Gebruiksvoorwaarden van de Bloggen.be blogs

ALGEMEEN EN AANVAARDING
DIT ZIJN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BLOGGEN.BE BLOGS. DIT IS EEN UITBREIDING OP DE BESTAANDE DISCLAIMER EN DE BESTAANDE PRIVACY POLICY. INDIEN U ZICH AKKOORD VERKLAART MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, WORDT VERONDERSTELD DAT U OOK AKKOORD BENT MET DE DISCLAIMER EN PRIVACY POLICY VAN BLOGGEN.BE.
DOOR HET UITVOEREN VAN DE REGISTRATIE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN BENT U ONDERWORPEN AAN ALLE CONDITIES, RECHTEN EN PLICHTEN DIE HIERIN VASTGELEGD ZIJN.

GEDRAGSCODE
Als gebruiker van een Bloggen.be blog verbindt u zich ertoe om:

TER VERDUIDELIJKING:
HET IS VERBODEN ILLEGALE MUZIEK TE PLAATSEN OP UW BLOG. INDIEN U MUZIEK PLAATST OP UW BLOG, BENT U ZÉLF VERANTWOORDELIJK VOOR HET BETALEN VAN DE NODIGE VERGOEDINGEN INDIEN HET GAAT OM AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMDE WERKEN.
BLOGGEN.BE IS GRATIS, MAAR U BENT ZÉLF PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE KOSTEN, VEROORZAAKTE SCHADE, BOETES OF ANDERE GEVOLGEN DIE KOMEN DOOR HET OVERTREDEN VAN WETTEN, REGELS, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF HET OVERTREDEN VAN GEHEEL OF EEN DEEL VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN MET UW BLOG OF HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

COMMERCIËLE BLOGS
Een blog dat commercieel van aard is, is toegelaten op Bloggen.be. Het is echter wel verplicht dat het blog in een categorie "commercieel" staat. Deze categorie is te kiezen bij het registereren en kan achteraf gewijzigd worden indien eventueel vergeten of verkeerdelijk geselecteerd.
Wie een commercieel blog of een blog met reclame van welke aard dan ook maakt of voor het promoten of verkopen van een product of dienst op Bloggen.be en niet aangegeven staat in een categorie "commercieel" is in overtreding van deze regels en is het blog niet toegelaten.

MEERDERE BLOGS
Het is toegelaten om een redelijk aantal blogs te hebben per persoon indien deze allen voldoen aan deze voorwaarden.  Let wel op de regel bij de gedragscode (zie hierboven) dat u niet méérdere blogs met dezelfde inhoud mag plaatsen omdat dit aanzien wordt als spamming en een poging tot het overbelasten/kraken van de servers van Bloggen.be

KOSTEN
Bloggen.be is een volledig kostenloze dienst, zonder verborgen kosten, zonder registratiekosten, zonder eenmalige kosten of zonder periodieke kosten.  Ook alle extra diensten die Bloggen.be verleent zoals de blogosfeer, toplijsten, zoekmogelijkheden, helppagina's, handleidingen, mogelijkheden zoals gastenboek, bezoekersstatistieken, enz. zijn ook volledig kostenloos.  Ook commerciële blogs zijn kostenloos toegelaten alsook meerdere blogs per persoon zijn kostenloos.
U blijft echter wel ten alle tijde zelf persoonlijk verantwoordelijk met wat u doet met uw blog, overtreedt u regels of wetten en komen hierbij boetes of kosten, dient u deze zelf persoonlijk te betalen, niet Bloggen.be.

VERANTWOORDELIJKHEID
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die staat op uw blog en daden verricht onder uw gebruikersnaam/wachtwoord/account. U ontneemt Bloggen.be elke verantwoordelijkheid voor schade die kan voortkomen uit de informatie die u publiceert en neemt zelf elke verantwoordelijkheid. Dit is inclusief de verantwoordelijkheid indien u toch gegevens publiceert die ingaan tegen (al dan niet gewild) een wet, regel, copyright, auteursrecht of van welke aard dan ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder maar niet limitatief tot de "gedragscode".
U staat zelf in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de gegevens op uw blog.
Bloggen.be is niet verantwoordelijk en u kan geen schadevergoeding hiervoor vragen van welke aard dan ook voor het verloren gaan of beschadiging van gegevens of informatie toegevoegd op uw blog of wat met uw blog te maken heeft alsook bij het falen van de software, informaticasysteem of webpagina's van de Bloggen.be Blogs.
U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een back-up van de inhoud en informatie van uw blog.
U bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud, informatie of gegevens toegevoegd door een co-auteur of voor de activiteiten op het blog door de co-auteur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie of gegevens toegevoegd door de co-auteur of door u. Bij overtreding van deze gebruiksregels kunnen er maatregelen worden genomen door Bloggen.be, ook al was de informatie/gegevens toegevoegd door een co-auteur. Bloggen.be is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, media, boodschap of uitstraling van uw blog.

WIJZIGINGEN
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Bloggen.be heeft het recht om de dienst en/of gebruiksvoorwaarden van de blogs te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u daardoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze wijziging.
Indien u de dienst blijft gebruiken na deze wijziging, ook al is de wijziging niet meegedeeld, verklaart u zich akkoord met de wijziging. U dient deze voorwaarden regelmatig terug te lezen zodat u zelf de wijzigingen kan zien. Bloggen.be zal echter proberen de wijzigingen mee te delen via de website of e-mail, maar is niet verantwoordelijk indien dit niet altijd gebeurt zeker niet indien de wijziging van zeer kleine aard is.

BEËINDIGING VAN DE DIENST
Bloggen.be heeft het recht deze dienst te beëindigen zonder voorafgaande verwittiging met onmiddellijke ingang voor een beperkte of onbeperkte tijd en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding of claim van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.
Bloggen.be heeft het recht de dienst te beëindigen indien de gebruiker hierom zelf heeft gevraagd.

Bloggen.be heeft het recht deze dienst voor u te beëindigen, te schrappen en/of ontoegankelijk te maken, gedeeltelijk of geheel de informatie van uw blog in beslag te nemen of te verwijderen, instellingen aan te passen of te verwijderen, indien u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, de contactgegevens die u verstrekt onvolledig, incorrect of verouderd zijn, indien Bloggen.be een vermoeden hiertoe heeft, indien u schade berokkent aan Bloggen.be en/of haar bezoekers/leden, door gerechtelijke beslissing, klachten of gerechtelijke stappen van derden, problemen met de inhoud, veelvuldig publiceren van hetzelfde bericht, op uitdrukkelijke vraag van een derde met motivering in verband met verwerpelijke inhoud, onvoorziene technische problemen of andere inbreuk of vermoeden van inbreuk op deze voorwaarden en dit zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging en zonder opgave van reden.

Bloggen.be heeft het recht om gebruikers te weigeren zonder opgave van reden, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging. Het gebruik van de Bloggen.be blogs is een privilege, geen recht.

Bloggen.be heeft het recht informatie van uw blog te verwijderen, wijzigen of te weigeren zonder enige limieten, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging/wijziging/verwijdering/weigering. 
Bloggen.be heeft het recht informatie na een schorsing/verwijdering/weigering te bewaren voor juridische of gerechtelijke stappen of voor het onderzoeken om eventuele problemen te analyseren.

PRIVACY
Privacy, vertrouwelijkheid en privéleven. De persoonsgegevens die u ingeeft op Bloggen.be worden opgenomen in de databanken van Bloggen.be en worden behandeld met het oog op een goede werking van de Bloggen.be Blogs. De privacy van de Bloggen.be bezoekers is van het grootste belang voor Bloggen.be.
Bijgevolg is Bloggen.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving. Bloggen.be kan de ingegeven persoonsgegevens onder andere ook gebruiken met het oog op de realisatie van acties over diensten/producten van Bloggen.be.
Mochten uw persoons- of administratieve gegevens veranderen, dan verbindt u zich ertoe om Bloggen.be daar onmiddellijk over in te lichten.
Verder heeft u de rechten en bent u onderworpen aan de algemene Privacy Policy van Bloggen.be.

Bloggen.be heeft het recht informatie op te slaan zoals onder andere IP gegevens, browsergegevens, tijdstempel of andere gegevens en deze te gebruiken voor onder andere het doorgeven aan de politie, gerecht of andere diensten indien er overtredingen worden vastgesteld of er een vermoeden hiertoe is. Zo kan, maar dit is niet limitatief, Bloggen.be uw IP gegevens samen met de tijdstempel doorgeven aan de politie/gerecht indien u bijvoorbeeld kinderpornografie publiceerde of andere regels overtreed van deze voorwaarden. Bloggen.be heeft het recht alle informatie blijvend en voor onbeperkte tijd bij te houden en te gebruiken zoals vastgelegd in deze gebruikersvoorwaarden, ook indien u de service met de Bloggen.be Blogs heeft gestopt om welke reden dan ook.  Bloggen.be heeft het recht reservekopieën te maken van alle blogs, informatie, bijlagen, foto's en instellingen en deze onder andere te gebruiken om bij een probleem de dienst te blijven proberen garanderen.

PASWOORD, GEBRUIKERSNAAM, BLOGNAAM EN VEILIGHEID
Eenmaal dat u een gebruiker bent van de Bloggen.be Blogs, heeft u een paswoord en een gebruikersnaam. U bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens en indien iemand anders deze gegevens in uw plaats gebruikt worden ze geacht door uzelf ingegeven te zijn met alle verantwoordelijkheid vandien.. U bent verder volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die u doet onder uw gebruikersnaam. U kan ten allen tijde uw paswoord of gebruikersnaam wijzigen. U heeft het recht om ten allen tijde te stoppen met uw blog. U blijft evenwel verantwoordelijk voor alle informatie die u er voordien heeft opgeplaatst en de rechten en plichten blijven gelden die in deze gebruiksvoorwaarden staan, ook al stopt u met het gebruik van de Bloggen.be Blogs.
De blognaam die u kiest voor uw blog komt overeen met de url die u hiervoor krijgt. Onder normale omstandigheden is deze definitief voor uw blog. Bloggen.be is echter niet verantwoordelijk indien door een fout, faling, wijziging van welke aard dan ook deze naam verloren gaat en zelfs mogelijk wordt doorgegeven aan een andere gebruiker. U kan hiervoor geen schadevergoeding eisen van welke aard dan ook.
Bloggen.be heeft het recht om bepaalde namen voor een blog niet toe te laten indien deze namen voor verwarring kunnen zorgen bij bezoekers, om technische redenen of juridische redenen.  Bloggen.be heeft het recht nà de toekenning van uw blognaam toch de naam terug af te nemen van de gebruiker indien dit nodig blijkt voor juridische of technische redenen of indien de naam zodanig gekozen werd dat deze verwarring kan brengen bij bezoekers.

SOFTWARE / WEBSITE
U erkent dat het programma van de website Bloggen.be auteursrechtelijk beschermd is en dat u op geen enkele manier deze dienst probeert na te maken of enige intellectuele eigendom of auteursrechten te schenden van Bloggen.be

DE GEBODEN SERVICE
Bloggen.be biedt al haar bezoekers de mogelijkheid om een zogenaamd "blog" aan te maken. Dit komt neer op onder andere het aanbieden van het online programma om dit mogelijk te maken, de hosting van uw blog onder de naam https://www.bloggen.be/de_gekozen_naam_van_uw_blog, voorgedefinieerde design modellen, interface, mogelijkheid tot wijzigen van design en de hosting van dit nieuwe design, helppagina's, hosting van de figuren, met een beperking van 30 MB. Alsook een reeks extra functionaliteiten en mogelijkheden, onder andere paswoord beveiliging, archief functie, zoekfunctie, personaliserings functies, teller, statistieken, enz. Alsook een systeem dat automatisch de archivering voor zich neemt, een systeem dat dagelijks alle blogs afloopt voor het bijwerken en verbeteren van de inhoud (zo is het mogelijk berichten in de toekomst in te geven en deze moeten dan op het juiste moment gepubliceerd worden). Een overzicht van alle blogs, een ranglijst opstellen van de meest bezochte blogs, een eigen lijst van "beste" blogs volgens de redactie, enz.

De diensten zijn gratis en vrij van enige extra kosten. De gebruiker dient echter zelf te beschikken over een computer, internetaansluiting en moet ook de kosten op zich nemen die deze zaken met zich meebrengen (telefoontarief, onderhoud computer, internetabonnement,.).

Bloggen.be doet alle mogelijke moeite om de Bloggen.be Blogs zo goed als mogelijk te maken, de bereikbaarheid en de snelheid te optimaliseren, haar gebruikers zo veel mogelijk te begeleiden en te assisteren via onder andere maar niet limitatief via helppagina's, e-mails of een handleiding.

Bloggen.be stelt zich tot doel om de service zo snel en betrouwbaar mogelijk te maken en maximale veiligheid en beveiliging van de informaticastructuur na te streven.

BLOGGEN.BE IS ECHTER NIET VERANTWOORDELIJK INDIEN AAN BOVENSTAANDE ENGAGEMENTEN OF ANDERE IN DEZE VOORWAARDEN VASTGELEGD NIET WORDT VOLDAAN, SOMMIGE FUNCTIES NOG NIET GECREËERD ZIJN OF TERUG WERDEN VERWIJDERD. BLOGGEN.BE BIEDT DE BLOGGEN.BE BLOGS AAN MET DE MOGELIJKHEDEN EN BEREIKBAARHEID VOORHANDEN OP DAT MOMENT. BLOGGEN.BE VERWERPT ALLE GARANTIES, CLAIMS, SCHADEVERGOEDINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE TOT, MAAR NIET LIMITATIEF TOT, DE GEBODEN SERVICE, DE UPTIME, DE GEBREKEN, DE SNELHEID, VEILIGHEID, GESCHIKTHEID, DEUGDELIJKHEID, BESCHIKBAARHEID, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN, DE PROGRAMMA'S, DE INFORMATIE, CONTENT OP UW BLOG GEGENEREERD DOOR EIGEN TOOLS/FUNCTIES, DE ASSISTENTIE, DE HULP OF DE GEBODEN HANDLEIDING, VAKMANSCHAP. BLOGGEN.BE VERWERPT ALLE SCHADEVERGOEDINGEN VAN WELKE AARD BETREFFENDE, MAAR NIET LIMITATIEF, DE GEBODEN SERVICE, DE VEILIGHEID, FOUTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDERBREKINGEN, VERTRAGINGEN, VERWIJDERINGEN, VERLOREN GAAN VAN INFORMATIE, PROBLEMEN OF DEFECTEN. BLOGGEN.BE VERWERPT ALLE SCHADEVERGOEDINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK TOT, MAAR NIET LIMITATIEF TOT, FOUTEN, WIJZIGINGEN OF FOUTE INTERPRETATIES VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
BLOGGEN.BE IS NIET VERANTWOORDELIJK EN VERWERTP ALLE SCHADEVERGOEDINGEN OF CLAIMS VAN WELKE AARD DAN OEK INDIEN UW BLOG NIET SUCCESVOL IS EN/OF WEINIG/GEEN/TEVEEL BEZOEKERS KRIJGT. BLOGGEN.BE IS NIET VERANTWOORDELIJK INDIEN UW BLOG NIET WORDT OPGENOMEN DOOR ZOEKMACHINES/ANDERE WEBSITES/IN DE EIGEN OVERZICHTEN OF TOPLIJSTEN OF OP EENDER WELKE ANDERE PLAATS OF WORDT OPGENOMEN OP EEN FOUTIEVE PLAATS OP DE WEBSITE, TOPLIJSTEN,...
BLOGGEN.BE HEEFT HET RECHT OM BIJ DEFECTEN, OVERBELASTING OF SLECHTE WERKING DE BLOGGEN.BE BLOGS, OF EEN GEDEELTE HIERVAN TIJDELIJK TE ONDERBREKEN OF TE BEPERKEN. BLOGGEN.BE VERWERPT ALLE SCHADEVERGOEDINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK BETREFFENDE MAAR NIET UITSLUITEND PERSOONLIJKE OF PSYCHOLOGISCHE SCHADE DOOR ONDER ANDERE RSI.  BLOGGEN.BE VERWERPT ALLE SCHADEVERGOEDINGEN OF STRAFFEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF AFWEZIGHEID VAN DE DIENST IN DE MEEST RUIME ZIN, ZOALS MAAR NIET LIMITATIEF TOT GEVOLGSCHADE EN/OF VERTRAGINGSSCHADE EN/OF WINSTDERVING,...
DE GEBRUIKER VRIJWAART BLOGGEN.BE VAN ALLE SCHADE EN/OF CLAIMS ZOWEL VAN ZICHZELF ALS VAN DERDEN DIE VERBAND HOUDEN MET OF VOORTVLOEIEN UIT EN NIET LIMITATIEF TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE DIENSTEN, DE BLOGS, DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF BLOGS OF HET HANDELEN EN/OF NALATEN VAN DE GEBRUIKER IN STRIJD MET BEPAALDE ZAKEN IN DEZE VOORWAARDEN OF TOT BETREKKING MET AUTEURSRECHTEN OF INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN WELKE INFORMATIE OF INHOUD DAN OOK EN OM WELKE REDEN DAN OOK OF ANDERE GEVOLGEN DIE AL DAN NIET BESCHREVEN ZIJN IN DEZE VOORWOORDEN. U GEEFT HET RECHT AAN BLOGGEN.BE OM SCHADEVERGOEDING VAN WELKE AARD DAN OOK TE EISEN EN/OF EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE TE STARTEN INDIEN U EEN OF MEERDERE INBREUKEN PLEEGT OP DEZE VOORWAARDEN EN/OF BLOGGEN.BE, HAAR MEDEWERKERS, OF HAAR PARTNERS RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE BEROKKENT VAN WELKE AARD DAN OOK, BEWUST OF ONBEWUST GEDAAN.

De gebruiker verklaart zich akkoord met het feit dat alle gebruikte gegevens en of data gedownload of anders verkregen van of via Bloggen.be Blogs of het gebruik van de service vallen onder zijn eigen verantwoordelijkheid en dat enkel hijzelf verantwoordelijk is voor eventuele schade (al dan niet met de intentie hiertoe) tot onder andere maar niet limitatief tot het computersysteem of verlies van data door de gedownloade of verkregen gegevens/data.

Bloggen.be legt geen beperkingen op ten aanzien van het aantal berichten of de lengte van de berichten. Bloggen.be heeft echter het recht om te grote hoeveelheden van berichten of te grote berichten te beperken of de service te beëindigen, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

Bloggen.be heeft het recht reclame, advertenties of promoties van welke aard dan ook te plaatsen op uw blog en u (de gebruiker) verbindt zich ertoe deze niet te verwijderen, wijzigen, blokkeren of onzichtbaar te maken. Inbreuk hierop kan onmiddellijke en definitieve uitsluiting als gevolg hebben. Het uitzicht of manier van de reclame, advertenties of promoties van welke aard dan ook kunnen van uitzicht, grootte of manier wijzigen in de loop van de tijd.

Bloggen.be heeft het recht blogs te bekijken en de inhoud te lezen, ook indien deze beveiligd zijn met een paswoord of op welke andere manier dan ook en deze informatie en inhoud te gebruiken, zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.
Bloggen.be heeft het recht in te loggen op uw blog en eventuele acties hier te ondernemen zoals een instelling wijzigen, uitzicht wijzigen, paswoord of url aan te passen, een bericht toe te voegen/wijzigen/verwijderen of andere zaken en dit indien dit door de eigenaar gevraagd werd (dus hulp gevraagd), voor technische tests of voor het algemeen belang van de blogdienst en dit zonder toestemming te vragen aan de eigenaar of deze hierover in te lichten.

Bloggen.be heeft het recht voor de vormgeving, inhoud of functionaliteit van de website, diensten of blogs te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanet te staken.

Mededelingen van onder andere wijzigingen, waarschuwingen, beëindiging of mededelingen van welke aard dan ook moeten niet door Bloggen.be worden meegedeeld of niet op voorhand worden aangekondigd. Bloggen.be zal echter proberen zo goed als mogelijk deze mededelingen duidelijk te plaatsen. Een mededeling wordt op de website geplaatst of gebeurt per e-mail.

Bloggen.be heeft het recht haar gebruikers een e-mail te sturen, dit kan zijn, maar niet limitatief tot: een grote update of vernieuwingen van Bloggen.be, een belangrijke mededeling, een belangrijke waarschuwing, bij een technisch probleem, enquête, nieuwsbrief of andere informatie die Bloggen.be belangrijk acht voor de meerderheid van de gebruikers van Bloggen.be. 
Bloggen.be kan u ook een e-mail sturen indien hierom werd gevraagd op Bloggen.be zelf en deze gebeuren automatisch.  Dit kan onder andere zijn wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, u bij de instellingen hebt opgegeven dat u verwittigd dient te worden bij elke reactie op uw blog, bij een nieuw bericht op uw gastenboek, enz.

CONTACT
Bloggen.be is niet verantwoordelijk en verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook indien u Bloggen.be contacteert en geen antwoord of naar uw mening onvoldoende correct of onvoldoende volledig antwoord krijgt.  Bloggen.be probeert zoveel mogelijk te helpen en vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien dit om eender welke reden niet lukt, zonder opgave van reden.
U kan Bloggen.be contacteren door te surfen naar de contactpagina.

TOELATING TOT GEBRUIK
U geeft toelating aan Bloggen.be om de volledige inhoud van uw blog waaronder zowel de figuren, foto's, video's, muziek als teksten, andere informatie en links geheel of gedeeltelijk te publiceren, te reproduceren, op te slaan in databanken of archieven, te weigeren, aan te passen, intern te gebruiken, te verwijderen en vooral: te communiceren aan het publiek via het Internet, e-mail en website.
Dit is inclusief maar niet limitatief tot het publiceren op https://www.bloggen.be/de_gekozen_naam_van_uw_blog, https://de_gekozen_naam_van_uw_blog.bloggen.be, de website Bloggen.be.
Bloggen.be heeft dus het recht de informatie die u ingeeft te publiceren op het internet (namelijk op uw blog die opgeslagen is in onze databank en gehost wordt door onze servers; samen met de bestanden, figuren, muziek en andere informatie die ook door ons opgeslagen zijn om zo te kunnen weergeven aan internetbezoekers) zonder dat u hiervoor een vergoeding kan vragen.
De intellectuele eigendomsrechten die u plaatst op uw blog blijven berusten bij u, u kan echter geen enkele vergoeding of claim eisen van welke aard dan ook omdat Bloggen.be de informatie publiceert op uw blog zoals hierboven aangegeven.  De gebruiker vrijwaart Bloggen.be voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Bloggen.be van de door de gebruiker op de blog geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

ALGEMEENHEDEN
Bloggen.be mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden. Elk geschil betreffende deze voorwaarden en/ of de blogs dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij u uw akkoord geeft tot arbitrage op het moment van het onstaan van het geschil.

© 2005-2024 Bloggen.be | Blog | Helpdesk | Contact
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!