erfgoedrode
Inhoud blog
 • 102 Data Bettesone vervolg
 • 102 Data Bettesone
 • 000 Inhoud
 • 313 Het Vliegend Wiel
 • 312 Jeugdclub Den Droes

  Zoeken in blog  Foto

  16-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.903 Sib-publicaties Rode

  In “Meise, van onder de toren van St.-Brixius – Rode” slopen ook enkele fouten.
  De foto op pag. 28  moet vervangen worden.  Want hierop staat Raf Van Campenhout, met op de achtergrond de Hazenbos (verdwenen) van Meise. Deze foto hoort huis in “Meise, onder de toren van St.-Martinus”. Ik zal een recente foto maken van jeugdschrijver Herman Van Campenhout die op deze plaats kan geplakt worden.
  De volledige pagina 63 mag weg, want deze twee foto’s zijn in dubbel gebruik.  Recent gekregen oude foto’s kunnen hier aangebracht worden.

   Rode206.1
  Benoit Emmerechts,., Jef Moyson, Jean Boegaerts, Louis Peremans, . , Petrus Van Opstal,  Caroline Van Opstal en Jeanne Versaen.

  Rode197.1
  De Greef, Petrus Van Opstal, Caroline De Greef,
  Zittend : Domien en Pauline Van Opstal en . De Greef

  Deze foto’s kun je vinden op mijn fotoblog .

  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.201 De parochie St.-Brixius-Rode

  Database A.Bettesone :

  IXde – Xde eeuw
  Het centrum van St.-Bixius-Rode dateert uit deze periode.
  Het steunpunt en vertrekpunt van de rode- en bosstreek is het Borchtveld met het Hof te Rode, een oude versterkte motte omgeven door water en waarschijnlijk gebouwd door de Aa’s uit Grimbergen in de XIIIde eeuw


  Het woord rode betekent gerooid bos, een ontginning.
  Deze parochie is ontstaan en tot ontwikkeling gekomen in een onontgonnen gebied en dateert uit de eerste helft van de XIde eeuw.
  Heel het gebied langs de Bierbeek behoudt nog restanten, de sporen van een beboste streek.
  Pastoor Heylen schrijft met betrekking tot deze parochie : “Reeds voor 1132 werd Sint – Brixius – Rode bediend door de parochiegeestelijkheid van Meise”.
  In 1803 werd tot pastoor aangesteld, Leopold Barnard de Montagne, Norbertijner.
  Deze parochie is ouder dan de andere parochies gelegen ten Noorden van Meise.  Een ander feit : op 6.4.1267 treedt een Walter van Sint – Brixius – Rode op als getuige   en leenman van Leo van Aa.
  Hebben we hier een bewijs dat de ontginning en de evangelisatie, vanuit Meise in Noordelijke richting georiënteerd waren?
  Nu rijst de vraag : waarom werd Sint – Brixius tot beschermheilige genomen ?  Een familie uit Doornik bezat eigendommen te Rode.  Sint – Brixius is de patroon van de oude dekenij Doornik.  Het is best mogelijk dat deze grondeigenaarzijn invloed heeft doen doorwegen om Sint – Brixius als patroon te nemen.
  De oudst gekende pastoor van deze parochie is Henricus van Rode (1200).  Het vorige kerkgebouw in romaanse bouwtrant werd in de XVIde eeuw verbouwd naar de voorschriften van de gotiek.  In het metselwerk van de toren, werd nog een vroeg gotisch raam behouden.  Het torengebouw is geschraagd door twee steunberen.  In de voorgevel een wapenschild van de familie de Berghes’s.
  De middenbeuk is veel ouder dan de zijbeuken.  Het verliep doorgaans zo met de bouw van oude kerken.  Eerst het middenschip om een bedehuis te hebben en later vergroten met zijbeuken (omtrent het jaar 1655).
  De middenbeuk zou dateren uit de XIIIde eeuw.
  Ten einde verdere beschadiging te voorkomen werd in 1907 de kerk volledig gerestaureerd, maar in tegenstelling met de parochiekerk Sint – Martinus werd hier eikenhouten lambrizering behouden waarop in medaillon de twaalf apostelen en de H.Jozef en Franciscus zijn uitgebeeld.  Ook het koorgestoelte waarin de beelden van de vier kerkleraars gebeiteld staan, werd gerestaureerd.  Het gewelf is in hout.
  Onder de kunstschatten kunnen we vermelden de doopvont (1587), een oud gepolychromeerd beeld van de H. Anna in de stijl van Faid’herbe en een in palmenhout gesneden Kristus op het kruis, een beeld van O.L.Vrouw met kindje Jezus op de arm.

  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.901 Archief Sint-Brixius-Rode

  1.    Bibliografie

  WAUTERS, Environs de Bruxelles, d.II, p. 304-306; GOETSCHALCKX, Album pastorum, p. 132-133; VERBESSELT, Het parochiewezen, d.II, p. 147-158.

   

            2.    Inlichtingen betreffende het archief

  Bestand Kerkarchief Brabant

  documenten van 1700 tot 1777 (0,30 strekkende meter) nummers 24.473Bis, 24.479-24.480, 24.483, 24.514-24.515.

  Het archief van de kapel van Sint-Brixius-Rode werd samen met het archief van de kerk  van Meise in bewaring gegeven overeenkomstig de Archiefwet van 1955.

  24.473bis: atlas van de eigendommen van de kerk en de Armentafelvan Meise en van Sint-Brixius-Rode, 1776

  24.479-24.480, 24.483: staat van de goederen van de kerk en de Armen van Meise en Sint-Brixius-Rode (1775-1777)

  24.514-24.515: rekeningen van de kerk en de Armen (1725-1728)

  3.    Archieftoegangen

  Inventaris: -  Inv. (XII) van E. PERSOONS voor de hierboven beschreven nummers.

  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1 Kerk Sint-Brixius-Rode

  De geschiedenis van deze parochie werd grondig beschreven door pastoor Pauwels.  Hij was zo vriendelijk mij deze tekst op P.C. ter beschikking te stellen.
  Mijn streekboek “Meise, van onder de toren van St.-Brixius – Rode” Sib 2004, is een andere benadering, maar mag als complementair aanzien worden.  Achiel Bettesone reikt in “Meise” V.g.1997 een aantal feiten aan, want toen was Meise maar twee parochies rijk.
  IX – Xde eeuw Het centrum van Rode dateert uit die periode.
  1007 afhankelijkheid van Meise en ontstaan door toedoen van ene Everardus Rudolphus Tornacensis, een heer uit Doornik
  XIIde eeuw : Meise kreeg er toen een parochiekerk bij : St.-Brixius-Rode
  1106 De Bourbough’s waren zeer rijk en waren afkomstig uit het doornikse.  Zij hadden grote belangen in Meise-Rode.  Everardus  tornacensis (d.w.z. doornikenaar) speelde een grote rol in de geschiedenis van St.-Brixius-Rode.
  Pas na de XIXde eeuw werd deze parochie onafhankelijk van Meise
  1132 Door de overdracht van de eigendommen van de heren van Grimbergen aan de abdij van Grimbergen kwamen de parochies Meise, Rode, Oppem en Strombeek onder de jurisdictie van de abdij.
  1132 bediening door geestelijkheid van Meise
  Door de overdracht van de eigendommen van de heren van Grimbergen aan de abdij van Grimbergen kwamen de parochies Meise, Rode, Oppem en Strombeek onder de jurisdictie van deze abdij
  1163 Te Meise bestond er een pastorijgoed vermeld onder de naam "Papenmorte" langs de "Midbeke" (bestaat thans niet meer).  Volgens berekeningen had de Papen-meuter oorspronkelijk een oppervlakte van 12 bunders of deze van de traditionele en verplichte mansus vermeld in ‘liber dotis’ van de kerk bij haar stichting.
  1202 Henricus de Rode, sacerdos, is de oudst gekende priester van St.-Brixius-Rode.  Hij getuigde in een schenkingsbrief ten voordele van de abdij van Grimbergen.  Het was een seculiere priester.  Eerst in 1228, wanneer bisschop Niklaas van Kamerijk aan de abdij van Grimbergen de bediening gaf in de onderhorige parochies volgde ook rode en werd het een reguliere priester of witheer Norbertijn van de abdij van Grimbergen.
  1267 Op 6 april trad ene Walter van de parochie St.-Brixius-Rode op als getuige  en leenman van Leo van AA.
  1283 In het testament van Lodewijk van Leefdaal, heer van Wolvertem, werd een pastoor “plebanus de rode, Santus Brixius” vermeld.
  1587 De sokkel van de doopvont draagt dit jaartal.
  1597 Er was een kelk in verguld zilver, met ronde voet, versierd met regelmatig renaissance loofwerk, de knop en kuip versierd met gevleugelde engelenkopjes met inscriptie onder de voet : “+ ex vedastino Anno 1597. auctus anno 1612. I.Martyr +”  De 4 stempelwerken nog zeer duidelijk H.27,50n.  Deze kelk werd nog te Grimbergen tentoon gesteld onder nummer 193 bij de kelken van de abdij

  1655 een gedeelte van de kerk in Romaanse stijl van toen
  1750-1816 De rekeningen van de H.Geesttafel over deze periode werden opgenomen in het rijksarchief van Brussel onder de nrs 24.473 tot 24.532
  1799 Waardevolle zaken van de abdij van Grimbergen werden als zwart goed verkocht.  In de archieven van de abdij berust het dagboek van Norbertijn Heylen , onderpastoor in Meise en dichter (ca 1800) Hij schreef : "de kapel van Rode heeft ook geplekt gestan en met voorwaarde van voor drie maanden afgebroken te worden. Die van Rode hebben dan een verzoekschrift opgestuurd, zeggende dat hun kerke geen kapel was maar gelijk een parochiekerk hebbende kerkhof, een afzonderlijke koster en inkomsten en goederen voor de armen en die afgescheiden zijn van die van Meise.  dit verzoekschrift werd ingewilligd en de kerk van rode bleef bestaan."
  1838 Petrus Boven pastoor tot 1862.  De parochie zou toen zelfstandig geworden zijn, los van de pastoor van Meise.  De parochianen bouwden toen op eigen kosten een pastorij voor hun eigen inwonende pastoor.
  1907 volledige restauratie van de kerk.  Op de gedenksteen vinden wij :"kerk gebouwd in de XIIIde eeuw, vergroot in de XVde en XVIIde eeuw, hersteld in 1907.  Pastoor Daniël Meert, Bouwkundige Ferdinand Symons te Brussel, aannemers gebroeders Coucke te Denderleeuw.
  1943 In het boek van Wauters vinden wij binnenzichten van de St.-Brixiuskerk.
  1973 E.H. De Belder pastoor van St.-Brixius-Rode overleed.
  1987 Marcel De Pauw werd pastoor tot einde 1996
  1989 De Marnixring Drijpikkel schonk aan de kerk twee XVIde eeuwse schilderijen
  2007 viering van Brixius 100 en aankoop van nieuwe glasramen

   

  Met veel belangstelling las ik de info over Sint-Brixius. Als Rodenaar sedert 1977 is dat voor de hand liggend. Dat de verrijking van het kunstpatrimonium van de kerk van Sint-Brixius me interesseert is eveneens voor de hand liggend. Het is inderdaad de serviceclub Marnixring Drijpikkel die ervoor gezorgd heeft dat het diptiek rond de figuur van Sint-Brixius in deze parochiekerk is terecht gekomen. Deze schilderijen werden toevallig door Wim Pas bij een partikulier gevonden en als iconografie van Sint-Brixius herkend. De herkenning van de mirakelen van Sint-Brixius ('gij zijt mijn vader niet'; de hete kolen in het kleed van Sint-Brixius...) waren de sleutels tot de herkenning. Korte tijd voordien had Wim Pas voor het tijdschrift van Berla een zeventiende eeuwse tekst over Sint-Brixius uitgetikt. Het toeval heeft bijgevolg een mooie rol gespeeld bij de herkenning... en bij de plaatsing van deze diptiek in de parochiekerk van Sint-Brixius. Het lijkt me wenselijk aan de informatie van de site toe te voegen dat de geschonken schilderijen Sint-Brixius betreffen; dat de initiatiefnemer de Rodenaar Wim Pas was en dat partikulieren en de Dorpsraad van Meise de sponsors waren voor de verwerving van deze kunstwerken. Ten overvloede: De overhandiging van deze schilderijen aan de kerk gebeurde tijdens een plechtige zitting in de kerk met toespraken door de initiatiefnemer en inspirator, de pastor en met voorlezing, van de oude tekst waarnaar hierboven wordt gerefereerd, door de Rodenaar Jef Burm. Dit feestelijk gebeuren werd muzikaal opgeluisterd. De initiatiefnemer denkt er met genoegen aan terug. Graag bezorg ik verdere info over dit gebeuren. Met vriendelijke groeten en dank bij voorbaat voor uw reactie, Wim Pas

  Ingegeven op dinsdag 9 oktober 2007 om 19:50:29, door Wim Pas, IP-adres: 81.242.187.118

  We hebben het nu nog niet over de (onafhankelijke) parochie Sint-Brixius-Rode. Wanneer wij echter de ontstaansgeschiedenis van Rode overzien dan rijst wel de vraag: wanneer is hier de eerste (houten) kerk gebouwd ?
  Normaal gezien wanneer er voldoende mensen woonden.  Wanneer we aannemen dat het dorp Rode in de loop van bijna 3 eeuwen (grosso modo tussen 800 en 1100) zijn grondvorm heeft gekregen, is het dan overmoedig te veronderstel­len dat reeds voor het jaar 1000 hier een bidplaats geweest is ? Is het denkbaar dat het dorp Rode 150 à 200 jaar heeft bestaan alvorens hier een kerk was ?  Ondanks het feit dat de kerstening van het platteland vòòr het jaar 1000 geen eenvoudige zaak was[1], bleken toch reeds in de Karolingische periode (rond 800) onze streken het vertrekpunt van meer noordelijk gerichte missionering.
  Op deze vragen zal wel nooit een antwoord komen.  Wat we wel weten, is ook al merkwaardig genoeg.  Een samenvatting van de bouwgeschiedenis van de kerk vinden we op de gedenksteen naast de hoofdingang:" 'Kerk gebouwd in den XIII eeuw / Vergroot in den XV en XVII eeuwen / Hersteld in 1907 / Heere Pastoor Daniel Meert / Bouwkundige Ferdinand Symons te Brussel / Aannemers / Gebroeders Couckte (sic!) te Denderleeuw'"[2].  Hieruit leren wij dus dat "Het vorige kerkgebouw in romaanse bouwtrant in de 16e eeuw (werd) verbouwd naar de voorschriften van de Gotiek. - De middenbeuk is veel ouder dan de zijbeuken. 
  Het verliep doorgaans zo met de bouw van de oude kerken.  Eerst het middenschip om een bedehuis te hebben en later vergroten met zijbeuken (omtrent het jaar 1655). De middenbeuk zou dateren uit de 13e eeuw"[3].
  "Boven de druiplijst van de Romaanse deur staat een voetstuk, dat waarschijnlijk op een beeld van St. Brixius, de patroonheilige van de parochie, wacht"[4].  In 1855 droeg de buitenmuur van het koor nog ankers met het jaartal 1749[5].  Bij K.B. van 23 maart 1938 werd de kerk als monument geklasseerd.  Het heeft echter aan een zijden draadje gehangen of Rode had geen kerk meer.
  "In november 1799 werden de kloosters en kapellen verkocht (niet de parochiekerken), zo lezen wij in de geschriften van Pastoor Heylen...
  'Kapel van Rode heeft ook geplekt gestaen en met voorwaarde van vòòr drie maand afgebroken te worden.  Die van Rode hebben dan een verzoekschrift opgestuurd, zeggende dat hun kerke geen kapel was, maar gelijk een parochiekerk, hebbende een kerkhof, een afzonderlijke koster, en inkomsten en goederen voor de armen die afgescheiden zijn van die van Meise.
  Dit verzoekschrift werd ingewilligd en de kerk van Rode is blijven staan"[6].
  Onder de kunstschatten worden vermeld: de eikenhouten lambrizering waarop in medaillon de twaalf apostelen en de hh.  Jozef en Franciscus; het koorge­stoelte waarin de beelden van vier kerkleraars gebeiteld staan.
  Dit houtwerk dateert uit de 18e eeuw.  Men twijfelt eraan of het afkomstig is uit een kerk te Boom.  De biechtstoelen zijn Barok uit de 17e eeuw.

  Ook is er een baroktafeltje gedateerd 1666 F.(rans) A.(dams).
  De doopvont is volgens de datum in de sokkel uit 1587.  De schilderijen zijn uit de 16e, 17e en 18e eeuw, met o.m. twee pannelen over het leven van St. Brixius. Deze kunstwerken werden op 15 december 1989 aan de kerk geschonken door Marnixring Drijpikkel m.m.v. de dorpsraad en milde schenkers uit de parochie en van daarbuiten.
  Het beeldhouwwerk is uit de 16e en 17e eeuw[7].      [1]. WP, 82, 94, 106.

      [2]. BDE, p. 388. Op p. 389 staat de opmerking: "De restau­ra­tie heeft dus een zware stempel gedrukt op het gebouw, ook op het interieur".

      [3]. VDE, p. 52. In vele teksten over de kerk van S. Brixi­us-Rode wordt gezegd dat de "zij"-beuken in 1655 werden ge­bouwd. Mijn indruk is dat men dan meestal de "dwars"-beuken bedoelt. Het feit dat BDE, 388 zegt dat de zijbeuken voor de restaura­tie van 1907, rondboog vensters hadden, wijst er naar mijn mening op dat heel het middenschip met de zijbeuken laat-Ro­maans of vroeg-Gotisch was.

      [4]. Martens, p. 36.

      [5]. Zie: Wauters, 5, p. 237.

      [6]. VDE, p. 70 die hier citeert uit een verslag van Frans Van Hoeck, secreta­ris van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan van Sint-Brixius-Rode.

      [7]. Zie: BDE, p. 389.

  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.0 Inventaris

  001 - 99    Zichten - Monumenten - Gebouwen

  101 - 199 Gemeente

  201 - 299 Parochie

  301 - 399 Verenigingen

  401 - 499 Mensen

  501 - 599 Cultuur en Kunst

  601 - 699 Oorlogen

  701 - 799 Tochten

  801 - 899 Natuur

  901 - 999 Bibliografie 

  16-05-2013, 00:00 geschreven door Jef L. DC  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - ( Stemmen)
  Archief per week
 • 11/05-17/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 04/08-10/08 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 21/10-27/10 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!