De Statievrienden
geschiedenis van stationswijk van Waregem
Met de Statievrienden willen we de geschiedenis van de Statiewijk in Waregem in kaart brengen. We doen hierbij een oproep om ons hierbij te helpen. Uw informatie, foto's en anekdoten zijn welkom...
10-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Archeologisch onderzoek op bedrijvenpark Bilkhage
Momenteel loopt een archeologisch onderzoek op het geplande bedrijvenpark Bilkhage. De werf langsheen de Eikenlaan 72 in Waregem ligt even stil om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Hier worden in opdracht van LCV Real Estate een aantal KMO-units gebouwd, maar momenteel zijn de archeologen druk in de weer met de opgraving om zo alle archeologische sporen te documenteren en in kaart te brengen. Hiervoor werd beroep gedaan op het consultancy- en engineering bureau ABO nv.

Sedert medio 2016 is het nieuwe Vlaamse erfgoeddecreet in werking. De meest merkbare verandering is de verplichting die de indiener van een bouwaanvraag heeft om een archeologienota op te laten stellen wanneer zijn terrein voldoet aan bepaalde criteria. Deze criteria zijn door het Agentschap Onroerend Erfgoed weergegeven in een stroomschema. Zoÿn archeologienota is een studie waarin de opdrachtgever aangeeft hoe hij zal omgaan met archeologie in de ontwikkeling van zijn terrein. Per definitie bestaat een archeologienota uit een bureauonderzoek en veldwerk (meestal boringen en/of proefsleuven). Via het Geoportaal kan je opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

In mei 2020 maakten de archeologen van ABO nv reeds een uitgebreide bureaustudie. Aan de hand van bestaande en ontsloten landschappelijke, archeologische, historische, iconografische en cartografische gegevens werd de kans op het aantreffen van archeologische resten reëel bevonden. Ooit liep een beek langs dit perceel en er bestaat een redelijke kans op historische vondsten. Om dit potentieel te evalueren werd archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van boringen en proefsleuven.

Archeoloog Glenn de Hooghe : ´Hierbij werden reeds een groot aantal bewoningssporen aangetroffen die, op basis van een eerste analyse van het aardewerk, mogelijks te dateren zijn vanaf de IJzertijd tot de middeleeuwen. Het gaat onder andere om perceelgreppels, waterpoelen, paalkuilen en kuilen. Er is mogelijks zelfs sprake van één of meerdere huisplattegronden maar om hier duidelijkheid over te krijgen is het wachten tot het einde van de opgraving. De eerste vondsten openen alvast perspectieven op nieuwe informatie over bewoning in Waregem eeuwen ja millenniums geleden.¡


Vorige dinsdag 5 januari kregen de archeologen het bezoek van een aantal klassen uit de buurt, nl. enkele leerlingen uit het 2e jaar Wetenschappen van Sint Paulus – College Waregem en leerlingen uit het 5e en 6de leerjaar van Zonneburcht Waregem.

We verwachten de resultaten te kunnen publiceren in een van de volgende jaarboeken van Geschied- en Heemkundige Kring.

Iedere Bilkhagenaar heeft al zijn hele leven geweten dat er een hoge haag stond aan het kruispunt Eikenlaan – Lindestraat. Nu is die haag verdwenen om plaats te maken voor een bedrijvenpark. Voor een aantal bewoners stond die haag symbool voor die hage, die nog een beetje in herinnering blijft met de benaming van het bedrijvenpark, waarvan de benaming Bilkhage voor de hand lag.

De werken zullen door de opgravingen geen vertraging oplopen. Tegen september of oktober worden hier 19 bedrijfsunits neergepoot, waarvan er intussen al 12 verkocht zijn. Er is duidelijk veel vraag naar bedrijfsruimte. Op de site komen onder meer een elektricien, een dakwerker, een interieurbedrijf en een reclamebedrijf.


zie vooronderzoek

10-01-2021 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-01-2021
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden steunen 't Kelderke
We hebben met de Statievrienden ondanks corona een vruchtbaar jaar achter de rug. We realiseerden de uitgave van een prachtig boek, dat op alle gebied een succes is geworden. Er werd gedacht aan een nieuwjaarsreceptie voor alle sponsors, maar dat idee moesten we om gekende reden opgeven. Uiteindelijk kwam het wijze voorstel om in deze moeilijke tijden een bescheiden bedrag te besteden aan hen, die het meer nodig hebben.

Met de eindejaarsdagen hebben de Statievrienden een gift van 300 € (SV + HG + BD) gestort op de rekening van ÿt Kelderke. Dit initiatief werkt met vrijwilligers en bezorgt gratis voedselpakketten aan mensen, die onder de armoedegrens leven of tijdelijk hulp nodig hebben. Het inzamelpunt en secretariaat van ÿt Kelderke is gelegen op de Statiewijk, Windhoek 10 in de ambachtelijke zone Transvaal.ÿt Kelderke helpt bij verdoken armoede
Vzw 't Kelderke is een vrijwilligersorganisatie, die met steun van Waregemse Service Clubs, verenigingen en milde schenkers, zich inzet om hulp te bieden aan de verdoken armoede in Waregem. De organisatie zet zich in voor het verdelen van voedselpakketten aan de minderbedeelden van Groot-Waregem. Mensen die onder de armoedegrens leven of tijdelijk hulp nodig hebben kunnen, na overleg met en na goedkeuring van het O.C.M.W. een gratis voedselpakket bekomen. Hiertoe moeten ze zich met voedselkaart aan één van de erkende afhaalpunten aanbieden. De duur van de hulp is afhankelijk van de individuele situatie en wordt periodiek geëvalueerd en eventueel aangepast.

ÿt Kelderke Waregem ontwikkelt geen commerciële activiteiten. De vereniging koopt een deel van het voedsel in en verdeelt het op een billijke manier. Er wordt, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden met de specifieke noden in verband met de leeftijd, de gezondheid, de cultuur en de samenstelling van de gezinnen. Er zijn voedselbedeelpunten in Waregem, Beveren-Leie en Desselgem.

Het initiatief ontstond in 2007 onder impuls van Jeannette Destoop en Jean Faveere. Alle Waregemse Serviceclubs werken samen om voedselpakketten samen te stellen met basisvoeding zoals : brood, melk, eieren, vlees, groenten en fruit, diepvrieswaren. Iedere donderdag worden deze voedselpakketten gratis klaargemaakt en door gemotiveerde vrijwilligers aan behoeftigen bedeelt in ÿt Kelderke. Voedsel wordt hen ter beschikking gesteld door lokale handelaars, grootdistributie en de voedselbank. Dankzij talrijke giften en milde schenkingen slagen zij er telkens opnieuw in om hun taak te vervullen.

Elke gift wordt gewaardeerd en direct in voedsel omgezet. Vzw ÿt Kelderke wordt ook gesteund door de stad Waregem, het Welzijnshuis en andere zorgverleners uit groot-Waregem zoals; OLV-ziekenhuis, de huisdokters, de thuisverplegers, het Wit-Gele-Kruis, de apothekers, Kind en Gezin, enz. Er zijn voedsel inzamelpunten in Waregem (secretariaat Windhoek 10), Beveren-Leie (St. Janszaal Kerkdreef 23) en Desselgem (De Mote, Liebaardstraat 34). U kunt hun werk steunen door storting op rek.nr. BE42-738-0226139-54. Wenst u meer info over de vereniging, u wenst het team te vervoegen, u heeft een vraag, … laat zeker niet na hen te contacteren. info@kelderke.be tel. 0475 33 38 11

Schepen van Armoedebestrijding Joost Kerkhove geeft mee dat er gemiddeld 120 voedselpakketten per week worden via de verdeelpunten in Waregem, Beveren-Leie en Desselgem. ´Als je weet dat een gemiddeld gezin bij ons uit 3 personen bestaat, kom je aan 360 personen. We zien op dit ogenblik geen drastische stijging van behoeftigen bij ons. Maar wat nog niet is, kan nog komen.¡

´Door de aanpassing van het steunbarema naar aanvullende financiële hulp, besteden we in Waregem op jaarbasis ( start maart 2021) vanuit de stadskas tussen de 80.000 tot 100.000 euro extra om de cliënten van het OCMW bij te staan. We komen structureel tussen bij schoolmaaltijden en dit zowel op het niveau van het secundair als in het basisonderwijs. We willen ook iedereen mee op de digitale sneltrein en komen nu ook tussen bij de aankoop van een PC. Bij de opstart van het leefloon vertrekken we van een maximum om dan na zes maanden, het leefloon naar beneden te halen zodat de mensen gemotiveerd worden om te werken. Dit zijn in het kort enkele speerpunten van ons beleid.¡


‘t Kelderke

04-01-2021 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
16-12-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlenging Fotowedstrijd Herbergleven
Zoals eerder aangekondigd plannen De Statievrienden een nieuw boek over de geschiedenis van het Waregemse herbergleven. We zoeken daarvoor zoveel mogelijk illustraties. Om de inzenders van fotomateriaal te belonen organiseren we een fotowedstrijd. Aan de beste foto in elke categorie kennen de Statievrienden een Waregembon toe van 50 Euro. Intussen is ook een nog een bijkomende prijzenpot met naturaprijzen voorzien.

Wegens een nieuwe opflakkering van de coronapandemie moest de horeca sluiten onmiddellijk na het uitschrijven van onze fotowedstrijd. We begrijpen dat daardoor niet evident is om herbergleven levendig in beeld te brengen, juist het voorwerp van de fotowedstrijd. De eerst geplande uiterste inleveringsdatum eind dit jaar is niet haalbaar. De Statievrienden hebben daarom beslist om de uiterste indiendatum te verlengen met drie kalendermaanden na de heropening van de horeca (reglement art 7). Als bij voorbeeld de horeca kan heropenen op 16 januari 2021, dan wordt de uiterste datum 30 april 2021.

Mogen we nog aangeven dat de sluiting van de horeca geen belemmering hoeft de zijn voor deelname aan verschillende onderdelen van de fotowedstrijd. (historische fotomoment, actiefoto, grappige foto). Zelfs in de categorie ‘foto van hedendaagse herberg kunnen authentieke foto's worden gemaakt.
           

We willen nog een oproep doen om te snuisteren in uw verzameling oude foto's en passende foto's te delen met de Statievrienden. De fotowedstrijd is bedoeld om illustraties in te zamelen omtrent de Waregemse herbergen. Het kan gaan over postkaarten, oude fotoÿs maar ook fotoÿs van cafés die al of niet nog actief zijn. Bij gebruik in het nieuwe boek over de geschiedenis van het herbergleven.

Zie reglement

16-12-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
11-12-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.48e Jaarboek GHK De Gaverstreke
De Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke kon ondanks de coronapandemie toch haar 48e jaarboek uitgeven. Het werd opnieuw een interessant en boeiend werkstuk (318 blz – 16 bijdragen) dat ons bijkomende verheldering brengt over het Waregemse verleden.

 
Waregem Koerse ontstond op Statiewijk
In zijn laatste bijdrage heeft wijlen André Vandewiele het over de eerste jaren van Waregem Koerse op de Statiewijk. Hij heeft het ondermeer over Felix De Ruyck, de legendarische weldoener waar een zijstraat van de Boulezlaan werd naar genoemd. Hij citeert uit het resolutieboek van de St.-Sebastiaansgilde:
“Mijnheer Bernaerd Ivo Boulez verklaerd in pachte te geven voor den tyd van tien jaeren aan notaris Pieter Albert Dufaux… van genootschap van Sint Sebastiaen : eene party land, groot omtrent de twee en twintig aren, paelende west de Olmstraet en noord den Yseren Weg. … Het genootschap der peerdenruyters Sint Maurice beslist dat den dag van de peerdenloop wedstrijden zy haer parc aen het publiek zal verhuren mits een retributie van 25 centiemen per man…”

Op kermiszondag 29 augustus 1847 werden paardekoersen ingevoerd in het feestprogramma van de jaarlijkse kermis. Er werd bescheiden van wal gestoken met twee koersen op maandagnamiddag. De eerste koers betrof een galop over 700 m voor landbouwpaarden, gewonnen door een Vlaams Paard van ene Vandepoele uit Deinze. De drafkoers voor dravers werd betwist over drie reeksen en een finale met de winnaars, met Van Oost uit Ruiselede als eindwinnaar van het gulden eremetaal en de geldsom van veertig goudfranken. Belangrijkste rol was toen echter de ringsteking te paard met 102 deelnemers.

Waregem Koerse won steeds meer aan populariteit en het beheer der spoorwegen besloot vanaf 1854 om alle treinen van de lijn Gent-Kortrijk te laten halt houden in Waregem op de dag van de grote koers.

Vander Bauwede
André Braet heeft het in deel twee van de familiegeschiedenis Vander Bauwede over drie generaties Waregemse herenboeren. Naast het Goed ter Bauweede teerden zij op bezittingen van Kortrijk tot Deinze. Ze plooiden geheel terug tot Waregem en lieten ons een wapenzegel na, kenmerkend voor de stad.

Norbert Follens schetst de komst van de Paters Oblaten en de uitbouw van het Waregems Junioraat tijdens het interbellum (1919-1940). Later zou het uitgroeien tot een volwaardig college, dat samensmolt in de fusie met het bisschoppelijk college.

Willy De Bouvrie getuigt van de bijzondere geschiedenis van wielerclub ‘Waregem Vooruit’ en hun bijdrage tot de ontwikkeling van de wielersport hier. De vereniging werd opgericht in 1932 door een bestuur van hoofdzakelijk caféuitbaters.

Etienne Ducatteeuw brengt een aanvulling op zijn reeks over de evolutie van de bewoning en de gebouwen tussen Leie en Gaverbeek. Dit jaar komen een 30-tal hofsteden in Desselgem aan bod, stille getuigen van ons rijk verleden.

Met Geert Desmet en Filips Benoit duiken we verder de geschiedenis in met Jan Borne, pleegkind van Jan della Faille. Jan startte met een inkoopfiliaal van zijde in Verona en klom steeds hogerop in de internationale handel. We zijn getuige van zijn uitgebreid patrimonium hier in de streek. De genealogische link van Jan Borne uit Sint-Eloois-Vijve wordt gelegd met de familie Desmet en de familie Vandenberghe.

Over de oorlogen, zowel de eerste als de tweede wereldoorlog, werd al heel wat geschreven. In het 48e jaarboek blijven we in een bijdrage van Leona Van Nuffel nog even stilstaan bij de slachtoffers, die vielen tijdens de veldtocht 1940-1945 in de omgeving van Desselgem.

Een korte mengelmare van Rik Castelain brengt ons naar de familie Pie(r)vaeke uit Sint-Eloois-Vijve. Daar heeft hij het ook nog over een agressieve vrouw. We kijken verder met Filips Benoit nog naar noodmaatregelen wegens het stilvallen van de administratie op het platteland op het einde van de 16de eeuw ten gevolge van de troebelen tussen protestanten en malcontenten. Ook Waregem en de gehele streek deelde in de brokken. Bij het kijken naar de middeleeuwen komen we nog vrij-eigen gronden in Waregem tegen. Wat was dat en waar lagen die?

Etienne Ducatteeuw staat in een sprokkeling nog stil bij een Desselgemnaar die terecht kwam onder de guillotine. Het was de laatste terechtstelling in Kortrijk. In een naklank wordt het artikel van vorig jaar over de Waregemse dekens nog aangevuld met een interessante reactie.

Het 48e jaarboek kan bekomen worden door storting van 22 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van De Gaverstreke, Waregem. Wegens de bijzondere omstandigheden kan de gebruikelijke lezing in december met ophaling van de bestelde jaarboeken niet doorgaan. Bestelde boeken worden eind december geleverd door één van de medewerkers.
De Gaverstreke


De Gaverstreke moest dit jaar afscheid nemen van André Vandewiele. We kunnen dankbaar terugkijken naar de tientallen bijdragen, die hij in de opeenvolgende jaarboeken publiceerde. Met zijn wiskundige nauwkeurigheid kon hij heel wat uit de doeken doen. Het nieuwe jaarboek opent met een in memoriam van Andreé Vandewiele en verder worden nog twee nieuwe bijdragen gepubliceerd. De kring zal hem in de toekomst zeker missen. In zijn laatste bijdragen heeft hij het over het begin van Waregem Koerse en over in Waregem gevonden vreemde munten.

André Vandewiele (Zwevezele 29 april 1925 - Waregem 21 maart 2020) eindigde humaniora nog in oorlogstijd en moest studies burgerlijk ingenieur aan VU Gent afbreken. Hij hernam studies technisch ingenieur in Oostende en kon aan de slag bij werkhuizen Claeys in Zedelgem, fabrikant van ondermeer Flandria Fietsen.

Hij maakte een carrièreswich naar het onderwijs en kwam in 1949 naar het college in Waregem, waar hij ononderbroken tot zijn pensioen in 1985 aan de slag bleef. Hij huwde in 1950 met onderwijzeres Denise Cauwelier (°29.10.1925) en vestigde zich in de Zultseweg. André de Denise kregen vijf kinderen (Leen, Mie, Katrien, Geert en Els).

Zijn kiem naar geschiedenis en heemkunde werd al gelegd in de lagere school. Voor een opdracht over de geschiedenis van zijn gemeente ging hij te rade bij Kasteelheer Thibault de Boesinghe, bewoner van het omwalde kasteel in Zwevezele. Hier ontstond een levenslange interesse voor geschiedenis van zijn dorp, die resulteerde in tweedelige dorpsmonografie. De gemeente Wingene-Zwevezele benoemde hem in 2005 tot ereburger.

Hij werd ook medewerker van de GHK De Gaverstreke in Waregem. Onder de noemer Oud en Nieuw in Waregem bracht hij kennis bij over meerdere Waregemse aspecten. Tussen 1991 en 2019 verschenen 21 artikels van zijn hand.

11-12-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-10-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fotowedstrijd 2020: Waregemse herbergen in beeld
De Statievrienden hebben de knop nu definitief omgezet naar hun nieuw project, dat moet resulteren in een boek over de geschiedenis van het Waregemse herbergleven. Met het uiteindelijk doel om bijkomende foto’s of andere illustraties te bekomen voor deze nieuwe uitgave, organiseren de Statievrienden een fotowedstrijd. Ze doen een oproep naar amateur-fotografen en andere beeld-amateurs om massaal illustraties van Waregemse herbergen in te leveren. U kunt illustratiemateriaal indienen binnen vier afzonderlijke categorieën.

Om administratieve redenen kunnen maximum drie foto’s per categorie deelnemen aan de wedstrijd. Aan de beste foto in elke categorie kennen de Statievrienden een Waregembon toe van 50 €. Bijkomend wordt nog een prijzenpot met naturaprijzen voorzien.

Er werd een Reglement opgemaakt in samenwerking met Rudolf Platteau. Een onafhankelijke jury zal de ingediende afbeeldingen en illustraties beoordelen naar originaliteit, kwaliteit en reproductiemogelijkheid. De Statievrienden wensen de foto’s te gebruiken voor culturele doeleinden. Bij eventueel gebruik van de foto’s zal steeds de naam van de deelnemer vermeld worden.

De foto’s moeten op de ommezijde voorzien zijn van een klever met vermelding van naam, adres, telefoon en mailadres van de maker en locatie van de herberg, mét aanduiding van de rubriek waarvoor de foto volgens u in aanmerking komt.

De vier categorieën zijn :
- Historische ‘authentieke’ foto’s van een Waregemse herberg (vb. eigen foto van vóór 1980)
- de meest “levendige foto” of “actiefoto” met mensen in of voor een Waregemse herberg.
- de mooiste foto van “een hedendaags Waregems café”
- de “grappigste” of “ludiekste” foto i.v.m. een Waregemse café.

De vier winnaars worden uitgenodigd naar de prijsuitreiking met streefdatum eind januari 2021, waarbij een kleine tentoonstelling van ingediende foto’s. De winnende foto’s en ook enkele andere inzendingen worden gepubliceerd in het boek over de Waregemse herbergen, dat allicht verschijnt in 2025. We doen dus een oproep naar zoveel mogelijk illustratiemateriaal rond het Waregems herberleven over de jaren heen. 

Reglement van de Fotowedstrijd over Waregems Herbergleven

1. De Statievrienden organiseren een fotowedstrijd met als thema “Waregemse herbergen in beeld”.
2. Enkel amateurfotografen kunnen deelnemen en dat vanaf de leeftijd van 16 jaar.
3. Het thema is ‘Waregemse herbergen’, maar er zijn vier rubrieken:
a. Historische ‘authentieke’ foto’s van een Waregemse herberg of afbeeldingen ervan ;
b. Foto’s of afbeeldingen van het verenigingsleven in of voor een Waregems café ;
c. Foto’s van hedendaagse Waregemse herbergen met of zonder klanten ;
d. >b>Ludieke foto’s of afbeeldingen in verband met een Waregemse herberg.
4. Elke deelnemer mag maar drie foto’s indienen per rubriek.
5. De foto’s, in monochrome of kleur geprint, mogen maximaal 20 x 30 cm zijn (grootte kaders expo).
6. De beelden moeten genomen zijn in, voor of in de buurt van een herberg in groot-Waregem.
7. De uiterste indiendatum voor de foto’s wordt verlengd tot drie kalendermaanden na de heropening van de horeca. Inleveringsadres : M. Feys, Boulezlaan, 33 te 8790 Waregem.
8. De foto’s moeten op de ommezijde voorzien zijn van een klever met vermelding van naam, adres, telefoon en mailadres van de maker en locatie van de herberg, mét aanduiding van de rubriek waarvoor de foto volgens u in aanmerking komt.
9. Per rubriek is voor de winnaar één Waregembon van 50 euro voorzien, aangevuld met prijzen in natura voor niet winnende deelnemers. Er is bovendien één Waregembon van 50 euro voor de beste foto. De Gaverstreke schenkt tien jaarboeken als prijzen voor de wedstrijd.
10. Er wordt een tentoonstelling opgebouwd eind januari 2021 met een selectie van de ingezonden foto’s. Alle deelnemers worden uitgenodigd naar deze gebeurtenis.
11. De foto’s worden gejureerd door een vakkundige en neutrale jury die de winnaars bepaalt en die de selectie maakt voor de tentoonstelling.
12. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor hun afbeelding van personen (wet op de privacy). Het comité De Statievrienden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden.
13. Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk en er wordt niet over gecorrespondeerd.
14. Het organiserend comité eigent zich het recht toe foto’s te gebruiken voor culturele doeleinden. Bij eventueel gebruik van de foto’s zal steeds de naam van de maker vermeld worden. De ingediende foto’s worden niet terugbezorgd aan de makers.
15. Door deel te nemen verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement.


02-10-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-09-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toch geen overeenkomst over gebruik stationsparking door buurtbewoners
In december vorig jaar meldden we het vooruitzicht dat de stationsparking voor buurtbewoners gratis zou worden ’s avonds en tijdens het weekend. Die piste was het resultaat van het overleg van 29 november 2019 met de NMBS. Het stadsbestuur kon de NMBS niet overtuigen om de parking volledig gratis te maken. Wel kwam er een compromis. De spoorwegmaatschappij was bereid om de parking in het weekend en ‘s avonds gratis te maken voor bewoners. In ruil zou de stad instaan voor het onderhoud van de parking: groenonderhoud in de zomer en ijsbestrijding in de winter. Ook tijdens evenementen zou de stationsparking gratis worden.

Uit een nieuwe vraag in de gemeenteraad deze week van raadslid Tom Demunter blijkt dat dit compromis niet wordt gerealiseerd. In november 19 had raadslid Tom Demunter (sp.a) de problematiek al aangekaart in de gemeenteraad. Sinds dat de parking van het station op 3 oktober 2016 betalend is geworden, is ze minder in gebruik. Dit voornamelijk door de dure prijs. Daardoor parkeren vele pendelaars in de omliggende straten waardoor ze overlast veroorzaken bij buurtbewoners. Mensen kunnen niet meer parkeren aan hun eigen huis door deze problematiek. De prijs en de overlast zijn twee problemen rond de NMBS-parking, maar er was misschien een oplossing die beide problemen kon oplossen. In Ronse is vorig jaar een nieuwe NMBS-parking opengegaan, maar deze is niet betalend. Dit komt omdat er een akkoord is tussen de stad Ronse en de NMBS. Omdat de stad instaat voor het onderhoud van de parking kan die het betalend parkeren teniet doen en dit gratis aanbieden aan zijn bevolking/pendelaars. Dit is ook perfect mogelijk in Waregem.

De problematiek kwam al aan bod tijdens het overleg van voorjaar 2019 met de verantwoordelijke van B-parking, onze verkeersdienst en schepen Himpe. Er werd toen al voorgesteld om de parking opnieuw gratis te maken of op zijn minst de tarieven op de stationsparkings te verlagen zodat er een hogere bezettingsgraad zou zijn van de parking. Dit zou ook leiden tot meer tevreden treinreizigers. De verantwoordelijke had toen beloofd om een oplossing te zoeken bij het volgend overleg met de NMBS, dat doorging op 29 november 209. Het stadsbestuur bracht deze piste aan bij hun overleg met de NMBS en dit leidde tot het eerder aangehaald compromis tijdens luwe uren voor de buurtbewoners en bij stadsfeesten.

Schepen Philip Himpe : “De verantwoordelijke van de NMBS heeft ons begin juni laten weten dat zij niet wensen in te gaan op ons voorstel om de parking af en toe gratis te mogen gebruiken. De stad heeft zich altijd bereid getoond om in ruil het groenonderhoud te doen en de parking ijs- en sneeuwvrij te maken, maar de NMBS komt terug op het compromis van november vorig jaar. Nu wil de NMBS ook dat de stad betalend parkeren invoert in de straten rond het station om zo het betalend parkeren op de stationsparking te promoten. Dat stond nooit in de planning van het stadsbestuur.”

De stad heeft vele jaren ingestaan voor het onderhoud en het beheer van de parking, zoals men nu in Ronse ook doet. De achterzijde van het station was opgenomen in de kleine wegenis. De stad heeft ook een tijd een huurprijs aan de NMBS betaald voor de huur van het stuk parking waar rijschool Lust een oefenterrein had. De NMBS heeft zelf beslist om deze contracten stop te zetten. Hun wens was om de parking zelf te beheren omdat zij veel klachten kregen van pendelaars over het gebrek aan parkeerplaatsen. Uit hun parkeeronderzoek bleek dat een deel van de parkeerplaatsen werd ingenomen door bewoners, studenten en personeel of mensen die daar in de buurt werkten. B-parking heeft daarna beslist om de tarieven uniform te maken met de andere stationsparkings. Gelijktijdig met de parking in Waregem, zijn ook de parkings in Deinze en Wetteren betalende parkings geworden.zie bijdrage December 2019

04-09-2020 om 10:43 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-07-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons boek in de pers
We stellen vast dat ons boek goed is onthaald bij de mensen, maar de persbelangstelling om onbekende reden momenteel nog wat achterwege blijft. We kregen wel een mooie reportage in het magazine 'blits', dat verschijnt over 39.000 exemplaren in de brede regio Waregem. Ook de plaatselijke pers toonde belangstelling met bijdragen in 't Biesteneirke, De Desselgemnaar en 't Beverblaadje.

We kregen ook ruim aandacht bij erfgoed ZuidWest.  zie  website Zuidwest


Jan Decock bracht verslag uit in  de Krant van West-Vlaanderen

Op 19 juni werden de verschillende journalisten via mail uitvoerig geïnformeerd over onze publicatie. Een fotograaf van Nieuwsblad en journalist KW reageerden op onze uitnodiging. Dat andere media momenteel nog afzijdig blijven heeft niets meer met corona-omstandigheden te maken. We hebben hen trouwens afgelopen weekeind nogmaals geïnformeerd...

De plaatselijke pers toonde meer belangstelling.
Uiteindelijk ook in  het Nieuwsblad. De 500 DVD's waren wel als extra voorbehouden voor de voorintekenaars peters/meters/sponsors en zijn intussen al uitgedeeld. Het boek telt 248 blz.
PieterJan Neirynck zorgde in   Het Laatste Nieuws voor een prachtige bijdrage, waarvoor hartelijk dank.

02-07-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
28-06-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ode aan spoortrekkers in Waregemse Boek- en Krantenwinkels
Het merkwaardig boek van de Statievrienden ligt vanaf heden in de Waregemse boek- en dagbladhandel. Het kreeg de titel mee van ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’ en behandelt een honderdtal merkwaardige figuren die de Waregemse spoorweggeschiedenis hebben vorm gegeven. Daarnaast vindt u er de spoorweggeschiedenis in Waregem, dat in 1839 al start langs de lijn Gent-Kortrijk maar 30 jaar later ook centraal lag op de lijn Anzegem-Ingelmunster. De spoorweg was zeker een zegen voor Waregem en rond het station ontwikkelden zich een tiental industriële bedrijven. Zonder de spoorweg als transporthaven met de wereld zou Waregem nooit stad geworden zijn.
Ons boek konden we vrijdagavond voorstellen met inachtneming van Corona-maatregelen aan heel beperkt gezelschap van de grote sponsors in sportkafee Jeugdcentrum. Onze coördinator had de eer om de mijlpaal in het bestaan van de Statievrienden in te leiden.

“Burgemeester Kurt en heren schepenen, Meter Monika en peter Julot, Dames en heren sponsors, Beste Statievrienden ‘iedereen wellekomen’ Op een boogscheut van hier, in De Ark, beslisten we op 9 november 2017 dat De Statievrienden het boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’ zouden publiceren in juni… 2019. Maar wie durft ‘mopperen’, als we met een boek over de spoorwegen, maar één jaartje ‘retard’ hebben. ’t Is alleszins niet de schuld van drukker Lieven Vanderhaegen of van zijn medewerkster Mireille dat we even ‘in retard’ zijn. Integendeel, ’t Is juist dankzij hun medewerking dat wij de publicatie van dit werk nu in realiteit kunnen omzetten. Lieven, dankzij uw gunstige prijszetting konden wij hoopvol beginnen aan deze avontuurlijke trip, die achter alles wel op een échte treinreis leek, met veel stops tijdens onze maandelijkse ‘Stoatie Kermesse’, met veel meer volk aan boord dan eerst gedacht en met zelfs een heuse stakingsaanzegging van onze ‘cheminot’.

Zeker zijn we veel dank verschuldigd aan het stadsbestuur, dat meteen geloofde in de slaagkansen van deze gewaagde erfgoedonderneming. Als dochter van de heemkring publiceerden De Statievrienden de jongste vijf jaar immers al 200 blz. over de stationsgeschiedenis in de jaarboeken van De Gaverstreke. We kenden ook geluk met de erg gewaardeerde steun van Cras Woodshops en van Denis De Gloire. Hun bijdrage zette ons direct op het goede spoor. Ook tien andere échte Waregemse ondernemers zetten hun schouders onder ons idee. En meter Monika en peter Julot hielpen ons met raad en daad. Maar we kregen ook telkens een ‘boost’ als we bij onze talloze interviews ondervonden hoe de familieleden ons met genegenheid, ‘mee een potse kaffie’ of mee ’n een Omer verwelkomden en ons graag te woord stonden. Zo werden we driemaal ontvangen ten huize van onze honderdjarige chef Omer Clement, die zich nu laat verontschuldigen, maar die we heel dankbaar zijn. Ook de laatste statiechef, Luc Hurtekant, zijn we dankbaar voor zijn aanwezigheid en zijn belofte toe te treden tot onze vereniging.

Dit boek samenstellen over de rijke historiek van de Waregemse statiewijken was geen ‘makkie’. De Statievrienden verzamelden zoveel informatie dat we van 200 naar 248 blz. moesten ‘uitbreiden’. Ook voor de drukker en vooral voor lay-outster Mireille was dit een hele klus. Maar met Waregemse durf zetten we door en haalden we, ondanks de helse omstandigheden van de jongste maanden, toch het eindstation. Het is dan ook met trots dat De Statievrienden nu het boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’ aan burgemeester Kurt, aan meter Monika en peter Julot en aan u allen overhandigen… Nog eens dank aan de tien auteurs, aan onze onverbeterlijke cineast Chris Devos, die weer een prachtige DVD samenstelde die bij dit boek wordt gevoegd…
Aan u allen wensen we veel leesgenot…”

Zaterdag kregen de peters/meters/sponsors/voorintekenaars de kans om hun boek(en) af te halen in De Ark.

De Statievrienden bestaan zes jaar en hebben als bedoeling de geschiedenis van de spoorwegwijk naar buiten te brengen. Ze organiseerden al twee driedaagse expo’s en pibliceerden vier historische bijdragen (200 blz) in de jaarboeken van de Gaverstreke. Met het boek van 248 blz (A4 formaat) in vierkleurendruk willen ze alle helden van de Statie een ereschavot geven. Voor de vele peters/meters /Sponsors die vooraf hadden ingetekend op het boek, presenteren de Statievrienden nog een DVD met 1.15 u. filmopname van zes merkwaardige figuren uit het boek. Het zijn Statiechef Omer Clement (103 j), Frida Sabbe, Georgette Depoorter, Monica Deconinck, Emilie Devos en Julot Cras.

De ode aan de Waregemse Spoortrekkers krijgt volgend jaar nog een aanvullend hoofdstuk in ons volgend project “Statie Kermesse”.

Het boek ligt in de Waregemse Boek- en Dagbladhandel en kost 25 €.
- Standaard Boekhandel, Stationsstraat 2
- Dagbladhandel Guy Demuynck, Hugo Verrieststraat 3
- Joclarama, Holstraat 91
- Meyhui, Liebaartstraat 79 Desselgem
- Press shop Pand 256
- dagbladhandel Boetse, Stormestraat 138
- Vleeshove Gentsestw 285 Beveren-Leie
- Gazettestal Devos Torenhof, Staf Stientjesstraat 118
- Rony Lagaisse, Nieuwenhovestraat 47
- Peerdeke , Pand
28-06-2020 om 10:06 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-06-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boekpresentatie ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’
Vrijdag 26 juni presenteren de Statievrienden officieel hun boek over “100 Waregemse Spoortrekkers” in beperkte kring in opvolging van de richtlijnen in de strijd tegen het corona-virus. Vanaf zaterdag 27 juni wordt het bijzonder naslagwerk verspreid aan de meters/peters/sponsors en andere geïnteresseerden, die vooraf inschreven. Ze kunnen hun boeken komen afhalen in het parochiaal centrum De Ark, Zuiderlaan 44 met ruime parkeergelegenheid aan het jeugdcentrum en dit op zaterdag 27 juni van 9 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. Het boek kan nadien aangekocht worden in een tiental Waregemse verdeelpunten (dagbladhandels e.a.) voor de gereduceerde prijs van 25 € met dank aan de vele sponsors, die het initiatief ondersteunden.

De Statievrienden verzamelden de jongste zes jaar een pak informatie, foto’s, documenten en we gingen op bezoek bij een honderdtal figuren, die ooit op de statiewijk(en) woonden en werkten. We willen de opgedane kennis nu ook kenbaar maken aan alle geïnteresseerden. Het zou jammer zijn als al die ‘kennis’ in de schuiven van enkele bureaus zou blijven liggen. De stichtingsvergadering voor dit project had plaats op 9 november 2017 en de publicatie werd aangekondigd op onze laatste driedaagse expo in juni 2018. Sedertdien werkten tien ijverige auteurs aan de redactie van 124 artikels. De inhoud van het boek liep uit met een 50-tal extra bladzijden en telt 248 blz. De eindredactie kon worden afgewerkt in maart, gelukkig vlak voor de quarantaine. Sedertdien hadden ‘op kot’ achtereenvolgens nog een drietal verbeteringen van drukproeven plaats, zodat alles in het werk werd gesteld om van de uitgave een pareltje te maken. Intussen zijn al 500 boeken besteld door sponsors, peters en meters. Hen wacht als extra een gratis toegevoegde DVD met een 1u17min durende filmopname van interviews van zes merkwaardige figuren uit het boek. Het werd een uniek stuk mondelinge Waregemse geschiedenis. 

De Statievrienden laten in juni 2021 het boek ‘tot leven komen’ tijdens het evenement: Stoatie Kirmesse 2021. De foto’s van de 101 figuren uit het boek leiden de bezoekers en familieleden dan door de geschiedenis heen. Het tweedaags evenement met erfgoedcafé, wandelingen en expo zou oorspronkelijk doorgaan eind september dit jaar, maar werd om corona-redenen uitgesteld tot juni volgend jaar. Het project ‘Stoatie Kirmesse’ is goedgekeurd voor een projecttoelage door de erfgoedgroep ZuidWest en wordt georganiseerd met de medewerking van OKRA, Natuurpunt, Cinéclub Waregem, Zangkoor Bilkhage en de Gidsenkring. Doelstelling is het ruime publiek die twee dagen sfeervol laten meegenieten van de opzoekingen van de Statievrienden. Hun naslagwerk 100 spoortrekkers komt aan bod met fiches van een honderdtal figuren. Er worden wandelmogelijkheden geboden, het buurtschap gestimuleerd en men kan kennismaken met de ‘Wall of Fame’ van statiepersoneel over de jaren heen.

08-06-2020 om 18:24 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
27-04-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boek over 100 Waregemse Spoortrekkers: het leven op de ‘Statiewijk’
“Hun boeiende getuigenis laat een tijdperk herleven”

Erfgoedvereniging ‘De Statievrienden’ verzamelde de jongste zes jaar een stapel documentatie die hen werd aangereikt door vrienden en inwoners van de statiebuurt en die ze ook zelf ontdekten in allerlei archieven, boeken en… ‘koekendozen’. Na twee driedaagse expo’s en vier heemkundige bijdragen voor het jaarboek van De Gaverstreke vinden De Statievrienden de tijd rijp om uit te pakken met een overzicht van een honderdtal figuren, die als medewerker bij de Spoorwegen, als ondernemer of als inwoner van de wijk, hun ‘sporen’ hebben verdiend. Het wordt een prachtig naslagwerk van 248 bladzijden A4-formaat, dat vanaf 19 juni 2020 kan worden verdeeld.

Dat in 1839 ‘den ijzeren weg’ en halteplaats kreeg was voor Waregem een zegen. Die toegangspoort tot de wereld heeft het toen armoedig boerendorp geen windeieren gelegd. Rond het eerste stationnetje, een omgebouwde timmermansloods, kwamen er mensen wonen. De gegoede burgerij liet statige huizen bouwen langs de nieuwe Stationsstraat en de horeca floreerde in tientallen netwerkplaatsen. De zakenlui troffen mekaar Au Pavillon of in Hotel du Parc en regelden, tussen het bridgen door, het reilen en zeilen van het snel groeiende dorp aan de Gaverbeek. Bij het begin van de 20e eeuw waren alle grote bedrijven rond het station gevestigd en woonden de burgemeester, de gemeentesecretaris en de stationschef in dezelfde huizenrij, op een boogscheut van het station.

In hun belangrijke publicatie belichten de Statievrienden een honderdtal figuren die in de stationsbuurt woonden en/of werkten en die, elk op hun manier, bijdroegen tot ‘het floreren’ van hun gemeenschap. Met zijn allen zetten ze Waregem ‘op het goede spoor’. De gezinnen, waarvan de helft nog in armoede leefde in 1839, vonden werk in de bedrijven en… bij de Spoorwegen zelf. Deze positieve ‘dwarsliggers’ vergeten we niet en krijgen een eresaluut in dit boek..

Het boek “100 Waregemse Spoortrekkers” bezorgt de lezer heel wat weetjes over de bijzondere sfeer van ‘het Waregem van toen’. De Statievrienden geloven dat de wereld kan beginnen en… eindigen bij een stuk spoorweg. De ultieme rechtvaardiging van deze publicatie is simpel: ‘Wie het verleden niet kent, zweeft stuurloos naar de toekomst’.

Toen de erfgoedvereniging twee jaar geleden startte met dit project werd nog een boek vooropgesteld van 200 blz en 60 figuren. Het avontuur en de rijkdom aan figuren was echter zo groot dat op 19 juni een boek kan worden gepresenteerd van 248 bladzijden, garengenaaid met gekartonneerde kaft, zwart en gedeeltelijk in quadri kleurendruk. Dank zij het groot aantal peters/meters/sponsors blijft de prijs behouden op 25 €. Voor die voorintekenaars is bij het boek ook een gratis DVD verbonden met een 1u15min durende filmopname van de interviews van zes merkwaardige figuren uit het boek (103-jarige Statiechef Omer Clement, Frieda Sabbe van Centralke, Georgette Depoorter van ’t Gazettekot, Monica Deconinck van Motosport, Emilie Devos en Julot Cras).

Het boek wordt uitgegeven in eigen beheer door de Statievrienden en kan besteld worden via mail
Info:facebook Statievrienden.27-04-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
22-03-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden vereeuwigen 100 portretten
Begin maart hebben we de media meegedeeld dat we bij onze publicatie ook een filmopname zullen kunnen bieden met interviews van zes merkwaardige figuren van de Statiewijk. Hieronder brengen we u het artikel, dat daarover verschenen is in het Nieuwsblad. Met dank aan Tom Vanhoutte.


22-03-2020 om 15:51 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-03-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afscheid van buur Johny Voners Hoebrechts
Terwijl gans het Vlaamse land afscheid neemt van acteur-zanger Johny Voners Hoebrechts hebben ook wij goede herinneringen aan onze gebuur bewoner van de Statiewijk. Hij ging in juni 2018 enthousiast in op onze uitnodiging om aanwezig te zijn bij de opening van ons Driedaags evenement in wijkcentrum de Bilkhage. We konden met de Statievrienden ook op zijn medewerking rekenen voor toekomstige plannen, maar door ziekte moest hij ons te vroeg verlaten. Hij zal dan ook niet ontbreken in ons boek met 100 spoortrekkers.
  </br>
  </br>


Beste Annemie en familie. De statievrienden hadden prille, broze maar oprechte en recente gesprekken met Johny. We zouden iets moois maken voor de statiewijk, wat precies, wisten we nog niet maar het zou goed zijn. De natuur heeft onze plannen gedwarsboomd. Onze gevoelens van vriendschap, warmte en respect daarentegen blijven onverwoestbaar. Daarom zullen we in de komende uitgifte van ons boek over 100 Waregemse spoorleggers een onvergetelijke memorie brengen . Geen dagschotel maar een "faut savoir encore sourire". Winoc van Thuyne 
Beste familie onze innige deelneming bij het overlijden van Johny, namens de Statievrienden van Waregem is een groot acteur en vriend ons ontvallen, we wensen jullie veel sterkte tijdens deze droevige periode en houden Johny diep in ons hart geborgen. Namens de Statievrienden.  Marc Feys

20-03-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
05-03-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naslagwerk over geschiedenis en figuren van de Waregemse statiewijk
De Statievrienden zijn momenteel druk in de weer aan de eindredactie van hun boek “100 Waregemse spoortrekkers” met geschiedenis en verhalen van figuren van de statiewijk. De komst van de spoorweg met stations te Waregem, Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve was een zegen voor Waregem. In dit boek belichten we een honderdtal figuren die in de stationsbuurt woonden en/of werkten en die, elk op hun manier, bijdroegen tot ‘het floreren’ van hun gemeenschap. Met zijn allen zetten ze Waregem ‘op het goede spoor’. De gezinnen, waarvan de helft nog in armoede leefde in 1839, vonden werk in de bedrijven en… bij de Spoorwegen zelf. Om deze figuren voor het nageslacht te bewaren, publiceren we nu dit boek. Deze positieve ‘dwarsliggers’ vergeten we niet.

Dit boek bezorgt de lezer heel wat ‘informatie’ over de geschiedenis van de spoorweg in Waregem, de verschillende stationsgebouwen, enz. Maar evengoed schetst het de sfeer van ‘het Waregem van toen’. De Statievrienden geloven dat de wereld kan beginnen en… eindigen bij een stuk spoorweg. De ultieme rechtvaardiging van deze publicatie is simpel: ‘Wie het verleden niet kent, zweeft stuurloos naar de toekomst’. Het boek wordt op 19 juni 2020 voorgesteld. Het wordt een omvangrijk naslagwerk op A4 formaat, kleur, harde kaft, ca. 250 blz. De Statievrienden zoeken nog peters/meters/sponsors voor de publicatie. Die krijgen bij hun boeken ook de unieke 1 u. 15 min. durende filmopname met de interviews van zes merkwaardige figuren van de Statiewijk. Het boek zal in losse verkoop 25 € kosten.

05-03-2020 om 11:51 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-03-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waregemse cultuurraad eert Chris Devos
Klik op de afbeelding om de link te volgen De Waregemse cultuurraad lauwert tijdens hun Feest van de Cultuurraad op 7 maart een aantal personen en groepen die het afgelopen jaar op een bijzondere manier kleur en uitstraling heeft gegeven aan het Waregemse cultuurleven. Een van de gelauwerden dit jaar is cineast Chris Devos, tevens bestuurslid van de Statievrienden. Hij werd vorig jaar eerste laureaat van het NAB Filmfest met zijn kortfilm ‘Iedereen artiest' waarin hij kunstenaar Denis De Gloire creatief aan de slag laat gaan met een klas uit de lagere school. U kunt de kortfilm ontdekken tijdens het Feest van de Cultuurraad op 7 maart om 20u in de schouwburg van CC De Schakel, gratis toegang. Zie Feest van de Cultuurraad

Chris Devos zorgde samen met Hendrik Ghistelinck ook voor de filmopname van de interviews van zes merkwaardige figuren voor ons boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’. Het wordt een uniek nostalgisch document van 1 uur en 15 minuten, ongetwijfeld een verrijking voor de wetenschappelijke waarde van ons boekproject. De Statievrienden hebben beslist dat de film op DVD of op andere drager gratis wordt geleverd aan alle peters/meters/sponsors, die voorintekenen op het boek. Dat kan tot 15 april 2020 bij De Statievrienden.

Chris Devos is momenteel op rondreis in Zuid-Afrika. U kunt zijn reisverslag daar volgen via deze link

01-03-2020 om 10:10 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-02-2020
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Filmopname met mondelinge geschiedenis van Statiewijk
Vorige week hebben de Statievrienden het beeldverslag kunnen bewonderen van de interviews, die cineast Chris Devos en reporter Hendrik Ghistelinck hebben gemaakt van zes figuren voor hun boek ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’. Het wordt een uniek nostalgisch document van één uur en kwart, ongetwijfeld een verrijking voor de wetenschappelijke waarde van het boekproject. <b>De Statievrienden hebben beslist dat de film op DVD of op andere drager gratis wordt geleverd aan alle peters/meters/sponsors, die voorintekenen op het boek. Dat kan tot 31 maart 2020.</b> 

<b>Chris Devos en Hendrik Ghistelinck </b>gingen hiervoor op bezoek bij zes authentieke figuren uit het boek, nl. vier dames en twee heren. De Statievrienden zijn er in geslaagd een uitzonderlijke getuigenis neer te zetten over <b> statiechef Omer Clement</b>, die volgende maand 103 jaar wordt. Hij vertelt niet alleen over zijn wedervaren als stationsoverste in Oostende, het moeilijkste station van het land, maar toont zich ook een groot literair liefhebber en debiteert voor ons uit Engelse, Duitse en Franse literatuur.

<b>Frida Sabbe </b> was jaren de waardin van café Central en ze straalt als ze kan vertellen over het plezante leven hier in Waregem.
<b>Georgette Depoorter </b>was jarenlang de trouwe uitbaatster van ’t Gazettekot.
<b>Monica Deconinck</b> wordt herinnerd als de dochter van motocrosser Mantie Ceuninck en ouders, die na het leeghalen van hun moto-voorraad door de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog niet bij de pakken bleven zitten en meteen café Motorsport openden.
<b>Emilie Devos </b>vertelt ondermeer over de belevenissen in de kelder bij de bombardementen in Waregem.
<b>Julot Cras</b> vertelt niet alleen over zijn vader burgemeester Gust Cras, maar ook over de houthandel in de Boulezlaan.

Deze filmopname is een tijdsdocument dat ongetwijfeld een prachtige illustratie is van de dynamiek van de Statiewijk. Het beelddocument wordt een waardevolle toevoeging aan het heemkundig erfgoed van onze stad en is ook een prachtige illustratie waarom Waregem de titel kreeg van ‘plezantste gemeente van Vlaanderen’.

Vanuit de school van de ‘People’s history’ stelde men dat mondelinge geschiedenis de uitgelezen methode is om de geschiedenis van onderuit te schrijven en zo een stem te geven aan de stemlozen, die tussen de plooien van de geschiedenis vallen.(historicus Paul Thompson en Britse ‘Oral History Society’)


01-02-2020 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-12-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.47e Jaarboek van Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring
Op dinsdag 17 december 2019 om 20 u. verschijnt het 47e jaarboek van de Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke. Bij de traditionele voorstelling in het Cultuurcentrum De Schakel brengt Luther Zevenbergen zijn voordracht over de Armoede binnen de Waregemse gemeenschap anno 1554-1569. Hij belicht de sociale toestand in de 16de eeuw en hoe men zich toen om de armen bekommerde. Het is ook één van de bijdragen in het nieuwe jaarboek.

In het nieuwe jaarboek hebben de Statievrienden opnieuw een sterke inbreng. Hendrik Ghistelinck brengt het boeiende verhaal van het bedrijf Renson, dat na 110 jaar nog springlevend is en in februari nog verkozen werd als ‘Trends Gazellen Ambassadeur’ van West-Vlaanderen in de categorie ‘grote bedrijven’. Omstreeks 1909 ging stichter Polydore Renson al van start in de Holstraat met de Werkhuizen Renson, waar ‘bouwbeslag’ werd gemaakt voor ramen en deuren. De Eerste Wereldoorlog maakte echter abrupt een einde aan deze productie. Polydore Renson was een merkwaardig figuur. Hij kwam als wees aan in Waregem en vond als vakbekwame mecanicien hier zonder problemen zijn weg. Hij was sociaal bewogen en werd hier ook erevoorzitter van de vrijwillige brandweer en medestichter-voorzitter van de ‘Maatschappij voor Onderling Bijstand Een voor Allen’, gesticht op 15 mei 1892 door de Gilderaad.

Zonen Georges en Gustave volgden Polydore op in het bedrijf en konden tijdens WO I uitwijken naar Engeland, waar ze de familie van Leon Bekaert leerden kennen. Daar wordt het fundament gelegd voor de definitieve start van de Werkhuizen Renson als NV op 25 november 1919. De familie Bekaert investeerde mee en nog andere Waregemse families konden participeren. Midden de twintigste eeuw stuurden de broers Jan en Louis (derde generatie) het bedrijf in een nieuwe richting met de overgang van staal naar de legering Aluminium als basisgrondstof. Een eigenschap die bij de Rensons van generatie op generatie wordt doorgegeven is de ‘innovatie’. In 1960 verhuisde het bedrijf naar nieuwe gebouwen langs de Flanders Fieldweg. Huidig bedrijfsleider Paul Renson ging in 1982 van start en verkende internationale markten met voortdurend geoptimaliseerde en nieuwe producten.

Andere bijdrage komt van Bernard Vandenbussche met een historische wandeling langs de Dompelbeek. De beek haalt zijn benaming van de uitgestrekte kouters op Eertbrugge, De Dompels. Ze zijn gelegen tegen de noordoostelijke grens van Waregem. De Dompelbeek loopt tussen de Kruishoutemseweg en de Gentse Heirweg en is voor het eerst zichtbaar in de Grasdreef. Het traject tussen de Grasdreef en de monding van de Dompelbeek in de Gaverbeek is ongeveer 4,5 km. Op de historische kaart uit de 18e eeuw wordt de beek opeenvolgend vermeld als de Heinschaertbeek, de Dompelbeek en de Messembeek. De hofstede Keteelsacker (familie Dewitte), gelegen Gentse Heerweg 78, droeg lange tijd het opschrift Goed Ter Dompele.

De appartementsgebouwen Ter Dompel (1975) en Ter Beke (1978) op het Torenhof verwijzen naar de Dompelbeek, die in de onmiddellijke omgeving loopt. Door de aanleg van de sociale woonwijk Torenhof werd de loop van de Dompelbeek enigszins verlegd, rechts van de Oosterlaan. Voorbij de Zultseweg maakt de beek een bocht naar rechts, dwars door de Lentedreef en loopt verder onder de spoorlijn 75 Gent-Kortrijk. De wandeling zelf gaat richting Goed te Messem (Goed Ter Bauwede) en verder onder de spoorweg aan ‘Den Donder’. We komen aan de Slekkeput en de beek loopt daar verder evenwijdig met de oude spoorlijn 66 A (Anzegem-Waregem-Ingelmunster). Dichtbij de Meersstraat in Zulte mondt de Dompelbeek, die daar al Meersbeek wordt genoemd, uit in de Gaverbeek. Hier ligt op de linkeroever van de Gaverbeek de Valleimozaiek en een nieuw geboortebos naast de oude spoorwegberm en de uitrit van de parking van het ziekenhuis OLV van Lourdes.

Een derde bijdrage uit de schoot van de Statievrienden is het verhaal over de Waregemse fusie in 1977, opgezocht door Bernard Delange. Hij herinnert vooraf nog aan fusievoorstellen tijdens de Hollandse tijd, het dossier grenswijziging in Vijve uit 1967. Het eigenlijke fusiedossier start in 1972 met het plan Costard, waarin Waregem een fusie werd voorgesteld met Deerlijk en Vichte en Desselgem een andere entiteit zou vormen met Beveren-Leie, Bavikhove, Ooigem, Hulste en Wielsbeke. Er volgden twee raadplegingen van de gemeenteraden in december 1973 en najaar 1974.

Waregem adviseerde om fusie niet te beperken tot arrondissementele- (Leie) en provinciale grenzen om de poorten te openen voor St.-Baafs-Vijve en Wakken enigszins en Zulte anderzijds. Lang hield het plan stand in het arrondissement om grote fusies door te voeren rond de gemeenten Waregem, Avelgem, Kortrijk en Menen. In de zomer 1974 maakte toenmalig minister van binnenlandse zaken Joseph Michel een opening voor Wevelgem, waarna het plan van grote fusies als kaartenhuisje uit elkaar viel. Adviezen in Deerlijk en Anzegem waren volledig afwijzend voor fusie met Waregem. Desselgem en Beveren-Leie wilden enkel fusie met elkaar, maar als fusie met Deerlijk Vichte werd voorgesteld gaf Desselgem toch de voorkeur aan Waregem. Sint-Eloois-Vijve was van bij aanvang volledig afkerig van welke fusie ook en zou zelfs na de parlementaire goedkeuring nog maanden betogen en actie voeren.

Een andere bijdrage gaat over de familie van het erfgoed Ter Bauwede (Te Messem) op de stationswijk in Waregem. De bijdrage van Andre Braet geeft ons antwoorden over Joos Vander Bauwhede en zijn voorouders in de jaren 1200-1500. Het makt ons heel wat duidelijk over hun middeleeuwse leefwereld in en rond Waregem.

Het 47e jaarboek kan bekomen worden door storting van 22 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van De Gaverstreke, Waregem. Het kan op 17 december worden afgehaald op de voorstelling in De Schakel of nadien bij één van de medewerkers.
DE GAVERSTREKE

10-12-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-12-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stationsparking wordt ’s avonds en in weekend gratis voor buurtbewoners
De stationsparking langs de Boulezlaan achter het station in Waregem wordt voor de bewoners opnieuw gedeeltelijk gratis ’s avonds en tijdens het weekend. Dat is het resultaat van het overleg dat het stadsbestuur op vrijdag 29 november 2019 had met de NMBS. De parking wordt uitgebaat door B-parking en deze firma is bereid de tarieven te verlagen en de parking zelfs gratis ter beschikking te stellen in het weekend en 's avonds, als de gemeente instaat voor enkele onderhoudstaken op de parking zoals zout strooien in de winter en snoeiwerk in de zomer. Eerst moet nog een overeenkomst tussen Stad en NMBS-Parking worden opgesteld.

Vorige maand had raadslid Tom Demunter (sp.a) de problematiek nog aangekaart in de gemeenteraad. “Sinds dat de parking van het station op 3 oktober 2016 betalend is geworden, is ze minder in gebruik. Dit voornamelijk door de dure prijs. Daardoor parkeren vele pendelaars in de omliggende straten waardoor ze overlast veroorzaken bij buurtbewoners. Mensen kunnen niet meer parkeren aan hun eigen huis door deze problematiek. De prijs en de overlast zijn twee problemen rond de NMBS-parking, maar er is misschien een oplossing die beide problemen kan oplossen. In Ronse is een nieuwe NMBS-parking opengegaan, maar deze is niet betalend. Dit komt omdat er een akkoord is tussen de stad Ronse en de NMBS. Omdat de stad instaat voor het onderhoud van de parking kan die het betalend parkeren teniet doen en dit gratis aanbieden aan zijn bevolking/pendelaars. Dit is ook perfect mogelijk in Waregem. Tom Demunter vroeg het stadsbestuur te gaan babbelen met de NMBS om een gelijkaardig voorstel te doen. Daarmee gekoppeld was de vraag of het stadsbestuur bereid is om de onderhoudskosten op zich te nemen en de parking daarna gratis open te stellen.

Stad akkoord met onderhoud
Schepen Kristof Chanterie antwoordde tijdens gemeenteraad van 5 november dat het schepencollege de bezorgdheid deelt en de vraag zeker terecht vindt. “Vroeger was het zo zoals het raadslid voorstelt. De achterzijde van het station was opgenomen in de kleine wegenis. De stad heeft vele jaren ingestaan voor het onderhoud en het beheer van de parking, zoals men nu in Ronse ook doet. De stad heeft ook een tijd een huurprijs aan de NMBS betaald voor de huur van het stuk parking waar rijschool Lust een oefenterrein had. De NMBS heeft zelf beslist om deze contracten stop te zetten. Hun wens was om de parking zelf te beheren omdat zij veel klachten kregen van pendelaars over het gebrek aan parkeerplaatsen. Uit hun parkeeronderzoek bleek dat een deel van de parkeerplaatsen werd ingenomen door bewoners, studenten en personeel of mensen die daar in de buurt werkten. B-parking heeft daarna beslist om de tarieven uniform te maken met de andere stationsparkings. Gelijktijdig met de parking in Waregem, zijn ook de parkings in Deinze en Wetteren betalende parkings geworden. Wij zijn even gefrustreerd over het feit dat een deel van de parking leeg blijft terwijl de auto’s in de straat parkeren. NMBS en B-parking zijn jammer genoeg een logge organisatie. Dit voorjaar is er een overleg geweest met de verantwoordelijke van B-parking, onze verkeersdienst en schepen Himpe. Er werd toen al voorgesteld om de parking opnieuw gratis te maken of op zijn minst de tarieven op de stationsparkings te verlagen zodat er een hogere bezettingsgraad zou zijn van de parking. Dit zou ook leiden tot meer tevreden treinreizigers. De verantwoordelijke heeft ons beloofd om dit najaar terug te koppelen. Het volgend overleg met de NMBS is gepland op 29 november.”

Raadslid Maxim Laporte verwees naar zijn vraag van september om de cameradiefstallen ook te behandelen. Raadslid Inge Vandevelde had nog vraag over beloofde perronverhoging. Voorzitter Kurt Vanryckeghem beloofde dit zeker mee te nemen naar die vergadering. Het stadsbestuur blijft aandringen op uitvoering perronverhoging en recent antwoord op schriftelijke aanmaning bevestigde dat Infrabel dit binnen de meerjarenplanning hoopt uit te voeren tegen 2022-2023. (nieuwe vertraging dus).

Overleg
Raadslid Tom Demunter informeerde tijdens de gemeenteraad van 3 december naar het resultaat van het overleg met de Nationale Spoormaatschappij. Schepen van Mobiliteit Philip Himpe gaf toelichting bij het resultaat. “Het stadsbestuur kon de NMBS niet overtuigen om de parking volledig gratis te maken. Wel kwam er een compromis. De spoorwegmaatschappij wil de parking in het weekend en ’s avonds gratis maken voor bewoners. In ruil onderhouden we met de stad de parking: groenonderhoud in de zomer en ijsbestrijding in de winter. Ook tijdens evenementen wordt de parking gratis.” Wanneer de nieuwe regeling ingaat, staat nog niet vast. Eerst moet een overeenkomst worden opgesteld. Het stadsbestuur zal over de nieuwe regeling communiceren zodra ze van kracht wordt. Ook voor fietsers is er goed nieuws. Aan de voorkant van het station komt links vooraan een nieuwe fietsenstalling. De bewaakte en afgesloten fietsenstalling aan de achterkant van het station wordt opnieuw opengesteld als bewaakte fietsenstalling. Demunter vindt de oplossing onvoldoende. “Met wat gratis parking ’s avonds zullen we de problemen niet oplossen. Het is een doekje voor het bloeden. Voor ons blijft het belangrijk dat er een oplossing komt voor de pendelaars én de buurtbewoners. Een eerste stap is gezet, maar de problematiek in de week zal blijven. Pendelaars zullen blijven parkeren in de omliggende straten en zowel de buurtbewoners als het personeel van de winkels op de Ring zullen zich blijven ergeren. Het toppunt hierbij is dat de stad zowel in de zomer als in de winter onderhoudswerken zal uitvoeren aan de parking, terwijl ze er slechts peanuts voor in de plaats krijgt. Wij blijven bij ons punt en zullen het dossier blijven opvolgen. De omwonenden verdienen beter”.

06-12-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
03-11-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden brengen Reveil 19 op begraafplaats Olm
De Statievrienden zijn als erfvereniging ingegaan op de oproep van vzw Reveil om ook hier in Waregem een bijkomend accent te geven aan het immaterieel cultureel erfgoed rond 1 november. Het is de bedoeling dat Reveil mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt en we ons laten onderdompelen in de troostende sfeer van muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Zo is Reveil een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente. Vzw Reveil moedigt artiesten aan om op 1 november een warme gloed te brengen op de kille begraafplaatsen. Zo strijkt Reveil dit jaar neer op 113 begraafplaatsen, ook op deze stedelijke begraafplaats van Waregem. We doen dit als eerbetoon voor alle overledenen die hier hun eeuwige rustplaats vinden én met het diepste respect voor eenieders overtuiging.

Achter elk graf schuilt een eigen verhaal dat mag verteld worden. Een verhaal van herinneringen en verlies, pijn en verdriet, vreugde en dankbaarheid. We brengen dit jaar het verhaal van Roger Vansteenbrugge en zijn compagnons, die op 6 september 1944 werden gefusilleerd bij de bevrijding van Waregem. We brengen ook het verhaal van August Cras, die een belangrijke rol speelde in de heropbouw van de gemeente na die oorlog. Maar elk verhaal heeft zijn gelijkenissen, is telkens een verlies en verdient om niet vergeten te worden.
Zo herdenken we ook de overledenen van de vijf straten, die vernoemd zijn naar deze figuren.Klarinetklanken
We openen deze herdenking met troostende klanken van onze muzikanten onder leiding van Peter Valck, docent klarinet aan de Muziekacademie. We starten met “Andante Grazioso” van Magnani. Stemmige klarinetklanken worden gebracht door studenten klarinet van de Stedelijke Academie van Waregem.

De leerlingen van de klas klarinet van de Stedelijke Academie voor Muziek olv Peter Valck brengen tussen de verhalen en poëzie in nog twee klassieke werken: Sonatina en Finale van Ludwig van Beethoven. We danken Peter Valck en de muzikanten Piet Vanhuyse (klarinet), Jency De Clercq (basklarinet), Renee Spriet & Nathan Vandamme (beiden op es-klarinet). Dank ook aan het stadsbestuur voor het ontmoetingsmoment achteraf.Ter nagedachtenis van Roger VANSTEENBRUGGE, e.a.
* perk 5 nr.6 : VANSTEENBRUGGE Roger (19 juni 1908 + 6 september 1944).
* perk 5 nr 5 : WINDELS Marcel Henri Marcelin 16-10-1896 +06-09-1944)
* perk 5 nr.4 : DUTHOY Joseph (28 oktober 1894 + 6 september 1944).
* perk 8 nr. 120 :LEBBE Henri Marie Emmanuel Joseph (25-12-1922 +05-09-1944)

Op 6 september 1944, 75 jaar geleden bij de bevrijding van Waregem, overleed Roger Vansteenbrugge op 36-jarige leeftijd en liet echtgenote Simonne Deconinck en zoon Denis achter. Die datum woensdag 6 september 1944 blijft in het geheugen geprent van de oudere Waregemnaren. Het was de vooravond van de echte bevrijding van Waregem op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die dag speelde zich een tragedie af. Roger Vansteenbrugge werd met zijn vrienden-weerstanders, op de grens van Waregem en Anzegem, verrast door een terugtrekkende Duitse colonne en gefusilleerd. Op deze begraafplaats liggen naast Roger Vansteenbrugge met Marcel Windels, Jozef Duthoy en Henri Lebbe ook nog drie van zijn kameraden, die dezelfde dag werden gefusilleerd door de Duitsers. In Waregem werden straatnamen vernoemd naar deze vier leden van het verzet.

Marcel Windels (°16 okt 1896 – 6 sept. 1944) was een volksfiguur, lid van vele verenigingen, kapitein van voetbalclub Waregem Sportief en door iedereen graag gezien. Hij was een zakenman en verkocht stoomketels en motoren voor de vlasindustrie. Het huis Windels was gelegen in de Stationsstraat, vlak naast het college. Later bouwde hij zijn woning in de huidige Marcel Windelsstraat.
Jozef Duthoy (°28 okt 1894 – 6 sept 1944) kwam in 1938 naar Waregem als leraar aan het H Hartcollege. Op het einde van de Eerste Wereldoorlog was hij Luitenant. Daarna beëindigde hij zijn universitaire studies en werd licentiaat handels- en consulaire wetenschappen. Hij huwde met Esther Goossens en samen hadden ze zeven kinderen. Als vertaler aan het hoofdkwartier tekende hij samen met Koning Leopold III de overgave in Wijnendale.
Henri Lebbe (°25 december 1922 – 5 september 1944) was een stille, eerder naar binnen gekeerde jongeman en nog geen 21 jaar, toen hij aan Groenhove tegen de haag werd gezet en omgebracht, de laatste dag van de bezetting van Waregem tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Roger Vansteenbrugge (°19 juni 1908 – 6 september 1944) werkte op de dienst Bevolking op het gemeentehuis. Zijn vrouw Simonne was dactylo bij de firma Dezutter, de juteweverij op de Transvaal. Haast niemand wist dat Roger actief was in het verzet, ook zijn vrouw niet. Hij had in 1940 als soldaat deelgenomen aan de 18-daagse veldtocht en was pas op 1 juni 1942 toegetreden tot het Belgisch Legioen, waarvoor hij informatieagent werd. Hij patrouilleerde langs het station vlakbij zijn woning en nam deel aan sabotageacties.

Aan al deze moedige Waregemnaars, die hun leven op het spel zetten op de vooravond van de vrede, brengen we graag hulde. Waregem is hun inzet en opoffering niet vergeten. Voor meer informatie over het verzet in Waregem en de dramatische 5 en 6 september 1944 verwijzen we graag naar de interessante tentoonstelling die deze maand nog loopt in het museum Hippo War op de site van de hippodroom.

Troost in poëzie
André Demedts heeft enkele toepasselijke gedichten gepubliceerd in zijn bundel Schemeravond met mijmerende reflecties over leven en dood. We kozen daaruit voor het gedicht met de hier toepasselijke titel Het Kerkhof. Ons meest kunstzinnige bestuurslid bij de Statievrienden Mya Verleye brengt ons hieruit de 3e, 6e en 7e strofe.
Het Kerkhof (André Demedts) (zie vorige bijlage)

Ter nagedachtenis van August CRAS * perk 10 nr.35: CRAS August Seraphin Alfred ( 17 oktober 1895 + 13 maart 1957)
* perk 1 nr. 37: VERHEYLESONNE Medardus (10-2-1893 + 1 juli 1958)
* perk 7 nr.7: DEWEVER Arthur (26-9-1887 + 2 februari 1955).

Beste familieleden en aanwezigen
Het is 75 jaar geleden dat in Waregem en vooral ook in de buurt van dit kerkhof, de Tweede Wereldoorlog in alle hevigheid woedde. Met het bombardement op Gernay in 1943, hier vlakbij, sneuvelden zeven weerloze burgers. Ook de bevrijding in september 1944 eindigde in een chaotisch bloedbad, met tal van slachtoffers bij soldaten, de weerstanders, die hier vlakbij rusten, en de burgers.

Toen eindelijk de vrede kwam, likte Waregem zijn wonden. Iedereen was het erover eens dat er een man van de daad en vooral een wijs man nodig was om puin te ruimen en te bouwen aan een nieuw Waregem. De figuur van August Cras, bedrijfsleider van het houtbedrijf Cras langs de Boulezlaan, aan het station, kreeg de zware last op zijn schouders om het gehavende Waregem terug op de goede weg te zetten. Omringd en gesteund door zijn buren/boezemvrienden Médard Verheylesonne en Arthur Dewever, die hier in dezelfde grond rusten, kreeg hij tien jaar toegemeten om o.a. de moerassen van de Gavermeersen, die tot vlakbij de kerk kwamen, om te bouwen tot een sportstadion dat in 1957 het toneel werd van het wereldkampioenschap wielrennen en Waregem als sportstad op de Europese kaart te zetten.

De grootste verdienste van de populaire maar bescheiden August Cras, hij hield het zelf liever bij Gustje, was dat hij zich als bruggenbouwer steeds liet omringen door gedreven ‘doorduwers’ als secretaris Antoon Callu en Oscar Kint, die hier allemaal in gewijde grond begraven liggen. Zij zetten allemaal hun sterke schouders onder het project om van Waregem een kleine, maar gezellige en dynamische stad te maken.

Het was ‘doodjammer’ dat Gust Cras, op 13 maart 1957, vijf maanden voor het Wereldkampioenschap op het nieuwe sportstadion, het tijdelijke voor het eeuwige moest wisselen. Gust, we weten dat je niet graag in de spots stond, maar deze kleine hulde hebben jij en je medewerkers dubbel en dik verdiend. Al was het maar om de les die jij ons leerde: Ollemoale tope, trekken aan hetzelfste zeel. Waregem en De Statievrienden danken u voor zoveel positief burgerschap. We vergeten dit nooit.

03-11-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-11-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Kerkhof (André Demedts)
Naast plaatselijke verhalen over Statiefiguren Roger Vansteenbrugge en August Cras en stemmige klarinetklanken, klonken op Reveil ook de troostende woorden van André Demedts. De dichter/schrijver woonde trouwens 10 jaar (1938-1948) in de Vandewoestijnelaan op de Statiewijk. Uit zijn poëziebundel Schemeravond met mijmerende reflecties over leven en dood, kozen de Statievrienden het gedicht met de toepasselijke titel Het Kerkhof. Ons meest kunstzinnige bestuurslid Mya Verleye bracht hieruit de 3e, 6e en 7e strofe.


Het Kerkhof

Daar slapen zij, nooit uitgedroomd
Meer en vermengd met de grond,
Wat is ervan terecht gekomen?
Niemand en niets kan ons nog scheiden,
Als alles en allen uiteen zouden gaan,
Blijven wij één, als het meel in het graan,
Zo ondeelbaar te zamen, als de druif in de wijn.

Wat is ervan terecht gekomen?
Een gemeenzaam bezit was het leven,
Maar de dood heeft ieder alleen doorstaan,
Jong of oud, recht of krom, al om ’t even,
En wat sterven is, gestorven zijn,
Begraven, verzwonden, van zichzelf ontdaan,
Als dat het geluk is, moet het ieder alleen
Voor zichzelf ondergaan.

Bloemen leiden ons af,
Een kerkhof moest anders niet zijn
Dan een steppe, met wiegelend gras
En, onder die deken,
Een graf naast een graf.
Wat heeft het geluk nog meer nodig
Dan de stilte die, vóór het bestaan
Al, er ook was?

02-11-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-10-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Réveil in Waregem
De Statievrienden zijn ingegaan op de oproep van vzw Réveil om hun project ook in Waregem op gang te trekken; om van 1 november meer te maken dan een chrysant op het graf van een dierbare te plaatsen. Als erfgoedvereniging werden we benaderd met de vraag om van Waregem ook een Réveilgemeente te maken. Waregem wordt de 100e gemeente in Vlaanderen die hieraan deelneemt en een ingetogen herdenkingsmoment te brengen voor alle overledenen op de oude begraafplaats Olm. Aanvang 17 u.

Vzw Reveil moedigt artiesten aan om 1 november nieuw leven in te blazen. In bijna 1 op de 3 gemeentes dompelen muzikanten, fanfares, dichters en verhalenvertellers hun lokale begraafplaats onder in een warme gloed van ingetogen muziek, poëzie en lokale levensverhalen. Zo is een Reveilmoment een eerbetoon aan de wortels van elke gemeente. Met het diepste respect voor elke overtuiging.

Réveil is de dag van de vergeten verhalen. De eerste editie ging door op 1 november 2014 in Deerlijk, waar zanger Pieter Deknudt samen met de Deerlijkse Cultuurraad tussen 17 en 18 u. onder begeleiding van de lokale fanfare hulde brachten aan vier onlangs overleden jonge mensen uit hun vriendenkring. De mensen achter Reveil ontdekten dat veel mensen de behoefte hebben om op 1 november iets meer te doen dan een chrysant op een graf te leggen. Sindsdien laat Reveil elk jaar op 1 november Vlaamse begraafplaatsen opleven met muziek, poëzie en vergeten verhalen. Net als op 100 andere begraafplaatsen in Vlaanderen staan we hier in Waregem stil om even na te denken, naar verhalen en muziek te luisteren.

Achter elk graf schuilt een eigen verhaal dat mag verteld worden. Een verhaal van herinneringen en verlies, pijn en verdriet, vreugde en dankbaarheid. Wij willen dit jaar Réveil op gang trekken met het verhaal van Roger Vansteenbrugge en August Cras, figuren van de Statiewijk omdat we daar nu mee bezig zijn. Maar elk verhaal is evenwaardig, is telkens een verlies en verdient om niet vergeten worden. Met Roger Vansteenbrugge gedenken we 75 jaar na de bevrijding van Waregem de gefusilleerden van mensen van het verzet, die op 6 september 1944 werden gefusilleerd.

Réveil is ingetogen muziek en daarvoor konden we rekenen op de medewerking van de Muziekacademie en het stadsbestuur. Vier klarinetspelers brengen onder leiding van hun docent Peter Valck klassiek werk van Beethoven, Handel en Tschajkowsky.
- Aria & Finale / L. von Beethoven en Sonatina / L. von Beethoven door Piet Vanhuyse(klarinet) en Jency De Clercq(basklarinet).
- Prelude / G.F.Handel en Neapolitan song / P.Tschaikowsky door Renee Spriet & Nathan Vandamme( beiden op es-klarinet. 

 

21-10-2019 om 15:21 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
30-08-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorstelling Boek 100 spoortrekkers

Op zaterdag 29 juni 2019 stelden we als Statievrienden in café Het Gaverke ons eerste boekenproject voor dat volgend jaar in juni verschijnt onder de voorlopige benaming “100 spoortrekkers”. Het project is een logisch gevolg van de missie van de Statievrienden, nl.
- Het belang van de spoorwegen aantonen voor Waregem
- Opzoeken en bewaren documenten en foto’s
- VERZAMELD MATERIAAL PUBLICEREN


Het boek wordt het resultaat van vijf jaar opzoekingen met verhalen, die nog niet zijn verschenen in onze historische bijdragen in de jaarboeken van de Historische en Heemkundige kring De Gaverstreke. Het wordt een eerbetoon aan de verdienstelijke figuren uit de Statiewijk.

Het naslagwerk wordt uitgegeven op A4-formaat met geplastificeerde kaft en zal ongeveer 200 blz. tellen. Er wordt naarstig gewerkt aan een honderdtal bijdragen als eerbetoon aan ‘historische’ figuren van aan de statie, geïllustreerd met een 400 tal foto’s. We brengen ook een aantal themabladzijden uit onze ruime fotocollectie onder de noemer van kinderen van de statie, 14 ladies first, de heilige drievuldigheid, 10-tal volkse figuren, 20 cheminots, 10 bedrijfsleiders, sportieve wijk, creatieve wijk en enkele ‘speciallekes’. Het boek start met een overzicht van de rijke spoorweggeschiedenis in Waregem. Bovendien geven we een historische wandeling mee in de stationswijk van Waregem. We brengen een lijst van herbergen rond de statie en aandacht gaat ook naar de verpleegsterschool en de kliniek. Voor handig gebruik van het naslagwerk bieden we achteraan nog een trefwoordenlijst van vermelde figuren en plaatsen.

Dank zij de steun van onze trouwe sponsors en de stad Waregem kunnen we het bijzonder boek aanbieden tegen de prijs van 25 euro. U kunt nu al inschrijven voor M(P)eterschap, waarvoor u ook al twee boeken krijgt! Een lijst van meters en peters komt trouwens ook achteraan het boek.

U kunt dit project ondersteunen :

30-08-2019 om 11:31 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
04-07-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleden van spoortrekkers bewaren
 
Met dank aan Jan Decock en het Gouden Blad...

04-07-2019 om 18:27 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
21-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blekken jubileum Statievrienden

In april 2014 riep Herman De Clerck zijn jeugdvriend en buurjongen Hendrik Ghistelinck tot de orde omdat in de jaarboeken van De Gaverstreke te weinig verscheen over de historiek van ‘den ijzeren weg’ en de Waregemse stationswijk(en). Voormeld duo vond direct twee ‘locals’ uit de Boulezlaan, Marc Feys en Bernard Delange, bereid om toe te treden tot ‘De Statievrienden’; een naam ‘gepikt’ van de supportersclub van ‘Den Essevee’ uit de Gambrinus, de ‘stamcafé’ aan het station, waar de Stella ooit bij Gaverbeken vloeide.

In de loop der jaren groeide dit ‘kwartet’ uit tot een achttal ‘erfgoeddiscipelen’ die herinneringen koesterden aan ‘den ijzeren weg’. Marc Callu woonde als zoon van gemeentesecretaris Antoon vlak naast burgemeester Cras op het einde van de Stationsstraat, naast stationschef Omer Clement. Winoc Van Thuyne, die jarenlang zijn ‘sporen’ had verdiend als NMBS-medewerker en stadsgids Bernard Vandenbussche, die vlak naast het geklasseerde station van Sint-Eloois-Vijve woont, waren serieuze versterkingen. Kürt Dhaene bouwde met zijn zoon Kenny het Waregemse station anno 1880 na… in lego. Noël Verstraete, de jongste zoon van ‘Pa Verstraete’, vervult nog steeds de rol van ‘peter’.

Er werd meer gedaan dan ‘Omer proeven’ tijdens de maandelijkse vergaderingen van De Statievrienden. In de vier jongste jaarboeken van De Gaverstreke verschenen evenveel artikels, verspreid over 196 blz., over de gebeurtenissen in de Waregemse stationswijk, vanaf 1839 tot op heden. Het overzicht van de statiechefs, het allereerste station, het dynamiteren van het station bij de bevrijding anno 1918, het mooie station anno 1880… De Statievrienden lieten het allemaal herleven tijdens twee driedaagsen in 2016 en 2018.

In de loop van vijf jaar gingen De Statievrienden op bezoek bij een honderdtal buurtbewoners en ‘cheminots’ en verzamelden honderden foto’s en getuigenissen. Ze maakten de lijst op van een 120 herbergen in de stationsbuurt en schreven de uitgebreide biografie van een tiental bekende figuren. Dit alles vatten ze samen in een lijvig boekwerk dat verschijnt eind juni 2020.

Op zaterdag 29 juni (16-18 u.) stellen ze in het zaaltje van café ‘t Gaverke hun boekwerk voor. Iedereen welkom, maar graag een seintje via hermandeclerck@hotmail.com als je er bij wil zijn. Met dank aan Omer.

21-06-2019 om 11:02 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
08-05-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Inspraak Fietssnelweg F7 langs spoorweg Waregem-Harelbeke-Kortrijk
Van 6 tot 26 mei loopt in de inkomhal van het stadhuis te Waregem een tentoonstelling over de geplande fietssnelweg F 7 langs de spoorweg tussen Waregem en Kortrijk. De provincie West-Vlaanderen maakt in het vooruitzicht van deze fietssnelweg een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op in samenwerking met de steden Waregem, Harelbeke en Kortrijk.

Eind 2017 was er al een eerste periode van publieke inspraak. De fietssnelweg F7 zal in Kortrijk op het Guldensporenpad naar Zwevegem enerzijds en Marke anderzijds aantakken. Vanaf het station in Waregem kan je verder richting Zulte, Deinze en Gent. De financiële verdeelsleutel ligt nog niet vast, maar provincie en Vlaamse overheid nemen de meeste kosten op zich. Er komt nu eerst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Als antwoord op de vragen uit de eerste inspraakmogelijkheid volgt nu tussen 8 april en 7 juni 2017 het technisch-ruimtelijk onderzoek. Er is nog geen keuze gemaakt voor het tracé en beide zijden langs de spoorweg worden nog onderzocht. Hierbij kan iedereen suggesties en opmerkingen indienen.

De raadpleging in Waregem, Harelbeke en Kortrijk gaat gepaard met een tentoonstelling. Van 6 tot en met 26 mei staat de tentoonstelling van dit project in de inkomhal van het stadhuis. Je kan dit komen bekijken tijdens de openingsuren van het stadhuis. Op een grote luchtfoto vind je de verschillende opties van het tracé voorgesteld. Infopanelen langs het traject geven meer uitleg over het technisch-ruimtelijk onderzoek. Alle informatie over dit project, de tentoonstelling en de infomarkt is te vinden op de website .

08-05-2019 om 00:49 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-05-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volg van steen tot beeld sculptuur voor het Statieplein


Van maandag 6 tot zondag 26 mei gaat in het kasteelpark De Ruyck (Casier) in Waregem het internationaal beeldhouwsymposium door onder de toepasselijke naam ‘Van Steen tot Beeld”. Zes internationaal gerenommeerde beeldhouwers krijgen elk een blok arduin van 2 kubieke meter en maken daar in 3 weken tijd een hedendaags kunstwerk van. Minstens één van de beelden komt uiteindelijk naar het Statieplein. ‘Van Steen tot Beeld’ wordt ongetwijfeld een publiekstrekker in Waregem. Elke dag wordt de ruwe steen bijgewerkt, elke dag wordt beetje bij beetje het kunstwerk zichtbaar. Iedereen, van jong tot oud, kan dit 3 weken lang gratis beleven in het prachtige park Casier. Er worden rondleidingen gegeven, schoolbegeleiding, een praatje met de kunstenaar, …

Waregem is, naast zijn bestaand uitgebreid cultuur- en kunstaanbod, alweer een prachtig project rijker. “Van Steen tot Beeld” zal de bezoekers in ons prachtig park Casier de gelegenheid bieden de totstandkoming van een beeldhouwwerk en de evolutie ervan dagelijks mee te maken. Bedrijven, service-clubs en individuele personen kregen de kans een kunstwerk aan te kopen. De stad Waregem gaf alvast het voorbeeld door het eerste werk te reserveren en nadien een vaste plaats te geven in ons stadspark. Rotary Club ziet voor het beeld van de Cubaanse kunstenaar een toekomst op het stationsplein. Zes arduinblokken van 2 kubieke meter worden bewerkt tot 6 beelden door 6 internationale kunstenaars. Het zijn OSCAR AGUIRRE COMENDADOR (Cuba), SONGUL TELEK (Turkije), SO DONG CHOE (Zuid-Korea), SIMONA DE LORENZO (Italië), LIEN-CHIN HOU (Taiwan), DUMITRU-ION SERBAN (Roemenië). Coördinator is Renate Verbrugge (° België 1964 - New Zeeland), lid van de ISSA, International Sculpture Symposium Alliance. Renate is geboren en getogen in Tiegem, maar woont al sinds 1995 in Nieuw Zeeland. Daar ontdekte ze in 1999 haar passie voor beeldhouwen op steen. Intussen deed ze al ervaring op in meer dan 50 beeldhouwsymposia wereldwijd. Daardoor heeft zij de nodige expertise om in Waregem een schitterend beeldhouwsymposium te organiseren. In september vorig jaar konden we al werk van Renate Verbrugge bewonderen tijdens een prachtige duo-tentoonstelling met de Waregemse kunstschilder Denis Degloire, die we ook een figuur van de statiewijk kunnen noemen.


Wat is een beeldhouwsymposium?

Het is een kunstevenement waar internationale beeldhouwers een beeld creëren voor de ogen van het publiek. In 3 weken wordt een blok arduin van ongeveer 2 kubieke meter omgevormd tot een monumentaal beeldhouwwerk. Gedurende deze tijd heeft het publiek een unieke kans om het proces live te volgen. Door de vrije interactie met de artiesten krijgen de bezoekers inzicht in het creatieproces van de kunstwerken. De beeldhouwers die zullen deelnemen werden allemaal uitgekozen omwille van hun uitmuntend talent en reputatie in de internationale beeldhouwkunst. Waregem, en vooral Park Casier, zijn de ideale plaats om zichzelf met deze internationale kunsthappening op de culturele wereldkaart te plaatsen. Het prachtige kader van Park Casier wordt voor de artiesten een fantastische omgeving om geïnspireerd te werken, terwijl de bereikbaarheid voor het talrijke publiek optimaal is.

Wat staat er te gebeuren

Maandag 6 mei word het symposium officieel geopend met voorstelling van de artiesten in aanwezigheid van Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits, sponsors, Waregems stadsbestuur en de Ambassadeur van Nieuw-Zeeland. De blokken blauwsteen afkomstig uit de Carrières du Hainaut zijn ondertussen al opgesteld in het kasteelpark. Op donderdag 16 mei wordt om 18 u. een Nocturne georganiseerd, een gezellige avond met de artiesten en bespreking verloop van de kunstwerken. Op de slotdag volgt nog een officiële afsluiting. Wij willen er de nadruk op leggen dat de organisatie ‘Van Steen tot Beeld’ uit vrijwilligers bestaat met liefde voor Waregem en cultuur en streeft naar een nuloperatie. Indien het symposium met een positief saldo eindigt zal dit aangewend worden voor een sociaal doel.

Van Steen tot Beeld
tentoonstelling september

02-05-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
06-04-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar geschiedenis Waregemse herbergleven
De Statievrienden zijn momenteel volop bezig met de redactie van hun publicatie over 100 figuren van de Statiewijk. De uitgave van het boek is momenteel gepland voor juni volgend jaar. Maar dit belet niet dat al wordt gewerkt aan een volgend project, met name het schrijven van de geschiedenis van het Waregemse herbergleven. Ze zijn alvast begonnen met een inventaris van alle Waregemse cafés, herbergen, drankslijterijen en afspanningen tussen 1779 en 2019. Met een oproep in de media doen de Statievrienden een oproep aan allen om daar aan mee te werken. Zo houden ze elke woendagvoormiddag vanaf 10.30 u. zitdag in het Peerdeke. Op hun lijst staan nu al ruim 600 cafénamen en -locaties. Het is ook hier de bedoeling om op termijn hun resultaten te vereeuwigen met de uitgave van een boek.


06-04-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
29-03-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Statievrienden herdenken met OKRA 180 jaar spoorweg in Waregem
Gisteren donderdag 28 maart om 14 u. gingen we op de koffie bij trefpunt OKRA voor een presentatie over 180 jaar spoorweg in Waregem. De seniorenvereniging OKRA staat voor Ontspanning, Katholieke waarden, Respect en Anders Actief. Eén van de vele activiteiten van OKRA-Waregem zijn de culturele namiddagen onder de noemer “op de koffie met”. Zowel de Statievrienden als de 90-tal aanwezige OKRA-leden houden goede herinneringen over aan het optreden, dat doorging in de feestzaal van ontmoetingscentrum Gaverke. De voordracht werd gegeven door onze ervaringsdeskundige Winoc Van Thuyne. Een tiental aandachtige aanwezigen gingen op het einde nog met een prijs naar huis als winnaars van de afsluitende statiequiz.

Winoc en Herman hadden een boeiende powerpointvoorstelling opgemaakt en naar aanleiding van de voordracht werd ook een kleine foto-tentoonstelling opgesteld met beelden van statiefiguren en onroerend erfgoed. Als trekpleister had Kurt Dhaene zijn lego-maquette uitgeleend van het mooie Waregemse station, dat in november 1918 sneuvelde bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een plan van het Waregemse sporennet toonde de verschillende spooraansluitingen naar bedrijven op de Statiewijk en de goederenkaden langs de lijn 66a tussen Vijve en Anzegem.

Op 22 september 1839, dit jaar dus 180 jaar geleden, had de officiële opening plaats van de spoorweg Gent-Kortrijk met van bij het begin een halteplaats en station in Waregem. Het heeft niet alleen het ‘aanschijn’, maar op termijn ook het ‘wezen’ van het toen straatarme Waregem ten gronde veranderd. Het werd Waregem als het ware in de schoot geworpen, want zover we hebben kunnen uitpluizen heeft men zich hier enigszins kalm gehouden bij de touwtrekkerij tussen verschillende belangengroepen om het tracé langs hun gemeente of stad te laten lopen. De huidige Waregemse Stationsbuurt was toen niet meer dan een arme buurt, onderdeel van het Gaverke, met veel bossen en niet bewerkte heidegronden. Er was ook nog geen rechtstreekse weg naar Vijve. De weg van de Waregemse markt liep toen over de toenmalige Pontstraat (nu Olmstraat) door naar de ‘vijfwegschede’ aan jeneverkot ‘de Muijselsack’ (Smoorken) en vandaar richting Vijve. Het ontstaan van Waregem Koerse kende zijn oorsprong in de omgeving van de Statie.

De IJzerweg was een zegen voor Waregem. Na de lijn Gent-Kortrijk kwam in 1868 ook de lijn Geraardsbergen-Anzegem-Waregem-Ingelmunster-Nieuwpoort. De mogelijkheid om goederen te transporteren met de trein trok heel wat industriëlen naar de statiewijk in Waregem. We denken hier bv. aan Gernay, Vindevoghel, Devos, Concordia, enz. Ze werden soms bediend met spoorverbinding tot op hun bedrijf zoals in houthandel Cras, loodwitfabriek Decraene, vodden Van Gheluwe, …

Winoc Van Thuyne startte zijn uiteenzetting met een volledig overzicht van het ontstaan van de IJzerweg, van wiel en sporen tot locomotief en spoorwegen. Het werd een historische ontdekkingstocht in het rijke verleden van de spoorwegen. België was pionier op het Europese met de ontwikkeling van het IJzeren kruis met Mechelen als verbindingspunt en eerste treinrit in 1935. Eerste zijlijn werd in 1939 de verbinding tussen Gent en Kortrijk, waarbij zowel langs Kuishoutem als Tielt werd aan de mouw getrokken, maar waarbij Waregem gelukkig in de prijzen viel met een halteplaats. Waregem kon trouwens al onmiddellijk een station inrichten in een bestaande loods van een timmerman. Het zou nog tot omstreeks 1880 duren vooraleer Waregem een architecturaal waardig station kreeg, maar het hield slechts stand tot het op het einde van de Eerste Wereldoorlog werd getorpedeerd door de Duitsers, die nochtans voordien het station Waregem sterk hadden opgewaardeerd met ruime accommodatie voor het goederenverkeer. Het noodstation bleef in gebruik tot de elektrificatiewerken en ophoging van de lijn begin de jaren 1970. Aan de hand van nostalgisch beeldmateriaal herinnerde Winoc aan de evolutie van de accommodatie en de dienstverlening van de spoorwegmaatschappij in het algemeen en in Waregem in het bijzonder. De statiewijk had zijn activiteiten, zijn stationschefs, zijn herbergen en sociaal leven, zijn bekende (volks)figuren, enz. Daarover komt er meer in het boek over 100 spoortrekkers, dat de Statievrienden volgend jaar wensen uit te geven.

Tot slot was er nog een statiequiz met tien keuzevragen, waarbij de aanwezigen telkens uit drie namen de afgebeelde persoon moesten aanduiden. Het waren bedrijfsleiders, gemeenteoverheid, culturele figuren, sportlui, volkse figuren, spoorwegmedewerkers, dolle mina’s, statiechefs, cafébazinnen en historische figuren van de statiewijk. Om een rangschikking te kunnen maken werden nog drie schiftingsvragen gesteld. De meesten hadden onthouden dat de lijn 75 operationeel werd in 1839. Het jaar dat Waregem erkend werd als IC-station, nl. in 2010, was miniem gekend. De uitslag voor de raming van het aantal reizigers van het Waregems station : 2750. Er kwamen 10 winnaars uit de bus, die minstens 7 juiste antwoorden konden geven. Er waren twee juiste antwoorden met 1. Mevr . De Kokere en 2. J. Vandenbossche, die beide ook de eerste schiftingsvraag juist hadden. Derde werd Lena Beel en vierde Lydia De Roose met elk goede antwoorden Opmerkelijke vaststelling is hier dat slechts één man zich kon kwalificeren binnen de eerste vier. Vervolgens waren er zes deelnemers met 7 goede antwoorden. Het waren 5. Luc De Cabooter, Jeannette Lippens, Paul Verbanck, Hilaire Verstaen, Willy Missiaen en Willy Godefroid.29-03-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-01-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.47e Jaarboek van Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring
Op dinsdag 17 december 2019 om 20 u. verschijnt het 47e jaarboek van de Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke. Bij de traditionele voorstelling in het Cultuurcentrum De Schakel brengt Luther Zevenbergen zijn voordracht over de Armoede binnen de Waregemse gemeenschap anno 1554-1569. Hij belicht de sociale toestand in de 16de eeuw en hoe men zich toen om de armen bekommerde. Het is ook één van de bijdragen in het nieuwe jaarboek.

In het nieuwe jaarboek hebben de Statievrienden opnieuw een sterke inbreng. Hendrik Ghistelinck brengt het boeiende verhaal van het bedrijf Renson, dat na 110 jaar nog springlevend is en in februari nog verkozen werd als ‘Trends Gazellen Ambassadeur’ van West-Vlaanderen in de categorie ‘grote bedrijven’. Omstreeks 1909 ging stichter Polydore Renson al van start in de Holstraat met de Werkhuizen Renson, waar ‘bouwbeslag’ werd gemaakt voor ramen en deuren. De Eerste Wereldoorlog maakte echter abrupt een einde aan deze productie. Polydore Renson was een merkwaardig figuur. Hij kwam als wees aan in Waregem en vond als vakbekwame mecanicien hier zonder problemen zijn weg. Hij was sociaal bewogen en werd hier ook erevoorzitter van de vrijwillige brandweer en medestichter-voorzitter van de ‘Maatschappij voor Onderling Bijstand Een voor Allen’, gesticht op 15 mei 1892 door de Gilderaad.

Zonen Georges en Gustave volgden Polydore op in het bedrijf en konden tijdens WO I uitwijken naar Engeland, waar ze de familie van Leon Bekaert leerden kennen. Daar wordt het fundament gelegd voor de definitieve start van de Werkhuizen Renson als NV op 25 november 1919. De familie Bekaert investeerde mee en nog andere Waregemse families konden participeren. Midden de twintigste eeuw stuurden de broers Jan en Louis (derde generatie) het bedrijf in een nieuwe richting met de overgang van staal naar de legering Aluminium als basisgrondstof. Een eigenschap die bij de Rensons van generatie op generatie wordt doorgegeven is de ‘innovatie’. In 1960 verhuisde het bedrijf naar nieuwe gebouwen langs de Flanders Fieldweg. Huidig bedrijfsleider Paul Renson ging in 1982 van start en verkende internationale markten met voortdurend geoptimaliseerde en nieuwe producten.

Andere bijdrage komt van Bernard Vandenbussche met een historische wandeling langs de Dompelbeek. De beek haalt zijn benaming van de uitgestrekte kouters op Eertbrugge, De Dompels. Ze zijn gelegen tegen de noordoostelijke grens van Waregem. De Dompelbeek loopt tussen de Kruishoutemseweg en de Gentse Heirweg en is voor het eerst zichtbaar in de Grasdreef. Het traject tussen de Grasdreef en de monding van de Dompelbeek in de Gaverbeek is ongeveer 4,5 km. Op de historische kaart uit de 18e eeuw wordt de beek opeenvolgend vermeld als de Heinschaertbeek, de Dompelbeek en de Messembeek. De hofstede Keteelsacker (familie Dewitte), gelegen Gentse Heerweg 78, droeg lange tijd het opschrift Goed Ter Dompele.

De appartementsgebouwen Ter Dompel (1975) en Ter Beke (1978) op het Torenhof verwijzen naar de Dompelbeek, die in de onmiddellijke omgeving loopt. Door de aanleg van de sociale woonwijk Torenhof werd de loop van de Dompelbeek enigszins verlegd, rechts van de Oosterlaan. Voorbij de Zultseweg maakt de beek een bocht naar rechts, dwars door de Lentedreef en loopt verder onder de spoorlijn 75 Gent-Kortrijk. De wandeling zelf gaat richting Goed te Messem (Goed Ter Bauwede) en verder onder de spoorweg aan ‘Den Donder’. We komen aan de Slekkeput en de beek loopt daar verder evenwijdig met de oude spoorlijn 66 A (Anzegem-Waregem-Ingelmunster). Dichtbij de Meersstraat in Zulte mondt de Dompelbeek, die daar al Meersbeek wordt genoemd, uit in de Gaverbeek. Hier ligt op de linkeroever van de Gaverbeek de Valleimozaiek en een nieuw geboortebos naast de oude spoorwegberm en de uitrit van de parking van het ziekenhuis OLV van Lourdes.

Een derde bijdrage uit de schoot van de Statievrienden is het verhaal over de Waregemse fusie in 1977, opgezocht door Bernard Delange. Hij herinnert vooraf nog aan fusievoorstellen tijdens de Hollandse tijd, het dossier grenswijziging in Vijve uit 1967. Het eigenlijke fusiedossier start in 1972 met het plan Costard, waarin Waregem een fusie werd voorgesteld met Deerlijk en Vichte en Desselgem een andere entiteit zou vormen met Beveren-Leie, Bavikhove, Ooigem, Hulste en Wielsbeke. Er volgden twee raadplegingen van de gemeenteraden in december 1973 en najaar 1974. Waregem adviseerde om fusie niet te beperken tot arrondissementele- (Leie) en provinciale grenzen om de poorten te openen voor St.-Baafs-Vijve en Wakken enigszins en Zulte anderzijds. Lang hield het plan stand in het arrondissement om grote fusies door te voeren rond de gemeenten Waregem, Avelgem, Kortrijk en Menen. In de zomer 1974 maakte toenmalig minister van binnenlandse zaken Joseph Michel een opening voor Wevelgem, waarna het plan van grote fusies als kaartenhuisje uit elkaar viel. Adviezen in Deerlijk en Anzegem waren volledig afwijzend voor fusie met Waregem. Desselgem en Beveren-Leie wilden enkel fusie met elkaar, maar als fusie met Deerlijk Vichte werd voorgesteld gaf Desselgem toch de voorkeur aan Waregem. Sint-Eloois-Vijve was van bij aanvang volledig afkerig van welke fusie ook en zou zelfs na de parlementaire goedkeuring nog maanden betogen en actie voeren.

Een andere bijdrage gaat over de familie van het erfgoed Ter Bauwede (Te Messem) op de stationswijk in Waregem. De bijdrage van Andre Braet geeft ons antwoorden over Joos Vander Bauwhede en zijn voorouders in de jaren 1200-1500. Het makt ons heel wat duidelijk over hun middeleeuwse leefwereld in en rond Waregem.

Het 47e jaarboek kan bekomen worden door storting van 22 euro op rekening BE12 0680 5030 1092 van De Gaverstreke, Waregem. Het kan op 17 december worden afgehaald op de voorstelling in De Schakel of nadien bij één van de medewerkers.

http://users.telenet.be/degaverstreke

10-01-2019 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-12-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voordracht door Statievrienden van Cultureel Verdienstelijken 2018

Op zaterdag 2 maart viert de Cultuurraad haar 40e Feest van de Cultuurraad. Hierbij worden verdienstelijke personen, uitzonderlijke culturele prestaties en jubilerende verenigingen gehuldigd. Elke aangesloten vereniging ontving een invulformulier om tegen uiterlijk 5 december verdienstelijken voor te stellen. Met de Statievrienden hebben we dit ernstig opgenomen en een aantal cultureel verdienstelijk voorgedragen voor hulde. We dachten hierbij aan drie memorabele prestaties.

Vooreerst kunnen we als Statievrienden onmogelijk blind zijn voor het feit dat bevrijding van Waregem in oktober 1918 de gemeente zijn stijlvol station moest zien sneuvelen. We gaven de voorzet aan lego-kunstenaars Kürt en Kenny Dhaene om dit mooie station, Waregem waardig, te reconstrueren. Eerder maakten ze al een reconstructie van het nog bestaande stationsgebouw van Sint-Eloois-Vijve. Na een half jaar hard en geconcentreerd werken konden ze een prachtige maquette maken van het Station van Waregem uit de periode 1887-1918. In de maquette zitten ruim 12.000 legoblokjes. Het werd het pronkstuk van de tentoonstelling tijdens het driedaags evenement van de Statievrienden tijdens het weekend van 8-10 juni 2018 in wijkcentrum SOBA op de Bilkhage.

We dragen KURT en KENNY DHAENE op basis van artikel 5 van het reglement voor als cultureel verdienstelijken 2018 voor hun lego-kunsten bij het reconstrueren van historische gebouwen in Waregem. Artikel 5 heeft het over uitzonderlijke culturele prestatie met regionale of nationale uitstraling. Benevens de stations van Waregem en Sint-Eloois-Vijve maakten ze ook een getrouwe lego-maquette van de kapel op de Amerikaanse begraafplaats. Net als voor het station van Waregem zit ook in de kapel dus de link met de Eerste Wereldoorlog. Hun lego-kinderen kregen dit jaar al waardering in binnen- en buitenland. Ze waren op 28-30 september 2018 te gast op de internationale lego-beurs in Skaerbaeck (Denemarkten), dit op speciale uitnodiging van de stichter van lego, Kjeld Kirk Kristiansen. De buitengewone lego-maquettes van de stations van Waregem en Sint-Eloois-Vijve waren dit jaar niet alleen de attracties van de tentoonstelling van de Statievrienden op 8-10 juni, maar werden ook tentoongesteld op andere lego-beurzen in Eeklo (6-7 oktober), Wetteren (3-4 november) en Antwerpen (24-25 november). Kachtem (22-23 december) volgt nog. De creatie van de kapel van Flanders Fields, die werd gemaakt naar aanleiding van het bezoek van president Obama in 2014, was dit jaar twee maanden een attractie op het wereldberoemde cartoonfestival in Knokke. We menen dat we hier kunnen spreken van een uitzonderlijke culturele prestatie met nationale en zelfs internationale uitstraling. Voor een sfeerbeeld van de creatie van Kürt en Kenny Dhaene verwijzen we naar onze facebook pagina, waar we de video spelen tonen met rijdende trein tussen de Waregemse stationsgebouwen. ZIE onze Facebook video

Een tweede voordracht voor hulde van een uitzonderlijk cultureel verdienstelijke deden we voor GIL BOSSUYT. Als erfgoedvereniging ligt ook hier de link met 1918 en de Groote Oorlog. Aanleiding voor onze voordracht is de uitgave van de studie van Gil Bossuyt over het “Bevrijdingsoffensief in de Leiestreek van Ieper tot de Gaverstreeek’. De datum van voorstelling van zijn boek in het OC De Mote te Desselgem op 19 oktober 2018 was symbolisch juist 100 jaar na de dodelijke bevrijding van Desselgem. Op die datum staken de Ieren van de 36e Ulster Divisie de Leie over naar Beveren-Leie op een gunstig gerichte rivierbocht ter hoogte van de huidige Tweede Aardstraat in Bavikhove. Op 18 augustus 2018 werd daar op de plaats van oversteek trouwens op aangeven van Gil Bossuyt een gedenksteen ingehuldigd door de 36th (Ulster) Division. Het boek van Gil Bossuyt kwam tot stand na jarenlange studie en op basis van Britse, Franse en Duitse militaire verslagen van de gevechten tijdens de bevrijding van het huidige Waregem. Die verslagen werden bovendien getoetst aan onze plaatselijke oorlogsverslaggeving uit ondermeer het oorlogsdagboek van pastoor Coussement van Desselgem en herinneringen van Elisa ‘Jeanneke’ Coorevits (1914-2017). Zijn boek biedt ons een beter beeld over de oorlogsomstandigheden tijdens die dramatische bevrijdingsweek van Waregem.

De studie van Gil Bossuyt over de Groote Oorlog krijgt waardering in binnen- en buitenland. Aanleiding voor zijn passie voor de Eerste Oorlog was de ontdekking een tiental jaren geleden in een historische uitgave uit 1922 van een detailkaartje op Desselgems grondgebied van oorlogsgebeurtenissen van de 36th Ulster Division. De vermelding van Desselgem Dries en Spriete en Beveren maakte duidelijk dat de bevrijding hier niet zonder bloedvergieten was verlopen. Gedurende de vier jaren van het herdenkingsgebeuren één eeuw na WO I gidste hij honderden geïnteresseerden uit diverse landen bij ontdekkingstochten door nog bestaande sporen van de veldslagen bij ons in de Leiestreek, in de Westhoek (Ieper, Passendale) en de Somme-vallei. Daarvoor was ook belangstelling uit UK, Australië en America. Regelmatig komen nog bezoekers uit Noord-Ierland afgezakt tot aan de Leie. Er wordt daar aangedrongen op een Engelse vertaling en publicatie van het boek, vermoedelijk iets voor in 2019. Gil Bossuyt is momenteel ook een veelgevraagd voordrachtgever en verzorgt op 11 december om 20 u. in Cultureel Centrum De Schakel de voordracht over het “bevrijdingsoffensief 1918 in de Leiestreek”. Het nieuwe jaarboek bevat trouwens ook een weerslag van zijn studie.

Een derde voordracht hadden we voor het project Gernay 1943 van MARC CRABEELS, PAUL DEWEER EN JOHAN DURNEZ. Met dit project hebben ze het drama van het bombardement op 12 juli 1943 op de textielfabriek Gernay op de Statiewijk in de huidige Olmstraat 75 jaar later op 12 juli 2018 blijvend in herinnering gebracht. Bij dit bombardement vielen zeven doden en minstens achttien gewonden. De fabriek van Gernay stond niet opgegeven als doel, maar de bommenwerper raakte door ongunstige weersomstandigheden van koers en loste zijn explosieve vracht boven Gernay. Paul Deweer kon meerdere getuigenverslagen optekenen van Waregemnaars, die het gebeuren in het centrum van Waregem hadden meegemaakt. Hij ontdekte in Britse archieven ook militaire verslagen over de omstandigheden van het bombardement. Het idee van een memoriaal ontstond bij Marc Crabeels om het drama een blijvende plaats te geven in het collectief Waregems geheugen. Historicus Johan Durnez (VTI) werd bij het project betrokken en meteen werd het een realisatie van drie Waregemse onderwijsinstellingen. Het memoriaal werd gemaakt door leraars en leerlingen van het VTI met een ontwerp van Chris Eekhout. Marc Crabeels werkte met leerlingen van het H. Hartinstituut een digitaal project uit, waarvoor de teksten werden ingelezen door leraars en leerlingen van de Stedelijke Kunstacademie. Het monument omvat een QR-code, waarmee uitgebreide informatie over drama van 12 juli 1943 kan worden bekomen.

Voor de Statievrienden betekende de herdenking op 12 juli 2018 een uitzonderlijke culturele prestatie. Dit project van historische herdenking was een uitzonderlijke culturele samenwerking met H Hartcollege (digitaal project), VTI (memoriaal), Stedelijke Academie afdeling woord (voordracht), het kunstige monument-memoriaal op de hoek van Olmstraat en Nieuwe Olm en de studie van Marc Crabeels, Paul Deweer en Johan Durnez over Gernay en bombardement. De gedetailleerde studie kunnen we nalezen in het jaarboek van de Gaverstreke, dat verschijnt op 11 december 2018.

Op verzoek van Marc Crabeels en Johan Durnez hebben we onze voordracht uiteindelijk niet doorgestuurd naar de Cultuurraad. Ze antwoordden ons : “We willen de statievrienden danken voor het initiatief, sjiek van jullie om aan ons project te denken. Onze bedoeling was om deze vergeten historie van onder het stof te halen en vooral om de slachtoffers een passend en blijvend eerbetoon te geven. Volgens ons zijn we daar in geslaagd. Het doet mij trouwens nog elke dag plezier als ik in de Olmstraat met de fiets passeer en een blik werp op 'ons memoriaal' dat ondertussen een mooie roestbruine patina krijgt. We weten dat ook heel wat andere partners blij waren met deze herdenking. Daarom vinden we dat wij niet in de belangstelling moeten staan, het gaat niet over ons maar over de slachtoffers; wij waren maar het medium om dit te realiseren ... en er zijn trouwens nog heel wat andere mensen die 'achter de schermen' bergen werk hebben verzet. Wie krijgt de hulde en wie niet? Daarom vinden we, na het nodige wikken en wegen, dat wij (Johan en ik) niet moeten gehuldigd worden. Alvast dank voor jullie begrip.”

01-12-2018 om 18:17 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
19-11-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chef De Bremaecker verloor ‘zijn’ station
In onze bijdrage voor het 46e jaarboek van De Gaverstreke hebben we het onder meer over de ‘dramatische’ figuur van Charles-Leon De Bremaecker (1856-1926), de ‘statie-overste’ die in 2015 door de Duitsers naar een krijgsgevangenkamp werd afgevoerd en die bij zijn thuiskomst het mooie Waregemse station in puin aantrof. Het is intussen al onze vierde bijdrage als De Statievrienden voor De Gaverstreke.

De Statievrienden schrijven jaarlijks een bijdrage over enkele figuren uit de rijke historiek van de Waregemse statiewijk. In het licht van ‘100 jaar W.O. I’ vroegen ze dit keer aan Kürt en Kenny Dhaene om het enige mooie Waregemse station, aan de hand van oude postkaarten, exact na te bouwen in legoblokjes. Tevens maakten ze een powerpoint en schreven een artikel over Charles-Leon De Bremaecker, de stationschef uit die periode over wiens leven je meteen een boeiende speelfilm zou kunnen maken. De stationsomgeving anno 1914-18 wordt in de bijdrage verder toegelicht. Ook over een ernstig treinongeval anno 1917 of ’18 geven we kort uitleg.

Daarnaast belichten we nog twee andere ‘spoorleggers’ die in de Stationswijk heel wat ‘op de sporen’ zetten: NMBS-medewerker Jean Claude Vander Rasieren, die veertig jaar in het Waregems station actief was en ‘garagist’ Norbert Vergote, die in 1958, op een boogscheut van het station, met zijn garage Volkswagen van start ging. De bijdragen omvatten ruim dertig bladzijden en worden geïllustreerd met unieke historische foto’s.

De bedienden en ‘porteurs’ poseren met hun oversten achteraan het Waregems station. (foto archief Statievrienden)

Stille getuigen van een ernstig treinongeval in het Waregems station anno 1917 of ’18 (foto archief Statievrienden)


19-11-2018 om 20:32 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
>> Reageer (0)
02-11-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.46e Jaarboek van De Gaversreke
De geschied- en heemkundige kring De Gaverstreke richt in zijn 46e jaarboek de spots op het bevrijdingsoffensief anno 1918 in de Leiestreek. Desselgemnaar Gil Bossuyt specialiseerde zich in deze materie en maakte een powerpointvoorstelling die bij de voorstelling van het jaarboek op dinsdag 11 december wordt vertoond. Andere hoofdthema’s zijn de wilsbeschikking van baljuw Jan De Coninck (1569-1642) van Filips Benoit en de bewoning en gebouwen tussen Leie en Gaverbeek (3) van Etienne Ducatteeuw. Het jaarboek wordt voorgesteld op dinsdag 11 december om 20 u. in Cultuurcentrum De Schakel met een voordracht door Gil Bossuyt over het Bevrijdingsoffensief 1918 in de Leiestreek.

Vlaamse geschied- en heemkundige kringen die gedurende 46 jaar ononderbroken een jaarboek uitgaven, mogen nu de hand opsteken. E.H. Guy Algoet en zijn team van De Gaverstreke horen bij die uitzonderingen die bijna een halve eeuw actief zijn. Het is logisch dat in deze editie, precies honderd jaar na datum, het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Desselgemnaar Gil Bossuyt verdiept zich al jaren in deze dramatische periode door het organiseren van geleide trips naar de Westhoek en de streek van de Somme. Hij schreef nu ook een omstandige bijdrage over het bevrijdingsoffensief anno 1918 in de Leiestreek die hij toelicht bij de presentatie van het jaarboek, op dinsdag 11 december (20 u.) in Cultuurcentrum De Schakel. Ook de bijdrage van De Statievrienden sluit hier gedeeltelijk bij aan met het verhaal van de gearresteerde statie-overste Charles Léon De Bremaecker, die in 1918 terugkeert naar Waregem en hier zijn station in puin aantreft. Tevens worden de figuren belicht van ‘cheminot’ Jean Claude Vander Rasieren en bedrijfsleider Norbert Vergotte.

Filips Benoit graaft nog een stuk dieper in de lokale historiek met bijdragen over baljuw Jan De Coninck (1569-1642) en het Goed Te Lepelbooms. Rik Castelain waagt zich aan enkele aspecten van de historische ecologie en André Vandewiele bespreekt de herkomst en het belang van Ayshove. Etienne Ducatteeuw publiceert het derde deel van de bewoning en gebouwen tussen Leie en Gaverbeek vanaf de middeleeuwen.

De randgemeenten komen aan bod met artikels over de beginjaren van de elektriciteit in Anzegem door F. Speleers en E. Devogelaere en het verhaal over de families D’Haveloose en De Ruydt van de Wakkense Coornmarkt in de 17e eeuw door G. Desmet. Luc Cappon legt uit waarom Vijve aan het Heilig-Hart werd toegewijd en hij haalt ook in de mengelmaren de ‘wolfijzers en schietgeweren’ uit de kast. Nadat Etienne Ducatteeuw nog toelicht hoe een Deerlijks grafmonument uit 1679 in de kerk van Desselgem terechtkwam, mag de onvermoeibare voorzitter E.H. Guy Algoet het orgelpunt zetten met de nieuwjaarswens van een postbode anno 1914. Maar vooral door het verhaal van Gil Bossuyt over het eindoffensief tijdens de Eerste Wereldoorlog is het 46e jaarboek van De Gaverstreke niet te missen in de boekenkast van elke rechtgeaarde Waregemnaar.

Reserveren kan door overschrijving van 22 euro op rekening IBAN: BE12 0680 5030 1092 – BIC GKCCBEBB van de Geschied- en Heemkundige Kring Waregem. De boeken kunnen afgehaald worden op 11 december 2018 in De Schakel of bij een van de medewerkers van De Gaverstreke.Voor info tel. 056 44 35 32.02-11-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
01-08-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PRIVACYVERKLARING ERFGOEDVERENIGING DE STATIEVRIENDEN
Klik op de afbeelding om de link te volgen De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt.
Hierbij onze verklaring :

DE STATIEVRIENDEN hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan uw privacy, die door ons wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DE STATIEVRIENDEN houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

DE STATIEVRIENDEN zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: <:p> DE STATIEVRIENDEN (met vermelding adres Wortegemseweg, mailadres, tel. )
Er volgt hierna een uitgebreide verklaring over het gebruik van persoonsgegevens door de Statievrienden... (ondertekend door de bestuursleden op 18 juli 2018)

01-08-2018 om 18:44 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PRIVACYVERKLARING ERFGOEDVERENIGING DE STATIEVRIENDEN (inhoud)
Klik op de afbeelding om de link te volgen Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DE STATIEVRIENDEN verwerkt met het oog op de uitvoering van onze missie die als volgt luidt:

Het uitwerken van diverse activiteiten waardoor het ruime publiek ‘aan den lijve’ kan kennismaken met de rijke historiek van de groot-Waregemse stationswijken. Dat kan een historische expo zijn met foto’s en filmbeelden over de Stationswijken (juni 2016 en juni 2018), het uitwerken van wandel- en fietsroutes in de buurt of het jaarlijks publiceren van artikels in de jaarboeken van De Gaverstreke en/of een boek met getuigenissen. We beschikken ook over diverse powerpointvoorstellingen met dia’s die ons door de inwoners van de Stationswijk en door de bestuursleden werden bezorgd. De Statievrienden staan open voor iedereen met ‘een hart voor de historiek en de erfgoedgedachte’. Maandelijks vindt een vergadering plaats van de bestuursploeg om de evolutie van de werking te evalueren.

Om de missie tot uitvoering te brengen worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:
* opdat u zou kunnen deelnemen aan de activiteiten van DE STATIEVRIENDEN
* opdat wij u uitnodigingen en publicaties zouden kunnen versturen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: persoonlijke identiteitsgegevens (voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres, foto)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Er kunnen foto- of camerabeelden worden genomen als u deelneemt aan onze activiteiten. Indien u niet gefotografeerd of gefilmd wil worden, dient u ons dit schriftelijk mee te delen voor de aanvang van een activiteit. De verworven beelden worden enkel in het kader van de promotie en communicatieve werking van DE STATIEVRIENDEN verwerkt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derde partijen verstrekt.

De verwerking van de persoonsgegevens door DE STATIEVRIENDEN gebeurt op basis van volgende wettelijke basis:
• om een contract met u uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming
• voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DE STATIEVRIENDEN waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen
• in specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan op elk moment in overeenstemming met de wet ingetrokken worden
• in het kader van het algemeen belang, in overeenstemming met art. 89, met het oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor ‘het algemeen belang’

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo hebben we een samenwerking met een derde partij voor
- het bewaren van ons archiefmateriaal (stadsarchief Waregem)
- het publiceren van onze bijdragen (jaarboek van Geschied- en Heemkundige Kring De Gaverstreke)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. De Statievrienden spelen geenszins informatie door aan commerciële ‘spelers’ op de markt. <:br> Wel kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
DE STATIEVRIENDEN bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven voor het algemeen belang worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens DE STATIEVRIENDEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Vooraan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
DE STATIEVRIENDEN kunnen hun privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op de blog van De Statievrienden: www.bloggen.be/statievrienden

Gedaan te Waregem, 18.7.2018
Handtekeningen bestuursleden:

01-08-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
12-07-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Aandenken luchtaanval Gernay 12 juli 1943
Op 12 juli 1943, precies 75 jaar geleden, werd de textielfabriek Gernay-Delbecque in de stationswijk van Waregem getroffen door een geallieerde luchtaanval. Bij dit bombardement vielen zeven doden en minstens achttien gewonden. Om deze gebeurtenis blijvend onder de aandacht te brengen namen Marc Crabeels, Paul Deweer en Johan Durnez OAM het initiatief om een memoriaal op te richten op de plaats waar de slachtoffers vielen. Deze middag werd juist 75 jaar na het drama het monument onder massale belangstelling plechtig onthuld op de hoek van de Olmstraat met de Nieuwe Olm door gouverneur Carl Decaluwé, burgemeester Kurt Vanryckeghem en minister van staat Herman Decroo.

De herdenking begon met een informatieve benadering van het wat, hoe, waarom en gevolgen van dit drama die bewuste maandag 12 juli 1943 vlak voor de middag. Paul Deweer nam ons terug naar bewuste datum tijdens de Tweede Wereldoorlog in Waregem. Tot dan bleef Waregem op enkele onaangenaamheden na relatief ongeschonden bij de bezetting. Die bewuste dag 75 jaar geleden stegen er om 10.22 u. acht geallieerde bommenwerpers op in Engeland voor operaties op het vasteland. Wegens ongeschikte weersomstandigheden vlogen er maar een drietal door, waarvan één met een opdracht om zijn vier bommen te lossen op de elektriciteitscentrale te Zwevegem. Waregem was nooit een doel. Maar deze bommenwerper raakte van koers en loste zijn explosieve vracht boven Gernay. Paul Deweer kon meerdere getuigenverslagen optekenen van Waregemnaars, die het gebeuren in het centrum van Waregem hadden meegemaakt. Hij deed ondermeer opzoekingen in de Britse militaire archieven (RAF-Historical Branche) en kon een aantal vragen ophelderen. Het bombardement gebeurde door de RAF (88 Squadron) met het type Douglas Boston III. Opmerkelijk is wel dat hun ‘first target’ de elektriciteitscentrale in Zwevegem was. Het doel werd niet gevonden en daarom vlogen ze door naar het ‘target of opportunity’: Gernay in Waregem.

Marc Crabeels verduidelijkte het initiatief. Een vijftal jaren geleden is hij in contact gekomen met Paul Deweer, wiens moeder nauw betrokken was bij het drama op het bedrijf Gernay-Delbecque en wonderlijk kon overleven. Het idee ontstond om het drama een blijvende plaats te geven in het collectief Waregems geheugen. Historicus Johan Durnez (VTI) werd bij het project betrokken en meteen werd het een realisatie van drie Waregemse onderwijsinstellingen. Het memoriaal werd gemaakt door leraars en leerlingen van het VTI met een ontwerp van Chris Eekhout. Marc Crabeels werkte met leerlingen van het H. Hartinstituut een digitaal project uit, waarvoor de teksten werden ingelezen door leraars en leerlingen van de Stedelijke Kunstacademie. Het monument omvat een QR-code, waarmee uitgebreide informatie over drama van 12 juli 1943 kan worden bekomen.

Dirk Decuypere, luchtvaarthistoricus gaf uitleg bij de precisie-bommenwerper Boston III, die vier bommen van 225 kg aan boord had, en heel laag (10 m.) boven de zee en boven de grond vloog met snelheid van 375 km/u. Het was de bedoeling met de operaties in geallieerd gebied zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken. Ze maakten deel uit van de zgn. circus-operaties op strategische doelen in de periode 1941-43. Waregem is op geen enkele kaart aangeduid als doelwit. De vier bommen werden afgeworpen boven Gernay en het is de derde inslag die zorgde voor de slachtoffers. Een eerste bom ontplofte niet en een vierde bom viel in de nabije tuin van familie Debrabandere.

Met Jozef Vervaeke en Georgette Robijn kwamen nog twee ooggetuigen van de luchtaanval hun getuigenis afleggen. Jozef Vervaeke was 15 jaar en leerling op het H. Hartcollege. Er waren op het moment van het bombardement ruim honderd leerlingen op het college aan het studeren en examens aan het afleggen. Ze hoorden het vliegtuig laag over het college vliegen, gevolgd door de ontploffingen. Het glas vloog uit de ramen en de maaltijdn werden vernietigd door glasscherven. Iedereen liep naar de kelders. De slachtoffers en doden werden overgebracht naar het college. Er was nog gevaar voor een bom, die nog niet was ontploft. De externe leerlingen mochten naar huis en de externen moesten de school verlaten naar de speelplaats in de Verhaeghestraat. Isabelle Bouckaert van het Rode Kruis las de getuigenis voor van Georgette Robijn. Zij had een cursus ambulancier gevolgd en werd op Gernay als 20 jarig meisje geconfronteerd met de verschrikkelijke verwondingen van doden en gewonden.

Marc Crabeels sprak de dodenhulde uit. De tol van de Waregemse Zwarte Maandag was groot en naast de zeven doden waren er minstens achttien gewonden, waarvan sommigen verminkt waren voor de rest van hun leven. De doden waren Georges Gernay 60 j. , Jules Decaluwe 63 j. , Gentiel Desmet 60 j., August Depaepe 53 j., Remi Van Hoe 44 j., Marie Demuynck 56 j;, Gavbrielle Desmet 15 j. Hun namen staan gegrifd op het memoriaal.

Vanaf het oblatenauditorium ging het olv de brandweer in stoet in de Olmstraat naar het memoriaal op de hoek met de Nieuwe Olm voor de onthulling van het memoriaal. Het bestaat enerzijds uit de oorspronkelijke letters Gernay van de fabriekspoort van het bedrijf en anderzijds uit een metalen plaat, waaruit de tekst uit uitgegrifd met de namen van de doden bij het drama. De onthulling van het memoriaal ging gepaard met het in acht nemen van 1 minuut stilte, Te Velde, bloemenhulde en de Belgische en Vlaamse hymnes. Burgemeester Kurt Vanryckeghem benadrukte het doel van dit memoriaal. Dank zij de QR-code kunnen we meer begrijpen over het hoe en waarom van dit zinloze drama met onschuldige slachtoffers. Deze slachtoffers zijn hierbij nog niet vergeten, net als de slachtoffers van beide oorlogen en velen die nog dagelijks vallen. Het moet ons lessen doen trekken om waakzaam te blijven voor verdraagzaamheid, vrede en democratie.

Toespraak Gouverneur
Gouverneur Carl Decaluwe herinnerde aan de basis voor de talrijke herdenkingsplechtigheden onder meer n.a.v. de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog : Respect voor het verleden en de offers die gebracht werden, hulde brengen aan de moed en waardigheid van de vele soldaten en erkentelijkheid voor iedereen die aan deze strijd deelnam liggen hierbij aan de basis. Soldaten uit meer dan vijftig verschillende staten namen deel aan de strijd. Voor elk van hen, elke getuige en elk slachtoffer herbergt de Groote Oorlog een verhaal van absurde angst, verdriet, pijn, dood en verschrikking. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stond ons land voor het eerst voor de immense uitdaging van betrokkenheid van burgers en hun noodzakelijke bescherming. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog was dit aan de orde. De pakkende getuigenissen aan het begin van deze plechtigheid bevestigen dit.

De provincie West-Vlaanderen draagt een bijzondere verantwoordelijkheid in de herdenking van beide Oorlogen. Het merendeel van de dodelijke slachtoffers in België vielen immers in onze provincie. Talrijke plechtigheden en evenementen zorgen ervoor dat wij de gruwel van weleer nooit vergeten. We houden de herinnering levendig zodat de geschiedenis zich nooit meer kan herhalen. Ruimte maken voor verhalen over de beproevingen tijdens deze harde tijden versterkt ook de vredescultuur. De Nederlandse filosoof Spinozza schreef in de 17e eeuw: “Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is de deugd, een geestesgesteldheid, een geneigdheid tot goede daden, vertrouwen en rechtvaardigheid”. Spinoza was een man zonder religie en een voorbeeld voor ons, de moderne mens, die een ethisch leven wil leiden, met vrede als de belangrijkste leidraad.

Vrede is het doel van vredesopvoeding. Verandering en emancipatie staan centraal in vredesopvoeding. Het is een pedagogie gericht op het vormen van weerbare burgers die actief verantwoordelijkheid nemen om zo bij te dragen tot een vredescultuur. Een vredescultuur bestaat uit waarden, attitudes, gedragingen die geweld verwerpen en vermijden, door hun oorzaken bij de wortel aan te pakken. Plechtigheden zoals vandaag en herdenkingsmonumenten zoals hier onthuld appelleren ons hieraan. Ze zijn een zichtbare uiting van die vredescultuur die zo belangrijk is. En dat blijft, boven alles, prioriteit.

Ik wil de heer Crabeels, de heer Deweer en de heer Durnez graag van harte danken voor hun initiatief. Met de steun van het stadsbestuur van Waregem en Erfgoed Zuidwest en het werk van de leraars en leerlingen van het VTI Waregem, Heilig Hartinstituut en Stedelijke Kunstacademie houdt het memoriaal hier vanaf vandaag de herinnering aan de slachtoffers van 75 jaar geleden met gepaste égard levendig. Ik dank u.

12-07-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
26-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijzen overhandigd aan prijswinnaars zoektochten
De Statievrienden hebben de prijswinnaars van de wandel- en fietszoektocht tijdens hun driedaagse in soba  uitgenodigd naar de bib voor de uitreiking van hun prijzen.  Op de foto ontbreken nog vijf prijswinnaars. Aan allen proficiat. De winnaars werden al bekendgemaakt in een vorige bijdrage.

26-06-2018 om 18:54 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
24-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.43e Bilkhagefeesten
Klik op de afbeelding om de link te volgen Op de Bilkhage en Aanpalende wordt de vakantie traditioneel ingezet met de Bilkhagefeesten, die dit jaar al aan hun 43e editie zijn. Zarerdag 30 juni, zondag 1 juli en maandag 2 juli presenteert het comité opnieuw een hele reeks activiteiten, die de wijkbewoners samenbrengt en gelegenheid biedt om te feesten. We sluiten ons met de Statiefeesten, waarvan het werkterrein ook grotendeels op de Bilkhage en Aanpalende gelegen is, aan bij deze feesten.

Het zwaartepunt ligt op zaterdag. Er wordt begonnen met de ondertussen 7e editie van de ruilbeurs voor champagnecapsules. Deze ruilbeurs wordt stilaan een naam in champagne- middens waardoor de organisatoren zich toch wel verplicht voelen ook dit jaar een nieuwe capsule op de markt te brengen. Twee jaar geleden zorgde de Mechelse herder Indy samen met zijn baasje Thierry Van Der Beken voor een half uurtje topsport. De gehoorzaamheidsdemonstratie die hij toen bracht, deed vele monden open vallen. Eén hond die zijn kunnen toont, was al prachtig maar dit jaar demonstreert de club van Indy,Kyros Club Heule, hoe zo een training nu eigenlijk verloopt. Ze willen hiermee aantonen dat een hond niet van de ene dag op de andere wordt omgevormd tot een klassehond van dergelijk niveau maar dat er daar heel veel uren training aan vooraf gaan. Het spreekt vanzelf dat het vooral de meest spectaculaire oefeningen zullen zijn die vertoond worden. Dus zeker de moeite om af te komen.

Nu de mensen er toch al zijn moeten ze natuurlijk niet vertrekken na deze demonstratie want daarna begint de11e Kermis op 't Pleintje, een heleboel leuke spelletjes voor jong en oud waarbij behendigheid, geluk en een stralende glimlach de 3 voornaamste vereisten zijn. Om dan met een pintje in de hand over de zopas geleverde prestatie na te praten. Dat alles vergezeld door de prachtige muziek van accordeonvirtuoze Rita. Tussen de spelletjes en de muziek door kan je je laten portrettekenen alsof je op Montmartre in Parijs bent. En daarmee bedoel ik niet dat je zal worden aangesproken door zogenaamde artiesten die je daarna zoveel mogelijk geld proberen af te troggelen. Neen, het zijn de mensen Sob'Art, de kunstkring die zijn thuishaven heeft in het Soba, die eens te meer zullen bewijzen hoe goed ze wel zijn en gratis en voor niks de toeschouwers die dat wensen zullen portretteren.

Wie we ook bijzonder graag verwelkomen, zijn de vinkenliefhebbers. Dit jaar dus op zaterdag vanaf 17 u mogen de vinken in de Goedendagdreef hun gang gaan, rond 18.30u.volgt dan de beloning, althans voor hun baasje. Op zaterdagavond keren we terug naar de roots van de Bilkhagefeesten: een buurtfeest. Zo dikwijls werd al gevraagd wanneer er nog eens een kaartje kan worden gelegd met de buren. Of dat er uno of rummibub kan worden gespeeld. En ongetwijfeld beschikken er wijkbewoners over een fantastisch gezelschapsspel dat ze graag aan anderen willen aanleren. Welnu, dat kan allemaal op de zaterdagavond van de Bilkhagefeesten.

Zondagmorgen starten ze traditioneel met de Heilige Mis in de Kapel van de Sint-Petrusschool. Deze mis zal worden opgeluisterd door het koor IC Singhe dat tijdens de stationsfeesten in het SOBA eens te meer heeft aangetoond hoe veelzijdig ze wel zijn. Het aperitief is de aanloop naar Soba’s feestmaal, traditioneel een hoogtepunt van de feesten. Maar niet al te veel eten want er moet in de namiddag nog flink gefiets-zoektocht worden. Deze gezinsvriendelijke fietszoektocht wordt volgens de organisatoren een ideale gelegenheid om de vele verborgen plekjes van Waregem en omgeving te ontdekken. De prijsuitreiking ervan, met afzonderlijke prijzen voor de jonge deelnemers, is zowel voor de deelnemers als voor de bestuursleden meteen een rustige uitloper van een lastige zondag.

Voor sommige senioren uit de wijk zijn die drukke dagen misschien te veel geworden. Geen probleem, op de veel rustiger maandagnamiddag zijn zij welkom op de koffietafel, ondertussen genietend van een totaal onverwacht maar niet minder mooi muzikaal optreden. Bilkhagenaar, Statiewijkbewoner, Waregemnaar, iedereen is welkom op de 43e Bilkhagefeesten op 30 juni en 1 en2 in en rond het SOBA op De Bilkhage.

Bijkomende informatie over de feesten kun je altijd bekomen op www.bilkhage.be

24-06-2018 om 10:53 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
>> Reageer (0)
20-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijswinnaars van onze zoektochten tijdens Driedaagse
Op onze vergadering hebben we beslist 18 prijzen ter beschikking te stellen voor de deelnemers aan de wandel- en fietszoektocht. In verhouding met het aantal deelnemers zijn er 13 prijswinnaars bij de wandelzoektocht en 5 bij de fietszoektocht. Prijzen zijn twee geschenkenbons van 50 € voor Del-Sport voor de eerstgerangschikten bij beide zoektochten, 9 Waregembons van 10 € en 7 vouchers voor een toegangsticket voor een volwassene in treinmuseum Train World. Voor de wandelzoektocht hebben we de winnaar van de eerste prijs en de volgorde moeten bepalen door lottrekking uit de deelnemers met juiste antwoorden. De prijswinnaars worden verwittigd over de prijsuitreiking.

Fietszoektocht : 5 prijswinnaars
1. Dirk Demeulemeester
2. Lutgarde Tjoen
2. Ignace Fraeye
4 Jennifer Feys
4. Kris Vanquickenborne

Wandelzoektocht : 13 winnaars
1. Rune Vancoppenolle
2. Jo Desmet
2. Lotte Vancoppenolle
2. Manette Nolf
2. Nele Van Thuyne
2. Tom Vancoppenolle
2. Ine Vacquier
8. Elke Dumon
8. Yuna Desmet
10. Brigitte Van Thuyne
10. Christine Folens
10. Clarisse Decocker
13. Tibe Desmet

20-06-2018 om 00:38 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
>> Reageer (0)
12-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoorden Wandelzoektocht
Klik op de afbeelding om de link te volgen Zaterdag- en zondagnamiddag hadden de Statievrienden voor u een wandelzoektocht over een afstand van ongeveer 6,5 km door de Statiewijk. Met start aan het wijkcentrum SOBA ging het parcours via het speelplein en een groene gordel langs de Lavendellaan, Baanstknokstraat, Roger Vansteenbruggestraat, Ter Elststraat, Vandewoestijnestraat, Boulezlaan, Felix DeRuyckstraat, Armand Derorestraat, fietsknooppunt 67 richting knooppunt 47 langs fietssnelweg F 7 tot Slekkeput aan Werkplus/volkstuinen, Aquafin, Gaverbeekfietsroute volgen tot Koestraat, oude spoorwegberm, langs geboortebos, uitrit parking ziekenhuis, stationsgebouw Sint-Eloois-Vijve, Vijfseweg, Borluutstraat, Guldensporenlaan, Guldensporenlaan, Goedendagdreef, Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan en wandelpad tot aan speelplein naar SOBA.
We danken Bernard Vandenbussche voor de opmaak van de zoektochten!

Antwoorden zoekvragen wandelzoektocht :


Vraag 1: in welk jaar werd deze straat (Lavendellaan) aangelegd?
Antwoord: 1971
Vraag 2: wie woonde en werkte kort na de Eerste Wereldoorlog in het Rozenhuis (Ter Elststraat 4)?
Antwoord: Gustave Vandewoestijne
Vraag 3: Bij fietsknooppunt 67 loopt het fietspad richting knooppunt 47. Welke spoorlijn lag hier vroeger (tussen welke gemeenten)?
Antwoord: spoorlijn Anzegem- Ingelmunster (spoorlijn 66 A)
Vraag 4: Wat is de naam van het nieuwe volkstuinpark (aan de linkerkant)?
Antwoord: rebus Het Slekkepark
Vraag 5: werd bijgevoegde foto genomen op de rechter- of linkeroever van de Gaverbeek?
Antwoord: linkeroever (de Gaverbeek loopt hier verder naar links, richting Leie)
Vraag 6: geef de benaming van de gracht (rechts naast het wandelpad)
Antwoord: Slekkeputsloot
Vraag 7: Geef de naam van dit geboortebos.
Antwoord: Valleimozaïek
Vraag 8: liggen deze spoorstaven aan de voorkant of aan de achterkant van dit gerenoveerde station?
Antwoord: aan de achterkant
Vraag 9: in welke straat/straten werden hier in de jaren 60 van de vorige eeuw door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom woningen gebouwd?
Antwoord: Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan en Eikenlaan
Vraag 10 : wat is de betekenis van de letters B en A in het letterwoord SOBA Bilkhage?
Antwoord: Bilkhage + Aanpalende
We danken de deelnemers voor deelname. 9 deelnemers konden alle vragen juist beantwoorden. De prijswinnaars worden binnenkort bekendgemaakt.

12-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoorden Fietszoektocht
Klik op de afbeelding om de link te volgen Zaterdag- en zondagnamiddag kon u deelnemen aan de fietszoektocht van de Statievrienden over een afstand van ongeveer 12,5 km door de Statiewijk. Met start aan het wijkcentrum SOBA ging het parcours langs de Lavendellaan, Baanstknokstraat, Boulezlaan, Felix DeRuyckstraat, Armand DeRorestraat, Roger Vansteenbruggestraat, fietsknooppunt 47 (oude spoorlijn 66 A), Weverstraat, Marcel Couckestraat, Zeswegenstraaat, Westerlaan, Muizelstraat, Olmstraat, Hoge Kave, Nieuwe Olm, Stationsstraat, Putmanstraat, Jan Bouckaertstraat, Blekerijstraat, Ververijstraat, Wollestraat, Jutestraat, brug Gaverbeek, Meiweg, Oosterlaan, Zultseweg, Drogenboomstraat, Zulte, Meersstraat, Koestraat, Oude spoorwegbedding, treinwagon Natuurpunt, donderbrug, Slekkeput, fietspad langs spoorlijn Gent-Kortrijk, Werkplus, Volkstuinpark, Transvaal-Windhoek, Vijfseweg, Ter Elststraat, Roger Vansteenbruggestraat, Vijfseweg, Ziekenhuis, geboortebos, uitrit parking ziekenhuis, stationsgebouw Sint-Eloois-Vijve, Vijfseweg, Borluutstraat, Guldensporenlaan, Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan, Eikenlaan, trage weg richting SOBA.

Oplossingen :

Vraag 1: wat was er hier (in de Marcel Couckestraat) vroeger gevestigd?
Antwoord: Tissage St. Hubert
Vraag 2: Waarom kreeg deze wijk ‘Hoge Kave’ als straatnaam? Wat was de oorspronkelijke functie van deze site?
Antwoord: elektriciteitscentrale (openbare verlichting, Libbrecht-Lebbe-Gernay, omstreeks 1893)
Vraag 3: Hier kwamen 7 burgerslachtoffers om bij een bombardement. In welk jaar en in welk bedrijf?
Antwoord: 1943 – Gernay (notabene: 75 jaar geleden, straks herdenking op 12 juli 2018)
Vraag 4: (foto vanop het brugje) Verderop staat langs de Gaverbeek en naast de spoorlijn Gent-Kortrijk een hoeve: geef de naam van deze hoeve?
Antwoord: Goed te Messem, Goed Ter Bauwede,’t Waterhof, ’t Hof Verhelst of Verhelsties Hof of Farmco
Vraag 5: Naast de Oosterlaan liggen twee 'ventwegen', de Wiedouw- en de Wijmeriestraat. Waarom koos de straatnamencommissie deze straatnamen in deze buurt? (geef een antwoord met minstens 2 woorden)
Antwoord: wissen/wijmen/biezen/riet, meersen
Vraag 6: geef naam en voornaam van minstens 3 renners, bij de zitbank in de Slekkeput(straat)
Antwoord: keuze tussen Lucien Demunster, Armand Desmet, André Defoort en Briek Schotte
Vraag 7: wat is de naam van dit volkstuinpark?
Antwoord: rebus  Het Slekkepark
Vraag 8: Wie woonde en werkte vóór de Eerste Wereldoorlog in het Rozenhuis (Ter Elststraat 4)?
Antwoord: Modest Huys
Vraag 9 : naast de uitrit, net voorbij de slagboom, ligt rechts een nieuw geboortebos. Geef de naam van dit bos.
Antwoord: Valleimozaïek
Vraag 10 : Tussen het baanwachtershuisje (links) en het vroegere stationsgebouw van Vive St.Eloi liggen (rechts van het fietspad) spoorstaven in het wegdek. Geef de spoorwijdte, uitgedrukt in millimeter.
Antwoord: 1.435 millimeter (tolerantie tussen 1.430 mm en 1470 mm)
Vraag 11: in welke straat/straten werden hier in de jaren 60 van de vorige eeuw door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom woningen gebouwd?
Antwoord: Bilkhagelaan, Hazelaarlaan, Bremlaan en Eikenlaan
Vraag 12: betekenis van de letter A in het letterwoord SOBA Bilkhage?
Antwoord: Aanpalende

12-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)
10-06-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Driedaagse herdenkt verlies stijlvol station in 1918
We danken Karen Verhulst voor haar bijdrage in Het Nieuwsblad van vrijdag 8 juni n.a.v. als aankondiging van onze driedaagse expo in het Stedelijk Ontmoetingscentrum De Bilkhage en Aanpalende (SOBA), Lavendellaan 31 te Waregem. 

10-06-2018 om 00:00 geschreven door ber  

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
>> Reageer (0)


De gratis expo van de Statievrienden werd iets uniek !!! Indrukwekkend wat Winoc en Marc allemaal hebben bijeengebracht
Foto
Zoeken in blog

Inhoud blog
 • Archeologisch onderzoek op bedrijvenpark Bilkhage
 • Statievrienden steunen 't Kelderke
 • Verlenging Fotowedstrijd Herbergleven
 • 48e Jaarboek GHK De Gaverstreke
 • Fotowedstrijd 2020: Waregemse herbergen in beeld
 • Toch geen overeenkomst over gebruik stationsparking door buurtbewoners
 • Ons boek in de pers
 • Ode aan spoortrekkers in Waregemse Boek- en Krantenwinkels
 • Boekpresentatie ‘Honderd Waregemse Spoortrekkers’
 • Boek over 100 Waregemse Spoortrekkers: het leven op de ‘Statiewijk’
 • Statievrienden vereeuwigen 100 portretten
 • Afscheid van buur Johny Voners Hoebrechts
 • Naslagwerk over geschiedenis en figuren van de Waregemse statiewijk
 • Waregemse cultuurraad eert Chris Devos
 • Filmopname met mondelinge geschiedenis van Statiewijk
 • 47e Jaarboek van Waregemse Geschied- en Heemkundige Kring
 • Stationsparking wordt ’s avonds en in weekend gratis voor buurtbewoners
 • Statievrienden brengen Reveil 19 op begraafplaats Olm
 • Het Kerkhof (André Demedts)
 • Réveil in Waregem
  Foto
  Foto
  Laatste commentaren
 • fietsbrug over expresweg tijdelijk dicht (bernard)
      op Fietswegel krijgt opknapbeurt
 • Guide indispensable (Patrick Meuris)
      op ‘Waereghem’ en de Slijpbeek
 • dhr (David Van Hoey)
      op Waregem krijgt twee gloednieuwe sporen
 • Programma (Dirk Demeulemeester)
      op Programma driedaags evenement
 • Foto
  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Foto
  Foto
  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Archief per week
 • 04/01-10/01 2021
 • 14/12-20/12 2020
 • 07/12-13/12 2020
 • 28/09-04/10 2020
 • 31/08-06/09 2020
 • 29/06-05/07 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 16/03-22/03 2020
 • 02/03-08/03 2020
 • 24/02-01/03 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 11/01-17/01 2016

  Startpagina !

  Dank voor massale belangstelling voor ons driedaags evenement op 10, 11 en 12 juni 2016 : de trein zal 3 maal fluiten !
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!