Zoektocht naar de Waarheid
Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven
Inhoud blog
 • Heilige Apostel
 • Maagd van Vladimir
 • Welkom
 • Het uur van de Barmhartigheid
 • Heilige Apostel
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  27-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kruisbeeld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen langs een van de wegen in St. Vivien, Frankrijk.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)

  10-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Apostel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Lucas
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  31-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maagd van Vladimir
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom  WELKOM OP YVONS MONASTIQUES


  Geachte bezoeker

  Met veel genoegen wordt u via dit weblog het Dagelijks Evangelie aangeboden.
  Het uitzonderlijke hiervan is dat het een Boodschap van Jezus is, die u 
  hier dagelijks kunt aantreffen. Een Boodschap van Liefde, een Boodschap van eeuwig heil.

  Wie is Jezus?
  Jezus zegt ons in het Evangelie: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij'
  Johannes 14,6  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het uur van de Barmhartigheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Heilig Hart van Jezus
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Apostel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Johannes
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evangelie volgens Lucas 17, 26-37

  DAGELIJKS EVANGELIE

  Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven Johannes 6,6


   

  Vrijdag, 13 November 2009

  Vrijdag in week 32 door het jaar


  Vandaag viert de kerk : H. Maria Francesca Cabrini, zuster (gedachtenis),  H. Brictius van Tours (gedachtenis),  H. Didacus van Alcala (gedachtenis),  H. Homobonus van Cremona (gedachtenis),  H. Nicolaas I de Grote (gedachtenis),  H. Stanislaus Kostka (gedachtenis)

  H. Benedictus:
  "Word wakker, u die slaapt" (Ef 5,14)


  Lezing uit het boek der Wijsheid 13,1-9.

  VOORWAAR alle mensen zijn van nature ijdel, bij welke geen kennis van God is, en hebben uit de zichtbare goederen niet vermocht te kennen degene die is; noch hebben door de opmerking zijner werken de werkmeester erkend. Maar hebben gemeend, dat of het vuur, of de wind, of de snelle lucht, of de omloop der sterren, of het krachtige water of de lichten des hemels, goden waren, die de wereld regeerden. Indien zij nu, in hun schoonheid vermaak scheppende, deze voor goden aannamen, dat zij dan erkennen hoeveel beter de Here daarvan is; want de oorspronkelijke beginner der schoonheid heeft deze dingen geschapen. En is het dat zij zeer verwonderd zijn geweest over hun kracht en werking, dat zij daaruit bemerken, hoeveel machtiger hij is, die deze toebereid heeft. Want uit de grootte en schoonheid der schepselen wordt hun oorspronkelijke werkmeester beschouwd, daarbij vergeleken zijnde. Maar nochtans is in deze de klacht gering, want ook misschien worden zij verleid, God zoekende die zij gaarne wilden vinden; Want met zijn werken omgaande, onderzoeken zij deze, en worden door het gezicht bewogen, omdat de dingen die gezien worden schoon zijn. Doch wederom is het ook deze niet te vergeven. Want hebben zij zoveel vermocht te weten, dat zij hebben kunnen treffen de kennis der wereld, hoe hebben zij niet veel eer de Here dezer dingen gevonden?  Psalmen 19(18),2-3.4-5.

  De hemelen verhalen de glorie van God, Het firmament verkondigt het werk zijner handen;
  De dag roept het toe aan de andere dag, En de nacht meldt het weer aan de nacht.
  Geen taal en geen woorden, Hun stem hoort men niet;
  Toch galmen over heel de aarde hun klanken, Tot aan de grenzen der wereld hun tonen.


  Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Lucas 17,26-37.

  En zoals het was in de dagen van Noë, zo zal het ook in de dagen van den Mensenzoon zijn. Men at en dronk, huwde en huwde uit, tot op de dag, dat Noë de ark binnentrad, en de zondvloed kwam en allen verzwolg. Of zoals het was in de dagen van Lot: men at en dronk, kocht en verkocht, plantte en bouwde. Maar op de dag, dat Lot uit Sódoma ging, liet God het vuur en zwavel uit de hemel regenen, en verdelgde allen. Zo zal het ook gaan op de dag, waarop de Mensenzoon verschijnt. Wie die dag op het dakterras is en zijn meubels in huis heeft hij dale niet af, om ze mee te nemen; en wie op het veld is, kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven tracht te redden, zal het verliezen; en wie het verliest, zal het behouden. Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed liggen: de een wordt opgenomen, de ander achtergelaten; twee zullen er niet de handmolen malen: de een wordt opgenomen, de ander achtergelaten; Ze antwoordden Hem: Waar, Heer? Hij zei hun: Waar het aas ligt, daar zullen zich ook de gieren verzamelen.


  Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling  Overweging bij de lezing van vandaag:

  H. Benedictus, (480-547), monnik
  Regel, Proloog, 8-22


  "Word wakker, u die slaapt" (Ef 5,14)


        Laten wij dan eindelijk eens opstaan, gewekt door het woord van de Schrift: "Het is tijd voor ons om op te staan uit de slaap" (Rm 13,11). Met onze ogen geopend voor het goddelijk licht, moeten wij met een aandachtig oor luisteren naar wat Gods stem ons dagelijks vermanend toeroept: "Als gij vandaag zijn stem hoort, maakt dan uw hart niet ongevoelig" (Ps 95,8), en verder: "Wie oren heeft om te horen, hij hore wat de Geest zegt tot de kerken" (Ap 2,7). En wat zegt Hij? "Komt mijn zonen, luistert naar Mij: Ik zal u onderrichten in de vreze des Heren (Ps 34,12). Haast u, zolang gij het licht van het leven bezit, opdat de duisternis van de dood u niet overvalle". (Joh 12,35).

        En terwijl de Heer temidden van al die mensen wie Hij dit toeroept zijn arbeider zoekt, spreekt Hij nogmaals: "Wie is de mens, die naar het leven verlangt en goede dagen wenst te zien?" (Ps 34,12) Wanneer u dit hoort en antwoordt: "Ik", dan zegt God tot u: "Als gij het ware en eeuwige leven wilt hebben, weerhoud dan uw tong van het kwade en laat uw lippen geen bedrieglijke taal spreken. Keer u af van het kwaad en doe het goede, zoek de vrede en jaag hem na (Ps 34,14-15). Wanneer gij dit doet, rusten mijn ogen op u en luisteren mijn oren naar uw gebeden, en nog vóór gij Mij aanroept zal Ik zeggen tot u: Hier ben ik" (Jes 58,9).

        Wat is er aanlokkelijker voor ons, geliefde broeders, dan deze stem van de Heer, die ons uitnodigt? Zie in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven. Laten wij dan onze lendenen omgorden met het geloof en met de trouw om het goede te volbrengen, en gaan wij dan, geleid door het Evangelie, voort op zijn wegen, om Hem te mogen aanschouwen, die ons naar zijn Rijk geroepen heeft (1Th 2,12). Als wij in zijn tent, dat wil zeggen in dat Rijk, willen wonen, zullen wij daar slechts kunnen komen door ons erheen te spoeden door het goede te doen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.l'Évangile selon Saint Lucas 17, 26-37

  'Évangile au Quotidien

  Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jn 6,68


  Vendredi 13 novembre 2009

  Le vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire (de la férie)

  Saint(s) du jour : St Stanislas Kostka, s.j. (+ 1568),  Sainte Agostina Livia Pietrantoni (1864-1894)


  Commentaire du jour : Saint Benoît
  « Eveille-toi, toi qui dors » (Ep 5,14)  Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17,26-37.

  Jésus disait à ses disciples: "Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé.
  On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis le déluge arriva, qui les a tous fait mourir.
  Ce sera aussi comme dans les jours de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ;
  mais le jour où Loth sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les a tous fait mourir ;
  il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera.
  Ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, et qui aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter ; et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière.
  Rappelez-vous la femme de Loth.
  Qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera.
  Je vous le dis : Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit : l'une sera prise, l'autre laissée.
  Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain : l'une sera prise, l'autre laissée. »

  Les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où il y a un corps, là aussi se rassembleront les vautours. »


   

  Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze weerstanden

  8 november                                                  

  Onze weerstanden

  Aan Hem die ons liefheeft en van de zonden heeft verlost
  door Zijn Bloed
  ...
  APOKALYPS 1:5                              Lezen:1 Johannes 4,7-16


  In dit ene regeltje staan wel drie woorden die direct weerstanden op kunnen wekken. In de eerste plaats het woordje 'zonden' .. "wat doet die Bijbel toch pessimistisch over het leven..." En dan gaat het verder over 'verlost' worden..."jawel, ze praten je eerst de put in en dan praten ze je er weer uit..." Maar dan komt ook het 'bloed' er nog bij..."daar heb je het weer, dat hele geloof is doortrokken van bloed."
  Natuurlijk zit er meer achter die weerstanden van ons. Wij willen graag onze kijk op het leven houden, want die visie van God is niet al te vleiend. En we zijn heus niet direct laaiend enthousiast over de verlossing, want daarmee erkennen we onze misère en we hebben toch zo ons zelfrespect, we zijn redelijk nette mensen en dat bloed maakt alles zo verschrikkelijk dramatisch. We zouden, als wij een Evangelie zouden mogen ontwerpen, het wel weten. We zouden een keurige moraal ontwerpen, zo in de trant van: "wie goed doet, goed ontmoet" en "wat gij niet wilt, dat u geschiedt..." Dat is de menselijke droom, waar wij ons met overgave in kunnen verliezen. Wij zijn van die levensfinaciers, die zich een status aanmeten ver boven hun mogelijkheden, op rekening van: "later zien we wel weer" en "het zal zo'n vaart wel niet lopen". 
  Maar God wekt ons uit de droom en het schijnbestaan. God zet ons hardhandig in de status die ons toekomt, binnen de werkelijkheid van de levensbegroting. En daar vinden wij de afstand tussen schijn en wezen, tussen droom en feit. Daar vinden wij onze zonden, dat wil zeggen: alles waarin wij God en mensen hebben tekort gedaan. Maar wij vinden er even werkelijk ook Hem, die ons uit onze zonden verlost...Het kruis is geen drama en Jezus geen tragische figuur. Hij had de moed ons serieus te nemen tot in ons bankroet. Dat droeg Hij met Zijn bloedeigen leven. En de dag van morgen valt niet terug op mijn machteloze droom, maar op Zijn garantie.


     


  Bron: Bijbels dagboek

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)

  27-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen (pag. nog niet beschikbaar)
  ..
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Blog als favoriet !
  agenda

  Zoeken in blog

  Categorieën
  Archief
 • Alle berichten
  forum

  Druk op onderstaande knop om te reageren in mijn forum


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!