels Bloed in de Kelk dropen. Toen liet hij Kelk en Hostie in de lucht zweven, boog zich tot op de grond, en sprak drie maal het [volgende] gebed: 

  Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U met de grootste eerbied, en ik offer U op het allerkostbaarste Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, de heiligschennissen en de onverschilligheid, waardoor Hij wordt beledigd.

  En door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart, en van het Onbevlekt Hart van Maria, bid ik U om bekering van de arme zondaars. [Amen.]

  Dagelijks gebed tot de H. Maagd om bescherming

  8. Het volgende gebed, waarin de Heilige Maagd wordt aangeroepen onder de titel van Koningin van de Engelen, heeft al vele mensen degelijke bescherming gegeven:

  Verheven Koningin des Hemels, hoogste Heerseres der Engelen, Gij hebt van den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren. Wij smeken U nederig, zend Uw hemelse legioenen, zodat zij, onder Uw bevel en door Uw macht, de boze geesten zullen vervolgen, en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen,en hen in de afgrond zullen terugwerpen.

  Hoogverheven Moeder Gods, breng Uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden. Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen, die het kwade willen. Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering, zodat zij de Drieëne God en U de verschuldigde eer zullen brengen, en bewerk, dat overal de waarheid en het recht mogen zegevieren.

  Machtige Beschermvrouwe, behoed met Uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genadeplaatsen over de gehele wereld. Bewaak, O Lieve Vrouwe, Onze Toevlucht, door deze geesten de godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de ganse wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars, zo bidden wij vol vertrouwen, en Gij zult ons zekerverhoren. De Engelen, die in Uw dienst staan, zijn immers bereid U op elk moment op Uw wenken te gehoorzamen. Zij branden van verlangen Uw bevel op te volgen, en Uw wensen te vervullen.

  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning, tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden. Laat Uw Heilige Engelen er in verblijven, en laat Uw vrede en Uw vreugde er wonen in onderwerping aan u.

  Quis ut Deus ? [Wie is als God ?] Wie is als Gij, o Maria ! Gij, Koningin der Engelen, en overwinnares van Satan. O goede en zoete Moeder Maria. Gij vlekkeloze Bruid van de Koning, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen, Gij zijt voor altijd onze hulp, onze liefde, en onze hoop, en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.

  Heilige Aartsengel Michaël, alle Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt en beschermt ons !Amen.

  9. Van bovenstaande gebed bestaat ook een wat kortere vorm, of minstens is het een korter gebed met dezelfde kenmerkende elementen.

  Verheven Koningin der hemelen en heerseres over de Engelen, Gij, die van God de macht en de zending hebt ontvangen de kop van Satan te verpletteren, wij smeken U nederig hemelse legioenen te zenden om, onder uw bevelen, de duivelen te vervolgen, hen overal te bestrijden, hun driestheid in te tomen, en ze naar de afgrond terug te drijven.

  Wie is aan God gelijk ?

  O goede en tedere Moeder, Gij zijt immer en eeuwig onze liefde en onze hoop. O Moeder van God, zend de Heilige Engelen om ons te verdedigen en de wrede vijand verre van ons te verdrijven.

  Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, en beschermt ons. Amen.

  Eenvoudige duivelsbezwering

  10. Iedere gelovige kan het volgende eenvoudige gebed, dat naar aard de boze geesten bezweert, bidden. Op de plaats van het kruisje make men een kruisteken met wijwater. Men kan deze duivelbezwering voor zichzelf, of voor een ander - ook voor hen,die ver weg zijn - uitspreken. Men kan dit doen in tijden van zware bekoringen, bij grote schrik en verwarring, bij angsten, in vlagen van wanhoop, voor het nemen van een gewichtige beslissing, of voor het aanvatten van een belangrijke taak, voor het spreken over belangrijke zaken. Men kan dit gebed bidden voor vijandig gezinde mensen, en in het bijzonder aan het ziekbed van vriend of vijand, en als iemand in stervensgevaar verkeert.

  In de naam van Jezus en Maria, beveel ik u, boze geesten, verlaat mij/hem/haar/ons/hen, en deze/gene plaats, en waagt het niet terug te komen om mij/hem/haar/ons/hen kwaad te doen en te verleiden. Jezus ! Maria ! Jozef !

  Heilige Aartsengel Michaël, strijd voor ons ! Heilige Engelbewaarders, bevrijdt ons van alle valstrikken van de boze vijand !

  Zegening

  De zegen van de Vader, de liefde van de Zoon, de kracht van de Heilige Geest, de moederlijke hulp van de Koningin des Hemels, de bijstand van de Heilige Engelen, en de voorspraak van de Heiligen, moge altijd met mij/hem/haar/ons/hen zijn, en geleide mij/hem/haar/ons/hen altijd en overal. Amen.

  Redding en bescherming door de Rozenkrans

  11. Onze Lieve Vrouw van de Kaap: Ik vraag eveneens aan Mijn kinderen, dat zij in kleine groepjes tesamen zouden komen om de Heilige Rozenkrans samen te bidden, tenminste één maal per week. Mijn Goddelijke Zoon zal speciale zegeningen en bescherming zenden naar die gebieden, waar dit wordt gedaan.

  Franz Joseph Keiler, U. S. A., 10 mei 1990

  12. Dit moet bijzonder belangrijk zijn, want Onze Heilige Moeder vroeg dit destijds door meer dan 45 zieners [verspreid] over de [gehele] wereld. Dit betekent, dat u uw familie en vrienden moet verzamelen om(tenminste) eens per week te bidden thuis, of in de kerk, met de intentie, dat uw streek beschermd zou worden.

  13. Jezus: Welnu kinderen,ga nu verder met jullie gebeden ter boetedoening. En bedenk wel, één Rozenkrans per dag is het minste, Ik herhaal, dat is het minste, wat moet worden gebeden in de woning, die gespaard zal moeten worden.

  23-01-2012, 18:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als moslims christen worden

  Elf jaar lang gaf Khalid onderwijs in de moskee. Als islamitisch geestelijke deed hij gebedsoproepen vanaf de minaret van de moskee. Mensen keken tegen hem op en vroegen hem om raad. Niemand had verwacht dat juist deze man de islam opzij zou zetten om zich volledig aan Jezus Christus toe te wijden.

  Pakistan kan een gevaarlijk land zijn voor moslims die zich bekeren tot het christendom. Ze worden verstoten uit hun familie en vriendenkring, kunnen hun baan verliezen en riskeren vaak hun leven. Maar Pakistan is ook een land waar God krachtig werkt en waar zelfs toegewijde moslims in hun hart worden aangeraakt. Dat gebeurde bij Khalid, Nadeem, Youssaf en Maryam (niet hun echte namen). We ontmoeten ze in het geheim in een beveiligd huis. Want hoewel deze christenen hun vrijheid in God hebben gevonden, kunnen ze toch niet zonder gevaar over straat. We zitten in een kring en regelmatig valt de elektriciteit uit en zitten we in het donker. Daar in die donkere ruimte vertellen ze hun aangrijpende verhalen.

  Khalid

  Khalid komt uit een moslimfamilie. Jarenlang werkte hij in een moskee. Khalid ging regelmatig met een predikant in discussie over het geloof. Na vele gesprekken en na een bijzondere droom kwam Khalid tot bekering. Khalid: ”Mijn  collega’s uit de moskee waren woedend. Ze wilden me zelfs vermoorden. Ik ging op de vlucht, reisde ’s nachts en ik verborg me overdag in de velden. Het was de moeilijkste tijd uit mijn leven, maar God zorgde voor me.” Op een nacht kwam Khalid een man tegen die hij niet kende. Hij was bang, maar de man wilde dat hij bleef staan. Hij gaf Khalid driehonderd roepies, een bedrag waar Khalid een lange tijd van zou leven. Want het geld raakte niet op… Khalid kocht eten, drinken en buskaartjes, maar wonder boven wonder bleef het bedrag in zijn zak driehonderd roepies!

  Bevrijd

  Toen Khalid in een ander deel van Pakistan aankwam, werd hij door zijn voormalige collega’s uit de moskee alsnog opgespoord en gearresteerd. Twee dagen zat Khalid in de gevangenis en werd hij geslagen. “Ik riep tot God: ‘Waar bent U? Als u de levende God bent, bevrijd me dan uit deze gevangenis!’ De volgende dag werd ik vrijgelaten.”

  Eenmaal op vrije voeten ontmoette Khalid andere christenen die hem hielpen. En alsof het een teken was, raakten zijn driehonderd roepies op. Khalid heeft nu broeders en zusters die voor hem zorgen.

  Nadeem

  Ook Nadeem was vanaf zijn geboorte moslim, net als zijn gehele familie. Hij had een eigen winkeltje en leidde een rustig leven, afgezien van een soort epileptische aanvallen die zijn lichaam zo nu en dan teisterden. Hierdoor was Nadeem soms een paar uur buiten bewustzijn. Nadeem: “Mijn familie probeerde me te helpen door islamitische teksten op mijn lichaam te binden, maar het hielp niets. De aanvallen bleven terugkomen.” Op een gegeven moment kreeg Nadeem een zware aanval, die wel acht uur duurde. Toen hij bijkwam, stond er een man over hem heen gebogen. Nadeem herkende hem. Het was de christelijke man die aan de overkant van de straat een winkeltje had. Nadeem vertelt: “Hij nam me mee naar een voorganger en samen hebben ze voor me gebeden. Sindsdien heb ik geen aanval meer gehad. Het was een wonder van God voor mij! Toen ben ik christen geworden.”

  Eenzaamheid

  De familie van Nadeem was woedend toen bekend werd dat hij christen was geworden. Nadeem, die nog thuis woonde, werd door zijn familie geïsoleerd  en mocht geen kerk bezoeken. Soms ging hij stiekem en dan sliep hij in zijn winkel. Als Nadeem zijn mouw opstroopt en een groot litteken op zijn arm laat zien, stromen de tranen over zijn wangen. Hij vertelt dat zijn broer hem betrapte toen hij de Bijbel las en hem daarna mishandelde. Nadeem huilt om zijn eenzaamheid en het verlies van zijn familie. Youssaf troost hem, en we bidden voor Nadeem totdat zijn tranen zijn opgedroogd. Dan neemt Youssaf het woord.

  Youssaf

  Youssaf leerde God kennen in 2006, toen zijn moeder erg ziek was. Hij vertelt: ”Ik bad in de moskee veel voor mijn moeder, maar ze bleef ziek. Ik wist dat ze geopereerd moest worden, maar de dokter wilde dat niet doen. Op een dag vroeg ik een christelijke vriend of hij voor mijn moeder wilde bidden. Dat deed hij, en tot mijn verbazing wilde de dokter mijn moeder daarna opeens wel opereren.” Er werd een grote tumor verwijderd uit de buik van Youssafs moeder en ze genas. Youssaf: “Ik vroeg me af waarom de god die ik kende niet antwoordde toen ik hem nodig had en waarom de onbekende God wel antwoord gaf.”

  De Weg

  “Mijn christelijke vriend zei tegen me dat er twee wegen waren om uit te kiezen en dat ik een keuze moest maken. Ik heb toen voor Jezus Christus gekozen. Ik veranderde mijn naam van Mohammed in Youssaf, om iedereen duidelijk te maken dat ik christen was geworden.” De moeder van Youssaf begreep de keuze van haar zoon niet en sloeg hem. Kort daarna las Youssaf in de Bijbel de woorden van Jezus: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Youssaf: “Die woorden raakten mij en ze bemoedigen mij nog elke dag.”

  Maryam

  Maryam trouwde als moslima met een christelijke man. Toen zij zich bekeerde tot het christendom, werd haar islamitische familie woest. Ze schakelden zelfs de politie in. Maryam’s familie beschuldigde haar man ervan dat hij Maryam had gekidnapt en dat hij geld had gestolen. Kort daarna drong een onbekende man hun huis binnen. ‘Terwijl we sliepen, gooide de man kerosine over me heen en probeerde me in brand te steken. Mijn buik verbrandde door de kerosine, waardoor de baby die ik droeg, stierf. Ik heb daar nog steeds veel verdriet van.” Maryam weet niet wie de man was die haar dit heeft aangedaan, maar ze vermoedt dat haar moeder hem gestuurd heeft. Inmiddels is zij met haar man gevlucht. Ze moeten zich nog steeds verstoppen voor hun familieleden. Maryam; “Ik wil vragen of jullie voor ons willen bidden. We zijn namelijk erg bang. Mijn familie kan me vanalles aandoen, omdat ik hun eer beschadigd heb door christen te worden.”

  Sterker

  Standvastig. Zo kun je Khalid, Nadeem, Youssaf en Maryam omschrijven. Standvastig in hun geloof en trouw aan God. Zij laten zich niet leiden door angst, uitsluiting of eenzaamheid. Hun geloof wordt juist sterker door alles wat ze meemaken. Er groeit iets moois uit de ellende. Khalid brengt dit in praktijk: hij evangeliseert onder moslims. De liefde die hij heeft voor anderen, zelfs voor wie hem vervolgen is groter dan de angst.

  Geen rustig leven

  Wat kunnen wij leren van de verhalen van Nadeem, Youssaf, Maryam en Khalid? Van hun ervaringen, gebeden en hun hoop? Allereerst dat het geloof in Jezus Christus hen meer waard is dan een rustig leven. Deze vier christenen hebben ervoor gekozen om God te volgen en de gevolgen daarvan te dragen. Het betekent dat zij vervolgd worden, moeten vluchten of zonder familie verder moeten. De vier in dit verhaal laten zich er niet door afschrikken. Zij denken er niet aan om terug te gaan naar hun eerdere geloof. Zij hebben het leven in Jezus Christus gevonden! In 2 Timoteϋs 3:12 staat: ‘En ook allen die godvruchtig willen leven in Jezus Christus, zullen vervolgd worden’. Dat geldt niet alleen voor Youssaf, Nadeem, Maryam en Khalid, maar ook voor andere broeders en zuster over de hele wereld. Ook in Nederland, ook voor ons.

  ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ 1 Johannes 4:18


  Uit : De STEM der martelaren, een uitgave van Hulp aan de Verdrukte Kerk – Januari 2012

  Je kunt deze organisatie steunen door gebed, maar ook giften zijn welkom op

  BE28 4162 0287 8120     KREDBEBB

  Hulp aan de Verdrukte Kerk

  St Bernardsesteenweg 36

  2620 Hemiksem

  Je krijgt de beste rentevoet bij God!!!

  23-01-2012, 12:43 Geschreven door Claudia  


  22-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leer jullie kinderen zwemmen 7/1/2012

  Hemelse Zwembaden

  In een visioen zag ik verschillende grote zwembaden vol met gelukkige kinderen die in het rond splashten en speelden.
  Kinderen van alle leeftijden leerden zwemmen, de instructeurs waren ze aan het begeleiden. Weinig ouders keken toe.

  Dan werd aan mij geopenbaard dat DEZE KINDEREN IN DE HEMEL WAREN.
  Ze leerden zwemmen omdat ZE VERDRONKEN WAREN OP AARDE.
  Ze wisten niet hoe ze moesten zwemmen.

  Jezus wilde dat Zijn kinderen genoten in het water en er niet bang van waren.
  Er waren weinig ouders die toekeken in de Hemelse zwembaden omdat de meeste ouders nog altijd op aarde leefden.
  Zij wisten hoe ze moesten zwemmen.

  Ouders, bereid de zielen van jullie kinderen voor op de komende tijden van verdrukking, maar bereid ook hun lichamen voor.
  LEER JULLIE KINDEREN ZWEMMEN.

  GETIJDEN ZULLEN HOGER KOMEN.
  DE RIVIEREN ZULLEN UIT HUN OEVERS TREDEN.
  TSUNAMIS ZULLEN TOESLAAN.

  Als het Gods wil is om jullie kinderen met Hem naar huis te brengen, dan is het zo, maar ouders, GEEF JULLIE KINDEREN ALSJEBLIEFT DE KANS OM DEZE STIJGENDE WATEREN TE OVERLEVEN.

  Profeet: anno domini - American seeër

  22-01-2012, 22:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende Heilige. 21/1/2012

  De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende Heilige. Diegenen die tegen hem zijn zullen beschouwd worden als ketters.

  Mijn dierbare dochter, Mijn boodschappers in de wereld, die aangesteld werden om mijn Heilig woord te verspreiden, hebben elk een verschillende rol gekregen. Geen twee zijn hetzelfde.

  Dit is de reden waarom Mijn boodschappers nooit elke boodschap mogen verwarren door ze te vergelijken met een andere.

  Mijn dochter, jij als 7e boodschapper, werd gekozen om Mijn kinderen op de hoogte te stellen van de waarheid. Er werd reeds veel van Mijn waarheid aan jou gegeven, maar er is nog veel meer nu te komen.

  Omwille van de geheimen die deze (boodschappen) bevatten zul je, wanneer deze zijn geopenbaard, belachelijk worden gemaakt, bespot en als een dwaas te kijk worden gezet.

  Deze boodschappen zijn bedoeld om Mijn volk te helpen zuiveren, waaronder diegenen die de oproep om Mij te volgen aanvaarden evenals die zielen die leeg van liefde en koud van hart zijn.

  Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Ze moet gezuiverd worden zodat ze waardig voor Mij wordt gemaakt om terug erop (op de aarde) te wandelen.

  Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst is niet iets dat van Mij komt.

  Angst komt van het kwaad. Maar jullie zouden vergeven en gerechtvaardigd zijn, wanneer jullie vrezen voor die zielen die in blindheid wandelen. Niet omdat ze niet kunnen zien, maar omdat ze ervoor kiezen om niet (in) te zien.

  Mijn geliefd leger van volgelingen, jullie plicht aan Mij is Mij te helpen de weg voorbereiden voor MIJN AANSTAANDE GODDELIJK RIJK OP AARDE.

  Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk van de anti-christ verzwakken evenals de VALSE PROFEET verzwakken DIE DE POSITIE ZAL INNEMEN VAN DE HEILIGE STOEL IN ROME.

  Aan al Mijn kinderen : jullie moeten weten dat Ik alles vergeef. Zelfs aan diegenen die betrokken zijn bij satanische groepen, over wie Ik spreek, kunnen gered worden van nog verder te zinken naar de poorten van de Hel.

  Zonde kan afgezwakt worden door gebed. JULLIE MOETEN NIET DE STRIJD AANGAAN, MET DE VUISTEN OMHOOG, AL WAT JULLIE MOETEN DOEN IS BIDDEN.

  MIJN NIEUWE PARADIJS IS PRACHTIG, KINDEREN. Zoveel voorbereiding is afgerond, met dezelfde wonderen die aan Adam en Eva werden voorgesteld. Zij hebben ze verworpen door de zonde. Alles is klaar.

  Mijn volgelingen, jullie zullen profiteren van het prachtige Nieuwe Paradijs op aarde, waarover Ik zal regeren.

  Omdat jullie, van deze generatie, zijn geselecteerd om van dit Paradijs te genieten, moeten jullie je werk niet stoppen om MIJ TE HELPEN AL MIJN KINDEREN MEE TE NEMEN MET MIJ NAAR MIJN GLORIERIJKE KONINKRIJK.

  Mijn kinderen, hou er echter rekening mee, dat de valse profeet JULLIE ZAL DOEN GELOVEN DAT HIJ OOK EEN SOORTGELIJKE PLAATS ALS HET PARADIJS, AAN HET VOORBEREIDEN IS.

  Zijn leugens zal een naïeve groep van Katholieke volgelingen boeien. Hij zal een geweldige en liefdevolle externe uitstraling tentoon spreiden en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.

  Een teken om op te letten, zullen zijn trots en arrogantie zijn die verborgen zitten achter een

  façade van valse nederigheid. Mijn kinderen zullen zo bedot worden dat ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.

  HIJ ZAL BEHANDELD WORDEN ALS EEN LEVENDE HEILIGE. NIET ÉÉN WOORD UIT ZIJN MOND ZAL IN VRAAG GESTELD WORDEN.

  Hij zal ook over bovennatuurlijke gaven lijken te beschikken en de mensen zullen meteen geloven dat hij wonderen kan verrichten.

  Ieder die zich tegen hem verzet zal BEKRITISEERD worden en ALS EEN KETTER AANZIEN WORDEN. 

  Al die zielen die BESCHULDIGD WORDEN VAN KETTERS TE ZIJN ZULLEN OPZIJ GESCHOVEN WORDEN EN VOER ZIJN VOOR DE HONDEN.

  Alle waarheid betreffende Mijn leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. Vervolging zal langzaam evolueren en zal in het begin subtiel zijn.

  Mijn ware Gewijde Dienaren zullen DE MIS PRIVAAT MOETEN OPDRAGEN EN IN VELE GEVALLEN NIET IN EEN KATHOLIEKE KERK.

  ZE ZULLEN DE MISSEN MOETEN OPDRAGEN IN TOEVLUCHTSOORDEN. Kinderen, wanneer dit gebeurt moeten jullie de hoop niet verliezen. Dit zal in een korte periode voorbij zijn.

  Jullie moeten gewoon bidden voor die zielen die, in hun belofte aan de Valse Profeet, DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID HEBBEN VERGETEN DIE DE  BASIS IS WAAROP DE KATHOLIEKE KERK IS GEBOUWD.

  Vele religies volgen enkel één entiteit van de Allerheiligste Drie-eenheid. Sommigen vereren de Vader. Anderen de Zoon, maar allen zijn één, Mijn dochter.

  ER IS MAAR ÉÉN WARE GOD. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, DRIE VERSCHILLENDE PERSONEN, ALLEN IN ÉÉN GODDELIJKE ESSENTIE. De waarheid zal spoedig aan alle religies gegeven worden en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.

  Mijn volgelingen, volg Mij naar het pad van redding, jullie hebben een glorierijke toekomst voor jullie liggen, maar jullie moeten sterk blijven.

  DIT IS DE UITVERKOREN GENERATIE VOOR MIJN NIEUWE PARADIJS OP AARDE.

  Weiger dit heerlijke geschenk van leven niet, het schittert in al zijn pracht. Niet één ziel zal dit voor iets willen ruilen. Mijn Nieuwe Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn, zonder zonde.

  DIT IS DE GODDELIJKE WIL VAN MIJN VADER EN HET IS ZIJN BELOFTE GEWEEST AAN DE MENSHEID VANAF HET BEGIN.

  Kinderen, wees verheugd en gelukkig, want jullie hebben veel om naar uit te kijken.

  De komende beproevingen zullen in het niets verzinken wanneer je het glorierijke Koninkrijk zult zien dat op jullie wacht.

  Ik hou van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij houden. Daarom vraag Ik jullie om liefde te betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.

  Bid voor hen bij elke gelegenheid, zodat ze terug de waarheid kunnen zien van Mijn belofte die aan de mensheid werd gedaan, wanneer Ik stierf om jullie eeuwige redding veilig te stellen.

  Jullie geliefde Jezus

  Redder van de hele Mensheid

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid
  22-01-2012, 21:47 Geschreven door Claudia  


  21-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zet Satans doos af 14/1/2012

  Zet de tv af.

  In een visioen zag ik een vrouw, wiens oudere moeder juist was overleden de vorige nacht.
  Ik omhelsde de rouwende dochter om haar te troosten.

  Plotseling zag ik de ziel van de overleden moeder voor mij.
  Ze zag er niet langer oud en ziek uit, maar ze had haar gezond en JONGER UITZIENDE HEMELSE LICHAAM ONTVANGEN.
  Ze zag er gelukkig uit en haar huid straalde.
  Maar niemand in de kamer kon haar zien.

  Ik vroeg me af waarom ze haar familie zo vlug wilde bezoeken na haar dood. Wat was er zo dringend dat ze zo spoedig uit de Hemel naar de Aarde kwam? Had ze een WAARSCHUWING of een BOODSCHAP?

  “Zeg mijn dochter OM DE TV AF TE ZETTEN en BUITEN TE KOMEN EN DE MENSEN LIEF TE HEBBEN!” zei de moeder.
  “Ze moet STOPPEN MET NAAR ZOVEEL MOORDPROGRAMMAS TE KIJKEN.”
  Dan keerde de moeder terug naar het hemelse rijk.

  Ons doel op Aarde is ELKAAR LIEF TE HEBBEN ZOALS GOD ONS LIEF HEEFT.
  In de beperkte tijd van ons leven, en in deze laatste dagen van de tegenwoordige eeuw, leidt de Bedriegers TELEVISIE ENKEL ONZE AANDACHT AF VAN ONZE GEESTELIJKE TAAK OM LIEF TE HEBBEN.

  Zonde, die ons van God verwijdert, is zowel wat we gedaan hebben als WAT WE NAGELATEN HEBBEN TE DOEN.

  Door ontelbare uren tv te kijken verlengen we de lijst van goede daden die WE NAGELATEN HEBBEN TE DOEN.

  Televisie GEEFT DE ILLUSIE OM ZICH TE VERBINDEN met de menselijke familie, maar in feite snijdt ze ons geestelijk af van anderen.

  De STIJGENDE DUISTERNIS VAN DE PROGRAMMAS OP DE TV geven een wereld weer zonder Gods licht en liefde en verandert de perceptie van de kijkers van wat normaal is en aanvaardbaar.

  Het geestelijk verstompende effect van de televisie zorgt er geleidelijk voor dat DE KIJKERS STELSELMATIG GEWOON WORDEN AAN EEN HEL OP AARDE.

  Profeet: anno domini - American seeër

  21-01-2012, 23:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Oordeel in de Waarschuwing nadert 17/1/2012

  In een visioen vond ik mijzelf in mijn geestelijk lichaam, van de Aarde gerezen op een heerlijke zonnige dag.
  Ik hoorde de muziek van koperblazers die diegenen van de Aarde opriep tot aandacht en uitnodiging.
  Toen ik boven het landschap zweefde zag ik vele anderen ook in hun geestelijke lichamen verrijzen, sommigen zagen er verward en angstig uit.

  “WEES NIET BANG,” zei ik hen.
  “WE GAAN VOOR GOD VERSCHIJNEN. HIJ IS BARMHARTIG. HIJ IS ONZE VADER.”
  Ik wenkte hen om te volgen en ik hield hen gezelschap, ik moedigde hen aan.

  “HEB MOED. JE KUNT HET,”
  Ik spoorde hen aan, net als ik mijzelf aanspoorde.

  Ik wist niet hoe de oordeelsprocedure zich zou ontvouwen, maar ik wist dat ik deel had Gods plan voor de schepping en dat ik OP GOD moet VERTROUWEN.

  Spoedig kwamen we aan een enorme structuur met meerdere niveaus, vol balkons met boxen, zoals het interieur van een groot operagebouw.
  We vlogen elk naar onze respectievelijke boxen waarop ONZE NAMEN STONDEN GESCHREVEN.
  We namen onze plaats en STONDEN BIDDEND ONZE TIJD AF TE WACHTEN VOOR (WE BIJ) GOD DE VADER (KONDEN).
  Hoewel we allen zondaars waren, wisten de meeste van ons dat God de Vader van ons hield en dat hij Zijn enige Zoon Jezus Christus had gezonden om te sterven op een kruis om onze zonden goed te maken en ons te redden.
  Ja, natuurlijk VOELDEN WE ANGST, MAAR GELUKKIG WAS ONZE HOOP OP GENADE EN REDDING DOOR JEZUS CHRISTUS STERKER.

  GEDURENDE DE WAARSCHUWING, wanneer je oordeel voor God de Vader nadert, LAAT DAN JE ANGST EN DE HERINNERING AAN JE ZONDEN, BELEDEN EN DEGENE DIE NIET BELEDEN ZIJN, JE NIET OVERROMPELEN.

  Erken je zonden, maar heb OOK VERTROUWEN IN DE BARMHARTIGE AARD VAN GOD DE VADER EN HET LIEFDEVOLLE OFFER DIE JEZUS GEDAAN HEEFT VOOR JE REDDING.

  Verloren kinderen, KEER BEROUWVOL NAAR GOD DE VADER EN AANVAARD DE LIEFDEVOLLE HEERSCHAPPIJ VAN JEZUS CHRISTUS.
  Dan zul je in vreugde en verwelkoming, ZIJN HAND VASTHOUDEN OP HET EINDE DER TIJD.

  Profeet: anno domini - American seeër

  21-01-2012, 23:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Reusachtige Muur van Water zal Californie treffen 19/1/2012

  Dringende oproep voor gebed
  Visioen aan Kleinste Dienaar
  Terwijl ik vanmorgen in de Kerk aan het bidden was voor het HEILIGE SACRAMENT ontving ik het volgende visioen.

  Ik zag de kustlijn van HET ZUIDEN VAN CALIFORNIЁ.
  Dan zag ik een REUSACHTIGE MUUR VAN WATER, een tsunami, die de volledige kustlijn van het zuiden van Californië trof.
  Het water bleef inwaarts trekken en JEZUS sprak dan tot mij en zei dat het ONGEVEER EEN MIJL (1,6 km) INWAARTS ZOU TREKKEN.

  Vervolgens zag ik DE BINNENSTAD VAN LOS ANGELES met al de wolkenkrabbers.
  Daarna zag ik de binnenstad van Los Angeles opnieuw, maar AL DE WOLKENKRABBERS WAREN VERDWENEN en het landschap was VLAK met ALLES OVERAL VERNIETIGD.

  JEZUS sprak dan en vertelde me date en GROTE AARDBEVING SPOEDIG LOS ANGELES ZOU TREFFEN en dat de aardbeving voor een lange tijd zou beven.

  Vervolgens zag ik SAN FRANCISCO. Het leek AF TE BREKEN VAN CALIFORNIЁ en IN DE OCEAAN TE ZINKEN in een kwestie van minuten.

  JEZUS sprak opnieuw en vertelde me dat al DEZE GEBEURTENISSEN PLOTSELING ZOUDEN GEBEUREN EN ZONDER WAARSCHUWING.

  Hij zei dat deze streken HEM voortdurend beledigden met de ENE GRUWEL NA DE ANDERE en dat ze ZIJN GERECHTIGHEID OVER ZICH AFRIEPEN.

  Vervolgens zag ik telkens opnieuw deze woorden verschijnen : abortus, homoseksualiteit, pornografie, moord, drugs, kindermisbruik, ontucht en overspel. Dit betekende dat deze zonden voortdurend werden begaan.

  HIJ zei me dat ZIJN GENADE DIT NIET WILDE, MAAR DAT ZIJN GERECHTIGHEID DIT VROEG.
  Hij zei me als genoeg GEBED of  EERHERSTEL werden gebeden deze gebeurtenissen konden gemilderd worden of zelfs gestopt.

  Dan zag ik een enorme engel die buiten mijn kerkbank stond. Hij had een zwaard getrokken, waaruit vlammen van rood vuur kwamen. Hij sprak tot mij en zei dat hij was gekomen om GODS GERECHTIGHEID te brengen naar Californië, maar dat met genoeg GEBED dat werd opgedragen hij gedwongen zou zijn om zijn zwaard van straf op te bergen.

  Vervolgens zag ik Onze Lieve Vrouw en ze huilde, tranen rolden van Haar wangen. Ze sprak en vertelde me dat Ze weende voor Haar arme kinderen van Californië die ONVOORBEREID ZOUDEN GETROFFEN WORDEN EN DIE VOOR EEUWIG ZOUDEN VERLOREN GAAN in het vuur van de Hel.

  Ze vroeg dan dat alle GEBEDSGROEPEN ROZENKRANSEN EN KROONTJES VAN GODDELIJKE BARMHARTIGHEIDS ZOUDEN BIDDEN, OM HAAR ZOON TE VRAGEN EN TE SMEKEN, OM GENADE TE TONEN VOOR DE BEVOLKING VAN CALIFORNIЁ.
  ALS ER GENOEG GEBEDEN WERDEN GEOFFERD DAN ZOU CALIFORNI
  Ё GESPAARD BLIJVEN VAN DEZE GEBEURTENISSEN OF DAT ZE GROTENDEELS VERMINDERD ZOUDEN WORDEN.

  JEZUS EN MARIA VRAGEN ONS TE BIDDEN VOOR DE BEVOLKING VAN CALIFORNIЁ.
  BID ALSJEBLIEFT ROZENKRANSEN EN KROONTJES VAN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID.
  DOE HEILIGE UREN EN UREN VAN AANBIDDING VOOR HET HEILIG SACRAMENT.
  DOE DIT ONMIDDELLIJK EN STEL DIT NIET UIT WANT ER WERD MIJ VERTELD DAT DEZE GEBEURTENISSEN HEEL, HEEL DICHTBIJ ZIJN.

  Profeet: Kleinste Dienaar

  21-01-2012, 22:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komt een drastische geografische verandering 21/1/2012

  Profeet: Louise Starr Tomkiel, vroegere boodschap van 6/7/2008 opnieuw verzonden

  Dan sprak jullie God :
  "De tijd is aangebroken, lieve dochter, dat het gezicht van de aarde EEN DRASTISCHE GEOGRAFISCHE VERANDERING zal ondergaan.
  Delen van de VS, de Amerikas, Europa, Azië, het Midden Oosten en het Verre Oosten, Eilanden en Eiland naties ZULLEN NIET LANGER BESTAAN.

  Oceanen, zeeën, rivieren zullen zich allen VERPLAATSEN terwijl grote bergen naar beneden zullen komen en op grondniveau zullen komen.

  De industrie zal ineenstorten en de commerciële wereld zal ER NIET MEER ZIJN want de Aandelenmarkt stort ineen en de banken gaan failliet.

  Van al de zogenaamde religies en kerken over de wereld verspreid, ZAL ENKEL MIJN ENE HEILIGE KATHOLIEKE EN APOSTOLISCHE KERK OVERBLIJVEN.

  IK ZAL EEN KLEINE REST VAN [Heilig Katholieke] MENSEN EN DIEREN REDDEN, zoals Ik deed in de tijd van Noach, om Mijn Nieuwe Aarde weer op te bouwen.

  Als deze tijd nadert zullen Mijn volk en Mijn Kerk veel te lijden hebben.
  Jullie zullen VOOR EEN TIJD ONDERGRONDS MOETEN GAAN.
  Wees niet verbaasd of angstig, omdat deze tijd VLUG NADERT.

  SPOEDIG ZAL IK EEN WERELDWIJDE WAARSCHUWING STUREN.
  Dit is bedoeld om vele arme zielen wakker te schudden en te bekeren.
  Jullie zullen allen door de 'Duistere Nacht van de Ziel' moeten om jullie geloof en vertrouwen in Mij te testen.

  Na de voorgeschreven tijd zal Mijn Kerk floreren, de Heilige Michael zal de strijd over Satan winnen.
  Het Onbevlekte Hart van Maria zal triomferen.
  Ik zal Nieuwe Hemelen scheppen [en een Nieuwe Aarde].

  Satan en zijn trawanten zullen in de Hel geketend worden voor duizend jaar, als er vrede heerst.
  Dan zal Satan opnieuw worden losgelaten [voor het Laatste Oordeel, NIET om de mensen te bedriegen] en dan zal het einde zijn.

  Amen, dierbaren !
  Ik geef je Mijn vrede.
  Ik geef aan allen, Mijn trouwe rest, veel sterkte en Mijn liefde.
  Klamp je vast aan Mij.
  Bid en wees trouw aan Mij.
  Amen, Ik heb gesproken!"

  21-01-2012, 22:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Verzegelde Boek van de Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding van Mijn Tweede Komst 20/1/2012

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  Mijn dierbare dochter, het is niet belangrijk om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

  De standpunten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn Heilige woorden die aan jou worden gegeven.

  Mijn woord komt op de eerste plaats. Je moet je over geen andere standpunten, over Mijn woord, bekommeren.

  MIJN DOCHTER, DE TIJD IS NU HEEL KORT VOOR MIJ OM DE MENSHEID TE REDDEN.

  Mijn dochter, er zal nu zoveel jou verwacht worden, en snel, dat je niet in staat zult zijn om op adem te komen.

  ER ZIJN NU VELE OPENBARINGEN DIE AAN JOU MEEGEDEELD WORDEN ZODAT MIJN KINDEREN WETEN HOE ZE ZICHZELF DEGELIJK KUNNEN VOORBEREIDEN.

  Als je je laat afleiden door de opinie van de mensen of door standpunten die onnodig je tijd in beslag nemen, dan zou dit je weghouden van het werk dat echt belangrijk is.

  Mijn dochter, laat Me toe je te vullen met liefde en troost op dit moment.

  De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omhullen zal ieder die in Mij gelooft zich bekeren.

  Diegenen die Mijn boodschappen die aan jou gegeven werden aan de kaak stellen en die Mij liefhebben, zullen dan terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun ziel.

  DE WAARSCHUWING ZAL ZICH NIET EERDER VOORDOEN, DAN DAT EEN AANTAL GEBEURTENISSEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN.

  De antichrist en zijn groep zullen, hoewel ze verzwakt zullen zijn als gevolg van de wereldwijde belijdenis van zonden,  ZIJN OVERNAME VAN BINNENUIT BEGINNEN PLANNEN VAN MIJN HEILIGE KERK.

  Mijn leger zal zijn positie innemen en beginnen vechten om de Heilige Katholieke Kerk van de ondergang te redden. DE VALSE PROFEET EN ZIJN VOLGELINGEN ZULLEN NIET WINNEN, Mijn dochter, maar Ik huil toch over die gewijde dienaren van Mij die uit de boot zullen vallen.

  Ze zullen zo misleid zijn dat ze zullen denken dat ze de orthodox Katholieke Kerk volgen.

  In feite zullen zij aan de kant staan van de VALSE PROFEET DIE MET TROTS EN MINACHTING IN ZIJN HART ZAL HEERSEN OVER MIJN HEILIGE STOEL.

  Mijn dochter, je moet Mijn kinderen vragen om veel te bidden zodat deze gruwel wordt gemilderd.

  Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priester, bisschoppen en kardinalen te redden, die blind zijn voor de waarheid.

  De Heilige stoel van Petrus zal ontheiligd worden door satans gevallen engelen die samenwerken met de anti-christ en zijn verschillende organisaties.

  Mijn dochter, ze zijn allemaal één (geheel), voortgekomen uit satan.

  Ik weet dat dit beangstigend is, maar het zal niet lang duren. Door gebed zal er veel van dat getemperd worden en helpen om deze gebeurtenissen af te wenden.

  Kinderen, bereid nu jullie ziel voor door zo spoedig mogelijk naar de biecht te gaan als je Katholiek bent. Anders dring Ik er bij allen op aan om verlossing voor je zonden te zoeken met een zuiver hart.

  Dit zal je lijden door boetedoening verlichten gedurende de Waarschuwing. Nadien moet je bidden voor vrede op aarde.

  DE VOORBEREIDINGEN VOOR MIJN TWEEDE KOMST ZULLEN BEGINNEN ONMIDDELLIJK NADAT DE WAARSCHUWING HEEFT PLAATSGEVONDEN.

  HET VERZEGELDE BOEK VAN DE WAARHEID ZAL GEOPEND WORDEN EN DE GEHEIMEN ZULLEN GEOPENBAARD WORDEN DOOR JOU, MIJN DOCHTER, ZODAT DE HELE WERELD ZE ZIET (= kent).

  Mijn boek van waarheid zal aan de wereld gegeven worden zodat jullie zielen gezuiverd worden, in vereniging met Mij.

  Enkel dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te komen naar het Tijdperk van MIJN VADERS GODDELIJKE WIL, HET TIJDPERK VAN VREDE, MIJN NIEUWE PARADIJS OP AARDE.

  Jullie geliefde Jezus

  Redder van de Mensheid  21-01-2012, 19:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 6

  TIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op dinsdag 3 maart 1992, voelde ik een warme wind rond me en uit het beeld van de H. Engel Rafael scheen een licht. Ik hoorde de stem van de Rafael die zei: Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, om je de volgende boodschap te geven.

  Aan de twaalf mannen, die door mijn Meester en Heer Jezus Christus werden gekozen :

  Jullen hebben allen de opdracht aanvaard die aan jullie gegeven werd door mijn Meester. Mijn Meester wenst dringend dat jullie allen deze taak vervullen. Diegenen die aandacht geschonken hebben aan de wens van mijn Meester mogen hun gelofte van trouw afleggen en van die dag af het teken van hun geloof op zich dragen. Dit teken zal hen speciaal beschermen tegen alle gevaren. De dag waarop deze getrouwen hun gelofte plechtig mogen afleggen werd door mijn Meester, de Heer Jezus Christus gekozen. Het is de dag waarop de Heilige Eucharistie werd ingesteld (Witte Donderdag). Ze kunnen zich samen met jou en de priester die aan de twaalf werd toegevoegd, zich voorbereiden door boetedoening, vasten en gebed voor deze speciale dag.

  Doe samen met de priester, die je steunt, een sterke oproep tot diegenen die hun taak niet vervuld hebben, en die zich van jou verwijderd hebben.

  Geef ze de volgende boodschap: In de Naam van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, vervul de hemelse taak die jullie werd gegeven. Door dit te doen nemen jullie deel aan de vervulling van Gods plan hier op aarde. Kom naar het kruis en laat jullie niet langer beïnvloeden door wereldse of satanische ingevingen. De vijand van mijn Meester doet niets liever dan verwarring zaaien om zo de gelovigen uiteen te drijven. Als jullie echter beslissen niet te luisteren naar deze smeekbede, dan zullen al de genaden die verbonden zijn aan deze opdracht van jullie worden weggenomen en zal een ander jullie plaats innemen. Jullie hebben een periode van negen dagen genadetijd.  

  Je zult een boodschap ontvangen voor de bijhorende priester, maar op een later tijdstip.

  Verder, mogen al de boodschappen die je hebt ontvangen, neergeschreven en gepubliceerd worden, behalve degene die bestemd zijn voor de houder van de Stoel van St Petrus. Zeg aan diegenen rond je niet bang te zijn. Zij staan onder de speciale leiding van God, vooral je levensgezellin, die in de toekomst bevrijd is van alle satanische aanvallen.

  Angelorum Dominus.”

  Het woord wordt realiteit

  Op Witte Donderdag, 16 april 1992, legden de 6 broeders van het kruis de volgende gelofte af. Zes anderen hadden zich teruggetrokken.

   Ik … beloof op de dag van de instelling van de Heilige Eucharistie om mijn leven in dienst te stellen van Jezus Christus, Mijn Heer en Meester, ter ere van de vijf heilige wonden, en om de mensen terug naar het kruis te leiden.

  Ik beloof ook om regelmatig de heilige sacramenten te ontvangen en dagelijks de heilige rozenkrans te bidden om de hulp in te roepen van de Moeder van God.

  Tenslotte, beloof ik om trouw te blijven aan al de boodschappen die gegeven worden door de Heilige Aartsengel Rafael.

  Dan volgt de vraag:

  “KWAM JE HIER UIT VRIJE WIL OM DEZE GELOFTE AF TE LEGGEN?”

  Na het bevestigend antwoord werd het kruis overhandigd met de woorden:

  “AANVAARD EN DRAAG DIT KRUIS ALS TEKEN VAN JE UITVERKORING.”

  ELFDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgendgebeden op dinsdag 26 mei 1992 sprak de Heilige Engel Rafael tot Mij en zei:

  Ik kom in Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, om je de volgende boodschap te brengen.

  Een nieuw teken zal verschijnen aan de Hemel; een Vrouw, gekleed met de zon, en de maan onder Haar voeten en een kroon van twaalf sterren op Haar hoofd.

  Ze zal het hoofd van Satan verpletteren en hem terugdrijven naar de plaats waar hij thuis hoort, het eeuwige vuur, waar duisternis heerst. Daarom, dring er bij allen die trouw zijn aan Mijn Heer en Meester, op aan dat ze zich plaatsen onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria, de Moeder van mijn Heer en Meester.

  Spoedig zal de houder van de Stoel van St Petrus, Johannes Paulus II de gegeven taak aankondigen betreffende de veertigdaagse vasten, zodat allen die trouw zijn aan mijn Meester en standvastig zijn in hun geloof het zegel van de levende God kunnen ontvangen.

  Je moet deze boodschap niet naar Rome sturen, want de engelen van God zullen het Hoofd van de Kerk van Jezus Christus persoonlijk op de hoogte stellen wanneer deze dingen zullen beginnen. Al deze zaken zullen plaatsvinden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  Tot binnenkort, wanneer je een boodschap zult ontvangen voor al de gezalfden van God.

  Angelorum Dominus”

  TWAALFDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL (a)

  Gedurende de morgendgebeden op zondag 12 juli 1992, ontving ik opnieuw een boodschap van de Heilige Engel Rafael. Hij zei het volgende: "Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, en ik breng je de volgende boodschap.

  Deze boodschap is bedoeld voor allen, die mijn Meester heeft geroepen om zijn kerk te leiden, om zijn kinderen naar de ware kudde, zijn geliefde Heilige Kerk, te brengen, waarover hij een opperherder heeft aangesteld.

  Zijn geliefde zoon Johannes Paulus II zal de volgende boodschap doorgeven aan alle herders en godsgezalfden van Gods Heilige Kerk op aarde: ze zullen nadenken over de opdracht en de roeping die aan hen gegeven werd door mijn Meester en op de verering aandringen van de moeder van de Meester, die genoemd wordt: KONINGIN VAN HET UNIVERSUM en KONINGIN, ONZE LIEVE VROUW VAN ALLE VOLKEREN, omdat ze zo werd aangesteld door mijn Meester onder het kruis.

  Je zult deze opdracht persoonlijk geven aan de opperherder van de Kerk van mijn Meester, de Heer Jezus Christus.

  Angelorum Dominus.

  Tot morgen, dan zul je een nieuwe boodschap krijgen.”

  twaalfde gesproken woord van de h. aartsengel Rafael (B)

  Gedurende de ochtendgebeden op 13 juli 1992 sprak de H. Engel Rafael terug tot mij : "Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, om je te volgende boodschap te geven.

  Aan allen die geroepen zijn om de sacramenten toe te dienen die door mijn Meester gegeven werden, en aan allen die zich verbonden hebben door geloften aan het Heiligste Hart van mijn Meester en aan het Heilig Onbevlekte Hart van de moeder van mijn Meester, de Heilige Maagd Maria, voor de gezalfden van God die getrouw hun taak die door mijn Meester werd gegeven vervullen : hun beloning zal groot zijn in de Hemel. Mijn Meester, de Heer Jezus Christus zegent jullie allen.

  Dan aan degenen die zich afgekeerd hebben van de Heilige Kerk van mijn Meester, en die zich inlaten met geneugten, zoals drank, bezittingen (= hebzucht), ontucht en het verspreiden van valse leringen, bekeer jullie en keer terug naar de ene ware kudde van de Heilige Kerk, want jullie zijn verantwoordelijk voor alle kinderen van mijn Meester, die ze aan jullie toevertrouwde. Daarom bekeer jullie; verander jullie trots in onderdanigheid en nederigheid. Deel jullie vergaarde aardse bezittingen met de armen. “Geef aan de armsten der armen, en je hebt het aan Mij gegeven,” zo zegt mijn Meester. Breng alle schapen die aan jullie werden toevertrouwd terug naar de weg van mijn Meester door aan hen de ware leer van mijn Meester te verkondigen, en hen niet langer naar de ondergang te leiden. Satan wil niets liever dan schade toebrengen aan de Heilige Kerk en haar kudde. Jullie, die ongerust zijn of bang, besef dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus, alle stormen uit jullie leven kan wegnemen, en ook jullie angst. Vertrouw op Hem.

  De volgende boodschap is bedoeld voor diegenen die zich verbonden hebben door een gelofte aan mijn Meester of aan Zijn Moeder. Aan al diegenen die deze geloften opzij schuiven, roept mijn Meester ze op om zich te bekeren, om terug te keren naar de regel van hun respectievelijke oprichters. De regel van armoede, kuisheid, naastenliefde, gehoorzaamheid, gebed, werken van barmhartigheid en nederigheid. Plaats jezelf niet boven de andere, maar wees de nederigste, dan zul je de grootste worden. Breng deze zaken vlug in orde, omdat aan deze tijd spoedig een einde zal komen. Maak deze boodschap aan allen kenbaar.

  Angelorum Dominus”  21-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 20

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  20  Stop de Anti-Christ in het vernietigen van Gods kinderen  19/01

  Dit gebed moet helpen de Anti-Christ stoppen in het vernietigen van Gods kinderen.

  O God de Vader, in naam van Uw dierbare Zoon, roep ik U aan om te voorkomen dat de Anti-Christ de zielen van Uw kinderen in de val lokt.

  Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te stoppen van terreur te plegen op Uw kinderen.

  Ik smeek U om hem te stoppen in het aantasten van Uw schepping en ik vraag U om genade te hebben met die arme zielen die machteloos zullen zijn tegen hem.

  Aanhoor mijn gebed, lieve Vader en red al Uw kinderen van dit verschrikkelijk kwaad. Amen.

  Jullie geliefde Jezus Christus 

  20-01-2012, 22:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Anti-Christ die verborgen zit achter de coulissen zal spoedig in de wereld verschijnen 19/1/2012

  Mijn dierbare dochter, kom nu op met kracht zodat je Mijn heiligste woord kunt blijven verkondigen.

  Aan diegenen die luisteren en in Mijn heiligste woord geloven kunnen grote genaden verkregen worden door het bidden van Mijn Kruistocht-gebeden.

  HET VAGEVUUR OP AARDE zal spoedig ervaren worden door zielen, die echte wroeging tonen voor hun zonden na de Waarschuwing, en dit zal lastig zijn.

  Dit berouw is belangrijk, kinderen.

  Vecht er niet tegen. Aanvaard het.

  Aan diegenen die in Mij geloven : jullie moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal groeien nadat Mijn Grote Barmhartigheid aan de wereld wordt getoond en jullie stemmen uit de wildernis zullen weerklinken.

  Het zal door jullie kracht en vechtlustige geest dat MIJN KERK IN STAAT ZAL ZIJN DE VERVOLGING TE OVERLEVEN.

  Kinderen, jullie hebben niets om bang voor te zijn wanneer je nederig aan Mijn zijde loopt.

  Jullie nederige gehoorzaamheid is essentieel, als je genaden moet krijgen om sterk te blijven, om je zenuwen onder controle te hebben en IN MIJN LEGER TE STRIJDEN TEGEN DE ANTICHRIST.

  Mijn kinderen, hij is verborgen achter de coulissen maar hij zal binnenkort voor de wereld verschijnen.

  Hij heeft geen schaamte en zal zich beroemen op zijn humanitaire inspanningen. Er zullen velen vallen voor zijn charme terwijl hij een beroep doet op hun goedheid van hart.

  zie Kruistocht gebed nr 20

  Jullie geliefde Jezus Christus

  20-01-2012, 21:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen 18/1/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, er is doorzettingsvermogen nodig voor al Gods kinderen gedurende deze tijd VAN GELOOFSAFVALLIGHEID IN DE WERELD.

  ZO WEINIG MENSEN GELOVEN IN HUN GODDELIJKE SCHEPPER, MIJN VADER, DE ALLERHOOGSTE GOD.

  Ze zullen binnenkort de waarheid zien maar velen zullen nog steeds beweren dat er geen God is. Er is nu veel gebed nodig, kinderen.

  EEN DUIVELSE SEKTE PLANT EEN COMPLOT TEGEN PAUS BENEDICTUS XVI, IN ZIJN EIGEN WANDELGANGEN.

  Het bestaan van deze sekte is gekend onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn ze machteloos tegen deze duivelse groep die reeds eeuwen in de Katholieke Kerk is geïnfiltreerd.

  ZIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERDRAAIEN VAN DE WAARHEID VAN DE LEER VAN MIJN ZOON. ER IS ZO WEINIG GEWETEN OVER HEN OF OVER HUN GEMENE WERKEN.

  Ze hebben de ware leer uit de Katholieke Kerk gedreven en in de plaats werd in de afgelopen veertig jaar een lauwe, afgezwakte versie ervan opgedrongen aan de Katholieken.

  Er is zoveel verwarring verspreid door deze boze, maar verborgen sekte die mijn kinderen deed afdwalen van de ware kerk.

  BID DAT ZE DE PAUS NIET WEGJAGEN.

  Bid dat de valse profeet de stoel van de Heilige Vader niet inneemt, zodat hij leugens kan verspreiden.

  Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om dit kwaadaardig complot dat ontworpen werd om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan.

  ZE ZIJN VAN PLAN DE HEILIGE VICARIS PAUS BENEDICTUS XVI TE VERVANGEN DOOR EEN DICTATOR VAN LEUGENS. Hij zal een nieuwe kerk creëren in samenwerking met de anti-christ en zijn groep om de wereld te misleiden.

  Helaas zullen vele van mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe valse leer volgen, zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden.

  KINDEREN, WORD WAKKER VOOR DE WAARHEID. DIT SNODE PLAN HEEFT DE FUNDAMENTELE AUTHENTICITEIT VAN DE KATHOLIEKE LEER OVER DE JAREN VERANDERD.

  Jullie beledigen Mijn Zoon WANNEER JULLIE DE HEILIGE EUCHARISTIE IN DE HAND ONTVANGEN.

  Dit kwam door hun toedoen.

  Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer JULLIE NIET DE GEBRUIKELIJKE SACRAMENTEN OPZOEKEN.

  Maar diegenen waarop jullie rekenen voor deze (sacramenten te bedienen) verzekeren niet jullie geestelijk welzijn, omdat ze de sacramenten niet beschikbaar maken voor allen.

  Mijn kind, een groot kwaad, dat voor eeuwen verborgen was in de wandelgangen van de Heilige Stoel zal binnenkort te voorschijn komen, zodat de wereld het ziet. Diegenen van mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid zien wanneer de boze leugen aan de wereld wordt voorgesteld.

  Anderen zullen blindelings een duister pad volgen.

  Grote verdeeldheid zal ontstaan binnen de gelederen van priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

  De ware discipelen zullen zich moeten verbergen en privaat prediken, anders worden ze gedood.

  De ware kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen bijeen zullen moeten blijven om hun trouw aan Mijn Eeuwige Vader te praktiseren.

  De aarde zal in iedere hoek beven veroorzaakt door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze vermomming.

  Mijn kind, ze kunnen niet winnen. Het zal door de trouw en moed van de rest, die het Christelijk geloof aanhangen, zijn dat ervoor zal zorgen dat deze kwaadaardige bedriegers voor altijd zullen vernietigd worden.

  Wacht nu en bereid jullie voor dat de Katholieke Kerk deze veranderingen aankondigt.

  Dan zullen jullie de waarheid weten van wat Ik jullie zeg.

  Bid, bid. bid voor Paus Benedictus en zijn ware discipelen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  20-01-2012, 20:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 5

  VIJFDE GESPROKEN WOORD VAN DE h. aaRTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op 12 april 1991 hoorde ik opnieuw de stem van de H. Aartsengel Rafael. Hij zei het volgende: “Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, ik zegen jou, en deze plaats. Ik breng de volgende boodschap.

  Vanwege het feit dat de mensheid zich nog steeds verder van God verwijdert, en zelfs God helemaal de rug toekeert, veroordeelt ze zichzelf en roept ze de verschrikking van vernietiging over zich.

  Het al niet lang duren want deze keer komt er een eind aan. Maar je moet je daarover geen zorgen maken. Jij, en al degenen die trouw blijven aan mijn Heer en Meester zullen op een speciale manier beschermd en geleid worden.

  Dring er daarom bij de mensen op aan meer te bidden. Bid vooral voor de houder van de Stoel van Petrus omdat hij veel te lijden heeft.

  Angelorum Dominus.” (= Heer van de engelen)

  ZESDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Kort na het overlijden van een kennis op 20 maart 1991, vroeg ik de H. Engel Rafael gedurende de morgengebeden, waar zijn ziel verbleef en of ik iets voor hem kon doen. De H. Engel Rafael antwoordde: “De geest van de overledene, waar je nu aan denkt, wandelt in de duisternis en deze duisternis zal voor eeuwig zijn, omdat zijn sterven niet volgens Gods heilige wil was.”

  ZEVENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op 21 juli 1991 (het feest van de Goede Herder) voelde ik de gekende warme wind rond me en hoorde ik de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak : Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, ik zegen deze plaats en ik breng de volgende boodschap.

  Mijn Heer en Meester, Jezus Christus, wenst met jou te spreken in de nabije toekomst.

  De twee herders (= priesters)die dicht in je buurt zijn moeten uit je gedachten verdwijnen en alle contact met hen moet verbroken worden. De eerste om hij juist doet alsof, en de tweede, omdat hij niet doet waarvoor hij geroepen is.

  De herder, die vandaag aanwezig zal zijn, kun je volledig je vertrouwen in stellen. 

  Ik vraag nederig aan de H. Engel Rafael voor een duidelijk teken vooraleer de Meester komt. Hij zegt:  “Je zult je geestelijk voorbereiden voor deze ontmoeting.

  Angelorum Dominus.”

  ACHTSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Op 10 november 1991, gedurende de morgengebeden voelde ik opnieuw de gekende warme wind rond me. Het beeld van de Heilige Engel Rafael was verlicht en ik hoorde zijn stem dat zei: “Ik kom in Naam van Jezus Christus en ik breng je de volgende boodschap.

  Binnenkort zul je mijn Meester zien omdat je behoorlijk voorbereid bent.”

  TWEEDE VISIOEN

  De dag erna, op 11 november 1991, voelde ik terug dezelfde warme wind rond me. Dan verscheen uit de richting van zijn standbeeld, de H. Engel Rafael. Zijn ogen waren gericht op het kruis. Bij het hoofd (aan het kruis) verscheen een soort mist, net een wolk, waarin ik Christus zag, Hij kwam tot leven en kwam van het kruis af. Alles werd lichter en klaarder. Christus was in een sneeuwwit kleed gekleed, dat leek op een albe. Hij lachte vriendelijk naar mij maar zei niets. In zijn rechterhand hield hij een papierrol vast, die half ontrold was. (Door de gele kleur zag het eruit als perkament). Op dit papier stonden vreemde tekens, in twee rijen naast elkaar. Ik kon ze niet lezen en ook niet herkennen. De linkerrij was korter dan de rechterrij. Christus hield de rol voor mij en ik probeer de papierrol vast te nemen, maar de verschijning wordt wazig en verdwijnt.

  NEGENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op zondag 1 maart 1992, spreekt de H. Engel Rafael terug tot mij. Hij roept in Naam van zijn Meester, alle mensen van alle naties op om de weg vrij te maken en alle hindernissen op te ruimen, alle heuvels te doen verdwijnen en alle valleien te vullen, om zo de komst van zijn Meester voor te bereiden. Verder zegt hij: “Plaats jezelf en iedereen die je kent onder de bescherming van de moeder van de Heer, de Heilige Maagd Maria, omdat dit de laatste dringende oproep van de Hemel is. Bid de rozenkrans, doe boete, en vast, zodat je de weg vrijmaakt voor jezelf en anderen. Je zult heel spoedig nog een boodschap krijgen.”


  20-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 4

  De Heilige Vader Paus Johannes Paulus II kondigde het Mariale jaar aan op het hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God op 1 januari 1987. Te beginnen op Pinksteren, 7 juni 1987 tot 15 augustus 1988, het feest van de Tenhemelopneming van Maria.

  De H. Aartsengel Rafael gaf de volgende boodschap in de nacht van 25-26 september 1985 die voor de Heilige Vader was bedoeld.“Degene die op St Petrus’ Stoel zit, Johannes Paulus II, zal een jaar uitroepen, te beginnen met het liturgische jaar, toegewijd aan de Moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, de Vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren, beter bekend als de Vrouwe van alle volkeren.”

  Deze boodschap werd persoonlijk overhandigd aan de Heilige Vader door een Nederlandse bisschop.

  Op 18 januari 1987 kreeg de ziener de toelating van zijn geestelijke raadsman om de boodschap aan de wereld te openbaren, de boodschap die bedoeld was voor de Heilige Vader, omdat de Heilige Vader de instructie van St Rafael had gevolgd en het Mariale jaar heeft uitgeroepen.

  EERSTE GESPROKEN WOORD VAN DE h. AARTSENGEL RAFAEL

  Op zondag 1 juni 1986 (Feest van het Lichaam en Bloed van Christus), gedurende de uitstalling van het Heilige Sacrament en het bidden van de rozenkrans, hoorde ik de stem van de H. Aartsengel Rafael, komend van de richting van zijn standbeeld.

  St Rafael zei: “Het kruis zal geplaatst worden vooraleer het graan geoogst wordt.”

  TWEEDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de Twentse bedevaart naar Medjugorje van 17 mei tot en met 23 oktober 1987 was ik er aanwezig in de St Jacobskerk op de avond van 21 oktober gedurende de drie uur lange gebeden. Bij de meditatie “Jezus is gekroond met doornen” zag ik drie lichtflitsen. Voor velen is dit het teken dat Maria aankomt. Plotseling had ik de sterke drang om naar boven te kijken.

  Ik zag dat van het koor een persoon, die op een wolk stond, over alle mensen zweefde naar de voorkant van de kerk. Boven het heiligdom draaide deze persoon die helemaal in het wit was gekleed, zich om en ik zag een jonge vrouw met donker, halflang haar en een witte doorzichtige sjaal, die eruitzag als tulle. De H. Maagd opende beide handen en er kwamen stralen uit te voorschijn die alle kleuren hadden. Deze stralen kwamen neer over de 80-tal priesters die in het heiligdom verzameld waren, en daarna over al diegenen die in de kerk aanwezig waren. Op dat moment zag ik aan de rechtse kant achter Maria, St Rafael die ook in het wit was gekleed. Beiden zagen er heel gelukkig uit en lachten.

  Traag werd de verschijning minder en toen ik terug bij kwam waren de mensen reeds de litanie van Maria aan het zingen, die op die avond werd gezongen na de tweede rozenkrans.

  De volgende nacht kon ik moeilijk in slaap geraken. De gebeurtenissen in de kerk lieten me niet los. Rond ongeveer 2 uur ’s nachts ging ik naar buiten. Toen ik in de tuin kwam zag ik de aanwezigheid van St Rafael. Voor mij was een zwoele warme wind, het teken dat hij dichtbij was. Maar ik zag hem echter niet. Aan het eind van de tuin, die ongeveer 10 meter lang was, hoorde ik duidelijk de stem van St Rafael. Hij groette me en zei : “In de Naam van mijn Meester breng ik zegeningen en vrede aan jou en diegene die bij jou zijn, en ik breng de volgende boodschap. Twaalf mannen zullen naar jou gezonden worden met een speciale opdracht. Samen zullen deze de twaalf broeders van het kruis vormen. Je zult deze mannen herkennen door hun uitspraken betreffende mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus of zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria. Terzelfdertijd zal een bijhorende priester toegevoegd worden bij deze twaalf. De priester die bij de broeders van het kruis zal gevoegd worden zal een hemelse boodschap ontvangen, waarin zijn instructies zullen geopenbaard worden.  

  Daarop vroeg ik hem hoe het verder zou verlopen met de priester die me reeds begeleidde. St. Rafael antwoordde dat hij op deze vraag zou terugkomen aan het eind van de boodschap. Daarna vervolgde hij: “Eén van de twaalf, waar je niet zeker van bent, moet je aanmoedigen om een negendaagse noveen te houden. Dan zul je zeker zijn dat hij de uitverkoren persoon is. Deze twaalf zullen allen met plezier en uit vrije wil hun mandaat aanvaarden, die ze nederig zullen vervullen. Deze twaalf zullen uitblinken in gebed en voorbeeld. In het alledaagse leven zullen ze dagelijks hun eigen gebedsleven voorop stellen. Ze zullen alle twaalf een gebedsgroep vormen, die zal bestaan uit minimum twintig mensen. Alle twaalf zullen ze een gelofte afleggen betreffende de toewijding aan het kruis en het vereren van de vijf Heilige Wonden van mijn Heer en Meester. Zij zullen het sacrament van de biecht aanvaarden en regelmatig deelnemen aan de Heilige Eucharistie waar ze Jezus Christus in hun hart ontvangen. Alle twaalf zullen ze het teken van het kruis dragen. Het design mag volgens jullie eigen keuze zijn. Van de twaalf wordt verwacht dat ze dagelijks de rozenkrans bidden, waarbij ze de hulp inroepen van de Heilige Maagd, de moeder van mijn Heer en Meester. Op de eerste Zondag van iedere maand, zullen alle twaalf samenkomen onder het kruis, omdat deze zondag toegewijd is aan het heilig hart van mijn Meester. Ieder van de twaalf zal een gelofte van toewijding afleggen aan het kruis, persoonlijk, voor de priester die bij de groep wordt gevoegd.”

  Dan voegde de H. Engel Rafael eraan toe: “Om terug te komen op jouw vraag over de priester die momenteel je raadsman is: geef hem deze boodschappen niet omdat hij niet antwoordde op het verzoek van de Hemel.” Ik vroeg Rafael : “Wat zal er met deze priester gebeuren?” Rafael antwoordde: “Maak je geen zorgen; Jezus is barmhartig.”

  Hij vervolgde: “De priester die aan de groep zal toegevoegd worden, zal zich met liefde toewijden aan het kruis en aan de boodschappen die daar zullen gegeven worden. Door zijn liefde zul je deze priester herkennen. Door deze priester zullen al je zorgen verdwijnen.”

  “Een teken zal de waarschuwing voorafgaan in een eerder gegeven boodschap. Alle twaalf broeders van het kruis zullen een stem horen die hen bekend is, en deze zal zeggen: “Kom onmiddellijk naar het kruis!” Daarop zullen de krachten van de aarde drie keer geschud worden. Wanneer het niet langer meer mogelijk is om naar het kruis te komen, kunnen ze naar de dichtstbijzijnde kerk gaan; zij zullen veilig zijn bij het tabernakel. Na drie dagen, na deze tekenen, zal de waarschuwing er zijn.”

  Dan zei hij: “Ga verder met je taak; namelijk het brengen van mensen naar het kruis en hen terug te brengen naar het liefhebbend hart van Jezus. Je moet je geen zorgen maken; alles zal in orde komen.”

  DERDE GESPROKEN WOORD VAN DE h. aARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de Heilige Mis op zondagavond 16 oktober 1988, opgedragen door de Eerwaarde Vader Drs. L.M. van der Bol, hoorde ik na de consecratie, de stem van de H. Aartsengel Rafael, die kwam uit de richting van zijn beeld, die aan de rechterkant van het altaar stond. Hij zei: “Houd je aan de laatst gegeven boodschap.”

  vierde gesproken woord van de H. AARTSENGEL RAFAEL

  In de nacht van 13 op 14 mei 1989 ontving ik de volgende boodschap van de H. Aartsengel Rafael “Ik kom in de Naam van Jezus Christus en ik breng zegeningen naar dit huis en naar de priester die hier blijft, ik breng de volgende boodschap.

  Het is de dringende wens van de Hemel dat de moeder van Jezus Christus, die ook de moeder van de Kerks is, ook aanroepen wordt onder de volgende titels: Koningin van het universum en Koningin, Onze Lieve Vrouw van alle volkeren. Deze twee titels zullen aan haar litanie gevoegd worden. Maak deze wens kenbaar in geschreven woord aan de Apostel van de kerk Johannes Paulus II.  

  EERSTE VISIOEN

  Op 25 juni 1989, gedurende mijn gebed in de vroege morgen voelde ik een warme wind. Dit is voor mij een teken dat de H. Aartsengel Rafael aanwezig is. Wanneer ik opkeek, zag ik dat hij inderdaad aanwezig was op de plaats waar zijn beeld staat. Hij lachte naar mij, maar terzelfdertijd keerde hij zijn gezicht naar het kruis. Alles was helder verlicht rond het kruis. Aan de linkerkant van het kruis zag ik de hand van een vrouw en aan de rechterkant van het kruis zag ik de hand van een man. In beide handen waren rode vlezige harten aanwezig. Beide handen kwamen tesamen voor het kruis. Dan verdwenen de handen en de harten bewogen deels tesamen. Het hart uit de hand van de vrouw bewoog een ietsje achter het hart dat uit de mannenhand kwam. Daarna kwam een aureool van goudkleurige stralen die uitging van de harten en het leek erop dat beide harten erdoor werden ondersteund.

  Dan keek ik naar links en zag alles nog helderder en klaarder. Door het hart zag ik een grote hal. In deze hal zag ik de Heilige Vader omringd door vijf bisschoppen (ze waren in het zwart gekleed en hun kledij was purper afgeboord). Twee bisschoppen stonden aan zijn rechter kant en drie aan zijn linker kant. De Heilige Vader lachte vriendelijk en knikte naar me. Ik groette hem terug op dezelfde manier. Daarop keerde de Heilige Vader zich deels naar mij en sprak met de middelste bisschop (een van de drie). Deze boog zich iets voorover om beter de woorden van de Heilige Vader te verstaan. Gedurende deze conversatie knikte de bisschop instemmend met de Heilige Vader. Daarna keerde de bisschop zich met zijn rug naar mij. Daarna startte de bisschop een gesprek met een of meerdere personen, maar ik kon het niet volledig zien. Een beeltenis van ongeveer dertig bij veertig centimeter verscheen bij deze bisschop. In de frame zag ik een roze-rode schijn. De beeltenis kwam dichter en ik kon erin de borst en hoofd van een priester zien. Enkel de contouren van zijn gezicht, zwart haar, zwarte kledij en een priesterlijke col kon ik zien. Er was geen gezicht aanwezig. De beeltenis kwam steeds dichter en dichter naar de plaats waar de twee harten waren. Langzaam verdwenen de harten en de priester verdween volledig uit de beeltenis. Hij wandelde naar mij, stak zijn rechterhand naar mij uit, die ik vastnam met mijn linkerhand. Daarna neemt hij me mee naar het kruis. Dan verdwijnt alles en ben ik terug alleen. Verbaasd bleef ik voor enkele minuten zitten om over dit alles na te denken. Ik vervolgde mijn gebed en bad voor opheldering.

  De volgende morgen, 26 juni 1989, zag ik opnieuw de beeltenis gedurende hetzelfde gebed (nl. de zeven Onze Vaders van St Brigitte). Deze keer is er enkel een frame te zien met erin een witte ruimte.  19-01-2012, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gewijde dienaren : jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden 17/1/2012

  Mijn dierbare dochter, de tijd is aangebroken om aan de wereld te vertellen dat ZE HUN ZIEL MOETEN VOORBEREIDEN VOOR MIJN TERUGKEER NAAR DE AARDE, ZOALS VOORZEGD.

  Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik terugkom, dit keer om Mijn rechtmatige troon als Koning van de Mensheid terug te winnen.

  Voor diegenen die Mijn stem (h)erkennen : jullie moeten Mij volledig vertrouwen.

  Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat ieder van JULLIE WAARDIG ZAL BEVONDEN WORDEN OM HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE BINNEN TE GAAN.

  Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en jullie verleiden om Mij de rug toe te keren.

  Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis. Toch zal Mijn lijden blijven voortduren TOTDAT IK DE RESTKERK OP AARDE HEB GERED.

  Ik kom om jullie nog eens opnieuw te redden. Laat Mij toe om dit zonder belemmering te verwezenlijken.

  Zo velen onder jullie zijn reeds doof voor Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie ziel voor te bereiden voor het Glorierijke Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd?

  Het is omwille van de barmhartige liefde die Ik voor ieder van jullie heb, dat Ik kom. Niet alleen om jullie te waarschuwen, maar om jullie te helpen voorbereiden voor dit grote moment.

  Ik besef dat diegenen onder jullie die Mij liefhebben, in het bijzonder Mijn gewijde dienaren, behoedzaam moeten uitkijken voor valse profeten die opduiken. Dit is heel belangrijk. Kom nu en vraag Me om jullie te vullen met de Heilige Geest zodat de waarheid kan, en geopenbaard zal worden aan jullie.

  Als jullie je niet tot Mij zouden richten, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie verwacht.

  Kom naar Mij. Luister nu naar Mij. Jullie lijden zal lastig zijn, want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

  Hij weet dat Ik mijzelf kenbaar maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar door vele zielen. Die zielen van mij, die gekozen zijn om eindtijd boodschappers te zijn, zullen degenen zijn die het meest zullen gehinderd worden door Mijn gewijde dienaren.

  Jullie zullen, spijtig genoeg, geleid worden naar de valse profeet en zijn volgelingen door de bedrieger, die overal leugens en onwaarheden spuwen.

  Voor diegenen onder jullie die mijn boodschappers vlug veroordelen, wees heel voorzichtig. MIJN GEWIJDE DIENAREN, JULLIE ZULLEN HET HOOFDDOELWIT ZIJN VAN DE BEDRIEGER.

  Het zal jullie geest zijn die eerst zal omgeturnd worden. Want als jullie Mij, jullie Goddelijke Redder, de rug toekeren, DAN ZULLEN JULLIE MIJN VOLK IN DE VERKEERDE RICHTING STUREN.

  Onbewust zullen jullie hen verhinderen dat ze de waarheid horen van Mijn goddelijke lippen.

  Jullie zullen Mijn kinderen de essentiële voeding ontzeggen die nodig is voor hun geestelijke groei.

  Weet dat de eindtijd nu is aangebroken. VERSPIL DE TIJD DIE JE NOG HEBT NIET IN EEN VACUUM VAN LEUGENS EN VERWARRING.

  De strijd is begonnen en Mijn restkerk zal gered worden als ze met Mij, Mijn Glorierijke Nieuwe Heerschappij tegemoet stapt.

  Bid dat geen enkele ziel achtergelaten wordt.

  Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaren, niet verantwoordelijk zijn voor Mijn kinderen weg te halen van de waarheid, van het licht, van de redding dat hun recht is.

  Volg Me nu en help Me zielen redden.

  Je geliefde Redder

  Jezus Christus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  19-01-2012, 18:55 Geschreven door Claudia  


  18-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En tongentaal ?

  Er is altijd een discussie geweest over tongentaal. Het was een grote hulp voor de begintijd van het Christendom. De verkondiging van het Evangelie moest zich vlug verspreiden. Daarom was de gave van de Heilige Geest een dikke hulp om de mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. Sommigen blijven erbij, vooral dan de charismatische kerk, dat dit een essentieel onderdeel is van het geloof. Dat men zonder tongentaal de H. Geest niet bezit. Eigenlijk ligt daar niet het probleem. Jezus heeft het eens over tongentaal gehad aan Veronica Lueken van Bayside. Het probleem is dat velen in plaats van de H. Geest op te roepen, demonen oproepen en die nemen dan gretig bezit van de persoon. In deze tijd moet je voor de overvloed van demonen de deur niet op een kier zetten. Elke kans dat ze zien om bezit te nemen van een persoon benutten ze die. Je moet stevig gegrond zijn door gebed en vasten om ze tegen te houden. Bovendien moet de evangelisatie nu niet gebeuren in oud-Hebreeuws of een andere oude taal. We moeten het in hedendaagse talen verkondigen. Het is niet noodzakelijk meer om tongentaal te gebruiken, en het is helemaal niet nodig om als bewijs te dienen dat je de H. Geest hebt ontvangen. Laat daarom tongentaal voor wat het is, en vraag de belangrijke gaven aan de H. Geest.

  Verschillende soorten Geestesgaven (wikipedia) :

  Aan sommige gaven is een bediening verbonden: apostelschap (stichtend werk), profetie (de door God aangewezen richting duidelijk maken), evangelisatie (het tot geloof brengen van ongelovigen), herderschap (verantwoordelijkheid dragen voor het geestelijk welzijn van gemeenteleden) en leraarschap (het in kennis laten groeien van gemeenteleden).

  Andere gaven die genoemd worden zijn: wonderen (Gods ingrijpen aanroepen), genezing (ziekten, kwalen, emotionele schade of handicaps helen), het onderscheiden van geesten (inzicht in het bovennatuurlijke, van belang bij exorcisme), geloof (vertrouwen op God), organisatie (bestuur van de gemeente), leiding (idem), tongentaal (bidden in onbekende talen), het vertalen van tongentaal, zielzorg (leden die iets te verwerken hebben bijstaan), dienen (de kerkgemeente dienen in praktische zin), geven (materieel en financieel) en barmhartigheid (uit medeleven mensen helpen).

  18-01-2012, 17:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 3

  Vijfde verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  In de nacht van 25 op 26 september 1985 werd ik rond 2 u ‘s nachts wakker. Ik zag opnieuw St Rafael aan het voeteinde van mijn bed staan. Hij was in het groen gekleed (groen als gras) en hij werd omringd door een lichtstraal. Zijn gezicht straalde van geluk wanneer hij zei : “Deze nacht is een tijd van geluk in de Hemel. Sta op, kleed je aan en kom mee met mij.” Ik kleedde mij vlug aan en samen gingen we op weg. Vanuit de slaapkamer stegen we op, steeds hoger, door de wolken, naar de plaats waar we moesten zijn. Daar keek ik in een diepte, een vallei of een grote afgrond, met een staande rand. De diameter was ongeveer 100m. In de kuil brandde een vuur, waarin er honderden menselijke wezens waren. Ze hadden allen treurige gezichten. Ze waren niet verteerd door het vuur en ze waren op verschillende hoogten, en op verschillende niveaus geplaatst. Ze waren allen in grijs gekleed. Hoe lager het niveau waar ze bleven, hoe donderder hun kledij. St Rafael sprak : “Zie (en hij wees naar omhoog) het gebed van je echtgenote werd ingewilligd.” Dan zag ik twee engelen die in het wit waren gekleed naar beneden komen. Een van de wezens werd bij de arm genomen en uit de put gehaald. Toen het menselijk wezen boven het vuur was werd zijn kledij ineens wit als sneeuw. Dan keek het menselijk wezen om en ik herkende hem. Hij was een familielid van mij. Hij lachte naar mij. Ze gingen hogerop naar een plaats waar meer engelen waren. De engelen zongen : GLORIA IN EXCELSIS DEO. Ik werd vervuld met een grote innerlijke vreugde. De engel Rafael sprak : “De heilige naam die werd toegevoegd aan zijn roepnaam heeft ertoe bijgedragen dat hij naar zijn Heer en Meester ging. Nu zal hij zijn Heer en Meester, die de Barmhartige is, dienen in eeuwigheid.”

  Daarna gingen we terug naar de slaapkamer en Rafael zei :  “Bid met mij het volgende gebed.” Hij knielde, en boog diep voor het missiekruis en maakte een kruisteken. “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, Ik aanbid Uw vijf Heilige Wonden en Ik stel mijn leven ten dienste van U. Ik wil deze vijf Onze Vaders bidden en erover mediteren. Geef me, daarom de kracht om deze belofte te vervullen zodat Uw Lijden voor de vergeving van onze zonden verminderd wordt.”

  Verder zei St Rafael ook nog: “Betreffende de man die vragen had over zijn leven en die vroeg hoe hij mijn Meester kan dienen : “Deze man moet openlijk al zijn tekortkomen toegeven aan al diegenen die hij heeft tekort gedaan, ook aan zijn echtgenote. Hij moet eerlijk al zijn aardse goederen verdelen, die hij heeft vergaard, onder zijn medeburgers die niets hebben. Nadat hij dat alles gedaan heeft moet hij zijn geestelijk leven hernieuwen, en de mensen steunen die mijn Meester trouw willen blijven, met al zijn innerlijke kracht. Dan zal er vrede heersen in zijn hart en in zijn gezin. Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen zullen naar hem opkijken met trots, omdat hij teruggekeerd is naar het huis van zijn Vader, om enkel en alleen Hem te dienen. Hij zal op bedevaart gaan om zijn straf te milderen. Gods engelen waken over hem.”

  Zeg ook : “aan de dame die dicht bij je gemeenschap staat en die verdere verduidelijking wil: met “negen maal” wordt bedoeld negen rozenkransen ter ere van de moeder van mijn Meester, de Gezegende Maagd Maria te bidden. Om je te wijzen op de ernst van je toestand : je trots zou moeten veranderen in bescheidenheid en nederigheid, je liegen in eerlijkheid, je kwaadsprekerij in toewijding en liefde voor je buren. Gebruik al je kracht voor de gemeenschap waarvoor je bent gekozen. Dan zal er vrede heersen in je hart en dat van je gezin. Bid, werk en vertrouw je leven toe aan het Allerheiligste Hart van mijn Meester en aan het Onbevlekte Hart van de Heilige Maagd Maria. En wanneer je soms iets geeft ten voordele van je naaste, laat je rechterhand dan niet weten wat je linkerhand geeft, zodat een stroom van genaden zal neerkomen op jou en de gezondheid van je ziel ten goede komt.”

  “Betreffende de dame die vragen had over haar spiritualiteit : zeg haar om een voorbeeld te zijn voor haar naaste in nederigheid, eerlijkheid en liefde en door werken van barmhartigheid te verrichten. Stel je niet boven je naaste en leef je geloof met volle expressie. Mediteer op de vijf Heilige Wonden van Mijn Meester in je gebed. Doe een beroep op de Heilige Engel (= H. Michael), die boven mij staat, omdat hij de kop van de slang zal verpletteren en alle demonische krachten verwijderen, zodat bij de volgende feestdag van de Heilige Maagd Maria, je hart zal worden gevuld met vreugde.

  Dan nog een waarschuwing: niet alle boodschappen komen van de Hemel. De engel van vernietiging vindt niets leuker dan verwarring verspreiden onder Gods mensen, zodat zelfs de rechtvaardigen in verwarring raken.

  De zegen van mijn Meester rust op jou en al het goede dat je nog zal doen.”

  Dan kondigde St. Rafael aan wat de opdracht was voor de houder van de Stoel van St. Petrus, die reeds in de boodschap van 15 augustus 1985 werd genoemd.

  St. Rafael vroeg ook aan allen om de Kerk van Jezus Christus, die Meester is, trouw te blijven en veel te bidden voor de houder van de Stoel van St. Petrus. Hij (= Johannes Paulus II) zal veel te lijden hebben om zijn missie te vervullen. We moeten ook weten dat we op de rand van de vallei van tranen staan. Veel vertrouwen, geloof en gebed zal van ons gevraagd worden. We moeten onze aandacht vast op Jezus Christus richten en niet in discussies treden, en uitkijken naar voorstellingen (= tekenen) van buitenaf. Iedere persoon zal een waarschuwing krijgen betreffende zijn innerlijke relatie met God. Bid veel in gezinsverband.

  Daarna werd ik opnieuw gevraagd om met de engel Rafael mee te komen. Het volgende moment waren we in de tuin, die achter het huis lag. Hij wees naar een plaats beneden een berkeboom en zei : “Hier zul je het kruis van mijn Meester plaatsen. Hij stierf op het kruis voor alle mensen.” Er kwamen wat vragen in me op. “ Een kruis? Moet dat onmiddellijk gebeuren?” “Nee” zei de engel. “De tijd zal aanbreken dat je dit kruis nodig zal hebben en je zult de tijd weten door een innerlijke ingeving. Je moet je daarover geen zorgen maken, alles komt in orde. Allen die deze plaats bezoeken en oprecht de vijf Heilige Wonden van mijn Meester aanbidden zullen, wanneer ze fysiek of geestelijk ziek zijn, genezing vinden in de Naam van Jezus Christus of innerlijke sterkte ontvangen om hun last te dragen. Er is ook een aflaat van 100 dagen aan verbonden. De afmeting van het kruis moet voor de dwarsbalk 1,5 m bedragen, en dit zal de hoogte bepalen. Onder het kruis moet 2 beelden komen : een beeld van de apostel Johannes en een van de Heilige Maagd, om duidelijk te maken aan de mensen hoeveel zijn moeder geleden heeft.” In verband daarmee zei St Rafael nog : “Vrouw, ziehier je zoon, en, zoon, ziehier je Moeder. (= de H. Maagd Maria kreeg door Jezus als opdracht de Moeder van ons allen te worden.) Deze plaats moet beschermd worden tegen de weersgesteldheden.”

  We keerden terug naar de slaapkamer. Daar zei hij : “Schrijf alles neer en vraag raad aan de priester die je begeleid, hoe je dit leesbaar maakt aan de mensen. De boodschappen voor de houder van de Stoel van St. Petrus zijn enkel voor jou en de priester die je begeleid.” St. Rafael vroeg uitdrukkelijk om veel te bidden omdat het tijdperk ten einde loopt. De priester die dicht bij je gemeenschap staat heeft een innerlijk stem gehoord, waarin aan hem duidelijk gemaakt werd dat het beeld dat op een goed plaats staat in jullie gemeenschap gezegend zal worden omdat het eerst op de marktplaats stond.” St. Rafael zei verder nog: “Dat al degenen van het vrouwelijk geslacht zich als vrouw moesten kleden en zich ook zo gedragen. De bedevaart is goed, maar je mag de mensen er niet toe dwingen. Zelfs al zijn het er weinig, het doel is bereikt. De zegen rust op dit huis en deze huishouding. Volgende zondag, 29 september, zal een vreugdevol feest zijn voor de engelen in de Hemel (= feest van de Heilige Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael). De tijd waarop je mij terug kunt verwachten zal na de tijd zijn dat de rechtvaardigen geteld zullen zijn.”

  Ik bleef alleen achter, zittend op de rand van mijn bed. Voor ongeveer 15 minuten bleef ik zitten denken, om er zeker van te zijn dat ik niets zou vergeten. Omstreeks 5:30 ging ik slapen.

  De ziener bezoekt Medjugorje.

  In april 1986 was ik, Wim Holtschlag, in Medjugorje, wat vroeger Joegoeslavie was.

  Op 9 april woonde ik de Mis bij die werd gecelebreerd door Vader Iviza. Van de consecratie tot de verdeling van de communie zag ik de engel Rafael aan de rechtse zijde van de priester aan het altaar staan.

  Rafael vroeg mij om de volgende boodschap te geven aan de kinderen-zieners (van Medjugorje): “Deze plaats is goed en wat er hier gebeurt is ook goed.”

  Toewijding van het genadekruis en de kapel.

  Het was een belangrijke dag, 15 augustus 1986, de feestdag van de Tenhemelopneming van Maria. Om 15 u werd de feestelijke kapel ingewijd.

  Alle vrienden en kennissen van de familie van de ziener waren uitgenodigd. Er waren een 200-tal mensen en een aantal priesters uit Nederland en Duitsland aanwezig. Het sermoen dat werd gegeven staat hieronder. Na de zegening van het kruis, in de tuin van de ziener, gingen allen naar een abdij om deel te nemen aan de H. Eucharistie. Nadien werd een kopje koffie gedronken om de festiviteiten te besluiten.

  Sermoen gedurende de zegening van het kruis door Vader Spauwen S.J. op 15 augustus 1986.

  We zijn hier samen bij de zegening van dit kruis.

  Dit gebeurde niet op een natuurlijke manier, maar in een bovennatuurlijke weg. Het gebeurde op verzoek van een engel, en we weten niet waarom. De Hemel heeft zo zijn geheimen, maar ze moeten vroeg of laat geopenbaard worden.

  Waarom dit is gebeurd, moeten we afwachten, In elk geval was er een verzoek om een kruis op te richten. Daarvan straks meer.

  We kunnen ook zeggen dat he teen speciaal kruis is, omdat het veel mooier is geworden dan ik ooit kon denken. Misschien vinden jullie dat ook. Het is mooi overdekt. Laat ons hopen dat dit kruis, dat nu officieel is gezegend, ook een echt kruis voor ons is, omdat Christus het heeft opgericht om Zijn verlossende genade in de wereld te laten stromen. Laat ons hopen dat stromen van zijn verlossende genade zullen neerkomen en over ons allen stromen.

  Onder alle afbeeldingen van de heiligen, neemt het Heilig Kruis de belangrijkste plaats in, omdat dit het symbol is van onze verlossing, van onze redding, van onze heiliging. Voor Christenen is er geen betere representatie van het lijden van Christus. Zijn dood op het kruis werd de overwinning over de dood en tegelijkertijd de overwinning op het resultaat van zonde, die de oorzaak is van lijden en dood.

  Het Heilig Kruis is ook, zoals de Heilige Vader en de kerk ons leren, een teken van de tweede komst van onze Heer Jezus Christus, die, na hij stierf op het kruis is verrezen uit de doden en die ons zal doen verrijzen en die zal terugkeren in heerlijkheid. Het beeld van het kruis wordt niet alleen vereerd op Goede Vrijdag, maar wordt aan de gelovigen ook gedurende het hele jaar voorgehouden. We zouden kunnen zeggen, gedurende heel het leven.

  Door ons doopsel werden we getekend door het kruisteken en als we sterven, en uit dit leven vertrekken om naar het volgende leven te gaan, worden we opnieuw getekend door het Kruisteken. Opnieuw het kruis, die de trofee is van onze Heer Jezus Christus.

  Het kruis wordt ook geplaatst in de huizen van al diegenen die tot Christus behoren, en niet alleen in de huizen, maar dikwijls in al de kamers van een Christelijk huis. Wat een goed gebruik is. Christenen plaatsen dit kruis met aandacht voor omstandigheden in tijd en plaats. Laat ons het kruis in onze eigen huizen plaatsen, maar ook in openbare gelegenheden. Waar het mogelijk is, maak het zichtbaar voor alle mensen zodat het kan vereerd worden zoals dit kruis.

  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  De genade van onze Heer Jezus Christus, die op het kruis hing voor ons, is met u allen.

  Het Kruis is het teken van ons Christelijk leven. Jullie kwamen met vele wagens en al die wagens dragen een kenteken, landen hebben ook een teken en dat is gewoonlijk hun vlag. Vroeger had men bepaalde idealen en standaards, wel het kruis in onze standaard. Eerst werd het beschouwd als een teken van schaamte. Het was een schandpaal, maar door onze Heer Jezus Christus werd het een teken van overwinning.

  Het kruis was een weergaloos teken van lijden: maar door Jezus Christus werd het ook een weergaloos teken van overwinning. Net als de doornenkroon een koningskroon werd voor de overwinnaar : onze Heer Jezus Christus.

  Het kruis heeft een kruis-punt tussen de horizontale en verticale as. Het is het punt waar hemel en hel worden afgescheiden, en het moet alle mensen omvatten. Het kruis is voor hen die Christus de gekruisigde, vereren, erkennen en Hem aanroepen, een teken van overwinning. Zij zullen verrijzen met Christus naar de hemel, naar de Vader die in de hemel is. Maar het kruis is ook een teken van overwinning voor de engelen. Toen God aan hem openbaarde dat de tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid de menselijke natuur zou aannemen, waren er veel engelen die weigerden om God te aanbidden, die zichzelf vernederd had door zichzelf de verenigen met de mensheid. De andere engelen zeiden: “Alles wat U doet is goed en we erkennen alles wat U deed en zal doen in de toekomst.”

  Christus, de Zoon van God, stierf op het kruis. Dat is waarom het rechte stuk hout naar boven wijst en aan iedereen die Christus erkent, met Hem wordt meegenomen naar boven. Maar de diepte van het kruis gaat in de harde grond. Iedereen die Christus niet erkent, gaat niet naar de hemel, maar is verloren, omwille van het kruis.

  Broeders en zusters in Christus, door dit alles werd het kruis een groot mysterie voor ons. Het is precies de engelen die een enorm respect voor Christus hebben omdat hij stierf op het kruis voor ons, mensen. Daardoor hebben de engelen geleerd wat barmhartigheid is. Wat meer is, het kruis is iets anders voor ons. Iedere persoon draagt een soort kruis, een kleiner of een groter. Maar degene die het kruis aanvaardt samen met Christus zal ook ontvangen en deel hebben aan de glorie van Christus. Het is het sterkste wapen tegen het kwaad, tegen de duivel en zijn demonen.

  Het kruis is een sterke magneet voor alle goede mensen, die zichzelf toewijden aan Christus. We zullen nu dit kruis wijden en smeken voor de genade van Christus voor ons allen.

  Broeders en zusters, we brengen lof en eer aan de eeuwige verordening van God, en we gaan nu plechtig dit kruis zegenen. Als we opkijken naar het kruis zullen we eraan denken dat aan het kruis het teken van liefde was voltooid. De liefde waarmee Christus zijn Kerk liefhad. Door het groeten van het kruis zullen we eraan herinnerd worden dat Christus de verschillende volkeren door het kruis verenigd door alle verschillen die tussen hen instaan weg te nemen.

  Door de verering van het kruis zullen we herinneren dat we volgelingen van Jezus zijn en dat we dit openlijk durven laten zien. Laat ons daarom onzelfzuchtig Hem volgen door elke dag ons kleine kruis op te nemen en het te aanvaarden.

  Laat ons ernaar streven doordacht deel te nemen aan deze ceremonie, zodat het geheim van het kruis duidelijk wordt voor ons en dat we letterlijk zijn kracht ervaren.

   Laat ons bidden:

  God, uw Zoon heeft het menselijke ras met u verzoend, toen hij op het houten kruis hing. Hij verliet deze wereld en keerde terug naar u. We bidden u, zie neer op uw dienaren die dit teken van verlossing hebben opgericht. Geef dat zij, door de kracht ervan, gesterkt mogen worden om dagelijks hun kruis op te nemen, de weg van het evangelie gaan en daardoor hun hemelse bestemming bereiken.

  En broeders en zusters laat ons luisteren naar de woorden van St Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. (Fil 2:6-11)|

  Hij die bestond in de gestalte van God
  heeft er zich niet aan willen vastklampen
  gelijk aan God te zijn.
  Hij heeft zichzelf ontledigd
  en de gestalte van een slaaf aangenomen.
  Hij is aan de mensen gelijk geworden.
  En als mens verschenen
  heeft Hij zich vernederd;
  Hij werd gehoorzaam tot de dood,
  de dood aan een kruis.
  Daarom ook heeft God Hem hoog verheven
  en Hem de naam verleend
  die boven alle namen staat,
  opdat in de naam van Jezus
  iedere knie zich zou buigen,
  in de hemel, op aarde en onder de aarde,
  en iedere tong zou belijden
  tot eer van God, de Vader:
  de Heer, dat is Jezus Christus.

  We bidden met vertrouwen tot onze redder Jezus Christus, die ons bevrijd heeft door het kruis, en zeggen : “Heer red ons door uw kruis.”

  Christus, u hebt uzelf van uw macht ontdaan en een menselijke gedaante aangenomen, de gedaante van een slaaf. Geef dat alle leden van uw kerk nederig u volgen. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.” U hebt uzelf vernederd door gehoorzaam te zijn tot de dood toe, de dood op een kruis. Verleen aan uw dienaren de deugd van gehoorzaamheid en geduld : “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, U werd door God hoog verheven en U kreeg de Naam boven alle andere namen. Zorg dat uw gelovigen u en uw naam altijd herkennen en erkennen en dat ze blijven volhouden om in uw dienst te werken. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, in uw naam zal iedere knie buigen in de Hemel, op aarde en onder de aarde. Trek allen tot uw hart zodat ze u vereren en gelovig u aanbidden. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, terwijl wij U belijden als Heer tot eer van God de Vader : Neem onze broeders en zusters die zijn gestorven op in uw koninkrijk van eeuwige glorie. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Heer, onder het kruis gaf u uw moeder Maria aan ons, als Moeder. Laat ons altijd dankbaar zijn voor deze onovertroffen schat van genade. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Verenigd met het gebed die St. Rafael heeft gebeden hier in Haaksbergen, bidden we:

  “Heer Jezus Christus, ik aanbid uw vijf Heilige Wonden en ik stel mijn leven ten dienste van u. Ik wil bidden en mediteren op deze vijf Onzevaders. Verleen mij, daarom de kracht om deze belofte te vervullen zodat het uw lijden vermindert dat u gedragen hebt voor onze zonden weg te wissen.”.

  5x Onze Vader en 5x Glorie zij de Vader…

  Tenslotte werd gebeden:

  God, om de mensheid te bevrijden was het Uw wil dat Uw eniggeboren Zoon de marteling van het kruis zou ondergaan. We bidden tot U, laat ons, die hier op aarde dit mysterie en verlossing hebben geleerd, eens de voordelen ervan ervaren in de Hemel. Door Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft, verenigd met de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

  Moge de almachtige God jullie zegenen, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  18-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  17-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3595 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 14/01/2012

  Lieve kinderen, treed naar voor met moed en vreugde. God staat aan jullie kant. Open jullie harten en neem Gods wil aan voor jullie leven. Keer jullie af van alle kwaad en dien beslist de Heer. In Hem ligt jullie hoop en redding. Vertrouw op Hem, die van jullie houdt en die jullie bij naam kent. Ik ben jullie Moeder en Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Matabeleland-Noord en zal zich herhalen in Salta. Kniel in gebed. Nu is de tijd van grote ontberingen voor mijn arme kinderen. Degenen in Matabeleland-Zuid zullen momenten meemaken van grote ellende. Luister. God is gehaast. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3594 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 12/01/2012

  Lieve kinderen, zeg JA op de oproep van de Heer en wees trouw aan het Evangelie van Mijn Jezus. Wees verdedigers van jullie geloof, want de Heer heeft jullie getuigenis nodig. Wees niet ontmoedigd. Nu is de tijd van de grote geestelijke verwarring. Aanvaard de waarheid en laat de valse ideologieën jullie niet wegvoeren van de waarheid. Blijf bij de Kerk. Ik ben jullie Moeder van smarten en Ik weet wat er te gebeuren staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Bandung en zal zich herhalen in Chili. Kniel in gebed. Ik zeg het nog eens, bid veel vóór het kruis van Jezus, smeek Hem om genade. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3593 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 10/01/2012

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn en Ik wil jullie reeds hier op aarde gelukkig zien, en later met Mij in de Hemel. Laat jullie missie niet in de steek. Ik heb jullie oprecht en moedig JA-woord nodig. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij verwacht veel van jullie. Kniel in gebed. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen zijn als blinden die ander blinden leiden. Bekeer jullie en dien de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Jullie zullen vele jaren van harde beproevingen doormaken. Diegenen in Fongafale roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Bid, bid, bid. Neem het Evangelie van Mijn Zoon Jezus aan. Luister naar Mijn oproepen, want Ik wil jullie leiden naar Hem. Hij die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Wees niet ontmoedigd. Ik zal heel dicht bij jullie zijn. Wat er ook gebeurt laat de geloofsvlam in jullie niet uitdoven. Heb moed. Niets is verloren. Vertrouw op Jezus en jullie zullen zegevieren. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3592 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 7/01/2012

  Lieve kinderen, neem het ter harte. Ik sta altijd aan jullie kant. Doe je best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd, dan zul je zegevieren. Ik ken jullie noden en Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Open de deuren voor Christus en laat hem in jullie wonen. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij houdt van jullie. Bid veel vóór het kruis. De mensheid is aangetast door zonde en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Doe de wil van de Heer. De grote zonde van de mensheid is het schepsel meer te waarderen dan de Schepper. Bekeer jullie en dien de Heer. Pangai zal huilen en het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Het lijden zal tot Acre (Israël) komen door het water. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  17-01-2012, 23:24 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  blogbert
  www.bloggen.be/blogber

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!