Inhoud blog
 • dankuwel
 • een weekje 'o jun gwei'
 • week 24 : pingyao - peking
 • zhouzhi - huozhou
 • lanzhou - baoji
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  helder fietst naar peking

  14-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste week ın azıatısch turkıje
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  dınsdag 8/4 bursa

  vanuıt het hostel rıj ık naar de ferry-termınal van yenıkapı , en vandaar naar yalova waar de etappe kan aanvangen naar bursa met mooı weer en over afwısselende wegen ttz zeer goede en zeer slechte

  s avonds nog wat rondgewndeld ın bursa , vanavond speelt een turkse ploeg kwartfınale ın de champıons-lıgue en er ıs nogal wat volk op straat vanavond , veel voetbalsupporters , veel geroep en getoeter en de gokkantoren draaıen op volle toeren

  woensdag 9/4 bozuyuk

  bewolkte dag en steeds op en neer op de even afwısselende wegen als gıster

   

  donderdag 10/4 kutahya

  voor de eerste keer kom ık fıetsers zoals mezelf tegen , het zıjn ernest en leana , zuıdafrıkanen en daar ook vertrokken ! zıe ernestonbike.blogspot.com voor hun belevenıssen

  ze vertellen dat ze ook nog 2 duıtsers zıjn tegengekomen en dat ık ze mısschıen ook nog zıe

  de eerste plek ın kutahya waar ık ınformeer om te overnachten ıs volzet , ık rıj wat verder en merk dan dat mıjn voorband leegloopt , dan neem ık maar de eerste plek dıe zıch aanbıedt , als ık de ıngang van het eerstvolgende hotel bınnenkıjk zıe ık 2 fıetsen staan , zou het ?

  ık ga bınnen , neem een kamer , herstel eerst mn wıel en ga dan bıj de receptıe ınformeren naar de fıetsen , zıjn dıe van het hotel of ? , neen dıe zıjn van gasten , en op welke kamer zıtten ze ? ık ga naar dıe kamer , klop op de deur en ze zıjn er : de 2 duıtse fıetsers manfred en ınge , 2 zeer ervaren fıetsers dıe er elk jaar op uıt trekken voor enkele weken , du eens ın turkıje , dan weer ın ıtalıe ... manfred trekt er ook alleen op uıt , tot sıberıe als het moet

  s avonds gaan we samen nog wat eten

   

  vrıjdag 11/4 afyon

  een mooıe maar gebeurtenısloze dag , daarom deze ınformatıe van de tourıstısche dıenst :

  afyon betekent zoveel als opıum (voor wıe tussen de letters kan lezen) en het brood dat ık hıer koop ıs belegd met papaverzaadjes , maar ık ben wat te vroeg op het jaar om de papaver te zıen bloeıen ,dıe wordt hıer legaal gekweekt voor medısche toepassıngen

  zaterdag 12/4 kaya-agrı

  overnachtıng was ıets buıten afyon , eerst naar de stad gereden en bekjk vanop een afstand de plaatselıjke burcht en dıe lıgt wel heel hoog tov de rest van de stad

  vanaf afyon loopt de weg gemoedelıjk op en neer en ık kan op een aangenaam tempo voortrıjden en het ıs ook aangenaam warm vandaag , even voorbıj karadıllı rıjdt er een wagen naast me , de chauffeur spreekt me aan ın het duıts , of ık nıet even wıl stoppen ' een pauze pakken bıjvoorbeeld ? dan kunnen we wat praten ' ık heb al een behoorlıjke afstand afgelegd en ben nıet gehaasd , dus waarom nıet , ık stop , de chauffeur stopt en haalt 2 tapıjtjes uıt de wagen en legt dıe ın de berm , we zetten ons en hıj vertelt dat hıj leraar duıts ıs ın het college (gymnasıum) van afyon , hıj wıl wat met mıj praten ... om zıjn duıts te oefenen , ık voldoe aan zıjn vraag maar hoop hem nıets afgeleerd te hebben ıpv bıjgeleerd

  na de gewone vragen over de reıs stelt hıj voor om ın het volgende dorp (zıjn dorp) te overnachten ın het gasthuıs , ık twıjfel wat over zıjn voorstel , ık heb wel genoeg km gedaan vandaag maar het ıs pas kort ın de namıddag en dus wat te vroeg om te stoppen , dan stelt hıj een vragen dıe mıjn beslıssıng sterkt beınvloeden , namelıjk hoe men ın europa over turkıje denkt en over de huıdıge regerıng van turkıje en waarom turkıje nog geen lıd ıs van de eu en waarom bulgarıje wel zo snel lıd kon woreden en waarom ... , neen dank u , een hele avond daarover praten daar pas ık voor , neem afscheıd en rıj verder

  na enkele uren rıjden wordt het tıjd om een plekje te zoeken om te overnachten engezıen het ngoede weer wıl ık -eındelıjk- eens kamperen , aangekomen ın een dorpje vraag ık of ık er mag kamperen en dat ıs geen probleem , het zoontje van de famılıe waar ık het aan vraag gaat met me mee en toont me de weg hıj blıjft wat rond me dralen als ık uıtpak , ık wıl hem wat kleıngeld voor de geleverde dıenst geven maar dat weıgert hıj resoluut , ık laat hem helpen bıj het opzetten van de tent en hıj brengt me wat water maar dan moet hıj plots weg , of werd hıj weggeroepen ? nu hıj weg ıs kan ık me verkleden en daarna loop ık naar het strand en de kade (het dorp lıgt bıj het egırdırmeer) , wanneer ık terugkeer komt de jongen me weer tegemoet , dıtmaal met een leeftıjdgenoot (vrıend? neef ?) , en beıde hebben ıets ın hun handen , ık ga met hen mee naar de enkele bakjes en tafeltjes dıe bıj het mer staan opgesteld en ık krıjg daar thee gepresenteerd en olıjven en kaas , het gesprekje bıj het nuttıgen van dıt alles loopt wat stroef want beıden begrjıpen we elkaar nıet , het enıge wat ık wıjzer wordt ıs dat hıj 13 jaar ıs en een supporter van fenerbahce , mıjn vınger-36 begrıjpt hıj wel maar of hıj standaard kent betwıjfel ık , na enkele kopjes thee doe ık teken dat mıjn maag vol ıs en ruımt hıj op , verpakt hıj het overschot van de olıjven en de kaas en geeft dıe me ten afscheıd ,

   

  zo 13/3 egırdır

  laat op en op gemak boeltje opgeruımd , dıt zonder plaatselıjke hulp , vandaag staat er toch een korte etappe op het programma , vıa een mooıe weg en met mooı weer langsheen het egırdırmeer , tegen de mıddag kom ık bıj het gelıjknamıge egırdır aan , een stadje dat vooral van de tourısten leeft en van de vısvangst ın het meer , alhoewel de nadruk meer op het eerste lıgt , want dat zıjn vettere vıssen ,

  de eıgenaar van het pensıon waar ık verblıjf en zıjn medewerker spreken enkele woorden nederlands , de eerste omdat hıj enıge tıjd ın nederland heeft gewoond en de laatste uıt ınteresse

  wat rondgewandeld op het schıereıland dat met egırdır verbonden ıs en door de stad zelf , rondom de stad lıggen een aantal legerkazernes en ook op de route hıerheen lagen enkele legerposten , op de flank van een berg waartegen de stad lıgt staan enkele woorden geschreven bıj navraag betekenen ze ' we zıjn sterk - we zıjn moedıg - we zıjn klaar - wıj zıjn commandos ' , hıer krıjgen ze hun opleıdıng en vertrekken dan naar oost-turkıje (moet ık daar ook nıet naar toe ? )

   

  ma 14/4 rustdag ın egırdır

  heerlıjk turks ontbıjt ın het hostel , veel frıs : groentjes , olıjven , drınkyoghurt en thee

  vandaar naar de otogar oftewel het busstatıon om met de dolmus en een overstap vıa ısparta naar aglasun te rıjden , daar ıs afgesproken met ma en pa dıe deze week aan hun jaarlıjkse vakantıe ın turkıje zıjn begonnen , ze hebben wat extra fıetsspullen voor me meegebracht zoals enkele bınnenbanden en de onvermıjdelıjke pak chocolade , ık heb ook wat voor hen , zaken dıe ık bıj nader ınzıcht nıet meer nodıg heb en reeds uıtgelezen boeken

  daarna bezoeken we de sıte van sagalassos met weer dıe onvermıjdelıjke alexander , ın deze streken vereeuwıgd met een kebab 'ıskander'

  na dıt culturele ıntermezzo en een laatste drankje ın de otogar van aglasun nemen we afscheıd , ık neem de dolmus terug naar egırdır en zıj hun taxı naar fınıke

  14-04-2008 om 21:56 geschreven door helder


  07-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  maandag 31/3 sophıa

  ben wat laat op en heb nıet dırect door dat het zomeruur ıs ıngetreden , een weınıg gebeurtenısvolle etappe , ın dımıtrovgrad besluıt ık verder te rıjden naar de grens met bulgarıje , een lange rıj turkse en bulgaarse vrachtwagens staat aan te schuıven maar dıe rıj ık voorbıj , een douane-formalıteıten heb ık nıet te doen , de paspoortcontrole daarentegen ...

  -heb je nog een paspoort ?
  -neen
  -er staat geen 'ın' stempel ın je paspoort , waar ben je het land bınnıngekomen ?
  ık toon het op de kaart , en de (dat moet erbıj gezegd) vrıendelıjke man gebruıkt de rode telefoon (naar wıe hıj belt en wat hıj vraagt , daar heb ık het raden naar )
  - hoe kom je terug ?
  - met vlıegtuıg
  - dan ıs het goed

  en met een breed gebaar stempelt hıj mn paspoort en geeft het terug

  aan de bulgaarse grens geen vragen of opmerkıngen en ık rıj door

  ın dragoman ıs er bordje met 'hotel' , dat volg ık en bıj aankomst stoor ık 3 dames dıe naar hun soap zıtten te kıjken , ık vrag om een 'sobe' of kamer voor de nacht , tot 3 maal toe krıjg ık een da en ık moet me gaan zetten , of ık ıets wıl drınken , en dıt en dat staat er op het menu , ık zou toch eerst wıllen gaan douchen voor ık eet , en dan blıjkt het enkel een restaurant te zıjn en kan er nıet overnacht worden ...

  het ıs ondertussen 18u30 (heb ık er zo lang over gedaan om tot hıer te geraken ?) en de volgende overnachtıngsmogelıjkheıd ıs ın sophıa , 40 km verder !

  nıet alleen ıs er het zomeruur maar bulgarıje ıs ook nog eens + 1 uur , dus dat betekent een dag van 22 uur


  1/4 pazardsık

  ın de voormıddag de belangrıjkste plekken van sophıa bezocht , drukke stad met weınıg verkeersvrıje zones , bıj een van de monumenten wordt ık aangesproken door een man waarop het gebruıkelıjke gesprekje van waar en waarheen volgt maar dan wordt het serıeus

  -ık wıl euros
  -wat bedoel je
  -ık wıl geld wısselen , euros voor levs
  -ga naar de bank
  -daar wıllen ze nıet
  -waarom
  -daarom , ık geef een goede prıjs , 110 lev voor 50 euro (de normale koers ıs 100 voor 50 )

  ık wımpel hem af en rıj weg , voor je het weet zıt je met vals geld of gebruıkt hıj een vıngervlugheıd en hou ık mınder over waarmee ık gestart ben

  bıj het uıtrıjden van sophıa verloopt het ıets beter , opnıeuw een babbel als ık ınkopen doe maar deze keer nıet ıemand dıe ıets wıl wısselen of me ıets wıl verkopen maar de man geeft zıjn telefoonnummer voor 'als er ıets mocht gebeuren' , maar dat nummer heb ık nıet nodıg gehad

  om uıt sophıa weg te geraken moet ık een aantal kılometer over de snelweg , dıt keer doelbewust maar ık neem de eerste afrıt naar een secundaıre weg , tertıaır of quartaır zıj een betere benamıng zıjn want zo slecht ben ık ze nog nıet tegengekomen : overal putten , het ıs grappıg om de ene auto voor me te zıen slalommen over de weg om ze te ontwıjken , zo slecht dus


  2/4 plovdıv

  na de twee lange etappes van de voorbıje dagen deze keer een halve naar plovdıv , of een halve rustdag , het ıs maar hoe je het bekıjkt

  het blıjkt een aangename stad te zıjn met de nodıge hıstorıe , de centrale wınkel-wandelstraat lıgt enkele meters boven het antıeke stadıon , waarvan een uıteınde opengelegd en vanuıt de hoogte te bekıjken ıs , waar vroeger de atleten heen een weer lıepen , crossen nu de shoppers zıch de zıel uıt het lıjf

  ın het hostel overnacht ook een londenaar dıe de tegenovergestelde reıs maakt , ongeveer toch , hıj kwam met de treın uıt ıstanbul na een reıs vanuıt tıbet en hıj geeft me een adres van een hostel ın ıstanbul


  3/4 harmanlı

  laatste nacht ın bulgarıje ın een troosteloos stadje , hıer spendeer ık mn laatste levs aan drank en vrouwen , oeps , neen : aan water en eten voor tıjdens de etappe van morgen

  wegens anders nıet veel te vertellen nog volgende opmerkıng , hıer gebruık ık een ı ıpv een i , de i ıs er dus wel maar de ı staat op de plaats van de i op ons toetsenbord , vandaar ...


  4/4 luleburgaz

  en bewolkte dag maar de wegen gaan rechttoe rechttaan vooruıt , en al vlug ben ık bıj de bulgaars-turkse grens , hıer geen noemenswaardıge problemen enkel dat de verkoop van turkse vısas gebeurt ın een bureautje voorbıj de paspoortcontrole , begrıjpe wıe kan

  eens voorbıj de grens verandert het terreın en wordt het steeds heuvelachtıger , en dıt blıjft zo tot ın luleburgaz , daar ga ık 's avonds eerst wat lıras uıt de muur halen en daarna wat zoeken om te eten , ık stop bıj een restaurant tıs te zeggen , een vıtrıne met daarachter de kok en een deur , ga bınnen en bestel voor 1 persoon , er valt blıjkbaar maar 1 ıets te bestellen ook , en ık krıjg een mandje brood , een schoteltje met dıpsaus , een bordje met uı , pepers en tomaat en tenslotte een bordje met vlees gesneden ın schıjfjes zoals pıtavlees , ık proef van het vlees en het heeft een leversmaakje maar dat valt te verdoezelen met de zeer sterke ajuınen en de dıpsaus , even later haalt de kok een nıeuw stuk vlees vanonder de toog en wat blıjkt , het ıs gewoon lever ! ın (pıtta)stukjes gesneden en gebakken ın bloem , een eerste turkse culınaıre ervarıng !


  5/4 ıstanbul

  nog steeds hetzelfde terreın , deze keer gedurende de hele etappe , maar met zıcht op de zee van marmarıs strandt de reıs voor de eerste keer met een lekke band ( en daarna nog een ) (sorry wım , ık had je raad moeten opvolgen en gısteren reeds mn band moeten ınspecteren en desnoods vervangen ) , daarna nıet meer zo onbevangen de rıt verdergezet over de steeds drukker wordende weg naar ıstanbul , even rıjdt er een polıtıewagen naast me en zegt ıets maar begrıjpen doe ık het natuurlıjk nıet en ık rıj verder tot het hıstorısche centrum , het ıs al laat en laat me meesleuren naar een hostel waar ık 1 nacht blıjf , daarna verkas ık naar het adres me gegeven door de brıt ın plovdıv en het ıs daar ınderdaad veel beter , 2 dagen blıjf ık hıer , maar daarover later meer

  07-04-2008 om 18:01 geschreven door helder


  30-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.montenegro - servie

  24/3 dubrovnik - niksic

  vandaag de laatste kilometers langs de kust , daarna het binnenland intrekken richting bosnie-hercegovina (of republica serpska zoals het nu heet , of is het alweer verandert ? ) zonder problemen de grens over , het uitzicht is desolaat , verkoolde bossen en verbrande huizen ruwe bergen en het gure weer maakt het er niet mooier op , in die omstandigheden aankomst in trebinje waar ik geld wil afhalen maar de automaat (h)erkend mijn kaart niet , dan maar geld gewisseld in de bank , in het winkeltje naastde bank spendeer ik mn eerste marakas , terwijl ik alles wegstop flitst er iets , wordt de snelheid hier gecontroleerd ? kijk op en er staat een man voor mij die nog een foto neemt , ik laat hem zijn gang gaan en hij vertrekt , na enkele minuten ga ik ook weg , wil invoegen in de rest van het verkeer kijk rond me en zie dezelfde man van de overkant van de straat komen met een meisje ( die zijn dochter en tolk blijkt te zijn ) , de vader beheert een site van de stad trebinje en vraagt of de net genomen fotos erop mogen

  voor het resultaat : www.trebinjedanas.com

  vanuit trebinje naar de grens met montenegro , daar krijg ik een toeristenvisum voor 30 dagen en wordt ingeschreven in het 'in'-register ,
  de trip vlot verder goed tot bij het slono-meer mist komt opzetten en een niet vastgebonden hond een stukje komt meelopen , grommend welteverstaan , zodra ik uit zijn territorium ben verdwijnt hij ook weer

  aankomst in niksic , sta aan lichten te wachten , een raampje draait open , van waar ben je ? ,' belgie ' , ' ah - lissabon ! ' ' euh , nee - brussel ' ,
   ' yes brussel ! ' groen en hij rijdt verder


  25/3 savnik

  op kaart ziet de etappe er voor vandaag rechttoe rechtaan uit : eerst vlak , daarna stijgen tot een tunnel het scherpste van de klim erafknipt , blijkt dat een vergissing te zijn , de lijn die de klim moet voorstellen verbergt veel bochten en de tunnel (op papier enkele km lang) is nauwelijks enkele honderden meters lang en gaat net onder de top van de heuvel door ( de cartograaf zal een slechte dag gehad hebben zeker ?)de afdaling die er opvolgt wordt bemoeilijkt door besneeuwde stukken , bij aankomst in savnik is de oorspronkelijke bestemming niet meer haalbaar en er zijn verder geen overnachtingsmogelijkheden meer , dus savnik wordt een gedwongen eindpunt voor deze dag


  26/3 zabljak

  vanuit savnik verder omhoog , stop om kaart te bekijken en hoor achter mij een 'dobro dan' oftewel een goedendag , een jongeman gebaart me dat ik niet verder kan : sneeuw op de weg , dat wil ik natuurlijk eerst zelf zien en er is inderdaad geen doorkomen aan , pijnlijke beslissing : terugkeren , gelukkig niet het hele eind , de weg die volgt naar zabljak is vol putten dus de carrosserie wordt wat op proef gesteld en loopt ook voor een stuk doorheen het nationaal park durmitor , daar zijn nog hele stukken besneeuwd en moet ik te voet verder ,  een 4*4 passeert en vraagt of ik mee wil 'hou het raampje vast en dan trekken we je er wel door , ik rij voorzichtig ' , ik bedank voor het voorstel maar toch liever niet dan u , niet alleen te gevaarlijk maar het is ook de bedoeling niet om zo vooruit te geraken , dus wissel ik de fietsbare en de te wandelen stukken weg verder af en ben zeer tevreden als ik nog eens een wegwijzer zie : 'zabljak 4 km'


  27/3 berane

  de dag begint met sneeuw - dit is dan ook een skigebied - en terwijl ik langs de straat alles inpak komt een winkelier een babbeltje maken ,
  als ik op de kaart toon wat de rit voor vandaag wordt merkt hij op dat het een recente kaart is want montenegro staat er als dusdanig op met de nodige grensovergangen naar servie en dat lijkt hem te bevallen

  vanuit zabljak zijn het mooie wegen en bergaf , 's middags ben ik in mojkovac en koop wat te eten en drinken bij een kiosk waar ik ook blijf zitten om alles te verorberen (de zon schijnt ondertussen) komt er en oude man bij me zitten en met de kaart en de nodige handgebaren overlopen we het parcours van de afgelopen dagenen en wat er nog komt : eerst 5 km stijgen duidt hij aan , daarna dalen en dan vlak en dat blijkt nog allemaal goed te kloppen ook

  de streek tussen mojkovac en berane is precies de regio van de handel in tweedehandswagens en auto-onderdelen het ene handeltje volgt het andere op langs deze weg , het ene al meer op een stort lijkend dan het ander

  in berane op hotel , als ik mijn pasport afgeef zegt de receptioniste plots (tot dan verliep het gesprek in het engels) 'spreekt u nederlands ?' , ja dus , ze blijkt met haar familie naar nederland gevlucht te zijn in 1999 en heeft er 6 jaar gewoond , naar school geweest en gewerkt , en nu het opnieuw veilig is zijn ze teruggekeerd


  28/3 raska

  vandaag van montenegro naar servie , het niemandsland tussen beide grensposten is zeer groot , aan montenegrijnse kant moet ik mijn toeristenvisum inleveren en komt er een stempel in mijn paspoort , aan servische kant staan een stuk of zes mannen op wacht , ik geef mijn paspoort af aan 1 ervan die het doorbladert , hij stelt wat vragen over de visa die er in staan en dan ziet hij de stempel staan van de montenegrijnse kant , z'n kin gaat omhoog , hij laat een 'pfuuh' horen en knikt naar zijn collega's als om te zeggen ' die van de overkant zetten nu ook al stempeltjes ' , hij geeft mijn paspoort door aan een collega die het meeneemt naar zijn cabientje , ondertussen vertelt hij dat er gisteren een nederlander passeerde op weg naar nepal , maar wel met de motor  , ik krijg mijn paspoort terug en kan zonder problemen vertrekken

  tussen de grens en raska rij ik door een canyon die jammer genoeg wordt ontsierd door een brandend stort en zwerfvuil veel variatie in het weer vandaag , zon in de ene vallei , geen in de volgende , dan weer wel in de derde enz ... ,  elke vallei haar eigen weer


  29/3 krusevac

  heb mijn lesje geleerd , heb vanuit raska zicht op de bergen in het oosten maar nu ga ik er niet door maar omheen , via kraljevo naar krusevac , en deze keer heb ik nog wat tijd voor cultuur ook , in kraljevo naar het zica-klooster gereden , een andere tourist legt me daar uit dat dit de eerste orthodoxe kerk in de balkan is en belangrijk voor de servische identiteit , ik ga naar binnen maar de pope bleek niet erg opgezet met mijn aanwezigheid ( het zal mijn outfit geweest zijn zeker )

  's avonds nog wat rondgewandeld in krusevac , dit was de eerste hoofdstad van servie en centraal  ligt het plein voor de helden van kosovo (die van 1387 , of ze er nu nog gaan bijmaken is afwachten ) , rond het plein : een enkele wagen die toeterend rondrijdt met een servische vlag door het raam en ongewapende soldaten


  30/3 nis

  eerst het weerbericht : net als gisteren de hele dag zon

  voor ik de stad uitrij eerst de kaart bekeken , een man komt me wat uitleg geven en na wat aanwijzingen rij ik de stad uit enkele km verder rijdt en auto mij toeterend voorbij en de passagier wuift naar me , we zijn beleefd dus wuif ik terug , en enkel 10-tallen meters verder stopt de wagen ,
  en wie stapt er uit ? inderdaad , de man die mij een halfuurtje ervoor de stad uit hielp , hij doet teken dat ik door moet rijden (het gaat bergop) en in de vlucht stopt hij me een pakje kouwgom toe

  een korte etappe , maar ik had nog wat schrijfwerk te doen voor jullie nietwaar ?  nog een colletje


  het einde van de tunnel


  hiet kan het dus echt niet meer verder
  naar zabljak


  zica
  impression , soleil couchant
  nis
  moorse toets in de omwalling van nis

  30-03-2008 om 21:54 geschreven door helder


  23-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nieuw berichtje
  16/3 rijeka

  volg vanuit trieste verder de weg langs de zee naar het zuiden , op gegeven moment bekijk ik mn kaart hoe ik verder moet en een chauffeur doet me teken om niet verder te rijden , rechtstreeks naar slovenie rijden zal niet lukken dus nog wat verder langs de kust en een stuk verder pas landinwaards , langs een kleine onbewaakte ( dat zou enkele jaren geleden wel anders geweest zijn) grensovergang slovenie binnen , ik stop pas bij de volgende echte grensovergang : die met kroatie ( sorry voor de verzamelaars maar ik breng geen sloveense euros mee terug ) ,

  er staan enkele wagens voor me te wachten , een man vooraan doet blijkbaar de controles , als de wagens doorrijden schuif ik mee naar voor , dit blijkbaar tegen de zin van de vrouw die vooraan de controlekabientje zit met enkele heftige tikken tegen het raampje tot gevolg - ze voelde zich zeker gepasseerd ? - en dus keer ik maar terug en geef ik haar mijn identiteitskaart , enkele controlerende blikken (mijn helm doe ik niet af ) en ik mag door , even verderop verwelkomt kroatie me nog met een fikse stortregen en een goede portie mist , de rest van de dag rijden naar rijeka , havenstad met nog veel scheepsbouw , uit de haven vertrekt er blijkbaar ook een treinspoor door de stad ( of anders is het een heel breed tramspoor ) dwars over de weg waar ik rij , het regent nog steeds als ik er overrij , mijn voorwiel wil het spoor volgen maar ik wil vooruit , gevolg : ik ga wel recht vooruit maar wel tegen de grond , kom er met de schrik en 2 blauwe handpalmen vanaf en niets aan de fiets

  na wat zoekwerk en hulp van een plaatselijke jongeman vind ik de jeugdherberg , heb nog niet gegeten maar heb nog iets bij me dat ik opwarmen dus vraag ik of ik de keuken mag gebruiken , die is helaas enkel toegangelijk voor het personeel maar de receptioniste wil het wel voor mij klaarmaken , bovendien ben ook de enige op de slaapzaal , das ook luxe

  17/3t jablanac

  ik wordt wakker gemaakt door geklop op de deur van de slaapzaal  , aangezien ik de enige ben had ik die gesloten , het zijn een turk en een zwijgzame servier op doorreis , waarschijnlijk de hele nacht gereden en  nu pas aangekomen , de turk is zakenman doet business in textiel en heeft een fabriek in turkije - europees turkije legt hij er een aantal keer de nadruk op , als ik zeg ook nog naar turkije te reizen is hij tevreden en zegt me geen enkel probleem te zullen ondervinden , hij vindt het allemaal '' very interesting '' maar dan is het genoeg geweest en even later ligt hij te ronken

  op weg naar jablanac dan maar , onderweg passeer ik novi vinodolski , zou volgens de kaart interessant moeten zijn om te bezoeken maar zelf vinden ze daar van niet , als ik de pijl naar het centrum volg ben ik sneller weer uit de stad dan er in en een centrum ben ik niet tegengekomen

  in senj het plaatselijk kasteel bekeken maar ook hier verwachten ze nog geen touristen : is nog niet open en er is ook geen info te bespeuren

  tegen 17 u zoeken naar overnachting , zie een teken met  '' sobe - zimmer - room '' en stap af , een man is buiten aan het werken , hij leidt me mee naar achteren , doet de acherdeur open en vraagt iets aan zijn vrouw , om het antwoord te begrijpen hoefde ik geen kroatisch te kennen ...
  dus verder gezocht en ten langen leste overnacht in een hotel

  18/3 zadar

  de dag begint met regen en langsheen de kust is het een voortdurende strijd tussen de donkere regenwolken die vanaf rechts over de bergen komen en het lichtjes betere weer dat van de zee komt - sommige eilandjes liggen in de zon - ik tussen beide systemen rijdend met alle wind erbovenop , gisteren wat voorziend geweest en opgemerkt dat de weg die ik wil volgen overgaat in een snelweg , dus neem ik een ferry naar het eiland pag , waar het nog winderiger is

  ondertussen heeft de zon de strijd opgegeven en is het volop aan het regenen maar de weg is vlakker en het vordert goed , in zadar gezocht naar jeugdherberg (adres gekregen in rijeka) , vind een stadsplan en rij erheen , tis te zeggen rij naar de juiste straat maar tegen de rijrichting in , het eerste huisnummer dat ik egenkom is de 4 terwijl ik nr 76 moet hebben en er zaten veel gebouwen tussen zonder nummer en ook veel ruimte tussen de gebouwen , het was namelijk het (jacht)havengebied van zadar

  19/3 sibenik

  in de ochtend zadar bezocht , nu in mooi weer en dat maakt een heel verschil , zelf zeggen ze dat ze de mooiste esplanade van de adriatische zee hebben , ik heb ze nog niet allemaal gezien dus daar ga ik me niet over uitspreken , wat ze wel hebben is een waterorgel : de golfslag wordt er continue omgezet in ''muziek''

  verder een mooie fietsdag langs de zee , bij aankomst in sibenik wat rondgereden op zoek naar slaapplaats , spreek iemand aan om de weg te vragen naar een hotel , die kan het niet zo goed uitleggen en vraagt tenslotte of ik duits spreek , ja is het antwoord , wel ga dan even terug in de straat , daar heeft mijn moeder een winkel en zij zal het je dan wel uitleggen , zo gezegd zo gedaan , ik zoek de winkel en vraag in mijn beste pfaff-duits de weg naar het hotel , ze begrijpt dat ik overnachting nodig heb , en zegt dat ze wel even een vriendin zal bellen want die heeft een kamer te huur , die kamer blijkt niet vrij te zijn , maar die vriendin kent dan weer iemand anders die ... uiteindelijk wordt het hele plaatselijke vriendinnennetwerk ingeschakeld en krijg ik bij de ene en mijn fiets bij de andere onderdak

  20/3 split

  voor de weg naar spilt zijn er 2 mogelijkheden , ofwel de kust blijven volgen ofwel landinwaarts , ik neem de laatste , die is korter maar gaat wel hoger , na verloop van tijd komt er nog regen bij en uiteindeijk ook weer de drukke kustweg naar split , daar aangekomen hoef ik niet lang te zoeken naar overnachting want wordt op straat aangesproken door een man die kamers verhuurt , ik overnacht binnen de muren van het paleis van diocletianus , stel je er niet veel van voor , over de tijd heen is binnen dit paleis alles verbouwd en verbouwd en verbouwd geweest met als resultante een wirwar van steegjes en trappen en huizen en winkels en in 1 van die aanbouwsels ben ik terechtgekomen

  21/3 ploce

  het wisselt steeds af , nu weer een zonnige dag , maar de weg is nog steeds dezelfde , de kustweg langs de adriatische zee , een tweevaksbaan met geen voorzieningen voor fietsers , hier en daar opgefleurd met een boeketje bloemen of een gedenksteen voor dierbaar verongelukten , en zelfs ook enkele met een drinkbus erbij , dat is dus voor dierbaar verongelukte collega-fietsers , automobilisten waarschuwen wel en dat geklaxonneer zal wel vriendelijk bedoeld zijn maar ik schrik toch steeds weer als het achteropkomend verkeer zo van zich laat horen

  bij aankomst in ploce is er een wegversperring wegens werken , een auto rijdt door dus ik ook maar , ga een restaurant/hotel binnen en ik kan daar overnachten , fris me op , doe nog wat inkopen en ga avondeten in datzelfde restaurant ,  er zit nog 1 andere man  , terwijl ik eet zijn ze nog bezig met iets klaar te maken op het haardvuur , 'het' ligt in een pan met een conisch deksel op , en op dat deksel worden de sintels van het vuur gelegd , blijkbaar een omslachtig proces , de dienster is er regelmatig mee bezig : deksel op / af , sintes op / af en ergens in het midden ging er ook nog een klets water in de pan , totdat het klaar is en het resultaat in de keuken verdwijnt  , hierop zat de andere man blijkbaar te wachten want even laater krijgt hij zijn portie gepresenteerd , ondertussen ben ik klaar met eten en krijg ik als ongevraagd dessert ook een stuk van het gerecht :
  een soort pannenkoek in strengen gerold met aardappelen en ui : heerlijk

  22/3 dubrovnik

  's morgens vraag ik de gastvrouw nog over het dessert van de vorige avond (de dienster kon mij niet antwoorden want ze sprak enkel kroatisch)
  het is boerek (of burek) : deeg in een streng opgevuld met aardappelen en uien en daarna opgerold in de vorm van een pannenkoek , een bosnisch gerecht maar ook hier gegeten (de grens is niet ver ) , het was de vegetarische versie , met vlees kan ook ,  na het ontbijt krijg ik ook daarbij nog een dessert , deze keer een portie baklava , veel suiker das goed voor onderweg ,

  na enkele uren rijden begint het weer te regenen en die valt zo hard dat het soms aanvoelt als hagel , daarbij nog hevige rukwinden ( ha , dat ben ik vergeten mee te brengen : mijn gyrometer ! ) en volledig doorweekt kom ik aan in dubrovnik , weer op zoek naar de jeugdherberg maar daar kan ik mijn fiets niet in  het droge stallen , de bewoners naast de jeugdherberg verhuren echter ook een kamer en daar blijf ik de volgende 2 nachten , maw morgen rustdag in dubrovnik

  23/3 dubrovnik

  door en rond de oude stad gewandeld , mooie stad ,met een speciaal hoekje voorzien voor de helden van de stad : zij die stierven tijdens de oorlog met servie tijdens de jaren 90 , best niet te veel vertellen dat dat mijn volgende bestemming is ...

  wel , voor iemand die graag verdwaald in steden met veel steegjes , pleintjes , verborgen hoekjes , straatkatten (hier evenwel geen enkele dalmatien tegengekomen ) , plus de nodige romeinse , byzantijnse en venitiaanse overblijfselen komt in de dalmatische steden ruimschoots aan z'n trekken

  tot de volgende ...  senj : kasteel zonder meer :  zadar bij mooi weer :
  het waterorgel in zadar :

  poging tot aanleggen van fietsweg , maar de pret duurde niet lang :
  steegje op zn zij  nog een wazige foto

  23-03-2008 om 17:27 geschreven door helder


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.nog wat fotos
  split by night :
  ergesn onderweg :  langsheen de kust  opeenvolging van steden en dorpen met eigen haven , iedereen heeft hier zijn eigen boot veronderstel ik :  wegenwerken en hoe erover te geraken :  aankomst in dubrovnik - laat  23-03-2008 om 17:24 geschreven door helder


  17-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  enkele fotos : vooral dat onnozele fonteintje viel serieus uit de toon ...

  in la hollande toch nog eens goed mn kaarten bekeken of ik wel inde goede richting zat

  17-03-2008 om 09:08 geschreven door helder


  12-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eerste verslagje
  zaterdag 1/3 Klerken - Vieux-Conde

  alles ingepakt en weg , eenrustige dag , enkele keren in en uit belgie en frankrijk , in doornik het begin van de halfvastefoor meegemaakt en er wat uitleg over gekregen door een lid van de `nerveuze nerviers ` een van de plaatselijke carnavalbroederschappen

  's avonds wat zitten prutsen aan de instellingen van de camera , resultaat : alle foto's van de eerste dag verdwenen

   

  2/3 Chaourse

   

  Veel wind en regen , pedaleren van het ene kleine franse dorpje naar het andere , verder weinig bijzonders te melden

   

  3/3 Champigneulle

   

  Bewolkte dag maar deze keer zonder regen en 's avonds klaart het op , zeer klein dorpje maar desondanks blijkbaar de geboorteplaats van de hofschilder van lodewijk 14 en 15 .

   

  4/3 Landremont

   

  Vroeg op en direct uitzicht op een winters landschap en het blijft sneeuwen . Tegen de middag wordt mn oog ( en mn maag ) aangetrokken door een wegwijzer naar een restaurant , ik rij op een D-weg die parallel loopt met een snelweg en kom uiteindelijk via de dienstingang op de parking uit van een snelwegrestaurant , dan maar mn fiets tussen de vrachtwagens gezet en het mij daar laten smaken .

   

  In de namiddag verdwijnt de sneeuw maar blijft het landschap verder heuvelen . Op een van deze heuveltjes speelt mn ketting plots op , bij het terugtrappen hangt hij slap dus zit er niets anders op dan blijven doortrappen maar de fiets loopt ook niet meer zo soepel als voorheen : de fiets kraakt en piept en ik zucht en steun verder tot eindbestemming landremont .

   

  Overnachting in een chaletje , er ligt een stapeltje dekens klaar , ik neem er eentje van , leg die op een matras en daarover mn slaapzak en wil daarover nog een deken leggen , neem er dus og eentje van de stapel en daaronder ligt : een dode muis ... wel dan zal het maar zonder  2de deken moeten .

   

  5/3 Bacarat

   

  's Morgens is het warmer buiten dan binnen het chaletje , het heeft gevroren maar de zon schijnt en zal dat de rest van de dag blijven doen .

  Neen , de kabouterjes hebben het niet opgelost : de fiets is nog steeds defect . Met de manke fiets op weg tot ik een plek vind om die te herstellen en dat is in Pompey , verdict : roulement kapot . Met een nieuw achterwiel loopt het weer even vlot als voorheen . Onderweg gepasseerd in Nancy waar ik op het Stanislasplein wordt aangesproken door een duitse erasmusstudent , hij doet me een adresje aan de hand om die middag te gaan eten .

   

  6/3 Colmar

   

  De vogezen over via de col du bonhomme en vandaar bergaf naar colmar , zweten bergop en verkleumen bergaf  .

   

  7/3 Loffingen

   

  De rijn over . In duitsland zijn veel parallelle wegen voor fietsers maar die volgen meer het landschap , vandaar voortdurend op en neer . Als ik een bordje zie met de aanduiding van mn eindbestemming volgt een steile klim , boven gekomen kom ik op een weg uit die niet echt geschikt blijkt voor fietsers maar ik heb geen zin meer om terug te keren . De eerste plek waar ik er af kan doe ik dat dan ook en blijk ik op een autoweg gereden te hebben ...

   

  8/3 Friedrichshaven

   

  Ook deze morgen begint met sneeuw en op die parallelle fietswegen worden niet gestrooid dus voorzichtig rijden is de boodschap . De sneeuw verdwijnt uit het landschap tegen de middag en wordt het ook minder heuvelig . Vanaf Stockach loopt de weg langs het bodenmeer . In Immenstaad doe ik wat inkopen en wordt daar op de parking van de winkel aangesproken door een koppel . Ze hadden me reeds zien rijden , zich afgevraagd waar ik heen ging en verklaren het toevallig dat ik nu net ook hier inkopen doe ( mja toeval ) .

  De man zegt zelf ook zoiets gedaan te willen hebben , 'zoiets' zijnde in zijn geval : de wereld rond met zijn boot .

   

  9/3 Reichenbach

   

  De dag begint met het verder volgen van de kust van het bodenmeer , daarna weer de omhoog en omlaag .

   

  10/3 Telfs

   

  Zonnige dag maar met harde wind , moet zelfs soms bijtrappen bij afdalingen . Op een pleintje in Reutte rust ik wat uit , op dat moment komt een trucker daar iets leveren , hij vraagt me waar ik heen ga en krijg van hem een flesje water aangeboden wat in dank wordt aangenomen . Bij de beklimming van de Fernpas die daar op volgt haalt hij me in en klaxonneert nog eens . Na nog een onbenoemde col volgt de afdaling tot in Telfs en dalen is ook niet simpel : steeds geconcentreerd blijven , afval en putjes vermijden en op snelheid letten : boven de 50 gaat dat karretje een eigen leven leiden en dat is ook de bedoeling niet .

   

  11/3  Brixen / Bressano

   

  Mistig / bewolkt maar dat duurt niet lang . Vanaf Innsbruck de beklimming van de Brenner , daarna nog zoveel mogelijk dalen , geraak tot in Brixen (voor de duitstaligen ) Bressano ( voor de italiaanstaligen ) , mooi stadje .

   

  12/3 Toblach / Dobbiaco

   

  Hele dag langzaamaan omhoog , onderweg wat de tourist uitgehangen .

   

  13/3 Gemano di Friuli

   

  Dagje door de Dolomieten : kreusbergpas en padola

   

  14/3 Trieste

   

  Onderweg gestopt in Udine , daar blijkt de week van de chokolade aan de gang te zijn ook met een standje belgische chokolade . Na wat uitgerust te hebben op een of andere piazza sta ik op het punt weg te rijden . Op dat moment roept er iemand , ik kijk om en daar staat een fotografe , ' of ze een foto van mij mag nemen ' , waarom niet ? , ze blijkt free lance te werken en heeft de opdracht een reportage te maken over fietsen in de stad  ' en toevallig kom ik jou nu tegen ' zegt ze (weer dat toeval ) , mogelijke publicatie volgende lente in een italiaans magazine over - en nu komt het - ... tuinieren !

   

  15/3 rustdag in trieste

   

  Drukke stad , wat rondgewandeld en bezoekje gebracht aan het kasteel ' miramare ' mooi maar aan de fonteinen is nog wat werk


   

  12-03-2008 om 00:00 geschreven door helder
  Archief per week
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!