Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Abram in Egypte tijdens de Archaïsche tijd

  De uitdrukking ‘de Archaïsche tijd’ hebben we van de moderne wetenschap Egyptologie die de geschiedenis van Egypte en vooral dan de dertig dynastieën van de Egyptische oudheidhistoricus Manetho hebben onderverdeeld in verschillende tijdsperioden: de Archaïsche tijd gevolgd door het Oude Rijk, gevolgd door het Nieuwe Rijk enzoverder telkens onderbroken door lange tussenperioden. De Archaïsche tijd wordt door de Egyptologie gedateerd van 3150 tot 2686 v. Chr. De eerste heerser was ‘Narmer’ die het land onder één koning verenigde. De eerste en de tweede dynastie van Manetho omvatten de Archaïsche tijd. Het jaartal 3150 v. Chr. werd door de orthodoxie verkregen op basis van het veronderstelde gebruik van de zogenaamde Sothis-kalender in het oude Egypte. Een kalender die met tijdsperioden van 1460 jaar vanaf 139 AD terug de tijd in, de geschiedenis van Egypte indeelt. Er zouden drie Sothis-perioden vanaf het begin verlopen zijn?

   

   

  Het revisionisme van de geschiedenis van de oudheid heeft de Sothis-kalender echter ontegensprekelijk onderuitgehaald. Zie o.a. het artikel op dit blog van 27.02.2017: chronologie van het oude Egypte, link: http://bloggen.be/Robertdetelder/archief.php?startdatum=1488150000&stopdatum=1488754800

  We kunnen bevrijd van het keurslijf van de orthodoxe egyptologie de dynastieën van Egypte opnieuw op de tijdsbalk onderbrengen en dit nu op basis van Bijbelshistorische ankerpunten. In TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 43-45, heb ik een alternatieve datering voor het begin van de eerste Egyptische dynastie opgegeven:

  Menes                 62              2018/1956         v. Chr.

  Athothis           57               1956/1899

  Kenkenes            31               1899/1868

  Uenephes            23              1868/1845

  Usaphaidos         20              1845/1825

  Miebiedos           26              1825/1799

  Semempses        18               1799/1781

  Bieneches            26              1781/1755

  Menes, Athothis enzoverder zijn de Griekse namen die ons via de kopieerders van de oudheidhistoricus Manetho bereikten. De eerste koning was Menes die waarschijnlijk met de hiërogliefennaam Narmer geïdentificeerd kan worden. Het jaartal 2018 v. Chr. voor het begin van de eerste dynastie wijkt met zo maar even 1132 jaar af van de tijdsconstructie van de conventionele egyptologie. Mijn herziening van de datering van de eerste dynastie in Egypte plaatst Menes op de tijdsbalk kort voor de geboorte van Abram en maakt hem tot een tijdgenoot van Terah, de vader van Abram. Menes is binnen het chronologische raamwerk van Genesis de Bijbelse Misraïm, een nazaat van Kusj, de zoon van Noach. De oudheidhistoricus Herodotos schrijft dat Menes de stad Memfis bouwde en de rivier de Nijl daar kanaliseerde. Dit stemt overeen met het Bijbelse gegeven dat de stad Zoan (Tanis) in Egypte chronologisch gezien, zeven jaar na Hebron gebouwd werd (Numeri 13:22). In het orthodoxe model past dit niet en het historisch bericht uit het Bijbelboek Numeri wordt schouderophalend afgewezen. In mijn variant valt alles in het tweede millennium voor Christus op zijn plaats. De Bijbelboeken Genesis, Exodus, Numeri enzoverder zijn dan ook historische boeken die de chronologische ankerpunten voor de buurvolken op de tijdsbalk leveren. Zie het artikel van 06.07.2016 op dit blog: chronologie van Nimrod tot Abraham, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1467583200&stopdatum=1468188000

   

   

  In september 2015 schafte ik via het internet het boek van Dr. Werner Papke aan: “Die Sterne von Babylon, Die geheime Botschaft des Gilgamesch – nach 4000 Jahren entschlüsselt”, uit 1989. De auteur brengt een Duitse vertaling van het Gilgamesj-epos en berekend de astronomische datum van de Babylonische versie van de zondvloed: het jaar 2340 v. Chr. Het is hetzelfde jaartal waar ik op basis van de sabbat- en jubeljaartelling op de wijze van tellen volgens William Whiston bij arriveerde. Ik beschouw de verkregen astronomische datum van 2340 v. Chr. van Werner Papke voor het Gilgamesj-epos, als een kruispeiling dat mijn in de tijd terug navigeren via de sabbat- en jubeljaren, bevestigd. Het jaartal 2340 v. Chr. is het beginjaar voor alle beschavingen die korte tijd later vanuit de vlakte van Sinear de aarde opnieuw bevolkt hebben. Het verkregen jaartal 3150 v. Chr. van de egyptologie staat hier haaks op.

  De orthodoxe egyptologie werkt wat de jaartallen van de eerste Sothis-periode betreft overigens met circa ’s. De tijdsprong van 1460 jaar vanaf het begin van het oude rijk naar het verleden toe is door geen enkele historische gebeurtenis bevestigd. Men neemt gewoon aan dat er een Sothis-periode van 1460 jaar aan voorafging. De historische datering van het Oude Rijk aan de hand van de Bijbelboeken Genesis en Exodus heb ik eerder op dit blog uitgewerkt. Zie het artikel van 09.11.2017, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1509922800&stopdatum=1510527600

   

  Alhoewel dit al eerder mijn aandacht had komen er bij het navorsen van de geschiedenis van de oudheid altijd nieuwe gegevens tevoorschijn. Zo las ik een tijd geleden de relevante gedeelten over Abraham in ‘The Legends of the Jews by Louis Ginzberg, 1909, Volume I: From the Creation to Jacob, Chapter V, his sojourn in Egypt. De achtergrond voor de legende is de geschiedenis zoals in het Bijbelboek Genesis hoofdstuk 12 gebracht.

  Genesis 12:1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! 3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. (Statenvertaling)

   

  Abram/Abraham vertrok uit Haran in zijn vijfenzeventigste levensjaar naar een land dat de HEERE God hem wijzen zou. In TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 19 heb ik op basis van de sabbatjaar en jubeljaren volgens de telling van William Whiston het jaartal november 1914/oktober 1913 v. Chr. voor zijn vijfenzeventigste levensjaar verkregen. Toen Abram in Kanaän arriveerde heerste daar honger en trok hij vandaar verder naar Egypte voor voedsel.

  Genesis 12:9 Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. 10 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land.

   

  De Bijbel geeft buiten de ouderdom van Abram bij zijn roeping geen indicatie per maand of per seizoen wanneer de gebeurtenissen zoals beschreven in Genesis 12 plaatsgevonden hebben. De Joodse overlevering volgens de ‘Seder Olam’ leert dat het jaar van de hongersnood hetzelfde jaar is wanneer Abraham uit Haran vertrok, met daaropvolgend de oorlog met Amrafel (Nimrod) de koning van Sinear, zoals beschreven in Genesis hoofdstuk 14.

  “That same year in which Abraham left Haran was the year of famine; he descended into Egypt and was there for three months, returned and settled at the grove of Mamre in Hebron: the same year he conquered the kings…” Seder Olam.

  De eerder vermelde legende gecompileerd door Louis Ginzberg geeft eveneens drie maanden op als totaal voor het verblijf in Egypte maar voegt er aan toe dat het vertrek uit Egypte gelijk viel met de nacht van de vijftiende nisan toen de Israëlieten 430 jaar later Egypte zouden verlaten, de exodus in het jaar 1483 v. Chr.

  “Pharaoh, and his nobles, and his servants, the very walls of his house and his bed were afflicted with leprosy, and he could not indulge his carnal desires. This night in which Pharaoh and his court suffered their well-deserved punishment was the night of the fifteenth of Nisan, the same night wherein God visited the Egyptians in a later time in order to redeem Israel, the descendants of Sarah. Horrified by the plague sent upon him, Pharaoh inquired how he could rid himself thereof. He applied to the priests, from whom he found out the true cause of his affliction, which was corroborated by Sarah. He then sent for Abraham and returned his wife to him, pure and untouched, and excused himself for what had happened, saying that he had had the intention of connecting himself in marriage with him, whom he had thought to be the brother of Sarah. He bestowed rich gifts upon the husband and the wife, and they departed for Canaan, after a three months' sojourn in Egypt.

  (The Legends of the Jews by Louis Ginzberg, 1909, Volume I: From the Creation to Jacob, Chapter V, his sojourn in Egypt).

   

   

  © Robert De Telder

  Bij het hanteren van de Joodse legendes pas ik de gouden leidregel van Paulus de apostel der heidenen, toe.

  1 Thessalonicenzen 5:21 “Beproeft alle dingen; behoudt het goede”.

  Beproeft of toets alles en behoudt het goede is van tel wanneer we de Joodse legendes doornemen en trachten werkelijkheid van fantasie te scheiden. Wat chronologie betreft meen ik dat er geen tegenstrijdigheid met de Bijbel is maar eerder een aanvulling tot het chronologisch invullen van de gebeurtenissen op de tijdsbalk. Wanneer het vertrek van Abram uit Egypte op 15 nisan (maart/april) plaatsvond, dan brengt een eenvoudige rekensom ons drie maanden eerder naar de elfde maand van de Joodse kalender of midden januari voor de aankomst van Abram in Egypte.

  De belofte van de HEERE God aan Abram zoals beschreven in Genesis hoofdstuk 15:1-21 zit vijftig dagen na zijn vertrek uit Egypte op de tijdsbalk verankerd met Sjavoeot of Pinksteren van het jaar 1913 v. Chr. exact 430 jaar op de dag af voor het geven van de Tien Woorden aan Mozes (Galaten 3:17) in 1483 v. Chr.

  De Joodse legende zoals door Louis Ginzberg gecompileerd verhaalt nog een interessante gebeurtenis die een mogelijke aanwijzing is dat ons herschikken van de eerste farao ’s op der tijdsbalk bevestigd:

  (Legends of the Jews by Louis Ginzberg, 1909, Volume I: From the Creation to Jacob, Chapter V, the first pharaoh)

  The Egyptian ruler, whose meeting with Abraham had proved so untoward an event, was the first to bear the name Pharaoh. The succeeding kings were named thus after him. The origin of the name is connected with the life and adventures of Rakyon, Have-naught, a man wise, handsome, and poor, who lived in the land of Shinar. Finding himself unable to support himself in Shinar, he resolved to depart for Egypt, where he expected to display his wisdom before the king, Ashwerosh, the son of 'Anam.

   

   

  Hal der Voorvaderen, Tempel van Seti I te Abydos, Egypte.

  Seti I met zoon en troonopvolger Ramses II in aanbidding voor hun voorvaderen afgebeeld (Zie TIJD en TIJDEN, 2015, blz. 366-370). De eerste farao was Menes alias Menna en de tweede: Athothis alias Teta.

   

  De naam van de farao die de vrouw van Abram Sara in zijn harem opnam wordt in de legende Asjwerosj, de zoon van 'Anam genoemd. Dit zijn Hebreeuwse namen die ik niet onmiddellijk met de Griekse namen van farao ’s van Manetho noch met de hiërogliefennamen van de bewaard gebleven monumenten kan identificeren. Ook interessant is dat de legende vermeld dat de heerser die Abram in Egypte verwelkomde de eerste koning geweest zou zijn die de titel farao kreeg? Ook dit is echter moeilijk te verifiëren aangezien de titel farao wat ‘man van het grote huis’ betekent, pas in het Nieuwe Rijk gangbaar werd. Wat de legende wel naar mijn mening duidelijk maakt is dat we met de farao ten tijde van Abram aan het prille begin van de Egyptische beschaving zitten. Volgens mijn herschikking van de Egyptische farao ’s op de tijdsbalk is de farao ten tijde van Abram de tweede farao in Manetho ’s lijst: Athothis. Zijn Egyptische hiërogliefennaam was TETA, zoals we het heden nog kunnen nalezen op de muur van de tempel van Seti I te Abydos in Egypte.

   

  Wordt vervolgd….

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

   

   

  Dertig Jubeljaren, 2018, zie link: https://www.bol.com/nl/p/dertig-jubeljaren/9200000101929798/?suggestionType=searchhistory&bltgh=jLyCAgDUe71UKHV4eLlBLQ.1.7.ProductImage&fbclid=IwAR1FW-GC4SRsGCLFOa0BP_MG9IXEYx3Uo2Ugz3s6x74aPfO0kexdKcN4hqU

  Kronieken van de koningen van Israël, 2017, zie link: https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-de-koningen-van-israel/9200000086650052/?suggestionType=searchhistory

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

  Dit boek kan inmiddels volledig online gelezen worden op de volgende link: https://jezusleeft.weebly.com/exodus.html

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

  Genesis versus Egyptologie, 2009, dit boek is uitverkocht maar kan online gelezen worden op de hierna volgende link: http://jezusleeft.weebly.com/genesis-versus-egyptologie.html

  Apocalyps, 2009, (dit boek is uitverkocht maar op een PDF-document gratis op eenvoudig verzoek per email bij de auteur verkrijgbaar)


  07-01-2019 om 08:32 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!