Blog als favoriet !

Een variant van deze blog is te vinden op seniorennet op het volgende adres:

http://blog.seniorennet.be/tisallemaiet/

Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto


"Trans-atheïsme"

Download dit boek als PDF:

Jan Bauwens - Transatheïsme.pdf (3.6 MB)   

Foto
Foto
Foto
Foto
FotoDownload dit boek als PDF:

"Het einde der tijden"Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Tisallemaiet
Alle rechten voorbehouden
Een variant van deze blog is te vinden op seniorennet op het volgende adres: http://blog.seniorennet.be/tisallemaiet/
01-05-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote 'zuiveringen' Aflevering 2: Zoroaster en de zuivering door vuur


De grote 'zuiveringen'

Aflevering 2: Zoroaster en de zuivering door vuur

De drie 'religies van het boek' zijn monotheïsmen maar zij worden voorafgegaan door de quasi vergeten godsdienst van Zarathoestra: het zoroastrisme, waarin het zuiverende vuur een grote rol speelt, trouwens net zoals, in de hindoeïstische Rig-Veda, Agni de androgyne (1) god van het (offer)vuur is maar ook de zonnegod, de god van de crematie en van de bliksem die zoals Prometheus hemel en aarde verbindt, die aldus het goddelijke levenselixer naar de mensen brengt, die tevens het licht is en daarom ook de geest, de bron der gedachten.

Agni, de Sanskriete naam van de hindoegod van het vuur, is verwant met het Latijnse ignis dat vuur betekent maar ook met Agnus dat Lam betekent omdat het Lam verwijst naar het brandoffer van het Lam Gods, het Agnus Dei, dat onschuldig geofferd wordt ter vergeving van ons aller zonden: die worden verteerd of uitgeboet door het zuiverende vuur dat het lijden van het Lam veroorzaakt.

Het lijden loutert omdat met leed een schuld zou kunnen worden afbetaald. Zo wordt het Lam aanbeden als de godheid want als redder van een zondig mensdom. In de Indo-Europese cultuur kent men de vuurvogel of de feniks die verrijst uit zijn as en in Gustav Mahlers Auferstehung weerklinkt vanuit een koor het vers: “Was du geschlagen, zu Gott wird es dir tragen!” Met leed wordt een schuld afbetaald en het is daarbij niet slechts zo dat de boeteling helemaal niet de schuldige hoeft te zijn (zoals het ook de schuldeiser om het even is als een ander zijn schuldenaar bijspringt want het is de schuldeiser om zijn eigen kas te doen - andermans kas laat hem koud). Het is bovendien zo dat de boete wordt gedaan door een volstrekt onschuldige opdat het effect zou kunnen hebben met betrekking tot de mensheid die daardoor gered wordt.

In feite zijn alle mensen eenmaal elk om beurt de zondebok bij het moment van afscheid van het leven. Natuurlijk spreken wij dan over een immens verdriet en over rouw. Maar is wat wij dan voelen niet de vloed, de plotse overvloed van liefde die ons overweldigt vanuit het hart van wie wij net nog dood hadden gewaand?

(J.B., 1 mei 2022)
28-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote 'zuiveringen'

De grote 'zuiveringen'

Dissidenten zijn mensen wiens opvattingen afwijken van de heersende leerstellingen. Zij zouden ernstig moeten genomen worden omdat zij in feite de bron zijn van elke vooruitgang want nieuwe opvattingen zijn per definitie opvattingen die anders zijn dan de heersende. Maar in werkelijkheid weigert men niet alleen om dissidenten ernstig te nemen, men ontzegt hen ook hun rechten, als men hen al dan niet naar het leven staat of gewoon probeert uit te roeien. In de mening dat hij zijn staat of zijn kerk zuivert van onreinheden, werkt de heerser de ondergang van zijn zaken in de hand door dissidenten af te straffen. Dit terwijl niet hun vervolgers maar de afvalligen of de ketters zelf in feite de zuiveraars zijn want het woord 'ketter' komt van het Griekse 'Καθαρος' (waar vandaan: 'kathaar'), wat betekent: 'rein'.

Omdat de Waarheid, over welke godheden zeggen dat zij ermee samenvallen, niet alleen onbeschrijflijk is maar ook onkenbaar en derhalve onvindbaar, is er niet één waarheid maar bestaan er talloze opvattingen, meningen, theorieën, theologieën, mythologieën, verklaringspogingen en uitleggingen. Hun uitvinders zijn steeds mensen, de nesten waaruit zij ontspruiten zijn vleselijke breinen die sinds oudsher zichzelf verkeerdelijk verwisselen met bronnen van goddelijke inspiratie. In 1976 schreef de Amerikaanse psycholoog Julian Jaynes (1920-1997) “The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind” waarin hij stelt dat enkele duizenden jaren geleden de mens zich nog niet bewust was van het bestaan van zijn gedachten, waardoor hij ze toeschreef aan stemmen die van buiten hem afkomstig waren, bijvoorbeeld van goden. Maar verschillende volkeren aanbidden uiteraard verschillende goden, die dan ook verschillende geboden uitvaardigen vanuit verschillende wereldbeelden. Wat voor de ene waarheid is, is voor de ander ketterij en vandaar is onze geschiedenis dan ook een opeenvolging van oorlogen. Andermaal: dit terwijl tegengestelde meningen in feite de uitnemende motor voor de vooruitgang zouden kunnen zijn.

Tussen haakjes: ook met betrekking tot de politiek of de manier waarop volkeren dienen bestuurd te worden, lopen de meningen uiteen en in de dreigende Derde Wereldoorlog blijken weer twee politieke theorieën diametraal tegenover elkaar te staan. Enerzijds is er de in feite organisch gegroeide liberale politiek die gelooft in een vrije markt waarin alle verkeer uiteindelijk zichzelf regelt en anderzijds is er de amper honderd jaar geleden ontstane, nieuwe en in feite 'wetenschappelijk gegrondveste' politiek van het marxistisch communisme dat de klassen weg wil alsook het privébezit. In de eerste vorm doen mensen of dictators in feite wat ze willen en in de nieuwe vorm wordt althans in principe gepoogd om alles te plannen in functie van ieders welzijn en tegen de uitbuiting van het proletariaat. Het communisme ontstond nota bene middenin de industriële revolutie en vanuit een reactie tegen haar niets ontziend kapitalisme dat teerde op de loonslavernij: de uitbuiting door de hogere klasse van het rechteloze werkvolk (met inbegrip van kinderarbeid) in ongezonde fabrieken. Het huidige Rusland is sinds het uiteenvallen van de USSR in 1991 (onder Boris Jeltsin) evenwel niet langer communistisch en de plotse kentering naar de vrije markt deed de economie buitelen maar Vladimir Poetin wiens partij (Verenigd Rusland) de vrije markt voorstaat, nationaliseert stelselmatig de economie terwijl de Communistische Partij van de Russische Federatie alsnog de tweede grootste is. Sinds de Russen de Oekraïne binnenvielen, dreigt met de boycot van de energie-export de grootste inkomstenbron van het land op te drogen.

De huidige bestrijding van andersdenkenden, dissidenten of ketters heeft haar voorbeeld in de zogenaamde Inquisitie van de katholieke kerk waarbij kan opgemerkt worden dat de termen 'katholiek' en 'communistisch' de betekenis delen van hun zogenaamde 'universaliteit', als het ware hun alleenzaligmakend karakter of dus het feit dat zij er aanspraak op maken de ganse wereld te mogen onderwerpen. Dat doen overigens evenzeer de liberalen waarbij zij zich sterk maken dat zij plichtmatig het hoogste menselijk goed, met name de vrijheid, verdedigen. Dat deze zogenaamd tegengestelde politieke ideologieën elkaar met dezelfde middelen - geweld - bevechten, laat echter onmiskenbaar doorschemeren dat zij in wezen bijzonder verwant zijn aan elkaar. Zo verwant zijn zij, dat, zoals reeds hoger aangegeven, de inquisiteurs of de zuiveraars, zichzelf aanvallen waar zij inderdaad de ketters - afkomstig van 'katharen' - wat wil zeggen: 'zuiveraars' - bestrijden. En doen zij dat niet andermaal in de strijd van de huidige Europese oorlog: een denazificatie, uitgevoerd door (neo)nazi's (onder Poetin) op Europese (neo)nazi's (die immers Syrische en Afrikaanse oorlogsvluchtelingen opsluiten in kampen)? En hoe anders moet men degenen noemen die met hun spuiten en alles daarrond tekeer gaan zoals ooit Adolf Hitler dat deed met zijn groots opgezette programma's voor de volksgezondheid? Lebensraum, Lebensborn, Endlösung, Euthanasie, Abortus. Alleen beschikken alle partijen heden over wapens waarmee zij binnen een tijdspanne van luttele ogenblikken het over vele miljarden jaren moeizaam gegroeide en wellicht unieke leven voorgoed kunnen wegvagen. Is het niet de hoogste horror dat die allergrootste zuivering ooit zal gebeuren in gevolge een kleine, vrijwillige handbeweging van één enkele schurk?

(J.B., 28 april 2022)
24-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe de staat massamoordpartijen financiert

Hoe de staat massamoordpartijen financiert

Een sinds jaar en dag heet hangijzer in de politiek is de quasi onmogelijk terug te schroeven inconsistentie van haar wetgeving en die wordt apert waar bijvoorbeeld zekere opvattingen en deviezen ingevolge de wettelijk gegarandeerde godsdienstvrijheid vechten met stellingen welke van kracht zijn op grond van de zogenaamde mensenrechten.

Echt acuut wordt het probleem waar tendentieuze opvattingen die hun bron vinden in religieuze systemen gefinancierd worden door een staat die de mensenrechten verdedigt welke daarmee in tegenspraak zijn. Als gekende voorbeelden daarvan worden vaker euthanasie en abortus genoemd maar de meest schrijnende mistoestand doet zich voor waar de contradicties inzake ongetwijfeld levensbelangrijke kwesties dienen uitgevochten te worden in de breinen van nog onvolwassen jonge mensen nadat zij daar op school mee opgezadeld werden, met dikwijls onomkeerbaar rampzalige gevolgen zoals psychotrauma en zelfmoord.

Het meest schrijnend is misschien wel het religieus gewortelde racisme en meer bepaald de kwestie van de discriminatie op grond van seksuele geaardheid welke, ofschoon in strijd met de door de staat wettelijk onderschreven mensenrechten, door dezelfde staat gefinancierd wordt waar ingevolge de godsdienstvrijheid carte blanche gegeven wordt aan het godsdienstonderwijs waarvan de inhoud de door de mensenrechten gegarandeerde gelijkheid tegenspreekt.

Waar de vorming van evenwichtige mensen een van de kerntaken vormt van een humaan en kindvriendelijk onderwijssysteem, is het uiteraard volstrekt not done dat leerlingen te horen moeten krijgen van hun (godsdienst)leraren van wie zij immers dienen aan te nemen dat zij het goed met hen menen, dat zij op grond van alleen maar hun natuurlijk lot meer of minder waard zouden zijn dan anderen, want dat is wat er gebeurt waar aan homo's zekere rechten worden onthouden die aan hetero's wel worden toegekend.

Onder meer het katholicisme verdedigt dergelijke rampzalige stellingen van ongelijkheid waarmee het bovendien compleet in strijd is met het christendom dat pretendeert deze religie te vertegenwoordigen omdat het christendom de kaart trekt van de zwakkeren en van de minderheden, meer bepaald in zijn strijd tegen de wet van de jungle en de machten van de wereld die - getuige de parabel van de verzoeking van Christus in de woestijn - des duivels is.

Helemaal gortig wordt het waar de genoemde minderheid niet alleen een schietschijf is van de kerk maar tevens van extreemrechts waarbij, zoals algemeen geweten, de krachtige natuurwet geldt dat gemeenschappelijke vijanden, vijanden tot de beste vrienden maken: de verachting van homo's door enerzijds zich heilig achtende clerici en anderzijds zich macho achtende wreedaards, smeedt tussen die twee partijen een band die uiteraard het licht niet mag zien omdat hij steunt op louter opportunisme en wel ten koste van opvoeding, welzijn, geluk en ontelbare mensenlevens. Het laffe stilzwijgen van de katholieke kerk ten tijde van de massamoorden in de concentratiekampen onder de nazi's is daarvan een recent historisch onuitwisbaar voorbeeld maar lang niet het enige.

Dat men kennelijk niet uit de geschiedenis wenst te leren, toont zich in de huidige tijd in de oprichting van allerlei extreemrechtse politieke organisaties die zich beroepen op dubieuze religieuze standpunten en waarvan de zogenaamde 'gladiatoren voor het christendom' (met zetel in een abdij in Trisulti nabij Rome) misschien wel de meest te vrezen parapolitieke bende is: haar internationale allures hebben mede de huidige oorlog in de Oekraïne geïnspireerd.

De deelname aan die oorlog wordt tussen haakjes gepromoot door zowel (bij ons) de katholieke bisschop Bonny (die in een mis voor de hierheen gevluchte familie van de Oekraïense frontsoldaten de niet mis te verstane boodschap verkondigde dat het geven van het eigen leven het grootste teken van naastenliefde is) als door de Russische patriarch Kyrill (die de Russen aanspoort zich in de strijd achter hun leider Poetin te scharen).

Wanneer krachtens politieke regelingen ingevolge godsdienstvrijheid aan de bisdommen de macht wordt verleend om hun eigen leerkrachten aan te stellen voor godsdienstlessen aan nota bene minderjarigen en wel middels door de staat gefinancierde toelagen voor de uitbetaling van weddes, wordt het reusachtige conflict tussen geloof en rede dat sinds oudsher bestaat en ook gestadig groeit, gevoed en verplaatst van de politieke tribunes waar het thuishoort naar de zich nog volop ontwikkelende breinen van opgroeiende kinderen die daar dan maar hun plan moeten mee trekken. Aan de lafheid die van dit verholen doch ten hemel schreiende onrecht aan de basis ligt, kan alleen maar een einde worden gesteld door een openbare aanklacht ter zake en een scherpe veroordeling van deze praktijk.

Overigens samen met de praktijken van de doop en de biecht en de hele geloofsbelijdenis waarin kinderen geheel buiten hun wil en keuzevrijheid meegesleurd worden en vast komen te zitten, meestal voor de rest van hun leven, om dan op hun beurt de verknechtende praktijken door te geven aan het eigen kroost. Wraakroepend daarbij is dat potentaten (wars van allerlei wetenschappelijke verklaringen van onder meer J. Jaynes) hun letale deviezen geloven te kunnen stoelen op duizenden jaren oude, aan door hen aanbeden godheden toegeschreven woorden (“Man en vrouw schiep Hij hen”), waarbij zij dan tegelijk de ogen sluiten voor het bevel tot moord vanwege dezelfde 'jaloerse' godheid die immers eist dat mensen als teken van trouw hun eerstgeboren zonen onthoofden om ze aan hem te offeren.

(J.B., 24 april 2022)


22-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De crisis en de zondebokken

De crisis en de zondebokken

Honden, katten en andere huisdieren zijn er straks meer dan mensen; zij werken niet en kosten vaak handenvol geld want in voorspoedige tijden zijn ze niet alleen klant bij de dierenarts maar bijvoorbeeld ook bij de kapper en in allerhande speciaalzaken. Keert echter het tij, dan is het uit met aaien en paaien: de economische crisis verandert wat eens troeteldieren waren in een mum van tijd in voorwerpen waarop men zich afreageert. Het dierenasiel geraakt overvol en menig hondje krijgt de genadespuit; katten die willen overleven, moeten weer muizen leren te vangen. Maar de pikorde, waarbij zich het recht van de sterkste manifesteert in de vorming van een welbepaalde hiërarchie, beperkt zich allerminst tot een strijd tussen de soorten: de mens 'pikt' ook en vooral ondergeschikte soortgenoten en dit pikken doet zich vooral voor als het beruchte pesten.

Ofschoon pestgedrag dermate kan escaleren dat slachtoffers zich op den duur gaan zelfmoorden, kunnen sociale omstandigheden van die aard zijn dat pestgedrag zich niet langer beperkt tot negeren, uitsluiten en demoniseren maar alras overgaat in karaktermoord, fysieke mishandeling, moord en zelfs genocide, zoals dat bijvoorbeeld het geval was in de Tweede Wereldoorlog toen het voltallige joodse volk werd geviseerd ingevolge een in een staatsideologie tot wet verheven racisme waarbij zes miljoen onschuldige en weerloze burgers door een twintigste-eeuwse Europese geciviliseerde natie planmatig en op industriële wijze werden omgebracht alsof het ging om rattenverdelging.

Het fenomeen van de zondebok werd uitvoerig onderzocht door René Girard: geweld binnenin een groep wordt gekanaliseerd in de richting van één zondebok waarop allen zich afreageren door hem te doden, waarna als bij wonder de frustratie en het geweld verdwijnen. Paradoxaal genoeg kan dan uiteindelijk de zondebok vergoddelijkt worden zoals dat het geval is met het onschuldige Lam dat zich offert voor het heil van allen in het christendom maar door de band heeft de groep een blijvende behoefte aan steeds nieuwe zondebokken om haar frustraties en haar woede op te koelen. Omdat de meerderheid der mensen onsportief blijkt en lafhartig, zullen zwakkeren en minderheden het altijd weer moeten ontgelden.

De geriatrie was in zekere zin een bijproduct van de hoogconjunctuur, net zoals de poging tot inclusie van gehandicapten die plots andersvaliden mochten heten, het humane asielbeleid, het homohuwelijk, de aandacht voor transgenders en de patiëntenrechten. Maar van zodra het schip van de economie in woeliger vaarwater terecht kwam, maakten de geriaters plaats voor de euthanasiepropagandisten. Er werd duchtig gesnoeid in de toelagen voor hulpbehoevenden en een extreme verrechtsing remde alle multiculturele tendensen af.

De godsdienstvrijheid kwam op de helling te staan en ter gelegenheid van de pandemie werd ook de vrijheid van mening gefnuikt. Inclusie verdween naar de achtergrond en Europa bouwde in Turkije concentratiekampen voor zijn uitgesloten vluchtelingen. Er bleek een kinderrechtencommissaris nodig en over de zelfmoordcijfers mocht ineens niet langer worden gecommuniceerd. De pandemie ontmaskerde de zorginstellingen voor bejaarden als een bizar soort van gevangenissen vol onschuldigen met levenslang. Over de verstoten, depressieve, ondervoede en vaak ook onverzorgde mensen die niet langer maatschappelijk rendabel waren en die bezweken aan corona, oordeelden door de staat betaalde 'filosofen' op de buis dat men het niet langer kon hebben over een verlies van mensen maar slechts over (luttele) verloren levensjaren.

Eén op de vier schoolkinderen blijken 's morgens niet ontbeten te hebben. Niet zelden wordt hun studie gehypothekeerd omdat zij zorg dragen voor een ziek gezinslid - vaak een ouder. Dikwijls zijn kinderen zelf ook ziek ofwel geraken zij achterop doordat studeren door socio-economische omstandigheden niet meer lukt. Bovendien worden zwakkere gezinnen slachtoffer van een verziekt consumentisme dat hen onder sociale druk zet om geldverslindende tendensen te volgen. Zij geraken steeds vaker in de greep van vreemden die hun leven bepalen en door wie zij uitgebuit worden zonder dat zij zich daarvan wel bewust zijn. Die wantoestanden kunnen alleen maar toenemen in ernst en in omvang wanneer de crisis acuter wordt.

Zondebokken zijn in de regel de zwaksten en de minderheden: bejaarden, zieken, gehandicapten, kinderen, anderstaligen, vluchtelingen, vreemden, geesteszieken, zwervers en armlastigen, homo's en transgenders, lui welke bankroet geraakt zijn, allerlei soorten van verslaafden, slachtoffers van ziekten, misdaden of onrechtvaardige systemen maar ook erudieten die immers de jaloezie wekken van de massa, waaronder topsportlui en bekende figuren uit de politiek, de wetenschappen en de kunsten: zij allen worden geviseerd van zodra crisissen opduiken en de schuldvraag om een antwoord schreeuwt omdat de massa in haar primitieve denken meent dat onheil zal verdwijnen als er maar boete wordt gedaan, ook al hebben de tot boetelingen veroordeelden helemaal niets te maken met de oorzaken van de rampspoed.

En dat is het vreemde van de irrationaliteit: hoe onmogelijker de uitleggingen, des te effectiever blijken zij, des te groter hun succes, des te meer aanhangers en gelovigen rekruteren zij. Waar verlichte geesten geloven dat de rede uiteindelijk het laatste woord moet krijgen, blijft de blinde massa zweren bij een lang achterhaalde religie, bij mirakels, bezweringen en tovenarij. De clerus die na de vele schandalen in de kerk nog steeds in zak en as rondloopt, ziet warempel licht aan het einde van de tunnel waar een wrede oorlog wenkt want de ervaring heeft geleerd dat dan de kerken onder het fantasmagorische gedrocht van angst en schuldgevoelens opnieuw vollopen: de mensen verliezen hun zinnen, het volk verandert weer in de anonieme massa uit de visioenen van Werner Herzogs Kaspar Hauser en beroofd van kop en staart, smeekt de karavaan om een leider die hem als een instrument bespeelt, met de muziek - niet van canons maar van kanonnen.

(J.B., 22 april 2022)


17-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verrijzenis

Verrijzenis

Angst is wat de massa bevangt en wat van haar een oorlogsinstrument maakt in handen van de vele duivels die deze planeet regeren. Angst zorgt er bijna feilloos voor dat men gaat aanschurken bij degenen van wie men het meest te vrezen heeft. De paradox bestaat erin dat fascisten zich meestal voordoen als weldoeners en ter gelegenheid van de verkiezingen gaan zij handjes schudden bij de oudjes in de zorginstellingen om zich te verzekeren van de quota welke een levensstandaard moeten garanderen die ons daarvan moet overtuigen dat zij geen dieven zijn maar vorsten.

Zij doen zich warempel voor als sinterklazen, kerstmannen of santaklossen, in de parochies gaan zij zelfs heilige hosties uitdelen aan de armen maar wat zij doen is naar de woorden van onze beste sociologen: intimideren.

Zij zetten de gevangenen in de ouderlingentehuizen onder druk omdat zij in hen slechts kiezers zien die zij voor zich moeten zien te winnen en zij geloven dat bedreigingen vermomd als vriendschappelijkheden hun werk veel beter doen dan de effectieve hulp en de zorgen die de armlastigen in de feitelijk gesloten instellingen verdienen en waarvoor ze ook een leven lang hebben gewerkt en betaald.

Niet alleen de ouderen missen de verdediging om zich van deze dreigingen te vrijwaren, ook de jongeren die immers nog lang geen inspraak hebben, delen in de klappen en zo vindt men in zich immer uitbreidende klinieken steeds meer kinderen met kankers die abrupt een streep trekken door de levensverwachting waarop jonge mensen van nature mochten hopen: het leed dat zij nog te verduren krijgen vooraleer een genadeloze dood verhindert dat zij ooit nog zullen kunnen getuigen over wat hen precies overkwam, moet dienen om de bankrekeningen te spijzen van wie geloven dat zij weg kunnen komen met de verholen genocide welke de enig juiste benaming is voor het ongestoord produceren en verspreiden van allerlei vergiften met als bijwerking lafhartige zelfverrijking.

De plantages waarop kleurlingen, illegaal tewerkgesteld middenin een dichte damp van letale insecticiden met op de achtergrond de riante villa's van de grootgrondbezitters, doen denken aan de Amerikaanse burgeroorlog van honderdzestig jaar geleden welker hevige strijd meer dan een kwart miljoen doden waard bleek en evenveel gewonden: het was de strijd van racistische slavendrijvers in het Zuiden van de VS om door te kunnen gaan met de uitbuiting van negers waarvan sinds Columbus gedurende enkele eeuwen twaalf miljoen stuks met zeilschepen uit het Afrikaanse continent werden weggeroofd voor het slavenwerk tot de dood op de thee- en katoenplantages van de fortuinmakers in de Far West.

Kinderen zijn nog onmondig zoals oudjes niet meer mondig zijn en helaas blijken zij niet te kunnen rekenen op enige verdediging van wie wél mondig zijn maar die kennelijk geen tijd hebben om zich bezig te houden met de rechten van de zwakkeren omdat zij zich wensen te beijveren om zelf te kunnen blijven behoren bij de bende van de alsnog sterkeren die zij overigens terecht vrezen daar ook zij niet eeuwig jong blijven en sterk en rijk en wel in staat om zich te vrijwaren van het onrecht dat een vrucht is van een lafheid waaraan ook zijzelf participeren.

Angst is wat de massa bevangt en omturnt tot een instrument in handen van de vele duivels die deze planeet vergiftigen. Zo worden ook de angstigen uiteindelijk een soort van vergiften in de handen van de moordenaars wiens voorrechten zij verdedigen en dat doen zij met een ijver die doet denken aan de naarstigheid waarmee de onderdrukte burgers in Noord-Korea en in minder veraf gelegen dictaturen zich haasten om hun verdrukkers te bejubelen.

Edoch, het is allemaal toneel, precies zoals de dankbetuigingen van de oudjes in de zorginstellingen aan het adres van de politici die hun handjes komen schudden op de vooravond van de verkiezingen. Zij lachen groen: niet dank maar angst schuilt in de harten der verdrukten. Het is alleen wachten op het juiste moment en dan gebeurt wat ook gebeurde met de tsaren, met Ceaușescu en met de ontelbare al te vriendelijke angstzaaiers, ver van hier maar ook heel dichtbij, die massa's mensen in de tang houden, uitbuiten en tenslotte uitmoorden met allerlei vergiften.

Niet vooraleer de angst wijkt, zal het volk verrijzen.

(J.B., Pasen 2022)


16-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De afdaling ter helle


De afdaling ter helle

Op paaszaterdag, Stille Zaterdag, wandelt Christus, die dood is want nog moet verrijzen, door het voorgeborchte van de hel. Intussen kan Hij ook niet in de heilige hosties zijn en luiden in de ontelbare kerktorens over de hele wereld ook geen klokken. De goddelijke 'afdaling ter helle' is onderdeel van de geloofsbelijdenis van de katholieke kerk.

Dat er gesproken wordt over een afdaling, heeft te maken met het feit dat hellevaarders wezens zijn waar men op neerkijkt en in de middeleeuwse christelijke mythologie bevindt zich de hel ook beneden in het middelpunt van onze planeet, waar Alighieri Dante de duivel situeert als “de worm die knaagt aan 't hart der aarde”.

Het paradijs daarentegen bevindt zich in de lucht want naar de hemelvaarders kijkt men op. Aldus verschilt het hiernamaals in feite maar heel weinig van het hiernumaals: hier kijkt men op naar zijn 'meerderen', de hoger geplaatsten of de hoogwaardigheidsbekleders, wiens huis men niet kan betreden zonder eerst een hele reeks trappen te moeten doen en men kijkt neer op hun gevangenen, beneden in de kerkers, de vergeetputten waaruit geween opstijgt en geknars van tanden dat niet moet onderdoen voor dat uit de hel.

In de hemel zit men er fijn gekostumeerd bij in gewaden van zij, weldoorvoed, kalm en stralend mooi, badend in licht en luxe, zoals alhier in de zachte tronen binnenin hun warme kastelen, de rijkelui zetelen, de zogenaamde 'stars', 'vedetten', 'royals' en nog andersoortige kampioenen. In de hel loopt men naakt en rusteloos rond, mager, met verwarde haardos, schichtig om zich heen kijkend zoals het wild waarop gejaagd wordt door een fijn uitgedoste en tot de tanden toe bewapende elite welke op de prooien neerkijkt van op met goudbrokaat gedrapeerde steigerende witte paarden.

Maar zelfs een blinde kan het zien: dat katholieke wereldbeeld heeft met het christendom zoveel te maken als de Grootinquisiteur van Sevilla te maken heeft met Emmanuel - God onder ons. Zo arm als Christus is op aarde, zo rijk is Hij in de hemel en hetzelfde geldt voor wie Hem volgen: “de laatsten zullen de eersten zijn.” Alle op aarde verzamelde schatten zullen door mot en roest ontoonbaar worden.

De afdaling ter helle welke zou geschied zijn om de ongedoopten uit het voorgeborchte te bevrijden, is andermaal een sprookje dat de Waarheid moet verhullen zoals het ook die God verhult die met de Waarheid samenvalt. Herdenken wij de eigenlijke afdaling ter helle immers niet bij de geboorte van de Heer in dit mettendag steeds diepere tranendal?

(J.B., Stille Zaterdag, 2022)


15-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goede Vrijdag 2022
Goede Vrijdag 2022


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.W.O.III Een telefonisch gesprek met Omsk Van TogenbirgerW.O.III

Een telefonisch gesprek met Omsk Van Togenbirger

Er zit wat ruis op de lijn en nu en dan valt de klank weg maar uit het telefonisch gesprek dat we zeer onlangs nog hadden met Omsk Van Togenbirger kan zonder een zweem van twijfel worden besloten dat wij ons naar zijn zeggen geen illusies meer hoeven te maken over onze toekomst: als de coronajaren de mensheid ondergedompeld hebben in de dichte nevel van een dreigend totalitarisme, dan was dit slechts de rode loper voor de pikzwarte nacht die zijn intrede doet met een hemel gevuld met de vuurgloed van de avond gevolgd door het volledig ondergaan van de zon die altijd al het zinnebeeld was van de hoop.

OVT: Ja, neem er maar een screenshot van, zegt hij: het is waarschijnlijk mijn allerlaatste gebeiteld stukje, het is gehouwen uit een berk die hier zeer onlangs ter ziele ging: de olmen zijn zo goed als allemaal weg, de essen volgen, nu zijn de berken aan de beurt, ze zeggen dat het zwammen zijn en zijn dat niet de gieren van de plantenwereld? Ja, niet alleen de mensen en de dieren delen in de klappen nu de wereld niet alleen meer figuurlijk aan het vergaan is...

- En wat mag jouw kunstwerkje dan voorstellen, als ik dat mag vragen? Het lijkt wel een Amerikaanse voetbal...

OVT: Het stelt de honger voor, mijn beste...

– De honger!?

OVT: Heb je ooit honger moeten hebben in je leven? Ik was een kind toen er honger was maar moeder behoedde ons ervoor, zij spaarde zich het eten uit de mond voor haar kinderen en zelf woog ze nog amper dertig kilogram, ze leek wel uit een werkkamp te zijn weggevlucht...

– En wat heeft honger dan te maken met Amerikaans voetbal?

OVT: Dat ding beeldt geen voetbal uit, mijn beste, maar honger, zoals ik dus al zei. Kennelijk heb jij dus nooit honger gekend en er ook nooit horen over praten door mensen die eronder geleden hebben...

– Ik moet zeggen dat ik het niet snap.

OVT: Dat verwondert mij niet, mijn beste, en het is je vergeven. Er moet je dus uitgelegd worden wat dit werkje in feite duidelijk moest maken, het mist kennelijk zijn doel, ik heb derhalve nog fel onderschat wat men erover zegt.

- En dat is?

OVT: Dat men niet kan weten wat honger is als men er niet onder geleden heeft. Maar kijk eerst toch nog maar eens goed, misschien zie je alsnog wat het is...

- Wel... een houten... een klomp... een homp... is het misschien een brood?

OVT: Zie je wel dat je het weet!

- Tja... Honger, brood...

OVT: Wie honger hebben denken aan brood, nietwaar?

- Wellicht...

OVT: Mensen met honger stellen zich een brood voor, ze zien het in hun gedachten, klaar en duidelijk, clair et distincte, zo zou de grote Franse filosoof René Descartes zeggen. Maar ze kunnen er helaas niet van eten want het is slechts een gedachte, zie je?

– Ja, nu zie ik het...

OVT: Dit is niet slechts een gedachte, zie je: het is iets echt en het ziet er ook uit zoals een brood en als je honger had, zou je er zo naar grijpen. Helaas, het is van hout...

- Je denkt dus echt dat er honger komt?

OVT: De honger moet er niet meer komen, hij is er al: dagelijks sterven nog dertigduizend kinderen ingevolge honger. Maar je bedoelt natuurlijk of er hier en nu honger komt en ofschoon ik geen glazen bol heb, vrees ik dat wij om het heel zacht uit te drukken morgen niet langer brood in de vuilnisbakken zullen vinden.

- Geen brood meer in de vuilniszakken?

OVT: Inderdaad, en is dat eigenlijk geen mooi vooruitzicht?

- Geen verspilling meer... geen overvloed meer dus?

OVT: Niet alleen dat. Mijn inziens moet men echt gaan denken aan hongersnood. En dat wil zeggen dat mensen massaal ondervoed raken zodat zij ziek worden en echt in levensgevaar komen. Het gaat om een fundamentele behoefte die niet langer bevredigd zal worden, een fundamentele nood die niet langer gelenigd zal worden. Lees je soms strips?

- Soms, ja...

OVT: Dan weet je wat een gedachtenballonnentje is? Stel je dus voor, een tekening met daarop acht miljard mensen, allemaal met hetzelfde gedachtenballonnetje: een wolkje met daarin een simpel brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. De tekenaar zou misschien één reusachtige wolk tekenen boven die ontelbare hoofden met daarin één reusachtig brood. Maar getekende mensen met een getekend brood kunnen je nog altijd niet wijs maken wat honger is, ofschoon de tekenaar onderscheid maakt tussen tekeningen die échte mensen moeten voorstellen en een brood getekend in een wolk, dat de gedachte van een brood moet voorstellen. Zeg ik het zo correct?

- Denk ik wel, ja...

OVT: Om dat nog dichterbij te brengen, kun je dus maar beter een houten brood maken, zo creëer je de gedachte van de 'helaasheid', zo zou Dimitri Verhulst het zeker noemen, want het is er wel maar je kunt er niet in bijten. En het is mij nu ook duidelijk dat dit kunstwerk, als je het zo mocht noemen, pas tot zijn recht kan komen eenmaal de honger effectief heeft toegeslagen; je ziet het brood, je wilt er van bijten maar je doet dat niet omdat je weet: daar bijt ik mijn tanden op stuk. En is dat geen mooie uitdrukking?

- Je tanden stuk bijten op iets?

OVT: Inderdaad. Er is iets wat je niet wil, je verzet je daartegen uit alle macht maar dat wil niet alleen niet baten, het schaadt ook nog, het zorgt er immers op de koop toe voor dat je jezelf berooft van je eigenste middelen om ooit nog verzet te kunnen bieden.

- En is dat zo?

OVT: Reken maar. Dat mensen getekend zijn door het leed, wil zeggen dat zij kennis hebben gekregen van het bestaan van een absolute onmacht ingevolge de confrontatie met een niets ontziende macht. Die macht verbrijzelt de illusie van de wil omdat zij zich niets gelegen laat zijn aan zaken zoals recht en onrecht, terwijl het de rechtvaardigheidsgedachte is, ons geloof in het recht, welke onze wil voedt, of tenminste de illusie daarvan. En dat het gaat om illusie, daarvan overtuigt ons het leed van de honger, en uiteindelijk de dood die hij ten tonele voert. Niemand heeft daar verhaal tegen. Het gaat om een dimensie van het kwaad die men zo lang mogelijk tracht te verbergen maar waaraan uiteindelijk niemand ontkomt. Helaas. Het einde van de verspilling treedt pas op waar wij zelf worden verspild.

- Hemeltje...

OVT: Zeg dat wel. Maar het is nu nog niet zo ver voor u en voor mij, mijn beste: voor ons hier is het voorlopig alleen nog maar een dreiging. Een dreiging die heel dichtbij komt weliswaar maar, andermaal: het is nog altijd slechts een dreiging. De zon gaat onder, dat is waar; maar je weet toch ook wel dat primitieve volkeren niet zeker waren van een volgende zonsopgang tot de dag dat zij begrepen hoe de hemellichamen om elkander draaien.

- Je neemt dan toch niet alle hoop weg?

OVT: De hoop van Pasen zit in het wonder van het ei.

- Nu je het zegt: dat kunstwerkje lijkt wel een ei...

In koor: Een houten ei...

(J.B., Goede Vrijdag 2022)


12-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kerk en oorlog
kerk en oorlog11-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerk en oorlog
Kerk en oorlog

Kerk en oorlog


NB: De russisch-orthodoxe patriarch Kirill roept de Russen op zich in de oorlog achter Poetin te scharen en tijdens een recente misviering in Antwerpen verkondigde de katholieke bisschop Bonny aan de achtergebleven vrouwen en kinderen van de frontsoldaten dat er geen groter liefde bestaat dan zijn leven te geven voor zijn naasten.

Van patriarch Kirill is bekend dat hij een polshorloge bezit ter waarde van 30.000 dollar. Hij werd er in 2009 mee gefotografeerd en kwam in opspraak, waarna hij het juweel liet weghalen van de foto. Echter, in het glanzend tafelblad daaronder kon men het spiegelbeeld van het horloge nog goed zien. (Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/06/patriarch-kirill-zegt-sorry-voor-luxe-horloge-12283664-a387540 alsook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kirill_van_Moskou )

En ter gelegenheid van kerkelijke feestelijkheden in Rio de Janeiro (de Wereld Jongeren Dagen in 2013) berichtte de pers dat de paus die zichzelf noemde naar de arme heilige Franciscus van Assisi, het feest met 5 miljoen dollar sponsorde. (Zie: https://www.standaard.be/cnt/dmf20140104_00912865 )

De Nazoreeër had geen steen om het hoofd op te leggen maar katholieke pausen moeten kennelijk niet onderdoen voor Russische kerkvorsten. Zoals zij deden ten tijde van de Oostfronters, jagen ze ook nu, gewapend met de 'blijde boodschap', de jonge mensen de oorlog in.

(J.B., 11 april 2022)


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In aantocht: het tijdperk van de grote plunderingen?


In aantocht: het tijdperk van de grote plunderingen?

Wie vanochtend naar de lucht gekeken heeft, zal gezien hebben dat hij volledig beschreven was met aan elkaar evenwijdige dampstrepen van vliegtuigen, van West naar Oost, men kon er tientallen tellen: de oorlog is nog niet voorbij, hij breidt zienderogen uit.

Er wordt gezegd dat de Russische soldaten in de Oekraïne duchtig aan het plunderen zijn gegaan: eerst gingen zij tekeer in de warenhuizen omdat zij niet tijdig voorzien werden van proviand maar later verzamelden zij ook de bezittingen van de op de vlucht geslagen burgers om die dan naar hun vaak armlastige families in Rusland over te maken. Althans, zo wordt ons hier verteld.

Agenten in de weer voor hulpdiensten na ernstige verkeersongevallen getuigen dat het geen zeldzaamheid is wanneer toevallige passanten op de weg halt houden om de betrokken verkeersslachtoffers te bestelen in plaats van hen te helpen. In de nazitijd werden in het kader van Hitlers plannen voor meer 'Lebensraum' voor de ariërs, de lege huizen en de bezittingen van miljoenen gedeporteerde joden door de Duitsers prompt en voor een habbekrats verkocht; de Zwitserse banken waar naast de joodse kapitalen ook hun deels van omgesmolten tanden afkomstig goud geparkeerd stond, zwegen in alle talen. La Suisse lave plus blanc van sociologieprofessor Jean Ziegler laat overigens geen zweem van twijfel bestaan over de hypocrisie van het (Zwitserse) bankwezen: een advertentie van dit werk uit 1990 begint met de zin: “300 à 500 milliards de dollars, tel est le montant estimé des profits réalisés chaque année sur le marché mondial de la drogue. Principal receleur de l'argent de la mort: le système bancaire suisse, qui n'a pas son pareil pour accueillir et recycler les capitaux internationaux à l'abri des regards indiscrets." (1) En wanneer staten er alles aan doen om het minimuminkomen van hun burgers te waarborgen, geschiedt zulks niet uit menslievendheid doch om de sociale vrede te kunnen blijven handhaven welke onontbeerlijk is voor het behouden van de regeringsmacht. En dit zijn geen verhaaltjes.

De vrees voor plunderingen is derhalve alles behalve ongegrond en de massapychologie heeft er een flinke kluif aan: eenmaal het plunderen begonnen, breidt het zich uit zoals een vuur en grijpt het alles vernietigend om zich heen, waarbij niet alleen het privaatbezit eraan gaat maar ook en vooral het fatsoen, de moraal, de normen en de wetten totdat alleen nog de wet van de jungle rest.

Plunderingen gedijen bij de gratie van politieke en sociale instabiliteit welke nu in Europa voet aan wal zet ingevolge een polarisering die volgens de evenwel omstreden historicus Ernst Nolte (1923-2016) hier altijd al van de partij is geweest: Europa blijkt immer verdeeld in een fascistisch en een marxistisch segment, extreemrechts vecht met extreemlinks, het liberalisme wedijvert met het socialisme, het nationalisme met het internationalisme. Twee tegengestelde ideologieën die echter met eenzelfde drastisch geweld tegen elkaar tekeer gaan. (2) Hoe dan ook blijkt zich de wereld verdeeld te hebben in twee kampen die in zekere zin tot de genoemde polen terug te voeren zijn en die zich ter gelegenheid van de Russische inval in de Oekraïne in het Europa van vandaag opnieuw duidelijker lijken af te tekenen. Alleen het ingrediënt honger ontbreekt nog om de chaos in te zetten.

De genoemde tweedeling is uiteraard al te simplistisch en daarom vrijwel onwerkbaar: tussen de uitersten van zwart en wit spreidt zich een brede zone uit met alle denkbare grijstinten. Dat de op til zijnde polarisering wel enigszins inpasbaar lijkt in de genoemde ideologische tweedeling, vormt daarom ook een niet gering gevaar. Er dreigt een wij-zij-tegenstelling te ontstaan en dat betekent allerminst vrede. Het aan bod brengen van alle mogelijke grijstinten is een zaak van levensbelang geworden.

Zoals dat ook het geval was onder meer bij de gebeurtenissen ten tijde van het Derde Rijk (overigens ook in het katholieke Vlaanderen) alsook daarna, maar bijvoorbeeld evenzeer in het Italië van Benito Mussolini en in Spanje onder de dictatuur van Franco, blijken fascistische dictators ook vandaag onverdroten hun meestal achterbakse samenwerking voort te zetten met kerken die daar dan ook duchtig garen kunnen bij spinnen. Vandaag roepen leiders uit de orthodoxe kerk de gelovigen op om zich te scharen achter de Russische leider Poetin (3) en sinds geruime tijd worden gelijkaardige samenzweringen (maar dan met de katholieke kerkvorsten) bekokstoofd in Hongarije en in Polen. De zondebokken zijn (hoe kan het ook anders) kennelijk weer dezelfde als ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de door de clerus opgestookte volkshaat heeft aldus andermaal een religieus gezicht: de oorlog als hoogste uiting van naastenliefde moet gevoerd worden tegen de ketters, zijnde de vrouwen die uit werken gaan en pleiten voor abortus, de homo's, de vreemdelingen en alle onproductieven, te beginnen bij de bejaarden wiens aantal overigens reeds fel werd teruggedrongen tijdens de recente genocidepoging welke doorging onder het mom van een reddingsactie: het pandemie-fascisme...

(J.B., 11 april 2022)

Verwijzingen:

(1) Jean Ziegler, La Suisse lave plus blanc, Editions Seuil, Paris 1990.

(2) Ernst Nolte in: “Rückblick und Rechenschaft nach vier Jahrzehnten. Vom “Faschismus in seiner Epoche” bis zur “Historischen Existenz”": "“Faschismus ist Antimarxismus, der den Gegner durch die Ausbildung einer radikal entgegengesetzten und doch benachbarten Ideologie und die Anwendung von nahezu identischen und doch charakteristisch umgeprägten Methoden zu vernichten trachtet, stets aber im undurchbrechbaren Rahmen nationaler Selbstbehauptung und Autonomie” (Zie: https://web.archive.org/web/20100506140957/http://www.ernst-nolte.de/Ruckblick_und_Rechenschaft/Ruckblick_und_Rechenschaft1/ruckblick_und_rechenschaft1.html ).

(3) https://www.hln.be/buitenland/hoofd-van-russisch-orthodoxe-kerk-roept-russen-op-om-zich-te-verenigen-rond-leiderschap~ab4c80e7/


10-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/the-dr-hotze-report-dr-steve-hotze-ft-dr-geert-vanden-bossche


 https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/the-dr-hotze-report-dr-steve-hotze-ft-dr-geert-vanden-bossche 
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/
06-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem van lichaam en ziel - Aflevering 3: Pasen

Het probleem van lichaam en ziel

Aflevering 3: Pasen

De kaars offert zich aan de vlam. De wassen kaars offert zich aan de ongrijpbare vlam. De stoffelijke kaars offert zich aan de onstoffelijke vlam. De individuele stoffelijke kaars offert zich aan het universele vuur van haar vlam. Het vuur transformeert de was van de kaars in roet en rook maar ook in de warmte die leven schenkt. De kaars wordt kleiner, de hoeveelheid warmte neemt toe. De kaars raakt opgebrand, in haar warmte wassen bloemen, geen wassen bloemen doch levende want groeiende. Activiteit transformeert stof tot geest. Het lichaam wordt ouder en takelt af, de geest die eraan ontspruit wordt jonger en leniger en komt steeds dichter bij de grote 'moedergeest' en nadert de Waarheid.

Er is geen betere bestemming denkbaar voor de was van de kaars dan op te branden voor het vuur dat heilig is omdat het heiligt, omdat het heel maakt, omdat het wat dood is, geneest en het geneest het dode in die mate dat het levend wordt en zo dankt alle leven zichzelf aan de zon. Op hun beurt zijn de levende lichamen de kaarsen die pas in de activiteit van hun branden de ware bestemming vinden: het vuur nestelt zich in hun schoot en doet daar het leven branden, brengt het tot volle bloei en doet de geest daaruit ontvonken. Zo dragen de lichamen de geest door de wereld en zij ontsteken op hun beurt vele anderen, zodat wat eerst van dode was was, in een levend lichaam wordt veranderd; zodat wat eerst koud was, warm wordt; zodat wat eerst verzonken was in diepe slaap en onbewust, tot bewegen komt, tot lopen, tot dansen, tot spreken, tot zingen.

Het zingen van het vuur zindert doorheen de ganse kosmos en probeert hem te verlichten, ontelbare zonnen houden het vuur al licht schenkend vast en broeden met engelengeduld de eieren van de geest uit. Het ei vindt geen betere bestemming dan door het kuiken verorberd te worden, de schaal wordt open gepikt en afgeworpen, het kuiken wordt vogel, krijgt vleugels en verheft zich met het allermooiste gezang dat ooit op aarde werd gehoord tot in de hoogste sferen om daar geheel onttrokken aan de zwaarte van de stof, met het onverhoopte wonder van het vliegen hulde te brengen aan de geest van het vuur, dat de levenschenkende warmte blijkt maar meteen ook het geestrijke licht dat zichtbaar maakt wat is.

Wie vervuld van geest ten slotte goed hebben leren kijken, moeten het op den duur ook zien: dat er geen einde te bespeuren valt aan wat eenmaal is opgeklommen uit de diepten van de kosmos die wij voor duisternis hielden tot op de dag dat wij ontdekten dat wat wij eerst voor graven hielden, schatkamers zijn. Zoals wij nu ook weten dat in de diepst verborgen kloven van de oceaan, onderzeese vulkanische vonken het leven doen ontstaan. Dit eindeloos zichzelf overtreffende zijn - stof, door vuur verbrand tot warmte, leven, geest en dan nog een eindeloze serie van steeds hogere vormen waarvan alleen de kunst een idee kon geven - is misschien wel datgene wat met Pasen wordt gevierd.

(J.B., 6 april 2022)
05-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem van lichaam en ziel Aflevering 2: Conditionering, determinisme en vrijheid


Het probleem van lichaam en ziel

Aflevering 2: Conditionering, determinisme en vrijheid

Reductionisme, dat is de basis van de menigvuldige misvattingen over de relatie tussen lichaam en geest waarvan het materialisme en het idealisme de meest bekende zijn. Ook de moderne werkelijkheidsopvatting van het zogenaamde microreductionisme is daarmee verwant en het grote drama is dat deze aanvankelijk louter positief wetenschappelijke opvatting in bij uitstek de moderne fysica ook in het werkelijkheidsbeeld als zodanig is naar binnen gesluisd zodat dit werkelijkheidsbeeld in wezen geperverteerd is: wijsgeren die deze benaming eigenlijk niet verdienen, hebben geheel arbitrair gesteld dat de grond van de werkelijkheid als zodanig bestaat uit de aannames die een zekere fysica funderen, terwijl de fysica zich sowieso welbewust beperkt tot de stoffelijke werkelijkheid. Alleen al het bestaan van betekenisvolle zinnen, kunst en humaniteit zetten elk reductionistisch filosofisch gedrocht te kijk als een van de schromelijkste aberraties uit dit tijdperk van verblinding, leugen en bedrog. Een exponent daarvan vindt men in de 'filosofische' meningen van Daniël Dennett en zijn volgelingen alsook in de 'ethiek' van figuren zoals Peter Singer en andere aanhangers van het sentiëntisme.

De kern van het reductionisme is in wezen de-subjectivering: men doet daarbij alsof er een werkelijkheid op zichzelf bestaat, dit wil zeggen, zonder dat er subjecten hoeven te zijn die daarvan deel uitmaken en voor wie deze werkelijkheid betekenis heeft. Zo zou men er dan vanuit gaan dat een hamer op zich kon bestaan, dus zonder gebruiker. Of een Nederlandse zin, zonder een mens die deze zin uitspreekt of begrijpt. Of een ganse kosmos... zonder bewustzijn. Het is bijna niet te vatten hoe aanhangers van het reductionisme niet blijken in te zien dat de dingen samenvallen met hun betekenis, die eigenlijk hun 'geest' is, terwijl hun materiëel-energetische component slechts hun drager is of dus hun 'lichaam', zoals ook het woordbeeld of de klank het lichaam is van een woord, waarvan de betekenis, die in een heel andere wereld bestaat dan de energetisch-materiële, zijn geest is. Het is dan uiteraard de geest die de woorden voortbrengt teneinde bijvoorbeeld iets betekenisvols te kunnen mededelen aan een ander, die weliswaar aanvankelijk alleen maar geluiden waarneemt met het gehoorzintuig maar die deze klanken dan terug omzet in de daaraan toegekende betekenissen welke zij voor iedereen die van het taalgebied in kwestie deel uitmaakt, behouden dankzij het principe van de trouw of het zich onderwerpen aan eens gemaakte afspraken.

De neiging tot reductionisme kan nu nergens anders zijn oorsprong vinden dan in de drang om te heersen: zoals een dictator zijn onderdanen wil herleiden tot een massa van allemaal dezelfde individuen teneinde hen te kunnen manipuleren en hen te kunnen inzetten als een aan hem gehoorzaam instrument, zo ook wil men de werkelijkheid reduceren tot een constructie bestaande uit zogenaamde 'elementaire bouwstenen'. Wat een vergissing is, zoals reeds Augustinus van Hippo (354-430) opmerkte, alleen al omdat de werkelijke dingen helemaal niet geconstrueerd zijn: dat lijkt alleen maar zo omdat wij kijken met de bril van de ingenieur die met stenen een huis bouwt en die met bomen een bos fabriceert, terwijl stenen noch bomen maaksels zijn, trouwens evenmin als de mensen waaruit dictators gehoorzame massa's pogen te maken. Het is zonde om mensen te herleiden tot bouwstenen van een massa omdat deze reductie een feitelijke genocide vooronderstelt.

Het fabriceren van gehoorzame massa's uit mensen is pas mogelijk nadat die mensen eerst ontmenselijkt werden om daarna dienst te kunnen doen als de manipuleerbare grondstof, de lege hulzen waaruit de dictator zijn manipuleerbare massa construeert. Ofschoon het er alle schijn van heeft dat een massa is opgebouwd uit mensen, is dat allerminst het geval en daarom ook overstijgt de massa allerminst de mensen waaruit een dictator haar lijkt te construeren: de massa is een fabricaat uit ontmenselijkte mensen, zoals de inhoud van een beenhouwerij bestaat uit eerst gedode dieren. En zoals mensen onvergelijkbaar veel meer zijn dan de massa (die uit mensen lijkt te zijn geconstrueerd terwijl dat niet het geval is omdat het om ontmenselijkte individuen gaat), zo ook overtreffen cultuurproducten zoals kasten en huizen geenszins de levende bomen waaruit ze zijn gemaakt omdat zij gefabriceerd worden uit afgezaagde, dode bomen. Evenzo overtreft de cultuur zelf nimmer de natuur waarop dit menselijk maaksel vegeteert en zo bijvoorbeeld is het ook de grootste frustratie van elke kunstenaar te moeten beseffen dat zijn werk de natuurlijke schoonheid nooit kan evenaren: aan de schepping kan hij op de keper helemaal niets toevoegen, in het beste geval kan hij er slechts naar verwijzen.

Bij het bruikbaar maken van mensen voor de vorming van een massa die zijn gehoorzaam instrument moet zijn, dient een dictator vooreerst de vrijheid of de vrije wil aan de te onderwerpen individuen te ontnemen. In het communisme gebeurt dat vanuit een ideologie die stoelt op mechanismen van conditionering verbonden met de theorie van de Russische psycholoog Ivan Setsjenov (1829-1905), evenwel toegeschreven aan diens volgeling, de allerminst communistisch gezinde Russische fysioloog Ivan Pavlov (1849-1936), die voor zijn spreekwoordelijke hond(en) in Sint-Petersburg een standbeeld liet oprichten. De Amerikaanse psycholoog Burrhus Skinner (1904-1990) ontwikkelde een op conditionering gebaseerde gedragstheorie, het (radicaal) behaviorisme. In het filosofisch behaviorisme wordt ook het denken (dat als een vorm van gedrag wordt gezien) als volledig geconditioneerd beschouwd, wat uiteraard bijzonder reductionistisch is. Wie deze opvattingen zijn toegedaan, blijken niet in te zien dat het determinisme (van de dode stof en van de geconditioneerde levensfuncties) niet alleen feitelijk is maar tevens een conditio sine qua non voor de mogelijkheid van de vrije wil, zodat de twee elkaar allerminst uitsluiten: vrijheid vergt anticipatie en anticiperen is pas mogelijk als men kan inschatten wat te gebeuren staat, waartoe deterministische wetten een absolute voorwaarde zijn.

(J.B., 5 april 2022)
01-04-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem van lichaam en ziel: Monisme, dualisme en infinitisme, of: alles is in superpositie, niets bestaat echt én alles bestaat echt

Het probleem van lichaam en ziel: Monisme, dualisme en infinitisme, of: alles is in superpositie, niets bestaat echt én alles bestaat echt

Wie een heel klein beetje vertrouwd is met elementaire meetkunde en algebra, zal op de hoogte zijn van het probleem van de incommensurabiliteit (of de onvergelijkbaarheid) van een lijnstuk met een cirkelomtrek (of van rechten met krommen in het algemeen) waarvan het getal π bij manier van spreken het 'levend bewijs' is: π is een nimmer te schrijven getal dat ontstaat wanneer men probeert om de verhouding uit te drukken tussen de omtrek en de diameter van een cirkel. De twee bestaan namelijk elk in een andere wereld omdat zij elk een eigen 'Adam', een eigen vertrekpunt, een eigen eenheidslengte hebben: de eenheidslengte van een lijnstuk is een lijnstuk, die van een cirkel is een cirkel.

Neemt men een gegeven cirkelomtrek als lengte-eenheid, dan kan men (door de diameter van de cirkel te vermenigvuldigen) moeiteloos exact een tweede cirkel tekenen waarvan de omtrek een veelvoud is van de eerste maar vergelijkt men een cirkel met een lijnstuk dan loopt dit altijd fout. Als men vooraf een lijnstuk als eenheidsmaat stelt, dan kan men daaruit nooit een perfecte afmeting verkrijgen voor de cirkelomtrek die men op grond daarvan vormt. Vertrekt men daarentegen van een gegeven cirkelomtrek waarvan men aanneemt dat hij een eenheidslengte heeft, dan kan men wel cirkels construeren waarvan de omtrek een perfect veelvoud van de eerste gegeven cirkel zijn maar nooit zal men dan de diameter in een reëel bestaand getal kunnen uitdrukken. Rechten en cirkels bevinden zich elk in een eigen wereld omdat zij elk een eigen oorsprong hebben, namelijk een eigen eenheidslengte en die twee werelden zijn nimmer perfect te overbruggen, wat wil zeggen dat er geen derde wereld bestaat waarin die twee ook écht (dit wil zeggen: als reële getallen) bestaan.

Maar wat het geval is in de 'eenvoudige' wereld van de wiskunde, zal uiteraard ook het geval zijn in de werelden buiten de wiskundige en zo kan met zekerheid worden gesteld dat lichaam en geest onverenigbaar zijn of onvergelijkbaar omdat zij elk vanuit andere, eigen beginselen vertrekken: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.” (Joh. 3:6). Meteen wordt ook duidelijk dat het vermenigvuldigen van het aantal werelden of dus het zoeken naar een wereld die een zo groot mogelijk aantal verschillende werelden bevat, alleen maar kan resulteren in een wereld waarin helemaal niets meer echt of onecht is, een wereld waarin alles zweeft en waarin de dingen nu eens echt zijn, dan weer minder echt, naar gelang onze voortdurend veranderende positie die wij daar tegenover innemen. En omdat deze beschrijving van onze dagelijkse werkelijkheid spontaan doet denken aan de manier waarop de kwantumwereld wordt voorgesteld, zou men kunnen vermoeden dat die beschrijving toch niet helemaal fout kan zijn.

Appelen kunnen niet vergeleken worden met citroenen en dat betekent dat men het wel vanzelfsprekend kan vinden om uit een mand appelen de grootste te kiezen maar van zodra men moet kiezen tussen appelen en citroenen, is de grootte niet langer het enige criterium en wordt het heel moeilijk om de twee te vergelijken. Geld zou hier een oplossing kunnen brengen wanneer het ook mogelijk was om alles volledig uit te drukken in zijn prijs of in zijn marktwaarde maar omdat dit niet het geval is, worden daar waar men uitgaat van het tegendeel, essentiële zaken over het hoofd gezien. Zo zijn mensen niet herleidbaar tot een prijs, al neigt men er wel toe om dat te gaan geloven waar mensen hun arbeid(stijd) verkopen. Echter, omdat zij dit niet uit vrije wil doen doch uit noodzaak ingevolge een mechanisme van chantage inherent aan de kapitalistische economie (het inlossen van basisbehoeften vergt geld dat op zijn beurt levenstijd opeist). De begane fout is dramatisch en zij treedt ook op waar lichaam en geest onderling worden vergeleken.

Sommigen drukken geest uit in termen van materie ofwel andersom. Men gelooft bijvoorbeeld dat de geest, of dan toch het geheugen, met de hersenen samenvalt, of dan toch met de werking van de hersenen. Anderen geloven dat alle dingen, en dus ook de materie en de hersenen, eerst binnen de geest bestaan als idee. Maar zoals dat ook het geval is waar men op de hoger aangegeven wijze lijnstukken met cirkels vergelijkt, kan men materie en geest ook beschouwen als zaken met een eigen, andere oorsprong. Alleen is het zo dat er in de totaliteit van de werkelijkheid niet twee (onderling onvergelijkbare) werkelijkheden bestaan doch een ontelbaar aantal. Waarbij zoals gezegd niets op een correcte manier kan uitgedrukt worden in termen van iets anders: alles is ofwel onecht ofwel echt ofwel iets tussen die twee, naar gelang de (constant veranderende) positie waarin men zichzelf bevindt en waarin zich alle andere dingen bevinden. Alles zweeft.

(J.B., 1 april 2022).
30-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlogspropaganda


Oorlogspropaganda

Het woord 'propaganda' betekent 'voortplanting' en werd voor het eerst gebruikt in 1622 toen het Vaticaan de Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Heilige Congregatie voor de Voorplanting van het Geloof) stichtte. (1) Propaganda heeft te maken met ledenwerving middels eenzijdige of verzonnen informatie. (2) Van eenzijdigheid is algauw sprake van zodra kritiek en oppositie ontbreken of verboden worden, wat herinnert aan de 'corona-commissie' welke via de media het volk voorhield om 'enkel te luisteren naar het officiële nieuws' (3) zodat onder meer dit facet van de pandemie niet alleen direct verwees naar de Denkpolitie in de dystopie uit 1984 van George Orwell maar evengoed deed denken aan oorlogspropaganda zonder meer. De 'newspeak' onder Big Brother weert alle meningen die niet afkomstig zijn van 'de Partij' want die zijn 'misdenk' of 'crimethink'. Zoals Michel Foucault het zegt, moet verborgen blijven waar de macht vandaan komt. Het is puur zelfbedrog als wij alleen het officiële nieuws beluisteren en denken dat democratie bestaan kan zonder onafhankelijkheid, inspraak van het volk, buitenstaanders en kritiek. Blinde gehoorzaamheid aan leiders zoals in de beruchte uitvlucht 'Befehl ist Befehl' ontslaat ons immers niet van onze plichten jegens onze medemensen en jegens de waarheid als zodanig. De ijver waarmee mensen een complot dat tegen hen gesmeed wordt, ontkennen, is recht evenredig met de angst voor het besef van de onherbergzaamheid van deze wereld. (4) Het moedwillig verketteren in België van geleerden zoals dr. Geert Vanden Bossche omwille van diens inmiddels bewaarheide waarschuwing dat massavaccinatie tijdens de pandemie onafwendbaar leidt tot een uitbarsting van mutaties van het betrokken virus en de arrestatie in Nederland van Wim Engel en andere gewetensvolle activisten die in het vuur van de waanzin van de technocraten een lans breken ter verdediging van onder meer de kinderrechten, onderstrepen de ernst van de toestand die onafwendbaar uitdraait op een wereldoorlog die zichzelf nog altijd niet in de ogen durft te kijken.

Propaganda is indoctrinatie (een vorm van manipulatie, eigen aan totalitaire regimes) waarvan vroeger radio en vandaag ook televisie de uitgelezen instrumenten zijn omdat zij de communicatie in slechts één enkele richting dulden - het hoofdkenmerk van het bevel - terwijl het internet dat principieel vrije mededeling van mening en dialoog toelaat, geschuwd wordt sinds het enkele jaren geleden de opstand in de Noord-Afrikaanse dictaturen faciliteerde en om die reden worden momenteel vrije zenders alsook bloggers massaal de mond gesnoerd terwijl onder oneigenlijke voorwendsels ook fysieke samenscholingen verboden worden en door verregaande controle onmogelijk gemaakt wat, Heinrich Heine indachtig, een gewis voorteken is van fysiek geweld, repressie en uiteindelijk ook mobilisering van de massa tot oorlog.

Manipulatie en indoctrinatie worden nog versterkt door een eenheidsdenken dat massa's in één welbepaalde richting dwingt. Terwijl tot voor kort de waarde van de dingen en ook die van de mensen quasi louter in economische termen werd uitgedrukt, geldt ingevolge het feit dat het verlengstuk van de economie de oorlog is, dat de op christelijke leest geschoeide morele vanzelfsprekendheden van weleer stelselmatig het onderspit delven ten voordele van het botte recht van de sterkste, het geweld en de terreur waarmee de onwaarden van de nieuwe normen aan de massa worden opgelegd. Propaganda of geweld middels ideeën is daartoe het uitgelezen middel.

Wie zich middenin een oorlog bevinden, verliezen alras de afstandelijkheid die wel wordt aan de dag gelegd met betrekking tot voorbije oorlogen en conflicten in afgelegen gebieden; men denkt er dan niet aan om de informatie die van het eigen regime afkomstig is, met argusogen te bekijken omdat de persoonlijke betrokkenheid partijdig maakt. Toch is het een onbetwistbaar feit dat in tijden van oorlog, navenante oorlogspropaganda altijd van de partij is. Het is daarbij een quasie onuitgesproken realiteit dat tijdens het zich vormen van de elkaar te bestrijden kampen, alle betrokkenen in feite lijden aan een zekere verdwazing welke hen belet om zich te keren tegen de zich naar voren werkende formaties, ook wanneer zij aanvankelijk niet geneigd waren om diegenen als hun vijand te aanzien die uiteindelijk als dusdanig uit de bus komen. Er bestaat derhalve een toestand van onbeslistheid welke aan de betrokkenen verbiedt om openlijk een persoonlijke keuze te maken vooraleer die door de heersende machthebbers werd bepaald en dus in feite afgedwongen. Door eigen winzucht geneigd om de kant van de sterkste te kiezen, moet men immers nog het ogenblik afwachten waarop zich na de onvoorspelbare formatie van de strijdende partijen de sterkste als zodanig heeft geprofileerd. Uitgerekend gedurende dat vormingsproces van de verschillende partijen speelt propaganda haar hoofdrol en per definitie is zij dan allerminst objectieve informatie doch leugen en bedrog welke zich als objectieve informatie wil doen overkomen. Deze 'kunst van het liegen' beperkt zich niet tot de gekende retorica: omdat zij massa's moet overtuigen, neemt zij allerminst haar toevlucht tot de rede en neemt zij evenwel onder de mom van redelijkheid haar toevlucht tot opzettelijke leugens, dreiging en terreur met het grofste geweld.

(J.B., 30 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Congregatie_voor_de_Evangelisatie_van_de_Volkeren

(2) https://nl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(communicatie)

(3) In de televisionele corona-update van 21 maart 2020 gebood de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum Yves Stevens letterlijk: "Volg eerst en vooral enkel het officiële nieuws op. Ga niet verder op geruchten, vals nieuws, enzovoort, enzovoort. Dat kan alleen maar onzekerheid veroorzaken." Alsof er iets was dat meer onzekerheid kon zaaien dan het verbod op vrije mening, want dat is het verbod op kritische bedenkingen en het stellen van vragen. En meteen voegde hij daar aan toe dat een speciaal opgeleid team psychosociale steun zal verlenen aan burgers die met onzekerheden zouden kampen.

(4) Zie ook: Panopticum Corona, p. 764.
28-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oorlog, terreur, vrijheid en liefde

Oorlog, terreur, vrijheid en liefde

In Antisemitism, het eerste deel van haar werk The Origins of Totalitarianism, onderstreept Hannah Arendt met betrekking tot terreur het cruciale kenmerk: terreur maakt slachtoffers naar volstrekte willekeur. Terreur, aldus Hannah Arendt, dient niet om uit te roeien of om bang te maken maar om te heersen over een gehoorzame massa. (1) Met terreur wordt een ideologie opgelegd. (2)

Bij terreur is iedereen potentieel slachtoffer, niemand is nog veilig want schuld en onschuld spelen helemaal geen rol meer. Bij terreur kan de veiligheid zelf door niemand nog worden verzekerd, er heerst dan een totale onwetendheid over de toekomst, er zijn niet langer mogelijkheden tot voorzichtigheid of tot preventie, wat eigenlijk betekent dat ook de vrijheid opgeheven werd omdat vrijheid pas mogelijk is waar men ook in staat is om te anticiperen op de gevolgen van zijn daden. Terreur is een voortdurende dreiging en eigen aan de dreiging is dat de genoemde onwetendheid haar blinde geweld nog vermenigvuldigt: waar bombardementen dreigen, moet men dag en nacht op zijn hoede zijn. Effectieve belastingencontrole zal minder dan één percent van de burgers treffen maar een dreiging van forse boetes maakt dat door de band iedereen altijd keurig zijn taksen betaalt. De onwetendheid omtrent het feit of men zelf gecontroleerd zal worden, vermenigvuldigt de impact van het systeem. Onwetendheid voedt de jacht op zekerheid waaraan verzekeringsmakelaars hun rijkdom danken maar die bij terreur fataal buiten bereik blijft, terwijl niets meer zenuwslopend is dan te leven in onzekerheid. “Cancer, quand c' est?”, zo vertolkt Stromae die onmacht omtrent gezondheid en zij is hetzelfde euvel dat wie achterblijven treft na de verdwijning van hun naasten en ook alle betrokkenen bij het oorlogsfront. Oorlog is terreur.

Wie naar het front moeten, worden geterroriseerd: enerzijds door hun aanvallers maar anderzijds ook en vooral door hun eigen oversten, namelijk waar die geen betere uitkomst zien dan geweld met geweld te beantwoorden. Voor wie opgeroepen worden ten oorlog, rest slechts de keuze tussen het heldendom en de lafheid, waarbij de beide uiteindelijk de dood tot gevolg hebben: in het geval van het heldendom is dat de fysieke dood terwijl wie zich door (al dan niet reële) lafhartigheid van de eigen ziel benemen, zichzelf overleven, wat nog erger is dan de fysieke dood omdat zij voor de rest van hun dagen, de (al dan niet vermeende) dood van hun mens-zijn bewust moeten beleven.

Het heldendom is bovendien maar al te dikwijls bijzonder verraderlijk verbonden met de onwetendheid, met de roekeloosheid, met het zelfbedrog en uiteindelijk met het bedrog tout-court (van bij uitstek de blikken medailles en de betonnen standbeelden). Helden delen in een onwetendheid waar zij klakkeloos geloven wat hun sluwe oversten hen opleggen vanuit hun veilige schuilkelders, namelijk dat zij in de oorlog sneuvelend een heilige plicht vervullen jegens vrouw en kind en de kerk giet nog heilige olie op dit vuur met de uitleg dat dit “geven van zijn leven voor zijn naaste” getuigt van de allerhoogste liefde. Edoch, dat niet naastenliefde doch sociale druk en derhalve de vrees voor verbanning uit de maatschappij hier de eigenlijke drijfveer is, begint pas te dagen als uit lange tijd geheim gehouden documenten blijkt dat in de reddingssloepen bij de ramp van de Titanic uitsluitend volwassen mannen zaten en dat de eersteklassers, onder wie tal van leidinggevende figuren, de hekkens van de compartimenten van de lager geklasseerden op het schip, haastig afsloten toen duidelijk werd dat The Unsinkable water maakte. Van naastenliefde was ook nauwelijks sprake ter gelegenheid van het experiment van Millgram, dat daarentegen de gehoorzaamheid aan bevelhebbers en derhalve de zorg voor het eigen hachje (ten koste van andermans leven) als de ware drijfveer voor de beslissingen van het gros der mensen aan het licht bracht.

In zijn Alzo sprak Zarathoestra schrijft Friedrich Nietzsche: “Met bloed schreven zij tekenen op de weg, die zij gegaan waren; en hun dwaasheid leerde, dat men met bloed de waarheid bewijst. Doch bloed is de slechtste getuige der waarheid; bloed vergiftigt de zuiverste leer nog tot waan en tot haat der harten”. (3)

Oordeel derhalve zelf: zijn helden dan te vinden onder hen die er gewapenderhand en zodoende welbewust op uit zijn om anderen te doden - die overigens eveneens hun heilige plicht vervullen jegens vrouw en kind - of vindt men hen veeleer onder wie hun leven aan hun naasten schenken door het te transformeren in (vaak ondergewaardeerd) werk ten bate van het leven van wie zij liefhebben?

(J.B., 28 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, Pinguin Classics 2017 (1951), pag. 7: “A fundamental difference between modern dictatorships and all other tyrannies of the past is that terror is no longer used as a means to exterminate and frighten opponents, but as an instrument to rule masses of people who are perfectly obedient.”

(2) Ib., pp. 7-8: “In order to establish a totalitarian regime, terror must be presented as an instrument for carrying out a specific ideology (...)”.

(3) Friedrich Wilhelm Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand, in een vertaling van P. Endt en H. Marsman, Wereldbibliotheek bv., Amsterdam, 2021, pag. 82. (Oorspronkelijk: Nietzsche, F.W. (1892), Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, 1883-1885, 1. vollständige Ausgabe aller Teile. p. 624 [Zweiter Teil, Von den Priestern]: "Blutzeichen schriebern sie auf den Weg, den sie gingen, und ihre Torheit lehrte, daß man mit Blut die Wahrheit beweise. Aber Blut ist die schlechteste Zeuge det Wahrheit; Blut vergiftet die reinste Lehre noch zu Wahn und Haß der Herzen".)
26-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.“DE ARRESTATIE”

De geschiedenis herhaalt zich:

“DE ARRESTATIE”

Het eerste hoofdstuk van

De Goelag Archipel

door

Aleksandr Solzjenitsyn

Dansleraar

Willem Engel

opgepakt

door de politie

in het vrije blije Nederland

op beschuldiging van 'opruiing'!


25-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De graanschuur van de wereld: arena van twee totalitaire grootmachten


De graanschuur van de wereld: arena van twee totalitaire grootmachten

Vandaag weten we dat dissidenten of mensen die niet langer bereid zijn om de leugens en de misdaden van het (totalitaire) regime te beamen en die zich (geweldloos) verzetten, hetzij als criminelen, hetzij als krankzinnigen werden weggezet, als ze niet al massaal werden vermoord, zowel in de voormalige Sovjet-Unie (denk aan het Serbski-instituut in Moskou waar dissidenten gediagnostiseerd als schizofrenen werden ondergebracht) als in Nazi-Duitsland. Het prijskaartje voor het ophouden van de schijnwereld die een totalitaire beweging aan het volk voorspiegelt, bestaat in de liquidatie van wie die leugens verwerpen en deze getuigen van de waarheid zijn dan de tegenstanders van het regime, de zogenaamde dissidenten. En dat is vandaag niet anders: de Russische dictatuur wordt aan de kaak gesteld door Navalny en hetzelfde gebeurt in regimes die terwijl zij aan de macht zijn uiteraard doorgaan voor normale democratieën en zo belandde onder meer Julian Assange in de vergeetput alsook de versnippering van Khashoggi en zoals we zopas vernamen godbetert in het hypocriete Nederland nu ook Wim Engel. En zoals Heinrich Heine wist, worden grote zuiveringen en liquidaties op den duur onvermijdelijk. Opzettelijk wordt verwarring geschapen met een onoverzichtelijk ingewikkelde bureaucratie teneinde in de totalitaire dictatuur te allen tijde willekeur mogelijk te maken, want "(...) hoe zichtbaarder de regeringsinstanties, hoe minder macht ze dragen, en hoe minder van het bestaan van een institutie bekend is, hoe machtiger ze uiteindelijk zal blijken te zijn. De werkelijke macht begint waar de geheimhouding begint." (1)

Bij het uitbreken van W.O. II begon de radicalisering en werden soldaten verplicht tot deelname aan massamoorden en deportaties zoals "de uitroeiing van het Poolse en Oekraïense volk, de uitroeiing van honderdzeventig miljoen Russen (zoals in één plan vermeld), van de intelligentsia van West-Europa, zoals het Nederlandse volk en de volken van de Elzas en Lotharingen, evenals van al die Duitsers die gediskwalificeerd zouden worden door de prospectieve rijksgezondheidsverklaring of door de geplande 'wet op de gemeenschapsvreemden' (...)" bij de nazi's en bij de bolsjevisten het vijfjarenplan van 1929 "waarin alle logische regels en economische principes op hun kop werden gezet." (2)

Totalitaire heersers zien zichzelf niet als leiders van een volk (zoals ze dat aan het volk voorlogen) maar zij ambiëren een "internationale beweging, op weg naar de verovering van de wereld." (3) en wel onder de heerschappij van een toekomstige elite of een meesterras. (4) De paradox ontstaat "dat de 'geheime samenleving bij klaarlichte dag' qua karakter en methodes pas echt op een samenzwering gaat lijken vanaf het moment waarop ze beschouwd wordt als een volwaardig lid van de beschaafde vereniging der naties." (5) "Hoe openlijker de macht van het totalitarisme, des te geheimer zijn ware doeleinden." (6) Omdat totalitaire regimes tot doel hebben de ganse aardbol te veroveren, zien zij geen enkel land als buitenland: "elk land zien ze als hun potentieel territorium." (7) "Elke uiting of daad tegen het Derde Rijk werd bestraft als hoogverraad." (8) "Als de totalitaire veroveraar zich overal gedraagt alsof hij thuis was, dan moet hij tegenover zijn eigen volk evenzeer optreden als een vreemde veroveraar." (9) En zo werd "de uitroeiingspolitiek [van de nazi's] uitgebreid tot de rangen van 'radicaal niet levensvatbare' Duitsers." (10) Ook de Sovjet-Unie gedroeg zich agressief tegen het eigen volk.

Als wij ons vanuit België zo'n 1400 km naar het oosten toe verplaatsen, bereiken we de grenzen met Oekraïne, 'de graanschuur van Europa' en sinds 1986 uiteraard bekend vanwege de kernramp in Tsjernobyl dat nabij de hoofdstad Kiev is gelegen. Oekraïne is na Rusland het grootste Europese land: België kan er twintig keer in en haar zeer vruchtbaar landbouwgebied, de 'zwarte aarde' genoemd, is zo groot als Frankrijk en Duitsland samen. Duizend jaar geleden stichtte het Scandinavische volk de Varjagen het Kievse Rijk, de wieg van Rusland, dat Byzantijns Christelijk werd en dat nu nog steeds overwegend christelijk is. In 1240 vielen de Mongolen er binnen, vervolgens viel het onder Litouwen dat met Polen fusioneerde en het raakte verdeeld in een oosters en een westers stuk. Na de Oktoberrevolutie van 1917 en de Russische burgeroorlog (1917-1922) maakte Oekraïne als SSR deel uit van de USSR. Oekraïne kwam onder het juk van twee volkerenmoordenaars: Stalin brak het verzet van de boeren tegen de toe-eigening van de landbouwgrond door de staat door de Oekraïners uit te hongeren en deze zogenaamde 'holodomor' kostte in 1932-'33 aan tien miljoen mensen het leven. En onder Hitler verloor het land in 1941 een zesde van zijn bevolking. Vandaag lijkt zich een gelijkaardig scenario te herhalen: de graanschuur van de wereld is de arena geworden van twee totalitaire grootmachten.

Pas na 1945 werd de Oekraïense SSR opnieuw welvarend. Onder Chroetsjov werd de Krim bij Oekraïne geannexeerd 'als gebaar van vriendschap'. Intussen werd de Krim alweer Russisch alsook een deel van de Oekraïne waarvan de recente geschiedenis alweer woelig is. Na de mislukte staatsgreep in Moskou in 1991 waarbij gepoogd werd om de regering Gorbatsjov omver te werpen, riep het parlement van Oekraïne de onafhankelijkheid van het land uit. Die werd bevestigd door een referendum en ook de Krim stemde zich onafhankelijk. Een afschrikwekkend feit was echter dat de Oekraïne naast de Europese graanschuur ook een nucleaire kernmacht was met een gigantisch arsenaal aan kernwapens.

In 1994 bekwamen de VS, Rusland en Engeland dat Oekraïne zijn 1800 kernraketten liet vernietigen in ruil voor zijn soevereiniteitsgarantie... waar de huidige president Zelensky naar verwijst, nu de Russen zijn land lijken binnen te vallen. De gewezen TV-komiek kwam nota bene aan de macht in 2019 waarmee hij zijn Russisch gezinde voorganger van de troon stootte maar niet alle boeren zijn opgezet met zijn komst omdat hij multinationale geldschieters faciliteert om de Oekraïense landbouwgronden op te kopen terwijl een eerdere regeling de grond onder het volk had verdeeld zodat de boeren er konden van leven. Overigens ook in andere gewezen Oostbloklanden blikken sommigen na een wat overhaaste aansluiting bij het westen met wat heimwee terug naar de 'goede oude tijd' en dat verdeelt uiteraard de gemoederen. (11)

De zogenaamde 'denazificatie' van Poetin is derhalve niet helemaal uit de lucht gegrepen. "De foto's van Litouwers die groepen joden afmaken met ijzeren staven, behoren nog altijd tot de schokkendste beelden van de Tweede Wereldoorlog”, zo schrijft journalist Jorn De Cock in zijn bijdrage over extreemrechts in Centraal-Europa in de bundel Nieuw Radicaal Rechts in Europa (12) dat verscheen kort na de val van het ijzeren gordijn in 1989. Inzake het voormalige Oostblok heeft hij het over "een nieuw populisme" en over "virulent nationalistische en antisemitische partijen" in de Baltische Staten maar ook in Polen, Roemenië, Slovakije, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en... de Oekraïne.

De fascist, racist en antisemiet László Bárdossy werd in 2000 (onder de regering van Viktor Orban) openlijk herdacht en geëerd in de Stefansbasiliek in Boedapest. (13) "In de Letlandse hoofdstad Riga vindt jaarlijks een mars plaats van de oude Letse SS-ers" - samen met de Estlanders en de Litouwers namen zij deel aan de massamoord op joden in W.O.II. (14) In Wit-Rusland werd door de nazi's een gruwelijke genocide gepleegd waarvoor het bloedbad van Chatyn symbool staat. (15) Het nazisme onder Adolf Hitler was dermate onmenselijk dat het Westen een alliantie vormde met de Sovjet-Unie onder Stalin om de nazi's te kunnen verslaan.

Herhaalt zich de geschiedenis? Zijn het neo-nazi's, of beter: inter-nazi's die de coronapandemie of het Panopticum Corona op touw hebben gezet om de wereldheerschappij te kunnen grijpen? Is deze oorlog tussen Rusland en de Oekraïne in wezen een heruitgave van de strijd tussen het communisme en het nazisme dat nu verpopt zou zijn tot het internazisme en dat zich zopas gemanifesteerd lijkt te hebben met als psychedelisch wapen de fantastische fabel van de pandemie? Het door Europa zozeer verguisde nazisme waarvan nu blijkt dat het altijd al de ideologie was van de westerse elite die nu wil dat haar bevolking ze omarmt en naar het front holt om ze te gaan verdedigen? (16)

Hoe dan ook blijkt de graanschuur van de wereld opnieuw het strijdperk te zijn geworden van twee totalitaire regimes die het nota bene geen van beide goed voorhebben met de E.U.: zowel Rusland (bij monde van Aleksander Doegin, 'het brein van Poetin' (17)) als de V.S. (cf. de steun aan de Europese nationalisten via onder meer de 'gladiatorenschool' in het Cartuizenklooster van Trisulti van Trumps gewezen strateeg, Steve Bannon (18)) hebben hun munt zien devalueren sinds de creatie van de Euro en reeds is de V.S. erin geslaagd om een exit uit Europa van de Britten te realiseren met de medewerking van de met Trump bevriende populist-extremist Nigel Farage. (19)

Bij de Navo-top in Brussel op 24 maart 2022 kwam de Amerikaanse president Joe Biden Europa oproepen tot “een beetje meer actie”, zoals ook hier in België de aartsbisschop de oorlog al verheerlijkte tijdens zijn misviering met de Oekraïense achterblijvers van de frontsoldaten aan wie hij de verpersoonlijking toeschreef van de grootst mogelijke liefde, zoals trouwens ook gebeurde bij het ronselen van de Oostfronters in W.O.II. Bijzonder verontrustend hoe de plaatselijke politici gelijk knipmessen buigen voor de grillen der machtswellustelingen. Gaat het werkelijk om het redden van de mensheid of gaat het veeleer om ideologische invloedssferen (zoals in de daarna verdeeld koeken Vietnam, Cambodja, Korea, enzovoort) met economische consequenties zoals de levering van vlees, gas en wapens?

(J.B., 25 maart 2022)

Verwijzingen:

(°) Zie ook Tisallemaiet, teksten d.d. 14-06-2021,

(1) Hannah Arendt, Totalitarisme, Boom, Amsterdam, vijfde oplage 2021 (eerste druk 2014), in het Nederlands vertaald door Remi Peeters en Dirk De Schutter, p. 218-227. Oorspronkelijk: Totalitarianisme, deel III, alsook (in een appendix) een gedeeltelijk samengevat negende hoofdstuk uit deel II, getiteld: The Decline of the Nation-State and the End of the Rights of Man.

(2) Totalitarisme, p. 227.

(3) Ib.

(4) Totalitarisme, pp. 227-228.

(5) Totalitarisme, pp. 229-230.

(6) Ib.

(7) Totalitarisme, p. 231.

(8) Totalitarisme, p. 232.

(9) Totalitarisme, p. 233.

(10) Ib.

(11) Zie: Tisallemaiet, tekst d.d. 12 april 2021. Geraadpleegde bronnen:

(*) https://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne

(**) https://www.trouw.nl/nieuws/oekraine-kan-zich-nu-echt-ontwikkelen-tot-europese-graanschuur-tot-woede-van-zelfstandige-boeren~b7608ab4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

(12) Alex Buyse (samensteller) en De Standaard-redactie, Nieuw radicaal rechts in Europa, Houtekiet, A'pen/A'dam 2002, pag. 197.

(13) Ib., pag. 197.

(14) Ib.

(15) Zie het artikel Lebensraum d.d. 30 november 2021: http://blog.seniorennet.be/tisallemaiet/archief.php?ID=2444040

(16) Zie: Tisallemaiet, tekst d.d. 11 maart 2022.

(17) Zie: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/conservatief-ideoloog-alexander-doegin-over-nederland/

(18) https://www.hln.be/buitenland/ex-strateeg-van-trump-wil-italiaans-klooster-ombouwen-tot-rechtspopulistische-gladiatorenschool~a83e4870/

(19) https://www.hln.be/default/de-man-die-van-rompuy-een-dweil-noemde-doet-uk-uit-eu-stappen~a7479ffc/


22-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://eenvandaag.avrotros.nl/item/conservatief-ideoloog-alexander-doegin-over-nederland/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/conservatief-ideoloog-alexander-doegin-over-nederland/

18-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geschiedenis herhaalt zich: Nazi's en neo-nazi's

De geschiedenis herhaalt zich:
Nazi's en neo-nazi's

2022:
1938:
14-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot stof en as Deel 6: De Neo-Oostfronters, Gorbatsjev en de bom

Tot stof en as

Deel 6: De Neo-Oostfronters, Gorbatsjev en de bom

In de Tweede Wereldoorlog vormde zich een alliantie (van het Westen, samen met de Russen) tegen de (Duitse) nazi's en als we Poetin mogen geloven vormen vandaag de neonazi's een front tegen de Russen. Is het niet een beetje onbezonnen of overhaast als de kerk de Oekraïense vlag laat wapperen op de toren van de Gentse Sint-Baafs en elders? Wanneer in de Antwerpse kathedraal de aartsbisschop voor de vluchtelingen uit de Oekraïne een mis opdraagt en in zijn preek eraan herinnert dat de grootste vorm van liefde erin bestaat zijn leven te geven voor zijn geliefden, bedoelt hij uiteraard de verheerlijking van het heldendom bij de troepen aan het front, het oostfront, andermaal het oostfront. Men herinnere zich de tien- tot twaalfduizend vrijwillige Vlaamse Oostfrontstrijders van toentertijd die gingen vechten tegen de Bolsjewieken, de communisten, hiertoe opgejut door dezelfde clerus die nu in herhaling valt en spreekt over het summum van de liefde waar in werkelijkheid onwetende mensen massaal de dood worden ingejaagd door hun oversten die de veilige schuilkelders bevolken en de onaantastbare huizen van God: de tragedie van het Vlaams Legioen lijkt aan een heruitgave te zullen beginnen. (1)

Zij vormden toentertijd een minderheid, de Vlamingen die de zijde van de nazi's kozen (er was overigens ook een Waals Legioen), hiertoe aangezet door de kerk, die na de oorlog via de zogenaamde rattenlijn (2) de oorlogsmisdadigers en de grootste beulen uit de geschiedenis hielp ontkomen naar het Zuiden van Amerika, naar onder meer Bariloche waarop men vandaag met Google Earth een blik kan werpen: men waant zich daar warempel in Oostenrijk, de geboorteplek van Adolf Hitler. (3)

Vandaag echter is de geheime operatie van de nazificatie middels de inzet van het populisme via de massamedia zo ver gevorderd dat zij het ganse westen in een onzichtbare tang houdt onder de vaak onbetrouwbare vlaggen van vrijheid, democratie, christelijk geloof en liberalisme. Is het niet altijd de buitenlandse politiek van de V.S. geweest om in het spoor van Julius Caesar te verdelen en te heersen? Hebben de Amerikanen het nationalisme in Europa dan niet ondergronds gesteund met het oog op het uiteenvallen van de E.U. van wie zij tenslotte terecht mochten vrezen dat die met de euro, de eens zo machtige dollar doet buitelen?

Zoals Maurice De Wilde het verwoordde die over de 'Nieuwe Orde' schreef, moet men alle klokken laten luiden vooraleer men een definitief oordeel velt en men een beslissing neemt met onomkeerbare gevolgen. En dat is in deze oorlog kennelijk opnieuw een heet hangijzer en allerminst een sinecure. Uiteraard moet er tegen dictators opgetreden worden, uiteraard is het onder geen beding geoorloofd om mensen de rug toe te keren van wie de rechten worden geschonden. Maar laten wij toch eerst tenminste de objectieve feiten onder ogen proberen te zien.

In een interview met de BBC van niet zo heel lang geleden herinnerde Mikhail Gorbatsjev eraan dat het de V.S. geweest zijn die de atoombom hebben gedropt. Vandaag nog worden mensen door de straling misvormd geboren in Hiroshima en Nagasaki. En waarom deden de V.S. dat dan? Waarom anders, dan om de hele wereld te waarschuwen: wie zich tegen onze wil verzetten, krijgen er zo eentje. Willen wij onszelf redden, dan moeten we ervoor zorgen dat alle atoomwapens, alle massavernietigingswapens verdwijnen, aldus de oud-president van Rusland. (4)

Inderdaad, niet door ons te schikken naar de grillen van de V.S. kunnen wij ons redden maar wel door die gemene wapens te vernietigen: in Rusland en in China maar ook hier in Kleine-Brogel, in de V.S. en op alle plaatsen in de wereld waar ze zijn opgesteld en waarmee binnen de paar minuten de eerste de beste gek met macht van deze wonderlijke planeet een voor immer dode plek kan maken.

(J.B., 14 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) Zie de uitzendingen van de historische docu's van Maurice De Wilde in het VRT-archief: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-oostfronters/1/de-oostfronters-s1a2/

(2) Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rattenlijn

(3) Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bariloche_(R%C3%ADo_Negro)

(4) Zie: https://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=3285269


13-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot stof en as Deel 5: Rosemary's baby

Tot stof en as

Deel 5: Rosemary's baby

In dit door Roman Polanski's verfilming alom bekende horrorverhaal van Ira Levin baart een jonge vrouw de zoon van de duivel door wie zij in een droom verkracht werd. Tijdens haar zwangerschap moet zij die waarheid onder ogen zien en het moederinstinct verhindert haar om daartegen ook maar iets te ondernemen, wat haar absolute eenzaamheid bezegelt.

Lang niet zo groot is de eenzaamheid van wie met hun inzichten vooruitlopen op de massa met miskenning als enig loon want desnoods kunnen zij nog kiezen voor het martelaarschap: die allerlaatste uitweg is Rosemary niet gegund; het is haar lot de waarheid immer in zich op te moeten bergen en zo wordt zij de vergeetput van de waarheid. Omdat de waarheid naar zijn eigen zeggen God is, zal Rosemary eeuwig branden in de hel. De tegenpool is zij van de heilige maagd Maria die de Waarheid baarde omdat in Rosemary de waarheid sterven moet en het kwaad tot leven komt: de leugen, verpersoonlijkt in het kind van de duivel.

De westerse beschaving is een gebouw gefundeerd op de retorica, die echter de kunst is van het liegen. Alles wat onze cultuur voortbrengt, zit verpakt en de verpakking belemmert het zicht op de zaak zelf terwijl zij nochtans pretendeert die zaak te belichten want zij is de naam en derhalve het doopsel: men mag niet zien wat erin zit, men moet geloven wat de doos over de inhoud zegt. De verpakking of de naam, de uitleg, de van de wijs brenging, de omleiding, weg van het doel: het dwaallicht.

De oplichterij openbaart zich pas waar de waren slechts hun verpakking blijken: binnenin is leegte. Het bedrog brengt illusie gevolgd door desillusie, telkens opnieuw. Onze cultuur bedriegt en het bedrog verslaaft; de verslaving verziekt en de ziekte doodt. Dit heet kapitalisme, hebzucht, maar ook eerzucht, de zucht naar roem, het immer hoger, sneller, sterker, de tomeloze vrijheidsdrang, de Übermensch, de Godmens, de moordende zelfverheerlijking. Het alom verheerlijkte geld is de exponent van de lege verpakking. Zij belooft vrijheid maar brengt alleen verknechtende oorlog.

Heel anders is de oosterse cultuur, die bescheidenheid predikt en die de tevredenheid aanprijst: zij leert dat rijkdom niet de bevrediging is van behoeften maar hun afwezigheid of tenminste hun beperking. Uit het inzicht in het kwaad van de hebzucht werd het antikapitalisme geboren dat vorm kreeg in het communisme en sindsdien is de politiek-ideologische wereld in twee verdeeld en die verdeeldheid manifesteert zich in eenzelfde zich immer herhalende oorlog die zich uitstrekt over de hele planeet. De beide ideologieën bevechten elkaar maar wat zij gemeen hebben, is de oorlog, die daarom, zoals Herakleitos het zegde, de vader van alle dingen is.

De strijdende partijen hebben elk hun eigen waarheid: in tijden van oorlog splitst zich de waarheid in twee leugens op. Het is de teleurgang van de waarheid die vechten doet. De retoriek zelf is strijd omdat zij liegt, zij is een geheel van holle frasen wiens verdedigers lege hulzen zijn: praters zonder ziel, die verkondigen wat winst oplevert, vandaag dit en morgen iets anders. Zij leven voor het geld dat de lege verpakking bij uitstek is, zij aanbidden de mammon, die de onmens bij uitstek is, de niet-persoon, de duivel. En zij die hem in het vizier hebben, delen het lot van Rosemary: zij moeten de waarheid van het kwaad verzwijgen omdat dit kwaad hun eigenste kind is.

(J.B., 13 maart 2022)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BBC interview met Mikhail Gorbatsjev
BBC interview met Mikhail Gorbatsjev

12-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot stof en as Deel 4: Kiev, de wieg van Rusland


Tot stof en as

Deel 4: Kiev, de wieg van Rusland

Volgens de Duitse historicus Ernst Nolte (1923-2016) aan wie het verwijt dat hij de uniciteit van de holocaust in twijfel trok, zijn het fascisme en het marxisme (op hun beider antiliberalisme na) elkaars tegenpolen terwijl zij paradoxaal genoeg dezelfde methoden gebruiken om elkaar te bestrijden. (1) Het fascisme is bovendien nationalistisch (het marxisme is internationalistisch), gewelddadig en propagandistisch en zou een overreactie zijn op het 'spook' van het communisme dat na de Russische Revolutie van 1917 'door Europa waart' (2) nadat de Bolsjewieken onder Lenin als overwinnaars uit de bus kwamen na een jarenlange burgeroorlog tussen deze communisten, de liberalen en de anarchisten. (3) Vijf jaar later werd daaruit de USSR gevormd, een communistische eenpartijstaat (bestaande uit 15 geünificeerde SSR's, een aantal autonome SSR's en een aantal autonome regio's) die standhield tot 1991. De eerste SSR was de Russische, gesticht in november 1917, onmiddellijk gevolgd door de Oekraïense op 25 december 1917: niet verwonderlijk daar de Oekraïense hoofdstad Kiev, dat een handelscentrum was aan de Dnjepr waar omstreeks de negende eeuw de Roes - dat zijn de Varjagen (een subgroep van de Vikingen) of de Russen - strandden, in feite de wieg is van het grote Rusland. (4)

Kiev, de wieg van het duizendjarige Rusland: Amerikaanse multinationals benijden de waarde van de 'graanschuur van Europa', zoals de Oekraïne van oudsher heet en zij willen er beslag op leggen, zoals zij ook elders in de wereld beslag leggen op de bodemschatten om dan na de plunderingen een berg vergiftigd afval achter te laten. De boeren (in de stiel sinds duizend jaar en langer) moeten het ginder dan maar zien te rooien met een uitkering van de staat en om hun nageslacht dat dan uiteraard geheel buiten de prijzen valt, maalt geen kat meer. Het praat eventuele bombardementen op de burgerbevolking niet goed, maar zou men dan niet voor heel wat minder op zijn paard zitten?

(Wordt vervolgd)

(J.B., 12 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) “Faschismus ist Antimarxismus, der den Gegner durch die Ausbildung einer radikal entgegengesetzten und doch benachbarten Ideologie und die Anwendung von nahezu identischen und doch charakteristisch umgeprägten Methoden zu vernichten trachtet, stets aber im undurchbrechbaren Rahmen nationaler Selbstbehauptung und Autonomie.” (https://web.archive.org/web/20100506140957/http://www.ernst-nolte.de/Ruckblick_und_Rechenschaft/Ruckblick_und_Rechenschaft1/ruckblick_und_rechenschaft1.html)

(2) “Een spook waart door Europa - het spook van het communisme”, aldus de aanvang van Het Communistisch Manifest van Marx en Engels uit 1847. Zie: https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1848/manifest/index.htm

(3) Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Revolutie

(4) https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiev
11-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot stof en as Deel 3: Poetin en zijn denazificatieTot stof en as

Deel 3: Poetin en zijn denazificatie

"De foto's van Litouwers die groepen joden afmaken met ijzeren staven, behoren nog altijd tot de schokkendste beelden van de Tweede Wereldoorlog”, zo schrijft journalist Jorn De Cock in zijn bijdrage over extreemrechts in Centraal-Europa in de bundel Nieuw Radicaal Rechts in Europa (1) dat verscheen kort na de val van het ijzeren gordijn in 1989. Inzake het voormalige Oostblok heeft hij het over "een nieuw populisme" en over "virulent nationalistische en antisemitische partijen" in de Baltische Staten maar ook in Polen, Roemenië, Slovakije, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en... de Oekraïne.

De fascist, racist en antisemiet László Bárdossy werd in 2000 (onder de regering van Viktor Orban) openlijk herdacht en geëerd in de Stefansbasiliek in Boedapest. (2) "In de Letlandse hoofdstad Riga vindt jaarlijks een mars plaats van de oude Letse SS-ers" - samen met de Estlanders en de Litouwers namen zij deel aan de massamoord op joden in W.O.II. (3) In Wit-Rusland werd door de nazi's een gruwelijke genocide gepleegd waarvoor het bloedbad van Chatyn symbool staat. (4) Het nazisme onder Adolf Hitler was dermate onmenselijk dat het Westen een alliantie vormde met de Sovjet-Unie onder Stalin om de nazi's te kunnen verslaan.

Herhaalt zich de geschiedenis? Zijn het neo-nazi's, of beter: inter-nazi's die de coronapandemie of het Panopticum Corona op touw hebben gezet om de wereldheerschappij te kunnen grijpen? Is deze oorlog tussen Rusland en de Oekraïne in wezen een heruitgave van de strijd tussen het communisme en het nazisme dat nu verpopt is tot het internazisme en dat zich zopas gemanifesteerd heeft met als psychedelisch wapen de fantastische fabel van de pandemie? Het door Europa zozeer verguisde nazisme waarvan nu blijkt dat het altijd al de ideologie was van de westerse elite die nu wil dat haar bevolking ze omarmt en naar het front holt om ze te gaan verdedigen?

(Wordt vervolgd)

(J.B., 11 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) Alex Buyse (samensteller) en De Standaard-redactie, Nieuw radicaal rechts in Europa, Houtekiet, A'pen/A'dam 2002, pag. 197.

(2) Ib., pag. 197.

(3) Ib.

(4) Zie het artikel Lebensraum d.d. 30 november 2021: http://blog.seniorennet.be/tisallemaiet/archief.php?ID=2444040
07-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot stof en as (deel 2)


Tot stof en as (deel 2)

De straf is een genade omdat zij loutert maar de betekenis daarvan blijft verborgen totdat verklaard wordt hoe de misdaad niet de oorzaak is van de straf (wat wordt uitgedrukt als volgt: "Als er misdaad is, dan volgt straf" - formeel: "als M dan S") en ook niet in het equivalent daarvan, namelijk in de omkering waarbij de beide leden in hun negatie geponeerd worden ("Als er niet gestraft werd, dan werd er geen misdaad meer gepleegd" - formeel: "als niet S dan niet M") maar wel als een geheel nieuw equivalent. De beloofde (en dus de toekomstige) straf zorgt er immers voor (of: zij veroorzaakt, meer bepaald vanuit de toekomst waar zij bovendien alleen als dreiging bestaat) dat er geen misdaad (meer) gepleegd zal worden. Maar dat betekent meteen dat er helemaal niet gestraft wordt wanneer zich geen tweede kans meer zal voordoen: de straf betekent niets anders dan de belofte van een herkansing.

Waar de straf uitblijft, waar de misdaad onbestraft blijft, geldt daarom de straffeloosheid als de allerergste straf: zolang men niet bestraft werd voor zijn misdaad, blijft men in het ongewisse over de mogelijkheid tot herkansing, met andere woorden: over het terugkrijgen van de vrijheid (om al dan niet het goede te doen). Het uitblijven van straf brengt de misdadiger derhalve in een toestand van onvrijheid of gevangenschap: zijn keuzevrijheid werd opgeheven, hij werd (door zijn misdaad) geketend en hij zal geketend blijven totdat een straf hem bevrijdt. Die bevrijding wordt een loutering genoemd en zo zegt men dat de straf loutert.

Van genadeloosheid is sprake waar de straf voor altijd uitblijft. Ongenade betekent daarom veroordeling, ontneming van vrijheid, gevangenneming, stopzetting van mogelijkheden, beëindiging van het bestaan waarvoor de vrijheid immers een sine qua non is.

Naar aanleiding van het verschijnen van de zwarte ballon van de ongenade verwijst de Vlaamse auteur Ludo Noens naar het door Carl Gustav Jung uitvoerig bestudeerde verschijnsel van de synchroniciteit: het betekenisvol gelijktijdig optreden van verwante gebeurtenissen zonder onderling oorzakelijk verband.

Ook verwijst Noens in datzelfde verband naar het teken aan de wand ten tijde van het rijk van de Babylonische koning Belsazar, ons welbekend van een schilderij van Rembrandt. Het boek Daniël beschrijft hoe tijdens een van zijn feestmalen deze vorst in het Aramees (1) de volgende tekst ziet verschijnen op een muur:

מנא מנא תקל ופרסין

(məne’ məne’ təqel ûfarsîn),

wat letterlijk wil zeggen:

"Geteld, geteld, gewogen en verdeeld",

of: "Gewogen en te licht bevonden",

door de profeet Daniël verklaard als de aankondiging van de val van Babylon.

Die nacht werd Belsazar vermoord en zijn rijk werd verdeeld onder de Meden en de Perzen.

Bij ongenade wordt afgezien van een straf en derhalve van herkansingsmogelijkheden en wordt het volk waarop de vloek in kwestie rust, kennelijk vernietigd.

(J.B., 7 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) Het Aramees is de vandaag bijna dode taal die Jezus sprak en die nu nog opduikt in onder meer bepaalde streken in Syrië.
06-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot stof en as

Tot stof en as

Het is nog vroeg in de ochtend als niet het zonnewiel doch een zwarte luchtballon achter de huizen opdoemt en langzaam en laag dichterbij komt, totdat de tekst erop zichtbaar wordt: "Ongena", zo leest men tegen wil en dank.

Het is 5 maart 2022, men zegt dat de derde wereldoorlog begonnen is. Het is niet langer Mark Van Ranst die dag in dag uit de kijkbuis vult: Vladimir Poetin heeft hem de loef afgestoken met een ander paard uit de Apocalyps. De Russische monarch herinnert nu aan zijn landgenoot die 101 jaar geleden geboren werd, ("What's in a number?", zo fluistert een lezer die met 1984 zijn mond maskeert) en bedoeld wordt hier Dostojevsky met, uit zijn Schuld en boete, de moordenaar Raskolnikov die zich een Uebermensch waant. Zoroaster, de grote god van het zuiverende vuur.

Is het in Georgië dat Poetin voor zijn moordpartijen zoveel bijval krijgt met het commentaar dat hij in dit armageddon - de ultieme strijd tussen goed en kwaad - de redder van de mensheid is, de Uebermensch van Nietzsche die opdoemt in de wanen van de ondervoede, vereenzaamde en zieke Rodion? De held die zich situeert Jenseits von Gut und Böse, zoals de titel luidt van Nietzsche's genealogie van de moraal. Rodion Raskolnikov.

Radium is een uiterst radioactief element met atoomnummer 88 en een lezer van Mein Kampf fluistert ons toe dat dit getal de Führer symboliseert in de geheimtaal van de neonazi's die Poetin naar zijn zeggen achterna zit, vanwege de initialen van ein Meister aus Deutschland. In Oekraïne gingen zij flink tekeer, de nazi's.

Der Tot ist ein Meister aus Deutschland, zo klinkt het in Totesfuge van Paul Celan en het gedicht begint met de woorden: "Schwarze Milch der Frühe". In de vroegte, een zwarte ballon in de lucht, dreigend laag en traag, is het de stilte voor de storm? - haast raakt hij de takken van de hoge bomen die nog net niet in bot staan. "Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng."

"Dein goldenes Haar Margarete

dein aschenes Haar Sulamith."

Het nieuwe mondmasker, anders genaamd: de doos jodiumtabletten, moet de schildklier verzadigen met dit element om te vermijden dat zijn radioactieve broertje de klier met alsem vult, afkomstig uit de 129 Europese kerncentrales die gewis readymade atoombommen zijn, te activeren met wat buskruit vastgemaakt aan een drone van 40 Euro uit de supermarkt. Jodiumtabletten, tegen elk kwaaltje is een kruid gewassen, zo leest men boven de deur van de apotheek van god. "Laat varen alle hoop, gij die hier binnentreedt", zo staat geschreven boven de hellepoort van Dante Alighieri. De hel, het vuur, Zarathoestra, Radium en het rijzen van de zwarte ballon.

(J.B., 6 maart 2022)


04-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter gelegenheid van het bombardement op de grootste kerncentrale van Europa d.d. 3 maart 2022: “Stille zaterdag”

Ter gelegenheid van het bombardement op de grootste kerncentrale van Europa d.d. 3 maart 2022: “Stille zaterdag” (1)

In een recent interview van Jan Jagers, voor Magazine Universiteit Antwerpen, met Jeffrey Sachs, topadviseur van de secretarisgeneraal van de VN en 's werelds grootste econoom van dit eigenste ogenblik, herinnert de eredoctor aan een fenomeen waarover bijvoorbeeld ook 'de laatste getuigen' [van de holocaust] het hebben en dat verwant is met wat Primo Levi betitelt als het allergrootste kwaad, zijnde de onverschilligheid: "(...) Hoewel we kúnnen samenwerken, lijken we desondanks in een tijd te leven die compleet gevangen zit in toenemend wantrouwen, waardoor zelfs het gevaar op wereldwijde vernietiging dreigt. (...) De opkomst van vooral China, van Azië, betekent het einde van de door het Westen geleide wereld zoals we die de laatste 250 jaar hebben gekend.

Opmerkelijk is dat de VS (...) nu zelf onstabiel is en in vele opzichten een schurkenstaat, a rogue nation. Jammer genoeg. Met een mentaal zieke president kan je dit moment niet anders zien dan als dramatisch. (...) Ik vrees een nucleaire oorlog. (...) We zien zoiets nooit als een optie tot het echt gebeurt, omdat onze psychologie zulke risico’s simpelweg niet kan verwerken. (...) Vliegende ganzen in radarstralen hebben we geïnterpreteerd als intercontinentale raketten uit Rusland, ook radarreflectie op de opkomende maan is daar al voor doorgegaan, en zopas was er in Hawaii vals alarm over een nucleaire aanval (...). Het is twee minuten voor middernacht. Alle mensen van goede wil moeten nu opstaan en nee zeggen (...)" (2)

“Onze psychologie kan dit niet verwerken”: als een kwaad maar groot genoeg is, zal het niet langer als zodanig gelden doch daarentegen als een goed. Om die reden wordt de naam van Napoleon Bonaparte (1769-1821), een der grootste massamoordenaars aller tijden, alom in ere gehouden met reusachtige standbeelden en andere eretekens bij de vleet; naar hem worden in alle metropolen ter wereld restaurants en cafés genoemd en zelfs allerlei luxeproduc-

ten, incluis dranken en bonbons, alsof hij een sinterklaas was of een paashaas. Hetzelfde geldt voor Nero (37-68), Mao (1893-

1976), Stalin (1878-1953) en vele andere tirannen. Het droppen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki die in één klap een kwart miljoen mensen ter plekke deden verdampen zodat het enige spoor dat van hen restte een zwarte vlek was op de grond, wordt niet alleen herdacht door de slachtoffers: ook de daders bleven hun heldendaad vieren, onder meer met de tentoonstelling in het National Air and Space Museum, in Washington D.C., van de

belangrijkste onderdelen van de Enola Gay – het vliegtuig waarmee de bommen werden gedropt – tot de dag dat het tuig met verf en bloed besmeurd werd. En de Japanners werden sinds die zwartste dag uit hun geschiedenis de beste bondgenoten van de moordenaars van hun volk.

Onze psychologie kan een zo groot kwaad niet verwerken – of toch niet meteen. Want als er vele, vele jaren overheen gegaan zijn, blijft uiteindelijk de waarheid over. Zo kwamen heel lang geleden de eerste mensen Amerika in via het Noord-Westen dat aan het Noord-Oosten van Azië grenst en zo bevolkten geelhuiden met pikzwarte haren – Chinezen – dat continent totdat zij daar door Europese goudzoekers werden verdreven, gescalpeerd of in reservaten ondergebracht met gratis alcohol – dat de zogenaamde Indianen echt Chinezen zijn, verraadt ons zelfs hun beider poëzie. (3)

Hollywood ten spijt met zijn op nog ongerepte breinen mikkende propagandafilms over heldhaftige cowboys, weet nu stilaan iedereen hoe gigantisch de leugens zijn die door de oorlogsmachinerie gebrouwen worden.

Maar als onze psychologie niet in staat is om een kwaad te verwerken dat al te groot is, waarom zou hetzelfde dan niet waar zijn voor een al te groot goed? Het is bijvoorbeeld algemeen geweten dat het menselijke besef van het mirakel van het leven bijzonder ontoereikend is. Of spreken de kwistigheid met levensbelangrijke zaken, met mensenlevens en met levende soorten dan geen boekdelen?

En het gemak waarmee men oorlog voert, de onbezonnenheid van landen en hun leiders? Onze psychologie blijkt derhalve evenmin in staat om een goed dat al te groot is, te bevatten. Vandaar de vraag: zou het niet kunnen dat niet slechts het leven maar evenzeer het eeuwig leven of de verrijzenis behoren tot die goederen waarvan de omvang het bevattingsvermogen van onze psychologie simpelweg te boven gaan?

Want dat wij het wonder van het biologische leven altijd zo fel onder zijn waarde schatten, komt doordat wij eraan gewoon geraakt zijn, zoals men zo vaak zegt, en gewenning is niets anders dan ongevoeligheid, psychisch onvermogen of een tekort aan besef. En gaan zij die het leven na de dood verwerpen omdat zij zeggen dat niemand dit bevatten kan, er dan niet verkeerdelijk vanuit dat het leven vóór de dood wél bevattelijk zou zijn? Ja, zij verwijzen naar de wetenschappen, die de religie van de nieuwste tijd zijn, maar zij blijven een religie. Want meer dan beschrijvingen geven de wetenschappen vooralsnog niet. Meer kan onze psychologie vandaag kennelijk niet verwerken. Pasen blijkt een zaak voor veel en veel later – een zaak voor een tijdperk dat nog volgen moet op dat van de vrede, dat nog lang niet in zicht komt. Wij houden noodgedwongen

halt bij Stille Zaterdag.


Verwijzingen:

(1) J. Bauwens, Panopticum Corona, pp. 34-36: 'Stille zaterdag'. Tekst d.d. Paaszaterdag 2018.

(2) https://www.uantwerpen.be/images/online/magazine/MUA27/#6/ z 

(3) https://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=3062603 

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gevaar

Het gevaar

Vijftien jaar na de Amerikaanse atoombommen op Hirosjima en Nagasaki en inmiddels dus tweeënzestig jaar geleden, schreef de Antwerpse meesterverteller Jos Vandeloo een roman over de lotgevallen van drie met radio-actieve straling besmette arbeiders in een kerncentrale. Zesentwintig jaar na de publicatie van Het gevaar en meer bepaald op 26 april 1986 deed zich de door Vandeloo gevreesde kernramp voor in (het toen Russische) Tsjernobyl. Nog eens zesendertig jaar later en meer bepaald gisteren, werd Europa's grootste kerncentrale in Zaporozje gebombardeerd. (1)

(J.B., 4 maart 2022)

Verwijzingen:

(1) https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/04/liveblog-rusland-oekraine-4-maart/02-03-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tirannie van de massa


De tirannie van de massa

Gezond verstand is een heel mooi sprookje omdat het ons laat geloven dat god zelf in onze ziel een geweten heeft gelegd dat ons influistert wat goed is en wat kwaad. De apostel Paulus echter, de stichter van het Paulinische christendom waarop het katholicisme ge-ent is, wist al beter: zonder de wet, had ik het onderscheid tussen goed en kwaad niet eens gekend, zo bekent hij in een van zijn brieven. Wie denken te handelen vanuit een eigen door god gegeven geweten of vanuit het gezond verstand, vergissen zich derhalve, zij weten niet of zij willen het niet weten dat hun motieven gedirigeerd worden door de sancties welke de wetten bekrachtigen. Wij vinden die dingen goed waarvoor wij altijd beloond werden en het kwaad is dan datgene waarop strenge straffen staan. De sociologie en meer bepaald de cultuurwetenschappen laten zien hoe verschillend morele opvattingen kunnen zijn en hoe die verschillen wortelen in even verschillende culturen en in uiteenlopende bestaanscondities. In onderbevolkte samenlevingen moet men zich schamen kinderloos te blijven terwijl een overbevolkte wereld het stichten van een groot gezin steeds vaker gaat beschouwen als 'not done'.

Maffioso kunnen vaak niet op het rechte pad worden gebracht omdat zij meer te vrezen hebben van de meedogenloze en ongeschreven wetten van de onderwereld dan van de veel zachtere bestraffingen in de wereld van de legaliteit. In het geweten van de racist regeert de plicht om de anders gekleurde zijn rechten te ontzeggen of zelfs om hem uit te roeien en waar racisten de meerderheid vormen trachten zij hun ongeschreven wetten in weerwil van de legaliteit aan anderen op te leggen. Hannah Arendt beschrijft hoe het nazisme in Duitsland lang voor het aantreden van Hitler een realiteit was in de clandestiniteit die alleen maar wachtte op voldoende stemmen vanwege een met pesterijen en zelfs moorden onder druk gezette massa.

Kinderen die in een of ander opzicht afwijken van de meerderheid worden in strijd met alle morele voorschriften uit de groep gepest en soms ook uit het leven en die misdaden gaan alleen maar door omdat sociale polarisatie mensen bijna dwingt om zich aan te sluiten bij de groep van de pesters omdat zij niet willen behoren hun slachtoffers die bovendien helemaal niet bestaan als groep totdat zij in de mogelijkheid verkeren om zich te verenigen.

Automobilisten die zich houden aan de maximum toegelaten snelheid in de bebouwde kom worden in een al te toegeeflijk bestel steeds vaker gepest en velen verkiezen het om toe te geven aan de criminele druk om wat sneller te gaan rijden omdat zij het ongemak van het risico van overdreven snelheid als minder erg ervaren dan de enerverende pest van het bumperrijden. De dreiging die uitgaat van een specifieke massa die vegeteert op clandestien verworven voorrechten, zet de legaliteit onder druk en daarmee ook de vrijheid en de veiligheid die immers de meest belangrijke redenen zijn voor het bestaan der wetten.

In de jaren zestig van de voorgaande eeuw werd al dan niet terecht het morele devies om onvoorwaardelijk zijn oversten te gehoorzamen aangetast door het verwijt dat alsnog te doen: gehoorzaamheid aan de autoriteit was voortaan onwenselijk, ongehoorzaamheid werd het nieuwe normaal en die subcultuur kreeg stilaan ook de bovenhand en zij werd vaker wet, zoals bijvoorbeeld daar waar de dienstplicht moest inbinden na het protest van de gewetensbezwaarden. Talloze actuele wantoestanden getuigen van de lelijke realiteit van de dubbele moraal en die van de dubbele boekhouding.

In de medische zorgsector die met de achteruitgang van het milieu en derhalve ook van het algemeen welzijn een steeds grotere omzet en navenante gigantische winsten boekt, blijkt gezondheid te worden opgeofferd om de winstmarges alsmaar te verleggen en dit via allerlei bijzonder moeilijk te achterhalen sluikwegen: enerzijds via het opzettelijk achterwege laten van levensnoodzakelijke zorg en van het garanderen van rechtszekerheid in de behandelingen en dit ten koste van de gezondheid van dikwijls onmondige 'patiënten' die vandaag eigenlijk in de eerste plaats 'klanten' zijn of, beter nog, lucratieve tussenpersonen in de transactie van gemeenschapsgelden uit de ziekenkas (die op een door de wet gewaarborgde wijze blijvend gespijsd wordt) naar de medische sector en anderzijds via de door leugenachtige reclame aangedreven overconsumptie van geneesmiddelen en diensten, waarbij de eerste sluikweg dan de armen in de maling neemt en de laatst genoemde de meer begoeden.

Waar mensenrechten worden beknot functioneert de massa als een vrijwel automatisch werkend, partijdig instrument ter ondersteuning van de onderdrukker en ter bevestiging van zijn gelijk, wat resulteert in de bescherming en in de handhaving van het kwaad met een ontradend effect aan het adres van de onderdrukte om zijn rechten nog langer op te eisen omdat de overgrote meerderheid nu eenmaal de zijde van de sterkste kiest en zich in kritieke situaties keert tegen de zwakkere partij. Daarbij komen alle rationele argumenten in de schaduw te staan van enerzijds het effect van de welbekende roes welke macht begeleidt en anderzijds de uitwerking van de vrees die optreedt bij wie het wagen om de heersers en hun meerderheden 'voor het hoofd te stoten', zoals het opkomen voor de eigen rechten dan gaat heten.

Wie een sterkere partij al dan niet bedoeld tegen zich in het harnas weet te jagen, krijgt niet één man tegen zich maar alle anderen in de gedaante van de massa terwijl aan de druk die uitgaat van de massa pas kan worden weerstaan mits dezelfde kracht die nodig is om tegen de stroom in te zwemmen. De massa verplettert geheel gewetenloos wie haar geweld willen tarten omdat het doen van kwaad gemakkelijker wordt in de mate dat de verantwoordelijkheid daarvoor zich verdeelt over een grotere groep. Wie sterker zijn in een geschil, krijgen de massa aan hun zijde en het kwaad waarmee zij de zwakkere willen opzadelen wordt door die massa zelf voltrokken die niet de rem van het geweten kent omdat een massa nu eenmaal niet met de vinger kan gewezen worden. Wie opkomen voor een recht dat kampt met macht, riskeren om die reden niet alleen om in het ongelijk te worden gesteld door het verdict van een menigte die veeleer 'oordeelt' vanuit een roes dan wel rationeel: vaak schieten zij er het eigen leven bij in en ook dat van wie het wagen zich met hen te associëren. De zwakke behoort pas zolang tot de groep als hij zich de rol van slaaf laat welgevallen en verzet hij zich, dan zal hij zich in dezelfde beweging ook fataal isoleren.

De ochlocratie is de te betreuren staatsvorm waarin de democratie overgaat als het gepeupel de wetten gaat stellen en ingevolge deze tirannie van de meerderheid moeten de rechten van minderheden het bekopen. Kritiek en oppositie of de vrijheid van meningsuiting vormt daartegen het enig resterende wapen.

(J.B., 2 maart 2022)27-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alleen kunst kan de wereld redden
Alleen kunst kan de wereld redden

25-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. De oligarchen en de oorlog-

De oligarchen en de oorlog

De oligarchen en de oorlog
Hoe is het mogelijk dat één machtswellusteling in staat is om een wereldoorlog te starten? Dat is de vraag die menigeen zich stelt nadat de gevreesde Russische inval in Oekraïne een feit werd. Dictaturen hebben altijd bestaan en hun wereldwijde verspreiding is ook heden nog een jammerlijk feit. Maar dat ongeacht de regeringsvorm de macht onafwendbaar in handen zal komen van een elite - een kleine groep van oligarchen - is volgens de Duits-Italiaanse historicus en socioloog Robert Michels een feit.

Michels werd geboren in 1876 in Keulen en hij stierf op 60-jarige leeftijd in Rome. Aanvankelijk socialist, werd hij later fascist en aanhanger van het corporatisme van Mussolini, dat de macht om wetten te maken in handen geeft van een burgerlijke vertegenwoordiging van de belanghebbenden. In zijn werk uit 1911, getiteld: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, verklaart Michels de zogenaamde 'Ehernes Gesetz der Oligarchie' of de 'ijzeren wet van de oligarchie': die ligt in de lijn van het welbekende Paretoprincipe (dat zegt dat 20 percent van bevolking beschikt over 80 percent van het vermogen) en houdt in dat alle regeringsvormen, en dus ook de democratische, noodzakelijk verworden tot oligarchieën. En dat komt, aldus Michels, doordat grote partijen niet kunnen zonder organisatie, bureaucratie en hiërarchie: beslissingen zullen dan noodgedwongen door kleine groepen genomen moeten worden en leiders hebben vooral het eigenbelang op het oog, zij houden vast aan hun macht en de logge massa laat begaan.

Zowel Rusland als Oekraïne worden oligachieën genoemd maar ook bijvoorbeeld de V.S. en Saoedi-Arabië. De Russische oligarchen zijn er gekomen onder Jeltsin na het uiteenvallen van de U.S.S.R. die dan kapitalistisch werd: volgens Forbes telde het land in 2003 17 miljardairs die samen 70 percent van het vermogen bezaten. Dat Amerikaanse oligarchen 'zakenlui' worden genoemd, betekent niet dat de V.S. geen oligarchie zou zijn, in feite gaat het telkens om ordinaire 'miljardairs' die mee het bewind bepalen. Men kan zelfs zeggen dat de wereldregering die alvast op het vlak van de economie een zich steeds scherper profilerend feit is, oligarchisch van aard is: een elite bepaalt de wereldhandel en bijvoorbeeld ook de politiek inzake de wereldgezondheid, zoals sinds de aanvang van de 'coronapandemie' mocht blijken en het is allang geen geheim meer dat de wereld ook als politiek geheel in handen is van een paar honderd mensen: de wereld is een oligarchie en dat wil zeggen dat het gouden kalf de wereld regeert.

Maar uiteraard is er geen eenheid onder de oligarchen: zolang zij gemeenschappelijke belangen hebben, houdt de ene de andere de hand boven het hoofd maar, belust op macht, komen ze vroeg of laat met elkaar in botsing. Onder machtswellustelingen gaat het eraan toe zoals onder de beesten: ze vechten om de uiteindelijke heerschappij over een territorium en een volk waarvan zij eisen dat het hen dient, desnood tot de dood. Want het is nooit het volk dat om oorlog vraagt, het zijn de potentaten, en terwijl zij lafhartig zichzelf in veilige schuilkelders verstoppen, eisen zij van alle mannen dat die voor hen gaan vechten onder het voorwendsel dat dit hun heilige plicht is jegens vrouw en kind. Terwijl in de scholen van de vissen de kleinsten gekoesterd in het veilige midden zwemmen met hun ouders erom heen, gijzelen de oligarchen de zwakkeren en zij verstoppen zich achter hen, zij gebruiken hen als uitvlucht: vrouwen en kinderen zijn hun levend schild.

(J.B., 25 februari 2022)

24-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Robert Michels
Robert Michels

De oligarchen en de oorlog


22-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 4: Mendel, Malthus, Hitler en het kapitalisme

De 'waanzin' van het 'transhumanisme'

Aflevering 4: Mendel, Malthus, Hitler en het kapitalisme

Duivenmelkers en konijnenkwekers kunnen ervan meespreken: om een ras van reisduiven te veredelen is voor de duivenliefhebber de genetische manipulatie niet meteen een optie maar middels doelgerichte selectie in de kweek kan men al goed vorderen en de resultaten bewijzen het. Door de survival of the fittest zorgt de natuur zonder nadenken maar dan wel met enorme 'verkwistingen' van tijd en energie ervoor dat de sterksten overleven en kwekers van rasdieren of van zekere plantensoorten helpen de natuur hierin een handje door het zelf selecteren van exemplaren met welbepaalde eigenschappen welke dan onderling worden gekruist. Lebensborn van Hitler baseerde zich op dit principe voor de kweek van het Germaanse ras met blonde haren en blauwe ogen. Wil men een volk in zijn totaliteit 'verbeteren' dan luidt de eerste regel: elimineer alle minderwaardigen of voorkom dat zij hun erfelijk materiaal doorgeven. Houdt de besten over voor de kweek en elimineer tijdig alle voortbrengselen met ongewenste eigenschappen - dit alles met in het achterhoofd de (vier) wetten van Mendel (1822-1884).

Voorafgaand echter aan deze maatregelen moet men ervoor zorgen dat de populatie leefbaar is: er moeten met andere woorden genoeg ruimte zijn alsook voldoende levensmiddelen. Genoeg ruimte oftewel Lebensraum voor het ideale ras was wat Hitler ertoe aanzette om ganse minderwaardig geachte volkeren uit te roeien waarbij vooral de joden het moesten ontgelden. Tussen haakjes is het allang geen geheim meer dat de mensheid haar vooruitgang vooral te danken heeft aan joden die immers oververtegenwoordigd zijn in de wereld van wetenschap, kunst en cultuur.

De angst voor een tekort aan levensmiddelen vinden wij paradoxaal genoeg niet terug bij de armlastigen maar wel bij de edellieden met voorop de Britse predikant en professor Thomas Malthus (1766-1834), die de armenwetten wilde afschaffen om zo de 'minderwaardigen' uit te roeien, een methode die heden gevolgd wordt door de dierenliefhebber Sir David Attenborough wiens beruchte woorden enige tijd geleden nog de grootste Britse kranten ontsierden: 'Let them starve!' - 'Laat ze verhongeren!' - anders gaan ze zich nog vermenigvuldigen.

Dat Malthus deel uitmaakte van de Royal Statistical Society is niet zonder betekenis, gelet op het feit dat het denken over mensen in termen van waarschijnlijkheid en van gemiddelden alleen groepen of massa's op het oog heeft terwijl het met het individu als zodanig geen rekening houdt, laat staan met de persoon. Statistieken vindt men overvloedig terug in het Derde Rijk en vandaag duiken statistici weer op als regulatoren van een verziekte en door hun toedoen nog verder verziekende economie en derhalve van het leven als zodanig. De nieuwe volksgezondheid neigt er weer toe om niet langer ziekten uit te roeien maar veeleer zieken; de nieuwe sociale wetten lijken niet langer de armoede te bestrijden maar wel de armen zelf en men elimineert de honger steeds vaker door de hongerigen om te brengen of aan hun lot over te laten. Het teveel aan kinderen wordt geaborteerd en de onproductieven gaan zich euthanaseren - zij doen dat zogezegd vrijwillig maar in feite onder de druk van de amorele media die sowieso gedijen dankzij de reclame welke slechts het winstprincipe volgt.

In de context van de pandemie verkondigen op televisie de officiële 'filosofen' de nieuwe theorie die zegt dat wij moeten ophouden te rekenen in termen van mensenlevens (die verloren gaan) en dat wij moeten overstappen naar het rekenen in termen van (verloren) levensjaren, waarmee impliciet doch onomstotelijk publiekelijk wordt bekend gemaakt dat de waarde van een mens alleen nog afhangt van zijn economische productiviteit waarbij tevens in rekening moet gebracht worden dat het beoogde nut in een kapitalistische economie helemaal niets meer te maken kan hebben met maatschappelijk nut maar wel met louter financiële winst: wie kopen en verkopen brengen helemaal niets bij aan de gemeenschap maar zij maken financiële winst en worden derhalve beschouwd als productief - aan de top van deze piramide van verdienste staan dan de drugs- en wapenhandelaars en de bazen van goktenten.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 21.02.2022)21-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 3: De mens, niet goed genoeg

De 'waanzin' van het 'transhumanisme'

Aflevering 3: De mens, niet goed genoeg

De menselijke zelfovertreffing welke rondwaart in de fantasie van de transhumanisten heeft een en ander gemeen met deze in de hedendaagse topsport en hier wordt meer bepaald gedoeld op het illusoir karakter van de zogenaamde talrijke nieuwe records. Immers, precies zoals het breken van records dikwijls aan niets anders te wijten is dan aan de toename van de precisie van allerlei prestatiemeters, zo ook bestaat de menselijke zelfovertreffing vaak alleen maar in onze verbeelding ingevolge een specifieke zelfhypnose welke onze aandacht zodanig fixeert op één bepaald aspect van één bepaalde werkelijkheid, dat ook de geringste vooruitgang die wij gebeurlijk geboekt hebben, ons toeschijnt als gigantisch. Het gaat dan derhalve niet zozeer over zelfovertreffing maar veeleer over zelfoverschatting.

Wanneer wij terugkijken op onze ontwikkelingsgeschiedenis en simultaan ook op deze van onze culturen en hun producten, dan schijnt het ons altijd toe dat de veranderingen die zich voordoen in een steeds sneller tempo komen: het lijkt erop alsof er in het afgelopen jaar meer gebeurd is dan in het voorbije decennium en alsof we in het voorbije decennium meer vorderingen hebben gemaakt dan in de eeuw voordien. Tot spijt van wie het benijdt, is dit slechts een schromelijke vertekening op rekening van onze eigen geest, geheel te wijten aan de gebrekkige werking van het geheugen: er lijkt in het laatste uur meer gebeurd te zijn dan in de voorbije week omdat wij ons uit dat laatste uur ook meer herinneren dan uit de voorbije week. Vandaag gebeurde er met zekerheid helemaal niet meer dan in het jaar zestienhonderd maar in ons geheugen nemen de gebeurtenissen van vandaag wel veel meer plaats in dan die uit het hele jaar 1600. Computers betekenen een enorme vooruitgang maar als wij eerlijk zijn, moeten wij bekennen dat wij ons verkijken op die vooruitgang: de uitvinding van het binair stelsel in de algebra was een onvergelijkbaar veel grotere stap voorwaarts dan die ene van haar recente toepassingen in de electronica en de informatica.

Het getal pi speelt een spelletje met ons waar wij geloven dat wij het alsmaar dichter benaderen wanneer wij steeds meer cijfers na de komma vinden maar de desillusie komt bij het inzicht dat dit getal helemaal onvindbaar blijven moet omwille van de fatale onvergelijkbaarheid van (de lengten van) rechten en krommen.

Wie de gang van een spiraal volgen in de richting van het punt waar ze naartoe lijkt te leiden, komen er uiteindelijk niet beter van af dan wie meelopen in een processie van Echternach en de paradoxen van Zeno spotten met onze ijverzucht.

Als de mens een schepsel is dat nog onaf is, zoals vaak gedefinieerd, dan is niet het overtreffen van de mens aan de orde maar wel zijn voltooiing en met die opgave heeft men beslist zijn handen vol voor een hele poos.

De idee dat de mens zichzelf voorbij zou kunnen steken, houdt bovendien in dat hij een statisch gegeven zou zijn, terwijl verandering reeds de natuur zelf is van het leven in zijn meest eenvoudige vormen.

Een bril, een hoorapparaat, een vitaminepil en een wandelstok kunnen onze conditie verbeteren op voorwaarde dat die slecht was, wat wil zeggen dat wie helemaal niet manken, niets hebben aan een stok, zoals mensen met voldoende vitamines, niets hebben aan een pil en wie perfect zien en horen, kunnen brillen een oorapparaten missen als de pest.

Het is derhalve een bijzonder curieuze ambitie van het transhumanisme waar het pretendeert dat de mens als zodanig verbeterbaar zou zijn en dit niet van nature maar wel door toedoen van zijn wetenschap. Wil men dan een man maken met twee hoofden of een vrouw met drie benen? Is 'meer' dan vanzelfsprekend altijd 'beter' of geloven wij dat slechts vanuit de misvormingen waarmee het hebzuchtige kapitalisme ons heeft behept?

(Wordt vervolgd)

(J.B., 20.02.2022)20-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 2: De taart en de kers

De 'waanzin' van het 'transhumanisme'

Aflevering 2: De taart en de kers

In het katholieke christendom is God afgedaald naar de mensenwereld en wel in die mate dat Hij zelf mens geworden is, en dit met de bedoeling de mens te verheffen, nog boven zijn oorspronkelijke toestand die hersteld moet worden, naar een goddelijke vorm van bestaan. Teilhard de Chardin verhaalt over de kosmos van de dode stof, waaruit het leven ontstaat en in de schoot van dat leven ontstaat de geest. Maar die evolutie stopt niet bij het denken van de enkeling: de mensheid communiceert en vormt een 'kerk', die het lichaam is waarin de godmens incarneert. Maar waar komt deze theologie dan vandaan?

De mens is een zinzoeker, hij heeft niet genoeg aan een stoffelijke werkelijkheid, in zijn paranoïde geest ziet hij er alras tekenen in van iets hogers en van zodra hij het hogere denkt te ontdekken, gelooft hij dat uitgerekend hijzelf met dat hogere samenvalt: uit de dode stof is leven voortgekomen en uit het leven, geest en het is uitgerekend in zijn eigenste denken dat de mens met die geest samenvalt en dat hij dit wereldbeeld ontplooit waarin hij zelf het centrum is, het summum en het einddoel. De mens fantaseert zich zijn wereld als zijn koninkrijk, hij acht zichzelf god. Hij moet weliswaar bekennen nog onvolmaakt te zijn want hij moet lijden en sterven maar hij gelooft alvast dat hij in de richting van zijn goddelijkheid evolueert en wel met noodzaak. Die noodzaak situeert hij in de gang der dingen maar dat is uiteraard opnieuw een sluwe projectie: de nood aan heerschappij zit in zijn eigenste verlangen. Want voor hetzelfde geld fantaseert men zich een wereldbeeld waarin men zichzelf moet beklagen als de gevangene van een eigen gedachtendroom, onvermogend om in de echte, stoffelijke wereld voet aan wal te krijgen en te bestaan zoals ook stenen bestaan en wind en vuur en water. Maar dat gebeurt dus niet: in ons wereldbeeld zijn wij de kers op de taart.

Theologen die van de mens een medeschepper Gods menen te mogen maken, vergeten prompt wat de grote filosoof Aurelius Augustinus (354-430) hierover op een niet mis te verstane, waarschuwende toon heeft geschreven. Hij wijst namelijk op de denkfout waarbij een specifieke, onterechte veralgemening zich voordoet waar de mens het denken dat uit zijn leefwereld stamt, roekeloos projecteert op de gehele werkelijkheid. In dat geval wordt de metafysische vraag naar de ultieme zijnsgrond van de werkelijkheid verengd tot de technische vraag naar haar ultieme bouwstenen. Ten onrechte, want de werkelijkheid is geen constructie. In zijn De Fide et Symbolo (II:§2) verklaart Augustinus deze denkfout en hij bekritikeert ongelovigen die "vanuit hun vertrouwdheid met handenarbeiders, huizenbouwers en allerlei andere artisanen die niets kunnen tot stand brengen zonder grondstof", geloven dat ook God (een aan Hem externe) grondstof nodig had om alles te 'maken'. Maar zelfs indien God dingen tot stand bracht uit grondstof, dan werd ook die grondstof door Hem uit het niets geschapen, aldus Augustinus. (1) Ook Immanuel Kant wijst er op dat wij de natuur pas kunnen kennen in de mate dat wij in staat zijn om hem zelf te maken; waarmee hij in feite zegt dat wij de natuur niet kunnen kennen, want niet kunnen maken. (2) En Spinoza onderscheidt, enerzijds, datgene wat zijn oorzaak in zichzelf heeft (- God, de natuur) en, anderzijds, de dingen die hun oorzaak buiten zichzelf hebben. (3) Ook Gödel wijst op het onderscheid tussen het scheppen van iets (- uit niets) en het construeren van iets uit iets anders (- uit iets dat reeds geschapen is.) (4) Ook Martin Heidegger wijst op het niet-geconstrueerde karakter van de werkelijkheid. Michael Inwood verwoordt het als volgt: "Het ingewikkelde is niet samengesteld: het is niet opgebouwd door eenvoudige elementen te combineren, en het kan niet worden geanalyseerd alsof dat wel zo is". (5)

Met deze waarheden voor ogen lijkt het erop dat het transhumanisme niet mag hopen op scheppingen die de Schepper van hemel en aarde naar de kroon steken: schepselen zijn nu eenmaal niet in staat tot het scheppen van iets uit niets. Wat wij wel kunnen doen, is in het beste geval: het herstellen van dingen in de richting van hun oorspronkelijke staat en het ondersteunen van bestaande dingen met allerlei fabrikaten, er wel op lettend dat zij ons de das niet omdoen, zoals dat maar al te vaak het geval is met heel wat goed bedoelde geneesmiddelen, motoren, economieën, theorieën...

(Wordt vervolgd)

(J.B., 20.02.2022)

Verwijzingen:

(1) Zie: J. Bauwens, Trans-atheïsme (2003), I.1.C.3. Voor de oorspronkelijke, integrale tekst, zie: 168587.pdf (seniorennet.be)

(2) H. de Vos, Kant als theoloog, Het Wereldvenster, Baarn 1968, p. 63.

(3) Benedictus Spinoza, Ethica More Geometrico Demonstrata. Uit het latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Nico Van Suchtelen, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1979 (1974).

(4) Hao Wang, Logical Journey. From Gödel to philosophy, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1996, p. 14: “Gödel distinguishes creation, in the sense of making something out of nothing, from construction or invention, in the sense of making something out of something else.”

(5) Michael Inwood, Heidegger, Lemniscaat 2000, vertaling: W. de Leeuw (O.U.P., Oxford 1997), p. 110-111.19-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 1: Godmens, medeschepper, Uebermensch

De 'waanzin' van het 'transhumanisme'

Aflevering 1: Godmens, medeschepper, Uebermensch

"Lustig in die Welt hinein

Gegen Wind und Wetter!

Will kein Gott auf Erden sein,

Sind wir selber Götter!"

(Franz Schubert [1797 – 1828], Winterreise, Mut, laatste strofe)

In zijn lijvig boek De mens voorbij schetst de Gentse ethicus Gie van den Berghe naar zijn eigen zeggen "een gedreven zoektocht naar de denkkaders die mee aan de basis lagen van de uitroeiing van mentaal, fysiek en raciaal gehandicapte mensen in de eerste helft van de 20ste eeuw." (1) Maar van den Berghe is en blijft een verdediger van de Verlichting: hij wijt de nazi-misdaden aan "een ontsporing, een catastrofale uitloper van de maakbaarheids- en vooruitgangsideologie" (2), terwijl hij de Verlichting als zodanig blijft betitelen als "dat veelbelovende geesteskind." (3) Uit de inhoud van dit rijk gedocumenteerd werk werd meermaals geciteerd in Panopticum Corona. (4) Enkele kritische bedenkingen bij de Verlichting als zodanig vonden hun neerslag vooral in Trans-atheïsme (5) en in Het wordt geregeld (6), het laatst genoemde handelend over twee toepassingen van deze ideologie welke de praktijken van abortus en euthanasie wezenlijk zijn.

Inmiddels is het humanisme dat de mens en zijn rede vooropstelt en dat zich afzet tegen het geloof, paradoxaal genoeg vanuit een (exuberant) geloof in de menselijke rede en in de kennis, uitgegroeid tot het transhumanisme dat andermaal gelooft dat de mens in staat is om de aan hem door de natuur opgelegde grenzen te verleggen en dat hij dat ook mag en moet doen. Zoals het door Schubert in diens Winterreise op toon gezette gedicht van Wilhelm Müller (1794-1827) aangeeft, is als het ware vanuit een opstand of een verzet ("Gegen Wind und Wetter!") de mens zelf God gaan spelen ("Sind wir selber Götter!") en zelfs in de theologie wordt hij niet alleen de rentmeester van de schepping genoemd, maar omdat hij naar het beeld van God geschapen werd, heet hij nu ook Gods medeschepper. In Genesis 1:28 staat te lezen: "En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!" Het is derhalve niet zozeer het atheïsme maar veeleer het in de 'godsdiensten van het boek' wortelende antropocentrisme waarin de kiemen van het transhumanisme liggen en waardoor zij ook gevoed worden. Bij uitstek in het visioen van de Franse paleontoloog en theoloog, de jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, komt dit idee reeds tot volle ontplooiing.

Volgens Teilhard is de evolutie nog steeds aan de gang: het leven (van de kosmos) is een dynamisch proces, dat steeds nieuwe dingen voortbrengt, dat wil zeggen: dat creatief is. De werkelijkheid is voortdurend in scheppende evolutie. Het is de elan vital, die de ontwikkeling voortstuwt. Hij beweegt zich niet in een, maar in meerdere richtingen. In de dode stof is hij vastgelopen; in planten en dieren heeft hij verschillende vormen van verwerkelijking gevonden; in de mens heeft hij zijn hoogste schepping gevonden. De mens is in staat zelf in deze evolutie in te grijpen, hij is het handelende wezen, homo faber, dat de wereld vormt. Teilhard ziet een evolutie van 'dode' materie, naar leven (biosfeer) en tenslotte naar bewust en zelfbewust leven (noosfeer) dat uiteindelijk zijn bestemming vindt bij God, het 'punt omega'. Hier volgt een beknopte weergave van Teilhard's magistrale visioen, zijn 'hyper-fysica', zoals het bij uitstek vorm kreeg in Le Phenomene Humain (1955) en in Le Milieu Divin (1957).

In een poging om de evolutieleer te verzoenen met het Christendom, stelt Teilhard dat de ganse werkelijkheid in evolutie is: in de schoot van de kosmos ontstaat het leven (dat het kosmische kwalitatief overtreft), en uit het leven ontstaat het bewustzijn (dat het levende kwalitatief overtreft). Dat gebeurt door complexiteitstoename: als de kosmos complex genoeg is, brengt die iets nieuws, het leven, voort. Als het leven complex genoeg is, brengt het bewustzijn, zelfbewustzijn en dus vrijheid voort. Zo evolueert alles naar zijn zelfbevrijding toe, en dat gebeurt in de mens, die aldus z'n eigen evolutie in de hand neemt door bewust te arbeiden aan de vooruitgang van de wereld. Zo evolueert de mensheid naar de spirituele eenheid, 'Christus' genaamd.

Teilhard ziet de ganse kosmos evolueren naar het Ene, het Goddelijke. Alle arbeid van de evolutie is gericht op de rechtvaardigmaking en tot de ontplooiing van een liefde (van God). Teilhard voorvoelt de eenwording van de mensheid (planetariteit) en de noosfeer (een denkende en eensgezinde aarde): de volwassenwording van de mens-zin. Hij ziet Christus als een energie waarvan de duizelingwekkende spin het heelal doet draaien en de Weltstof dwingt zich tot zichzelf terug te buigen, maar hij vervalt niet in pantheisme. In de evolutie komen materie, leven en energie samen in een punt Omega. Gods tegenwoordigheid is voelbaar overal in de kosmos. Christus' hart doorstraalt als het ware de hele kosmos totdat het machtige en veelvormige heelal de gestalte van Christus aanneemt. God straalt op de top van de materie waarvan de golven de geest meebrengen, en zo wordt alles 'milieu divin'. Door de materie, de aarde en het leven hebben wij gemeenschap met God. De priester moet de offerande van de gehele wereld aan God voltrekken. Verwarmd door de geest, kleurt de materie zich purper. Om tot God te komen, moet de materie zich complexificeren en organificeren (levend worden en groeien). Het geloof is niet irrationeel maar wel transrationeel: meer dan rationeel. In dat geloof arbeiden wij mee aan deze evolutie naar het ultramenselijke (dit is: een hogere collectiviteit waar de bewustzijns elkaar wederzijds verlichten door hun convergentie) naar het Mystiek Lichaam toe. Het heelal is dus een goddelijke onderneming waarin God de mens wil laten deelnemen.

Teilhard in een brief (1923): "Er is op de wereld een enkele operatie aan de gang, die alleen ons handelen kan wettigen: de ontsluiting van een of andere geestelijke realiteit, dwars door alle inspanningen van het leven heen". Teilhard bevestigt dat deze geestelijke realiteit een Persoon moet zijn, want "het Centrum van de vergeestelijkte materie, van dit geestelijke Al, moet bijgevolg in de hoogste graad bewust en persoonlijk zijn. De Oceaan die alle geestelijke stromen van het heelal in zich verzamelt, is niet Iets maar Iemand. Ook Hij bezit een gelaat en een hart (…) Deze tegenwoordigheid verlicht de diepten van de verborgen zones van elk ding en elke mens om ons heen. We kunnen haar bereiken in de volle verwerkelijking (en niet in het genieten zonder meer!) van elk ding en elke mens" (28.09.'33). In Teilhard heeft zich de liefde tot God verenigd met het geloof aan de wereld.

Teilhard heeft het geloof verzoend met de wetenschappelijke evolutieleer, welke in zijn tijd nog werd verworpen door een groot deel van de Kerk. Teilhard zegt dat de ganse kosmos niet opgebouwd is uit materie, maar uit wat hij noemt: 'Weltstof'. 'Weltstof' is meer dan materie. De stof waaruit alles is opgebouwd, heeft namelijk een buitenkant en een binnenkant. De buitenkant van de 'Weltstof' is materie. Haar binnenkant is bewustzijn. 'Weltstof' is dus 'materie-bewustzijn', een soort bipolaire eenheid in elk 'deeltje' De 'binnenkant', of de 'geest', is alleen bij de mens 'zichtbaar': de binnenkant van de kosmos wordt in de mens, en dan bij uitstek in de God-mens Christus, gekend en ontwikkeld, om van daaruit de ganse kosmos tot zijn voltooiing te brengen. Dit proces van kosmogenese, hominisatie en christogenese in drie stappen.

De kosmos is niet statisch maar in voortdurende ontwikkeling: er is 'kosmogenese' of 'kosmosgroei', 'evolutie van het heelal'. De idee van de evolutie bestond al bij Laplace, die stelt dat de kosmos zich ontwikkelt uit een gasnevel. Darwin heeft dan de evolutiegedachte ingevoerd in de biologie. Sinds honderd jaar spreken nu ook de sterrenkundigen over de evolutie van de kosmos: sterren zijn kernreactoren die Waterstof omzetten in Helium en in zwaardere atomen. Ook heerst de idee dat, in die kosmogenese, alles met alles samenhangt.

Een ander belangrijk inzicht is dat de evolutie convergeert: alle dingen en wezens neigen ertoe zich te groeperen tot steeds complexere grootheden en aldus wordt meer orde en vooruitgang tot stand gebracht. En dan verschijnt, aan de binnenkant van het complexe, het bewustzijn, dat vrijheid is, autonomie geeft, en verantwoordelijkheid. Dit noemt Teilhard de wet van complexiteitbewustzijn.

Over het probleem van lichaam en geest zegt Teilhard dat materie (lichaam) en bewustzijn (ziel, geest) twee fasen zijn van elke realiteit: alles heeft een lichaam- en een ziel-kant, alleen is het zo dat slechts bij de mens dat bewustzijn reeds expliciet aanwezig is.

Pascal spreekt over de oneindigheid van het grote en die van het kleine. Maar Teilhard voegt nog een derde oneindigheid hieraan toe: die van het complexe. Complexiteit is nu precies een eigenschap van het levende. Terwijl de ganse heelal ertoe neigt om uit te dijen, zich te ontspannen en over te gaan in de meest waarschijnlijke toestand van totale wanorde of chaos (dit is 'entropie', dat wil zeggen: verval, toename van wanorde), vormt het leven hierop de uitzondering. Wat leeft, ordent zich, organiseert zich, vormt grotere, onderling samenwerkende gehelen (dit is 'negatieve entropie', of: 'negentropie', toename van orde). Atomen voegen zich samen tot moleculen, megamoleculen en uiteindelijk emergeren die in levende cellen: eerst eencelligen, daarna meercelligen, eerst eenvoudige, daarna steeds complexere organismen. Daarom noemt Teilhard de biologie: de fysica van hoge complexiteiten. En, zoals gezegd, heeft elke complexiteit een buitenkant (materie) en een binnenkant (geest); elke complexiteit is een eenheid van materie en geest, ongeveer zoiets als de god van Spinoza. De evolutie verloopt naar steeds complexer: de 'dode' stof ordent zich en brengt het leven voort, en het leven organiseert zich zodanig dat het bewustzijn voortbrengt. Zodoende is bewustzijn een eigenschap van het heelal. In de evolutie van het heelal wordt steeds meer materie omgezet in geest: het geestelijke facet van de 'Weltstof' wordt geboren uit de complexiteit van de materie. De materie is de 'materia matrix', de (materiele) matrijs van de geest.

Het dier 'weet', maar de mens 'weet dat hij weet'. De ontwikkeling van het denken heeft materiele sporen nagelaten. Die sporen is Teilhard als archeoloog en als paleontoloog gaan zoeken. Tot dan toe kende men verschillende lagen of sferen die geleidelijk de aarde omspannen hebben: de barysfeer (de metalen kern van de aarde), de lithosfeer (de gesteenten), de hydrosfeer (de watermassa's), de atmosfeer (de dampkring) en de biosfeer (de sfeer van het leven). Teilhard voegt hier nog de noosfeer aan toe: de sfeer van het denken, de sfeer van de mens. In die evolutie is duidelijk een opmars naar steeds meer orde, complexiteit, bewustzijn en vrijheid merkbaar. In de loop van de tijd hebben zich bij de Primaten de hersenen steeds meer ontwikkeld (het proces van cefalisatie), wat het denken mogelijk gemaakt heeft. Maar sinds ongeveer 20.000 jaar is de schedelomvang niet meer toegenomen. Om toch nog verder te kunnen ontwikkelen, zijn mensen zeer intens beginnen samenwerken: zij vormen tesamen maatschappijen en uiteindelijk een wereldblok. Dat noemt Teilhard de sociogenese.

De mens heeft als het ware een gemeenschappelijke stofwisseling ontwikkeld (de wereldeconomie) en een collectief brein (de cultuur) en gaat steeds meer solidair optreden, als een subject. Mensen voelen immers aan dat zij op een dieper niveau samenhangen en een zijn. Zo zet de complexificatie zich nog steeds voort, en zij emergeert in het ultra-menselijke: de mens die meer is dan een louter individu, de mens die rijker wordt omdat hij een is met zijn naaste. Zo blijft de mensheid evolueren naar eenheid, in de richting van wat Teilhard het punt 'Omega' noemt.

In de ontwikkeling van de kosmos is er eerst divergentie (veelvuldigheid), dan convergentie (vereniging) en dan, door complexificatie, is er emergentie (het verschijnen van het nieuwe). Zo verschijnen achtereenvolgens het leven, het denken van de mens (reflectie) en het samen-denken van alle mensen (co-reflectie), wat vrijheid en verantwoordelijkheid meebrengt.

Het menselijk denken, het psychisme, is een eigenschap van de kosmos. De kosmos evolueert enerzijds entropisch of vervallend, dit wil zeggen: naar het meest waarschijnlijke, het evenwicht, de chaos of de dood toe maar anderzijds ook negentropisch of opbouwend, en dus naar het meest onwaarschijnlijke, naar de orde, naar het leven toe. Door de complexificatie in die laatst genoemde beweging, ontstaan steeds nieuwe kwaliteiten. De materie geometriseert zich steeds meer onder invloed van de geest (bvb.: het geloof zet aan tot kathedralenbouw), en zij sublimeert zich ook, namelijk door gesloten, steeds complexere stelsels te vormen (leven, bewustzijn). De geest is de opperste synthese van materie. De ziel is de vorm van het lichaam. De wetenschap die lichaam en geest samen bestudeert (namelijk in de 'Weltstof'), heet pan-energetica. De psychische energie is de hoogst mogelijke, en zij bezielt het heelal en tilt het op naar het eindpunt Omega. Volgens Teilhard is alles in het heelal naar Omega gepolariseerd: het heelal 'rolt zich op' en interioriseert zich. Dit gebeurt in de mens, en zo bevindt zich het eigenlijke centrum van het heelal (namelijk het complexiteitscentrum) in zijn hoogste prestatie, namelijk in de zo tot stand gebrachte maximale persoonlijkheid. De grootste orde situeert zich in de mens en maakt zijn persoon mogelijk: het zelfbewustzijn dat kan zeggen: "Ik ben en ik weet dat ik ben"; "Ik ben vrij"; "Ik ben verantwoordelijk". De persoon verheft zichzelf door zichzelf te geven in z'n scheppende vermogens. Hij verrijkt zich in de liefde van een gemeenschappelijke taak. Ware liefde versmelt immers niet, maar vernieuwt de vitaliteit en differentieert. De kosmos condenseert zich tot de menselijke persoonlijkheid, zij personaliseert. Het ultra-persoonlijke (universeel-persoonlijke), dat de wezenskern van onszelf is, en dat kan zeggen: "Ik ben die ben", is onomkeerbaar, onvernietigbaar, staat buiten ruimte en tijd, en heeft in zichzelf aldus het 'eeuwig leven' gerealiseerd in het punt Omega: een geestelijke, transpersoonlijke bestemming, en tegelijk de bronenergie van de kosmos, de liefde die, zoals Dante schrijft, "de zon voortdrijft en de andere sterren". (Paradisum, laatste zang).

Dit punt Omega wordt door Teilhard nu in verband gebracht met Christus. Het Christendom kent God immers als absoluut en persoonlijk. God incarneert zich in de God-mens Christus in de wereld die hij liefheeft. Christus sticht de Kerk - zijn Mystiek Lichaam - om zijn werk voort te zetten door zijn sacramenten. Zo wordt de wereld gechristificeerd. Bij zijn terugkeer zal Christus in een extatische wereld de getransfigureerde mensheid meenemen in de schoot van zijn Vader.

Teilhard toont dat het geloof aan de wereld en het geloof in God in het Christendom kunnen samengaan. Christus wordt voorgesteld als de sluitsteen van het te construeren gewelf. We moeten afstappen van de statische God, en meer nadruk leggen op de Christus-Omega, de Christus-Evoluteur, de kosmische Christus. Het Mystiek Lichaam is geen dood lichaam maar verkeert in voortdurende Wording. God is dynamisch, de Vader werkt zonder ophouden, en Christus is de toegangsweg tot de noumenale wereld. Het Absolute geeft zich aan de geesten die het verbreiden; het is een eeuwig offer, een gave om niet, want dat is de Liefde. (7)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 19 februari 2022)

Verwijzingen:

(1), (2) en (3): zie: http://www.serendib.be/boeken/De-mens-voorbij.htm

(4) Zie hier de integrale tekst: 170161.pdf (seniorennet.be)

(5) Zie hier de integrale tekst: 564.pdf (bloggen.be)

(6) Zie hier de integrale tekst: 30621.pdf (bloggen.be)

(7) Deze uitwijding over Teilhard de Chardin bestaat uit fragmenten uit het vierde hoofdstuk, getiteld: Het visioen van Pierre Teilhard de Chardin, van J. Bauwens, Het goede zoeken. Inleiding tot een christelijk 'zin-denken'. (Serskamp, 2003). Zie: 552.pdf (bloggen.be)Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://www.eff.org/issues/free-speech


https://www.eff.org/issues/free-speechKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 32: Gaswagens in de Oekraïne

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 32: Gaswagens in de Oekraïne

Alle sporen van de massagraven werden uitgewist door speciale eenheden van arbeiders die dan op hun beurt werden vergast. De konvooien met gaswagens verplaatsten zich doorheen de veroverde gebieden en vele duizenden mensen werden aldus omgebracht. “We vervoerden mannen, vrouwen, ouderlingen en kinderen”, aldus een getuigenis: “Ze mochten niets bij zich hebben. Er gingen telkens 50 mensen in een gaswagen. Die dag werden zowat duizend mensen vervoerd.” (1) Tijdens een bezoek van Italiaanse fascisten werden hen gaskamers getoond en in zijn dagboek schrijft een getuige dat de bezoekers hevig geschokt waren.

Ook in de Oekraïne opereerden tenminste vijf gaswagens. Ziehier een getuigenis van een commandolid over een operatie in november 1941 in Poltava (in het zuiden van Oekraïne): “Ik zag zelf hoe het in zijn werk ging met twee gaswagens. Ze reden de gevangenis binnen en de joden - mannen, vrouwen en kinderen - moesten vanuit hun cel direct de gaswagens naar binnen gaan. Ik weet ook hoe het er vanbinnen in de gaswagens uitzag. De ruimte was bedekt met metalen platen en had een houten vloer. De uitlaat kwam terecht in de binnenruimte van de wagens. Ik kan nog steeds het geklop en het geschreeuw van de joden horen - 'Beste Duitsers, laat ons eruit!' De joden liepen zonder aarzelen de gaswagens in. Van zodra de deuren dicht waren, startte de chauffeur de motor, dichte rook werd erin geblazen, dan was er een wirwar van verfrommelde lichamen. Het was een angstaanjagend spektakel.” (2)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 17 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 57-59.

(2) Ib., pp. 60-61.18-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 31

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 31

De Nederlandse socioloog Abram De Swaan heeft het grondig onderzocht en beschreven in zijn Compartimenten van vernietiging; over genocidale regimes en hun daders (2014) aan de hand van de goed bewaarde gegevens uit onder meer de volkerenmoord in Rwanda waar de strijd tussen vermeend andere rassen in 1994 leidde tot een genocide met een miljoen Tutsi-slachtoffers: stelt men zich de vraag naar hoe het allemaal is kunnen gebeuren, dan kan het antwoord kort en krachtig luiden dat, eenmaal de waanzin van het moorden aan de gang is, er twee kampen ontstaan en daar waar de misdaadgolf passeert, sluiten de mensen zich dan aan bij het moordende en dus het 'winnende' kamp om niet te gaan behoren tot de verliezende groep op wie jacht wordt gemaakt. (1)

De cultuur van geheimhouding vindt in dezelfde realiteit zijn reden van bestaan: niet de slachtoffers jagen angst aan maar wel het slachtofferschap en dus de daders en derhalve kiest men de kant van deze laatsten, hetzij op een actieve manier - door te participeren aan de misdaden - hetzij passief - door de andere kant op te kijken, door te zwijgen. Het zwijgen van de getuigen is de schijnbare onverschilligheid en over de onverschilligheid als zodanig schrijft Primo Levi in Se questo è un uomo uit 1947 (2) dat zij erger nog is dan de misdaden zelf welke zij verzwijgen. Het zwijgen uit angst is ook verwant met het negationisme dat - nog lang na de gebeurtenissen - doorwerkt als een gesettelde angst of een trauma. Achter een façade van totaal misplaatste stoerdoenerij (zoals bij uitstek bij neonazi's het geval is) schuilen vrees en lafheid: houdingen welke regelrecht in strijd zijn met de stelling van Plato dat het verkieslijker is kwaad te ondergaan dan het te doen. (3)

De oorlog is het verlengstuk van de economie en derhalve zijn de twee kampen met enerzijds de misdadigers en anderzijds de slachtoffers ook reeds in het strijdperk van de economie een realiteit welke vaak heel anders wordt voorgesteld dan deze in feite is. Men spreekt gemeenzaam over de werkenden en de werklozen en men beschouwt de eersten als de 'gevers' en de laatsten als de 'krijgers' maar in de huidige socio-economische constellatie is de identificatie van werken met geld verdienen of een job hebben geheel onterecht en ware het rechtvaardiger om het te hebben over enerzijds degenen die het geld naar zich toetrekken en anderzijds zij die het moeten derven. Per slot van rekening werkt sowieso iedereen naar best vermogen vanuit de fundamenteel menselijke drang om een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap, terwijl het bovendien helemaal niet waar is dat de werkelijke verdiensten overeenkomen met de financiële: hardwerkende mensen met lage lonen sterven gemiddeld tien jaar eerder dan goed betaalde burgers met een comfortabele, vaste en stressvrije job. Slaven die helemaal niets overhouden, werken het hardste en sterven reeds jong. Gemiddeld moeten in de derde en de vierde wereld vijfenveertig slaven - en dat zijn per definitie mensen zonder job - werken om de hoge levensstandaard van één doorsnee westerling - mét job - te garanderen.

In de economische realiteit streeft men ernaar om aan de kant van de grootverdieners te staan om aldus te ontsnappen aan wat het equivalent is van de moord in de eigenlijke oorlog. Steuntrekkers zijn maatschappelijk buiten spel gezet en zien hun rechten vaak op de helling komen te staan; zij moeten zich dikwijls tevreden stellen met willekeurige, onaangepaste en onderbetaalde opdrachten, zonder werkzekerheid, zonder status en onder de voortdurende spokerige dreiging de financiële steun waarop zij recht hebben, te zullen verliezen; zij situeren zich helemaal onderaan de pikorde en de frustraties die alle carrièremakers oplopen in de nimmer pauzerende tredmolen van eindeloze uitbreiding, wendbaarheid en overuren, worden gelijk kwalijke uitlaatgassen genadeloos in hun richting geblazen. Armen worden niet vermoord, zij sterven alleen vroeger omdat zij onvoldoende middelen ter beschikking hebben om hun gezondheid te handhaven, om vijandschap af te wenden en om het geluk te ervaren dat heden immers verworden is tot een kwestie van sociale vergelijking. Er zijn momenteel evenwel geen gaskamers in de buurt maar die zijn quasi overbodig omdat de lucht in de steden de mensen doet stikken: alleen de rijken hebben nog groene tuinen en kunnen op tijd en stond op reis naar plekken met voldoende zuurstof. Plato's hoger geciteerde stelling welke in feite pleit voor het goede geweten of de geruste ziel belandt in dezelfde papiermand waarin eerder de idee van het bestaan van de ziel zelf werd weggeworpen.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 17 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Zie: 330786.pdf (bloggen.be)

(2) In de Nederlandse vertaling: Eens was ik een mens (1963) en Is dit een mens (1987).

(3) Plato, Gorgias, p. 20, in: Platoon, Verzameld Werk, deel 5 (ISBN 90 6030 383 0), in een Nederlandse vertaling door de School voor Filosofie, Amsterdam, Copyright: © 2011, Stichting Ars Floreat, Postbus 74082, 1070 BB Amsterdam.17-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 30

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 30

Na Hitlers inval in Rusland groeide het aantal om te brengen vijanden maar de massa-executies ondermijnden de moraal zodat men besloot over te gaan op vergassing, meer bepaald middels de uitlaatgassen van de transportvoertuigen. De gevangenen werden van de barakken in de voertuigen geloodst. Tegen de tijd dat zij bij de ovens arriveerden, waren ze dood. Ze werden door gevangenen uit de voertuigen gedragen en hadden de roze kleur die typisch is voor slachtoffers van koolstofmonoxidevergiftiging. (1)

Het Rijk bestelde op een keer dertig gaswagens van twee types: de kleinere konden 25 à 30 personen bevatten, de grote 50 à 60. Ze werden verder geperfectioneerd, wat wilde zeggen: kleinere ruimtes met meer mensen zodat het gas sneller zijn werk deed. Zo waren in 1942 gaswagens als mobiele eenheden in gebruik van Belarus (Wit-Rusland) tot aan de Krim en het noorden van de Kaukasus. Ze werden bemand door functionarissen behorende tot verschillende groepen maar met slechts één taak: de fysieke uitroeiing van joden, zigeuners en politieke tegenstanders. Het staat allemaal beschreven in de documenten (correspondentie, bestellingen...) van de betrokken technici, die ook achteraf verklaarden dat zij op de hoogte waren van wat er gebeurde en dat zij, zoals bevolen, alles geheim hielden. De gaswagens werden in december 1941 vanuit Berlijn naar Riga gebracht en deden hun werk in de Baltische staten, Wit-Rusland, Smolensk. Er zijn meerdere getuigenissen waaronder deze van 9 december 1944 van de joodse Mendel Vulfovich uit Riga: "In februari 1942 zag ik met mijn eigen ogen hoe tweeduizend oudere joden uit Duitsland, mannen en vrouwen, in speciale gaswagens geladen werden. Die wagens waren geschilderd in grijsgroene kleur en hadden een grote vracht, gesloten met hermetische deuren. Iedereen binnenin werd door het gas gedood." (2)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 17 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 52-54.

(2) Ib., pp. 54-57. Het citaat (in eigen vertaling) staat op p. 57.
16-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 29


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 29

Alle gevangenen in de kampen die in staat waren om te werken, werden in leven gehouden, alleen de zieken en de geesteszieken werden in het kamp zelf omgebracht ofwel naar de gaskamers gebracht. Er waren er ook die omgebracht werden omwille van hun religieuze overtuigingen. Het gaat om vele duizenden mensen. Op de rug of de borst van sommigen werd een kruis geschilderd, wat er op duidde dat zij gouden tanden hadden.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 16 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 48-51.


15-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 28: Over de zogenaamde 'vaccinatiedossiers'

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 28: Over de zogenaamde 'vaccinatiedossiers'

De Canadese politie heeft twee mensen gearresteerd die erin geslaagd zijn de vaccinatie-databank te kraken. Het gaat om regeringsmedewerkers die hun nek uitsteken in een poging om aan het volk diets te maken hoe er met de privacy van de mensen gespeeld wordt door diegenen die nu per se iedereen willen inspuiten met 'vaccins'. Men kan zich afvragen wat de informatie in de vaccinatiedossiers nog te maken heeft met gezondheid en of hier de wetten op geheimhouding van persoonsgegevens niet flagrant geschonden worden. Er wordt onder meer bijgehouden hoeveel iemand verdient, of hij (of zij) leningen heeft aangegaan en voor welk bedrag, wat zijn seksuele oriëntatie is, of hij de booster al dan niet heeft geweigerd, of hij een strafblad heeft enzoverder enzovoort. Complottheorie of internazi's? Oordeel zelf:

https://twitter.com/Steve_R_Austin/status/1463264721830825988

Ook worden de bankrekeningen van de betogers geblokkeerd:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220215_92611929

De Chinese kunstenaar Ai Weiwei spreekt over de verborgen dictatuur van het schijndemocratische westen:

https://www.mo.be/interview/ai-weiwei-ik-denk-dat-het-westen-veel-opzichten-onder-heimelijk-autoritarisme-staat?utm_campaign=emo&utm_medium=newsletter&utm_source=email


14-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 27


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 27

Oorlog wordt gevoerd met wapens en dat zijn allang geen knuppels en geen katapulten meer: hightech heeft gesofisticeerde instrumenten mogelijk gemaakt waarmee men met precisie alsook massaal kan vernietigen en doden. Maar de meest intelligente wapens zijn instrumenten die helemaal niet als wapen zijn bedoeld maar die door sluw gebruik zodanig geperverteerd worden dat zij in feite bijna zonder moeite en met zeer beperkte kosten enorme vernielingen kunnen aanrichten. En bovenaan die lijst van instrumenten staat uiteraard de mens maar dan wel de van zijn menselijkheid ontdane mens. Mensen zijn geen wapens maar zij kunnen wel tot wapens worden omgeschoold.

De omscholing van mens tot wapen gebeurt via indoctrinatie en conditionering. Bij indoctrinatie worden vooral de hersenen bewerkt; bij conditionering middels prikkels van pijn en lust spelen andere organen en ook de zintuigen een grotere rol. In de twee gevallen heersen derden over mensen die door hen gedegradeerd worden tot hun quasi willoze of gehoorzame instrumenten. Als gehoorzaamheid hier een deugd is, dan is het dat voor wie ze opeisen: voor wie gehoorzaamheid bieden, is het een zwakheid want een teken van onderdanigheid, ondergeschiktheid, geïndoctrineerd zijn of slavernij.

Indoctrinatie gebeurt met ideologieën en een ideologie is een ideeëngoed of een geheel van overtuigingen naar welke geïndoctrineerden gaan handelen, desnoods - maar in feite in de regel - tegen de eigen belangen in. Zij handelen volgens een doctrine, een leer, en zij zijn aldus 'geleerden'. Deze geleerden zijn mensen die handelen volgens een leer en dat wil in feite zeggen: volgens een leer die per definitie niet de hunne is maar die zij zich wel eigen gemaakt hebben, veelal onder druk, en dat is dan eigenlijk de betekenis van indoctrinatie.

Zij die de doctrine uitvinden, zijn uiteraard helemaal niet geïndoctrineerd omdat niemand zichzelf indoctrineert: hun uitvindsels zijn bedoeld om anderen in hun greep te krijgen, het zijn retorische stelsels van argumentaties die sowieso helemaal niet stroken met de eigenlijke drijfveren van wie indoctrineren want hun uiteindelijk motief is het verwerven van macht over derden.

Een leermeester wil leerlingen werven en zijn middel daartoe is zijn leer. Maar voor de leerlingen is de leer iets heel anders omdat zij leerlingen zijn en geen meesters: voor hen is de leer de rechtvaardiging van hun onderwerping aan de meester want zich onderwerpen is wat zij uiteindelijk doen: zij geven de macht over zichzelf uit handen aan de leermeester door zijn leer te gaan belijden; zij onderwerpen zich aan hem en laten zich tot instrument maken; zij geven hun persoonlijke vrijheid op en vinden hierin het gemak van wie de last der verantwoordelijkheid van de schouders valt.

Oorlog is onmogelijk zonder soldaten. Soldaten behoren tot de genoemde categorie van 'geleerden': zij die zich hebben laten indoctrineren, zij die hun vrijheid uit handen gaven om van hun verantwoordelijkheid verlost te worden. In de koop die gesloten wordt tussen de bevelhebber en zijn onderdanen, wordt voor de lust van de onverantwoordelijkheid met de vrijheid betaald. Maar hoe zit het dan aan de kant van de machthebber?

Men zou mogen verwachten dat wie anderen aan zich onderwerpen, hen bevelen en gehoorzaamheid van hen opeisen, in ruil daarvoor ook zorg voor hen dragen, precies zoals verantwoordelijke ouders dat voor hun kinderen doen. Maar niets blijkt minder waar: machthebbers stelen andermans vrijheid, omdat zij hen in ruil de zorg over hen weliswaar beloven maar in de praktijk stelt die zorg niet veel meer voor dan in het beste geval een gedenkteken – een gedenkteken waar de gesneuvelden zelf niets aan hebben omdat zij er dan uiteraard niet meer zijn.

Oorlog is onmogelijk als er naast indoctrinatie niet ook conditionering is. De druk om bevelen op te volgen is in dat geval zo groot dat verzet quasi uitgesloten is. En meestal volstaat sociale druk om te bereiken dat mensen zich tot wapens laten omscholen. Als iedereen het doet, eist het beginsel van de gelijkheid, hier toegepast in zijn volle negativiteit, dat wie zich eraan onttrekken, zullen doorgaan voor lafaards en uit de groep worden gebannen. En voor kuddedieren is dat de hoogst denkbare straf.

Er bestaat kortom slechts één middel tegen oorlog en dat is de persoonlijke ontwikkeling voor iedereen: het verwerven en het kunnen waarderen van authentieke vrijheid en het aanleren van de waarde van het verantwoordelijke handelen. Het leren omgaan met de verleiding om zich te schikken naar de kudde of het opbouwen van een weerstand tegen de kuddegeest. Dat gaat weliswaar in tegen de natuur van de mens die hoe dan ook naar de kudde neigt maar dat is ook met de vrede het geval omdat niet de vrede maar de oorlog natuurlijk is. De tragiek van de mogelijkheid van een distopie zoals deze van bijvoorbeeld het Derde Rijk ligt in wezen in het schrikwekkende onverstand dat de mens 'de natuur' - die immers alleen maar wreed is - als voorbeeld moest nemen en dat hij aldus de natuur maar beter een handje kon helpen.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 14 februari 2022)
13-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 26: Het nieuwe masker:
Het nieuwe masker

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 26: Het nieuwe masker:

  https://factor-v.be/en/news/2021/ooggetuigenverslag-van-een-steward
12-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lgbtq+’ers in Afghanistan: ‘Waar je ook gaat, we weten je te vinden’Lgbtq+’ers in Afghanistan: ‘Waar je ook gaat, we weten je te vinden’11-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 25: Luc Montagnier: “They are not vaccines, they are poisons” – Speech to the Luxembourg Parliament


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 25: Luc Montagnier: “They are not vaccines, they are poisons” – Speech to the Luxembourg Parliament:

https://www.soulask.com/luc-montagnier-they-are-not-vaccines-they-are-poisons-speech-to-the-luxembourg-parliament/Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 24: Corona en ons DNA

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 24: Corona en ons DNA

De reden waarom Vladimir Poetin zijn langste tafel bovenhaalde voor de conversatie met Emmanuel Macron, zo staat heden eindelijk in alle kranten te lezen, bestaat erin dat Macron in Moskou weigerde om van hem een coronatest te laten afnemen. En de reden waarom hij dat weigerde, aldus de Franse president zelf, is zijn vrees dat men op die manier zijn DNA had kunnen bemachtigen.

Elke bioloog zal ons namelijk daarvan verzekeren dat wij als het ware samenvallen met ons DNA en dat wil zeggen dat wie ons DNA bezitten, ook alles bezitten wat er over ons te weten valt. Incluis datgene wat nog niet geweten is: dat vindt men hoe dan ook binnen zeer afzienbare tijd en DNA kan héél lang worden bewaard.

DNA bekomt men makkelijk door bijvoorbeeld met een wattenstaafje enkele slijmvliescellen los te wrijven aan de binnenkant van de wang. Hetzelfde DNA zit namelijk in alle cellen van hetzelfde lichaam. Er bestaan databanken waarin het DNA van misdadigers wordt bewaard die dikwijls uitsluitsel geven bij sporenonderzoek in misdaadzaken. Een databank met daarin het DNA van àlle wereldburgers zou het in principe mogelijk maken om iedereen altijd en overal te kunnen volgen, beter nog dan de reeds ontelbare camera's in de bewoonde wereld dat doen.

Wie niks doet wat niet mag, heeft ook niks te vrezen, zo zou men kunnen argumenteren, maar de psychologie van mensen die op de hielen worden gezeten door controlefreaks, leert ons heel andere dingen: het onophoudelijk in de gaten worden gehouden door op de koop toe onbekenden die echter uiteraard beschikken over heel veel macht, is even rampzalig voor de geestelijke gezondheid als het verkeren in een toestand waarin men zich beroofd weet van alle privacy.

Aanvankelijk worden slachtoffers van controlefreaks of stalkers, die soms ook 'onderzoekers' heten, hetzij medische, hetzij commerciële, hetzij politici, hetzij maffiosi, alleen maar heel erg gefrustreerd. Maar als die toestand van frustratie die danig energierovend is, te lang aanhoudt, begeeft de psychische weerstand het en gaat men zich gedragen zoals dat van de gecontroleerde ook verwacht wordt.

Niet alleen gaat men zich dan naar andermans wensen gedragen, men gaat ook denken zoals die ander dat wil, en 'willen' zoals die ander dat wil, tenminste als dat dan nog 'willen' mag heten.

Alleen al de idee dat heden wereldwijd ieders DNA verzameld of gestolen wordt en verdwijnt in databanken waartoe alleen de machthebbers toegang hebben, volstaat om het mensdom te herleiden tot een uiterst gewillige kudde.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 11 februari 2022)

Verwijzingen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220211_93404790Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 23)Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 23)

Aan de kampgevangenen werd verteld dat zij het konden rapporteren als zij zich ziek voelden en dan zouden zij enige tijd in een zogenaamd 'revalidatiekamp' kunnen verblijven om te herstellen. Echter, uit brieven, getuigenissen en grondig onderzoek blijkt dat allen die zich daarvoor inschreven ter dood werden gebracht door vergassing. (1)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 11 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 44-47.Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 22: Nu wordt ook nog eens de dood van de monddoodgemaakte Montagnier doodgezwegen


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

Aflevering 22: Nu wordt ook nog eens de dood van de monddoodgemaakte Montagnier doodgezwegen:

https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/luc-montagnier-death-cause/

https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/luc-montagnier-death-cause/

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jeder für Sich und Gott gegen Alle
Jeder für Sich und Gott gegen Alle

10-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/luc-montagnier-death-cause/
https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/luc-montagnier-death-cause/

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open-brief-aan-meester-frank
Open-brief-aan-meester-frank:


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 21)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 21)

Kampgevangenen die geëlimineerd moesten worden kregen specifieke codes: '14f1' voor natuurlijke dood, '14f2' voor zelfmoord, '14f3' voor neergeschotenen die trachtten te vluchten, '14fI' voor geëxecuteerden. Door de zeer slechte leefomstandigheden werden heel wat gevangenen in de kampen ziek en inspecteur Himmler besloot ook deze categorie te elimineren, hun code was '14f13'. In de bewaarde brieven van medewerker dr. Friedrich Mennecke aan zijn vrouw omschrijft deze zijn werk als 'zeer interessant'. Hij schrijft: "Dankzij dit werk doe ik heel wat nieuwe ervaringen op." Hij beschrijft wat hij eet in het kamp, hoe hij zeer veel patiënten af te handelen heeft en ook dat eigenlijk niemand op de hoogte is van wie de bevelhebbers zijn in Berlijn. Hij schrijft ook hoe hij het onderzoek van een collega moest overdoen omdat die zijn formulieren invulde zonder de patiënten gezien te hebben. Op 12 januari 1942 brieft dr. Mennecke aan zijn vrouw dat hij die dag 634 patiënten afgehandeld heeft.

Aan sommige brieven voegde Mennecke ook foto's van gevangenen toe met op de keerzijde zijn commentaren, onder meer de volgende:

"Schneidhuber Dorothea Sara, geboren op 3 april 1881 te Lach. Schreef alsmaar ophitsende anti-Duitse artikels over het beleid m.b.t. de kerken in Duitsland, en dit op basis van de info die zij kreeg vanwege de Episcopale Curie in München. 541 Ravensbrück 1819."

"Stross Otto Israel, geboren 22 september 1900 in Praag, advocaat, 22730 Dachau. Hevig anti-Duits. Agitator."

(Wordt vervolgd)

(J.B., 10 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 40-44.09-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 20: dr. Ray Obomsawin over vaccinatie)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 20: dr. Ray Obomsawin over vaccinatie)

Dr. Ray Obomsawin bestudeerde vaccinatie van verschillende plagen door de eeuwen heen en constateerde dat vaccinatie omgekeerd werkt. De onderzoeker stierf plotseling eind vorig jaar.

De eerste link zegt iets over dr. Obomsawin, de tweede is een video waarin hij zijn onderzoek uit de doeken doet:https://wikispooks.com/wiki/Ray_Obomsawinhttps://videowaarheid.nl/video/externe-bronnen-12-01-2022-dr-ray-obomsawin/

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 19)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 19)

Na de bezetting van het westen van Polen in de herfst van 1939 ging men daar op gelijkaardige manier te werk. De SS evacueerde de asielcentra. Mannen, vrouwen en kinderen (telkens een zeventigtal) werden in een groot stalen voertuig gedreven dat geen vensters had, alleen een grote metalen deur achteraan, en waarop de misleidende tekst: Kaiser's Kaffee Geschäft en zij werden onmiddellijk vergast met koolstofmonoxide uit een tank onder het voertuig. Nadien werden nieuwe voertuigen gebouwd waarvan de uitlaatgassen via buizen direct in de passagiersruimte werd geloosd. De patiënten kregen vooraf kalmeermiddelen ingespoten (morfine en scopolamine), sommigen trachtten alsnog te ontkomen en werden dan in dwangbuizen verpakt, anderen smeekten het personeel om hun familie op de hoogte te brengen. De voertuigen brachten de lijken naar een bos waar zij werden verbrand. Gelijkaardige moorden vonden plaats in Pommeren en in Oost-Pruisen. (1)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 7 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 37-40.08-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 18: moorden om te besparen!)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 18: moorden om te besparen!)

De voorzieningen voor euthanasie rapporteerden wekelijks aan het centrum in Berlijn hoeveel patiënten gedood werden maar die gegevens werden vernietigd voor het einde van de oorlog. Toch kwam men er later achter dat in Grafeneck in 1940 meer dan 10.000 patiënten gedood werden. Eenzelfde aantal in Hadamar. In totaal waren dat van januari 1940 tot augustus 1941, 70.273 [in feite uiteindelijk: 71.088] patiënten. Een werkgever aldaar beschrijft een viering onder werknemers als volgt: "Onder de lunch (…) verklaarde dr. Berner dat er die dag 10.000 lijken zouden verbrand worden, een gebeuren dat zou bijgewoond worden door het voltallige personeel. 's Avond in de hall kreeg iedereen een fles bier en daarna zakten we af naar de kelder. Op een brancard lag het naakte lichaam van een man met een waterhoofd. (…) De 'cremators' legden het lichaam in een soort trog en duwden het in de oven. De heer M., verkleed als pastoor, sprak een lijkrede uit. (...)" Dan volgt een macabere berekening: "In de veronderstelling dat de [71.088] patiënten nog gemiddeld tien jaar te leven hadden en wetende dat zij 3,5 Reichsmark per dag kostten, berekende men dat in de genoemde periode de massamoorden een besparing hadden opgeleverd van 885.439.800 Reichsmark. De besparing aan voedsel bedroeg 141.775.573,8 Reichsmark." (1)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 7 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 36-37.07-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 17)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 17)

Geblindeerde busjes en immer rokende crematoria, stapels standaardrouwbrieven, versprekingen en vergissingen, op den duur zei men over elkaar: “Gij zult nog eindigen in de ovens van Hadamar!” Men vreesde dat men naast geesteszieken nu ook nog andere categorieën begon te vergassen zoals dissidenten, bejaarden, alcoholici, bedlegerigen, bedelaars, zwervers, prostituees en zogenaamde asocialen en antisocialen. De onrust leidde reeds in 1940 tot protestbrieven vanwege onder meer kerkelijke gezagsdragers, sommige politici en ook burgers. Het sermoen door de bisschop van Münster op 28 juli 1941 waarin deze de massamoord aankaartte, noopte Hitler op 24 augustus 1941 tot een oponthoud in de activiteiten van T4. Maar dit was alleen maar schijn want de activiteiten gingen gewoon door terwijl de geheimhouding strenger werd. De locaties voor euthanasie werden verplaatst en de moordpartijen gebeurden met vergif (morfine en scopolamine) en uithongering. Kinderen met zowel joods als arisch bloed werden omgebracht alsook tuberculosepatiënten. Aan de universiteiten was er grote vraag naar hersenen voor onderzoek. Vervolgens werden ook de zwakzinnigen en de epileptici vergast. (1)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 7 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 34-36.06-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 16)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 16)

De stalen tanks van 40 liter met elk zes kubieke meter CO zagen eruit zoals tanks met CO.2 of met O.2 en werden geleverd door BASF per honderd stuks met vrachtwagens onder valse firmanamen. (1)

Onder de joodse geesteszieken werd niemand van 'euthanasie' gespaard, zij werden opgehaald met bussen door lui in witte uniformen om de indruk te wekken dat het ging om medisch personeel. Aanvankelijk ging het transport naar Brandenburg maar vanaf 1941 werden zij naar bezet Polen vervoerd om daar hetzij gefusilleerd te worden, hetzij vergast. Een speciaal registratiebureau telde de doden en verzamelde ook de achterblijvende waardevolle zaken zoals gouden tanden; ook de toegekende uitkeringen werden nog maanden na de vergassing van de slachtoffers verder geïnd. (2)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 6 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 30-31.

(2) Ib., pp. 31-32.05-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ben ik immuun tegen Omicron als ik al besmet ben geraakt met de Deltavariant?

Ben ik immuun tegen Omicron als ik al besmet ben geraakt met de Deltavariant?

Dr. Geert Vanden Bossche:


04-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 15)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 15)

De euthanasie-centra van de nazi's hadden elk een secretariaat voor de registratie van het aantal doden, het opstellen van overlijdensaktes en het verzinnen van doodsoorzaken. Wat betreft dit laatste werd er middels een specifieke verzameling van informatie over de herkomst van de vermoorde patiënten, de woonplaatsen van hun familieleden en de data van overlijden op gelet dat de families geen argwaan konden krijgen omtrent de doodsoorzaken en zo bijvoorbeeld voorkwam men door vervalsing van de data dat over teveel patiënten ineens op dezelfde plek gerapporteerd zou worden dat zij aan dezelfde ziekte zouden overleden zijn. Aan de familie van de ongelukkigen werden rouwbetuigingen gestuurd, standaardbrieven waarin de voorgewende doodsoorzaak vermeld werd en daarin werd tevens gezegd dat het omwille van het vermijden van besmettingsgevaar noodzakelijk was geweest om onverwijld het lichaam te cremeren - wie dat wensten, konden op aanvraag een urn met asse bekomen. De brieven werden ondertekend door de betrokken artsen maar dan wel met pseudoniemen. Ze werden bijgehouden in dossiers in Berlijn maar op het einde van de oorlog werden ze naar Hartheim gebracht om daar vernietigd te worden. (1)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 4 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 29-30.03-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 14)


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 14)

In de historische documentaire over het gebruik van gifgas, getiteld Nazi Mass Murder, worden de moordprocedures in detail beschreven. Het krankzinnige karakter van de extreme rationaliteit of de zogenaamde wetenschappelijkheid waarover professor Mattias Desmet het heeft, blijkt uit de afstandelijkheid en uit de volstrekte gevoelloosheid aan de dag gelegd door alle medewerkers aan de moordpartijen onder de invloed van de hypnotiserende machtsgreep waarin zij in feite gevangen zaten en die wellicht vergelijkbaar is met de greep die werkgevers op hun werknemers hebben van wie zij immers een loon moeten ontvangen en van wiens grillen zij derhalve afhankelijk zijn voor de kwaliteit van hun leven, zo niet voor het feit of zij al dan niet een menswaardig bestaan zullen kunnen leiden. Niemand zal loochenen dat ook vandaag misbruik vanwege werkgevers algemeen verspreid is precies vanwege de macht die zij met een zekere willekeur over de job en derhalve over het leven van hun ondergeschikten hebben. Blinde gehoorzaamheid aan de autoriteit en blind respect voor de pikorde blijkt maar al te vaak het enig mogelijke verweer tegen jobverlies met in zijn zog vaak oeverloze ellende gegarandeerd door de economische onzekerheid welke dit tijdsgewricht kenmerkt: werkloosheid betekent inkomensverlies en sociale achterstelling of uitsluiting voor het kroost dat aan deze wantoestanden tenslotte helemaal geen schuld heeft. Voor wie het nog niet wisten: steeds meer kinderen arriveren 's morgens met een lege maag op school en op steeds meer plaatsen moeten kleuterjuffen broden meebrengen en begint de les met een ontbijt.

Zorginstellingen werden door de nazi's omgevormd tot gaskamers en ovens, medici overlegden over de meest doeltreffende massamoordmethodes, zij lieten douchekoppen, valse leidingen en andere camouflage in de gaskamers installeren, maakten gebruik van kalmeringsmiddelen en leugens om hun slachtoffers om de tuin te leiden en daarna ook de families van de slachtoffers. Het kort medisch onderzoek vooraleer de gaskamers te betreden diende ter identificatie van de ongelukkigen en om hun medische toestand in te kunnen schatten met het oog op een te verzinnen doodsoorzaak welke aan de familie kenbaar zou gemaakt worden na de moord. De te vergassen mensen waren naakt en werden eerst ook nog gefotografeerd, hun doodstrijd werd door vensterglas gadegeslagen en duurde twintig minuten., sommigen schreeuwden luid en beukten met hun vuisten op de muren. Daarna werden de lijken naar de ovens gebracht om te verbranden, asse werd op vraag naar de familie gestuurd, zoals gezegd met vermelding van een verzonnen doodsoorzaak, de kamer werd gedurende een uur verlucht om onmiddellijk weer in gebruik te worden genomen voor de volgende groep. De hersenen werden uit de lijken gehaald en voor onderzoek door geleerden naar de universiteiten gestuurd. (1)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 3 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 26-29.02-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 13: intermezzo: een interview van Brecht Arnaert met Mattias Desmet)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 13: intermezzo: een interview van Brecht Arnaert met Mattias Desmet)

In een interview met Brecht Arnaert vertelt 'coronascepticus' en professor in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent, Mattias Desmet, over zijn vijf dagen geleden verschenen boek, De psychologie van totalitarisme.

Hij start met een kritiek op de huidige wetenschappen en in het bijzonder op de medische wetenschappen. De niet reproduceerbaarheid van het merendeel van alle wetenschappelijk onderzoek alsook het gebrek aan precisie maakt het waardeloos. Die blindheid voor fouten heeft te maken met massavorming en hypnose: de massa en wie onder hypnose zijn, kennen geen rationaliteit en zijn ongevoelig voor bewijzen, zo citeert Desmet Gustave Lebon, alleen monotone herhaling en visuele beelden maken indruk.

De condities voor een permanente massavorming vindt men in het communisme en in het nazisme. Hannah Arendt waarschuwt voor het technocratisch totalitarisme dat heerst nu de vier condities daarvoor vervuld zijn: sociale isolatie bij veel mensen, een gebrek aan zinverlening, onbestemde angst en veel frustratie en agressie.

Een nieuwe sociale band ontstaat wanneer de angst zich ineens aan een object koppelt, zoals dat nu het geval is met het object 'coronavirus' omdat men zich dan tegen deze vijand verenigt maar het gaat niet om de band tussen individuen onderling, want die wordt teniet gedaan en maakt plaats voor onderlinge verdachtmakingen en verraad: het gaat om de band van elk individu met de staat die alles overheerst en die de mensen onderling verdeelt. Het succes van een totalitair systeem loopt parallel met de mate waarin alle individuen geïsoleerd zijn.

Desmet merkt op dat 'experten' verbluffend onwetend blijken ingevolge verblinding door hun ideologie. Men kan mensen weliswaar kortstondig uit hun hypnose doen ontwaken maar de ervaring leert dat zij alras hervallen, wat te maken heeft met cognitieve dissonantie maar nog meer met de angst er niet meer bij te zullen horen wanneer zij dissidente standpunten innemen. Sociaal isolement is immers het ergste wat een mens kan overkomen, aldus de professor. Ook speelt hier een quasi feilloze hardhorendheid voor alles wat het gevierde verhaal en zijn rituelen tegenspreekt. Dat wat geloofd wordt absurd is, maakt geen indruk.

Massavorming leidt tot verblinding en uiteindelijk ook tot wreedheden, wat men alleen kan voorkomen als de diepere hypnose de pas wordt afgesneden want die leidt tot wreedheden: alleen volgehouden kritiek kan dat stadium voorkomen.

Desmet haalt Lebon aan die waarschuwt voor een staatsvorm geleid door de massa en waarvan de oorsprong zou liggen bij een mechanistisch wereldbeeld en een verabsolutering van de rede. Hedendaagse denkers weten echter dat wetenschap niet teert op rationalisme maar veeleer schatplichtig is aan intuïtie en poëzie: de retoricus dient zelf niet te geloven wat hij aan anderen vertelt; wie daarentegen de waarheid preken, verbinden hun lot met hun woorden, zoals Michel Foucault opmerkt. Tot hier het interview.

Mattias Desmet heeft het in feite voor een stuk ook over de rampzalige invloed van het WTK-bestel (het conglomeraat van Wetenschap, Techniek en Kapitalisme) waarvoor Herbert Marcuse al waarschuwde een halve eeuw geleden en wij vragen ons nu af of het te wijten is aan het libertarische midden waarin hij ook bij de gelegenheid van dit interview verkeert, dat professor Desmet de zeker niet te versmaden 'K' prompt vergeet.

(J.B., 02.02. 2022)

Bekijk de video van het interview hier:

Brecht Arnaert interviewt Prof. Dr. Mattias Desmet - YouTubeKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Acht percent méér besmettingen bij gevaccineerde jongeren dan bij niet-gevaccineerde

Acht percent méér besmettingen bij gevaccineerde jongeren dan bij niet-gevaccineerde:


https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220201_95134692


01-02-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://fastzer.com/watch/EvJYkp3d-delicatessen.html
https://fastzer.com/watch/EvJYkp3d-delicatessen.html

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Delicatessen


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boris Blacher

Boris Blacher [2]

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.A. Branduardi

ANGELO BRANDUARDI: DONNA TI VOGLIO CANTARE


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Satie Gymnopédies

1

1


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 12)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 12)

Alle patiënten die heimelijk waren veroordeeld tot de gaskamers werden aan hun verblijfplaatsen met speciale bussen opgehaald. Passanten getuigen hoe zij soms tegenspartelden en geweld moest worden gebruikt. Om de bestemming geheim te houden werden tussenstations ingelast en de families van de patiënten werden per brief leugens op de mouw gespeld. De brieven aan de families luidden als volgt: "Wij informeren u hierbij dat overeenkomstig de ministeriële richtlijnen X overgeplaatst werd en veilig aangekomen is op de bestemming. Om veiligheidsoverwegingen is bezoek verboden alsook telefonisch contact. Door de oorlog kampen wij met personeelstekort, neem dus zelf geen contact op: bij eventuele wijzigingen wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht." T4 klaagde erover dat sommige van de eveneens onwetende medewerkers patiënten inschreven als “goede werkers” om aldus hun levens te redden, daar zij het onheil vermoedden. Later werd aan de families medegedeeld dat hun in een gaskamer omgebrachte geliefde overleed ingevolge bijvoorbeeld een longinfectie. (1)

Opnieuw zal de lezer van deze historische documenten in het volstrekte onvermogen verkeren om te ontkennen dat ook deze paragraaf onwillekeurig doet denken aan de reglementeringen rond corona en aan de gelijkenissen welke spontaan opduiken waar sprake is van de opheffing van het bezoekrecht aan de verpleegden en aan het absolute contactverbod. Andermaal opvallend gelijkend zijn de verklaringen ter verantwoording van die ongewone reglementeringen want zowel ten tijde van de nazi- moorden als in de huidige pandemie werd door de autoriteiten medegedeeld dat deze maatregelen genomen werden in het teken van de algemene veiligheid.

Stanley Milgram kon maar moeilijk geloven dat de nazi-wreedheden zich hadden voltrokken maar zijn gehoorzaamheidsexperiment bewees in 1963, aan dezelfde Universiteit waar het hier besproken document werd uitgegeven, dat jan met de pet daartoe inderdaad in staat is en wel in vaak meer dan de helft van de gevallen. Of de mensen van deze tijd beschikken over een hoger moreel bewustzijn dan deze van pakweg tachtig jaar geleden valt heel sterk te betwijfelen als men dezer dagen in de krant moet lezen dat het welgeteld negen uur duurde vooraleer een vierentachtigjarige fotograaf die in het centrum van Parijs op straat neerviel, door een van de vele duizenden voorbijgangers geseind werd - toen de hulpdiensten arriveerden was de ongelukkige helaas al overleden.

Dat de nazi's in staat waren om te liegen alsof het gedrukt stond, zoals blijkt uit de hoger geciteerde en nog andere brieven die zij aan de families van de vermoorde geesteszieken stuurden, is een bijzonder schokkend gegeven maar wie de actualiteit omtrent corona een heel klein beetje heeft gevolgd, weet dat de huidige Nederlandse minister-president tijdens een ondervraging door een oppositielid in zijn parlement op grove leugens werd betrapt waarna hij zich gedroeg zoals psychopaten dat doen, dat wil zeggen: alsof er geen vuiltje aan de lucht was en eveneens zonder schroom toonde zich in dezelfde periode de Britse premier nadat die was betrapt op het overtreden van de door hem zelf verordende wetten door zijn herhaalde aanwezigheid op allerlei coronafuiven.

Wie vandaag de vrees koesteren dat de genomen veiligheidsmaatregelen die zogezegd in het teken staan van de bestrijding van de pandemie, in feite dienen om praktijken toe te dekken die het daglicht schuwen, worden er derhalve helemaal onterecht van verdacht complotdenkers te zijn.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 1 februari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983), pp. 24-26. Het citaat (in onze eigen vertaling) staat op de pagina 25.Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://fastzer.com/watch/EvJYkp3d-delicatessen.html
https://fastzer.com/watch/EvJYkp3d-delicatessen.html

31-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 11)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 11)

In 1135 werd in het koninkrijk Napels Gioacchino da Fiore geboren, mysticus en symbolist die een groot stuk van zijn leven besteedde aan het ontcijferen van de Apocalyps van Joannes en die tot de slotsom kwam dat zich in de geschiedenis drie stadia voordoen (die elk duizend jaar duren), namelijk dat van de Vader (Oude Testament), dat van de Zoon (Nieuwe Testament) en het huidige, dat van de Heilige Geest, gekenmerkt door de onbemiddelde kennis in elk individu van de Waarheid (van Gods Woord) – uiteindelijk uitlopend op het armageddon en het Laatste Oordeel. 'Onbemiddeld' wil hier zeggen zonder tussenkomst van kerk en clerus, wat aldus aanleiding gaf tot het ontstaan van sekten van 'vrijgeesten' en 'verlichte geesten' (o.m. Luciferianen, anabaptisten en homines intelligentiae) en tot vervolging door de inquisitie.

Een der bekendste vrijgeesten of libertijnen is de atheïst Markies de Sade (1740-1814) voor wie de natuurlijke instincten alles domineren, wars van goed en kwaad. Sade verwerpt het christendom en de naastenliefde en erkent alleen de natuurwetten en het maximaliseren van de eigen lusten. Naar hem noemde de psychiater Richard Krafft-Ebing het aversief subklinisch persoonlijkheidskenmerk 'sadisme', dat de zogenaamde 'duistere driehoek' van machiavellisme, narcisme en psychopathie aanvult (1) en dat zich laat omschrijven als het ervaren van genot bij andermans leed, dat daarom gezocht wordt middels wreedheid, agressie, manipulatie en geweld, m.a.w.: het domineren en vernietigen van anderen.

Het gaat hier niet om het sadomasochistisch spel dat beoefend wordt door mensen die zich vervelen bij 'gewone' seks maar wel om de perverse vernietigingsdrang eigen aan de lustmaximalisatie. Lieden die blasé zijn, wat wil zeggen: door overmatig genieten ongevoelig geworden voor verder genot, vervelen zich stierlijk en kunnen alleen nog soelaas vinden in de boost welke voelbaar wordt van zodra zij anderen doen lijden, bijvoorbeeld door hen het leven zuur te maken, door hen te overheersen, door zich met hun leven te gaan bemoeien, door hun vrijheid te beknotten, door hen angst aan te jagen, door zich tegenover hen paternalistisch op te stellen, door hen te betuttelen, door hen te verplichten handelingen te stellen die zij niet willen stellen of door hen te verhinderen om te doen wat zij willen doen, met andere woorden: door de neurotische aanleg van hun slachtoffers tot de gruwelijkste kwellingen op te stoken.

Mensen die niet meer weten van welk hout pijlen te maken, niet omdat zij aan de grond zouden zitten maar, integendeel, omdat zij alles hebben en zijn wat een mens zich maar kan wensen, zouden zich letterlijk dood vervelen indien zij niet die zo bevrijdende uitlaatklep hadden welke erin bestaat anderen te koeioneren door hen van hun vrijheid te beroven. Onder allerlei voorwendsels doen ze dit met dieren (zij houden hen als proefkonijnen maar ook als wetenschappelijk te observeren studie-objecten en zelfs als te beschermen soorten - denk maar aan de dierentuinen) maar als ook dat geen bevrediging meer biedt, beginnen ze aan hun soortgenoten - de zwaksten eerst. De (gewetenloze/blasé) psychopaat (verzot op macht) maakt van zijn 'ondergeschikte' een neuroticus door hem te martelen en te pesten met als kers op de taart de psychische, zo niet de fysieke dood van het slachtoffer.

Door de eeuwen heen of, om preciezer te zijn, tweeduizend jaar lang, heeft de kerk het haar roeping geacht om alle mensen aldus levenslang te kwellen, te beginnen met het opdringen van een kannibalistisch wereldbeeld dat kant noch wal raakt, het opleggen van absurd, neurotisch makend gedrag en het propageren van de zelfkastijding bij het volk, want pas eerst als het volk ertoe komt zichzelf te straffen, triomferen de elites. Macht over derden manifesteert zich immers waar men mensen kan doen liegen of doen strijden tot de dood en waar men hen kan beladen met een schuld die niet de hunne is.

Maar de theologie wordt stilaan stokoud en sadisten kunnen derhalve pas aan hun trekken blijven komen als zij de achterhaalde theologie nu snel vervangen door de moderne technologie: voortaan kan het mensdom worden gekweld middels allerlei methoden en technieken ingebouwd in apparaten die men de getroffene zelf doet begeren en doet kopen voor handenvol geld waarvoor hij dan levenslang slavenarbeid verricht.

Als het geweten ontstaat door de interiorisering van wetten - wat immers blijkt waar cultuurrelativisten laten zien hoe andere (met sancties bekrachtigde) wetten telkens een ander geweten produceren en wat zelfs wordt beleden in het Paulinische christendom dat de grondslag van het katholicisme vormt (met name waar Paulus belijdt dat pas de wet hem het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad heeft bijgebracht) - dan zal systematische beloning en bestraffing volgens een vastgesteld programma feilloos het gewenste gedrag voortbrengen en garanderen.

Als bovendien met het martelende programma gespeeld wordt door om de haverklap de regels te veranderen, dan maakt de sadist zijn slachtoffer dermate murw dat zijn ziel zelf zal worden vernietigd, zoals dat gebeurde middels de gesofisticeerde folteringsmethoden in de concentratiekampen van de nazi's, waar mensen er bijvoorbeeld toe verplicht werden om te kiezen welke van hun kinderen zij zouden ombrengen. De verplichting om te handelen gekoppeld aan de onmogelijkheid om goed te doen, ontstaat immers niet alleen daar waar men tot het kwaad veroordeeld wordt maar evenzeer daar waar men van zijn ethisch kompas beroofd wordt ingevolge het sadistische spel van de onophoudelijke verandering van de regels dat, geruggensteund door harde sancties, tenslotte het menselijk aanpassingsvermogen volledig uitput, wat resulteert in de complete willoosheid eigen aan robots en computers. Want waar lastdieren nog koppig verzet kunnen bieden aan de wil van hun meesters, drijven sadisten hun spel zo ver door dat hun slachtoffers ook die laatste weerstand opgeven. Op dat punt werden mensen dan ook werkelijk herleid tot dingen.

Medelijden kennen de sadisten niet, in hun hoogheidswaanzin eigenen zij zich de bezwerende verzen toe welke ontspringen aan de duivelse wijsheid van de profeet Zarathustra die scandeert: "Wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauer-Spiele un Trauer-Ernst." (2)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 31 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) D.L. Paulus en K.M. Williams (2014), Toward a Taxonomy of Dark Personalities, in Current Directions in Psychological Science, vol. 23, issue 6, p. 421-426. (Cf. Wikipedia: 'sadisme').

(2) Citaat bij het begin van het derde deel van F.W. Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, met een verwijzing naar de tekst Von Lesen und Schreiben. (Eigen) vertaling: "Wie opgeklommen is tot de hoogste bergtoppen, moet lachen om alle treur-spel en treur-ernst."29-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De EU en big pharma


27-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 10)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 10)

In het onderhavige historisch document "Nazi Mass Murder", in de paragraaf, getiteld: "Procedures van kennisgeving en registratie", in het derde hoofdstuk over euthanasie van de hand van officier van justitie Willi Dressen, worden vooreerst de categorieën van geïnterneerden opgesomd die in aanmerking komen voor 'euthanasie': de geestes- en zenuwzieken, zij die reeds langdurig geïnterneerd waren en de misdadigers. De werkonbekwamen werden overgeplaatst en 'stierven'. Na verloop van tijd begonnen familieleden van de geïnterneerden na te gaan wat er in de instellingen gebeurde en zij kwamen er achter dat de overgeplaatsten systematisch ter dood werden gebracht. Om dat te voorkomen, verklaarden sommige artsen mensen onterecht 'werkbekwaam' om hen van een gewisse dood te redden en zij adviseerden hun families op discrete wijze om hun zieken zo spoedig mogelijk naar huis mee te nemen. (1)

Toen bij het uitbreken van de pandemie in januari 2021 het bezoekrecht aan ouderlingen in zorginstellingen werd opgeschort, zogezegd om besmettingen te voorkomen en de ouderlingen te beschermen, moest men met lede ogen vaststellen dat aan de families niet alleen niet werd toegestaan om bij hun oudjes aanwezig te zijn in het stervensuur, maar ook werd het de familieleden strikt verboden om het stoffelijk overschot van de aan corona bezweken patiënten nog te zien of te groeten: over hen werd door daartoe bevoegd personeel zonder meer gerapporteerd dat zij ingevolge een besmetting met het virus gestorven waren en vervolgens verast. Jammer genoeg moet zelfs de verslaggever van deze feiten zich ervan onthouden namen en data vrij te geven van Belgische artsen die heden in een gelijkaardige situatie moesten opereren als hun Duitse collegae van tweeëntachtig jaar geleden: ooit zullen zij ervan getuigen hoe gewetensnood en beroepsethiek hen ertoe bracht om hun patiënten nog snel uit de zorginstellingen weg te halen teneinde hen het lot te besparen van anderen die daar in de grootste verlatenheid in grote getale omkwamen omdat zij, al dan niet door het virus besmet, de zorg die zij verdienden moesten ontberen en zij in hun bedden werden achtergelaten, hetzij vanwege verbod, besmettingsangst of nog andere redenen.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 27 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). pp. 20-21. Ik citeer (p. 21): "Later, as more and more of the “euthanasia victims' families made inquiries of the institutions, it gradually became apparent that all the patients who had been transferred had been systematically put to death. From then on, a number of the asylums' physicians neglected to fill out the questionnaires, or they classified as "fit to work" as many patients as was plausible. In many cases patients' families were discreetly advised to take them home as quickly as possible."26-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 9)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 9)

De euthanasiemoorden van de nazi's voltrokken zich op zes plekken. Het slot Grafeneck in Münsingen dat dienst deed als instelling voor gehandicapten voor de Samaritaanse Stichting werd in 1939 ingepalmd door T4 en heette 'Faciliteit A', het werd ontoegankelijk gemaakt met barricades en de waarschuwing “besmettingsgevaar”. Er werd samengewerkt met het Italië van Mussolini dat er geesteszieken van Duitse origine verblijvend in Italië heen bracht om ze te vergassen. Andere plaatsen voor massamoord waren de 'zorginstellingen' Brandenburg-Havel ('Faciliteit B'), Bernburg-an-der-Saale, waar net zoals in Hadamar kinderen werden vergast, het slot van Hartheim ('Faciliteit C'), de instelling onder professor Nitsche in Sonnenstein-bei- Pirna ('Faciliteit D') waarover ene verpleeghulp Hermann Felfe schrijft dat gedurende diens verblijf van drie weken in juli 1940 zowat duizend mensen werden vergast onder wie heel wat vijftien- en zestienjarigen en het gesticht in Hadamar ('Faciliteit E'). Van het leidinggevend personeel van deze instellingen werd geen psychiatrische of neurologische bevoegdheid gevraagd. (1)

Wat betreft het ondergekwalificeerd personeel waar auteur Willi Dressen naar verwijst, blijkt bereidheid tot medewerking of dus betrouwbaarheid belangrijker dan deskundigheid, ongetwijfeld wegens het geheim karakter van de hele operatie. Opvallend genoeg gelden ook vandaag gelijkaardige preferenties bij de bemanning van hedendaagse zorginstellingen in het kader van de pandemie: paramedisch geschoolden die de vaccinatie niet vertrouwen, verliezen hun job en worden vervangen door ongeschoolde voorstanders van de vaccinatie. Medici die zich uit verantwoordelijkheidszin voor de gezondheid van hun patiënten of omwille van de volksgezondheid vragen stellen bij de aanpak van de huidige crisis, worden in de media als 'ondeskundig' afgeschilderd, als al niet wordt gepoogd hen bij het grote publiek belachelijk te maken, of zij krijgen beroepsverbod als waren zij een gevaar voor de volksgezondheid en het debat wordt uit de weg gegaan terwijl op de koop toe en niet alleen in weerwil van de vrijheid van mening maar tevens strijdig met het beginsel van het open debat waarop de geldigheid van de wetenschappelijke besluitvorming berust, filosofieprofessoren gaan pleiten voor een feitelijk spreekverbod voor critici van de coronapolitiek.

De vaccinatieverplichting wordt niet opgelegd vanwege de verzekeringsrisico's aan de kant van de staat (in de USA oordelen rechters dat sterfgevallen te wijten aan coronavaccinatie niet vergoed kunnen worden omdat ze ingevolge de vrijheid om zich al dan niet te laten vaccineren, gelden als zelfmoord) maar ministers en presidenten, onder wie de Franse president Macron, verkondigen schaamteloos op Tv dat wie van deze vrijheid gebruik maken door het vaccin te weigeren, zo hard als maar kan moeten gepest worden.

Het doet allemaal weer denken aan Hannah Arendts werk over de totalitaire staat die eveneens gedijt dankzij de beruchte dubbele agenda die naast de wet ook inzet op een in feite strafbare vorm van sociale druk gelijk aan psychosociale dwang.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 26 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). pp. 18-19.25-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 8)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 8)

Om de aan de gang zijnde eliminatie van ongewenste bevolkingsgroepen verborgen te houden, gebruikten de nazi's zoals hoger vermeld codenamen zoals 'euthanasie' (stervensbegeleiding) dat de betekenis kreeg van het ombrengen van geesteszieken en andere 'levensonwaardigen', 'Sonderbehandlung' ('Speciale behandeling', in de correspondentie vaak afgekort als 'SB') betekende onder meer executie, en 'Endlösung der Jugendfrage' ('de uiteindelijke oplossing voor het jodenprobleem'), wat wilde zeggen: massale elimimatie van de joden door bijvoorbeeld vergassing.

Andere bijzonder misleidende schuilnamen waren de 'Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten' of 'RAG' ('Rijks Werkgroep van Sanatoria en Zorginstellingen') en de 'Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege' ('Liefdadigheidsinstelling voor Institutionele Zorg') wat in feite afdelingen waren van de beruchte 'Aktion T4' voor de uitvoering van massamoorden. Er waren ook nog het 'Gemeinnützige Krankentransport GmbH' of: 'Gekrat' ('Liefdadigheidsinstelling voor ziekentransport') waarmee in feite mensen naar hun plek van executie werden gebracht en de 'Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten' ('Centraal Compensatiebureau voor Sanatoria en Zorginstellingen'), allemaal in feite behorend tot 'Aktion T4'. Er werd gesteld dat alles geschiedde in het belang van de landsverdediging en dat het daarom geheim moest worden gehouden. (1)

Codes en schuilnamen, dubbele agenda's, façades, maskers, camouflage, mimicry: ook vandaag kennen wij de dubbele staat, de organisatie met de buiten- en de binnenkant, de in- en de outsiders, de wel en niet ingewijden, de mooie verpakkingen, de verkooptechnieken en de bonte leugens. Immers: wat stellen onze hedendaagse zorginstellingen in vele gevallen anders voor dan transitplekken voor het overhevelen van enorme kapitalen van de ziekenkassen naar de pharmacie en naar de rest van de grootverdienende medische sector?

Een niet kapitaalkrachtige en bovendien onverzekerde ouderling kan zich in noodgevallen alleen nog wenden tot liefdadigheidsinstellingen maar hij wordt tenminste met rust gelaten en zo is hij misschien nog veel beter af dan zijn eveneens arme maar goed verzekerde buur die officieel zorg ontvangt maar in wezen dienst doet als immer paraat doorsluisluik voor ziekteverzekeringsgelden. Zelfs perfect gezonde ouderlingen worden met preventieve peperdure en vaak risicovolle onderzoeken overstelpt zonder de reële mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten, zeker in het geval zij 'dement' werden verklaard. De etalage en het etiket is 'zorg' maar de praktijk houdt dikwijls niets anders in dan gemene beroving van gemeenschapsgelden middels de 'vrijwillige' medewerking van weerloze ouderlingen, gehandicapten en zieken, zeker in het geval die vereenzaamd zijn en derhalve niet meer moeten rekenen op verwanten of vrienden die een oogje in het zeil houden. Hoe dan ook tonen de cijfers dat in onze bijzonder georganiseerde samenleving de overconsumptie van geneesmiddelen en medische diensten een nimmer tegen te spreken feit is. Weliswaar leven wij niet onder een nazi-regime maar misschien komt dat alleen hierdoor dat dit etiket het vandaag allang niet meer doet...

(Wordt vervolgd)

(J.B., 25 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). pp. 17-18. Eigen vertalingen.24-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 7)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 7)

Om de joden af te schilderen gebruikte Hitler de terminologie uit de parasitologie naar het voorbeeld van de conservatieve raciale orientalist, darwinist en nazi-ideoloog Paul de Lagarde die in 1887 schreef: “Men onderhandelt niet met draadwormen en bacillen, men voedt ook geen draadwormen en bacillen op, men roeit ze alleen maar uit, zo snel en zo radikaal als maar mogelijk is.” (1)

Reeds in 1921 had Hitler zijn partijprogramma opgesteld waarin stond dat alleen Germanen Duitse burgers konden zijn, de joden waren ervan uitgesloten en moesten dus verdreven worden. In 1933 werden de joden geboycot, alleen een oorlog zou het mogelijk maken om nog verder te gaan.

“Als de joden weer een oorlog gaan financieren”, zo schreef Hitler in 1939, “dan zullen niet de Duitsers maar de joden uitgeroeid worden.” (2) Zeven maanden later begon de oorlog. De plannen om de zogenaamd 'levensonwaardigen' uit te roeien middels vergassing waren toen al klaar. In 1940 werden vele dorpen in de Sovjet Unie platgebrand en hun bewoners uitgemoord. Omdat de beulen fysieke en psychologische problemen kregen, werd overgeschakeld op vergassing, eerst met koolstofmonoxide uit de uitlaat van vrachtauto's, later met gaskamers in uitroeiingskampen.

Hitler volgde deze activiteiten op de voet en bij de uitroeiing van de joden werden ook de kinderen niet gespaard omdat, zo luidde zijn argumentatie, hij wilde vermijden dat zij hun ouders of grootouders zouden wreken door Duitsers om te brengen. Zelfs toen hij zijn testament dicteerde op 2 april 1945, hamerde Hitler het de Duitsers in dat zij de rassenleer moesten blijven volgen en dat ze dan uiteindelijk zouden overwinnen: “Het volk zal mij dankbaar zijn dat ik Duitsland en Europa gezuiverd heb van de joden.” Reeds in Mein Kampf klonk het aldus: “Daarom geloof ik nu dat ik handel zoals de Almachtige Schepper als ik de joden afstraf, ik ijver voor de zaak van de Heer.” (3)

Twee elementen maakten de gruwel mogelijk, aldus besluit Eugen Kogon: de eerste is het nationaalsocialistische wereldbeeld en de tweede is de gehoorzaamheid aan bevelen. Hitlers beulen vormden slechts een kleine minderheid; de grote massa bleef onverschillig en dat volstond opdat zij de andere kant zouden opkijken bij de uitvoering van de wreedheden. Ook die mensen die het eigenlijk oneens waren met wat gebeurde, ondernamen niets omdat zij verlamd werden door de angst om beschouwd te worden als jood-vriendelijk. (4)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 24 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). p. 213.

Eigen vertaling.

(2) Ib., p. 216.

Eigen vertaling.

(3) Ib., p. 216.

Eigen vertaling.

(4) Ib., p. 217.Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 6)


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 6)

In het slothoofdstuk van het historisch document over massamoord door de nazi's wordt de vraag gesteld hoe de onvoorstelbare barbarij dan is kunnen gebeuren. (1) Fascisme en totalitarisme zullen wellicht meespelen, alsook de verleiding om beslag te leggen op het enorme kapitaal van de joden, het winstbejag van meewerkende firma's, het fanatisme waarmee de SS de 'Nieuwe Orde' wilde doorvoeren, de autoriteit van Hitler, de cultus van de leider. Maar die verklaringen blijven onvolledig: nooit en nergens had de barbarij een omvang zoals in het Derde Rijk. Eugen Kogon die het tiende hoofdstuk schreef, verklaart: “Het was de manier waarop het Nationaal Socialisme de wereld opvatte, en die door Hitler werd gepropageerd als zijnde onbetwistbaar, welke dit monster mogelijk maakte van het meest radicale antihumanisme dat de wereld ooit te zien kreeg.” (2)

Hitler was overtuigd dat het mensdom net zoals de rest van de natuur het proces van natuurlijke selectie moest doorlopen: hij las dit in zijn jeugd bij H.S. Chamberlain, een Brit die dweepte met het Germaanse ras en zijn cultuur. Ook las hij E. Dühring die hevig antisemiet was omdat hij de joden toeschreef te streven naar wereldheerschappij ten koste van alle andere volkeren. Hitler wilde de natuur met zijn recht van de sterkste een handje helpen: “(...) alleen de zwakkelingen zullen dit wreed noemen”, zo argumenteert hij sluw in Mein Kampf. (3)

Opnieuw valt het op dat de gewilligheid van Hitlers trawanten ongetwijfeld te maken zal hebben met gehoorzaamheid aan autoriteit of gezag, maar dan niet alleen of niet zozeer het gezag dat komt van de persoon van Hitler maar ook en vooral de autoriteit welke uitstraalt van de zogenaamde 'wetenschappen' en meer in het bijzonder van de als wetenschap erkende onzin die verwijst naar enerzijds de leer van Darwin en anderzijds naar de toen opgang makende rassentheorie en aanverwante leerstellingen. Bovendien blijken ook volstrekt ongegronde verdachtmakingen van de joden een hoofdrol te spelen, waarbij gedacht moet worden aan de vanuit Rusland verspreide zogenaamde 'protocollen van de wijzen van Sion', waarvan nadien overtuigend werd aangetoond dat het om vervalsingen ging, ter verontschuldiging van de jodenvervolging, al moet hier nog worden aan toegevoegd dat naast de joden nog andere subklassen uit de eigen bevolking werden opgepakt voor eliminatie. Ook moet ons inziens worden opgemerkt dat inzake de waan dat men het recht van de sterkste maar best een handje kan helpen, de ook vandaag nog verkondigde maar volstrekt irrelevante interpretaties van de leer van Spinoza (ofschoon hij een Jood was) een rol kunnen hebben gespeeld, meer bepaald waar men deze filosoof onterecht in de schoenen schuift dat hij God met de Natuur identificeerde. (4) Dan immers wordt God de auteur van het recht van de sterkste...

(Wordt vervolgd)

(J.B., 24 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) (1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). pp. 210-217.

(2) Ib., p. 211, eigen vertaling.

(3) Ib., p. 212, eigen vertaling. Het citaat verwijst naar p. 390 in de uitgave van Adolf Hitlers Mein Kampf uit 1939 door Reynal and Hitchcock in New York.

(4) Voor onze kritiek op deze misvatting, zie: Trans-atheïsme, II.1.D, stelling 21, pp. 342-344.23-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 5)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 5)

“In oktober 1939, nadat Hitler de schriftelijke toelating had gegeven voor de massamoordpartijen, ging de operatie van start waarbij de bewoners van Duitse sanatoria en zorgcentra werden geëlimineerd.” (1) De codenaam hiervoor was “Aktion T4”, verwijzend naar het adres 'Tiergartenstrasse nr. 4'. Alle medewerkers waren gehoorzame vrijwilligers die de partij-ideologie genegen waren en zij beloofden het geheim te bewaren. Er werd hen ook verteld dat er sowieso een euthanasiewet in de maak was. Niemand werd gedwongen maar bijna niemand weigerde de job. (2)

Vandaag bestaat bij velen nog steeds het misverstand dat Hitlers medewerkers – zeg maar beulen – criminelen waren, mentaal zieken of sadisten maar dat blijkt na grondig onderzoek helemaal niet het geval en Stanley Milgrams onderzoek bevestigde dit ook. Hitlers moordenaars waren doodnormale mensen, zeer vaak hoger opgeleiden, artsen en vermaarde professoren, gezagsgetrouw en gehoorzaam, vlijtig en betrouwbaar: zij vertrouwden hun oversten ofschoon zij schriftelijke garanties eisten van de beloftes dat zij niet zouden vervolgd worden en zij voerden de bevelen uit zoals goede werknemers dat doen. De slagzin “Befehl ist Befehl” heeft sindsdien overigens ook een bijzondere connotatie.

In het licht van deze feiten moet dan ook met dwingende kracht worden geconcludeerd dat een herhaling van de gruwel niet alleen mogelijk is maar zich ook zal voordoen telkenmale machthebbers oordelen dat er gegronde redenen bestaan om massa's mensen uit te roeien. En het verschrikkelijke aan de hele historie is nu wel dat die machthebbers bestaan en dat zij heden mee de wereld regeren.

Het Mathusianisme is vandaag immers een door heel wat vooraanstaande wetenschapslui, politici en in hun zog ook influencers aangehangen stroming: de zogenaamd 'wetenschappelijke' theorie welke twee zaken propageert, waarvan de eerste luidt dat overbevolking rampzalig is voor het voortbestaan van de planeet en de tweede dat de planeet momenteel overbevolkt is. Wie deze twee stellingen slikt (bijvoorbeeld omdat zij als wetenschap worden verkocht), zal ook bereid zijn om op grond van deze ideologie mee te werken aan programma's die de acht miljard mensen tot een half miljard pogen terug te brengen.

Wij noemen die stellingen allerminst wetenschap maar wel een ideologie, vooreerst omdat het niet zo is dat overbevolking als zodanig rampzalig is voor de planeet aangezien het begrip afhankelijk is van de zogenaamde ecologische voetafdruk. Want met een zuinig verbruik (door onder meer energiebesparende maatregelen en minder vleesconsumptie) en een beperking van de afvalproductie (door onder meer recyclage) kunnen heel wat meer mensen op aarde leven zonder dat van overbevolking sprake hoeft te zijn. Zo kan een wereldbevolking van één miljoen mensen de aarde in een mum van tijd om zeep helpen als zij maar genoeg verspillen en vervuilen, terwijl een leven met respect voor de planeet geheel probleemloos een vertienvoudiging van de huidige wereldbevolking aankan. Dit feit volgt uit het gegeven dat één westerling, wiens levensstandaard mogelijk gemaakt wordt door veertig tot vijftig slaven in de derde en de vierde wereld, door de band tot het honderd- of duizendvoudige of meer verbruikt én vervuilt van een paria in Indië. Wat ook de tweede stelling van de Malthusianisten naar de prullenbak verwijst. Maar grote namen zoals 'natuurliefhebber' Sir David Attenborough, laten uitspraken als deze blokletteren in vooraanstaande kranten: “Let them starve!” (“Laat ze verhongeren” – de armen welteverstaan, anders verdubbelt hun aantal telkenjare).

Het toverwoord 'wetenschap' maakt de gruwel mee mogelijk, zoals dat ook het geval was in het Derde Rijk met zijn als wetenschap verkochte ideologie van het Arische superras en zijn als wetenschap voorgestelde eugenetica welke het uitzicht gaf van een groots opgezet plan ten bate van de volksgezondheid. Ja, ook toentertijd draaide het zogezegd allemaal om volksgezondheid...

(Wordt vervolgd)

(J.B., 22 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). p. 16, eigen vertaling.

(2) Ib. pp. 16-17.22-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 4)


Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 4)

In 1939 liet Hitler een lijst samenstellen met vooraanstaande medici, onder wie professoren aan de universiteiten van Halle, Heidelberg en Würzburg, die uitgenodigd werden op samenkomsten in Berlijn waar de massamoordmethodes besproken werden. Alles gebeurde in het strikte geheim en aan alle medewerkers werd verzekerd dat zij niet vervolgd zouden worden. Desalniettemin eisten dezen een schriftelijke bevestiging hiervan van Hitler die instemde. Hitler gebruikte de term 'genadedood' in plaats van 'moord'. Later wensten verschillende van deze medewerkers de genadedood of euthanasie te legaliseren maar Hitler verhinderde dat uit angst voor vijandige reacties. (1)

Omdat de gruwel danig ongelooflijk was, trachtte Stanley Milgram in 1963 die onvoorstelbare feiten te weerleggen maar zij werden daarentegen bevestigd door zijn zogenaamd 'gehoorzaamheidsexperiment'. De oververtegenwoordiging van sociopaten onder politici en leidinggevende figuren in het algemeen alsook het gemak waarmee hoogwaardigheidsbekleders het volk misleiden onder het mom van hogere doelen zijn allang geen geheim meer. In het licht van de openbaringen in het zog van de Tweede Wereldoorlog en van de onophoudelijke stroom aan onthullingen van machtsmisbruik door politici, lijkt ook en vooral de algemene secularisering niet zozeer een gevolg van een toenemende immoraliteit dan wel een consequentie van het inzicht in de banale feitelijkheid dat alle goden en godmensen door hun zelfverklaarde vertegenwoordigers gewoon werden verzonnen met het oog op macht en heerschappij over alles en iedereen. Een van de machtigste politieke groepen ooit is de katholieke kerk en er gaan gewis enkele generaties overheen om te wennen aan de idee dat er nooit ofte nimmer een andere Messias heeft bestaan dan het sluwe verzinsel van de machtige beheerders van de kerk. Maar de ene bende is nog niet opgedoekt of een andere, nog driester dan de eerste, is reeds aan de macht.

(Wordt vervolgd)

(J.B., 22 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). pp. 15-16.21-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 3)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 3)

Het begrip 'euthanasie' dat normaliter te maken heeft met stervensbegeleiding krijgt een heel andere betekenis wanneer het in verband gebracht wordt met eugenetica en erfelijke ziekten, aldus begint het derde hoofdstuk van het document Nazi Mass Murder. De darwinistische 'struggle for life' indachtig, geloofden de nazi's met Adolf Hitler dat zij de natuur een handje moesten helpen in het elimineren van de zwaksten, bijvoorbeeld door hen te steriliseren. Er werd daarbij gedacht aan alcoholici, epileptici, psychopaten, zwervers, criminelen, prostituees, invaliden, geesteszieken, kreupelen en ongeneeslijk zieken. Gerenommeerde wetenschappers hadden het in de media dan over 'menselijk ballast', 'schijnmensen', 'defecte mensen', 'mentaal doden', 'lege hulzen van wat ooit mensen waren' en zij bespraken ook wettelijke regelingen over de manier waarop mensen behorend tot deze categorieën moesten worden omgebracht. (1) De waarde van een mensenleven werd schaamteloos uitgedrukt middels een kosten-batenanalyse, precies zoals dat vandaag opnieuw het geval is waar sommigen via de media de stelling verdedigen dat men inzake de strijd tegen corona niet moet streven naar het redden van zoveel mogelijk mensenlevens maar wel levensjaren. De moordpropaganda beperkte zich niet tot de media maar drong zelfs door tot in de schoolboeken en zo leest men in een wiskundeboek met vraagstukjes: “De bouw van een psychiatrisch ziekenhuis kost zes miljoen Mark. Hoeveel nieuwe huizen van 15.000 Mark kan men voor dat bedrag bouwen?” De nazi's vreesden echter dat de concrete moordplannen die reeds in 1938 klaar waren, het grote publiek niet langer zouden afschrikken eenmaal de oorlog begon omdat dan de waarde van een mensenleven sowieso fors gerelativeerd wordt. (2)

Reeds in 1939 maakte Hitler duidelijk dat het 'levensonwaardig leven' van geesteszieken moest beëindigd worden. In datzelfde jaar werd aan de bevolking gevraagd om misvormde kinderen te rapporteren bij de overheid: zij werden afgezonderd en gedood met injecties met morfine, scopolamine en luminal ofwel liet men hen gewoon verhongeren. Ook verordende Hitler deskundige artsen om volwassenen met mentale achterstand in het geheim om te brengen, de ziekenhuisbedden moesten immers vrijgemaakt worden met het oog op de komende oorlog. (3)

(Wordt vervolgd)

(J.B., 21 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poison Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. (Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983). p. 13.

(2) Ib., p. 14.

(3) Ib., p. 14-15.Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 2)

Corona, het nieuwe Zyklon-B?

(Aflevering 2)

Gisteren vertelde Omsk Van Togenbirger mij dat hij op straat werd aangesproken door een onbekende die kennelijk zijn jongste blogtekst had gelezen. Meneer, zo zei de lezer: waarom houdt u zich bezig met de nazi's, met de concentratiekampen en met die dingen? Dat is toch allemaal verleden tijd? Bovendien: de mensen zijn nu heel depressief geworden door de pandemie: waarom schrijf je niet wat dingen die een beetje kunnen opvrolijken? Dat behept zijn met die onfrisse praktijken uit het verleden waar geen mens nu nog aan denkt, heeft toch geen enkele zin? De vrede eist overigens amnestie, wij moeten immers vooruit!

Ik trachtte de man duidelijk te maken, zo vervolgde de heer Van Togenbirger zijn verhaal, dat het mij helemaal niet om die nazi's te doen was maar om wat er vandaag allemaal op tafel ligt in de naziwereld, of moet ik zeggen: in de internaziwereld, want het gaat niet om nationaal maar om internationaal socialisme, is het niet? En ik vertelde mijn lezer dus dat alles erop wijst wij vandaag te maken hebben met een wereldwijd totalitair systeem terwijl van zodra iemand ons met de neus op de feiten drukt, quasi iedereen het nog steeds over complotdenken heeft. De brave Europeanen van straks een eeuw geleden zullen wellicht ook gedacht hebben dat klokkenluiders die het over uitroeiingskampen hadden, aan paranoïa leden. Pas na de bevrijding en na de ontdekking van de massagraven, de gaskamers en de geheime staatsdocumenten vielen hen de schellen van de ogen. Er zijn overigens nog steeds mensen die er met hun verstand niet bij kunnen dat die gruwel echt heeft plaatsgevonden en zij blijven dat ook allemaal betwijfelen. Ik vertel mijn lezer dus dat het wél mogelijk is en zelfs heel waarschijnlijk dat wij opnieuw gebukt gaan onder een totalitair regime dat massaal mensen aan het uitmoorden is: het is mogelijk want het is al een keer gebeurd. Eén keer? In de afgelopen honderd jaar al talloze keren!

Omsk Van Togenbirger toonde mij daarop het boek in kwestie uit 1983 dat als een historisch document voor eens en voor altijd de welomschreven feiten samenvat om alle twijfels weg te nemen.(Wordt vervolgd)


20-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een illustratie bij het artikel:

Een illustratie bij het artikel:"Corona, het nieuwe Zyklon-B?"


Zie vooral het fragment tussen de tijdstippen 17:32 en 19:30.:

https://rumble.com/vspaqc-vaccinatieschade-samenvatting-nl-forvitalforce.html
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 1)


Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 1)

Het weze vooraf herhaald: intussen meer dan twintig jaar geleden en meer bepaald op 18 september 2001 of precies één week na de aanvallen van moslimfundamentalisten onder Bin Laden op de Twin Towers en het Pentagon, waren er de anthrax-aanvallen en enkele jaren later, op 3 november 2003, publiceerde de CIA het beruchte document "The Darker Bioweapons Future" waarin de Nationale Academie van Wetenschappen concludeert dat de snelle vooruitgang van de biotechnologie oncontroleerbaar geworden is en een grote bedreiging vormt in het kader van biologische oorlogsvoering: nieuwe en dus onbekende door mensen gefabriceerde biologische stoffen ("engineered biological agents"), zo staat daar te lezen, kunnen veel meer kwaad aanrichten dan alle gekende ziekten. (1) Op de koop toe zijn die nieuwe 'wapens' ook nog eens moeilijk te detecteren, zo stelt het document. Er is sprake van stiekeme of verborgen virussen ("stealth virus") en zo zouden Australische onderzoekers aangetoond hebben dat het pokkenvirus maar ook de miltvuurbacterie dodelijker kunnen gemaakt worden door de inplanting in het natuurlijke virus van genen die de afweer kunnen vernietigen. (2) Een lid van de onderzoekscommissie haalt het voorbeeld aan van een stiekeme virusaanval die een grote groep jonge mensen zou kunnen opzadelen met een ernstige vorm van artritis met als resultaat een massa zieken en een enorme klap voor de economie van het aangevallen land. De ontwikkelingen gaan dermate snel dat anticipatie onmogelijk is en men verwacht dat men dergelijke bedreigingen nooit tijdig zal kunnen beantwoorden. De wetenschap omtrent deze zaken is bovendien voor iedereen toegankelijk. Geen twintig jaar later verklaart de ontdekker van het AIDS-virus, de nu negenentachtigjarige Nobelprijswinnaar voor de Geneeskunde Luc Montagnier dat covid-19 een door mensen gefabriceerd virus is, bestaande uit segmenten van het dodelijke HIV waarvoor nog steeds geen vaccin bestaat gecombineerd met een superbesmettelijk verkoudheidsvirus. In koor roepen bijna alle medici dat Montagnier zich vergist maar corona doet exact wat twintig jaar geleden werd beschreven als het voor de nabije toekomst te vrezen allergrootste kwaad. (3)

Het past niet meer in onze hoofden omdat de uitzonderlijk lange periode van relatieve vrede in het westen ons verwend heeft maar men mag niet vergeten dat het uitblijven van wapengekletter alleen hieraan te wijten is dat een nucleair conflict helemaal geen optie kan zijn. Maar nu zich in alle stilte de nieuwe horizonten ontvouwen van oorlogvoering middels biowapens, kan men vermoeden dat bij sommigen de handen zijn gaan jeuken om deze nieuwe mogelijkheid ook daadwerkelijk te gaan uitproberen, zoals men dat net voor de uitbraak van het nucleaire tijdperk ook gedaan heeft met chemische wapens en meer bepaald met het gifgas Zyklon-B.

Onder de dictatuur van Adolf Hitler gold de 'wetenschappelijke' theorie van het superras der Ariërs waarvoor ruimte - Lebensraum - moest worden vrijgemaakt door zogenaamde zuiveringsoperaties die in feite massamoorden waren op de bewoners van door de Duitsers in te palmen gebieden en zo zal de geschiedenis er nooit in slagen om voor de gruwel gepleegd door de nazi's in onder meer Wit-Rusland enige verantwoording te vinden. (4)

Ook het eigen land diende gezuiverd te worden van zekere categorieën van mensen die men eerst 'profiteurs' en 'ballast' en vervolgens 'rotte appels' en 'ratten' is gaan noemen om de misdaad als een weldaad aan de man te kunnen brengen en met dat doel voor ogen werden kampen gebouwd waarheen het zogenaamde 'levensonwaardige' volk diende versluisd te worden om daar op industriële wijze te kunnen worden omgebracht, meer bepaald met het gifgas Zyklon-B, een pesticide massaal geproduceerd door grote Duitse chemische bedrijven.

Aanvankelijk werd het gifgas in concentratiekampen aangewend voor ontluizing van kleren en tegen tyfus maar alras kwam men op het idee om er ook mensen mee te doden. De eerste experimenten vonden in Auschwitz plaats in september 1941 met gifgas zonder waarschuwende geurstof en deze manier om massaal niets vermoedende en weerloze mensen te 'vernietigen' werd meteen ook in andere kampen aangewend.

De massamoord met Zyklon-B door de Nationaal Socialisten werd gecamoufleerd door het code-woord 'euthanasie'. Pas na de bevrijding verschenen vele verschillende rapporten, fragmenten, over de concentratiekampen en het duurde heel lang vooraleer het tot de mensen doordrong wat er in feite gebeurd was en dat er gaskamers waren. In 1983 werd een speciaal historisch document gemaakt waarin de gruwelijke feiten eens en voorgoed werden vastgelegd, precies omdat herhaaldelijk gebleken is dat mensen vaak niet in staat zijn om zich in te denken dat deze wandaden daarwerkelijk hebben plaatsgevonden, zodat zij de historische verslagen overdrijvingen noemen ofwel gaan zij de feiten zelfs helemaal ontkennen, wat uiteraard het gevaar dat zo'n tragedie opnieuw gebeurt alleen maar kan doen toenemen. (5)

"Wie zou ooit in staat zijn om zich in te denken", zo leest men in het bewuste document, "dat zo'n verschrikkelijke daden konden worden uitgebroed in het Centraal Europa van de twintigste eeuw? Of dat een goed georganiseerde moderne staat daarvoor verantwoordelijk had kunnen zijn?" (6) Gaan wij er niet al te makkelijk vanuit dat Europa de beschaafde wereld is en dat ordentelijke staten in de twintigste en eenentwintigste eeuw onmogelijk van dergelijke beestachtigheden beschuldigd kunnen worden?

De moordenaars communiceerden over de moorden in onschuldig klinkende code-woorden, zodat verborgen bleef wat er eigenlijk gebeurde. "Sonderbehandlung" ("Speciale behandeling", in de correspondentie vaak afgekort als "SB" betekende bijvoorbeeld: executie) of "Endlösung der Jugendfrage" ("de uiteindelijke oplossing voor het jodenprobleem") stond voor (massa)moord. Het systeem was zo georganiseerd dat de werkelijke bedoelingen verborgen bleven.

Maar de goedgeorganiseerde moderne staat weet dus heel goed wat hij doet en dat wat hij doet, moord is en heel fout. Vandaar dat bij de bevrijding Hitler nog rap alle lijken wilde vernietigen door ze weer op te graven uit de massagraven en ze in ovens te verbranden.

Maar er is meer: Nazi-Duitsland is geen uniek geval inzake wandaden en de verdoezeling ervan door de staat. Neem bijvoorbeeld België. In 1955 werd in België een wet ingevoerd, de zogenaamde 'archiefwet', en die zegt dat de burger de archieven pas mag raadplegen na verloop van 100 jaar. (7) Toen de Vlaamse historicus Maurice De Wilde onderzoek deed naar de collaboratie in WOII, werden hij en zijn medewerkers door de Staatsveiligheid prompt aan de deur gezet. (8) Ze kregen de gezochte info wél van Duitsland. (9) Het onderzoek betrof onder meer het Duitsvriendelijke fascistische Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen) van van Severen waarin bekende namen zoals Léon Bekaert (industrieel), Pierre d'Ydewalle (West-Vlaams gouverneur), Hendrik De Man, Philip Van Isacker... Na 1934 kwam het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) onder Staf De Clercq (en ook Rex van Léon Degrelle) en die werden financieel gesteund door de Duitsers. De zogenaamde Vlaamse idealisten gingen alras op Duitse financiële steun azen en laten we dit nu wat concreter maken.

Walther Reusch van het Verdinaso vroeg in april 1933 zo'n 20.000 Reichsmark per jaar, geld dat via Nederland gestord moest worden. Het VNV kreeg, zogezegd 'voor de kas van het blad Volk en Staat', in 1937 per maand 9600 BF, wat volgens de auteurs overkomt met 120.000 BF in 1982 en in 1939 werd dat bedrag vervijfvoudigd tot 4000 RM of 45.000 BF, wat overeenstemt met een bedrag van 580.000 BF in 1982. In juni 1939 ging het over een bedrag overeenkomend met 6 miljoen BF in 1982.

Dit om maar een idee te geven van de enorme geldbedragen die werden toegestopt aan collaborateurs met de nazi's hier ten lande: zij gaven zich uit voor helden maar zij bleken opportunistische politici zonder meer. In zijn onderzoek noemt Maurice De Wilde ook de namen van de betrokkenen die, zoals de feiten getuigen, voor hun activiteiten allerminst werden gestraft: sommigen van hen werden verheven in de adelstand, bekleedden hoge functies, kregen standbeelden en straten en pleinen naar hen genoemd.

Overigens ontkwamen ook de nazibeulen zelf na WOII aan hun straf en wel met de hulp van het Vaticaan via de zogenaamde Rattenlijn die voor hen de vlucht mogelijk maakte naar vooral Zuid-Amerika waar sommigen in de dictaturen aldaar nog jaren doorgingen met folteren. Moet men zich er nog over verwonderen dat, zoals in de nieuwsberichten bleek, paus Franciscus onlangs een CD ging kopen in een Romeinse platenzaak waarvan de zaakvoerster voor de camera verklapte dat de heilige vader een fan is van de muziek van Richard Wagner? (11)

Maar wat mogelijk was onder Hitler, is ook niet onmogelijk in ongeacht welke andere dictatuur. Daarenboven zegt een dictatuur ook niet over zichzelf dat hij een dictatuur is. Dictaturen kenmerken zich door zekere verordeningen en gebeurtenissen die burgers zelf dienen te ontdekken en zij moeten die ook durven te ontdekken. Macht werkt nu eenmaal verlammend en de grote meerderheid bezwijkt ervoor en kan zeer moeilijk tot andere gedachten worden gebracht. Wie daarentegen weerstand bieden, dragen daarvan ook de gevolgen; zij moeten roeien tegen de stroom in, wat betekent dat zij geen 'loon' ontvangen omdat dit de betekenis heeft van omkoopgeld, aanzien, jobs, relaties... als zij al niet gestraft worden. De zin van het verzet toont zich pas eerst als geschiedenis, als een voorbeeld dat men zich zal herinneren na de kentering, na het aan het licht komen van de misdaden. Want zo is macht, dat zij de meest verschrikkelijke misdaden het aanzien kan geven van weldaden en ook andersom.

Er zijn stoute tongen die beweren dat corona en de vaccinaties een hedendaagse versie zijn van Zyklon-B: met immer nieuwe varianten zou men dan proberen om stelselmatig de maatschappij te bevrijden van ouderlingen en zieken of kortom van alle mogelijke lastpakken. Zij beweren immers dat WOIII op til is, wat men ook kan opmaken uit de inflatie: het geld wordt aan het volk onttrokken voor bewapeningsdoeleinden, zoals dat telkenmale moet gebeuren voor de strijd aanvangt. Stoute tongen moeten echter worden genegeerd; zoals wij weten brengt alleen de officiële versie ons de waarheid.

(J.B., 20 januari 2022)

Verwijzingen:

(1) https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0001298811.pdf

(2) Het document specifieert dat er ook combinaties kunnen gemaakt worden tussen verschillende microben om aldus gewenste effecten te verkrijgen en zo kan bijvoorbeeld een milde ziekteverwekker die gekoppeld wordt aan zijn antigif, veel agressiever gemaakt worden, resistent tegen medicijnen of onzichtbaar voor het immuunsysteem.

(3) J. Bauwens, Panopticum Corona, pp. 594-596. Verdere verwijzingen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomaanslag_op_het_World_Trade_Center_

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanslagen_op_11_september_2001

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog

https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(1973-2001)

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/biowapens-zaaienvooralsnog-vooral-angst/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_oorlogvoering

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tularemie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ebola

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krim-Congo-hemorragische_koorts

https://en.wikipedia.org/wiki/Ectromelia_virus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Miltvuur

https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(1973-2001)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pentagon_(Verenigde_Staten)

(4) Zie: https://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=3276322

(5) "Only when the next generation came of age in the two countries – a generation that did not have to justify its behaviour during the period prior to 1945 – could one finally apprehend the horryfiing facts that came to light in the trial of Adolf Eichmann in Jerusalem (from April to December 1961), in the great Auschwitz trial in Frankfurt (from December 1963 toAugust 1965), and in other German judicial proceedings. The proof was so conclusive that during the trials not one of the accused or their lawyers contested the existence of the gas chambers." (Uit de inleiding tot het historisch document daarover uit 1983: Nazi Mass Murder. A Documentary History of the Use of Poicon Gas, Edited by Eugen Kogon, Hermann Langbein and Adalbert Rückerl, Yale University Press, New Haven and London, English-language edition 1993 by Yale University. Oorspr.: Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas: Eine Dokumentation, by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a.M. 1983).

(6) "Who could imagine that such terrible acts could have been perpetrated in central Europe in the twentieth century? Or that a well-organised modern state could have been responsible for them?" (Ib.)

(7) Maurice De Wilde, De Nieuwe Orde (in: België in de Tweede Wereldoorlog, deel 3.) Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1982, p. 5.

(8) Ib., p. 5.

(9) Ib., p. 6.

(10) Men herinnere zich het verhaal van de jood die geplaagd werden door kinderen die bellekentrek deden: hij gaf aan de kinderen eerst tien frank, daarna nog negen, dan acht, en zo verder. Toen hij nog amper vijf frank schonk, dropen de kinderen het af omdat zij vonden dat zij het voor die prijs niet meer konden doen. Dezelfde truc gebruiken politici die invloed willen krijgen over groepen, in dit geval de nazi's over het VNV: ze beginnen hen te betalen zodat die lieden op den duur niet meer activeren voor hun eigen doel maar voor het geld dat ze krijgen. Op die manier kunnen wie betalen uiteindelijk de beloonden ook beginnen te sturen in de richting die zij willen.

(11) De componist was een notoir antisemiet en ook de muzikale held van Hitler.
19-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Over de duisternis van de Verlichting

Over de duisternis van de Verlichting

Waar Heinrich Heine waarschuwt dat daar waar de boeken worden verbrand, uiteindelijk ook de mensen dit lot beschoren is, wijst hij in feite naar het onlosmakelijk verbonden zijn van enerzijds het wereldbeeld en anderzijds de wereld als zodanig - waarvan de wereldbeelden deel uitmaken:

“Wij zijn allen vrije mensen, maar niettemin worden ons leven en ons denken grotendeels bepaald door het beeld dat wij over de wereld hebben: hoe hij ontstaan is, hoe hij in elkaar zit, en wat de zin van alles is. Indien wij dat allemaal zouden weten, dan zouden wij ook weten wat we precies moeten doen om goed te doen. Stel dat wij zouden ontdekken dat God niet bestaat, en dat de kortstondige opflakkering van het leven gedoemd is om voorgoed in het niets te verdwijnen, dan zouden wij de godsdienst kunnen beschouwen als folklore, en verder zouden wij van het leven het beste proberen te maken. Zouden we daarentegen ontdekken dat God bestaat, dan zouden we met een gerust gemoed de andere weg op gaan. Maar zo eenvoudig zijn de dingen nu eenmaal niet: met alleen maar onze kennis kunnen wij de ultieme vragen niet beantwoorden.

Ons wereldbeeld is dus een zaak van zoeken en tasten. En de antwoorden op ultieme vragen worden, evenals die vragen zelf, mede bepaald door de cultuur en door de tijd die ons hebben voortgebracht. Zo verschilt het hedendaagse, westerse wereldbeeld van het middeleeuwse of van het Oud-Griekse, en het is ook anders dan het wereldbeeld van de Pygmeeën, de Brahmanen of de Mormonen. Er zijn talloze wereldbeelden mogelijk: talloze antwoorden, maar ook talloze vragen.

Waar sprake is van wereldbeelden, is sprake van filosofie. Het is niet anders dan normaal dat de wijsbegeerte zich laat inspireren door de wetenschappen. Maar ons inziens hebben bepaalde richtingen van het filosofisch denken zich hierbij vergaloppeerd. Sommigen hebben immers gemeend dat de filosofie maar best de methode van de wetenschappen kon overnemen, teneinde uitspraken te kunnen doen met een hoger zekerheidsgehalte. Daarbij werd echter over het hoofd gezien dat voor de grotere zekerheid waarop de wetenschappen bogen, betaald moet worden met het strenger maken van haar gebiedsafbakening. Zo’n gebiedsafbakening toepassen op de filosofie, betekent vanzelfsprekend haar einde, want de wijsbegeerte is niets anders dan het bevragen van de fundamenten zelf. Dit wetende, lijkt het haast ondenkbaar dat men in alle ernst een fysicalistisch wereldbeeld heeft willen opbouwen.” (1)

In Transatheïsme wordt de vraag gesteld hoe het denken is kunnen ontsporen tot het succesrijke hedendaagse materialisme dat het fysicalisme is. Om te lezen, klik op de titel.

(J.B., 19 januari 2022)

Verwijzingen:

J. Bauwens, Transatheïsme, Serskamp 2003.
18-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heinrich Heine


Heinrich Heine

De vrijheid van meningsuiting is een mensenrecht krachtens de artikels 18 en 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: volgens artikel 18 mag men een eigen overtuiging hebben en die ook onderwijzen; artikel 19 zegt meer specifiek: “Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.” (1)

In de praktijk wordt de vrijheid van meningsuiting uiteraard beperkt door andere vrijheden en zo bijvoorbeeld mag men geen beledigingen uiten. Maar er is nog een andersoortig probleem dat de vrijheid van meningsuiting bijzonder problematisch maakt en dat heeft te maken met de waarheid of, meer specifiek, met het feit van de diversiteit aan opvattingen omtrent de waarheid.

De kwestie of een mening dan waar hoeft te zijn, brengt het probleem meteen ten berde omdat daarbij reeds (onterecht) wordt verondersteld dat waarheid altijd en overal een uit te maken, een uitgemaakte en een transparante zaak is. Om meteen het meest prangende voorbeeld aan te halen: in een theocratie belichaamt de godheid de waarheid die meteen ook wet is, wat impliceert dat 'persoonlijke meningen' daar sowieso ondingen zijn omdat iedereen er per definitie één en dezelfde 'mening' is toegedaan, welke zodoende dient te stroken met de waarheid die door god gegeven wordt en die ook wet is. Meningen kunnen er alleen nog zijn over de interpretatie van de wet of van de geschreven beginselen en die klus wordt overgelaten aan exegeten die weliswaar ook onderling in conflict (kunnen) komen, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met de splitsing van de islam in enerzijds een sjiitische en anderzijds een soennitische stroming of met het christendom en zijn vele schisma's, overigens immer met bloedige oorlogen tot gevolg.

Het probleem dat zich vandaag voordoet zal uiteraard hiermee te maken hebben, ook al wordt het als zodanig niet erkend. Meer bepaald is het zo dat daar waar de aanhangers van de zogenaamde Verlichting aan de macht zijn gekomen, zij met de woorden die zij Voltaire in de mond hebben gelegd weliswaar belijden dat elkeen vrij moet zijn om zijn mening te kunnen uiten maar tegelijk ontkennen zij ook ten stelligste dat het atheïsme een geloof is zoals elk ander en weigeren zij om in te zien dat de wetenschap het geloof is van de nieuwe tijd.

De volgelingen van de Verlichting verengen met andere woorden het begrip 'waarheid' tot dat van 'wetenschappelijke waarheid', waarbij zij weliswaar uiteraard niet kunnen ontkennen dat wetenschappelijke waarheden per definitie voorlopig zijn - aangezien wetenschap onophoudelijk evolueert - maar 'voorlopig' betekent ook 'tijdelijk waar' en dus op de keper beschouwd 'onwaar' want niet strokend met de 'ultieme waarheid' - waarin zij weliswaar geloven terwijl zij echter eveneens kunnen weten dat die zich nooit ofte nimmer zal realiseren. Tussen haakjes: Socrates werd door het orakel van Delphi uitgeroepen tot de meest wijze man onder de Atheners omdat hij de enige was die wist dat hij niets wist en naar zijn voorbeeld zijn derhalve alleen die gelovigen wijs die beseffen dat zij de waarheid niet kennen - als dit al niet een contradictie is.

Maar wetenschappelijke waarheden zijn niet alleen kaduuk wegens hun voorlopigheidskarakter: met uitzondering van de wiskunde die een gebied bestrijkt dat, zoals reeds Descartes bevroedde, volstrekt discrepant is met de realiteit van het leven, missen de wetenschappen bovendien de universaliteit die zij nochtans hoog in hun vaandel menen te mogen voeren. En zij missen die uitgerekend omdat zij niet anders kunnen dan ruimte te geven aan discussie ingevolge de open debatcultuur die uiteraard geen alternatieven kan toestaan omdat principieel iedereen moet kunnen participeren aan de wetenschappelijke besluitvorming en dit wegens het geloof dat principieel elke mens van nature toegang heeft tot de waarheid - waarbij andermaal naar Descartes dient te worden verwezen, meer bepaald naar zijn notie van 'gezond verstand'. Edoch, ook moet hier worden verwezen naar de heersende geloofsopvattingen die immers eisen dat mensen in staat zijn om de waarheid te kennen teneinde hen voor hun daden verantwoordelijk te kunnen stellen en aldus rechtspraak mogelijk te kunnen maken.

Wetenschappelijke waarheden zijn voorlopig en zij vormen tevens onderwerp van discussie, zodat de uitspraken waarmee zij samenvallen per definitie gelinkt zijn aan welbepaalde beoefenaars van de wetenschap. Aanhangers van de Verlichting zullen het met hand en tand bestrijden maar wat zopas geconcludeerd werd, betekent in wezen dat - uiteindelijk - ook wetenschappelijke waarheden tot meningen terug te voeren zijn.

Deze penibele besluiten dringen zich in deze tijd onafwendbaar naar het voorplan in de bizarre politieke context van een pandemie omdat zij uiteraard niet alleen te maken hebben met meningen en met waarheden maar tevens met rechten en derhalve met vrijheden, terwijl daar waar in vrijheden gemarchandeerd wordt, vanzelfsprekend macht en geweld aan de orde zijn. En het is uitgerekend op deze manier dat de intussen ingeburgerde, negenennegentig jaar oude uitspraak van Heinrich Heine moet begrepen worden, dat daar waar boeken worden verbrand, dit lot uiteindelijk ook aan mensen zal toekomen.

(J.B., 18 januari 2022)
17-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tsunami symfonie (J. Bauwens, Serskamp 2005)

Tsunami symfonie (J. Bauwens, Serskamp 2005)

Om te beluisteren, klik op de prent:


13-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De koorddanser en de dood

De koorddanser en de dood

Wanneer gesproken wordt over monotheïsmen, dan denken wij spontaan aan het jodendom, het christendom en de islam en vaak vergeten wij de veel oudere monotheïstische godsdienst waaraan dit drietal schatplichtig is, overigens samen met de Helleense wijsbegeerte: het Zoroastrisme of de leer van de profeet Zarathustra die leefde in de veertiende eeuw voor Christus in Pars, een provincie van Iran, dat voor 1935 Perzië heette. Het Zoroastrisme was de staatsgodsdienst onder de Sassaniden die regeerden van de derde tot de zevende eeuw maar zijn gelovigen, ook Parsi genaamd, werden sinds 622 met de komst van het Islamitisch Arabisch Rijk vervolgd en zij vluchtten uit Perzië weg. Vandaag leven naar schatting nog zo'n honderdvijftigduizend Parsi in India en in Pakistan alsook in diaspora in Amerika en in Europa, onder wie beroemdheden zoals de muzikanten Freddie Mercury en Zubin Mehta.

Zarathustra kreeg op dertigjarige leeftijd aan de oever van de Oxus een visioen waarin hem de god Ahura Mazda verscheen, die de geest van het goede en de geest van het kwade (Ahriman) schiep. De mens werd geschapen om te strijden tegen de machten van het kwaad, wat hij doet uit vrije wil en waarvoor hij verantwoording zal moeten afleggen.

Zarathustra predikt de absolute scheiding tussen goed en kwaad en is aldus de grondlegger van de moraal: de mens is een wezen tussen aap en Uebermensch, het vergt moed om het dierlijke achter zich te laten en ook de kuddegeest, en om uitsluitend op zichzelf te steunen en Uebermensch te worden.

De mens is een koord gespannen tussen dier en Uebermensch en in Zarathustra's voorrede, in de mystieke roman Also sprach Zarathustra (uit 1885) van de dichter-filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche, treedt deze mens op als de koorddanser die van het gevaar zijn beroep heeft gemaakt en die dan ook daaraan ten onder gaat: hij wordt belaagd omwille van zijn werk, stort neer en sterft. Zarathustra eert hem omdat hij zijn roeping volgde tot de dood en dat is ook de zin van het menselijk bestaan, zo predikt hij: de mens is een donkere wolk en de Uebermensch is de bliksemflits die daaruit ontvonkt.

Maar Zarathustra wordt bespot: “Daar staan zij”, zo laat hij zich over de kudde uit: “Zij spotten, zij begrijpen mij niet; ik ben niet de mond voor deze oren”.

Veertien eeuwen voor de geboorte van het christendom verschijnt ons vandaag de profeet Zarathustra als een voorafschaduwing van de Verlosser die immers andermaal de Godmens predikt door het geven van een voorbeeld waarin Hij met het offer van zichzelf aan zijn roeping ten onder gaat. Zarathustra is van het archetype van de ideale mens dat zoals door Jung beschreven in alle culturen opduikt, misschien wel de oudste versie; de leer van Zoroaster werd eeuwenlang mondeling overgeleverd en de essentie lijkt te zijn bewaard in een zuiverder vorm en zonder de franjes en de vele verzinsels achteraf toegevoegd, vooral ook zonder de theologische speculaties die gedoemd zijn om onder het spervuur van de kritiek op de klippen te lopen en de religie uiteindelijk de das om te doen: de leer van Zarathustra heeft lak aan getheoretiseer en manifesteert zich enkel als een moraal, als een aansporing tot moedig gedrag, als de bereidheid om de zin van het menselijk leven tot voltooiing te brengen in het dapper vervullen van het levenswerk waaraan men zich offert zoals de kaars zich offert aan de vlam.

Het beroep, dat in het teken van de gemeenschap staat, is een erezaak en wie zich van hun taak niet kwijten, moeten zichzelf verachten en daarom laat Nietzsche zijn Zarathustra zeggen: “Wee! (…) [– want] de tijd van de meest verachtelijke mens is in aantocht: de mens die niet meer in staat is om zichzelf te verachten.”

Uiteraard wordt hier gedoeld op de eerloze mens, de lafaard die de kudde volgt en die geen eigen oordeel vormen kan; hij die bedankt voor het grootste geschenk dat enkel aan het schepsel mens gegeven werd en dat de mens van de beesten onderscheidt en hem tot mens maakt: de vrijheid. Uitgerekend deze dreiging heeft onze wereldgeschiedenis bepaald en maakt dat zich het mensdom immer in tweeën zal blijven splijten, waarvan de ene helft de vrijheid in het vaandel draagt, terwijl de andere de kudde eert en ondergaat in een slavernij die zelfs vreemd is aan het rijk der dieren.

Edoch, goed en kwaad staan hier niet tegenover elkaar zoals de politieke formaties van enerzijds het socialisme in de communistische wereldhelft en anderzijds het liberalisme van het vrije westen: het propageren van dit verhaal zou een flagrante aanfluiting van de waarheid zijn, een simplificatie van de werkelijkheid die zich immers niet laat vangen in menselijke categorieën: de ketenen van het gouden kalf zijn wellicht nog zwaarder dan deze van de Chinese dictatuur terwijl zekere vormen van het socialisme de opofferingsgezindheid beslist hoog in het vaandel dragen.

Het onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad is geen sinecure en vergt de evenwichtskunst van een koorddanser: de weg naar de Godmens is een gevaarlijke tocht over een koord die boven een afgrond is gespannen, bovendien bedreigd door tegenliggers die de fatale val proberen uit te lokken van wie de nek uitsteken.

De mens die zich wil onderscheiden van de massa moet op elk moment opnieuw bereid zijn om alle zekerheden achter zich te laten, de vrijheid en daarmee ook het verstand dat van die vrijheid een vrucht is, aan het roer te laten en de moed op te brengen om zelf steeds de nieuwe beslissingen te nemen waarvoor hij verantwoording zal afleggen wanneer de eindtijd met het laatste oordeel komt.

Wie de waarschuwing van Nietzsche's Zarathustra alsnog hoort - dat de tijd van de meest verachtelijke mens in aantocht is, “de mens die niet meer in staat is om zichzelf te verachten” - die weet ook dat in dit tijdperk van de leugen de vreselijke voorspelling van de profeet zich reeds voltrokken heeft. Zij slaat immers op de zelfgenoegzame mens die burger werd en die denkt zich te kunnen verstoppen in de kudde, welke echter geleid wordt naar een diepe afgrond. Zij slaat op de blasé mens die onverschillig is geworden voor het lot van anderen maar die daardoor ook het eigen lot op een rampzalige manier bezegelt. Zij slaat op wie eraan verzaken zich te verzetten tegen totalitaire machten die geregeerd worden door de niet-persoon bij uitstek die de duivel is, de volstrekte anonimiteit, de abstractie van het geld of de afgod die Mammon heet en die alle mensen verslindt die eraan verzaakt hebben zich aan het goede te offeren zoals Zarathustra het beval, of Moloch, aan wie zij hun kinderen tot spijs aanbieden.

In het vaccinatietijdperk begint zich op een gruwelijk transparante manier die wereldramp te voltrekken waarvoor in cryptische bewoordingen de tekst waarschuwt die Johannes schreef op de berg Patmos en die bekend staat als de Apocalyps of de Openbaring (van de Waarheid): de vier ruiters van de apocalyps, zoals uitnemend verbeeld door kunstenaars zoals de middeleeuwse graficus Albrecht Dürer maar ook de hedendaagse beeldhouwer Rik Poot, tonen de fasen van een schrikbarende toekomst die zich geruisloos doch gestaag manifesteert, die ons voorgoed het zwijgen probeert op te leggen, muilkorft, kentekent en naar de slachtbank leidt. De eerste, gezeten op een wit paard, is de Antichrist; de tweede, gezeten op een rossig paard, neemt de vrede van de wereld weg; de derde, die een zwart paard berijdt, brengt hongersnood en de vierde, op een vaal paard, brengt de dood.

Maar het weze herhaald: Zarathustra wordt bespot. “Daar staan zij”, zo zegt hij gelaten: “Zij spotten met mijn woorden, zij begrijpen mij niet; ik ben niet de mond voor deze oren”.

(J.B., 13 januari 2022)

Afbeelding: Jan Bauwens, De vier ruiters van de apocalyps, hertekening, vrij naar de prent (ets en gravure) uit 1563-1574 van Gerard van Groeningen.
10-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Illustratie bij het artikel, getiteld:


Deze illustratie bij het artikel, getiteld: "Hoe de pikorde zich boven de wetenschap pikt", toont een reactie van een van zijn collega-virologen naar aanleiding van de kritische vragen van viroloog dr. Geert Vanden Bossche bij de wetenschappelijke aanpak van de huidige pandemie.


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.https://www.euromomo.eu/
https://www.euromomo.eu/

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe de pikorde zich boven de wetenschap pikt


Hoe de pikorde zich boven de wetenschap pikt

Het begin van het denken en daarmee ook het begin van de wetenschap situeert zich zowat 2400 jaar geleden bij de Griekse filosoof Plato en meer bepaald in zijn Dialogen. De Dialogen zijn gesprekken tussen de wijsgeer Socrates en een of meer andere burgers van Athene, waarbij een bepaald onderwerp wordt aangesneden terwijl de waarheid daaromtrent door het stellen en beantwoorden van vragen uit de geest van de betrokkenen wordt opgediept, als het ware op de wijze waarop een kind uit de baarmoeder wordt gehaald - vanwaar de benaming maieutiek of verloskunde voor deze methode van kennisverwerving. Zowat een halve eeuw later en dan vooral bij Aristoteles werden ook de zintuiglijke ervaring en de logische deductie ingeschakeld en zo werden de fundamenten voor kennisverwerving of wetenschap voor eens en voor altijd gelegd. Cruciaal daarbij is het inzicht dat het denken als zodanig een verinnerlijkte dialoog is, een dialoog die men voert met en in zichzelf, naar het voorafgaande model van het gesprek tussen twee of meer personen en uiteraard ook met de natuur.

Vandaag mag de wetenschap dan een heel eind gevorderd zijn: de grondslagen ervan blijven uiteraard gelden en waar zij met voeten getreden worden, zal het wetenschappelijk bouwwerk dat daarop rust zonder ook maar de geringste twijfel gelijk een kaartenhuisje omver vallen. De wetenschappelijke inzichten moeten zich schikken naar de steeds nieuwe ervaringsgegevens maar evenmin als de ervaringsgegevens mogen gesprekspartners geweerd worden uit de dialoog die de kennis fundeert: de benaming 'universiteit' komt van het Latijnse 'universitas' dat verwijst naar de universaliteit van ware kennis, wat betekent dat kennis helemaal geen kennis is wanneer die niet universeel geldig is. De som van twee en twee is ofwel altijd ofwel nooit, ofwel overal ofwel nergens gelijk aan vier en het kookpunt van water is (weliswaar onder constante omstandigheden) altijd gelijk. De waarheid is principieel voor iedereen toegankelijk, wat tevens inhoudt dat 'waarheden' principieel door iedereen van hun voetstuk kunnen en mogen worden gehaald.

De wetenschap evolueert uiteraard en zo gaat elke stap voorwaarts gepaard met nieuwe ervaringen of met nieuwe inzichten die per definitie in tegenspraak zijn met de reeds verworven kennis die daarom altijd relatief is in de zin van voorlopig. Die vernieuwingen komen vanzelfsprekend niet uit de lucht vallen maar zij zijn afkomstig van onderzoekers die hun bevindingen mededelen aan collegae, wat gebeurt in de (uiteraard wetenschappelijke) dialoog en daaruit spruit ook de noodzakelijke, onoverkomelijke en welkome zogenaamde open debatcultuur voort.

Die cultuur, waarin de fundamenten van het gebouw der wetenschappen worden geëerd, bewaart het heilige principe dat in geen geval ook maar iemand mag uitgesloten worden van het debat. Zowel aan de vuilnisman als aan de 'topprofessor' moet toegang worden verleend voor de publicatie van nieuwe inzichten. Andermaal: de toegang tot de waarheid staat voor iedereen open, wars van diploma's en maatschappelijke posities welke evenveel met de waarheid zelf te maken hebben als de eretitels binnen de kerk te maken hebben met heiligheid of de prijs van schilderijen met schoonheid.

En meteen wordt duidelijk dat dit heilige principe zeer broos is en wel in het bijzonder daar waar primitief natuurlijke krachten en impulsen werkzaam zijn en terrein bezetten dat in feite niet tot hun territorium behoort. Waar de professor zijn duimen moet leggen voor de vuilnisman, zal men deze laatste meestal moeiteloos tot genie verheffen maar waar hij datzelfde moet doen tegenover een onmiddellijk ondergeschikte met wie hij in feite concurreert op de ladder van de wetenschappelijke promotie, krijgen alras primitieve emoties en instincten de bovenhand en gaat meer bepaald de pikorde spelen.

Geleerden die zich levenslang verdienstelijk hebben gemaakt met wetenschappelijk monnikenwerk en die mits vele persoonlijke opofferingen als senioren uiteindelijk moeizaam zijn opgeklommen tot posities die gezag en autoriteit uitstralen, laten zich door de band niet zo makkelijk van de troon stoten door onderzoekers die althans in hun ogen, nog groen zien achter de oren. Er komt heel wat omslachtige en voorzichtige protocollaire poespas bij kijken alsook formules inzake respect en beleefdheid waar leerlingen al dan niet vermeende nieuwe ideeën en vondsten onder de aandacht pogen te brengen van hun doorwinterde en niet zelden beroemde leraren.

Het aan het licht gebracht worden van nieuwe inzichten is niet zelden een huzarenstukje dat nog bemoeilijk wordt waar autoritaire wetenschappers bovendien gesteund worden, enerzijds door via de massa verkozen politici die bogen op een quasi onbeperkte toegang tot de media maar anderzijds ook door industriëlen, banken en machtige economieën die het leeuwenaandeel van de maatschappelijke financiële middelen in handen hebben. Dat macht zoals bekend erotiseert, houdt tevens in dat zij de lelijke kanten van de onderhavige werkelijkheden weet te verdoezelen, wat kritiek en oppositie en derhalve ook vernieuwing dermate kan fnuiken dat, zoals de geschiedenis laat zien, belangrijke renovaties niet zelden voor vele decennia, zo niet voor eeuwen in de ijskast doet belanden. Voor het niet (meer) aan bod komen van kritiek en oppositie waarschuwden reeds vooraanstaande wijsgeren zoals Adorno en de hele Frankfurter Schule die dan de immer dreigende irrationaliteit van de Verlichting zien opdoemen, vaak tot rampspoed van het mensdom zoals dat exemplarisch het geval was met de vreselijke werkelijkheid van de concentratiekampen onder het totalitaire regime van het nazisme.

De wereld als zodanig is geen geschikte plaats voor experimenten, alleen al omdat experimenten per definitie kunnen mislukken en dat meestal ook doen: het gelukte experiment is in de regel de vreemde eend in de bijt. Alleen buitenproportionele macht is in staat om een oorlog te beginnen, een atoombom te droppen of de wereldbevolking bloot te stellen aan een 'wetenschappelijk' experiment. Dat supplementaire gegeven maakt het voor kritische stemmen nog veel moeilijker om gehoord te worden. Het wordt daarom de hoogste tijd dat de match van de eeuw kan doorgaan.

Zoals iedereen weet, schaart zich vandaag sinds twee jaar de voltallige wereldbevolking achter hetzij de voorstanders, hetzij de tegenstanders van wat nu het gekende, wereldwijde experiment bij uitstek is, waarbij de inzet niets minder is dan het leven zelf - het leven van talloze mensen, als al niet het voortbestaan van het mensdom zelf in de waagschaal ligt.

Alle technologische accommodatie voor het laten doorgaan van de match is nu aanwezig en de executeuren van het experiment waarin wij zelf (incluis ons kroost) tegen heug en meug de proefkonijnen zijn geworden, hebben geen enkele reden meer om niet in te stemmen met wat in feite een rechtszaak zal worden, omdat de 'wedstrijd' hen als nooit voorheen in de gelegenheid zal stellen om hun tegenstanders met wetenschappelijke argumenten te ontwapenen - in een reusachtig open debat. Het gaat in wezen om het gevecht tussen de pikorde en de rede, wat te herleiden is tot de strijd tussen natuur en cultuur of het gevecht om het goed dat wij als de menselijke beschaving benoemen. Er is momenteel wellicht geen alternatief denkbaar dan de moordende onverschilligheid die, zoals Primo Levi het zei, erger nog is dan de genocide van de concentratiekampen.

(J.B., 10 januari 2022)


09-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Adorno

Adorno

https://archive.org/details/dli.ernet.469826/page/n3/mode/2up

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kindervaccinatie: David en Goliath


Tegen de stroom in: dr. Geert Vanden Bossche versus de WHO en de media


David en GoliathKlik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.r3
r3


08-01-2022
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.sh57
sh57

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.chw2
chw2

Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pt
pt


Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pt
pt
Archief
 • Alle berichten

  Kerststal 2021

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zo zweeft de wereld

  Van ruilmiddel tot god
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Koningin Elisabethwedstrijd
   2013
  voor Piano:
  http://www.cmireb.be/nl/ 


  Foto

   

  http://fieldliberation.wordpress.com/ 
  http://threerottenpotatoes.wordpress.com/news/ 

  Strijders voor eerlijke landbouw worden gecriminaliseerd terwijl aan het licht komt dat genetisch gemanipuleerde gewassen een gevaarlijk virus bevatten - zie:

  http://naturalsociety.com/safety-group-blows-lid-on-secret-virus-hidden-in-gmo-crops/ 

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Inhoud blog
 • De grote 'zuiveringen' Aflevering 2: Zoroaster en de zuivering door vuur
 • De grote 'zuiveringen'
 • Hoe de staat massamoordpartijen financiert
 • De crisis en de zondebokken
 • Verrijzenis
 • De afdaling ter helle
 • Goede Vrijdag 2022
 • W.O.III Een telefonisch gesprek met Omsk Van Togenbirger
 • kerk en oorlog
 • Kerk en oorlog
 • In aantocht: het tijdperk van de grote plunderingen?
 • https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/the-dr-hotze-report-dr-steve-hotze-ft-dr-geert-vanden-bossche
 • https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/
 • Het probleem van lichaam en ziel - Aflevering 3: Pasen
 • Het probleem van lichaam en ziel Aflevering 2: Conditionering, determinisme en vrijheid
 • Het probleem van lichaam en ziel: Monisme, dualisme en infinitisme, of: alles is in superpositie, niets bestaat echt én alles bestaat echt
 • Oorlogspropaganda
 • Oorlog, terreur, vrijheid en liefde
 • “DE ARRESTATIE”
 • De graanschuur van de wereld: arena van twee totalitaire grootmachten
 • https://eenvandaag.avrotros.nl/item/conservatief-ideoloog-alexander-doegin-over-nederland/
 • De geschiedenis herhaalt zich: Nazi's en neo-nazi's
 • Tot stof en as Deel 6: De Neo-Oostfronters, Gorbatsjev en de bom
 • Tot stof en as Deel 5: Rosemary's baby
 • BBC interview met Mikhail Gorbatsjev
 • Tot stof en as Deel 4: Kiev, de wieg van Rusland
 • Tot stof en as Deel 3: Poetin en zijn denazificatie
 • Tot stof en as (deel 2)
 • Tot stof en as
 • Ter gelegenheid van het bombardement op de grootste kerncentrale van Europa d.d. 3 maart 2022: “Stille zaterdag”
 • Het gevaar
 • De tirannie van de massa
 • Alleen kunst kan de wereld redden
 • De oligarchen en de oorlog-
 • Robert Michels
 • De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 4: Mendel, Malthus, Hitler en het kapitalisme
 • De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 3: De mens, niet goed genoeg
 • De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 2: De taart en de kers
 • De 'waanzin' van het 'transhumanisme' Aflevering 1: Godmens, medeschepper, Uebermensch
 • https://www.eff.org/issues/free-speech
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 32: Gaswagens in de Oekraïne
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 31
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 30
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 29
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 28: Over de zogenaamde 'vaccinatiedossiers'
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 27
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 26: Het nieuwe masker:
 • Lgbtq+’ers in Afghanistan: ‘Waar je ook gaat, we weten je te vinden’
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 25: Luc Montagnier: “They are not vaccines, they are poisons” – Speech to the Luxembourg Parliament
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 24: Corona en ons DNA
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 23)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? Aflevering 22: Nu wordt ook nog eens de dood van de monddoodgemaakte Montagnier doodgezwegen
 • Jeder für Sich und Gott gegen Alle
 • https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/luc-montagnier-death-cause/
 • Open-brief-aan-meester-frank
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 21)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 20: dr. Ray Obomsawin over vaccinatie)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 19)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 18: moorden om te besparen!)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 17)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 16)
 • Ben ik immuun tegen Omicron als ik al besmet ben geraakt met de Deltavariant?
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 15)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 14)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 13: intermezzo: een interview van Brecht Arnaert met Mattias Desmet)
 • Acht percent méér besmettingen bij gevaccineerde jongeren dan bij niet-gevaccineerde
 • https://fastzer.com/watch/EvJYkp3d-delicatessen.html
 • Delicatessen
 • Boris Blacher
 • A. Branduardi
 • Satie Gymnopédies
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 12)
 • https://fastzer.com/watch/EvJYkp3d-delicatessen.html
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 11)
 • De EU en big pharma
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 10)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 9)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 8)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 7)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 6)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 5)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 4)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 3)
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 2)
 • Een illustratie bij het artikel:
 • Corona, het nieuwe Zyklon-B? (Aflevering 1)
 • Over de duisternis van de Verlichting
 • Heinrich Heine
 • Tsunami symfonie (J. Bauwens, Serskamp 2005)
 • De koorddanser en de dood
 • Illustratie bij het artikel, getiteld:
 • https://www.euromomo.eu/
 • Hoe de pikorde zich boven de wetenschap pikt
 • Adorno
 • Kindervaccinatie: David en Goliath
 • r3
 • sh57
 • chw2
 • pt
 • pt
 • 4
 • erl
 • ma
 • ck
 • cs
 • prok
 • r
 • Henry Purcell
 • Pergolesi, Stabat Mater
 • Sibelius vioolconcerto
 • Gustav Mahler, 'Auferstehung'
 • ANGELO BRANDUARDI: DONNA TI VOGLIO CANTARE
 • Herbert Marcuse, De eendimensionale mens: Integrale tekst in het Nederlands
 • Dr. Geert Vanden Bossche: vaccinatie van kinderen is doodzonde
 • Marcuse's eendimensionale mens - Aflevering 2: Nieuwe vormen van controle
 • Marcuse's eendimensionale mens - Aflevering 1
 • Herbert Marcuse, De eendimensionale mens, 1964 (citaat)
 • Herbert Marcuse, Eén Dimensionale Mens, 1964 (aflevering 1)
 • David & Goliath
 • De officiële newsspeak
 • dr. Bhakdi over vaccinatie
 • Overbevolking (Portretten)
 • Het overbevolkingssprookje
 • dr. Vandenbossche over vaccinatie en corona
 • Pfizer, een dievenbende
 • Een zekere kwestie inzake de verplichting van vaccinatie
 • Over de zonde tegen het lichaam
 • Excuseer mijnheer maar u bestaat niet meer
 • Waarheid?
 • Ziekenzorg en ziekten-industrie
 • De Overname
 • Slaaf van het geld
 • Het eeuwige vuur en andere verhalen (Jan Bauwens, Serskamp 2014)
 • De tuinen
 • Is het nieuwe coronavirus een biowapen?
 • IJzeren logica met Omsk Van Togenbirger
 • Exorcisme en Corona
 • Minister Crevits en de reconstructie van de slavernij
 • Hannah Arendt citaat
 • MO* farmaceutische-bedrijven-verkiezen-winst-boven-mensenlevens
 • Verschijnt binnenkort:
 • Partijdigheid en kuddegeest
 • Het onverstand van identitaire bewegingen
 • Intermezzo: Over die andere griepvirussen. Een interview met Omsk Van Togenbirger (Tekst d.d. 8 maart 2021)
 • De grootinquisiteur
 • prof-bhakdi-legt-eenvoudig-uit-hoe-het-vaccin-schade-aanricht
 • Neo-nazi's: nihil novi sub sole
 • 1
 • celan
 • Lebensraum
 • 1
 • 1
 • gg
 • ab7
 • ab6
 • ab5
 • ab2
 • ANGELO BRANDUARDI: DONNA TI VOGLIO CANTARE
 • Wat is er van de kerk en 't christendom en andere artikels
 • Bij de inhuldiging van een nieuwe aartsbisschop
 • Enkele bedenkingen bij Rudolf Steiners “Filosofie der vrijheid”
 • Christendom & Wraak&vergeving
 • Het orgaan & De poolster
 • De heer die zichzelf in stukjes hakte
 • Geheim en identiteit
 • klacht-tegen-dorien-colman-de-standaard
 • Bezit en bezetenheid - vier opstellen
 • Wetenschapswaan
 • Een zeer gezond besluit
 • Het geld en de bloemen des velds
 • De goede deur e a
 • Onze toekomst
 • Aanhangsels
 • H e t w e z e h e r h a a l d : Twee teksten over de hongerstakers:
 • pc
 • Heinrich Heine, 1821
 • Benveniste, Montagnier, het neo-Auschwitz en de zondvloed
 • De tijd gaat achterwaarts te vierklauw
 • Adieu welvaart?
 • Nog heel even geduld...
 • Het credo
 • Professor Capel
 • Het wezen van de vrolijkheid
 • Water
 • Het labyrint
 • De tijd vliegt en andere verhalen
 • De lange baan
 • De pandemiepolitiek en extreemrechts Aflevering 2.
 • Sneeuw en andere verhalen
 • Economie redden met ethische wet
 • Christus en de kardinalen
 • Odysee: sterfgevallen ingevolge vaccinatie
 • Is er (weer) een grote burgeroorlog op komst?
 • Solipsisme, nihilisme of nog iets anders?
 • dr. H. de Smet
 • Het kwaad en de dubbele negatie
 • "Welcome to the machine" e.a.
 • Mirakels en geloof en andere artikels
 • Mirakels & geloof
 • Kuddegeest

  Archief per week
 • 25/04-01/05 2022
 • 18/04-24/04 2022
 • 11/04-17/04 2022
 • 04/04-10/04 2022
 • 28/03-03/04 2022
 • 21/03-27/03 2022
 • 14/03-20/03 2022
 • 07/03-13/03 2022
 • 28/02-06/03 2022
 • 21/02-27/02 2022
 • 14/02-20/02 2022
 • 07/02-13/02 2022
 • 31/01-06/02 2022
 • 24/01-30/01 2022
 • 17/01-23/01 2022
 • 10/01-16/01 2022
 • 03/01-09/01 2022
 • 26/12-01/01 2023
 • 20/12-26/12 2021
 • 13/12-19/12 2021
 • 06/12-12/12 2021
 • 29/11-05/12 2021
 • 22/11-28/11 2021
 • 15/11-21/11 2021
 • 08/11-14/11 2021
 • 01/11-07/11 2021
 • 25/10-31/10 2021
 • 18/10-24/10 2021
 • 11/10-17/10 2021
 • 04/10-10/10 2021
 • 27/09-03/10 2021
 • 20/09-26/09 2021
 • 13/09-19/09 2021
 • 06/09-12/09 2021
 • 30/08-05/09 2021
 • 23/08-29/08 2021
 • 16/08-22/08 2021
 • 09/08-15/08 2021
 • 02/08-08/08 2021
 • 26/07-01/08 2021
 • 05/07-11/07 2021
 • 28/06-04/07 2021
 • 21/06-27/06 2021
 • 14/06-20/06 2021
 • 07/06-13/06 2021
 • 31/05-06/06 2021
 • 24/05-30/05 2021
 • 17/05-23/05 2021
 • 10/05-16/05 2021
 • 03/05-09/05 2021
 • 26/04-02/05 2021
 • 19/04-25/04 2021
 • 12/04-18/04 2021
 • 05/04-11/04 2021
 • 29/03-04/04 2021
 • 22/03-28/03 2021
 • 15/03-21/03 2021
 • 08/03-14/03 2021
 • 01/03-07/03 2021
 • 22/02-28/02 2021
 • 15/02-21/02 2021
 • 08/02-14/02 2021
 • 01/02-07/02 2021
 • 25/01-31/01 2021
 • 18/01-24/01 2021
 • 11/01-17/01 2021
 • 04/01-10/01 2021
 • 28/12-03/01 2027
 • 21/12-27/12 2020
 • 14/12-20/12 2020
 • 07/12-13/12 2020
 • 30/11-06/12 2020
 • 23/11-29/11 2020
 • 16/11-22/11 2020
 • 09/11-15/11 2020
 • 02/11-08/11 2020
 • 26/10-01/11 2020
 • 19/10-25/10 2020
 • 12/10-18/10 2020
 • 05/10-11/10 2020
 • 28/09-04/10 2020
 • 21/09-27/09 2020
 • 14/09-20/09 2020
 • 07/09-13/09 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 24/08-30/08 2020
 • 17/08-23/08 2020
 • 10/08-16/08 2020
 • 03/08-09/08 2020
 • 27/07-02/08 2020
 • 20/07-26/07 2020
 • 13/07-19/07 2020
 • 06/07-12/07 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 15/06-21/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 25/05-31/05 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 11/05-17/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 20/04-26/04 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 30/03-05/04 2020
 • 23/03-29/03 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 09/03-15/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 17/02-23/02 2020
 • 10/02-16/02 2020
 • 03/02-09/02 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 13/01-19/01 2020
 • 06/01-12/01 2020
 • 30/12-05/01 2020
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 11/12-17/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 06/11-12/11 2000
 • 25/09-01/10 2000
 • 24/04-30/04 2000
 • 31/01-06/02 2000
 • 25/10-31/10 1999
 • 05/02-11/02 1990
 • 21/09-27/09 1981
 • 29/06-05/07 1981
 • 30/03-05/04 1981
 • 02/02-08/02 1981
 • 08/12-14/12 1980
 • 24/11-30/11 1980
 • 17/11-23/11 1980
 • 10/11-16/11 1980
 • 03/11-09/11 1980
 • 08/09-14/09 1980
 • 19/05-25/05 1980
 • 10/03-16/03 1980
 • 18/02-24/02 1980
 • 04/02-10/02 1980
 • 28/01-03/02 1980
 • 10/12-16/12 1979
 • 19/11-25/11 1979
 • 15/10-21/10 1979
 • 17/09-23/09 1979
 • 06/08-12/08 1979
 • 12/03-18/03 1979
 • 27/02-05/03 1978
 • 06/02-12/02 1978
 • 30/01-05/02 1978
 • 25/12-31/12 1978
 • 12/12-18/12 1977
 • 05/12-11/12 1977
 • 03/10-09/10 1977
 • 30/05-05/06 1977
 • 02/05-08/05 1977
 • 14/02-20/02 1977
 • 15/11-21/11 1976
 • 12/01-18/01 1976
 • 08/12-14/12 1975
 • 10/11-16/11 1975
 • 07/07-13/07 1975

  Foto

  Boeken van dezelfde auteur.
  Om een boek te lezen, klik op de prent van de flap.

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Beluister hedendaagse klassieke muziek van dezelfde auteur: klik op de prent van de weblog hieronder.


  Foto

  Boeken van dezelfde auteur.
  Om een boek te lezen, klik op de prent van de flap.

  Foto

  Foto


  EN FRANCAIS:
  Foto
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Beluister hedendaagse klassieke muziek van dezelfde auteur: klik op de prent van de weblog hieronder.


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!