Foto
Wat vindt u van deze pagina? Mist u nog wat of is het prima zo. Laat het de beheerder even weten.
Foto
Foto
Inhoud blog
 • Ter Herinnering aan gene die waren.
 • Nog enkele huwelijksadvertenties.
 • 2 huwelijksadvertentie's popma's
 • Enkele huwelijksadvertenties betreffende de Fam. Popma.
 • Beppe Sijke Popma en Pake Schelte Visser.
 • Nog wat foto's van de familie Popma.
 • Enkele foto's van de familie.
 • 4
 • 3
 • 2
 • Genealogie fan de familie Popma.
 • Aanvullingen ouders Uble Jeens.
 • Naamsaanname Popma 1811.
 • De Stambeam fan de Popma's.
 • Deze Stamboom is nog steeds groeiende
  Hoofdpunten blog genealogie_familie
 • Ter nagedachtenis aan enkele familieleden.
 • Enkele Documenten.
 • Nog enkele portreten van de familie.
 • Enkele portretten van de familie, genoemd in bovenstaande Generaties.
 • Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Zoeken in blog

  Dropbox

  Druk op onderstaande knop om je bestand naar mij te verzenden.

  Laatste commentaren
 • vraag (Bert Popma)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Mijn overgrootvader (Esther visser)
      op Beppe Sijke Popma en Pake Schelte Visser.
 • Gegevens verwijderen (Tsjitske Anne Popma )
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Uble Bruijns x Wytske Jans (Erik Wenzel)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Popma in Amstelveen (Anneke van Elderen)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Dringend geld nodig om uit de schulden te komen? (Larry Fox)
      op Ter Herinnering aan gene die waren.
 • n.v.t. (Popma)
      op 3
 • aanpassing geboorteplaats ( van Elderen)
      op Deze Stamboom is nog steeds groeiende
 • Mevr. (Karin E.C. Kok)
      op 3
 • Prima werk (Frouwk)
      op 4
 • Blog als favoriet !
  Mijn favorieten
 • Genealogie Friesland.
 • Stambeam familie Van der Schaaf en Sjaarda.
 • Algemene genealogisch verzameling.
 • Bezoek het Historische en Letterkundig centrum in Leeuwarden.
 • De stamboom van de familie Beckeringh.
 • Wil je weten of jouw familie al een stamboom heeft? kijk dan in de Stamboomgids.
 • Aanvullende gegevens over een ander familie Popma. (afstamelingen van Popke Hendriks)
 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  jennyenwill_2
  www.bloggen.be/jennyen
  Startpagina !
  Nieuws Telegraaf (NL)
 • Albert Cuyp-ondernemer: ’Blij dat ik nog leef’
 • Eerste bloemen gelegd op plek schietpartij Utrecht
 • Premier: laat schutter moskeeën naamloos blijven
 • ’Steeds blijft die hunkering naar een sigaret’
 • ’Verbijstering’ over dood jeugdtrainer in tram
 • ’Hobo klinkt als homo’
 • Blunder op NPO: mag het licht aan?
 • Utrechtse school ’compleet verslagen’ na dood vader
 • Van Zanen: verwarring kan gebeuren
 • Koppositie Schiphol als poort naar VS onder druk
  Nieuws Autowereld
  Foto
  Categorieën
  De Stambeam fan de familie Popma ut Fryslân.

  08-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genealogie fan de familie Popma.

  Generatie No. 1.


  1.
  Uble Jeens werd geb/ged zo rond 1570. Hij trouwde met N.N. voor 1610 te Kortezwaag.

  Uble kocht op de boelgoed op 27-4-1607 'ten sterfhuize van Folkert Rebbes':
  "Een wagen voer dardehalff philipsguldens" en "2 peerden voer twee ende tseeventigh daelderen".

  Kind van Uble Jeens en Sijbrig Fokkes. is:

  + 2 I. Uble Ubles, geb/ged tussen 1610 - 1616 in kortezwaag; geen overlijdensdatum gevonden.

  Sommige bronen geven nog twee kinderen weer, zijnde: Aete Ubles en Fedde Ubles. Maar ik heb geen overtuigend bewijs hiervoor gevonden, dus heb ik ze niet opgevoerd.


  Generatie No. 2.


  2.
  Uble Ubles werd geb/ged tussen 1610 - 1616 in Kortezwaag, geen overlijdensdatum bekend.

  Hij trouwde (1) met Liudts Bruijns rond 1635, dochter of Bruijn Jans en Sijt(d)s Folckerts. Zij werd geboren in Kortezwaag rond 1608 en overleed voor 12 mei 1650 in Kortezwaag. Kldr. van Jan Bruins en Elske Luijtines en van Folckert Rebbes en Rompck Sierts. Hij trouwde (2) met Auck Michiels op 14 november 1650 in Opsterland. Zij was afkomstig van Kortezwaag, geen datum bekend.

  Volgens het proclamatieboek van Opsterland Inv. Nr. 111, kochten Uble Ublis en Ludts Bruinsdochter op 27 april 1648 "een skere stuck veen sonder grondt gelegen Terwispel gecoft van Sioert Rebbis ende Fed Ibelisdochter de roede voor Drie Caroliguldens ii Stuivers".

  Op 25 january 1649 kochten Uble en Ludts 'echteluiden' "een sekere stuck boeckweiten landt gelegen Terwispel streckende van de Lijckwech aen Sioert Rebbes landen in coop becomen van Foocke Sijdses cum uxore voode somma van Drie Hondert ende Vijftich Caroliguldens daerin ontfangen twe dachwarck swarte turf voor 100 Caroliguldens meet een Ducaton en halve Rijxen-daelder tott een geschenck beswaert mett een oort lasten volgens Coopbrief eraff sijnde".

  Op 12 maij 1650 werd in de Hypotheekboek Opsterland Inv. Nr. 172, blz 23 het volgende opgeschreven: "Uble Ubles wonendende inde Corteswagen {Kortezwaag} als vader ende voorstander over Brijn Ubles sijn zoon bij Ludts Bruinsdochter in echte getogen bekennen ontvangen te hebben uijt handen van Rebbe Folckerts als voormond over wijlen Ludts Bruijns mijn overledene huijsvrouwe de somma van 1010-11-8 ijder gulden xx stuivers doende ter causa als reste van t reeckenschap hiervoren geroert ende cooppen".

  Uble Ubles: Boer. - Geloof: Mennoniet.

  Volgens het trouwreg. Gerecht Opsterland {DTB nr. 553} hebben Uble en Auck hun derde proclematie gehad op 14 nov. 1650 te Opsterland.

  Dopeling: Auck Michiels. Gedoopt op belijdenis op 10 oktober 1656 in Kortezwaag.
  Dochter van niet genoemde vader en niet genoemde moeder.
  Opm.: De dopeling is gehuwd met Uble Ubles.

  In het Proclematieboek Opsterland Inv. Nr. 115, blz 205 wordt een melding gedaan voor het aankoop van een huis op 16 januari 1662 door: "Uble Ubles ende Auck Michielsdochter echtelieden bl: ende consent op seecker half huijs, met boomen ende plantagie daertoe behoorende, staende op de Heeren-Acker mande-lich met de proclamaten hebbende ten oosten Wijtse Annes Weese, ten suijden de heeren Laen, ten westen de Heeren-Acker, ende ten noorden Wijtse Hanses, beswaert int geheel met drie Caroliguldens steepacht hebbende de Vrije vaert in 't Heerendiepte met de opslach; In coope becomen van Aete, Fedde ende Uble alles soonen, voor de somma van eenhonderd Philips gulden vrij gelt te betalen tot alderheijligen 1660 volgens Coopbrieff."

  Kind van Uble Ubles and Liudts Bruijns is:

  + 3 I. Bruijn U(b)bles, geb/ged tussen 1635 - 1640 in Langezwaag; vermoedelijk overleden te Corteswagen (=Kortezwaag).

  Kinderen van Uble Ubles en Auck Michiels zijn:

  + 4 I. Michiel Ubles, geb/ged. rond 1656 in Oudega; geen overlijdensdatum bekend.

    5 II. Liudt (lutske) Ubles, geboren op 8 november 1657 in Kortezwaag; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Sjoerd Hendriks op 21 september 1684 in Kortezwaag; afkomstig van Nieuw Katlijk.

  Sjoerd Hendriks: Geloof: Mennoniet

  Opsterland. Vermelding: Eerste proclamatie op 21 september 1684.
  Man : Sioerd Hendriks afkomstig van Nieuw Katlijk.
  Vrouw: Ludske Ubles afkomstig van Kortezwaag.


  Generatie No. 3.


    3.
  Bruijn U(b)bles werd geb/ged. tussen 1635 - 1640 in Langezwaag en overleed in 'Corte-swagen' = Kortezwaag. Hij trouwde met Claaske Jans(dr) op 27 januari 1673 in Langezwaag, dochter van Jan N. en Antie N. Zij was afkomstig van Langezwaag.

  (bron: Nedergerecht Opsterland hypotheekboeken Inv. 172.]
  Op 7 december 1761 ging; "Bruijn Ubles vrijgesell ende wonende inde Corteswagen" een lening aan van 'Eenhondert Caroliguldens ad 20 stuivers'.

  Volgens het Nedergerecht Opsterland Proclamatieboeken, Inv. Nr. 172, folio 339, verkopen en verklaren op 15 juni 1675; "Bruijn Ubles wondende inde Corteswagen voor mijselve ende de rato caverende voor Claaske Jansdochter mijn echtehuijsvrouwe verclare ende bekenne door desen vercoft ende in eijgendoom overgedragen te hebben an Giell Sierts ende Foockjen Folckerts-dochter echtelieden seeckere hove camp en lants onder de clockslach Terwispel gelegen. Alsoo gegeven voor vierhondert vijff ende twintich Caroliguldens, t Welcke coopsomma de coopers echtlieden mij vercoper te volle hebbend betaelt."

  Bruijn U(b)bles: Beroep: Boer.

  Opsterland, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 januari 1673.
  Man : Bruyn Ubles afkomstig van Langezwaag.
  Vrouw: Claaske Jans afkomstig van Langezwaag.

  Kinderen van Bruijn U(b)bles and Claaske Jans(dr) are:

    6 I. Uble Bruijns, gedoopt op 21 december 1673; overleden voor februari 1675.

  Opsterland, dopen, doopjaar 1673, Dopeling: Uble.
  Gedoopt op 21 december 1673 in Kortezwaag.
  Zoon van Bruin Ubles en niet genoemde moeder.

  + 7 II. Uble Bruijns, geboren op 14 februari 1675 in Kortezwaag; overleed rond 1751 in Noorderdrachten.

  + 8 III. Antie Bruijns, geboren op 7 mei 1682 in Kortezwaag; geen overlijdensdatum bekend.

     9 IV. Jan Bruijns, geboren op 15 februari 1691 in Kortezwaag; geen overlijdensdatum bekend. Trouwde (1) met N. N. en (2) met Mayke Freerks op 7 december 1730 te Bolsward.

  Bolsward. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 december 1730.
  Man : Jan Bruins afkomstig van Drachten.
  Vrouw : Mayke Freerks afkomstig van Bolsward.
  Opmerking : getrouwd te Bolsward, weduwnaar en weduwe, aan Maijke Freerks de geboden gespierd door Rienk Durks van Oosterlittens, na de tweede proclamatie, later derde proclamatie 3 december 1730.


  4.
  Michiel Ubles werd geb/ged. rond 1656 in Oudega, geen overlijdensdatum bekend. Hij trouwde met Thiets Foockes op 9 oktober 1680 in Oudega, dochter van Foocke Sytses en Trijn-tje Miechiels. Zij werd geboren rond 1658 in Oudega, geen overlijdensdatum bekend.

  Michiel Ubles: Beroep: Schoolmeester.

  Thiets werd gedoopt op haar belijdenis op 15-5-1681 te Oudega.

  Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704.
  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1680 in Oudega.
  Man : Michiel Ubles.
  Vrouw: Thiets Foockes.

  Kinderen van Michiel Ubles en Thiets Foockes zijn:

     10 I. Auckjen Michiels.

     11 II. Foocke Michiels.

     12 III. Hessel Michiels.

     13 IV. Jan Michiels.

  + 14 V. Luidske Michiels, geboren in Smalle Ee.

  + 15 VI. Vrouckjen Michiels, geboren op 15 mei 1681 in Oudega.

     16 VII. Uble Michiels, gedoopt op 1 maart 1685 in Oudega; geen overlijdensdatum bekend.

  Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde, doop 1640-1707.
  Dopeling: Uble - Gedoopt op 1 maart 1685 in Oudega.
  Zoon van Michiel Ubles, meester en niet genoemde moeder.

    17 VIII. Sietske Michiels, gedoopt op 16 juni 1689 in Nijega; geen overlijdensdatum bekend.


  Generatie No. 4.


  7.
  Uble Bruijns werd gedoopt op 14 februari 1675 in Kortezwaag en overleed rond 1750 in Noorderdrachten. Hij trouwde met Wytske Jans op 27 oktober 1709 in Smallingerland, dochter van Jan Michiels en Jent Jans. Zij werd gedoopt op 19 januari 1696 in Noorderdrachten en over-leed voor 1748.

  Dopeling: Uble. Gedoopt op 14 februari 1675 in Kortezwaag.
  Zoon van Bruin Ubles en niet genoemde moeder.

  Quotisatiekohieren 1749. Bron: Smallingerland, fol. 59 .
  Wed. Uble Bruyns, Plaats: Noorderdrachten.
  Omschrijving: zober. Gezin volw. 3 en kind: 3.
  Aanslag: 6-16-0.

  In 1748 en 1749 word Uble Bruins gemeld als weduwenaar bij de 'belastingen' en dezelfde instantie meld in 1751 dat "Uble Bruins wedn." was gestorven.

  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 oktober 1709 in Drachten.
  Man : Uble Bruins afkomstig van Kortezwaag.
  Vrouw : Wytske Jans afkomstig van Noorderdrachten.

  Kinderen van Uble Bruijns en Wytske Jans zijn:

  + 18 I. Brui(j)n Oebles, geboren op 8 maart 1711; overleden voor 1800.

  + 19 II. Jan Oebles, geb/ged. tussen 1715 - 1720 in Noorderdrachten; overleden rond 1794 in Noorderdrachten.

  + 20 III. Michiel Oebles, geboren op 23 augustus 1722 in Noorderdrachten; overleden voor 1787.


  8.
  Antie Bruijns werd gedoopt op 7 mei 1682 in Kortezwaag. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Hindrik Tjisses op 5 maart 1713 in Noorder Drachten.

  Smallingerland. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 maart 1713 in Drachten.
  Man : Hindrik Tjisses afkomstig van Drachten.
  Vrouw : Antje Bruins afkomstig van Drachten.

  Kinderen van Antie Bruijns and Hindrik Tjisses zijn:

     21 I. Tjisse Hindriks, geboren op 15 april 1714 in Noorderdrachten; geen overlijdensdatum bekend.

    22 II. Claaske Hindriks, geboren op 6 september 1722 in Noorderdrachten; geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Jurjen Dirks op 29 april 1742 in Drachten.


  14.
  Luidske Michiels werd geboren in Smalle Ee. Geen datas bekend. Zij trouwde met Coop Egberts op 24 oktober 1717 in Donkerbroek, zoon van Egbert Hindrijx en Martie Roelofs. Hij was afkomstig van Donkerbroek.

  Trouwregister Her. Gem. Boornbergum-Kortehemmen. Vermelding: Proclamatie van 24 oktober 1717, Boornbergum.
  Man: Coop Egberts, Donkerbroek; Vrouw: Luidske Michiels, Smalle Ee.
  NB: gehuwd te Donkerbroek

  Kind van Luidske Michiels and Coop Egberts is:

     23 I. Sytske Coops, gedoopt op 16 april 1719 in Donkerbroek. Zij trouwde met Egbert Arjens, van Smalle Ee op 15 mei 1740 in Kortehemmen. Zoon van Arjen Ruurds en Jantjen Egberts. Hij werd gedoopt op 21 mei 1713 in Boornbergum.

  Ooststellingwerf, dopen, doopjaar 1719.
  Dopeling: Sijtske.Gedoopt op 16 april 1719 in Donkerbroek.
  Dochter van Coop Egberts en niet genoemde moeder.


  15.
  Vrouckjen Michiels werd geboren op 15 mei 1681 in Oudega. Geen overlijdensdatum bekend. Zij trouwde met Jan Hessels op 29 januari 1708 in Oudega, zoon van Hessel N. en Jantien Beernts. Hij werd geboren rond maart 1667 in Nijega, overlijdensdatum onbekend.

  Vrouckjen Michiels: Gedoopt NH: 28 maart 1687, Nijenga

  Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde. DTB nr. 628, 1704 - 1811.
  Vermelding: Eerste proclamatie van juli 1707, Oudega.
  Man: Jan Hessels, Nijega.
  Vrouw: Vrouckjen Michiels, Nijega .

  Kind van Vrouckjen Michiels and Jan Hessels is:

     24 I. Oebele Jans, geboren op 29 januari 1708 in Opeinde; overleden rond 1724. Hij trouwde met Janke Durks op 15 januari 1730 in Opeinde. Zij werd geboren rond 1709 en en overleed voor 1746. (zie voor nadere gegegevens http:://www.jwdrijer.nl/gen/)

  Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde. DTB nr. 628, 1704 - 1811.
  Vermelding: Eerste proclamatie van 15 januari 1730, Oudega.
  Man: Uble Jans, Opeinde. Vrouw: Jancke Dirks, Opeinde.
  Oebele huwde voor de tweede maal in 1746 te Oudega met Foeken Outgers.


  Generatie No. 5.


  18.
  Brui(j)n Oebles werd geboren op 8 maart 1711 en overleed voor 1800. Hij trouwde met Sjoukjen Roels voor 1743 in Bergum, dochter van Roel(ef) Sydses en Wyts(ke) Wytses. Zij werd gedoopt op 29 september 1689 in Tjalleberd. Geen overlijdensdatum bekend.

  Brui(j)n Oebles: Beroep: Arbeider

  Quotisatiekohieren 1749. Bron: Smallingerland, fol. 45.
  Bruyn Ubles, Smallingerland. Plaats: Noorderdrachten.
  Omschrijving: arbeyder. Gezin volw: 2 en kind: 2.
  Aanslag: 11-13-0.

  AEngwirden, dopen, doopjaar 1689.
  Dopeling: Sjouck. Gedoopt op 29 september 1689 in Tjalleberd.
  Kind van Roel Sydses en Wyts Wytses.

  Kinderen van Brui(j)n Oebles en Sjoukjen Roels zijn:

  + 25 I. Oebele Bruins Popma, geb/ged. rond 1743 in Noorderdrachten; overleden op 18 april 1824 in Bergum.

     26 II. Antje Bruins, geboren op 29 februari 1744 in Bergum; overleden op 9 september 1806 in Haskerland.

    27 III. Roel Bruins, Geen dataum bekend. Vermoedelijk overleden voor 1749.


  19.
  Jan Oebles werd geb/ged tussen 1715 - 1720 in Noorderdrachten en overleed rond 1794 in Noorderdrachten. Hij trouwde met Eelckjen (Lolckes) Oebles op 3 maart 1743 in Drachten. Zij werd geb/ged. rond 1715 in Noorderdrachten en overleed rond 1800 in Noorderdrachten.

  Smallingerland. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 maart 1743 in Drachten.
  Man : Jan Oebles afkomstig van Noorderdrachten.
  Vrouw : Eelktjen Oebles afkomstig van Noorderdrachten.

  Kind van Jan Oebles en Eelckjen Oebles is:

  + 28 I. Wytske Jans, geboren op 13 juli 1747 in Noorderdrachten; overleden op 21 juli 1823 in Smallingerland.


  20. Michiel Oebles,
  werd geboren op 23 augustus 1722 in Noorderdrachten en overleed rond 1787. Hij trouwde (1) met Grietje Harmens op 12 mei 1743 in Drachten. Grietje overleed voor mei 1780. Hij trouwde (2) met Tjitske Hanses op 14 mei 1780 in Bergum; geb/ged. rond 1752 in Veenwouden en overleed op op 16 februari 1825 in Veenwouden als dochter van Hans Sipkes en Sjoukje Eelkes

  Tjitske Hanses: Huwde voor de 2e maal met Andrijs Hansma; in 1811 gaf ze als weduwe de naam Hansema op.

  Kind van Michiel Oebles and Grietje Harmens is:

  29. I. Jantje Michiels, gedoopt op 6 september 1744 in Drachten; geen overlijdensdatum bekend.

   Smallingerland, dopen, doopjaar 1744.
  Dopeling: Jantje. Gedoopt op 6 september 1744 in Drachten.
  Kind van Michiel Oebles en Grietje Harmens


  Generation No. 6.


  25.
  Oebele Bruins Popma werd geboren rond 1744 in Noorderdrachten en overleed op 18 april 1824 in Bergum. Hij trouwde met Jitske Popkes Teyema op 14 februari 1773 in Bergum, dochter van Popke Tjeerds en Jitske (Zijdzes). Zij werd geboren op 8 december 1752 in Bergum en overleed op 26 april 1839 in Bergum. Kldr van Sytze Tjeerds en Jetske Jans.

  Oebele is op 1 maart 1776 gedoopt toen hij 32 jaar was, dus hij moet in 1744 zijn geboren.

  1811. Mairie Bergum, fol. 40v.
  Popma, Oeble Bruins, Bergum:
  k. Sjoukje 34, Leeuwarden, Bruin 32, Oenkerk, Jetske 30, Antje 28, Rijperkerk, Popke 25, Suameer, Tjeerd 20, Tintje 17, Jan 14. kk. (v. Sjoukje) Jetske 4, Elisabeth 2; (v. Bruin) Oeble 2; (v. Popke) Alle 2.

  Oebele Bruins Popma: Beroep: Mr Timmerman - wagenmaker.

  Jitske Popkes Teyema: Gedoopt NH: 28 januari 1753, Bergum.

  Kinderen van Oebele Popma and Jitske Teyema are:

      30 I.   Popke Oebles Popma, geboren op 26 oktober 1777 in Bergum; overleden rond 1786.

  + 31 II.  Sjoukje Oebles Popma, geboren op 13 juni 1778 in Bergum; overleden op 9 april 1861 in Leeuwarden.

  + 32 III. Bruin Oebles Popma, geboren op 11 mei 1779 in Bergum; overleden op 21 juli 1842 in Bergum.

  + 33 IV. Jitske Oebles Popma, geboren op 7 november 1781 in Bergum; overleden op 22 oktober 1859 in Grootegast.

  + 34 V.  Antje Oebles Popma, geboren op 29 februari 1784 in Bergum; overleden op 16 februari 1859 in Hardegarijp.

  + 35 VI.  Popke Oebles Popma, geboren op 31 augustus 1786 in Bergum; overleden op 3 juni 1846 in Leeuwarden.

     36 VII. Fintje Oebles Popma, geboren op 15 juli 1791 in Tietjerksteradeel; overleden voor 1794.

  + 37 VIII. Tjeerd Oebles Popma, geboren op 15 juli 1791 in Bergum; overleed io 9 juli 1876 in Tiet-jerksteradeel.

     38 IX.   Fintje Oebles Popma, geboren op 25 januari 1794 in Bergum; overleed op 8 januari 1838 in Tietjerksteradeel.

  + 39 X.  Jan Oebles Popma, geboren op 11 maart 1797 in Bergum; overleden op 11 september 1847 in Leeuwarden.


  28.
  Wytske Jans werd geboren op 13 juli 1747 in Noorderdrachten en overleed op 21 juli 1823 in Smallingerland. Zij trouwde met Durk Ates Reidsma op 28 januari 1776 in Boornber-gum, zoon van Ate Dirks en Froukje Alles. Hij werd geboren op 8 april 1750 in Smalle Ee en overleed op 9 oktober 1812 in Beetsterzwaag. Klzn. van Ate Ates en Feijck Lamberts en van Hendrik Alles en N. N.

  Durk Ates werd op 11 mei 1788 gedoopt op belijdenis in Boornbergum.

  1818 - Mairie Beetsterzwaag, fol. 42v.
  Reidsma, Durk Ates, Boornbergum.
  k. Ate 26, Boornbergum, Fraukje 29, Bergum.
  kk. (v. Ate) Wytske 10 weken, Boornbergum.

  Smallingerland aktenr.: 23.
  Wietske Jans [Reitsma], 77 jr., weduwe, dochter van Jan Oebeles en Eelkjen Oebeles.

  Kinderen van Wystke Jans and Durk Reidsma are:

     40 I. Vrouwkjen Reidsma, geboren op 6 december 1783 in Boornbergum; overleden op 3 februari 1872 in Baarderadeel.

     41 II. Ate Reidsma, geboren op 26 mei 1785 in Boornbergum; overleden op 25 april 1859 in Boornbergum.

     42 III. Jan Durks Reidsma, geboren op 28 september 1787 in Boornbergum; overleden voor 1811.


  Generatie No. 7.


  31.
  Sjoukje Oebles Popma werd geboren op 13 juni 1778 in Bergum en overleed op 9 april 1861 in Leeuwarden. Zij trouwde (1) met Hans van Assen, zoon van Benedictus van Assen en Jetske Vast. De inschrijving van de ondertrouw werd gedaan op 26 juni 1801 voor het Gerecht in Leeuwarden. Hij werd geboren op 13 april 1773 in Leeuwarden en overleed op 17 juli 1801 in Leeuwarden. Zij trouwde (2) met Lodewijk Ferdinand Verdries op 28 oktober 1804 in Leeu-warden, zoon van Lodewyk Verdries en Jeltje Zimmers. Hij werd geboren op 2 oktober 1768 in Leeuwarden en overleed op 12 november 1837 in Leeuwarden. Klzn. van Johannes Coenraad Zimmer en Margaretha van Galen.

  Leeuwarden, dopen, geboortejaar 1773, doopjaar 1773.
  Dopeling: Hans. Geboren op 13 april 1773. Gedoopt op 28 april 1773 in Leeuwarden.
  Kind van Benedictus van Assen en Jetske Vast.
  Opm.: Gedoopt in de Jacobijnerkerk.

  Leeuwarden overlijden/begraven 1801.
  Begraven: Hans van Assen. Datum: 21 juli 1801.
  Begraven op het Jacobijnerkerkhof.

  Leeuwarden,Trouwregister Gerecht Leeuwarden Inventarisnr.: 915. Vermelding: Ondertrouw op 26 juni 1801.
  Man : Hans van Assen afkomstig van Leeuwarden.
  Vrouw: Sjoukje Oebeles de Bruin afkomstig van Leeuwarden.
  N.B. Het gerecht te Leeuwarden heeft haar bij de ondertrouw inschrijving ingeschreven onder de familienaam "de Bruin", vermoedelijk afgeleid van haar vaders patroniem "Bruins".

  Leeuwarden, dopen, doopjaar 1768.
  Dopeling: Lodewyk Ferdinand. Gedoopt op 2 oktober 1768.
  Zoon van Lodewyk Verdries, soldaat en Jeltje Zimmers.
  Getuige: Coenraad Zimmer; de tweede getuige is Geis Cath.

  Leeuwarden. Vermelding: Ondertrouw op 12 oktober 1804.
  Man : Ferdinand Verdries afkomstig van Bolsward.
  Vrouw : Sjoukje Oebeles.

  Leeuwarden. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 oktober 1804.
  Man : Ferdinand Verdries afkomstig van Bolsward.
  Vrouw : Sjoukje Oebeles.
  Opmerking: getrouwd in de Lutherse kerk.

  1855 Leeuwarden, notaris J. Albarda Hzn.
  Betreft de verkoop van een huizinge, koopsom fl. 501
  - Sjoukje Oebeles Popma te Leeuwarden, weduwe van Ferdinand Verdries, verkoper.
  - Jitske Verdries te Oudkerk, gehuwd met Machiel Feddes van den Berg, verkoper.
  - Hendrik Verdries te Oudkerk, verkoper.
  - Maaike Bokkes van der Kooi te Leeuwarden, weduwe van Pieter Velgines, koper.

  Kinderen van Sjoukje Popma en Ferdinand Verdries zijn:

     43 I. Jitske Verdries, geboren op 13 maart 1807 in Leeuwarden. Geen overlijdensdatum.

     44 II. Catharina Elisabeth Verdries, geboren op 12 februari 1809 in Leeuwarden; overleden op 23 augustus 1826 in Leeuwarden.

    45 III. Coenraad Verdries, geboren op 23/25 januari 1812 in Leeuwarden; overleden op 4 mei 1812 in Leeuwarden.

  Gemeente: Leeuwarden. Soort akte: Geboorteakte. Aktenummer: A 51.
  Kind Coenraad Verdries. Geslacht: M. Geboortedatum: 25-01-1812.
  Vader: Ferdinand Verdries; Moeder: Sjoukje Oebeles.
  Nadere informatie: Familienaam moeder: "Popma".

  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Ev. Lutherse gem. Leeuwarden, doop 1671-1812.
  Dopeling: Koenraad. Geboren op 23 januari 1812; Gedoopt op 2 februari 1812.
  Zoon van Ferdinand Ferdries en Sjouke Bruin.
  Getuige: Jeltje Verdries.

     46 IV. Hendrik Verdries, geboren op 4 juni 1814 in Leeuwarden; overleden op 18 oktober 1856 in Leeuwarden. Hij trouwde met Maria Roels op 25 mei 1834 in Leeuwarden; overleden op 20 november 1845 in Leeuwarden.

     47 V. Jeltje Verdries, geboren op 25 oktober 1816 in Leeuwarden; overleden op 8 mei 1873 in Leeuwarden. Zij trouwde met Klaas Lieuwes Deelstra op 23 april 1856 in Leeuwarden.

     48 VI. Grietje Verdries, geboren op 24 oktober 1819 in Leeuwarden; overleden op 13 november 1819 in Leeuwarden.


  32.
  Bruin Oebles Popma werd geboren op 11 mei 1779 in Bergum en overleed op 21 juli 1842 in Bergum. Hij trouwde met Jiskjen Freeks Van Tuinen rond 1808 in Tietjerksteradeel, dochter van Freerk Gerrits van Tuinen en Hiske Jacobs (v.d. Bijl). Zij werd geboren op 25 december 1783 in Westergeest en overleed op 19 mei 1850 in Tietjerksteradeel. Kldr. van Jacob Meinderts en Maayke Dirks

  Mairie Oenkerk, fol. 42v.
  Popma, Bruin Oebeles, Oenkerk;
  k. Oebele 2.

  Bruin Oebles Popma: Beroep: Wagenmaker.

  Kinderen van Bruin Popma en Jiskjen Van Tuinen zijn:

  + 49 I. Oebele Bruins Popma, geboren op 16 december 1809 in Tietjerksteradeel; overleden op 17 juli 1849 in Leeuwarden.

  + 50 II. Hiske Bruins Popma, geboren op 22 februari 1812 in Gietsjerk; overleden op 30 april 1877 in Oenkerk.

  + 51 III. Freerk Bruins Popma, geboren op 22 maart 1814 in Tietjerksteradeel; overleden op 19 april 1889 in Bergum.

  + 52 IV. Jitze Bruins Popma, geboren op 25 juli 1816 in Oentjerk; overleden op 29 januari 1888 in Oentjerk.

     53 V. Hiltje Bruins Popma, geboren op 18 augustus 1818 in Tietjerksteradeel; overleden op 24 februari 1841 in Giekerk.

  Hiltje Bruins Popma: Beroep: Naaister

     54 VI. Fintje Bruins Popma, geboren op 31 augustus 1821 in Tietjerksteradeel; overleden op 25 januari 1825 in Tietjerksteradeel.

  + 55 VII. Aaltje Bruins Popma, geboren op 12 november 1823 in Oenkerk; overleden op 19 februari 1902 in Oenkerk.

  + 56 VIII. Fintje Bruins Popma, geboren op 21 december 1825 in Oenkerk; overleden op 25 januari 1862 in Dronrijp.

  + 57 IX. Jan Bruins Popma, geboren op 29 oktober 1819 in Bergum; overleden op 26 maart 1904 in Giekerk.


  33.
  Jitske Oebles Popma werd geboren op 7 november 1781 in Bergum en overleed op 22 oktober 1859 in Grootegast. Zij trouwde met Oene Diederiks Duursma (Kats) op 26 december 1811 in Tietjerksteradeel, zoon van Dyddert Jans and Grietje Oenes. Hij werd geboren op 3 juli 1791 in Duurswoude en overleed op 29 april 1860 in Grootegast.

  Jitske Oebeles Popma. Geslacht: V.
  Overlijdensdatum: 22-10-1859. Leeftijd: 78. Overlijdensplaats: Grootegast.
  Vader: Oebele Bruins Popma - Moeder: Jitske Tjeerds.
  Partner: Oene Diederiks Kats. Relatie: echtgenote.
  Nadere informatie: dooppl: Bergum, gem.Tietjerksteradeel.

  Oene Diederiks Kats. Geslacht: M.
  Overlijdensdatum: 29-04-1860. Leeftijd: 68. Overlijdensplaats: Grootegast.
  Vader: Diederik Jans - Moeder: Grietje Oenes Keizer.
  Partner: Jitske Oebeles Popma - Relatie: weduwnaar.
  Nadere informatie; beroep overl.: wever.

  Oene Diederiks Duursma (Kats): Beroep: Linnenweversknecht.

  Oene Duursma woonde toen zijn dochter geboren werd in Lippenhuizen, tijdens haar overlijden was zijn adres/verblijfplaats onbekend.

  Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 57. Datum: 26-12-1811.
  Bruidegom: Oene Diederiks. Leeftijd: 20 - Geboorteplaats: Duurswoude, gemeente Opsterland.
  Bruid: Jitske Oebles. Leeftijd: 30 - Geboorteplaats: Bergum.
  Vader bruidegom: Diederik Jans - Moeder bruidegom: Grietje Oenes.
  Vader bruid: Oeble Bruins - Moeder bruid: Jitske Popkes.

  Kind van Jitske Popma and Oene (Kats) is:

     58 I. Antje Oenes Duursma, geboren op 27 maart 1812 in Tietjerksteradeel; overleden op 25 februari 1814 in Bergum.


  34.
  Antje Oebles Popma werd geboren op 29 februari 1784 in Bergum en overleden op 16 februari 1859 in Hardegarijp. Zij trouwde met Oene Sybes Hoekstra op 18 mei 1811 in Tietjerk-steradeel, zoon van Sybe Hoekstra en Tjitske van Der Kooi. Hij werd geboren op 17 april 1790 in Suawoude en overleed op 16 juni 1852 in Tietjerk. Klzn. van Oene Siebes en Grietjen Geerts en van Jan Rypkens van der Kooi en Trijntje Hendriks.

  Antje Oebles Popma: Beroep: Dienstmeid.

  Oene Sybes Hoekstra: Beroep: Arbeider.

  Gemeente: Tietjerksteradeel. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 15. Datum: 18-05-1811.
  Bruidegom: Oene Sybes. Leeftijd: 22 - Geboorteplaats: Suawoude.
  Bruid: Antje Oebles. Leeftijd: 28 - Geboorteplaats: Bergum.
  Vader: bruidegom Sybe Oenes - Moeder bruidegom: Tjitske Jans.
  Vader bruid: Oeble Bruines - Moeder bruid: Jitske Popkes.

  Kinderen van Antje Popma en Oene Hoekstra zijn:

     59 I. Sybe Oenes Hoekstra, geboren op 15 februari 1812 in Tietjerksteradeel; overleden op 18 januari 1887 in Rijperkerk.

     60 II. Jitske Hoekstra, geboren op 13 maart 1814 in Tietjerksteradeel; overleden op 29 december 1863.

    61 III. Oeble Oenes Hoekstra, geboren op 30 september 1816 in Tietjerksteradeel; overleden op 29 maart 1904 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met Akke Andries van der Wal op 29 april 1837 in Tietjerksteradeel, dochter van Andries Sjoerds van der wal en Bieuwkje Franses de Vries. Zij werd geboren op 31 augustus 1816 in Tietjerksteradeel; overleden op 27 april 1882 in Tietjerksteradeel.

     62 IV. Bonne Oenes Hoekstra, geboren op 24 april 1819 in Tietjerksteradeel; overleden op 4 juli 1838.

     63 V. Jan Oenes Hoekstra, geboren op 23 februari 1822 in Tietjerksteradeel; overleden op 2 no-vember 1832.

    64 VI. Tjitske Oenes Hoekstra, geboren op 12 november 1824 in Tietjerksteradeel; overleden op 24 maart 1904 in Tietjerksteradeel.

  65 vii. Sjoukje Oenes Hoekstra, geboren op 15 augustus 1828 in Tietjerk; overleden op 24 januari 1904 in Veenwouden.


  35.
  Popke Oebles Popma werd geboren op 31 augustus 1786 in Bergum en overleed op 3 juni 1846 in Leeuwarden. Hij trouwde (1) met Trijntje Alles op 16 Augustus 1809 in Bergum, dochter van Alle Hendriks en Trijntje Wybes Nicolai. Zij werd geboren op 1 april 1772 in Oudega en overleed op 14 februari 1829 in Leeuwarden. Kldr. van Wybe Sjoerds en Antje Atzes Nicolai. Hij trouwde (2) met Johanna Iedes Dekker op 20 juni 1830 in Leeuwarden, dochter van Ruurd Dekker en Willemke Ydes Bloemsma. Zij werd geboren op 21 maart 1794 in Dokkum en overleed op 12 maart 1832 in Leeuwarden. Hij trouwde (3) met Trijntje Klazes De Haan op 30 september 1832 in Leeuwarden, dochter van Klaas De Haan en Tijttje Sijbes Feenstra. Zij werd geboren op 19 september 1809 in Veenwouden en overleed op 26 november 1863 in Leeuwar-den.

  Popke Oebles Popma: Beroep: Timmermansknecht.

  Smallingerland. Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 augustus 1809.
  Man : Popke Oebeles afkomstig van Oudega.
  Vrouw : Trijntje Alles afkomstig van Oudega.
  Opmerking: gehuwd te Bergum.

  Kind vanPopke Popma and Trijntje Alles is:

  + 66 I. Alle Popkes Popma, geboren op 27 oktober 1809 in Oudega; overleden op 21 april 1873 in Leeuwarden.

  Kind van Popke Popma and Johanna Dekker is:

  + 67 I. Jitske Popkes Popma, geboren op 27 februari 1832 in Leeuwarden. Geen overlijdensdata.

  Kinderen van Popke Popma and Trijntje De Haan zijn:

  + 68 I. Klaas Popkes Popma, geboren op 4 juli 1833 in Leeuwarden; overleden op 27 februari 1886 in Leeuwarden.

     69 II. Oebele Popma, geboren op 26 mei 1835 in Leeuwarden; overleden op 26 november 1915 in Haulerwijk. Hij trouwde (1) met Aukjen Bijstra op 1 mei 1872 in Smallingerland; geboren op 8 april 1837 in Drachten; overleden op 29 juli 1873 in Smallingerland. Dochter van Pier Aukes Bijstra en Aukjen Durks de Vries, kldr van Auke Alberts Bijstra en Marijke Piers en van Durk Popkes de Vries en Iebeltje Alles van der Terp. Hij trouwde (2) met Trijntje Kooistra op 10 februari 1877 in Smallingerland; geboren op 11 januari 1842 in Oudega; overleden op 25 december 1927 in Drachten. Dochter van Keimpe Ates Kooistra en Aaltje Folkerts Fennema. Kldr. van Ate Kooistra en Trijntje Keimpema en van Folkert Fennema en Antje Cornelis Ynia.

  1896 Drachten, notaris J. Posthumus.
  - Oebele Popkes Popma te Drachtster Compagnie. Testament.

  1914 Drachten, notaris J. Posthumus.
  - Oebele Popkes Popma te Drachtster Compagnie. Testament.

  Oebele Popma: Beroep: Kuipersknecht.

     70 III. Tieke Popma, geboren op 11 mei 1837 in Leeuwarden; overleden op 29 januari 1895 in Leeuwarden.

     71 IV. Tjeerd Popma, geboren op 6 mei 1839 in Leeuwarden; overleden op 17 februari 1851 in Leeuwarden.

     72 V. Anna Popma, geboren op 29 januari 1842 in Leeuwarden; overleden op 28 november 1864 in Leeuwarden.

     73 VI. Hendrik Popma, geboren op 25 april 1844 in Leeuwarden; overleden op 21 december 1846 in Leeuwarden.


  37.
  Tjeerd Oebles Popma werd geboren op 15 juli 1791 in Bergum en overleed op 9 juli 1876 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde (1) met Antje Tjeerds Van Der Meulen op 8 mei 1819 in Tietjerksteradeel, dochter van Tjeerd Van Der Meulen en Antje Jochums. Zij werd geboren op 28 april 1789 in Bergum en overleed op 1 maart 1824 in Tietjerksteradeel. Hij trouwde met (2) Gaaitske Sjoukes Duursma op 12 mei 1827 in Tietjerksteradeel, dochter van Sjouke Duursma en Jantje Libbes. Zij werd geboren op 22 januari 1794 in Ureterp en overleed op 25 december 1882 in Tietjerksteradeel.

  “Popma, Tjeerd Oebles, timmerknecht, geb. Bergum 15.07.1791, wonende aldaar Bergum zoon van Oeble Bruins Popma en Jetske Popkes. Loteling lichting 1811 mairie Bergum lot nr. 48; wordt ondanks vermeende breuk geschikt verklaard; vervanger voor Fedde Jans Dusselaar. Op 31 jan. 1813 Soldaat 125e regt. inf. onder nr. 5324, 5e bat., 3e comp.; 12 mrt.1813 tamboer 134e regt. van linie 5e bat., 3e comp. bij het depot; vordert jan. 1816 achterstallige soldij. Woont in 1816 te Bergum en in 1829 op nr. 270 aldaar; is bij aanneming familienaam 20 jaar”.
  Bronnen: Tresoar Coll. Visser; toegang 8/4003 nr. 25; OA Tytsjerksteradiel Alphabetische lijst lichting 1811 mairie Bergum nr. 5; mairie Bergum ing. stukken sept.1812 nr. 3 en jan.1816 nr. 22; Raf Bergum fol. 40v.

  Tjeerd Oebles Popma: Beroep: Timmerman.

  Kinderen van Tjeerd Popma and Antje Van Der Meulen are:

     74 I. Oeble Tjeerds Popma, geboren op 14 april 1820 in Bergum; overleden op 8 oktober 1824 in Tietjerksteradeel.

  + 75 II. Tjeerd Tjeerds Popma, geboren op 14 januari 1822 in Bergum; overleden op 2 februari 1910 in Tietjerksteradeel.

     76 III. Jitske Tjeerds Popma, geboren op 26 februari 1824 in Bergum; overleden op 6 oktober 1824 in Bergum.

  Kinderen van Tjeerd Popma and Gaaitske Duursma are:

     77 I. Jitske Tjeerds Popma, geboren op 6 mei 1829 in Bergum; overleden op 13 september 1914 in Bergum. Zij trouwde met Alle Sijbes Meerstra op 10 november 1860 in Tietjerkste-radeel; geboren op 30 mei 1836 in Veenwouden; overleden op 23 maart 1913 in Bergum. Zoon van Sybe Alles Meerstra en Barber Jitzes Kallema.

  1885 Veenwouden, notaris L.W. van Kleffens;
  - Jitske Tjeerds Popma te Bergum, gehuwd met Alle Sybes Meerstra. Testament.

  Jitske Tjeerds Popma: Beroep: Naaister

  + 78 II. Oebele Tjeerds Popma, geboren op 6 april 1832 in Oentjerk; overleden op 1 februari 1908 in Bergum.

    79 III. Sjouke Tjeerds Popma, geboren op 24 februari 1835 in Tietjerksteradeel; overleden op 9 september 1842 in Tietjerksteradeel.


  39.
  Jan Oebles Popma werd geboren op 11 maart 1797 in Bergum en overleed op 11 september 1847 in Leeuwarden. Hij trouwde met Froukje Gerrits Swart op 28 juli 1822 in Leeuw-arden, dochter van Gerrit Swart en Aafke Annes Sybrants (Sybouts). Zij werd geboren op 2 juni 1788 in Leeuwarden en overleed op 17 oktober 1859 in Leeuwarden. Kldr. van Johannes Swart en Dirkje Fransen.

  Gemeentearchief Leeuwarden;
  Jan Oebles: “stemgerechtigde in 1824 te Leeuwarden, oud 30 jr. en tweejaar woonachtig alhier”

  Overleden Jan Oebeles Popma 11 sept. 1847, 50 jaar, Timmerman.
  Man van Froukje Gerrits Swart zn. v. Oebele Bruins Popma en Jitske Popkes.

  1827 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch.
  Cessie: Betreft een kapitaal van fl. 2600.
  - Ambrosius Jansma te Leeuwarden, cedent en erfgenaam.
  - Bauke Alberts Wijnsma de Boer te Leeuwarden, cedent en erfgenaam
  - Meindert Alberts Bokma de Boer te Leeuwarden, cedent en erfgenaam
  - wijlen Gerrit Lolkes Jansma
  - Het Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden, cessionaris
  - Tiete Solkes Tromp te Lekkum, voogd van het Sint Anthony Gasthuis
  - Gerrit Swart te Leeuwarden, schuldenaar
  - Vroukjen Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Popma, schuldenaar
  - Liskje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Johannes Spykers, schuldenaar
  - Anne Swart te Leeuwarden, schuldenaar
  - Johannes Swart te Leeuwarden, schuldenaar.

  1843 Leeuwarden, notaris J.C. Kutsch. Inventaris.

  - Tjitske Wiegers Camminga te Leeuwarden, weduwe van Gerrit Swart
  - Froukje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Popma
  - Liskje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Willem Oberink
  - Anna Swart te Leeuwarden
  - Gerrit Johannes Swart te Leeuwarden
  - Trijntje Johannes Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Dirks Tolsma
  - Antje Fransen van der Wal te Leeuwarden, weduwe van Johannes Swart als moeder van en voogd over Aafke Johannes Swart
  - Gerrit Johannes Swart te Leeuwarden als toeziend voogd
  - Christiaan Pieter Jans Cammenga te Leeuwarden
  - Maria Elisabeth Nicolai te Leeuwarden, weduwe van Jan Ouwes van der Veen.

  Provisionele en finale toewijzing:
  - Tjitske Wiegers Camminga te Leeuwarden, weduwe van Gerrit Swart, verkoper
  - Froukje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Popma, verkoper
  - Liskje Swart te Leeuwarden, gehuwd met Willem Oberink, verkoper

  Betreft een stalhouderij en logement D 166 te Leeuwarden, koopsom fl. 5560.
  - Gerrit Johannes Swart te Leeuwarden, verkoper en koper, tevens als toeziend voogd
  - Trijntje Johannes Swart te Leeuwarden, gehuwd met Jan Dirks Tolsma, verkoper
  - Antje Fransen van der Wal te Leeuwarden, weduwe van Johannes Swart, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Aafke Johannes Swart
  - Anne Swart te Leeuwarden, verkoper

  Betreft de koop van het huis B 1248 te Leeuwarden, koopsom fl. 627
  - Rinske Sybrens van der Werf te Leeuwarden, weduwe van Diemer Oeds Diemers, koper.

  Kinderen van Jan Popma and Froukje Swart are:

  + 80 I. Jitske Jans Popma, geboren op 26 augustus 1823 in Leeuwarden; overleden op 11 januari 1894 in Leeuwarden.

  + 81 II. Gerrit Jans Popma, geboren op 17 september 1825 in Leeuwarden; overleden op 6 april 1892 in Haskerland.

  + 82 III. Oebele Jans Popma, geboren op 6 februari 1828 in Leeuwarden; overleden op 17 april 1890 in Den Haag.


  Generatie No. 8.


  49.
  Oebele Bruins Popma werd geboren op 16 december 1809 in Tietjerksteradeel en over-leed op 17 juli 1849 in Leeuwarden. Hij trouwde met Berendiena Broekhuisen op 27 december 1835 in Leeuwarden, dochter van Hendrik Broekhuisen en Carolina Visselaar. Zij werd geboren rond 1811 in Zwolle en overleed op 31 maart 1871 in Leeuwarden.

  Oebele Bruins Popma: Beroep: Oppasser.

  Kinderen van Oebele Popma en Berendiena Broekhuisen zijn:

     83 I. Bruin Oebeles Popma, geboren op 6 juli 1835 in Leeuwarden; overleden op 25 juni 1843 in Leeuwarden.

  Bruin Oebeles Popma: Bij het hwelijk erkend d.d. 27-12-1835, akte 237.

     84 II. Berendina Carolina Popma, geboren op 1 mei 1837 in Leeuwarden; overleden op 26 april 1841 in Leeuwarden.

  + 85 III. Jetskje Popma, geboren op 11 juni 1838 in Leeuwarden; overleden op 12 juni 1863 in Harderwijk.


  50.
  Hiske Bruins Popma werd geboren op 22 februari 1812 in Gietsjerk en overleed op 30 april 1877 in Oenkerk. Zij trouwde met Sytse Jans Van Der Veen op 31 januari 1835 in Tiet-jerksteradeel, zoon van Jan Sytses Van Der Veen en Sipkje Tjeerds De Graaf. Hij werd geboren rond 1809 in Oldemarkt en overleed op 24 december 1853 in Gietsjerk. Klzn. van Tjeerd de Graaf en Hylkje Jetses van der Veen.

  Sytse Jans Van Der Veen: Beroep: Boerenarbeider.

  Kinderen van Hiske Popma en Sytse Van Der Veen zijn:

     86 I. Jitze Sytzes Van Der Veen, geboren rond 1833 in Tietjerksteradeel. Overleden voor de-cember 1852.

    
  87 II. Jiskje Sytzes Van Der Veen, geboren op 26 augustus 1835 in Giekerk; overleden op 13 februari 1863 in Hardergarijp. Zij trouwde met Jan Douwes Algera op 18 mei 1859 in Tietjerksteradeel; geboren op 5 juli 1834 in Tietsjerk; overleden op 19 mei 1898 in Hardegarijp. Zoon van Douwe Symens Algra en Eelkje Jans Venema

     88 III. Bruin Sytzes Van Der Veen, geboren op 5 juli 1836 in Tietjerksteradeel; overleden op 29 april 1861.

     89 IV. Jan Sytzes Van Der Veen, geboren op 8 maart 1837 in Tietjerksteradeel; overleden op 19 maart 1924.

     90 V. Tjeerd Sytzes Van Der Veen, geboren op 8 maart 1837; overleden op 6 augustus 1873.

     91 VI. Sipkje Sytzes Van Der Veen, geboren op 8 oktober 1844; overleden op 28 november 1888. Zij trouwde met Ritske Wolters Tjeerdsma op 6 mei 1871 in tietjerksteradeel. Zoon van Wolther Jacobus Tjeerdsma en Riemkjen Ritskes Veenstra.

     92 VII. Aaltje Sytzes Van Der Veen, geboren op 2 januari 1847. Geen overlijdensdata bekend. Zij trouwde met Sybren de Boer op 12 september 1868 in Tietjerkteradeel. Zoon van Klaas de Boer en Dieuwkje Sybrens postma.

     93 VIII. Sake Sytzes Van Der Veen, geboren op 14 mei 1849. Geen overlijdensdata bekend.

     94 IX. Jitze Van Der Veen, geboren op 8 december 1852; overleden op 24 september 1895.


  51.
  Freerk Bruins Popma werd geboren op 22 maart 1814 in Tietjerksteradeel en overleed op 19 april 1889 in Bergum. Hij trouwde met Rinske Sikkes Van Der Veen op 11 mei 1844 in Tietjerksteradeel, dochter van Sikke Van Der Veen en Sjoukje Jans. Zij werd geboren op 24 au-gustus 1817 in Oudkerk en overleeed op 8 juli 1869 in Oenkerk.

  Freerk Bruins Popma: Beroep: Arbeider.
  Rinske Sikkes Van Der Veen: Beroep: Dienstmeid.

  Kinderen van Freerk Popma en Rinske Van Der Veen zijn:

  + 95 I. Sikke Freerks Popma, geboren op 8 oktober 1844 in Oenkerk; overleden op 15 juli 1916 in Oenkerk.

  + 96 II. Jiske Freerks Popma, geboren op 7 december 1846 in Oenkerk; overleden op 10 januari 1923 in Tietjerksteradeel.

     97 III. Sjoukje Freerks Popma, geboren op 29 december 1849 in Oenkerk; overleden op 13 juli 1900 in Franeker. Zij trouwde met Pier Sybrens Van Der Let op 16 mei 1874 in Tietjerksteradeel; geboren op 13 september 1848 in Oenkerk; overleden op 19 april 1913 in Roodkerk. Zoon van Sybren Piers van der Let en Teeske Sijmens Kok. Klzn. van Pier Tammes van der Let en Hylkje Klases en van Symen Jans Kok en Joukjen Aukes.

  Sjoukje Freerks Popma: Beroep: Melkmeid.
  Pier Sybrens Van Der Let: Beroep: Boerenarbeider.

     98 IV. Hiske Freerks Popma, geboren op 23 november 1852; overleden op 30 oktober 1853 in Tietjerksteradeel.

     99 V. Bruin Freerks Popma, geboren op 27 september 1854 in Oenkerk; overleden op 9 september 1925 in Leeuwarden. Hij trouwde met Trijntje Roels Dijkstra op 14 mei 1881 in Tietjerksteradeel; geboren op 23 juli 1849 in Oostermeer; overleden op 2 november 1921 in Leeuwarden. Dochter van Roel Jans Dijkstra en Wietske Hendriks Storm. Kldr. van Jan Minzes Dijkstra en Trijntje Roels Poelstra en van Hendrik Rinzes Storm en Tietje Aukes.

  1909 Leeuwarden, notaris B. Schmidt. Testament.
  -  Bruin Freerks Popma te Leeuwarden.

  1923 Leeuwarden, notaris A. W. Koch. Testament, akte niet aanwezig.
  - Bruin Freerks Popma te Leeuwarden.

  1925 Leeuwarden, notaris A. W. Koch.
  Rekening en verantwoording. Betreft boedelscheiding en verdeling.
  - de erven Bruin Freerks Popma; in leven wonende en overleden te Leeuwarden op 9 september 1925.
  - Folkert Jelles Visser te Wartena.
  - Roelof Pybes Faber te Noordbergum.

  1909 Leeuwarden, notaris B. Schmidt. Testament.
  - Trijntje Roelofs Dijkstra te Leeuwarden, gehuwd met Bruin Freerks Popma.

  + 100 VI. Jan Freerks Popma, geboren op 26 mei 1858 in Oenkerk; overleden op 10 juli 1926 in Wartena.


  52.
  Jitze Bruins Popma werd geboren op 25 juli 1816 in Oentjerk en overleed op 29 januari 1888 in Oentjerk. Hij trouwde met Ymke Hendriks Gros op 15 mei 1842 in Tietjerksteradeel, dochter van Hendrik Jans Gros en Teetske Jelles van der Meulen. Zij werd geboren op 21 januari 1821 in Oudkerk en overleed op 14 augustus 1887 in Oenkerk. Kldr. van Jan Gros en Ymkje Hanzes en van Jelle Hotzes van der Meulen en Foekje Meines.

  Jitze Bruins Popma: Beroep: Arbeider.
  Ymke Hendriks Gros: Beroep: Dientsmeid.

  Kinderen van Jitze Popma en Ymke Gros zijn:

  + 101 I. Taetske Jitzes Popma, geboren op 25 augustus 1843 in Oenkerk; overleden op 25 december 1924 in Giekerk.

  + 102 II. Hiltje Jitzes Popma, geboren op 19 november 1845 in Oenkerk; overleden op 25 januari 1933 in Bergum.

  + 103 III. Hendrik Jitzes Popma, geboren op 16 mei 1849 in Tietjerksteradeel; overleden op 28 december 1931 in Giekerk.

  + 104 IV. Bruin Jitzes Popma, geboren op 27 april 1852 in Oenkerk; overleden op 16 november 1915 in Giekerk.

     105 V. Jelle Jitzes Popma, geboren op 20 augustus 1855 in Tietjerksteradeel; overleden op 10 april 1873 in Tietjerksteradeel.

  + 106 VI. Antje Jitzes Popma, geboren op 29 april 1858 in Oenkerk; overleden voor 1950 in Oenkerk.

  + 107 VII. Freerk Jitzes Popma, geboren op 6 december 1864 in Oenkerk. Geen overlijdensdatum bekend.


  55.
  Aaltje Bruins Popma werd geboren op 12 november 1823 in Oenkerk en overleed op 19 februari 1902 in Oenkerk. Zij trouwde met (1) Johannus Alderts Van Zuiden op 23 mei 1850 in Bergum, zoon van Aldert Brugts Van Zuiden en Janke Johannes Calsbeek. Hij werd geboren op 3 augustus 1826 in Oudkerk en overleed op 14 augustus 1859 in Bergum. Klzn. van Brugt Hinnes van Zuiden en Trijntje Alderts en van Johannes Jelles van Calsbeek en Eelkjen Gerbens. Zij trouwde met (2) Arend Sijes Dijkstra op 7 september 1865 in Tietjerksteradeel, zoon van Sije Minnes en Doedtje Arends. Hij werd geboren op 6 februari 1802 in Wyns en overleed op 18 oktober 1879 in Oenkerk. Klzn. van Minne Minnes en Antje Sijes.

  Johannus Alderts Van Zuiden: Beroep: Arbeider,
  Arend Sijes Dijkstra: Beroep: Schipper.

  Kinderen van Aaltje Popma en Johannus Van Zuiden zijn:

     108 I. Janke Johannus Van Zuiden, geboren op 26 juli 1850 in Oudkerk; overleden op 15 januari 1907.

     109 II. Aldert Van Zuiden, geboren op 1 januari 1852 in Oudkerk; overleden voor januari 1854.

     110 III. Aldert Van Zuiden, geboren op 30 januari 1854 in Oudkerk; overleden op 24 maart 1908 in Groningen. Hij trouwde met Janna Hoogheem op 9 december 1883 in Groningen; geboren 13 mei 1855 in Leens. Geen overlijdensdatum bekend.

  Aldert Van Zuiden: Beroep: Caféhouder.

     111 IV. Oebele Van Zuiden, geboren op 28 juni 1856; overleden op 17 mei 1879 Tietjerk

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (19 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aanvullingen ouders Uble Jeens.


  Hinne Ubles
  werd geb/ged. rond 1545 in Noorderdrachten, en overleed tussen 1615-1645 in Noorderdrachten. Hij trouwde met N. Jeens voor 1570 in Drachten, dochter van Jeen Sythies and N. N..

  Hinne Ubles wie yn 1581 tsjerkfâd te Noarderdrachten. Yn 1578 komt er foar yn it register fan de personele ymposysje. Yn 1615 heart er ta de "gemeene feengenoten van de folger-veenen" troch syn besit fan twa kear ien roede fean. Dy roeden hie er al yn oktober 1607 yn besit.

  Hinne Ubles, die al in 1578 werd genoemd in Noorderdrachten. In 1581 was hij kerkvoogd en in 1615 was hij mede eigenaar van de Folgera-venen onder Noorderdrachten.

  Hinne Ubles: Beroep: Boer; kerkvoogd;dorpsrechter; ontvanger en volmacht.
  Wonend/Living: Noorderdrachten

  Children of Hinne Ubles and N. Jeens are:

  + 1 I. Uble Jeens Hinnes, geboren rond. 1570 in Noorderdrachten; overleden tussen 1613 - 1618 in Kortezwaag.

     2 II. Jeen Hinnes, geboren rond  1578 in Noorderdrachten; overleden tussen 1645 - 1650 in Noorderdrachten.

  Jeen Hinnes was boer in 1640 te Noorderdrachten en hij was in 1613 al aanwezig, als volmacht, om de Kletstervaart te laten graven, wat uiteindelijk niet was doorgegaan, want Smallingerland kreeg toen problemen met de aangrenzende grietenijen. [lees hier meer over in het boek Smellingerland] Werd ook in 1613 genoemd als kurator over zijn broer Uble Hinnes. Was aanwezig bij het sluiten van het Contract tusschen de ingezetenen van de Zuider- en de Noorderdrachten en Passchier Hendriks Bolleman over het graven van de Drachtster vaart d.d. 5 October 1641"
  Jeen trouwt rond 1605 te Drachten op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Auckjen Tjeerdts, dochter van Tjeerdt Engberts en Sjouckjen N. Auckjen werd geboren rond 1581 te Buitenpost, is overleden na 1635 te Noorderdrachten. Auckjen werd minstens 54 jaar.

     3 III. Jan Hinnes, geen gegegevens.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naamsaanname Popma 1811.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (17 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Stambeam fan de Popma's.

  ‘Algemeen - Inleiding’

  De onderzochte familie Popma is afkomstig uit de buurt van Gorredijk, uit het dorp “Corteswagen”, ‘t huidige Kortezwaag en Langezwaag in Fryslân ten Z.W. van Gorredijk.

  De gegevens die ik hieronder vermeld heb zijn ‘t meest verzameld en gekregen door oude familieleden en uit een oud schoolschrift van een oud tante van mij. Ik heb geprobeerd om één en ander te checken in de verschillende archieven, Genlias en andere bronnen en dat is mij meestal wel gelukt. Alleen niet alle jongere geslachten heb ik kunnen bereiken c.q kunnen plaatsen. Daar de verschillende gemeentes geen gegevens wensen/mogen te verstrekken van na 1920, of dat ik de personen niet kon traceren. De meeste jongere gegevens heb ik dan ook meestal gehaald van het W.W.W. Enkele gegevens kon ik toch ontvangen van de jongere familieleden. Mijn dank hiervoor. Ook is het moeilijk om de gegevens te ontvangen van diegene die geëmigreerd zijn. Ook zij zijn moeilijk te traceren en of ze hebben problemen met het vrijgeven van hun privé gegevens. Dit moet men accepteren. Maar hierdoor zal men bij sommige familieleden niet zoveel gegevens zien als men had verwacht.

  De familie Popma heeft verschillende beroepen uitgevoerd. Zo is men boer geweest; timmer-man; wagenmaker; leraar; boerenarbeider; predikant; schoenmaker; schilder(sknecht); veld-wachter; acteur; kunstschilder; tapster; hotel-caféhouder ed. Ik denk wel dat dé familie een stempel heeft gedrukt op zijn c.q. haar omgeving.

  De familienaam “Popma werd voor het eerst gevoerd door Oebele Bruins gehuwd aan Jitskes Popkes. Hij gaf deze naam op bij de Mairie Bergum in 1811, voor hem, voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen.
  Waarom de naam Popma? Gezien de namen van zijn ouders en zijn voorouders zou men er toch van uit kunnen gaan dat Oebele een ander achternaam gekozen zou hebben. Wanneer hij had gekozen voor ‘Bruinsma’, was dat veel logischer geweest, gezien de patroniem van zijn vader. Maar Popma? De naam Popma of Bruinsma kan men verklaren met de betekenis als: ‘zoon van Popken cq Bruin’. (ma = zoon van; Pop[ke] of Bruins). Maar daar de naam Popke niet voorkomt bij zijn ouders of bij de voorouders van Oebele, heeft hij waarschijnlijk bij de naams aanname in 1811 zich neergelegd bij het patroniem van zijn vrouw, Popke.

  In Fryslân zijn verschillende families Popma, die totaal niets met elkander hebben, zij stammen dan ook niet van de zelfde stamvader af. In ons geval is dat Uble Jeens.

  Men heeft wel geprobeerd mij uit te leggen cq er op gewezen dat ‘onze’ familie zou afstammen van het oud adellijke geslacht Popma, wat voorkwam op de eilanden; of er naar gevraagd. Ik moet hierop afwijzend op reageren. Er is géén enkele bewijs te vinden dat Uble Jeens, op welke manier dan ook, iets te maken had met deze familie.

  Dan nog even over de indeling. Ik heb alle familieleden natuurlijk per generatie gesorteerd, zodat men heel gemakkelijk kan zien tot welke generatie men behoord. Per generatie wordt door Arabische cijfers (1) het aantal personen aangegeven welke onder die generatie vallen. Indien er een + teken voorstaat, wordt deze persoon verder gevolgd. De Romeinse cijfers (II) geven de kinderen aan in volgorde van haar of zijn geboortejaar.

  Ik wens u veel leesplezier toe.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (54 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (22 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deze Stamboom is nog steeds groeiende


  Aan de "Stambeam fan de Popma's" wordt nog steeds onderhoud gepleegd
  .
  Zo zullen er nog steeds wijziging en aanvullingen bij worden geplaatst en ook zullen er de eventuele fouten uit worden gehaald.  2011, dec. 13. Opnieuw aanvullingen geplaatst en wéér wat foutjes hersteld op advies van familieleden.

  2011, jan. Blijkbaar zaten er toch nog wat fouten in. Verschillende namen verkeerd gespeld e.d. Ook zaten er wat tikfouten in. 

  2010, okt. 16. Verschillende SPAM-berichten verwijderd.  Personen geblokeerd!

  2010, mei.1. Weer wat aanvulling geplaatst. Tevens enkele personen afgedekt om grond van privacy.

  Mijn dank hiervoor. Groetnis fan Pieke. Oant sjen.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (52 Stemmen)
  >> Reageer (5)


  T -->

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!