Mijn favorieten
 • FOTO's
 • VANDAAG
 • .
  Foto
  Zoeken in blog

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek
 • De laatste dag van herfst vaarwel
 • Prettige Donderdag lieve vriendin
 • mevr
 • Fijne nieuwe week gewenst vriendin
 • Aangename Zondag vriendin

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Archief per maand
 • 06-2020
 • 04-2020
 • 04-2019
 • 03-2018
 • 12-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 12-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 01-2011
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 01-2008
  Over mijzelf
  Ik ben André
  Ik ben een man en woon in Aalst (België) en mijn beroep is .
  Ik ben geboren op 27/09/1949 en ben nu dus 71 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Natuur Bretagne Saint-Malo Festival de Cornouaille Joan Baez KleinKunst.
  BIOLOGISCH-DYNAMISCH-ECOLOGISCH TUINIEREN met een knipoog naar de MAAN en Maria THUN
  .
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  15-11-2012 Maria THUN EN
  Malcolm Gardner's Summary
  PLANTING by the STARS PLANTEN met de STERREN
  Teresa Coughlin explains the principles of bio-dynamic growing. Teresa Coughlin verklaart de principes van de biologisch-dynamische teelt.
              The great thing about gardening is that you get a chance every year to start with a clean slate. Het mooie van tuinieren is dat je een kans per jaar om te beginnen met een schone lei te krijgen. Your next gardening year will be different. Uw volgende tuinieren jaar zal anders zijn. You'll hoe the weeds earlier so they don't smother your scallions. U zult het onkruid eerder schoffelen, zodat ze niet verstikken je lente-uitjes. You'll finally get around to buying that net to keep the birds from your fruit bushes and this time, you'll try a different variety of the vegetable that never seems to do well no matter where in the garden you plant it. U zult rond eindelijk aan het kopen van dat de netto aan de vogels te houden van uw fruit struiken en deze keer, zult u proberen een andere variëteit van de groente die nooit lijkt te goed te doen, ongeacht waar in de tuin plant u het.
              So while you think about some if the changes you will make next year, why not try something really different? Dus terwijl je nadenkt over wat als de wijzigingen die u volgend jaar te maken, waarom niet proberen iets heel anders? Why not try applying some of the principles of bio-dynamic gardening and see if they work for you? Waarom probeer je niet wat van de principes van de biologisch-dynamische tuinieren en zien of ze werken voor u

  Bio-dynamic gardening Bio-dynamisch tuinieren


  Bio-dynamic gardeners, followers of the principles of Rudolf Steiner , believe that the movements of all the heavenly bodies, moon, planets and stars have an influence on the growth and development of all plants. Bio-dynamische tuinders, volgelingen van de principes van Rudolf Steiner, zijn van mening dat de bewegingen van alle hemellichamen, maan, planeten en sterren een invloed op de groei en ontwikkeling van alle planten. So the time you chose to sow, plant or even weed your plants will affect their progress. Dus de tijd die je hebt gekozen om te zaaien, planten of zelfs onkruid uw planten zullen invloed hebben op hun vooruitgang. The moon, the stars and the planets all affect the development of our plants. De maan, de sterren en de planeten hebben invloed op de ontwikkeling van onze planten.

  At first glance the idea that the stars affect our garden seems quite crazy. Op het eerste gezicht het idee dat de sterren onze tuin invloed op lijkt heel gek. But then we do know that the moon can move millions of gallons of water from one side of the ocean to the other every day. Maar we weten wel dat de maan kan miljoenen liters water te verplaatsen van de ene kant van de oceaan naar de andere elke dag. We do know also that all living things, including plants and ourselves contain water. We weten ook dat alle levende wezens, met inbegrip van planten en onszelf water bevatten. So perhaps the idea is not so far fetched? Dus misschien het idee is niet zo ver gezocht? Anyway judging by the number of horoscopes in newspapers and magazines, it seems that many people accept that the movement of heavenly bodies can affect their lives. Hoe dan ook te oordelen naar het aantal horoscopen in kranten en tijdschriften, het lijkt erop dat veel mensen accepteren dat de beweging van hemellichamen kunnen hun leven beïnvloeden. So why not on plants? Dus waarom niet op planten?

  Maria Thun Maria Thun


  Experiments were carried out in Germany in the 1950's by Maria Thun , to attempt to establish a connection between the growth of plants and the movements above us. De experimenten werden uitgevoerd in Duitsland in de jaren 1950 door Maria Thun, om te proberen een verband tussen de groei van planten en de bewegingen boven ons vast te stellen. She sowed a plot of radishes every day for an entire growing season and observed the performance of each individual sowing. Ze zaaide een perceel van radijs elke dag voor een heel groeiseizoen en observeerde de prestaties van elke individuele zaaien.

  She discovered four discernible differences in the plots. Ze ontdekte vier te onderscheiden verschillen in de percelen. Some plots produced larger roots than others. Sommige percelen geproduceerd grotere wortels dan andere. Other plots produced larger leaves. Andere percelen geproduceerd grotere bladeren. A third group produced flowers more readily than the others and the fourth group went more quickly to seed. Een derde groep geproduceerde bloemen sneller dan de anderen en de vierde groep ging sneller op zaad.

  Root days Root dag


  The plots that produces the biggest roots and therefore the greatest yields of radishes were those sown when the ascending moon was in the constellation of Virgo, Capricorn, or Taurus. De percelen die de grootste wortels en dus de grootste opbrengst van radijs produceert waren die gezaaid wanneer de opgaande maan in het sterrenbeeld Maagd, Steenbok of Stier. Later experiments confirmed that root crops, sown at these times, would produce higher yields than those sown at other times. Later experimenten bevestigd dat wortelgewassen, gezaaid in deze tijden, zou een hogere opbrengst dan die gezaaid op andere tijden te produceren. So bio-dynamic gardeners plant their carrots or onions when the moon is passing through one of these constellations. Dus bio-dynamische tuinders planten hun wortels of uien bij de maan is die door een van deze sterrenbeelden. These times are referred to as 'root days.'. Deze tijden worden aangeduid als 'root dagen. ".

  Leaf days Verlofdagen


  The sowing dates that produced the most leafy radish plants were noted and again further experiments showed that plants which are grown for their leaves, such as lettuce, spinach, or parsley, are best planted on 'leaf days.' De zaaitijd dat de meest groene radijs planten die werden genoteerd en weer verder experimenten toonden aan dat planten die worden geteeld voor hun bladeren, zoals sla, spinazie, of peterselie, het best geplant op 'blad dagen.' That is when the ascending moon is in Scorpio, Cancer, or Pisces. Dat is wanneer de opgaande maan in Schorpioen, Kreeft of Vissen.

  Flower and fruit Bloemen en fruit


  The auspicious time for flowering plants is on 'flower days' when the ascending moon is in, Libra, Gemini or Aquarius. De gunstige tijd voor bloeiende planten is op 'bloem dagen wanneer de opgaande maan in, Weegschaal, Tweelingen of Waterman. And for plants that are grown for their seed or fruit such as beans, tomatoes or courgettes, the best yields will be had by planting on 'fruit days' when the ascending moon is in Leo, Sagittarius or Aries. En voor de planten die worden gekweekt voor hun zaden of vruchten zoals bonen, tomaten of courgettes, de beste rendementen worden gehouden door het planten van op 'fruit dag' wanneer de opgaande maan staat in Leeuw, Boogschutter of Ram.

  By now, many readers have probably put these ideas into the 'interesting, but far too much trouble' category. Inmiddels hebben veel lezers waarschijnlijk deze ideeën in het 'interessant, maar veel te veel moeite' categorie. And they may be forgiven for wondering if they are being asked to spend all their precious gardening time gazing at the sky before they can venture out to sow their new packet of seeds? En ze kunnen vergeven worden voor me af of ze worden gevraagd om al hun kostbare tijd besteden aan tuinieren staren naar de hemel voordat ze kunnen op uit gaan om hun nieuwe pakket van zaden te zaaien? But just as you don't have to be an astronomer to read your stars in the newspaper, neither do you have to be one to plant by them. Maar net zoals je niet hoeft te astronoom om je sterren te lezen in de krant te zijn, ook niet je moet een tot planten door hen.

  Bio-dynamic calendar Bio-dynamische kalender


  Maria Thun publishes a calendar every year for interested gardeners and farmers. Maria Thun publiceert een kalender elk jaar voor geïnteresseerde tuinders en boeren. In it are marked all the suitable days for planting and sowing for the year. Hierin zijn aangegeven alle geschikte dagen voor het planten en zaaien van het jaar. Few bio-dynamic gardeners bother themselves with the complexities of the cosmos, they merely organise their sowing and planting times around the calendar. Er zijn maar weinig bio-dynamische tuinders zelf moeite met de complexiteit van de kosmos, ze alleen maar de organisatie van hun zaaien en planten keer rond de kalender.

  Another interesting aspect of bio-dynamic theory is that crops harvested on favourable days will keep better than when picked at other times. Een ander interessant aspect van bio-dynamische theorie is dat gewassen geoogst onder gunstige dag houdt beter dan wanneer geplukt op andere momenten. Thus, lettuce cut on a leaf day will stay fresher for longer than heads picked at other times. Zo zal sla gesneden op een blad dag frisser blijven langer dan koppen afgehaald op andere momenten. Equally gardeners who store their carrots over the winter are advised to harvest them on root days. Ook tuinders die hun wortels op te slaan in de winter wordt geadviseerd om ze te oogsten op de wortel dagen.

  Fresh flowers Verse bloemen


  We have all had the experience that some flowers seem to wilt quicker than others when cut. We hebben allemaal de ervaring dat sommige bloemen lijken te verwelken sneller dan anderen wanneer snijden. According to bio-dynamic gardeners, flowers cut on flower days will keep their freshness much longer than those cut at other times. Volgens de bio-dynamische tuinders, zal snijbloemen op bloem dagen houden hun versheid veel langer dan de cut op andere momenten. This is a theory you could very easily test for yourself. Dit is een theorie kun je heel eenvoudig testen voor jezelf.

  Perhaps the best thing about following the bio-dynamic calender is the fact that there are several days every month when the positions of the stars and planets are unsuitable for any kind of work in the garden. Misschien wel het beste ding over het volgen van de bio-dynamische kalender is het feit dat er meerdere dagen per maand waarin de posities van de sterren en planeten zijn ongeschikt voor elke vorm van werk in de tuin. So on these days you can take it easy without feeling even the tiniest bit guilty about all the things yet to be done in your garden. Dus op deze dagen kunt u het rustig aan, zonder het gevoel zelfs het kleinste beetje schuldig over alle dingen die nog gedaan moet worden in uw tuin.
  from BDNOW! van BDNOW! 22/01/2000 and with Malcolm's permission 22/01/2000 en met toestemming Malcolm's

  Malcolm Gardner's reply to Allan Bailett's question Malcolm Gardner's antwoord op de vraag van Allan Bailett's
  "....AND how do you feel about Thun's calendar work?" ".... En hoe je je voelt over kalenderitems van Thun werk?"

  Dear Allan, Beste Allan,

  That's a good question, but I don't want to say how I feel about her "calendar work" without presenting at least a rough overview of the facts. Dat is een goede vraag, maar ik wil niet zeggen hoe ik me voel over haar "agenda-werk" zonder die ten minste een globaal overzicht van de feiten. That way you can also draw your own conclusions. Op die manier kunt u ook trek uw eigen conclusies. For clarity, before reviewing the experimental work, I will first spell out Thun's "sidereal trigon theory," which is the basis for the recommendations in her calendar ("Working with the Stars"). Voor de duidelijkheid, voordat de herziening van het experimentele werk, zal ik eerst duidelijk maken Thun "siderische Trigon theorie ', dat is de basis voor de aanbevelingen in haar kalender (" Werken met de sterren ").

  1) THUN'S SIDEREAL TRIGON THEORY 1) SIDERISCHE TRIGON Thun THEORIE

  Thun's theory basically has three parts: Thun's theorie heeft in principe drie delen:

  a) Plants (ie, higher plants) consist of four main organs, each of which is related to one of the four classical elements: a) Planten (bijvoorbeeld, hogere planten) bestaan ​​uit vier organen, die elk verbonden met een van de vier klassieke elementen:

  Fruit & Seed = Fire (or Warmth) Fruit & Seed = Fire (of warmte)
  Flower = Air (or Light) Flower = Air (of Light)
  Leaf = Water Leaf = Water
  Root = Earth Root = Aarde

  b) The circle of 12 sidereal constellations of the zodiac consists of four overlapping "trigons" (roughly equilateral triangles), each of which is related to one of the four elements (which in turn is related to the four plant organs): b) De cirkel 12 siderische constellaties van de dierenriem bestaat uit vier overlappende "trigons" (ongeveer een gelijkzijdige driehoek), elk verbonden met een van de vier elementen (die op zijn beurt verbonden met de vier plantenorganen):

  Ram, Lion, Archer = Fire/Warmth trigon = Fruit/Seed trigon Ram, Leeuw, Archer = Fire / Warmte Trigon = Fruit / Seed Trigon
  Twins, Scales, Waterman = Air/Light trigon = Flower trigon Twins, Weegschalen, Waterman = Air / Light Trigon = Flower Trigon
  Crab, Scorpion, Fishes = Water trigon = Leaf trigon Krab, Scorpion, Vissen = Water Trigon = Leaf Trigon
  Bull, Virgin, Goat = Earth trigon = Root trigon Stier, Maagd, Geit = Aarde Trigon = Root Trigon

  c) The four sidereal trigons "engender favourable conditions" for the development of the corresponding plant organs "as the Moon passes in front of the particular constellation, that is, if cultivation, sowing and planting are carried out at the corresponding period" ("Work on the Land and the Constellations," East Grinstead 1990, p. 11). c) De vier siderische trigons "veroorzaken gunstige" voor de ontwikkeling van de overeenkomstige plantenorganen "als de maan voor de specifieke constellatie, dat wil zeggen als teelt, zaaien en planten worden uitgevoerd in dezelfde periode" (" werk op het land en de sterrenbeelden, "East Grinstead 1990, p. 11). Thus, according to Thun, if these things are done when the Moon is in a particular trigon, one may expect better development of the corresponding plant organ, and poorer development of the other, non-corresponding organs. Zo is volgens Thun, als deze dingen worden gedaan wanneer de Maan zich in een bepaalde Trigon, kan men verwachten dat een betere ontwikkeling van de bijbehorende fabriek orgel, en slechtere ontwikkeling van de andere, niet-corresponderende organen.

  More specifically, Thun defines the 12 sidereal constellations in accordance with the annual astronomical calendar published in Dornach, Switzerland, which uses slightly different divisions than the IAU (International Astronomical Union). Meer in het bijzonder, Thun definieert de 12 siderische sterrenbeelden in overeenstemming met de jaarlijkse astronomische kalender gepubliceerd in Dornach, Zwitserland, waar een iets andere afdelingen gebruikt dan de IAU (Internationale Astronomische Unie). These 12 constellations are unequal in size and so too are the four trigons (thus, for example, the Earth/Root trigon [Bull, Virgin, Goat] is 56% larger than the Air/Flower trigon [Twins, Scales, Waterman]). Deze 12 sterrenbeelden zijn ongelijk in grootte en zo ook zijn de vier trigons (dus, bijvoorbeeld, de Aarde / Root Trigon [Bull, Virgin, Geit] is 56% groter dan de Air / Bloem Trigon [Twins, Weegschalen, Waterman]) .
  In practice, Thun indicates that there are some exceptions to the trigon-plant organ correspondences listed above. In de praktijk Thun geeft aan dat er een aantal uitzonderingen op het Trigon-plant orgel correspondenties hierboven vermeld. She says, for example, that the favorable time for sowing potatoes and onions is when the Moon is in the Earth/Root trigon, even though neither potato tubers nor onion bulbs are true roots. Ze zegt bijvoorbeeld dat de gunstige tijd voor het inzaaien van aardappelen en uien is wanneer de Maan zich in de aarde / Root Trigon, ook al is geen van beide aardappelknollen of uien waar zijn wortels. Also, she sometimes makes a distinction between fruits (corresponding to the Ram and Archer) and seeds (corresponding to the Lion). Ook maakt ze soms een onderscheid tussen fruit (die overeenkomt met de Ram en Boogschutter) en zaden (overeenkomend met de Leeuw). As far as I am aware, Thun does not discuss optimum times for growing lower (seedless) plants (not even for Equisetum, one of the biodynamic preparation plants). Voor zover ik weet, heeft Thun niet in op optimale tijden voor het kweken van lager (pitloze) planten (zelfs niet voor Equisetum, een van de biologisch-dynamische voorbereiding planten).
  Lastly, a number of other astronomical conditions are said by Thun to interfere with or override the Moon's influence. Tot slot worden een aantal andere astronomische voorwaarden gezegd door Thun te bemoeien met of van de maan invloed overschrijven. These include Moon at apogee or perigee or at its nodes, any eclipse or occultation, full Moon and new Moon, and oppositions or trines between the planets. Deze omvatten Maan op apogeum of perigeum of op de knooppunten, een eclips of verduistering, volle maan en nieuwe maan, en van de tegenstellingen of driehoeken tussen de planeten. Furthermore, if the soil is poor (less than 2% humus), the compost not mature, the seedbed not tilled deeply enough, or irrigation used, these may also, according to Thun, interfere with the manifestation of the correspondences listed above. Bovendien, als de grond slecht is (minder dan 2% humus), de compost niet volwassen, de niet bewerkte zaaibed diep genoeg, of irrigatie wordt gebruikt, kunnen deze ook op basis van Thun, interfereren met de manifestatie van de overeenkomsten zoals hierboven aangegeven.

  2) EXPERIMENTAL RESEARCH 2) Experimental Research

  2a) Maria Thun's Research 2 bis) Maria Thun voor Onderzoek van

  In 1952, Maria Thun noticed variations in the form of radishes sown over a 10-day period in similarly prepared soil. In 1952, Maria Thun merkte variaties in de vorm van een radijs gezaaid over een 10-daagse periode op soortgelijke wijze bereid bodem. She was intrigued by this and began doing various experiments to try to figure out the cause of this variation. Ze was geïntrigeerd door dit en begon het doen verschillende experimenten te proberen te achterhalen van de oorzaak van deze variatie. In the next years she came up with the idea that the position of the Moon in the zodiac was important and that the different sowings of radishes could be divided into four different "types," a root, leaf, flower, and fruit/seed type. In de komende jaren kwam ze met het idee dat de positie van de Maan in de dierenriem belangrijk was en dat de verschillende inzaai van radijs kunnen worden onderverdeeld in vier verschillende "soorten", een wortel, blad, bloem en fruit / zaad soort . However, it was not until she heard a lecture by Guenther Wachsmuth around 1957, that she hit on the idea of "elemental trigons" within the zodiac. Het was echter pas hoorde ze een lezing van Guenther Wachsmuth rond 1957, dat zij op het idee van "elementaire trigons" in de dierenriem. She then expanded her research to include other annual crops and in 1963 published a general report of her morphological observations and her trigon theory ("Nine Years' Observations of Cosmic Influences on Annuals," Working with the Stars 1986). Daarna breidde haar onderzoek naar andere eenjarige gewassen op te nemen en in 1963 publiceerde een algemeen verslag van haar morfologische waarnemingen en haar Trigon theorie ("Negenjarige Opmerkingen van Kosmische Invloeden op Eenjarigen," Werken met de Sterren 1986). Around 1963 she also began publishing her annual sowing calendar and began doing her first quantitative experiments, measuring potato yields. Rond 1963 begon ze ook het publiceren van haar jaarlijkse zaaien kalender en begon met het doen van haar eerste kwantitatieve experimenten, meten aardappeloogsten. In 1966 she began publishing her results with the help of Hans Heinze and over the next years published more than a dozen experiments, on several crop species, all of which seemed to exactly confirm her theory. In 1966 begon ze het publiceren van haar resultaten met de hulp van Hans Heinze en in de komende jaren publiceerde meer dan een dozijn experimenten, op verschillende soorten gewassen, die allemaal leken precies te bevestigen haar theorie. In the late 1960's other researchers became interested in her spectacular results, but they also recognized that her experiments, and Heinze's statistical methods, contained a number of problems, which they tried to correct in their own research. In de late jaren 1960 andere onderzoekers geïnteresseerd raakte in haar spectaculaire resultaten, maar ze ook erkend dat haar experimenten en statistische methoden Heinze's, een aantal problemen, die zij probeerde te corrigeren in hun eigen onderzoek bevatte. Some of these problems were: lack of true replication (sowings on different days are not true replicates if the differences in weather are not taken into account); usually measuring only one parameter (usually weight) of one organ; often not reporting the exact date and time when the sowings took place; and not considering alternative explanations for the observed phenomena. Sommige van deze problemen waren: gebrek aan ware replicatie (inzaai op verschillende dagen zijn geen echte replica als de verschillen in het weer zijn niet meegerekend), meestal met afmetingen van slechts een parameter (meestal gewicht) van een orgaan, vaak niet de rapportage van de exacte datum en het tijdstip waarop de inzaai heeft plaatsgevonden, en niet overweegt alternatieve verklaringen voor de waargenomen verschijnselen. In addition, although Heinze mentions subjective influences as a possible factor in the success or lack of success in these experiments (Lebendige Erde 1983(1)), he and Thun do not report any effort to control for this in their own experiments by "blinding" the experimenters and technicians (eg, not informing everyone which row is which). Bovendien, hoewel Heinze noemt subjectieve invloeden als een mogelijke factor in het succes of het gebrek aan succes in deze experimenten (Lebendige Erde 1983 (1)), hebben hij en Thun geen melding van poging om voor deze in hun eigen experimenten te beheersen door "blinderen "de onderzoekers en technici (bijvoorbeeld het niet informeren van iedereen die rij is welke). The reports of Thun's ongoing experiments that appear every year in her sowing calendar, along with the pretty pictures of the experimental gardens, etc., are impressive to casual readers but are far too sketchy to be scientifically meaningful. De rapporten van de lopende experimenten van Thun, dat elk jaar verschijnen in haar zaaien kalender, samen met de mooie foto's van de proeftuinen, enz., zijn indrukwekkend voor occasionele lezers, maar zijn veel te summier te zijn wetenschappelijk zinvol.

  2b) Other Researchers 2b) Andere onderzoekers

  I am aware of about 80 experiments undertaken by other people to test Frau Thun's sidereal trigon theory. Ik ben me bewust van ongeveer 80 experimenten die door andere mensen te siderische Trigon Frau Thun theorie te testen. Many of these experiments have not been published (only mentioned in passing), some have been published but not very completely, and the remainder (about 30) have been published in full. Veel van deze experimenten niet gepubliceerd (enkel terloops), wat is gepubliceerd, maar niet zo volledig en de rest (30) zijn gepubliceerd. All but three of these experiments were done in Europe and most Alle, maar drie van deze experimenten werden gedaan in Europa en de meeste
  of those that were published are in German. van degenen die werden gepubliceerd zijn in het Duits. The quality of the methodology of these experiments is very uneven, but I have tried to be comprehensive and use the researchers' *own* interpretations to score the results as either + or - (positive or negative for the theory) or ? De kwaliteit van de methodologie van deze experimenten is zeer ongelijk, maar ik heb geprobeerd volledig te zijn en de onderzoekers gebruik maken van '* eigen * interpretaties van de resultaten als + of scoren - (positief of negatief voor de theorie) of? (unclear). (Onduidelijk). (Where I do not have details on the year of the experiment, I have substituted the year of the report or publication in square brackets.) (Waar ik niet meer informatie over het jaar van het experiment te hebben, heb ik vervangen door het jaar van het rapport of publicatie in vierkante haakjes.)

  # of exps / result / researcher / year / (test plants) / [publication] # Van EXPS / resultaat / onderzoeker / jaar / (test planten) / [publicatie]

  1 + Schwarz 1968 (potatoes) [Lebendige Erde 1969(?)] 1 + Schwarz 1968 (aardappelen) [Lebendige Erde 1969 (?)]
  6 - Boguslawski & Debruck 1968-69 (barley, potatoes) [unpublished] 6 - Boguslawski & Debruck 1968-1969 (gerst, aardappelen) [niet gepubliceerd]
  2? 2? - Koepf 1970's (weeds) [unpublished] - Koepf jaren 1970 (onkruid) [niet gepubliceerd]
  3 + Wildfeuer 1970 (carrots, beets, calendula) [unpublished] 3 + Wildfeuer 1970 (wortelen, bieten, calendula) [niet gepubliceerd]
  1 + Abele 1970 (barley) [dissertation (Giessen)] 1 + Abele 1970 (gerst) [proefschrift (Giessen)]
  1 + Abele 1971 (oats) [dissertation (Giessen)] 1 + Abele 1971 (haver) [proefschrift (Giessen)]
  1 - Bockemuehl 1971 (groundsel) [unpublished] 1 - Bockemuehl 1971 (kruiskruid) [niet gepubliceerd]
  1 + Abele 1972 (carrots) [dissertation (Giessen)] 1 + Abele 1972 (wortelen) [proefschrift (Giessen)]
  2 - Graf 1973-74 (potatoes) [dissertation (Zuerich)] 2 - Graf 1973-1974 (aardappelen) [proefschrift (Zuerich)]
  1 + Abele 1974 (radishes) [Leb. 1 + Abele 1974 (radijs) [Leb. Erde 1975(6)] Erde 1975 (6)]
  1/1 +/- Graf 1975 (radishes) [dissertation (Zuerich)] 1/1 + / - Graf 1975 (radijsjes) [proefschrift (Zuerich)]
  1 ? 1? Kollerstrom/Muntz 1975 (beans) [Star & Furrow #63] Kollerstrom / Muntz 1975 (bonen) [Star & De Voor # 63]
  1 + Kollerstrom/Muntz 1976 (potatoes) [Biodynamics #185] 1 + Kollerstrom / Muntz 1976 (aardappelen) [Biodynamics # 185]
  1/1 ?/- Kollerstrom/Bishop 1976-77 (lettuce) [Mercury Star Journal 4(1)] 1/1 / - Kollerstrom / Bishop 1976-1977 (sla) [Mercury Star Journal 4 (1)]
  10 - Abele 1977-79 (10 weed species) [unpublished] 10 - Abele 1977-1979 (10 onkruidsoorten) [niet gepubliceerd]
  8 - Spiess 1977-85 (rye) [dissertation (Kassel)] 8 - Spiess 1977-1985 (rogge) [proefschrift (Kassel)]
  4 - Spiess 1978-81 (carrots) [dissertation (Kassel)] 4 - Spiess 1978-1981 (wortelen) [proefschrift (Kassel)]
  1 - Kollerstrom/Bishop 1978 (radishes) [Science Forum #2] 1 - Kollerstrom / Bisschop 1978 (radijsjes) [Science Forum # 2]
  5/1 -/+ Luecke 1979-81 (oats, potatoes) [dissertation (Giessen)] 5/1 - / + Luecke 1979-1981 (haver, aardappelen) [proefschrift (Giessen)]
  3 - Spiess 1979-80, 1982 (radishes) [dissertation (Kassel)] 3 - Spiess 1979-80, 1982 (radijs) [proefschrift (Kassel)]
  4 - Spiess 1979, 1982-84 (beans) [dissertation (Kassel)] 4 - Spiess 1979, 1982-1984 (bonen) [proefschrift (Kassel)]
  3 - Spiess 1980-81, 1983 (potatoes) [dissertation (Kassel)] 3 - Spiess 1980-1981, 1983 (aardappelen) [proefschrift (Kassel)]
  2 ? 2? Kollerstrom/Temple 1982 (radishes, lettuce) [unpublished] Kollerstrom / Temple 1982 (radijs, sla) [niet gepubliceerd]
  6 + Lust [1984] (6 vegetables) [Leb. 6 + Lust [1984] (6 groenten) [Leb. Erde 1984(6)] Erde 1984 (6)]
  1? 1? - Baker [1984] (drop-picture method) [unpublished] - Baker [1984] (drop-foto-methode) [niet gepubliceerd]
  4 - Danek-Jezik [1987] (root & leaf crops) [Austrian academic journal] 4 - Danek-Jezik [1987] (root & bladgewassen) [Oostenrijkse wetenschappelijk tijdschrift]
  1? 1? - Soltysiak [1989] (unknown) [unpublished] - Soltysiak [1989] (onbekend) [niet gepubliceerd]
  1 - Goldstein 1997 (carrots) [unpublished] 1 - Goldstein 1997 (wortelen) [niet gepubliceerd]
  2 ? 2? Adams 1998-99 (garlic) [unpublished] Adams 1998-1999 (knoflook) [niet gepubliceerd]
  __ __
  81 total experiments 81 in totaal experimenten

  58 - (negative) 58 - (negatief)
  17 + (positive) 17 + (positief)
  6 ? 6? (unclear) (Onduidelijk)

  Hartmut Spiess' work is by far the most extensive and most scientifically rigorous. Hartmut Spiess 'werk is veruit de meest uitgebreide en meest wetenschappelijk streng. It was published in German in 1994 in two volumes, totalling more than 550 pages ("Chronobiologische Untersuchungen mit besonderer Berucksichtigung lunarer Rhythmen im biologisch-dynamischen Pflanzenbau"). Het werd gepubliceerd in het Duits in 1994 in twee delen, in totaal meer dan 550 pagina's ("Chronobiologische Untersuchungen mit besonderer Berucksichtigung lunarer Rhythmen im biologisch-dynamischen Pflanzenbau"). However, some of his work (on rye and radishes) *is* in English: Biological Agriculture and Horticulture, vol. Echter, sommige van zijn werk (op rogge en radijs) * is * in het Engels: Biologische land-en tuinbouw, vol. 7 (1990), pp. 165-189. 7 (1990), blz. 165-189. Spiess designed his experiments with Frau Thun's cooperation and had expected to be able to confirm her theory in a couple of years; when this did not occur, he extended his experimentation for six more years but still could not confirm it. Spiess zijn experimenten ontwikkeld met medewerking van Frau van Thun en had verwacht dat ze in staat om haar theorie te bevestigen in een paar jaar, wanneer dit niet heeft plaatsgevonden, breidde hij zijn experimenten voor zes jaar, maar kon nog steeds niet bevestigen. He found some evidence of a sidereal lunar rhythm, but not of a *trigonal* sidereal rhythm, and even the sidereal rhythm could be better explained by the simultaneously present synodic (full/new) and tropical (high/low) rhythms. Hij vond enig bewijs van een siderische maan ritme, maar niet van een * trigonale * siderische ritme, en zelfs de siderische ritme beter kan worden verklaard door het gelijktijdig aanwezig zijn synodische (vol / nieuw) en tropische (hoog / laag) ritmes. Moreover, contrary to Thun's recommendations, he found no detrimental effects at lunar perigee, at the lunar nodes, or during planetary occultations. Bovendien, in tegenstelling tot de aanbevelingen van Thun, vond hij geen nadelige effecten op de maan perigeum, op de Maansknopen, of tijdens de planetaire occultaties.
  In addition, Spiess also reexamined the data from some earlier experiments and found, for example, that Abele's apparent success with barley, oats, and carrots rested on incomplete reporting. Daarnaast is ook Spiess de gegevens opnieuw onderzocht van een aantal eerdere experimenten en gevonden, bijvoorbeeld dat schijnbare succes Abele met gerst, haver en wortelen rustte op een onvolledige rapportage. Although the yields of barley and oats were highest when sown in the Fire/Fruit trigon, and carrots were highest in the Earth/Root trigon, the *straw* of the barley and oats, and the *leaves* of the carrots, were *not* highest during the Water/Leaf trigon. Hoewel de opbrengst van gerst en haver waren het hoogst bij gezaaid in het Vuur / Fruit Trigon, en wortelen waren het hoogst in de aarde / Root Trigon, de * stro * van de gerst en haver, en zijn de bladeren van de wortels, waren * niet * het hoogst gedurende het Water / Leaf Trigon. Similarly, in Abele's 1974 radish experiment, the yield of roots and leaves were *both* highest in the Earth/Root trigon. Ook in Abele in 1974 radijs experiment, de opbrengst van wortels en bladeren werden * beide * hoogste in de aarde / Root Trigon. With Graf's radish experiments and Luecke's potato experiment, Spiess points out that their highest yields coincided with the period just before full Moon (which is the time that Steiner recommends for sowing, and which Lili Kolisko and other researchers have found to be very effective). Met radijs Graf van experimenten en Luecke de aardappel experiment, Spiess wijst erop dat de hoogste opbrengst viel samen met de periode net voor volle maan (dat is de tijd dat Steiner beveelt voor het zaaien, en die Lili Kolisko en andere onderzoekers hebben ontdekt dat ze zeer effectief).
  Spiess' final work goes far beyond merely being a test of Thun's theory; it also demonstrates several consistent patterns of lunar influence (besides the full Moon) that may be of great practical significance. Laatste werk Spiess 'gaat veel verder dan alleen maar dat een test van de theorie van Thun, het toont ook aan een aantal consistente patronen van de maan invloed heeft (naast de volle maan) die mogelijk van grote praktische betekenis. I hope these will soon be published in English. Ik hoop dat deze zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Engels. In short, Spiess found clear lunar effects, but not of the kind that Frau Thun postulates. Kortom, Spiess gevonden duidelijke maan effecten, maar niet van het soort dat Frau Thun postulaten.

  Recently, Kollerstrom and Staudenmeier have published an article entitled "Maria Thun's Trigons: What Have Other Investigators Found?" Onlangs hebben Kollerstrom en Staudenmeier publiceerde een artikel getiteld "Maria Thun Trigons: What Have andere onderzoekers gevonden" (in the New Zealand BD journal "Harvests", vol. 52/1, Winter 1999). (In de Nieuw-Zeelandse BD tijdschrift "oogst", vol. 52/1, Winter 1999). In this article they focus exclusively on the six most impressive "positive" experiments listed above. In dit artikel richten zij zich uitsluitend op de zes meest indrukwekkende "positieve" experimenten hierboven vermeld. They disregard four of Kollerstrom's own experiments (which I have therefore labelled "unclear") as well as the negative results reported by the other two researchers whose positive results they cite. Ze negeren vier van eigen experimenten Kollerstrom's (die daarom heb ik het label "onduidelijk") en de negatieve resultaten gemeld door de andere twee onderzoekers, waarvan de positieve resultaten die zij aanhalen. In an amazing display of chutzpah, Kollerstrom and Staudenmeier conclude their article with the statement that Thun's theory is now supported by "a considerable and growing body of evidence." In een geweldig scherm van chutzpah, Kollerstrom en Staudenmeier besluiten hun artikel met de stelling dat Thun theorie nu wordt ondersteund door "een aanzienlijk en groeiend lichaam van bewijsmateriaal."
  Interestingly, the soil for the Kollerstrom/Muntz potato experiment that Kollerstrom and Staudenmeier cite, has been described elsewhere by Kollerstrom as "poor quality soil, which had not been treated with anything" ("Star & Furrow" #63, p. 19). Interessant is dat de bodem voor de Kollerstrom / Muntz aardappel experiment dat Kollerstrom en Staudenmeier te noemen, zijn elders beschreven door Kollerstrom als "slechte kwaliteit bodem, die niet waren behandeld met iets" ("Star & De Voor" # 63, p. 19) . Frau Thun has specifically attributed other people's failure to replicate her work to their use of non-biodynamic soils low in organic matter. Frau Thun is speciaal toegeschreven andere mensen er niet in slaagt om haar werk te repliceren naar hun gebruik van niet-biologisch-dynamische bodems een laag gehalte aan organische stof. (Spiess remarks, however, that optimal growing conditions may not be appropriate for demonstrating lunar (Spiess opmerkingen, kan echter die optimale groeiomstandigheden niet geschikt zijn voor het aantonen van de maan
  effects on yield because the plants are already growing at their best.) effecten op de opbrengst, omdat de planten al groeien op hun best.)
  It should be noted in passing that Kollerstrom, while defending Thun's basic theory, has also argued (eg, Science Forum #2) that Thun's theory would better fit at least his own experimental results when he uses the Babylonian equal division sidereal zodiac (revived by Powell and Treadgold), instead of the unequal division sidereal zodiac from Dornach Opgemerkt dient te worden in het voorbijgaan dat Kollerstrom, terwijl de verdediging van fundamentele theorie van Thun, ook heeft betoogd (bijv. Science Forum # 2) dat Thun theorie beter zouden op zijn minst zijn eigen experimentele resultaten passen wanneer hij gebruik maakt van de Babylonische gelijke verdeling siderische dierenriem (nieuw leven ingeblazen door Powell en Treadgold), in plaats van de ongelijke verdeling siderische zodiac van Dornach
  that Thun currently uses. dat Thun gebruikt momenteel.

  In sum, it is certainly true that just because other researchers have had difficulty confirming Frau Thun's theory, does not necessarily mean that her theory is wrong. Kortom, het is zeker waar dat alleen maar omdat andere onderzoekers hebben moeite gehad te bevestigen Frau Thun's theorie, niet noodzakelijk betekent dat haar theorie fout is. It is equally true, however, that if her consistently positive results are possible only in her location, or only when she does the experiment, then, from a practical standpoint, her work may be marvellous, but it is *irrelevant* for the rest of the world. Het is ook juist, echter, dat als haar consistent positieve resultaten zijn alleen mogelijk in haar plaats, of alleen als ze het experiment is, dan, vanuit een praktisch oogpunt, kan haar werk zijn prachtig, maar het is * niet relevant * voor de rest van de wereld.

  3) THUN'S CALENDAR AND STEINER'S BIODYNAMICS 3) Thun KALENDER EN Steiner Biodynamics

  As mentioned above, a crucial part of Thun's sidereal trigon theory, and hence her calendar, came from Guenther Wachsmuth (1893-1963), who was the leader of the Natural Science Section of the Goetheanum in Dornach and who also attended Steiner's Agriculture Course in 1924. Zoals hierboven vermeld, een cruciaal onderdeel van siderische Trigon theorie van Thun, en dus ook haar agenda, kwam uit Guenther Wachsmuth (1893-1963), die de leider was van de Natuurwetenschappen Sectie van het Goetheanum in Dornach en die ook aanwezig Steiner Landbouw Cursus in 1924. Wachsmuth, however, does not exactly say that this trigon theory came from Rudolf Steiner. Wachsmuth echter niet precies zeggen dat dit Trigon theorie kwam van Rudolf Steiner. What he says in his astrological book, "Kosmische Aspekte von Geburt und Tod" [Cosmic Aspects of Birth and Death] (Dornach 1956), is that the trigonal correspondences between the four elements and the twelve parts of the zodiac rests on an "ancient tradition," which he then goes on to suggest Steiner had confirmed out of his own spiritual research. Wat hij zegt in zijn astrologische boek, "Kosmische Aspekte von Geburt und Tod" [Kosmische aspecten van geboorte en dood] (Dornach 1956), is dat de trigonale overeenkomsten tussen de vier elementen en de twaalf delen van de dierenriem is gebaseerd op een "oude traditie ", die hij vervolgens gaat verder met te stellen Steiner had bevestigd uit zijn eigen spirituele onderzoek. What seems more likely, however, is that Wachsmuth merely *inferred* such a confirmation, because nowhere in Steiner's own writings is there any hint of such a trigonal pattern in the structure of the zodiac. Wat lijkt meer waarschijnlijk, echter, is dat alleen maar Wachsmuth * afgeleid * een dergelijke bevestiging, want nergens in eigen geschriften Steiner is er een hint van een dergelijke trigonale patroon in de structuur van de dierenriem. Similarly, no one has been able to trace this pattern back to any truly ancient astrological tradition, but only to writings from the Middle Ages, a time when direct perception of the subtle worlds had largely been lost and instead been replaced by superstition and speculation. Ook heeft niemand in staat geweest om dit patroon terug te voeren naar een echt oude astrologische traditie, maar alleen om geschriften uit de middeleeuwen, een tijd waarin de directe waarneming van de subtiele werelden grotendeels verloren waren gegaan en in plaats daarvan is vervangen door bijgeloof en speculatie. This "ancient tradition" was also given a further twist when Wachsmuth took the trigonal scheme of the elements that had hitherto been applied to the equal signs of the tropical zodiac, and instead applied it to an unequal division of the sidereal zodiac, which meant that it was shifted by almost a full sign relative to the tropical zodiac. Deze "oude traditie" kreeg ook een nieuwe wending wanneer Wachsmuth het trigonale regeling van de elementen die tot dan toe is toegepast op de gelijke tekenen van de tropische dierenriem, en in plaats daarvan paste het toe op een ongelijke verdeling van de siderische dierenriem, wat betekende dat heeft het werd verschoven van bijna een vol bord ten opzichte van de tropische dierenriem. (I note in passing that although Steiner favored a sidereal zodiac, there is actually no evidence that he favored unequal divisions.) (Ik merk terloops op dat hoewel Steiner waren voorstander van een siderische dierenriem, is er eigenlijk geen bewijs dat hij ongelijke verdeeldheid de voorkeur.)
  To this ancient tradition modified by Wachsmuth, Frau Thun added her own ideas, namely, that the element associated with a particular constellation is stimulated by the presence of the Moon in that constellation, and that this element in turn affects the growth of one of the four main organs of the plants on earth. Om deze oude traditie gewijzigd door Wachsmuth, Frau Thun toegevoegd haar eigen ideeën, namelijk dat het element gekoppeld aan een bepaalde constellatie wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van de maan in die constellatie, en dat dit element op zijn beurt de groei van een van de invloed vier belangrijkste organen van de planten op aarde. She does not directly claim that her ideas came from Steiner, but she often quotes him when it suits her and she certainly leaves the impression that her ideas are completely compatible with his. Ze wil niet direct beweren dat haar ideeën kwam van Steiner, maar ze vaak citeert hem als het past bij haar en ze laat zeker de indruk dat haar ideeën zijn volledig compatibel met de zijne. This, however, is not exactly the case. Dit is echter niet precies het geval. In addition to the zodiacal trigons, their ideas diverge also in the following areas: Naast de zodiakale trigons, ideeën ook verschillen in de volgende gebieden:
  1) When Steiner speaks about the four elements in relation to plants, he does not speak of the elements in any schematic manner, nor does he outline four distinct "corresponding" regions of a plant. 1) Als Steiner spreekt over de vier elementen met betrekking tot planten, heeft hij niet spreken van de elementen op een schematische wijze, noch geeft hij een overzicht van vier verschillende "overeenkomstige" regio's van een plant. For example, in his lecture of Nov. 2, 1923 (in "Man as Symphony of the Creative Word"), he speaks of the four elements and writes them on the blackboard, but in the following hyphenated, almost untranslatable manner: moist-earthiness, moist-airyness, airy-warmthness, warmish-lightness. Bijvoorbeeld, in zijn lezing van 02 november 1923 (in "De mens als Symphony of the Creative Woord"), spreekt hij van de vier elementen en schrijft ze op het bord, maar in de volgende koppelteken, bijna onvertaalbare manier: vochtig- aardsheid, vochtig-luchtigheid, luchtig-warmthness, beetje te warm-lichtheid. Alongside this he sketches a "swirling" plant in which only root and shoot are distinguishable (this drawing is unfortunately omitted from the English editions of "Man as Symphony.") Here he is trying to describe the living, spiritual dimensions of a plant; this is not a plant where one can measure the "yields" of its individual parts. Daarnaast schetst hij een 'wervelende' bedrijf waar alleen root en schieten zijn te onderscheiden (deze tekening is helaas weggelaten uit de Engels edities van "De mens als Symphony."), Waar hij probeert om de levende, spirituele dimensies van een plant te beschrijven; Dit is een fabriek waar kan men de "opbrengst" van de afzonderlijke onderdelen. When Steiner speaks of plants on the physical plane, he almost always describes them as *threefold* organisms, as inverse images of the threefold human organism (eg, July 31, 1924, in "The Evolution of the Earth and Man"). Als Steiner spreekt van planten op het fysieke vlak, hij bijna altijd worden ze beschreven als * drievoudig * organismen, als inverse beelden van de drievoudige menselijk organisme (bijvoorbeeld, 31 juli 1924, in "De evolutie van de Aarde en de mens").
  2) When Steiner speaks about plants in relation to the fixed stars, he does not restrict this to the stars of the zodiac but explicitly includes all the *non-zodiacal* constellations (eg, July 22, 1922, GA 213). 2) Als Steiner spreekt over planten in relatie tot de vaste sterren, hij beperkt dit de sterren van de dierenriem, maar expliciet bevat alle * niet-dierenriem * sterrenbeelden (bijvoorbeeld, 22 Juli, 1922, GA 213). On the other hand, he relates the zodiac specifically to the *animal* world (as the etymology of the word 'zodiac' also suggests). Aan de andere kant, vertelt hij de dierenriem specifiek voor de * dieren * wereld (zoals de etymologie van 'Zodiac' het woord ook suggereert)

  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  12-11-2012 MONDKALENDER
                ••
  So benutzen Sie den Mondkalender
  Unser Mondkalender zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Tage für die Aussaat, Pflanzung und Pflege Ihrer Gartenpflanzen geeignet sind. Richten Sie sich bei der täglichen Arbeit vor allem nach den Symbolen für
  Blütenpflanzen Blattpflanzen Fruchtpflanzen Wurzelpflanzen
               Die Symbole weisen auf günstige Zeiten für Aussaat- und Pflegearbeiten wie Hacken und Düngen hin. Grau gekennzeichnete Perioden begünstigen das Auspflanzen. An Tagen mit ungünstiger Sternenkonstellation haben wir keine Pflanzensymbole eingetragen. In diesen Tagen sollte überhaupt nicht gegärtnert werden – nutzen Sie die freie Zeit zur Lektüre von „Mein schöner Garten“.
  November 2012
  Do
  1
  Fr
  2
  Sa
  3
  So
  4
  Mo
  5
  Di
  6
  Mi
  7
  Do
  8
  Fr
  9
  Sa
  10
  So
  11
  Mo
  12
  Di
  13
  Mi
  14
  Do
  15
  Fr
  16
  Sa
  17
  So
  18
  Mo
  19
  Di
  20
  Mi
  21
  Do
  22
  Fr
  23
  Sa
  24
  So
  25
  Mo
  26
  Di
  27
  Mi
  28
  Do
  29
  Fr
  30
                         
  Hoe de Maankalender gebruiken
  In een oogopslag gunstige zaai- en plant- en bemestingsdagen voor de gewassen bepalen en dit op de aangewezen Bloem- Blad- Vrucht- en Worteldagen

  De symbolen geven de goede tijden aan om te zaaien (gele achtergrond) en om te planten (witte achtergrond)-en onderhoud, zoals schoffelen en bemesten.
  Minder gunstige constellatie van de sterren zijn niet ingevuld met een gewassymbool. Op deze dagen geen activiteit in de tuin
  GEWASSEN : - - -
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  FOURNILAB
  http://www.fourmilab.ch/
  1500 http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth?di=772C41903418DA15BE4835D423A949FEC529391E544717718A6D836D9FEFCEB48DAF3F4A236275BE82DCB23054F7C2E165FC3348EE73436BF1F530A276E489DD6997075C
  MOONTOOL  Download Moontool: moont32.zip (Zipped archive, 61 Kb)
  Solar system = http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Solar
  1024
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  MAAN visueel

  1- Donkere zijde van de maan naar de aarde toegekeerd Nieuwe Maan NM. [0-45°] - ZAAD 07-02 NM 13:11
  2- Klimmende Maanknoop KMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van -ZUID naar +NOORD. 08-02 KMK 13:59
  3- Wassende Maan WM. [45-90°] - ONTSPRUITEN 09-02 WM 14:45
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 7 13:11 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Fri 2008 Feb 8 12:59 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Sat 2008 Feb 9 13:45 UTC

  4- Is de maan half (na nieuwe maan) Eerste Kwartier EK. [90-135°] - GROEI 14-02 EK 19:04
  5- Klimmende Maan KM: maan klimt -Zuid naar +Noord door het eclipticavlak. 15-02 KM 19:04
  6- Opkomende Maan OM. Gibbous Maan GM [135-180°] - KNOP 17-02 GB 22:08
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 14 18:04 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Fri 2008 Feb 15 18:04 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Sun 2008 Feb 17 21:08 UTC

  7- Dalende Maanknoop DMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van +NOORD naar -ZUID 20-02 DMK 00:46
  8- Verlichte zijde van de maan volledig naar de aarde toegekeerd Volle Maan VM. [180-225°] 21-02 VM 00:46
  9- Afnemende Maan AM. [135-90°] - VRUCHT 25-02 AM 03:38
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Tue 2008 Feb 19 23:46 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Wed 2008 Feb 20 23:46 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Mon 2008 Feb 25 2:38 UTC

  10- Dalende Maan DM: maan daalt van +Noord naar -Zuid door het eclipticavlak. 28-02 DM 05:53
  11- Is de maan half (na volle maan) Laatste Kwartier LK. [90-45°] - OOGSTEN 29-02 LK 06:43
  12- Afnemende Maansikkel AM. Balsemieke Maan BM [45-0°] - COMPOSTEREN 03-03 BM 05:40
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 28 4:53 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Fri 2008 Feb 29 5:43 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Mon 2008 Mar 3 6:43 UTC

  13- Klimmende Maanknoop KMK: Kruispunt maan doorsnijdt eclipticavlak van -ZUID naar +NOORD 06-03 KMK 06:47
  14- Donkere zijde van de maan naar de aarde toegekeerd Nieuwe Maan NM. [0-45°] - ZAAD 07-03 NM 07:01
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Mar 6 7:47 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Fri 2008 Mar 7 6:57 UTC


  Maan Opkomst Doorgang Ondergang Maan OP 22:30 107° OZO DOOR 02:56 30.9° ONDER 08:21 256° WZW
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Sun 2008 Feb 24 22:30 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Mon 2008 Feb 25 2:56 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Mon 2008 Feb 25 6:56 UTC

  Maansverduistering 21 februari 2008
  Map of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 21 1:30 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 21 3:27 UTCMap of sky above 50°56'N 4°2'E at Thu 2008 Feb 21 5:09 UTC
  VISUEEL gegevens van de maan genomen februari-maart 2008 sky above 50°56'N(oorderlengte) 4°2'E(oosterbreedte) (AALST) Thu 2008 Feb 7 13:11 UTC etc.... http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Yoursky
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  09-11-2012 KOSMOS YT
  Y  T
   
  PRECESSION
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  30-10-2012 SANDY
  Atlantic City SANDY  KNACK WEBCAM GOOGLE
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  04-10-2012 M.THUN 2011 pdf
  http://www.wyssgh.ch/pdf/mondkalender_2011.pdf

  Der Maan fördert Wachstum und Gedeihen der gewassen entscheidend. Seine Kräfte kann man sich im Garten zunutze machen. Der Maan braucht etwas mehr als 27 dagen, bis er die Erde umrundet hat. Dabei zieht er an den 12 Regionen des Tierkreises vorbei. Je nachdem, in welchem Zeichen er gerade steht, begünstigt er bei den gewassen Bloembildung, Vrucht, Bladmasse oder Wortelen. Die Gewächse lassen sich aufgrund von Versuchserfahrungen in Gruppen einteilen und den Bloem-, Vrucht-, Blad- oder Wortelgewassen zuordnen. Der Aussaatkalender von Maria Thun gibt Auskunft darüber, welche dagen für Aussaat, Pflege und Ernte der jeweiligen Gruppe günstig sind.

  Wortelgewassen - Worteldagen Zu den Wortelgewassen zählen jene Gemüse, die im Wortelbereich Vruchten, etwa Kartoffeln, Knoblauch, Zwiebeln, Karotten, Randen, Knollensellerie, Rettich, Radieschen oder SchwarzWortelen. Sät und erntet man sie an Worteldagen, ist der Ertrag besonders gut und die Lagerqualität die beste
  Wortelgewassen - Worteldagen : zijn die gewassen die in de grond hun vruchten aanmaken, zoals aardappelen, knoflook, uien, wortelen, rode bieten, knolselderij, radijs, rammenas, schorseneren. ZAAIEN, OOGSTEN op Worteldagen geeft de hoogste opbrengst en de beste kwaliteit

  Bloemgewassen/Bloemdagen Die Bloemdagen sind günstig für die Aussaat und Pflege von Bloemgewassen. Schneidet man Trockenblumen an diesen dagen, behalten sie die volle Leuchtkraft, und Schnittblumen bleiben länger frisch. Auch Ölfrüchte wie Lein, Raps oder Sonnenblumen erntet man mit Vorteil an Bloemdagen
  Bloemgewassen - Bloemdagen Bloemdagen zijn GUNSTIG voor aanplant en onderhoud van Bloemgewassen. GUNSTIG snijden bloemen om te drogen dan behouden ze hun volledige helderheid, en snijbloemen blijven langer vers. GUNSTIG OOGSTEN oliehoudende gewassen zoals vlas,  koolzaad, zonnebloemen op Bloemdagen

  Bladgewassen/Bladdagen
  Vruchtbildung im Bladbereich haben praktisch alle Kohlarten (ausser Brokkoli, der zu den Bloemgewassen gehört), Salate und Spinat. Die Bladdagen sind für Aussaat und Pflege dieser gewassen günstig, nicht aber für die Ernte von Lagerfrüchten oder Tee (besser an Bloem- und Vruchtdagen)
  Bladgewassen - Bladdagen Sterke bladaangroei in vrijwel alle koolsoorten (behalve broccoli = Bloemgewas), salade, spinazie. Gunstig aanPLANTEN, onderhoud(verzorgen) op Bladdagen, OOGSTEN van vruchten of thee (beter op Bloem- Vruchtdagen)

  Vruchtgewassen/Vruchtdagen Zu den Vruchtgewassen zählen alle gewassen, die im Bereich des Samens Vruchten. Beispiele sind Bohnen, Erbsen, Linsen, Soja, Kürbis, Zucchini, Mais und Tomaten. Man erntet sie am besten an Vruchtdagen, was die Lagerqualität fördert. Für Lagerobst zusätzlich die Phase des obsigend mond wählen.

  Alle gewassen die binnenin hun zaden vormen vb: bonen, erwten, linzen, sojabonen, pompoen, courgette, maïs en tomaten.
  OOGSTEN(plukken) op Vruchtdagen invloed op houdbaarheid, kwaliteit bij invriezen, Kies daarnaast voor klimmende Maan om een fruitvoorraad aanteleggen


  Obsigend und nidsigend
  Die Begriffe Klimmend (obsigend) und Dalend  (nidsigend) bezeichnen die Stellung des Maanes in Bezug auf den Himmelsäquator. Der Maan ist Klimmend, wenn er den tiefsten Punkt vor der Sternbildregion Schütze verlässt, und umgekehrt Dalend, wenn er den oberen Scheitelpunkt bei der Sternbildregion Zwillinge passiert hat und wieder sinkt. Während des Klimmenden Maanes ist die Saftzunahme in den Gewächsen stärker. Die optimale Pflanzzeit liegt in der Phase des Dalenden Maanes.

  MaanKnoop
  Die Maan- hat gegenüber der Sonnenbahn eine leichte Neigung. Die Überschneidungspunkte der beiden Bahnen nennt man MaanKnoop. Wenn der Maan die Sonnenbahn überschreitet, bezeichnet man dies als «Klimmenden Knoten » ; sinkt er unter die Sonnenbahn, heisst es «Dalender MaanKnoop » . dagen, an denen der Maan die Ekliptik auf- oder Dalend schneidet, wirken meist negativ auf Saat und Ernte und sind im Kalender als «ungünstige Zeiten» (–––) markiert.

  W Wortelgewassen wBladgewassen B Vruchtgewassen )Bloemgewassen --- Ungünstige Zeiten Pflanzzeit NeuMaan VollMaan Maan Klimmend Ist hinter dem Vruchtorgan keine Stundenangabe, so wirken die Kräfte den ganzen Tag (von Mitternacht bis Mitternacht). Wenn am gleichen Tag verschiedene Elemente angegeben sind, die dem Maanstand nicht entsprechen, handelt es sich um andere kosmische Konstellationen, die den Maan-Tierkreis-Impuls überdecken sowie verändern und somit ein anderes gewassenorgan begünstigen. Die Sommerzeit ist bei den Zeitangaben berücksichtigt.

  Die Angaben stammen aus dem Buch «Aussaatdagen 2011» von Maria Thun (Aussaatdagen M. Thun-Verlag, D-Biedenkopf). Im Gegensatz zu vielen anderen Maankalendern bezieht Maria Thun in ihre Berechnungen nicht nur den Maan-, sondern auch den Planetenrhythmus mit ein. Dadurch können gewisse Differenzen zu anderen Publikationen entstehen.

   Maan Dalend Dalender MaanKnoop Klimmender MaanKnoop   dagen, an denen der Maan die Ekliptik auf- oder Dalend schneidet ( ), bringen meist negative Wirkungen. Solche Zeiten sind ungeeignet für Saat und Ernte.
     
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  M.THUN video's
  Maria Thun - Die Konstellationen der Planeten und die Klimaveränderung- ein Zusammenhang? Teil 2
  19 maart 2010 - Vorab weitere Ausschnitte aus einem Vortrag von Maria Thun, gehalten in Düsseldorf am 2. Mai 2007
  Maria Thun - Die Konstellationen der Planeten und die Klimaveränderung - ein Zusammenhang? Teil 3
  21 maart 2010 - Geüpload door soziale3gliederung - Ein Vortrag von Maria Thun vom 2. Mai 2007, gehalten in der Waldorfschule in Düsseldorf, dokumentiert von Kernpunkt
  Vortrag Maria Thun 2007 KpTV 114+115 Ausschnitt
  9 min - 27 maart 2010 - Geüpload door soziale3gliederung - Siehe Maria Thun Teil 1-3 oder: www.kernpunkt-tv.de
  [E] Montirius, #5 - a biodynamic wine grower, the story
  5 min - 18 dec 2008 some of the things it means: how you do it what kind of treatments you do, what difference it makes etc. PART 5: MARIA THUN
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  WCLOCK
  moongardeningcalendar - moonphases - worldclock - ROME worldclock - ldclock - eanddate

  4 Eclipses in 2012 : - Annular solar eclipse May 20-21 Partial lunar eclipse June 4Total solar eclipse November 13-14 - Penumbral lunar eclipse November 28

  Eyes on the Solar System. Credit: NASA

  Moon Phases - Sidereal and Synodic Months
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  YOLANDA van NIEUWKOOP
  20080221-theorie Yolanda van Nieuwkoop

  Alternatief kan ook, een serie over de zogenaamde alternatieve landbouw bedacht, samengesteld en geschreven door Yolanda van Nieuwkoop http://www.geocities.com/RainForest/Vines/5394/map.html?200821 

  Deel 1 : groeien met de sterren

  ZAAIEN PLANTEN OOGSTEN volgens de stand van de maan en sterren . Volgens verschillende theorieën hebben de maan en de planeten vormende krachten die inwerken op een plant, vooral als die zich in een kwetsbaar stadium bevindt, zoals bij het ontkiemen en bij het verplanten. De verschillende onderdelen van de plant, de wortel, de bloem, het blad en de vrucht/het zaad worden op verschillende manieren hierdoor beïnvloed

  Mazdaznantuinbouw
  Hier vond ik de volgende regels, die wat eenvoudiger toe te passen zijn dan die van de Biologisch Dynamusche landbouw , tuinieren
  Vrucht Peul Zaad Fruit Kruiden (zaad vrucht) gewassen ZAAIEN PLANTEN op 2de of 3de dag voor Nieuwe Maan NM-2 NM-3
  Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen 5 - 6 dagen na Volle Maan VM+1 VM+6
  Bloem (brocoli) Fruit Kruiden (blad bloem) gewassen ZAAIEN PLANTEN........... Bloem (Brocoli SnijBloem Bomen kappen) Fruit (appels peren etc) Fruit (kersen bessen etc) Kruiden (blad bloem)
  Blad (bloemkool koolrabi) Kool gewassen ZAAIEN PLANTEN eerste 2 dagen na Nieuwe Maan NM+1 NM+2
  SNOEIEN struiken en bomen alleen bij Afnemende Maan AM
  OOGSTEN bij voorkeur tot Laatste Kwartier LK , met name bij bewaargroenten en fruit

  Maria Thun
  Biologisch Dynamisch
  De zaaikalender van Maria Thun gaat uit van ingewikkelder regels. De maan verandert om de 2 - 3 dagen zijn plaats in de dierenriem en daarmee wijzigen zich ook de vormende krachten die de plant ontvangt. In de praktijk komt het hier er op neer
  Vrucht Peul Zaad Fruit Kruiden (zaad vrucht) gewassen ZAAIEN VERPLANTEN maan in Ram Leeuw Boogschutter beste opbrengst
  Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen ZAAIEN VERPLANTEN maan in Stier Maagd Steenbok
  Bloem (brocoli) Fruit Kruiden (blad bloem) gewassen ZAAIEN VERPLANTEN maan in Tweelingen Weegschaal Waterman voor een goede oogst
  Blad (bloemkool koolrabi) Kool gewassen ZAAIEN VERPLANTEN maan in Vissen Kreeft Schorpioen Slangendrager beste opbrengst
  OOGSTEN best de 14 dagen dat de maan in de dierenriem opstijgt, dat wil zeggen bij Wassende Maan WM ????
  Je kunt deze perioden elk jaar opnieuw berekenen, maar ook de zaaikalender aanschaffen die bij biologische winkels te koop is
  "Work on the Land and the Constellations", Maria Thun, The Lanthorn Press, East Grinstead, 1990
  Working with the Stars, A Bio-Dynamic Sowing and Planting Calendar", Maria and Matthias K. Thun, Lanthorn Press, Launston, 1997

  Onkruid bestrijding

  De meest ecologische bestrijding van onkruid is nog steeds het wieden. Begin er mee voordat je gaat planten en zaaien en ga er mee door tot het najaar. Schoffel je heel regelmatig, dan kun je het onkruid laten liggen, de jonge onkruidplantjes verwelken snel en leveren humus voor je tuin. Door het gebruik van de hak en schoffel wordt tevens de bovenlaag van de grond losgemaakt, daarmee stimuleer je het bodemleven en voorkom je verzuring en dichtslaan van je grond. Wortelonkruiden moeten uitgespit en verwijderd worden In de siertuin kun je ter voorkoming van het ontkiemen van onkruid een dikke laag compost, cocopeat of schors e.d. aanbrengen. De laag moet wel een cm of 8 zijn wil het effect hebben. Je stimuleert hier mee het bodemleven en de vorming van humus. Bij ons zelf in de tuin komt ook het gemaaide gras in dunne lagen tussen de sierplanten als mulch en onkruidonderdrukker
  Heermoes
  De Akkerpaardestaart wordt ook wel heermoes, akkerpest, ragebol of kattestaart genoemd. Op sommigeplaatsen zie je dit gewas nu in het voorjaar razendsnel omhoog komen. Het is een verschrikkelijk onkruid dat in een groot deelvan de wereld voorkomt en heel moeilijk te bestrijden valt doordat het diepliggende wortelstokken vormt. Ditonkruid kun je oogsten en op verschillende manieren gebruiken. Deze plant bevat veel kiezel, bitterstoffen,zuringzuur, appelzuur, pectinezuur, kalk, natrium, kalium, ijzer, mangaan, magnesium en hars
  Heermoes - Akkerpaardestaart als schimmel-bestrijdingsmiddel
  Kiezel verstevigt de celwand en zorgt voor een steviger en gezonder plantenweefsel met een verhoogdeweerstand tegen schimmels. Gebruik dit middel bij voorkeur als er een periode is met weinig zon en te koudetemperaturen voor de tijd van het jaar. Bij dat soort weersomstandigheden hebben de planten meer moeite omkiezel op te nemen en zullen gevoeliger worden voor allerlei schimmelziekten 100 gram vers kruid op een liter water 24 uur laten trekken of 25 gram van het gedroogde kruid op een literlauw water 24 uur laten trekken, dan zeven en onverdund sproeien's of vernevelen 's morgens vroeg bij droogweer
  Wortels Wortelvlieg maden
  Wormtekigheid in peen wordt veroorzaakt door de witte maden van de wortelvlieg. Rond half mei vindt de eerste vlucht van de Wortelvlieg plaats. Ze leggen eieren op 2 - 4 cm diepte bij de wortelhals van de plantjes. De maden kruipen in de wortels en vreten de bruine gangen. Na verloop van tijd zie je de bladeren verwelken Aantasting Zomerwortels , Peterseliewortel , Knolselderij , Pastinaak en andere Schermbloemigen
  Voorkoming
  Vroeg zaaien, bij voorkeur in platte bak Bedekken met vlies insectengaas Houtas strooien tussen de jonge wortels Regelmatig aanaarden Zure bodem de PH te verhogen Nooit zaaien op plaatsen onverteerde kompost verse mest , bemest jaar voordien Vroegtijdig spuiten met rabarberblad , vlierbladaftreksel Aangetast , bladeren verkleuren , vroegtijdig oogsten. Brandnetelgier werkt niet Een kombinatieteelt met bieslook, sjalot, salie, eenjarig bonenkruid, afrikaantjes, blauwe morgenster, tijm wil aantasting ook wel voorkomen. Dun de peentjes na opkomst niet uit maar zorg dat de grond goed gesloten blijft. Haal bij het oogsten ook niet hier en daar een wortel er uit maar oogst "voor de voet weg".
  Vlieraftreksel : de bladeren van de gewone vlier 100 gram op een liter water een etmaal laten trekken. Onverdund spuiten.
  Rabarberaftreksel : Neem 100 gram op een liter water, laat dit 24 uur trekken en spuit onverdund
  Aardappelziekte Phytophtora
  Je kunt nog zo ecologisch telen, maar als er aardappelziekte in je omgeving voorkomt, zul je er zelf waarschijnlijk ook last van krijgen Aardappelziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophtora infestans Deze ziekte overwintert op aangetaste aardappelknollen of aardappelblad wlke in/op de grond zijn achtergebleven of in de composthoop verwerkt zijn De ziekte kun je herkennen aan de grote bruine tot bijna zwarte vlekken die op de stengels en bladstelen voorkomen. Die plekken op het blad worden steeds groter en er komt tenslotte een witte schimmel op Doe je er niets aan dan zullen de toppen verslijmen en afsterven en zullen de knollen ook aangetast worden De ziekte gaat niet door de stengel naar de knollen toe maar worden door de regen of door gieten naar de knollen toe overgebracht Heb je je aardappels goed aangeaard dan zullen minder aardappels worden aangetast. De ziekte krijgt vooral bij warm, vochtig en drukkend weer een kans om zich te ontwikkelen Luister naar het weerbericht
  Genezen
  Met spuiten met heermoesthee kun je de aardappels niet genezen maar je kunt de nog overgebleven gezonde planten in ieder geval daarmee wel beschermen. Ik heb gelezen dat commerciële boeren de aangetaste toppen bespuiten met zwavelzuur verdund met water (1 deel zwavelzuur op 7 delen water) waardoor de ziektekiemen verbranden
  Maai of knip aangetaste toppen af en verbrand ze. Daarna laat ik de aardappelen nog een tijdje in de grond zitten, meestal een week of drie. De oogst is minder dan bij niet zieke aardappelen.
  Preventie
  Spuit preventief met heermoesthee Zorg dat bij het rooien ook werkelijk al je aardappels uit de grond zijn Plant niet vaker dan 1 keer per 4 jaar aardappels op dezelfde plaats Gebruik gezond pootgoed Gooi nooit aangetaste delen op de composthoop Nachtschade familie Denk er aan dat tomaten ook door deze ziekte aangetast kunnen worden. De tomaten zelf zullen dan ook donkere plekken vertonen en oneetbaar worden. De eenvoudigste manier om ze te beschermen is de hele plant tijdens de groei in doorzichtig kunststof zakken te hullen. Die zijn verkrijgbaar bij tuincentra e.d.
  Giftige middelen
  Bordeauxse pap
  werd vroeger preventief gespoten en werd nog lang gebruikt in de biologische landbouw. Het zorgt er voor dat sporen niet in het aardappelblad kunnen binnen dringen. Het recept, wat hier staat kun je in oude boeken vinden. Dit is echter een giftig middel en dit middel mag niet meer kant en klaar verkocht worden en persoonlijk zou ik je niet willen aanraden het toe te passen!! Los 2 kg kopersulfaat op in 100 liter water in een houten of kunststof vat Meng 1 kg verse gebluste kalk met 25 liter water in een ander vat en roer dit door een zeef in de kopersulfaatoplossing. Roer goed. De koper moet neerslaan, dit kun je controleren door een schoon mes in de vloeistof te houden, wordt dat door een laagje koper bedekt dan moet je meer kalk toevoegen Vernevel het mengsel met een fijne sproeier, zorg er daarbij voor dat zowel de boven als de onderkant van de bladeren geraakt worden. Sproei een paar dagen voordat de bladeren van de rijen elkaar bereiken en herhaal dit een week later nog een keer Een mengsel van kopersulfaat met kalk werk ook wel droog vermengd en daarmee worden de planten bestoven. Het probleem is echter dat de onderkant van de bladeren nu moeilijker te bereiken is
  Bourgondische pap is een sterker middel dan de Bordeauxse pap. In plaats van 1 kg kalk gebruik je nu 6 kg gewone soda. Verder is het recept, de houdbaarheid en de toepassing hetzelfde. Evenals de giftigheid
  Bewaartips groenten en fruit
  Voor veel bewaargroenten is oktober de goede tijd om te oogsten en voor die groenten die je op de tuin laat staan is de komende maand de goede maand om maatregelen te treffen voor de winter. De meeste mensen gebruiken tegenwoordig een diepvriezer, maar zogenaamde oude manieren om groenten te bewaren zijn ecologisch meer verantwoord dan diepvriezen
  Wortel Knol Bol Stengel (prei) Kruiden (wortels) gewassen
  Een methode om buiten in de tuin koolraap, knolselderij, winterbieten, winterwortelen, schorseneren, winterrammenas, aardappelen op te slaan is het kuilen of op een hoop opslaan Ziektekiemen hebben er zo minder vat op dan bij bewaren binnenshuis Alles wat je voor deze methode nodig hebt is stro, aarde en zand Wordt het kouder dan moet je soms tijdelijk je laag stro dikker maken Als het echter langere tijd zeer hard vriest moet je toch naar een bewaarplaats zoeken binnenshuis waar het niet vriest.
  Opslaan in huis: in huis kan men deze groenten opslaan in kisten gevuld met zand. Men spreid de groente uit zodat ze elkaar niet raken, vult de ruimte er tussen op met zand en bedekt ze met een laagje zand, voegt weer een laag knol of wortelgewassen toe, weer zand etc. Als je grote kisten gebruikt heb je bij het gebruik van de groenten een nadeel dat je -naarmate je dieper komt - steeds meer zand opzij moet schuiven voordat je bij je bieten of wortels bent. En na afloop moet je al het zand er uit scheppen.
  Eenvoudige methode voor het opzetten van de kuil of hoop:Als de grondwaterstand in de tuin laag genoeg is kun je "inkuilen" door een kuil te graven van maximaal 75 cm diep. Leg een laag stro van 10 - 15 cm op de grond. Spreid hierop de gewassen die je wilt bewaren en begin dan te stapelen in een piramidevorm. Deze groenten niet eerst wassen! Oogst ze, draai het loof vlak boven de wortelhals af, laat ze een aantal uren op je tuin drogen en stapel ze dan in je kuil. Dek dit af met stro of riet, ook in een laag van zo'n 10 - 15 cm en dek dit weer af met een laag dekzand van 15 cm. Bij een hoop werk je op dezelfde manier alleen bouw je die vanaf grond niveau op, de grond die je voor die deklaag nodig hebt kun je ook weghalen als een greppeltje om de hoop heen. Als het regent zal dan regenwater in die greppel terecht komen zodat de hoop zelf niet nat wordt In sommige boeken kom je tegen dat je de hoop afdekt met plasticfolie, waarover dan weer aarde komt. Dit voorkomt zeker dat er water in de kuil of hoop komt maar kan weer als nadeel hebben dat de temperatuur te hoog oploopt en je groenten uit gaan lopen In een wat ingewikkelder kuil kun je wat meer soorten gewassen in een en dezelfde kuil opslaan. Deze methode lijkt wel op de methode voor het opslaan van wortelgewassen in huis. Je maakt hierbij lagen van een gewas, dekt die af met zand en maakt een volgende laag van een ander gewas, dekt die weer af met zand enz. Meestal werkt men zo afwisselend met aardappels, wortels en bieten. Het afdekken van de kuil gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven Heb je veel last van muizen in je omgeving, leg dan eerst een stuk fijnmazig gaas op de grond voordat je de hoop op bouwt en bedek ook het stro of riet met dit gaas voordat je de uiteindelijke afdeklaag aanbrengt.
  Uien, knoflook, sjalot Deze kun je op rekken bewaren, maar het beste vlecht je ze samen tot strengen. Dus eerst het loof laten drogen en er niet aftrekken. Bind dan 3 tot 4 uien aan elkaar en begin te vlechten, (eventueel kun je een stukje koord voor de stevigheid mee-vlechten) en door bij elke slag een ui of sjalot toe te voegen vlecht je een mooie tros. Hang die op een droge plaats. Zelf verwerk ik op deze manier mijn sjalots, hang ze op een droge en koele plaats in de keuken. Als ui en sjalot te warm hangen gaan ze na enige tijd spruiten en worden slecht. Een tweede methode, die ook voor Prei , Pepers , Paprika gebruikt kan worden: pel ze en snij ze in ringen. Rijg die aan een stevige draad en droog ze. Voor gebruik van de draad af halen, weken en uit laten lekken voor gebruik. Paprika en Pepers verkleuren naar een donkere kleur tijdens het drogen.
  Prei kan vorst goed verdragen en in de tuin blijven staan. Als het hard gaat vriezen kun je een aantal uitgraven en bij elkaar zetten en licht afdekken. Een andere mogelijkheid is ze binnenshuis in wat vochtig wit zand bewaren op een vorstvrije plek. Een derde manier is ze drogen zoals hierboven omschreven
  Blad (bloemkool koolrabi) Kool gewassen
  Sluitkool kan met wortel en al uit de grond getrokken worden, daarna ontdaan worden van zijn blad, waarna de kool omgekeerd opgehangen kan worden op een koele maar vorstvrije plaats. Regelmatig controleren op vraat of schimmel blijft nodig.
  Spruiten en boerenkool kunnen op het land blijven staan, zelfs bij vorst. Als het heel hard gaat vriezen kan met ze binnen halen en bewaren als sluitkool. Spitskool kan niet volgens bovenstaande methode bewaard worden. Het beste maakt men er zuurkool van.
  Vrucht Peul Zaad Fruit Kruiden (zaad vrucht) gewassen
  Erwten
  , Bonen worden in de herfst geoogst, gedroogd - zorg dat dit goed gebeurd - en dan gedorst en gewand. Voor kleine oogsten worden ze meestal met de hand gepeld en daarna te drogen gelegd, waarbij ze elke dag even geschud moeten worden. Let er op dat er geen insecten of schimmels inzitten en bewaar ze als ze droog zijn in kruiken, potten of blik. Ik zet hier niet bij hoe lang dit kan duren want dat hangt af van de temperatuur en de luchtvochtigheid Bonen kunnen ook in hun geheel gedroogd worden. In Groningen op het platteland is dit nog een veel gebruikte methode. Daarvoor moeten ze eerst goed gewassen worden en vervolgens aan een stevige draad geregen of geknoopt. Hang ze op een droge plek, in de loop van de tijd zullen ze kreukelen en droog worden. (Gebruik: haal de bonen van de draad af, kook ze even, gooi het water dan weg en zet ze opnieuw op en kook ze lang, tot ze zacht genoeg zijn. In Groningen eet men dit met aardappelen, uien en varkensvlees)
  Meloenen, Pompoenen, Courgettes Deze moeten vorstvrij bewaard worden. Het best doet men dat door ze in netten op te hangen in een koele plaats. Als je ze toch neerlegt keer ze dan regelmatig.
  Bloem (brocoli SnijBloem Bomen kappen) Fruit (appels peren etc) Fruit (kersen bessen etc) Kruiden (blad bloem)
  Appels, Peren
  worden het beste bewaard in een donkere koele ruimte bij een graad of 4 C maximaal. Na de oogst de vruchten goed op insecten, schimmels en andere aantastingen onderzoeken, niet wassen en alleen het mooie fruit opslaan, de anderen verwerken tot jam, gelei, en moes. Het meest ideale is elke vrucht te omwikkelen met een stuk papier. Leg ze anders los van elkaar. Controleer het fruit regelmatig en verwijder te rijp en aangetast fruit meteen. Afhankelijk van het ras kunnen appels wel tot april bewaard blijven Appels kun je eventueel ook drogen. Daarvoor moet je ze eerst wassen, de klokhuizen verwijderen en in schijven snijden die je boven of in een warmtebron droogt. Het beste drogen ze bij 65 C en doen er dan zo'n uur of zes over. Je bewaart ze in een luchtdichte trommel op een koele plaats. Voor gebruik moet je ze zo'n 12 uur weken. Pruimen kun je op eenzelfde soort wijze drogen in 48 uur, maar mijn ervaring is dat je erg op moet letten dat de schil niet kapot gaat en bovendien dat je een vrij taaie schil krijgt. In een artikel dat ik een tijdje geleden las werd geopperd dat je ze voor het drogen eerst twee minuten in een oplossing van 60 gram caustic soda in 10 liter water moest leggen, hierna zeer goed afspoelen. Daardoor zou de schil zacht worden

  Hier onder zijn een aantal LINKS over Ecologisch Biologisch en Biologisch Dynamisch tuinieren

  Plants for a future
  Agricultural Resourcces Center & Pesticide Educational Project
  Earthkind Gardening heeft een groot aantal pagina's met gegevens over milieu-vriendelijke landbouw.
  Sal Schettino, Organic : Farmer 'Noah's Ark', ook al een tijd op het www
  Plants and sustainable agriculture
  University of California: sustainable argriculture

  Institut für organischen Landbau Bonn
  Heelplanten en kruiden voor zware gronden, een serie over alles m.b.t kruiden op kleigronden
  Deel 1 : Groot Hoefblad
  Deel 2 : Longkruid
  Deel 3 : Alant
  Deel 4 : Moederkruid
  Deel 5 : Hondsdraf
  Deel 6 : Lievevrouwenbedstro
  Bodemkunde en Bemesting, een serie over grondsoorten en bemesting
  Deel 1: Verzuurde Gronden
  Deel 2: Biologische bemesting: enkele niet alledaagse meststoffen
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  03-10-2012 ROZEN
  10 Rozen (Rosaceae)

  Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria)
  Welriekende agrimonie (Agrimonia procera)
  Kale vrouwenmantel (Alchemilla glabra)
  Fraaie vrouwenmantel (Alchemilla mollis)
  Bergvrouwenmantel (Alchemilla monticola)
  Geelgroene vrouwenmantel (Alchemilla xanthochlora)
  Amerikaans krentenboompje (Amelanchier lamarckii)
  Canadees krentenboompje (Amelanchier canadensis)
  Drents krentenboompje (Amelanchier laevis)
  Grote leeuwenklauw (Aphanes arvensis)
  Geitenbaard (Aruncus dioicus)
  Azarooldoorn (Crataegus azarolus)
  Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata)
  Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
  Kweepeer (Cydonia oblonga)
  Knolspirea (Filipendula vulgaris)
  Moerasspirea (Filipendula ulmaria)
  Loquat (Eriobotrya japonica)
  Bosaardbei (Fragaria vesca)
  Grote bosaardbei (Fragaria moschata)
  Knikkend nagelkruid (Geum rivale)
  Gewoon nagelkruid (Geum urbanum)
  Ranonkelstruik (Kerria japonica)
  Wilde appel (Malus sylvestris)
  Mispel (Mespilus germanicus)
  Aardbeiganzerik (Potentilla sterilis)
  Schijnaardbei (Potentilla indica)
  Tormentil (Potentilla erecta)
  Zilverschoon (Potentilla anserina)
  Abrikoos (Prunus armeniaca)
  Zoete kers (Prunus avium)
  Kerspruim (Prunus cerasifera)
  Zure kers (Prunus cerasus)
  Pruim (Prunus domestica)
  Amandel (Prunus dulcis)
  Laurierkers (Prunus laurocerasus)
  Weichselboom (Prunus mahaleb)
  Gewone vogelkers (Prunus padus)
  Perzik (Prunus persica)
  Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
  Japanse sierkers (Prunus serrulata)
  Sleedoorn (Prunus spinosa)
  China-peer (Pyrus bretschneideri)
  Nashi-peer (Pyrus pyrifolia)
  Bosroos (Rosa arvensis)
  Duinroos (Rosa pimpinellifolia)
  Egelantier (Rosa rubiginosa)
  Hondsroos (Rosa canina)
  Viltroos (Rosa villosa)
  Dauwbraam (Rubus caesius)
  Framboos (Rubus idaeus)
  Japanse wijnbes (Rubus phoenicolasius)
  Prachtframboos (Rubus spectabilis)
  Steenbraam (Rubus saxatilis)
  Kleine pimpernel (Sanguisorba minor)
  Meelbes (Sorbus aria)
  Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia)
  Peervormige lijsterbes (Sorbus domestica)
  Finse meelbes (Sorbus hybrida)
  Zweedse lijsterbes (Sorbus intermedia)
  Gedeelde meelbes (Sorbus ×thuringiaca)
  Elsbes (Sorbus torminalis)
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  DUIZENDKNOOP
  8 Duizendknoop (Polygonaceae)

  Stranddruif (Coccoloba uvifera)
  Boekweit (Fagopyrum esculentum)
  Chinese bruidssluier (Fallopia baldschuanica)
  Heggenduizendknoop (Fallopia dumetorum)
  Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)
  Zwaluwtong (Fallopia convolvulus)
  Veenwortel (Persicaria amphibia)
  Adderwortel (Persicaria bistorta)
  Beklierde duizendknoop (Persicaria lapathifolia)
  Perzikkruid (Persicaria maculosa)
  Rabarber (Rheum rhabarbarum)
  Gewoon varkensgras (Polygonum aviculare)
  Knolduizendknoop (Polygonum viviparum)
  Veldzuring (Rumex acetosa)
  Schapenzuring (Rumex acetosella)
  Krulzuring (Rumex crispus)
  Goudzuring (Rumex maritimus)
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius)
  Spaanse zuring (Rumex scutatus)
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  KAMPERFOELIE
  4 Kamperfoelie (Caprifoliaceae)

  Spoorbloem (Centranthus ruber)
  Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum)
  Grote kaardenbol (Dipsacus fullonum)
  Beemdkroon (Knautia arvensis)
  Linnaeusklokje (Linnaea borealis)
  Duifkruid (Scabiosa columbaria)
  Blauwe knoop (Succisa pratensis)
  Sneeuwbes (Symphoricarpos albus)
  Kleine valeriaan (Valeriana dioica)
  Echte valeriaan (Valeriana officinalis)
  Gewone veldsla (Valerianella locusta)
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  POSTELEIN
  7 Postelein (Portulacaceae)

  Winterpostelein (Claytonia perfoliata)
  Roze winterpostelein (Claytonia sibirica)
  Groot bronkruid (Montia fontana)
  Klein bronkruid (Montia minor)
  Postelein (Portulaca oleracea)
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  KRUIDEN

  - -
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN
  GANZENVOET
  5 Ganzenvoet (Amaranthaceae)

  Tuinmelde (Atriplex hortensis)
  Uitstaande melde (Atriplex patula)
  Gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides)
  Spiesmelde (Atriplex prostrata)
  Suikerbiet (Beta vulgaris)
  Voederbiet (Beta vulgaris)
  Snijbiet (Beta vulgaris var. cicla)
  Kroot (Beta vulgaris var. ruba)
  Melganzenvoet (Chenopodium album)
  Welriekende ganzenvoet (Dysphania ambrosioides, synoniem: Chenopodium ambrosioides)
  Brave hendrik (Chenopodium bonus-henricus)
  Druifkruid (Chenopodium botrys)
  Rode aardbeispinazie (Chenopodium foliosum)
  Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium glaucum)
  Muurganzenvoet (Chenopodium murale)
  Korrelganzenvoet (Chenopodium polyspermum)
  Rode ganzenvoet (Chenopodium rubrum)
  Kortarige zeekraal (Salicornia europaea)
  Spinazie (Spinacia oleracea)
  Kroten in een winkel Kroot (rode biet) Betterave rouge Beetroot Rote-Rübe 
   Suikerbiet (beetwortel) Betterave sucrière Sugar beet Zuckerrübe
  Futterrübe.jpg Voederbiet Betterave Beet Rübe (Art)
  Rode snijbiet Snijbiet Blette (plante) Chard Mangold 

  Suikerbiet (Beta vulgaris)
  Voederbiet (Beta vulgaris)
  Snijbiet (Beta vulgaris var. cicla)
  Kroot (Beta vulgaris var. ruba)
  /td>
  BLINDE WAANZIN R VLAANDEREN