Iedereen van harte welkom op deze Mariablog.
Foto
Inhoud blog
 • feest van O.L.vrouw van Lourdes
 • Maria Lichtmis
 • Mijn ziel prijst en looft de Heer
 • Feest van de Heilige Rozenkrans.
 • Meimaand, Mariamaand
 • Maria en de lijdensweek
 • Moeder Gods Maria
 • Vrede voor allen die van goede wil zijn.
 • Bij God is niets onmogelijk
 • Weesgegroet Maria
 • Maria in de Adventstijd
 • Maria, hulp der christenen.
 • Vol glans en vol luister.
 • Verbinding: fatima-Medjugorje
 • Lucia Francisco en Jacinta.
 • De geheimen van Fatima.
 • 13 oktober, het zonnewonder.
 • Het zonnewonder
 • De tegenwerkingen.
 • De verering van het Onbevlekt Hart van Maria verspreiden.
 • De verschijningen.
 • Fatima
 • Litanie van het onbevlekt hart van Maria.
 • Onbevlekt Hart van Maria.
 • Het Heilig Hart van Jezus.
 • Maria Sterre der Zee.
 • Bidt voor de zieken.
 • Gebed van Bernardus tot Maria
 • Maria, Koningin van de vrede, bidt voor ons.
 • Maria onze middelares.
 • Zie de dienstmaagd des Heren mij geschiedde naar uw woord.
 • Octobermaand---Rozenkransmaand
 • Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.
 • De heilige Jozef
 • Onder Maria's hoede.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto

  Lourdesgrot

  Foto
  Bernadette Soubiroux
  Schenk vertrouwen aan Maria en weet: Ze is altijd aanwezig aan je zijde. Hoe meer je daarvan overtuigd bent, hoe dichter ze tot je nadert. Zo onderga je de uitstraling van haar gemoedsrust en vrede.
  Video's

  De geheimen van de rozenkrans
  http://www.youtube.com/watch?v=-1qYEMl46Uo&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=TXv9jatFwxs&feature=related
  Foto
  Onderstaande foto; 90 graden naar links gedraaid.
  Foto
  Maria van Medjugorje
  Foto

  Bernadette in ongeschonden staat in een schrijn.

  Foto

  HeerJezusChristus,
  Zoon van de Vader,
  zend nu Uw Geest over de aarde.
  Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren,
  opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog.
  Moge de Vrouwe van Alle Volkeren,
  de Maagd Maria onzeVoorspreekster zijn.
  Amen.


  Foto
  Weesgegroet Maria

  Wees gegroet Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder alle vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bidt voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen
  11-02-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.feest van O.L.vrouw van Lourdes
  Vandaag 11 februari, vieren we het feest van Lourdes, denkend aan de verschijning van Maria aan Bernadette teLourdes, de plaats waar elk jaar zoveel naar toegaan, zieken en gezonden. En Vooral in deze roerige tijd van veel onrust, waar velen het zo moeilijk hebben. De zieken, al vinden ze geen lichamelijke genezing, maar toch veel troost en heil vinden en stralend van blijdschap terug keren naar huis. Veel moed en kracht daar hebben geput. Maar niet alleen de zieken, maar ook de gezonden, die echter haast de moed hebben opgegeven, door de geestelijke ellende en hun zielen  in nood verkeren. En ik moet eerlijk toegeven, ook ik ben vaak somber gestemd en heb ook veel twijfels. Al kan ik er lichamelijk niet aanwezig zijn, in gedachten kniel ik dan bij de grot neer, om haar hulp en bescherming in te roepen. zij is tenslotte DE Moeder van ons allemaal. en wij haar kinderen door Jezus aan ons toevertrouwd. Wij zeggen niet voor niets, door Maria tot Jezus. Ave Maria.

  11-02-2013 om 17:03 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  31-01-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria Lichtmis

  wel een beetje op de achtergrond geraakt, maar we kennen nog steeds het feest van Maria Lichtmis,  de herdenking dat Jezus in de tempel werd opgedragen. Het is echter niet alleen een herdenking, maar ook een signaal naar ons. Ons volledig durven te geven vol vertrouwen aan de Heer, zoals ook Maria deed. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. God had ons een ieder zo lief dat hij zijn enige Zoon zond Om Gods liefde  aan ons te openbaren. Hoe moeilijk ook te begrijpen, wat we om ons heen zien, toch in diep geloof volledig ons vertrouwen aan Hem te schenken, zoals ook Maria deed. Zij zal ons zeker helpen, als we haar hulp inroepen.Het is niet voor niets, dat Jezus op het kruis zei tegen Maria, vrouwe zie daar uw zoon en tegen Johannes, die de verpersoonlijking is van ons allen; ziedaar uw moeder

  31-01-2013 om 12:03 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  02-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn ziel prijst en looft de Heer
  We zijn weer begonnen met de Meimaand toegewijd aan Maria onze hemelse moeder De maand met  in de natuur  de schoonheid van vele bloemen, die zo rijke variatie aan pracht en praal uitstralen. Maar helaas de natuur wordt ook verstoord door distels en doornen. Gebeurt dat ook niet in elk mensenleven dat de schoonheid van de ziel van de mens soms bedreigd wordt door het kwaad van de distels en doornen die trachten te overwoekeren en ons dreigt te verstikken? Maar met de kracht van de Heer en de sterke hulp van onze Moeder Maria kunnen we dit overwinnen. de geloofstwijfels overwinnen ondanks alles wat er ook gebeurt. Het schip, onze kerk wordt alzo bedreigt door de vele gebeurtenissen die nu openbaar worden.  Dat zij die geroepen zijn om het werk van Christus voort te zetten, het geloof  en de liefde in en van Christus te verspreiden zich vergrijpen aan de onschuld  van kinderen, die juist de Heer zo nabij zijn. Laat de kleinen tot mij komen en houdt hen niet tegen, want juist aan hen behoort het rijk der hemelen. Zegt Jesus zelf niet, opgetekend in Matheüs wie een van deze kleine ergert, het ware beter dat hen een molensteen om de hals wordt gehangen en in de diepste der diepe zee wordt gegooid? De kerk wordt nu overspoeld door deze gebeurtenissen, zodanig  door de wilde ruwe zee en hoge goven en de storm dat het lijkt alsof het schip zinkende is. Maar vanuit ons geloof weten we dat dit niet zal gebeuren, want Jesus zelf zegt ik ben met u tot het einde der tijden.Vele duizenden verlaten de kerk, daar ze de kerk niet meer geloofwaardig achten. Maar beseffen ze dan niet dat al is allemaal mensenwerk , mensen die fouten maken en soms onvergeeflijke fouten; maar dat Jesus zelf alom tegenwoordig is, die de kerk gesticht heeft. Dat Hij zelf door de kerk spreekt tot ons. Zien ze dan niet meer hoeveel goede dingen er gebeuren in Jesus naam en vanuit zijn liefde ? En we weten ons verzekerd  van de hulp van de Moeder van de kerk  Maria. Zij is onze schutse en behoedster. Als de Moeder van Jesus  is zij ook de sterre aan de hemel , dat haar licht uitstraalt en ons tot veilige baken is ook al stijgen de golven hoger en hoger. Zij zal helpen samen met haar Zoon dat het schip niet zinkt maar de veilige haven zal bereiken. De satan zal niet bereiken wat hij wil , maar de sterke hand van de Heer samen met Maria zal overwinnen En opnieuw zal de Vrouwe de kop van de slang verpletteren.

  02-05-2010 om 14:39 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  07-10-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Feest van de Heilige Rozenkrans.

  We zijn weer in de maand october. De maand, die speciaal is toegewijd  aan de Rozenkrans. Vandaag, 7 oktober, is het de feestdag van de Heilige Rozenkrans. Deze dag is ingesteld in 1571 door de toenmalige paus naar aanleiding van de grote zeeslag tussen de christenen en de  Turken. Deze slag was zo hevig, dat de paus de christenen massaal opriep om de Rozenkrans te bidden. En op 7 oktober werd de grote zeeslag, wel  tengevolge van vele doden, door de christenen gewonnen. En nog steeds dreigen er gevaren over de hele wereld; zodat Maria steeds weer opnieuw oproept om de Rozenkrans te bidden, opdat de zondaars zich bekeren, opdat de gevaren, die de wereld bedreigen, afgewend mogen worden. Niet alleen van buitenaf maar ook binnen in de kerk. Vele fouten zijn er gemaakt in het verleden, maar ook nu gebeuren er dingen die de kerk van Christus niet waardig zijn. Ik hoef er hierin niet dieper op in te gaan. Wie de geschiedenis kent en ook het nieuws steeds volgt, weet , wat ik bedoel. Maria's bijzondere hulp en bescherming is zeker op de dag van vandaag hard, heel hard nodig. Laten we haar zeker door het bidden van de Rozenkrans haar hulp inroepen. Want de kerk van Christus, daar is zij niet alleen  beschermvrouwe van, maar als Moeder van Christus is zij ook Moeder van zijn Kerk. Vandaag wordt ook bij de viering het prachtige magnificat gebeden of gezongen. Hoog verheft mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen, voor ieder die Hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen; machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken zend Hij heen met lege handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals Hij de vaderen heeft belooft, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Roepen wij Maria's hulp in door het bidden van de Rozenkrans, dat de almachtige God, de gevaren, die ons bedreigen, ook van ons mag afwenden.  Dat ieder Hem mogen erkennen, zijn geboden onderhouden en zijn liefde en  barmhartigheid zich over de gehele aarde zich mag  verspreiden. De tweede lezing verhaalt de gebeurtenissen direct na Jezus Hemelvaart. Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de Apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand. daar aangekomen gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jacobus de IJveraar, de broer van Jacobus. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Eensgezind volhardend in gebed, samen met Maria. Is dit geen mooi voorbeeld voor ons. Ook wij dienen samen in vereniging met Maria te bidden en volharden in het gebed. Zodat de Heilige Geest opnieuw naar deze wereld zal komen met zijn vuur en onzer aller harten doen ontvlammen, vervuld raken van Jezus blijde boodschap en deze verspreiden naar hen die Hem nog niet kennen. Maria, Koningin van de Vrede, bidt voor ons.

  07-10-2009 om 10:45 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  16-05-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meimaand, Mariamaand
  Meimaand, de maand van groei en bloei in de natuur, waarin we weer vele prachtige bloemen zien, is speciall toegewijd aan Maria. Maria onze liefdevolle Moeder, Die ons steeds nabij staat in ons gehele leven en als een zorgzame moeder over ons waakt en bemoedigt en ons tot steun is, wanneer we het moeilijk hebben. Ze wil ons wel helpen, maar ze vraagt ook van ons een beetje. Namelijk het dagelijks bidden van de Rozenkrans en zeker in de meimaand, het zoveel mogelijk bijwonen van de Eucharistie, waarin Christus zich opnieuw opoffert voor onze zonden. En waarin wij opnieuw herdenken zijn Laatste avondmaal  waarin Hij zichzelf volledig aan ons geeft als voedsel voor ons en zijn kruisdood. Bij de rozenkrans hebben we nu 4 geheimen van elk 5. De blijde geheimen, de droevige geheimen, de glorievolle geheimen en de 5 geheimen van het Licht Door paus Johannes Paulus de II toegevoegd. Bij het bidden van de rozenkrans kunnen we in ons hart deze geheimen overwegen. Allemaal teksten uit de bijbel, zeer de moeite waard om er bij stil te staan.Bid, bid veel vraagt Maria ons voortdurend. Ook al hebben we het soms moeilijk en zien we het soms niet zitten om te bidden. Toch doen, niet alleen proberen, maar doen en zorgen dat onze gedachten niet afdwalen maar met ons hart erbij zijn. Het zal vreugde en voldoening geven in je hart, dat je gehoor hebt gegeven aan Maria's oproep om veel te bidden. En geloof, Maria zal naar je glimlachen, dat ondanks, dat je eigenlijk er geen zin in had, het toch gedaan hebt. Ze zal blij zijn en zeker je gebed ondersteunen. En ik moet eerlijk bekennen, ook ik heb deze periode gehad, maar ik ga me beteren. Ik voel me alzo schuldig dat ik er geen of onvoldoende aandacht heb gegeven. Terwijl ik weet dat ze ook op mij wacht, om aan haar oproep te voldoen. En ik denk, dat ik niet de enige ben en daarom de oproep, die hetzelfde hebben als ik laten we samen onze handen vouwen, de rozenkrans ter hand te nemen en deze te bidden met het overwegen van de heilige geheimen. Moeder Maria bid voor ons zondaars en sta ons bij om serieus aan Uw Zoon en aan U te denken. Amen. En vergeten we de woorden niet die Christus tot ons spreekt: Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt en ik zal u verkwikken. Door Maria tot Jezus.

  16-05-2009 om 13:04 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  05-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria en de lijdensweek

  Hoe moeilijk moet het voor Maria geweest zijn en hoeveel pijn en smart zou zij wel doorstaan hebben, toen de tijd aanbrak, dat haar geliefde Zoon gevangengenomen werd en verguisd werd.
  Wat een smart voor haar toen Jezus de dag, die wij goede vrijdag noemen, de lijdens weg volgde. Het zware kruis zelf moest dragen, terwijl Hij al zo verzwakt was door de geseling, Die grote wonden op zijn rug verorzaakte. En zeker toen ze haar Zoon ontmoette op de weg naar Golgotha. En de pijn en smart toen ze zag, dat haar Zoon gekruisigd werd en de doodstrijd , die ze van nabij meemaakte. De voorspelling van Simeon, ooit uitgesproken kwam nu uit. Simeon zegende hen en zei: Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Een zwaard van smart doorboorde haar hart. We kunnen ons niet voorstellen, wat zij leed, toen ze onder het kruis stond en machteloos moest toezien, de smart en de pijn die haar Zoon doorstond op het kruis. Zij leed met Hem mee. Ook nu nog heeft ze veel verdriet, als ze ziet, hoeveel zonden ook nu nog bedreven worden. Juist de zonden die Jezus aan het kruis genageld hebben. Mogen we ons hiervan bewust worden en  deze weg verlaten en de goede weg opgaan. De weg van liefde, vrede, Doordrongen van Jezus liefde voor ons. Maria kan ons zeker helpen, als we maar onze toevlucht tot haar nemen. Maria, moeder van smarten, bid voor ons zondaars en help ons.

  05-04-2009 om 14:54 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  07-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeder Gods Maria
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Moeder Gods Maria. Dit feest werd gevierd op 1 januari. Maria, die uitverkoren werd om de Moeder van de Verlosser te worden is ook onze Moeder door haar Zoon gegeven aan ons vlak voor Hij stierf op het kruis. Hij zag zijn Moeder en Johannes onder het kruis staan en sprak:  Vrouwe, zie daar uw zoon en zoon ziedaar uw Moeder. En zo werd de Moeder Gods ook onze Moeder. Het schoonste in Maria was haar geloof en haar begenadiging. Haar uitverkiezing en haar ja-woord aan de Heer maakten het mogelijk dat God in Jezus, de God met ons, de Emmanuel werd. Voor haar was ook niet alles duidelijk, toch bleef zij zeggen: Mij geschiedde naar uw woord. Daarom is zij ook ons aller Moeder. Blijven ook wij steeds ons ja-woord geven aan de Heer, zoals Maria dat deed. De Eucharistieviering kan vanuit ons hart ook een ja-woord zijn aan de Heer. En ons volledig vertrouwen stellen in Hem. Wie God is, kunnen wij aflezen van het gelaat van Christus en in de welwillende bedoelingen van zijn hart. In Jezus is ons alles gegeven. Eertijds waren wij slaven van de zonde. Hij maakt ons tot aangenomen kinderen van de Vader. Maria speelde een onvervangbare rol bij deze openbaring van Gods Vaderschap. Want zij is de Moeder van God. Zij heeft Zijn Zoon ontvangen van de Heilige Geest. Laten wij Haar daarvoor dankbaar zijn, door bijvoorbeeld dagelijks onze rozenkrans te bidden en de geheimen, die daarbij horen diep in ons hart op te nemen en te overwegen. Al eerder heb ik in een van de thema's aangehaald; wie de Zoon eert, eert ook zijn Moeder en wie de Moeder eert, eert ook de Zoon. Er zijn mensen, die ons hierop aanvallen en zeggen; het staat niet in de bijbel, dat we ook tot Maria mogen bidden. Alleen mag je bidden tot God. Want hij is de enige, die aanbeden mag worden, loven en prijzen. Ik mag hen dan wijzen op de duidelijke uitspraak van Jezus op het kruis, zoals hierboven vermeld. En wij aanbidden Maria ook niet, Alleen God. Maar wij bidden tot haar, als onze moeder; en bidden betekent vragen. Wij vragen haar zoals zij Jezus heeft liefgehad, om ook ons te helpen, om ook Haar Zoon, de Zoon Gods te leren liefhebben en ons volledig aan Hem durven toe te vertrouwen, zoals ook zij zich steeds weer opnieuw haar volledige vertrouwen aan Hem schonk. Wie zijn liefde toont aan Maria, de Moeder Gods, toont deze ook automatisch aan Haar Zoon. Door Christus onze Heer verkregen wij de genadegaven van de Vader wiens heerlijkheid straalt op het gelaat van Christus. Jezus naam is voortaan een Goddelijke Naam voor de christenen. Naar het voorbeeld van Maria die zich volledig openstelde voor de  genade toen zij Moeder van de Verlosser werd, moeten ook wij Christus laten groeien in ons door Hem in kinderlijk geloof op te nemen. Dit proces zal langzaam en met veel geduld moeten groeien. Maria helpt ons daar trouwens bij door haar discrete bemiddeling om zo het ware gelaat van haar Zoon te ontdekken.

  07-01-2009 om 12:24 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (11 Stemmen)
  25-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede voor allen die van goede wil zijn.
  Vrede voor allen die van goede wil zijn. zo klonk het lied van de engelen in de kerstnacht. Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft. Feest van Kerstmis, feest van de vrede. In Betlehem heerste er in de kerstnacht vrede en rust, toen Jezus geboren werd uit de Maagd Maria. Maar helaas in een stal, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Reeds in de oudheid voorspelde Jesaja de geboorte van een Redder. Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn zijn zij vol vreugde, een vreugde als die om de oogst, als die van mensen die jubelen bij het verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders en de stok van hun  drijver: Gij hebt ze stuk gebroken als op de dagen van Midjan. Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken, Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, eeuwige Vader, Vredevorst. Hoe mooi zegt Jesaja dat niet: Het juk en de stang werd gebroken. De macht van de satan en zijn onderdrukking werd gebroken. Want het Licht van de Hemelse Glorie is op aarde gekomen.  Doordat Maria haar fiat had gegeven, is onze Heiland, onze Redder, onze Verlosser, de Zoon van God op aarde gekomen, om ons te verlossen uit de duisternis.  Het groot geloof van Maria in de Heer en Haar vertrouwen heeft een ommekeer gebracht in de geschiedenis van de wereld. Dit wonderlijke Mysterie van haar Kind heeft ze zeker overdacht, dat het haar mocht overkomen om het leven te schenken aan een Kind, die de Messias zou zijn van alle volken en hun de weg zal wijzen om de weg naar het paradijs te vinden. Zijn Koninkrijk van licht en vrede. Gods Zoon was het geschenk dat ons te beurt viel. Helaas is op aarde nog zoveel verscheurdheid, geweld, en oorlogen. Dat de kerstvrede van het Kind Jezus alle volken mag bereiken. Zodat iedereen kan zingen: Heden straalt het Licht over ons omdat ons de Heer is geboren.Dat het luid verkondigd mag worden, zoals Jesaja zegt: De Heer laat het over heel de aarde verkondigen: Spreek tot Vrouwe Sion: uw Redder is op komst. Zij die Hij zich verworven heeft komen met Hem mee; zij die Hij zich gewonnen heeft gaan voor Hem uit. Zij zullen heten: Heilig volk, Verlosten van de Heer, en gij zult heten: Beminde, nooit verlaten stad.  De nooit verlaten stad het Hemelse Jeruzalem, waar alle volkeren toe uitgenodigd worden. UwRedder is op komst. Onze Redder is reeds gekomen. Laten wij Maria dankbaar zijn, dat zij het jawoord aan de Heer heeft gegeven, door  ook ons jawoord aan haar Zoon te geven. Ons onvoorwaardelijk aan Hem te geven. Dat Maria ons allen helpt de vrede aan allen uit te dragen Ik wens iedereen een vreugdevolle, een gezegende en genadevolle kerst toe.

  25-12-2008 om 14:15 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  22-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bij God is niets onmogelijk
                                                 
                                                    
  Voor God is niets onmogelijk, zo sprak de engel Gabriël tot Maria, toen hij haar vertelde, dat Elisabeth, reeds op hoge leeftijd, toch nog een zoon verwacht. de uitverkoren zoon om de weg van de komende Heer voor te bereiden. Zo lezen wij: Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël  van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: " Verheugd u, Begenadigde, de Heer is met u." Zij schrok hevig van dat woord en vroeg zich af  wat die groet wel kon betekenen.  Maar  de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.  God de Heer zal Hem de troon van zijn Vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid Koning zijn over het  huis van Jacob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. "  Maria echter sprak tot de engel: " Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?"  Maria en Jozef waren wel verloofd, maar woonden nog niet samen. Dat kon pas, als het huwelijk gesloten was. Daarom deze vraag van Maria.Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest  zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloeverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk." Nu zij  Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen. Door haar fiat kon de Messias, die het mensdom met God zou verzoenen en hen zou verlossen op aarde komen. Zij is de eerste die door haar fiat het avotuur van het geloof, de ontmoeting met Christus heet aangegaan. Daardoor geschiedde het, dat het Woord van God onder de mensen kon wonen. Gods aanwezigheid tussen de mensen is voor altijd verzekerd tussen de mensen in Christus, de Zoon van God en de Zoon van Maria. God koos zichzelf een woning, maar dan  een arme, een ongewone. Het nederig antwoord van Maria bood Hem de woning, die Hij wenste. Zij werd de woning van God onder de mensen. God is ook aanwezig in ieder van ons, in de mate dat wij Hem opnemen. Hij wekt ons op tot lof voor de wonderen van zijn genade. Bij God is niets onmogelijk.

  22-12-2008 om 00:00 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  02-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weesgegroet Maria


  Weesgegroet Maria, ster van de evangelisatie.
  Weesgegroet Maria, die uitverkoren werd om Moeder van Gods Zoon te worden.
  Weesgegroet Maria, die tegen de engel Gabriël ja hebt gezegd, waardoor het Goddelijk heilsplan in vervulling kon gaan.
  Weesgegroet Maria, die van de erfzonde is gevrijwaard gebleven.
  Weesgegroet Maria, die altijd Maagd zijt gebleven.
  Weesgegroet Maria, de onbevlekte ontvangenis.
  Weesgegroet Maria, die Jezus, de Messias, de Heiland en redder van de mensheid gedragen hebt.
  Weesgegroet Maria, de glorievolle Ster aan het firmament.
  Weesgegroet Maria, koningin van Hemel en aarde.
  Weesgegroet Maria, die voor ons de doorgang zijt, naar Jezus Christus, uw Zoon.
  Weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, Gij zijt de gezegende onder alle vrouwen.
  Weesgegroet Maria Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder.

  02-12-2008 om 16:10 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (6 Stemmen)
  01-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria in de Adventstijd
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Adventstijd, voorbereidingstijd van Christus geboorte. Om met Johanes de Doper te zeggen: Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Als een roepende in de woestijn roept hij ons op: Maak de weg van de Heer gereed,  maak recht zijn paden. Laat het zondige leven achterwege, reinig je hart voor de komst van de Heer. Zet  de deur van je hart wagenwijd open voor de Heer. In deze Adventstijd gaat natuurlijk onze bijzondere aandacht uit naar Maria, die uitverkoren werd, om de Moeder te zijn van de Heer, de komende Messias, de Verlosser, die reeds eeuwen van te voren door de profeten voorspeld werd. Zij stond volledig open voor de Heer, om Hem te ontvangen. Zoals wij lezen bij Lucas: In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth  in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man, die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenden had. Maar de engel zei tegen haar: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heer, zal hem de troon van David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind, dat  geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Tenslotte gaf Maria haar jawoord: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Zoals in de oude vertaling zo mooi geschreven staat; mij geschiedde naar uw woord. En zo werd zij uitverkoren, zonder  tussenkomst van een man, Moeder van de Zoon van de Allerhoogste. Moeder en ze bleef Maagd. Zoals wij ook dagelijks bidden; heilige Maagd Maria, Moeder van God. Op 8 december vieren we dan ook het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis; wat zij heeft bevestigd in 1858 tijdens haar verschijningen in Lourdes, waar ze zich bekend maakte aan Bernadette. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.  Wees waakzaam, zegt de Heer. Wees waakzaam en alert. Bid en doe boete. Om ons waardig voor te bereiden op de hernieuwde komst van Christus in ons hart. Dat Hij opnieuw geboren mag worden in ons hart.

  01-12-2008 om 14:23 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  09-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria, hulp der christenen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Maria, hulp der christenen. Christus heeft op zijn kruis Maria aan ons geschonken als onze Moeder. Daar zij de Moeder van Christus is, is  zij ook de Moeder van de kerk, die Christus gesticht heeft. Allen, die tot Christus kerk behoren, moge ook rekenen op Maria's  bijzondere bescherming. Zij waakt over ons en beschermt ons. Daarom dat de verering van Maria bij ons hoog in het vaandel staat. En we weten;
  Een kind van Maria gaat nooit verloren.  Zij wijst ons de weg naar Christus. Het enige wat zij van ons vraagt is het bidden van de Rozenkrans en boete te doen. Maar ook zoveel mogelijk  deel te nemen aan de heilige Eucharistieviering. Want steeds weer opnieuw is het Christus zelf die zich door het kruisoffer voor ons opoffert voor de zonden, door de mensen begaan. En zich zo als zoenoffer opdraagt aan Zijn Hemelse Vader. Als we daar zijn, dienen we ons te verenigen met Hem en ook onszelf aan Hem aan te bieden. Maria, hulp der Christenen; als we ons geheel aan haar toewijden, zal ze ons zeker helpen en ondersteunen. Vragen wij vooral aan haar voor al onze medechristenen, die vervolgd worden, om Jezus Naam; om Haar hulp voor hen, dat zij door haar moederlijke hulp kracht vinden, om dit lijden te doorstaan, want juist zij zijn het, die de Heer het meest nabij is, daar zij voor Hem lijden en zelfs soms vermoord worden. De Martelaren van deze tijd. Bidden we ook voor de vrede voor de wereld, die nog ver zoek is. Dat niets met geweld opgelost wordt, maar door dialoog; vredesgesprekken, die mogen leiden tot rust en vrede voor alle volken. En zeker daar nog steeds de vernietigende atoomwapens nog steeds aanwezig zijn en het  gevaar voor wereld brand nog steeds aanwezig is. Maria, hulp van de christenen, koningin van de vrede, bid voor ons.

  09-11-2008 om 14:20 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  01-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vol glans en vol luister.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Vol glans en vol luister; zo zingen we in het Lourdeslied. En in de litanie van het Onbevlekt Hart van Maria; bidden we: Hart van Maria luister van de kerk, sieraad van het mensdom, bid voor ons. Zoals Maria de Moeder is van Gods Zoon, Jezus Christus, zo is zij ook de Moeder van de kerk, door Jezus gesticht. Niet voor niets is in alle kerken een Mariabeeld aanwezig, om ons aan te herinneren, dat zij als een moeder over ons waakt, ons beschermt in alle gevaren, die er zijn.  Zij de uitverkorene van het mensdom, een sieraad van het mensdom, gevrijwaard van alle zonde en zondesmet; in haar werd de belofte vervuld, door God eeuwenlang voorspeld door de profeten aan het volk Israël. Dat zou komen, de Messias, die het mensdom zal verlossen van de zonden en van alle kwaad en de  poorten der hemelen weer geopend zou worden voor allen die rechtvaardig geleefd hebben. En de poorten der hel zullen het niet winnen, want de Heer en ook zijn geliefde Moeder blijven ons nabij tot het einde der tijden. En zoals in de Apocalyps vermeld; zij zal de kop van de slang verpletteren. Dus wie zich vol vertrouwen tot Maria wendt, zal niet verloren gaan en zij zal als een liefdevolle Moeder over ons blijven waken en ons beschermen tot de dag aanbreekt, dat onze pelgrimstocht op deze aarde ten einde is. Dan zal zij ons bij de hand nemen en als een moeder ons bij haar geliefde Zoon brengen. Zoals wij dan ook zeggen: door Maria tot Jezus. Hart van Maria, vol glans en vol luister, bid voor ons, waak over ons en bescherm ons tegen alle gevaren van de duisternis, dat wij alles, wat tegen de liefde is, verre van ons weggooien en uw moederlijke liefde door ons mogen uitstralen, evenals de liefde van God voor ons; naar de medemens. amen.
  Vergeet vooral niet de rozenkrans te bidden en zoveel mogelijk naar de Eucharistieviering te gaan, waarin Jezus zichzelf volledig aan ons schenkt.

  01-11-2008 om 10:52 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  27-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verbinding: fatima-Medjugorje

  Als ik zo lees en overweeg de verschijningen in Fatima en Medjugorje, zie ik een groot verband tussen beide. Alsof Maria de boodschappen, in fatima begonnen, voortzet in Medjugorje. Zoals bevordering van de verering van Haar onbevlekt Hart, het bidden van de rozenkrans voor de bekering van de zondaars en boete te doen. Heel veel overeenkomsten zijn er te vinden. De drie geheimen verteld aan de kinderen van Fatima, voortgezet en verwezenlijkt in Medjugorje. De waarschuwingen, die Maria geeft, als de mensen zich niet bekeren, welke grote gevolgen dit met zich mee kan brengen.  Zie de grote rampen, die er de laatste periode gebeuren. Alleen door gebed en boete, zou het mogelijk kunnen zijn, dat God ingrijpt en de dreigende rampen tegen houdt. Als we de verschijningen van Maria op andere plaatsen bestuderen, merken we dat steeds dezefde oproep van Maria wordt gedaan. Denken we aan Lourdes, Banneux, Amsterdam,  Beauraing, Banneux, Garabandal en ga zo maar door. Overal ter wereld is Maria verschenen, waar ze haar moederlijke bescherming toonde. En wie haar aanroept, roept niet tevergeefs. Zij is tenslotte onze Moeder en zij waakt over haar kinderen. Vergeten  we haar niet, want zij is het, die ons bij Haar Zoon brengt, die vol liefde voor ons is. En Hij kan zijn Moeder niets weigeren, als zij onze gebeden voor zijn troon neerlegt en voor ons ten beste spreekt. Bidt en doe boete en probeer ook eens je iets te ontzeggen ter wille van de bekering der zondaars en vast ook eens. Het zal je ziel reinigen en waardig maken voor de komst van Christus in je hart.

  27-10-2008 om 10:33 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  26-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lucia Francisco en Jacinta.
  Jacinta en Francisco zijn heel jong gestorven. Franicisco stierf  op 4 April 1919 en werd slechts 11 jaar. en Jacinta stierf op 20 februari 1920 amper 10 jaar. Beiden werden 13 mei 2000( de eerste verschijningsdag) zalig verklaard en Lucia was hierbij aanwezig. In de zomer 1925 trad Lucia in bij de zusters van de Heilige Dorothea in Spanje waar ze zich toelegde op het leven als kloosterling, geheel toegewijd aan God. 6 Jaar later deed ze haar eeuwige geloften. In het klooster kreeg ze nog een paar keer verschijningen. In 1919 in het Spaanse tuy, waar ze door de bisschop naar toegestuurd werd om tot rust te komen en weg te halen bij al die lastige ondervragers, kreeg ze in de kapel een verschijning. ze zag een kruis van licht met bovenlichaam van een mens met voor de borst een duif en aan het kruis een mens genageld. er zweefde een kelk met daarboven een hostie. op de hostie viel een paar druppels bloed van de gekruisigde. Aan de rechterhand Maria, niet met een zwaard of rozen, maar met een Hart met doornen gkroond en vlammen. onder de linkerhand de tekst: genade en barmhartigheid. Hierbij nogmaals het verzoek, dat Rusland toegewijd moet worden aan het onbevlekt hart van Maria. Op 10 december 1925 zag ze weer de Maagd Maria met het Kinje Jezus.  Ze legde de ene hand op Lucia's schouder en in de andere hand droeg ze een met doornen gekroond Hart. Het Kinje Jezus vroeg; heb medelijden met het Hart  van je Moeder, bedekt met doornen, dat ieder ogenblik gekwetst en doorboord wordt door de godslasteringen en ondankbaarheid. Het jaar daarop in februari verscheen het kindje Jezus opnieuw en vroeg hoe het ging met de verspreiding van de  verering van zijn Moeder. Ze moet zich daarvoor inzetten, ondanks alle tegenwerkingen, die ze krijgt. In 1946, na nog eenmaal in Fatima geweest te zijn, trad ze in bij de Karmelitessen in Coïmbra. In 1967 op 13 mei, de vijftigste jaar van de verschijningen ging Paus Paulus VI naar Fatima toe, waarbij zijn uitdrukkelijke wens was, dat Lucia er bij zou zijn. En zo gaven ze elkaar de hand en heeft de Paus nog even met haar gesproken. Die beurt viel haar nog 'n keer te beurt, toen Paus Johannes Paulus II 2 x naar Fatima ging en zij met hem een gesprek had. In 1981 toen hij de kogel meenam, dat op hem was afgevuurd en liet plaatsen in de kroon van het Mariabeeld als dankbaarheid, dat zij zijn leven gespaard had. Lucia stierf op 13 februari 2005 op de leeftijd van 98 jaar.

  26-10-2008 om 16:27 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  25-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geheimen van Fatima.

  Maria vertrouwde de drie kinderen drie geheimen toe. Het eerste geheim  was de voorspelling, dat er een einde zou komen aan de eerste wereldoorlog. En inderdaad, in 1917 voorspeld, in 1918 kwam er een einde aan. Verder de verschrikkingen van de hel als waarschuwing voor hen, die zich niet willen bekeren. de drie kinderen mochten kijken, hoe het daaraan toeging. Ze schrokken er hevig van, maar Maria beloofde, dat zij zeker in de hemel zouden komen.
  2de geheim. Dit was een waarschuwing. Als de mensheid, waarbij Rusland specifiek werd genoemd, zich niet tot het Christendom zou bekeren, onder het pontificaat van Paus Pius XII een tweede wereldoorlog zou uitbreken, nog erger als de eerste.Waarbij diverse naties vernietigd zou worden en veel vervolgingen zouden zijn  In Duitsland kwamen de nazi's aan de macht en probeerden met veel successen geheel Europa te veroveren. Ieder, die zich verzette, ook priesters werden in de concentratiekampen gegooid. Vooral ook Joden en zigeuners moesten het ontgelden. In 1945 met verlies van vele slachtoffers kwam er een einde aan. Diezelfde tijd waren ook de Japanners in aktie  gekomen om heel Azië in hun macht te krijgen. Uiteindelijk werden ook zij op hun knieën gedwongen. Duizenden doden zijn er gevallen en zeker zes milioen Joden werden in de concentratiekampen vermoord. Ook vroeg Maria, dat speciaal Rusland aan haar onbevlekt Hart zou toegewijd worden. We weten, dat juist in 1917  de grote revolutie uitbrak en het communisme de macht zou grijpen in Rusland met alle noodlottige gevolgen van dien. Zowel de opkomst als de ondergang van de revolutie heeft ze voorspeld. Als Rusland toegewijd zou worden aan Het Onbevlekt Hart van Maria, dan zou er vrede komen.  Wel heeft Pius XII in 1942 en later Johannes Paulus II in 1984 de hele wereld aan Maria toegewijd. Op 7 juli 1952 heeft Pius XII alsnog Speciaal  Rusland  toegewijd aan het onbevlekt Hart van Maria toegewijd.
   Derde  geheim. Hierin een voorspelling van een aanslag op een Paus. Dit geheim werd heel lang zorvuldig bewaard door het Vaticaan.  op het St. Pietersplein werd juist op de eerste verschijningsdag van Maria in Fatima op 13 mei 1981 paus Johannes Paulus II neergeschoten. Naar alle waarschijnlijkheid is het te danken, dat de kogel niet zijn hoofd maar zijn buik trof; dat hij zich op dat moment omdraaide en een klein meisje met een foto van Maria van Fatima zag staan. En de paus wist, dat hij aan Maria te danken had, dat zijn leven gespaard bleef. De kogel, die operatief verwijderd werd is dan later ook in de kroon op het hoofd van het Mariabeeld bijgevoegd. Maar er zijn gissingen, dat er nog meer voorspeld zou zijn in het derde geheim. Het uitbreken namelijk van de derde wereldoorlog met gebruik van nucleaire wapens. En dat de paus uit Rome zou wegvluchten. Wat wel bekend is geraakt, dat de kinderen zagen, dat de paus temidden van lijken doorging en samen met bisschoppen, priesters en leken aankwamen bij een berg, waar op de top een groot kruis stond ze beklommen de berg en de Paus knielde neer aan de voet  van het kruis en bestookt door soldaten met kogels  en pijlen gedood werd. Zo ook al degene die de Paus gevolgd waren. Maar er zou nog meer in staan,  wat te erg is om het bekend te maken, daarom blijft het gissen. Ik ben er van overtuigd, zolang er over de hele wereld de kernwapens niet vernietigd worden het grote gevaar blijft bestaan dat er een derde wereldoorlog uit zal breken. Daarom is het zo belangrijk te blijven bidden, niet alleen met de lippen, maar met geheel ons hart vor de vrede voor alle volken en voor de bekering van allen die, God nog niet kennen of nog niet aanbidden. Op elke plaats, waar Maria verschenen is; Fatima, Lourdes, Medjugorje enzovoort, vroeg zij om de rozenkrans te bidden voor de vrede en de bekering der zondaars. Alleen dan kan er vrede komen. En er geen vijanden meer zijn, maar allen leven als broeders en zusters van elkaar onder de beschermimg van onze Heer Jezus Christus en Zijn Moeder Maria.

  25-10-2008 om 12:46 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  24-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.13 oktober, het zonnewonder.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen 13 oktober 1917, de dag van de laatste verschijning van Maria. Het was een zeer regenachtige dag en de lucht was zwaar bewolkt. Maar dat verhinderde de mensen niet om zelfs avond van te voren te komen en de nacht in de open lucht door te brengen, want ze wisten dat er iets bijzonders zou gebeuren. Maar liefst 70.000 mensen waren daar aanwezig. En ook deze dag verscheen aan de drie herdertjes Maria in een groot licht. En nu op de vraag van de kinderen maakte ze haar naam bekend. Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben gekomen om de mensen aan te  sporen van leven te veranderen en God niet meer te beledigen, daar hij al zo beledigd is. Allen moeten de Rozenkrans bidden en boete doen voor hun zonden. Ik wil, dat op deze plaats een kapel  gebouwd word. Als de mensen zich bekeren. zal er vrede komen. En plotseling hield het op met regenen, de lucht  werd blauw en de zon scheen weer. Maria opende haar handen en liet ze in de zon stralen. Terwijl Maria zich verhief straalde haar eigen licht naar de zon en deze weerkaatste het en kwam het Licht weer terug van de zon. Lucia riep ondertussen naar de mensen, dat ze goed naar de zon moesten kijken. De drie kinderen zagen Maria verdwijnen in de oneindige verte en zagen toen ineens de Heilige Jozef met het kindje Jezus en Maria in het wit met een blauwe mantel naast de zon verschijnen. De H. Jozef zegende de wereld met een handbeweging in de vorm van een kruis. Deze verschijning verdween en toen zagen ze O.L. Heer verschijnen met Maria als de Moeder van Smarten. ook Jezus zegende de wereld op de wijze zoals Jozef het had gedaan. Ook deze verschijning verdween en kwam Maria terug als O.L.Vrouw van de berg Karmel. Na deze verschijning begon de zon te draaien als een wiel van vuur dat prachtige lichtstralen uitschoot in allerlei kleuren. Mensen, bergen, bomen enalles kreeg dezelfde wisselend kleuren. Dan stond de zon even stil en herhaalde zich dit tot driemaal toe. Dan plotseling maakte de zon zich los van de hemel en kwam steeds groter wordend zigzaggend naar beneden en het leek alsof de zon zich op  de mensen wilde storten en hen wilde verpletteren, maar op het laatste moment ging de zon weer terug naar zijn plaats. De mensen vluchtten deels en anderen wierpen zich op de modderige grond en baden om ontferming en vergeving. Toen alles weer normaal was stonden de mensen op en merkte tot hun verbazing, dat hun kleren niet door de modder besmeurd waren. Nu geloofden natuurlijk velen, dat de verschijningen echt waren, en velen vlogen naar de kinderen toe om de geheimen, die Maria aan hen verteld had, te ontfutselen. Maar ze hielden hun mond stijf dicht, want het waren geheimen, die nu nog stil gehouden moesten worden.

  24-10-2008 om 15:26 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (8 Stemmen)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zonnewonder
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 13 oktober gebeurde in Fatima het zonnewonder. Als u op de foto klikt, ziet u een videoopname van het zonnewonder. Morgen komt hier het verhaal bij.

  24-10-2008 om 14:46 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (12 Stemmen)
  23-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tegenwerkingen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maria had de kinderen voorzegd, dat ze zouden lijden. En dat gebeurde reeds bij de verschijningen. Velen geloofden haar niet, en scholden hun uit, dat ze opruiers waren, die de aandacht wilden trekken; waaronder ook hun pastoor, die probeerde, het uit hun hoofd te praten, dat ze Maria gezien hadden en dat het allemaal hersenspinsels waren. Maar de kinderen lieten zich niet van de wijs brengen en volbrachten hun beloften om steeds op de 13de van de maand naar de afgesproken plek te gaan.Echter velen,die ongelovig waren, bedreigden de kinderen, zelfs ook priesters en familieleden probeerden hen over te halen alles te ontkennen. Oook de plaatselijke politici en overheden, waren ongerust over de steeds grotere toeloop naar de plek der verschijningen en probeerden van alles, om dit de kop in te drukken. Zoals ook de administrator van het district Villa Nova de Ourem. De pers smaalden, dat de verantwoordelijke nog niet eens de kracht had om dit tot stoppen te krijgen. Hij voelde zich daardoor aangwevallen en bedacht een list. Op de 13de augustus, de dag dat de herdertjes weer naar de steeneik zouden, gaan bood hij de kinderen aan, om ze met zijn  auto daarna toe te brengen, want hij wilde er ook graag bij zijn. De kinderen stemden toe en stapten in de auto. Hij bracht ze echter niet naar de plek, maar naar het district villa Nova. Een teleurstelling voor de kinderen.  Hij echter verhoorde ze  uitvoerig eerst apart en daana samen. door plagerijen en bedreigingen, zelfs met de dood in een ketel met kokende olie probeerde hij ze te dwingen, alles te ontkennen. Maar ze hielden hun mond stijf dicht. De man merkte, dat ze er niet aan toegaven en bracht ze de 15de augustus weer terug naar huis. De kinderen waren zeer bedroefd,
   dat daardoor de belofte gebroken was om de 13de bij de steeneik te zijn. Maar Maria echter liet hen niet in de steek. Plotseling merkten ze de voortekenen, die meestal aan de verschijningen vooraf ging. Verheugd holden ze naar de plek en inderdaad, Maria liet zich weer aan hun zien. En ook nu weer vroeg ze door te gaan met het bidden van de Rozenkrans en offers te brengen voor de bekering van de zondaars. Ook beloofde ze dat opde laatste verschijning in oktober een wonder zou verrichten, zodat de mensen hun zouden geloven. Lucia vroeg haar nog, wat ze met het geld moesten doen, dat de mensen achterlieten.  Ze antwoordde: het is bestemd voor het feest van de Heilige Rozenkrans en de rest voor de Kapel, die hier moet komen. Ze waren dolgelukkig, dat ze niet aan de dwingelandijen en bedreigingen hadden toegegeven, waar ze veel pijn van ondervonden hadden; maar dat waren hun offers voor de bekering van de zondaars. En Maria beloonde hen hiervoor om inplaats van de dertiende de negentiende te komen.

  23-10-2008 om 12:48 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  22-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verering van het Onbevlekt Hart van Maria verspreiden.
  Ook bij de volgende verschijningen blijf Lucia steeds vragen aan Maria, wat wilt u van mij? En steeds weer antwoordt Maria, om elke 13de van de maand terug te komen Bij de tweede verschijning vraagt Lucia, of zij hun alle drie mee naar de hemel wil nemen?  Maria antwoordde echter: Ja, Jacinta en Francisco zal ik spoedig halen, maar  Lucia, jij zult nog een tijdje blijven. Want het is Jezus wil, dat je er voor ijvert, dat de mensen mijn naam leren kennen en beminnen. Tevens, dat de verering van mijn Onbevlekt Hart verspreid word over de hele aarde. Heel de mensheid, speciaal Rusland moet aan mijn Onbevlekt Hart worden toegewijd. Wie dit volbrengt, beloof ik het eeuwig leven en deze zielen zullen door God bemind worden, als bloemen, die daar door Mij worden neergezet, om Zijn Troon te
  versieren. Lucia vond het niet zo leuk, dat ze alleen moest achterblijven, maar Maria verzekerde haar, dat zij steeds bij haar zou zijn. Mijn kind heb je veel te lijden, laat je dan niet ontmoedigen. Mijn Onbevlekt Hart zal steeds je toevlucht zijn. Dan opende Maria haar handen en  deelt hen dat onmeetelijk licht mee, waardoor ze zich in God verzonken voelde. En we weten, dat Lucia geijverd heeft om de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria te verspreiden en aan te moedigen, daartoe schreef ze later zelfs aan de Paus, zodat hij de hele wereld aan Maria's Onbevlekt Hart van Maria toe te wijden. Francisco werd slechts 11 jaar, toe hij stierf en Jacinta 10 jaar. Lucia stierf in 2005 als zuster Karmelites op 98 jarige leeftijd.

  22-10-2008 om 15:08 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  21-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De verschijningen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  13 Mei verschijnt Maria voor de eerste maal aan de drie herderskinderen. Terwijl  de kinderen aan het spelen waren,werd Maria's  eerste verschijning aangekondigd door bliksemflitsen. De kinderen, dachten, dat er onweer op komst was en dreven de kudden bijeen, om naar huis te gaan. Plotseling  echter zagen ze boven de steeneik een Dame, geheel in het wit en stralender dan de zon. Zij stonden zo dichtbij, dat zij binnen dit  licht stonden. de Dame sprak tot hen: Wees niet bang, want Ik doe jullie geen kwaad.Lucia, vroeg aan Haar: Waar komt U vandaan enwat wilt U van mij? Zij antwoordde: Ik kom van de hemel en Ik vraag jullie, zes maanden lang  telkens de dertiende van de maand op deze plek samen. Dan zal Ik zeggen, wie Ik ben. Ook vroeg zij aan hen, zich aan God aan te bieden en al het lijden, wat God hen zal zenden, te verdragen als eerherstel voor de zonden der mensen, dat Hem zo bedroeft maakte en Hem pijn deed aan zijn liefdevol Hart en voor hun bekering te bidden. Verder vroeg Maria hun, dagelijks de rozenkrans te bidden voor de lijdende zielen in het vagevuur, voor de vrede en het einde van de eerste wereldoorlog.

  21-10-2008 om 14:39 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  20-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fatima
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 1917 verscheen Maria in Fatima aan 3 herderskinderen; Lucia, Francisco en Jacinta. Vooraf werden ze reeds voorbereid in  1916, toen een engel aan hen verscheen 3 maal. Eind voorjaar 1916 zagen ze ineens boven de bomen een witte gestalte zweven als van sneeuw, maar doorzichtig. Ze waren zeer bevreesd, van wat er nu gebeurde. Maar toen de engel dichterbij hun gekomen was stelde hij hen gerust en zei: wees niet bang en stelde zich voor als de  Engel van de vrede. Hij nodigde hen uit om samen met hem te bidden het volgende gebed: Mijn God, ik geloof in U, ik aanbidt U, ik hoop op U, ik bemin U. ik vraag U om vergeving voor hen die U niet aanbidden, niet in U geloven, niet op U hopen, U niet beminnen. Toen vroeg hij hen, bidt, bidt veel en bidt dit gebed steeds weer opnieuw. Want de harten van Jezus en Maria luisteren naar jullie gebed. Bij de derde verschijning gaf hij hun de Heilige Communie. Ze hadden hun eerste communie nog niet gedaan, maar de Engel liet hen te communie gaan. en zo bereidde de Engel hen voor op de toekomstige verschijningen van Maria voor, opdat ze haar boodschappen beter zouden begrijpen. Dit gebed, wat de Engel met de drie herdertjes baden, is niet alleen voor hen bedoeld, maar ook wij kunnen het bidden, hoe vaker, hoe beter, tot eerherstel van het Heilig Hart van Jezus en zijn moeder, Onbevlekt Hart van Maria. Want weet, dat Maria steeds deelt in de vreugde, maar ook in het verdriet van haar zoon, door de mensen aangedaan.

  20-10-2008 om 11:43 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  19-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van het onbevlekt hart van Maria.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Heer, ontferm U over ons.
  Christus, ontferm U over ons.
  Heer ontferm U over ons.
  Christus, aanhoor ons.
  Christus, verhoor ons.
  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
  God Zoon, verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
  God heilige Geest, ontferm U over ons.
  Heilige drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.
  Hart van Maria, vrouw bekleed met de zon en met sterren omkranst,
  bid voor ons.
  Hart van Maria, wezenlijk verenigd met het Hart van onze Heer Jezus Christus,
  bid voor ons.
  Hart van Maria, tempel van de heilige Geest, bid...
  Hart van Maria, woontent van de Allerhoogste,
  Hart van Maria  huis van de Schepper en Zaligmaker,
  Hart van Maria, ark van het verbond en deur van de hemel,
  Hart van Maria,gloeiende oven van moederliefde,
  Hart van Maria, onbevlekt en maagdelijk Moederhart,
  Hart van Maria, gevrijwaard van alle kwaad en zondesmet,
  Hart van Maria, witte lelie van zuiverheid,
  Hart van Maria, mystieke roos uit de hof van de hemels vreugden,
  Hart van Maria, heerlijk en eerbiedwaardig vat van godsvrucht,
  Hart van Maria, alle lofprijzingen overwaardig,
  Hart van Maria, uitverkoren toonbeeld van alle deugden,
  Hart van Maria, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld,
  Hart van  maria, nederig en gehoorzaam toen de engel Gabriël de blijde boodschap bracht,
  Hart van Maria, dankbaar en en God lofprijzend tijdens het bezoek aan Elizabeth,
  Hart van Maria, vervuld van vreugde en tederheid bij de geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem,
  Hart van Maria, plichtsgetrouw bij de opdracht van Jezus in de tempel,
  Hart van Maria, met het door Simeon voorzegde zwaard der smarten doorboord,
  Hart van Maria, verheugd door het bezoek van de drie wijzen aan het goddelijk kind,
  Hart van Maria, bekommerd om  Jezus'welzijn tijdens de vlucht naar Egypte,
  Hart van Maria, moederlijk bezorgd om het verlies van Jezus tijdens de bedevaart naar Jeruzalem,
  Hart van Maria, verheugd en blij bij de wedervinding van Jezus in de tempel,
  Hart van Maria, volmaakte leerlinge van Christus,
  Hart van Maria, diep bedroefd bij de ontmoeting met Jezus op zijn lijdensweg,
  Hart van Maria, van smart gebroken door de kruisdood van Christus,
  Hart van Maria, in tranen gehuld bij de omhelzing van Jezus'dode lichaam  en zijn begravenis,
  Hart van Maria, vervuld van overgrote vreugde door de verrijzenis van Jezus uit de doden en zijn hemelvaart,
  Hart van Maria, getrouw en volhardend in het gebed,
  Hart van Maria, vervuld van de goede Geest,
  Hart van Maria, zachtmoedig  toevluchtsoord voor zondaars en bedroefden,
  Hart van Maria, smekende almacht die genade verkrijgt,
  Hart van Maria, zetel van wijsheid en bron van goede raad,
  Hart van Maria, spiegel van gerechtigheid en oorzaak van onze blijdschap,
  Hart van Maria, vol van genade,
  Hart van Maria, ten hemel opgenomen,
  Hart van Maria, gekroond met de glorie van Christus,
  Hart van Maria, koningin van hemel en aarde,
  Hart van Maria, luister van de kerk en sieraad van het mensdom,
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.
  Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
  Maria, zachtmoedig en gehoorzaam van hart,
  Bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood.
  Laat ons bidden:
  God, Gij hebt de heilige maagd vervuld met  uw genade, zodat uw Geest kon wonen in haar hart. Verleen genadig, op voorspraak van Maria, dat ook wij geheiligd worden tot tempel van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer. Amen.  19-10-2008 om 00:00 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (3 Stemmen)
  18-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onbevlekt Hart van Maria.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De innige verbondenheid door de liefde van Maria en haar Zoon Jezus is zo groot, dat het logisch is, dat naast het feest van het Heilig Hart van Jezus, Ook het liefdevolle Hart van Maria gevierd wordt. het feest van het Onbevlekt Hart van Maria. Oorsponkelijk werd het gevierd op 22 augustus, maar werd later veranderd. het wordt nu gevierd op de  zaterdag na het feest van het heilig Hart van Jezus. Aan de kinderen van Fatima had Maria gevraagd om dit feest te vieren en er voor te ijveren dat dit verspreid wordt. De zieneres Jacinta, die op jeugdige leeftijd stierf, herinnerde Lucia eraan, dat ze nog vele jaren moest blijven op de aarde, om de toewijding tot Maria's Hart te verspreiden. En ze heeft dat ook gedaan. bij gelegenheid van de 25ste verjaardag van de verschijningen te Fatima is dit feest officieel ingesteld  door Paus Pius XII in 1942 en heeft de kerk en de hele wereld toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria en speciaal Rusland. Op 8 Oktober 2000 een dag na het feest van de Heilige Rozenkrans heeft Paus Johannes Paulus II opnieuw de kerk en wereld toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria.

  18-10-2008 om 00:03 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  17-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Heilig Hart van Jezus.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  17 Oktober, feestdag van de H. Magareta Maria Alacoque. Zij werd geboren in 1647 in Verovre. Reeds in haar jeugd wijdde zij zich geheel aan de Heer. Zij was vol van liefde voor hem. In haar kinderjaren leed ze aan kinderverlamming,  waar zij op wonderbaarlijke wijze van genas. reeds toen kreeg ze visioenen. Ze had ook een grote liefde voor het geheim van de H. eucharistie. In 1671 treed ze in, in het klooster van Maria Visitatie. Visitatie betekent bezoek en dus afgeleid van Maria's bezoek aan Elisabeth, die hoog zwanger was en uit haar werd geboren Johannes de Dooper, de voorloper van Christus. Heel toevallig de Visitatie. Want Magareta kreeg bezoek van Christus zelf , die haar zijn hart toonde. Het hart, dat vol liefde is voor alle mensen, maar nog ten heden dage doorstoken wordt door de vijandschap van de mensen. daarom dat Christus haar vroeg de devotie tot zijn heilig Hart te verspreiden. En vroeg haar dat de vrijdag in de week na Sacramentsdag het feest van het Heilig Hart gevierd zou worden.  In het klooster kreeg ze steeds meer visioenen, wat leidde tot vijandigheid van haar oversten en medezusters en werd daarom veel vernederd, omdat  zij haar bijzondere genade aanvankelijk miskende. Maar zij verdroeg het uit liefde voor het Heilig Hart.  ze wijdde zich steeds meer en meer aan contemplatie.Ze heeft zich dan ook volledig ingezet tot verering van het Heilig Hart en boete te doen voor de vele zonden, die steeds weer het Hart van Jezus doorboorden. De kerk heeft dan ook  het feest van het Heilig Hart vast gesteld op de vrijdag in de week na Sacramentsdag en  elke eerste vrijdag  van de maand is speciaal toegewijd aan het heilig hart.  ook de hele maand Juni is er speciaal aan toegewijd. En we weten dat ook Maria heel veel lijdt, om wat de mensen haar Zoon aandoen. De lans , die Christus hart doorboorde, is de lans van de vele zonden op aarde. Daarom, omdat zij als de Moeder van Smarten een dringend beroep op ons doet, om te bidden en boete te doen voor de zondaars, opdat het Heilig hart van haar Zoon niet langer doorboord zal worden, maar geraakt zal worden door de liefde. Want alleen de liefde kan het hart helen. Liefde en goedheid, dat zijn de deugden, die vreugde brengt in ieder mensenleven en dat geeft ook vreugde in de hemel. Magareta stierf in het jaar 1690

   

  17-10-2008 om 10:27 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (4 Stemmen)
  10-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria Sterre der Zee.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen In Limburg, in Maastricht staat de Basiliek van Maria, Sterre der Zee; waar vele pelgrims naar toegaan om er te bidden bij Maria.
  Maria Sterre der Zee. Hoe is die naam gekomen. De naam Maria is in het Hebreeuws Maryam. Hyronimus deel de naam op in Mar en Yam wat in het latijn neerkomt op Stilla Maris of te wel druppel der zee. Stilla Maris werd stilletje aan veranderd in Stella Maris of te wel Sterre der Zee. En zo kregen we de naam Maria, Sterre der Zee.  Deze verering bestaat al vele jaren, maar officieel werd in 2005 het Liturgisch feest ingesteld op 10 oktober, naar  aanleiding van de verhuizing van het beeld naar de kerk.  Maria, sterre der Zee, heel toepasselijke naam. De zee, waarop het schip, de Kerk vaart, dikwijls overvallen door woeste stormen en hoge golven, Maar het blijft varen tot de veilige haven is bereikt. We hebben immers de belofte van Christus:  ik zal met u zijn tot het einde der tijden en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.  Maria is de Sterre, de lichtbaken aan het firmament, die met haar helder licht ons de weg wijst naar de eeuwige haven. Heb vertrouwen in haar en het zal u goed gaan. Volg de weg die zij ons wijst naar haar Zoon.  Er is ook een heel mooi gebed ter ere van Maria, Sterre der zee.

  Gebed
  tot de Sterre der Zee
      O Maria, "Sterre der Zee", zie mij hier neergeknield voor Uw genadetroon, waar reeds ontelbare minnaren van Uw moederhart de grootste gunsten door U hebben ontvangen; waar Gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdenden hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergiffenis verkrijgt.
      O liefste Moeder, ik kom thans tot U met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op Uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop, dat Gij, Moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek en bid U, o zoetste Moeder, o genaderijke "Sterre der Zee", laat mij van hier niet weggaan zonder verhoord te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immers de machtigste na God; gij wilt mij helpen, omdat Gij zo vol liefde zijt voor al Uw kinderen.
      Herinner U, o goedertierenste Maagd, dat het nooit gehoord is, dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam, door U verlaten is; zou ik dan de eerste ongelukkige zijn, die Gij onverhoord van U liet heengaan? Neen, neen, o goede Moeder, op deze heilige plaats zult Gij, door uw alvermogende voorspraak, mij hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven.
      Amen.
  We zouden ook zelf hier een gebed aan kunnen toevoegen. O Maria, Sterre der Zee, herrinner u, dat het nooit gehoord is dat iemand die vertrouwvol tot U zijn toevlucht nam door u verlaten is. Daarom bidden wij tot u om vrede over de gehele aarde, dat de mensen u opnieuw mogen herkennen als de liefdevolle moeder, die bezorgd is om haar kinderen, dat de zondaars zich moge bekeren, vooral bidden wij u speciaal voor de zieken, vooral voor die kleine kinderen, die op hun jeugdige leeftijd getroffen zijn door de vreselijke ziekte, kanker; deze onschuldige kinderen, die zo moeten lijden, wat hebben ze misdaan? Moge het gegeven zijn, dat zij door uw moederlijke voorspraak de genezing moge verkrijgen,  zodat uit hun onschuldige ziel een loflied moge weerklinken, dat alle mensen zal ontroeren en zich meer gaan toewijden, om uw boodschappen aan ons op te volgen, meer naar de Eucharistieviering te gaan en de rozenkrans te bidden. Amen

  10-10-2008 om 10:18 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  08-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidt voor de zieken.

  Ook dit vroeg Maria. Naast het bidden voor de zondaars, ook te bidden voor de zieken. Als we zien hoevele zieken op de wereld zijn. vooral denken we hoevelen aan kanker lijden en ongeneeslijk ziek zijn. Hoe diep trof mij het dagboek van Seppe, in mijn links geplaatst. Een jongen, die eigenlijk nog een hele toekomst voor de boeg zou moeten hebben, maar lijdt aan tumoren en kanker, door zijn hele lichaam verspreid. Zware pijnstillers worden hem gegeven, om de pijn nog een beetje dragelijk te maken, al helpt het niet veel. Als hij  zich goed voelt, gaat hij nog naar school. Maar meestal komt daar niets van terecht. Probeert nog een beetje sport en spelletjes te doen, maar moet er  snel weer mee stoppen. De ouders vragen zich terecht af, waarom ons kind? Niemand weet het. Zo reist bij velen de vraag, als ze door een zware ziekte getroffen worden, waarom ik?  Het dagboek wordt dagelijks bijgehouden hoe het op dat moment gaat met die jongen. Als je dat dagboek leest, schieten bij mij bijna de tranen in mijn ogen met de vraag, waarom een kind. Hij heeft gelijk een plekje in mijn hart gekregen en beveel ik hem aan bij Maria. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, welk lot deze jongen wacht, maar ik bidt wel vurig, dat het hem gegund mag zijn, toch te genezen, ondanks dat men alle hoop heeft laten varen. Gods wegen zijn niet te doorgronden, maar mogen we blijven hopen?  Dit ontroerend verhaal van deze jongen kan ik zeker aanbevelen om te lezen. Hij hoopt zelf dat mensen aan hem denken en iets in zijn dagboek te schrijven. o, Maria troosteres van de bedroefden, heil van de zieken, wij smeken u, sta deze jongen bij en als het Gods wil is, dat hij spoedig moge genezen. Amen.

  08-10-2008 om 11:20 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  06-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebed van Bernardus tot Maria

  MEMORARE van Sint Bernardus

  Gedenk, o allermildste maagd Maria,
  dat het nog nooit gehoord is,
  dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
  die om Uw hulp kwam smeken
  en om Uw bijstand vroeg,
  door U in de steek werd gelaten.
  Gesterkt door dat vertrouwen,
  kom ik tot U, o Maagd der maagden
  en sta hier voor U
  in mijn armzaligheid en zonde.
  O Moeder van het Woord,
  versmaad mijn woorden niet,
  maar in Uw goedheid
  luister en wil mij verhoren. Amen

  06-10-2008 om 12:01 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  05-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria, Koningin van de vrede, bidt voor ons.
  Maria, koningin van de vrede, bidt voor ons. Dat is een van de beden uit de litanie van de H. Maagd Maria. Vrede voor allen, vrede in ons hart. Hoeveel geweld en zinloos geweld is er nog steeds op aarde. Hoe hard is het niet nodig dat er een ommekeer komt. Dat de wapens van de aarde verdwijnen. Dat het egoïsme, dat de grootste veroorzaker van alle geweld uitgebannen wordt. dat er vrede, liefde, verzoening en broederschap daarvoor in de plaats komt. Christus bracht vrede en liefde op aarde, maar het wordt nog steeds zo weinig beantwoord. Natuurlijk moet de vrede en de liefde eerst in ons eigen hart zijn en dat dient uit te stralen naar de omgeving. Echter hoe kunnen wij er aan werken, dat er vrede tussen de volken komt. Wij kunnen niet bewerkstelligen, dat alle wapens van oorlog en geweld van de aarde verdwijnen. Of toch wel. Ja, door vurig te bidden tot Maria, de Koningin van de vrede, dat de mensen tot bezinning komen en zich afvragen, waar ze eigenlijk mee bezig zijn.  Met de aarde te vernietigen ten koste van duizenden doden. Daarvoor heeft God de aarde niet geschapen. Zijn wens is, saamhorigheid,  eenheid, liefde en verzoening en vrede tussen alle volken. Dit kan bereikt worden door gebed en dialoog. Praten met elkaar zonder eigenbelang op de voorgrond te stellen. Laten wij aan Maria vurig vragen, door het bidden van de rozenkrans, dat het egoïsme uitgebannen wordt, dat in plaats van wapens, gestreefd wordt naar verzoening, samen werken aan de oplossing van de hongesnood, samen komen tot verbroedering van alle volken, zodat op aarde geen oorlog, maar vrede heerst. Dat allen van goede wil zullen zijn. Zoals wij met kerstmis zingen; vrede aan alle mensen van goede wil. Dat Christus, de vredekoning opnieuw geboren mag worden in de harten van alle mensen. Wie kan beter de vrede bewerkstelligen als de moeder van Jezus, de koningin van de vrede. Vrede in ons hart, vrede in gezinnen, vrede in de omgeving, vrede voor alle volkeren.

  05-10-2008 om 20:20 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  03-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maria onze middelares.
  Maria, onze Middelares; is een van de titels die ze heeft gekregen en terecht. Als Dochter van God de Vader; Moeder van God de Zoon; en bruid van de Heilige Geest, zoals wij bidden aan het begin van de rozenkrans, geloven wij vast, dat zij als Machtige Voorspreekster bij de Heer bemiddelt, om ons te kunnen helpen, wanneer wij onze smeekbeden tot haar richten.  Zij is onze Raadgeefster, heil  van de zieken, toevlucht van de zondaars, troosteres van de bedroefden en hulp van de christenen, bidden wij in de litanie van de H. Maagd Maria. Als wij tot haar bidden vol vertrouwen, zal zij ons zeker verhoren en voor ons bemiddelen bij Haar Zoon, wat onze noden en hoe groot ze ook mogen zijn. Maar denk niet, dat je alles krijgt, wat je vraagt. Je krijgt, wat het beste voor je is. Want alleen de Heer weet wat goed voor ons is. Als we kijken naar de duizenden zieken, die elk jaar naar Lourdes gaan. Ze hopen natuurlijk allemaal dat ze beter mogen worden. Maar niet altijd wordt de genezing van de ziekten verkregen maar ze worden beter in het aanvaarden van hun ziekten en dit te dragen tot meerdere eer en glorie van de Heer. Je merkt ook, dat ze blij zijn in Lourdes te zijn geweest, heel gelukkig en tevreden terug keren. is dit niet al een groot wonder, zich getroost  voelen door haar bijzondere hulp en vrede in hun hart verkrijgen. Voor  hen die bedroeft zijn en zich wenden tot Maria zullen zeker troost van Haar ondervinden.  Toevlucht van de zondaars. Door ons gebed en vooral door het bidden van de rozenkrans voor  de  bekering van de zondaars, zullen ze op een gegeven moment getroffen worden door haar moederlijke  warmte en liefde en terug keren op de goede weg. Maria, middelares van alle genade, help ons en ondersteun ons. Niemand gaat verloren, die zich vol vertrouwen tot haar  wenden. Evenals Christus Jezus wil ook zij niet dat er ook maar iemand verloren gaat.

  03-10-2008 om 16:05 geschreven door Pelgrim  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)

  Foto

  Foto

  Foto

  Archief per week
 • 11/02-17/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 26/04-02/05 2010
 • 05/10-11/10 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • BEZOEKJE GEBRACHT.
 • PRACHTIGE BLOG
 • Even bezoekje gebracht aan jullie mooi blogje !! Groetjes ...
 • Proficiat

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • Medjugorje
 • Pelgrimstocht
 • Paulusjaar
 • Levensbron
 • Taize
 • Katholink
 • geroepen?

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  movie
  www.bloggen.be/movie
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  sammytempels
  www.bloggen.be/sammyte
  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  whisperer
  www.bloggen.be/whisper


  Foto

  Foto

  Foto

  Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel met Scapulier.
  Foto

  Carmeloprichters.


  Foto

  Maria, Sterre der Zee


  Foto

  O.L.Vrouwe Basiliek te Maastricht met het beeld van Sterre der Zee.


  Foto

  Mijn favorieten
 • bloggen.be
 • bloggen.be


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!