Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  integrated_management
  www.bloggen.be/integra

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hertenman
  www.bloggen.be/hertenm

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ricojournalistiek
  www.bloggen.be/ricojou

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  joggingmario
  www.bloggen.be/jogging

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  imkersgildepajottenland
  www.bloggen.be/imkersg

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  23-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde - The splitting of BHV

  De ‘splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde’ blijft in de diepvriezer.  Deze week diende het Vlaams Belang een voorstel in, om deze opnieuw op de agenda van de Kamer te plaatsen.  Volgende week zou er namelijk een vierde belangenconflict ingediend worden.  Maar er waren onvoldoende parlementsleden om die stemden om dit op de agenda te plaatsen.  Maar 27 van de 88 Vlaamse Kamerleden steunden het voorstel.

   

  BHV, iedereen heeft er wel eens van gehoord.  Het gaat natuurlijk over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.  Ik denk, dat er maar weinigen zijn die er nog maar iets van snappen, van het hele gedoe rond BHV.

   

  Waar gaat het om?  Je weet natuurlijk dat België is ingedeeld in drie taalgebieden, het Nederlands-, het Frans- en het Duitstalig gebied.  Als we het Duitstalig gebied even vergeten, dan kan je zeggen dat noordelijk België Nederlandstalig is, het zuidelijk Franstalig, en daartussenin, heb je Brussel, dat tweetalig is.  België is ingedeeld in 10 provincies, 5 Vlaamse, waaronder Vlaams-Brabant, en 5 Waalse, waaronder Waals-Brabant.  En dan heb je nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat provincieloos is.

  België is ook onderverdeeld in kieskringen, dit zijn gebieden waar bij de verkiezingen op dezelfde kandidaten kan gestemd worden.  Elke partij moet voor elke kieskring een andere kieslijst aanbrengen.  Je kans als kandidaat dus niet in verschillende kieskringen opkomen.  In België zijn er 11 kieskringen voor de verkiezingen van het federaal Parlement.  Namelijk, voor Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg.  Voor Wallonië, Henegouwen, Luik, Waals-Brabant, Namen, Luxemburg.  Zoals je ziet komen deze overeen met de provincies.  Maar wat dan met Vlaams-Brabant? (ik noemde maar vier districten in Vlaanderen)  Wel, een deel daarvan, behoort tot de kieskring Leuven, waar, zoals in de Vlaamse arrondissementen enkel op Vlaamse partijen gestemd kan worden, logisch natuurlijk dat in de Waalse arrondissementen enkel op Waalse partijen gestemd kan worden. Een ander deel van de provincie Vlaams-Brabant is samengevoegd met het gewest Brussel in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.  Het enige tweetalige arrondissement dus.  En dat is een probleem.  In deze kieskring kunnen Vlaamse en Waalse partijen opkomen.

  Dus, Nederlandstalige partijen nemen alleen deel aan de verkiezingen in de Vlaamse Kieskringen (liggend in Vlaanderen), en Franstalige partijen alleen in de Waalse (liggend in Wallonië).  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tweetalig is, nemen beiden deel.  Maar, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoort bij de kieskring BHV, dat ook nog eens een deel van Vlaams-Brabant bevat.  Dus komen de Franstalige partijen ook op de lijst in een deel van Vlaanderen.  En daar knelt het schoentje natuurlijk.  Wat logisch is, aangezien Franstalige partijen kunnen opkomen aan Vlaamse kant, en er wel degelijk sprake kan zijn van verfransing.  Maar door het inroepen van belangenconflicten van de Walen en het meewerken van de meerderheidspartijen aan deze vertragingen, komt er niets van de splitsing BHV.  Wat trouwens wel zou moeten, aangezien het Grondwettelijk Hof van België een uitspraak deed.  Het hof oordeelde in 2003 dat de huidige indeling van België in kieskringen niet langer op deze manier kan blijven bestaan.  Men sprak over een onaanvaardbare ongelijkheid (Franstalige Partijen op Nederlandstalig grondgebied).  Het hof stelt dat als deze situatie zo blijft, de verdere verkiezingen ongrondwettelijk zijn.  Er moet dus wel degelijk een oplossing komen, maar dit lijken de Walen en ook enkele Vlaamse partijen niet in te zien.  Ik vraag me nu wel af hoe men dit ooit opgelost gaat krijgen, als de regering dit al wil oplossen natuurlijk.


  _______________________________________________________


  The splitting ‘Brussels-Halle-Vilvoorde' remains refrigerated.  This week the ‘Vlaams Belang’, submitted a proposal, to place the splitting again on the agenda of the Chamber of Representatives.  Next week, a fourth ‘conflict of interests’ will be submitted.  But there were insufficient members of parliament who voted positive to place this on the agenda.  Only 27 of the 88 Flemish Members of parliament supported the proposal.

   

  BHV, everybody has heard once about it.  It involves the dividing of the electoral district Brussels-Halle-Vilvoorde.  I think few people understand where our politicians are talking about and what they are doing.

   

  What’s it all about?  You know that Belgium has been classified in three regions, the Dutch (Flanders), the French (Wallonia) and the German (German-speaking Community).  If we forget (just a minute) the German region, then you can say that the northern part of Belgium is speaking Dutch and the southern part is French-speaking, and in between, you have Brussels, it’s bilingual.  Belgium has been classified in 10 provinces, 5 Flemish, included Flemish-Brabant, and 5 Walloon, included Walloon-Brabant.  And then you have Brussels Capital Region, whom doesn’t belong to any province.

   

  Belgium also has been subdivided in electoral districts, these are areas where, at the elections, can be voted on candidates.  Each party must, for each district, make a different voting list. A candidate can only present in one district.  In Belgium, there are 11 electoral districts, for the elections of the federal Parliament.  Namely, in Flanders: Antwerp, East-Flanders, West-Flanders, and Limburg.  For Wallonia: Hainaut, Namur, Walloon-Brabant, Liege, Luxembourg.  These are similar to the provinces.  But what about Flemish-Brabant? (I only named 4 districts in Flanders.  Well, a part of that is part of the district Leuven, where, as in the Flemish districts only can be voted on Flemish political parties, logical of course, and in the Walloon districts, only can be voted on Walloon political parties.  An other part of the province Flemish-Brabant is divided to Brussels region, in the district Brussels-Halle-Vilvoorde.  The only district that’s bilingual.  And that is a problem.  In this district, Flemish and Walloon political parties can put themselves up for elections.

  Thus, Dutch-language parties take part only at the elections in the Flemish districts (so, in Flanders), and French-speaking parties alone in the Walloon (in Wallonia).  In the Brussels Metropolitan Region, that is bilingual, both take part.  Only, the Brussels Metropolitan Region is part of the district BHV, and BHV contains a part of Flemish-Brabant.  So, the French-speaking parties are also on the voting list in a part of Flanders.  And that is a big problem.  Logical of course, since French-speaking parties could participate in a part of the Flemish region, and to be honest, you can talk about Frenchification.  But because of the ‘conflicts of interests’ called in by the Walloon politicians and the cooperating by the Flemish political parties, in the government, at these delays, there still isn’t a dividing of BHV.  But there has to come a solution soon, because the Constitutional Court of Belgium declared the district unconstitutional.  The court judged in 2003 that the present division of Belgium in districts is inaccurate.  One spoke about an unacceptable inequality (French-speaking Parties on Dutch-language region).  The court puts that if this situation remains like this, the further elections are invalid.  There has to come a solution, but the Walloon political parties seem to avoid that and also some Flemish parties do the same.  I ask myself, how will this be solved, if the governments want to solve it of course.

  23-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:BHV Brussels-Halle-Vilvoorde Brussel-Halle-Vilvoorde splitsing splitting diepvriezer refrigerator Vlaams Belang Kamer Vlaams Flemish tweetalig bilingual Brussel Brussels Grondwettelijk hof Constitutional court

  22-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'The Holiday' Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet - slechte dagen (bad days)

  Wilde het vandaag hebben over het liedje ‘Suzanne’ van VOF de Kunst, uit 1983.  In verband met dat ‘stapelgek’ zijn op iemand.  Met aan het liedje van VOF de Kunst te denken, kom ik natuurlijk uit bij een ander lied, ‘Suzanne’, van Leonard Cohen, later ook gecoverd door Yasmine en Frank Boeijen.

   

  Ook wilde ik aanhalen dat ik eergisteren de film ‘Dances with Wolves’ gezien heb, met Kevin Costner, waar ik het toen ook over had.  Een mooie en lange film.  Er is in die film één moment, waar ik het gevoel wel goed van ken, dat is als Kevin Costner, bij zijn fort, een indianendans doet rond een groot vuur.  Het gevoel van te zweven, het gevoel vrij te zijn.

   

  Maar zoals je al merkte, wil ik het over die twee dingen eigenlijk niet hebben vandaag.  Had gisteren een minder goede dag, noem het last van eenzaamheid, een dipje, of weet ik wat.  Was aan het kijken naar een film, ‘The Holiday’, met Jude Law, Cameron Diaz en Kate Winslet.  Een aantal jaren geleden zou ik zulk een filmen nooit gekeken hebben, zij me niets.  Maar tegenwoordig gebeurt het wel meer dat ik dat genre films bekijk.  Maar deze deed me wel iets, weet niet juist hoe het komt, maar de dip was alleen maar erger nadat ik de film gezien had.  Misschien door het verhaal, misschien omdat ik zelf de laatste jaren (sinds ik terug vrijgezel ben) niet veel geluk heb in de liefde, misschien door bepaalde muziek die in de film gebruikt word.  Als je luistert naar de soundtrack van de film, ‘Maestro’ en ‘Kiss Goodbye’.  Doet me enorm denken aan de muziek van Ennio Morricone, vooral dan die van mijn favoriete film, ‘Once upon a time in America’.  Heb in bijlage deze stukken gezet, kan je de gelijkenis direct in horen.

   

  Ik moet zeggen, vroeger was ik nogal ‘emotieloos’, of dat leek misschien maar zo, maar er was weinig dat mij echt aan greep, maar de laatste jaren heb ik daar wel veel last van, misschien ben ik mijn schade van vroeger aan het inhalen, ik weet het ook niet.  Feit is, en in de film ‘the Holiday’ haalt Graham (Jude Law) aan dat hij een ‘major weeper’ is.  Wel, ik moet zeggen, zo voel ik me de laatste jaren ook wel.  Ik ben niet fier om dat toe te geven, maar schaam me er ook niet voor, het is gewoon zo.  Bij films heb ik er last van, bij sommige gebeurtenissen, soms bij muziek, en er zijn nog wel situaties, het gebeurt gewoon dan.

   

  Vraag me soms wel eens af wat er met mij ‘gebeurd’ is, dat ik zo een verandering van mezelf mee maak de laatste jaren.  Oké, ik weet wel wat er allemaal gebeurd is in mijn leven, en het is zeker niet allemaal ‘rozengeur en maneschijn’, ben eigenlijk wel heel wat obstakels tegengekomen in mijn leven.  Maar toch, van het ene uiterste naar het andere, vind ik toch wel iets ‘te’.  Men zei al eens dat het misschien komt doordat mijn ex en ik uiteen zijn, en dat ik sindsdien gewoon mijn ‘gevoelens’, ‘emoties’ niet meer in hou.  Maar het is niet vanaf toen dat die ommekeer kwam, was pas nadien, toen wij al een tijd uiteen waren.  En ik moet toegeven, uiteengaan was het beste wat we konden doen, de liefde was al meer dan een jaar weg.  Dus een ‘knak’ van die breuk heb ik eigenlijk niet gehad.

   

  Feit is, ik vond het een hele mooie film, en ik denk dat veel mensen zo wel eens iets zouden willen meemaken.  Al moet ik zeggen, ik zou nooit aan zo een huisruil mee doen.  Ik zou het er héél moeilijk mee hebben dat er iemand anders in mijn huis zou wonen.  Zeker iemand die je eigenlijk niet kent.  Het gaan leven in een ander zijn huis, zou ik eventueel wel zien zitten, maar het feit dat een ander in mijn woning komt?  Nee, daar zou ik toch voor bedanken.


  _________________________________________________________________________________________


  Today, I wanted to talk about the song 'Suzanne' by VOF de Kunst, from 1983.  In connection with that being 'crazy' on someone.  Thinking about the song by VOF de Kunst, I come to another song, 'Suzanne', by Leonard Cohen, later also covered by Yasmine and Frank Boeijen.

   

  Also wanted to quote that I’ve been watching the movie 'Dances with Wolves’, with Kevin Costner, I talked already about him.  A beautiful movie.  There is one moment in the movie, of which I know the feeling very well, the moment that Kevin Costner, is dancing like an Indian around a large fire, he’s alone then.  I’m talking about the feeling to ascend, the feeling of being free.

   

  But as you noticed already, I don’t want to talk about those things today.  Yesterday I had a bad day, call it the burden of solitude, a dip, I don’t know what it was.  Was watching a movie, 'The Holiday', with Jude Law, Cameron Diaz and Cat Winslet.  A few years ago, I would never watch a movie such as that, I didn’t like that kind of movies.  Only, these days, I watch to that kind of movies more often.  This one in particular, did something to me, I don’t know why, but the dip was only more awful after I’ve seen the movie.  Perhaps the story, perhaps because I myself, the last years, haven’t had luck in love (since I became a bachelor again), perhaps the reason was the music in the movie.  If you listen to the soundtrack of the movie, 'Maestro' and 'Kiss Goodbye'.  It reminds me of the music by Ennio Morricone, especially the music of the movie ‘Once upon a time in America’, my favourite movie.  Have put these pieces of music at the end of this blog, you’ll hear the resemblance immediately.

   

  I have to say, in the past, I was rather ‘emotionlessly’, or maybe it looked like that, but there was little that affected me, but last years I have a lot of problems with emotions.  Perhaps because in the past nothing affected me and I now it catches up with me, I don’t know.  Fact is, in the movie 'the Holiday' Graham (Jude Law) says that he is a 'major weeper’, well, I must admit, that’s how I feel the last years. I’m not too proud to say that, and I’m not ashamed to say it too, it’s just a fact that I am.  When watching movies, by some events, sometimes when listening movies, and there are other situations too, it just happens.

   

  Sometimes I’m asking myself, what ‘happened’ to me, what did me change so much the last years.  I do know of course what happened in my life, and I have to say, it isn’t all sunshine and roses, I encountered a few major obstacles in life.  But really, from one extreme to the other, I don’t think so.  Some said already that perhaps the reason is the divorce between me and my ex, and that since that moment, I let my feelings run free.  But I’m sure that it isn’t the explanation, certainly since we were already broke up a wile before I got emotional.  And it’s a fact, splitting up was the best thing we could do, because the last year of our relationship, we didn’t love each other any more.  So I didn’t crash because of the break up.

   

  Fact is, it was a very beautiful movie, and I guess that many would want to have such an experience sometimes.  I have to admit, I would never do such a home exchange.  I would have a problem, knowing that a stranger would live in my house.  Going to live in someone else’s home, but the fact that someone else would live in my home?  No, for that I would say: no thanks.

  Bijlagen:
  Once upon a time in America - ouatiA.mp3 (5.2 MB)   
  Once upon a time in America - Poverty.mp3 (8 MB)   
  the holiday - kiss goodbye.mp3 (3.5 MB)   
  the holiday - maestro.mp3 (5.6 MB)   

  22-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:the holiday jude law cameron diaz kate winslet suzanne vof de kunst dances with wolves kevin costner morricone rozengeur manenschijn sunshine roses

  21-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rookverbod - Smokeban

  ‘Rechter laakt rookverbod en spreekt cafébaas vrij’  Dit vind ik nu eens een super besluit!  Had het er pas over in een vorige blog.  En ik blijf erbij, als men het roken wil verbieden, dan moet men consequent zijn en alles verbieden wat schadelijk is voor de gezondheid.  Dat de klagers over roken maar eens als eerste stap hun auto aan de kant zetten, want dat schaadt ook de gezondheid.  En er zijn waarschijnlijk wel meer dingen die ze doen die de gezondheid van anderen schaden.  Ik denk dat het belangrijk is dat je respect moet hebben voor je medemens, maar anderen iets verbieden of verplichten, zoals roken, dat vind ik te ver gaan.  Want als men dat doet, dan moet men deze manier van werken doortrekken voor alles, en niet enkel voor roken, te beginnen met auto’s.  En meer heb ik daar niet over te zeggen, krijg het al op mijn zenuwen van diegene die kankeren over dat meeroken slecht is voor hun gezondheid, ga zelf als roker niet hetzelfde beginnen doen, zij zeveren alleen al meer dan genoeg.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  'Judge reprehends smoke ban and cleared cafe owner'  This is great!  Was talking about it in my previous blog.  And I still have the same opinion, if one prohibits smoking, one should prohibit everything that is harmful for people’s health.  Plaintiffs should first put their car aside, before complaining about other people smoking, also that damages the health.  And there are probably more things that damage the health.  It’s only normal that you have to have respect for your fellow man, but prohibit or oblige something to others, as smoking, that goes too far.  Because if you do that, you have to do it for everything that damages your health and that of others, beginning with exhaust gases of your car.  I don’t want to say more about this issue, it’s getting on my nerves, all those none-smokers nagging about passive smoking.  I, as smoker, am not going to do the same thing as them.  They drivel more than enough.

  21-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:rookverbod smoke ban cafébaas Genk cafe owner schadelijk harmful respect medemens fellow man exhaust gases uitlaatgassen

  20-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bryan Adams

  Gisteren kwam ik bij het liedje van Bryan Adams uit, ‘Everything i do, i do it for you’.  Het nummer kan je terug vinden op het album 'Waking up the Neighbours' en ook op de soundtrack van de film 'Robin Hood: Prince of Thieves' uit 1991.

  Vindt het zelf wel een mooi lied.  Ook de tekst wel.  Al is er wel een kleine tegenstelling in de tekst.  Enerzijds word er gezegd dat hij alles zou doen voor haar, offers brengen, zelfs sterven, anderzijds moet ze hem wel nemen zoals hij is (Take me as I am).  Nu, als je zo alles leest, wat hij voor haar zou doen, vechten, liegen en zelfs sterven, dan moet je toch héél verliefd zijn op iemand, om zover te willen gaan.  Dan moet je toch al stapelgek op iemand zijn.  Maar het bestaat, het gevoel van ‘door een vuur gaan’ voor iemand waar je om geeft.  Nu, ‘stapelgek op iemand zijn’, en dat doet me dan weer denken aan een ander liedje, een al wat ouder lied, namelijk ‘Suzanne’, van VOF de Kunst.

   

  De film ‘Robin Hood (Prince of Thieves)’, is met Kevin Costner, één van mijn favoriete acteurs.  Films van hem zijn onder andere: Swing Vote, Thirteen Days, Message in a bottle, the Postman, the Bodyguard en één van mijn favorieten, For love of the game.  Maar er zijn natuurlijk nog veel andere films waarin hij mee speelt.  Hij heeft zelfs een band, waarin hij zingt, Kevin Costner & Modern West.  Vooral country-rock muziek, wel goede muziek vind ik.  Ga hun cd zeker kopen.

   

  Ik ben aan het terug denken, of ik ooit zo stapelgek op iemand ben geweest.  Zoals ik al zei, er was wel een meisje vroeger, waar ik wel een heel goed gevoel bij had, maar stapelgek? Zo gek op haar dat ik ver zou gaan (liegen, vechten, door een vuur gaan…)  Nee, dat niet, want anders was ik toen niet mezelf gebleven en de dingen blijven doen die ik deed (alcohol, drugs…)  Ik wist dat zij daar niet mee om kon, dus als ik echt stapelgek op haar was, had ik dat gelaten, wat ik zo zou gekund hebben.  Anderzijds, ik weet ook dat als er iets was geweest tussen ons, dat ik dan direct die dingen had gelaten.  Dus ik weet het niet zo goed of dit valt onder ‘stapelgek zijn op iemand’.  Ik zou door een vuur voor haar gegaan zijn, als wij een relatie hadden, zou dingen gelaten hebben, als wij een relatie hadden, maar pas vanaf dat er sprake was van een relatie, niet voordien.  Heb ik bij de meeste vriendinnen gehad.  Kan natuurlijk een fout van mij zijn, dat ik zo denk en ben, en misschien is dat de reden dat ik nog steeds alleen ben sinds mijn ex me verliet.  Maar ik ben nu eenmaal het type niet dat ‘gekke dingen’ (natuurlijk niet letterlijk bedoelt, alhoewel, maar zo gezegd, om in de buurt te blijven van ‘stapelgek’) voor een meisje gaat doen als er niet sprake is van iets meer.  Moet het dan direct om een relatie gaan?  Natuurlijk niet, je kan ook héél goede vrienden zijn, en voor vrienden kan je ook door een vuur gaan als het nodig is.  Maar bij haar was er wel sprake van ‘vrienden’ zijn, maar we zagen elkaar te weinig om van ‘vriendschap’ te spreken.  Klinkt tegenstrijdig, maar het was wel zo.

   

  Trouwens, wat is vriendschap?  Volgens Van Dale, ‘het bevriend zijn’. En ‘vriend’ volgens Van Dale, ‘persoon waarmee men door gevoelens van genegenheid is verbonden’.  Maar wat is dan weer ‘genegenheid’ zou je dan kunnen vragen.  Wel ‘genegenheid’ volgens Van Dale, ‘liefde’.  Dus volgens Van Dale kom je van als je vriendschap op zoekt, bij liefde uit.  Verwarrend toch, want vriendschap en liefde zijn helemaal niet hetzelfde.  Of wel?

   

  Wat zie ik onder vriendschap?  Een vriend is iemand die me aanvaard zoals ik ben, iemand waar ik mee kan praten en iemand die kan luisteren, iemand die me helpt indien nodig, maar vooral belangrijk, iemand die je kan vertrouwen, en iemand die er is als je hem nodig hebt.  Moet natuurlijk ook andersom gelden.  Ik heb hier het woord ‘steunen’ niet gebruikt, omdat ik dat wat ermee bedoeld word, toch aanhaal, met andere woorden en vermits ik bij ‘kunnen steunen op iemand’ een wat wrang gevoel heb, en dit is zeker niet letterlijk bedoeld, maar als iemand je steun nodig heeft, hoe groot is dan de kans niet dat de druk te groot word?  En als je iemand laat steunen, kan die persoon dan nadien nog op eigen benen staan?  Ik zal er altijd zijn voor echte vrienden, zal helpen en doen wat ik kan, maar zal er altijd voor zorgen dat ikzelf niet bezwijk onder de druk en dat de persoon zelf, die vriend dus, zelf het probleem probeert op te lossen, met raad van mij indien gevraagd.

   
  Velen vragen wel eens, hoeveel echte vrienden kan je hebben.  Vindt dit een moeilijke vraag.  Persoonlijk ben ik van mening dat je feitelijk maar één echte vriend zou mogen hebben, dat kan wel eens twee of maximum drie zijn, maar ikzelf hou het bij één.  Vrienden genoeg hoor, maar een echte vriend, iemand bij wie je alles kwijt kan en wil, die er voor je is indien nodig, dan blijf ik bij één.  Al zullen anderen daar misschien wel anders over denken.


  ----------------------------------------------------------------------

  Yesterday I came to the song from Bryan Adams, ‘Everything I do, I do it for you'. The song may be found on the album ‘Waking Up The Neighbours’ and also on the soundtrack of the movie ‘Robin Hood: Prince of Thieves’ (1991).

  A nice song. The text also is beautiful. Although there is a small contradistinction in the text. On the one hand, he sings that he would do anything for her, sacrifice, even die, on the other hand, they have to take him as he is. Now, if you read all he would do for her, fighting, lying and even die, then you have to be enormously in love with someone, to go that far. Then you have to be madly in love with someone. But it exists, the feeling of ‘moving mountains’ for someone you care about. Now, ‘crazy in love with somebody’, and that makes me think about another song, an older song, namely ‘Suzanne’, by VOF de Kunst (a Dutch band).

  The film ‘Robin Hood (Prince of Thieves)’, with Kevin Costner, one of my favourite actors. A few of his films: Swing Vote, Thirteen Days, Message in a Bottle, The Postman, The Bodyguard and one of my favourites, For Love of The Game.  But there are many other movies in which he plays. He even has a band, Kevin Costner & Modern West. Country-rock music, very good music.  I’m going to buy their album.

  I'm thinking if I ever have been so in love with someone. As I said, there was a girl in the past, I had a very good feeling when we where together, but crazy in love? So in love with her, that I would to excessive things (Lying, fighting, moving mountains, ...)  No, not so, otherwise I hadn’t stayed myself and had been keeping to do the things that I did (alcohol, drugs, …)  I knew that she had problems with the things I did, so if I was crazy in love with her, I would have stopped doing those (which wouldn’t have been a problem)  Secondly, I also know that if there had been something between us (relationship) that I had left those things immediately. I'm not sure if it means ‘being crazy in love’.  If we had a relationship, I would have moved mountains for her, would have changed myself, if we had a relationship, but only if there was a relationship, not before.  I always stayed myself.  It could be a mistake to act like that, and maybe that’s why I’m still single now, since my ex left me.  But I’m not someone who’s going to do ‘crazy stuff’ (obviously not literally, though, but to say in the line of ‘crazy in love’) for a girl, when there isn’t a relationship.  Should you only move mountains for a girl(boy)friend?  Of course not, you can also move mountains for very good friends. But with her, we were ‘friends’, but we met to few to speak about ‘friendship’.  Sounds contradictory, but that’s what it was.


  Besides, what is friendship? According to Van Dale, ‘to be friends with’. And ‘friend’ according to Van Dale, ‘which one person is linked by feelings of affection’. But then again what is ‘affection’?  According to Van Dale ‘affection’ is ‘love’. So according to Van Dale when you look up ‘friendship’, you get ‘love’. Confusing, for friendship and love are not the same. Or is it?

  What is friendship to me? A friend is someone who accepts me as I am, someone I can talk to and someone who can listen, someone who helps me when I need help, but most important, someone you can trust and someone who is there when you need him/her.  Should also be the other way.  I have not used the word ‘lean’, because I still say that what ‘leaning’ means, in other words, since I get a bad feeling of ‘leaning on someone’, and this is certainly not meant literally, but if someone needs to lean on you, what’s the chance that you become under pressure? And if someone leans on you, is this person afterwards able to stand on his own feet?  I will always be there for true friends, will help and do what I can, but I will always ensure that I do not buckle under pressure and that the person who is my friend, tries to solve the problem himself, with my advice if requested.

  Many people sometimes ask how many real friends can you have.
  A difficult question.  I believe that you only should have one real friend, for some, maybe two or maximum three, but I stay with one.   Friends enough, but true friends, someone where you can (and will) say anything too, who is there when you need him/her, I say ‘one’. Though there maybe others who think differently on this.  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZGoWtY_h4xo   

  20-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Bryan Adams everything i do i do it for you robin hood prince of thieves 1991 waking up the neighbours kevin costner modern west stapelgek verliefd crazy in love vriendschap friendship vrienden friends

  19-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Club Brugge & Anderlecht - Club Bruges & RSC Anderlecht

  Eindelijk nog eens een leuke, goede match gezien Europees, van een Belgische Ploeg, namelijk van Club Brugge.  Was echt een plezier om te kijken, ook al ben ik zeker géén supporter van Club, toch vind ik, dat wij als Belgen, als ’t om een Europese match gaat, voor elke Belgische Ploeg moeten zijn, maakt niet uit voor wie je supportert.

   

  Club Brugge won met 2-0 van Partizan Belgrado, en ze hadden zelfs meer goals kunnen maken, zeker als je weet dat Perisic, die de twee goals maakte, ook nog eens een penalty mist.  Geraerts, Dirar, Akpala en Hoefkens misten dan ook nog eens enkele kansen.  Veel bracht Partizan weliswaar niet, enkel een ver afstandsschot dat Stijnen goed pareerde.  Persoonlijk vond ik Geraerts en Perisic supergoed in de match, al was Club Brugge, als team zeer sterk, en met deze inzet en als zij zo blijven spelen, zouden zij wel eens ver kunnen komen.  Maar dan moeten ze allereerst al maar eens in Partizan binnen twee weken, gaan spelen voor de volle pot, de drie punten, en niet voor één punt, zoals zoveel ploegen doen.

   

  Anderlecht daarentegen, ik weet eigenlijk niet goed wat ik daarvan moet denken.  Anderlecht had overmacht tegen Timisoara, een ploeg die deze match echt wel zwak voor de dag kwam, en toch was de eindstand 0-0.  Ook hier was weer sprake van voor één punt gaan.  En ik vreesde weer het ergste, gelukkig was Timisoara zo zwak dat zij Anderlecht geen pijn konden doen.  Met één punt blijft Anderlecht wel op kop staan in zijn groep, met gelijke punten met Ajax, beiden hebben 5 punten, maar Zagreb heeft er drie en Timisoara zelfs twee, dus van iets of wat zekerheid voor Anderlecht is helemaal géén sprake.

   

  Feitelijk moet Anderlecht tegen dit Timisoara altijd winnen, ook al heb je een deel spelers die gekwetst zijn.  Eigenlijk héél zwak dat ze in Roemenië maar één punt mee naar huis namen.   Je hoort hier en daar wel eens zeggen van ‘ja, maar je moet ook eens kijken naar wie er allemaal gekwetst zijn bij Anderlecht’.  Ja oké, maar een ploeg als RSCA moet toch altijd een deel goede spelers hebben die bekwaam zijn om de gekwetste te vervangen, en dat mis je toch bij Anderlecht.  Sinds Michel Verschueren in 2003 ‘stopte’ als manager, stel ik me al wat vragen bij het transferbeleid.  Er zijn zeker spelers gehaald die het waard zijn om bij Anderlecht te spelen natuurlijk, maar toch, ook zijn er aankopen gedaan waarvan je zegt ‘wat komt die hier doen?’.

   

  Ik vond ook dat Anderlecht wel héél verdedigend speelde gisteravond.  Vier verdedigers, dan drie man op het middenveld, maar in de match kon je zien dat die allemaal speelden als verdedigende middenvelder, zelfs Diandy.  En dan had je aanvallend Boussoufa, Kanu en Lukaku.  Is toch véél te verdedigend, zeker als je ziet wat Timisoara bracht.  Ik weet nu niet hoe het met de gezondheid van de bankzitters gesteld was, maar als je ziet hoe Suarez invalt, waarom hem niet laten starten op rechts, met op links Boussoufa en in de spits een Lukaku?  Of nog anders, Lukaku in de spits, Suarez of Chatelle op rechts, op links Diandy of Reinaldo.  Als man achter de spits, Boussoufa natuurlijk, want ik vrees dat Anderlecht nog meer problemen krijgt als die moest wegvallen.  En als verdedigende middenvelders heb je dan Biglia en Saré.  Er zijn toch opstellingen mogelijk om meer aanvallend te spelen.  Maar het is natuurlijk de trainer die beslist, spijtig genoeg bracht deze beslissing maar één puntje op, terwijl er meer heeft ingezeten, sorry, moest gewoon meer zijn, tegen een ploeg als Timisoara gisteren moet je altijd de drie punten pakken.

  ____________________________________________________________________________________


  Finally, a good, amusing match of football, from a Belgian team in Europe, namely Club Bruges.  Was really a pleasure to watch the match, even if I’m not a supporter of Club.  But it’s my opinion that if a Belgian team plays in Europe, it doesn’t matter which Belgian team you support for, you just have to support the Belgian team in Europe.

   

  Club Bruges won with 2-0 of Partizan Belgrade, and they had even more chances to make goals, certainly as you know that Perisic, who made the two goals, missed a penalty.  Geraerts, Dirar, Akpala and Hoefkens also missed good chances.  Partizan wasn’t playing well, only a 25-yard right-footed shot from Jovanovic that Stijnen pushed over the bar.  I think Geraerts and Perisic where the best players.  But in fact, the whole team was strong, and if they keep playing this way, the can surprise in Europe this season.  But, first, they should go to Belgrade, within two weeks, and play there for three points, and not, like so many other teams, for one point.

   

  Anderlecht on the other hand, I don’t know what to think about the match.  Anderlecht played 0-0 in Romania, against Timisoara, a team, that played really bad this match.  Also, there were people of Anderlecht, talking about playing for one point instead of three.  And I feared again the most awful, fortunately Timisoara was so bad, that they couldn’t harm Anderlecht.  With one point Anderlecht remains first in his group, with 5 points, Ajax also has 5 points, but Zagreb has 3 and Timisoara 2, so they aren’t far away and you can’t say that RSCA is safe for the next round.

   

  Anderlecht had to win against this Timisoara, even with a few players that could not play because an injury.  Actually, it’s very weak that Anderlecht only won 1 point in Romania.  But now you hear people say ‘yes, but you have to know that a lot of players are injured’.  Yes okay, but a team like RSC Anderlecht must have good replacements for the injured players, and Anderlecht apparently doesn’t have that.  Since Michel Verschueren, in 2003, 'stopped' as a manager, I’m having questions about the transfers Anderlecht did.  There are players bought who are good and talented.  But, there are also players bought, where you have to ask the question ‘what are they doing here’.

   

  I also found that Anderlecht played to defensive.  Four defenders, then three players on the midfield, but you could see that all three of them, played defending, even Diandy.  In the offence you had Boussoufa, Lukaku and sometimes Kanu.  It’s really to defensive, certainly because Timisoara was very weak.  I don’t know how fit the players on the bench were, but looking at Suarez, when he came on the field, I’m asking myself, why didn’t he start the match, on the right field, Boussoufa left and Lukaku in point?  Or otherwise, Lukaku as striker, Suarez or Chatelle on right wing, on left Diandy or Reinaldo.  As man behind the striker, Boussoufa of course.  I fear that if Anderlecht looses Boussoufa, they have a big problem.  Obviously there are more line-ups possible to play attacking football.  But it’s the coach who decides.  But his line-up brought only one point, while three points were possible, sorry, I had to be three points, against a Timisoara that played that weak.


  19-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Club Brugge Bruges RSCA RSC Anderlecht belgië belgium europees european Partizan Belgrado perisic geraerts dirar akpala hoefkens stijnen timisoara ajax zagreb roemenië Michel Verschueren 2003 manager Boussoufa Lukaku Suarez Chatelle Diandy Reinaldo Kanu

  18-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rookverbod - Smokeban (zitting Vlaams Parlement - meeting Flemish Parliament)

  Ik vind toch dat ik nog even moet terug komen op een nieuwsbericht dat ik nog niet lang geleden hoorde, het rookverbod.  “De meeste jongeren willen rookvrij op café.”  Een enquête van de Stichting tegen Kanker, uitgevoerd bij BIJNA 1000 jongeren.  Als je bedenkt dat in België, een 10 miljoen (en meer) inwoners telt, dan is 1000 daarvan 0.01%.  Als je bedenkt dat er niet eens 2.5 miljoen jongeren zijn, dan is 1000 daarvan nog steeds maar 0.04 %.  Echt een resultaat om rekening mee te houden, of om te publiceren.  Ik vind dit echt belachelijk, en dan word nog niet gezegd waar dat die 1000 jongeren ondervraagd zijn.  Bij de voordeur van het lokaal waar een samenkomst is van antirokers?

   

  En zo gaat het meestal met enquêtes, dat men niet eens aan 1% komt van de totale bevolking, en dat is dan een resultaat waar rekening mee gehouden zou moeten worden?  Dat kan er bij mij niet in.

   

  Trouwens, wat dat rookverbod betreft.  Men hoort vooral niet-rokers klagen dat roken hun gezondheid schaad.  Wel, laten we zeggen, ik ben allergisch voor meiklokjes en/of muskus.  En ik weet dat er nog heel wat mensen zijn die daar niet tegen kunnen, moet er dus ook een verbod komen op parfum of geuren met meiklokjes en/of muskus?  Of, laten we het even hebben over uitlaatgassen.  Ergens op de website van het Ministerie van Verkeer kan je lezen dat wonen bij een drukke snelweg vergeleken kan worden met het meeroken van 17 sigaretten per dag.  Ook toonden verschillende onderzoeken aan dat mensen die in steden wonen, meer kans op luchtwegaandoeningen hebben.  Moeten we dan voertuigen (auto, bus, vrachtwagen) ook gaan verbieden?  En zo zijn er wel meer dingen.

   

  Trouwens, hoeveel mensen sterven er, bewezen, door het meeroken?  Zet daar tegenover het aantal sterfgevallen door ongevallen waar een dronken bestuurder bij betrokken is.  Moet men dan ook alcohol gaan verbieden, want dat kan ook anderen schaden.  Je ziet, zo kan iedereen op van alles en nog wat gaan hakketakken.  Ik kan hier dus maar één ding op zeggen, als roker (ook al rook ik niet veel).  Antirokers, stop met dat belachelijke gedoe.  Zorg dat u zelf zo gezond mogelijk leeft en laat een ander zelf uitmaken hoe gezond hij wil leven of ongezond natuurlijk.  En als je wil klagen over het meeroken, de stank, en weet ik veel wat nog, doe het dan direct goed en neem alles erbij, ook de uitlaatgassen, de geuren en dingen waar anderen allergisch voor kunnen zijn, alcohol en al de andere dingen die andere mensen kunnen schaden.  Als ieder eens goed bij zichzelf ten rade gaat, komt er altijd wel uit, dat ook zij iets doen wat anderen kan schaden.  Bijna elk gezin heeft minstens één auto, doe die dan maar al weg om te beginnen, want ook dat schaadt de gezondheid van anderen!

   


   

  VOETNOOT : zitting Vlaams Parlement.  Weer ging het over de ‘nee’-stemmers tegen de Lange Wapper.  Er zijn 78955 Antwerpenaars die ‘nee’ gestemd hebben.  20% van de Antwerpse bevolking zegt ‘nee’.  Draai dit gewoon om, en er waren maar 54333 Antwerpenaars die ‘ja’ stemden, dat is maar 13.75 % van de Antwerpse bevolking die ‘ja’ zegt.  Dat ze die uitleg die ze geven aan de ‘nee’-stem zomaar over zich heen laten komen, dat is toch ongelooflijk!  Slotconclusie van het debat (wat men een debat noemt natuurlijk) : de regering neemt (na tien jaar) opnieuw zijn tijd, en uiteindelijk (hoor je van 65% (om aan het procentgespeel mee te doen) van de Vlaamse Regering) gaan ze gewoon door met de oplossing van Bam, maar gewoon anders uitgedrukt en hier en daar opgesmukt.  Of er komt, zoals zoveel andere keren, gewoon geen oplossing en beschuldigt men de Antwerpenaar vermits die ‘nee’ stemde.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I must say something on the news report that I heard, not so long ago, about the smoke ban.  "Most younger persons want a ban on café smoking"  A statistical survey of the Cancer Foundation, handed to ALMOST 1000 teens and/or young adults.  If you consider that Belgium counts 10 million (and more) inhabitants, than is 1000 of that 0.01%.  If you consider that there aren’t 2.5 million teens and/or young adults, than is 1000 of that still but 0.04%.  Really a result to take into account or to publish.  I find this ridiculous, and where are those 1000 people questioned?  By the front door of the building where is a meeting of ‘people against smoking’?

   

  It’s usual, that in statistical surveys, that barely 1% of the total of people about who the survey goes is questioned, and that a result should be taken into account?  I don’t understand that.

   

  Besides, concerning the smoke ban.  One hears especially no-smokers complain about smoking giving health damage.  Well, let’s say, I am allergic to ‘Lily on the valley’ and/or musk.  And I know that there are more people that are allergic to that, is it so that there must come a ban on perfume or aroma with ‘Lily on the valley’ and/or musk?  Let’s talk about exhaust gases.  Somewhere on the website of the Ministry of Traffic you can read that living by a busy highway can be compared to passive smoking of 17 cigarettes a day. Also, different studies show that people living in cities have more chance to lung disorders.  So, should we ban vehicles (car, bus, truck)?  And there are more things like that.

   

  Besides, how many people die (proved) through passive smoking?  Put that result against the number of deaths through accidents caused by a drunk driver.  Should we ban alcohol completely?  It can cause damage to others.  You see, everybody can carp on everything.  I only say one thing, as a smoker (I don’t smoke much), non-smokers, stop being ridiculous.  Take care on your own health as much as possible and let others decide themselves how healthily or unhealthily they want to live.  And if you want to complain about ‘passive smoking’, the stench, and I don’t know what else, do it right and complain about everything, also the exhaust gases, the aromas and perfumes where people could be allergic to, alcohol and all the other things that can damage others.  If everyone looks at itself, they have to admit that also they do things that can damage others.  Almost each family has at least one car, put the car aside, and don’t use the car anymore, to begin with, because also that damages the health of others!

   


   

  FOOTNOTE: session Flemish Parliament.  They were talking about the people of Antwerp who voted ‘no’ to ‘the Lange Wapper’.  There are 78955 people of Antwerp that voted 'no'.  That’s 20% of the population of Antwerp that says 'no'.  Turn this, and there were but 54333 people of Antwerp that voted 'yes', that is but 13.75% of the population of Antwerp that says  'yes'.  That they let the people who support Bam and ‘the Lange Wapper’, use this number-turning, that is really unbelievable!  Conclusion of the debate (what one names a debate naturally) : the government takes (after ten year) again its time, and finally (says 65% (to use there own number-turning) of the Flemish Government) they go through with the solution of Bam, but expressed different and here and there embellished.  Or their solution will be, like so much other times, no solution and they’ll accuse the people of Antwerp for being guilty because they voted ‘no’.


  18-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:rookverbod smoke ban VLaams Parlement zitting Meeting Flemish Parliament Belgie Belgium Stichting tegen kanker cancer foundation sigaretten cigarettes exhaust gases uitlaatgassen Lange Wapper BAM Antwerp Antwerpen

  17-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Standard

  Gisteravond, Standard in de Champions League tegen Olympiakos.  En zoals ik voorspeld had, kregen ze het deksel op de neus.

   

  Al voor de match begonnen was, waren ze bij Standard, en zelfs reporters aan het spreken over ‘één punt’ te pakken, daar in Griekenland.  “Als we maar niet verliezen, is het goed” was ook één van die uitspraken.  Dat is nu in het Belgische voetbal tegenwoordig meestal zo.  “We spelen voor één punt” of “We moeten dat punt verdedigen”.

   

  Voetbal gaat volgens mij nog altijd om winnen.  Over één punt pakken kan je spreken als het de laatste  wedstrijd van een competitie is, als je drie punten voor staat, en je niet meer ingehaald kan worden als je één punt pakt.  Dan kan je spreken over “we hebben genoeg met één punt”.  Maar in deze situatie?  Volgens de reporter zeiden de rekenaars dat één punt voldoende was.  Is toch zwaar gokken, en zoals we hier in België (en misschien elders ook) wel héél vaak meemaken, als er voor één punt gespeeld word, krijgen we meestal het deksel op de neus.  Trouwens, om ’t even over rekenen te hebben.  Ervan uitgaand dat Standard zijn twee thuismatchen wint, dan kwamen ze, mits dat éne punt tegen Olympiakos (wat ze niet haalden) op 8 punten als eindtotaal.  Dan moet je natuurlijk wel ervan uitgaan dat Arsenal alles zou winnen.  Wat ook niet gebeurd is (1-1 tegen AZ Alkmaar), dus ik denk dat het “we hebben genoeg aan één punt” hier helemaal nog niet van toepassing kon zijn, wat anderen ook beweerden.

   

  Geef nu toe, Standard was helemaal niet slecht.  Waren ze goed dan?  Dat vind ik nu ook weer niet.  Ze hebben kansen gehad, spijtig genoeg werkten sommigen die niet af en hadden anderen pech.  Maar de tweede helft zeker, hadden ze voor die tweede goal moeten gaan, iedereen kon voelen dat dit er wel degelijk in zat.  Nu hebben ze niet eens één punt.

   

  Over Standard zelf, om eerlijk te zijn, ik denk dat er bij Standard pas over een goede ploeg gesproken kan worden als er sommige spelers weg zijn, of niet kunnen of mogen spelen.  Ik hoef hier geen namen te noemen, je kan ze er zo uithalen, diegenen die spelen met een ‘air’ van “ik ben de beste” of “ik ben een topvoetballer”.  Je merkt dat gewoon aan hun manier van spelen, spreken en bij interviews.  Over één speler wil ik wel nog even iets kwijt.  Mbokani, waarvan men vond, dat hij een super match speelde, dat hij top was, de beste was.  Ik vrees dat ik een andere match gezien heb.  Men had het over hij een bal uit de lucht haalt en die stil legt, ik heb in de andere Europese matchen, in bijna iedere match, wel één of twee spelers dit ook zien doen.  De bal zo goed bij houden?  Kan hij misschien wel, maar door de bal bij te houden maak je nog geen goal natuurlijk.  Heb speciaal alle samenvattingen bekeken op verschillende zenders en op internet gezocht, en ik zie maar weinig samenvattingen waar hij in voor komt, of iets doet waardoor Standard scoort.

   

  Gelukkig zijn er bij Standard nog enkele echte vechters, die er echt voor willen gaan, zoals Sarr, Marcos en Carcela-Gonzalez.  En dan is er natuurlijk, niet te vergeten, nog Jovanovic. Jovanovic speelde weer een goede wedstrijd, wat een klasse toch!

   

  En dan nog een laatste iets, wat mij opgevallen was, voor de wedstrijd begon, had Standard licht gekleurde truitjes aan, en naar mate de wedstrijd vorderde, werd die (half) donkerder, door het zweten.  Dan heb je daar op een gegeven moment enkele spelers lopen met een licht truitje, sommige met een licht truitje met donkere plekken en sommigen die volledig een donker truitje aan hadden.  Vond het helemaal op niets trekken, maar misschien is het wel een truc van de trainer en het bestuur van Standard, om te zien wie zich in het zweet heeft gelopen en wie niet?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Last night, Champions League, Standard against Olympiakos.  And I predicted it, they would lose because they had a mentality to play for one point.

   

  Already before the match started, the people by Standard were speaking, and even reporters, to take 'one point' in Greece.  "If we don’t lose, it is good" also one of that pronunciations.  These days, apparently, it’s normal in Belgian football that they play for just ‘one point’ instead of ‘three points’.  "We play for one point" or "We must defend that point".

   

  Football, in my opinion, is about winning.  You can speak about ‘having enough with one point’ if it is the last day in a competition, if you are first, and have three points more than the second, and if you take one point, you can’t be caught up anymore.  Then you can speak about "it’s enough to gain one point".  But in this situation?  According to the reporter, the people who calculate said that one point was sufficient.  It’s a really heavy gamble, and as we experience here in Belgium (and perhaps elsewhere too) playing for or defending one point, results most of the time in a lose, in no points.  Besides, talking about calculating.  Saying that Standard wins his two home matches and the one point against (and at) Olympiakos (they haven’t got one point), they would have 8 points as end total.  Then you must hope that Arsenal wins all of his matches. And that didn’t happen, because they played 1-1 against AZ Alkmaar.  So, there is no way that you could speak about the thought "we have enough with one point”, didn’t matter what anyone else said.

   

  Admit, Standard wasn’t playing bad.  But were they good?  You can’t say that either.  They had chances, unfortunately some didn’t finish well, and others had bad luck.  But, certainly the second half, they should have tried to get a second goal, everybody could feel it, and it was possible.  Now they have no points.

   

  Talking about Standard, to be honest, It’s my opinion that it isn’t possible to talk about a good team (of Standard) until a few players leave or could not participate.  I’m not going to name those players, you know who they are, just look at those who play thinking, "I am the best" or "I am a superb player".  You notice that, the way they play, speak and when interviewed.  There’s one player, I want to say something about.  Mbokani, one found that he played a superb game, that he was top, he was the best.  I fear that I have seen another game.  They said that he beautifully accepts and touches a ball, I have watched the other European matches, in almost every match, at least one or two players can do this, and sometimes more beautiful or better.  How he holds on the ball?  Perhaps, he can hold on the ball well, but holding on the ball, doesn’t result in a goal.  I looked at all summaries, on different channels and on internet, and there are almost no summaries in which you can see him doing something special, ore doing something so that Standard scores a goal.

   

  Luckily there are a few players at Standard, who really fight for the team, want to give everything for the team, Sarr, Marcos and Carcela-Gonzalez.  And then off course, there is Jovanovic.  Jovanovic again played a good game, really, what a superb player!

   

  And at last, what I have seen, before the game started, Standard was wearing light coloured shirts, during the game, it became (half) dark, because off sweating.  So you have, on a given moment a few players with a light coloured shirt, some with a light coloured shirt with dark spots and some with a complete dark shirt.  Found it looking like shit, but perhaps it’s a trick of the trainer and the staff of Standard, to see, who works hard and runs a lot and who doesn’t?

  17-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Standard Champions League Olympiakos Griekenland Greece één punt one point Arsenal AZ Alkmaar air Jovanovic Sarr Marcos Carcela-Gonzalez uitrusting equipment

  16-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Levenslang - All one's life (Wim de Craene)

  “Soms zijn er de twijfels, dag onzekerheid

  Alles raakt uit evenwicht, dag narigheid

  Bang zijn voor de woorden in je blik

  Ik voel duizend klamme handjes

  En geen wonder, geen wonder dat ik stik”

   

  Het begin van een liedje van Wim de Craene, waar ik het pas over had.  Het liedje noemt ‘levenslang’.  Hij zingt erin ‘maak van mij een ander man, maak van mij maar wat je kan, maar geef me levenslang bij jou’.  Stel me wel de vraag, is het opportuun om jezelf te veranderen voor iemand?

   

  Probeer mezelf voor te stellen of ik dat zou kunnen.  Een relatie is geven en nemen.  En je bent wie je bent.  Je kan natuurlijk altijd een paar dingen aanpassen aan jezelf, je gewoonten, enz.  Maar je volledig laten herkneden tot iemand compleet anders?

   

  En toch.  Als er die ene is, die persoon waar je door een vuur voor zou gaan.  Als er die ene is waar je van weet dat je voor hem/haar geboren bent, zou je jezelf dan toch niet volledig overgeven aan hem/haar?  Alles voor hem/haar doen?

   

  Ik weet het zo nog niet, er is vroeger wel een speciaal meisje geweest, waar ik een echt goed gevoel bij had.  En ik ben toen gebleven wie ik was, heb gewoon gedaan wat ik altijd deed, en het is niets geworden.  Het is er nooit van gekomen, ook al weet ik gewoon dat de kans er was.  Zou het wat geworden zijn als ik toen een ander man was geworden? We zullen het nooit weten.

   

  Doet me trouwens aan een liedje van Bryan Adams denken, “Everything I do, I do it for you”.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Sometimes there are doubts, hello uncertainty

  Everything gets out of balance, hello day trouble

  Fearing the words in your eyes

  I feel thousand clammy hands

  And no wonder, no wonder that I suffocate"

   

  The beginning of a song of Wim the Craene, about whom I talked in my earlier blog.  The song 'all one's life'.  He sings ‘make me another man, just make of me what you can, but let me stay with you, all one’s live’.  I ask myself this question, ‘is it advisable to change who you are for someone?’

   

  Try to imagine if I could do that.  A relationship is about giving and taking.  And you are who you are.  You can always change a few things about yourself, your customs, etc.  But, let someone reform you till you don’t recognize yourself anymore?

   

  And, really, if there were that person, for whom you would do everything.  If there is that one, and you know that you are made for each other, isn’t it so that you would completely hand yourself over to him/her? Do everything for him/her?

   

  When I was younger, there was a special girl, I always felt real good when she was around and even when she wasn’t and I thought about her.  But I stayed myself, and did what I always did, and as a result, we never had a relationship.  And I just know that a relationship would have been beautiful.  And I ask myself, would a relationship have been possible if I changed myself?  We’ll never know it.

   

  This reminds me of a song, ‘Everything I do, I do it for you’, by Bryan Adams.

  Bijlagen:
  Wim de Craene - Levenslang.mp3 (3.8 MB)   

  16-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:levenslang all one's life wim de craene opportuun advisable relatie relationship herkneden reform other man ander man

  15-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemiste kansen - Missed Chances

  Ik was vandaag wat muziek aan het luisteren, en plots hoorde ik nog eens een liedje van vroeger, van Wim de Craene, Kristien.  Ik denk dat ieder van ons dat wel eens heeft, zo'n melancholisch moment.  Dat had ik dus.  Waar is die oude tijd? Dat vraag ik me wel eens af.  Al zullen er velen zijn die blij zijn dat die oude tijd voorbij is.  Dat hangt van persoon tot persoon af.

  Ben eens gaan rondkijken op Youtube voor liedjes van Wim de Craene. Riep veel herinneringen op.  Tegenwoordig kan ik me niet echt een groep, zanger(es) bedenken die nog zulke muziek maakt, toen had je Louis Neefs, Wim de Craene, Boudewijn de Groot, het Goede Doel, Doe Maar en nog vele anderen.  Zoals ik daarnet al zei, waar is die goede oude tijd?

  Ik denk dat ieder van ons wel eens terugdenkt aan toen.  Door muziek, iets op televisie, iets wat je ziet, zelfs iets wat je ruikt.  Feitelijk mag je daar niet te lang bij stil staan, maar sommigen onder ons, zitten in zulk een situatie dat ze dat wel doen, sommigen onder ons zitten in zo'n situatie dat ze maar al te graag, terug willen naar die tijd, of een bepaalde periode.  Ik wel.  Ik schaam me ook niet om dat toe te geven.  Ik heb veel bereikt, veel dingen gedaan, mijn grenzen verlegt, en heel wat hoogtepunten gehad, en toch, toch zijn er dingen die ik 'gemist' heb, 'gemiste kansen' zeg maar.  En ik zou graag nog eens de kans krijgen om die specifieke 'gemiste kansen' te grijpen.  En dan vast te houden, en ervoor te zorgen dat ik nooit moet terug kijken en vaststellen dat ik een kans gemist heb.  Ik dus wel, ik zou graag zo'n twintig jaar terug in mijn leven gaan.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Today, I was listening to some music, and heard a song of a Belgian singer from the years ’70 and ’80, called Wim the Craene : (song) Kristien. I think that everyone of us sometimes has a melancholic moment. I did. Where are the old times? I sometimes ask that question to myself. Although, many probably are glad that old times are beyond.  It depends upon person to person.

  I looked on Youtube for songs of Wim the Craene. Recalled many memories. Nowadays, I can’t name a band or singer that still makes such music, in the past you had (singing in Dutch) Louis Neefs, Wim de Craene, Boudewijn de Groot, het Goede Doel, Doe Maar and a lot of others.  As I said already, where are the good old times?

  I think that everyone of us sometimes thinks back to past. By music, something on television, something what you see, even something what you smell. Actually you can’t stand thinking about that too long, but some of us are in such a situation that they do. Some are in a situation that they want to go back to that time, or to a certain period. I do. I am not ashamed to admit that. I have reached much, done many things, moved my borders, and had a lot highlights, and nevertheless, there are things which I ‘missed chances’, ‘regrets’. And I gladly would get the chance to seize that specific 'missed chances’. And then to hold, and ensure that if I look back, I haven’t missed a chance, and I haven’t anything to regret. I therefore, however, would be glad to return, let’s say twenty years, in my life and redo my life from then on.

  15-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:gemiste kansen missed chances muziek music wim de craene kristien oude tijd old times Louis Neefs Boudewijn de Groot het Goede Doel Doe Maar terugkeren going back herinneringen memories

  14-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voetbal & F1 - Football and Formula 1

  In 't voetbal is weer een speeldag voorbij.  Standard laat het liggen, Anderlecht wint, Brugge wint weer net en Genk, tja Genk, wat moet ik nu zeggen.  Verrassend toch dat KV Mechelen zo hoog in het klassement staat, of toch niet zo verrassend?  In ieder geval, ik gun het hun wel, de Maneblussers noemen Mechelaars zich als ik me niet vergis.

  Ik ben altijd hevige voetbalsupporter geweest, maar de laatste jaren mis ik toch iets, ik kan het niet bij naam noemen, maar er is iets tekort aan het Belgisch Voetbal.  Ik vind dat je als supporter niet meer dat hebt, de volgende morgen na een match, zoiets van 'het enorm uitkijken naar de volgende match'.  Het is er wel, dat gevoel, maar niet meer dat 'magnetisme' dat je naar daar trekt.

  Net zoals nu de F1-race begin november, in Abu Dhabi.  De prijzen zijn uitgedeeld, Button wereldkampioen en Brawn GP beste team.  Niets meer aan te veranderen.  Dus ja, waarom nog naar die laatste race kijken.  Oké, er is de spanning van de race zelf, zeker aangezien het een nieuw parcours is, maar toch, dat 'magnetisme', ook hier weg, en was eigenlijk al een deel races geleden weg.  Maar toch, proficiat Jenson en Brawn GP!!!

  Maar toegeven toch, het gevoel van dat 'magnetisme' is toch iets prachtigs, moeilijk te omschrijven, maar iedere supporter, is het nu van tennis, voetbal, golf of welke sport dan ook, kent het wel.  En ieder beleeft het op zijn eigen manier.  Maar het gemis van dat gevoel is voor ieder van ons wel hetzelfde. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  In football, Belgian Jupiler League, another stage is done.  Standard doesn’t win, Anderlecht wins, Club Bruges wins just in time and Genk, well, Genk, what should I say now. It surprises met that KV Mechelen is ranked this high in the standings, or not surprisingly? In any case, it’s nice to see them ranked there.  People from Mechelen are called Maneblussers, if I’m not mistaken.

   

  I always have been a supporter of football, but the last years I nevertheless miss something, I cannot name it, but something is missing in Belgian football. I have a feeling that as supporter, the following morning after a match, you don’t feel that 'enormous looking forward to the next match'. It is there, however, that feeling, but no longer that ‘magnetism’ which draws you there.

   

  Just like the F1-race, the first of November, in Abu Dhabi. The titles have been decided, Button world champion and Brawn GP best team. Nothing more to do about that. Therefore yes, why watch that last race.  Okay, there is the tension of the race itself, certainly since it’s a new track, but nevertheless, the ‘magnetism’ I’m talking about, it’s gone, and actually some races ago it was already gone. Nevertheless, congratulations Jenson and Brawn GP!!!

  But admit it, the feeling of that 'magnetism', is something great, difficult to define, but every supporter, of tennis, football, golf or any sport knows that feeling. And everyone on his own manner. But the lack of that feeling is, for every one of us, the same.

  14-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:voetbal f1 formule 1 formula one football Anderlecht Brugge Bruges RSCA Genk KV Mechelen Abu Dhabi Brawn GP Jenson Button magnetisme magnetism Maneblussers supporter

  13-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volksraadpleging - Plebiscite

  59.24 % van 34.75 % van de Antwerpenaren zegt 'neen' tegen Lange Wapper. 

  Een goede zaak?  Ook 'neen' volgens mij. Moet de brug er dan wel komen? Ook 'neen' volgens mij.  Maar ik kan me onmogelijk voorstellen dat er nu wel degelijk rekening gehouden gaat worden met deze volksraadpleging of referendum.  Het zou moeten natuurlijk.  Maar je hoorde zo al van een bepaalde partij, van de BAM zelf en enkele anderen dat ze de uitslag zo verdraaien dat volgens hen de 'neen'-stem te klein was.   Want men bekijkt de uitslag plots zo: 20.59 % van de Antwerpenaren zegt 'neen'

  Klopt feitelijk, vermits maar 34.75 % van de Antwerpenaren ging stemmen, doch, de 'neen'-stemmers kunnen dan natuurlijk ook zeggen dat maar 14.16 % 'ja' gestemd heeft.  Maar ja, we zijn de laatste jaren niets anders gewend dan dat dezen die België / Vlaanderen beweren te regeren, alles verdraaien en nooit naar de Belg / Vlaming luisteren.  En ik twijfel er dus enorm aan dat men dit ditmaal wel zal doen.  Ik hoop dan ook dat dezen mij laten zien dat ik fout ben en voor een eerste maal echt naar ons luisteren.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  59.24% of 34.75% of the people of Antwerp say ' no' against ‘the Lange Wapper’.

  A good matter? Also ' no' according to me. Does the bridge have to come there? Also ‘no’ according to me. But I don’t believe that they are really going to take the result into account. They should to that of course. But you can hear already, a political party, of the bam themselves and some others, that for them, the ‘no’-vote was too small.  Because one examines the result suddenly this way: 20.59% of the people of Antwerp say 'no'.

  It is correct actually, since but 34.75% of the people of Antwerp voted, yet, people who voted ‘no' can say that but 14.16% voted ‘yes’. But yes, we have got used the last years that these who claim to govern Belgium / Flanders, distort everything and never listen to the Belgian / Flanders people. And I doubt therefore enormous that one will do this, this time, however. I hope thus that these show me that I’m wrong and that they, for a first time, listen to the people.  13-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:volksraadpleging plebiscite België Belgium Antwerpen Antwerp Lange Wapper 59.24 34.75 59,24 34,75 neen no referendum Vlaanderen Flanders Vlaming Flemish regering government negeren ignore

  12-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELKOM - WELCOME

  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Om te zeggen wat niet gezegd mag worden of niet gehoord mag worden.

  Groetjes en veel leesgenot ;-)

  Bob, Sergei & Emil

  _______________________________________________________________________________________

  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say the things needed to say.
  To say what can't be said or may not be heard.

  Greetz and enjoy reading ;-)

  Bob, Sergei & Emil

  12-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)
  Tags:Bob Štaka, Sergei Listonosz, Emil Hallulooz  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!