Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  14-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Assyrische eponiemlijsten en kronieken nagerekend (deel 1)

  De eponiemlijsten zijn een lijst van Assyrische ambtenaren en koningen uit de oudheid wiens namen aan kalenderjaren gegeven werden. Twee lijsten zijn bewaard gebleven. Eén lijst gaat terug tot het tweede millennium v. Chr. en de andere (meer bekende lijst) gaat terug tot het eerste millennium v. Chr. met specifiek de jaren 858/699 v. Chr. Althans dat zijn de jaren in opeenvolging die de moderne Assyriologie (zonder hiaten) uitgedokterd heeft. De Assyriologie beschouwt de lijst als een chronologisch fundament in de reconstructie van de geschiedenis van het oude Assyrië en het Tweestromenland. Ik heb de volledige tweede eponiemlijst aan het einde van dit artikel in een afzonderlijk hoofdstuk bijgevoegd. Het is een lijst die vandaag eenvoudig op het internet verkrijgbaar is. Zie bijvoorbeeld één link: http://www.livius.org/articles/concept/limmu/limmu-list-858-699-bce/

   

   

  De jaartallen 858 v. Chr. tot 699 v. Chr. beslaan een historische periode die in de Bijbel via de kronieken van de koningen van Israël en Juda uitvoerig aandacht krijgt. De Assyrische jaartallen zijn echter in conflict met de Bijbelse jaartallen voor deze periode. Wie zit er fout: de Bijbels-chronologische gegevens of de interpretatie van de Eponiemlijsten volgens de Assyriologie? Het jaartal waar de semi-historische reconstructie van de Assyriologie mee verbonden werd is het eponiem van Bur-Saggile. Dat specifiek jaar vermeldt het eponiem: in simanu eclips van de zon. De moderne astronomie berekende de zoneclips over Nineveh te hebben plaatsgevonden op 15 juni 763 v. Chr. Dit jaartal werd het ankerpunt bij uitstek ter verankering van de overige eponiemen op de tijdsbalk. De Assyriologie leert dat de lijst een ononderbroken lijst van eponiemen, koningen en gebeurtenissen zonder hiaten voorstelt. De veldslag bij Karkar bijvoorbeeld van het leger van Salmaneser III tegen een coalitie van Klein-Aziatische koningen, werd door de Assyriologie in 853 v. Chr. gedateerd door vanaf het eponiem van Bur Saggili met de zonsverduistering over Nineveh in 763 v. Chr. negentig jaar of negentig Eponiem-namen in de tijd terug te rekenen. Het is het eponiem van Daian-Assur dat in het zesde regeringsjaar van Salmaneser III, naar de veldslag bij Karkar verwezen wordt. Volgens de bekende Karkar-stele van Salmaneser III nam de Bijbelse koning Achab van het tienstammenrijk met tweeduizend strijdwagens aan de slag deel (TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 243-249). De regeerperiode van de Assyrische koning Salmaneser III werd door de Assyriologie met als ankerpunt op de tijdsbalk de zoneclips over Nineveh in 763 v. Chr., met de jaren 857 tot 822 v. Chr. verbonden. Koning Achab van Israël, één van de antagonisten van Salmaneser III op het slagveld bij Karkar, heeft echter een Bijbels-historisch verifieerbare regeerperiode van 909 v. Chr. tot 888 v. Chr. In mijn boek Kronieken van de koningen van Israël, 2017, blz. 59-70, heb ik de regeerperiode van Achab uitgewerkt. De slag bij Karkar waar Achab met zijn leger aan deelnam heeft nu het jaartal 889 v. Chr. of een verschil van 36 jaar met de Assyrische gegevens. Een periode van zesendertig jaar die in de Assyrische Eponiemlijst verdwenen is, indien we de Bijbel als gezaghebbend willen hanteren. De bedoeling van dit artikel is om aan te tonen dat er inderdaad meerdere hiaten in de Eponiemlijst voorkomen en dat de lijst in de oudheid al gemanipuleerd werd. De koningen van Assyrië die de Assyrische kronieklijst voor de periode 858/699 v. Chr. levert zijn de volgende: Salmaneser III zoon van Assurnasirpal II, Samsi-Adad V, Adad-Nirari III, Salmaneser IV, Assur-dan III, Assur-nirari V, Tiglath Pileser III, Salmaneser V, Sargon II en Sanherib.

  Al de hierboven vermelde koningen heb ik op dit blog sinds 02.07.2018 behandelt waarbij ik op de tijdsbalk hun historische plaats invulde en dit in tegenspraak met de eponiemlijsten, zoals ze geïnterpreteerd worden. Hierna de data waar ze op mijn blog te vinden zijn: Salmaneser III 02.07.2018, Shamsi Adad V - Adad Nirari III 16.07.2018, Salmaneser IV, Assur Dan III en Assur Nirari V 20.08.2018, Tiglath Pileser III 17.09.2018, ©almaneser V 08.10.2018, Sargon II 05.11.2018, Sanherib 04.12.2018. De links naar de artikelen zijn aan het einde van deze aflevering in de Eponiemlijst ingevoegd.

  Ik meen aangetoond te hebben dat de manipulatie van de Eponiemlijsten in de tweede helft van de achtste eeuw v. Chr. uitgevoerd werd. De vermoedelijke daders waren usurpators zoals Tiglath Pileser III en daarna Sargon II. Na het verdwijnen van Assur Nirari V van het Assyrische schouwtoneel voeg ik de ‘deleted’ Assyrische koningen in zoals onder andere Sardanapallos van de Griekse legende gevolgd door de koning van Assyrië die zich op de doemprediking van de Hebreeuwse profeet Jona tot de God van Israël voor uitkomst keerde. Vervolgens heb ik de Bijbelse Jareb als koning van Assyrië een plaats op de tijdsbalk gegeven. Ook Pul en Tiglath Pileser III zijn volgens de oude vertaling van de Bijbel twee afzonderlijke koningen en niet één koning zoals de Assyriologie leert. De zesendertig jaar verschil tussen de Bijbelse chronologie en de Assyrische chronologie vinden verder hun oplossing in het herkennen van co-regentschappen tussen de Assyrische koningen onderling. Zie de hierna volgende link betreffende Sardanapallos: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1534716000&stopdatum=1535320800

   

  De geschiedenis van de Assyrische koning die zich naar de God van Israël keerde ter uitredding van het aangezegde oordeel door de profeet Jona vinden we in de Eponiemkroniek niet vermeld. Het jaartal van het optreden van Jona te Nineveh kan vanuit de Bijbelse chronologie aangetoond worden: 776 v. Chr. Het is hetzelfde jaartal als voor de Olympische Spelen die toen door de Grieken voor de eerste maal gehouden werden uit dank naar hun goden toe voor de afgewende ramp. De tekenen aan de kosmische hemel moeten echter angstaanjagend geweest zijn. Over de meganatuurcatastrofe van kosmische oorsprong die grote delen van planeet aarde in 776 v. Chr. teisterde schreef ik eerder op dit blog op 17.11.2017 een artikel: de moeder van alle verwoestingen. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1510527600&stopdatum=1511132400

  Het gebied van Israël werd in oktober van het jaar 776 v. Chr. bijzonder hard getroffen. De profeet Jesaja begon toen zijn bediening en beschreef de apocalyptische toestand van het land na de ramp, de grote aardbeving ten tijde van koning Uzzia van Juda. Niets vinden we echter over de beschreven meganatuurcatastrofe in de eponiemlijst terug, wat vraagtekens naar de historische betrouwbaarheid moet oproepen. Het is zondermeer duidelijk dat de Assyrische koning in kwestie daarna geen plaats in de Assyrische koningslijst vergund werd. Hij kon niet ongestraft de Assyrische goden voor de God van Israël inruilen.

   

   

  De ramp van oktober 776 v. Chr. behoorde tot een cyclus van meganatuurcatastrofes die planeet aarde alle 54 jaar en zes maanden trof. Volgens de studie van Donald W. Patten, Ronald R. Hatch and Loren C. Steinhauer, ‘The Long Day of Joshua and Six Other Catastrophes’ vonden planetaire interacties plaats in een cyclus vanaf de maand maart, het Romeinse Tubilustrium en de daaropvolgende 54 jaar en zes maanden later in oktober, het Romeinse Armilustrium. Het was volgens hen de planeet Mars die in die tijd de aarde in haar omloop rond de zon periodiek verstoorde. Wanneer men vanaf oktober 776 v. Chr. 54 jaar en zes maanden op de tijdsbalk naar voor rekent arriveert men in maart van het jaar 722 v. Chr. Het verkregen jaartal 722 v. Chr. is opmerkelijk omdat dit jaar volgens de Bijbelse chronologie op basis van de sabbat- en jubeljaarrekening, in het voorjaar de dood zag van koning Achaz, de vader van Hizkia, met een vermelding van een kosmisch fenomeen. Een Joodse legende verhaalt namelijk dat op de dag dat koning Achaz stierf er slechts gedurende twee uur daglicht was (Louis Ginzberg, Legends of the Jews, Volume IV, Bible Times and Characters. From Joshua to Esther). De oorzaak ligt volgens de catastrofetheorie bij een storing van planeet aarde in haar omwenteling om de zon. Diezelfde Joode legende leert dat in het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia na de belegering van Jeruzalem door de Assyrische koning Sanherib, de zon tien uur langer scheen dan normaal: "Furthermore, the day of Hezekiah's recovery was marked by the great miracle that the sun shone ten hours longer than its wonted time”. Het Bijbelboek Jesaja verwijst naar dit kosmisch fenomeen.

  Jesaja 38:7 En dit zal u een teken zijn van den HEERE, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: 8 Zie, Ik zal de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzer nederwaarts gegaan is, tien graden achterwaarts doen keren. Dies is de zon tien graden teruggekeerd, in de graden, die zij nederwaarts gegaan was. (Statenvertaling)

  We hebben hier uit Joodse bron een aanwijzing dat planeet aarde in de achtste eeuw v. Chr. in haar baan om de zon verstoord werd. Zo drastisch dat in diezelfde eeuw een kalenderwijziging noodzakelijk werd. Zie TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 331-337. De conclusie zou moeten zijn dat de noodzakelijke kalenderherziening als een gevolg van de beschreven rampen van oktober 776 v. Chr. en 722 v. Chr., het jaartal van de genoteerde zonsverduistering over Nineveh van 763 v. Chr. op losse schroeven zet. Men kan namelijk geen correcte zonsverduisteringen voorbij het jaar 722 v. Chr. terug de tijd in, berekenen. De datum van 15 juni 763 v. Chr. voor de zonsverduistering over Nineveh, werd verkregen door wetenschappers geprogrammeerde computers die er vanuit gaan dat ons zonnestelsel als een klokwerk loopt zonder dat planeet aarde ooit in haar baan om de zon verstoord werd. Naar mijn weten is er maar één onderzoeker geweest die hier op gewezen heeft en de conclusie dat er geen zonsverduisteringberekeningen voorbij het veertiende regeringsjaar van Hizkia meer mogelijk zijn en dat is de heer Christoph Marx (1936/2016). Zijn opmerking werd gepubliceerd in het Amerikaanse magazine ‘Ancient History and Catastrophism’ in juni 1980 maar kreeg geen bijval en niemand maakte er naar mijn weten, later gebruik van. De Assyriologie blijkt nog een heiliger koe dan de Egyptologie te zijn.

  Een aantoonbare Bijbelshistorische kalenderwijziging in de achtste eeuw voor Christus blijft uiteraard een gruwel voor de wetenschap der orthodoxe kosmologie die volgens de evolutietheorie de uniformiteittheorie volgt. 'The present is the key to the past': vanuit deze theorie neemt men aan dat wat men tegenwoordig in de kosmos vaststelt altijd zo geweest is. Alle vermeldingen naar kalenderwijzigingen in de achtste eeuw voor Christus worden door hen, als een slecht lezen van de hemellichamen door de oudheidastronomen verklaard.

   

   

  De eponiemvermelding ten tijde van Bur-Saggile met een eclips van de zon door de orthodoxie gedateerd in 763 v. Chr., krijgt op basis van de catastrofetheorie een nieuwe verankering op de tijdsbalk. Een gewone eclips van maan/zon was het niet. In het kosmische catastrofemodel was het een ander hemellichaam dat verantwoordelijk voor de zonsverduistering was. Volgens de al eerder geciteerde geleerde Donald W. Patten was het de planeet Mars die in haar verstoorde omwenteling om de zon, planeet aarde periodiek voor parten zorgde. De planeet Mars was voor vele volken tijdens deze periode de oorlogsgod, de Assyriërs noemden het Nergal. Zie ook mijn uitgave: De zonaanbidder, 2016, blz. 7-12. Het eponiem van Bur Sagale in het tiende regeringsjaar van Assur Dan III valt volgens mijn revisie van de geschiedenis van de oudheid in het jaar 800 v. Chr. Dat jaar blijkt op basis van Bijbelse chronologie het jaar van de aardbeving te zijn waar de profeet Amos het begin van zijn bediening aan koppelt.

  Amos 8:9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren. 10 En Ik zal uw feesten in rouw, en al uw liederen in weeklage veranderen, en op alle lenden een zak, en op alle hoofd kaalheid brengen; en Ik zal het land stellen in rouw, als er is over een enigen zoon, en deszelfs einde als een bitteren dag. (Statenvertaling)

   

  Het artikel van 20.08.2018 op dit blog behandelde onder andere de regeerperiode van Assur Dan III en de correctie van diens regeerperiode op de tijdsbalk. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1534716000&stopdatum=1535320800

  In mijn oefening tot het in lijn brengen van de koningen van Assyrië met de koningen van Israël en Juda heb ik in de eponiemlijst ‘ingebroken’ na het eponiem van Nergal-nasir, de gouverneur van Nisibis, revolutie in Kalhu door de Assyriologie gedateerd in 746/745 v. Chr. en gecorrigeerd naar 783/782 v. Chr. Tussen de regeerperioden van Assur-Nirari V en Tiglath Pileser III zitten nu de door Tiglath Pileser III verwijderde koningen: Sardanapallos, de Assyriër ten tijde van de profeet Jona, Jareb en Pul. Na de dood van Pul in 761 v. Chr. heeft volgens mijn variant Tiglath Pileser III na een tijd van co-regentschap met Pul, alle macht aan zich toegetrokken en een ‘damnatio Memoriae’ naar zijn voorgangers toe uitgevoerd.

  Dit werk is niet af en er blijven een aantal vraagtekens. Wat echter als een paal boven water staat is de conclusie dat de Eponiemkroniek in de oudheid al gemanipuleerd werd en geen sluitend historisch-chronologisch gegeven is. Nu begrijp ik goed dat wat betreft de catastrofetheorie mijn bewijslast naar de Assyriologie toe zwak blijft als een gevolg dat de cyclus van meganatuurcatastrofes van kosmische oorsprong gebaseerd is op mythologieën, legendes en op de Bijbel. Een boek dat sinds de tweede helft van de negentiende eeuw louter als een godsdienstig boek beschouwd wordt en niet meer als een historisch oudheidverslag. Ik schreef eerder meermaals op mijn blog in relevante artikels dat ik vanuit mijn opleiding de kosmische catastrofetheorie niet naar waarheid kan toetsen. Wat echter wel de toets doorstaat en sterk staat is de chronologische verankering van de cyclus van meganatuurcatastrofes op de tijdsbalk, vanuit de verschillende historische bronnen, wat dan ook het mechanisme was verantwoordelijk voor de cyclus. Wat eveneens duidelijk is dat er een aantal historische Assyrische koningen uit de Eponiemlijst in de oudheid al verwijderd werden met als gevolg een inkorting van de geschiedenis van Assyrië en de buurvolken.

   

  Wordt vervolgd…

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder


  14-01-2019 om 15:05 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Assyrische eponiemlijsten en kronieken nagerekend (deel 2)

  Hierna de Eponiemlijst-kroniek waar in de aanvang van het artikel naar verwezen werd:

  Zie link: http://www.livius.org/articles/concept/limmu/limmu-list-858-699-bce/

  (...) reign of ©almaneser [III] son of A¹¹urnasirpal [II], king of Assyria.

  [858/857] During the eponymy of ©arru-baltu-ni¹i, campaign against [...].

  [857/856] During the eponymy of ©almaneser, the king of Assyria, campaign against [...].

  [856/855] During the eponymy of A¹¹ur-bêla-ka'in, the commander in chief, campaign against [...].

  [855/854] During the eponymy of A¹¹ur-bunaya-usur, the chief buttler, campaign against [...]

  [854/853] During the eponymy of Abi-ina-ekalli-lilbur, the palace herald [...].

  [853/852] During the eponymy of Dayan-A¹¹ur, the commander in chief, [...]

  [852/851] During the eponymy of ©ama¹-abua, governor of Nisibis, [...].

  [851/850] During the eponymy of ©ama¹-bêla-usur, governor of Kalhu, [...].

  [850/849] During the eponymy of Bêl-bunaya, the palace herald, [...].

  [849/848] During the eponymy of Hadi-lipu¹u, governor of Na'iri, [...].

  [848/847] During the eponymy of Nergal-alik-pani, governor of [...].

  [847/846] During the eponymy of Bur-ramman, governor of [...].

  [846/845] During the eponymy of Inurta-mukin-ni¹i, the palace herald, [...].

  [845/844] During the eponymy of Inurta-nadin-¹umi, governor of [...].

  [844/843] During the eponymy of A¹¹ur-bunaya, governor of [...].

  [843/842] During the eponymy of Tab-Inurta, governor of [...].

  [842/841] During the eponymy of Taklak-ana-¹arri, governor of Nemed-I¹tar, [...].

  [841/840] During the eponymy of Addad-remannii, governor of Guzana, [...].

  [840/839] During the eponymy of ©ama¹-abua, governor of Rasappa, campaign against the cedar mountain.

  [839/838] During the eponymy of ©ulma-bêli-lamur, governor of Ahuzuhina, campaign against Qu'e [Cilicia].

  [838/837] During the eponymy of Inurta-kibsi-usur, governor of Rasappa, campaign against Malahi.

  [837/836] During the eponymy of Inurta-ilaya, governor of Ahizuhina, campaign against Danabu.

  [836/835] During the eponymy of Qurdi-A¹¹ur, governor of Raqmat, campaign [...].

  [835/834] During the eponymy of ©ep-¹arri, governor of Habruri, campaign against Milidu.

  [834/833] During the eponymy of Nergal-mudammiq, governor of Nineveh, campaign against Namri.

  [833/832] During the eponymy of Yahulu, the chamberlain, campaign against Qu'e.

  [832/831] During the eponymy of Ululayu, governor of Kalizi, campaign against Qu'e.

  [831/830] During the eponymy of ©arru-hatta-ipe, governor of [...], campaign agains Qu'e; [the god] Anu the Great left Der.

  [830/829] During the eponymy of Nergal-ilaya, governor of Isana, campaign against Urartu.

  [829/828] During the eponymy of Hubaya, governor of [...]hi, campaign against Unqu.

  [828/827] During the eponymy of Ilu-mukin-ahi, governor of [...]ha, campaign against Ulluba.

  [827/826] During the eponymy of ©almaneser, the king of Assyria, campaign against Mannea.

  [826/825] During the eponymy of Dayan-A¹¹ur, the commander in chief, revolt.

  [825/824] During the eponymy of A¹¹ur-bunaya-usur, the great butler, revolt.

  [824/823] During the eponymy of Yahalu, the commander in chief, revolt.

  [823/822] During the eponymy of Bêl-bunaya, the palace herald, revolt.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Thirty-five years, ©almaneser, king of Assyria.

  (Zie het artikel op dit blog van 02.07.2018 voor commentaar: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1530482400&stopdatum=1531087200)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [822/821] During the eponymy of ©am¹i-Adad [V], the king of Assyria, revolt.

  [821/820] During the eponymy of Yahalu, the commander in chief, revolt.

  [820/819] During the eponymy of Bêl-dan, the palace herald, the revolt was suppressed.

  [819/818] During the eponymy of Inurta-ubla, governor of [...], campaign against Mannea.

  [818/817] During the eponymy of ©ama¹-ilaya, governor of [...], campaign against [...]¹umme.

  [817/816] During the eponymy of Nergal-ilaya, governor of Isana, campaign against Tille.

  [816/815] During the eponymy of A¹¹ur-bunaya-usur, the chief butler, campaign against Tille.

  [815/814] During the eponymy of ©arru-hattu-ilpe, governor of Nisibis, campaign against Zaratu.

  [814/813] During the eponymy of Bêl-lu-ballat, the commander in chief, campaign against Der; Anu the Great went to Der.

  [813/812] During the eponymy of Mu¹ekni¹, governor of Habruri, campaign against Ahsana.

  [812/811] During the eponymy of Inurta-a¹ared, governor of Raqmat, campaign against Chaldaea.

  [811/810] During the eponymy of ©ama¹-kumua, governor of Arrapha, campaign against Babylon.

  [810/809] During the eponymy of Bêl-qate-sabat, governor of Mazamua, the king stayed in the land.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Thirteen years, ©am¹i-Adad, king of Assyria. (Zie het artikel op dit blog van 16.07.2018 Shamsi Adad V - Adad Nirari III, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1531692000&stopdatum=1532296800)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [809/808] During the eponymy of Adad-Nirari [III], the king of Assyria, campaign against Media.

  [808/807] During the eponymy of Nergal-ilaya, the commander in chief, campaign against Guzana.

  [807/806] During the eponymy of Bêl-dân, the palace herald, campaign against Mannea.

  [806/805] During the eponymy of Sil-Bêli, the chief butler, campaign against Mannea.

  [805/804] During the eponymy of A¹¹ur-taklak, the chamberlain, campaign against Arpad.

  [804/803] During the eponymy of Ilu-issiya, governor of A¹¹ur, campaign against Hazazu.

  [803/802] During the eponymy of Nergal-ere¹, governor of Rasappa, campaign against Ba'alu.

  [802/801] During the eponymy of A¹¹ur-balti-ekurri, governor of Arrapha, campaign against the Sealand; plague.

  [801/800] During the eponymy of Inurta-ilaya, governor of Ahizuhina, campaign against Hubu¹kia.

  [800/799] During the eponymy of ©ep-I¹tar, governor of Nisibis, campaign against Media.

  [799/798] During the eponymy of Marduk-i¹manni, governor of Amedi, campaign against Media.

  [798/797] During the eponymy of Mutakkil-Marduk, the chief eunuch, campaign against Lu¹ia.

  [797/796] During the eponymy of Bêl-tarsi-iluma, governor of Kalhu, campaign against Namri.

  [796/795] During the eponymy of A¹¹ur-bêla-usur, governor of Habruri, campaign against Manduate.

  [795/794] During the eponymy of Marduk-¹aduni, governor of Raqmat, campaign against Der.

  [794/793] During the eponymy of Kinu-abua, governor of Tu¹han, campaign against Der.

  [793/792] During the eponymy of Mannu-ki-A¹¹ur, governor of Guzana, campaign against Media.

  [792/791] During the eponymy of Mu¹allim-Inurta, governor of Tille, campaign against Media.

  [791/790] During the eponymy of Bêl-iqi¹anni, governor of ©ibhini¹, campaign against Hubu¹kia.

  [790/789] During the eponymy of ©ep-©ama¹, governor of Isana, campaign against Itu'a.

  [789/788] During the eponymy of Inurta-mukin-ahi, governor of Nineveh, campaign against Media.

  [788/787] During the eponymy of Adad-mu¹ammer, governor of Kalizi, campaign against Mdia; foundations of the temple of Nabû in Nineveh laid.

  [787/786] During the eponymy of Sil-I¹tar, governor of Arbela, campaign against Media; Nabû entered his new temple.

  [786/785] During the eponymy of Nabû-¹arra-usur, governor of Talmusu, campaign against Kisku.

  [785/784] During the eponymy of Adad-uballit, governor of Tamnuna, campaign against Hubu¹kia; [the god] Anu the Great went to Der.

  [784/783] During the eponymy of Marduk-¹arra-usur, governor of Arbela, campaign against Hubu¹kia.

  [783/782] During the eponymy of Inurta-nasir, governor of Mazamua, campaign against Itu'a.

  [782/781] During the eponymy of Iluma-le'i, governor of Nisibis, campaign against Itu'a.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Twenty-eight years, Adad-nirari [III], king of Assyria. (Zie het artikel op dit blog van 16.07.2018, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1531692000&stopdatum=1532296800)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [781/780] During the eponymy of ©almaneser [IV], the king of Assyria, campaign against Urartu.

  [780/779] During the eponymy of ©am¹i-ilu, the commander in chief, campaign against Urartu.

  [779/778] During the eponymy of Marduk-remanni, the chief butler, campaign against Urartu.

  [778/777] During the eponymy of Bêl-le¹er, the palace herald, campaign against Urartu.

  [777/776] During the eponymy of Nabû-i¹deya-ka'in, the chamberlain, campaign against Itu'a.

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  [776/775] During the eponymy of Pan-A¹¹ur-lamur, governor of A¹¹ur, campaign against Urartu.

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  [775/774] During the eponymy of Nergal-ere¹, governor of Rasappa, campaign against the cedar mountain.

  [774/773] During the eponymy of I¹tar-duri, governor of Nisibis, campaign against Urartu and Namri

  [773/772] During the eponymy of Mannu-ki-Adad, governor of Raqmat, campaign against Damascus.

  [772/771] During the eponymy of A¹¹ur-bela-usur, governor of Kalhu, campaign against Hatarikka.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  Ten years, ©almaneser, king of Assyria. (Zie het artikel van 20.08.2018 op dit blog, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1534716000&stopdatum=1535320800)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [771/770] During the eponymy of A¹¹ur-dan [III], king of Assyria, campaign against Gananati.

  [770/769] During the eponymy of ©am¹i-ilu, the commander in chief, campaign against Marad.

  [769/768] During the eponymy of Bêl-ilaya, governor of Arrapha, campaign against Itu'a.

  [768/767] During the eponymy of Aplaya, governor of Mazamua, the king stayed in the land.

  [767/766] During the eponymy of Qurdi-A¹¹ur, governor of Ahizuhina, campaign against Gananati.

  [766/765] During the eponymy of Mu¹allim-Inurta, governor of Tille, campaign against Media.

  [765/764] During the eponymy of Inurta-mukin-ni¹i, governor of Habruri, campaign against Hatarikka; plague.

  [764/763] During the eponymy of Sidqi-ilu, governor of Tu¹han, the king stayed in the land.

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [763/762] During the eponymy of Bur-Saggile, governor of Guzana, revolt in Libbi-ali; in Simanu eclipse of the sun [15 June 763].

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ [762/761] During the eponymy of Tab-bêlu, governor of Amedi, revolt in Libbi-ali.

  [761/760] During the eponymy of Nabû-mukin-apli, governor of Nineveh, revolt in Arrapha.

  [760/759] During the eponymy of La-qipu, governor of Kalizi, revolt in Arrapha.

  [759/758] During the eponymy of Pan-A¹¹ur-lamur, governor of Arbela, revolt in Guzana; plague.

  [758/757] During the eponymy of Ana-bêli-taklak, governor of Isana, campaign against Guazana; peace in the land.

  [757/756] During the eponymy of Inurta-iddin, governor of Kurba'il, the king stayed in the land.

  [756/755] During the eponymy of Bêl-¹adua, governor of Tamnuna, the king stayed in the land.

  [755/754] During the eponymy of Iqisu, governor of ©ibhini¹, campaign against Hatarikka.

  [754/753] During the eponymy of Inurta-¹ezibanni, governor of Talmusu, campaign against Arpad; return from A¹¹ur.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  (Zie het artikel van 20.08.2018 op dit blog, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1534716000&stopdatum=1535320800)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [753/752] During the eponymy of A¹¹ur-nirari [V], king of Assyria, the king stayed in the land.

  [752/751] During the eponymy of ©am¹i-ilu, the commander in chief, the king stayed in the land.

  [751/750] During the eponymy of Marduk-¹allimanni, the palace herald, the king stayed in the land.

  [750/749] During the eponymy of Bêl-dan, the chief butler, the king stayed in the land.

  [750/749] During the eponymy of Bêl-dan, the chief butler, the king stayed in the land.

  [749/748] During the eponomy of ©ama¹-kenu-dugul, the chamberlain, campaign against Namri.

  [748/747] During the eponomy of Adad-bela-ka'in, the governor of A¹¹ur, campaign against Namri.

  [747/746] During the eponomy of Sin-¹allimanni, the governor of Rasappa, the king stayed in the land.

  [746/745] During the eponomy of Nergal-nasir, the governor of Nisibis, revolt in Kalhu.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  (Zie het artikel van 20.08.2018 op dit blog, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1534716000&stopdatum=1535320800)

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^[745/744] During the eponomy of Nabû-bela-usur, the governor of Arrapha, in Ajaru, the thirteenth, Tiglath-pileser [III] ascended the throne. In Ta¹rîtu, he on Mesopotamia..

  [744/743] During the eponomy of Bêl-dan, the governor of Kalhu, campaign against Namri.

  [743/742] During the eponomy of Tiglath-pileser, the king of Assyria, there was a massacre among the Urartians in Arpad.

  [742/741] During the eponomy of Nabû-da'inannil, the commander in chief, campaign against Arpad.

  [741/740]During the eponomy of Bêl-Harran-bêla-usur, the palace herald, campaign against the same; the city was taken after three years.

  [740/739] During the eponomy of Nabû-etiranni, the chief butler, campaign against Arpad.

  [739/738] During the eponomy of Sin-taklak, the chamberlain, campaign against Ulluba; Birtu was captured

  [738/737] During the eponomy of Adad-bêla-ka'in, the governor of A¹¹ur, Kullania was captured.

  [737/736] During the eponomy of Bêl-emuranni, the governor of Rasappa, campaign against Media.

  [736/735] During the eponomy of Inurta-ilaya, the governor of Nisibis, campaign at the foot of Mount Nal.

  [735/734] During the eponomy of A¹¹ur-¹allimanni, the governor of Arrapha, campaign against Urartu.

  [734/733] During the eponomy of Bêl-dan, the governor of Kalhu, campaign against Philistia.note

  [733/732] During the eponomy of A¹¹ur-da'inanni, the governor of Mazamua, campaign against Damascus.

  [732/731] During the eponomy of Nabû-bêla-usur, the governor of Si'imme, campaign against Damascus.

  [731/730] During the eponomy of Nergal-uballit, the governor of Ahizu-hina, campaign against ©apiya.

  [730/729] During the eponomy of Bêl-lu-dari, the governor of Tille, the king stayed in the land.

  [729/728] During the eponomy of Liphur-ilu, the governor of Habruri, the king took the hand of Bêl [and became king of Babylonia].

  [728/727]During the eponomy of Dur-A¹¹ur, the governor of Tu¹han, the king took the hand of Bêl; the city of Hi[...] was captured.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  (Zie het artikel van 17.09.2018 op dit blog, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1537135200&stopdatum=1537740000)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [727/726] During the eponomy of Bêl-Harran-bêla-usur, the governor of Guzana, campaign against [...]. ©almaneser [V] ascended the throne.

  [726/725] During the eponomy of Marduk-bêla-usur, the governor of Amedi, the king stayed in the land.

  [725/724] During the eponomy of Mahde, the governor of Nineveh, campaign against [...].

  [724/723] During the eponomy of A¹¹ur-i¹manni, the governor of Kalizi, campaign against [...].

  [723/722] During the eponomy of ©almaneser, the king of Assyria, campaign against [...].

  [722/721] During the eponomy of Inurta-ilaya, the commander in chief.

  [721/720] During the eponomy of Nabû-taris, the governor of [...]ti.

  [720/719] During the eponomy of A¹¹ur-nirka-da'in, the governor of [...]ru.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  (Zie het artikel van 08.10.2018 op dit blog, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1538949600&stopdatum=1539554400)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [719/718] During the eponomy of Sargon [II], the king of Assyria entered [...].

  [718/717] During the eponomy of Zeru-ibni, the governor of Rasappa, campaign against Tabal.

  [717/716] During the eponomy of Tab-¹ar-A¹¹ur, the chamberlain, Dur-©arruken [the new capital of Assyria] was founded.

  [716/715] During the eponomy of Tab-sil-E¹arra, the governor of Libbi-ali, campaign against Mannea.

  [715/714] During the eponomy of Taklak-ana-bêli, the governor of Nisibis, governors were appointed.

  [714/713] During the eponomy of I¹tar-duri, the governor of Arrapha, campaign against Urartu and Musasi; [the statue of the god] Haldi was deported.

  [713/712]During the eponomy of A¹¹ur-bani, the governor of Kalhu, the nobles fought at Ellipi; the god [...] entered his new temple, to Musasir.

  [712/711] During the eponomy of ¹arru-emuranni, the governor of Mazamua,the king stayed in the land.

  [711/710] During the eponomy of Inurta-alik-pani, the governor of Si'immel, campaign against Mar'a¹.

  [710/709] During the eponomy of ©ama¹-bêla-usur, the governor of Ahizuhina, campaign against Bit-zeri [against the Babylonian ruler Marduk-apla-iddina, who was defeated]; the king stayed in Ki¹.

  [709/708] During the eponomy of Mannu-ki-A¹¹ur-le'i, the governor of Tille, Sargon took the hand of Bêl [and became king of Babylonia].

  [708/707] During the eponomy of ©ama¹-upahhir, the governor of Habruri, Kummuhu was captured; a governor was appointed.

  [707/706] During the eponomy of ©a-A¹¹ur-dubbu, the governor of Tu¹han, the king returned from Babylon; the chief vizier, the nobles, the booty of Dur-Yakin was carried off; [...] Dur-Yakin was destroyed; in Ta¹rîtu, the twenty-second, the gods of Dur-©arruken entered their temples.

  [706/705]During the eponomy of Mutakkil-A¹¹ur, the governor of Guzana, the king stayed in the land; the nobles were in Karalla; in Ajaru, the sixth, Dur-©arruken was completed; [...] received.

  --------------------------------------------------------------------------------------

  (Zie het artikel op dit blog van 05.11.2018, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1541372400&stopdatum=1541977200 en scrol naar beneden)

  --------------------------------------------------------------------------------------

  [705/704]During the eponomy of Nashru-Bêl, the governor of Amedi, the king marched on Tabal; against Gurdi, the Kulummaean, [...] the king was killed; the camp of the king of Assyria [...] In Abu, the twelfth, Sennacherib, the king [started his reign?].

  [704/703]During the eponomy of Nabû-deni-epu¹, the governor of Nineveh, to Larak and Sarrabanu; the palace of Kalizi was restored, in [...] the nobles afainst the Kulummaean.

  [703/702] During the eponomy of Nuh¹aya, the governor of Kalizi, campaign against [Babylonia?].

  [702/701] During the eponomy of Nabû-le'i, the governor of Arbela, campaign against [Hirimma and Hararatum?].

  [701/700] During the eponomy of Hananu, the governor of Til-Barsip, [...] from Halzi [...]

  [700/699] During the eponomy of Metunu, the governor of Isana, A¹¹ur-nadin-¹umi, the son of Sennacherib, [became king of Babylonia?] of the palace, in the city [...], great cedar logs, alabaster in Ammananum [...], in Kapri-Dagili [...] for [...] the king [...].

  [699/698] During the eponymy of Bêl-¹arrani, governor of Kurba'il,

  Broken off

  --------------------------------------------------------------------------------------

  (Zie het artikel op dit blog van 04.12.2018, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1543791600&stopdatum=1544396400)

  14-01-2019 om 15:04 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!