Disclaimer

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

DOOR HET BEZOEKEN VAN DE WEBSITE BLOGGEN.BE VERKLAART DE GEBRUIKER ZICH STILZWIJGEND AKKOORD MET ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN GELDEN VOOR DE GEHELE WEBSITE BLOGGEN.BE EN AANVERWANTEN; INCLUSIEF ALLE ONDERDELEN/RUBRIEKEN/.... EN INCLUSIEF NEVENWEBSITES EN MIRRORSITES BEHEERD DOOR BLOGGEN.BE .

ARTIKEL 2: INFORMATIE

Onder de term "informatie" wordt hiernavolgend verstaan: Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, figuren, foto's, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto's, video, teksten, binaire informatie.... Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

ARTIKEL 3: ONAFHANKELIJKHEID

BLOGGEN.BE HEEFT GÉÉN BANDEN MET DE AUTEURS VAN DE BLOGS EN BLOGGEN.BE IS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD, TEKST, FOTO'S, MUZIEK, LINKS, DOEL, INHOUD, BOODSCHAP OF INFORMATIE IN DE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD WAT OP DE BLOGS VAN BLOGGEN.BE WORDEN GEPUBLICEERD OF NAAR WORDT VERWEZEN.
BLOGGEN.BE AANVAARDT GEEN ENKELE SCHADEVERGOEDING VAN WELKE AARD DAN OOK OMWILLE VAN OOK MAAR IETS OP EEN BLOG OP BLOGGEN.BE.
DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID BLIJFT STEEDS BIJ DE EIGENAAR VAN HET BLOG, ZOALS GEKEND DOOR DE MAKERS VAN ELK BLOG WEGENS BESCHREVEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET AANMAKEN VAN EEN BLOG OP BLOGGEN.BE

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van Bloggen.be is een privilege, geen recht.

Het is ten strengste verboden om informatie in welke vorm dan ook te gebruiken van Bloggen.be zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloggen.be of de originele auteur.

ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

* Alle informatie verstrekt op Bloggen.be wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het recht op databases,...), Copyright © 2005-2024 Bloggen.be, https://www.bloggen.be . Alle rechten voorbehouden.

* De gebruikers van de website Bloggen.be erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van
Bloggen.be en zijn respectievelijke content providers.

* De verdeling, verkoop, reproduktie, publicatie, bewerking, aanpassing, vertaling of gebruik voor commerciële doeleinden van alle
mogelijke informatie, noch digitaal, op papier of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van www.Bloggen.be .

* Sommige namen, tekens, merken of logo's die op de website Bloggen.be of de sites van zijn content providers voorkomen zijn
geregistreerde en aldus beschermde handelsmerken.

ARTIKEL 6: KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over een blog, kan u dit melden op blogabuse@bloggen.be . Ook voor het melden van blogs die tegen de algemene voorwaarden of tegen eender welke andere wet of regel zijn kunnen op dit adres worden gemeld.

ARTIKEL 7: HYPERLINKS

Bloggen.be biedt ter bevordering van het gemak van zijn gebruikers hyperlinks aan dewelke beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gelinkt te worden aan Bloggen.be .

Bloggen.be kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bloggen.be tracht alle informatie zo betrouwbaar mogelijk te maken, en probeert zijn bronnen zo goed mogelijk na te kijken, evenals de gegevens zo veel als mogelijk up-to-date te houden.
De inhoud van de blogs van bloggen.be zijn niét door Bloggen.be gemaakt en valt onder geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van Bloggen.be zoals beschreven in artikel 3 "onafankelijkheid" van deze disclaimer.

Ondanks al onze zorg kan Bloggen.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe Bloggen.be kan gehouden worden.

Bloggen.be is nooit aansprakelijk voor door haar verrichtte handelingen dan wel het nalaten om handelingen te verrichten.

Indien u niet akkoord bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat u enige verhaalsrecht erin de website Bloggen.be niet te gebruiken.

ARTIKEL 9: ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK

Door gebruik te maken van de website Bloggen.be verbindt de gebruiker zich ertoe onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Zo verbindt de gebruiker zich ertoe onder meer:

Bloggen.be heeft het recht zaken van de website te verwijderen die door de gebruiker zijn ingegeven (zoals bvb. zoekertjes, forumberichten, visitekaartjes,...) zonder voorafgaande kennisgeving en om gelijk welke reden indien dit voor Bloggen.be wordt aangenomen als ongeoorloofd of verboden gebruik.
Als gebruiker blijft u echter verantwoordelijk voor uw eigen doen en laten op Bloggen.be en de mogelijk toegevoegde informatie, zelfs indien Bloggen.be de informatie reeds verwijderd heeft.

ARTIKEL 10: VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De bezoeker, gebruiker, van de website Bloggen.be is zelf verantwoordelijk voor alle informatie die hij of zij plaatst op Bloggen.be ; zonder tijdsbeperking.
Indien de informatie illegaal is, intellectuele rechten schendt, een nationale of interantionale wet schendt, onwettig, schadelijk, obsceen, seksistisch, discriminerend... (deze opsomming is niet limitatief), zal niet Bloggen.be maar wel de gebruiker hiervoor onder andere juridisch en financieel moeten instaan en wordt Bloggen.be voor eender welke plichten (inclusief juridische, financiële maar ook eender welke andere) worden vrijgesteld.

ARTIKEL 11: TOELATING TOT GEBRUIK

Indien u als bezoeker (gebruiker) van de website Bloggen.be informatie toevoegt op de website, heeft Bloggen.be het recht om deze informatie te publiceren, vertalen, wijzigen, gebruiken, verwijderen, aan te passen,... en dit in digitale vorm, op papier, gesproken, video, of onder eender welke vorm dan ook zonder dat de gebruiker hiervoor enige rechten kan voor opeisen, ook geen financiële en zonder hiervoor de gebruiker hiervan te waarschuwen of mee te delen. Voorgaande opsomming is niet limitatief. Bloggen.be krijgt de volledige rechten over de informatie. Als gebruiker (bezoeker) die de informatie toegevoegd heeft blijft u echter wel zelf ten allen tijde geheel verantwoordelijk voor de informatie, zoals aangegeven in artikel 8 "verantwoordelijkheid van de gebruiker".

ARTIKEL 12: BEPERKING VAN DE TOEGANG

Bloggen.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website en/of beperkte rechten te geven, en van de gelinkte Bloggen.be -sites eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, om gelijk welke reden. Bloggen.be is niet verplicht deze beslissing mee te delen.
Er is geen communicatie over eender welke beslissing die Bloggen.be uitvoert of heeft uitgevoerd in het verleden.

ARTIKEL 13: LIJST VAN GEREGISTREERDE BLOGS

De lijst van geregistreerde blogs die momenteel actief zijn is te vinden op dit adres.


ARTIKEL 14: WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Bloggen.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.

ARTIKEL 15: CONTACT

U kan ons contacteren via https://www.bloggen.be/contact.php
Zie wettelijke gegevens. Telefoonnummer, faxnummer of GSM op aanvraag (via bovenstaande gegevens).

ARTIKEL 16: PRIVACY

Bloggen.be hecht veel belang aan het onderhouden van een vertrouwelijke band tussen de gebruikers en Bloggen.be zelf. Daarom is Bloggen.be conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
Eveneens respecteert Bloggen.be de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981.

Bloggen.be verzamelt gegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

* bij ongeoorloofd gebruik heeft Bloggen.be het recht om de verzamelde gegevens door te geven aan de bevoegde instanties voor het neerleggen van een klacht tegen de gebruiker.

* het gebruik van 'cookies': miniscule stukjes informatie die in de browser van uw PC worden opgeslagen. Deze kunnen enkel gelezen worden door diegene die de cookies heeft aangemaakt. Bloggen.be kan eventueel gebruik maken van deze cookies, bijvoorbeeld voor het gebruik van de site eenvoudiger te maken of voor administratieve doeleinden. U kan de aanmaak van dergelijke cookies verhinderen door een gepaste configuratie van uw computer. Verdere instructies vindt u ook op de help-functie van uw browser en bij "Help" op Bloggen.be;

* het bezorgen van de nieuwsbrief van Bloggen.be ;

* promotionele acties en marketing: aanbieden van informatie omtrent producten en diensten. De gebruiker behoudt evenwel te allen tijde
een kosteloos recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketing-doeleinden via e-mail gericht aan redactie@Bloggen.be ;

* de eventuele verwezenlijking van marktstudies;

* extern gebruik van de gegevens: Bloggen.be kan de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers doorgeven of doorverkopen aan derden. Deze derden worden door Bloggen.be zorgvuldig uitgekozen. Iedere gebruiker behoudt het recht deze dienst te weigeren door het volgen van de instructies die Bloggen.be u zal bezorgen;

* de verzameling van gegevens voor interne zaken: beheer van de website Bloggen.be , profielanalyse van de gebruikers van
Bloggen.be voor een betere afstemming van de website Bloggen.be op haar bezoekers;

* telstatistieken voor de eigenaars van de blogs voor het kijken waarvan de bezoekers afkomstig zijn, welke taal, welke computer, browser, enz.

Elke gebruiker waarvan Bloggen.be over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot Bloggen.be voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen. Conform de wet geschiedt de mededeling van de opgevraagde persoonsgegevens binnen de 45 dagen. Zie artikel "Contact" van deze disclaimer voor de adresgegevens.
De mededeling dient schriftelijk via de post te zijn, niet via e-mail, telefoon, gsm, SMS of op een andere wijze.

Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. (02-542.72.30) ( www.privacy.fgov.be )

Bloggen.be behoudt zich het recht deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Deze wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt door middel van melding op Bloggen.be .

ARTIKEL 17: WETTELIJKE VERMELDINGEN

REKENINGGEGEVENS FINTRO 143-0632560-27,  IBAN: BE37 1430 6325 6128, BIC: GEBABEBB. SENIORENNET NV, HOORNDRIESSTRAAT 133, 9820 MERELBEKE. BTW BE 0475.811.427 RECHTSPERSONENREGISTER GENT.

ARTIKEL 18: UITBREIDING

Het is mogelijk dat op bepaalde onderdelen van de website Bloggen.be bijkomende voorwaarden worden gesteld. Deze voorwaarden gelden voor heel de website Bloggen.be plus de eventueel bijkomende voorwaarden waaraan u zich ook akkoord met verklaard door gebruik van die bepaalde onderdelen.

ARTIKEL 19: SLOTBEPALING

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

© 2005-2024 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Contact
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!
Winkelen | schoenen | clothing |Campings België | Vakantiehuisjes België | Ervaringen en reviews | Reviews | Sanitair | Meubels | kantoorartikelen | kleding | woonaccessoires | reviewxl.com | keukenapparatuur |