Welkom op de site van PC Emblem!

E-mail mij

Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.

Mijn favorieten
 • TC EMBLEM
 • INTERNATIONAAL PETANQUE REGLEMENT
 • Blog als favoriet !
  Blogbeheerder :
  Peeters Walter
   
  PC Emblem

  18-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PETANQUECLUB T.C. EMBLEM

  Tennisclub Emblem VZW

  Sint-Gummarusveld 1

  2560 Emblem (Ranst)

  Tel. Chalet: 03/480 97 97


  COMPETITIESTART: maandag 3 mei 2021
  KALENDERBOEKJE: afhalen kan op zondag 18 en 25 april telkens van 11:30 tot 12:00 uur of na heropening horeca aan de toog
  RESERVATIES: voorlopig op infobord inkom chalet ( na heropening horeca op infobord cafetaria ) 

  KEUZE MENU

  INFO

  WELKOM + PRIVACYVERKLARING

   

  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES
  REGLEMENTEN

  KAMPIOENEN

  KEN JE ZE NOG !

  ACTUA

  NIEUWSBRIEF JANUARI

  2021

   

   

  KALENDER

  2021

   

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  INSCHRIJVINGEN

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

   

  PLOEGEN AFDELING 1 

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  PLOEGEN AFDELING 2

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  PLOEGEN AFDELING 3

  ____

  2020

  2019

  2018

  2017

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 1

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

   

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 2

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

   

  KLASSEMENT + uitslagen + spelerstatistiek AFD 3

  ____

  2020

  2019

  2018

  2017

  BARRAGE WEDSTRIJDEN

  2019

  2018

  2017

  COMPETITIES

  BEKER

  ____

  ____

  ____

  2017

   

   

  MixED

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

   

   

  OLYMPIADE ( HEREN )

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  OLYMPIADE DAMES

  ____

  ____

  ____

  ____

   

   

  SUPER-CUP

  ____

  ____

  ____

  2017

   

   

  KOPPEL

  ____

  2019

  2018

  2017

   

  FOTOGALERIE

  KAMPIOENENVIERING

  PETANQUEKOPPEL  Categorie:HOME
  10-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Intro

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  WELKOM

  HOME

  Wat doen we?
  Het vriendschappelijk beoefenen van de petanquesport via deelname aan verschillende competities die jaarlijks binnen onze club georganiseerd worden van april tot en met september.

  Wat bieden we?
  6 verlichte outdoor petanqueterreinen gelegen naast de tennisvelden in een groene omgeving met een gezellig chalet met cafetaria en terras voor zowel tennissers als petanquers.

  Bij wie kan je terecht?
  Organisatie:
  Peeters Walter
  Tel: 03/480 06 60
  E-mail :
  E-mail mij!

  Administratie:
  Leemans Nicole


  Wie mag deelnemen?
  Je kan aan de competities deelnemen :
  - als spelend tennislid van TC Emblem 
  - als erelid van TC Emblem ( 30 € ) 
  Het innen van deze lidgelden valt onder het beheer
  van Tennisclub Emblem.  Categorie:INTRO
  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GDPR

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PRIVACYVERKLARING

  HOME


  Privacyverklaring van TC Emblem VZW    

  1.    Algemeen

  Tennisclub Emblem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.

  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Emblem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  ·         je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

  ·         verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  ·         vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

  ·         passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

  ·         geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  ·         op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

  Als TC Emblem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

  TC Emblem (t.a.v Peeters Walter)  

  Adres: Sint-Gummarusveld 1, 2520 Ranst

  Emailadres: peeterswalter.jr@telenet.be

  2.       Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Jouw persoonsgegevens worden door TC Emblem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  ·         Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond)

  ·         Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting)

  ·         Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten (contractuele grond)

  ·         Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van TC Emblem      (uitvoering overeenkomst)

  ·         Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

  ·         Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

  ·         Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting)

  ·         Rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mail, naam ziekenfonds (mits toestemming)

  ·         Tennisgegevens (gerechtvaardigd belang)

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  TC Emblem houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

  3.       Verstrekking aan derden

  De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

  Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Teneinde het spelen onder elkaar te kunnen faciliteren, worden er ledenlijsten van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via een besloten webpagina. Op eenvoudig verzoek kan een lid zich laten verwijderen uit deze lijst. (zie contactgegevens TC Emblem)

  4.       Minderjarigen

  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor  toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De inschrijving gedaan door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger geldt als toestemming.

  5.       Bewaartermijn

  TC Emblem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

  6.       Beveiliging van de gegevens

  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  ·         Alle personen die namens TC Emblem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  ·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

  ·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

  ·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  ·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  7.       Je rechten omtrent je gegevens

  Lid worden van TC Emblem houdt in dat je op de hoogte bent van de Privacyverklaring van TC Emblem VZW.

  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 

  Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  8.       Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming.

  9.       Wijziging privacyverklaring

  TC Emblem kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


  Categorie:INTRO
  05-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De competities

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES

  HOME

  DE VERSCHILLENDE COMPETITIES


  - Het petanque kampioenschap
  - De petanque beker
  - De super-cup
  - De mixED competitie
  - De olympiade


  Het petanque kampioenschap

  De wedstrijden worden gespeeld in 2 SPELLEN naar 13 PUNTEN
  Een ploeg bestaat hetzij uit 2 spelers, iedere speler beschikt over 3 boules, hetzij uit 3 spelers, iedere speler beschikt over 2 boules.
  Zodra de wedstrijd is begonnen mogen geen spelers meer bijgevoegd of vervangen worden tijdens het
  begonnen spel.
  De thuisploeg mag het terrein kiezen en zorgt voor de reservatie op het reservatieblad en vult de wedstrijdfiche  in.
  Door loting wordt bepaald welke ploeg als eerste mag werpen, het 2de spel de tegenstander
  .
  Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van PC Emblem (zie PETANQUE REGLEMENT PC EMBLEM).
  Het opmaken van het klassement is als volgt:
  1. Punten totaal : 1 punt per gewonnen spel + 1 punt per gewonnen wedstrijd + 1 punt per gespeelde wedstrijd.
  2. Gewonnen wedstrijden.
  3. Uitslagen saldo (+/-).
  4. Bij gelijke stand : de onderlinge wedstrijd.


  De petanque beker

  De beker wordt gespeeld binnen een tijdspanne van max. 5 avonden ( vanaf maandag )
  Een ploeg kan bestaan uit 2 of 3 spelers.
  Bij loting worden de ploegen ingedeeld in reeksen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
  De wedstrijden in de voorronde worden gespeeld naar 1 GEWONNEN SPEL van 11 ptn
  De eerste 2 van elke reeks gaan naar de eindronde.
  1/4 en/of 1/2 finales  worden gespeeld naar 1 GEWON SPEL van 15 ptn, de finale naar 2 GEWONNEN SPELEN  van 13 ptn
   

  De Super-Cup ( gedurende 1 week in het begin van het seizoen - mei )

  De wedstrijden worden gespeeld naar 2 gewonnen spellen van 13 punten met rechtstreekse uitschakeling.
  De 8 ploegen die hieraan mogen deelnemen zijn:
  - de vorige winnaar
  - de eerste 3 van de petanque beker van vorig seizoen
  - de eerste 3 van het petanque kampioenschap van vorig seizoen 
  - de  winnaar(s) van afdeling 2 van vorig seizoen


  MixED Competitie

  Voor ploegen bestaande uit 2 spelers.
  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bestaat de competitie uit een voorronde in poules en een eindronde.
  Elke wedstrijd bestaat uit
  twee enkel en één dubbelspel naar 13 punten.
  Het opmaken van het klassement is als volgt:
  1. De gewonnen punten: 1 punt per enkelspel + 2 punten voor het dubbelspel + 1 punt per wedstrijd
  2. Het verschil tussen vóór- en tegengemaakte punten.
  3. De onderlinge wedstrijd, bij gelijke stand is het dubbelspel bepalend.

  Olympiade (Individueel)

  Individuele competitie in poules naar
  2  spellen van 15 ptn.
  Eindronde naar 2 gewonnen spellen van 15 ptn met rechtstreekse uitschakeling
  .
  Het opmaken van het klassement is als volgt:
  1. De gewonnen punten: 1 punt per gewonnen spel + 1 punt per wedstrijd
  2. Het verschil tussen vóór- en tegengemaakte punten.
  3. De onderlinge wedstrijd.  Categorie:COMPETITIES
  02-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INTERN REGLEMENT
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INTERN REGLEMENT PC EMBLEM

  HOME
   

  Artikel 1

  Alle wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van PC Emblem en dit volgens het petanquereglement van PC Emblem, min of meer in overeenstemming met de spelregels van de petanquefederatie.

   

  Artikel 2

  Het spel wordt gespeeld tussen twee ploegen, te weten :

  ·         2 spelers tegen 2 spelers, iedere speler beschikt over 3 boules.

  ·         3 spelers tegen 3 spelers, iedere speler beschikt over 2 boules.

  ·         2 spelers tegen 3 spelers.

  Zodra de wedstrijd is begonnen mogen geen spelers meer bijgevoegd of vervangen worden tijdens een begonnen spel.
  Een ploeg bestaat uit minimum 2 en maximum 4 spelers.

   

  Artikel 3


  Alle wedstrijden worden gespeeld in 2 SPELLEN naar 13 PUNTEN

  De thuisploeg mag het terrein kiezen, neemt het initiatief om de match af te spreken en zorgt voor de reservatie op het reservatieblad ( prikbord ) of in de reserveringmap.

  Door loting wordt bepaald welke ploeg mag beginnen, de tegenstander begint het 2de spel. Het spelen van beslissingswedstrijden behoort altijd tot de mogelijkheden.
  Niet gespeelde wedstrijden dienen ten laatste op 31 augustus gepland en voor het einde van de competitie gespeeld. Indien dat niet het geval is worden deze wedstrijden alsnog door de leiding, in onderling overleg, gepland.

   

  Artikel 4


  Het opmaken van het klassement gebeurt als volgt:

  1. punten totaal ( gewonnen wedstrijd [2-0] = 4 ptn ; gelijkspel [1-1] = 2 ptn ; verloren wedstrijd [0-2] = 1 pt

  2. gewonnen wedstrijden

  3. uitslagen saldo (+/-)

  4. bij gelijke stand telt de onderlinge wedstrijd

   

  Artikel 5


  De competitie eindigt rond +/- 15 september ( voor juiste datum, zie jaarlijkse kalender )

  Op het einde van de competitie worden de dalers ( vooraf bepaald aantal ) uit afdeling 1 vervangen door de stijgers ( vooraf bepaald aantal ) uit respectievelijk afdeling 2. Dit vormt de basis voor het volgend seizoen.

  Het aantal reeksen en ploegen per reeks hangt af van het aantal inschrijvingen.

  De organisator bepaalt het aantal reeksen en ploegen per reeks om een vlotte competitie te kunnen garanderen.

  Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen er meer of minder dalers en meer of minder stijgers zijn. Het wel of niet dalen of stijgen, gebeurt in dat geval afwisselend, te beginnen met de ploeg uit de hogere reeks.


  Voor het seizoen 2021 betekent dit: 28
  ploegen ( Reeks 1: 15; Reeks 2: 13 )
  Dalers afdeling 1: 2 + de 3de laatste speelt een beslissingsmatch tegen de 3de van afdeling 2.

  Stijgers afdeling 2: 2 + de 3de speelt een beslissingsmatch tegen de 3de laatste van afdeling 1.


                                    

  Artikel 6

   

  Een ploeg die na het voorbije kampioenschap in haar afdeling blijft volgens artikel 5, heeft daar enkel recht op, als ze uit minstens 2 volwaardige spelers bestaat.
  Een volwaardige speler is iemand die:
  * niet tot een van de dalende ploeg
  1/2 van de spellen +1 heeft gespeeld
  * in de loop van het seizoen moest afhaken wegens langdurige ziekte, ernstige kwetsuur of revalidatie, de organisatie daarvan op de hoogte bracht en minstens 1/3 van de spellen -1 gespeeld heeft
  * voorafgaand aan een onderbreking van 1 jaar ( sabbatjaar ), minstens 5 jaar ononderbroken in dezelfde afdeling heeft gespeeld.

  Een nieuwe speler moet voldoen aan:

  ·    lid of erelid zijn van TC Emblem.

  ·    een speler die nog geen enkele wedstrijd heeft betwist tijdens de lopende competitie.

   

  Dit reglement kan aangepast of uitgebreid worden om de inhoud, de uitleg of toepassing ervan te verbeteren.

   

  Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2021

   


  Categorie:REGLEMENT
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Petanque reglement PC EMBLEM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PETANQUE REGLEMENT PC EMBLEM

  HOME
  ALGEMENE REGELS

  ARTIKEL 1

  Spelsamenstelling
  Petanque is een sport tussen twee ploegen van twee (doublet) of drie spelers(triplet).
  Bij tripletten beschikt iedere speler over twee boules en bij doubletten over drie boules.
  Ook is het mogelijk in sommige competities één tegen één (tête à tête) te spelen, iedere speler beschikt dan over drie boules.

  ARTIKEL 2

  Boules diameter, gewicht en eigenschappen
  Petanque wordt gespeeld met boules welke door de':'Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal" (FIPJP) zijn goedgekeurd en welke moeten voldoen aan de volgende eisen:
  * Zij moeten van metaal zijn;
  * Een diameter hebben tussen de 7,05 en 8 cm;
  * Een gewicht hebben tussen de 650 en 800 gr.
  De naam en/of voornaam van de speler (of initialen) mogen in de boules worden gegraveerd.

  ARTIKEL 3

  Buts diameter en eigenschappen
  Buts zijn uitsluitend van hout.
  De diameter moet tussen de 25 en 35 mm zijn.
  Geverfde buts, ongeacht de kleur, zijn toegestaan.

  ARTIKEL 4

  Wisselen van boules en breuk van boules of but
  Het is de spelers verboden boules of het but tijdens de partij te vervangen, behalve in de volgende gevallen:
  * De boules of het but zijn onvindbaar. Zoeken is beperkt tot 5 minuten;
  * De boule of het but breekt. Wanneer er geen boules meer te spelen zijn komt het grootste stuk in aanmerking voor het tellen van de punten.
  Indien er nog boules te spelen zijn, dan moet het grootste stuk na de meting onmiddellijk worden vervangen door een boule of but van gelijke of nagenoeg gelijke diameter.
  De vervanging van een gebroken boule door een gelijke boule, of door een andere set boules, is vanaf de volgende mène (werpronde) toegestaan.

  HET SPEL

  ARTIKEL 5

  Terrein en competities
  Er wordt gespeeld op een met koorden afgebakend terrein.
  Al naargelang de competitie wordt er naar 13, 11 of 15 punten gespeeld. De mogelijkheid bestaat ook om in poules te spelen.

  ARTIKEL 6

  Spel
  De thuisploeg ( of speler) kiest het terrein.
  Er wordt geloot welke ploeg als eerste het but mag werpen.
  Een van de spelers van de ploeg die de loting heeft gewonnen kiest de plaats waar wordt begonnen en trekt een cirkel, zodanig dat de voeten van iedere speler geheel binnen de cirkel kunnen worden geplaatst.
  De diameter van de cirkel mag niet kleiner dan 35 cm en niet groter dan 50 cm zijn.
  De voeten behoren zich geheel binnen de cirkel te bevinden, mogen de cirkellijn niet overschrijden en niet van de grond loskomen voordat de gespeelde boule de grond heeft geraakt.
  Geen enkel ander lichaamsdeel mag de grond buiten de cirkel raken.
  Gehandicapten mogen bij wijze van uitzondering met één voet buiten de cirkel staan.
  Voor spelers in een rolstoel moet de cirkel zich in het midden van de twee wielen bevinden en de voetsteun ter hoogte van de cirkellijn.
  Het werpen van het but door een speler van een ploeg houdt niet in dat hij ook als eerste een boule moet spelen.

  ARTIKEL 7

  Gooi-afstand en -voorwaarden
  Om geldig te zijn moet het but dat door een speler is geworpen voldoen aan de volgende voorwaarden:
  * De afstand tussen het but en het dichtstbijzijnde deel van de cirkellijn moet minimaal 6 meter bedragen;
  * De afstand tussen het but en de bovengrens van het terrein moet minimaal 0.5 meter bedragen;
  * Het but moet zichtbaar zijn voor de speler, die geheel rechtop staat, met de voeten geheel binnen de rand van de cirkel.
  In de volgende mène wordt het but geworpen vanuit een cirkel die getrokken is rondom het punt waar het but in de vorige mène lag, of loodrecht achteruit in het verlengde ervan.
  Wanneer na drie achtereenvolgende worpen door dezelfde ploeg het but niet volgens de hiervoor gestelde voorwaarden reglementair is geworpen, komt het toe aan de tegenstander die eveneens over drie pogingen beschikt.
  In elk geval behoudt de ploeg die het but na de eerste drie worpen heeft verloren, het recht om als eerste een boule te spelen.

  ARTIKEL 8

  Geldigheid van het but
  Als het but bij het uitwerpen wordt tegengehouden door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een dier of een bewegend voorwerp is het niet geldig.
  Het but moet opnieuw worden geworpen, zonder dat deze worp meetelt als één van de drie worpen waarop de ploeg of de speler recht heeft.
  Indien na het uitwerpen van het but de eerste boule is gespeeld heeft de tegenstander nog het recht de reglementaire ligging van het but te betwisten.
  Indien het bezwaar als geldig wordt erkend wordt het but opnieuw geworpen en de boule opnieuw gespeeld.
  Wanneer de tegenstander eveneens een boule heeft gespeeld wordt het but definitief als geldig beschouwd en is geen enkel protest meer toegestaan.
  Om het but opnieuw uit te werpen moeten de beide ploegen het eens zijn dat de worp ongeldig was, of dat de scheidsrechter daartoe besliste.
  Het is dan onmogelijk om terug te komen op de voorgaande worp.

  ARTIKEL 9

  Ongeldigheid van het but
  Het but is ongeldig in de volgende gevallen:
  * Wanneer het, na het uitwerpen, zich niet bevindt binnen de gestelde grenzen in overeenstemming met artikel 7;
  * Wanneer het tijdens een mène wordt verplaatst buiten het terrein;
  * Wanneer het voor meer dan de helft de grens (koord) overschrijdt.
  * Een plas water waarop het but vrij drijft, wordt als niet toegestaan terrein beschouwd.

  ARTIKEL 10

  Verwijderen van obstakels
  Het is de spelers verboden welk obstakel dan ook op het terrein (stenen, zand, bladeren enz.) te verwijderen, te verplaatsen, te verbrijzelen of in de grond te drukken.
  De speler die zich gereed maakt om te gaan spelen of één van zijn medespelers mag de inslag, welke door het laatst gespeelde boule werd gemaakt, dichtmaken.

  ARTIKEL 11

  Verplaatsing van het but door natuur, personen of dieren
  Indien tijdens een mène het but onverwacht wordt bedekt door een boomblad of een stuk papier worden deze voorwerpen verwijderd.
  Indien het but dat stilligt in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van de wind of de helling van het terrein, wordt het but op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd, onder voorwaarde dat het was gemarkeerd.
  Indien het but per ongeluk wordt verplaatst door de scheidsrechter, een speler, een toeschouwer, een boule of een but uit een ander spel, een dier of een bewegend voorwerp, wordt het but eveneens op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd.
  Om elke onenigheid te vermijden behoren de spelers het but te markeren.
  Geen enkel protest wordt toegestaan dat betrekking heeft op de boules of het but welke niet zijn gemarkeerd.  

  ARTIKEL 12

  Puntentelling als het but uit het spel is
  Wanneer het but tijdens een mène ongeldig wordt, doen zich drie mogelijkheden voor:
  * Beide ploegen hebben nog boules te spelen. De mène is ongeldig;
  * Slechts één ploeg heeft nog boules te spelen. Deze ploeg krijgt evenveel punten als het aantal nog te spelen boules; * Beide ploegen hebben geen boules meer te spelen. De mène is ongeldig.

  ARTIKEL 13

  Plaatsing van het but na tussenkomst
  Wanneer het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door een toeschouwer of door de scheidsrechter behoudt het zijn plaats.
  Indien het but door een boule is geraakt en wordt tegengehouden door een speler dan heeft de tegenstander van degene die het heeft tegengehouden de keuze uit:
  * Het but laten liggen op zijn nieuwe plaats;
  * Het but terugleggen op zijn oorspronkelijke plaats, dit mag alleen worden toegepast als het but tevoren was gemarkeerd. Zo niet, dan behoudt het zijn nieuwe plaats.  

  ARTIKEL 14

  Start van een mène nadat het but buiten het toegestane terrein komt
  Wanneer het but tijdens een mène buiten het terrein wordt verplaatst, wordt het in de volgende mène geworpen vanaf de plaats waar het zich bevond, voordat het werd verplaatst, onder voorbehoud van de in artikel 7 gestelde regels.

  BOULES

  ARTIKEL 15

  Werpen van de eerste boule
  De eerste boule van een mène wordt gespeeld door een speler van de ploeg die de loting heeft gewonnen.
  De speler mag van geen enkel voorwerp gebruik maken of op de grond een streep zetten om de plaatst aan te duiden waar hij zijn boule wil werpen.
  Wanneer een speler zijn laatste boule speelt is het niet toegestaan een extra boule in de andere hand te houden.
  Het is niet toegestaan het but of de boule vochtig te maken.
  Indien de eerste gespeelde boule zich buiten het terrein bevindt moet de tegenstander de volgende boule spelen.
  Wanneer ook deze uit gaat moet er beurtelings worden gespeeld totdat er een boule op toegestaan terrein ligt.
  Wanneer geen enkele boule meer op toegestaan terrein ligt ten gevolge van een geschoten of geplaatste boule is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaande mène heeft gewonnen.

  ARTIKEL 16

  Toegestane speeltijd
  Zodra het but is geworpen heeft iedere speler maximaal 1 minuut om zijn boule te spelen.
  De tijd gaat in zodra het but of een gespeelde boule stilligt en wanneer er moet worden gemeten, zodra de meting is verricht.
  Dezelfde regels gelden met betrekking tot het uitwerpen van het but na elke mène.

  ARTIKEL 17

  Gedrag van spelers en toeschouwers tijdens het spel
  Gedurende de reglementaire tijd ( zie artikel 16 )die de speler heeft om een boule te spelen behoren de toeschouwers en de spelers de grootst mogelijke stilte in acht te nemen.
  De tegenstanders mogen niet lopen, geen gebaren maken of iets anders doen wat de speler zou kunnen storen.

  ARTIKEL 18

  Boules welke zijn tegengehouden, van richting veranderd of buiten het spel zijn geraakt
  Een gespeelde boule mag niet opnieuw worden gespeeld. De boules echter die op hun weg tussen de cirkel en het but onopzettelijk worden tegengehouden of uit hun koers worden gebracht door een boule of een but uit een ander spel, door een dier, of door een bewegend voorwerp, moeten opnieuw worden gespeeld.
  Niemand mag bij wijze van proef zijn boule in het spel werpen.

  ARTIKEL 19

  Ongeldige boules
  Een boule is ongeldig zodra hij buiten het terrein komt.
  De boule is pas ongeldig nadat hij voor meer dan de helft de grens (koord) van het terrein is gepasseerd. Indien de boule via een bewegend of vast obstakel wordt teruggekaatst moet hij onmiddellijk uit het spel worden genomen. Alles wat de boule bij zijn terugkomst op het speelterrein heeft verplaatst moet op zijn plaats worden teruggelegd.
  Een ongeldige boule moet onmiddellijk uit het spel worden genomen.
  Wanneer dit niet onmiddellijk gebeurt wordt de boule als geldig beschouwd zodra een volgende boule is gespeeld.  

  ARTIKEL 20

  Boules welke zijn tegengehouden
  Een gespeelde boule die is tegengehouden door een toeschouwer of door de scheidsrechter, behoudt zijn plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
  Een gespeelde boule die is tegengehouden door een speler van de ploeg aan wie de boule toebehoort, is ongeldig.
  Een geplaatste boule die is tegengehouden door een tegenstander mag naar keuze van de speler opnieuw worden gespeeld of blijven liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen.
  Wanneer een geschoten of geraakte boule wordt tegengehouden door een speler, mag de tegenstander van degene die de fout heeft gemaakt de boule laten liggen op de plaats waar hij tot stilstand is gekomen, onder voorwaarde dat hij was gemarkeerd.

  ARTIKEL 21

  Verplaatsing van boules door natuur of personen
  Wanneer een stilliggende boule in beweging komt, bijvoorbeeld als gevolg van de wind of de helling van het terrein, wordt de boule op zijn plaats teruggelegd.
  Hetzelfde gebeurt met een boule die per ongeluk wordt verplaatst door een speler, een scheidsrechter, een toeschouwer, een dier of door een bewegend voorwerp.
  Om onenigheid te vermijden moeten de spelers de boules en het but markeren.

  ARTIKEL 22

  Spelen van verkeerde boules
  Een speler die met een andere boule speelt dan die van hem, heeft een geldige worp, maar moet onmiddellijk, eventueel na meting ervan, worden vervangen door een eigen boule.
  Voordat een speler zijn boule speelt, moet de speler hem ontdoen van elk spoor van modder of wat er ook aankleeft.
  Het is de spelers niet toegestaan de gespeelde boules op te rapen vóór het einde van de mène.

  ARTIKEL 23

  Verkeerde plaatsing van boules
  Een niet reglementair gespeelde boule is ongeldig en alles wat door de boule op zijn weg is verplaatst moet op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggelegd.
  Hetzelfde geldt voor een boule die vanuit een andere cirkel is gespeeld dan die van waaruit het but is geworpen.
  De tegenstander heeft echter steeds het recht de voordeelregel toe te passen en deze boule geldig te verklaren.
  In dit geval is de geplaatste of geschoten boule geldig en blijft alles wat de boule heeft verplaatst, op de nieuwe plaats liggen.
  De ploeg die het but gaat uitwerpen moet alle cirkels in de nabijheid van de cirkel vanwaar hij gaat uitwerpen uitwissen.

  PUNTEN EN METING

  ARTIKEL 24

  Wegnemen van boules om te (kunnen) meten
  De boules die zich bevinden tussen het but en de te meten boules, mogen om de meting te kunnen verrichten tijdelijk van hun plaats worden weggenomen, nadat deze zijn gemarkeerd.
  Na de meting worden de boules weer op hun plaats teruggelegd.
  Indien de boules niet kunnen worden weggenomen kan met behulp van een passer worden gemeten.

  ARTIKEL 25

  Meting
  De taak om te meten berust op de speler die het laatst een boule heeft gespeeld of op één van zijn medespelers.
  De tegenstanders hebben steeds het recht om opnieuw te meten.
  Ongeacht de positie van de te meten boules en het moment in de mène kan de scheidsrechter worden geraadpleegd.
  Tegen de uitspraak van de scheidsrechter is geen beroep mogelijk.
  Iedere ploeg moet het juiste meetgereedschap bezitten om de metingen te kunnen uitvoeren.
  Het is niet toegestaan de metingen uit te voeren met behulp van de voeten of handen.  

  ARTIKEL 26

  Verwijderen van de boules na het spel
  Een boule die aan het einde van de mène wordt opgeraapt voordat de puntentelling heeft plaatsgevonden, is ongeldig wanneer de boule niet was gemarkeerd.

  ARTIKEL 27

  Verplaatsing van boules of but tijdens de meting
  Het punt is verloren voor een ploeg indien een van de spelers die de meting verricht, het but of een van de betwiste boules verplaatst.
  Indien de scheidsrechter bij de meting het but of de boule beweegt of verplaatst en na de nieuwe meting blijkt dat de boule die aanvankelijk werd geacht op punt te liggen, nog steeds op punt ligt, dan doet de scheidsrechter in alle rechtvaardigheid een uitspraak.
  Hetzelfde gebeurt in het veronderstelde geval waarin na een nieuwe meting blijkt dat de boule die aanvankelijk geacht werd op punt te liggen, niet meer op punt ligt.

  ARTIKEL 28

  Gelijkwaardige boules
  Wanneer twee boules, die elk aan een ploeg toebehoren, op gelijke afstand van het but liggen of het but raken en er zijn geen boules meer te spelen dan is de mène onbeslist en het but blijft aan de ploeg die de voorafgaande mène heeft gewonnen.
  Wanneer slechts één ploeg nog over één of meer boules beschikt, dan wordt er doorgespeeld en tellen de boules die uiteindelijk dichter bij het but liggen dan de dichts liggende boule van de tegenstander als punt.
  Indien de beide ploegen over één of meer boules beschikken speelt de ploeg die het laatst heeft gespeeld opnieuw, daarna moet er beurtelings worden gespeeld totdat het punt door een ploeg is gewonnen. Wanneer er één ploeg overblijft die nog over boules beschikt, dan wordt er doorgespeeld en tellen de boules die tenslotte dichter bij het but liggen als punt.
  Indien aan het eind van de mène geen enkele boule op het terrein ligt is de mène ongeldig.

  ARTIKEL 30

  Aankomst van afwezige speler
  Indien de afwezige speler zich komt melden nadat de eerste mène van een spel is begonnen mag hij aan dit spel niet meer deelnemen.
  Een mène wordt geacht te zijn begonnen wanneer het but op reglementaire wijze op het speelterrein is geworpen.
  De speler wordt pas bij het volgende spel toegelaten.

  ARTIKEL 31

  Vervanging van spelers
  Vervanging van één speler of van twee spelers is in het zelfde spel niet toegestaan. De speler(s) wordt(worden) pas bij het volgende spel toegelaten.

  ARTIKEL 32

  Slecht weer, onafgemaakte partijen
  In geval van regen moet men trachten de mène die aan de gang is, te voltooien.
  Bij het stopzetten van de wedstrijd dient men de stand te noteren en wie het but mag werpen, om op een later tijdstip (dag) de partij te hervatten.

  N.B. Dit reglement kan op ieder moment aangepast of uitgebreid worden om de inhoud, de uitleg of toepassing ervan te verbeteren.

   

  Bijlagen:
  PETreglement2011(lezen).htm (90.6 KB)   
  PETreglement2011(PDFbestand).pdf (266.6 KB)   
  PETreglement2011(Wordbestand).docx (31.1 KB)   


  Categorie:REGLEMENT
  02-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsbrief 2021

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  NIEUWSBRIEF

  HOME  Beste petanquers,

   

  Nog meer dan andere jaren wensen wij jullie een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar. Samen met jullie kijken we in 2021 hoopvol uit naar een aangenaam, sportief en vertrouwd petanqueseizoen.

   

  Wij geven graag volgende info met betrekking tot onze 33ste petanquecompetitie:

   

  Deze loopt van maandag 3 mei tot vrijdag 24 september 2021.

  Inschrijven als ploeg kan tot en met zondag 21 maart op de inschrijvingslijst in de chalet, via de website www.bloggen.be/pcemblem of via e-mail peeterswalter.jr@telenet.be / gsm 0474/651087

   

  Alles zal moeten verlopen volgens de opgelegde coronamaatregelen die op dat moment gelden. We houden jullie op de hoogte!

   

  Staan ook op het programma:

  • MixED COMPETITIE ( voorronde juni – juli / eindronde augustus – september )
  • OLYMPIADE ( Enkel ) ( voorronde juni – juli / eindronde augustus – september )
  • PETANQUEBEKER ( 1 week in juni )

   

  Om deel te nemen aan onze activiteiten moet je lid zijn, tennis- of erelid, van T.C. Emblem.

  Wij vragen om het lidgeld vóór de start van de competitie te regelen, liefst vóór 15 april.

  Inschrijven kan enkel via overschrijving op rek: ING BE27-3200-4067-2473 ( Erelid = 30€ )

  Een dag om in te schrijven in de chalet gaan we dit jaar niet voorzien.

   

  Goed om weten:

  • Kampioenen van 2020 vergeet jullie waardebon niet !!!
  • De kalenderboekjes kunnen afgehaald worden achter de toog en dit vanaf zondag 19 april
  • Om een tegemoetkoming te krijgen van je ziekenfonds, volstaat het dat we je ziekenfonds en ook je e-mailadres kennen. We sturen je formulier dan per e-mail.
   Heb je geen e-mailadres, haal dan het formulier bij je ziekenfonds en bezorg het aan Walter  om het in te vullen.

   

  Om jullie up-to-date te houden van onze activiteiten sturen wij regelmatig e-mails ( een kopie op het infobord ) en verder kunnen jullie ons volgen op onze website: www.bloggen.be/pcemblem

  Vergeet niet regelmatig te kijken !!!

   

  We geven nog even mee dat we onze Winterwandeling met Nieuwjaarsdrink een jaartje uitstellen.

   

   

  Laten we zorg dragen voor elkaar en het veilig houden zodat we, beetje bij beetje, weer kunnen genieten van onze mooie sport.

   

   

   

  Walter en Nicole


  Categorie:NIEUWSBRIEF
  06-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KALENDER 2021

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KALENDER 2021

  HOME

  CLUBKAMPIOENSCHAP

  van 3 mei tot 17 september 2021


  MixED COMPETITIE

  voorronde: 1 juni tot 15 aug/eindronde 16 aug tot 17 sep 2021


  PETANQUEBEKER

  van 8juni tot 12 juni 2021


  OLYMPIADE

  voorronde: 1 jun tot 15 aug / eindronde: 16 aug tot 17 sep 2021


  PETANQUEKOPPEL

  zondag 18 juli 2021
  HULDIGING KAMPIOENEN

  zondagvoormiddag 10 oktober 2021  Categorie:KALENDER
  01-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kampioenen van vroeger

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KAMPIOENEN

  HOME
  CLUBKAMPIOENSCHAP

  Jaar Afd Ploeg Winnaars
  1989

  1

  DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman, Van Dessel Leo 
  1990

  1

  DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1991

  1

  DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1992

  1
  2

  DE BELGAS
  DE MAAGDBOKKEN
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Verhoeven Ludo, Ceulemans Jan
  1993

  1
  2

  DEN OVERSCHOT
  VAN WANTEN
  Claes François, Verhulsel Eddy
  Bauwens Danny, Gerits Gino, Smits David
  1994

  1
  2

  DE KAMPIOENEN
  DONDER & BLIKSEM
  Claes François, Verhulsel Eddy
  De Belder Dirk, Van Impe Lutgard
  1995

  1
  2

  DE BELGAS
  VAN WANTEN
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Bauwens Danny, Gerits Gino
  1996

  1
  2

  DE BELGAS
  DE BOULODROMERS
  Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  Panken Michel, Verlinden Vincent
  1997

  1
  2

  DE PLAKKERS
  VODDE BRODDERS
  De Meyer Jef, De Groote Eddy
  Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  1998

  1
  2
  3

  DE NOORDSE HOEK
  DE KOMETEN
  DE VAN CAMPJES
  De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  Claes François, Pylyser Karel
  Van Camp Luc, Geritys Lydia
  1999

  1
  2
  3

  DE KASTRAARS
  DE OPTIMISTEN
  LAST MINUTE
  Mariën Ludo, Bossaerts Guido, Van Tendeloo Hugo
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Somers Gerard, Lippevelt Jozef
  2000

  1
  2
  3

  DE BOSDUIVEN
  BLANQUETTTE DE LIMOUX
  FROU-FROU
  De Wachter Jos, Leemans Nina
  Janssens Jef, Verlinden Vincent
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2001

  1
  2
  3

  DE OPTIMISTEN
  VODDE BRODDERS
  KRUK & KRAK
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  Decan Marnix, Matthyssens Eddy
  2002

  1
  2
  3

  DE OPTIMISTEN
  DE SHERPAS
  HARTEN 2
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Deliën Julienne, Henderyckx Alice
  Simons Jefke, Henderyckx Nana
  2003

  1
  2

  DE OPTIMISTEN
  FROU-FROU
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2004

  1
  2A
  2B

  DE NOORDSE HOEK
  LUKRAAK
  DE KLAKKEN
  De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  Andries Luk, Van Dingenen Renilde
  Smits Jef, Wangen Jef
  2005

  1
  2

  DE OPTIMISTEN
  DE JUPEKES
  Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  De Jonhge Ronny, Heylen Geert
  2006

  1
  2

  THE DAY AFTER
  FROU-FROU
  De Wachter Carl, Smits David
  Valckx Herman, Aerts Maria
  2007

  1
  2

  DE BRAVE JONGENS
  ANIMO
  Welz Uwe, De Peuter Jos
  Anderson Mike, Bastaens Ulrich
  2008

  1
  2

  DE KASTRAARS
  AGHERAPZA
  Mariën Ludo, Bossaerts Guido
  Van Rompaey Patrick, Goovaerts Francis
  2009

  1
  2

  DE BRAVE JONGENS
  TMOETKUNNEN
  Welz Uwe, De Peuter Jos
  Peeters Walter, Leemans Nicole
  2010

  1
  2

  THE DAY AFTER
  DE STOCKSKES
  De Wachter Carl, Smits David
  Stockman Steven, Stockman Dora
  2011

  1
  2

  DE MAESEKENS
  IJZER OP IJZER
  Maes Jos, Spruyt Peter, Maes Kristel
  Peelman Edwin, Vermeiren Paul
  2012

  1
  2A
  2B

  DE PRUTSERS
  HEMA
  BONNIE & CLYDE
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Hendrickx Jan, Mariën Mia
  Haegemans Hugo, Wouters Denise
  2013

  1
  2A
  2B

  DE PLATANEN
  THE DALTONS
  IKMOEIMIJNI
  Dresen Johan, Panken Jef
  Garcia Louis, Vervloet Eddy
  Van Dessel Peter, Bauwens Danny, De Wachter Martine
  2014

  1
  2
  3

  DE PRUTSERS
  TEAM MIKADO
  DE BOENKERS
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Thoillants Ivan, Reynders Carine
  Swinkels Nadia, Wouters Denise
  2015

  1
  2
  3

  DE PRUTSERS
  DE BOENKERS
  GOED BEZIG
  Bossaerts Guido, Merckx Nest
  Swinkels Nadia, Wouters Denise
  Van Beeumen Frank, De Pauw Karin
  2016

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  DE VOSKES
  DE KLUNZEN
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Hofman André, De Vos Lea
  Heylen Eddy, Torfs Stefaan
  2017

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  STABELINOS
  KRUK KRAK
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Stabel Tuur, Stabel Wim
  Matthijssens Eddy, Heylen René
  2018

  1
  2
  3

  AMATEURKES
  GOED BEZIG
  KRUK KRAK
  Bossaerts Guido, Venus Rudi
  Tempst Patrick, De Pauw Karin
  Matthijssens Eddy, Lamens Rudy
  2019

  1
  2
  3

  DE PLAKKERS
  DE LOEKES
  DE BOULE BOYS
  De Groote Eddy, Tachelet Jan, De Meyer Jef
  Van Noten André, Keustermans Liliane
  Van de Velde Alain, Van de Weerd Hans
  2020

  -

  - mini competitie / 6 reeksen -

  - Covid-19 -


  BEKER

  1989 DE BOLLEROLLERS De Wachter Jos, Van Humskerken Louis
  1990 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1991 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1992 DE TRANSFERS Van Tendeloo Romain, Bovijn Rita
  1993 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1994 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina, Moermans Gaston
  1995 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1996 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1997 DE BOULODROMERS Panken Michael, Verlinden Vincent
  1998 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  1999 VODDE BRODDERS Van Beeumen Frank, Van Rompaey Patrick
  2000 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2001 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2002 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2003 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2004 DE OPTIMISTEN Bogaerts Carl, De Peuter Jos
  2005 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2006 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2007 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2008 DE KRABBERS Welz Uwe, Schoovaerts Stefan
  2009 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2010 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2011 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2012 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2013 VEUL TET Venus Sven, Mariën Mia
  2014 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan
  2015 THE LOZERS Tempst Patrick, Swinkels Nadia
  2016 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan
  2017 JUST Venus Rudi, Hendrickx Jan

  SUPER-CUP

  1991 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1992 DE ZWARTE PENSKES Van Hool Marc, Van Hool Roger
  1993 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1994 DE WOESTIJNRATTEN Dresen Johan, Panken Jef
  1995 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  1996 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  1997 DE PLAKKERS De Meyer Jef, De Groote Eddy
  1998 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Kreydt Herman
  1999 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2000 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2001 DE PLATANEN Dresen Johan, Panken Jef
  2002 DE BELGAS Van Humskerkek Louis, Van Hool Marc
  2003 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2004 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2005 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2006 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2007 THE DAY AFTER De Wachter Carl, Smits David
  2008 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2009 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2010 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2011 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2012 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2013 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2014 DE PRUTSERS Bossaerts Guido, Merckx Nest
  2015 DE BRAVE JONGENS Welz Uwe, De Peuter Jos
  2016/17 AMATEURKES Bossaerts Guido, Venus Rudi


  OLYMPIADE ( individueel )

  1992 HEREN
  DAMES
  Van Hool Marc
  Jonkergauw Monique
  1993 HEREN
  DAMES
  Henderyckx Herman
  De Wachter Martine
  1994 HEREN
  DAMES
  De Keuster Vic
  De Wachter Martine
  1995 MIX Henderyckx Herman
  1996 MIX De Keuster Vic
  1997 MIX De Keuster Vic
  1998 MIX De Keuster Vic
  1999 MIX De Wachter Jos
  2000 MIX De Keuster Vic
  2001 MIX De Keuster Vic
  2002 MIX De Keuster Vic
  2003 MIX Bossaerts Guido
  2004 MIX Schoovaerts Stefan
  2005 MIX Welz Uwe
  2006 MIX De Keuster Vic
  2007 MIX Welz Uwe
  2008 xxx xxx
  2009 MIX Welz Uwe
  2010 MIX Welz Uwe
  2011 HEREN
  DAMES
  Van Hool Marc
  Leemans Nina
  2012 HEREN
  DAMES
  Dresen Johan
  Leemans Nina
  2013 MIX Welz Uwe
  2014 HEREN
  DAMES
  Maes Jos
  Reynders Carine
  2015 MIX Van Hauwe Dirk
  2016 MIX Maes Jos
  2017 MIX Van Rompeay Patrick
  2018 MIX Bossaerts Guido
  2019 MIX Bossaerts Guido
  2020 MIX Hendrickx Jan


  MixED


  Categorie:KAMPIOENEN
  2006 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2007 DE BOSDUIVEN De Wachter Jos, Leemans Nina
  2008 PASMAAROEP Schoovaerts Stefan, Buyckx Bertha
  2009 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2010 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2011 DE PALJASSEN Schoovaerts Stefan, Welz Uwe
  2012 JANNEKE & GIEKE Bossaerts Guido, Hendrickx Jan
  2013 GEIL EN ZWET Bossaerts Guido, Hendrickx Jan
  2014 DE NOORDSE HOEK De Keuster Vic, Henderyckx Herman
  2015 DE SJOKKEDEIZEN Bossaerts Guido, Hendrickx Jan
  2016 GEIL EN ZWET Bossaerts Guido, Hendrickx Jan
  2017 DE PALJASSEN Schoovaerts Stefan, Welz Uwe
  2018 TE HEVIG + IK Mariën Mia, Venus Rudi
  2019 GOE VAN SNIT Hendrickx Jan, Moons Jef
  2020 A-TEAM Hendrickx Jan, Venus Rudi
  01-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kent U ze nog

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KEN JE ZE NOG

  HOME

  Ken je ze nog !!!

  Petanquers en petanqueploegen die deelnamen aan de competities vanaf 1992  tot en met 2020
  ( Ref. : petanqueboekjes )
  Voor de competities 1989 - 1990 - 1991 zijn enkel de kampioenen en bekerwinnaars gekend ( zie: Overzicht kampioenen van vroeger)


  Bijlagen:
  Petanqueploegen_2020.htm (154.8 KB)   
  petanquers_2020.htm (198.9 KB)   


  Categorie:KEN JE ZE NOG
  06-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2021

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2021
  Competitiestart: maandag 3 mei 2021
  Inschrijving: tot en met zondag 21 maart 2021 

  via inschrijvingslijsten op het bord in 't chalet, via "E-mail mij!" op deze site, via E-mail: peeterswalter.jr@telenet.be , via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Kalenderverdeling:       vanaf zondag 19 april te verkrijgen bij toogman/vrouw


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy Van Dijck Gerard

  3

  GOE BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin

  4

  PRUTSERKES Goyvaerts Dirk Pelgrims Daisy

  5

  PALLELEKES

  Melsen Rudy

  Lammineur Yolanda

  6

  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor

  7

  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean

  8

  DE KLUNZEN Torfs Stefaan Lamens Rudy Heylen Eddy

  9

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan

  10

  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria

  11

  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris

  12

  PITTE & PETATTI Van Dessel Peter De Wachter Jos Leemans Nina

  13

  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef

  14

  DE PLAKKERS De Groote Eddy Tachelet Jan De Meyer Jef

  15

  DE DUSCHKES Du Jardin Gerard Adriaenssens Colette

  16

  DE GENIETERS Van Uytsel Desiré De Belder Dirk

  17

  MARIJO Sterkens Jos Gerits Maria

  18

  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise

  19

  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria

  20

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Deliën Julienne

   

  21

  RI-RI

  Van Rompaey Rita

  Bervoets Rita

   

   

  22

  FRANSWA

  Lembregts Swa

  Van den Eynde Frans

   

  23

  DE FREGGELTJES

  Van Hoeck Guy

  Van Hecke Nicky

  24

  DAME BLANCHE

  Van Dessel Annik

  De Wachter Martine

  Van den Bulck Carine

  25

  DE VLOEKERS

  Truyts Herman

  Van Oost Lynn

   

  26

  DE BRAVE JONGENS

  De Wachter Carl

  Smits Patrick

   

  27

  AGHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Van Hool Marc

   

  28

  NIEMAND

  Bossaerts Guido

  Hendrickx Jan

   

  29

   

   

   

   

  30

   

   

   

   

  31

   

   

   

  32

   

   

   

  33

   

   

   

   

  34

   

   

   

   

  35

   

   

   

  36

   

   

   

   

  37

   

   

   

  38

   

   

   

   

  39

   

   

   

   

  40

   

   

   

  41

   

   

   

   

   

  42

   

   

   

  43

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  05-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2020

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2020
  Competitiestart : maandag 20 april 2020 / maandag 15 juni 2020
  Inschrijving : tot en met zondag 8 maart 2020 / tot en met dinsdag 9 juni 2020 

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail: peeterswalter.jr@telenet.be

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 19 april 2020 [ van 10.30 tot 12.30 uur ] / vanaf zondag 14 juni te verkrijgen bij toogman/vrouw


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  PAROCHIE VAN MISERIE

  Van den Broeck Swa Verdonck Ludgarde

  3

  PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  4

  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Timmermans Eric Van Dijck Gerard

  5

  LA VALLÉE

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

  6

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  7

  THE DOLLY DOTS Vandergooten Greet Van den Wijngaert Brigitta

  8

  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette

  9

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  10

  HOOGSPANNING Van den Bulck Frank Van den Bulck Betty

  11

  DE BALLEBOZEN Minnen Fred Verlinden Agnes

  12

  DE PRUTSERS Merkcx Nest Wouters Denise

  13

  SUS EN KLUS Moons Jef Bayens Johan

  14

  MIRMA Meelens Irène Croonen Marina Van Uytven Marleen

  15

  DE FREGGELTJES Van Hoeck Guy Van Hecke Nicky

  16

  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean

  17

  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos

  18

  AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  19

  DE GENIETERS Van Uytsel Desiré De Belder Dirk

  20

  IKMOEIMJINI

  Van Dessel Peter

  De Wachter Jos

   

  21

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Franck Jan

   

   

  22

  DE VLOEKERS

  Truyts Herman

  Van Oost Lynn

  Melsen Rudy

  23

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  24

  RI-RI

  Van Rompaey Rita

  Bervoets Rita

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

   

  26

  DAME BLANCHE

  Van Dessel Annik

  De Wachter Martine

  Van den Bulck Carine

  27

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Calliau Chris

  28

  DE LOEKES

  Van Noten André

  Keustermans Liliane

   

  29

  DE PLAKKERS

  De Meyer Jef

  De Groote Eddy

  Tachelet Jan

  30

  GOED BEZIG

  Tempst Patrick

  De Pauw Karin

   

  31

  HEMA

  Hendrickx Jan

  Mariën Mia

  32

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

  33

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Deliën Julienne

   

  34

  MARIJO

  Gerits Maria

  Sterkens Jos

   

  35

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

  36

  KIP KAP

  Op de Becq Swa

  Van Hool Marc

  Van Rompaey Patrick

  37

  BRAVE JONGENS

  De Wachter Carl

  Welz Uwe

  38

  POWER GIRLS

  Boeckx Lea

  Verbeeck Viviane

   

  39

  PRUTSERKES

  Goyvaerts Dirk

  Pelgrims Daisy

   

  40

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  41

  DE BOULES BOYS

  Van de Velde Alain

  Van de Weerd Hans

   

   

  42

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Cavens Guy

   

  43

  THE DALTONS

  Garcia Louis

  Vervloet Eddy

   

   

   

   

   

   


   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  04-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2019

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2019
  Competitiestart : maandag 15 april 2019
  Inschrijving : tot en met zondag 10 maart 2019

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 14 april 2019 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy Tachelet Jan

  3

  PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  4

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  5

  OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  6

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  7

  HOOGSPANNING Van den Bulck Frank Van den Bulck Betty

  8

  FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  9

  DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris

  10

  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Timmermans Eric Matthijssens Timothy

  11

  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria

  12

  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor

  13

  AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Gie

  14

  GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan

  15

  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos

  16

  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin

  17

  BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy

  18

  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane

  19

  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean

  20

  DE PRUTSERS

  Merkx Nest

  Wouters Denise

   

  21

  SUS & KLUS

  Moons Jef

  Bayens Johan

  Van Herck Marc

   

  22

  PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

   

  23

  RI-RI

  Van Rompaey Rita

  Bervoets Rita

  24

  DE MARIANNEKES

  Cailliau Ann

  Kustermans Maria

   

  25

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos

  26

  DE FREGGELTJES

  Van Hoeck Guy

  Van Hecke Nicky

  27

  DAME BLANCHE

  Van Dessel Annik

  De Wachter Martine

  Van den Bulck Carine

  28

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Stabel Wim

  Van de Peer Paula

  29

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

  Maes Diane

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  KIP KAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  32

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

  33

  DE BOULES BOYS

  Van de Velde Alain

  Van de Weerd Hans

   

  34

  BRAVE JONGENS

  Welz Uwe

  De Wachter Carl

   

  35

  LA VALLÉE

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

  36

  PAROCHIE VAN MISERIE

  Van den Broeck Swa

  Verdonck Ludgarde

   

  37

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Cavens Guy

  38

  MIRMA

  Meelens Irene

  Croonen Marina

  Van Uytven Marleen

  39

  POWER GIRLS

  Boeckx Lea

  Verbeek Viviane

   

  40

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Gerits Maria

  Vermeulen Jeannine

   

  41

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

   

  42

  GEMIN

  De Paepe Georgette

  Henderickx Min

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  03-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2018

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2018
  Competitiestart : maandag 16 april 2017
  Inschrijving : tot en met zondag 11 maart 2018

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 15 april 2018 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  3

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

  Maes Diane

  4

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  5

  DE BALLEBOZEN Minnen Freddy Verlinden Agnes

  6

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine

  7

  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane

  8

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  9

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  10

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  11

  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  12

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  13

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  14

  PAROCHIE VAN MISERIE Van Den Broeck Swa Verdonck Lutgarde

  15

  SUS & KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  16

  ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles

  17

  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria

  18

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos

  19

  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman

  20

  DE MOLTENIS

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke

  Melsen Rudy

  21

  ACHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Aerts Jos

  Toelen Stef

   

  22

  POWER GIRLS

  Boeckx Lea

  Verbeeck Viviane

   

  23

  HOOGSPANNING

  Van Den Bulck Frank

  Van Den Bulck Betty

  24

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  26

  KIPKAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  27

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

   

  28

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos

  29

  NOORDSE HOEK

  De Keuster Vic

  Henderyckx Herman

   

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Van de Peer Paula

  Stabel Wim

  32

  GOED BEZIG

  Tempst Patrick

  De Pauw Karin

  33

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Cailliau Chris

  34

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  35

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

  36

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymaekers Dirk

  Cavens Guy

  37

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  38

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Jan Frank

   

  39

  TOETERNITOE

  Vloeberghs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  40

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Wouters Denise

   

  41

  LA VALLÉE

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

   

   

  42

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Lamens Rudy

  Matthijssens Timothy

  43

  DE RENICKES

  Heylen René

  Van Hecke Nicky

  44

  D'ELEXIREKES

  Van Hoeck Guy

  Meelens Iréne

  45

  DE LAATKOMERS

  Schoovaerts Stefan

  Dockx Jean   


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  02-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Clubkampioenschap 2017

   

   Klik op de afbeelding om de link te volgen

  INSCHRIJVINGEN

  HOME  PETANQUECOMPETITIE 2017
  Competitiestart : maandag 10 april 2017
  Inschrijving : tot en met zondag 12 maart 2017

  via inschrijvingslijsten in 't chalet

  via E-mail mij!

  via Tel. : 03 480 06 60 of GSM : 0474 87 10 65
  Verdeling kalenders : zondag 9 april 2017 [ van 10.30 tot 12.30 uur ]


  PLOEGNAAM

  SPELER 1

  SPELER 2

  SPELER 3

  SPELER 4

  1

  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  2

  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert

  3

  DE BOEMANNEN

  De Boe Jacques

  Speetjens Jan

   

  4

  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter

  5

  DE BALLEBOZEN Minnen Freddy Verlinden Agnes

  6

  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David

  7

  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane

  8

  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy

  9

  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia

  10

  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine

  11

  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge

  12

  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise

  13

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido

  14

  PAROCHIE VAN MISERIE Van Den Broeck Swa Verdonck Lutgarde

  15

  SUS & KLUS Moons Jef Van Herck Marc

  16

  ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria

  17

  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria

  18

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos

  19

  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman

  20

  DE MOLTENIS

  Lambrecht Nicole

  Simons Jefke

  21

  ACHERAPZA

  Van Rompaey Patrick

  Toelen Stef

   

   

  22

  DE WIMPIES

  Vercammen Wim

  Cornelis Mieke

   

  23

  DE GOEIE GOOIERS

  Van Den Bulck Frank

  Van Den Bulck Betty

  Boeckx Lea

  24

  DE KLUNZEN

  Heylen Eddy

  Torfs Stefaan

   

  25

  DE PLATANEN

  Dresen Johan

  Panken Jef

  26

  KIPKAP

  Van Hool Marc

  Op de Becq Swa

  27

  DE GENIETERS

  De Belder Dirk

  Van Uytsel Desiré

   

  28

  IKMOEIMIJNI

  Van Dessel Peter

  Bauwens Danny

  De Wachter Jos De Wachter Martine

  29

  NOORDSE HOEK

  De Keuster Vic

  Henderyckx Herman

   

  30

  DUBBEL L

  Vandenhoeck Leon

  Gielen Lisette

   

  31

  STABELINOS

  Stabel Tuur

  Van de Peer Paula

  Stabel Wim

  32

  THE DALTONS

  Garcia Louis

  Vervloet Eddy

  33

  DE DUVELTJES

  Van Hout Rita

  Vaes Thea

  Cailliau Chris

  34

  LAST MINUTE

  Somers Gerard

  Wuyts Maria

   

  35

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  Vermeulen Jeannine

  Gerits Maria

  36

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  Gerits Gino

  Raeymaekers Dirk

  Cavens Guy

  37

  DE KONDOR

  Goossens Pieter

  Burmensky Igor

  38

  'T GEVOGELTE

  Paris Victor

  Jan Frank

   

  39

  TOETERNITOE

  Vloeberghs Jos

  Jacobs Lutgard

  Cauwenbergh Marc

  40

  DE PRUTSERS

  Merckx Nest

  Wouters Denise

   

  41

  NIVANDAAGDANMORGEN

  Schoovaerts Stefan

  Van den Brugghen Hugo

  Janssens Maria

   

  42

  KRUK KRAK

  Matthijssens Eddy

  Heylen Rene

      


  Categorie:CK_INSCHRIJVINGEN
  08-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD 2021
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2021

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Van Hool Marc
  BRAVE JONGENS De Wachter Carl Smits Patrick
  DE FREGGELTJES Van Hoeck Guy Van Hecke Nicky
  DE GENIETERS Van Uytsel Desiré De Belder Dirk
  DE KLUNZEN Torfs Stefaan Lamens Rudy Heylen Eddy
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy Tachelet Jan
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Van Dijck Gerard
  LA VALÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  NIEMAND Bossaerts Guido Hendrickx Jan
  PITTE & PETATTI Van Dessel Peter De Wachter Jos Leemans Nina  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  07-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD1 2020
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2020

  HOME


  AFDELING 1_A

  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy Tachelet Jan
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter De Wachter Jos Leemans Nina
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Timmermans Eric Van Dyck Gerard

  AFDELING 1_B

  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  KIPKAP Van Hool Marc Van Rompaey Patrick Op de Becq Swa
  SUS EN KLUS Moons Jef Bayens Johan Van Herck Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  06-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD1 2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2019

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  STABELINOS Stabel Tuur Stabel Wim Van de Peer Paula
  SUS EN KLUS Moons Jef Bayens Johan Van Herck Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD1_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2018

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Aerts Jos Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Wachter Carl De Peuter Jos
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic
  STABELINOS Stabel Tuur Stabel Wim Van de Peer Paula
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  04-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling1 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 1 - 2017

  HOME


  AGHERAPZA Van Rompaey Patrick Toelen Stef
  DE AMATEURKES Venus Rudi Bossaerts Guido
  BRAVE JONGENS Welz Uwe De Peuter Jos
  CANNIKSKE De Wachter Carl Van Dessel Annik Smits David
  DE BALLEBOZEN Verlinden Agnes Minnen Freddy
  DE GENIETERS De Belder Dirk Van Uytsel Desiré
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MAESEKENS Maes Jos Maes Kristel Spruyt Peter
  DE PLAKKERS De Meyer Jef De Groote Eddy
  DE PLATANEN Dresen Johan Panken Jef
  DE PRUTSERS Merckx Nest Wouters Denise
  DE ZENUWPEZEN Dierckx François Laureys Charles Janssens Maria
  HEMA Hendrickx Jan Mariën Mia
  IKMOEIMIJNI Van Dessel Peter Bauwens Danny De Wachter Jos De Wachter Martine
  KIPKAP Van Hool Marc Op de Becq Swa
  NOORDSE HOEK Henderyckx Herman De Keuster Vic  Categorie:CK_PLOEGEN AFD1
  08-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD2 2021
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2021

  HOME

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Deliën Julienne
  DE DUSCHKES Du Jardin Gerard Adriaenssens Colette
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE PALLELEKES Lammineur Yolanda Melsen Rudy
  DE VLOEKERS Truyts Herman Van Oost Lynn
  FRANSWA Lembregts Swa Van den Eynde Frans
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  MARIJO Gerits Maria Sterkens Jos
  PRUTSERKES Goyvaerts Dirk Pelgrimd Daisy
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  RI-RI Van Rompaey Rita Bervoets Rita
  TMOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD2 2020
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2020

  HOME


  AFDELING 2_A


  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Cavens Guy
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  MIRMA Meelens Irène Croonen Marina Van Uytven Marleen
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse

  AFDELING 2_B

  DE BOULES BOYS Van de Velde Alain Van de Weerd Hans
  DE FREGGELTJES Van Hoeck Guy Van Hecke Nicky
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  'T GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  06-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD2 2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2019

  HOME

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE FREGGELTJES Van Hoeck Guy Van Hecke Nicky
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean
  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Timmermans Eric Matthijssens Timothy
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  'T GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  05-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD2_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2018

  HOME

  DAME BLANCHE Van Dessel Annik De Wachter Martine Van den Bulck Carine
  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE KONDOR Goossens Pieter Burmensky Igor
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  GOED BEZIG Tempst Patrick De Pauw Karin Janssens Maria
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Lamens Rudy Matthijssens Timothy
  LA VALLÉE Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  'T GEVOGELTE Paris Victor Frank Jan
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  04-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling2 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 2 - 2017

  HOME

  DE BLIKKEN BLUTSERS Gerits Gino Raeymaekers Dirk Cavens Guy
  DE FOEFELAARS Du Jardin Gerard Hendrickx Hubert
  DE KLUNZEN Heylen Eddy Torfs Stefaan
  DE LEEUWKES Vekemans Marcel Verbist Liliane
  DE MARIANNEKES Cailliau Ann Kustermans Maria
  DE SHERPAS Deliën Julienne Aerts Maria Valckx Herman
  DUBBEL L Vandenhoeck Leon Gielen Lisette
  NIVANDAAGDANMORGEN Schoovaerts Stefan Van den Brugghen Hugo Janssens Maria
  STABELINOS Stabel Tuur Van de Peer Paula Stabel Wim
  SUS EN KLUS Moons Jef Van Herck Marc
  THE DALTONS Garcia Louis Vervloet Eddy
  T MOETKUNNEN Peeters Walter Leemans Nicole Peeters Ilse
  TOETERNITOE Vloeberghs Jos Jacobs Lutgard Cauwenbergh Marc  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  07-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD3 2020
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2020

  HOME


  AFDELING 3_A

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  PRUTSERKES Goyvaerts Dirk Pelgrims Daisy
  THE DOLLY DOTS Vandergooten Greet Van Den Wijngaert Brigitta

  AFDELING 3_B

  DE VLOEKERS Truyts Herman Van Oost Lynn Melsen Rudy
  HOOGSPANNING Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty
  FRANSWA Van den Eynde Frans Lembregts Swa
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  MARIJO Gerits Maria Sterkens Jos
  RI-RI Van Rompaey Rita Bervoets Rita  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PLOEGEN AFD3 2019
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2018

  HOME

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE BOULES BOYS Van de Velde Alain Van de Weerd Hans
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  GEMIN De Paepe Georgette Henderickx Min
  HOOGSPANNING Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  MIRMA Meelens Iréne Croonen Marina Van Uytven Marleen
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  POWER GIRLS Boeckx Lea Verbeeck Viviane
  RI-RI Van Rompaey Rita Bervoets Rita  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  05-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen AFD3_2018
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2018

  HOME

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Speetjens Jan Maes Diane
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE LAATKOMERS Schoovaerts Stefan Dockx Jean
  DE LOEKES Van Noten André Keustermans Liliane
  DE MOLTENIS Lambrecht Nicole Simons Jefke Melsen Rudy
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  DE RENICKES Heylen René Van Hecke Nicky
  D'ELEXIREKES Van Hoeck Guy Meelens Irène
  HOOGSPANNING Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  POWER GIRLS Boeckx Lea Verbeeck Viviane  Categorie:CK_PLOEGEN AFD2
  04-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ploegen afdeling3 2017
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  PLOEGEN AFDELING 3 - 2017

  HOME

  DE BOEMANNEN De Boe Jacques Maes Diane Speetjens Jan
  DE BOEZEMVRIENDINNEN Vermeulen Jeannine Gerits Maria
  DE DUVELTJES Van Hout Rita Vaes Thea Cailliau Chris
  DE GOEIE GOOIERS Van den Bulck Franck Van den Bulck Betty Boeckx Lea
  DE MOLTENIS Lambrecht Nicole Simons Jefke Melsen Rudy
  DE OLDTIMERS Kevelaerts Swa Verelst Denise
  DE PLANEETJES De Coninck Dirk Van Vlerken Inge
  DE WIMPIES Vercammen Wim Cornelis Mieke
  KRUK KRAK Matthijssens Eddy Heylen Rene
  LAST MINUTE Somers Gerard Wuyts Maria
  LOSLOPEND WILD Lammineur Yolanda Chauvaux Jeannine
  PAROCHIE VAN MISERIE Van den Broeck Swa Verdonck Lutgarde
  'T GEVOGELTE Paris Victor Jan Frank  Categorie:CK_PLOEGEN AFD3
  09-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD1 2021

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 PITTE & PETATTI 0 0 0 0 0 0
  2 DE PLAKKERS 0 0 0 0 0 0
  3 DE PRUTSERS 0 0 0 0 0 0
  4 LA VALLÉE 0 0 0 0 0 0
  5 BRAVE JONGENS 0 0 0 0 0 0
  6 DE KONDOR 0 0 0 0 0 0
  7 AGHERAPZA 0 0 0 0 0 0
  8 DE PLATANEN 0 0 0 0 0 0
  9 DE LAATKOMERS 0 0 0 0 0 0
  10 NIEMAND 0 0 0 0 0 0
  11 DE KLUNZEN 0 0 0 0 0 0
  12 DE GENIETERS 0 0 0 0 0 0
  13 GOED BEZIG 0 0 0 0 0 0
  14 KRUK KRAK 0 0 0 0 0 0
  15 DE FREGGELTJES 0 0 0 0 0 0


  1/05/2021  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  08-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD1_A 2020

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1A

  HOME


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE PLAKKERS 6 4 0 2 73 20
  2 KRUK KRAK 6 4 1 1 34 19
  3 HEMA 6 2 0 4 11 16
  4 DE PLATANEN 5 1 2 2 -23 10
  5 IKMOEIMIJNI 6 1 5 0 -49 9
  6 BRAVE JONGENS 4 1 2 1 -4 8
  7 DE BALLEBOZEN 5 0 3 2 -42 7


  1

  BRAVE JONGENS

  -

  IKMOEIMIJNI

  13

  /

  7

  13

  /

  7

  2

  HEMA

  -

  DE PLATANEN

  13

  /

  8

  5

  /

  13

  3

  DE PLAKKERS

  -

  DE BALLEBOZEN

  13

  /

  3

  13

  /

  1

  4

  BRAVE JONGENS

  -

  HEMA

  11

  /

  13

  7

  /

  13

  5

  IKMOEIMIJNI

  -

  DE PLAKKERS

  4

  /

  13

  7

  /

  13

  6

  DE PLATANEN

  -

  KRUK KRAK

  8

  /

  13

  8

  /

  13

  7

  DE PLAKKERS

  -

  HEMA

  9

  /

  13

  13

  /

  0

  8

  KRUK KRAK

  -

  BRAVE JONGENS

  13

  /

  11

  13

  /

  5

  9

  DE BALLEBOZEN

  -

  IKMOEIMIJNI

  1

  /

  13

  5

  /

  13

  10

  KRUK KRAK

  -

  DE PLAKKERS

  7

  /

  13

  8

  /

  13

  11

  HEMA

  -

  DE BALLEBOZEN

  13

  /

  9

  2

  /

  13

  12

  DE PLATANEN

  -

  BRAVE JONGENS

  /

  /

  13

  DE BALLEBOZEN

  -

  KRUK KRAK

  9

  /

  13

  4

  /

  13

  14

  DE PLATANEN

  -

  DE PLAKKERS

  6

  /

  13

  2

  /

  13

  15

  IKMOEIMIJNI

  -

  HEMA

  7

  /

  13

  10

  /

  13

  16

  DE BALLEBOZEN

  -

  DE PLATANEN

  7

  /

  1

  13

  /

  13

  17

  KRUK KRAK

  -

  IKMOEIMIJNI

  13

  /

  1

  13

  /

  6

  18

  DE PLAKKERS

  -

  BRAVE JONGENS

  0

  /

  13

  13

  /

  0

  19

  IKMOEIMIJNI

  -

  DE PLATANEN

  8

  /

  13

  4

  /

  13

  20

  BRAVE JONGENS

  -

  DE BALLEBOZEN

  /

  /

  21

  HEMA

  -

  KRUK KRAK

  13

  /

  1

  8

  /

  13


  19/9/2020


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  07-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD1_B 2020

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1B

  HOME


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 AMATEURKES 5 3 0 2 62 16
  2 KIP KAP 4 2 1 1 14 11
  3 DE LOEKES 5 1 2 2 -25 10
  4 SUS EN KLUS 5 0 0 5 11 10
  5 DE PRUTSERS 4 1 1 2 -10 9
  6 DE GENIETERS 5 0 3 2 -52 7  1

  SUS EN KLUS

  -

  DE PRUTSERS

  13

  /

  9

  10

  /

  13

  2

  AMATEURKES

  -

  KIP KAP

  13

  /

  12

  13

  /

  4

  3

  DE LOEKES

  -

  DE GENIETERS

  13

  /

  7

  13

  /

  6

  4

  SUS EN KLUS

  -

  AMATEURKES

  13

  /

  8

  3

  /

  13

  5

  DE PRUTSERS

  -

  DE GENIETERS

  13

  /

  7

  13

  /

  11

  6

  KIP KAP

  -

  DE LOEKES

  13

  /

  6

  13

  /

  6

  7

  DE GENIETERS

  -

  AMATEURKES

  2

  /

  13

  13

  /

  11

  8

  KIP KAP

  -

  SUS EN KLUS

  13

  /

  5

  3

  /

  13

  9

  DE LOEKES

  -

  DE PRUTSERS

  13

  /

  4

  0

  /

  13

  10

  DE GENIETERS

  -

  KIP KAP

  4

  /

  13

  10

  /

  13

  11

  AMATEURKES

  -

  DE PRUTSERS

  13

  /

  1

  13

  /

  4

  12

  SUS EN KLUS

  -

  DE LOEKES

  13

  /

  9

  12

  /

  13

  13

  DE PRUTSERS

  -

  KIP KAP

  /

  /

  14

  DE GENIETERS

  -

  SUS EN KLUS

  13

  /

  10

  0

  /

  13

  15

  DE LOEKES

  -

  AMATEURKES

  5

  /

  13

  4

  /

  13


  29/8/2020


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  06-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD1 2019

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE PLAKKERS 14 10 1 3 131 47
  2 AMATEURKES 14 8 2 4 51 42
  3 AGHERAPZA 14 7 0 7 105 42
  4 GOED BEZIG 12 7 0 5 93 38
  5 HEMA 14 4 1 9 29 35
  6 SUS EN KLUS 14 4 4 6 5 32
  7 BRAVE JONGENS 13 4 3 6 17 31
  8 DE PRUTSERS 14 3 3 8 31 31
  9 IKMOEIMIJNI 14 3 4 7 1 30
  10 KIP KAP 14 4 8 2 -72 28
  11 DE PLATANEN 14 3 6 5 -38 28
  12 DE GENIETERS 14 3 7 4 -82 27
  13 DE BALLEBOZEN 14 2 9 3 -79 23
  14 STABELINOS 13 1 6 6 -76 22
  15 DE KLUNZEN 14 1 10 3 -116 20


  14/09/2019


  Bijlagen:
  Klassement AFD1_2019.htm (15.2 KB)   
  Spelerstatistiek AFD1_2019.htm (738.9 KB)   
  Uitslagen AFD1_2019.htm (57.7 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  05-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD1 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 AMATEURKES 15 10 3 2 98 47
  2 BRAVE JONGENS 15 6 2 7 69 40
  3 DE BALLEBOZEN 15 5 0 10 55 40
  4 HEMA 15 5 3 7 32 37
  5 AGHERAPZA 15 4 3 8 43 35
  6 DE PRUTSERS 15 4 3 8 18 35
  7 DE GENIETERS 15 4 3 8 6 35
  8 DE PLATANEN 15 3 3 9 -6 33
  9 DE ZENUWPEZEN 15 3 4 8 -18 32
  10 KIP KAP 15 3 4 8 -42 32
  11 NOORDSE HOEK 15 3 5 7 -27 31
  12 DE PLAKKERS 15 2 3 10 -15 31
  13 STABELINOS 15 2 5 8 -28 29
  14 IKMOEIMIJNI 15 2 5 8 -63 29
  15 SUS EN KLUS 15 2 7 6 -70 27
  16 DE MAESEKENS 15 1 6 8 -52 26


  7/09/2018


  Bijlagen:
  Klassement AFD1_2018.htm (14.1 KB)   
  Spelerstatistiek AFD1_2018.htm (831.3 KB)   
  Uitslagen AFD1_2018.htm (64.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  04-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT AFD1 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 1

  HOME
  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 AMATEURKES 15 8 1 6 134 45
  2 DE PLATANEN 15 7 2 6 80 42
  3 DE PLAKKERS 15 7 3 5 64 41
  4 NOORDSE HOEK 15 6 2 7 33 40
  5 HEMA 14 6 1 7 71 39
  6 DE GENIETERS 15 5 2 8 -9 38
  7 DE MAESEKENS 15 5 3 7 26 37
  8 BRAVE JONGENS 15 5 6 4 8 34
  9 DE PRUTSERS 14 4 2 8 68 34
  10 DE ZENUWPEZEN 15 4 4 7 17 34
  11 AGHERAPZA 15 2 3 10 -7 31
  12 IKMOEIMIJNI 15 2 6 7 -54 28
  13 KIPKAP 15 1 5 9 -75 27
  14 DE BALLEBOZEN 15 3 10 2 -104 26
  15 DE KONDOR 15 1 8 6 -118 24
  16 CANNIKSKE 15 1 9 5 -134 23


  12/09/2017


  Bijlagen:
  Klassement AFD1_2017.htm (13.2 KB)   
  SpelerstatistiekAFD1.htm (810.6 KB)   
  UitslagenAFD1_2017.htm (65 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD1
  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD2 2021

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 FRANSWA 0 0 0 0 0 0
  2 MARIJO 0 0 0 0 0 0
  3 DE VLOEKERS 0 0 0 0 0 0
  4 DAME BLANCHE 0 0 0 0 0 0
  5 TMOETKUNNEN 0 0 0 0 0 0
  6 DE DUSCHKES 0 0 0 0 0 0
  7 PRUTSERKES 0 0 0 0 0 0
  8 DE DUVELTJES 0 0 0 0 0 0
  9 DE BOEMANNEN 0 0 0 0 0 0
  10 DE BOEZEMVRIENDINNEN 0 0 0 0 0 0
  11 LAST MINUTE 0 0 0 0 0 0
  12 RI-RI 0 0 0 0 0 0
  13 DE PALLELEKES 0 0 0 0 0 0

  1/05/2021  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  08-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD2_A 2020

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2A

  HOME   

  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE KONDOR 6 2 1 3 34 15
  2 DE BLIKKEN BLUTSERS 4 2 0 2 32 12
  3 DUBBEL L 4 2 0 2 11 12
  4 DAME BLANCHE 4 0 2 2 -28 6
  5 TMOETKUNNEN 3 0 2 1 -32 4
  6 DE LAATKOMERS 2 0 1 1 -16 3
  7 MIRMA 1 0 0 1 -1 2

  1

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  -

  DUBBEL L

  13

  /

  8

  12

  /

  13

  2

  DE KONDOR

  -

  TMOETKUNNEN

  13

  /

  1

  13

  /

  6

  3

  DE LAATKOMERS

  -

  MIRMA

  /

  /

  4

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  -

  DE KONDOR

  13

  /

  4

  4

  /

  13

  5

  DUBBEL L

  -

  DE LAATKOMERS

  13

  /

  9

  13

  /

  4

  6

  TMOETKUNNEN

  -

  DAME BLANCHE

  12

  /

  13

  13

  /

  11

  7

  DE LAATKOMERS

  -

  DE KONDOR

  7

  /

  13

  13

  /

  10

  8

  DAME BLANCHE

  -

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  3

  /

  13

  9

  /

  13

  9

  MIRMA

  -

  DUBBEL L

  /

  /

  10

  DAME BLANCHE

  -

  DE LAATKOMERS

  /

  /

  11

  DE KONDOR

  -

  MIRMA

  12

  /

  13

  13

  /

  11

  12

  TMOETKUNNEN

  -

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  9

  /

  13

  3

  /

  13

  13

  MIRMA

  -

  DAME BLANCHE

  /

  /

  14

  TMOETKUNNEN

  -

  DE LAATKOMERS

  /

  /

  15

  DUBBEL L

  -

  DE KONDOR

  13

  /

  12

  13

  /

  7

  16

  MIRMA

  -

  TMOETKUNNEN

  /

  /

  17

  DAME BLANCHE

  -

  DUBBEL L

  12

  /

  13

  13

  /

  7

  18

  DE LAATKOMERS

  -

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  /

  /

  19

  DUBBEL L

  -

  TMOETKUNNEN

  /

  /

  20

  DE BLIKKEN BLUTSERS

  -

  MIRMA

  /

  /

  21

  DE KONDOR

  -

  DAME BLANCHE

  13

  /

  6

  13

  /

  2

  5/9/2020


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  07-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD2_B 2020

   

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2B

  HOME


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE FREGGELTJES 5 4 0 1 50 18
  2 DE PLANEETJES 5 1 2 2 -18 10
  3 T GEVOGELTE 4 1 1 2 7 9
  4 LA VALLÉE 3 1 1 1 2 7
  5 DE OLDTIMERS 3 0 2 1 -25 4
  6 DE BOULES BOYS 2 0 1 1 -16 3


  1

  DE FREGGELTJES

  -

  T GEVOGELTE

  13

  /

  9

  13

  /

  11

  2

  LA VALLÉE

  -

  DE OLDTIMERS

   

  /

  /

  3

  DE PLANEETJES

  -

  DE BOULES BOYS

  13

  /

  6

  9

  /

  13

  4

  DE FREGGELTJES

  -

  LA VALLÉE

  13

  /

  5

  13

  /

  10

  5

  T GEVOGELTE

  -

  DE BOULES BOYS

  /

  /

  6

  DE OLDTIMERS

  -

  DE PLANEETJES

  9

  /

  13

  11

  /

  13

  7

  DE BOULES BOYS

  -

  LA VALLÉE

  /

  /

  8

  DE OLDTIMERS

  -

  DE FREGGELTJES

  1

  /

  13

  10

  /

  13

  9

  DE PLANEETJES

  -

  T GEVOGELTE

  3

  /

  13

  10

  /

  13

  10

  DE BOULES BOYS

  -

  DE OLDTIMERS

  /

  /

  11

  LA VALLÉE

  -

  T GEVOGELTE

  10

  /

  13

  13

  /

  6

  12

  DE FREGGELTJES

  -

  DE PLANEETJES

  8

  /

  13

  13

  /

  3

  13

  T GEVOGELTE

  -

  DE OLDTIMERS

  7

  /

  13

  13

  /

  3

  14

  DE BOULES BOYS

  -

  DE FREGGELTJES

  2

  /

  13

  11

  /

  13

  15

  DE PLANEETJES

  -

  LA VALLÉE

  6

  /

  13

  11

  /

  13

  21/9/2020


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD2 2019

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 DE LOEKES 13 12 0 1 178 50
  2 KRUK KRAK 13 6 2 5 65 36
  3 DE LAATKOMERS 13 6 3 4 54 35
  4 LA VALLÉE 13 5 1 7 57 35
  5 DE KONDOR 13 5 3 5 18 33
  6 DE FREGGELTJES 13 4 1 8 92 33
  7 DE BLIKKEN BLUTSERS 13 4 4 5 -9 30
  8 T GEVOGELTE 13 3 3 7 1 29
  9 DUBBEL L 13 3 4 6 -18 28
  10 DE OLDTIMERS 13 2 5 6 -58 25
  11 TMOETKUNNEN 13 2 6 5 -80 24
  12 DE FOEFELAARS 13 1 7 5 -81 21
  13 DE MARIANNEKES 13 1 7 5 -98 21
  14 DAME BLANCHE 13 2 10 1 -121 20

  14/09/2019


  Bijlagen:
  Klassement AFD2_2019.htm (14.3 KB)   
  Spelerstatistiek AFD2_2019.htm (633.9 KB)   
  Uitslagen AFD2_2019.htm (55 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  05-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD2 2018

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 GOED BEZIG 13 11 0 2 196 48
  2 KRUK KRAK 14 7 1 6 69 41
  3 DE KONDOR 14 7 2 5 51 40
  4 DE KLUNZEN 14 7 4 3 36 38
  5 LA VALLÉE 14 5 1 8 81 37
  6 DE BLIKKEN BLUTSERS 14 5 2 7 19 36
  7 T GEVOGELTE 14 5 5 4 13 33
  8 DUBBEL L 14 3 4 7 -39 30
  9 TMOETKUNNEN 14 2 2 10 1 30
  10 DE OLDTIMERS 14 3 5 6 -7 29
  11 DE SHERPAS 13 2 4 7 -39 26
  12 DE FOEFELAARS 14 2 7 5 -58 25
  13 DE MARIANNEKES 14 2 7 5 -86 25
  14 DAME BLANCHE 14 1 10 3 -112 20
  15 TOETERNITOE 14 0 8 6 -125 20

  14/09/2018


  Bijlagen:
  Klassement AFD2_2018.htm (16 KB)   
  Spelerstatistiek AFD2_2018.htm (735.1 KB)   
  Uitslagen AFD2_2018.htm (61.9 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  04-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KLASSEMENT AFD2 2017

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 2

  HOME

   


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 STABELINOS 12 9 0 3 130 42
  2 SUS EN KLUS 12 6 0 6 84 36
  3 DE BLIKKEN BLUTSERS 12 4 0 8 76 32
  4 NIVANDAAGDANMORGEN 12 5 3 4 10 31
  5 DE KLUNZEN 12 2 2 8 7 26
  6 TMOETKUNNEN 12 2 3 7 -28 25
  7 DE LEEUWKES 12 3 6 3 -41 24
  8 DE FOEFELAARS 12 2 4 6 -11 24
  9 DE MARIANNEKES 12 2 4 6 -26 24
  10 DUBBEL L 12 2 4 6 -29 24
  11 TOETERNITOE 12 2 6 4 -60 22
  12 DE SHERPAS 12 1 5 6 -72 21
  13 THE DALTONS 12 0 3 9 -40 21

  12/09/2017


  Bijlagen:
  KlassementAFD2_2017.htm (13.6 KB)   
  SpelerstatistiekAFD2.htm (521.8 KB)   
  UitslagenAFD2_2017.htm (46.5 KB)   


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD2
  08-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD3_A 2020

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 3A

  HOME


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 PRUTSERKES 3 3 0 0 48 12
  2 DE DUVELTJES 1 1 0 0 22 4
  3 THE DOLLY DOTS 2 0 2 0 -37 2
  4 PAROCHIE VAN MISERIE 1 0 1 0 -16 1
  5 DE BOEMANNEN 1 0 1 0 -17 1
  6 DE BOEZEMVRIENDINNEN 0 0 0 0 0 0


  1

  DE DUVELTJES

  -

  DE BOEMANNEN

  /

  /

  2

  PAROCHIE VAN MISERIE

  -

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  /

  /

  3

  THE DOLLY DOTS

  -

  PRUTSERKES

  7

  /

  13

  4

  /

  13

  4

  DE DUVELTJES

  -

  PAROCHIE VAN MISERIE

   

  /

  /

  5

  DE BOEMANNEN

  -

  PRUTSERKES

  9

  /

  13

  0

  /

  13

  6

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  -

  THE DOLLY DOTS

  /

  /

  7

  PRUTSERKES

  -

  PAROCHIE VAN MISERIE

  13

  /

  10

  13

  /

  0

  8

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  -

  DE DUVELTJES

  /

  /

  9

  THE DOLLY DOTS

  -

  DE BOEMANNEN

  /

  /

  10

  PRUTSERKES

  -

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  /

  /

  11

  PAROCHIE VAN MISERIE

  -

  DE BOEMANNEN

  /

  /

  12

  DE DUVELTJES

  -

  THE DOLLY DOTS

  13

  /

  3

  13

  /

  1

  13

  DE BOEMANNEN

  -

  DE BOEZEMVRIENDINNEN

  /

  /

  14

  PRUTSERKES

  -

  DE DUVELTJES

  /

  /

  15

  THE DOLLY DOTS

  -

  PAROCHIE VAN MISERIE

  /

  /


  1/8/2020


  Categorie:CK_KLASSEMENT AFD3
  07-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Klassement AFD3_B 2020

  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  KLASSEMENT + uitslagen AFDELING 3B

  HOME


  Kl Ploeg W W+ W- W= +/- Ptn
  1 FRANSWA 4 4 0 0 47 16
  2 LOSLOPEND WILD 5 2 1 2