Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  13-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Heilig Vuur wordt door Zijn Volk getoond in 2012 -Susan O'Marra 7/01/2012

  Efeziërs 5:1-2 : Wees dus navolgers van God, als geliefde kinderen, en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God.

  Als we Christus navolgen, dan laten we het Heilig Vuur van Zijn Aanwezigheid vrij.

  2 Korintiërs 2:14-16 : 
  Dank zij God, die ons te allen tijde in Christus’ triomftocht meevoert en door ons de geur van de kennis omtrent Hem overal verspreidt! Ja, voor God zijn wij een reukoffer van Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan, voor de laatsten een dodelijke walm, voor de eersten een levenwekkend aroma. Wie is bekwaam voor zo’n taak?

  Efeziërs 5: 2
  en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God.

  Als we in liefde leven, dan dringt het parfum, de kennis van Jezus, van ons binnen in de andere mensen rond ons.

  Filippenzen 4:18 :
  Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epafroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God.

  Hooglied 1:3 : Je zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum; daarom hebben de meisjes je lief.

  De zalving, de Olie of parfum van Zijn Aanwezigheid, zal van ons stromen als we van Hem spreken, om genezing te brengen.

  God komt nu op in 2012 om degenen die overal verspreid zijn te verzamelen, en om de vernederden en de neergeslagenen op te richten.

  Ezechiël 20:41 : Als een geurige gave zal Ik u aanvaarden, als Ik u heb weggeleid uit de volken en u heb samengebracht uit de landen waarover u verspreid bent, en zo zal Ik door u aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben.

  Een snelle rechtvaardiging komt voor diegenen die rechtvaardigheid en beloning verdienen van de Heer, en Hij blijft niet stil voor Gods Volk en de armen.

  Een verandering in de Geest en in het natuurlijke. Degenen die floreerden door bedrog zullen hun rijkdom verliezen, en de rechtvaardigen zullen leren om het goed te hebben als ze op de Heer leunen die hen zal leiden.

  Hooglied 8:5 :
  Hij: Wie komt daar uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief?
   Koor: Onder de kweeappelboom heb ik je gewekt, daar waar je moeder je ontving,
  daar waar zij die je baarde, je ontvangen heeft.


  Ezechiël 36:23 :
  Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal Ik aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben; zo zullen ze erkennen dat Ik de heer ben – godsspraak van de Heer god.

  Ezechiël 39:27 Wanneer Ik hen terugvoer uit de volken en hen uit de landen van hun vijanden bijeen breng, zal Ik door hen aan alle volken tonen dat Ik de Heilige ben.

  Ezechiël 28:22 : en zeg: “Zo spreekt de Heer god: Sidon, Ik kom op u af! In uw midden zal Ik mijn heerlijkheid openbaren; als Ik er het strafgericht voltrek, zullen ze erkennen dat Ik de heer ben; zo zal Ik tonen dat Ik de Heilige ben.

  Ezechiël 38:16, 23 : U trekt op tegen mijn volk Israël en als een wolk overdekt u het land. Op het einde van de tijden laat Ik u tegen mijn land oprukken. En als Ik door u, Gog, toon dat Ik de Heilige ben, zullen de volken Mij erkennen. Zo zal Ik mijn grootheid laten zien en tonen dat Ik de Heilige ben. Wanneer Ik mij openbaar zullen alle volken erkennen dat Ik de heer ben.”

  God zal zich bezighouden met ongeloof, kritiek en de zin om te oordelen en veroordelen, onder Zijn Volk. Snelle verbeteringen en grote heralligneringen zullen zich nu voordoen in dit seizoen van Zijn herstructurering van Zijn Woonplaats, en over de volgende 24 jaar. Er is een nieuwe Regering aan het opkomen onder het Volk van de Heer. Een nieuwe een gezonde vrees voor God zal in hun hart en geest heersen als ze leren met elkaar in verbinding te staan en zich aan elk te onderwerpen en aan de Heer die over hen is.

  Numeri 20:12 :
  Maar de heer zei tegen Mozes en Aäron: ‘Uw vertrouwen in Mij is niet zo groot geweest dat u tegenover de Israëlieten mijn heiligheid hebt hooggehouden. Daarom zult u deze gemeente niet binnenleiden in het land dat Ik hun gegeven heb.’

  Psalmen 106:32-33 : Zij wekten Gods woede weer op bij Meriba’s water; zelfs Mozes brachten zij ongeluk. Zo bitter hadden zij hem gestemd, dat hij zijn woorden niet in bedwang had.

  Jesaja 8:11-23 :
  Zo heeft de heer tot mij gesproken toen Hij mij bij de hand greep en mij ervoor gewaarschuwd heeft de weg van dit volk te gaan:
  ‘Noem niet samenzwering wat dit volk samenzwering noemt;
  vrees niet wat zij vrezen en heb geen angst daarvoor.
  De heer van de machten moet u als heilig beschouwen,
  alleen voor Hem moet u angst hebben en bang zijn.
  Hij zal een heiligdom voor u zijn, voor beide huizen van Israël,
  een steen waaraan men zich stoot, een rotsblok waarover men struikelt,
  een net en een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem.
  Velen zullen struikelen; zij zullen vallen en zich verwonden,
  of in de strik gevangen worden.’
  Ik wil deze getuigenis zorgvuldig bewaren
  en dit onderricht in mijn leerlingen verzegelen.
  Ik wacht vol vertrouwen op de heer, die zijn gelaat verbergt voor het huis van Jakob: op Hem blijf ik hopen!
  Ik en de kinderen die de heer mij gegeven heeft,
  wij zijn tekens en zinnebeelden in Israël
  van de heer van de machten, die op de berg Sion woont.
  En als ze tegen u zeggen: ‘Ondervraag de geesten van de doden en de waarzeggers die lispelen en prevelen; een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden ten behoeve van de levenden’, houd u dan aan het onderricht en de getuigenis!
  Als men niet spreekt volgens dit woord, waartegen geen bezwering baat, zwerft men uitgeput en hongerig rond, verbitterd door de honger. Dan vervloekt men zijn koning en zijn God, kijkt omhoog of staart naar de grond: overal is benauwenis en donkerte, nacht en benardheid, verregaande duisternis.
  Want er is geen ontkomen aan voor hem die erdoor omsloten wordt.


  2 Petrus 1:19 : Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

  Openbaring 22:16 :  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’

  Efeziërs 2

  Ook de heidenen zijn met God verzoend

  Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen … Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen.

  Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
  Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

  Besef dus goed dat u – vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen –  besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren.

  Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.
  Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest.

  Wij zijn die vaste – Vurige Woonplaats van God, en we komen meer op in 2012, vrij en vol van God!  13-01-2012, 22:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste gruwel sedert de Holocaust wordt tegen de Joden beraamd 11/01/2012

  Mijn dierbare dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de Wereldmacht, die niet van het licht komt, gedaan worden. Ze proberen een campagne te organiseren tegen Mijn volk.

  Ik verwijs naar DE CHRISTENEN EN MIJN UITVERKOREN VOLK DE JODEN.

  Ze smeden snode plannen om de uitoefening van het Christendom op een sluwe, maar subtiele manier uit te roeien. Het zal beginnen met een VERANDERING IN DE GRONDWET VAN LANDEN DIE OVERAL IN DE WESTERSE WERELD ZIJN GELEGEN.

  Iedere poging zal gedaan worden om GROVE BEWERINGEN TEGEN MIJN CHRISTELIJKE KERKEN TE UITEN. Mijn gewijde dienaren zullen zich langzaam terugtrekken en Mijn volk met weinig geestelijke steun achterlaten. Al deze wetten zullen in een listige verpakking van tolerantie zitten.

  Mijn kinderen, jullie geloof wordt op de proef gesteld zoals nooit tevoren.

  Het Christendom en iedere poging om in het openbaar Mijn naam te verkondigen zullen verhinderd worden. In de plaats daarvan ZAL EEN LEGE DOCTRINE OPKOMEN en de mensen zullen verward zijn. Ze zullen denken dat deze leer een goede en eerlijke vervanging is voor de waarheid wanneer het in feite een leugen zal zijn.

  Deze goddeloze groep is zo machtig dat er maar heel weinig weten dat ze bestaat. Toch hebben ze overal de macht in handen. Mijn kinderen zijn als marionetten.

  Mijn uitverkoren volk, DE JODEN WORDEN NU OPNIEUW GECONFRONTEERD MET EEN VERSCHRIKKELIJKE VERVOLGING. Plannen om ze ten val te brengen zijn onderweg.

  Diegenen waarvan ze geloven dat ze hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.

  Ze zullen zulke ontberingen lijden dat IK DE HELE MENSHEID OPROEP OM TE BIDDEN VOOR ISRAEL

  DE GROOTSTE GRUWEL SEDERT DE HOLOCAUST WERD BERAAMD TEGEN MIJN VOLK.

  Bid, bid dat de GROEP VAN DE ANTI-CHRIST worden gestopt om deze snode daden te plegen.

  Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig, zodat ze gedurende de Waarschuwing hun misgrijpen zullen erkennen. BID DAT ZE HUN WAPENS LATEN VALLEN EN SMEKEN OM MIJN BARMHARTIGHEID.

  Als ze dit doen dan kunnen de oorlogen en de onrust in Israël verminderd worden.

  Vele profetieën zullen zich nu ontvouwen voor jullie ogen. Diegenen die blind zijn voor Mijn beloften moeten het licht van Mijn Barmhartigheid ontvangen zodat ze opnieuw (in)zien.

  Laat jullie niet bedriegen, kinderen. Wat goed lijkt aan de buitenkant, is niet altijd wat het lijkt. De vredetroepen, waarvan velen onschuldige pionnen zijn, worden belogen.

  Wees nooit bang, want Mijn Barmhartigheid zal een belangrijke invloed hebben op DEZE SEKTE (VRIJMETSELARIJ) DIE AL EEUWENLANG TEGEN MIJN KERK SAMENZWEREN.  

  Ze kunnen niet en zullen niet winnen. Maar ze zullen enorme terreur veroorzaken, tenzij gebed hun goddeloze dominantie kan verminderen.

  (Zie Kruistocht Gebed 18)

  Jullie geliefde Jezus

  Redder en Verlosser van de hele mensheid

  13-01-2012, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor zielen die zich in doodzonde bevinden 12/01/2012

  Bid voor zielen die zich in doodzonde bevinden, die misschien niet de kans krijgen om verlossing te zoeken.

  Mijn dierbare dochter, het is nodig dat iedereen NU MET HEEL Z’N HART BID VOOR DE ZIELEN DIE MISSCHIEN DE SCHOK NIET ZULLEN OVERLEVEN, WANNEER ZE DE WAARSCHUWING EN MIJN GROTE BARMHARTIGHEID MEEMAKEN.

  Sommige van deze arme zielen die zich in doodzonde bevinden krijgen misschien niet de kans om verlossing te zoeken. Zorg er dus alsjeblieft voor dat je gebeden worden aangeboden voor dergelijke zielen.

  Gebed is dringend nodig voor die zielen die zich in duisternis bevinden. Ze zijn zo van plan in hun goddeloosheid de mensheid te vernietigen, door middel van monetaire en andere controles, dat ze de Waarschuwing als een verschrikkelijke schok zullen ervaren.

  Ik heb ze nodig om hen de kans te geven om zich te bekeren MAAR VELEN ZULLEN MIJ TEGENSTAND BIEDEN. Bid alsjeblieft voor deze gekwelde zielen.

  Tenslotte zou Ik al Mijn volgelingen willen vragen om HET GEBED VAN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID TE BIDDEN OP ELKE GELEGENHEID omdat de tijd nu nadert voor Mijn Grote Waarschuwing.

  Aan al die gelovigen die weigeren aan te nemen dat Ik het ben, Jezus Christus, hun Redder, die tot hen spreekt door deze boodschappen : luister nu naar Mij.

  WEES NIET ZOALS DIE ARME ZIELEN DIE LEEFDEN IN DE TIJD VAN NOACH, WANNEER ZE HEM UITLACHTEN.

  Open jullie geest en spendeer royaal jullie tijd in gebed. Dat is alles wat Ik vraag van jullie op dit moment. Mijn kinderen, jullie zullen tranen van wroeging en berouw huilen wanneer jullie je vergissing beseffen. En ja, Ik zal jullie vergeven, zelfs al hebben jullie Mij diep gekwetst.

  Jullie beledigingen doen Mij pijn.

  Jullie beschimpingen zijn als een ronddraaiend mes in Mij, omdat jullie denken dat jullie Mij kennen, maar het is niet zo.

  Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem, die is als een schreeuw in de wildernis.

  Jullie hooghartigheid beledigt Mij.

  Jullie moeten aanvaarden dat de weg nu gepland is voor Mijn Tweede Komst.

  Het kan zijn dat jullie nu niet naar Mij luisteren, wanneer Ik smeek tot jullie om te bidden voor zielen die verloren zullen zijn voor Mij. Maar jullie zullen dit wel doen wanneer dit voor jullie is gebleken na deze grote gebeurtenis.

  Want dan verwacht Ik dat jullie Mij volgen en de rest van Mijn Kerk vormen. Het zal dan zijn dat we ons allen zullen verenigen om de verlaten/verloren stukken op te rapen als we ons naar Mijn Nieuw Paradijs begeven.

  Jullie geliefde Jezus Christus

  Redder en Verlosser van de hele Mensheid

  13-01-2012, 21:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 18 - 19

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  18  Stop de Anti-Christ en zijn groep  11/01

  Dit gebed moet de Anti-Christ en zijn groep, waarover Ik spreek moeten stoppen.

  O lieve Jezus, red de wereld van de Anti-Christ.

  Bescherm ons van de boze hinderlagen van Satan.

  Bescherm de laatste restanten van Uw kerk tegen het kwaad.

  Geef al Uw kerken de sterkte en de genaden die nodig zijn om ons te beschermen tegen oorlogen en vervolging die gepland zijn door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.

  Jezus Christus 

  19  Gebed voor jonge mensen  13/01

  De Maagd Maria : Gebed voor jonge mensen die niet weten wat ze doen.

  Mijn kind, Ik ben vandaag treurig gestemd omdat Ik veel lijd als Ik denk aan de arme zielen die zullen sterven gedurende de Waarschuwing.

  Je moet om dringend gebed vragen voor deze zielen die Mijn Vader boos maken. Hun gedrag is een gruwel in Zijn ogen.

  Alsjeblieft bid, bid, bid voor deze kinderen van het duistere, er zijn velen van hem die niet weten wat ze aan het doen zijn.

  Hun zondigheid is de oorzaak dat Mijn Zoon huilt en dat zijn wonden terug bloeden. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk zielen omringd worden in de armen van Mijn Zoon in Zijn Goddelijke Barmhartigheid. Vraag alsjeblieft dat deze Kruistocht van Gebed wordt gebeden tot Mij, de Moeder van Redding, om deze arme kinderen te redden. 

  Moeder van Redding, Ik vraag U om te bidden voor de barmhartigheid van jonge zielen die zich in verschrikkelijke duisternis bevinden, zodat ze Uw Geliefde Zoon herkennen en erkennen, wanneer Hij komt om de hele mensheid te verlossen.

  Laat niet één ziel buiten de boot vallen.

  Laat niet één ziel weigeren Zijn Grote Barmhartigheid aan te nemen.

  Ik bid Moeder, dat allen gered worden en ik vraag U om deze zielen te bedekken met Uw Heilige Mantel, om hen de bescherming te bieden die ze nodig hebben tegen de bedrieger. Amen.

  Mijn kind alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge zielen die in doodzonde verkeren die Hem het meest pijn doen.

  Bid dat het licht van Genade door de duisternis schijnt van hun geest en ziel. Bid dat ze hun verschrikkelijke leven van verdorvenheid en leegheid, dat ze leiden, verwerpen. Bid dat ze. zich herpakken en smeken om barmhartigheid, anders zullen ze nooit de genaden ontvangen die ze nodig hebben om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

  Wat een verlies zullen deze jonge mensen zijn voor de rest van jullie, die de gave van de Waarschuwing zullen aannemen en het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs op aarde zullen binnengaan. Het zal het hart van Mijn Zoon breken als ze niet gered kunnen worden.

  Jullie geliefde Moeder

  Maria Koningin van de Hemel

  Moeder van Redding


  13-01-2012, 20:00 Geschreven door Claudia  


  12-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe bekeer ik iemand?

  Er bestaat jammer genoeg geen boek ‘Iemand bekeren voor dummies’. Toch zal dit in de komende tijd (na de Waarschuwing) één van de voornaamste bezigheden zijn van Christenen. Er zijn een paar opmerkingen die heel belangrijk zijn omdat het erom gaat dat de mensen eerst moeten luisteren, vooraleer ze hun keuze maken om zich te bekeren. En het gaat hier vooral om dat luisteren.

  1 Eerst en vooral : spreek de waarheid. Een halve waarheid en je kunt het vergeten. Er is niets zo lastig als mensen die liegen, of halve waarheden, of verdraaide waarheden verkondigen. Iemand die liegt is niet te vertrouwen, en er zal dan ook niemand meer luisteren. Vb. Iemand die blijft beweren dat abortus ok is. Abortus kan niet vergoeilijkt worden. Het is moord.

  2 Het is de bedoeling dat mensen zelf tot God praten, en niet via,via, via. Leer ze bidden, leer ze praten tot God. God is er 24u op 24u. En Hij heeft geen antwoordapparaat. Het is de bedoeling dat de te bekeren persoon een persoonlijke relatie met God opbouwt. Dat is juist het interessante aan de zaak. Je kunt met de Schepper van het Universum een persoonlijke relatie opbouwen. Hij is er voor jou.

  De te bekeren persoon moet ook zelf de genaden en zegeningen verwerven. Het is tof dat er mensen bidden voor jou, maar je moet zelf de genaden en zegeningen verwerven. Vb. Iedere zondag de eucharistieviering met de communie bijwonen.

  Het belang van de sacramenten hierin is enorm, het zijn bronnen van genade.

  3 Het is vervelend als mensen beginnen bijbelverzen te citeren. Kom tot de kern van de zaak, en beperk de bijbelverzen tot een absoluut minimum. Mensen kunnen ook de Bijbel lezen.

  4 Vroeger kon je er vanuit gaan dat iedereen gedoopt was. Nu is het heel wat minder. Toch is het noodzakelijk om gedoopt te worden, niet teveel tijd na de geboorte. Het zijn Satans aanhangers die zouden willen dat het doopsel wordt uitgesteld tot 17 – 18 jaar, kwestie om één van Gods genademiddelen uit te stellen.

  5 Geef het goede voorbeeld.

  Wat je zeker in je bezit MOET hebben van lectuur : een bijbel (OT en NT) en een catechismus (van voor het 2de Vaticaans Concilie). Als je eraan geraakt is een oud kerkboek (van voor het 2de Vaticaans Concilie) ook nuttig. Uiteindelijk zal de oude ritus in de liturgie terug gevolgd worden.

  12-01-2012, 20:42 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoveel zielen verkiezen om mijn tekenen die Ik geef, te negeren 10/1/2012

  De H. Maagd : Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het BELANG VAN GEBED op dit moment.

  Mijn kinderen lijden overal, in elk land.

  Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich verenigen op dit moment zodat de duisternis uiteindelijk van de aarde opgeheven wordt.

  Ik huil van verdriet wanneer die zielen verkiezen om mijn bezoeken aan zieners/zieneressen te negeren. ZOVELEN VERKIEZEN DE TEKENEN DIE IK GEEF OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HET GELOOF KAN WORDEN HERSTELD, TE NEGEREN.

  Hun harten zijn zo koud, met inbegrip van die priesters en clerici die blind zijn voor de waarheid, dat veel tijd is verspild.

  Als ze nog maar hun hart hadden geopend voor de BOODSCHAPPEN DIE IK AAN DE WERELD HEB GEGEVEN zouden meer zielen de voeding gekregen hebben die ze nodig hadden.

  Dit zijn de einddagen waarin aandacht aan mijn woorden van bemoediging moet besteed worden.

  Bid, bid, bid dat de stem van mijn Zoon gehoord zal worden op de manier waarop het bedoeld was.

  Dacht je niet, kinderen, dat Hij de mensheid zou voorbereiden voor zijn grote barmhartigheid?

  Hij stelt dit voorop te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.

  ZIJN PLANNEN ZIJN COMPLEET MET ÉÉN UITZONDERING : Hij heeft MEER GEBEDEN NODIG, want zonder deze gebeden zullen zielen verloren gaan aan de bedrieger.

  Mijn kind, mijn Zoon zal spoedig de broodnodige opluchting brengen aan Zijn geliefde kinderen.

  IN ZIJN BARMHARTIGHEID ZAL HIJ NU OOK DE WERELD VOORBEREIDEN VOOR ZIJN TWEEDE KOMST.

  Bid dat al diegenen die in Mijn Zoon geloven, hun hart zullen openen voor de waarheid van Zijn heilige boodschappen.

  Als ze luisteren en Zijn instructies volgen zal alles in orde komen.

  Als ze de waarschuwing negeren, die uit pure liefde aan hen gegeven wordt, zullen ze anderen de kans op redding ontzeggen.

  Ik smeek om de edelmoedigheid van zielen om PLECHTIG HUN TROUW TE BELOVEN AAN MIJN GELIEFDE ZOON door met Hem naar de Glorierijke heerschappij in het Nieuwe Paradijs te gaan.

  De boodschappers werden naar de wereld gezonden voor enige tijd om de wereld te helpen voorbereiden voor deze grote gebeurtenis.

  De laatste fase is nu op zijn plaats.

  Hoor nu de stem van Mijn Zoon, als Hij spreekt met jou. Wijs Hem niet af.

  Jullie liefhebbende Moeder

  Koningin van de Hemel

  Moeder van Redding

  12-01-2012, 06:39 Geschreven door Claudia  


  11-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de Duisternis aan het weghalen die over jullie werd geworpen - Susan O'Marra 15/12/2011
  Ik ben de duisternis aan het weghalen die over jullie werd geworpen. Op aarde is er duisternis, maar in Mijn aanwezigheid is er Licht. Hoe meer dat jullie in Aanwezigheid komen, hoe meer de duisternis en de invloeden van de duisternis Ik van jullie kan weghalen. Er zijn vele invloeden waarmee jullie dagelijks worden geconfronteerd enkel omdat jullie in deze wereld leven, maar er zijn ook velen die nog altijd geworteld zijn in jullie ziel die ook dagelijks jullie vooruitgang verhinderen. Ik heb je dichter tot Mij doen naderen zodat Ik alles kan wegnemen, zodat je een voller leven door Mij kunt leven. Ik wil niet dat jullie in je gedachten nog strijden, noch wil Ik dat jullie bezwijken aan de innerlijke verontrustingen die je periodiek nog altijd treffen, wanneer je een moeilijke situatie tegenkomt. Ik wil dat je in alle situaties stevig en stabiel bent in je ziel, zowel in goede als slechte situaties. Ik wil dat je onophoudelijk volledig vervuld bent van Mijn Licht in je ziel. Ik wil ook dat je dat licht onderhoud en niet langer de wereldlijke invloeden of demonische invloeden toelaat die bij je binnenkomen via duistere gedachten. Jij bent de bewaker van je ziel en het is tijd voor jou om op te komen en te overwinnen op dit gebied, voor eens en voor altijd. Ik wil dat je voorspoedig bent in je ziel en in je dagelijks leven.

  Leer zelfs nog meer van Mij. Als je tijd met Mij doorbrengt, zal Ik je tonen hoe deze zaken je beïnvloeden en Ik zal je leren wat te doen in ieder geval. Want Mijn Geest zal je leiden in alle zaken dat op je weg zullen komen. Er zijn vele zaken die de vijand heeft gepland om gelovigen te ondermijnen in de dagen die nog komen, en een ervan is op het gebied van duistere gedachten, en vermeerderde onderdrukkingen van de ziel. Ik zal nog meer van deze zaken openbaren als je met Mij bent. Ik zal iedere strategie aan jou openbaren zodat je ze het hoofd kunt bieden zonder kleerscheuren en ook met meer vreugde en kracht in de dagen die nog moeten komen. Want Ik ben in dit uur goddelijke strategieën aan het openbaren aan diegenen die de tijd nemen om Mij te ontmoeten. Er is veel dat kan voorvoeld worden door jullie in de dagen die komen, maar jullie zullen dit enkel ondervinden als jullie voortdurend bij Me zijn doorheen jullie dag.

  Als Mijn Heerschappij zich steeds meer zal ontplooien op aarde, zal er steeds meer aan het licht komen en zal dit zorgen voor een nog grotere fysieke, geestelijke en emotionele strijd, en beroering. Als je niet weet hoe je op de juiste manier moet omgaan met de beroering als ze komt, dan zullen jullie erin meegesleurd worden. Daarom toon Ik dit nu aan jullie. Ik wil dat je in Mijn Vrede leeft, zelfs terwijl je door het aardse strijdgewoel loopt. Want dit is een seizoen van strijd, zoals Ik je heb getoond, maar het is ook de Dag van Mijn Glorie die over de hele wereld kenbaar zal zijn gemaakt. Mijn Heerschappij zal zich steeds meer ontplooien, als Ik nu door Mijn Volk loop, en Ik het juiste denken, juiste daden en juiste levensweg zal tot stand brengen als jullie Mij aannemen in nederigheid en gehoorzaamheid.

  Ik ben gekomen om Leven in Mijn Volk tot stand te brengen en Mijn Leven zal alles van de dood verzwelgen dat aan het werk is in jou, rond jou en door jou werkt, als je met Mij leeft, en doet zoals Ik jou heb geleerd te doen. Ik ben hier om Mijn Volk te bevrijden. Ik ben hier om vrijheid te brengen aan het lichaam en geest van de mensen, als ze Mij volledig binnenlaten. Het is tijd om in de hogere niveaus van communicatie te stappen met Mij. Ik wil tonen hoe anderen te bevrijden, niet alleen zoals je hebt geleerd te doen in het verleden, nee. Jullie hebben elk een niveau van bevrijding en genezing geleerd, maar dat is niet genoeg voor de dagen die komen. Ik ga tot het bot, in de mensen. Tot de diepte van de wortel van zonde in hen.

  Ik ga niet alleen Mijn Oogst binnenbrengen, maar Ik ga ook deze generatie bevrijden zodat ze grote Ambassadeurs van Mijn Licht worden. Het is tijd voor Mijn Licht om te schijnen. Het is tijd voor Mijn Leven om te schijnen. Het is tijd voor Mijn Volk om te schijnen. Het is tijd. Het is Oogsttijd. Daarom start Ik met jou. Jij zult in Mijn Vrijheid lopen zoals nooit tevoren. Ik zal zorgen dat je nog meer losbreekt. Ik zal ervoor zorgen dat je springt zoals kalveren uit de stal. Ik zal je voeten geven zoals hinden, en je zult lopen in totale vrijheid, zelfs in je ziel. Je zult nooit meer verwonderen. Je zult nooit meer terugblikken op je verleden. Je zult enkel naar de zaken die komen verlangen. Je zult met vreugde en dankzegging rennen naar het doel dat Ik voor je leven heb bepaald. Ik zal je volledige genoegen zijn, want je zal Mij in een verschillend licht zien en je zult begrijpen in je ziel dat je vrij bent. Want wie de Zoon bevrijdt, is werkelijk vrij.

  Mensen denken dat ze vrij zijn, zelfs Mijn volk denkt dat ze vrij van alles zijn, maar ze kennen de diepten van verdorvenheid in hun ziel niet. Ik zal naar iedere mens komen en Ik zal hem hun echte staat tonen, en Ik zal Mijn Licht in hun ziel en hart laten schijnen, en Ik zal hen tonen wat Ik van ieder van hen verlang. Ik zal beginnen met Mijn Huis, met ieder van jullie, en Ik zal ook de aarde vegen. Mijn Huis zal zelfs meer Glorierijk op aarde zijn! Mijn Bijeenkomsten zullen nog meer Glorievol op aarde zijn. Ik zal niet langer de demonische invloeden en werken van de duisternis hebben, en de verborgen machtsstrijd die zich dagelijks voordoet, zelfs in jullie ziel. Ik zal net langer de demonische invloeden hebben, de werken en daden van de duisternis en de verborgen machtsstrijd die binnen Mijn Volk woedt en ook in Mijn Huis. Ik zal goddelijke orde hebben en Ik zal Goddelijke Gemeenschap hebben. Want als je met Mij in gemeenschap treedt met vrijheid in je eigen ziel en hart, dan zul je op dezelfde manier ook in gemeenschap treden met diegenen rond je. Dit is de echte eenheid die Ik zal brengen. Het is enkel datgene dat in de mens zit, dat hem verontreinigt of dat hem kwalificeert. Als je vol duisternis zit, zo zullen ook de vruchten zijn die je voortbrengt. Maar als je vol licht bent, dan zul je Mijn Hart en Mijn Macht openbaren.

  Het is tijd dat Mijn lichaam dat op aarde vertoeft, hun (eigen) levens neerlegt voor elkaar en ook voor alle mensen. Maar dit kan enkel gebeuren wanneer je je zielsleven voor Mij hebt neergelegd. Want je moet de gedachten van je eigen ziel verslaan, en de innerlijke strijd die woedt in je eigen ledematen en hart, vooraleer de kracht van Mijn Verrijzenisleven volledig van start kan gaan. Zelfs Mijn Zoon leerde dit lijden in zijn dagelijks leven met Mij, alsook toen hij in de tuin met Mij was en ook als Hij Mij zag op Zijn Kruis. Jullie hebben ook elk jullie jullie kruis, als je je leven op aarde leidt. Overwin het! Kies deze dag wie je zult dienen, ofwel de huidige meester van jullie ziel en zijn wensen, ofwel Mij. Wanneer jullie zullen sterven aan jullie ziel en zijn verlangens, en aan je hart en zijn vleselijke verlangens, dan kunnen jullie sterven aan de demonische wortels die nog altijd diep verankerd zijn in je ziel. Dan kan Ik hen uittrekken en jullie genezen op dat gebied. Dan alleen zullen jullie een volledig instrument van Licht zijn dat niet kan aangetast worden of verleid worden, want Ik zal dat gebied volledig bewonen en Ik zal er Mijn Licht verspreiden. Mijn Licht zal alle duisternis overwinnen en het verzwelgen. Mijn Licht kan niet worden overvallen door de duisternis, in welke vorm ook. Ook jij kunt niet overvallen worden door de duisternis als je innerlijk volledig omgevormd wordt door Mijn Licht. Zal Ik je Meester zijn? Zal Ik je Heer zijn? Neem je zwaard! Gebruik het tegen de strijd dat in je en rond je woedt. Ik zal je tonen wat je moet doen.

  Het is tijd om iedere boze gedachte, iedere neiging naar het duistere, en iedere verleiding uit te roeien die je zo gemakkelijk overvalt en je vooruitgang tot Mij verhindert. Ik wil dat je dit leven succesvol in Mij stuurt. Ik ben je Licht! Ik zal je begeleiden door iedere dag en door iedere nacht. Ik zal je begeleiden door tijden van strijd en door tijden van vrede. Ik zal je begeleiden door tijden van overvloed en door tijden van hongersnood. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen Mijn Volk, Mijn Kerk zijn. Jullie worden Mijn Triomferende en Zegevierende Kerk op aarde. Jullie worden Mijn Kerk die zal triomferen over iedere duivel, over iedere aardse vijand, en over ieder obstakel dat op je weg komt. Jullie zullen het Koninkrijk bezitten en jullie zullen de poorten van jullie vijanden bezitten. Ik zal dus starten met de eerste en belangrijkste poort, en dat is de poort van jullie eigen ziel. Want dit is waar de vijand alle mensen vastzet, zowel in hun hart als in hun geest. Het is ook de plaats waar Ik Mijn Woord schrijf, in het hart en in de geest. Er kan maar één plaat zijn om op te schrijven, en er zal maar één ding worden opgeschreven. De mens zal maar één meester hebben. De vijand of Mij.

  Ik ben de duisternis aan het weghalen die over jullie werd geworpen. Ik zal elk van jullie tonen wat jullie moeten doen. Jullie zullen ieder geheim kennen dat op jullie weg komt, want jullie zullen in Mijn Licht lopen. Er zal geen duisternis zijn om jullie ‘luisteren’ te belemmeren en jullie ‘kijk’ te verduisteren. Jullie zullen niet oordelen naar wat jullie denken, of voelen, of zelfs door wat jullie zien, nee, jullie zullen dan rechtvaardig oordelen, want jullie zullen oordelen zoals Ik oordeel, jullie zullen alles naar Mijn Licht brengen. Wanneer ieder van jullie daarmee begint, zullen de werken van de duivel die in jullie midden werden gezaaid uiteindelijk vernietigd worden en Mijn Geest zal ongehinderd en krachtig doorbreken, zelfs door jullie! Mijn Licht zal nu toenemen onder jullie, en hoe meer dat jullie de handelingen en werken in jullie aannemen, hoe meer dat jullie zullen zien doorkomen. Jullie zullen de mate van vrijheid bepalen die er zal zijn, door de mate waarin jullie individueel in lopen en ook gezamenlijk in zullen stromen. Jullie zullen Mijn Dragers van Licht zijn, Mijn Vuurtorens die opgericht worden over heel je land. Ik zal uitbreiden. Ik zal meer omvormen, als jullie meer omvormen. Ik zal uitgieten en uitgieten en uitgieten, laat Me dus meer binnen, en nog meer, en nog meer. Jullie zijn nu in een grote wereldoorlog, en het zal een groot, groot gebulder worden op aarde, maar door de tumulteuze geboorte, zullen jullie lopen in kracht, in vreugde, in voorspoed, en in overwinning, mensen bevrijdend als jullie Mij elk gehoorzamen. Ik zal glorierijk zegevieren door jullie! Neem de controle over jullie bestemming en geef jullie compleet aan Mij over! Neem je land, Mijn Volk. Neem jullie eigen innerlijk land, en dan zullen jullie vlug uitbreiden naar buiten!

  Bijbel :

  Jesaja 25 :

  Danklied
  HEER
  , U bent mijn God,
  ik verheerlijk u, uw naam prijs ik.
  Want U hebt uw wonderbare raadsbesluiten uitgevoerd,
  vaststaand en standvastig van oudsher.
  Van de stad hebt U een puinhoop gemaakt,
  van de sterke vesting een ruïne;
  de burcht van de vreemden is geen stad meer,
  zij wordt in eeuwigheid niet meer herbouwd!
  Daarom moet het machtige volk U verheerlijken,
  de stad van tirannieke naties moet U vrezen.
  Want U bent een toevlucht geweest voor de geringen,
  een houvast voor de armen in nood,
  een beschutting tegen de regen,
  schaduw tegen de hitte.
  Het razen van tirannen is als regen in de winter,
  als hitte in een dorre streek.
  Het gejuich van de vreemden onderdrukt U,
  zoals hitte wordt getemperd door de schaduw van een wolk;
  aan het zegelied van de tirannen maakt U een einde.
  Het feest op de Sion
  De heer van de machten
  richt op deze berg voor alle volken
  een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
  een feestmaal met belegen wijnen,
  verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
  belegen, gelouterde wijnen.
  Op deze berg verscheurt Hij de bedekking die over alle volken ligt,
  de sluier die alle naties bedekt.
  De Heer god vernietigt de dood,
  en veegt de tranen van alle gezichten,
  op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
  de heer heeft het gezegd!
  Op die dag zal men zeggen: ‘Dat is onze God.’
  Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
  Dat is de heer, op wie wij hoopten;
  laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.
  Want op deze berg rust de hand van de heer,
  maar Moab wordt op zijn plaats vertrapt,
  zoals het stro op de mestvaalt vertrapt wordt.
  Het spreidt zijn armen uit zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen,
  maar de heer vernedert het trotse Moab ondanks zijn listig verweer.
  Uw sterke, ontoegankelijke muren haalt Hij neer;
  Hij smakt ze op de grond, in het stof.

  2 Korintiërs 3 :

  Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Hebben wij soms aanbevelingsbrieven voor u of van u nodig zoals anderen? Onze brief bent u, geschreven in ons hart, maar voor iedereen te zien en te lezen, herkenbaar als een brief van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet gegrift op stenen tafelen, maar geprent in het hart van levende mensen.
  Zo groot is ons godsvertrouwen, dankzij Christus. Nogmaals, dit betekent niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, zodat wij iets als ons werk in rekening kunnen brengen. Heel onze bekwaamheid komt van God. Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet van de letter maar van de Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Welnu, als de dienst van de dood, met letters op stenen gegrift, al met zo’n heerlijkheid gepaard ging dat de Israëlieten niet konden opzien naar het gelaat van Mozes wegens de luister die ervan uitstraalde – overigens zou die weldra weer verdwijnen –hoeveel te heerlijker moet dan de dienst van de Geest zijn! En als de dienst die tot veroordeling leidt, al luisterrijk was, hoeveel te meer dan de dienst die tot gerechtigheid voert! Van heerlijkheid kan eigenlijk geen sprake zijn als die heerlijkheid verbleekt bij deze allesovertreffende heerlijkheid. Als wat verdwijnen zou al met heerlijkheid gepaard ging, hoeveel te meer geldt dit dan voor het blijvende.
  Een dergelijke verwachting koesterend treden wij dus met grote vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes, die zijn gelaat met een sluier bedekte, opdat de Israëlieten het einde van die voorbijgaande luister niet zouden bemerken. Maar hun denken raakte verstard, want tot op de dag van vandaag is diezelfde sluier aanwezig als zij lezen in het oude verbond. Hij wordt niet weggenomen, omdat alleen Christus hem laat verdwijnen. Tot op heden ligt er een sluier over hun hart, telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich bekeert tot de Heer, wordt de sluier verwijderd. Welnu, ‘de Heer’ staat hier voor de Geest, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer.

  Gebed:

  Heilige Geest, U bent de Geest van Waarheid.
  Ik erken U en vraag U om mijn ziel en mijn hart te doorzoeken.
  Ik vraag U om het Licht van de Waarheid te doen schijnen in de diepten van mijn wezen.
  Ik vraag U om iedere wortel van duisternis weg te halen dat in mij verankerd is.
  Ik vraag U om iedere boze gedachte weg te halen dat vrucht of zaad heeft voortgebracht in mijn geest, mijn hart of mijn lichaam.
  Ik vraag U om iedere hindernis of struikelblok die me verhindert om in echte vrijheid te leven, aan mij kenbaar te maken.
  Ik vraag U om mij te tonen wat mij echt beïnvloed van de wereld of van de vijand.
  Ik vraag U om mij te tonen waaraan ik in mijn wezen aan vastgehecht ben en dat niet vastgehecht is aan U.
  Ik vraag U om mij te zuiveren van alles wat duisternis, zonde of rebellie is.
  Ik heb nu berouw van alles dat U aan mij getoond hebt.
  Jezus, ik richt me tot U, tot de vergeving dat voortkomt uit uw aan het kruis vergoten bloed.
  Ik ontvang de zuivering en genezing van Uw Leven en Licht.
  Zuiver mijn gedachten, mijn ziel, mijn geest met het wassen van Uw Woord.
  Zuiver mijn hart, mijn geest, mijn wezen.
  Zuiver mijn lichaam, mijn vlees, mijn handelen.
  Zuiver mijn leven, mijn pad, mijn vruchten, dat Ik nog meer vrucht zou kunnen dragen.
  Vervul me nu met nog meer van Uw Licht, in iedere dimensie van Mijn wezen.

  Laat Uw Zwaard van Uw Geest de niveaus scheiden in mezelf die trouw zijn.(dit was moeilijk te vatten, ik denk dat de vertaling van 'layers of me that abide' niet klopt, ik kan me de zielniveaus ook moeilijk voorstellen.)
  Schep een rein hart in mij en vernieuw mijn geest tot een gezonde geest.

  Vervul mijn wezen met de Uw volledige en intieme kennis.
  Vorm me nu om, laat me nu verrijzen, en breng me vanuit het koninkrijk van duisternis (in mij en buiten mij) naar het Koninkrijk van Uw Licht, zodat ik nu de vruchten kan dragen van Uw licht waar ik ook ga op aarde.

  Begeleid me vandaag, in woord en gedachte, en geef ieder zaadje water dat ik zal dragen in gehoorzaamheid aan U.
  Ik erken U als Mijn God, als Mijn Hoofd, en als Mijn Heer en ik geef mijn wil vandaag aan U.

  Ik zal alleen luisteren naar Uw stem, ze gehoorzamen, ze volgen en ze doen.
  Ik zal voorspoed kennen van zodra mijn ziel voorspoed kent in U.
  Ik zal U uitstralen en ik zal Uw Gezicht aan alle mensen waar ik ook ga openbaren, in overeenstemming met Uw stroom.

  Spreek nu, Heer. Handel nu, Heer. Doe wat er geschreven is voor mijn leven in Uw boeken.
  Doe wat U wilt in alle dingen, zoals ze zijn in de Hemel, zullen ze op aarde zijn.
  Amen.

  11-01-2012, 18:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijken naar Hem die je liefhebt - Susan O'Marra 11/12/2011

  Terwijl Ik laat in de nacht op mijn sofa zat, en niet kon slapen, voelde Ik in mijn geest God tekenen. Ik kon het hart van de Heer zien en Hij was op zoek naar diegenen die naar Hem op zoek waren. Ik kon Zijn verlangen voelen voor diegenen die aan niets anders dachten dan bij Hem te zijn. Mijn gedachten gingen uit naar mijn eigen onderzoekingen, en naar de noodzaak om ze te verdringen, zelfs meer dan ik op dit moment doe. Ik voelde de ernst van de Geest als Ik aan deze dingen dacht. Ik kon de dringendheid van Zijn Geest voelen omdat Ik wist dat de tijd van relatieve vrede kort was en dat we nu dichter moesten naderen. Terwijl Ik erover nadacht, voelde Ik de Heer beginnen spreken : 

  De Heer sprak tot mijn hart, "Ja, de tijd van vrede dat op aarde is, nadert zijn einde voor een seizoen, maar zelfs dan, dit weet je al. Maar er is toch nog veel drukte en afleidingen die jou en Mijn volk afleiden. Het is geen tijd om verdiept te zijn in eindeloze bezigheden van jullie ziel, maar het is veel meer rendabel voor jullie om Mij te zoeken en om versterking van jullie geest en lichaam te verkrijgen voor de dagen die zullen aanbreken. De vijand ziet dat jullie nu op een hoger niveau van begrip zitten, en er is nu een grote worsteling aan de gang in het geestelijk rijk om de aandacht van de mens. Hij weet dat als hij jullie kan afleiden, of vechten, of zorgen dat jullie andere dingen doen dat jullie dan niet de noodzakelijke wijsheid en genade kunnen verwerven die Ik voor jullie heb op dit moment. Er is een grote strijd begonnen, en velen zullen  worden meegesleept als ze toegeven aan de middelen van de vijand. Kijk niet naar de dingen die je van Mij wegtrekken, en neem niet deel aan eindeloze redetwisten, en luister niet naar de beschuldigingen van de vijand of de beschimpingen van mensen, want deze zullen toenemen als de strijd toeneemt."

  "Waar je aandacht naartoe gaat zal ook in jou gevormd worden, als je eraan denkt en energie insteekt. Maar als je Mij werkelijk zoekt als je leven, en je energie in Mij steekt, zal Ik gevormd worden in jou, in nog grotere mate zelfs als je Mij alleen zoekt. Als je van Mij en over Mij leert zul je steeds meer zoals Mij worden, en zul je je in diepere mate in Mijn Wijsheid bevinden, en zul je ook de Raad van de Hemel weten. Ik zal altijd voor Mijn Vader staan, en als je met Mij verenigd, zul je je ook verenigen met de Vader, en zullen we rijkelijk in jou aanwezig zijn. Dit is wat de vijand vooral niet wil : dat je één wordt met ons of dat je zelfs nog verder omgevormd wordt. Hij wil niet dat Mijn Volk Mijn Woning wordt, daarom zal de strijd erom gaan om verdeeldheid te zaaien van het hart. Jullie moeten jullie hart volledig aan Mij geven, en niet vertrouwen op je eigen wijsheid of gedachten. Kind, je moet jezelf klein maken en dicht bij Mij blijven in de dagen die nog moeten komen. Het gevaar van hoogmoed en zonden is groot in deze strijd. Ik ben gekomen opdat jullie leven zouden bezitten en wel in overvloed (Johannes 10:10). Maar Ik heb niet verlangt dat jullie je zouden overgeven aan de geneugten en zorgen van de wereld."

  "Kom dichter, en weet dat Ik Ben. Je kent Mij, en hetgeen je hebt begrepen in je kennis van Mij zal toenemen en zal rijker worden en zal stromen van jou naar anderen als je gaat (verkondigen). Ik kijk naar de aarde, en Ik verlang dat ze Mij en Mijn Woord begrijpen, maar velen waarderen het niet of streven het niet na met heel hun hart. Zal deze generatie naar Mij vragen (en naar Mij op zoek gaan)? Zullen jullie je lotsbestemming, die opgeschreven staat, vervullen? Zullen jullie daarin slagen als jullie je tot Mij richten en iedere dag MIJN Gezicht zoeken. Als jullie je nederig opstellen en in Mijn liefde leven en een eerlijk verlangen hebben dat Ik Mijn Leven voor je openbaar zodat je alles zou weten.
  Ik moet je grootste verlangen zijn. Doorzoek je hart en zie of er iets in je is dat je van Mij wegtrekt, en kies ervoor om je aandacht volledig op Mij te richten vandaag! Jaag niet de rijkdom van mensen na, noch hun leer, noch hun activiteiten die op je geest wegen en die je blik van Mij onttrekken. Nee, je moet je gezichtsveld zelfs meer inspannen! Richt je hart op Mij en zorg dat je geregeld in Mijn Aanwezigheid bent. Oefen dat je gedachten op Mij gericht blijven, dan zal Mijn Leven jullie hart en geest nog meer vervullen. Dan zullen jullie zelfs niet in de strijd (met Satan) betrokken zijn, maar zullen jullie op de hoogten met Mij wandelen en heel duidelijk weten wat te doen. Dit moeten jullie doen om heel de tocht zegevierend af te leggen!"

  "Er zijn opdrachten doorgegeven die moeten afleiden. Er zijn opdrachten doorgegeven die bedoeld zijn om aan te trekken. Er zijn opdrachten om tot strijd te bewegen. Er zijn opdrachten die overeenkomsten moeten verbreken. Vele duistere opdrachten zijn reeds gericht om je eenheid en je verbond met Mij en met elkaar te verbreken in dit uur. Maar je moet boven deze zaken staan en je in Mijn Vrede bewegen, en daar zul je in slagen als je zorgvuldig met Mij mee uitkijkt. Stel je hart in om op te treden en word enkel door Mij (Mijn liefdesvlammen) geconsumeerd. Als je dit doet zal Ik je volledig bedekken en je grotere ogen geven om te zien. Ik zal je iedere verborgen strategie laten zien. Ik zal je zegevierend erdoor helpen. Ik zal ervoor zorgen dat je groot wordt, en heel sterk, en wijs in het land. Je zult erboven leven, en niet eronder. Je zult het strijdperk niet betreden, noch de woede en de angst kennen, maar je zult Mijn Gezicht zelfs nog duidelijker zien. Ik ben de Sleutel tot dit Mysterie-uur. Je zult niet recht lopen als je Mij in in je gezichtsveld houdt. Want Ik ben groot werk aan het doen in het land. Ik zal zien of de harten echt aan Mij werden gegeven. Jullie zullen je in veel van de komende gebeurtenissen vergissen als jullie proberen er op eigen begrip en wijsheid door te komen; en wat Ik voor jullie heb liggen in de gebeurtenissen zullen jullie niet bevatten als jullie niet ijverig zijn om jullie intimiteit met Mij te onderhouden. Velen zullen in de fout gaan en in diepe angst zijn in de dagen die aanbreken, omdat wat Ik doe niet correct kan ingeschat worden door zekerheid van beneden (door mensen). Jullie moeten bij Mij vertoeven om het correct te weten."

  "Ik zal jullie zelfs meer tot Mij doen naderen, in de dag en in de nacht. Ik zal kijken om te zien of je aan Mij denkt, of je met Mij aan het waken bent. Ik zal weten welke weg dat je hart zal opgaan. Ik zal diegenen een merkteken geven die van Mij hun leven maken in dit uur, en Ik zal trouw zijn aan diegenen die in Mijn Liefde en in Mijn Vrede leven en met diegene die de valkuilen van de strijd schuwen. Ik ben de Weg die je iedere dag zal lopen. Ik zal iedere dag de weg openbreken!
  Wees niet bang voor je broeder, maar verzamel jullie, en versterk jullie banden.
  Weet dat Mijn Liefde door jou altijd zal antwoorden! Verbind jezelf voortdurend aan Mij in je hart, zorg dat je volledig in geloof bent, en vertrouw op Mij zonder fout! Jullie zullen heel zeker zegevieren! Jullie zullen niet fallen, noch Mijn Wil mislopen, als jullie iedere dag trouw Mijn Heilige Heuvel beklimmen!"

  "Als je jezelf dicht aan Mij verbindt, zul je jezelf ook dicht verbinden aan Mijn Lichaam, en de harmonie dat we delen in jullie hart, zal zich ook overal verspreiden. Jullie zullen de banden met de vijanden verbreken, en jullie zullen de boze slangen vertrappen, en jullie zullen je van al de kettingen die jullie aan banden leggen, ontdoen. Ik zal verrijzen, als jullie verrijzen! Ik zal opstaan als jullie opstaan! Ik zal jullie ontmoeten en jullie zullen Mij ontmoeten! Samen, zul je staan, zul je zegevieren en zul je glorierijk met Mij gevuld zijn."

  Psalmen 14:2 – 53:2 : De heer ziet neer vanuit de hemel, Hij speurt de mensen af of er ergens een wijze is, iemand die zoekt naar God.

  Psalmen 101:6 :
  Ik zoek in dit land de betrouwbare mens, ik wil dat die bij mij woont; wie zuivere gangen gaat, mag mijn dienaar zijn.

  Psalmen 64:4 Blessed is the one you choose and bring near, to dwell in your courts! We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple! (ander nr van psalm in Willibrordbijbel)

  Psalmen 27:4 :  Want ik heb één verzoek aan de heer, ik ken slechts één verlangen: wonen in het huis van de heer, al de dagen van mijn leven, om te genieten van de pracht van de heer, met vreugde zijn heiligdom in mij op te nemen.

  Psalmen 84:2 :
  Ik word verteerd door heimwee naar de voorhof en de tempel van de heer. Met heel mijn wezen schreeuw ik het uit van heimwee naar de levende God.

  Psalmen 63:2
  U bent mijn God, ik zoek naar U, mijn ziel heeft dorst naar U, mijn lichaam smacht naar U, dor als een land dat snakt naar water.

  Psalmen 26:8 :
  Ik houd van het huis waar U woont, heer, de plaats waar uw glorie verblijft.

  Psalmen 23:2 : Hij laat mij in grazige weiden rusten, Hij voert mij naar vredig water,

  Jesaja 35:8 :
  Daar komt een gebaande weg die de heilige weg zal heten. Geen onreine zal die betreden, die gaat zijn eigen weg, geen dwazen dwalen er rond.

  Marcus 10:21 :
  Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’

  1 Petrus 2:12 : Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven; dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, door uw goede werken tot inzicht komen en God verheerlijken, op de dag dat Hij komt rechtspreken.

  2 Kronieken 15:2 : Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: ‘Luister naar mij, Asa en heel Juda en Benjamin! De heer is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, dan staat Hij voor u, maar als u Hem de rug toekeert, dan keert Hij u de rug toe.

  Marcus 3:5 : Hij keek hen stuk voor stuk aan, kwaad, en verdrietig om hun versteende hart, en tegen de man zei Hij: ‘Strek uw hand.’ Dat deed hij, en zijn hand herstelde zich.

  11-01-2012, 13:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Na de Globale Belijdenis zal Ik mij voorbereiden op Mijn Tweede Komst 9/1/2012

  Mijn dierbare dochter, de tijden gaan snel en DE WAARSCHUWING ZAL DE VOORBEREIDING INLUIDEN VOOR MIJN TWEEDE KOMST.

  Na de globale belijdenis, wanneer het meeste van de mensheid speciale genaden en zegeningen zal ontvangen, ZAL IK DE WEG VOOR MIJN TWEEDE KOMST VOORBEREIDEN.

  De Mensheid moet aannemen dat de tijd voor deze grote gebeurtenis er bijna is.

  Verlies geen tijd, en bereid jullie ziel en deze van jullie gezin/familie voor, voor Mijn Glorierijke Terugkeer.

  Mijn Tweede Komst zal de kwelling beëindigen die jullie voor duizenden jaren op aarde hebben doorgemaakt.

  Deze Glorierijke gebeurtenis is zo groot dat geen mens zal nalaten naar adem te snakken van verwondering en verbazing als Ik aan de hemel verschijn.

  Jullie van deze generatie werden gekozen om te profiteren van deze tocht met Mij tot in MIJN NIEUWE PARADIJS, GEDURENDE HET TIJDPERK VAN VREDE, WAAROVER IK ZAL REGEREN.

  Niemand mag worden uitgesloten. Niet een ziel mag toegelaten worden om door het net te glippen. Het is Mijn grootste verlangen om jullie allen met Mij tot in Mijn Koninkrijk te brengen.

  Dit is de glorie waarop de mensheid heeft gewacht sinds Mijn dood op het kruis.

  Voor diegenen onder jullie die Mijn smeekbeden nalaten, vraag Ik jullie dringend nu te beginnen met jullie voor te bereiden.

  Mijn tijd is nabij. IK HEB NU MIJN LAATSTE BOODSCHAPPER NAAR DE WERELD GESTUURD OM JULLIE TE HELPEN JE ZIEL VOORBEREIDEN. DIT WERD VOORZEGD.

  Negeer Mijn waarschuwing niet. Als je dit toch doet ben je niet wakker en zul je je niet op een passende manier en voldoende voorbereid hebben.

  Ik zal van nu af vele boodschappen meedelen zodat de wereld klaar is om Mij als hun Heerser te aanvaarden.

  Jullie geliefde Jezus

  Verlosser van de hele Mensheid

  11-01-2012, 10:36 Geschreven door Claudia  


  10-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verschillende godsdiensten, 1 God ?

  Spijtig genoeg zijn de goden van al de godsdiensten, niet de Almachtige Unieke God. Het probleem zit hem in het aanvaarden van de 3 Personen, die de Ene God vormen. Je zegt tegen een man niet : dag, mevrouw. Of tegen een kind : dag, mijnheer. Je moet weten tegen wie dat je spreekt vooraleer je iets kunt zeggen of vragen. God de Vader is niet alleen, er is ook God de Zoon en God de Heilige Geest. De een kan niet zonder de ander. De drie-eenheid is essentieel om God uit te leggen.

  Het is niet belangrijk voor mensen die God nog maar pas hebben leren kennen. Dan komen Zijn kenmerken zoals : Liefde en Barmhartigheid op de eerste plaats. Maar bij moslims bijvoorbeeld moet je duidelijk stellen dat Allah niet God is en omgekeerd. Hoewel dit dikwijls wordt vernoemd als toenaderingspoging van verschillende godsdiensten tot 1 godsdienst. Alle godsdiensten aanbidden toch dezelfde god, enz. Maar dit is een grove leugen, dat naar voor geschoven wordt door de Nieuwe Wereld Orde onder de Antichrist. Hij wil de grote godsdiensten bundelen en er 1 wereldgodsdienst van maken, onder zijn gezag natuurlijk. En wat vind Jezus ervan? Jezus wil van het Christendom een groep maken, zoals het voor het groot schisma was. De orthodoxe tak, samen met de westerse tak. De protestanten samen met de Rooms-katholieken. Dat bedoelt Jezus met het begraven van de strijdbijl. Wat andere godsdiensten betreft wil Jezus overtreffen in liefde en barmhartigheid. Laat naast hun oorspronkelijke godsdienst de Jezus-godsdienst oprichten en dan verbleekt hun oorspronkelijke godsdienst en stopt die vanzelf. Het zou moeten zijn zoals de Baker’s in Mozambique. Verpletterend, springlevend, ongecompliceerd, geloof met een terugkeer naar de roots, met een enorm grote geloofsspier die alle wonderen de revue laat passeren. Dan zijn er geen andere godsdiensten te bespeuren, omdat ze allen verbleken bij dat soort Jezus-godsdienst.

  De Restkerk zou de Kerk een nieuw gezicht moeten geven, met haar manier van zijn : verpletterend, springlevend, ongecompliceerd, geloof met een terugkeer naar de roots, met een enorme grote geloofsspier die alle wonderen de revue laat passeren. Laat ons hopen dat ze erin slaagt.

  Wat met de Heilige Maagd Maria ? Zij heeft de belangrijke rol om de lijm te zijn tussen verschillende godsdiensten. Ze is ook over de hele wereld al verschenen. Zij is de Vrouwe van alle volkeren. Zij brengt de mensen dichter tot God.

  10-01-2012, 22:28 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus roept alle kinderen van over de hele wereld op 8/1/2012

  Mijn geliefde dochter, Ik roep vandaag alle kinderen op die ouder zijn dan 7 jaar en ieder kind van Mij in de wereld.

  MIJN KLEINE KINDEREN, JULLIE ZIJN ALS JUWELEN IN MIJN OGEN.

  Jullie brengen Mij zo’n tedere liefde en Ik vind het heerlijk in jullie gezelschap.

  Weet dat Ik heel veel van jullie houd. Sommigen van jullie kennen Mij reeds, en dat is goed.

  Ik nodig jullie uit om meer met mij te praten. In jullie eigen woorden. Als een vriend.

  ZIE HET NOOIT ZO : DAT JE MOET GEBEDEN LEREN OF GEBEDEN BIDDEN DIE JE MOEILIJK VINDT.

  Kom in de plaats daarvan naar Mij en deel al je gedachten, angsten, nieuwtjes of problemen met Mij.

  Ik sta altijd aan jouw kant, zelfs al negeer je Mij. Ik ben altijd hoopvol.

  Aan die arme jonge mensen WIENS LEVEN GEVULD IS MET VALSHEDEN OF DIE BETROKKEN ZIJN IN DRANK OF DRUGS, JULLIE MOETEN DIT WETEN.

  Hoewel jullie een leegte in jezelf kunnen voelen, moeten jullie Mij je hand geven en Ik zal ze vastgrijpen. IK ZAL JULLIE REDDEN VAN VERDRINKING, UIT EEN ZEE VAN VERWARRING.

  Velen onder jullie voelen zich waardeloos en van geen betekenis. Jullie zijn zo overweldigd door diegenen die jullie verafgoden in de muziekwereld en de wereld van beroemdheden dat jullie je volledig onbeholpen voelen.

  Mijn kleine kinderen, voel je nooit zo, want in Mijn ogen zijn jullie heel speciaal.

  Ieder van jullie heeft een unieke plaats in Mijn hart. Laat Me toe om jullie mee te nemen op een tocht naar een schitterende nieuwe toekomst.

  Ik zal binnenkort een nieuw wonderbaarlijk Tijdperk van Vrede en Glorie op aarde ingang doen vinden.

  Jullie moeten je sterk houden. Geef nooit op wanneer je in een dip zit. Wanhoop nooit wanneer je je waardeloos voelt.

  Onthoud dat je geboren bent voor een reden. Het maakt niet uit wat je levensomstandigheden zijn, de reden van jouw geboorte is deze : JE BENT GEBOREN OM MIJ TE VERGEZELLEN EN DEEL TE HEBBEN AAN MIJN NIEUWE GLORIERIJKE KONINKRIJK.

  Ik weet dat het moeilijk is voor jullie om Mijn stem te horen, omdat er zovele valse goden jullie aandacht proberen te trekken.

  Dit is Mijn belofte aan jullie : leef jullie leven in hoop en liefde voor Mij, jullie Jezus en Ik zal jullie het geschenk van het Paradijs geven. Dit Paradijs is voor jullie weggelegd, als jullie Mij enkel maar zouden vragen om je te helpen op jullie tocht naar Mij.

  Ik ben de liefde dat jullie missen in jullie leven.

  Ik ben de vrede waarnaar jullie op zoek zijn.

  Ik ben de hulp die je nodig hebt om terug liefde in je hart te voelen.

  Ik ben Liefde.

  Ik ben het Licht.

  Zonder Mij zullen jullie in duisternis blijven.

  Het maakt niet uit hoe jullie Mij kwetsen of beledigen, Ik hou van jullie.

  Zeg dit kleine gebed en Ik zal onmiddellijk naar je toegesneld komen :

  JEZUS, ALS JE MIJ KUNT HOREN, LUISTER DAN NAAR MIJN KREET OM HULP. HELP MIJ ALSJEBLIEFT OMGAAN MET DIEGENEN DIE ME PIJN DOEN.

  HELP ME OM AFGUNST, DIE MIJN LEVEN BEHEERST, TE STOPPEN EN HOU ME TEGEN BIJ HET WENSEN NAAR DINGEN DIE NIET GOED VOOR ME ZIJN. (= slecht voor de ziel)

  LIEVE JEZUS, OPEN IN PLAATS DAARVAN MIJN HART VOOR JOU.

  HELP ME OM ECHTE LIEFDE, UW LIEFDE, EN ECHTE VREDE IN MIJN HART TE VOELEN. AMEN.

  Mijn kinderen, verheug je want Ik spreek nu tot jullie hart vanuit de Hemelen.

  Ik ben echt.

  Ik besta.

  Ik hou van jullie en Ik zal nooit mijn gevecht opgeven om jullie te redden zodat Ik jullie, je gezin en vrienden kan meenemen naar het Nieuwe Paradijs op Aarde.

  Dit Paradijs werd geschapen voor Adam en Eva en zal nu terugkeren op aarde.

  Ik wil dat jullie deel uitmaken van dit nieuwe Glorierijke leven, dat jullie stoutste dromen overtreft.

  Ik zegen jullie nu.

  Jullie geliefde vriend

  Jezus


  10-01-2012, 21:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 2

  Derde verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  In de nacht van 22 op 23 juni 1985 werd ik voor de derde keer wakker gemaakt en zag ik opnieuw de figuur aan het voeteinde van mijn bed. Deze keer was alles nog duidelijker dan de vorige keren. Zijn kledij was een soort van sneeuwwit koorhemd. De mouwen waren heel wijd. Hij hield zijn handen gekruist op zijn borst. Wanneer hij over goddelijke dingen sprak vouwde hij zijn handpalmen samen. Opnieuw had ik vragen (van twee vrouwen waarmee ik had gesproken) in mijn gedachten. Vooraleer ik ze hem kon vragen, kreeg ik de antwoorden.

  Hij zei duidelijk: “Noem me Rafael.” Dan ging hij naar een gewijd watervat, doopte zijn hand erin en ging terug naar de plaats waar hij voordien stond. Hij maakte het kruisteken en zei: “In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heillige Geest. Amen.” Toen hij dit deed boog hij heel diep en respectvol. Dan zei hij: “Dit is het bewijs voor jou dat het goed is.”

  “Jullie familie en je echtgenote dienen de Heer dag en nacht. Behalve het familielid aan de kant van je echtgenote die in je gedachten is… Jezus is barmhartig. Door veel gebed en de Heilige Eucharistie zal hij ook de Heer onze God dienen. Je echtgenote kan hiertoe bijdragen door gebed en boetedoening. Dat ze zich tot de Heilige Maagd wendt en haar gebed aan Haar verdrievoudigt. Ze zal dikwijls een beroep doen op haar beschermengel, die haar zal helpen en steunen. Daarna sprak St Rafael over Mevrouw.… “De dame, die nauw is verbonden met uw gemeenschap, en wiens echtgenoot niet deelneemt (aan het geloof), zal haar gebed uit noodzaak negenvoudig vermeerderen. Ze moet al het aardse loslaten, en zich volledig overgeven aan Christus, om zo zichzelf en haar familie te redden. Ook moeten ze opnieuw beginnen het gebed, dat ze is gestopt zeggen."  

  Terwijl ik de aankondiging herinnerde betreffende onze geloofsgemeenschap en de beloofde vreugdevolle dag. Daarop zei hij: “Weet je nog vorige Zondag, wanneer je gedurende de Heilige Eucharistie, een engel Jezus zag ontvangen in zijn hart.” Op 16 juni was er een Poolse jongen die zijn eerste Heilige Communie ontving, en dat was voor iedereen heel vreugdevol.

  Daarna uitte St Rafael het verlangen dat hij ook dicht wilde verbonden zijn met onze gemeenschap. Ik zei dat de kapel reeds was toegewijd aan “Maria, Koningin van Vrede.” Hij zei hierop: “Ja, dat geeft de Heilige Maagd veel vreugde. Ook voor mij, zal het mij veel vreugde brengen om een plaats in deze kapel te hebben.” Hij zei ook dat ik moet praten over alles met een “goede priester.” Hij herhaalde nog eens om alles op te schrijven.

  Daarna zei hij dat hij terug zou komen. Dan verscheen voor St Rafael een kapel met een ronde koepel (St Pietersbasiliek?), die hij beschermde met zijn vleugels. Daarna werd alles vaag en was hij weg.

  Vierde verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  In de nacht van 15 op 16 augustus 1985 werd ik wakker om 2 uur ‘s nachts en zag ik St Rafael aan het voeteinde van mijn bed staan. Hij was gekleed zoals de vorige keer, in een sneeuwwit koorhemd. Alles was nog duidelijker dan ervoor. Een lichtstraal was rond hem. Hij gebaarde mij dat ik naar hem moest komen. Ik stond op. “Bid met mij!” zei hij. Hij knielde neer voor een klein missiekruis op de muur. Ik volgde zijn voorbeeld. Hij zei: “Als eerbewijs tot de vijf Heilige Wonden van mijn meester. We bidden zijn gebed.” Hij begon met: “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.” Hij boog diep als hij dit bad. Ik bad met hem mee. We baden traag en plechtig vijf Onze Vaders en vijf Glorie zij. Hij maakte opnieuw het kruisteken, buigde diep en stond recht.

  Daarna zei hij : “Zie me als de engel van God, mijn Schepper en Meester, derde in rang. Noem me Rafael.” Opnieuw sprak hij: “Vrede brengend in dit huis en huishouding.” Daarbij dacht ik aan de kinderen en hij gebaarde mij om hem te volgen. We waren onmiddellijk in de slaapkamer van mijn dochter. De engel Rafael wees met zijn rechterhand naar het bed en zei: “Zie, een engel van God beschermt haar.” Ik zag een engel die volledig in het wit was gekleed die bij haar bed stond. Zijn handen waren over zijn borst gekruist en zijn ogen naar beneden geslagen. De engel stond in een beschermende houding. Dan gingen we naar de slaapkamer van mijn zoon. Het was dezelfde scene. Rafael zei: “Je kunt dus zien dat de kinderen onder de bescherming staan van Gods engelen. Ze moeten niet bang zijn voor de toekomst wanneer ze Gods wegen bewandelen. Leer hen hun leven in de handen van mijn Meester te leggen.”

  Het volgende verwijst naar de vragen die een priester stelde en die in een gesloten envelop zaten. De envelop lag in een lade van mijn nachtkastje. St Rafael zei : “De Gods gewijde die vragen heeft omtrent zijn leven moet St Bernardus aanroepen, die een dienaar is van mijn Heer en Meester, en over zijn leven nadenken.”

  Daarna zei hij: “Kleed je aan in de volgende paar minuten.” Ik kleedde mij aan en zag dat hij er niet meer was. Toch bleef er nog steeds een wazig licht achter. Ongeveer vijf minuten later, wanneer ik juist klaar was met aankleden stond de engel Rafael, in het paars gekleed, aan het voeteinde van mijn bed en zei: “Dit is mijn boetekleed. Nu zul je de gruwelen van de wereld zien.” Dan stak hij zijn hand uit, die ik vastnam en zo verlieten we het huis.

  Over het gebeurde van die nacht kan ik het volgende vertellen. ’s Avonds wanneer ik naar bed ging, waren al de knopen aan mijn hemd. Ik trok een knoop van mijn linkermouw gedurende mijn vlug aankleden, die ik daarna in mijn borstzak stak vooraleer ik met St Rafael vertrok. Ik kwam terug, deed mijn kleren af en ging terug slapen.

  Terwijl ik mij de volgende morgen aankleedde vertelde ik mijn vrouw dat er een knoop los was gekomen en dat ik hem had bewaard. Ik nam de knoop uit mijn borstzak. Mijn vrouw was verbouwereerd toen ik nuchter zei dat ik was weggeweest met St Rafael!

  Er was licht buiten en we gingen in oostelijke richting. Onder mij zag ik verschillende landen, rassen en volkeren. Ik zag de gruwelen van de wereld en de mensen die, door hun daden, de oorzaak van het lijden van Christus waren. Dit lijden wordt veroorzaakt door : abortussen, ontucht, homoseksualiteit, heiligschennissen, oorlog, moord, geweld, vloeken, laster, pedofilie, enz. Ik zag hierbij het beeld van Jezus met een Hart die liefde uitstraalt, en dat niet aangenomen werd door de mensen. Christus huilde, dikke tranen vielen van Zijn wangen.

  Van de aarde kwam een verschrikkelijke stank voort. Het was dezelfde stank als zwavel en mest, een onbeschrijflijke stank. Hierbij zag ik een dierlijk figuur met een hoofd als van een bok, met hoorns. Zijn handen waren klauwen waarmee hij een zak met goudstukken vasthield. St Rafael wees naar deze figuur en zei: “Dit is de engel van verderf.” De mensen ontvingen hun goudstukken als beloning voor hun boze werken. Ik zag onschuldige kinderen die werden geslagen en seksueel misbruikt worden door volwassenen. In Nederland zag ik vijf kinderen die werden vermoord door abortus. In Japan was dit tien keer zoveel en in Amerika nog meer. Over heel de wereld zag ik mannen, en ook vrouwen die sliepen met mensen van hetzelfde geslacht, en lusten om elkaars lichamen. Ik zag ook Gods gewijde mannen en vrouwen, in priesterkledij of habijt, die ontrouw waren aan hun kuisheidsbelofte. Gedurende de dag vervulden ze hun priesterlijke of religieuze taken maar ’s nachts gaven ze zichzelf over aan het seksleven. Opnieuw zag ik Christus huilen zoals ervoor beschreven. 

  Door al deze daden die mensonwaardig zijn, kwam dezelfde stank naar boven. De angel van verderf stond lachend aan de kant en huilde als een huilende wolf. Dan veranderde de engel van verderf en werd ook een priester. Hij leek volledig normaal. Terwijl hij zich onder het nietsvermoedende volk mengde, moedigde hij hen aan slecht te doen onder het mom dat het goed was. Ik hoorde mensen vloeken en God lasteren. Ik zag ook mensen met een hoofdbedekking zoals een soort tulband op het Kruis van Christus stampen zodat het brak. Ik zag een vrouw in mannenkledij (lange broek). Ik zag ook een vrouw in een overall op een bouwterrein. Hiervan zei de engel vol afschuw: “De plaats van de vrouw in Gods schepping, zoals Hij het bedoelde, is om moeder te zijn in de huishouding en te zorgen voor haar kinderen, vol nederigheid en samen te werken in Gods schepping.” Hierbij zag ik een moeder met haar kinderen. Ze vertelde hen over de liefde van Jezus Christus.

  Plotseling kon ik niet langer toekijken naar het lijden dat Christus werd aangedaan. De engel hield dan zijn hand voor mijn ogen en troostte mij : “Je zult ook het goede zien dat nog in deze wereld leeft.” Dan kreeg ik een beeld te zijn van een groep mensen (de meeste waren vrouwen) die gekleed waren in rokken van halve lengte en hun hoofd was bedekt met een doek. Ze waren de rozenkrans aan het bidden. Een lichtstraal ging ervan uit naar het Heilig Hart van Jezus en hij lachte. Dan zei St Rafael: “Laat dit een voorbeeld zijn voor jouw gemeenschap, zet veel mensen aan tot gebed. Gebed en offergezindheid kunnen deze veroordeelde wereld bevrijden. Ga dikwijls op bedevaart.” Ik zag opnieuw mensen, en onder hen bevonden zich priesters die St Rafael had gewezen, die van goede wil waren en die hun leven hadden toegewijd aan God.

  Verder zag ik mensen die helemaal naakt waren, en die werkelijk niets hadden en die verschrikkelijk honger leden. Dit werd vergeleken met mijn eigen “rijkdommen” zoals mijn huis, mijn meubels, de voeding en drank, geld, kleding enz. Hierop zei de engel: “Doe zoals mijn Meester deed en deel met je broeders, zoals de ene die naakt naast je staat : kleed hem.” Dan zag ik een man die verschrikkelijk honger leed. “Voed hem. Dit is de wens van Mijn Meester en schepper van hemel en aarde; deel je aardse bezittingen met je broeders, de schepsels van Gods hand.”

  Daarna zag ik Jezus Christus op een troon zitten met Zijn handen uitgestrekt naar een processie van ontelbare kinderen, die in het wit waren gekleed. Direct na hun aankomst schaarden ze zich rond Zijn troon zoals kleine engelen. Ik herinnerde me hun gezichten. Het waren de geaborteerde kinderen. Daarna keerden we terug op dezelfde manier als dat we waren gekomen, naar mijn slaapkamer. St Rafael zei dan: “Zet alles op papier wat je hebt gehoord en gezien. Je kunt me nog vier keer verwachten en de laatste keer zal zijn wanneer de eindtijd er is.”

  Verder zei hij : “Vóór de eindtijd zal een decreet gegeven worden door de houder van St Petrus’ Stoel, Joannes Paulus II. Een tekst door jou opgemaakt, en de gewijde die jou leidt in de taal van de Heilige Kerk, wat voor jou een dode taal is (Persoonlijk dacht ik hier aan het Latijn).

  Het zal een tekst zijn betreffende het zegel van de levende God. Zoek ernaar in de Bijbel, onder de naam van St Johannes. Daarin staat dat de houder van St Petrus’ Stoel een 40 daagse vasten zal uitroepen, naar het voorbeeld van mijn Meester. Nadien zullen al diegenen die trouw zijn gebleven het sacrament van de biecht ontvangen, hun doopbeloften hernieuwen en daarbij de handoplegging van een priester ontvangen. De eerste die dit moet doen, moet degene zijn die op de Stoel van St Petrus heeft plaats genomen, Joannes Paulus II. Door deze handeling zal degene hier genoemd het zegel van de Heilige Geest ontvangen. Hij geeft dit door op dezelfde manier aan de kardinalen, bisschoppen en priesters. Dan zullen ook de gelovigen het zegel van de levende God ontvangen. Jij zult verder en uitgebreid geïnformeerd worden over wat moet gebeuren.”

  Aan het einde van de verschijning nam St Rafael het processie kruis in zijn handen, dat bedoeld is voor de bedevaart naar Heede (een klein dorpje in het noorden van Duitsland). Dit kruis staat in de hoek van mijn slaapkamer. Hij zei: “Het werk dat je doet is goed en brengt vreugde aan Mijn Meester. Blijf bidden en leg je leven in Zijn handen.” Plotseling dacht ik aan de pijn in mijn been en hij zei: “Bied het aan voor het lijden dat mijn Meester heeft gedragen.” Daarna zette hij het processiekruis terug op zijn plaats. Ik dankte St Rafael voor alles wat ik had gehoord en gezien en hij lachte van geluk. Hij bood heel diep voor het missiekruis aan de muur en zei: “Angelorum Domine.” Daarna werd hij vaag zichtbaar en verdween. Ik keek naar de wekker. Het was exact 5 uur. Ik deed mijn kleren uit en ging slapen.


  10-01-2012, 19:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland

  Eerste verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  Op een avond midden augustus 1984 kon ik, Wim Holtschlag, moeilijk in slaap geraken, maar uiteindelijk slaagde ik er toch in. Plotseling werd ik wakker omdat iemand me twee keer bij mijn voornaam riep. Ik was bang. Mijn eerste gedachte was dat er iets met de kinderen was, niettegenstaande ze me nooit bij mijn voornaam riepen, maar pa noemden.

  Toen ik opkeek, zag ik aan het voeteinde van mijn bed een wazige figuur. Zijn ogen (donkerbruin) en zijn halflang haar (goudblond) waren nogal duidelijk te zien. Deze figuur vroeg me om op te staan en met hem mee te gaan omdat hij me iets wilde laten zien. Ik stond op en nam zijn hand. Ik was niet ongerust of bang omdat er vrede van hem uitging. Ik dacht dat ik zou dood gaan en dat deze figuur mij kwam halen, maar ik was niet bang.

  Vanuit de slaapkamer waren we plotseling buiten en bewogen in westelijke richting. Buiten was het stralend mooi weer. Terwijl we op weg waren, maakte ik de volgende opmerking : “Wat een ongelooflijk mooi weer!” Ik kreeg als antwoord: “Jezus is gelukkig omdat het de dag is van het Heilige Sacrament.” Hij vertelde verder: “Het is ook de dag van de Heilige Maagd.” Ondertussen kwamen we aan op de plaats waar we moesten zijn. We waren op de grens van een helling. Links van ons stonden drie hoge bomen en wat verder nog twee. Ongeveer 200m verder zag ik een boerderij.

  Intussen liet de figuur die van in het begin mijn hand had vastgehouden, mijn hand los. Hij ging de helling naar beneden en ging door een ijzeren deur. Daarna opende hij de deur en wenkte mij om naar hem te komen. Ik ging ook de helling naar beneden en zag dat ze vol gras stond. Toen ik bij de deur stond vroeg hij me om binnen te gaan. Omdat de deur niet al te hoog was moest ik mij bukken. We gingen in een soort hal binnen. We gingen door een opening waarvan ik niet weet of het een deur was en ging binnen in een ruimte van ongeveer 80 m2. Plotseling werd ik mij bewust dat deze ruimte nuttig kon zijn als een kapel of een kerk. Thuis was ik druk bezig kerkbanken aan het maken, en deze zouden goed in deze ruimte passen. Er zouden twee maal vijf rijen kerkbanken staan, met voor iedere bank vier zitplaatsen, een middengang en aan de zijkanten twee gangpaden. Op het moment dat ik dat realiseerde zag ik het altaar dat ik heb gemaakt en die op het moment iedere zondag wordt gebruikt. Ik zag duidelijk de letters PX.

  De figuur kwam naar mij en stond naast mij. En ik vroeg: “Waarom 40 zitplaatsen?” Ik kreeg als antwoord: “Omdat deze ruimte dient voor eeuwige Aanbidding.” Mijn volgende vraag volgde: “Wat is de bedoeling van dit alles en waarom breng je me hier?” Ik kreeg als antwoord: “Omdat we in de nabije toekomst deze ruimte nodig hebben voor meer mensen.” Dan liet hij me nog twee ruimtes zien, waarvan ik op dat moment dacht: “Deze zijn bedoeld als slaap- en eetfaciliteiten.” Daarna werd ik gevraagd om buiten te gaan met hem. Daar stond ik naast hem en zag een lange rij van mensen komen. Sommigen knikten op een vriendelijke manier naar mij, terwijl anderen mij een schouderklopje gaven. Allen gingen ze binnen. Wanneer de laatste binnen was, werd ik ook gevraagd om binnen te gaan terwijl de figuur buiten bleef. Hij sloot de deur. Ik weet niet hoelang ik binnen was. Wanneer de deur terug werd geopend zag ik eerst de figuur. Hij was door licht omringd en ik zag dat de zon nog altijd scheen. Hij vroeg me om buiten te komen. Toen ik dit deed zag ik dat alles zwart was (zoals geploegd land). Zo ver ik kon zien was er geen gras en geen bomen meer, alles was zwart. Dan zei de figuur me : “Dit is het nieuwe begin. Dit betreft allemaal de nabije toekomst.” Hij wees naar de ruimte achter de deur en zei; “Dit zal het eerste toevluchtsoord zijn voor de mensen.”

  Opnieuw werd ik gevraagd om zijn hand vast te houden en terwijl we onderweg waren zei hij: “Schrijf alles neer wat ik je heb getoond en wat ik heb gezegd.” Mijn antwoord was : “Ik kan niet goed schrijven”, waarop hij antwoordde dat ik mij er geen zorgen hoefde te maken, dat alles in orde zou komen. Hij zei dat ik veel moest bidden en dat ik mijzelf moest trainen in gebed. Hij zei dat ik mij meer op God moest richten en wereldse zaken van mij moest afzetten. Ik moest niet bang zijn, enkel vertrouwen op Jezus.

  Ondertussen waren we terug thuis gekomen, in de slaapkamer. De figuur zei dat hij zou terugkomen. Ik ging slapen en hij ging weg terwijl ik in mijn bed kroop en ging slapen. De volgende morgen was ik heel moe als ik opstond en dat ik een rare droom had gehad.

  Ik schonk er verder geen aandacht meer aan en sprak er met niemand over; zelfs niet met mijn vrouw.

  Enkele weken later waren mijn vrouw en ik op bezoek bij kennissen die tot de Katholieke Gemeenschap in Haaksbergen behoorden. De man vertelde mij over drie duistere dagen en dat hij een bepaalde connectie met de sterren en planeten in het oog hield in verband met die drie duistere dagen. Deze plaats was bom en gas vrij. Plotseling kwam de droom of visioen in alle details terug in herinnering. Ik vertelde de man : “Ik ben daar al geweest.” Verwonderd vroeg hij me om alles te vertellen en mijn verhaal was identiek met alles dat hij wist over die plaats.

  Tweede verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  In de nacht van 13 op 14 juni 1985, deed een schouderklopje op mijn linkerschouder mij wakker worden. Wanneer ik opkeek naar het voeteinde van het bed zag ik opnieuw dezelfde figuur als in augustus 1984. Dit keer zag ik het veel duidelijker. Zijn gezicht was duidelijk te zien; het was het gezicht van een jonge man. Zijn leeftijd was ongeveer 25-28 jaar. Hij was groot en sterk. Op hetzelfde moment zag ik zijn kleed, dat crème kleurig (glanzende stof) was en hij glimlachte.

  Wanneer ik hem wilde vragen waarom hij zo gelukkig was, zei hij: “Je moet weten dat het vandaag de dag van het Gezegende Sacrament is en het Heilig Hart van Jezus.” Hij boog diep en met respect. Dan zei hij dat Jezus heel gelukkig is wanneer Hij geregeld bezoek krijgt in de Heilige Eucharistie. Ik beloofde dan om de Heilige Mis iedere vrijdag bij te wonen. Hij antwoordde: “Dat zal veel vreugde brengen aan het Heilig Hart van Jezus” Met de aankondiging van de naam “Jezus” boog hij altijd heel diep en respectvol met gevouwen handen. Nadien vroeg ik hem: “Is het goed wat we doen in onze geloofsgemeenschap?” Hij reageerde: “Heel binnenkort zullen jullie in jullie gemeenschap, die onder leiding staat van goede priesters, een vreugdevolle dag zien. Daarna, al het duidelijk voor je zijn dat het goed is door de handelingen van een vertegenwoordiger van Hem, die Hij zendt.” Dan zei hij: “Jullie zullen je onder de leiding van een goede priester stellen.” Daarom vroeg ik: “Bedoel je Vader (N.1) of…?” Vooraleer ik de naam van vader (N.2) kon zeggen zei hij: “De priester die nu in je gedachten is, is goed. Deze priester is geïnformeerd over de gebeurtenissen en staat dicht bij jullie gemeenschap.”

  Dan wilde ik hem vragen naar de situatie van een ernstig zieke jongeman. Zonder de vraag te moeten stellen kreeg ik het volgende antwoord: “Enkel door de handoplegging en het aanroepen van Jezus Christus’ naam zal deze jongeman genezen. Voeg je gebed erbij en dat van jullie gemeenschap en het zal zijn genezing versnellen. Het zou goed zijn als je door gebed je jezelf volledig zou toewijden aan je Schepper en dat je dit alles neerschreef. Ik zal spoedig terugkomen”. De figuur verdween traag uit het zicht en ging weg.

  10-01-2012, 12:41 Geschreven door Claudia  


  09-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De avondklok in de stad en de verwerking ervan 2/1/2012

  In een visioen zag ik een drukke stadsstraat die werd afgezet in het midden van een werkdag door mannen in zwarte uniformen en schilden, niet de gewone politiemannen.
  De mannen in zwart waarschuwden het publiek dat binnen het uur ze een strikte AVONDKLOK IN SECTOREN VAN DE STAD zouden opleggen en handhaven.
  Iedereen moest in hun werkplaats binnengaan of in het dichtstbijzijnde gebouw.

  Ieder die nog buiten zou zijn gedurende de avondklok RISKEERDE ZIJN LEVEN.

  Mensen die pauze hadden haasten zich vlug terug naar hun kantoorgebouwen.
  Anderen, die wisten dat ze het niet zouden halen om terug naar hun kantoren of appartementen te gaan voor de avondklok, probeerden de dichtstbijzijnde gebouwen binnen te gaan.
  Helaas SLOOT het management van vele gebouwen DE DEUREN VOOR VREEMDEN en liet enkel bekende bedienden en bewoners binnen.
  Wanhopige mensen liepen van deur tot deur, bonsden op gesloten deuren en smeekten om een toevluchtsoord te vinden voor de spoedig dode straten.
  Diegenen die binnen zaten waren bang om iemand binnen te laten, die later ongewenst of gevaarlijk zou bevonden kunnen worden door de mannen in het zwart.

  WANNEER DE AVONDKLOK BEGON, gingen de mannen in het zwart ieder gebouw binnen.
  De mannen brachten klaptafels, klapstoelen en laptops binnen en zetten TIJDELIJK VERWERKINGSCENTRA op.
  Iedere persoon in het gebouw moest in een rij gaan staan voor verwerking. Dit hield in dat de mannen in het zwart DE IDENTITEITSDOCUMENTEN INSPECTEERDEN en de naam en identiteitsnummers in de computer opzochten.
  De verwerkte mensen werden gescheiden in groepen, wachtend op verdere actie op verschillende locaties, sommige buiten de stad.

  DE VERWERKING NAM EEN HEEL LANGE TIJD IN BESLAG, tot diep in de nacht.
  Bedienden die kinderen hadden en huisdieren, waren ongerust over hun kinderen en huisdieren.
  De tijd van de avondklok WAS SPECIFIEK GEKOZEN OM MENSEN TE TREFFEN WANNEER ZE HET MINST KANS MAAKTEN OM THUIS TE ZIJN EN HET MEEST KANS MAAKTEN OM AFGEZONDERD TE ZIJN VAN HUN GEZIN.

  Naarmate de nacht vorderde zag ik mensen buiten, dood in de straten liggen, hun lichamen waren BEVROREN.
  Op een bank zat er een ouder koppel, hand in hand.
  Ze wilden niet leven in een dergelijke onderdrukkende maatschappij. Ze hadden ervoor gekozen om buiten te blijven en samen de dood tegemoet te treden.
  Binnen, beseften degenen die verwerkt werden hoe AMERIKA NIET LANGER MEER EEN LAND VAN DE VRIJEN EN DE MOEDIGEN WAS.
  Ze vroegen zich af HOE het Amerikaanse volk zo naïef had kunnen zijn om zo’n overname toe te laten.

  BID, BID, BID, DAT GOD HET LIJDEN VAN HET AMERIKAANSE VOLK ZOU VERMINDEREN.
  BID VOOR GODS BARMHARTIGHEID OVER ALLEN in de komende verdrukking.

  Profeet: anno domini - American seeër

  09-01-2012, 22:33 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Nieuwe Prijzen, de Nieuwe Manier van Betalen 3/1/2012

  In een visioen zag ik vrouwen in een rij staan om HUN ARTIKELEN TE KOPEN in een warenhuis.
  De getallen op de prijskaartjes deed iedereen versteld staan, en met verwarring reageren.
  Het was alsof aan de prijs van ieder artikel TWEE NULLEN WAREN TOEGEVOEGD op het einde.
  Met HYPERINFLATIE en dan de NIEUWE MUNT, hadden de klanten minder gevoel voor de echte waarde en kostprijs van een artikel.
  Wanneer de vrouwen naar de kassa’s gingen, was de term “kassa” een verkeerde benaming (Engels : cash register), omdat de MACHINES NIET LANGER CASH AANVAARDEN OF TERUGGAVEN.
  In plaats van cash te gebruiken, of betaal- en kredietkaarten om voor de handelswaar te betalen, gaven de klanten aan de kassa kleine FINANCIЁLE FLASH DRIVES (waarschijnlijk zoals sticks).

  GELD IS EEN GEMANIPULEERDE KUNSTMATIGE CONSTRUCTIE, gecreëerd door centrale banken voor hun eigen profijt, en gebruikt om andere banken, naties, en bevolkingsgroepen te versterken of af te zwakken.
  Hoe meer digitaal de geldtransacties gebeuren, hoe beter.
  Dit vermeerdert de macht van de centrale banken en hun samenwerkende banken exponentieel.

  Bereid jullie voor op een tijd wanneer de HET AANKOPEN EN DE BETALINGSMIDDELEN STRENGE BEPERKINGEN ZAL KENNEN.

  Profeet: anno domini - American seeër

  09-01-2012, 21:21 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De getatoeerde oudere met jongeren in rode shirts 2/1/2012

  In een visioen zag ik een oudere man met verschillende jongeren.
  De oudere had een transformatie doorgemaakt en leek jonger dan zijn leeftijd, dat over de 80 jaar was.
  Hij lachte trots, en was aan het opscheppen over zijn NIEUWE SET TANDEN.
  Zijn huid straalde kunstmatig alsof ze gemaakt was van een synthetische stof.
  Op zijn kin waren de woorden “NIEUWE WERELD ORDE” geschreven of getatoëerd.
  De oudere leek de jongeren te leiden die naast hem wandelden.
  Deze jongeren, jongens en meisjes, blanke en aziatische, zongen en jouwden voorbijgangers uit.
  De huid van deze jongeren straalde ook kunstmatig, maar op hun gezicht stonden geen zichtbare woorden.
  Deze jongeren droegen RODE SHIRTS, een type van uniform dat hun status en lidmaatschap aanduidde in een ELITE JEUGDGROEPERING.

  De oude beweging van de Nieuwe Wereld Orde heeft EEN VERJONGING en vernieuwing ondergaan.
  Het probeert er gezonder, jonger en meer aantrekkelijk uit te zien om beter de onoplettende te verleiden en aantrekkelijk te zijn voor de jeugd.
  De N.W.O. heeft een nieuwe adem, want recente wetgeving geeft hen meer macht en de mogelijkheid om ze af te dwingen.
  Toch is de N.W.O. een KUNSTMATIGE CONSTRUCTIE, NIET DOOR GOD GESCHAPEN.

  Het is getatoeerd, een ROBOT, EIGENDOM VAN EEN MACHT, maar EEN ANDERE DAN ZICHZELF.

  Net zoals HITLER deed met zijn HITLERJEUGD en MAO met zijn RODE GARDE, wil de Nieuwe Wereld Orde een GENERATIE VAN JEUGD omringen en versterken om de N.W.O. te belichamen en zijn codes te handhaven.

  Net als een tandarts tanden kan trekken en nieuwe maken, KUNNEN DE MENSEN EEN TIRANNIE VOORTBRENGENDE WETGEVING EN UITVOERINGSBEPALINGEN, WIJZIGINGSWETTEN EN BEPALINGEN maken en ze zelfs voor de hoogste rechtbank in het land brengen.

  Dit moet VLUG gebeuren, VOORALEER GEЁNSCENEERDE GEBEURTENISSEN DE STAAT VAN BELEG MOGELIJK MAKEN.

  BEGELEID EN BESCHERM DE JEUGD TEGEN ONGODDELIJKE MANIPULATIES EN INVLOEDEN.
  Geef kinderen een stevige basis van GELOOF, een onbreekbare verbinding met God door gebed.
  Help kinderen te herinneren vanuit het diepste van hun hart dat ze KINDEREN VAN GOD DE VADER ZIJN, IN GEZELSCHAP VAN ZIJN ZOON JEZUS.

  Profeet: anno domini - American seeër

  09-01-2012, 20:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn geliefde kinderen, jullie hebben een glorierijke toekomst voor jullie liggen 8/1/2012

  God de Vader : Ik ben de Koning van de hele schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. De hele Mensheid zal Mij, God de Vader, Schepper (van alles) en Allerhoogste Koning, eer bewijzen.

  Mijn dierbare dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun hemelse Vader in al Mijn Glorie, eer te bewijzen, is eindelijk heel dichtbij.

  De gebeden van Mijn geliefde kinderen, die nederige dienaren van Mij, zijn zielen aan het redden en veel van de mensheid tegen de duistere machten die de aarde bedekken.

  Zie, Ik zeg aan jullie allen, Mijn nederige volgelingen en diegenen die in Mij, de Schepper van de hele mensheid, geloven, verenig jullie. Jullie moeten jullie verenigen als één groep om Mij, jullie Vader, eer te bewijzen.

  BID NU IN EENHEID VOOR DE BEKERING VAN DE WERELD. De Heilige Geest werd door Mij over de hele wereld uitgestrooid op 10 mei 2011. Het heeft al zovele goede zielen een teken gegeven om Mijn woord te verkondigen.

  Nu dat de macht van Satan aan het verminderen is, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen als maar mogelijk is. DE ERGSTE AANVALLEN ZULLEN MIJN KERKEN EN AL DIEGENEN DIE MIJ, HUN HEMELSE VADER, EREN, TE VERDUREN KRIJGEN.

  Het geloof van Mijn kerk zal blijven verzwakken, maar het geloof van diegenen die voor Mij buigen zullen de geest van de goede Christenen overal beïnvloeden en hen dichter tot Mij brengen.

  Er ontwikkelt zich veel verwarring onder Mijn kinderen. Aan al diegenen die afgeleid zijn om tot Mij, de Allerhoogste God, te bidden, luister nu naar Mijn smeekbede aan de mensheid.

  Laat nooit iemand je afleiden van de waarheid van Mijn Heilig woord dat aan de mensheid werd gegeven om zielen te redden.

  LAAT NOOIT IEMAND JE ONTMOEDIGEN OF BELETTEN OM TE BIDDEN VOOR DIE ARME GEKWELDE ZIELEN DIE IN SATANS GREEP ZITTEN.

  Kinderen, verenig jullie als ÉÉN (groep), en bid een laatste keer om Barmhartigheid. JULLIE GEBEDEN BIEDEN MIJ DE HULP DIE NODIG IS OM HET GROOTSTE DEEL VAN DE MENSHEID TE REDDEN.

  Mijn dochter, jij bent de eindtijd-profeet die het meest zal lijden. Vanwege deze missie zul je DE LAATSTE VAN DERGELIJKE BOODSCHAPPEN IN HUN SOORT VOOR DE WERELD ontvangen en zullen ze het hoofddoel van Satan en zijn volgelingen zijn.

  ER ZIJN NU VELE PROFETEN DIE EEN HEILIGE MISSIE GEKREGEN HEBBEN MET MIJN INSTEMMING, OM DE MENSHEID TE HELPEN LEIDEN.

  Na je missie ZAL IK NIET IEMAND ANDERS STUREN OM MIJN BOODSCHAPPEN MEE TE DELEN OMDAT DE WERELD, ZOALS JE DIE KENT, VOOR ALTIJD ZAL VERANDERD ZIJN.

  Als de eindtijd-profeet, ZAL JE STEM EERST EN VOORAL AFGEWEZEN WORDEN DOOR GELOVIGEN. Want ze zullen zich tegen deze goddelijke boodschappen verzetten op een agressieve manier die je zal verrassen en je zal beangstigen, Mijn dochter.

  Satan zal die arme heilige zielen aanvallen als een middel om Mij te treffen. HIJ HEEFT REEDS DE HARTEN VAN GELOVIGEN VERBLIND VOOR DE WAARHEID.

  HIJ ZAL DE WAARHEID VERDRAAIEN IN DE GEEST VAN DIEGENEN DIE MIJ, HUN HEMELSE VADER EN MIJN GELIEFDE ZOON, JEZUS CHRISTUS, EER BEWIJZEN.

  Verheug je, echter, omdat ER AL VEEL BEKERING BEREIKT IS MET DE HULP VAN ANDERE VISIONAIREN EN PROFETEN IN DE WERELD.

  ZO VELE  CATASTROFALE GEBEURTENISSEN ZIJN AL AFGEWEND DOOR HUN WERK.

  Toch zullen EEN AANTAL KASTIJDINGEN DE MENSHEID BLIJVEN OVERKOMEN OM DE NATIES TE ZUIVEREN.

  Mijn dochter, de macht van de slang zal spoedig verpletterd worden. Dit is waarom Mijn kinderen de toekomst niet moeten vrezen. Mijn geliefde kinderen, jullie HEBBEN EEN GLORIERIJKE TOEKOMST VOOR JULLIE LIGGEN.

  Al wat je moet doen is bidden voor jullie broeders en zusters en VOLLEDIG OP MIJ VERTROUWEN.

  Hoewel de Waarschuwing, die spoedig en onverwacht zal plaatsvinden, zielen zal redden is toch NOG VEEL GEBED NODIG.

  De gebeden die Ik nu aan jullie vraag te bidden zijn SPECIAAL VOOR JONGE MENSEN IN IEDER DEEL VAN DE WERELD.

  Dit zijn de kinderen die verstrikt zijn in de boze leugens die het werk zijn van Satan. Dit zijn de kinderen die veel van hun tijd doorbrengen in valse afgoderij en leven in een schijnwereld.

  Zij hebben jullie gebeden het meest nodig.

  Verenig jullie, kinderen.

  Leg je verschillen opzij.

  Leg je trots af.

  Val neer in liefde en nederigheid voor Mij om Mij de genaden te vragen die je nodig hebt.  

  Deze genaden zullen jullie ziel vervullen met de Heilige Geest. Enkel dan zullen jullie gebeden gehoord en verhoord worden.

  Jullie geliefde Hemelse Vader

  God, de Allerhoogste

  09-01-2012, 19:44 Geschreven door Claudia  


  08-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3591 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 3/01/2012

  Lieve kinderen, kniel in gebed. Vertrouw op Jezus en alles zal een goed einde kennen. Ik vraag jullie dat jullie de vlam van jullie geloof brandend houden en dat jullie overal zoeken om te getuigen van Gods liefde. Jullie stevenen af op een toekomst van grote beproevingen. Leef, met het oog op het Paradijs. Enkel daartoe werden jullie geschapen. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie naar Mijn Zoon Jezus brengen. Wees volgzaam. Wat er ook gebeurt, verlies de hoop niet. Same zal de angst en pijn van een veroordeelde kennen. De pijn zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Wees niet ontmoedigd. Wie met de Heer is zal winnen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  08-01-2012, 17:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deel Mijn Hart onder jullie - Susan O'Marra - 9/12/2011
  Boodschap van Susan O’Marra : boodschap van Jezus in 3D.

  Mijn Volk, Deel Mijn Hart onder jullie. Ik wil dat jullie Mijn Hart delen. Ik wil dat jullie niet enkel praten over wat jullie weten van de studie en het verwerven van kennis, maar Ik wil ook dat jullie deel hebben aan Mij en te delen met elkaar wat jullie van Mij ontvangen. Ik ben het Levende Woord en Ik leef onder jullie, en ook in jullie. Maar er wordt nog niet genoeg van Mijn Hart gedeeld met anderen of los gelaten onder jullie. Dit moet veranderen. Ik zal een diepere ontevredenheid naar voor brengen dat je eerst van streek zal brengen, maar dit zal zorgen dat je nog dichter tot Mij nadert, en dat je de diepere zaken uitzoekt die in Mijn Hart liggen, zaken waarvan Ik wens ze met jou te delen. Ik heb gewacht om ze met jou te delen en jou de nieuwe diepere dingen in Mijn Woord te tonen. Het is tijd om de elementaire zaken te verlaten en te beginnen met het vlees en het brood, en de olie en de wijn van Mij te nemen. Ik heb een feest dat klaar staat voor jou om aan deel te nemen. Maar je moet er meer naar verlangen dan je huidige comfort en levensstijl. Je moet het samen willen en delen met anderen en erdoor groeien, zodat jij erdoor begunstigd wordt.

  Dit natuurlijk comfort en de levensstijl die je dagelijks leeft zal veranderen, en veel op aarde zal herschikt worden. De Tijd zelf is veranderd en waar je nu je vertrouwen in stelt om te overleven (zekerheden) zal er niet altijd zijn, want Ik heb besloten om een correctie op de baan van de aarde door te voeren in deze tijd. Je weet het, want Ik heb je deze zaken verteld, maar velen luisteren nog altijd niet en ze laten zich meedrijven in hun routines. Geen uitstel meer, zeg Ik, stel het dichter tot Mij komen niet uit in deze tijd! Zoek de uitgelezen (heerlijkste) delen van Mijn Woord en zoek ze uit om het verlangen in je hart volledig te voldoen, want Ik alleen kan de verlangens in je voldoen. Al wat je zoekt en al wat je vandaag wilt bereiken zal veranderen als Ik verder de dingen herschik. Versterk jullie hart en geest in Mij. Omgord de lendenen van jullie geest en maak jullie hart klaar voor sterke bezoeken die van Mij zullen komen. Want Ik zal sterker komen en Ik zal niet langer meer verborgen zijn. Ik zal Mij aan jullie openbaren! Ik ben gekomen om alles wat de Vader deelt met Mij, met jullie te delen. In Mijn Huis is er geen gebrek of vrees of wanhoop of iets wat geen vrucht voorbrengt. Nee, in Mijn Huis is er Leven, is er Waarheid, is er Hoop, en is er Geloof. Ik heb het voor jullie voorbereid. Ik zal het nu aan jullie tonen, en modelleren in jullie hart en geest. Dan zal Ik het onthullen door jullie heen, en het door jullie bouwen, want jullie zoeken Mij allen. Ik zal Mijn Huis onthullen zodat alle mensen het zien. Als jullie groeien, zullen jullie allen ook omgevormd worden in een groot Licht op aarde, en een groot Signaal worden voor de inwoners van de Aarde, en onthullen dat Ik Ben in hun midden is. Ik zal dit doen, zelfs als Ik jullie opnieuw vorm, in de komende dagen die zich voor jullie zullen ontvouwen.

  Jullie moeten je meer verzamelen en luisteren naar wat Mijn Geest zegt aan jullie hart, want Ik zal vlug over de aarde bewegen. Wees niet afhankelijk van jullie eigen middelen en op de wijsheid van jullie geest, want dat zal jullie in de steek laten als Ik op aarde beweeg. Want hetgeen dat Ik doe zal niet gekend zijn voor jullie geest, of zelfs begrepen door jullie geest. Maar hetgeen dat Ik tot jullie geest zeg, zal met Mij overeenstemmen, en dan zul je met Mij in eenheid bewegen. Zorg ervoor dat je denkt dat je staat (nederigheid), want als je in je eigen kennis staat, dan zul je zeker voor alles vallen. Ik zal niet bewegen zoals de mensen denken dat Ik zal doen. Ik zal bewegen zoals Mijn Vader wil dat Ik doe. Datgene dat de Vader voor jullie tijd heeft voorbereid is niet allemaal geopenbaard aan de mensen, want de verborgen zaken zijn voor jou, voor Mijn Volk om uit te zoeken. Wat er voor jouw dag is onthouden zal zich ontvouwen temidden van de veranderingen die bepaald zijn voor jullie tijd. Ik heb je vele keren verteld, meet de veranderingen niet die je ziet gebeuren en probeer vervolgens niet de tijd in de veranderingen te passen, want dan zul je Mij volledig missen. Je moet nog meer leren van Mij, en als je dit doet, dan zal Mijn Wijsheid je leiden in Mijn exacte voetsporen voor jou, en als je hen uitloopt, dan zul je niet alleen de tijd begrijpen, maar ook de koers die moet gevolgd worden. Mijn schapen horen Mijn Stem, en zij zullen Mij volgen, maar zullen jullie de zorgen van de wereld en de zaken waar jullie op betrouwen je laten weglokken van Mijn Raad die je dieper roept? Velen zoeken kennis, maar het zal je niet in leven houden als het niet van Mij voortkomt.

  De verlangens van natuurlijke zaken moeten niet meer binnenkruipen, maar je moet ze in de plaats daarvan uitdrijven. Drijf ze uit met Mijn Aanwezigheid, en Mijn Woord. Zoek om de diepten van Mijn Hart te kennen, en pas die zaken toe dat Ik tot jullie zal spreken, zodat jullie kunnen staan in dit uur dat zich zal ontvouwen. Groot zal de angst zijn bij diegenen die niet bij Mij zijn aangesloten, die niet verbonden zijn met Mijn Hart, en die niet eten van de dingen dat Ik hen iedere dag geef. Kijk niet meer naar de zorgen van de mensen, of het proberen de mensen te behagen en hun gunsten te winnen! Het is tijd om de Mijne te winnen! Het is tijd om Mijn Hart en Geest te kennen! Zoek Mij! Jullie moeten een onverzettelijk gezicht trekken om de koers aan te houden die voor je is, maar weet dat als je dat doet, het geen beproeving zal zijn, of zelfs een last om dat te doen, nee, het zal een genot zijn! Want Ik ben het genot van allen die hun hart op Mij hebben gesteld. Naarmate jullie hoger stijgen in Mijn Hart, in Mijn Aanwezigheid elke dag, zullen jullie in Mij opgaan. Ik zal jullie zelfs nog meer vullen met Mijn Leven, Ik zal jullie vrijelijk te drinken geven, en het zal door jullie en uit jullie stromen. Mijn Hart zal uit jullie stromen. Mijn Geest zal uit jullie stromen. Mijn Leven zal uit jullie stromen. Mijn Vrede zal uit jullie stromen. Mijn Vader, zal ook uit jullie stromen. Want Ik heb gezegd, als ze Mij in jullie zien, dan zullen ze Mijn Vader in jullie zien. Mijn Geest zal jullie te drinken geven en jullie Mijn Hart tonen en al Mijn intenties aan jullie openbaren. Ik weet wat Ik aan het doen ben. Jullie moeten goed gebruik maken van jullie tijd, want een grote verandering staat jullie te wachten. Ik zal jullie leren, en jullie zullen lichter worden met iedere nieuwe dag. Zoek daarom Mijn diepten, en jullie zullen over voldoende licht beschikken voor jullie stappen.

  1 Kor 2:15-16 (NBV) :
  Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

  08-01-2012, 16:07 Geschreven door Claudia  


  07-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid voor de onderdrukten, maar ook voor de onderdrukker... 1/1/2012

  Profeet : Pelianito

  Maleachi 3:5 : Dan kom Ik naar u toe om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de leugenaars, degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die Mij niet vrezen – zegt de heer van de machten.   

  “Mijn kind, denk je dat Ik doof ben voor de kreten van de onderdrukten? Ik zeg jullie Ik ben het niet! Iedere traan werd geteld en diegenen die de onderdrukkers zijn zullen de pijn van elke traan voelen in hun eigen hart. En dit oordeel is zowel barmhartig als rechtvaardig. Want de onderdrukker zal tijd gegeven worden om zich te bekeren van zijn zonde, maar als hij zich niet in mijn barmhartigheid gooit, dan zal zijn rechtvaardige straf onverbiddelijk zijn, volgens zijn misstap. Mijn kinderen, laat je gebed niet verminderen! Bid voor de onderdrukten, maar ook voor de onderdrukker. De onderdrukten zal Ik belonen en troosten op ondenkbare manieren, maar Ik stel geen behagen in een verstokt hart dat oordeel over barmhartigheid verkiest. Wees vertegenwoordigers van mijn barmhartigheid en bid zonder ophouden-vooral voor diegenen die mijn barmhartigheid het meest nodig hebben.”

  “O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Red ons van het vuur van de Hel. Breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meest nodig hebben.”* Jezus, sta de verdrukten bij en verleen de verdrukker de genade van bekering. Jezus we vertrouwen op U. (*Fatima gebed)

  07-01-2012, 21:50 Geschreven door Claudia  


  Archief per maand
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011

  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • levend geloof 8
 • levend geloof 7
 • levend geloof 6
 • levend geloof 5
 • levend geloof 4
 • levend geloof 3
 • levend geloof 2
 • levend geloof

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wedstrijdvissen
  www.bloggen.be/wedstri

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!