Foto
Foto

Wie en wat is G plus?

Doelstellingen

Handvest

Eisenplatform G plus

Bestuur

Pleidooi voor de uitbreiding van de stad Gent.

G plus weerlegt de argumenten 'pro staat Gent'.

Inhoud blog
 • Voor wie wil verder denken...
 • Mededeling van het voorlopig bewind!
 • Onthullend dossier over de geheime agenda van de N-GA.
 • N-GA breekt electoraal geen potten!
 • Enquête bevestigt standpunt G plus.
 • Red de Gentse solidariteit!
 • G plus van start in Zelzate.
 • Zoek de verschillen! N-GA gaat overstag (deel 2).
 • Stadstaatnationalisme is nooit geweldloos.
 • Bye, bye Gent!
  Zoeken in blog

  Verzet tegen de N-GA
 • NGA Busters
 • West-Vlaams Democratisch Front
 • West-Vlaams Belang
 • WestVlaams Gentse Liga
 • G Plus
  Beweging voor een eensgezind Gent. Samen voor een Gent met toekomst.
  06-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus weerlegt de argumenten ‘pro Staat Gent’.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 20 keiharde argumenten weerlegt G plus het discours van de Gentse separatisten. Dit is een artikel om te bewaren en te koesteren. De separatisten van de N-GA zullen deze tekst hoogstwaarschijnlijk verguizen en verwijzen naar de brandstapel. Voor de weldenkende antiseparatisten vormt deze tekst een, weliswaar laat, nieuwjaarsgeschenk dat ze kunnen aanwenden om de discussie aan te gaan op basis van sterke argumenten. Voor de kritische lezer kan het een meerwaarde betekenen om in deze kwestie een eigen standpunt te vormen.

   

  1 ‘Big is beautiful’. De staat Gent is veel te klein. We streven beter naar grote staten met een grote afzetmarkt, verschillende gemeenschappen en een ingewikkelde staatsstructuur.

   

  2 Terwijl Europa integreert en de wereld steeds kleiner wordt, is het toch zinloos dat Gent zich zou afscheiden. De evolutie na 1945 is een verhaal van coöperatie en integratie. Wat voor een voorbeeld zijn we in de wereld als de Gentenaars niet meer willen samenwerken. Gent mag, als onderdeel van een stichtend lid van de Europese Unie, geen precedent scheppen voor politieke versnippering van Europa, die de Europese constructie nog meer onbestuurbaar zou maken en de positie van Europa in de wereld zou verzwakken. Met de staat Gent is de vertegenwoordiging bij de EU en de VN nihil. Waarom zouden we de grote invloed die we nu hebben op de helling zetten?

   

  3 Internationaal is Gent onbekend. De waarde van het merk ‘Gent’ is dan ook waardeloos en separatisme zal het imago alleen maar schaden. De Gentse Flikken, de drie torens, Gentse Hutsepot, Jan Van Gent en Gentse waterzooi zijn als merknaam niet gekend. De Gentenaars en nieuwe-Gentenaars worden totaal ongeloofwaardig als men niet met elkaar kan opschieten.

   

  4 Waar houdt het separatistische verhaal op? Waar zullen deze scheidingstoestanden tot leiden? Openen we daarmee niet de doos van Pandora? Wat doen we als morgen de rijke deelgemeenten Zwijnaarde en Drongen niet meer willen solidair zijn met de Brugse Poort of Nieuw Gent? Gaan zij zich dan ook afscheiden? 

   

  5 We gaan de rijke culturele rijkdom toch niet op de helling zetten. Het zou onverstandig zijn om een hoge muur te bouwen rond de staat Gent waardoor alle culturele uitwisselingen en interacties ongedaan worden gemaakt. Als in de wereld alle muren worden gesloopt, gaat Gent toch geen muur bouwen. De West-Vlaamse en andere invloeden zijn een verrijking en geen gevaar. Gent ligt op het kruispunt van de grote culturen: de Gentse en de West-Vlaamse. Het samenbrengen van al die culturen kan soms vermoeiend en bedreigend lijken, maar het is wel dé toekomst en het biedt grote kansen tot menselijke verrijking. Als zelfverklaarde wereldburgers stopt onze horizon niet aan de stads, gewestelijke, federale of Europese grenzen, maar kijken we met een ruime blik naar de hele wereld. De stedelijke identiteit is niet de enige waarop een bestuursniveau wordt geënt.

   

  6 Separatisme is een demagogisch discours en het cliché-denken moeten we verlaten.

   

  7 Het streven naar een middeleeuwse structuur staat haaks op de vooruitgangsgedachte, die ons aanmoedigt om de huidige staatstructuren te behouden. De hunkering naar een stadstaatstructuur is de emanatie van kortzichtigheid en een verdringing van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Wie gelooft in een ‘natuurlijke’ ontwikkeling van de stadsstaten negeert de menselijke hand in de totstandkoming van bestuursconstructies en getuigt van een beperkt historisch bewustzijn.

   

  8 De staat Gent verliest haar economische troef: de haven. Bij Gentse onafhankelijkheid verliest Gent ontegensprekelijk de haven. Diegenen die geloven in de annexatie van Zelzate vergissen zich, dat zal de internationale gemeenschap nooit toestaan. Daarbij, de Gentenaars en nieuwe-Gentenaars zijn niet gebaat met separatisme, want economisch zal dat sowieso een achteruitgang betekenen. Wie wil scheiden staat voor een enorm dure operatie die nadien alleen maar verlies oplevert: verlies van afzetmarkten, verlies van rekruteringsmarkten, verlies van talent… .

   

  9 We moeten de huidige surrealistische structuren behouden. Dat maakt het net zo mooi en waardevol. Liever een bestuur dat niet werkt en de gedachte aan ‘ceci n’est pas un gouvernement’ in ere houdt.

   

  10 De Gentenaars liggen niet wakker van separatisme. De Gentenaars liggen misschien wakker van de geluidsoverlast van de Gentse feesten of de foor op het Sint-Pietersplein, maar niet van het separatisme. De Gentenaars willen de stad Gent behouden, dat blijkt enquête na enquête. Uiteraard mag men in de politiek haast om het even wat nastreven, maar men moet wel democratisch respect opbrengen voor de wil van de meerderheid van de bevolking. Uit hun achterbaks optreden, blijkt echter dat minstens een deel van de Gentse separatisten kost wat kost hun separatistische zin willen doordrijven zonder respect op te brengen voor wat de meerderheid van ons wil.

   

  11 Vroeger liepen de transfers omgekeerd. Vroeger waren Brugge, Tongeren, Damme en Velzeke veel rijker dan Gent en destijds hebben deze steden Gent ook niet losgelaten. Trouwens de geldstromen van de belastingsbetalende burger naar het bedrijfsleven zijn veel groter. Na een splitsing van de Gentse solidariteit zal het patronaat verder willen gaan, door te streven naar een Amerikaans systeem met nog nauwelijks enige solidariteit tussen 'rijk' en 'arm'.

   

  12 Het zou onverstandig zijn om de band met de uitgeweken gentenaars in Vlaanderen te verbreken. Dat plaatst hen in een kwetsbare positie.

   

  13 Wat we zelf doen, doen we niet beter. Als de Staat Gent alles zelf zal moeten doen, dan draagt het zelf de verantwoordelijkheid voor het beleid en zijn we zelf verantwoordelijk voor hetgeen misloopt.

   

  14 De staat Gent verliest de sociale zekerheid. De stad is te klein om een goede sociale zekerheid uit te bouwen. De toekomstige sociale uitdagingen zijn gekend en daarop is de staat Gent onvoldoende voorbereid. De staat Gent zal evolueren tot een sociaal kerkhof met een grote kindersterfte en een lage levensstandaard ten gevolge van de onbetaalbaarheid van de sociale voorzieningen. De werkende Gentenaars zullen hun rechten verliezen en de pensioenen zullen niet meer worden uitbetaald. Een sociale impasse! Is het dat wat de Gentenaars willen? Trouwens de interstedelijke verschillen zijn groter dan het verschil tussen Gent en de rest van de federatie.

   

  15 In plaats van te streven naar onafhankelijkheid zou de interregionale samenwerking moeten worden aangewakkerd. Met onze buren hebben we zo’n grote band sinds de tijden dat we schouder aan schouder Caesar bevochten, toen Artevelde het stedenverbond (Gent, Ieper en Brugge)  realiseerde, toen de Gentenaars door Keizer Karel werden vernederd, wanneer we samen in de pan werden gehakt in Oeselgem (1452)  enin Semmerzake (1453) en we samen de overwinning behaalden nabij Kortrijk (1302). Dit zijn historische voorbeelden die aantonen dat de samenwerking er ook in het verleden is geweest. ‘We zitten in elkaars bloed’.  Wie wil het op zijn geweten hebben een muur te bouwen midden deze familie?

   

  16 De opwarming van het klimaat stopt niet aan de grenzen van Gent. Waar zou de staat Gent eindigen in de wereldstatistieken van lucht-, water- en bodemverontreiniging? Eenzaam aan de top! Dan stoot je toch niet je groene longen af: bye bye Vlaamse-Ardennen, Meetjesland, Scheldemeersen,... .

   

  17 Door de afbakening van de staat Gent zal het openbaar vervoer stoppen aan de grens, worden identiteitscontroles uitgevoerd en zal tol worden geïnd. Met deze maatregelen is niemand gebaat en in tijden van dalende koopkracht willen de mensen niet nog meer betalen.

   

  18 Het Gentse separatisme zal ervoor zorgen dat de sluisdeuren worden gesloten waardoor de waterlopen zullen opdrogen, met alle ernstige gevolgen vandien.

   

  19 Waar klagen de Gentse separatisten nu eigenlijk over? De Gentenaars hebben het zo goed in vergelijking met onze medeburgers in de rest van de wereld. Denken we maar aan Irak, Afghanistan, Kenia, Palestina,… . Separatisme leidt tot Joegoslavische toestanden van onderdrukking, leed en conflict. Onze zogenaamde problemen staan in de schaduw van het vele onrecht in de wereld. Zouden we niet eerst deze wereldproblemen oplossen alvorens ons te bekommeren om detailles zoals de staat Gent.

   

  20 Het Gents is geen volwaardige taal en maakt deel uit van de familie van het Nederlands. De taal als scheidingscriterium is een archaïsche maatschappijopvatting die uitgaat van de gedachte één volk, één natie, één taal. We hebben al diverse malen in de, ook recente, geschiedenis gezien tot welke inhumane toestanden dat kan leiden.


  05-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus is onthutst over de onthullingen van de Gentse burgemeester Termont.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  G plus is onthutst dat het huidig gemeentebestuur heult met de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) en de separatistische plannen voor de uitroeping van de Gentse stadsstaat op 30 maart.

   

  Quid cordon sanitaire?

   

  Ondanks de vraag voor een cordon sanitaire rond de openlijk onverdraagzame partij, N-GA, deed de Gentse burgemeester een greep naar het presidentschap van de kersverse stadsstaat. Daarmee wordt afstand genomen van het gevraagde cordon sanitaire om geen politieke afspraken te maken met een partij die discriminatie in het vaandel voert en een programma promoot dat volledig indruist tegen de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

   

  Kleur bekennen

   

  Voor G plus is het verwonderlijk dat een burgemeester zomaar ongestraft op twee paarden kan wedden. Het kiezen voor de N-GA zal niet worden gewaardeerd door de West-Vlaamse minderheid in de stad. Wij vragen ons tevens af of de burgervader de hele Gentse bevolking nog kan vertegenwoordigen?

  Voor G plus is het dan ook aangewezen dat zowel de partij als het gemeentebestuur de burgemeester op het matje roept en overtuigt om af te zien van de presidentiële ambities.


  04-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.G plus promoot Gent.

  De campagne van de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) voor de staat Gent en het discriminerend discours tegen de West-Vlamingen hebben het imago van Gent ontzettend geschaad. G plus is er dan ook van overtuigd dat het gehavende Gent zich opnieuw dient te verkopen in de rest van het land en het buitenland. G plus lanceert daarom een grootscheepse imagocampagne om Gent aan te prijzen als gezellige stad, waar het goed is om wonen en leven. Daarmee wil G plus een steentje bijdragen om de stad Gent te herwaarderen en het imago op te vijzelen na de lastercampagnes van de voorbije maanden. G plus benadrukt dat de stad Gent zich helemaal niet zal afscheiden en dat de West-Vlamingen ten allen tijde welkom zijn.


  02-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep tot een cordon sanitaire rond N-GA.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   ‘Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben’

  artikel 30 Universele verklaring van de Rechten van de Mens

   

  De berichten omtrent de uitsluitingpolitiek ten aanzien van de West-Vlamingen in de stad Gent vanwege de Nieuw-Gentse Alliantie (N-GA) zijn verontrustend. Een dergelijke pertinente boodschap van onverdraagzaamheid is nefast voor onze democratie en een smet op het blazoen van de stad Gent. Alhoewel de N-GA nog geen electorale adelbrieven kan voorleggen en het hoogst onwaarschijnlijk is dat deze partij de kiesdrempel zal halen, waarschuwt G plus voor het nakende gevaar en voorspelt het een tsunami van onverdraagzaamheid in Gent.

   

  Het programma van de omfloerste separatisten van de N-GA is een aanfluiting van onze democratische rechtsstaat en volledig in strijd met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens . Voor G plus zijn de grenzen van de fatsoen reeds lang overschreden en daarom roept de beweging alle democratische partijen en de media op tot het respecteren van een cordon sanitaire. De media mag er geen aandacht aan besteden en de politieke partijen mogen noch coalities sluiten, noch politieke afspraken maken met een partij die openlijk de onverdraagzaamheid propageert en de verschillende samenlevingen tegen mekaar opzet. Indien de partijen hun verantwoordelijkheid ontlopen en geen paal en perk stellen aan de N-GA, voelt G plus zich verplicht om verdere stappen te ondernemen. 


  01-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Persbericht: G plus tegen het Gentse separatisme.

  Met fierheid stellen wij een nieuw Gents initiatief voor: G plus. Gelet op de dreiging van het separatisme van de NG-A in Gent hebben gelijkgezinden van Gentenaars, nieuwe-Gentenaars en uitgeweken Gentenaars over de ideologische grenzen heen de koppen bij mekaar gestoken en de krachten gebundeld. G plus is een ongebonden vereniging die zich inzet tegen het separatistische discours van enkele van onze stadsgenoten en oproept tot samenwerking.

   

  Verontwaardigd

   

  De initiatiefnemers van G plus zijn verontwaardigd over zoveel kortzichtigheid en verkramptheid waarmee onze stadsgenoten hun discours formuleren. Het hanteren van archaïsche begrippen en middeleeuwse structuren getuigen van een gevaarlijke en dus verwerpelijke ideologische overtuiging. De beelden van de wantoestanden uit het nabije verleden doemen opnieuw op. 'De retoriek van de Gentse separatisten getuigt van zelfverheerlijking en apartheid' aldus de initiatiefnemers van G plus.  

    

  Positief alternatief

   

  Als antwoord op deze ontsporing brengt G plus een positief verhaal van solidariteit en verdraagzaamheid. Wij roepen de Gentenaars, nieuwe-Gentenaars en uitgeweken Gentenaars op om het gezond verstand te gebruiken en zich niet in te laten met het demagogisch discours van Gentse separatisten. De evoluties en ontwikkelingen van de laatste eeuwen vormen een positieve evolutie ten dienste van de welvaart en het welzijn van onze stad Gent. Wie deze verwezenlijkingen bedreigt, zal G plus op de weg vinden. G plus roept op om de handen in mekaar te slaan en front te vormen tegen de separatisten.

   

  Geef Gent wat het nodig heeft!

   

  In de plaats van het bouwen van muren en het creëren van eilanden wil G plus iedereen de hand reiken om samen te werken aan datgene wat Gent nodig heeft. Op basis van de noden en verwachtingen van de Gentenaars formuleert G plus een ambitieus, maar hedendaags en realistisch antwoord (klik hier voor het eisenplatform).

   

  Namens de initiatiefnemers van G plus

   

  Robrecht De Wolf - co-voorzitter

  Walter van Waterloo - co-voorzitter


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eisenplatform G plus.

  1 Teneinde Gent volwaardig te kunnen uitbouwen vraagt G plus de uitbreiding van Gent met de gemeenten Evergem, Lovendegem, Nevele, Deinze, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Lochristi en Wachtebeke.

   

  2 Om de belangen van de uitgeweken Gentenaars te behartigen eist G plus taal en culturele faciliteiten in Waarschoot, Zomergem, Knesselare, Aalter, Zulte, Nazareth, Gavere, Oosterzele, Wetteren, Laarne, Lokeren en Moerbeke en bij uitbreiding in heel Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. De procedure zal worden opgestart voor de erkenning van de Gentenaars als stedelijke minderheid in de rest van België en de EU.

   

  3 Teneinde de politieke belangen van het Gentse electoraat veilig te stellen stelt G plus een kieskring Brugge-Gent-Antwerpen voor. De Gentssprekenden die uit deze kieskring vallen geldt het inschrijvingsrecht.

   

  4 Om een correcte vertegenwoordiging in de besturen te realiseren zijn pariteit in de Bestendige deputatie, de Vlaamse- en federale regering van Gentenaars en niet-Gentenaars noodzakelijk. Aansluitend moet de vertegenwoordiging in de Provincieraad en het Vlaams- en federaal parlement worden herzien.

   

  5 Als de belangen van de Gentenaars worden geschaad, moet voor G plus op ieder niveau een alarmbelprocedure worden voorzien. Voor de hervorming van sommige wetten moeten speciale meerderheden worden ingesteld. Op alle bestuurlijke niveaus dienen Gentenaars te kunnen genieten van vetorecht.

   

  6 Meer Oost-Vlaams geld voor Gent om haar functie als provinciehoofdstad volwaardig te kunnen vervullen. Bij uitbreiding ook vanuit de Vlaamse- en de federale overheid.

   

  7 Erkenning van Vlaanderen als tweetalig gebied: Nederlands en Gents. De communicatie met en van de overheid dient in beide talen te gebeuren. Een correcte invulling kan, in functie van de continuïteit van de dienstverlening, echter niet worden gegarandeerd. De Nederlandstaligen worden dan ook gevraagd om het Gents te spreken.  


  28-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Handvest.

  Inleiding

  De Gentenaar wil vernieuwing. Hij wenst meer zekerheid, meer stabiliteit, meer coherentie, doorzichtigheid en doeltreffendheid in het beleid.

   

  De grote meerderheid van de bevolking wil de staat Gent niet, wenst niet dat de solidariteit tussen de mannen en vrouwen wordt verbroken. De Gentenaars wensen integendeel dat de sinds de middeleeuwen doorgevoerde hervormingen ertoe bijdragen om van Gent een levenskrachtige stad te maken, een stad waarin de idee 'eenheid in verscheidenheid' beschouwd wordt als een belangrijke waarde.

   

  G Plus stelt dat het separatisme niet mag leiden tot de aftakeling van de stad en zijn stedelijke democratie, maar, integendeel, dat de voordelen van de stedelijke structuur moeten worden benut. G Plus gaat ervan uit dat de democratie en de solidariteit tussen de mensen niet gediend zijn door het zetten van nieuwe stappen in de richting van de onherroepelijke opsplitsing.

   

  Een visie op de stad Gent

   

  G Plus wil zich inzetten voor een versterking van de stad Gent en doet dit vanuit een ruim, universeel, democratisch en vooruitstrevend ideologisch project. Dit project gaat ervan uit dat de moderne stad in realiteit niet stoelt op etno-culturele identiteit, maar op burgerschap, samenhorigheid en solidariteit, ontstaan op basis van de dagelijkse democratische praxis en van de eerbied voor de mensenrechten. Een moderne stad is geen stadsgewest in de traditionele zin van het woord. Gent is vanuit die optiek geen achterhaalde multi-nationale stad, maar een toekomstgerichte stad, gebaseerd op meertalige democratie en op een civiel samenhorigheidsgevoel.

  Volgens G Plus behoort het recht de eigen culturele identiteit te beleven tot de fundamentele rechten van ieder mens. De meerwaarde van de stad Gent bestaat erin dat hij binnen een civiel stedelijk samenhorigheidsgevoel alle ruimte biedt voor de identificatie (van ieder die dat wenst) met een taal- en cultuurgemeenschap en dat hij aan de Nieuwe Gentenaars alle mogelijkheden biedt tot maximale ontplooiing.

   

  Een Europese verantwoordelijkheid

   

  De visie van G Plus op de stad Gent is ook van Europees belang. Gent, dat quasi op het kruispunt ligt van de latijnse, germaanse en angelsaksische cultuur, moet blijven bewijzen dat een meertalige en multiculturele democratie levenskrachtig kan zijn. Het separatisme zou voor de Europese Unie in wording een veeg teken zijn.

   

  Een aantrekkelijk Gent

   

  Het bevorderen van een multicultureel Gent in een hecht stedelijk verband, edelmoedig, toekomstgericht en open op Europa en de wereld. Gent moet zelfrespect opbrengen en aantrekkelijk zijn, zowel voor de eigen bevolking als voor de buitenwereld. Dit impliceert een herstel van de eerbied voor de democratische instellingen van de stad.

   

  Evenwicht tussen stad en deelgemeenten

   

  De stad Gent moet kunnen instaan voor de politieke, sociale en economische samenhang. Hij moet in staat zijn naar buiten zijn functies uit te oefenen.

  Gent mag in het buitenland niet verdeeld optreden, mede in het belang van de deelgemeenten.

   

  Naar binnen moet de stad Gent borg staan voor:

  • de verdediging van de fundamentele rechten van burgers en minderheden en van een maximale solidariteit tussen de personen
  • het nastreven van het gemeenschappelijk belang van de deelgemeenten en de handhaving van de economische en sociale unie
  • de bevordering van de werkgelegenheid samen met de deelgemeenten
  • de veiligheid en de goede werking van het gerecht
  • de efficiënte coördinatie inzake milieubescherming, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, cultuurleven en basisinfrastructuur

  Evenwichtige bevoegdheden

   

  Een samenhangend en evenwichtig stedelijk systeem veronderstelt een zo duidelijk mogelijk omschreven bevoegdheidsverdeling en een normenhiërarchie, zoals die bestaat in alle andere steden. Het besluitvormingsstelsel moet voor de burger begrijpelijk en doorzichtig zijn. Gent beschikt niet over een democratische of juridische instantie om belangenconflicten definitief te regelen. Daarom moet het Arbitragehof worden omgevormd tot een volwaardige grondwettelijk hof, o.a. om de naleving van de stedelijke loyauteit te beoordelen. De Gemeenteraad moet nog meer zijn rol vervullen van bevoorrechte instantie voor de geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de stad en deelgemeenten.

   

  De macht dicht bij de burger

   

  De burger moet als kiezer op alle niveaus greep krijgen op het beleid. Het gaat om democratie, niet in de eerste plaats om nabijheid. Separatistische elementen brengen een democratisch deficit teweeg en vergroten de kloof tussen burger en politiek. Een hervorming van het kiesstelsel kan bijdragen tot het herstellen van het vertrouwen bij de kiezers. Ze kan erop gericht zijn genoemd deficit op te heffen. Deze hervorming kan ook bijdragen tot het herstel van de dialoog tussen Gentenaars en nieuwe-Gentenaars. De hervorming moet het referendum mogelijk maken. Het beginsel van subsidiariteit beperkt zich niet tot de relatie tussen stad en deelgemeenten. Naar boven wordt het stedelijk niveau verlengd naar de Europese Unie, naar onder naar dein te voeren districtsraden. De autonomie van elk niveau dient door de grondwet, basiswetten en Europese Verdragen gewaarborgd te worden. Gent heeft als ontmoetingsplaats een belangrijke rol te vervullen. Deze ontmoeting dient te geschieden in een geest van wederzijdse hoffelijkheid.

   

  Verantwoorde fiscaliteit

   

  Zoals in alle steden moeten de burgers controle kunnen uitoefenen op het gebruik van de middelen die zij via het belastingstelsel ter beschikking stellen van de openbare besturen. De fiscale bevoegdheden die werden toegekend aan de deelgebieden, mogen niet aangewend worden om de competitiviteit op te drijven en om de concurrentie tussen de deelgemeenten te vervalsen.

   

  De ethische dimensie

   

  Volgens G Plus, dat ijvert voor een nieuwe politieke cultuur, getuigt het streven naar een multiculturele en meertalige democratie van politieke cultuur en ethiek. De wereld van morgen zal behoefte hebben aan meer meertalige gemeenteraden, niet aan minder. Meer en meer zullen mensen in onze kleiner wordende wereld verplicht zijn in meertalige vergaderingen, met de hulp van simultane vertaling, samen te zoeken naar gedeelde waarden, waarheden en oplossingen. Dit vergt inspanningen. Ze leveren en ze niet uit de weg gaan is blijk geven van politieke cultuur. G Plus wil dat er open en openhartig gedebatteerd wordt over politieke moed, staatsmanschap, verantwoordelijkheidszin en eerbaarheid in het algemeen (in alle geledingen van het maatschappelijke leven) en over stedelijke loyauteit in het bijzonder.

   

  G Plus pleit voor de herwaardering van het openbare ambt dat moet worden gedepolitiseerd en ten dienste staan van alle burgers.

   

  Algemene beschouwing

   

  Omdat de stad Gent middelpuntzoekende elementen ontbeert, die in ander federaties wel aanwezig zijn, is er in ons land meer behoefte aan omzichtigheid en steun van de politici, het politiek middenveld en de burgers dan in andere steden. In ons stad kunnen de Gentenaars en nieuwe-Gentenaars elkaar blokkeren. Tot op heden echter hebben de politici en de mannen en vrouwen van deze stad de moeilijkheden overwonnen en de problemen vreedzaam opgelost. Wij hebben blijk gegeven van wijsheid en worden om die reden door de omringende steden bewonderd. Gent wordt gunstig vergeleken met andere conflicthaarden, o.a. met deze waar bloed vloeit.

   

  Een catalysator zijn

   

  G Plus wil een catalysator zijn voor vernieuwende en progressieve ideeën, wil krachten bundelen en druk uitoefenen op de bestaande structuren. In klare termen zal G Plus duiding geven en zich uitspreken over de uitdagingen waarmede de stad Gent wordt geconfronteerd.

   

  G Plus doet een beroep op alle personen die dezelfde ambitie koesteren. Vijf voorwaarden worden gesteld :

  • zich ertoe verbinden de stad Gent te verstevigen, met eerbied voor haar interne verscheidenheid en voor de eigenheid van haar geledingen en dit in een Europees perspectief
  • G Plus beleven als een beweging die een daadwerkelijk pluralisme nastreeft en beoefent
  • het openhartige democratische debat en de verdraagzaamheid hoog in het vaandel dragen
  • bereid zijn bepaalde taboes en vooroordelen in vraag te stellen en de linguïstische en ideologische verzuiling te overstijgen zonder het belang van de taalhomogeniteit en de ideologieën te miskennen
  • het Handvest en de statuten van de beweging onderschrijven

  Gent, 20 januari 2008


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bestuur.

  Gezien de omstandigheden neemt het voorlopig bestuur de organisatie van de vereniging waar.


  25-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doelstellingen.

  G Plus heeft als doelstellingen:

  • De stad Gent op ethische en democratische grondslagen vernieuwen in een dynamische en goed draaiende stad.
  • De banden tussen de Gentenaars en nieuwe-Gentenaars verstevigen.
  • De sociale solidariteit tussen alle burgers van alle deelgemeenten behouden en verder ontwikkelen in een Europees perspectief.
  • Het Gents bestuurlijk systeem verbeteren met eerbied voor de deelgemeentelijke autonomie, de culturele verscheidenheid, het pluralisme en de stadstrouw.
  • Een ethisch en verantwoordelijk gedrag bevorderen in het maatschappelijke leven, in het politieke bedrijf, in de openbare instellingen, in de ambtenarij en in de privé sector.
  • In Vlaanderen, Europa en in de wereld een positief, dynamisch en progressief beeld van de stad Gent en de deelgemeenten scheppen.

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie en wat is G plus?

  Wij stellen u G Plus nog even kort voor. Om alle misverstanden te vermijden, G Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van G Plus in 2008, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtige en evenwichtige Gentse stad.

   

  De leden van G Plus bestaan uit mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van G Plus.

   

  Deze basisbeginselen worden door G Plus nu al geruime tijd toegepast op de Gentse samenleving. Zij werden vertaald in een strijd voor het behoud van de stad Gent. Deze strijd is nodig, want zowel in het noorden als in het zuiden van de stad gaan nog steeds stemmen op om ons Gents samenlevingsmodel op te doeken.

   

  Sinds de Middeleeuwen werd de Gentse stadsstaat ingrijpend hervormd. G Plus pleit er niet voor om de hervorming te bevriezen, maar wel om meer oog te hebben voor de samenhang van de Gentse stad en de omstreken. Een hervorming moet erop gericht zijn om de belangen van alle bevolkingsgroepen van de stad Gent beter te kunnen dienen. Zij moet de stad Gent en zijn deelgemeenten beter bestuurbaar maken. Een hervorming met als enig doel de Gentse onafhankelijkheid, staat niet in het teken van beter bestuur en is verwerpelijk.

   

  De belangrijkste vertegenwoordigers van de huidige Gentse separatistische Beweging hebben niet als doel om Gent beter te besturen, wel integendeel. Zij eisen separatisme en zullen er desnoods zelf voor zorgen dat Gent moeilijker bestuurbaar wordt door het vuur zoveel mogelijk op te poken. Deze Gentse separatistische Beweging is echter slechts een ontspoorde uitloper van een gerechtvaardigde, sociale strijd die ooit een breed draagvlak bij de bevolking had. In tegenstelling tot vroeger, berust het eisenpakket van de huidige Gentse separatistische Beweging slechts op een uiterst klein draagvlak bij de Gentse bevolking. De overgrote meerderheid van Gentenaars wensen niet de onafhankelijkheid van Gent.

   

  Voor G Plus is een hervorming dan ook enkel geloofwaardig, indien ook het stedelijke niveau opnieuw versterkt wordt. De leuze "Al wat we zelf doen, doen we beter", is voorbijgestreefd. Een aantal beleidsmakers en vertegenwoordigers van de hedendaagse Gentse separatistische Beweging zijn nog niet tot dit besef gekomen. Zij blijven sterke, middelpuntvliedende krachten vormen en hechten geen belang meer aan het stedelijk niveau. Zij zullen G Plus als middelpuntzoekende kracht op hun weg vinden.

   

  Wie onze bestuurders zijn, onze stemgerechtigde leden en oprichters, wat onze voorbije acties waren en wat wij in de toekomst nog zullen ondernemen, wat onze uitgewerkte standpunten zijn en nog zoveel meer, kan u allemaal op deze website zien. Wij hopen dat de site u voldoende informatie verschaft, maar u kan ons uiteraard nog steeds contacteren voor bijkomende inlichtingen.

   

  De initiatiefnemers
  Foto


  Bye, Bye Gent!


  De grens van de stad Gent is een onbegrensd Gent.
  Foto

  Contact met G plus
  De Blogoloog: zoeken in Vlaamse weblogs
  Archief per maand
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!