Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  02-12-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het huis van Omri: de grondvesting van SAMARIA in 914 v. Chr.

  De geschiedenis over het hoe, waar en wanneer koning Omri van het tienstammenrijk zijn hoofdstad Samaria grondveste vinden we in het Bijbelboek 1 Koningen behandelt. De jaartallen van de regeerperiode van Omri verankeren we op de tijdsbalk met de gegevens die we in de Bijbel over Asa, de koning van Juda of het tweestammenrijk bezitten. Het is de koningslijst van Juda met zijn jaartallen die als een kostbaar snoer de tijd overspant vanaf Salomo tot aan de Babylonische ballingschap en verankeringspunten op de tijdsbalk geeft voor de chronologie van de koningen van Israël en in sommige gevallen voor die van de buurvolken. In TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 225-228: Kroniek van de koningen Abiam en Asa van Juda, heb ik de regeerperiode van Asa chronologisch van 948 v. Chr. tot 906 v. Chr. op de tijdsbalk ondergebracht. De verkorte chronologie van Edwin R. Thiele (1895/1986), A Chronology of the Hebrew Kings, 1977, met in totaal zesendertig jaar verifieerbare geschiedschrijving verwijderd, werd afgewezen en een nieuwe chronologie op basis van de sabbat- en jubeljaren volgens de wijze van rekenen van William Whiston uitgewerkt. Het inkorten van de regeerperioden van de koningen van Israël en Juda door Thiele was om reden deze te laten passen met de chronologie van de Assyrische koningen. Thiele achtte de Assyrische koningslijst op basis van de Eponiem-lijsten gezaghebbender dan die van de Bijbel. Volgens de nieuwe chronologie valt de dood van Salomo en de splitsing van het Verenigd Koninkrijk van Israël nu in het jaar 967 v. Chr. en zijn het de koningen van Assyrië wiens regeerperiode op de tijdsbalk herschikt worden. De herziening van de Assyrische chronologie krijgt regelmatig aandacht op dit blog. Het recentste artikel dienaangaande dateert van 28.10.2019, zie link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?ID=3185368

   

   

  © Robert De Telder, Kronieken van de koningen van Israël, 2017, blz. 48

   

  Hierna het betreffende Bijbelgedeelte over de regeerperiode van Omri:

  1 Koningen 16:15 In het zeven en twintigste jaar van Asa, den koning van Juda, regeerde Zimri zeven dagen te Thirza; en het volk had zich gelegerd tegen Gibbethon, dat der Filistijnen is. 16 Het volk nu, dat zich gelegerd had, hoorde zeggen: Zimri heeft een verbintenis gemaakt, ja, heeft ook den koning verslagen; daarom maakte het ganse Israël ten zelfden dage Omri, den krijgsoverste, koning over Israël, in het leger. 17 En Omri toog op, en gans Israël met hem van Gibbethon, en belegerde Thirza. 18 En het geschiedde, als Zimri zag, dat de stad ingenomen was, dat hij ging in het paleis van het huis des konings, en verbrandde boven zich het huis des konings met vuur, en stierf; 19 Om zijn zonden, die hij gezondigd had, doende wat kwaad was in de ogen des HEEREN, wandelende in den weg van Jerobeam, en in zijn zonde, die hij gedaan had, doende Israël zondigen. 20 Het overige nu der geschiedenissen van Zimri, en zijn verbintenis, die hij gemaakt heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël?

  21 Toen werd het volk van Israël verdeeld in twee helften; de helft des volks volgde Tibni, den zoon van Ginath, om hem koning te maken; en de helft volgde Omri. 22 Maar het volk, dat Omri volgde, was sterker dan het volk, dat Tibni, den zoon van Ginath, volgde; en Tibni stierf, en Omri regeerde.

   

   

  23 In het een en dertigste jaar van Asa, den koning van Juda, werd Omri koning over Israël, en regeerde twaalf jaren; te Thirza regeerde hij zes jaren. 24 En hij kocht den berg Samaria van Semer, voor twee talenten zilvers, en bebouwde den berg; en noemde den naam der stad, die hij bouwde, naar den naam van Semer, den heer des bergs, Samaria. 25 En Omri deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN; ja, hij deed erger dan allen, die voor hem geweest waren. 26 En hij wandelde in alle wegen van Jerobeam, den zoon van Nebat, en in zijn zonden, waarmede hij Israël had doen zondigen, verwekkende den HEERE, den God Israëls, tot toorn, door hun ijdelheden. 27 Het overige nu der geschiedenissen van Omri, wat hij gedaan heeft, en zijn macht die hij gepleegd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? 28 En Omri ontsliep met zijn vaderen, en werd begraven te Samaria; en zijn zoon Achab regeerde in zijn plaats.

   

   

  © Robert De Telder, Kronieken van de koningen van Israël, 2017, blz. 52


  Het geciteerde Bijbelcitaat begint met de geschiedenis van Zimri die in het zevenentwintigste regeringsjaar (oktober 921/september 920 v. Chr.) van koning Asa van Juda, zijn heer en koning Ela te Thirsa in de toenmalige hoofdstad van het tienstammenrijk doodsloeg en voor een periode van slechts zeven dagen zich het koningschap over Israël toe-eigende. Zimri was volgens het Bijbelbericht, de bevelhebber over de helft van de krijgswagens. De legeroverste van Israël was Omri die op het moment van de samenzwering, met zijn leger de stad Gibbethon in Filistea belegerde. Bij het vernemen van de moord van Elah brak Omri de belegering van Gibbethon af en spoedde zich met zijn krijgsmacht naar de hoofdplaats Thirsa. Zodra Zimri merkte dat de stad ingenomen was, ging hij in de burcht van het koninklijk paleis en verbrandde het koninklijk paleis boven zich met vuur. Wat daarna volgde was een tweestrijd in Israël tussen Omri en een andere rivaal voor het koningschap: Tibni. De ontstane burgeroorlog zou aanslepen tot het eenendertigste regeringsjaar van Asa van Juda, of oktober 917/september 916 v. Chr. In dat jaar leert het Bijbelbericht stierf de rivaal Tibni en werd Omri koning over Israël. Omri zou twaalf jaar over het tienstammenrijk heersen, waarvan zes jaar in de oude hoofdstad Thirsa en zes jaar te Samaria, de nieuwe hoofdstad die hij op een strategisch gelegen heuvel liet bouwen. De grondvestiging van Samaria dateren we aldus zes jaar gerekend vanaf de dood van Zimri, in het jaar 914 v. Chr. De naam Samaria is afgeleid van de vorige eigenaar van de berg met de naam Semer. Samaria (met de klinker a) en Semer (met de klinker e) zijn namen die we daarna in de loop der geschiedenis bij de buurlanden Egypte en Assyrië verbasterd aantreffen. Ik vermeld de klinkers ‘A’ en ‘E’ tussen haakjes omdat deze later zijn toegevoegd. Het Hebreeuws en andere oudheidtalen kenden geen klinkers. Als er dus bijvoorbeeld in de Egyptische Amarna-briefwisseling in de Akkadische taal verwezen wordt naar Sumur dan is dit dezelfde naam als Semer of Samaria (zie ‘de zonaanbidder. Achnaton, de strenge en hardvochtige farao volgens de profeet Jesaja, 2016, blz. 125-130). De Assyriërs verwijzen in hun bewaard gebleven annalen naar Samaria als Samerinaja. De klinkers zijn hier ook door de vertalers toegevoegd.

  Dat we Samaria in de historische bronnen van de buurvolkeren terugvinden heeft te maken met het feit dat Omri van Samaria een grootmacht in de regio gemaakt heeft. Het Bijbelcitaat van 1 Koningen hoofdstuk zestien, vers zevenentwintig verwijst naar ‘een overige geschiedenis’ van Omri en ‘zijn macht die hij gepleegd heeft’ dat in ‘het boek der kronieken der koningen van Israël’ opgeschreven werd. Een boek dat over de eeuwen heen niet bewaard gebleven is, wat betreurenswaardig is. Wanneer tweeëndertig jaar na de dood van Omri generaal Jehu van het leger van Joram, de kleinzoon van Omri, naar het bivak van de Assyrische koning Salmaneser III met tribuut optrekt, verwijzen de Assyriërs op hun bewaard gebleven annalen nog naar ‘Jehu van het huis/dynastie van Omri’.

  De zoon en troonopvolger van Omri: Achab, vinden we ook in de Assyrische annalen opgetekend. De Assyrische koning Salmaneser III vermeld Achab als de aanvoerder van een coalitie van Klein-Aziatische vorsten in de slag bij Karkar tegen hem. Volgens de Karkar-stele zou Achab een leger gehad hebben van tweeduizend strijdwagens. De vermelding van tweeduizend strijdwagens toont de onbetrouwbaarheid va de Assyrische geschiedschrijving aan. Het aantal tweeduizend is sterk overdreven en vermoedelijk door de Assyriërs aangedikt om hun overwinning extra in de verf te zetten. Ik meen dat ongeveer honderdvijftig wagens en driehonderd paarden realistischer is, het aantal namelijk dat in Megiddo in de door Salomo aangelegde wagenpaardenstallen kon ondergebracht worden. Over de chronologie van Salmaneser III en diens verankering op de tijdsbalk met de koningen van Israël schreef ik eerder op 02.07.2018, op dit blog een artikel: de Assyrische koning Salmaneser III gereviseerd, zie link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?startdatum=1530482400&stopdatum=1531087200

  In mijn boek ‘Kronieken van de koningen van Israël’, 2017, bespreek ik uitvoerig de regeerperioden van Omri en Achab.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  %%%FOTO4%%%

   

  Ontmoeten. Vragen. Ontdekken. Zie: alphavlaanderen.be

   

  Recente publicaties:

  Boekentips: zie link: https://boekentips.com/auteur/2508383/robert-de-telder

   


  In mijn boek ‘Kronieken van de koningen van Israël’, 2017, bespreek ik uitvoerig de regeerperioden van Omri en Achab.

   

  Wordt vervolgd…

   

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

   

  Ontmoeten. Vragen. Ontdekken. Zie: alphavlaanderen.be

   

  Recente publicaties:

  Boekentips: zie link: https://boekentips.com/auteur/2508383/robert-de-telder


  02-12-2019 om 09:17 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!