Levend Geloof 8
Inhoud blog
 • NIEUWE BLOGSITE
 • De Eucharistie volgens Bayside deel 2
 • Amoris Laetitia
 • De sacramenten
 • Wie mag te communie gaan
 • De zeven doodzonden
 • De Eucharistie volgens Bayside
 • Fulton Sheen over de valse kerk
 • H. Maria in iconen
 • Pantokrator
 • Goede gewoonten cultiveren deel 4
 • Het Russisch Kruis
 • IHS
 • Labarum
 • Ichthus
 • De pelikaan
 • Goede gewoonten cultiveren deel 3
 • O Bloed van Jezus
 • Geestelijke adoptie van een ongeboren kind
 • Geestelijke communie
 • Geestelijke werken van barmhartigheid
 • Boodschap aan Mario - Brindisi
 • Brandend actueel - boodschap van Mario van Brindisi
 • Korte gebedjes door Luisa Piccarreta
 • Gebed om uitstorting in de Goddelijke Wil
 • O Jezus
 • Toewijdingsakte aan de Goddelijke Wil - Luisa Piccarreta
 • Goede gewoonten cultiveren deel 2
 • Pastor Enoc 10/4
 • De duisternis omringt de wereld - Hille Kok 8/4/2016
 • Kinderen van de vernieuwing: 5/4 en 16/3
 • Armageddon volgens Bayside deel 2
 • Goede gewoonten cultiveren
 • Kroontje van de Goddelijke Wil
 • 4 eenvoudige stappen naar het leven in de Goddelijke Wil
 • Armageddon volgens Bayside deel 1
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 2
 • De Bol van Verlossing volgens Bayside deel 1
 • De Katholieke dag (wikipedia)
 • De Katholieke dag, week, maand deel 2
 • De Katholieke dag, week, maand deel 1
 • Noveen voor het kostbaar bloed
 • Pastor Enoc 27/3
 • Te Deum
 • 5 eerste zaterdagen devotie
 • Zegel van de levende God
 • Verenigde Harten afbeelding
 • Kamers van het Heilig Hart van Jezus
 • 7 geheimen van de eucharistie
 • Boodschap van Ned Dougherty 2/4/2016
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 3
 • Boodschappen van Pelianito
 • Boodschap van Mario te Brindisi
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 2
 • Hedendaagse sexuele moraal en het christelijk huwelijk deel 1
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 3
 • Wat het is...
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 2
 • Wereldoorlog III volgens Bayside deel 1
 • Voorspellingen 500 zieners komen uit
 • Pauselijke paasboodschap
 • Onze taak als missionaris
 • Vervolging volgens Bayside deel 2
 • Lazarus en de rijke man
 • Vervolging volgens Bayside deel 1
 • Zalig Pasen!!
 • Nederland en Belgie hebben zich ver van God verwijderd
 • Pastor Enoc 17/3
 • De opname volgens Bayside
 • De kruisweg deel 2
 • De kruisweg deel 1
 • De Antichrist volgens Bayside
 • Heilige Maria
 • De Jacinta-foto
 • De Waarschuwing en het Mirakel volgens Bayside
 • Een sprankeltje hoop
 • Dag van rouw
 • De komst van de geimplanteerde ID- en betaalchip
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 2
 • De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde deel 1
 • Bij Jezus Terugkomst en erna
 • Tien kansen om een biddend mens te worden
 • Pastor Enoc 9/3
 • Na het grote wonder deel 2
 • Na het grote wonder
 • Na de waarschuwing - het grote wonder
 • De Waarschuwing deel 2
 • De Waarschuwing deel 1
 • Een boodschap voor nu
 • Boodschappen van Pelianito
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 5
 • Ik ben de redding van de wereld - Hille Kok 25/2/2016
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 4
 • Boodschap van Ned Dougherty 1/3/2016
 • Geestelijk pantser van Pastor Enoc
 • Pastor Enoc 28/2
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 3
 • Over de Maitreya en de Antichrist deel 2
 • Over de Maitreya en de Antichrist
 • De waarschuwing volgens Garabandal
  Zoeken in blog

  31-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Katholieke Kerk is geinfiltreerd door Vrijmetselaars 2/1/2012

  Vertel Mijn geliefde kinderen om te blijven bidden.
  Zij worden verhoord.
  Jullie kunnen een tijdje een terugval in jullie gebedsleven gehad hebben door de feestdagen, maar keer alsjeblieft terug naar het gebed en maak het een grote prioriteit in jullie leven.

  Nu dat het Nieuwe Jaar is begonnen zullen jullie OVERAL VERANDERINGEN BEGINNEN MERKEN IN JULLIE KERKEN EN IN JULLIE REGERING zowel lokaal als federaal.

  Het is belangrijk dat jullie letten op wat er op dat vlak gaande is.

  DE KERK IS AL JAREN GEÏNFILTREERD DOOR VRIJMETSELAARS EN COMMUNISTEN die de Katholieke Kerk, en alles waar het voor staat, willen vernietigen.

  SOMMIGE VAN DEZE MANNEN ZIJN KARDINALEN EN BISSCHOPPEN MET HOGE AUTORITEIT.

  Sommigen onder jullie kunnen geschokt zijn dit te horen, anderen zijn er reeds van op de hoogte.

  Daarom is het zo DRINGEND VOOR JULLIE OM JULLIE GELOOF TE KENNEN zodat jullie NIET BEDROGEN WORDEN door valse beweringen.

  Mijn lieve kinderen, jullie kunnen in de Bijbel lezen, waar staat dat IN DE EINDTIJD ZELFS DE UITVERKORENEN IN VERWARRING ZULLEN GERAKEN.

  Daarom MOETEN JULLIE de noodzaak beseffen om jullie geloof te kennen.

  Mijn lieve kinderen, de machten die zitten achter wat in jullie land gebeurt [VS] maken zich zorgen omdat sommige van hun plannen niet lijken te werken zoals ze hadden gepland.
  DIT KOMT DOOR JULLIE GEBEDEN.

  Het is zo belangrijk dat jullie volharden in jullie gebed en proberen anderen vooral dan in jullie gezin/familie tot gebed aan te zetten en te bidden voor jullie land dat het gered wordt van het kwaad dat reeds werd gepland en in uitvoering is.
  Jullie hemels hof blijft met jullie bidden.
  Ik houd van jullie,
  Jezus.

  Profeet : Uitverkoren Kind in Chicago

  31-01-2012, 21:26 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van Jacob hield Ik - Esau haatte Ik 10/1/2012

  Door George W. Sarris  Uit : http://www.georgesarris.blogspot.com/

  God heeft me gezegend met goede ouders, en ik zal Hem daar altijd dankbaar voor zijn.

  Ze waren zeker niet perfect – ze hadden dezelfde zwakheden en tekortkomingen, en maakten vele keren dezelfde fouten als andere ouders doen. Maar ik heb altijd geweten dat ze van me hielden. Ik heb altijd geweten dat ze het beste met me voorhadden. En hoe ik het ook verknalde, wist ik altijd dat ze me niet zouden opgeven of in de steek laten.

  Mijn ouders behandelden mijn broer en mij op een andere manier omdat we verschillend zijn. We hadden verschillende persoonlijkheden. We hadden verschillende interesses. We hadden verschillende talenten en vaardigheden. Wanneer mijn moeder eens iets speciaals maakte voor mijn broer, zei ik wel eens om haar te pesten : “Je hebt Brian altijd liever gezien dan mij!”. Ik kon dat zeggen want zij en ik wisten beiden dat dit zeker niet het geval was! Ze hield niet méér van mijn broer dan van mij. Zij en mijn vader hielden met dezelfde kwaliteit van liefde van ons beiden. Het was een liefde dat altijd het beste met ons voorhad.

  Ik kan niet aan iets ontmoedigends denken dan te geloven dat mijn ouders de ene meer zouden bevoordelen dan de ander. En toch is dat het wat vele Christenen geloven over God – dat Hij favoriseert – dat Hij moedwillig ervoor kiest om Zijn liefde te vergroten en meer genade te schenken aan iemand die Hij geschapen heeft terwijl anderen ervan weerhouden worden.

  Heeft God favorietjes?

  Terwijl in de Schrift op verschillende plaatsen specifiek staat dat God fair en onpartijdig is, en ons ertoe aanmoedigd op dezelfde manier te handelen tegenover onze naaste, dan is ons traditioneel begrip hoe God favoriseert.

  Een van de meest geciteerde passages in de Bijbel, om deze opvatting te staven, wordt gevonden in Romeinen 9:10-13 waar Paulus uitlegt dat God Esau “haatte”.

  Sterker nog, Rebekka droeg in haar schoot twee kinderen van een en dezelfde man, onze vader Isaak. En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan, werd haar aangekondigd: De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste. Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt, onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept. Er staat dan ook geschreven: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau gehaat.

   

  Verder in het hoofdstuk lijkt Paulus Gods recht om iemand te redden en een ander te veroordelen, te rechtvaardigen door te zeggen dat “. . . het natuurlijk de pottenbakker vrij staat van dezelfde klomp leem zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik. Dan vraagt Paulus, En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn macht te laten kennen, de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang, met grote lankmoedigheid heeft verdragen, juist met de bedoeling de rijkdom van zijn heerlijkheid te openbaren voor hen die het voorwerp zijn van zijn ontferming, voor hen die Hij tot heerlijkheid heeft bestemd … ?    

  Staat in deze passages niet duidelijk aangegeven dat God sommige mensen haat en verwerpt –Esau niet in het minst- en dat Hij andere mensen voorbereidt voor toorn en eeuwige vervloeking?

  Het doel van Uitverkiezing

  Om een duidelijk begrip te hebben van wat Paulus wil zeggen, is het belangrijk naar de context te kijken. De algemene opvatting over deze passage is dat God soeverein gekozen heeft sommigen te redden en anderen te vervloeken. Maar dit is niet wat Paulus hier bedoelt. De tekst verwijst inderdaad naar Gods soevereine doelstelling in uitverkiezing, maar Paulus verwijst niet naar een uitverkiezing tot redding. Hij verwijst echter naar Gods uitverkiezing tot dienst van diegenen die Hij heeft uitverkoren om Zijn instrumenten te zijn.

  Paulus’ doel is aan te tonen dat God barmhartig is voor zowel Joden als Heidenen, en gerechtvaardigd is om de Heidenen op te nemen in Zijn plan.


  Hij start met zijn lezers te vertellen dat Gods plan altijd is geweest : sommigen tot dienst te roepen en anderen niet. God koos Isaak, maar niet Ishmael. Hij koos Jacob, maar niet Esau. Hij koos hen voor een speciaal doel. Maar die keuze betekent niet dat de degene die God niet heeft gekozen onherroepelijk voor eeuwig lijden in de Hel bestemd zijn. Het betekent eenvoudigweg dat ze geen deel uitmaakten van de verbondsgemeenschap die God verkoos te gebruiken om Zijn belofte aan Abraham te vervullen, nl. dat door hem alle naties zouden gezegend zijn.

  De opmerking die Paulus aanhaalt over Jacob en Esau komt uit Maleachi 1:2-3 en verwijst eigenlijk naar hun nakomelingen – het volk van Israël en de Edomieten – niet naar Jacob en Esau zelf. God heeft het niet over Esau letterlijk “haten”. De werkelijke intentie van Zijn opmerking is in overeenstemming met het Hebreeuwse gebruik om extreme uitdrukkingen te gebruiken om een punt duidelijk te maken.

  Maleachi 1 : 2-3 : Ik heb u lief, zegt de heer.
  U vraagt: ‘Hoe hebt U uw liefde voor ons dan getoond?’
  Was Esau niet de broer van Jakob?
  – godsspraak van de heer.
  Jakob heb Ik liefgehad
  maar Esau gehaat: van zijn bergland heb Ik een wildernis gemaakt
  en zijn erfdeel heb Ik prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn.


  Jezus illustreerde dit duidelijk in Lucas 14:26 toen Hij zei :

  ‘Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven haten; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.

  Jezus bedoelde niet dat we letterlijk onze ouders, vrouw, kinderen zouden “haten” omdat we dan duidelijk het Bijbelse Gebod om onze ouders te eren, onze vrouw en kinderen lief te hebben en onze naasten lief te hebben zoals onszelf, zouden overtreden. Hij bedoelde dat ouderlijke, echtelijke en broederlijke liefde ondergeschikt zijn aan onze liefde voor Hem.

  Op gelijke wijze legt God, in de hoofdstukken Maleachi en Romeinen, uit dat tegengesteld aan de gevestigde culturele conventies van die dagen met betrekking tot de erfenisrechten van zijn eerstgeboren zoon, Esau, hij toch op de tweede plaats na Jacob wordt geschoven. Paulus punt is dat de Schrift voorspelde dat de belofte aan Abraham van Isaak naar Jacob zou overgaan, niet naar Esau. Zelfs al waren Ishmael en Esau beide afstammelingen van Abraham, waren ze niet de uitverkoren instrumenten waardoor God zou werken om de wereld te verlossen.

  Gods Genade

  In Romeinen 9:14-16, vraagt Paulus aan God of Hij dit kan doen zonder Zijn belofte aan Abraham te verbreken. Is het onrechtvaardig voor God om de culturele conventies te omzeilen en de afstammelingen van Jacob te gebruiken in plaats van de afstammelingen van Esau om Zijn belofte te vervullen? Natuurlijk niet! God is altijd selectief geweest. Maar, Zijn doel is altijd hetzelfde geweest – om genade en medelijden te tonen.

  Romeinen 9:14-16 :Moeten wij hieruit besluiten, dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet. Tegen Mozes zegt Hij: Ik schenk genade aan wie Ik wil en barmhartigheid aan wie Ik wil. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming.

  Paulus legt verder uit dat God het hart van de Farao verhardde om Zijn macht en Zijn naam kenbaar te maken over de hele aarde.

  Romeinen 9:17-18 : En tegen de farao zegt de Schrift: Daarom juist heb Ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde. Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.

  Dan zegt hij dat God een Pottenbakker is die uit dezelfde klomp leem – in dit geval de natuurlijke afstammelingen van Abraham sommige kostbare ‘vaten’ maakt en andere voor gewoon gebruik.

  Ishmael, Esau, en de meeste van de natuurlijke afstammelingen van Abraham, die de Joden uitmaakten in Paulus dagen, waren niet uitverkoren tot eer van God te dienen, als Gods uitverkoren ‘vaten’ in Zijn belofte aan Abraham. Die eer ging naar een rest van Joden en de gelovige Heidenen in overeenstemming met wat God altijd bedoeld had. Maar “gewoon” gebruik betekent niet dat die ‘vaten’ voor eeuwig verworpen en vervloekt zijn. Ze waren gewoon geen ‘vaten’ die werden verkozen voor dat speciale, “eervolle” doel.

  De “voorwerpen van toorn” waarnaar Paulus verwijst in vers 22 zijn diegenen die door God geduldig gedragen werden om van hen voorwerpen van Zijn genade te worden. Zoals hij zegt in Efeziërs 2:3-5,

  Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding

  Paulus was zelf eens een voorwerp van toorn, die later een voorwerp van genade werd. Ervan uitgaand dat jullie nu “in Christus” zijn, waren jullie ook zo. En ik ook.

  Paulus somt zijn argument op in Romeinen 9-11 door zijn lezers te vertellen :

  Romeinen 11:32 : Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten, om allen in te sluiten in zijn ontferming.

   

  Wie heeft God echt lief?

  De farizeeën waren trots op hun kennis van de Wet. Maar in hun ijver om de heiligheid van God te verdedigen, misten ze volledig de hoofdzaak van wat God in de wereld aan het verwezenlijken was. Jezus zei hen :

  . . . ga en leer wat het betekent: ‘Ik verlang barmhartigheid, geen offer.’

  Houdt God meer van jou dan van je naaste? Nog erger, houdt Hij meer van je naaste dan van jou? Nee! Zijn liefde en barmhartigheid strekken zich uit over allen.  31-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat een verschil hoe mensen tegenover onverwacht sterven staan:

  Bij de aanval op 11 september op de WTC torens in New York werden vanuit de gebouwen oproepen gericht aan het 911 noodoproep-centrum. Een van de oproepen kwam van Kevin Cosgrove. Het is een beklijvende oproep. De persoon is helemaal overstuur en klinkt bijna verwijtend. Hij is duidelijk niet klaar voor een ontmoeting met Jezus. Hij is te jong om te sterven, het past niet in zijn agenda. Hij heeft zijn vrouw opgebeld en zij verwacht hem… De reddingswerkers hadden met de apparatuur daar al moeten staan. Waar blijven ze toch? Ze hadden in zijn situatie eens moeten zijn… Tot de finale AAAAAAHH, is de persoon nog altijd niet berustend, aanvaardend, wat een triestig einde. Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden, maar toch… Luister eens naar het andere telefoontje van een noodoproep. Degene die de oproep kreeg was toevallig de moeder van het slachtoffer. Maar de hoop die ervan uitgaat is ongelofelijk.

  Voor zover dat je er een boodschap kunt uithalen : zorg dat je met je eigen sterfelijk in het reine komt, en dat je dan Jezus zult ontmoeten op je persoonlijk oordeel. En dat Jezus geen boeman is!


  31-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  30-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga niet naar de Hel!!! - afbeeldingen van de Hel 3

  Deze marteling was voor mensen die Gods Woord hadden genegeerd en nog steeds blijven zondigen. (zonder vergeving te zoeken in de Biecht).

                

  Voor degene die afgoden aanbaden, die kwade gedachten hadden die koppig waren in hun wandel.

  Beklagers en mopperaars eindigen ook in de hel.

  Beklagers en mopperaars in hun hart.

  Er is een plaats in de hel voor mannen die hun vrouw hadden bedrogen. Voor hen die homo/lesbisch/biseksueel zijn geworden. Zij werden doorboord door messen en speren.

  Voor hen die seksueel corrupt zijn geworden, werden hun geslachtsdelen doorspiest door demonen.

  De Hel is eindeloos, de martelingen zijn eindeloos.

  Voor hen die niet tot berouw kwamen. (over hun zonde)

  Je moet iedere demon die in je leeft de nek omdraaien.

  Als wij tot God bidden en berouw tonen dan komen er legers van engelen naar beneden en doorsteken de demonen met hun zwaard.

  Op naar de Hemel.

  Laat je zonden vergeven in de Biecht.

  JEZUS ZEI : CONCENTREER JE OP MIJ. JE MOET JE ALLEEN OP MIJ RICHTEN.

  Vertaald door Aldert en Marian Jansma - website : http://www.deze-tijd.nl/

  Met mijn complimenten!!!  30-01-2012, 21:51 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga niet naar de Hel!!! - afbeeldingen van de Hel 2

  Jezus : Vertel alsjeblieft aan de mensen, die door hun woorden elkanders hart verwonden, daarmee moeten stoppen, want ze verwonden hun broeders en zusters in Christus. Ze mogen geen liefdeloze dingen zeggen.


  Dit is hoe moordenaars, verkrachters en kinderontvoerders gemarteld zullen worden. Deze vrouw probeert wanhopig te ontsnappen.


  De straf voor leugenaars.


  Mensen die geld stalen, zullen door naalden en pijlen worden doorzeefd.


                                                        


  In de hel zag ik een vrouw en haar zoon. In de hel hielden zij niet meer van elkaar. Vanwege de ondraaglijke pijn, deden ze er alles aan om te ontsnappen aan de martelingen, zelfs door op elkaar te trappen.

  Insecten in de Hel : Deze insecten zijn bedoeld voor mensen die zonden bedreven hebben in hun gedachten. Zij waren gevuld met eigen gedachten en kennis. Ze zijn bedekt met ontelbare maden; hun hele lichaam is gewond geraakt door grote insecten die in en uit de mond, oren, hoofd en gehele lichaam komen.

  Vervolging van het Evangelie : Het schilderij laat zien hoe demonen mensen beïnvloeden om de boodschappers van het volle en ware Evangelie te vervolgen, treiteren en doden.


  Deze mensen waren gevuld met hun eigen gedachten en kennis.


  Deze waren halsstarrig in hun denken : Waarom zou Jezus in mijn leven willen werken? Wie ben ik? Ik denk niet dat Hij van mij houdt. Ik ben erg slecht. Ik denk niet dat Hij van iemand zoals ik zou kunnen houden.

  Daar waren ook mensen die Gods Woord geweld hadden aangedaan en die Gods Geboden hadden genegeerd. Zij zullen worden geplaatst in een gebeid dat lijkt op een koekenpan, die brandend was met helevuur.

  De mensen die geen moeite deden om hun gedachten in overeenkomst met Gods wil te brengen, zullen eindigen in de hel. Wij moeten ons denken en onze gedachten op God gericht houden.

  Deze marteling was voor de Christenen die het Evangelie niet deelden. Zij vertelden het goede nieuws niet aan de verloren zielen. Zij negeerden hun opdracht.

  30-01-2012, 21:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga niet naar de Hel!!! - afbeeldingen van de Hel

  In mei 2009 werd een jonge Koreaanse artieste, die een nachtelijke bidstonde bijwoonde, bezocht door Jezus Christus. Zij werd meegenomen om de Hel te zien en Jezus vertelde haar dat zij moest schilderen wat zij daar gezien had, zodat de wereld er kennis van zou krijgen.

  De artieste : Terwijl ik de hele nacht aan het bidden was, was ik in staat om Jezus meer lief te hebben dan anders. Op een dag, kwam Jezus en sprak tot mijn hart : Ik zal je de diepere dingen van de hemel laten zien. Ik dacht dat ik de hemel ging bezoeken, maar in plaats daarvan gingen we naar de hel.

  Terwijl ik Jezus volgde, huilde ik de hele tijd. Ik kreeg gekreun, geschreeuw en jammerende geluiden te horen.

  De meeste mensen hebben een misvatting over de hel. Zij worden misleid en denken dat als ze MAAR IN JEZUS GELOVEN, ze wel in de hemel zullen terecht komen. Sommigen denken zelfs dat er niets meer is na de dood.

  Mensen geloven zoals ze denken, en daarom leven zij hun leven zoals zij het willen.

  Jezus liet me zien hoe mensen in de hel vallen.

  Dit zijn mensen die naar geweldadige films kijken : de demonen kwellen de ziel van die persoon, zonder dat die persoon het zich realiseert.


  Ik zag dat als mensen rookten of dronken, geesten van slangen de alcoholische dranken en sigarettenrook vulden.

  Jezus : Ik zie elke dag talloze mensen in de eeuwige diepe zee van het vuur van de hel vallen... Vertel alsjeblieft aan de mensen wat je gezien hebt in de hel! Je moet ze over de hel vertellen! Vertel aan de mensen hoe afschuwelijk en gruwelijk de hel is. Je moet de scene van de hel schilderen alsof je binnenin Mijn hart bent. Teken de scenes met Mijn pijnlijke hart!

  Terwijl ik de scenes van de hel aan het schilderen was, viel Satan mij vreselijk aan. Maar ik wilde aan de wereld de hel en het hart van Jezus tonen, door deze schilderijen.

  Hij voelde zo'n medelijden voor de mensen die elke dag in de hel aan het vallen zijn!

  Terwijl Jezus getuigt van de zonden die door de mensen bedreven worden, huilt Hij. Ik pleit met u om geen zonde te begaan. Leef niet zoals u dat wenst. In de hel zijn de zintuigen honderden keren levendiger dan wij dat op aarde voelen. De pijn is veel sterker.

  Ik zag dat mensen gemarteld werden op een kruis.

  Ik zag mensen die niet wilden eten van "Het Brood des Levens" (= Gods Woord).

  Er waren mensen die de zaken in hun leven niet met Jezus bespraken, maar hun eigen beslissingen deden, en hun eigen wil deden.

  Er waren mensen die ongeoorloofde dingen aten en dronken.  30-01-2012, 20:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep voor dag van gebed en vasten ter voorbereiding van de Waarschuwing 20/1/2012

  Deze Boodschap werd ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid na twee afzonderlijke verschijningen van de H. Maagd Maria – de ene vond plaats op 29/1 om middernacht en de andere om 13u op 30/1 gedurende dewelke de H. Maagd heel bedroefd leek.

  MIJN KIND TERWIJL MIJN ZOOM NU KOMT OM DE HELE WERELD TE BEDEKKEN MET ZIJN STRALEN VAN BARMHARTIGHEID, MOET IK MET EEN BEZWAARD HART JE VERTELLEN DAT VELE MENSEN ZULLEN STERVEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.

  Bid, bid, bid voor hun zielen.

  Mijn kind, je moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen :

  OM MORGEN DINSDAG, 31 JANUARI 2012 TE BESTEMMEN ALS SPECIALE DAG VAN GEBED :

  * Op deze dag moet je de H. ROZENKRANS en het GODDELIJKE BARMHARTIGHEIDSGEBED bidden.

  * Als het mogelijk is, wordt aan iedereen aangeraden om te VASTEN GEDURENDE DEZE DAG. Op deze manier kunnen meer zielen, vooral diegenen die zich in doodzonde bevinden, gered worden op het tijdstip van hun dood door de barmhartigheid van mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

  Ik huil tranen van smart voor die arme mensen die er geen idee van hebben hoeveel pijn en leed hun zonden veroorzaken aan mijn Zoon.

  De vreugde van het geschenk dat mijn Zoon nu aan de wereld brengt wordt GETEMPERD DOOR VERDRIET OM DIEGENEN DIE NIET KUNNEN GERED WORDEN DOOR HUN EIGEN KEUZE.

  De leugens die de kop zullen opsteken en over de hele wereld verspreid zullen worden door duistere zielen na de Waarschuwing heeft plaatsgevonden, moeten door jullie gebeden gestopt worden.

  Bid dat niemand de Goddelijke Barmhartigheid van mijn Zoon zal ontkennen gedurende of na de Waarschuwing. Want iedere ziel die zich verliest in zo’n leugens is een ziel dat gegrepen zal worden door de Boze.

  Kinderen, verspreid overal bekering. Erken dat Ik de Medeverlosseres en Middelares ben die nauw samenwerkt met mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, om alle zielen te redden van de eeuwige ondergang.

  Mijn liefde voor jullie, kinderen, is heel sterk. Ik smeek iedere seconde van de dag om genade voor iedere ziel, door bij Mijn Vader te bedelen om clementie (= gratie).

  Maar jullie moeten Mij helpen, kinderen, door samen met Mij te bidden en offers aan te bieden om al Gods kinderen te helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

  Jullie Hemelse Moeder
  Moeder van Redding

  30-01-2012, 19:12 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn Goddelijke Barmhartigheid wordt gerealiseerd zoals geopenbaard aan de H. Faustina 29/1/2012

  Ik, je Jezus, wenst de wereld in te lichten dat Mijn Goddelijke Barmhartigheid wordt gerealiseerd zoals geopenbaard werd aan Mijn dochter Helena, de H. Faustina.

  Dit mysterie zal geopenbaard worden als allen getuige zullen zijn van DE FINALE MANIFESTATIE VAN MIJN STRALEN VAN BARMHARTIGHEID VOOR DE REDDING VAN DE MENSHEID.

  Mijn dochter, voor diegenen die met je spotten en zeggen dat dit mysterie reeds aan de wereld werd geopenbaard, moeten het volgende weten :

  Hoeveel mensen in de wereld van vandaag weten iets over Mijn belofte van Goddelijke Barmhartigheid? Heel weinig, waaronder ook jij, Mijn dochter.

  WISTEN MIJN VOLGELINGEN NIET DAT IK TERUG ZOU KOMEN OM DE WERELD OP DEZE GROTE GEBEURTENIS VOOR TE BEREIDEN?

  Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op dergelijke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader zendt profeten in de wereld met één doel : jullie de gepaste waarschuwing geven zodat zielen er niet  onverhoeds worden door overvallen. Geniet van deze gave van profetie. Wijs ze niet af.

  Denk nooit dat je alles weer over Mijn wegen, omdat, je Mij wel kunt liefhebben, maar dat je niet altijd Mij kent of Mijn wegen begrijpt.

  Voor ieder onder jullie die met Mijn profeten spot, onthoud dat je niet met hen spot, maar met Mij. Zij zijn gewoonweg de instrumenten.

  Mijn kinderen, julllie mogen nooit aannemen dat jullie Mij echt kennen, want als je Mij kende zouden jullie Mij niet verloochenen. TOCH WAS JE VANDAAG, NET ALS MIJN DISCIPELEN WANNEER IK ONDER HEN LIEP, MIJ NOG STEEDS AAN HET VERLOOCHENEN DAT IK HET BEN DIE JE TOT MIJ WENKT.

  JE STEEKT JE LINKERHAND UIT NAAR MIJ EN SLAAT MIJ ondertussen MET JE RECHTERHAND.

  Hoor je niet dat Ik nu tot jou spreek? Als je Mij niet hoort, ga dan rustig zitten en bid tot Mij zodat Ik je vermoeide hart kan vullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.

  Ik houd van jou en als je Mij in je hart toelaat zonder je stalen pantser, dat Mij blokkeert, dan zal Ik je bevrijden.

  Wanneer je jouw ogen opent en ziet dat Ik het ben, je Goddelijke Redder, die tot je spreekt, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en vreugde in je hart.

  LAAT NIET TOE DAT DE BOZE TWIJFELS IN JE GEEST ZAAIT. Bid dat je sterk genoeg zult zijn, nederig van geest, om naar Mij te lopen en in Mijn armen te vallen.

  Alleen wanneer je naar Mij komt als een kind, zul je echt vrede vinden in je ziel. Dit is de enige manier om Mij in je hart binnen te laten.

  Jullie geliefde Jezus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  30-01-2012, 18:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 23

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  23  Gebed voor de veiligheid van Paus Benedictus XVI  28/01

  O Mijn Eeuwige Vader, namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en het lijden dat hij heeft verdragen om de wereld te redden van zonde, bid ik nu dat U uw Heilige Vicaris, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde beschermt. Zodat ook hij en al Uw gewijde dienaren, Uw kinderen kan helpen redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen die op aarde dwalen om zielen te stelen.

  O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen kunnen geleid worden naar het ware pad die leidt naar Uw Nieuwe Paradijs op aarde. Amen.

  Jullie Hemelse Koningin van de Aarde

  Moeder van Redding

  30-01-2012, 17:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bid met je hele hart voor Paus Benedictus 28/1/2012

  H. Maagd Maria : Mijn kind, Satans macht wordt zwakker met de dag want de Heilige Geest blijft Zijn vleugels spreiden over al Gods kinderen.

  Geloof en liefde voor God is overal aan het groeien door gebed en de speciale genaden die aan mijn kinderen worden gegeven door Mijn Vader, de Allerhoogste God. Bekeringen zijn aan het stijgen. Vele van mijn kinderen zijn er zich misschien niet bewust van, maar jullie zullen dit wel zien als jullie je ogen openen.

  Alsjeblieft, mijn kind, je moet met je hele hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en is in vele opzichten alleen in zijn verdriet voor de geloofsafval die hij zowel buiten als binnen het Heilig Vaticaan ziet.

  Zijn dagen in de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor werd veel ravage die door de wordt veroorzaakt, afgewend.

  Mijn kinderen, gebed is zal een rollende donder in de Hemelen. Kinderen, jullie gebeden worden gehoord en verhoord in de Hemel.

  Dit is goed. Blijf de Kruistochtgebeden bidden die aan jou werden gegeven, Mijn kind. (zie Kruistochtgebed nr 23)

  Jullie Hemelse Koningin van de Aarde
  Moeder van Redding

  30-01-2012, 17:29 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De waarheid...

  Zojuist nog eens naar de site http://www.divinerevelations.info/index.html geweest en de getuigenis van Angelica Zambrano gelezen. Walgelijk!!! De Maagd Maria aanbidden wordt hier aanzien als een afgod aanbidden. Nogmaals, Maria is GEEN afgod, ze is de Moeder van God, die God nog wel zelf geschapen heeft om als Moeder van God en als Moeder van de mensheid te dienen. Een taak die ze gekregen heeft onder het Kruis van Haar Zoon Jezus Christus. Zij geeft de zielen door aan Jezus, ze bidt zelf onafgebroken voor de mensheid tot God. Dan was Paus Johannes Paulus II te zien, hij zou in de Hel zitten. Laat het duidelijk zijn dat Paus Johannes Paulus II veel voor het christendom gedaan heeft en dat hij door Jezus en Maria geleid werd in zijn aartsmoeilijke taak om de Katholieke Kerk van Jezus Christus van de ondergang te redden, tussen de communistische wolven, de vrijmetselaar adders, het Jezuiet gebroed, enz. Hij werd gered van de dodende kogel door de tussenkomst van Maria, anders was hij er begin jaren ‘80 niet meer geweest. God heet niet Jehova of wat dan ook, Zijn Hebreeuwse naam is Yahushua (Jezus) en YHWH (God de Vader). Satan is werkelijk niet te beroerd om een kind te misbruiken voor zijn werk. Intriest! Hier nogmaals wie de stichter van de Jehovah’s getuigen werkelijk was. En dit is spijtig genoeg niet gelogen!!!

  Ernaast een You Tube filmpje dat keigoed is. Ik wist er al 90% van, maar toch heel goed omdat de Luciferianen en hun verkondigers, hun organisaties op een rijtje worden gezet met als grootste orgaan : de Verenigde Naties. Dat is het machtigste orgaan dat de Antichrist zal bijstaan.

  Bid heel veel voor deze zielen!!!


  30-01-2012, 01:38 Geschreven door Claudia  


  29-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen: Hou jullie niet bezig met het occulte 1/1/2012

  BOODSCHAP VAN ONZE HEMELSE MOEDER : ZE WAARSCHUWT VOOR NATUURRAMPEN DIE ZICH NOG ZULLEN VOORDOEN EN ER IS MEER GEBED NODIG.

  Uittreksels :

  Moeder Maria: Vertel alsjeblieft aan allen die luisteren, dat DIT JAAR 2012 VOOR DE MEESTEN HEEL LASTIG KAN ZIJN. De zonde blijft duren en er zijn niet genoeg volgelingen die dagelijks bidden voor de vermindering van de toorn van onze Hemelse Vader.
  Zijn Gerechtigheid is Rechtvaardig en ZAL IN IEDER LAND GEVOELD WORDEN.
  Niemand zal ontsnappen aan de vele NATUURRAMPEN, die verschillende landen en volkeren zullen treffen (in de Engelse versie staat ‘invade’ : bij tsunamis bijvoorbeeld zou binnendringen passen.)

  GEDURENDE DIT JAAR ZAL ER EEN HOOGTEPUNT ZIJN AAN NATUURRAMPEN en ook door de mens ineengestoken rampen. Het is dus het beste voor iedereen OM EEN VOEDSEL- EN WATERVOORRAAD AAN TE LEGGEN, EN ANDERE BENODIGDHEDEN die nodig kunnen zijn voor EEN VEEL LANGERE PERIODE DAN ENKELE WEKEN.

  Het zal veel lastiger zijn voor de armen die reeds weinig hebben.
  Daarom zal er grote barmhartigheid verwacht worden van diegenen die in overvloed hebben.
  ER KAN VEEL VERMINDERD WORDEN DOOR AANHOUDEND GEBED, maar zovelen vergeten hun gebedsverplichtingen wanneer het leven vlotjes loopt en alles ok is.

  Het is maar wanneer persoonlijke tragedies toeslaan dat ze terugkeren naar hun gebeden.
  Laat het dit jaar niet zo zijn.

  Moeder Maria: alsjeblieft, mijn kinderen, als je eens de STAAT VAN KWAAD EN ZONDE kende waarin jullie land in verzonken is, dan zouden jullie mijn Zoon smeken om genade om al de Christenen en anderen, die in handen gevallen zijn van duivelse geesten, terug te doen keren (naar God).

  Jullie land [USA – en ook andere landen] is een LAND VAN KWAAD geleid door de Boze en er is geen geroep van goede en heilige mensen om het te stoppen.

  Wanneer gaan jullie allen het eens leren?
  Wat gaat ieder van jullie doen wanneer jullie rekenschap moeten afleggen aan jullie Redder voor de handelingen in jullie leven?
  Als jullie niet terugkeren naar mijn Zoon voor jullie je laatste levensadem hebben gehad, dan zullen jullie veroordeeld worden tot vervloeking in alle eeuwigheid.

  Zijn jullie niet bang voor de eeuwigheid in Hel?
  Mijn hart is diep bedroefd door ouders die zich Christenen noemen en toch hun eigen kinderen zonder aarzelen toelaten in de wachtende handen van DEMONEN EN ALLE SOORTEN VAN DUIVELSE GEESTEN te laten vallen.

  Ouders, wees gewaarschuwd, jullie zullen voor mijn Zoon komen en geoordeeld worden voor het nalaten van jullie verantwoordelijkheid als ouders voor het toelaten van jullie eigen kinderen OM ZICH IN TE LATEN MET HET OCCULTE DOOR MIDDEL VAN HEKSERIJ EN ENIGE VORM VAN TOVENARIJ.

  Noot van Claudia : er bestaat geen witte of goede magie, het komt van Satan. Dus geen : waarzeggerij, astrologie, numerologie, handlijnkunde, hypnose, regressietherapie, yoga, reiki, tarotkaarten, engelenkaarten, sjamanisme, glaasje draaien, pendelen, Maitreya-bullshit, mediums, para-astro beurzen, kristallen bollen, zogezegde engelentherapie, Harry Potter-zever, druiden, enz. enz. Satan is verdraaid creatief in het vinden van manieren om mensen weg te trekken van God, en ze bovendien op te zadelen met bezetenheid door duivelse geesten. Deze zijn alleen met gebed, vasten en inwijden van huis weg te krijgen. U weze gewaarschuwd!!!

  Jullie kennen de waarheid en toch WEIGEREN jullie het toe te passen in jullie leven.
  Jullie kennen het kwaad, maar toch WEIGEREN jullie het te herkennen en erkennen.
  Verdriet zal zeker jullie deel zijn wanneer jullie verantwoordelijk zijn voor jullie kinderen en daarover uitleg moeten geven.

  Profeet: Anna Marie

  29-01-2012, 23:02 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwarte Vliegtuigen en Zwarte Rook 24/1/2012

  In een visioen zag ik een gezin thuis bezig : de moeder binnen en haar dochter buiten aan het spelen.
  Het weer was warm genoeg om de deuren en vensters open te laten.
  Opeens vliegt een KLEIN VLIEGTUIG over, amper boven de electriciteitsmasten en uit zijn start kwamen twee ROOKPLUIMEN VAN DIKKE, ZWARTE ROOK.
  Het vliegtuig landde of crashte niet, maar bleeft verder OP LAGE HOOGTE VLIEGEN.

  De vrouw sloot ieder open venster en deur, en ze riep haar dochter om vlug naar binnen te komen.
  Wanneer haar dochter niet kwam, zag ze het meisje BEWUSTELOOS op de grond liggen.
  Bang voor het leven van haar dochter, en ook het hare, rende ze naar buiten en droeg het slappe lichaam van haar dochter naar binnen.

  In een tweede visioen zag ik mensen uit een dorp samen in een landelijk restaurant zitten om te eten en te shoppen, want ze verkochten er ook gekweekte planten en bloemen.
  Opeens vlogen twee kleine vliegtuigen over op een alarmerende lage hoogte.
  De vliegtuigen waren in blinkend ZWART geschilderd en droegen geen zichtbare merktekens.
  Met de blinkende delen dat leken op gechromeerde delen van antieke wagens, zagen de vliegtuigen er ‘RETRO’ uit.
  Donkere rookpluimen kwamen uit de vliegtuigen en kwamen neer op het gebouw.

  Sommige alerte mensen schreeuwden:
  “SLUIT DE RAMEN !
  DOE DE DEUREN DICHT !
  BEDEK SPLETEN EN LUCHTGATEN !”
  en anderen sloten vlug de ramen en deuren, en bedekten wat ze konden.

  De alerte mensen legden aan de anderen uit dat de rook GIFTIG was en HET ZENUWSTELSEL AANTASTTE, en dat het sproeien deel uitmaakte van een ONTVOLKINGSPROGRAMMA.

  Vele mensen waren sceptisch hierover, omdat de MEDIA EN DE REGERING HIEROVER NIETS HADDEN GEZEGD, toch werden ze geconfronteerd met het kwaad dat voor hun ogen gebeurde.

  In een derde visioen zag ik mensen op een openbare bus zitten.
  De airco werkte niet en daarom hadden de mensen de raampjes op de bus opengeschoven.
  Opeens kwam een klein zwart vliegtuigje over vliegen, en de WEGROUTE VOLGEN.
  Een donkere rookpluim kwam neer.

  Alerte mensen schreeuwden: “Doe de ramen dicht !”
  Iedereen deed mee, behalve een koppige oude dame die haar raam weigerde te sluiten.
  De mensen schreeuwen naar haar en ze stond erop om van de bus te stappen.
  De bus stopte en liet haar vlug uitstappen.
  De buschauffeur besliste niet verder te rijden omdat ze anders in nog meer rook, voorop, zouden geraken.
  De passagiers keken naar de dwaze vrouw die was uitgestapt.
  Ze viel spoedig neer aan de kant van de weg en haar lichaam kreeg stuiptrekkingen.
  Een andere vrouw besliste haar leven te riskeren om buiten te gaan kijken en te zien hoe haar toestand was.
  Tegen dan had de wind veel van de rook weggeblazen en deze vrouw bleef leven.

  DAARNA HOORDE IK DE GEEST VAN DE HEER HET WOORD “SARIN” ZEGGEN, DE NAAM VAN EEN ZENUWGAS.

  Amerika, deze massale vergiftiging door zenuwgas is een van de vele beproevingen waarmee JULLIE GECONFRONTEERD ZULLEN WORDEN wanneer de Schaduwregering op het voorplan treedt en alles overneemt.
  LET OP !
  LAAT JULLIE NIET IN DE VAL LOKKEN DOOR DE BEDRIEGER VAN NATIES.
  KOM NAAR CHRISTUS DIE DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN IS.

  Profeet: anno domini - American seeër

  Sarin (zenuwgas) zie wikipedia

  Algemeen

  Molecuulformule
       (uitleg)

  CH3P(O)(F)O)(F)OCH(CH3)2
  C4H10FO2P

  IUPAC-naam

  (RS)-2-(fluoro-methyl-phosphoryl)oxypropane

  Andere namen

  methyl-isopropyl-fosfonofluoridaat, 1-methylethylester van methylphosphonofluoridinezuur, GB, Zarin, O-Isopropyl Methylisopropoxfluorophosphine oxide

  Molmassa

  140,1 g/mol

  SMILES

  C(OP(=O)(F)C)(C)C

  CAS-nummer

  107-44-8

  Beschrijving

  Chemische massavernietingsstof

   

   

  Fysische eigenschappen

  Aggregatietoestand

  vloeibaar

  Kleur

  kleurloos

  Dichtheid

  1,0887 g/cm³

  Smeltpunt

  -56 °C

  Kookpunt

  158 °C

  Vlampunt

  94 °C

  Dampdruk

  385 Pa

  Goed oplosbaar in

  water

  Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar)
  Sarin is een van de gevaarlijkste zenuwgassen, organofosforverbindingen die interfereren met de signaaloverdracht bij de overgang van de zenuw naar spiercel (de motorische eindplaat) door het enzym acetylcholinesterase, dat verantwoordelijk is voor de afbraak van acetylcholine, irreversibel (onomkeerbaar) te blokkeren, waardoor het slachtoffer verlamd raakt. De dodelijke dosis van het materiaal voor de mens is waarschijnlijk minder dan een milligram. Andere zenuwgassen zijn soman, tabun en VX.

  Sarin is chemisch een vrij instabiele verbinding die vooral als hij in onzuivere vorm wordt opgeslagen vrij snel ontleedt en zijn werking verliest. Het kan worden gebruikt als binair chemisch wapen (waarbij de effectieve stof zich uit twee op zichzelf minder gevaarlijke stoffen vormt als die op de plaats van gebruik worden gemengd). De voorlopergrondstoffen zijn methylphosphonyldifluoride en een mengsel van isopropylalcohol en isopropylamine. De laatste stof dient om het bij de reactie vrijkomende waterstoffluoride te binden.

  Sarin is berucht geworden door de terroristische aanslag door de Aum Shinrikyo sekte in Japan in 1995. Op meerdere plaatsen in de metro van Tokio werd Sarin vrijgelaten, met 12 doden en 1034 gewonden  als gevolg.

  Geschiedenis

  Ontdekking

  Het zenuwgas sarin was als eerste ontwikkeld door het laboratorium van I.G.Farben te Duitsland in 1938 met als hoofdonderzoeker Dr. Gerhard Schrader. Deze onderzoeker was een vooraanstaand pesticidespecialist. In 1936 is hij begonnen met het zoeken naar een krachtiger pesticide in de vorm van organofosforverbinding. In 1936 was hij geslaagd in het ontwikkelen van tabun. De Amerikanen gaven het de naam GA, omdat het de eerste in de G-serie zenuwgassen zou worden. Na de potentie te hebben gezien van het gas ging Schrader door en ontdekte twee jaar later sarin (GB). Later zouden de gassen soman (GD) en cyclosarin (GF) ook nog worden ontwikkeld.

  In 1939 heeft het laboratorium de gegevens van de zenuwgassen aan het Duitse leger gegeven en die hebben het tijdens de tweede wereldoorlog in productie genomen voor de chemische oorlogvoering. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers tussen 500 kg en 10 ton sarin geproduceerd, maar het is nooit ingezet tijdens de oorlog. Na de oorlog namen de VS en de USSR het produceren van sarin over en maakte het zo tot hun standaardwapen voor chemische oorlogvoering.

  Incidenten

  Sarin is voor het eerst ingezet tijdens de Irak-Iranoorlog (1980-1988) tegen de soldaten van het Iraanse leger door Saddam Hoessein, maar ook tegen zijn eigen bevolking. Irak heeft in maart 1988 over het tijdsbestek van 2 dagen de Koerdische stad Halabja (70 000 inwoners) gebombardeerd met onder andere bommen gevuld met sarin. Hierbij zijn destijds 5000 doden gevallen. Tevens heeft er een terroristisch incident plaatsgevonden met Sarin. De sekte Aum Shinrikyo heeft in 1994 voor het eerst sarin gebruikt als terroristisch middel om hun doel te bereiken. Ze lieten sarin los in het centrum van de Japanse stad Matsumoto, Nagano, hierbij kwamen 8 mensen om het leven en raakten er meer dan 200 gewond. In 1995 heeft dezelfde sekte op verschillende plekken in de metro van Tokio sarin losgelaten. Hierbij kwamen 12 mensen om, 54 raakten er ernstig gewond en 960 raakten lichtgewond. In beide gevallen werd er een onzuivere vorm van sarin gebruikt. Sinds 1997 is het bezit, de productie, ontwikkeling enz. geregeld en verboden door het Verdrag chemische wapens (Chemical Weapons Convention). Verder is er nog in 2004 tijdens de Irakoorlog een 155mm granaat tot explosie gebracht waarin een kleine hoeveelheid sarin zat. Twee Amerikaanse soldaten raakten hierbij gewond.

  Opname

  Sarin kan in twee vormen voorkomen namelijk als een vloeistof maar ook als een gas, maar sarin zal voornamelijk als vloeistof voorkomen bij kamertemperatuur (22 g/m3 bij 25°C). Sarin is zowel in vet als in water oplosbaar en het is zwaarder dan lucht, namelijk 1,0887 g/cm³. Hierdoor zal het altijd naar de grond zakken. De opname in het lichaam kan op verschillende manieren plaatsvinden. Opname kan plaatsvinden door het ademhalingsstelsel van de mens, wat van de mucosa van de neus en mond tot de longblaasjes in de longen is. Dit vindt plaats door de aerosol of gasvorm van sarin. Het kan ook direct door het oog worden geabsorbeerd. Druppels van de vloeibare vorm, of de weinig voorkomende vaste vorm kunnen door de huid worden opgenomen. Als sarin door de huid wordt opgenomen kan het daar kleine reservoirs vormen, wat zorgt voor een vertraagde absorptie. Soms kan het eten en drinken sarin bevatten en dit zorgt dan voor opname in het spijsverteringsstelsel. Voor inhalatie is de dodelijke concentratie en tijd voor 50% van de blootgestelde populatie 75–100 mg min/m3. Voor opname in de huid is de dodelijke concentratie voor 50% van de blootgestelde populatie 1700 mg.

  Toxicokinetica

  Metabolisme

  In de slachtoffers van de terroristische aanval in Tokyo werden Sarin en hydrolyseproducten ervan niet in het bloed aangetroffen. Wel werden hydrolyseproducten (zie toxicodynamiek) aangetroffen die gebonden waren aan de acetylcholinesterases op de rode bloedcellen. Sarin blijkt ook de bloed-hersenbarriëre te kunnen passeren. PON1 is een menselijk enzym waarvan bekend is dat het de fosfor-fluor binding van Sarin hydrolyseert en zodoende onschadelijk maakt. Het gen dat hiervoor codeert kent een polymorfisme en er zijn twee bekende varianten: Arg192 PON1, dat langzaam hydrolyseert, en Gln192 PON1, dat snel hydrolyseert (355 U/l t.o.v. 38 U/l). De verdeling van deze twee genen verschilt per bevolkingsgroep. De nieren zorgen voor het gros van de secretie en de metabolieten. In ratten was het voornaamste urineproduct isopropylmethylfosfonzuur.

  Symptomen

  Blootstelling aan het oog

  • Vernauwing van de pupillen (miosis), rode membraan, pijn in en om het oog, verslechterd/wazig zicht, gevoel van zwaarheid, misselijkheid en braken.
  • Symptomen zijn lokaal en vinden plaats na direct contact met het gas, aerosols of vloeistof. Andere vormen van blootstelling kunnen ook effect hebben op de ogen.

  Blootstelling via ingestie

  • Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en krampen

  Blootstelling via de ademhaling

  • Milde tot gematigde blootstelling: vernauwde pupillen (miosis), loopneus, vernauwing van de luchtwegen (bronchoconstrictie), opbouw van vloeistof in de longen, lichte tot matige moeilijkheden bij de ademhaling of kort van adem (dyspneu), hoesten
  • Ernstige blootstelling: Naast bovengenoemde symptomen kunnen bewusteloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking, toename van vochtophoping in de longen en het maag-darmstelsel leidend tot uitscheidingen via de neus en mond, apneu en de dood voorkomen.

  Blootstelling aan de huid

  • Milde tot gematigde blootstelling: symptomen kunnen zich meteen of tot 18 uur na blootstelling voordoen. Overmatig zweten, spiertrekkingen (fasciculatie) op plaats van contact, misselijkheid, braken, diarree en malaise.
  • Ernstige blootstelling: symptomen presenteren zich 2 tot 30 minuten na blootstelling. Naast het bovenstaande kan bewusteloosheid, epileptische aanvallen, spiertrekkingen (fasciculatie), spierverzwakking, toename van vochtophoping in de longen en het maag-darmstelsel leidend tot uitscheidingen via de neus en mond, apneu en de dood voorkomen.

  Behandeling

  Om blootstelling aan sarin te voorkomen dient beschermende kleding gedragen te worden in combinatie met een ademluchttoestel. Mocht blootstelling toch plaatsvinden, dan dient de omgeving direct te worden verlaten. Kleding die in contact is gekomen met sarin moet verwijderd worden en in dichte zakken worden gedaan om verdere blootstelling te voorkomen.

  Indien er vloeistof in de ogen is gekomen, dienen de ogen gedurende 5 tot 10 minuten gespoeld worden. Bij ademhalingsproblemen mag geen mond-op-mond beademing toegepast worden om blootstelling te voorkomen. Bij ingestie moet braken niet worden opgewekt.

  Atropine en pralidoximechloride kunnen ingezet worden als medicatie bij blootstelling aan sarin. Atropine werkt als een antagonist tegen het ACh dat vanwege sarin ophoopt bij receptoren. Hierdoor worden de fysiologische gevolgen van sarin verminderd. Pralidoxine kan een reversiebele binding aangaan met acetylcholinesterase waardoor sarin niet aan het enzym kan binden. Daarnaast kan pralidoxine aan sarin zelf binden en het daarmee onschadelijk maken. Bij atropine, maar met name bij pralidoxine is het zaak om de stof zo snel mogelijk na blootstelling aan sarin toe te dienen aan een patiënt om effect te hebben.

  Toxiciteit

  Acute Toxiciteit

  In de volgende tabel zijn de LCt50 (Lethal Concentration and time) en de LD50 van sarin samengevat:

  Toxiciteit van sarin in verschillende soorten bij verschillende absorptiepaden

  Soort

  Acuut toxisch niveau

  LCt50 na inhalatie (mg min/m3)

   

  Mens

  50-100

  Muis

  240-380

  Rat

  80-300

  Cavia

  80-300

  Konijn

  75-144

  Kat

  42-100

  Aap

  25-300

  Hond

  81-120

  Varken

  34

  Geit

  134

  LD50 (µg/kg) na blootstelling via de huid

   

  Mens

  1429-28 000

  Muis

  1080

  Rat

  2500

  Varken

  115 900

  LD50 (µg/kg) na orale inname

   

  Mens

  71-285

  Rat

  550-1060

  LD50 (µg/kg) na intraveneuze toediening

   

  Mens

  14

  Rat

  39-45

  Aap

  20

  Varken

  15

  LD50/dodelijke dosis (µg/kg) na intramusculaire toediening

   

  Mens

  30 (dodelijke dosis)

  Rat

  108-170

  Aap

  22

  LD50 (µg/kg) na subcutaneuze toediening

   

  Muis

  170-200

  Rat

  103-108

  LD50 (µg/kg) na intraperitoneale toediening

   

  Rat

  218-250

  Chronische toxiciteit

  Er lijken verschillende chronische effecten te zijn die veroorzaakt worden door een dosis die zorgt voor acute toxiciteit, maar hier is alleen beperkt/suggestief bewijs voor. De chronische symptomen die mogelijk veroorzaakt worden door sarin zijn vermoeidheid, hoofdpijn, verstoringen van het gezichtsveld, gebrek aan kracht en energie, schouderstijfheid en symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom. Verder lijken verschillende klinische testen abnormale uitkomsten te hebben na blootstelling aan sarin. Testen voor psychomotorische problemen, EEG’s opgenomen tijdens slaap, event-related potentials (ERPs), visual evoked potentials (VEPs) en balanstesten lijken abnormale resultaten te geven.

  29-01-2012, 22:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er staat een Oorlog voor de deur in het Midden-Oosten 27/1/2012

  Profeet : Vader Melvin Doucette
  Prince Edwards Island, Canada

  Hieronder vind je de boodschap van Onze Redder en Heer, Jezus Christus, die aan Vader Melvin werd gegeven.

  "Mijn broeder Melvin en al Mijn broeders en zusters die over de hele wereld zijn verspreid : Ik hou van jullie.
  Ik roep jullie allen op nooit met jullie naasten te vechten, maar wanneer ze jullie vervloeken of beledigen, WEES DAN STIL EN BID.
  Jullie mogen jullie vijanden niet haten, maar doe zoals Ik deed, bid voor hen.
  Ja, Ik bad op het kruis voor diegenen die Me sloegen en Me vermoordden.
  JULLIE ZOUDEN MIJN VOORBEELD DUS MOETEN VOLGEN.

  Door HAAT EN HOOGMOED van de ene natie tegenover de andere, breekt er oorlog uit en worden velen gedood.

  ER STAAT EEN OORLOG VOOR DE DEUR IN HET MIDDEN-OOSTEN, DOOR DE HAAT TUSSEN DE JODEN EN DE ARABIEREN.

  ALS er een oorlog uitbreekt, ZULLEN ALLE LANDEN IN DE REGIO ERBIJ BETROKKEN RAKEN.

  Het zou kunnen eindigen in een WERELDOORLOG.

  Het is geweten DAT IRAN OVER NUCLEAIRE WAPENS BESCHIKT en dat ze gebruikt zouden kunnen worden TEGEN ISRAEL met als resultaat dat ISRAEL DIT ZAL VERGELDEN en dat er dan andere landen bij betrokken raken.

  Mijn broeders en zusters, Ik doe een beroep op jullie allen OM IEDERE DAG TE BIDDEN DAT DEZE OORLOG AFGEWEND WORDT.

  Maar met de situatie in de wereld van vandaag is de vrede verzwakt en is het kwaad hard aan het werk.

  Er werden over de hele wereld reeds ZOVELE VERSCHRIKKELIJKE ZONDEN GEPLEEGD, vooral dan abortus, homohuwelijk, drugs- en alcoholverslaving, dat als resultaat ER VELEN NIET BIDDEN.

  De Arm van de Vader IS KLAAR OM OP DE WERELD NEER TE KOMEN als ze deze verschrikkelijke zonden niet stoppen.

  Bid dagelijks voor vrede in de wereld."

  Vader Melvin

  29-01-2012, 21:10 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 22

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  22  Tot de Katholieke geestelijkheid  27/01

  Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed, om te bidden door de Katholieke Geestelijkheid :

  O Mijn geliefde Jezus, zorg dat ik sterk mag blijven en dat mijn liefdevlam voor U ieder moment van mijn dag blijft branden. Laat nooit toe dat deze liefdevlam voor U verzwakt of uitdooft. Laat nooit toe dat ik verzwak als er gelegenheid van verleiding is. Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw te huldigen. En de leer van de Orthodoxe Katholieke Kerk hoog in het vaandel te dragen. Ik bied U te allen tijde mijn trouw aan. Ik beloof mij in te zetten om te vechten in Uw leger, zodat de Katholieke Kerk terug in glorie kan verrijzen, om U te verwelkomen, lieve Jezus, wanneer U terugkomt. Amen.

  Jullie geliefde Redder, Jezus Christus

  Koning van de hele Mensheid

  29-01-2012, 04:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oproep aan de geestelijken 27/1/2012

  Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

  Ik ben je geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.

  Mijn dierbare dochter, vergeet nooit wanneer je voor Mij werkt, dat je zult vervolgd worden, want de mensheid zal de waarheid niet graag horen als Ik het aan jou openbaar in deze tijden, de eindtijd.

  Met Mijn Heilig woord werd voor zolang korte metten gemaakt, maar dit zal niet langer het geval zijn.

  Mijn stem zal over de hele wereld gehoord worden. Mijn liefde zal in al Mijn Glorie geopenbaard worden en de mens zal eindelijk in staat zijn om zich te bevrijden van de ketenen van het kwaad die rond zijn enkels werden geplaatst door Satan.

  Als de waarheid de ziel van Mijn kinderen zal binnendringen, en hen de vrijheid geven waarop ze voor zo’n lange tijd hebben gewacht, zal het spijtig genoeg verdeeldheid veroorzaken.

  MIJN GELIEFDE GEWIJDE DIENAREN, PRIESTERS EN ALLE RELIGIEUZE GEESTELIJKEN BINNEN DE HEILIGE KATHOLIEKE KERK WETEN DAT IK VAN JULLIE ALLEN HOUD.

  Zovele van jullie hebben hun leven opgegeven voor Mij met edelmoedigheid in het hart. JULLIE ZULLEN NU OP MIJ MOETEN STEUNEN.

  Jullie moeten te allen tijde bidden om leiding zodat jullie sterk blijven in jullie geloof en om onderscheidingsvermogen.

  LAAT JULLIE OGEN GEEN MOMENT VAN MIJ AFDWALEN.

  Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden, zodat ze Mij verwelkomen gedurende Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

  Jullie zullen moeten doorbijten en niet toelaten dat jullie liefde voor Mij afgeraden wordt, zelfs niet als jullie onder druk worden gezet.

  JULLIE ZIJN MIJN WARE DISCIPELEN en Ik moet jullie dringend vragen om jullie wapens op te nemen om Mijn Kerk te redden. DEZE KERK DIE WERD OPGERICHT OP DE ROTS DOOR MIJN GELIEFDE APOSTEL PETRUS, ZAL NOOIT TEN ONDER GAAN.

  De vijand kan geloven dat het kan vernietigd worden, maar DAT ZOU EEN DWAZE VERONDERSTELLING ZIJN.

  Niemand zal, of kan, Mijn Kerk vernietigen. Het zal uit de as verrijzen om Mijn Glorie te verkondigen ALS IK TERUGKOM OM MIJN KONINKRIJK OP AARDE TE REDDEN.

  Jullie mogen Mij, jullie geliefde Redder nooit in de steek laten.

  Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst. (zie Kruistocht-gebed 22)

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  Koning van de hele Mensheid

  29-01-2012, 03:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zoal op het palmares staat van de Jezuietenorde tegenover de Witte Pausen :

  Uit Levend Geloof overgenomen – febr 2008 :

  Er wordt sinds vele jaren met scherp geschoten op de paus. Eerst en vooral van de hoge piefen rond de paus, die stuk voor stuk de vrijmetselarij aanhangen en liefst de paus zouden willen doen verdwijnen. Het Vaticaan is doorweekt met macht, geld en wellust. De paus is zowat het schaap tussen de massa wolven. Bovendien wordt er van buitenaf altijd kritiek geleverd op zijn beleid.

  Hij is niet ‘wereldvreemd’ ! De laatste pausen die we hebben gehad en nu nog hebben, spreken de waarheid. Waarom ? Omdat de geboden van God door de tijden heen ALTIJD ONVERANDERLIJK blijven. De mensen en hun gewoonten niet. De paus spreekt over deze wetten, omdat ze in de nabije toekomst voor eeuwig en altijd zullen toegepast worden. Deze keer met interventie van hogerhand.

  Wat in het Vaticaan gebeurt en gebeurd is tart alle verbeelding !

  De waarheid wordt altijd in de doofpot gestopt. Er is maar 1 partij getuige van hetgene dat is gebeurd. De Hemel.

  Herinner u de extreem korte periode die Paus Johannes-Paulus I paus is geweest.

  Paus Johannes-Paulus I: Albino Luciani (1912-1978)

  Welgeteld 33 dagen. Maar dit zullen velen wel weten. Wat niet zo bekend is, is de manier waarop hij aan zijn einde is gekomen. Deze paus had een goede gezondheid en om opeens dood te zijn had er een steen op zijn hoofd moeten vallen. Dit zijn twee boodschappen die Veronica Lueken heeft ontvangen op twee verschillende data.

  U zult het waarschijnlijk ook wel weten dat Veronica Lueken (en Bayside) op de lijst van de valse verschijningen is gezet. Wel dit is de reden, deze artikels zijn een doorn in het oog van het Vaticaan ! Er is geen enkele boodschap die zij heeft verspreid die onwaar is + er is nooit iemand van de Kerk uit naar haar of naar Bayside geweest om de verschijningen te controleren, nog de getuigenissen van genezingen die daar gebeurd zijn ! In elk geval ik heb nog geen een leugen ontdekt. Misschien is het streven naar de terugkeer van de Tridentijnse mis er teveel aan. Voor een momentje reclame voor de traditionele eucharistieviering nu ik nog aan de zet ben : knielen + geconsacreerde hostie op de tong ontvangen !!!!!!!!!!

  Boodschap 1 : letterlijk uit het engels vertaald :

  “Mijn kind en kinderen, Ik ben niet van plan om een lange redevoering te houden met jou (Veronica) over de tegenwoordige staat van Mijn Kerk te Rome. Het is voldoende te zeggen dat 666, Lucifer en zijn agenten, een gezamenlijke actie zullen ondernemen om de huidige Paus te onttronen. In dit plan, het plan van Lucifer, zoekt hij Mijn Kerk te verenigen met de wereld, en dit zal Ik niet toestaan.” Jezus, 28 september 1978

  Noteer : Paus Johannes Paulus I was dood gevonden de volgende morgen.

  Boodschap 2 : letterlijk uit het engels vertaald :

  “We gaan terug, Mijn kind, in de geschiedenis, een korte geschiedenis. Herinner u dat wat gebeurd is in Rome met Johannes, Paus Johannes, die 33 dagen geregeerd heeft. Och Mijn kind, het is geschiedenis nu, maar het is vermeld in het boek dat een lijst weergeeft van onheil van de mensheid. Hij ontving het martelaarschap door te drinken van een glas. Het was een champagneglas gegeven aan hem door een nu overleden lid van de clericus en het secretatiaat van staat (Kardinaal Villot).

  OLV van de rozen 21 mei 1983

  De hele geschiedenis is in verschillende boeken opgenomen die elk hun verhaal neerzetten van de moord. Villot bleef bij zijn versie : “Er is een tragisch accident gebeurd. De Paus heeft onopzettelijk een overdosis van zijn medicijn* ingenomen. Als er een autopsie was uitgevoerd zou het zonder enige twijfel de fatale dosis aanwijzen. Niemand zou geloven dat Zijne Heiligheid het per ongeluk had ingenomen. Sommigen zouden aansturen op zelfmoord, andere moord. Het is overeengekomen dat er geen autopsie zou worden gedaan.”              * Effortil, medicament voor lage bloeddruk

  Dit was zijn gedroomde alibi !

  Kardinaal Casaroli, samen met Giovanni Benelli en Villot, verantwoordelijk voor het inzetten van de valse Paus die de taak van Paus Paulus VI overnam.


  Kardinaal Agostino Casaroli


  Kardinaal Giovanni Benelli


  Kardinaal Villot

  Paus Paulus VI is gestorven op 6 augustus 1978 op 80-jarige leeftijd.

  "…hij wist dat de rook van Satan Rome en het Vaticaan was binnengedrongen. Hij begreep Mijn bezoek aan hem, Mijn kind. De wereld heeft nooit geweten hoe Ik toen jullie Paus bijstond, Paus Paulus VI. Ja, Mijn kind, hij werd van de aarde gehaald, samen met zijn dubbelganger.”  OLVrouw van de Rozen 14 september 1985

  Paus Paulus VI en de bedrieger-paus :
  Zoals je kunt bemerken is de geboortevlek midden in de eerste foto, bij de bedrieger ineens verdwenen.
  Bovendien is de oortekening niet helemaal hetzelfde. Ook de neus is anders. Bij de echte Paus Paulus VI is de neus scherper.

   

  De bedrieger leek helemaal niet op de echte paus. Hij droeg meestal een bril en de echte paus niet. Het was daarom redelijk simpel te weten wanneer de echte paus aanwezig was en wanneer de bedrieger. Alle belangrijke beslissingen werden bijgewoond door de bedrieger. Het is daarom dat het modernisme in de Kerk zo een opgang heeft gemaakt. Er was dan ook geen enkele tegenstand meer. Ze hadden achter de schermen de paus monddood gemaakt. Men noemt de paus een vergeten figuur, iemand zonder ruggegraat. Ze moesten eens weten...

  Kardinaal Sodano, opvolger van Casaroli als Secretaris van Staat

  Deze kardinaal is ook niet zuiver tot op de graat. Hij vond Mikhail Gorbachov zo goed dat hij hem een erezetel gaf op een persconferentie in 27 juni 2000. In die persconferentie mochten geen vragen worden gesteld. Het onderwerp was de Ostpolitik van de vorige secretaris van staat kardinaal Casaroli. Tijdens de koude oorlog weigerde het Vaticaan de communistische repressie tegen katholieken te veroordelen. Dit is dezelfde Gorbachov die in 1987 tegenover medecommunisten verklaarde dat “We mogen de strijd tegen religies niet minderen, want zolang religies bestaan kan het communisme niet zegevieren.”

  Dezelfde Gorbachov die ook wereldwijd abortus en anticonceptie promote doorheen zijn taxvrije organisaties.

  Mikhael Gorbachov

  En vooral dezelfde Gorachov die Afghanistan binnenviel en een bloedige oorlog startte. Tussen de 1.5 - 2 miljoen Afghanen werden gedood waarvan 90 % burgers. En 2 - 4 miljoen werden gewond.

  Kardinaal Sladkevicius van Litouwen die een getuige was van de vervolging van de Kerk aldaar, waarschuwde : “Het westen heeft een grove fout gemaakt door het vertrouwen van Gorbachov.” Hij voegde eraan toe : “Achter de politiek van perestroika, zit er een ander plan verborgen. Ik ben werkelijk geschokt door het enorme krediet die het Kremlin gegeven wordt buiten de USSR.”

  Dit schandaal om een moordenaar zoals Gorbachov in de bloemetjes te zetten zou niet mogelijk zijn geweest zonder de overeenkomst tussen het Vaticaan en Moskou. Dit was het resultaat van geheime onderhandelingen tussen het Vaticaan en het Kremlin in Metz (Frankrijk) in 1962. Kardinaal Tisserant, de vertegenwoordiger van Paus Johannes XXIII, ontmoette Aartsbisschop Nikodem, de woordvoerder van het Kremlin. Nikodem stond toen aan het hoofd van het departement van buitenlandse zaken van de Russisch Orthodoxe Kerk. Tijdens deze meeting beloofde het Vaticaan de Russen en hun communistische regime op het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) gerust te laten. Deze overeenkomst stelde de Russisch Orthodoxe waarnemers in staat aanwezig te zijn op het Vaticaans Concilie. 
  Het bestaan van de Vaticaan-Moskou overeenkomst verklaart waarom de petitie van meer dan 200 bisschoppen van 46 landen om over het communisme te debateren op VCII werd geblokkeerd. Bovendien verklaart het ook waarom de petitie van de Spaanse en Portugese bisschoppen om Rusland toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria, van tafel werd geveegd.    

  Deze overeenkomst werd gebruikt om een “communisme-vriendelijke” stijl te hanteren onder de Katholieke hiërarchie, die de Kerk monddood maakte als het kwam om de wreedheden van dit goddeloze en niets ontziende systeem. In 1990, waarschuwde de overgelopen KGB’er Anatoliy Golitsyn over deze verkeerde houding :

  "Het Vaticaan zou zijn verkeerde houding van steun te verlenen aan de hernieuwing van de communistische regimes...Ze begrijpen niet dat de schijnbaar grotere officiële tolerantie tegenover religies vergezeld gaat van een streven om de Partij te vergroten (zucht naar controle over de wereld) en de KGB te laten infiltreren in de katholieke Kerk. Zo hebben ze dan agenten in strategische posities voor politieke en strategische doeleinden." 

  Paus Pius XI veroordeelde het atheïsme scherp in zijn encycliek Divini Redemptoris (19 maart 1937) :

  "Zie erop toe dat de gelovigen zich niet laten meesleuren ! Communisme is in-slecht en niemand die het christendom in zich draagt mag met hen meeheulen. Degenen die zich toch ermee ingelaten hebben door hen steun te verlenen om het communisme in hun land te zien zegevieren, zullen de eerste slachtoffers zijn van hun dwalingen.” (Paus Pius XI, Divini Redemptoris)  Johannes Paulus II en de schutter Mehmet Ali Agca

  Op 31 maart 2005 verklaarde de Turkse militant Mehmet Ali Agca, die in 1981 probeerde Paus Johannes Paulus II neer te schieten, dat hij hulp had gekregen van het Vaticaan.

  Agca vertelde in een interview met het nieuwsblad La Repubblica dat het zonder de steun van bepaalde priesters en kardinalen niet mogelijk was om tweemaal op de Paus te schieten.

  Agca schoot op de Paus die zich op het St-Pieterspein bevond op 13 mei 1981. De paus werd zwaar gewond in de buik. Het motief achter de schietpartij werd nooit volledig achterhaald. Sommige theoriën beweren dat de KGB erachter zat en werd uitgevoerd door de Bulgaarse geheime dienst, die Agca inhuurde als schutter.

   

  29-01-2012, 02:25 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus 3

  Dit artikel werd op You Tube geplaatst toen Kolvenbach nog Generaal van de Jezuïeten was, dit is nu Adolfo Nicolas. Maar de essentie van dit artikel is de waarheid. 

  De machtigste man in de wereld ?

  Peter-Hans Kolvenbach, de Generaal van de Internationale Militaire Orde van de Sociëteit van Jezus (van 1983 tot 2008), gewoonlijk de Zwarte Paus genoemd. Hij beval de aanval op het World Trade Center en het Pentagon op dinsdag, 11 september 2001, met het advies en toestemming van zijn Generale Staf, die bestaat uit 5 assistenten (die ieder een hemisfeer vertegenwoordigt en waaronder nog vele adviesgevende Provincialen staan), een adviseur (die lijkt op een militaire commandant om hem te waarschuwen voor fouten) en zijn biechtvader (om zijn geweten te sussen en hem van zijn vele zonden te vergeven).  Hier op de foto : Adolfo Nicolas links en Peter-Hans Kolvenbach rechts. Adolfo was hier al Jezuïet-Generaal.

  Waarom? Omdat de vastgestelde tijd is aangebroken voor de Generaal van de Jezuïeten om zowel de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee in Jeruzalem te vernietigen, in het geheim, met zijn CIA/Nazi-getrainde, Vrijmetselaar-Zionistische Mossa in vereniging met zijn CIA/Nazi-getrainde, Vrijmetselaar-Islamitische Inlichtingendiensten, waaronder Osama bin Laden’s MAK en Pakistan’s ISI, alles gehuld in de verwarring van een grote luchtoorlog die nog moet komen. Dit zal ervoor zorgen dat de Tempeliers van de Generaal (de tegenwoordige Shriner Vrijmetselaars) de Tempel van Salomon heropbouwen – voor de Pauselijke Caesar in het Roomse Vaticaan.

  De maker van het filmpje heeft bij de aanslag van 11 september gedacht aan de Solomon tempel, maar de waarheid was veel eenvoudiger : olie.

  De heropbouw van de Solomon tempel moet nog komen.

  En hoe zou de Zwarte Paus deze Moslim Moskeeën kunnen vernietigen, ze zijn de 3de belangrijkste Islamitische religieuze plaatsen in de wereld, na Mecca en Medina die in Saoudi-Arabië liggen, zonder een ongecontroleerde heilige Moslim oorlog (Jihad) te veroorzaken? Dat zou resulteren in de vernietiging van Paus Pius XII’s geschapen Zionistisch Israel. (Onthoud dat Israel in 1949 werd toegelaten in de Verenigde Naties (in New York gevestigd) door de inspanningen van de door de Jezuïeten getrainde Kardinaal Francis Spellman, die de lieveling was van Paus Pius XII die, zoals zijn Jezuïeten de Joodse Holocaust uitvoerde in Europa en dan de overlevenden naar Palestina dreef, onder begeleiding van zijn biechtvader die een Jezuïet was, Kardinaal Augustin Bea, om van Jeruzalem een internationale stad te maken – geregeerd door de Pauselijke Caesar’s Chaim Weizmann en zijn Maçonnieke Joodse Zionisten.

  De Zwarte Paus moet een oorlog veroorzaken door een land te gebruiken dat hij ook verder wenst te vernietigen.

  Het Heilig Romeinse 14de Amendement : het Amerikaanse Jezuïeten Rijk werd in 1868 opgericht op de ruïnes van George Washington’s Calvinistische Republiek, die het laatste bolwerk was van de Protestantse Reformatie met vrijheid van conscience, vrijheid van speech en persvrijheid. Hier was het plan van de Vader Generaal. Hij synchroniseerde zijn wereldwijde openlijke en clandestiene acties om de duivelse werken van de Reformatie een halt toe te roepen en met de Orde terug de Pauselijke Caesar in ere te brengen als de absolute Universele Heerser in de Wereld.

  De Jezuïetenorde vaart een eigen koers en maakt zich niet druk over de Witte Pausen. Zij moeten alleen niet in de weg lopen. De persoon die het You Tube filmpje maakte zal wel protestant zijn. 

  De Zwarte Paus gebruikte zijn door vrijmetselaars gecontroleerde fanatieke anti-Joden, Islamitische Intelligentie werkers onder de controle van de CIA. (Osama bin Laden werd geleid, gefinancierd en getraind door de CIA voor tenminste 10 jaar, net als de door Jezuïeten getrainde en CIA-gefinancierde Fidel Castro vooraleer hij net zoals Osama de valse vijand van de CFR-gecontroleerde Amerikaanse regering) om openlijk als Islamitische piloten in de Venice Luchthaven (een Florida faciliteit die gebruikt wordt door de CIA sinds 1948) zodat de door Aartsbisschop Egan’s gecontroleerde Amerikaanse Pers het nieuws moest verspreiden dat de gedoemde vliegtuigen door Arabische terroristen werden gekaapt in dienst van Osama bin Laden. Wanneer ze in feite, tot verbijstering van de Amerikaanse piloten, de vliegtuigen hadden overgenomen en naar hun doelwitten werden geleid, remotely controlled door de Amerikaanse Militaire Intelligentie medewerkers die bestuurd worden door de Zwarte Paus’ CIA/NSA. De moslims die in training waren zijn nooit ingestapt in de vliegtuigen die in de september aanvallen betrokken waren. Er werden geen Islamitische namen gevonden, op geen enkele van de 4 passagierslijsten. Er was geen gevecht tussen de passagiers en de kapers op vlucht 93, zoals werd beweerd door de vrouw van Jeremy Glick. Want vlucht 93 werd neergeschoten door een F16 gevechtspiloot, die zijn vleugel eraf schoot en die landde op minstens 6 mijl van het wrak! Aartsbisschop Egan’s CFR-gecontroleerde Amerikaanse Pers gaf de schuld voor deze daden van hoogverraad en moord aan de Saoudische prins (door de Zwarte paus gecontroleerd) en CIA medewerker.

  Osama bin Laden, waaronder zijn al-Qaeda Netwerk werken in het geheim voor het Internationale Terroristennetwerk van de Generaal van de Jezuïeten. Tienduizenden Amerikanen zijn hierdoor gesneuveld om een oorlog tussen de Moslim Wereld en de “Grote Satan” te rechtvaardigen…

  Amerika is kampioen in het maken van vijanden die ze later laten opdraven voor allerhande misdaden die ze zelf hebben gepleegd.

  Adolfo Nicolas

  Hij is de nieuwe Zwarte Paus van de Jezuïeten Orde, de 30ste Generaal van de Sociëteit van Jezus, sinds 28 januari 2008. Hij is de machtigste man op aarde, die regeert over de Maritieme Wetten en Ruimtewetten. Hij controleert al de banksystemen, Vrijmetselarij rond de wereld en ook de geheime diensten (CIA, FBI, NSA, SIS, MI6, Scotland Yard, Mossad, CSIS, DGSE, FSB). Het Vaticaan is eigenaar van 60% van Israelische grond en bezit de Tempelberg om hun Tempel van Solomon herop te bouwen waar ze hun troon willen oprichten.

  29-01-2012, 01:33 Geschreven door Claudia  


  28-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Generaal van de Jezuieten

  De Generaal van de Jezuïeten  Il Gesu, Rome


  Stichter van de Orde, Ignatius van Loyola, hier op dit schilderij staan duivels die van de H. Ignatius wegvluchten

  De Generaal van de Jezuïeten verblijft in Rome, in het hoofdkwartier van de Jezuïeten, die Il Gesu wordt genoemd. Het is niet ver van het Vaticaan gelegen. Het is ook het hoofdkwartier van de Ridders van Malta. Waar past Satan in het plaatje, en wat is het ultieme doel van de Jezuïeten of de Sociëteit van Jezus genaamd? De Generaal van de Jezuïeten en de andere hoge Jezuïet-generaals zijn magiërs. Het zijn Luciferianen, en ze vereren degene die zij Lucifer noemen. Volgens

  Alberto Rivera, een top Jezuiet in de late jaren ’60- hij werd geïnviteerd op een zwarte mis in Spanje, waren een aantal top Generaals van de Jezuïeten aanwezig.


  Alberto Rivera

  Wanneer je in een “Zwarte Mis” betrokken bent, zit je in de aanbidding van Lucifer, helemaal gekleed met zwarte capes enz. De Generaal van de Jezuïeten is de absolute, totale dictator en autocraat van de Orde. Wanneer hij spreekt, moeten zijn provincialen opvolgen. De provincialen zijn belangrijkste ondergeschikten. Er zijn ongeveer 83 provincialen op dit moment. Het is dus volgens het oude Babylonische provinciale gouvernement, met als middelpunt Nebuchadnezzar of de Generaal van de Jezuïeten zelf. Het is ook een strikte Romeinse vorm van gouvernement waar al de staten of provinciën ondergeschikt zijn aan deze wereldwijde heerser. De Generaal van de Jezuïeten oefent volledige macht over de Orde uit. Hij vergadert met zijn provincialen. Wanneer ze beslissen om een oorlog te starten of onrust te creëren, haalt hij de informatie bij een provinciaal van dat land, hoe hij het op de beste manier aanpakt, het gedrag van de mensen, en dan gebruikt hij misnoegdheden om onrust te stoken. De Generaal van de Jezuïeten regeert over de wereld door zijn provincialen. Dan regeren de provincialen natuurlijk over de lagere Jezuïeten, en er zijn vele Jezuïeten die niet tot de geestelijkheid zijn toegetreden. Heel veel lagere Jezuïeten hebben er geen idee van wat er aan de top gaande is. Ze hebben geen benul van de macht van hun Orde. Het is net als de vrijmetselarij. De lagere vrijmetselaars hebben er geen idee van dat de Hoge Shriner Vrijmetselaars voor de Generaal aan het werken zijn. Ze denken dat ze enkel werken verrichten en goede mensen zijn. Maar de kern van de zaak is dat de hoog geplaatste Vrijmetselaars ook ondergeschikt zijn aan de Generaal van de Jezuïeten.

  Want de Generaal schreef samen met Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786), de Hoge Graden, de laatste 8 Graden van de Scottish Rite Vrijmetselarij, wanneer Frederik hem beschermde wanneer ze werden onderdrukt door de Paus in 1773. Hier hebben we dus de connectie van de Jezuïeten Orde en de machtigste Vrijmetselaar die ze toen voor hun aan het werk hadden : Frederik de Grote, gedurende hun verdrukking. Dat is een onweerlegbare conclusie.


  Frederik de Grote

  De Franse revolutie en de Napoleontische Oorlogen werden uitgevoerd door de Vrijmetselarij. Alles, wat Napoleon en de Jacobijnen deden, was volledig in het voordeel van de Jezuïeten Orde.


  Alexander Dumas

  Daarom schreef Alexander Dumas zijn Graaf van Monte Cristo. De Graaf is de Generaal van de Jezuïeten. De Graaf van de Berg van Christus. Alexander Dumas had het over de Generaal van de Jezuïeten die wraak namen voor de periode wanneer de Jezuïeten werden onderdrukt en verbannen werden naar een eiland dat op 3 uur varen lag van de Portugese kust. Alexander Dumas die vocht voor de Italiaanse patriotten in 1848, om Rome te bevrijden van de tijdelijke macht van de Paus, schreef vele boeken en een van de boeken om dit bekend te maken was ‘De Graaf van Monte Cristo.’ Wanneer we dus dit boek lezen moeten we in gedachten houden dat het eigenlijk een satire is op de Jezuïeten Orde die hun macht in Frankrijk terugwinnen. Maar de Graaf heeft eigenlijk niet gekregen wat hij wilde als laatste wens nl. de liefde van een vrouw. Hij heeft terug al zijn politieke macht, hij heeft alles wat hij had verloren teruggewonnen, maar hij heeft niet de liefde van een vrouw. En dat is de Jezuïeten Orde. Ze hebben geen vrouwen. Ze hebben geen liefde van een vrouw. Want om een vrouw te hebben, betekent het dat je toewijding uitgaat naar je vrouw en gezin, en kun je niet de Generaal gehoorzamen. Daarom zullen ze NOOIT huwen, en dat is een van de grote SLEUTELS van hun succes.


  28-01-2012, 23:05 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus 2

  De pauselijke dokter zei dat Pius XII zich goed voelde juist voor zijn dood. Professor Riccardo Galeazzi-Lisi (1891-1968) was namelijk sedert een 30-tal jaar de persoonlijke dokter van Paus Pius. Hij was lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen en een VIP in het Vaticaan. Hij zorgde ervoor dat de Paus een heel gezond dieet volgde en iedere dag beweging had. De Paus had in zijn laatste wil aangegeven dat hij gebalsemd wilde zijn door aromatische balseming. De dokter volgde zijn order nauwlettend op. Deze methode verborg echter niet de verschrikkelijke stank van het vergif en de verdachten waren woedend op de dokter en probeerden zijn licentie te herroepen. De dokter werd uit het Vaticaan verbannen tot zijn dood in 1968. De dood kwam onverwacht voor Paus Pius XII, op 9 oktober 1958. Eugene Kardinaal Tisserant – Voorzitter van het Heilig College van Kardinalen, diende de laatste sacramenten toe aan de Paus.


  De laatste sacramenten, met aan de linkse zijde dokter Galeazzi-Lisi en Kardinaal Tisserant.

  Moeder Pasqualina ofwel La Popessa was de vergiftiger van Paus Pius XII. Zij stond hem terzijde in zijn laatste momenten en probeerde zelfs na zijn dood macht uit te oefenen. De Franse Kardinaal Tisserant haatte haar en beval haar het Vaticaan te verlaten tegen de avond van de dag van de begrafenis van Paus Pius XII. Na de dood van de Paus kwam een verschrikkelijke stank uit het lichaam en zijn gezicht ontkleurde verschrikkelijk. Dit zijn de klassieke symptomen van de Borgia kelk. Borgia stierf in augustus en de hitte versterkte het effect van het gif. Na de dood van de Paus beval Generaal Janssens een volledige verandering van taktiek.


  Paus Johannes XXIII

  Hij had Angelo Roncalli tot Witte Paus “verkozen” en riep het Tweede Vaticaans Concilie af. Paus Johannes XXIII was paus van 1958 tot 1963. Onder de orders van Paus Johannes XXIII huldigde het Trojaanse Paard het Tweede Vaticaans Concilie in.

  28-01-2012, 22:14 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Zwarte Paus

  Deze irritante stam van priesters, hebben de zuivere moraliteit van het oorspronkelijke Christendom ondermijnd om hun eigen belangen te dienen. De Jezuïeten hebben het Christendom misbruikt en tot een machine gemaakt om de mensheid te onderdrukken, een loutere kunstgreep om rijkdom en macht voor henzelf binnen te halen.- Thomas Jefferson

  Een van de oprichters van Amerika: Thomas Jefferson

  Vijfhonderd jaar terugblikken om een gedetailleerde studie te maken van iedere Zwarte en Witte Paus zou een Homerische onderneming zijn, daarom zullen we onze studie beperken tot de 20ste Eeuw.


  Wlodimar Ledochowski (1861-1942) – zwarte paus van 1915 tot 1942

  Dit sinistere, geheimzinnige karakter was Zwarte Paus van 1915 tot 1942. Hij volgde een Duitse Zwarte Paus, die Franz Wernz heette op. Ledochowski was Pro-Duits gedurende de Eerste Wereldoorlog en was verantwoordelijk voor de moord op de Tsaar van Rusland en het starten van de Tweede Wereldoorlog.

  Nicolaas II, Russische Tsaar, die met zijn hele gezin werd vermoord (de Romanovs)

  Malachi Martin’s The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (p. 221) verwees naar Ledóchowski als volgt:

  Het was gedurende de 27 jaar Generaalschap van Vader Wlodzimierz ... dat het traditionele karakter van de Societeit het degelijkste stempel ontving en de duidelijkste definitie sinds het Generaalschap van Claudio Acquaviva in the 16de  en 17de  Eeuw. Men kan zelfs stellen dat Ledóchowski zodanig de nadruk legde op trouw aan de structuur van Jezuieten gehoorzaamheid dat het bijna een ongenadige discipline betrof van waaruit een stroom van instructies kwam die naar de hele Societeit vloeiden. Ieder detail van het Jezuïeten leven en Ignatiaanse idealen werden erin verwerkt. Hij wist exact hoe de Jezuïeten zich moesten gedragen volgens de Constituties van de Sociëteit en tradities; en onder de sterke handen van twee Pausen die neigden naar het autoritaire, Pius XI en Pius XII, haalde hij opnieuw de dichte band aan tussen het pausschap en het Jezuietische Generaalschap. Ledóchowski, zorgde in feite voor de herleving van de oude Romeinse bijnaam die aan de Vader Generaal van de Jezuïeten werd gegeven : “de Zwarte Paus”. Net als Pius XII kan beschreven worden als de laatste van de grote Romeinse Pausen, zo kan Ledóchowski de laatste van de grote Romeinse Generaals van de Jezuieten genoemd worden. Er leek gedurende de jaren van Ledóchowski, Paus Pius XI, en Pius XII, geen echte grens tot wat zowel de Jezuieten als het Romeinse Katholicisme konden bereiken. Zelfs in de nazindering van Ledóchowski's lange regeerperiode en in het Generaalschap van zijn opvolger, Jean-Baptiste Janssens, leek de magische macht van het moment te blijven duren.

  Paus Pius XI stierf plotseling op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Paus Pius XI (1857-1939) – Witte Paus van 1922 tot 1939. Achille Ratti had juist voor het begin van de Tweede Wereldoorlog een encycliek uitgegeven, Humani Generis Unitas die de rassenpolitiek van het Nazi Duitsland aan de kaak stelde.  Paus Pius XI  Paus Pius XII  Jean-Baptiste Janssens

  Dat betekende zijn doodsvonnis, want de Zwarte Paus was klaar voor de tweede ronde met zijn kampioen Nazi Duitsland.
  Jean-Baptiste Janssens (1889-1964) werd Zwarte Paus in 1946 – Zwarte Paus van 1946 tot 1964. Net zoals Witte Paus Pius XII was hij een fanatieke Fatima Kruisvaarder. Ze zorgden er  samen voor dat de wereld tenminste een drietal keer aan de rand van een Derde Wereldoorlog stond. In 1948 in een kwestie over Berlijn, in 1952 in een kwestie over Korea en in 1956 met de Hongaarse revolutie. In 1958 veranderde generaal Janssens zijn taktiek : hij probeerde de ‘Trojaanse paard’-taktiek!! De Jezuïeten onder Paus Janssens beslisten dat ze niet genoeg controle hadden over het Witte Huis om een nucleaire oorlog met Rusland aan te gaan, zodat hun Generaal besliste om een oude taktiek toe te passen, de ‘Trojaanse paard’-taktiek. Met dit manoeuver probeert men de burcht van binnenuit in te nemen. Dit was met het Tweede Vaticaans Concilie.
  De dominante Paus Pius XII was het gewoon om bevelen te geven, niet ze op te volgen!! Eugenio Pacelli (1876-1958) was de Witte Paus van 1939 tot 1958. Hij werd in 1958 vergiftigd. De Zwarte Paus had een verborgen agent in de Pauselijke appartementen in het Vaticaan. Zij was een heel knappe Bavariaanse non, Josefine Lehnert of Moeder Pasqualina. Volgens de UPI, was ze een van de meest zeldzaam gefotografeerde vrouwen in de wereld. Ze heerste over het Vaticaan met ijzeren hand. Niemand zag de Paus zonder haar goedkeuring. Zij (1894-1983) was de huishoudster van Eugenio Pacelli sedert hun eerste ontmoeting in Mϋnchen, Duitsland in 1917.  Moeder Pasqualina

  28-01-2012, 21:43 Geschreven door Claudia  


  27-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vele verrassingen in 2012 29/12/2012

  Jezus sprak: “Mijn volk, vele mensen vieren graag Nieuwjaar, maar het is ook een feestdag van Mijn Heilige Moeder.
  DIT KOMENDE JAAR (2012) HEEFT VELE VERRASSINGEN IN PETTO, ZOWEL GOEDE ALS SLECHTE.

  Ik heb jullie verteld dat de ene wereld mensen SPOEDIG EEN NIEUWE OORLOG ZULLEN BEGINNEN om de plaats van de oorlog in IRAK en AFGHANISTAN te brengen.

  Het nieuws en de media spreken steeds meer over een mogelijke interventie in SYRIЁ OF IRAN.

  Dreiging om de olieroutes af te sluiten door Iran, hebben voor bestraffing gezorgd door jullie leiders. (zie artikel uit Xandernieuws van 23/1/2012)
  Bid voor vrede, maar WEES VOORBEREID VOOR NOG MEER SERIEUZE CONFLICTEN.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, deze tunnel toont hoe vele zielen tot Mij zullen komen gedurende de WAARSCHUWINGSERVARING.

  Ik heb jullie gewaarschuwd OM VOORBEREID TE ZIJN VOOR DEZE GEBEURTENIS die ZOALS EEN BIJNADOOD ERVARING IS met een terugblik op jullie leven en een MINI-OORDEEL op het einde.

  Deze gebeurtenis zal zich voordoen BUITEN DE TIJD EN BUITEN JULLIE LICHAAM.

  Iedereen zal dezelfde ervaring meemaken OP HETZELFDE MOMENT.

  De gebeurtenissen zullen leiden tot de KOMST VAN DE ANTICHRIST, en Ik heb jullie verteld dat MIJN WAARSCHUWING VOOR ZIJN BEKENDMAKING ZOU KOMEN.

  Deze geestelijke oproep zal aan iedereen de kans geven om zich te bekeren en terug naar Mij te keren VOORALEER de grote gebeurtenissen tot de grote verdrukking zullen leiden.

  Veelvuldig naar de Biecht gaan en dagelijks gebed kunnen jullie voorbereiden op Mijn Waarschuwing.”

  Profeet: John Leary

  Uit : Xandernieuws van 23/1/2012

  Iraanse official na EU olie embargo: Straat van Hormuz gaat nu zeker dicht

  Oud directeur CIA pleit voor aanval op Iraanse Revolutionaire Garde - India omzeilt sancties door met goud te betalen voor Iraanse olie, China volgt

  Volgens het Iraanse persbureau Fars heeft een regeringsofficial gezegd dat de Straat van Hormuz beslist zal worden gesloten als de EU het vandaag aangekondigde olie embargo daadwerkelijk uitvoert. De Europese sancties zijn bedoeld om het land weer aan de onderhandelingstafel over zijn nucleaire programma te krijgen. De VS heeft inmiddels het vliegdekschip USS Abraham Lincoln door de Straat van Hormuz gestuurd, als duidelijk signaal dat een blokkade niet zal worden getolereerd. Rusland waarschuwde echter opnieuw tegen een militaire aanval, die volgens Moskou een 'kettingreactie' met 'zeer ernstige gevolgen' voor het Midden Oosten en mogelijk zelfs de hele wereld zal hebben.

  De EU, die circa 20% van de Iraanse olie opkoopt, besloot vandaag dat de lidstaten geen nieuwe oliecontracten met Iran mogen afsluiten. Bestaande contracten, die lopen tot juli, mogen echter nog worden nagekomen. Russia Today constateert dat de Europese sancties juist precies de 'chaos in het Midden Oosten' dreigen te veroorzaken die officieel met behulp van sancties moet worden voorkomen. De Israëlische premier Netanyahu noemde het besluit van de EU echter een 'stap in de goede richting' om te voorkomen dat Iran doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens.

  India en China: goud voor Iraanse olie
  India heeft vandaag besloten om de sancties te omzeilen door de Iraanse olie importen met goud te gaan betalen in plaats van met dollars. Volgens bronnen zal China op korte termijn hetzelfde besluit nemen. Beide landen zijn goed voor de afname van 40% van de olie export van Iran. Vorige week kondigde ook Turkije aan dat het zich niet zal houden aan de aangekondigde Amerikaanse en Europese sancties. Afgelopen zaterdag berichtten we al dat Iran behalve met India en China ook met Rusland afspraken heeft gemaakt over het loslaten van de Amerikaanse dollar in de onderlinge handel.

  Amerikaans vliegdekschip door Straat van Hormuz

  Drie weken nadat Iran dreigde actie te ondernemen als de VS opnieuw

  marineschepen naar de Straat van Hormuz zou sturen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln -vergezeld door Britse en Franse oorlogsschepen- zonder problemen door de uiterst belangrijke waterweg gevaren. In maart zal het vliegdekschip USS Enterprise eveneens opstomen naar de Perzische Golf.

  Tegelijkertijd probeert Washington nog steeds via diplomatie Iran op andere gedachten te brengen. Obama zond met dat doel een speciale afgevaardigde -volgens sommige bronnen mogelijk de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu- naar Teheran.

  'Ook aanval op Iraanse Revolutionaire Garde'

  Ondertussen groeit in de VS het leger (oud) officials dat openlijk oproept tot een militaire aanval als Iran inderdaad de Straat van Hormuz blokkeert of zich anderszins agressief opstelt. James Woolsey, ten tijde van president Bill Clinton de directeur van de CIA, pleitte gisteren in een radio interview voor een aanval op niet alleen de Iraanse nucleaire installaties, maar ook op de Revolutionaire Garde -die hij vergeleek met Hitlers zwarthemden- en het Iraanse ruimte- en raketprogramma.

  'In 1812 begonnen we om vergelijkbare reden een oorlog,' aldus Woolsey, die daarmee verwees naar de Britse marineblokkade van de Oostkust van de VS. Woolsey vindt dat Amerika daarvoor vijf of meer vliegdekschepen in de Indische Oceaan paraat moet houden, alsmede ook B1, B2 en B52 bommenwerpers.

  Rusland waarschuwt Westen opnieuw voor 'kettingreactie'

  Vorige week waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov nogmaals tegen een Westerse aanval op Iran en/of Syrië. Lavrov verklaarde dat Rusland alles zal doen om zo'n aanval tegen te houden, omdat 'de gevolgen extreem ernstig' zullen zijn. 'Het zal een kettingreactie teweeg brengen waarvan ik niet weet waar deze zal stoppen.'

  Een Russische krant schreef een week eerder dat de jaarlijkse oefeningen van het Russische leger in het zuiden van het land speciaal gericht zullen zijn op scenario's die uitgaan van een Westers militair conflict met Iran.  

  Ten aanzien van Syrië wenste Lavrov zich niet te verontschuldigen voor de recent bevestigde Russische wapenleveranties aan het land. Sterker nog, hij beschuldigde het Westen van het leveren van wapens en munitie aan de Syrische oppositie. Ook werd vandaag bekend dat Rusland 36 trainingsgevechtsvliegtuigen aan Syrië gaat leveren.

   

  27-01-2012, 22:22 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze willen jullie volgen 27/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie moeten je ervan bewust zijn dat de ene wereld mensen HET VOLK WILLEN CONTROLEREN EN BEHEERSEN OP ALLE VLAK in jullie leven.
  Jullie zien dat er meer cameras worden geplaatst op de autowegen en op kruispunten om mensen te volgen [in de VS en elders].

  Ze leggen zelfs meer tolwegen aan zodat ze eventueel jullie kunnen aanmoedigen om E-Z passen (= electronisch tol systeem in VS) te kopen om lange wachttijden aan controleposten te vermijden.

  Door deze E-Z passen, On Star GPS systemen, en GSM’s kunnen deze mensen volgen waar je je bevindt.

  Jullie kunnen E-Z passen vermijden, en jullie kunnen de batterijen van jullie GSM’s eruit nemen of ze in aluminium folie steken.

  Minder betekent, dat jullie ervoor zorgen dat ze jullie niet kunnen opsporen, en dat jullie MEER PRIVACY zullen hebben.

  ZORG ER OOK VOOR ELKE CHIP IN HET LICHAAM TE VERMIJDEN, om wat dan reden ook, omdat ze stemmen kunnen veroorzaken die jullie vrije wil beheersen.

  Wanneer jullie zien dat 1. chips verplicht worden in het lichaam, 2. griepvaccins verplicht worden geinjecteerd in het lichaam, 3. de krijgswet van kracht wordt, of 4. andere bedreigende zaken voorkomen zoals een overal verspreid dodelijk virus, zijn deze tekenen om Mij te aanroepen zodat jullie engel jullie naar het dichtbijzijnde toevluchtsoord kan begeleiden.

  IK ZAL ZORGEN VOOR BESCHERMING VAN MIJN GETROUWEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN DOOR MIJN ENGELEN.
  Wanneer de tijd is aangebroken om te vertrekken naar Mijn toevluchtsoorden, VERTREK DAN VLUG want de mannen in het zwart zullen jullie opsporen om jullie gevangen te nemen en JULLIE WAARSCHIJNLIJK TE DODEN IN HUN DODENKAMPEN. Vertrouw op Mij want Ik zal jullie voorzien in al jullie noden.”

  Profeet: John Leary

  27-01-2012, 21:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tempel in het centrum van de Tijd


  Model van de joodse tempel ten tijde van koning Herodes. Volgens Flynn was de tempel niet alleen het centrum van de Aarde, maar ook dat van ruimte en tijd.

  David Flynn, ongetwijfeld één van de meest briljante en omstreden christelijke researchers van deze tijd, is afgelopen zondag na een slopende ziekte op 49 jarige leeftijd overleden. In 2008 en 2009 hebben we in diverse artikelen aandacht besteed aan Flynns spraakmakende boek 'Temple at the Center of Time', waarin hij het door hem ontdekte Tijd=Afstandsprincipe onthulde. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden toonde Flynn het bijzondere, tot op de centimeter nauwkeurige verband tussen de locatie van belangrijke gebeurtenissen in zowel verleden als toekomst en hun afstand tot de voormalige Tempel in Jeruzalem aan. Tevens kwam Flynn op basis van de studies van sir Isaac Newton, één van de grootste Bijbelwetenschappers ooit, tot de conclusie dat in het jaar 2012 de allerlaatste in de Bijbel voorzegde fase van de eindtijd zou gaan beginnen.

  'Temple at the Center of Time', waarin Flynn Newtons bijbelcodex ontcijferde, werd in 2008 in zijn categorie een nr. 1 bestseller op Amazon.com. Isaac Newton, wereldwijd beroemd als grondlegger van de moderne wiskunde, besteedde het grootste deel van zijn leven echter aan Bijbelonderzoek. Al meer dan 300 jaar geleden kwam hij tot de conclusie dat de toen nog ver in de toekomst liggende wedergeboorte van de staat Israël het begin zou zijn van de 'eindtijd', die ongeveer één generatie zou duren en zal worden afgesloten met de letterlijke terugkeer van Jezus Christus.

  2520

  Flynn ontdekte dat de in de Bijbel genoemde profetische getallen en met name '2520' (2x 1260) niet willekeurig gekozen zijn, maar een bijzondere relatie hebben met de locaties en afstanden op Aarde. Zo bevindt de Tempelberg in Jeruzalem zich op exact 2520 voet boven zeeniveau en de berg Nebo, vanwaar Mozes voor zijn overlijden het beloofde land mocht zien, op precies 25,20 mijl vanaf het Tempelplein. In het apocriefe boek 2 Makkabeeën (tot 1885 nog deel uitmakend van de Engelse King James Bijbel) staat overigens dat de profeet Jeremia de Ark van het Verbond in een grot in de berg Nebo heeft verborgen.

  Israël

  Het verband tussen het Tempelplein en de staat Israël is eveneens opmerkelijk. In 1799 verklaarde Napoleon in Parijs dat er een joodse staat in Israël moest komen. De afstand tussen hartje Parijs (bij de Notre Dame) en het Tempelplein in Jeruzalem is 1799 mijl. Israël werd uiteindelijk in 1948 opgericht na een VN resolutie die destijds in Londen werd aangenomen. Net zoals in Parijs staat er in hartje Londen een 'mijlpaal' met daarom de exacte afstand in zeemijlen naar diverse plaatsen op de wereld. Afstand tot het Tempelplein: 1948 mijl. In zijn boek geeft Flynn nog veel andere vergelijkbare voorbeelden.

  666 en de islam

  Flynn -daarbij gebruik makend van moderne satelliet gegevens- ontdekte ook het verband tussen het in het Bijbelboek Openbaring genoemde getal van 'het Beest' -666- en de islam. De zwarte, voor de islam heilige Ka'aba steen in Mekka blijkt zich namelijk -tot op de centimeter nauwkeurig- op 666 zeemijlen afstand van het Tempelplein (exact: de plek waar ooit het heilige der Heiligen was) te bevinden. Ook Iran is verbonden met '666': de profeet Daniël werd in zijn visioen over de eindtijd door een engel meegenomen naar de plaats Susan (Daniël 8). Susan ligt in het huidige Iran en is eveneens exact 666 zeemijlen verwijderd van het Tempelplein in Jeruzalem. Overigens is '666' in de islam juist een heilig, aan Allah verbonden getal.

  Graancirkels

  Net zo bijzonder is de relatie tussen het Tempelplein en de Avebury Cirkel, een megalitisch bouwwerk van onbekende oorsprong in het Engelse graafschap Wiltshire. De eerste graancirkels werden in 1979 waargenomen in Wiltshire. De grens van het graafschap bevindt zich in een lijn van 33 graden op 1979 zeemijlen van het Tempelplein. Trekken we deze lijn 33,33 geominuten door dan komen we precies 33 mijl verder op de andere grens van Wiltshire terecht, op 2012 zeemijlen van het voormalige heilige der Heiligen.

  Wat graancirkels volgens Flynn met de oude joodse Tempel te maken hebben? Het heilige der Heiligen werd volgens de Bijbel gebouwd op de plek van een voormalige (doorgaans cirkelvormige) graandorsvloer. Nog steeds ontstaan de meeste graancirkels -waarvan velen zó complex zijn dat deze volgens experts onmogelijk op natuurlijke wijze kunnen zijn ontstaan- in Wiltshire. Mede vanwege de afstand van 1979 - 2012 zeemijlen tot het Tempelplein (een periode van 33 jaar) trok Flynn op basis van het Tijd=Afstand principe de conclusie dat 2012 een extreem belangrijk profetisch jaar zal worden. In 2009 stelde Flynn dan ook dat 2012 óf het midden, óf het begin van de in de Bijbel voorzegde 'Grote Verdrukking' zal markeren.

  1776, 2012 en UFO's  

  Bekend is dat de Illuminati / Vrijmetselaars machtselite veel waarde hecht aan bijzondere getallen en datums. In onder andere de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' valt te lezen hoe ook collega researcher Tom Horn ontdekte dat de top van de piramide op het in 1776 opgestelde Grote Zegel van de VS duidelijk vooruit lijkt te wijzen naar het jaar 2012 als het 'jaar 1' van de Nieuwe Wereld Orde, waarin de 'Antichrist' zijn opwachting zal maken.

  David Flynn schreef diverse andere boeken en artikelen waarin hij even opmerkelijke als bijzondere ontdekkingen aan het daglicht bracht. Zo stelde hij op grond van een groot aantal feiten dat ook de op 8 juli 1947 nabij het Amerikaanse Roswell neergestorte UFO een verwijzing was naar bovennatuurlijke gebeurtenissen -mogelijk zelfs de publieke komst van UFO's / aliens naar de Aarde, in het kader van 'de grote misleiding'- in het jaar 2012. Daarnaast ontdekte hij dat er in het Zuid Amerikaanse Bolivia een enorm, honderden kilometers lang oeroud netwerk bestaat van kaarsrechte patronen die lijken te wijzen dat hier ooit hoog intelligente wezens aan het werk zijn geweest.

  Flynn zal helaas niet meer mogen meemaken of zijn eindtijd ontdekkingen, berekeningen, boeken, artikelen en theorieën, die vrijwel zonder uitzondering op het jaar 2012 (en in ruimere zin op de periode 2012-2016) wijzen, inderdaad kloppen.

  Uit : Xandernieuws

  27-01-2012, 21:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid van Satans duivelse sekte 26/1/2012

  Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid van Satans duivelse sekte die het Vaticaan is binnengedrongen :

  Mijn dierbare dochter, het is TIJD VOOR DE VOLLEDIGE WAARHEID VAN DE MYSTERIES VAN HET GODDELIJKE RIJK OM AAN DE WERELD TE WORDEN GEOPENBAARD.

  De waarheid is voor een bepaalde tijd verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke interventie in de wereld, door mirakels, verschijningen en goddelijke communicaties aan uitverkoren zielen, werd voor vele jaren door mijn kerk aan de kant geschoven.

  Waarom Mijn kerk de behoefte voelde om de waarheid te temperen wanneer het nodig was om het geloof van Mijn kinderen overal te versterken, is enkel door hen gekend.

  Iedere ware ziener(es) van Mij en Mijn Heilige Moeder werd in het begin genegeerd en met minachting behandeld door Mijn Kerk.

  MIJN DOCHTER, ZELFS HET LAATSTE GEHEIM VAN FATIMA WERD NIET AAN DE WERELD BEKEND GEMAAKT OMDAT HET DE WAARHEID ONTHULDE VAN SATANS DUIVELSE SEKTE DIE HET VATIKAAN BINNENDRONG.

  Het laatste deel van het geheim werd niet onthuld om de goddeloze sekte te beschermen, die in grote getale het Vaticaan is binnengedrongen sinds Mijn Moeders verschijning in het heiligdom van Fatima.

  MIJN DOCHTER LUCIA WERD HET ZWIJGEN OPGELEGD DOOR DE MACHTEN DIE EEN DEEL VAN HET VATICAAN BEHEERSEN, WAAROVER MIJN ARME GELIEFDE PAUSEN WEINIG CONTROLE OVER HEBBEN.

  Kijk hoe ze niet alleen de waarheid van Mijn leer hebben verdraaid, maar ook NIEUWE METHODES VAN KATHOLIEKE AANBIDDING HEBBEN GEÏNTRODUCEERD DIE MIJ EN MIJN EEUWIGE VADER BELEDIGEN.


  DE KATHOLIEKE KERK IS DE ENE WARE KERK EN IS ALS DUSDANIG HET HOOFDDOEL VAN SATAN EN ZIJN GODDELOZE SEKTE.

  De waarheid komt van Mij.

  De waarheid is onaangenaam voor de mensheid, omdat het persoonlijk offer kan betekenen.

  De waarheid veroorzaakt verontwaardiging in sommige gevallen, en in vele gevallen wordt ze als ketterij behandeld.

  Toch kan enkel de waarheid je van leugens bevrijden. Leugens die van satan komen en die een zware last op je ziel creëren.

  De tijd is aangebroken dat de waarheid wordt onthuld in een wereld die vol is van leugens.

  Mijn dochter, zo veel leugen werden door valse religies, valse goden, valse kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties, evenals valse media aan jullie opgedrongen.

  Zoveel van de waarheid is verborgen. Toch zouden tegenwoordig heel weinig mensen de waarheid van wat er in de wereld gebeurt erkennen, als deze zou onthuld worden.

  Hetzelfde geldt voor Mijn Vaders Tien Geboden. Dit zijn de voorschriften die door Mijn Eeuwige Vader werden vastgelegd en aan Zijn profeet Mozes werden gegeven.

  De waarheid verandert nooit. Het maakt niet uit hoeveel de mens ze probeert te veranderen.

  De Geboden van Mijn Vader worden zelfs niet langer meer aanvaard onder Christelijke Kerken.

  Gij zult niet doden, betekent dat je geen ander menselijk wezen mag doden. Het verwijst niet naar zelfverdediging, maar naar iedere andere omstandigheid.

  GEEN MENS MAG EN KAN MOORD RECHTVAARDIGEN – ABORTUS, DOODSTRAF OF EUTHANASIE. GEEN EEN.

  Dit is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de Hel.

  Erkennen Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Nee, ze stemmen zelfs wetten die het niet alleen aanvaardbaar maken maar zelfs vergeeflijk in de ogen van God. Maar dat is het niet.

  Elk van Mijn Vaders Tien Geboden wordt iedere dag overtreden.

  Maar Mijn kerk predikt nooit over de ernst van zonde. Ze vertellen nooit aan de mensen dat ze naar de Hel zullen gaan als ze een doodzonde plegen en geen berouw tonen.

  Mijn hart is diep gewond.

  Mijn kerken, die zich over de hele wereld bevinden, prediken de waarheid niet.

  VELE VAN MIJN GEWIJDE DIENAREN GELOVEN NIET LANGER MEER IN DE HEL OF HET VAGEVUUR.

  ZE ERKENNEN MIJN VADERS GEBODEN NIET. ZE VERONTSCHULDIGEN IEDERE ZONDE.

  Ze spreken over Mijn Vaders barmhartigheid maar leggen de gevolgen van in doodzonde te sterven niet uit. Door het niet uitvoeren van hun taken, waarvoor ze zijn aangesteld, beledigen ze Mij ten zeerste.

  Ze zijn, in veel gevallen, verantwoordelijk voor het verlies van zovele zielen.

  Wordt wakker voor de waarheid, jullie allen, die beweren te geloven in God de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen en die de waarheid weten.

  Er is maar één waarheid.

  Er kan niet meer dan één waarheid zijn.

  Alles wat anders is dan de waarheid is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

  Jullie geliefde Redder
  Jezus Christus

  Noot van Claudia : er is niet alleen de vrijmetselarij (met de elite (Illuminati) van de vrijmetselarij), maar ook het communisme dat in het Vaticaan is geïnfiltreerd.

  Bovendien is de Illuminati-bende met de tentakels die tot de politieke scène reiken (met hun vele duivelse organisaties) eigenlijk een aanbiddersbende van Lucifer (of Luciferianen genoemd). Niet te verwarren met de duivelskerk. In het Vaticaan is de Jezuïetenorde met de ‘Zwarte’ paus tegenwoordig is dit Adolfo Nicolás, een orde die heel goede banden onderhoudt met de Illuminati van over de hele wereld, en hun opgerichte organisaties.

  27-01-2012, 20:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Iran beschikt over nucleaire wapens die klaar staan om ingezet te worden 24/1/2012

  Uittreksels :

  “OLVrouw van Fatima”
  Mijn Lieve Kinderen …
  Tijden veranderen …
  en ze kunnen drastisch veranderen …
  In een oogopslag –
  zoals jullie het uitdrukkingen …
  Dingen veranderen …
  en dat is voor alles zo …

  Een Cruiseschip zinkt …
  er zijn meer dan 15 mensen dood …
  het aantal zal nog stijgen tot meer dan twintig …
  Twintig levens die te vroeg werden weggenomen …

  De Oorlog blijft duren in Afghanistan …
  en ook in Irak …
  Maar nu is het met soldaten in Irak, en ze worden gedood …

  Jullie tv …media …
  Het Nieuws … ze kunnen zeggen wat ze willen …
  Ze zeggen wat ze wordt opgedragen …
  dat Iran over geen nucleaire wapens beschikt …
  En Ik heb altijd gezegd :
  ZE BESCHIKKEN WEL OVER NUCLEAIRE WAPENS …
  DIE KLAAR STAAN OM INGEZET TE WORDEN

  Ze wachten gewoon op de juiste GELEGENHEID OM EEN OORLOG TE BEGINNEN …
  met de Verenigde Staten …

  Mijn lieve Kinderen …
  Kijk naar jullie weer …
  Vele mensen hebben gezegd …
  O, het zal een milde winter zijn aan de Oostkust …
  Het zou kunnen …
  MAAR DE WINTER IS NOG NIET GEDAAN …
  Kijk naar het Westen [van de VS] …
  Al de sneeuw …
  ze kunnen het niet opgeruimd krijgen …
  er is teveel sneeuw …
  en ze hebben nog meer dan 2 maanden winter.

  Kijk naar de Midwest [van de VS] …
  Alabama en al de omringende staten …
  Tornados …
  Meer dan 20 tornados in verschillende delen van de staten …
  Ze zeggen: dit is geen tornado seizoen …

  Nevada met al de grote vuurhaarden die ze hebben …
  Duizenden en duizenden hectaren verbrand …
  Huizen verloren

  Zoals Ik zei: drastische veranderingen …
  Het kan vlug veranderen.

  Mijn lieve Kinderen …
  Blijf alsjeblieft bidden voor Paus Benedictus XVI …
  voor Zijn intenties …
  Bid voor jullie bisschoppen, jullie priesters, jullie dekens.
  Bid dat de Kerk verenigd blijft …

  Mijn lieve Kinderen …
  Ik hou heel, heel veel van jullie allen …
  En Ik bescherm jullie allen onder Mijn mantel …
  En Ik zegen jullie allen …
  In de Naam van Onze Vader … Mijn Zoon … en de Heilige Geest …
  Amen.

  Profeet: Michael DiBitetto

  27-01-2012, 19:15 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twee werkwijzen om een ziel te 'vangen' :

  Twee oneindig verschillende werkwijzen om een ziel te ‘vangen’. De Satans wijze en deze van Jezus.

  Hoe werkt Satan :

  Hij laat de zielen denken dat ze goed bezig zijn als ze de brede autosnelweg naar de Hel nemen. Hij biedt ze geen enkele tegenwerking. Ze zijn op ‘goede’ weg.

  Hij doet de zielen denken dat het hier ‘plezant’ moet zijn op aarde d.w.z. geen beperkingen, alles is toegelaten, vooral doen wat je zelf wilt zonder op anderen te letten.

  Hij doet de zielen denken dat de anderen slecht bezig zijn.

  Hij doet de zielen denken dat ze geen ziel hebben.

  Zijn leuze is : DOEN, niet nadenken!

  Hoe werkt Jezus :

  Je wordt door het leven gehard. Het is soms lastig. Soms denk je dat Jezus zich verbergt en dat je er alleen voorstaat. Om dan aan ineens alles op zijn plaats te zien vallen zodat je op het water loopt en niet verdrinkt.

  Je leert voortdurend bij door de leerschool van het leven waar Jezus je in plaatst. Het vraagt ook voortdurend je aanpassen aan Jezus voorbeeld, met vallen en opstaan.

  Het is niet altijd gemakkelijk om degenen die de brede autosnelweg nemen rond je te zien lopen, als je zelf met alle moeite het bergpad aan het beklimmen bent.

  Zijn leuze is : DENK EERST NA, en zie dat het je ziel ten goede komt!

  27-01-2012, 18:45 Geschreven door Claudia  


  26-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3600 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 24/01/2012

  Lieve kinderen, zeg ja op de oproep van de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie hebben de Heer als fundament. Open jullie hart en dien de Heer gezwind. Ik vraag jullie om mannen en vrouwen van gebed te zijn. Niets is verloren. Dagen van vreugde zullen komen voor Gods uitverkorenen. Buitengewone tekenen zullen over de aarde gezien worden en diegenen die ver van God zijn verwijderd, zullen naar Hem  terugkeren. Doe jullie best in de missie die aan jullie is toevertrouwd. De Heer heeft jullie uitverkoren en Hij vertrouwt op jullie. Ga verder zonder vrees. Diegenen in Enzkreis zullen roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen de bittere lijdenskelk te drinken krijgen. Ik ben jullie Moeder en Ik weet wat er jullie te wachten staat. Laat jullie missie niet in de steek. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3599 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 22/01/2012

  Lieve kinderen, wees (gods)vrezend. Stel je vertrouwen op Jezus en alles zal in orde komen. Wanneer je dreigt te bezwijken onder het gewicht van je problemen, aanroep dan Jezus. Hij is jullie alles en enkel in Hem is jullie overwinning gelegen. Ik ben blij dat Ik hier ben. Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie bidden. Heb vertrouwen, geloof en hoop. Ik vraag dat jullie je geloofsvlam brandend houden. Ik heb jullie oprechte en moedige getuigenis nodig. Jullie hebben de Heer als fundament en Hij verwacht veel van jullie. Een pijnlijke gebeurtenis zal plaatsgrijpen in Brasilia en zal zich herhalen in Kaapstad. Luister. Enkel door de kracht van het gebed kunnen jullie je beproevingen dragen. Queenstown zal de bittere lijdenskelk te drinken krijgen en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis moeten dragen. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Kijk niet werkloos toe. Er is geen overwinning zonder het kruis. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3598 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 21/01/2012

  Lieve kinderen, Ik sta aan jullie kant, maar jullie zien Me niet. Wees niet ontmoedigd. Wie met de Heer is zal nooit de nederlaag ervaren. Kniel in gebed, want enkel dan kunnen jullie vrede bereiken. Nu is de tijd van grote geestelijke verwarring. De duivel zaait verwarring onder jullie, maar zijn masker zal afvallen en de waarheid zal in de harten van de gelovigen heersen. Luister. Ik vraag jullie om goed te doen aan allen. Wees vervuld met de liefde van de Heer, want enkel dan zullen jullie geestelijk genezen. Ik ben jullie Moeder en Ik zal tot mijn Jezus voor jullie bidden. Schep moed. Wijd je bestaan toe aan Mijn Jezus. In Hem ligt jullie hoop en redding. De mensheid heeft zich verwijderd van de Schepper en stevent af op een diepe afgrond. Al Bayda zullen momenten van groot lijden meemaken en Mijn arme kinderen zullen jammeren. Bekeer jullie. Deze tijd is opportuun om jullie te verzoenen met God Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3597 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 20/01/2012

  Lieve kinderen, luister naar Gods stem en vertrouw jullie bestaan aan Hem toe. Vermijd alles dat de Heer beledigd en zeg nee aan projecten van de duivel. Jullie zijn de Heer en jullie moeten enkel Hem volgen en dienen. Luister niet naar liedjes die jullie tot zonde aanmoedigen. Let op. De liedjes zouden goed moeten zijn voor jullie ziel en je niet belemmeren in genade. God is bedroefd door de mensheid en het is tijd voor de grote terugkeer naar Hem. Ik ben jullie Moeder en Ik wil jullie helpen. Open jullie hart voor Mijn oproepen en laat jullie leiden naar heiligheid. Wees (gods)vrezend. Morgen zal beter zijn voor de gelovigen. In Agadez en Al Hoceima zal de dood waren, het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Bid, bid, bid. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.

  Boodschap 3596 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 17/01/2012

  Lieve kinderen, Ik hou immens veel van jullie en Ik weet wat jullie nodig hebben. Heb vertrouwen. Ik zal tot mijn Zoon Jezus voor jullie bidden. Laat de moed niet zakken door jullie moeilijkheden. Jullie zijn in de wereld, maar jullie fundament is de Heer. Ik heb jullie oprecht en moedig Ja-woord nodig. Doe jullie best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd. De mensheid is ziek en moet genezen worden. Keer naar Jezus terug. Hij wacht op jullie met open armen. Nu is de tijd voor jullie beslissing. Laat de duivel je niet bedriegen. Aanvaard het Evangelie en blijf bij de Kerk. Jullie zullen vele jaren van harde beproevingen kennen. Luister. Diegene in Sousse zullen roepen om hulp. Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Zoek kracht in Jezus. Laat jullie missie niet in de steek. Jullie overwinning ligt in de Heer. Ga verder zonder angst. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen.  26-01-2012, 22:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 8

  vijftiende gesproken woord van de h. aartsengel rafael

  Gedurende de ochtendgebeden van 29 juli 1993 voelde ik een warme wind rond mij en hoorde ik de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak: “Ik kom in Naam van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Het dichtste familielid, waaruit je voortkwam, heeft nog een zware tocht voor hem. Bid daarom intens voor hem en laat vele Heilige Missen opdragen voor de rust van zijn ziel, tot je een teken krijgt dat hij binnengegaan is in het eeuwig licht van mijn Meester en Schepper van alle dingen.

  “De dag die je hebt gekozen om de taak te volbrengen die je werd gegeven, betreffende de kruisbroeders (op 15 augustus gedurende de viering van de 7ste verjaardag van het kruis), is volledig met instemming van de wensen van mijn Heer en Meester, Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria. Op die dag is zij, met lichaam en ziel opgenomen in het eeuwig licht en schijnt daar nu als een schitterende ster, als Koningin van het Universum en Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren, Landen en Talen. Daarom is de plaats en tijd die door jou werd gekozen goedgekeurd. Een groot teken zal deze dag vergezellen om iedereen daar aanwezig, te overtuigen dat de zegen van mijn Meester op dit werk rust.

  De naam van de medaille zal zijn: MEDAILLE VAN HET LEGIOEN VAN JEZUS EN MARIA. Dit komt omdat mijn Heer en Meester, Jezus Christus en zijn zeer geliefde moeder, de H. Maagd Maria, aan het hoofd staan van dit legioen.”

  Hier stopt de H. Rafael en zegt dat hij morgen verder zal spreken.

  Vrijdag 30 juli 1993

  “Dring er bij iedereen op aan om zich ten volle in te zetten om de rozenkrans te bidden en daarbij te mediteren/contempleren over het lijden van mijn Meester, dikwijls de H. Eucharistie te ontvangen en zo eer te brengen aan het Heilig Hart van mijn Meester.

  Een speciale zegen van mijn Meester, de Heer Jezus Christus komt over jou en diegenen die bij je zijn, voor hetgeen ze al gedaan hebben en nog zullen doen.

  Zeg aan de gezalfden van mijn Meester die je deze dagen ziet: Gods engelen zullen hem vergezellen en hem beschermen op zijn verdere levenspad.

  Zeg aan de kruisbroeders dat ze de gekregen taak uitvoeren. De zegen van mijn Meester rust op hen.

  Zeg aan de op dit moment geassocieerde gezalfde geen vrees te hebben. Alles komt in orde.

  Pax Domini sit semper vobiscum”.

  BETREFFENDE DE MEDAILLES

  Op 19 april 1993, vroeg Vader Drs. L.M. van der Bol s.d.b. een ontmoeting aan de nuntiatuur via een brief. Hij wilde samen met Vader P. Lie o.f.m. de geestelijke directeur van de boodschapper, een verklaring geven van wat door de Heilige Engel Rafael was gezegd betreffende de medailles, en via deze weg de toelating te krijgen van de nuntius om deze medailles te verspreiden.

  Op 16 juli, stelde Mgr. Dr. H. Lemaire zich telefonisch in verbinding met Vader van der Bol. Hij excuseerde zich dat hij nog niet had geantwoord op de brieven en zei dat de Heilige Stoel altijd traag is met het erkennen van verschijningen, en dat ze wachtten op de bevindingen van de locale bisschop.

  Vader van der Bol stelde voor om de medailles te maken, hen te zegenen en ze te verspreiden, waarmee de nuntius akkoord ging. Ze gingen ook akkoord dat, wanneer er door deze medailles genezingen of andere mirakels zich voordeden, dat de nuntius hiervan op de hoogte zou gesteld worden op schrift.

  Op de medailles kwam de volgende Latijnse tekst: 

  CHRISTUS VINCIT   

  CHRISTUS OVERWINT

  CHRISTUS REGNAT

  CHRISTUS REGEERT       

  CHRISTUS IMPERAT        

  CHRISTUS BEVEELT        

  REGINA PACIS

  KONINGIN VAN VREDE

  REGINA UNIVERSORUM

  KONINGIN VAN HET UNIVERSUM

  REGINA MULIER OMNIUM GENTIUM

  KONINGIN, OLV VAN ALLE VOLKEREN

  ZESTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 9 januari 1994 zei de H. Rafael :

  “Ik kom in Naam van Jezus Christus, Mijn Heer en Meester. Ik breng je de volgende boodschap.

  Betreffende de gezalfde die overleden is, hij verblijft nu in het eeuwig licht.”

  Over de conditie van de ziel van mijn vader zei de H. Rafael: “Het familielid dat in je gedachten is en waaruit je voortkwam, hij zal spoedig ook het licht van mijn Meester binnengaan. Maar blijf echter bidden.”

  ZEVENTIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de ochtendgebeden op 25 maart 1994 voelde ik een warme wind rond mij en ik hoorde de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak: “Ik kom in Naam van Mijn Heer en Meester, Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

   

  26-01-2012, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er wordt een nucleaire oorlog beraamd waarbij Iran betrokken is 25/1/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, er is nu op dit moment veel aan het gebeuren in de wereld, want Satans leger blijft overal voor miserie zorgen.

  ZE PROBEREN DE CONTROLE OVER ALLE FINANCIЁLE INSTELLINGEN TE GRIJPEN ZODAT ZE EEN VERSCHRIKKELIJKE GRUWELDAAD AAN MIJN KINDEREN KUNNEN TOEBRENGEN.

  DE DUIVELSE GROEP DIE GEDREVEN WORDT DOOR LUST EN MACHT PROBEREN OOK EEN NUCLEAIRE OORLOG IN IRAN TE CREЁREN.

  Mijn kind, jullie moeten bidden dat God de Vader in Zijn grote barmhartigheid HUN HART OPENT OM DEZE DINGEN TE STOPPEN, EN DAT ZE GEEN WERKELIJKHEID WORDEN.

  Kinderen, verlies nooit het vertrouwen, want jullie gebeden werken echt wel.

  Groot kwaad waaronder abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele perversiteiten beginnen nu in de wereld te verminderen.

  Kinderen, bid, bid, bid overal mijn heiligste rozenkrans, in groep als het mogelijk is.

  Satan is vlug zijn macht aan het verliezen, als mijn hiel de kop van de slang begint te verpletteren.

  HET ZAL NU NIET LANG MEER DUREN VOOR MIJN ZOON OP AARDE TERUGKOMT.

  Eerst zal hij jullie de laatste kans geven om jullie te bekeren.

  Dan zal Hij de wereld vlug voorbereiden voor Zijn Tweede Komst.

  De Tijd is nu kort.

  KINDEREN, GEBED IS HET WAPEN OM SATANS LEGER TEGEN TE HOUDEN VAN DE LAATSTE VERVOLGING DIE ZE PLANNEN TEGEN DE MENSHEID.

  Onthoud dat mijn Eeuwige Vader door Zijn liefde en barmhartigheid jullie allen, die in Hem geloven, zal beschermen.

  Bid, bid, bid voor de redding van diegene die Hem zullen blijven ongehoorzamen en de waarheid van het bestaan van Mijn geliefde Zoon ontkennen.

  De tijd is klaar. Open jullie hart voor de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.

  DE HEMEL ZAL NU BEGINNEN VERANDEREN en dan zullen allen dit grote mirakel zien ontvouwen voor hun neus.

  Wees er klaar voor.

  BEREID JULLIE HUIZEN VOOR EN BID MIJN HEILIGE ROZENKRANS BIJ ELKE GELEGENHEID OM DE GREEP VAN DE BOZE TE VERMINDEREN.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  26-01-2012, 22:13 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 21

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  21  God, Mijn Eeuwige Vader, heeft een groot deel van de redding van de mensheid bekrachtigd  24/01

  We prijzen en danken U, O Heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid voor de liefde en de barmhartigheid die U hebt voor de mensen.

  We danken U voor het geschenk van redding dat U aan Uw arme kinderen geeft.

  We smeken U, O Heer, om diegene te redden die de Boze aanhangen, en dat hun hart zal geopend worden voor de waarheid van hun eeuwig leven. Amen.

  Verheug jullie kinderen, voor dit grote geschenk.

  Maar jullie hebben nog altijd veel werk te doen om zoveel mogelijk zielen, jullie broeders en zusters, te helpen die zich koppig blijven verzetten tegen de waarheid van Mijn Heilig Woord.

  Jullie Geliefde Jezus

  Redder van de hele Mensheid

  26-01-2012, 21:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed Nieuws : God, Mijn Eeuwige Vader heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd 24/1/2012

  Mijn dierbare dochter, Ik ben het, je Jezus, die vandaag naar je komt om je het goede nieuws voor de wereld te melden.

  Er werd veel gebed en lijden opgeofferd door vele uitverkoren zielen op aarde, en dit heeft ervoor gezorgd dat veel meer kinderen van God nu kunnen gered worden.

  Kinderen, als jullie de kracht van offer en gebed begrepen, dan zouden jullie nooit stoppen met bidden.

  God, Mijn Eeuwige Vader, HEEFT DE REDDING VAN EEN GROOT DEEL VAN DE MENSHEID BEKRACHTIGD.

  Dit betekent dat er zich velen zullen bekeren gedurende de Waarschuwing en diegenen die dit niet doen kunnen gered worden door de kracht van gebed.

  HET BETEKENT NIET DAT ALLEN ZULLEN GERED WORDEN, WANT SPIJTIG GENOEG ZAL DIT NIET ZO ZIJN.

  Die verstokte mensen, wiens eerste trouw ze aan Satan hebben betuigd en de duivelse sekten die hij in de wereld controleert, zullen niet gered willen worden.

  IN DE PLAATS DAARVAN ZULLEN ZE EEN VERSCHILLEND PARADIJS KIEZEN. Ze worden ertoe geleid te geloven dat er een paradijs bestaat buiten het paradijs die aan de mensheid werd beloofd door Mijn Vader.

  Dit valse Paradijs, waar SATANISCHE VOLGELINGEN VAN HET BEEST IN GELOVEN, BESTAAT NIET.

  Satan heeft dit in de geest van zijn discipelen gecreëerd en het is eenvoudigweg een illusie. Er is zoveel beloofd.

  Duistere zielen geloven in een verschillend universum, een verschillende entiteit, waar God niet bestaat.

  ZE GELOVEN IN ANDERE LEVENSVORMEN, ANDERE WEZENS EN EEN VREDEVOL REGIME DAT ALLEMAAL GEBASEERD IS OP EEN LEUGEN.

  Niets ervan is echt, kinderen. Het bestaat niet, en kan ook niet bestaan, omdat het niet werd geschapen door Mijn Vader.

  GOD, DE ALMACHTIGE VADER, HEEFT HET HELE UNIVERSUM GESCHAPEN – DE STERREN, DE PLANETEN EN DE AARDE, EVENALS DE RUIMTES ERTUSSEN.

  Bid voor diegene die dergelijke culten aanhangen.

  Bid dat Mijn kinderen niet zoeken naar deze geestelijke uitlaatkleppen, die niet van God komen, en dat omdat ze in pijn verkeren.

  Bid nu in dankzegging voor dit speciale geschenk, dat nu aan de mensheid wordt geboden door Mijn Vader, in het Kruistochtgebed nr 21. (zie verder)

  Jullie Geliefde Jezus

  Redder van de hele Mensheid

  26-01-2012, 21:30 Geschreven door Claudia  


  25-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 7

  dertiende gesproken woord van de h. aartsengel rafael

  Op 3 augustus 1992 gedurende de ochtendgebeden ontving ik de volgende boodschap van de H. Aartsengel Rafael. De Heilige Rafael sprak:

  "Ik kom in de Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, om je de volgende boodschap te brengen die bestemd is voor al de jeugd op aarde.

  Ik breng een speciale zegen van mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus. Zijn liefde gaat uit naar hen, en al degene die Hem trouw zijn. Hij roept al de jeugd op om zich te verenigen in een groot leger met aan het roer mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria, die samen hen naar de overwinning leiden.

  Daarom moet ieder die dit leger vervoegt een medaille op zich dragen, met aan de ene zijde de afbeelding van mijn Heer en Meester, gekleed als Koning, met in zijn linkerhand de scepter en in de andere hand de staf met het kruis. Daarbij moet de volgende tekst staan: “Christus Vincit, Christus regnat, Christus imperat.” Aan de andere kant moet de afbeelding staan van de moeder van mijn Meester, met mijn Meester als kind op haar arm. In de hand van mijn Meester is de aardbol met erboven het kruis en de hand van de Heilige Maagd. Met haar drie titels erbij: “Koningin van Vrede, Koningin van het Universum en Koningin, OLVrouw van Alle Volkeren.”

  Dit is jouw taak: laat deze schilden of medailles maken volgens de beschrijving die werd gegeven. Daarna moeten deze schilden of medailles gezegend worden door een Godsgezalfde. Verspreid ze over de hele aarde. Aan ieder die dit leger vervoegt wordt het volgende verwacht : met overtuiging van geloof iedere dag de rozenkrans bidden en de rozenkrans altijd bij je hebben. Aan deze rozenkrans moet het beschreven schild of medaille bevestigd worden, zodat iedereen weet dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus en zijn moeder, de H. Maagd Maria achter hen staan en hen beschermen.

  Ieder die dit wenst kan dit leger vervoegen onder dezelfde voorwaarden, zodat ze een sterk leger kunnen vormen met de jeugd, en zo een halt toeroepen aan de nodeloze slachtpartij van de ongeboren kinderen in de moeders schoot. Ze moeten de plaatsen vermijden waar openlijk zonde wordt gepleegd tegen zuiverheid, en ook de gelegenheden waar Satanische muziek wordt gespeeld die als een plezier in hun oren klinkt, omdat op deze manier de boodschap van haat en liefdeloos gedrag wordt verspreid. Ze moeten hun ogen afwenden van alle immorele afbeeldingen van het menselijke lichaam (= pornografie). Jullie allen, vervoeg dit leger en stop op die manier het kwaad in deze wereld.

  Geef deze boodschap ter bevestiging aan de Opperherder van de Kerk van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, zodat hij zijn zegen kan geven aan deze taak. Dring er ook bij je naaste familieleden op aan hun volle steun te geven om deze taak te vervullen.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”  (= de Vrede van de Heer zij altijd met U)

  veertiende gesproken woord van de h. aartsengel rafael

  Gedurende de ochtendgebeden op 2 februari 1993 voelde ik een warme wind rond me en hoorde de H. Rafael zeggen : “Ik kom in Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, en ik breng je de volgende boodschap.

  Ik breng jou en diegenen die bij jou zijn, diegenen rond het kruis en diegenen die zich hier bevinden, een speciale groet en zegening. Bovendien is dit ook speciaal bedoeld voor de jeugd die zich volledig beschikbaar stelt voor het vervullen van de taak van mijn Meester en die helpt in het verwezenlijken van Gods Koninkrijk op aarde.

  Daarom kunnen degenen die nog geen gelofte van trouwheid (= toewijding) hebben afgelegd die doen op de dag van de instelling van het Heilig Sacrament; de Heilige Eucharistie. Dat ze zich voorbereiden op deze dag samen met jou en de aangeduide Godsgezalfde. De eersten mogen ook hun gelofte hernieuwen, en hun dichte familieleden mogen ook aanwezig zijn op deze gelegenheid.”

  “Omdat het vandaag het feest is van de Heilige Maagd Maria, de zeer geliefde moeder van mijn Meester, de Heer Jezus Christus en het haar specifieke wens is om zo spoedig mogelijk, de medailles of schilden te verdelen, zoals opgegeven in de vorige boodschap, is het aangewezen om haast te maken van deze taak zodat de werken van de tegenstander van mijn Meester kunnen gestopt worden. Hij wil voorkomen dat deze taak wordt uitgevoerd. Wanneer deze medailles klaar zijn, moeten ze eerst terug naar deze plaats gebracht worden om gezegend te worden door een Godsgezalfde. Daarna mogen ze verdeeld worden. Als een zegening van de Opperherder van de Heilige Kerk van Jezus Christus nog niet in het vooruitzicht zou zijn, dan moet je dit aan de taak toevoegen.

  Dring er bij iedereen op aan om zich voor te bereiden voor de zaken dat nu te gebeuren staan. Laat hen met volle overtuiging vervoegen in het te vormen leger, met mijn Meester en zijn zeer geliefde moeder aan het hoofd ervan. Laat je niet uit je lood slaan door diegenen die slecht over je praten of je (en diegenen die bij je zijn) lasteren. Ze veroordelen zichzelf. Degenen die denken dat ze belangrijker zijn dan een ander, die hebben hun beloning al gekregen. Verdeel je rijkdom met de armen en jouw beloning zal groot zijn.

  Pax Domini sit semper vobiscum.”

  25-01-2012, 23:08 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Litanie van Loreto en nog fototjes van Loreto :

  Litanie van Loreto :

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, ontferm U over ons.

  Heer, ontferm U over ons.

  Christus, aanhoor ons.

  Christus, verhoor ons.

  God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

  God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

  God, heilige Geest, ontferm U over ons.

  Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

  Heilige Maria, bid voor ons.

  Heilige Moeder van God, bid voor ons.

  Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.

  Moeder van Christus, bid voor ons.

  Moeder van de Kerk, bid voor ons.

  Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.

  Allerreinste Moeder, bid voor ons.

  Zeer kuise Moeder, bid voor ons.

  Maagdelijke Moeder, bid voor ons.

  Onbevlekte Moeder, bid voor ons.

  Beminnelijke Moeder, bid voor ons.

  Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.

  Moeder van goede raad, bid voor ons.

  Moeder van de Schepper, bid voor ons.

  Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.

  Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.

  Eerwaardige Maagd, bid voor ons.

  Lofwaardige Maagd, bid voor ons.

  Machtige Maagd, bid voor ons.

  Goedertieren Maagd, bid voor ons.

  Getrouwe Maagd, bid voor ons.

  Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.

  Zetel van Wijsheid, bid voor ons.

  Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.

  Geestelijk vat, bid voor ons.

  Eerwaardig vat, bid voor ons.

  Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.

  Mystieke roos, bid voor ons.

  Toren van David, bid voor ons.

  Ivoren toren, bid voor ons.

  Gouden huis, bid voor ons.

  Ark van het verbond, bid voor ons.

  Deur van de hemel, bid voor ons.

  Morgenster, bid voor ons.

  Heil van de zieken, bid voor ons.

  Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.

  Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.

  Hulp van de christenen, bid voor ons.

  Koningin van de engelen, bid voor ons.

  Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.

  Koningin van de profeten, bid voor ons.

  Koningin van de apostelen, bid voor ons.

  Koningin van de martelaren, bid voor ons.

  Koningin van de belijders, bid voor ons.

  Koningin van de maagden, bid voor ons.

  Koningin van alle heiligen, bid voor ons.

  Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.

  Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.

  Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.

  Koningin van het gezin, bid voor ons.

  Koningin van de vrede, bid voor ons.

  Koningin van het universum, bid voor ons.

  Koningin, OLVrouw van alle volkeren, bid voor ons.

   

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.

  Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

  Bid voor ons, Moeder van God,

  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laat ons bidden

  Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten. Door Christus, onze Heer.

  Amen.

  Hieronder ziet u fototjes van het marmeren schrijn dat door Donato Bramante rond het Heilig Huis werd gebouwd.


  25-01-2012, 22:37 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fototjes van Loreto 2:

  Hier ziet u de twee delen van het huis : het voorste gedeelte is in steen en het achterste gedeelte werd in rots uitgehouwen.

  Dit is een gravure waar het schip met het Heilig Huis werd begeleid door een wolk met de H. Maagd Maria en het Kindje Jezus.
  Hier ziet u het dorp Loreto met op de achtergrond de basiliek met een stuk van het Heilig Huis.

  Hier ziet u het altaar dat werd opgericht in het H. Huis met het origenele Mariabeeldje van Loreto.

  25-01-2012, 22:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fototjes van Loreto :
  De Madonna van Loreto

  Volgens de traditie werd het kleine huisje in Nazareth waar Jezus, Maria en Jozef woonden, opgenomen en door engelen naar Terssato gevoerd in 1291. Terssato ligt op Kroatische grond. Spoedig erna, in 1294, werd het naar een heuvel in Ancona gevoerd, en in een bos van laurieren neergezet. Ancona ligt in Italië, langs de Adriatische Zee. De kruisvaarders werden permanent uit Palestina verdreven, nadat ze de haven van Accona verloren hadden, maar dan gebeurde een miraculeuze gebeurtenis om ontheiliging tegen te gaan.

  Inderdaad, het Heiligdom van Loreto beschermde de inval van de Saracenen in het Nazareense huisje waar de Mysteries van de Onbevlekte Ontvangenis zich hadden voorgedaan : de verloving met de H. Jozef, de aankondiging van de engel Gabriël aan Maria en de Incarnatie van de Zoon van God.

  Tegenwoordig staat op het altaar van de Basiliek in gouden letters : “Hier is het Woord vlees geworden."

  Geschiedkundige en archeologische studies hebben uitgewezen dat het vroegere huis van Maria in twee delen werd opgericht, een grot uitgehouwen in rotsgesteente, dat vereerd wordt in de Basiliek van Maria-Boodschap in Nazareth en een stenen huis (als voorste deel van het huis) die aan de grot werd gebouwd. Het vroegere huis van de Heilige Familie bestond dus maar uit 3 muren. Het oostelijke deel viel weg om de grot met het stenen deel te verenigen.

  De Moslims vielen in 1290 het Heilig Land binnen en om het symbool van het Christendom volledig te redden moest de aangebouwde structuur verplaatst worden.

  Archeologische opgravingen die uitgevoerd werden onder de Santa Casa (1962-1965), samen met filologische en iconografische studies hebben de hypothese naar voor geschoven dat de structuur op schepen naar Loreto werd gevoerd, waarschijnlijk door de Kruisvaarders die het relikwie wilden vrijwaren en beschermen. Men vond vijf kruisen van rode stof van de kruisvaarders, die waarschijnlijk in de 13e Eeuw tussen de stenen van het Heilig Huis werden gestoken als ex-voto's van de protagonisten van het vervoer. Op oude foto's van de stenen staan vertalingen van 'Heilig Huis' of het huis zelf, op een schip  bestuurd door mannen die begeleid werden door een wolk met daarin de H. Maagd en het Kind Jezus.
  De basiliek  Het Heilig Huis, die een lengte heeft van 9.52 m, 4.10 m breed is en 4.32 m hoog.  De structuur van de stenen, die gelijkenissen vertonen met de bouwstijl in Palestina  Griekse inkerving : Jezus, Zoon van God

  25-01-2012, 22:03 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christelijke Medaille uit de 17e Eeuw :

  Ik kon de afbeelding van de medaille van Haaksbergen niet vinden, maar ik heb een heel mooie afbeelding gevonden van een medaille uit de 17e Eeuw waarop een christelijk gebed in het Latijn staat:

  De griekse X is CH geschreven in de latijnse talen, en de P is de griekse rho en is een R.

  IESUS.
  CHRISTUS.REX.GLOR(iae ou iosus).VENIT.IN.PACE.
  DEUS.HOMO.FACTUS.EST.
  ET.VERBUM.CARO.FACTUM.EST.
  XR(tu)S.VINCIT.XR(tu)S.REGNAT.XR(tu)S.IMPERAT.
  AB.OMNI.MALO.NOS.PRESER(vat).

  Jezus Christus, glorierijke Koning, is in vrede gekomen,
  God is mens geworden, en het Woord is vlees geworden,
  Christus overwint, Christus heerst, Christus beveelt,
  Hij beschermt ons tegen al het kwaad.

  Op de keerzijde van de medaille wordt het huisje van Maria, Jozef en Jezus in Nazareth afgebeeld, dat miraculeus zou verplaatst zijn naar Loreto.
  Sinds de 15e eeuw, en wellicht eerder, wordt het "Heilige huis" van Loreto tot de meest populaire heiligdommen in Italië gerekend. Loreto is een klein dorp dat een aantal kilometers ten zuiden van Ancona ligt. 
  De legende van Loreto vertelt dat in 1291, ten tijde van het pontificaat van paus Nicolaas IV, het huis van Maria, Jozef en Jezus vanuit Nazareth, door engelen naar Tersato werd verplaatst. De reden van deze verplaatsing was dat het dorp en het "Heilige huis werden bedreigd met vernieling door de Saracenen. Het huis was ten tijde van keizer Constantijn de grote onder bescherming gesteld door Keizerin Helena, die er zelfs een basiliek overheen liet bouwen. 

  Drie jaar later werd het huis opnieuw door engelen verplaatst maar deze keer naar de plaats waar nu Loreto ligt. Een andere lezing is dat de kruisvaarders het huis hebben ingescheept en naar Italië hebben gebracht. In de 15e eeuw werd aangevangen met de bouw van de Basiliek met de naam Duomo Sancta Casa . De basiliek is om het "Huis" heen gebouwd en is het meest opvallende gebouw van het dorp. De bouw van deze koepelvormige kerk heeft meer dan 100 jaar geduurd. Diverse beroemde kunstenaars hebben meegewerkt aan de versiering van de Basiliek. 

  Sinds het bestaan van het "Heilige Huis" van Loreto hebben meer dan 47 pausen hun eer betoond, hetzij in de vorm van proclamaties, aflaten of door een daadwerkelijk bezoek aan het Heiligdom. Het Heilige huis in de kerk is niet erg groot. De afmetingen zijn 9,52 m lang en 4,10 m breed. Het heeft geen eigen fundering. De ondergrond is een stuk van een oude provinciale weg. Het grote deel van het huis is authentiek echter de achterzijde is deels gerenoveerd. Reden hiervoor is dat het huis oorspronkelijk (in het heilige land) tegen een rots aangebouwd was en er dus maar drie muren waren gebouwd. De binnenkant van het huis is rijkelijk versierd met byzantijnse afbeeldingen en fresco's uit een latere periode.Naast een afbeelding van de Heilige maagd zijn er fresco's van diverse heiligen waaronder H. Antonius Abt, H Catharina van Alexandrie, H bartolomeus en de H Leonardus van Limoges. Een andere bijzonderheid is een exvoto van Paus Julius II. Die als dank voor zijn miraculeuze ontsnapping aan de dood, een pelgrimage maakte naar Loreto (dd 1511).

  Diverse Heiligen maakten een pelgrimage naar Loreto Het Madonna beeld is gemaakt van Cederhout uit de tuinen van het Vaticaan. Het beeld is in 1921 gekroond met twee diadeems, door paus Pius XI.

  Het belang van het Heilige Huis in Loreto is groot want dit is het huis waar Maria geboren werd en waar zij door de engel bezocht werd en waar haar voorzegd werd dat zij de zoon van God zou baren.

  De geschiedenis van het "Heilige huis" is omgeven door wonderen en mirakels. Zo zou een soldaat die geraakt was door een kanonskogel ongedeerd zijn gebleven dankzij het gebed tot Onze Lieve Vrouwe van Loreto. Een ander wonder is dat van een priester die door toedoen van een Turkse soldaat ernstig gewond was (zijn buik was opengereten door een zwaard). Ondanks de zware en dodelijke verwonding wist de priester uit Dalmatie, het heiligdom te bereiken voordat hij overleed. Ook genezingen van zieken zijn gemeld. Het gevolg van de eerste twee mirakels is geweest dat Loreto explosief groeide en een grote stroom pelgrims tot gevolg heeft gehad. Zo komen zieken met de zgn "witte treinen" naar Loreto om hun heil en genade te zoeken.

  In 2004 bracht Paus Johannes Paulus II een bezoek aan Loreto.

  Uit : www. bedevaartweb. com

  25-01-2012, 17:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Grootste Bedrieger zal de Antichrist zijn 2/01/2012

  Jezus sprak: “Mijn volk, de H. Johannes de Doper is de laatste boodschappers of profeten van de Oude Testament voor Mijn missie begon.
  Hij was de stem die riep vanuit de woestijn, zoals aangehaald door Jesaja.

  Deze profeten kondigden Mij aan als de komende VERLOSSER omwille van Mijn lijden op het kruis. De hele mensheid zou vrij van zonden worden ALS ze Mijn vergeving zochten.

  Mijn apostelen en missionarissen, zoals de H. Paulus, verkondigden Mijn Woord en bekeerden vele mensen tot het Christendom. Ze volgden Mij.

  DOORHEEN DE HELE GESCHIEDENIS HEB IK JULLIE GEZEGEND MET PROFETEN OM JULLIE DE WEG NAAR DE HEMEL TE TONEN.

  Zelfs tegenwoordig, hebben jullie VELE MENSEN DIE BOODSCHAPPEN en VERSCHIJNINGEN  ONTVANGEN.

  Toch moet Ik jullie waarschuwen, Mijn getrouwen, om onderscheidingsvermogen naar de Geest, of de gegeven woorden waarheidsgetrouw zijn, want er zullen OOK VALSE PROFETEN ZIJN.

  DE GROOTSTE BEDRIEGER ZAL DE ANTICHRIST ZIJN, en Ik heb beschreven hoe hij MENSEN ZAL MISLEIDEN door zijn suggestieve krachten.

  KIJK NIET IN ZIJN OGEN EN LUISTER OOK NIET NAAR ZIJN STEM.

  VERMIJD ZELFS ZIJN WOORDEN TE LEZEN, die zouden ervoor kunnen zorgen dat je hem aanbidt.

  Blijf je op Mij en Mijn heilige profeten concentreren. Jullie zullen beschermd worden tegen de boosdoeners in Mijn toevluchtsoorden.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, Ik vraag jullie WAT HEIRLOOM (niet gemanipuleerde zaden) ZADEN BIJ TE HOUDEN om groenten te kweken in jullie toevluchtsoorden.

  Met niet-hybride zaden zouden jullie uit je gewassen zaden kunnen halen voor het volgende jaar. (zie reeks artikelen hieronder)

  Als je in een noordelijker klimaat leeft, zou je een serre kunnen bouwen, en ze verwarmen om ze boven het vriespunt te houden.

  Je zou enkele glazen kunnen schilderen of er zwaar plastiek boven hangen zodat je geen direct zonlicht hebt dat ervoor zorgt dat het te heet wordt in de zomer.

  Serres zullen jullie in staat stellen om jullie kweekseizoen te verlengen, en het kan ervoor zorgen dat jullie plantjes uit het zaad laten groeien om ze later uit te planten.

  AL HET VOEDSEL DAT JULLIE VERBOUWEN KAN VERMENIGVULDIGD WORDEN WANNEER JULLIE VEEL MENSEN HEBBEN DIE IN JULLIE TOEVLUCHTSOORD LEVEN.

  Door te voorzien in jullie GROENTEN, kunnen jullie een evenwichtig dieet hebben met brood, hertenvlees, en andere boerderijdieren die jullie hebben.

  Vertrouw op Mijn hulp en Mijn bescherming, en jullie zullen alles ter beschikking hebben om te overleven in Mijn toevluchtsoorden.”

  Profeet: John Leary

  F1 hybride (uit wikipedia)

  F1 hybride is een term die in de landbouw wordt gebruikt. Het geeft aan dat een plant of dier via een bepaalde methode van veredeling is voorgebracht, door inteelt en kruising te combineren. Dit levert een gelijkmatig groeiend gewas of dier op met een hoge opbrengst en grote uniformiteit, dat zichzelf echter niet effectief kan voortplanten. In de praktijk van de Nederlands landbouw worden veel hybride  rassen gebruikt. Zo komen in Nederland alle eieren in de handel van (F1-) hybride kippenrassen. Een "Chiko" F1 hybride kool bijvoorbeeld is een Chinese kool met lange, goedgesloten dikke kroppen.

  Het alternatief voor een (F1-) hybride ras is een zaadvast ras: dat is een ras dat op de klassieke manier van veredeling is ontstaan, door kruisen en selecteren. Bij een zaadvast ras komen uit het zaad planten of dieren voort met (ongeveer) dezelfde eigenschappen als de ouders. De voorplantingscyclus kan dus eindeloos worden voortgezet, van generatie op generatie. Bij een hybride ras is dit niet het geval: de nakomelingen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Daarom is het zaad van een F1-hybride niet bruikbaar in de landbouwpraktijk. Met de F1-hybride wordt de voortplantingscyclus dus doorbroken.

  Hybride rassen bestaan relatief nog zeer kort: ze zijn vooral ontwikkeld en populair geworden in de 20e eeuw, in de Westerse landbouw; vooral na 1950. Hybride rassen zijn daardoor vooral geselecteerd voor intensieve productie met input van chemische hulpstoffen zoals kunstmest, herbiciden en insecticiden. Voorheen zijn in de menselijke geschiedenis van de landbouw de zaadvaste rassen altijd de basis van de landbouw geweest; in traditionele landbouwgebieden zijn ze dat nog steeds.

  Hybride veredeling werkt als volgt. Door inteelt in twee families planten of dieren wordt eerst gezorgd dat een aantal uiteenlopende positieve eigenschappen is vastgelegd in homogeen erfelijk materiaal. De eigenschappen van de twee families vullen elkaar aan. Vervolgens worden deze twee families ("lijnen") gekruist. Daarmee worden de positieve eigenschappen van twee ouderplanten in de F1-hybride gecombineerd. Door heterosis worden deze eigenschappen bovendien versterkt. "F1" staat dus voor de eerste nakomeling van twee inteeltlijnen na kruisbestuiving. (De "F" staat voor filius, het Latijnse woord voor zoon.)

  Het voordeel voor boeren is dat deze hybride nakomelingen diverse goede eigenschappen combineren en meer opbrengen. De homogeniteit van de eigenschappen kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Bij voorspelbare en controleerbare omstandigheden is homogeniteit een voordeel. Maar bij wisselende omstandigheden is homogeniteit juist een zwakte. In de biologische landbouw bijvoorbeeld zijn robuuste rassen met een zekere heterogeniteit wenselijk; hybrides zijn gevoeliger voor wisselende omstandigheden, wat een risico voor de productie betekent.

  Zaad van F1 hybriden is vaak prijzig, omdat ze door gespecialiseerde veredelingsbedrijven worden ontwikkeld. Het heeft echter geen zin voor de hovenier om zelf zaad van een F1 hybride te winnen. De volgende generatie geeft namelijk een heel wisselend uiterlijk en ook een wisselende kwaliteit. Een nadeel voor boeren is dus dat ze het zaad van de hybriden niet zelf kunnen vermeerderen. Voor de veredelingsbedrijven is dat juist gunstig; de boeren moeten het zaad elk jaar opnieuw kopen en de veredelingsbedrijven kunnen zo hun intellectuele eigendomsrechten op de zaden veel makkelijker doen gelden dan bij zaadvaste rassen.

  Zaden - F1 hybride (uit Diana’s mooie moestuin)

  Heel vaak kom je in diverse zaadgidsen de term F1-hybride tegen. Maar wat is nou een F1-hybride?

  Het zijn rassen die door speciale veredelingstechnieken tot stand zijn gekomen en waarmee je zelf niet kunt voortkweken, het is althans in de meeste gevallen niet raadzaam.

  Herkomst

  Men start met twee ouderplanten met verschillende, maar allebei gewilde eigenschappen (bijvoorbeeld ouder 1 is ziektebestendig, ouder 2 geeft een grote opbrengst). Deze ouderplanten worden apart van elkaar enkele jaren via zelfbestuiving op hun goede eigenschappen verder gekweekt, net zo lang tot ze "homozygoot" zijn. Dit betekent dat alle nakomelingen van de eerste generatie, zonder uitzondering die bepaalde gewenste eigenschappen krijgen.

  De eerste nakomelingen uit de kruising tussen de beide homozygote ouderplanten zijn de F1-hybriden. Zij hebben dus altijd de goede eigenschappen van allebei de ouders. Van deze kruising wordt het zaad verkocht (het wordt veel gebruikt door beroepstuinders).

  Indien je nu wilt gaan vermeerderen met zelf gewonnen zaden van een plant uit F1-hybride zaad, (= het kruisen van 2 x F1-hybriden) blijft slechts een heel klein percentage van de goede eigenschappen behouden (zaad dat je zelf oogst van F1-hybriden zullen meestal slechte en grillige resultaten geven). Zo word je dus "gedwongen" altijd weer nieuwe F1 hybriden zaden te kopen.

  Indien je dus grote planten wilt die een grote opbrengst geven en waarvan je niet van plan bent zelf zaden van oogsten, en je bent bereid meer te betalen zijn F1-hybriden een goede optie.

  Kenmerken F1-hybride zaad:

  • grote opbrengst
  • grote uniformiteit qua vorm, kleur, groeisnelheid
  • niet mogelijk zelf identiek te vermeerderen
  • duurder dan gewone zaden
  • gemiddelde smaak, bedoeld voor een "groot publiek"

  Kenmerken zaadvaste rassen

  • grilliger qua opbrengst, vorm, kleur, groeisnelheid, gezondheid, smaak, etc. (daardoor dan ook wel verrassender)
  • soms een grote opbrengst maar soms ook niet
  • zelf identiek te vermeerderen (mits de juiste techniek wordt toegepast)
  • relatief goedkoop, en als je de zaden zelf oogst, gratis
  • meer (bijzondere) smaak, en dat kan lekkerder of minder lekker zijn, afhankelijk van je smaak, in ieder geval meer smaakverschil tussen verchillende rassen.

  Mijn eigen ervaring; ik zaai over het algemeen geen zaden meer planten die zijn voortgekomen uit F1-hybridezaden:

  Eens geprobeerd met een erg smakelijke oranje paprika. De paprika werd inderdaad oranje, maar er kwam dan ook inderdaad alleen 1 hele oranje paprika aan de plant.

  Daarna nog eens geprobeerd met de knalrode ovale cherrytomaat Santa F1; erg laat, erg weinig tomaatjes, wat minder mooi qua uiterlijk (dofrood) en niet vies maar ook niet buitengewoon lekker.

  Ook nog geprobeerd met de vleestomaat Fandango F1; prima tomaat qua smaak, vorm en grootte...... maar van 1 plant slechts 2 tomaten kunnen oogsten.

  Ik moet eerlijk zeggen dat de F1 Tasty Tom-tomaten (te koop bij Albert Heijn) wel weer goed uit zaden terugkomt. Zelfs na 4 generaties (kinderen van kinderen van kinderen van een Tasty Tom uit de winkel) bleken nog prima van smaak, opbrengst, etc. Dus mocht je die tomaten toch eens hebben gekocht voor gebruik in de keuken, zaai dan gerust wat zaden die je opvangt bij het snijden.  

  Zelf gebruik ik bijna alleen nog F1-hybridezaden bij koolsoorten. Hiervan oogst ik toch zelf geen zaden (kruisbestuivers en tweejarig = erg lastig). En dan kun je wel merken dat je (bij kool dan) wat meer kans van slagen hebt; wat betere kropvorming, groei en dus ook opbrengst. Bij de schietgevoelige groenterassen (als Chinese Kool, Paksoi, etc.) is de kans op doorschieten bij F1-hybriden ook wel kleiner. Hoewel ik ook wel eens spruitkoolzaden voor 3 euro per zakje van 20 zaadjes heb gekocht die het ook niet goed deden (wel goed kiemden maar de planten groeiden niet goed en gaven vooral "losse" spruiten): uiteindelijk hangt het hele proces van zaaien tot oogsten natuurlijk ook af van andere factoren als voeding, vocht, grondsoort, bemesting, zonuren, warmte, etc.

  Hoe dan ook; mocht je voor zekerheid gaan (qua kleur, smaak, en opbrengst) kies dan vooral een F1-hybride, zeker als je toch niet van plan bent om uit de planten zelf zaden te gaan oogsten.

  Mocht je wat avontuurlijker ingesteld zijn, het niet erg vinden dat een soort wel eens wat grilliger zou kunnen zijn in opbrengst en vorm (lang niet altijd hoor), kies dan een zaadvast ras. Juist in die groep vind je ook bijzondere soorten als snijbiet in regenboogkleurtjes, paarse broccoli, groene tomaten, etc.

  Het is maar net wat je wilt, en bij welke soort groente.

  Nog een artikel van Heirloom Organics, ik ben geen kenner zodoende :)

  Why Use Non-Hybrid Seeds?

  Question : Why should I use non-hybrid (open pollinated) rather than hybrid seeds?

  Answer:

  ·                       Better Nutrition – Commercial Produce lacks nutrition, research has shown.

  ·                       Sustainable Gardening - Saving Seeds is only possible with open-pollinated seeds

  ·                       Economic Security – In recessions and depressions, FOOD IS ECONOMIC SECURITY

  ·                       Food Supply Independence – If food supplies are challenged, home gardening is freedom.

  ·                       Crop Diversity – Participate in saving the original strains from extinction

  ·                       Investment Hedge – Seeds are an excellent alternative investment to paper money, stocks and securities, even gold if the markets were to dive long-term. 

  Many people have heard that it is important, if not critical, to acquire, store and use non-hybrid seeds, and yet want to have an understanding of why. Why non-hybrid? Why insist on using ONLY non-hybrid (open pollinated) seeds instead of hybrid varieties? Well, there are so many reasons we could, and ultimately will, list them all, however here are the most compelling reasons our customers have given for their insistence on non-hybrid, open pollinated seeds:

  1.    Nutritional Security – Seed varieties are being bred for many, many reasons. Typically for disease and pest resistance, look, transportability and other commercial criteria. Nutritional content is simply not one of the primary or typical criteria of the “hybridization” movement. Profit is. Unfortunately, as a consumer of produce you have no way of knowing whether your hybrid produce has high, medium or low nutritional content unless you take more accountability for the source. That means know your farmers or grow your own food! When you grow open pollinated (non-hybrid) varieties you are growing original strains with much higher nutritional content than varieties that have been bred for color, storability, portability, etc.

  2.    Food Supply Security – The economic crisis facing the United States and the world may come to a head in the food supply system. What are the real threats to food supply from the current economic crisis?

  o        If the economic downturn becomes inflationary, the cost of real goods, like groceries could skyrocket. It might become unmanageable very quickly, with cost of items like a loaf of bread going to $100 in paper money. It sounds unbelievable but this has actually happened countless times throughout the world and the signs of its potential abound now.

  o        Any reasonably concerned head of family or community would benefit form the simple insurance of non-hybrid seeds. The more the better. Savable, re-plantable seeds are simply a requirement in food security for the individual, family and community. This is no time for little packets of seeds. For a true sense of security in your food supply, ensure that you, your family and community have plenty of non-hybrid- seeds available for use and also for storage.

  3.    Lower Cost of Living – In difficult times, one of the best ways to reduce your cost of living is growing your own food. In WWII 1940’s, America’s 20 Million “Victory Gardens” produced the same amount of food as the entire commercial farming industry! The economic crisis of 2009 may demand the return of home gardening as a way to endure and thrive in tough economic times. Saving your own seeds from your personal harvest is not only an immediate way to save money on next year’s produce, it’s the best long-term plan for economic security by lowering your cost of living immediately and permanently.

  Zaadproducenten leveren zaaigoed met genetisch slot (30/1/1999)

  Een Amerikaans katoenbedrijf heeft een ingenieus systeem ontwikkeld waardoor een gewas na de teelt zijn eigen zaden doodt. Zo kan een zaadproducent zijn met veel geld ontwikkelde ggo-gewassen beschermen tegen illegaal hergebruik. Critici vrezen echter dat boeren straks steeds afhankelijker worden van de zaadproducenten. Zeker nu het grote Monsanto zijn oog heeft laten vallen op deze ‘Terminator Technology’.

  ’I’ll be back!’ luidt de steeds terugkerende oneliner van Arnold Schwarzenegger in de film Terminator. De gewassen die zijn voorzien van de terminator-technologie kunnen dat niet zeggen; zij keren na de oogst zeker niet terug. Zaadveredelaars zorgen ervoor dat de plant – nadat-ie volgroeid is – steriele zaden aflevert.

  Van oudsher leggen boeren wat zaad van hun gewassen apart; dat kunnen ze het volgende seizoen als zaaigoed gebruiken. Die praktijk is echter een doorn in het oog van de zaadproducenten – zeker nu in de moderne, biotechnologische gewassen miljoenen guldens aan onderzoeksgeld is geïnvesteerd.

  De industrie levert al jaren voornamelijk hybride zaden. Daarmee kunnen telers niet onbelemmerd ieder jaar het zaaigoed vermeerderen. Hybriden zijn ontstaan door kruising van twee ouderplanten, zó dat het zaad van beiden de gewenste genen meekrijgt. Als boeren de planten zelf doorkruisen gaat de hoge kwalitiet levert dat altijd zaailingen van mindere kwaliteit op. Boeren zullen dus in de winter weer bij de groothandel langs moeten voor een nieuwe partij hybride zaden.

  Niet bewaren

  Begin jaren negentig kwam Plant Genetic Systems met een trucje om zonder arbeidsintensief handwerk hybride zaden te kunnen produceren. Het Belgische bedrijf ontwikkelde een methode om planten mannelijk steriel te maken. Daarmee wordt zelfbestuiving voorkomen. Zo kunnen zaadveredelaars nu eenvoudig van gewassen als koolzaad, tabak en tomaten hybride zaden produceren.

  Bij gebruik van gepatenteerde, dure variëteiten moeten boeren tekenen dat ze de zaden niet bewaren voor hergebruik – ondermeer bij de Roundup Ready Soja van Monsanto. Fabrikanten zijn echter beter beschermd tegen hergebruik wanneer de gewassen eenvoudigweg niet opnieuw gebruikt kúnnen worden.

  In maart 1998 vroegen het Amerikaanse ministerie van landbouw en het bedrijfje Delta and Pine Land Company octrooi aan op een nieuw methodiek om vermeerdering tegen te gaan. Zelf noemen ze het Technology Protection System, critici maakten daar toen al snel Terminator Technology van.

  In Amerika nam de kritiek toe toen megaconcern Monsanto in mei 1,9 miljard dollar bood voor Delta and Pine Land Company (de overheid moet de overname nog goedkeuren). Men vreest dat het biotechbedrijf boeren straks welhaast zal dwingen elk jaar nieuwe zaden te kopen. Naast de vraag of het zinvol is een biotech-gewas te maken dat an sich geen verbetering voor boer of consument inhoudt, vreest men vooral het monopolie van de grote zaadproducenten (zie einde artikel).

  Slinkse geldmachine

  De terminator-technologie mag dan rieken naar een slinkse geldmachine, in wezen is het niet veel meer dan de bekende truc met hybride zaden. Wel is het een ingenieus systeem.

  Delta and Pine Land heeft de technologie allereerst op katoen toegepast – het bedrijf is ’s werelds grootste producent van katoenzaad. De biotechnologen brachten een systeem van drie genen in de katoenplant. Uit een andere soort haalden de Amerikaanse biotechnologen het gen voor Ribosome Inhibitor Protein – met de toepasselijke afkorting r.i.p. Het rip-eiwit stopt de aanmaak van alle eiwitten (het remt translatie door de ribosomen), waardoor het zaad snel doodgaat. Volgens het octrooi is het rip-eiwit niet schadelijk voor mens en dier.

  rip-gen

  Aan het rip-gen koppelde men de promoter van het katoengen Late embryogenesis Abundant (lea). Die promoter wordt namelijk pas actief als het volgroeide zaad gaat uitdrogen – het bereidt zich dan voor op de periode tussen het verwijderen van de ouderplant en de ontkieming.

  Een nuttige promoter, want het rip-gen mag niet te vroeg afgelezen worden. Op de akkers moet de katoenplant gewoon kunnen groeien en geoogst worden. Kortom, boeren kunnen zo wel hun katoen oogsten, maar er niet mee verder kweken. Maar de fabrikant moet de plant uiteraard wel kunnen kweken. Van een onvruchtbare soort kun je weinig zaden verkopen…

  Dus zochten de Amerikanen naar een manier om de onvruchtbaarheid eenvoudig ‘van-buiten-af’ te kunnen reguleren. Zodoende werd het rip-gen beveiligd met een stukje blokkade-dna tussen de promoter en het gen (waardoor het niet actief is). De zaadveredelaar moet deze beveiliging eraf kunnen halen, vlak voordat deze het zaad verkoopt.

  Het blokkade-dna kan heel precies worden weggeknipt door het zogeheten recombinase-eiwit. Dus brachten de biotechnologen een tweede gen in: het recombinase-gen. Dit gen wordt op zijn beurt stil gelegd door een repressoreiwit (gecodeerd door het derde gen). De repressor werkt zich tussen promotor en gen voor het recombinase-eiwit in.

  © Frank Bierkenz

  Op scherp

  Het repressoreiwit wordt eenvoudig weggevangen door het antibioticum tetracycline. Door het zaad vlak voor de verkoop onder te dompelen in tetracycline, maken de zaadproducenten het repressor-eiwit onschadelijk. Dit maakt activatie van het recombinase-gen mogelijk, en wordt de weg vrijgemaakt voor de lea-promoter. Oftewel, katoentelers krijgen zaden met een rip-gen dat op scherp staat. Aan het einde van het seizoen wordt het rip-gen actief en het zaad doodt zichzelf.

  Waarschijnlijk blijft het niet bij katoen. De terminator-technologie zou ook geschikt zijn voor tarwe en rijst. Delta & Pine Land heeft inmiddels in 88 landen octrooi aangevraagd (het octrooi geldt ook voor andere gewassen en andere genencombinaties dan de hierboven beschreven). Een woordvoerder van het bedrijf vertelde enkele maanden geleden in Science dat deze nieuwe variëteiten waarschijnlijk in het jaar 2005 op de markt komen.

  F1-hybriden (uit : www.zelfzadentelen.be)

  Zijn F1-hybriden geschikt als uitgangsmateriaal voor eigen zaadteelt?

  Hoewel zeer veel rassen van hedendaags geteelde gewassen F1-hybriden of CMS-F1-hybriden zijn, kunnen we ze niet voor eigen zaadteelt gebruiken. In de eerste plaats omdat het om op de rassenlijst (nationaal  en/of Europees) aangemelde rassen onder kwekersrecht gaat. Maar bovendien zijn F1-hybriden niet het geschikt uitgangsmateriaal om aan eigen zaadteelt te doen, ook als men ze daarvoor zou willen gebruiken. We leggen hier uit waarom dit zo is.

  Wat zijn F1-hybriden?

  F1-hybriden komen tot stand door  kruisingen van twee zaadvaste lijnen. Dit zijn lijnen waarvan generatie na generatie de nakomelingen gelijk blijven. De genetische eigenschappen in de chromosomen van het stuifmeel of van de eicel zijn identiek. Dit noemt men ook homozygoot.

  F1-hybriden zijn éénmalig in hun vormgestalte

  Door het kruisen van twee zaadvaste lijnen zijn de nakomelingen zelf niet meer zaadvast. Het nakomelingschap is niet langer homogeen omdat er een mengeling van genen afkomstig van de twee lijnen is samengekomen bij de bevruchting. Daarom zijn F1-hybriderassen niet interessant om door eigen zaadteelt te vermeerderen. Het zaad moet jaarlijks opnieuw aangekocht worden. Wordt een hybride toch door eigen zaadteelt vermeerderd dan is het zaad ofwel niet kiemkrachtig ofwel zijn de nakomelingen onaanvaardbaar divers. Het nakomelingschap van F1-hybriden splitst op in vele vormen die weinig bruikbaar zijn voor consumptie. Het ras is niet met veldbestuiving op het tuinbouwbedrijf in stand te houden, het nageslacht is niet uniform en dus niet bestendig. 
  Vele F1-hybride kunnen wel kiemkrachtig zaad leveren. Ze mogen en kunnen ook wel voor verdere veredelingsprogramma’s gebruikt worden. Ook deze poort trachten veredelaars definitief te sluiten door F1-hybride rassen te kweken die geen kiemkrachtige zaden meer kunnen vormen de zogenaamde CMS-F1-hybriden. Deze vormen van F1-hybriden doen sinds kort versneld hun intrede.

  Gevolgen van de onbestendigheid

  Voor zaadbedrijven is de onbestendigheid van F1-hybriden een voordeel, want telers moeten het zaad van het ras elk seizoen opnieuw aankopen.  Maar boeren en tuinders verliezen  bij het gebruik van F1-hybriden wel de zaadautonomie. Zaad is niet langer een productiefactor in eigen boerenhanden maar moet aangekocht worden.
  Verlies aan genetische diversiteit:  F1-hybride rassen kunnen zich niet aanpassen aan lokale omstandigheden omdat vermeerdering onder bedrijfsomstandigheden van bodem, micro-klimaat of lokale afzetmarkt onmogelijk is.
  Daarom zijn  F1-hybriden geen geschikt uitgangsmateriaal voor verdere ontwikkeling van rassendiversiteit door eigen zaadteelt.
  Veel zaadvaste rassen verdwijnen tegenwoordig van de huidige EU- rassenlijst. Het aantal F1-hybride-rassen daarentegen neemt in versneld tempo toe, ook in de biologische plantenveredeling!

  Hoe komen F1-hybriden tot stand?

  F1-Hybride-zaadgoed is het eindresultaat van een in meerdere fasen opgebouwde vermeerderingscyclus.
  Hoe gaat men te werk?

  • Diversiteit is het vertrekpunt van elke veredeling want de eerste stap is de zoektocht naar gewenste kenmerken. De basis voor het selectiewerk is de agrobiodiversiteit die door de boeren en tuinders generaties lang is verricht.
  • Door gericht kruisen en selecteren tracht men de best mogelijke genetische combinatie samen te brengen in het uitgangsmateriaal voor F1-hybridisatie.
  • Daarna gaat men over tot het raszuiver maken en het zoeken van de meest geschikte kruisingsouders voor de F1-hybride. Het stuifmeel (mannelijke genoom) en de eicel (vrouwelijk genoom) moet bij een F1-hybride afkomstig zijn van raszuivere of homozygote kruisingsouders. Dit betekent dat het samenbrengen van het mannelijk en vrouwelijk genoom van dezelfde plant geen aanleiding meer geeft tot diversiteit. De ouderlijnen voor het tot stand brengen van een F1-hybride zijn zaadvast. Dit zijn planten die van generatie op generatie geen variatie meer vertonen. Ze worden ook zaadvast of homozygoot genoemd. Hun erfelijke basis is versmald tot één type.
  • Bij kruisbevruchters kan men die raszuiverheid bekomen door inteelt of zelfbevruchting. Want door inteelt worden erfelijke eigenschappen raszuiver. Omdat dit zowel voor de gunstige als de ongunstige eigenschappen geldt,  leidt dit meestal tot inteeltverzwakking. Omdat negatieve eigenschappen niet meer worden gecompenseerd door de homologe positieve eigenschappen in dezelfde cel gaat de groeikracht en het weerstandsvermogen in de totstandkoming van de zuivere lijnen sterk achteruit.
  • Bij zelfbevruchters is raszuiverheid van nature aanwezig.

  De F1-hybridekruising

  De kruisingsouders van de F1-hybride noemt men homozygote lijnen ( bij zelfbevruchters) of inteeltlijnen (bij kruisbevruchters). Eens men de zuivere lijnen met een vereenvoudigde genetische code heeft tot stand gebracht moeten deze twee lijnen onderling gekruist worden zonder dat er zelfbestuiving gebeurt. Want de bedoeling is de verzekerde kruisbestuiving (kruising) van de ouderlijnen  tot de F1-hybride. Om dit te bereiken kan men fysisch chemisch of fysiologisch de moederplant ontmannen door de meeldraden te verwijderen, het stuifmeel onvruchtbaar te maken of ervoor te zorgen dat het eigen stuifmeel de competitie verliest met dat van de vaderplant. Het resultaat van deze kruising is doorgaans dat de groeisterkte van het F1-hybrideras sterk toeneemt en heel homogeen is.
  Vele van onze cultuurgewassen zijn van nature uit kruisbevruchters en worden hier gedwongen tot zelfbevruchting, wat niet altijd lukt of verzwakking met zich mee brengt. Daarom verschuift het werkgebied van het veld naar het labo waar nieuwe bio-technologische technieken dezelfde resultaten als inteelt afdwingen namelijk een zuivere lijn.
  Met de zuivere lijnen  worden proefkruisingen gemaakt om de combinatiegeschiktheid met zoveel mogelijk behoud van gewenste eigenschappen te toetsen.
  De allerbeste proefhybriden worden in vergelijkende proeven met standaardrassen op hun meerwaarde getest vooraleer ze aan te melden als nieuw ras voor de rassenlijst.
  De inteeltlijnen blijven voor vermeerdering beschikbaar voor verdere productie van F1-hybriden. 
  (Bron: Cursus selectie in eigen boerenhand van de Stichting Zaadgoed uit Nederland)
  Door de opkomst van hybriden groeit de plantenveredeling weg van de productie op het land- en tuinbouwbedrijf. Dit brengt een verdere monopolisering met zich mee van de veredeling en een verlies van autonomie bij boeren en tuinders.
  De meest recente F1-hybride rassen zijn een kruising van twee lijnen waarvan er één is voorzien van mannelijke steriliteit (Cytoplasmatische Mannelijke Steriliteit) CMS. Dit verhindert de zelfbestuiving omdat er geen kiemkrachtig stuifmeel kan gevormd worden. Door deze eigenschap kunnen CMS-hybriden niet meer voor verder veredelingswerk vermeerderd worden. De CMS-hybriden zijn sterker dan een patent en verhinderen elk gebruik door de concurrentie van het ras dat hiermee is uitgerust. CMS-hybriden zijn een doodlopende tak in de plantenveredeling.

  Is de dominantie van de F1-hybride rassen duurzaam?

  Op korte termijn bieden F1-hybriden misschien oplossingen voor drie belangrijke aspecten namelijk productiviteit, ziekteweerstand en uniformiteit. Maar op lange termijn is dit geen duurzame ontwikkeling omdat:

  • De genetische basis van diversiteit versmalt
  • De productiviteit is aangepast aan de gangbare teeltwijzen met gebruik van chemische meststoffen en pesticiden en steeds minder aan de specifieke plaats en teeltomstandigheden
  • De ziekteweerstand is dikwijls niet meer op een brede genetische basis is gestoeld
  • De uniformiteit leidt tot uniforme productiesystemen die ecologisch kwetsbaar zijn. Kortom het gevolgde spoor wordt (genetisch) heel erg smal. Bij de resistentieveredeling ontstaat een strijd tussen de veredelaar en de ziekten en plagen. De veredelaar bouwt resistenties in de nieuwe rassen en de ziekten en plagen weten die resistenties steeds sneller te doorbreken!

  Populatieveredeling en eigen zaadteelt opnieuw een plaats geven

  • In de biologische plantenveredeling wordt gewerkt aan tolerantie die is gevat in de populatie van populatieveredelde rassen. Omdat in een populatie de ziekteweerstand genetisch niet uniform is zit in de populatie zelf een buffer om de uitbreiding van ziekten en plagen op te vangen. Ziektes kunnen dan wel aanwezig zijn maar op het veld zijn voldoende planten die niet of minder vatbaar zijn zodat ze er in hun groei doorheen kunnen breken.
  • Zo krijgt men vitale ‘gewassen’ (het ras is niet de individuele plant maar de populatie)! Biodiversiteit is belangrijk tot in de rassen want het betekent een buffer tegen alle stressfactoren. Biodiversiteit is rijkdom en stabiliteit. Het verlies aan biodiversiteit in de voorbije decennia laat echter geen snelle terugkeer naar een hernieuwd gebruik van populatieveredelde rassen toe. Sinds lang is er voor de meeste gewassen niet meer aan instandhouding en verbetering van populatieveredelde gewassen gewerkt. Deze omschakeling zal voor bepaalde gewassen zeker moeten ondersteund worden en vormt vooral voor de biologische teelt een nieuwe uitdaging.

  25-01-2012, 01:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Beest is reeds op aarde 31/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, alles, zelfs het universum, draait om Mij heen, omdat Ik het centrum van de schepping ben.
  Het Evangelie van Johannes benadrukt MIJN GODDELIJKHEID ALS DE ZOON VAN GOD meer dan de andere Evangelies.
  Hij spreekt ook over de boosdoeners die tegen Mij zijn, als zijnde Antichristussen.

  MAAR ER IS REEDS ÉÉN BEEST OP AARDE DAT ‘DE ANTICHRIST’ ZAL GENOEMD WORDEN.

  Met zijn bekendmaking zal de grote verdrukking beginnen, die MINDER DAN 3,5 JAAR ZAL DUREN.

  Zijn heerschappij zal kort zijn, vooraleer Ik met Mijn KOMEET VAN KASTIJDING kom en zal overwinnen.

  Het zal GEDURENDE DE HEERSCHAPPIJ VAN HET KWAAD DOOR DE ANTICHRIST zijn dat Ik Mijn getrouwen naar Mijn TOEVLUCHTSOORDEN zal leiden. De toevluchtsoorden zullen 1. verschijningsplaatsen zijn van Mijn Heilige Moeder, 2. plaatsen op heilige grond, en 3. grotten.

  In Mijn toevluchtsoorden zullen jullie Mijn engelen van bescherming zien, en de lichtgevende kruisen die al jullie kwalen zullen genezen.

  Wees dankbaar dat Mijn getrouwen VEILIGHEIDSOORDEN VOORBEREIDEN VOOR MIJN TROUWE GELOVIGE REST(KERK).
  Vertrouw op Mijn bescherming, want Ik zal voorzien in al jullie noden, zowel de lichamelijke als de geestelijke.”

  NOOT: antichrist met een kleine beginletter betekent de atheïstische mentaliteit. Antichrist met grote beginletter kan een persoon uit de geschiedenis betekenen zoals Nero, Hitler, Stalin of Mao. Maar gewoonlijk betekent het de persoon die de Antichrist genoemd wordt door Christenen en de Maitreya door zijn volgelingen. Hij is de 'zoon' van Satan, en hij zal alle Christenen vervolgen. Satan wordt soms 'het Beest' genoemd, en zijn 'zoon' ook. De Antichrist leeft reeds op de aarde en bereidt zijn Duivelse Heerschappij voor.

  Profeet: John Leary

  25-01-2012, 00:10 Geschreven door Claudia  


  24-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Merken jullie de op handen zijnde tijd niet op? 18/1/2012

  Profeet : Wings of Prophecy

  De vijand wil jullie ziften als tarwe, Mijn kinderen.

  Merken jullie de op handen zijnde tijd niet op?
  Weten jullie niet welk uur het is geworden?
  Waarom maken jullie jezelf niet klaar voor de terugkeer van Mijn Zoon op aarde?
  Waarom spelen jullie nog altijd in de wereld en verwaarlozen jullie je tijd met Mij en je tijd om in Mijn Woord te lezen?

  Al Mijn kinderen die deze zaken verwaarlozen ZULLEN LIJDEN ONDER DE VERSCHRIKKELIJKE GEVOLGEN IN DE KOMENDE TIJDEN.

  Mijn kleinen, beseffen jullie niet dat alles te gebeuren staat? IK KAN NIET ALLES AAN JULLIE OPENBAREN, MAAR LET OP MIJN WAARSCHUWING.

  Verwaarloos jullie tijd met Mij niet, noch jullie tijd in Mijn heilig woord, want dan zullen jullie echt wel onvoorbereid zijn voor alles dat op aarde te wachten staat.

  Psalmen 119:105: Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.

  2 Timoteϋs 3:16-17: Elk schriftwoord is door God geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, zodat de mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.

  Matteϋs 4:4: Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’

  Jozua 1:8: Nooit moet u ophouden in dit wetboek te lezen. U moet het dag en nacht in gedachten houden en u moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult u voorspoed en geluk hebben in alles wat u doet.

  24-01-2012, 19:57 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duw geliefden NIET in verzorgingstehuizen 29/12/2011

  Profeet : Uitverkoren kind van Chicago

  Zeg aan Mijn geliefde kinderen om ALTIJD DICHT BIJ HUN GELIEFDEN TE BLIJVEN.

  DUW GELIEFDEN NIET IN VERZORGINGSTEHUIZEN als er een manier is om ze bij jullie thuis te houden.

  HET KAN EEN GROOT OFFER ZIJN EN EEN BELASTING OP HET GEZIN BETEKENEN, maar er zullen vele genaden en zegeningen gegeven worden aan diegenen die dit LIEFDADIG OFFER verrichten.

  Zo vele van Mijn geliefden belanden in homes en WORDEN AAN HUN LOT OVERGELATEN.

  Ze krijgen ZELDEN BEZOEK door familieleden, of zelfs geen.

  Mijn arme kinderen LIJDEN EN STERVEN VAN EENZAAMHEID EN GEBROKEN HARTEN.

  Oh Mijn kinderen, jullie houden bij wat er gaande is in de politiek, (merk dan ook op) dat jullie gebeden worden verhoord.
  Jullie hebben een lange weg te gaan vooraleer jullie de resultaten van al jullie gebeden kunnen zien, maar jullie zijn AANDACHTIG EN LUISTEREN naar sommige van Mijn uitverkoren zielen in jullie land die elke dag boodschappen krijgen die tot jullie voordeel gegeven worden.

  NU IS HET TIJD OM JULLIE FYSIEK VOOR TE BEREIDEN OP DE TOEKOMST.
  In deze tijd van het jaar beginnen dingen trager te gaan.

  Maak ervan gebruik en BEGIN VOEDSEL, WATER, ZEEP, DESINFECTERENDE PRODUCTEN, WC-PAPIER, KEUKENPAPIER, ENZ.

  Er zijn vele websites die adviseren WAT je nodig kunt hebben IN NOODGEVALLEN.

  Zorg ervoor MEER TIJD UIT TE TREKKEN VOOR GEBED en geestelijke lectuur dan voor tv en games.

  Dit is zo gunstig voor jullie ziel en voor jullie gezin.
  Concentreer jullie op positieve dingen,
  hoe somber de zaken in de toekomst ook lijken.
  Ik wil dat jullie rustig iedere beproeving
  doorstaan, waarmee jullie geconfronteerd worden.

  Ik herinner jullie er nog eens aan : als er genoeg onder jullie bidden voor een goede president om jullie land te leiden (VS), zal dit gebeuren.

  Het is aan jullie om anderen aan te sporen om ook te bidden.
  Ik hou van jullie, Jezus.


  24-01-2012, 19:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van atheisten 23/1/2012

  Mijn dierbare dochter, de wereld staat op het punt onherkenbaar te veranderen.

  WANT MIJN TIJD IS ER NU HAAST.

  Ik dring er bij al diegene die in Mij, hun Goddelijke Redder en Mijn Eeuwige Vader geloven op aan te stoppen met wat jullie bezig zijn en te luisteren.

  Of jullie wel of niet in deze boodschappen geloven, die van Mij komen en die aan de wereld gericht zijn voor deze tijd, luister nu naar mijn dringende smeekbede.

  Bid, bid en bid met al de liefde die jullie in je hart hebben voor Mij, voor de zielen van de atheïsten.

  VELEN ZULLEN STERVEN GEDURENDE DE WAARSCHUWING.

  Velen zullen geen kans krijgen om zich nog op tijd te bekeren.

  Ik dring er bij jullie op aan om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor die zielen, zodat Ik hen kan redden van het vuur van de hel.

  Bid voor diegenen die niet terug zullen keren naar Mij, zelfs wanneer de waarheid aan hen wordt voorgesteld.

  Bid ook voor diegene die HET VAGEVUUR OP AARDE zullen ervaren, de boetedoening zullen ze met een goed hart aanvaarden maar zal toch heel moeilijk zijn voor hen.

  Velen zullen het heel pijnlijk vinden.

  Bid dat ze de kracht ontvangen die ze nodig hebben om vol te houden.

  Ga kinderen en doe alles wat Ik aan jullie heb gevraagd want er is weinig tijd over.

  Ik hou van jullie. ONTHOUD DAT ER NIETS IS OM BANG VOOR TE ZIJN ALS JULLIE VAN MIJ HOUDEN.

  Bid gewoon voor diegene die Mij nu vandaag afwijzen en diegene die de waarheid de rug zullen toekeren.

  Jullie geliefde Redder

  Jezus Christus

  24-01-2012, 18:44 Geschreven door Claudia  


  23-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Belangrijke kroontjes en rozenkransen

  Tranenrozenkrans

  Feest van O.L. Vrouw van de tranen op 20 februari

  Deze godsvrucht vindt zijn oorsprong te Brazilië, geopenbaard op 8 november 1929 an Zr. Amelia van de gegeselde Jezus, missionarissen van het Goddelijk Kruis; herhaald aan Debora te Manduria (Italië).
  Mijn dochter, opdat Mijn werk, gezien zijn bijzonderheid niet verwarrend zou zijn geef ik u deze belangrijke aanwijzingen.

  - Bid bij het begin:

  Rechtvaardige Vader, waarachtig en volmaakt, door de offerande van de Smarten van Maria, heilige onder de heiligen, tijdens het aardse leven van Jezus aan de voet van het kruis en heden in de hemel, gelieve mijn nederige smeekbede te aanvaarden.

  - Grote kralen:

  O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

  - Kleine kralen:

  O, Jezus, denk aan de tranen van bloed en olie van Haar die U boven alles liefhad op aarde en die U nu nog vuriger liefheeft in de hemel.

  - Laatste drie kralen:

  Uw tranen, O, Moeder van God en onze Moeder, bevestigen ons door hun zalving, dat wij Uw kinderen zijn zoals wij U vragen, door de plechtige toewijding die wij U door deze godsvrucht aanbieden.

  Kroontje voor het afsmeken van een spoedige wederkomst van Jezus
  (door “Myriam van Nazareth)

  - Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

  “Hemelse Vader, gedenk Uw barmhartige Liefde die Jezus mens liet worden om de mensheid te verlossen aan het Kruis.
  Op voorspraak van Maria en omwille van Haar tranen om de zonden der wereld, zend toch Jezus terug naar de aarde, omdat Uw Rijk kome en de mensheid geheiligd worde.”

  - Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

  “O Jezus, kom opnieuw wij ons wonen. Zuiver de wereld van alle kwaad.

  Slotgebed (na de 5 tientjes):
  “O Maria, Medeverlosseres van de mensheid, machtige Middelares van alle Genaden, Voorspreekster voor de mensen bij God, bekom ons toch de spoedige Wederkomst van Jezus op onze wereld, opdat de Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, in Haar schepping verheerlijkt worde, en Uw smarten om de zondige mensheid voor eeuwig weggenomen worden in het licht van Christus.”

  “Gedenk, o goedertierenste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, en Uw bijstaand afsmeekt, door U verlaten is. Bemoedigd door dit vertrouwen kom ik tot U, o Moeder, Maagd der Maagden. Zuchtend onder het gewicht van mijn zonden werp ik mij rouwmoedig voor Uw voeten neer. O Moeder van het Eeuwig Woord, versmaad mijn nederige smeekbeden niet, maar in Uw goedheid, gewaardig U ze te verhoren.

  Kroontje tot bespoediging van de triomf van het onbevlekt hart van Maria
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O onbevlekte Maagd Maria, door God voorbestemd om de kop van de satan te verpletteren, aanhoor mijn smeekbede woordoor ik alle duivelen overlever aan Uw macht, opdat de vrucht van de verlossende Kruis van Jezus in alle zielen tot rijping moge komen en de Triomf van Uw Onbevlekt Hart zich voorgoed moge voltrekken”

  - Grote kralen:

  “O, Maria, Moeder van God, die ons Christus de Verlosser hebt gegeven, bevrijd ons van de satan die ons gevangen houdt in de zonde.
  O Schrik der duivelen, ik wijd mijzelf en alle zielen aan U toe, opdat Uw macht voelbaar worde en de duivel voor eeuwig Uw slaaf worde”.

  - Kleine kralen:

  ”O, Maria, Hemelse Meesteres, heers in alle zielen, opdat Gods Rijk van Liefde en heiligheid kome”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “O Maria, Koningin van Hemel en aarde, wreek nu de mensheid voor de erfzonde. Leg de satan onder Uw voeten, opdat het Rijk der Hemelen in alle zielen voltooid worde”.

  Kroontje tot zuivering van zonden
  (regelmatig te bidden in afwachting van het sacrament van de biecht)
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O God van Gerechtigheid en Barmhartigheid, met pijn smeekt mijn verwonde ziel om Uw vergevende Liefde, want ik heb gezondigd.
  In de handen van Maria, de allerzuiverste Moeder van Uw Zoon Jezus Christus, leg ik mijn oprecht berouw en het verlangen naar volledige zuivering van mijn ziel. Moge Zij die volkomen vrij was van zonden, mij wassen in het Goddelijk Bloed van Jezus, opdat mijn ziel, geest, hart en lichaam mogen stralen in het Licht van Uw Genaden”

  - Grote kralen:

  “O, Maria, mijn teder liefhebbende Moeder en machtige Voorspreekster. Ik ben onrein geweest in geest, hart en lichaam, in handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens of woorden. Bekom mij op Uw voorspraak de genade van vergeving en zuivering, en een heilige weerstand tegen alle bekoringen”.

  - Kleine kralen:

  ”O, Maria, Bruid van de Heilige Geest, ontsteek mijn hart aan het vuur van Uw allerzuiverste Liefde opdat ik niet meer zou zondigen”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “O gekruisigde Jezus, omwille van Maria, mijn Medeverlosseres, laat het bevrijdende Licht van Uw reddend Kruis in mijn ziel stralen, opdat zij geheiligd worde”.

  Kroontje voor bestrijding van alle kwaad in de wereld
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O Maria, zeer verheven Hemelse Koningin en Meesteres van de Engelen, Gij die van God de macht en de opdracht hebt ontvangen om de kop van Satan te verpletteren. Wij smeken U nederig, Hemelse legioenen te zenden om onder Uw bevelen de duivels te vervolgen en overal te bestrijden, hun stoutmoedigheid te onderdrukken en hen naar de afgrond terug te drijven. Wie is aan God gelijk?
  O goede en tedere Moeder, Gij zijt altijd onze liefde en onze hoop.
  O goddelijke Moeder, zend de heilige engelen om mij te verdedigen, en om mijn wreedaardige vijand ver van mij te verdrijven.
  Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedig ons en bewaar ons ”

  - Grote kralen (kralen van de ‘Onze Vader”):

  “O Hemelse Vader, stort het verlossende Bloed van Christus over ons uit. Verblind alle kwaad in het Licht van zijn Kruis.
  O Maria, verneder de Satan onder Uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond”

  - Kleine kralen (kralen van de weesgegroet):

  “Omwille van de tranen en bloedtranen van onze Medeverlosseres Maria, O Jezus, verdelg alle uitingen van kwaad en zonde

  Slotgebed (na de 5 tientjes):

  “Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht”

  Dagelijks kroontje tot de heilige geest
  (door “Myriam van Nazareth”)

  - Inleidend gebed:

  “O Geest van God, door U is Jezus Mens geworden in Maria’s Schoot. Laat ook in mij Jezus groeien, opdat al mijn handelen, denken, spreken en voelen slechts door heiligheid bezield zou zijn. Breng mij tot de vurige navolging van Jezus en Maria, opdat ik waarlijk een kind van het Licht mogen zijn.”

  - Grote kralen:

  “O Heilige Geest, op voorspraak van Maria, Uw Hemelse Bruid, stort in mij de genaden van heiliging, zuiverheid, wijsheid en vurige liefde. Verlicht al mijn wegen. Heilig het kruis van mijn dagen en leer mij, het te omhelzen, opdat mijn lijden vrucht moge dragen en de mensheid moge laven aan de stroom van Uw Genaden”.

  - Kleine kralen:

  ”Kom, Heilige Geest, verdrijf alle schaduwen uit mijn ziel.
  Maak mijn hele wezen tot een heilige tempel van Licht”.

  - Slotgebed (3 maal):
  “Kom, Heilige Geest, kom door de machtige voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw allerliefste Bruid”.

  Kruisrozenkrans

  a) Wijze van bidden

  Tamelijk recent heeft Onze Lieve Vrouw de Kruisrozenkrans geopenbaard, waarbij aan elke statie van de kruisweg schietgebeden opgezegd worden. Aan de Kruisrozenkrans zijn zeer veel genaden verbonden voor de verlossing van de zielen van het vagevuur en voor de redding van de afgedwaalden.
  De Kruisrozenkrans wordt gebeden op een gewone paternoster.

  Inleidende gebeden:


  1. Het Kruisteken: In de Naam van de Vader...
  2. Aan het kruis: De twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  3. Op de grote kraal: Het Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid.
  4. Op de kleine kralen:
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, Altijd Maagd.
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, Moeder van God.
  - 1 weesgegroet ter ere van Maria, De Onbevlekte Ontvangenis.
  5. Eer aan de Vader.

  Gebeden bij elke statie:

  1. Op de grote kraal: Onze Vader... en Eer aan de Vader...
  2. Op de 10 kleine kralen: 10 maal de volgende aanroeping:
  “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U, red de zielen!”
  3. Na het tientje:
  “O Mijn Jezus, vergeef ons van onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, neem in uw paradijs alle zielen op , vooral diegene die Uw Barmhartigheid het meest nodig hebben!”
  “Gezegend zijn de wonden van Jezus Christus want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn allerkostbaarst Bloed dat onze zonden uitwist!”

  Slotgebeden:

  1. Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
  Bid voor ons, heilige Moeder van God,
  opdat wijde beloften van Christus waardig worden.

  2. Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam, uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, o Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u staan. O Moeder van het Woord, versmaad mijn gebeden niet maar luister genadig en verhoor mij! Amen.

  3. Gedenk, zeer zuivere Bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht tot U en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor ze! Amen.

  b) 14 staties van de H. Kruisweg


  I. Jezus onschuldig ter dood veroordeeld.
  Laten ook wij onrecht verdragen!

  II. Jezus draagt Zijn Kruis voor ons.
  Laten ook wij ons kruis dragen voor Hem!

  III. De eerste Val van Jezus.
  Betreuren wij onze ontrouw aan de eerste drie geboden van God, die Liefde is.

  IV. Jezus ontmoet Zijn bedroefde Moeder.
  Om te boeten voor onze tekortkomingen tegen het vierde gebod.

  V. Simon van Cyrene helpt Jezus’ Kruis dragen.
  Laten ook wij Jezus’ kruis helpen dragen, in vereniging met Zijn leven, Zijn lijden en Zijn sterven!

  VI. Veronica verfrist liefdevol Jezus’ Aangezicht.
  Mogen Zijn gelaatstrekken zich prenten in ons hart en ons omvormen naar Zijn beeld door de werking van de H. Geest.

  VII. Jezus valt een tweede maal.
  Om ons te helpen opstaan uit onze zonden tegen het vijfde, het zesde en negende gebod.

  VIII. Jezus troost de wenende vrouwen.
  Ook wij worden door Jezus getroost als wij vertroosting schenken aan anderen.

  IX. Jezus valt een derde maal.
  Om onze schuld, om onze schuld, om onze schuld in zonden tegen het zevende, het achtste en het tiende gebod!

  X. Jezus van Zijn Klederen beroofd.
  Om ons te brengen tot onthechting, zelfverloochening en het liefdevol aanvaarden van vernederingen!

  XI. Jezus aan het Kruis genageld.
  Om in Zijn wonden voor ons een zekere toevlucht te bieden voor alle zorgen, kommer en leed!

  XII. Jezus sterft aan het Kruis.
  Wij danken Jezus voor onze verlossing, voor Zijn grote Barmhartigheid en omdat Hij ons Zijn Moeder heeft gegeven als onze Moeder.

  XIII. Jezus in de armen van Zijn Moeder gelegd.
  Dragen wij onszelf op aan God, in vereniging met de Smarten van het Onbevlekt Moederhart van Maria!

  XIV. Jezus in het Graf gelegd.
  Laten wij blijven hopen en bidden, zelfs in de diepste ellende van het leven. Na dit aardse komt de verheerlijking!

  c) Beloften door de verering van de heilige kruisweg.

  “Wij aanbidden en loven U Christus, omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld hebt verlost. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons! God, wees ons zondaars, genadig!”

  Beloften van Jezus gedaan aan Broeder Estanislao van de Broeders van de Christelijke Scholen (1903-1927).

  1. Alles wat men zal vragen met geloof door het bidden van de kruisweg, zal ik verlenen.
  2. Ik beloof het eeuwig leven aan allen die met medelijden nu en dan de kruisweg bidden.
  3. Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder bijstaan in het uur van de dood.
  4. Zelfs indien hun zonden talrijker waren dan de grashalmen op het veld of de zandkorrels in de zee, door de kruisweg zal alles vergeven worden. (deze belofte ontslaat niet van de plicht alle doodzonden te biechten).
  5. Zij die dikwijls de kruisweg gebeden hebben, zullen een bijzondere glorie in de hemel genieten.
  6. Ik zal ze uit het vagevuur verlossen, indien zij er evenwel inkomen, de eerste dinsdag of vrijdag na de dood.
  7. Ik zal hen zegenen bij elke kruisweg en mijn zegen zal ze volgen overal op aarde en, na hun dood, in de hemel voor gans de eeuwigheid.
  8. In het uur van de dood, zal Ik de duivel niet toelaten hen te bekoren; Ik zal hem alle macht ontnemen opdat zij gerust in Mijn armen sterven.
  9. Indien zij het met ‘n oprechte liefde doen, dan zal ik ieder van hen omvormen tot een levende ciborie, waarin Ik met welbehagen Mijn genaden zal uitstorten.
  10. Mijn ogen zal ik gericht houden op diegenen die dikwijls de kruisweg zullen doen; altijd zal Ik gereed zijn om ze te beschermen.
  11. Zoals Ik vast aan het kruis genageld was, zo zal ik altijd bij hen zijn die Mij dikwijls vereren door het bidden van de kruisweg.
  12. Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, wan t Ik zal hun de genade schenken om niet meer dodelijk te zondigen.
  13. In het uur van de dood, zal ik hen troosten door Mijn tegenwoordigheid en wij zullen samen naar de hemel gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij tijdens hun leven zullen vereerd hebben met het bidden van de H. Kruisweg.
  14. Mijn ziel zal hen beschermen als een dekmantel. Ik zal hen immer bijstaan zodra ze tot Mij roepen.

  De Rozenkrans voor de eenheid


  a) WIJZE VAN BIDDEN

  De rozenkrans voor de eenheid is een reeks gebeden die op de kralen van een gewone rozenkrans gebeden worden. Jezus zegde:”Ik beloof deze rozenkrans voor de eenheid grote macht te verlenen over mijn gewond Heilig Hart als die met geloof en vertrouwen gebeden wordt om de gebroken levens van mijn volk te genezen.

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof... (Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

  Bid op de grote kralen bij het begin van ieder tientje:
  “God, onze Hemelse Vader, door uw Zoon Jezus, onze geslachtofferde Hogepriester, ware Profeet en soevereine Koning, stort de kracht van uw Heilige Geest krachtig over ons en onze harten uit. In uw grote Barmhartigheid, door de de moederlijke bemiddeling van de Heilige Maagd Maria, onze Koningin, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten in geloof, vrede en liefde tot uw Koninkrijk, zodat we één mogen zijn in U”.

  Bidt op de kleine kralen van ieder van de vijf tientjes:
  “In uw grote Barmhartigheid, vergeef ons onze zondigheid, genees onze gebrokenheid en hernieuw onze harten zodat we één mogen zijn in U”.

  Besluit de rozenkrans met volgend gebed:
  “Hoor, o Israël! De Heer onze God is de ene God!
  O Jezus, Koning van alle volkeren, moge uw Koninkrijk op aarde erkend worden!
  Maria, onze Moeder en Middelares van alle genade, bid en spreek ten best voor ons, uw kinderen! Heilige Michaël, grote Prins en Beschermer van ons volk, kom met de heilige Engelen en Heiligen en bescherm ons. Amen.

  b) BELOFTEN

  In grote genade voor onze verontrustende tijden, verscheen Jezus sedert 1988 aan twee Amerikaanse vrouwen en vroeg de godsvrucht waarbij Hij werd geëerd als ‘Jezus, Koning van alle volkeren’ te verspreiden.
  Jezus zegde : “Ja, smeek mijn Koninklijk Hart door deze godsvrucht tot Mij, als Jezus, Koning van alle volkeren, met het gebed van deze rozenkrans dat Ikzelf, uw soevereine Heer Jezus Christus, u heb gegeven! Bid en smeek voor het geestelijk welzijn en de genezing van uw eigen zielen, voor de gelijkvormigheid van uw eigen wil met de Wil van God, voor de genezing van uw gezinnen, vrienden, vijanden, kennissen, religieuze orden, gemeenschappen, gewesten, landen, de wereld en de eenheid binnen mijn Kerk onder de Heilige Vader! Ik zal vele spirituele, fysische, emotionele en psychologische genezingen verlenen aan hen die dit gebed bidden als het dienstig is voor hun zaligmaking en in overeenstemming is met mijn Heilige Wil! Eenheid en eenheid van geest was mijn eigen gebed voor de hele mensheid en mijn Kerk als mijn laatste testament vooraleer Ik mijn leven gaf als Redder voor de hele mensheid. Zoal Ik één ben met mijn Vader en de Heilige Geest, zal één kudden en één herder verzameld worden onder mijn soeverein koningschap als Heer”.
  “Ik, Jezus, de Zoon van de Allerheiligste God...beloof dat Ik de scepter van mijn Koningschap zal uitstrekken naar de zielen die mijn rozenkrans voor de eenheid bidden en hen barmhartigheid, vergeving en bescherming zal schenken in tijden van strenge weersgesteltenissen en plagen. Ik strek deze belofte niet enkel uit over uzelf, maar ook over individuele personen voor wie u bidt. Ik zal deze zielen beschermen voor ieder kwaad of gevaar, geestelijk of fysisch, hetzij naar ziel, geest of lichaam, en ze hullen in mijn mantel van Koninklijke Barmhartigheid”.
  De rozenkrans voor de eenheid mag ook gebeden worden als een noveen, negen maal achtereen. Dit kan gebeuren in een keer, elk uur of elke dag. “Maak een noveen tot Mij met de rozenkrans voor de eenheid en Ik zal uw gebeden machtig en helpend beantwoorden overeenkomstig mijn soevereine allerheiligste Wil!”

  Rozenkrans of het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

  Op 14.9.1935 verneemt Zr. Faustina: “Bid altijd opnieuw de rozenkrans, die ik u geleerd heb. Ieder die hem bidt, zal mijn barmhartigheid in het leven en in het bijzonder in het uur van de door ervaren (ondervinden). “

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)

  Begin: Ik geloof in God... Onze Vader...Wees gegroet...

  Op de grote kralen:
  Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw Welbeminde Zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de geheel de wereld.

  ofwel

  Eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de goddelijkheid van Uw boven alles beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus - en de tranen en de bitterheden van zijn heiligste moeder - , om vergiffenis te bekomen van onze zonden en voor de zonden van de hele wereld.

   

  Op de kleine kralen : Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
  heb medelijden met ons en met heel de wereld.

  ofwel

  Door zijn smartelijk lijden en dat van zijn moeder
  heb erbarmen met ons en met de hele wereld.

  Op het einde driemaal : Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met geheel de wereld .

  ofwel

  Heilige God, heilige sterke God, heilige onsterfelijke God, heb erbarmen met ons en met heel de wereld.

  Jezusgebed

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader... Wees gegroet... Glorie zij de Vader...

  Op de kralen van het Onze Vader zegt ge de volgende woorden:

  Jezus, mijn enige liefde,
  ik bid voor hen die U bemint,
  maar die niet weten hoe ze U moeten beminnen.
  Mogen zij gezuiverd en genezen worden,
  opdat ook zij vrij zullen zijn van alle kwaad.
  Amen.
  Op de kralen van het Wees Gegroet zegt ge:

  Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons

  Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

  “Glorie zij de Vader...”

  Rozenkrans van het heilig hart van Maria

  Aan het begin maakt men vijfmaal achter elkaar het kruisteken ter ere van de Wonden van de Verlosser.
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)
  Onze Vader...Wees gegroet...Glorie zij de Vader...

  Inleiding:

  “Mijn kinderen, de arm van mijn goddelijke Zoon is op het punt toe te slaan. Ik kan hem nauwelijks nog tegenhouden. Help me! Als jullie mijn Liefdevlam aanroepen, zullen we samen de wereld redden”.(Woorden van O.L.-Vrouw)

  Op de grote kralen bidt men volgende aanroeping:
  “Smartvol en Onbevlekt Moederhart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. Overstelp de gehele mensheid met de genadewerking van Uw Liefdevlam, nu en in het uur van onze dood! Amen.”

  Op de kleine kralen bidt men:
  “Moeder, red ons door de Liefdevlam van Uw Onbevlekt Hart.”`
  Tot slot bidt men driemaal:
  “Glorie zij de Vader...”

  Rozenkrans van het geloof

  De volgende aanroepingen worden gebeden op een gewone rozenkrans. Deze devotie werd gegeven door de H. Maagd op 7 juli 1967 in San Damiano, met de bede: “Blijf vast met elkaar verenigd in geloof en in grote liefde tot God. Laat geen enkele dag nà deze rozenkrans van het geloof te bidden. Dan zult u eens heel gelukkig en tevreden zijn.”

  Men begint elk tientje met de geloofsbelijdenis en daarna herhaal met tienmaal volgende aanroeping:
  “Jezus, Maria, Jozef, ik bemin U,
  red de zielen, red de godgewijden!”
  Aan het slot, nadat men de vijf tientjes heeft gebeden, zegt men nog vijfmaal voor de vrede onder de mensen over heel de wereld het Salve Regina Wees Gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot U smeken wij, zuchtend en wenend in dit dat van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, o genadige, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria!
  Bid voor ons, heilige Moeder van God,
  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.”

  Dankrozenkrans

  Lofprijzing tot Maria gevraagd door Jezus in een boodschap ontvangen door Marie-Elisabeth op 26 mei 1997.
  JEZUS: Kinderen van Mijn Goddelijk Hart, geef gevolg aan Mijn verzoek: Ik verlang dat jullie je Moeder eren, dat jullie Haar danken door tot Haar te bidden; schenk Haar als dank een rozenhoedje op de wijze zoals Ik jullie aangeef:

  - Ik geloof in God...
  - Het angelus ....

  De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
  En ze heeft ontvangen van de H. Geest.
  Wees gegroet, Maria...
  Zie de dienstmaagd des Heren;
  Mij geschiede naar uw woord.
  Wees gegroet, Maria...
  En het Woord is vlees geworden;
  En Het heeft onder ons gewoond.
  Wees gegroet, Maria...
  Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
  opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

  Laten wij bidden. Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

  - Glorie zij de Vader...

  Elk tientje:
  Op de grote kralen: Onze Vader ...
  Op de kleine kralen:
  Heilige Maagd Maria, Moeder Gods, dank U voor alle Genaden
  die wij door Uw tussenkomst hebben verkregen.
  Na elke tientje: Ere zij de Vader...

  De kleine corona van de onbevlekte Ontvangenis

  Deze kleine corona dankt zijn oorsprong aan de vrome Kapucijnenpater Bonaventura van Ferrara. Voor dit rozenkransje is geen bijzondere wijding nodig, vermits de Raccolta dat niet verlangt voor het bekomen van de aflaat aan het bidden van het rozenkransje verbonden.
  Aflaten: 1. Gedeeltelijke aflaat, iedere maal men deze corona bidt met rouwmoedige aandacht.
  2. Volle aflaat, mits biecht en Communie, éénmaal per maand, wanneer men de corona op de aangegeven wijze de hele maand door heeft gebeden.

  De kleine corona wordt als volgt gebeden:
  - In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
  - Bij iedere kraal wordt gebeden:
  Geprezen zij de Heilige en Onbevlekte Ontvangenis
  van de allerzaligste Maagd Maria.
  Eén Onze Vader, één Wees gegroet, één Ere zij de Vader...

  PRINT AL DEZE GEBEDEN AF, ZE ZULLEN ZEKER ALLEMAAL VAN PAS KOMEN, SOMMIGE KUN JE BEST NU AL BIDDEN!!!!!

  zie : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/

  23-01-2012, 18:38 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOSSIER : De Vijf Heilige Wonden van Jezus (en de andere Heilige Wonden)

  De vijf Heilige Wonden van Christus waren de vijf doordringende wonden die Jezus opliep tijdens de kruisiging :

  • Twee wonden werden veroorzaakt door de nagels die door de handen ofwel door de lagere polsen geslagen werden, op de dwarsligger van het kruis waarop Jezus werd gekruisigd.
  • Twee wonden werden veroorzaakt door de nagel(s) die door allebei de voeten aan het verticale kruishout werd geslagen.
  • De vijfde wonde was in de zijde van de borst van Jezus aangebracht, waar, volgens het Nieuwe Testament een lans Zijn lichaam doordrong om er zeker van te zijn dat hij dood was. In het Evangelie van Johannes wordt vermeld dat bloed en water uit deze wonde kwamen. (Joh 19:34).

  Deze wonden worden niet uitdrukkelijk vermeld in de canonieke evangelies, hoewel Johannes verklaart dat er geen beenderen gebroken waren. In de loop van de kruisweg heeft Jezus nog andere wonden opgelopen zoals de wonden veroorzaakt door de doornenkroon en de wonden die veroorzaakt werden door de geseling.

  Rozenkrans van de Wonden van Jezus

  Uit : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/
  a) Wijze van bidden

  In de Naam van de Vader... (Kruisteken)
  Twaalf Artikelen van het Geloof...(Geloofsbelijdenis)

  Men begint dit gebed met de volgende aanroepingen:
  1. O Jezus, goddelijke Zaligmaker, wees ons en de ganse wereld genadig!
  2. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de ganse wereld!

  3. O Jezus, genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren: bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
  4. Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U, wees ons genadig!

  Op de kralen van het Onze Vader bidt mende volgende woorden (grote kralen):

  “Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen”

  Op de kralen van het Wees Gegroet bidt men (kleine kralen):

  “Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden”.

  Op het einde zegt ge driemaal de volgende woorden:

  “Glorie zij de Vader...”

  b) Oorsprong en beloften:

  Om de verering van Zijn Heilige Wonden aan te moedigen heeft Jezus ons volgende schietgebeden gegeven, die wij gemakkelijk kunnen aanleren en dikwijls kunnen opzeggen tijdens onze dagelijkse bezigheden:
  “Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden op van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen!”
  “Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden!”
  Deze aanroepingen werden gedicteerd door Jezus aan zuster Maria-Martha Chambon, een nederige lekezuster bij de Visitandienen te Chambêry, om 21 maart 1907 in geur van heiligheid overleden, en die verzekerde dat Jezus aan deze devotie de volgende beloften heeft verbonden:
  1. “Al wat Me zal gevraagd worden met de aanroeping van Mijn Heilige Wonden zal Ik toestaan. Verspreid deze devotie!
  2. In waarheid, dit gebed komt niet van deze aarde maar vanuit de hemel; het kan alles bekomen... het bevat alles.
  3. Mijn Heilige Wonden ondersteunen de wereld...vraag Mij de gunst Mijn wonden altijd te beminnen, omdat ze genadebronnen zijn. Aanroep ze menigmaal, breng ze naar de evennaaste, prent deze devotie in de zielen!
  4. Hebt gij smarten te verduren, leg ze spoedig in Mijn Wonden en ze zullen verzacht worden!
  5. Bij de zieken moet ge vaak deze aanroepingen uiten: “Mijn Jezus, vergiffenis...” Dit gebed verlicht ziel en lichaam.
  6. En de zondaar die bidt: “Eeuwige Vader, ik offer U...” bekomt zijn bekering.
  7. Mijn Wonden zullen de uwe genezen.
  8. Geen dood voor de ziel die in Mijn Wonden haar toevlucht zoekt; Zij geven haar, het ware leven.
  9. Bij elk woord van het kroongebed der Barmhartigheid laat Ik een druppel van Mijn Bloed op de ziel van een zondaar vallen.
  10. De ziel die Mijn Heilige Wonden zal vereerd hebben en ze de Eeuwige Vader heeft opgedragen voor de zielen in ’t vagevuur, zal op haar stervensuur door de Heilige Maagd Maria en de Engelen tot Mij geleid worden; in Mijn glorie zal ik ze opnemen en kronen.
  11. De Heilige Wonden openen de schat der schatten voor de zielen in het Vagevuur.
  12. De devotie tot Mijn Wonden is het geneesmiddel in deze slecht tijden.
  13. Vruchten van heiligheid spruiten uit Mijn Wonden. Overweeg ze om voortdurend uw liefde te vernieuwen!
  14. Mijn kind, door uw daden in Mijn Heilige Wonden te dompelen worden ze waardevol; uw minste daden, door Mijn Bloed bedekt, zullen Mijn Hart verkwikken.
  15. Offer Mijn Heilige Wonden aan de Eeuwige Vader; te zamen met Mijn Onbevlekte Moeder zullen Zij de zegepraal van de Kerk bewerken.”

  De wonden van Jezus

  Uit Profetische Stemmen 51 van januari 2001 - zie : http://www.courlisius.org/nl/index

  Jezus raakt gewond in de moestuin

  Little Pebble, Nowra, Australië, 5 augustus 1994

  1. Little Pebble: Op 5 augustus 1994 stelde ik ... de volgende vraag: "Moeder, bij Maria Valtorta lees ik, dat Jezus zich pijn heeft gedaan en gewond werd, toen Hij viel in de moestuin. En ook, dat Zijn hand gewond werd door de handzaag. Als dit juist is, wil ik graag aan deze wonden eer brengen." ...

  2. Onze Lieve Vrouw: Kleine Rots, Ik wens, dat gij zult weten, dat dat waar is ! Maar Ik wil ook nog, dat gij zoudt weten, dat Mijn Goddelijke Zoon vanaf het tijdstip zijner geboorte, op mystieke en inwendige wijze, heeft geleden om genoegdoening te geven voor de zonden van de wereld. Al Mijn lieve kinderen, die deze wonden zullen vereren, zullen alle genaden, die zij zullen vragen, ontvangen, en wel door tussenkomst van Mijn Smartvol en Onbevlekt Hart, als zij een Onzevader, een Weesgegroet, en de kleine lofprijzing, dat is het Eer aan de Vader, bidden. ... 

  # #

  INTERMEZZO I

  De wonden van Jezus

  3. Wij geven hieronder nog eens een overzicht van al de wonden van Jezus, bekend geworden uit de Heilige Schrift, èn uit talrijke visioenen. Men kan met zeer veel vrucht daar een gebed van maken, als volgt: Heer Jezus (Goede Jezus, Meester), omwille van uw [Heilige besnijdenis], red de zielen.

  4. Men herhale dit voor elk van de hieronder opgegeven wonden door de tekst tussen [...] telkens te wijzigen. Dit gebed leent zich er erg goed voor om te worden gebeden tijdens autoritten, en tijdens bus-, tram- en treinreizen. Men bidde het vooral 's-nachts om 03.00 uur, en 's-middags om 15.00 uur. Aan het einde treft men nog een slotgebed aan. Daarin wordt het woord 'omgeving' gebruikt. Onder 'omgeving' worden alle mensen verstaan - levend en dood - waarmede degene, die bidt, vroeger in contact heeft gestaan, of heden nog staat: familieleden, buren, vrienden, collega's, werkmakkers, levend, of overleden.

  5. - Heilige besnijdenis.
  - Heilige wonden, veroorzaakt door het vallen in de moestuin, en het werken met de handzaag.
  - Heilige wonde aan uw rechterhand.
  - Heilig bloedzweet (angstzweet).
  - Heilige geselwonden.
  - Heilige wonden, ontstaan toen Gij door het zand werd gesleept.
  - Heilig lijden als gevolg van de grove beledigingen en vernederingen, die Gij moest ondergaan.
  - Heilige wonden van de doornenkroon.
  - Heilige wonden onder uw voetzolen.
  - Heilige schouderwonde.
  - Heilige wonden aan uw knieën.
  - Heilige wonden veroorzaakt door het losrukken van uw kleed.
  - Heilige nagelwonden, en uw verschrikkelijke gewrichts- en zenuwpijnen.
  - Heilige verlatenheid en uw geestelijk lijden.
  - Heilig lijden door de benauwenissen van de kruisdood.
  - Heilige zijdewonde.

  6. Heer Jezus, omwille van het bloed, dat gij uit zo veel wonden hebt gestort, wees barmhartig, laat de zondaars zich bekeren, vooral de meest verstokte uit onze omgeving. En laat de zielen bij U in vrede mogen rusten, vooral degenen uit onze omgeving, die het meest verlaten zijn, en waar niemand meer voor bidt.

  Hemelse raad III

  Uit Profetische Stemmen nummer 66 van juni 2002 zie : http://www.courlisius.org/nl/index

  Gebed ter ere van Jezus' Heilige Wonden

  1. Zeer krachtig is het volgende gebed ter ere van al de Heilige Wonden van Jezus. Men bidde dit bij voorkeur dagelijks. Het gebed leent zich er goed voor om in de nacht te worden gebeden, vooral dan als men wakker ligt. Het is extra krachtig, als het ‘s nachts om drie uur wordt gebeden, dat is immer het uur van de duivel. Behalve de bekende vijf kruiswonden, worden daarin óók de andere wonden van Jezus genoemd, dat zijn al de wonden, welke Hij in zijn stil en openbaar leven, en tijdens de lijdenstijd, heeft gedragen. Ook andere vormen van Jezus = lijden worden vermeld. Deze wonden en vormen van lijden zijn door Hem zelf aan diverse zieners bekend gemaakt, en werden hier in één gebed bijeengeplaatst.

  2. Er bestaan een korte en een lange versie van dit gebed. De vermeldingen van de wonden zijn bij beide gebeden hetzelfde, echter bij de lange vorm worden bij elke aanroep een Onze Vader en een Weesgegroet toegevoegd. Om Onze Lieve Vrouw te eren als Moeder van Smarten en als Medeverlossenares kan men tevens telkens een aanroeping tot Haar toevoegen. Komt men echter in tijdnood, dan kan men het Onze Vader en het Weesgegroet, en/of de aanroepingen tot Onze Lieve Vrouw, weglaten, en alleen de aanroepingen van de Wonden bidden.

  Heer, omwille van Uw Heilige Besnijdenis, red de zielen.

  [Onze Lieve Vrouw van Smarten, bid voor de zondaars].

  [Onze Vader, Weesgegroet].

  Heer, omwille van de wonden ontstaan in de moestuin, en door de handzaag, red de zielen.

  Heer, omwille van de Heilige Wonde aan Uw rechterhand, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilig Bloedzweet, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Wonden, ontstaan toen Gij door het zand werd gesleept, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Geselwonden, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw heilig lijden als gevolg van de grove beledigingen en vernederingen, die Gij hebt ondergaan, red de zielen.

  Heer, omwille van de miskenning van Uw Koningschap, en de vele Heilige Wonden ontstaan door de Doornenkroon,red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Wonden onder Uw voetzolen, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Schouderwonden, red de zielen.

  Heer, omwille van de pijnen en de wonden aan Uw knieën, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw geschonden gelaat, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw heilig lijden door de schimpscheuten, die U werden toegevoegd, red de zielen.

  Heer, omwille van de Heilige Wonden ontstaan toen Uw klederen werden losgerukt, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Nagelwonden en de verschrikkelijke gewrichts- en zenuwpijnen, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Verlatenheid en Uw geestelijk lijden, red de zielen.

  Heer, omwille van de grote benauwenissen van Uw heilige kruisdood, red de zielen.

  Heer, omwille van Uw Heilige Zijdewonde en Uw gebroken Hart, red de zielen.

  3. Opmerking: Men kan de aanspreking > Heer = naar wens variëren. Men zegge bijvoorbeeld: > Goede Jezus,Heer, Meester, ... = , of: > Meester, Heer, lieve Jezus, ... = , of: > Jezus,lieve Heer, ... = Men weze creatief, en bidde wat het eigen hart ingeeft.

  Een mogelijk slotgebed is: A Heer Jezus, Meester, omwille van al Uw Heilig Bloed, dat Gij uit zo vele wonden hebt gestort, wees toch barmhartig, laat de zondaars zich bekeren, vooral de meest verstokte uit onze omgeving; en laat de zielen, nu in het vagevuur, bij U in vrede mogen rusten,vooral de meest verlaten zielen uit onze omgeving, waar niemand meer voor bidt. Dank U, Heer !

  KRUISWEG TER ERE VAN DE HEILIGE WONDEN VAN O. H. JEZUS-CHRISTUS

  INLEIDENDE OVERWEGINGEN

  HET HEILIG KRUIS

  Uit : http://users.telenet.be/katholieke-informatie/

  Het Kruis van O.L. Heer was vijftien voet lang en het dwarsstuk mat acht voet. Volgens het metriek stelsel was het kruis 4 m. 50 lang en de dwarsbalk 2 m. 40, en dit enorm gewicht drukte gedurende de ganse afstand van het Praetorium van Pilatus tot de Calvarieberg, op de afgrijselijke wonde van de goddelijke Schouder, waarvan het vlees zo gekneusd en verscheurd was dat het been bloot lag.
  Bron: P. Gallwey, S. J. : De wachturen van het Bitter Lijden.

  De heilige Bernardus vroeg eens aan de Verlosser welke de grootste van zijn aan de mensen onbekende pijnen geweest was. “Ik had, antwoordde Jezus, een zware wonde aan de schouder waarop ik het Kruis gedragen had, en deze wonde deed meer pijn dan de andere. De mensen melden ze niet omdat zij ze niet kennen. Vereer ze, gij, en ik zal u alles geven wat gij door haar kracht zult vragen. Al wie ze zullen vereren zullen vergiffenis van hun dagelijkse zonden krijgen, en ik zal de herinnering aan hun doodzonden uitwissen.”
  Bron: Akten van Clairvaux.

  “Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van uw Heilige Wonden.”
  “Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van Jezus onze Heer aan, om die van mijn ziel te genezen.”
  Jezus leerde zelf deze twee aanroepingen aan zijn trouwe dienares, Zuster Maria-Martha Chambon, in geur van heiligheid gestorven in het Visitatie-klooster van Chambéry, op 22 maart 1907.

  DE HEILIGE WONDEN EN DE ZIELTJES UIT HET VAGEVUUR

  De verdiensten van de heilige Wonden doen de genaden uit de hemel dalen en de Zielen uit het vagevuur ten hemel stijgen. Telkens gij de goddelijke Gekruisigde met een rein hart zult aanschouwen, zult gij de verlossing van vijf zielen uit het Vagevuur bekomen: éne voor elke bron.
  Door de verdiensten van elk mijner Wonden zult gij dezelfde gunst bij iedere statie van de kruisweg bekomen, als uw hart waarlijk rein en onthecht is.
  Wanneer gij mijn Heilige Wonden voor de zondaars offert, vergeet dan niet ze voor de zielen van het vagevuur te offeren, want weinigen denken aan haar lafenis. De Heilige Wonden zijn voor de zielen uit het vagevuur de schat der schatten.
  Bron: Leven van Zuster Martha Chambon van de Sint Maria Visitatie van Chambéry.

  EERSTE STATIE
  Jezus wordt ter dood veroordeeld.

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van onze Heer Jezus-Christus aan, die tot uitboeting van de zonden van het mensdom, gegeseld werd, met doornen gekroond, verworpen door zijn volk en tot de wrede en schandelijke kruisdood veroordeeld.
  Geef mij door de verdiensten van de wonden van Jezus de vergiffenis van mijn zonden en maak dat alle zieltogenden barmhartigheid bij U vinden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden.

  TWEEDE STATIE
  Jezus neemt het kruis op de schouders

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de diepe en pijnlijke Wonde van Jezus’ heilige Schouder, waarop het verpletterend gewicht van het Kruis zo zwaar gewogen heeft.
  Geef mij, door de verdiensten van deze heilige Wonde, berouw over mijn zonden en de genade in vrede en zachtmoedigheid alle kruisen te ontvangen die het U zal behagen mij over te zenden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden.


  DERDE STATIE
  Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

  Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.


  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O. H. Jezus-Christus, die onder het verpletterend gewicht van zijn kruis is gevallen, en ik smeek U, door de verdiensten van deze eerste val en van de heilige Wonden van Jezus, ons de genade te schenken een nieuw leven van vurigheid en van liefde te beginnen, en met vasten tred en volharding te mogen volharden op de weg van uw geboden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden.

  VIERDE STATIE
  Jezus ontmoet zijn heilige Moeder

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van O.H. Jezus-Christus aan die het zo teder hart van zijn allerheiligste Moeder met een zwaard van smart doorboorden, toen zij hem met zijn kruis beladen op de weg naar Calvarië ontmoette. Schenk ons, door de angsten van de HH. Harten van Jezus en Maria en door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, een volmaakt berouw over onze zonden nu en in het uur van onze dood.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  VIJFDE STATIE
  Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de zo diepe Wonden van Jezus, die hem zó van bloed en kracht beroofden dat zijn vijanden, ondanks hun wreedheid, zich verplicht zagen hem van het Kruis te ontlasten en hem door de Cyrener te doen helpen.
  Door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, en door zijn algehele uitputting, schenk on de ware geest van versterving en de liefde tot het kruis.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ZESDE STATIE
  Veronica droogt het aangezicht van Jezus af.

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U de Wonden van Jezus’ Heilig Aanschijn aan, die hem gelijk maakten aan een melaatse, zonder vorm noch schoonheid, of, naar het woord van de profeet: “aan een voorwerp van afkeer.”
  Door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, reinig het aanschijn van mijn ziel en schenk mij, gelijk aan de H. Veronica, een goed en medelijdend hart voor de evennaaste.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ZEVENDE STATIE
  Jezus valt voor de tweede maal

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik bied U Jezus’ heilige Wonden aan, die door zijn herhaalde vallen heropend en verscherpt werden. Door de verdiensten van de tweede val en van Jezus’ heilige Wonden, geef dat ik in de zonde niet herval en schenk mij de genade afdoende middelen te gebruiken om mij van mijn gebreken en slechte gewoonten te verbeteren.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ACHTSTE STATIE
  Jezus troost de wenende vrouwen

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O.H. Jezus-Christus, die de godvrezende vrouwen uit Jeruzalem ontroerden en deed wenen toen zij zagen hoe hij mishandeld en misvormd werd.
  In naam der heilige Wonden van Jezus, werp een barmhartige blik op de kinderen van Israël, opdat zij, hun goddelijke Messias erkennend, deel zouden hebben aan de weldaden der verlossing en vurige apostelen van Christus zouden mogen worden.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..


  NEGENDE STATIE
  Jezus valt voor de derde maal

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O.H. Jezus-Christus aan, die door deze pijnvolle val die de woede en spotternijen van zijn vijanden nog vermeerderde, verergerd en verbreed werden.
  Door de verdiensten van deze derde val en van de Wonden van Jezus, behoed ons tegen de duisternis van de geest en geef aan al uw priesters, kloosterlingen en kloosterzusters, de genade met vaste tred en volharding te wandelen op de weg der toewijding en der zelfverloochening.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  TIENDE STATIE
  Jezus wordt van zijn klederen beroofd

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de gapende Wonden van Jezus’ heilig Lichaam, dat van bloed druipt nadat het onmenselijk van zijn klederen werd beroofd die aan het vlees kleefden.
  Geef mij, door de verdiensten van Jezus’ Wonden en van de schaamte die hem toen bedekte, de heilige nederigheid en de volledige onthechting van mijzelve.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  ELFDE STATIE
  Jezus wordt aan het kruis genageld

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de zo nijpende Wonden van Jezus’ handen en voeten en de pijn van zijn aanbiddelijk hoofd, dat bij iedere hamerslag bonst en hard op het hout aan het kruis terugvalt.
  Door de verdiensten van de onuitsprekelijke pijn van Jezus en van zijn heilige Wonden, doorboor met een straal van uw liefde de versteende harten der ongelovigen en der verstokte zondaars, en breng ze berouwvol en vernederd aan de voet van het Kruis van uw allerliefste Zoon terug.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  TWAALFDE STATIE
  Jezus sterft aan het kruis

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U in ruil voor de zonden van het mensdom, de heilige Wonden van uw allerliefste Zoon, stervend op het Kruis, de stekende pijn van zijn aanbiddelijk met doornen gekroond hoofd, van zijn met zware nagels doorboorde handen en voeten, en van gans zijn lichaam dat de prooi was van onuitsprekelijke folteringen.
  In naam en door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, verlos de zielen uit het vagevuur, wij smeken er U om, wees barmhartig voor de stervenden en begraaf al onze zonden in de afgrond zonder bodem van uw goedertierendheid.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  DERTIENDE STATIE
  Jezus wordt van het kruis afgenomen

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van O.H. Jezus-Christus in de schoot van zijn goddelijke Moeder gelegd. O Koningin der martelaren, druk de Wonden van de gekruisigde Jezus in mijn hart. Leer mij denken gelijk gij aan zijn doornenkroon, aan zijn doorboorde handen en voeten, aan zijn met de lans doorstoken zijde en gans zijn lichaam dat met de roede der geseling werd doorploegd.
  Bekom mij, o teerbeminde Moeder door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, een volmaakt berouw over mijn zonden, nu en in het uur van mijn dood.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  VEERTIENDE STATIE
  Jezus wordt in het graf gelegd

  Wij aanbidden U Christus en loven U.
  Omdat Gij door Uw H. Kruis de wereld verlost hebt.

  Eeuwige Vader, ik offer U de Wonden van Jezus’ heilig lichaam, in het graf neergelegd, van dat lichaam waarvan de profeet Isaïas zegde dat er “van de voetzool tot de hoofdkruin geen gezonde plek meer in hem was; overal kwetsuren, kneuzingen en brandende wonden, die niet verzorgd werden, noch verbonden, noch met olie verzacht.”
  Door de verdiensten van Jezus’ heilige Wonden, heb medelijden met mijn ziel wanneer zij van het lichaam zal scheiden. Wees dan niet mijn rechter maar mijn Zaligmaker.

  Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid
  Door de verdiensten van uw heilige Wonden..

  Enige bijzondere gebeden

  4. Uit de Herinneringen van de zienster Lucia van Fatima komt het volgende: Opeens namen zij boven de bomen ... een licht waar,... in de vorm van een jongeling, ... Toen hij bij ons aankwam, zei hij: 'Wees maar niet bang. Ik ben de Engel van de Vrede. Bidt met mij'. En terwijl hij neerknielde, boog hij zijn hoofd tot diep op de grond. Door een bovennatuurlijke kracht bewogen, volgden wij hem na, en herhaalden wij de woorden, die wij hem hoorden uitspreken:

  Mijn God, ik geloof in U, ik aanbid U, ik hoop op U, ik bemin U. Ik vraag vergiffenis voor degenen, die niet geloven, die U niet aanbidden, die niet hopen, en U niet beminnen.

  Nadat hij dit driemaal had gezegd, kwam hij overeind en zei: 'Bidt dit op de aangegeven manier. De Harten van Jezus en Maria zullen naar uw smeekbeden luisteren'. Toen verdween hij.

  5. Dit gebed werd uitgebreid met woorden van eerherstel en luidt dan:

  Mijn God, ik geloof in U, ik hoop op U, ik bemin U, ik aanbid U. Heer, vermeerder mijn geloof, versterk mijnhoop, geef mij steeds meer liefde, en laat mij U toch steeds vuriger aanbidden.

  Ik vraag vergiffenis voor al degenen, die niet geloven, die niet hopen, die U niet beminnen, en die U niet aanbidden.

  Moge mijn gebed dienen tot eerherstel voor de beledigingen u aangedaan, en moge het als plaatsvervangend gelden, zodat degenen, die U niet willen kennen, noch willen aanbidden, gered mogen worden van de eeuwige dood. Amen.

  6. Het volgende gebed is gegeven door Onze Lieve Vrouw onder haar titel van "Vlam van de Goddelijke Liefde." Men bidde dit gebed voorafgaand aan de Heilige Mis, vóór de persoonlijke individuele biecht,voorafgaand aan het Rozenhoedje, en als men in twijfel over iets verkeert.

  O, Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, ik aanbid u. Ik smeek u, O Licht van de Vlam van Goddelijke Liefde,wek in mijn hart een altijd brandend verlangen naar het vuur van de goddelijke liefde in het Onbevlekt Hart van Maria, mijn Moeder,Hulp der Christenen.

  O, Heilige Geest, ontsteek deze vlam in mijn hart, opdat ik zal smachten en streven naar de goddelijke liefde van het Allerheiligst Hart van Onze Heer Jezus Christus. En door deze liefde zal ik mij willen vernederen voor de Almachtige God,zodat ik de moed zal vinden om boete te doen voor mijn zonden door te streven naar een heilig geloof en een heilige liefde, en ik voor God en de mensen zal leven in een heilige liefde.

  O Heilige Geest, Ziel van mijn ziel, Licht van de Vlam van Goddelijke Liefde, verlicht, geleid, sterk en vertroost mij, zodat ik een waar en gehoorzaam kind van God zal zijn, door het Onbevlekt Hart, door de Medeverlossenares, door de Middelares van Alle Genaden.

  Ik vraag u dit altijd, in de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

  7. Over de derde verschijning van de Engel aan de kinderen van Fatima bericht Lucia als volgt: ... terwijl hij een Kelk in zijn hand droeg, met daarboven een Hostie, waaruit enige druppels Bloed in de Kelk dropen. Toen liet hij Kelk en Hostie in de lucht zweven, boog zich tot op de grond, en sprak drie maal het [volgende] gebed: 

  Allerheiligste Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid U met de grootste eerbied, en ik offer U op het allerkostbaarste Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, de heiligschennissen en de onverschilligheid, waardoor Hij wordt beledigd.

  En door de oneindige verdiensten van Zijn Allerheiligst Hart, en van het Onbevlekt Hart van Maria, bid ik U om bekering van de arme zondaars. [Amen.]

  Dagelijks gebed tot de H. Maagd om bescherming

  8. Het volgende gebed, waarin de Heilige Maagd wordt aangeroepen onder de titel van Koningin van de Engelen, heeft al vele mensen degelijke bescherming gegeven:

  Verheven Koningin des Hemels, hoogste Heerseres der Engelen, Gij hebt van den beginne van God de macht en de zending ontvangen om de kop van de helse slang te verpletteren. Wij smeken U nederig, zend Uw hemelse legioenen, zodat zij, onder Uw bevel en door Uw macht, de boze geesten zullen vervolgen, en ze overal zullen bestrijden, hun duistere gangen zullen beschamen,en hen in de afgrond zullen terugwerpen.

  Hoogverheven Moeder Gods, breng Uw onoverwinnelijke strijdmacht in de weer tegen de afgezanten van de hel, die zich onder de mensen bevinden. Verstoor de plannen der goddelozen en beschaam allen, die het kwade willen. Verkrijg voor hen de genade van het goede inzicht en de bekering, zodat zij de Drieëne God en U de verschuldigde eer zullen brengen, en bewerk, dat overal de waarheid en het recht mogen zegevieren.

  Machtige Beschermvrouwe, behoed met Uw vlammende geesten Uw heiligdommen en genadeplaatsen over de gehele wereld. Bewaak, O Lieve Vrouwe, Onze Toevlucht, door deze geesten de godshuizen en alle geheiligde plaatsen over de ganse wereld. Verhinder elke ontwijding en verguizing van het Heilig Sacrament des Altaars, zo bidden wij vol vertrouwen, en Gij zult ons zekerverhoren. De Engelen, die in Uw dienst staan, zijn immers bereid U op elk moment op Uw wenken te gehoorzamen. Zij branden van verlangen Uw bevel op te volgen, en Uw wensen te vervullen.

  Hemelse Moeder, bescherm ook ons eigendom, onze woning, tegen alle aanvallen van zichtbare en onzichtbare vijanden. Laat Uw Heilige Engelen er in verblijven, en laat Uw vrede en Uw vreugde er wonen in onderwerping aan u.

  Quis ut Deus ? [Wie is als God ?] Wie is als Gij, o Maria ! Gij, Koningin der Engelen, en overwinnares van Satan. O goede en zoete Moeder Maria. Gij vlekkeloze Bruid van de Koning, in wier aanschouwing de reine geesten zich verheugen, Gij zijt voor altijd onze hulp, onze liefde, en onze hoop, en Gij zult voor immer onze roem en bijstand blijven.

  Heilige Aartsengel Michaël, alle Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt en beschermt ons !Amen.

  9. Van bovenstaande gebed bestaat ook een wat kortere vorm, of minstens is het een korter gebed met dezelfde kenmerkende elementen.

  Verheven Koningin der hemelen en heerseres over de Engelen, Gij, die van God de macht en de zending hebt ontvangen de kop van Satan te verpletteren, wij smeken U nederig hemelse legioenen te zenden om, onder uw bevelen, de duivelen te vervolgen, hen overal te bestrijden, hun driestheid in te tomen, en ze naar de afgrond terug te drijven.

  Wie is aan God gelijk ?

  O goede en tedere Moeder, Gij zijt immer en eeuwig onze liefde en onze hoop. O Moeder van God, zend de Heilige Engelen om ons te verdedigen en de wrede vijand verre van ons te verdrijven.

  Heilige Engelen en Aartsengelen, verdedigt ons, en beschermt ons. Amen.

  Eenvoudige duivelsbezwering

  10. Iedere gelovige kan het volgende eenvoudige gebed, dat naar aard de boze geesten bezweert, bidden. Op de plaats van het kruisje make men een kruisteken met wijwater. Men kan deze duivelbezwering voor zichzelf, of voor een ander - ook voor hen,die ver weg zijn - uitspreken. Men kan dit doen in tijden van zware bekoringen, bij grote schrik en verwarring, bij angsten, in vlagen van wanhoop, voor het nemen van een gewichtige beslissing, of voor het aanvatten van een belangrijke taak, voor het spreken over belangrijke zaken. Men kan dit gebed bidden voor vijandig gezinde mensen, en in het bijzonder aan het ziekbed van vriend of vijand, en als iemand in stervensgevaar verkeert.

  In de naam van Jezus en Maria, beveel ik u, boze geesten, verlaat mij/hem/haar/ons/hen, en deze/gene plaats, en waagt het niet terug te komen om mij/hem/haar/ons/hen kwaad te doen en te verleiden. Jezus ! Maria ! Jozef !

  Heilige Aartsengel Michaël, strijd voor ons ! Heilige Engelbewaarders, bevrijdt ons van alle valstrikken van de boze vijand !

  Zegening

  De zegen van de Vader, de liefde van de Zoon, de kracht van de Heilige Geest, de moederlijke hulp van de Koningin des Hemels, de bijstand van de Heilige Engelen, en de voorspraak van de Heiligen, moge altijd met mij/hem/haar/ons/hen zijn, en geleide mij/hem/haar/ons/hen altijd en overal. Amen.

  Redding en bescherming door de Rozenkrans

  11. Onze Lieve Vrouw van de Kaap: Ik vraag eveneens aan Mijn kinderen, dat zij in kleine groepjes tesamen zouden komen om de Heilige Rozenkrans samen te bidden, tenminste één maal per week. Mijn Goddelijke Zoon zal speciale zegeningen en bescherming zenden naar die gebieden, waar dit wordt gedaan.

  Franz Joseph Keiler, U. S. A., 10 mei 1990

  12. Dit moet bijzonder belangrijk zijn, want Onze Heilige Moeder vroeg dit destijds door meer dan 45 zieners [verspreid] over de [gehele] wereld. Dit betekent, dat u uw familie en vrienden moet verzamelen om(tenminste) eens per week te bidden thuis, of in de kerk, met de intentie, dat uw streek beschermd zou worden.

  13. Jezus: Welnu kinderen,ga nu verder met jullie gebeden ter boetedoening. En bedenk wel, één Rozenkrans per dag is het minste, Ik herhaal, dat is het minste, wat moet worden gebeden in de woning, die gespaard zal moeten worden.

  23-01-2012, 18:18 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als moslims christen worden

  Elf jaar lang gaf Khalid onderwijs in de moskee. Als islamitisch geestelijke deed hij gebedsoproepen vanaf de minaret van de moskee. Mensen keken tegen hem op en vroegen hem om raad. Niemand had verwacht dat juist deze man de islam opzij zou zetten om zich volledig aan Jezus Christus toe te wijden.

  Pakistan kan een gevaarlijk land zijn voor moslims die zich bekeren tot het christendom. Ze worden verstoten uit hun familie en vriendenkring, kunnen hun baan verliezen en riskeren vaak hun leven. Maar Pakistan is ook een land waar God krachtig werkt en waar zelfs toegewijde moslims in hun hart worden aangeraakt. Dat gebeurde bij Khalid, Nadeem, Youssaf en Maryam (niet hun echte namen). We ontmoeten ze in het geheim in een beveiligd huis. Want hoewel deze christenen hun vrijheid in God hebben gevonden, kunnen ze toch niet zonder gevaar over straat. We zitten in een kring en regelmatig valt de elektriciteit uit en zitten we in het donker. Daar in die donkere ruimte vertellen ze hun aangrijpende verhalen.

  Khalid

  Khalid komt uit een moslimfamilie. Jarenlang werkte hij in een moskee. Khalid ging regelmatig met een predikant in discussie over het geloof. Na vele gesprekken en na een bijzondere droom kwam Khalid tot bekering. Khalid: ”Mijn  collega’s uit de moskee waren woedend. Ze wilden me zelfs vermoorden. Ik ging op de vlucht, reisde ’s nachts en ik verborg me overdag in de velden. Het was de moeilijkste tijd uit mijn leven, maar God zorgde voor me.” Op een nacht kwam Khalid een man tegen die hij niet kende. Hij was bang, maar de man wilde dat hij bleef staan. Hij gaf Khalid driehonderd roepies, een bedrag waar Khalid een lange tijd van zou leven. Want het geld raakte niet op… Khalid kocht eten, drinken en buskaartjes, maar wonder boven wonder bleef het bedrag in zijn zak driehonderd roepies!

  Bevrijd

  Toen Khalid in een ander deel van Pakistan aankwam, werd hij door zijn voormalige collega’s uit de moskee alsnog opgespoord en gearresteerd. Twee dagen zat Khalid in de gevangenis en werd hij geslagen. “Ik riep tot God: ‘Waar bent U? Als u de levende God bent, bevrijd me dan uit deze gevangenis!’ De volgende dag werd ik vrijgelaten.”

  Eenmaal op vrije voeten ontmoette Khalid andere christenen die hem hielpen. En alsof het een teken was, raakten zijn driehonderd roepies op. Khalid heeft nu broeders en zusters die voor hem zorgen.

  Nadeem

  Ook Nadeem was vanaf zijn geboorte moslim, net als zijn gehele familie. Hij had een eigen winkeltje en leidde een rustig leven, afgezien van een soort epileptische aanvallen die zijn lichaam zo nu en dan teisterden. Hierdoor was Nadeem soms een paar uur buiten bewustzijn. Nadeem: “Mijn familie probeerde me te helpen door islamitische teksten op mijn lichaam te binden, maar het hielp niets. De aanvallen bleven terugkomen.” Op een gegeven moment kreeg Nadeem een zware aanval, die wel acht uur duurde. Toen hij bijkwam, stond er een man over hem heen gebogen. Nadeem herkende hem. Het was de christelijke man die aan de overkant van de straat een winkeltje had. Nadeem vertelt: “Hij nam me mee naar een voorganger en samen hebben ze voor me gebeden. Sindsdien heb ik geen aanval meer gehad. Het was een wonder van God voor mij! Toen ben ik christen geworden.”

  Eenzaamheid

  De familie van Nadeem was woedend toen bekend werd dat hij christen was geworden. Nadeem, die nog thuis woonde, werd door zijn familie geïsoleerd  en mocht geen kerk bezoeken. Soms ging hij stiekem en dan sliep hij in zijn winkel. Als Nadeem zijn mouw opstroopt en een groot litteken op zijn arm laat zien, stromen de tranen over zijn wangen. Hij vertelt dat zijn broer hem betrapte toen hij de Bijbel las en hem daarna mishandelde. Nadeem huilt om zijn eenzaamheid en het verlies van zijn familie. Youssaf troost hem, en we bidden voor Nadeem totdat zijn tranen zijn opgedroogd. Dan neemt Youssaf het woord.

  Youssaf

  Youssaf leerde God kennen in 2006, toen zijn moeder erg ziek was. Hij vertelt: ”Ik bad in de moskee veel voor mijn moeder, maar ze bleef ziek. Ik wist dat ze geopereerd moest worden, maar de dokter wilde dat niet doen. Op een dag vroeg ik een christelijke vriend of hij voor mijn moeder wilde bidden. Dat deed hij, en tot mijn verbazing wilde de dokter mijn moeder daarna opeens wel opereren.” Er werd een grote tumor verwijderd uit de buik van Youssafs moeder en ze genas. Youssaf: “Ik vroeg me af waarom de god die ik kende niet antwoordde toen ik hem nodig had en waarom de onbekende God wel antwoord gaf.”

  De Weg

  “Mijn christelijke vriend zei tegen me dat er twee wegen waren om uit te kiezen en dat ik een keuze moest maken. Ik heb toen voor Jezus Christus gekozen. Ik veranderde mijn naam van Mohammed in Youssaf, om iedereen duidelijk te maken dat ik christen was geworden.” De moeder van Youssaf begreep de keuze van haar zoon niet en sloeg hem. Kort daarna las Youssaf in de Bijbel de woorden van Jezus: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Youssaf: “Die woorden raakten mij en ze bemoedigen mij nog elke dag.”

  Maryam

  Maryam trouwde als moslima met een christelijke man. Toen zij zich bekeerde tot het christendom, werd haar islamitische familie woest. Ze schakelden zelfs de politie in. Maryam’s familie beschuldigde haar man ervan dat hij Maryam had gekidnapt en dat hij geld had gestolen. Kort daarna drong een onbekende man hun huis binnen. ‘Terwijl we sliepen, gooide de man kerosine over me heen en probeerde me in brand te steken. Mijn buik verbrandde door de kerosine, waardoor de baby die ik droeg, stierf. Ik heb daar nog steeds veel verdriet van.” Maryam weet niet wie de man was die haar dit heeft aangedaan, maar ze vermoedt dat haar moeder hem gestuurd heeft. Inmiddels is zij met haar man gevlucht. Ze moeten zich nog steeds verstoppen voor hun familieleden. Maryam; “Ik wil vragen of jullie voor ons willen bidden. We zijn namelijk erg bang. Mijn familie kan me vanalles aandoen, omdat ik hun eer beschadigd heb door christen te worden.”

  Sterker

  Standvastig. Zo kun je Khalid, Nadeem, Youssaf en Maryam omschrijven. Standvastig in hun geloof en trouw aan God. Zij laten zich niet leiden door angst, uitsluiting of eenzaamheid. Hun geloof wordt juist sterker door alles wat ze meemaken. Er groeit iets moois uit de ellende. Khalid brengt dit in praktijk: hij evangeliseert onder moslims. De liefde die hij heeft voor anderen, zelfs voor wie hem vervolgen is groter dan de angst.

  Geen rustig leven

  Wat kunnen wij leren van de verhalen van Nadeem, Youssaf, Maryam en Khalid? Van hun ervaringen, gebeden en hun hoop? Allereerst dat het geloof in Jezus Christus hen meer waard is dan een rustig leven. Deze vier christenen hebben ervoor gekozen om God te volgen en de gevolgen daarvan te dragen. Het betekent dat zij vervolgd worden, moeten vluchten of zonder familie verder moeten. De vier in dit verhaal laten zich er niet door afschrikken. Zij denken er niet aan om terug te gaan naar hun eerdere geloof. Zij hebben het leven in Jezus Christus gevonden! In 2 Timoteϋs 3:12 staat: ‘En ook allen die godvruchtig willen leven in Jezus Christus, zullen vervolgd worden’. Dat geldt niet alleen voor Youssaf, Nadeem, Maryam en Khalid, maar ook voor andere broeders en zuster over de hele wereld. Ook in Nederland, ook voor ons.

  ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.’ 1 Johannes 4:18


  Uit : De STEM der martelaren, een uitgave van Hulp aan de Verdrukte Kerk – Januari 2012

  Je kunt deze organisatie steunen door gebed, maar ook giften zijn welkom op

  BE28 4162 0287 8120     KREDBEBB

  Hulp aan de Verdrukte Kerk

  St Bernardsesteenweg 36

  2620 Hemiksem

  Je krijgt de beste rentevoet bij God!!!

  23-01-2012, 12:43 Geschreven door Claudia  


  22-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leer jullie kinderen zwemmen 7/1/2012

  Hemelse Zwembaden

  In een visioen zag ik verschillende grote zwembaden vol met gelukkige kinderen die in het rond splashten en speelden.
  Kinderen van alle leeftijden leerden zwemmen, de instructeurs waren ze aan het begeleiden. Weinig ouders keken toe.

  Dan werd aan mij geopenbaard dat DEZE KINDEREN IN DE HEMEL WAREN.
  Ze leerden zwemmen omdat ZE VERDRONKEN WAREN OP AARDE.
  Ze wisten niet hoe ze moesten zwemmen.

  Jezus wilde dat Zijn kinderen genoten in het water en er niet bang van waren.
  Er waren weinig ouders die toekeken in de Hemelse zwembaden omdat de meeste ouders nog altijd op aarde leefden.
  Zij wisten hoe ze moesten zwemmen.

  Ouders, bereid de zielen van jullie kinderen voor op de komende tijden van verdrukking, maar bereid ook hun lichamen voor.
  LEER JULLIE KINDEREN ZWEMMEN.

  GETIJDEN ZULLEN HOGER KOMEN.
  DE RIVIEREN ZULLEN UIT HUN OEVERS TREDEN.
  TSUNAMIS ZULLEN TOESLAAN.

  Als het Gods wil is om jullie kinderen met Hem naar huis te brengen, dan is het zo, maar ouders, GEEF JULLIE KINDEREN ALSJEBLIEFT DE KANS OM DEZE STIJGENDE WATEREN TE OVERLEVEN.

  Profeet: anno domini - American seeër

  22-01-2012, 22:00 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende Heilige. 21/1/2012

  De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende Heilige. Diegenen die tegen hem zijn zullen beschouwd worden als ketters.

  Mijn dierbare dochter, Mijn boodschappers in de wereld, die aangesteld werden om mijn Heilig woord te verspreiden, hebben elk een verschillende rol gekregen. Geen twee zijn hetzelfde.

  Dit is de reden waarom Mijn boodschappers nooit elke boodschap mogen verwarren door ze te vergelijken met een andere.

  Mijn dochter, jij als 7e boodschapper, werd gekozen om Mijn kinderen op de hoogte te stellen van de waarheid. Er werd reeds veel van Mijn waarheid aan jou gegeven, maar er is nog veel meer nu te komen.

  Omwille van de geheimen die deze (boodschappen) bevatten zul je, wanneer deze zijn geopenbaard, belachelijk worden gemaakt, bespot en als een dwaas te kijk worden gezet.

  Deze boodschappen zijn bedoeld om Mijn volk te helpen zuiveren, waaronder diegenen die de oproep om Mij te volgen aanvaarden evenals die zielen die leeg van liefde en koud van hart zijn.

  Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Ze moet gezuiverd worden zodat ze waardig voor Mij wordt gemaakt om terug erop (op de aarde) te wandelen.

  Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst is niet iets dat van Mij komt.

  Angst komt van het kwaad. Maar jullie zouden vergeven en gerechtvaardigd zijn, wanneer jullie vrezen voor die zielen die in blindheid wandelen. Niet omdat ze niet kunnen zien, maar omdat ze ervoor kiezen om niet (in) te zien.

  Mijn geliefd leger van volgelingen, jullie plicht aan Mij is Mij te helpen de weg voorbereiden voor MIJN AANSTAANDE GODDELIJK RIJK OP AARDE.

  Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk van de anti-christ verzwakken evenals de VALSE PROFEET verzwakken DIE DE POSITIE ZAL INNEMEN VAN DE HEILIGE STOEL IN ROME.

  Aan al Mijn kinderen : jullie moeten weten dat Ik alles vergeef. Zelfs aan diegenen die betrokken zijn bij satanische groepen, over wie Ik spreek, kunnen gered worden van nog verder te zinken naar de poorten van de Hel.

  Zonde kan afgezwakt worden door gebed. JULLIE MOETEN NIET DE STRIJD AANGAAN, MET DE VUISTEN OMHOOG, AL WAT JULLIE MOETEN DOEN IS BIDDEN.

  MIJN NIEUWE PARADIJS IS PRACHTIG, KINDEREN. Zoveel voorbereiding is afgerond, met dezelfde wonderen die aan Adam en Eva werden voorgesteld. Zij hebben ze verworpen door de zonde. Alles is klaar.

  Mijn volgelingen, jullie zullen profiteren van het prachtige Nieuwe Paradijs op aarde, waarover Ik zal regeren.

  Omdat jullie, van deze generatie, zijn geselecteerd om van dit Paradijs te genieten, moeten jullie je werk niet stoppen om MIJ TE HELPEN AL MIJN KINDEREN MEE TE NEMEN MET MIJ NAAR MIJN GLORIERIJKE KONINKRIJK.

  Mijn kinderen, hou er echter rekening mee, dat de valse profeet JULLIE ZAL DOEN GELOVEN DAT HIJ OOK EEN SOORTGELIJKE PLAATS ALS HET PARADIJS, AAN HET VOORBEREIDEN IS.

  Zijn leugens zal een naïeve groep van Katholieke volgelingen boeien. Hij zal een geweldige en liefdevolle externe uitstraling tentoon spreiden en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.

  Een teken om op te letten, zullen zijn trots en arrogantie zijn die verborgen zitten achter een

  façade van valse nederigheid. Mijn kinderen zullen zo bedot worden dat ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.

  HIJ ZAL BEHANDELD WORDEN ALS EEN LEVENDE HEILIGE. NIET ÉÉN WOORD UIT ZIJN MOND ZAL IN VRAAG GESTELD WORDEN.

  Hij zal ook over bovennatuurlijke gaven lijken te beschikken en de mensen zullen meteen geloven dat hij wonderen kan verrichten.

  Ieder die zich tegen hem verzet zal BEKRITISEERD worden en ALS EEN KETTER AANZIEN WORDEN. 

  Al die zielen die BESCHULDIGD WORDEN VAN KETTERS TE ZIJN ZULLEN OPZIJ GESCHOVEN WORDEN EN VOER ZIJN VOOR DE HONDEN.

  Alle waarheid betreffende Mijn leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. Vervolging zal langzaam evolueren en zal in het begin subtiel zijn.

  Mijn ware Gewijde Dienaren zullen DE MIS PRIVAAT MOETEN OPDRAGEN EN IN VELE GEVALLEN NIET IN EEN KATHOLIEKE KERK.

  ZE ZULLEN DE MISSEN MOETEN OPDRAGEN IN TOEVLUCHTSOORDEN. Kinderen, wanneer dit gebeurt moeten jullie de hoop niet verliezen. Dit zal in een korte periode voorbij zijn.

  Jullie moeten gewoon bidden voor die zielen die, in hun belofte aan de Valse Profeet, DE ALLERHEILIGSTE DRIE-EENHEID HEBBEN VERGETEN DIE DE  BASIS IS WAAROP DE KATHOLIEKE KERK IS GEBOUWD.

  Vele religies volgen enkel één entiteit van de Allerheiligste Drie-eenheid. Sommigen vereren de Vader. Anderen de Zoon, maar allen zijn één, Mijn dochter.

  ER IS MAAR ÉÉN WARE GOD. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, DRIE VERSCHILLENDE PERSONEN, ALLEN IN ÉÉN GODDELIJKE ESSENTIE. De waarheid zal spoedig aan alle religies gegeven worden en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.

  Mijn volgelingen, volg Mij naar het pad van redding, jullie hebben een glorierijke toekomst voor jullie liggen, maar jullie moeten sterk blijven.

  DIT IS DE UITVERKOREN GENERATIE VOOR MIJN NIEUWE PARADIJS OP AARDE.

  Weiger dit heerlijke geschenk van leven niet, het schittert in al zijn pracht. Niet één ziel zal dit voor iets willen ruilen. Mijn Nieuwe Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn, zonder zonde.

  DIT IS DE GODDELIJKE WIL VAN MIJN VADER EN HET IS ZIJN BELOFTE GEWEEST AAN DE MENSHEID VANAF HET BEGIN.

  Kinderen, wees verheugd en gelukkig, want jullie hebben veel om naar uit te kijken.

  De komende beproevingen zullen in het niets verzinken wanneer je het glorierijke Koninkrijk zult zien dat op jullie wacht.

  Ik hou van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij houden. Daarom vraag Ik jullie om liefde te betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.

  Bid voor hen bij elke gelegenheid, zodat ze terug de waarheid kunnen zien van Mijn belofte die aan de mensheid werd gedaan, wanneer Ik stierf om jullie eeuwige redding veilig te stellen.

  Jullie geliefde Jezus

  Redder van de hele Mensheid

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid
  22-01-2012, 21:47 Geschreven door Claudia  


  21-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zet Satans doos af 14/1/2012

  Zet de tv af.

  In een visioen zag ik een vrouw, wiens oudere moeder juist was overleden de vorige nacht.
  Ik omhelsde de rouwende dochter om haar te troosten.

  Plotseling zag ik de ziel van de overleden moeder voor mij.
  Ze zag er niet langer oud en ziek uit, maar ze had haar gezond en JONGER UITZIENDE HEMELSE LICHAAM ONTVANGEN.
  Ze zag er gelukkig uit en haar huid straalde.
  Maar niemand in de kamer kon haar zien.

  Ik vroeg me af waarom ze haar familie zo vlug wilde bezoeken na haar dood. Wat was er zo dringend dat ze zo spoedig uit de Hemel naar de Aarde kwam? Had ze een WAARSCHUWING of een BOODSCHAP?

  “Zeg mijn dochter OM DE TV AF TE ZETTEN en BUITEN TE KOMEN EN DE MENSEN LIEF TE HEBBEN!” zei de moeder.
  “Ze moet STOPPEN MET NAAR ZOVEEL MOORDPROGRAMMAS TE KIJKEN.”
  Dan keerde de moeder terug naar het hemelse rijk.

  Ons doel op Aarde is ELKAAR LIEF TE HEBBEN ZOALS GOD ONS LIEF HEEFT.
  In de beperkte tijd van ons leven, en in deze laatste dagen van de tegenwoordige eeuw, leidt de Bedriegers TELEVISIE ENKEL ONZE AANDACHT AF VAN ONZE GEESTELIJKE TAAK OM LIEF TE HEBBEN.

  Zonde, die ons van God verwijdert, is zowel wat we gedaan hebben als WAT WE NAGELATEN HEBBEN TE DOEN.

  Door ontelbare uren tv te kijken verlengen we de lijst van goede daden die WE NAGELATEN HEBBEN TE DOEN.

  Televisie GEEFT DE ILLUSIE OM ZICH TE VERBINDEN met de menselijke familie, maar in feite snijdt ze ons geestelijk af van anderen.

  De STIJGENDE DUISTERNIS VAN DE PROGRAMMAS OP DE TV geven een wereld weer zonder Gods licht en liefde en verandert de perceptie van de kijkers van wat normaal is en aanvaardbaar.

  Het geestelijk verstompende effect van de televisie zorgt er geleidelijk voor dat DE KIJKERS STELSELMATIG GEWOON WORDEN AAN EEN HEL OP AARDE.

  Profeet: anno domini - American seeër

  21-01-2012, 23:46 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Oordeel in de Waarschuwing nadert 17/1/2012

  In een visioen vond ik mijzelf in mijn geestelijk lichaam, van de Aarde gerezen op een heerlijke zonnige dag.
  Ik hoorde de muziek van koperblazers die diegenen van de Aarde opriep tot aandacht en uitnodiging.
  Toen ik boven het landschap zweefde zag ik vele anderen ook in hun geestelijke lichamen verrijzen, sommigen zagen er verward en angstig uit.

  “WEES NIET BANG,” zei ik hen.
  “WE GAAN VOOR GOD VERSCHIJNEN. HIJ IS BARMHARTIG. HIJ IS ONZE VADER.”
  Ik wenkte hen om te volgen en ik hield hen gezelschap, ik moedigde hen aan.

  “HEB MOED. JE KUNT HET,”
  Ik spoorde hen aan, net als ik mijzelf aanspoorde.

  Ik wist niet hoe de oordeelsprocedure zich zou ontvouwen, maar ik wist dat ik deel had Gods plan voor de schepping en dat ik OP GOD moet VERTROUWEN.

  Spoedig kwamen we aan een enorme structuur met meerdere niveaus, vol balkons met boxen, zoals het interieur van een groot operagebouw.
  We vlogen elk naar onze respectievelijke boxen waarop ONZE NAMEN STONDEN GESCHREVEN.
  We namen onze plaats en STONDEN BIDDEND ONZE TIJD AF TE WACHTEN VOOR (WE BIJ) GOD DE VADER (KONDEN).
  Hoewel we allen zondaars waren, wisten de meeste van ons dat God de Vader van ons hield en dat hij Zijn enige Zoon Jezus Christus had gezonden om te sterven op een kruis om onze zonden goed te maken en ons te redden.
  Ja, natuurlijk VOELDEN WE ANGST, MAAR GELUKKIG WAS ONZE HOOP OP GENADE EN REDDING DOOR JEZUS CHRISTUS STERKER.

  GEDURENDE DE WAARSCHUWING, wanneer je oordeel voor God de Vader nadert, LAAT DAN JE ANGST EN DE HERINNERING AAN JE ZONDEN, BELEDEN EN DEGENE DIE NIET BELEDEN ZIJN, JE NIET OVERROMPELEN.

  Erken je zonden, maar heb OOK VERTROUWEN IN DE BARMHARTIGE AARD VAN GOD DE VADER EN HET LIEFDEVOLLE OFFER DIE JEZUS GEDAAN HEEFT VOOR JE REDDING.

  Verloren kinderen, KEER BEROUWVOL NAAR GOD DE VADER EN AANVAARD DE LIEFDEVOLLE HEERSCHAPPIJ VAN JEZUS CHRISTUS.
  Dan zul je in vreugde en verwelkoming, ZIJN HAND VASTHOUDEN OP HET EINDE DER TIJD.

  Profeet: anno domini - American seeër

  21-01-2012, 23:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een Reusachtige Muur van Water zal Californie treffen 19/1/2012

  Dringende oproep voor gebed
  Visioen aan Kleinste Dienaar
  Terwijl ik vanmorgen in de Kerk aan het bidden was voor het HEILIGE SACRAMENT ontving ik het volgende visioen.

  Ik zag de kustlijn van HET ZUIDEN VAN CALIFORNIЁ.
  Dan zag ik een REUSACHTIGE MUUR VAN WATER, een tsunami, die de volledige kustlijn van het zuiden van Californië trof.
  Het water bleef inwaarts trekken en JEZUS sprak dan tot mij en zei dat het ONGEVEER EEN MIJL (1,6 km) INWAARTS ZOU TREKKEN.

  Vervolgens zag ik DE BINNENSTAD VAN LOS ANGELES met al de wolkenkrabbers.
  Daarna zag ik de binnenstad van Los Angeles opnieuw, maar AL DE WOLKENKRABBERS WAREN VERDWENEN en het landschap was VLAK met ALLES OVERAL VERNIETIGD.

  JEZUS sprak dan en vertelde me date en GROTE AARDBEVING SPOEDIG LOS ANGELES ZOU TREFFEN en dat de aardbeving voor een lange tijd zou beven.

  Vervolgens zag ik SAN FRANCISCO. Het leek AF TE BREKEN VAN CALIFORNIЁ en IN DE OCEAAN TE ZINKEN in een kwestie van minuten.

  JEZUS sprak opnieuw en vertelde me dat al DEZE GEBEURTENISSEN PLOTSELING ZOUDEN GEBEUREN EN ZONDER WAARSCHUWING.

  Hij zei dat deze streken HEM voortdurend beledigden met de ENE GRUWEL NA DE ANDERE en dat ze ZIJN GERECHTIGHEID OVER ZICH AFRIEPEN.

  Vervolgens zag ik telkens opnieuw deze woorden verschijnen : abortus, homoseksualiteit, pornografie, moord, drugs, kindermisbruik, ontucht en overspel. Dit betekende dat deze zonden voortdurend werden begaan.

  HIJ zei me dat ZIJN GENADE DIT NIET WILDE, MAAR DAT ZIJN GERECHTIGHEID DIT VROEG.
  Hij zei me als genoeg GEBED of  EERHERSTEL werden gebeden deze gebeurtenissen konden gemilderd worden of zelfs gestopt.

  Dan zag ik een enorme engel die buiten mijn kerkbank stond. Hij had een zwaard getrokken, waaruit vlammen van rood vuur kwamen. Hij sprak tot mij en zei dat hij was gekomen om GODS GERECHTIGHEID te brengen naar Californië, maar dat met genoeg GEBED dat werd opgedragen hij gedwongen zou zijn om zijn zwaard van straf op te bergen.

  Vervolgens zag ik Onze Lieve Vrouw en ze huilde, tranen rolden van Haar wangen. Ze sprak en vertelde me dat Ze weende voor Haar arme kinderen van Californië die ONVOORBEREID ZOUDEN GETROFFEN WORDEN EN DIE VOOR EEUWIG ZOUDEN VERLOREN GAAN in het vuur van de Hel.

  Ze vroeg dan dat alle GEBEDSGROEPEN ROZENKRANSEN EN KROONTJES VAN GODDELIJKE BARMHARTIGHEIDS ZOUDEN BIDDEN, OM HAAR ZOON TE VRAGEN EN TE SMEKEN, OM GENADE TE TONEN VOOR DE BEVOLKING VAN CALIFORNIЁ.
  ALS ER GENOEG GEBEDEN WERDEN GEOFFERD DAN ZOU CALIFORNI
  Ё GESPAARD BLIJVEN VAN DEZE GEBEURTENISSEN OF DAT ZE GROTENDEELS VERMINDERD ZOUDEN WORDEN.

  JEZUS EN MARIA VRAGEN ONS TE BIDDEN VOOR DE BEVOLKING VAN CALIFORNIЁ.
  BID ALSJEBLIEFT ROZENKRANSEN EN KROONTJES VAN GODDELIJKE BARMHARTIGHEID.
  DOE HEILIGE UREN EN UREN VAN AANBIDDING VOOR HET HEILIG SACRAMENT.
  DOE DIT ONMIDDELLIJK EN STEL DIT NIET UIT WANT ER WERD MIJ VERTELD DAT DEZE GEBEURTENISSEN HEEL, HEEL DICHTBIJ ZIJN.

  Profeet: Kleinste Dienaar

  21-01-2012, 22:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er komt een drastische geografische verandering 21/1/2012

  Profeet: Louise Starr Tomkiel, vroegere boodschap van 6/7/2008 opnieuw verzonden

  Dan sprak jullie God :
  "De tijd is aangebroken, lieve dochter, dat het gezicht van de aarde EEN DRASTISCHE GEOGRAFISCHE VERANDERING zal ondergaan.
  Delen van de VS, de Amerikas, Europa, Azië, het Midden Oosten en het Verre Oosten, Eilanden en Eiland naties ZULLEN NIET LANGER BESTAAN.

  Oceanen, zeeën, rivieren zullen zich allen VERPLAATSEN terwijl grote bergen naar beneden zullen komen en op grondniveau zullen komen.

  De industrie zal ineenstorten en de commerciële wereld zal ER NIET MEER ZIJN want de Aandelenmarkt stort ineen en de banken gaan failliet.

  Van al de zogenaamde religies en kerken over de wereld verspreid, ZAL ENKEL MIJN ENE HEILIGE KATHOLIEKE EN APOSTOLISCHE KERK OVERBLIJVEN.

  IK ZAL EEN KLEINE REST VAN [Heilig Katholieke] MENSEN EN DIEREN REDDEN, zoals Ik deed in de tijd van Noach, om Mijn Nieuwe Aarde weer op te bouwen.

  Als deze tijd nadert zullen Mijn volk en Mijn Kerk veel te lijden hebben.
  Jullie zullen VOOR EEN TIJD ONDERGRONDS MOETEN GAAN.
  Wees niet verbaasd of angstig, omdat deze tijd VLUG NADERT.

  SPOEDIG ZAL IK EEN WERELDWIJDE WAARSCHUWING STUREN.
  Dit is bedoeld om vele arme zielen wakker te schudden en te bekeren.
  Jullie zullen allen door de 'Duistere Nacht van de Ziel' moeten om jullie geloof en vertrouwen in Mij te testen.

  Na de voorgeschreven tijd zal Mijn Kerk floreren, de Heilige Michael zal de strijd over Satan winnen.
  Het Onbevlekte Hart van Maria zal triomferen.
  Ik zal Nieuwe Hemelen scheppen [en een Nieuwe Aarde].

  Satan en zijn trawanten zullen in de Hel geketend worden voor duizend jaar, als er vrede heerst.
  Dan zal Satan opnieuw worden losgelaten [voor het Laatste Oordeel, NIET om de mensen te bedriegen] en dan zal het einde zijn.

  Amen, dierbaren !
  Ik geef je Mijn vrede.
  Ik geef aan allen, Mijn trouwe rest, veel sterkte en Mijn liefde.
  Klamp je vast aan Mij.
  Bid en wees trouw aan Mij.
  Amen, Ik heb gesproken!"

  21-01-2012, 22:06 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Verzegelde Boek van de Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding van Mijn Tweede Komst 20/1/2012

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  Mijn dierbare dochter, het is niet belangrijk om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

  De standpunten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn Heilige woorden die aan jou worden gegeven.

  Mijn woord komt op de eerste plaats. Je moet je over geen andere standpunten, over Mijn woord, bekommeren.

  MIJN DOCHTER, DE TIJD IS NU HEEL KORT VOOR MIJ OM DE MENSHEID TE REDDEN.

  Mijn dochter, er zal nu zoveel jou verwacht worden, en snel, dat je niet in staat zult zijn om op adem te komen.

  ER ZIJN NU VELE OPENBARINGEN DIE AAN JOU MEEGEDEELD WORDEN ZODAT MIJN KINDEREN WETEN HOE ZE ZICHZELF DEGELIJK KUNNEN VOORBEREIDEN.

  Als je je laat afleiden door de opinie van de mensen of door standpunten die onnodig je tijd in beslag nemen, dan zou dit je weghouden van het werk dat echt belangrijk is.

  Mijn dochter, laat Me toe je te vullen met liefde en troost op dit moment.

  De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omhullen zal ieder die in Mij gelooft zich bekeren.

  Diegenen die Mijn boodschappen die aan jou gegeven werden aan de kaak stellen en die Mij liefhebben, zullen dan terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun ziel.

  DE WAARSCHUWING ZAL ZICH NIET EERDER VOORDOEN, DAN DAT EEN AANTAL GEBEURTENISSEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN.

  De antichrist en zijn groep zullen, hoewel ze verzwakt zullen zijn als gevolg van de wereldwijde belijdenis van zonden,  ZIJN OVERNAME VAN BINNENUIT BEGINNEN PLANNEN VAN MIJN HEILIGE KERK.

  Mijn leger zal zijn positie innemen en beginnen vechten om de Heilige Katholieke Kerk van de ondergang te redden. DE VALSE PROFEET EN ZIJN VOLGELINGEN ZULLEN NIET WINNEN, Mijn dochter, maar Ik huil toch over die gewijde dienaren van Mij die uit de boot zullen vallen.

  Ze zullen zo misleid zijn dat ze zullen denken dat ze de orthodox Katholieke Kerk volgen.

  In feite zullen zij aan de kant staan van de VALSE PROFEET DIE MET TROTS EN MINACHTING IN ZIJN HART ZAL HEERSEN OVER MIJN HEILIGE STOEL.

  Mijn dochter, je moet Mijn kinderen vragen om veel te bidden zodat deze gruwel wordt gemilderd.

  Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priester, bisschoppen en kardinalen te redden, die blind zijn voor de waarheid.

  De Heilige stoel van Petrus zal ontheiligd worden door satans gevallen engelen die samenwerken met de anti-christ en zijn verschillende organisaties.

  Mijn dochter, ze zijn allemaal één (geheel), voortgekomen uit satan.

  Ik weet dat dit beangstigend is, maar het zal niet lang duren. Door gebed zal er veel van dat getemperd worden en helpen om deze gebeurtenissen af te wenden.

  Kinderen, bereid nu jullie ziel voor door zo spoedig mogelijk naar de biecht te gaan als je Katholiek bent. Anders dring Ik er bij allen op aan om verlossing voor je zonden te zoeken met een zuiver hart.

  Dit zal je lijden door boetedoening verlichten gedurende de Waarschuwing. Nadien moet je bidden voor vrede op aarde.

  DE VOORBEREIDINGEN VOOR MIJN TWEEDE KOMST ZULLEN BEGINNEN ONMIDDELLIJK NADAT DE WAARSCHUWING HEEFT PLAATSGEVONDEN.

  HET VERZEGELDE BOEK VAN DE WAARHEID ZAL GEOPEND WORDEN EN DE GEHEIMEN ZULLEN GEOPENBAARD WORDEN DOOR JOU, MIJN DOCHTER, ZODAT DE HELE WERELD ZE ZIET (= kent).

  Mijn boek van waarheid zal aan de wereld gegeven worden zodat jullie zielen gezuiverd worden, in vereniging met Mij.

  Enkel dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te komen naar het Tijdperk van MIJN VADERS GODDELIJKE WIL, HET TIJDPERK VAN VREDE, MIJN NIEUWE PARADIJS OP AARDE.

  Jullie geliefde Jezus

  Redder van de Mensheid  21-01-2012, 19:27 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 6

  TIENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op dinsdag 3 maart 1992, voelde ik een warme wind rond me en uit het beeld van de H. Engel Rafael scheen een licht. Ik hoorde de stem van de Rafael die zei: Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, om je de volgende boodschap te geven.

  Aan de twaalf mannen, die door mijn Meester en Heer Jezus Christus werden gekozen :

  Jullen hebben allen de opdracht aanvaard die aan jullie gegeven werd door mijn Meester. Mijn Meester wenst dringend dat jullie allen deze taak vervullen. Diegenen die aandacht geschonken hebben aan de wens van mijn Meester mogen hun gelofte van trouw afleggen en van die dag af het teken van hun geloof op zich dragen. Dit teken zal hen speciaal beschermen tegen alle gevaren. De dag waarop deze getrouwen hun gelofte plechtig mogen afleggen werd door mijn Meester, de Heer Jezus Christus gekozen. Het is de dag waarop de Heilige Eucharistie werd ingesteld (Witte Donderdag). Ze kunnen zich samen met jou en de priester die aan de twaalf werd toegevoegd, zich voorbereiden door boetedoening, vasten en gebed voor deze speciale dag.

  Doe samen met de priester, die je steunt, een sterke oproep tot diegenen die hun taak niet vervuld hebben, en die zich van jou verwijderd hebben.

  Geef ze de volgende boodschap: In de Naam van mijn Meester, de Heer Jezus Christus, vervul de hemelse taak die jullie werd gegeven. Door dit te doen nemen jullie deel aan de vervulling van Gods plan hier op aarde. Kom naar het kruis en laat jullie niet langer beïnvloeden door wereldse of satanische ingevingen. De vijand van mijn Meester doet niets liever dan verwarring zaaien om zo de gelovigen uiteen te drijven. Als jullie echter beslissen niet te luisteren naar deze smeekbede, dan zullen al de genaden die verbonden zijn aan deze opdracht van jullie worden weggenomen en zal een ander jullie plaats innemen. Jullie hebben een periode van negen dagen genadetijd.  

  Je zult een boodschap ontvangen voor de bijhorende priester, maar op een later tijdstip.

  Verder, mogen al de boodschappen die je hebt ontvangen, neergeschreven en gepubliceerd worden, behalve degene die bestemd zijn voor de houder van de Stoel van St Petrus. Zeg aan diegenen rond je niet bang te zijn. Zij staan onder de speciale leiding van God, vooral je levensgezellin, die in de toekomst bevrijd is van alle satanische aanvallen.

  Angelorum Dominus.”

  Het woord wordt realiteit

  Op Witte Donderdag, 16 april 1992, legden de 6 broeders van het kruis de volgende gelofte af. Zes anderen hadden zich teruggetrokken.

   Ik … beloof op de dag van de instelling van de Heilige Eucharistie om mijn leven in dienst te stellen van Jezus Christus, Mijn Heer en Meester, ter ere van de vijf heilige wonden, en om de mensen terug naar het kruis te leiden.

  Ik beloof ook om regelmatig de heilige sacramenten te ontvangen en dagelijks de heilige rozenkrans te bidden om de hulp in te roepen van de Moeder van God.

  Tenslotte, beloof ik om trouw te blijven aan al de boodschappen die gegeven worden door de Heilige Aartsengel Rafael.

  Dan volgt de vraag:

  “KWAM JE HIER UIT VRIJE WIL OM DEZE GELOFTE AF TE LEGGEN?”

  Na het bevestigend antwoord werd het kruis overhandigd met de woorden:

  “AANVAARD EN DRAAG DIT KRUIS ALS TEKEN VAN JE UITVERKORING.”

  ELFDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgendgebeden op dinsdag 26 mei 1992 sprak de Heilige Engel Rafael tot Mij en zei:

  Ik kom in Naam van mijn Heer en Meester, Jezus Christus, om je de volgende boodschap te brengen.

  Een nieuw teken zal verschijnen aan de Hemel; een Vrouw, gekleed met de zon, en de maan onder Haar voeten en een kroon van twaalf sterren op Haar hoofd.

  Ze zal het hoofd van Satan verpletteren en hem terugdrijven naar de plaats waar hij thuis hoort, het eeuwige vuur, waar duisternis heerst. Daarom, dring er bij allen die trouw zijn aan Mijn Heer en Meester, op aan dat ze zich plaatsen onder de bescherming van de Heilige Maagd Maria, de Moeder van mijn Heer en Meester.

  Spoedig zal de houder van de Stoel van St Petrus, Johannes Paulus II de gegeven taak aankondigen betreffende de veertigdaagse vasten, zodat allen die trouw zijn aan mijn Meester en standvastig zijn in hun geloof het zegel van de levende God kunnen ontvangen.

  Je moet deze boodschap niet naar Rome sturen, want de engelen van God zullen het Hoofd van de Kerk van Jezus Christus persoonlijk op de hoogte stellen wanneer deze dingen zullen beginnen. Al deze zaken zullen plaatsvinden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  Tot binnenkort, wanneer je een boodschap zult ontvangen voor al de gezalfden van God.

  Angelorum Dominus”

  TWAALFDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL (a)

  Gedurende de morgendgebeden op zondag 12 juli 1992, ontving ik opnieuw een boodschap van de Heilige Engel Rafael. Hij zei het volgende: "Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, en ik breng je de volgende boodschap.

  Deze boodschap is bedoeld voor allen, die mijn Meester heeft geroepen om zijn kerk te leiden, om zijn kinderen naar de ware kudde, zijn geliefde Heilige Kerk, te brengen, waarover hij een opperherder heeft aangesteld.

  Zijn geliefde zoon Johannes Paulus II zal de volgende boodschap doorgeven aan alle herders en godsgezalfden van Gods Heilige Kerk op aarde: ze zullen nadenken over de opdracht en de roeping die aan hen gegeven werd door mijn Meester en op de verering aandringen van de moeder van de Meester, die genoemd wordt: KONINGIN VAN HET UNIVERSUM en KONINGIN, ONZE LIEVE VROUW VAN ALLE VOLKEREN, omdat ze zo werd aangesteld door mijn Meester onder het kruis.

  Je zult deze opdracht persoonlijk geven aan de opperherder van de Kerk van mijn Meester, de Heer Jezus Christus.

  Angelorum Dominus.

  Tot morgen, dan zul je een nieuwe boodschap krijgen.”

  twaalfde gesproken woord van de h. aartsengel Rafael (B)

  Gedurende de ochtendgebeden op 13 juli 1992 sprak de H. Engel Rafael terug tot mij : "Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, om je te volgende boodschap te geven.

  Aan allen die geroepen zijn om de sacramenten toe te dienen die door mijn Meester gegeven werden, en aan allen die zich verbonden hebben door geloften aan het Heiligste Hart van mijn Meester en aan het Heilig Onbevlekte Hart van de moeder van mijn Meester, de Heilige Maagd Maria, voor de gezalfden van God die getrouw hun taak die door mijn Meester werd gegeven vervullen : hun beloning zal groot zijn in de Hemel. Mijn Meester, de Heer Jezus Christus zegent jullie allen.

  Dan aan degenen die zich afgekeerd hebben van de Heilige Kerk van mijn Meester, en die zich inlaten met geneugten, zoals drank, bezittingen (= hebzucht), ontucht en het verspreiden van valse leringen, bekeer jullie en keer terug naar de ene ware kudde van de Heilige Kerk, want jullie zijn verantwoordelijk voor alle kinderen van mijn Meester, die ze aan jullie toevertrouwde. Daarom bekeer jullie; verander jullie trots in onderdanigheid en nederigheid. Deel jullie vergaarde aardse bezittingen met de armen. “Geef aan de armsten der armen, en je hebt het aan Mij gegeven,” zo zegt mijn Meester. Breng alle schapen die aan jullie werden toevertrouwd terug naar de weg van mijn Meester door aan hen de ware leer van mijn Meester te verkondigen, en hen niet langer naar de ondergang te leiden. Satan wil niets liever dan schade toebrengen aan de Heilige Kerk en haar kudde. Jullie, die ongerust zijn of bang, besef dat mijn Meester, de Heer Jezus Christus, alle stormen uit jullie leven kan wegnemen, en ook jullie angst. Vertrouw op Hem.

  De volgende boodschap is bedoeld voor diegenen die zich verbonden hebben door een gelofte aan mijn Meester of aan Zijn Moeder. Aan al diegenen die deze geloften opzij schuiven, roept mijn Meester ze op om zich te bekeren, om terug te keren naar de regel van hun respectievelijke oprichters. De regel van armoede, kuisheid, naastenliefde, gehoorzaamheid, gebed, werken van barmhartigheid en nederigheid. Plaats jezelf niet boven de andere, maar wees de nederigste, dan zul je de grootste worden. Breng deze zaken vlug in orde, omdat aan deze tijd spoedig een einde zal komen. Maak deze boodschap aan allen kenbaar.

  Angelorum Dominus”  21-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  20-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruistocht van Gebed 20

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  20  Stop de Anti-Christ in het vernietigen van Gods kinderen  19/01

  Dit gebed moet helpen de Anti-Christ stoppen in het vernietigen van Gods kinderen.

  O God de Vader, in naam van Uw dierbare Zoon, roep ik U aan om te voorkomen dat de Anti-Christ de zielen van Uw kinderen in de val lokt.

  Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te stoppen van terreur te plegen op Uw kinderen.

  Ik smeek U om hem te stoppen in het aantasten van Uw schepping en ik vraag U om genade te hebben met die arme zielen die machteloos zullen zijn tegen hem.

  Aanhoor mijn gebed, lieve Vader en red al Uw kinderen van dit verschrikkelijk kwaad. Amen.

  Jullie geliefde Jezus Christus 

  20-01-2012, 22:11 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Anti-Christ die verborgen zit achter de coulissen zal spoedig in de wereld verschijnen 19/1/2012

  Mijn dierbare dochter, kom nu op met kracht zodat je Mijn heiligste woord kunt blijven verkondigen.

  Aan diegenen die luisteren en in Mijn heiligste woord geloven kunnen grote genaden verkregen worden door het bidden van Mijn Kruistocht-gebeden.

  HET VAGEVUUR OP AARDE zal spoedig ervaren worden door zielen, die echte wroeging tonen voor hun zonden na de Waarschuwing, en dit zal lastig zijn.

  Dit berouw is belangrijk, kinderen.

  Vecht er niet tegen. Aanvaard het.

  Aan diegenen die in Mij geloven : jullie moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal groeien nadat Mijn Grote Barmhartigheid aan de wereld wordt getoond en jullie stemmen uit de wildernis zullen weerklinken.

  Het zal door jullie kracht en vechtlustige geest dat MIJN KERK IN STAAT ZAL ZIJN DE VERVOLGING TE OVERLEVEN.

  Kinderen, jullie hebben niets om bang voor te zijn wanneer je nederig aan Mijn zijde loopt.

  Jullie nederige gehoorzaamheid is essentieel, als je genaden moet krijgen om sterk te blijven, om je zenuwen onder controle te hebben en IN MIJN LEGER TE STRIJDEN TEGEN DE ANTICHRIST.

  Mijn kinderen, hij is verborgen achter de coulissen maar hij zal binnenkort voor de wereld verschijnen.

  Hij heeft geen schaamte en zal zich beroemen op zijn humanitaire inspanningen. Er zullen velen vallen voor zijn charme terwijl hij een beroep doet op hun goedheid van hart.

  zie Kruistocht gebed nr 20

  Jullie geliefde Jezus Christus

  20-01-2012, 21:59 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen 18/1/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, er is doorzettingsvermogen nodig voor al Gods kinderen gedurende deze tijd VAN GELOOFSAFVALLIGHEID IN DE WERELD.

  ZO WEINIG MENSEN GELOVEN IN HUN GODDELIJKE SCHEPPER, MIJN VADER, DE ALLERHOOGSTE GOD.

  Ze zullen binnenkort de waarheid zien maar velen zullen nog steeds beweren dat er geen God is. Er is nu veel gebed nodig, kinderen.

  EEN DUIVELSE SEKTE PLANT EEN COMPLOT TEGEN PAUS BENEDICTUS XVI, IN ZIJN EIGEN WANDELGANGEN.

  Het bestaan van deze sekte is gekend onder de gewijde dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn ze machteloos tegen deze duivelse groep die reeds eeuwen in de Katholieke Kerk is geïnfiltreerd.

  ZIJ ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERDRAAIEN VAN DE WAARHEID VAN DE LEER VAN MIJN ZOON. ER IS ZO WEINIG GEWETEN OVER HEN OF OVER HUN GEMENE WERKEN.

  Ze hebben de ware leer uit de Katholieke Kerk gedreven en in de plaats werd in de afgelopen veertig jaar een lauwe, afgezwakte versie ervan opgedrongen aan de Katholieken.

  Er is zoveel verwarring verspreid door deze boze, maar verborgen sekte die mijn kinderen deed afdwalen van de ware kerk.

  BID DAT ZE DE PAUS NIET WEGJAGEN.

  Bid dat de valse profeet de stoel van de Heilige Vader niet inneemt, zodat hij leugens kan verspreiden.

  Bid dat de gewijde dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om dit kwaadaardig complot dat ontworpen werd om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan.

  ZE ZIJN VAN PLAN DE HEILIGE VICARIS PAUS BENEDICTUS XVI TE VERVANGEN DOOR EEN DICTATOR VAN LEUGENS. Hij zal een nieuwe kerk creëren in samenwerking met de anti-christ en zijn groep om de wereld te misleiden.

  Helaas zullen vele van mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, blindelings deze nieuwe valse leer volgen, zoals lammeren die naar de slachtbank geleid worden.

  KINDEREN, WORD WAKKER VOOR DE WAARHEID. DIT SNODE PLAN HEEFT DE FUNDAMENTELE AUTHENTICITEIT VAN DE KATHOLIEKE LEER OVER DE JAREN VERANDERD.

  Jullie beledigen Mijn Zoon WANNEER JULLIE DE HEILIGE EUCHARISTIE IN DE HAND ONTVANGEN.

  Dit kwam door hun toedoen.

  Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer JULLIE NIET DE GEBRUIKELIJKE SACRAMENTEN OPZOEKEN.

  Maar diegenen waarop jullie rekenen voor deze (sacramenten te bedienen) verzekeren niet jullie geestelijk welzijn, omdat ze de sacramenten niet beschikbaar maken voor allen.

  Mijn kind, een groot kwaad, dat voor eeuwen verborgen was in de wandelgangen van de Heilige Stoel zal binnenkort te voorschijn komen, zodat de wereld het ziet. Diegenen van mijn kinderen die bekleed zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid zien wanneer de boze leugen aan de wereld wordt voorgesteld.

  Anderen zullen blindelings een duister pad volgen.

  Grote verdeeldheid zal ontstaan binnen de gelederen van priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

  De ware discipelen zullen zich moeten verbergen en privaat prediken, anders worden ze gedood.

  De ware kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen bijeen zullen moeten blijven om hun trouw aan Mijn Eeuwige Vader te praktiseren.

  De aarde zal in iedere hoek beven veroorzaakt door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze vermomming.

  Mijn kind, ze kunnen niet winnen. Het zal door de trouw en moed van de rest, die het Christelijk geloof aanhangen, zijn dat ervoor zal zorgen dat deze kwaadaardige bedriegers voor altijd zullen vernietigd worden.

  Wacht nu en bereid jullie voor dat de Katholieke Kerk deze veranderingen aankondigt.

  Dan zullen jullie de waarheid weten van wat Ik jullie zeg.

  Bid, bid. bid voor Paus Benedictus en zijn ware discipelen.

  Jullie geliefde Moeder

  Moeder van Redding

  20-01-2012, 20:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 5

  VIJFDE GESPROKEN WOORD VAN DE h. aaRTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op 12 april 1991 hoorde ik opnieuw de stem van de H. Aartsengel Rafael. Hij zei het volgende: “Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, ik zegen jou, en deze plaats. Ik breng de volgende boodschap.

  Vanwege het feit dat de mensheid zich nog steeds verder van God verwijdert, en zelfs God helemaal de rug toekeert, veroordeelt ze zichzelf en roept ze de verschrikking van vernietiging over zich.

  Het al niet lang duren want deze keer komt er een eind aan. Maar je moet je daarover geen zorgen maken. Jij, en al degenen die trouw blijven aan mijn Heer en Meester zullen op een speciale manier beschermd en geleid worden.

  Dring er daarom bij de mensen op aan meer te bidden. Bid vooral voor de houder van de Stoel van Petrus omdat hij veel te lijden heeft.

  Angelorum Dominus.” (= Heer van de engelen)

  ZESDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Kort na het overlijden van een kennis op 20 maart 1991, vroeg ik de H. Engel Rafael gedurende de morgengebeden, waar zijn ziel verbleef en of ik iets voor hem kon doen. De H. Engel Rafael antwoordde: “De geest van de overledene, waar je nu aan denkt, wandelt in de duisternis en deze duisternis zal voor eeuwig zijn, omdat zijn sterven niet volgens Gods heilige wil was.”

  ZEVENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op 21 juli 1991 (het feest van de Goede Herder) voelde ik de gekende warme wind rond me en hoorde ik de stem van de H. Engel Rafael. Hij sprak : Ik kom in Naam van Jezus Christus, mijn Heer en Meester, ik zegen deze plaats en ik breng de volgende boodschap.

  Mijn Heer en Meester, Jezus Christus, wenst met jou te spreken in de nabije toekomst.

  De twee herders (= priesters)die dicht in je buurt zijn moeten uit je gedachten verdwijnen en alle contact met hen moet verbroken worden. De eerste om hij juist doet alsof, en de tweede, omdat hij niet doet waarvoor hij geroepen is.

  De herder, die vandaag aanwezig zal zijn, kun je volledig je vertrouwen in stellen. 

  Ik vraag nederig aan de H. Engel Rafael voor een duidelijk teken vooraleer de Meester komt. Hij zegt:  “Je zult je geestelijk voorbereiden voor deze ontmoeting.

  Angelorum Dominus.”

  ACHTSTE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Op 10 november 1991, gedurende de morgengebeden voelde ik opnieuw de gekende warme wind rond me. Het beeld van de Heilige Engel Rafael was verlicht en ik hoorde zijn stem dat zei: “Ik kom in Naam van Jezus Christus en ik breng je de volgende boodschap.

  Binnenkort zul je mijn Meester zien omdat je behoorlijk voorbereid bent.”

  TWEEDE VISIOEN

  De dag erna, op 11 november 1991, voelde ik terug dezelfde warme wind rond me. Dan verscheen uit de richting van zijn standbeeld, de H. Engel Rafael. Zijn ogen waren gericht op het kruis. Bij het hoofd (aan het kruis) verscheen een soort mist, net een wolk, waarin ik Christus zag, Hij kwam tot leven en kwam van het kruis af. Alles werd lichter en klaarder. Christus was in een sneeuwwit kleed gekleed, dat leek op een albe. Hij lachte vriendelijk naar mij maar zei niets. In zijn rechterhand hield hij een papierrol vast, die half ontrold was. (Door de gele kleur zag het eruit als perkament). Op dit papier stonden vreemde tekens, in twee rijen naast elkaar. Ik kon ze niet lezen en ook niet herkennen. De linkerrij was korter dan de rechterrij. Christus hield de rol voor mij en ik probeer de papierrol vast te nemen, maar de verschijning wordt wazig en verdwijnt.

  NEGENDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de morgengebeden op zondag 1 maart 1992, spreekt de H. Engel Rafael terug tot mij. Hij roept in Naam van zijn Meester, alle mensen van alle naties op om de weg vrij te maken en alle hindernissen op te ruimen, alle heuvels te doen verdwijnen en alle valleien te vullen, om zo de komst van zijn Meester voor te bereiden. Verder zegt hij: “Plaats jezelf en iedereen die je kent onder de bescherming van de moeder van de Heer, de Heilige Maagd Maria, omdat dit de laatste dringende oproep van de Hemel is. Bid de rozenkrans, doe boete, en vast, zodat je de weg vrijmaakt voor jezelf en anderen. Je zult heel spoedig nog een boodschap krijgen.”


  20-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  19-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 4

  De Heilige Vader Paus Johannes Paulus II kondigde het Mariale jaar aan op het hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van God op 1 januari 1987. Te beginnen op Pinksteren, 7 juni 1987 tot 15 augustus 1988, het feest van de Tenhemelopneming van Maria.

  De H. Aartsengel Rafael gaf de volgende boodschap in de nacht van 25-26 september 1985 die voor de Heilige Vader was bedoeld.“Degene die op St Petrus’ Stoel zit, Johannes Paulus II, zal een jaar uitroepen, te beginnen met het liturgische jaar, toegewijd aan de Moeder van mijn Meester, de H. Maagd Maria, de Vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren, beter bekend als de Vrouwe van alle volkeren.”

  Deze boodschap werd persoonlijk overhandigd aan de Heilige Vader door een Nederlandse bisschop.

  Op 18 januari 1987 kreeg de ziener de toelating van zijn geestelijke raadsman om de boodschap aan de wereld te openbaren, de boodschap die bedoeld was voor de Heilige Vader, omdat de Heilige Vader de instructie van St Rafael had gevolgd en het Mariale jaar heeft uitgeroepen.

  EERSTE GESPROKEN WOORD VAN DE h. AARTSENGEL RAFAEL

  Op zondag 1 juni 1986 (Feest van het Lichaam en Bloed van Christus), gedurende de uitstalling van het Heilige Sacrament en het bidden van de rozenkrans, hoorde ik de stem van de H. Aartsengel Rafael, komend van de richting van zijn standbeeld.

  St Rafael zei: “Het kruis zal geplaatst worden vooraleer het graan geoogst wordt.”

  TWEEDE GESPROKEN WOORD VAN DE H. AARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de Twentse bedevaart naar Medjugorje van 17 mei tot en met 23 oktober 1987 was ik er aanwezig in de St Jacobskerk op de avond van 21 oktober gedurende de drie uur lange gebeden. Bij de meditatie “Jezus is gekroond met doornen” zag ik drie lichtflitsen. Voor velen is dit het teken dat Maria aankomt. Plotseling had ik de sterke drang om naar boven te kijken.

  Ik zag dat van het koor een persoon, die op een wolk stond, over alle mensen zweefde naar de voorkant van de kerk. Boven het heiligdom draaide deze persoon die helemaal in het wit was gekleed, zich om en ik zag een jonge vrouw met donker, halflang haar en een witte doorzichtige sjaal, die eruitzag als tulle. De H. Maagd opende beide handen en er kwamen stralen uit te voorschijn die alle kleuren hadden. Deze stralen kwamen neer over de 80-tal priesters die in het heiligdom verzameld waren, en daarna over al diegenen die in de kerk aanwezig waren. Op dat moment zag ik aan de rechtse kant achter Maria, St Rafael die ook in het wit was gekleed. Beiden zagen er heel gelukkig uit en lachten.

  Traag werd de verschijning minder en toen ik terug bij kwam waren de mensen reeds de litanie van Maria aan het zingen, die op die avond werd gezongen na de tweede rozenkrans.

  De volgende nacht kon ik moeilijk in slaap geraken. De gebeurtenissen in de kerk lieten me niet los. Rond ongeveer 2 uur ’s nachts ging ik naar buiten. Toen ik in de tuin kwam zag ik de aanwezigheid van St Rafael. Voor mij was een zwoele warme wind, het teken dat hij dichtbij was. Maar ik zag hem echter niet. Aan het eind van de tuin, die ongeveer 10 meter lang was, hoorde ik duidelijk de stem van St Rafael. Hij groette me en zei : “In de Naam van mijn Meester breng ik zegeningen en vrede aan jou en diegene die bij jou zijn, en ik breng de volgende boodschap. Twaalf mannen zullen naar jou gezonden worden met een speciale opdracht. Samen zullen deze de twaalf broeders van het kruis vormen. Je zult deze mannen herkennen door hun uitspraken betreffende mijn Heer en Meester, de Heer Jezus Christus of zijn geliefde moeder, de Heilige Maagd Maria. Terzelfdertijd zal een bijhorende priester toegevoegd worden bij deze twaalf. De priester die bij de broeders van het kruis zal gevoegd worden zal een hemelse boodschap ontvangen, waarin zijn instructies zullen geopenbaard worden.  

  Daarop vroeg ik hem hoe het verder zou verlopen met de priester die me reeds begeleidde. St. Rafael antwoordde dat hij op deze vraag zou terugkomen aan het eind van de boodschap. Daarna vervolgde hij: “Eén van de twaalf, waar je niet zeker van bent, moet je aanmoedigen om een negendaagse noveen te houden. Dan zul je zeker zijn dat hij de uitverkoren persoon is. Deze twaalf zullen allen met plezier en uit vrije wil hun mandaat aanvaarden, die ze nederig zullen vervullen. Deze twaalf zullen uitblinken in gebed en voorbeeld. In het alledaagse leven zullen ze dagelijks hun eigen gebedsleven voorop stellen. Ze zullen alle twaalf een gebedsgroep vormen, die zal bestaan uit minimum twintig mensen. Alle twaalf zullen ze een gelofte afleggen betreffende de toewijding aan het kruis en het vereren van de vijf Heilige Wonden van mijn Heer en Meester. Zij zullen het sacrament van de biecht aanvaarden en regelmatig deelnemen aan de Heilige Eucharistie waar ze Jezus Christus in hun hart ontvangen. Alle twaalf zullen ze het teken van het kruis dragen. Het design mag volgens jullie eigen keuze zijn. Van de twaalf wordt verwacht dat ze dagelijks de rozenkrans bidden, waarbij ze de hulp inroepen van de Heilige Maagd, de moeder van mijn Heer en Meester. Op de eerste Zondag van iedere maand, zullen alle twaalf samenkomen onder het kruis, omdat deze zondag toegewijd is aan het heilig hart van mijn Meester. Ieder van de twaalf zal een gelofte van toewijding afleggen aan het kruis, persoonlijk, voor de priester die bij de groep wordt gevoegd.”

  Dan voegde de H. Engel Rafael eraan toe: “Om terug te komen op jouw vraag over de priester die momenteel je raadsman is: geef hem deze boodschappen niet omdat hij niet antwoordde op het verzoek van de Hemel.” Ik vroeg Rafael : “Wat zal er met deze priester gebeuren?” Rafael antwoordde: “Maak je geen zorgen; Jezus is barmhartig.”

  Hij vervolgde: “De priester die aan de groep zal toegevoegd worden, zal zich met liefde toewijden aan het kruis en aan de boodschappen die daar zullen gegeven worden. Door zijn liefde zul je deze priester herkennen. Door deze priester zullen al je zorgen verdwijnen.”

  “Een teken zal de waarschuwing voorafgaan in een eerder gegeven boodschap. Alle twaalf broeders van het kruis zullen een stem horen die hen bekend is, en deze zal zeggen: “Kom onmiddellijk naar het kruis!” Daarop zullen de krachten van de aarde drie keer geschud worden. Wanneer het niet langer meer mogelijk is om naar het kruis te komen, kunnen ze naar de dichtstbijzijnde kerk gaan; zij zullen veilig zijn bij het tabernakel. Na drie dagen, na deze tekenen, zal de waarschuwing er zijn.”

  Dan zei hij: “Ga verder met je taak; namelijk het brengen van mensen naar het kruis en hen terug te brengen naar het liefhebbend hart van Jezus. Je moet je geen zorgen maken; alles zal in orde komen.”

  DERDE GESPROKEN WOORD VAN DE h. aARTSENGEL RAFAEL

  Gedurende de Heilige Mis op zondagavond 16 oktober 1988, opgedragen door de Eerwaarde Vader Drs. L.M. van der Bol, hoorde ik na de consecratie, de stem van de H. Aartsengel Rafael, die kwam uit de richting van zijn beeld, die aan de rechterkant van het altaar stond. Hij zei: “Houd je aan de laatst gegeven boodschap.”

  vierde gesproken woord van de H. AARTSENGEL RAFAEL

  In de nacht van 13 op 14 mei 1989 ontving ik de volgende boodschap van de H. Aartsengel Rafael “Ik kom in de Naam van Jezus Christus en ik breng zegeningen naar dit huis en naar de priester die hier blijft, ik breng de volgende boodschap.

  Het is de dringende wens van de Hemel dat de moeder van Jezus Christus, die ook de moeder van de Kerks is, ook aanroepen wordt onder de volgende titels: Koningin van het universum en Koningin, Onze Lieve Vrouw van alle volkeren. Deze twee titels zullen aan haar litanie gevoegd worden. Maak deze wens kenbaar in geschreven woord aan de Apostel van de kerk Johannes Paulus II.  

  EERSTE VISIOEN

  Op 25 juni 1989, gedurende mijn gebed in de vroege morgen voelde ik een warme wind. Dit is voor mij een teken dat de H. Aartsengel Rafael aanwezig is. Wanneer ik opkeek, zag ik dat hij inderdaad aanwezig was op de plaats waar zijn beeld staat. Hij lachte naar mij, maar terzelfdertijd keerde hij zijn gezicht naar het kruis. Alles was helder verlicht rond het kruis. Aan de linkerkant van het kruis zag ik de hand van een vrouw en aan de rechterkant van het kruis zag ik de hand van een man. In beide handen waren rode vlezige harten aanwezig. Beide handen kwamen tesamen voor het kruis. Dan verdwenen de handen en de harten bewogen deels tesamen. Het hart uit de hand van de vrouw bewoog een ietsje achter het hart dat uit de mannenhand kwam. Daarna kwam een aureool van goudkleurige stralen die uitging van de harten en het leek erop dat beide harten erdoor werden ondersteund.

  Dan keek ik naar links en zag alles nog helderder en klaarder. Door het hart zag ik een grote hal. In deze hal zag ik de Heilige Vader omringd door vijf bisschoppen (ze waren in het zwart gekleed en hun kledij was purper afgeboord). Twee bisschoppen stonden aan zijn rechter kant en drie aan zijn linker kant. De Heilige Vader lachte vriendelijk en knikte naar me. Ik groette hem terug op dezelfde manier. Daarop keerde de Heilige Vader zich deels naar mij en sprak met de middelste bisschop (een van de drie). Deze boog zich iets voorover om beter de woorden van de Heilige Vader te verstaan. Gedurende deze conversatie knikte de bisschop instemmend met de Heilige Vader. Daarna keerde de bisschop zich met zijn rug naar mij. Daarna startte de bisschop een gesprek met een of meerdere personen, maar ik kon het niet volledig zien. Een beeltenis van ongeveer dertig bij veertig centimeter verscheen bij deze bisschop. In de frame zag ik een roze-rode schijn. De beeltenis kwam dichter en ik kon erin de borst en hoofd van een priester zien. Enkel de contouren van zijn gezicht, zwart haar, zwarte kledij en een priesterlijke col kon ik zien. Er was geen gezicht aanwezig. De beeltenis kwam steeds dichter en dichter naar de plaats waar de twee harten waren. Langzaam verdwenen de harten en de priester verdween volledig uit de beeltenis. Hij wandelde naar mij, stak zijn rechterhand naar mij uit, die ik vastnam met mijn linkerhand. Daarna neemt hij me mee naar het kruis. Dan verdwijnt alles en ben ik terug alleen. Verbaasd bleef ik voor enkele minuten zitten om over dit alles na te denken. Ik vervolgde mijn gebed en bad voor opheldering.

  De volgende morgen, 26 juni 1989, zag ik opnieuw de beeltenis gedurende hetzelfde gebed (nl. de zeven Onze Vaders van St Brigitte). Deze keer is er enkel een frame te zien met erin een witte ruimte.  19-01-2012, 22:41 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gewijde dienaren : jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden 17/1/2012

  Mijn dierbare dochter, de tijd is aangebroken om aan de wereld te vertellen dat ZE HUN ZIEL MOETEN VOORBEREIDEN VOOR MIJN TERUGKEER NAAR DE AARDE, ZOALS VOORZEGD.

  Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik terugkom, dit keer om Mijn rechtmatige troon als Koning van de Mensheid terug te winnen.

  Voor diegenen die Mijn stem (h)erkennen : jullie moeten Mij volledig vertrouwen.

  Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat ieder van JULLIE WAARDIG ZAL BEVONDEN WORDEN OM HET NIEUWE PARADIJS OP AARDE BINNEN TE GAAN.

  Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en jullie verleiden om Mij de rug toe te keren.

  Ik ben jullie geliefde Redder die op een wrede manier stierf op het kruis. Toch zal Mijn lijden blijven voortduren TOTDAT IK DE RESTKERK OP AARDE HEB GERED.

  Ik kom om jullie nog eens opnieuw te redden. Laat Mij toe om dit zonder belemmering te verwezenlijken.

  Zo velen onder jullie zijn reeds doof voor Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie ziel voor te bereiden voor het Glorierijke Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik van jullie houd?

  Het is omwille van de barmhartige liefde die Ik voor ieder van jullie heb, dat Ik kom. Niet alleen om jullie te waarschuwen, maar om jullie te helpen voorbereiden voor dit grote moment.

  Ik besef dat diegenen onder jullie die Mij liefhebben, in het bijzonder Mijn gewijde dienaren, behoedzaam moeten uitkijken voor valse profeten die opduiken. Dit is heel belangrijk. Kom nu en vraag Me om jullie te vullen met de Heilige Geest zodat de waarheid kan, en geopenbaard zal worden aan jullie.

  Als jullie je niet tot Mij zouden richten, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie verwacht.

  Kom naar Mij. Luister nu naar Mij. Jullie lijden zal lastig zijn, want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

  Hij weet dat Ik mijzelf kenbaar maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar door vele zielen. Die zielen van mij, die gekozen zijn om eindtijd boodschappers te zijn, zullen degenen zijn die het meest zullen gehinderd worden door Mijn gewijde dienaren.

  Jullie zullen, spijtig genoeg, geleid worden naar de valse profeet en zijn volgelingen door de bedrieger, die overal leugens en onwaarheden spuwen.

  Voor diegenen onder jullie die mijn boodschappers vlug veroordelen, wees heel voorzichtig. MIJN GEWIJDE DIENAREN, JULLIE ZULLEN HET HOOFDDOELWIT ZIJN VAN DE BEDRIEGER.

  Het zal jullie geest zijn die eerst zal omgeturnd worden. Want als jullie Mij, jullie Goddelijke Redder, de rug toekeren, DAN ZULLEN JULLIE MIJN VOLK IN DE VERKEERDE RICHTING STUREN.

  Onbewust zullen jullie hen verhinderen dat ze de waarheid horen van Mijn goddelijke lippen.

  Jullie zullen Mijn kinderen de essentiële voeding ontzeggen die nodig is voor hun geestelijke groei.

  Weet dat de eindtijd nu is aangebroken. VERSPIL DE TIJD DIE JE NOG HEBT NIET IN EEN VACUUM VAN LEUGENS EN VERWARRING.

  De strijd is begonnen en Mijn restkerk zal gered worden als ze met Mij, Mijn Glorierijke Nieuwe Heerschappij tegemoet stapt.

  Bid dat geen enkele ziel achtergelaten wordt.

  Bid ook dat jullie, Mijn heilige dienaren, niet verantwoordelijk zijn voor Mijn kinderen weg te halen van de waarheid, van het licht, van de redding dat hun recht is.

  Volg Me nu en help Me zielen redden.

  Je geliefde Redder

  Jezus Christus

  Profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

  19-01-2012, 18:55 Geschreven door Claudia  


  18-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En tongentaal ?

  Er is altijd een discussie geweest over tongentaal. Het was een grote hulp voor de begintijd van het Christendom. De verkondiging van het Evangelie moest zich vlug verspreiden. Daarom was de gave van de Heilige Geest een dikke hulp om de mensen in hun eigen taal te kunnen aanspreken. Sommigen blijven erbij, vooral dan de charismatische kerk, dat dit een essentieel onderdeel is van het geloof. Dat men zonder tongentaal de H. Geest niet bezit. Eigenlijk ligt daar niet het probleem. Jezus heeft het eens over tongentaal gehad aan Veronica Lueken van Bayside. Het probleem is dat velen in plaats van de H. Geest op te roepen, demonen oproepen en die nemen dan gretig bezit van de persoon. In deze tijd moet je voor de overvloed van demonen de deur niet op een kier zetten. Elke kans dat ze zien om bezit te nemen van een persoon benutten ze die. Je moet stevig gegrond zijn door gebed en vasten om ze tegen te houden. Bovendien moet de evangelisatie nu niet gebeuren in oud-Hebreeuws of een andere oude taal. We moeten het in hedendaagse talen verkondigen. Het is niet noodzakelijk meer om tongentaal te gebruiken, en het is helemaal niet nodig om als bewijs te dienen dat je de H. Geest hebt ontvangen. Laat daarom tongentaal voor wat het is, en vraag de belangrijke gaven aan de H. Geest.

  Verschillende soorten Geestesgaven (wikipedia) :

  Aan sommige gaven is een bediening verbonden: apostelschap (stichtend werk), profetie (de door God aangewezen richting duidelijk maken), evangelisatie (het tot geloof brengen van ongelovigen), herderschap (verantwoordelijkheid dragen voor het geestelijk welzijn van gemeenteleden) en leraarschap (het in kennis laten groeien van gemeenteleden).

  Andere gaven die genoemd worden zijn: wonderen (Gods ingrijpen aanroepen), genezing (ziekten, kwalen, emotionele schade of handicaps helen), het onderscheiden van geesten (inzicht in het bovennatuurlijke, van belang bij exorcisme), geloof (vertrouwen op God), organisatie (bestuur van de gemeente), leiding (idem), tongentaal (bidden in onbekende talen), het vertalen van tongentaal, zielzorg (leden die iets te verwerken hebben bijstaan), dienen (de kerkgemeente dienen in praktische zin), geven (materieel en financieel) en barmhartigheid (uit medeleven mensen helpen).

  18-01-2012, 17:53 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De H. Aartsengel Rafael in Nederland 3

  Vijfde verschijning van de H. Aartsengel Rafael

  In de nacht van 25 op 26 september 1985 werd ik rond 2 u ‘s nachts wakker. Ik zag opnieuw St Rafael aan het voeteinde van mijn bed staan. Hij was in het groen gekleed (groen als gras) en hij werd omringd door een lichtstraal. Zijn gezicht straalde van geluk wanneer hij zei : “Deze nacht is een tijd van geluk in de Hemel. Sta op, kleed je aan en kom mee met mij.” Ik kleedde mij vlug aan en samen gingen we op weg. Vanuit de slaapkamer stegen we op, steeds hoger, door de wolken, naar de plaats waar we moesten zijn. Daar keek ik in een diepte, een vallei of een grote afgrond, met een staande rand. De diameter was ongeveer 100m. In de kuil brandde een vuur, waarin er honderden menselijke wezens waren. Ze hadden allen treurige gezichten. Ze waren niet verteerd door het vuur en ze waren op verschillende hoogten, en op verschillende niveaus geplaatst. Ze waren allen in grijs gekleed. Hoe lager het niveau waar ze bleven, hoe donderder hun kledij. St Rafael sprak : “Zie (en hij wees naar omhoog) het gebed van je echtgenote werd ingewilligd.” Dan zag ik twee engelen die in het wit waren gekleed naar beneden komen. Een van de wezens werd bij de arm genomen en uit de put gehaald. Toen het menselijk wezen boven het vuur was werd zijn kledij ineens wit als sneeuw. Dan keek het menselijk wezen om en ik herkende hem. Hij was een familielid van mij. Hij lachte naar mij. Ze gingen hogerop naar een plaats waar meer engelen waren. De engelen zongen : GLORIA IN EXCELSIS DEO. Ik werd vervuld met een grote innerlijke vreugde. De engel Rafael sprak : “De heilige naam die werd toegevoegd aan zijn roepnaam heeft ertoe bijgedragen dat hij naar zijn Heer en Meester ging. Nu zal hij zijn Heer en Meester, die de Barmhartige is, dienen in eeuwigheid.”

  Daarna gingen we terug naar de slaapkamer en Rafael zei :  “Bid met mij het volgende gebed.” Hij knielde, en boog diep voor het missiekruis en maakte een kruisteken. “In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, Ik aanbid Uw vijf Heilige Wonden en Ik stel mijn leven ten dienste van U. Ik wil deze vijf Onze Vaders bidden en erover mediteren. Geef me, daarom de kracht om deze belofte te vervullen zodat Uw Lijden voor de vergeving van onze zonden verminderd wordt.”

  Verder zei St Rafael ook nog: “Betreffende de man die vragen had over zijn leven en die vroeg hoe hij mijn Meester kan dienen : “Deze man moet openlijk al zijn tekortkomen toegeven aan al diegenen die hij heeft tekort gedaan, ook aan zijn echtgenote. Hij moet eerlijk al zijn aardse goederen verdelen, die hij heeft vergaard, onder zijn medeburgers die niets hebben. Nadat hij dat alles gedaan heeft moet hij zijn geestelijk leven hernieuwen, en de mensen steunen die mijn Meester trouw willen blijven, met al zijn innerlijke kracht. Dan zal er vrede heersen in zijn hart en in zijn gezin. Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen zullen naar hem opkijken met trots, omdat hij teruggekeerd is naar het huis van zijn Vader, om enkel en alleen Hem te dienen. Hij zal op bedevaart gaan om zijn straf te milderen. Gods engelen waken over hem.”

  Zeg ook : “aan de dame die dicht bij je gemeenschap staat en die verdere verduidelijking wil: met “negen maal” wordt bedoeld negen rozenkransen ter ere van de moeder van mijn Meester, de Gezegende Maagd Maria te bidden. Om je te wijzen op de ernst van je toestand : je trots zou moeten veranderen in bescheidenheid en nederigheid, je liegen in eerlijkheid, je kwaadsprekerij in toewijding en liefde voor je buren. Gebruik al je kracht voor de gemeenschap waarvoor je bent gekozen. Dan zal er vrede heersen in je hart en dat van je gezin. Bid, werk en vertrouw je leven toe aan het Allerheiligste Hart van mijn Meester en aan het Onbevlekte Hart van de Heilige Maagd Maria. En wanneer je soms iets geeft ten voordele van je naaste, laat je rechterhand dan niet weten wat je linkerhand geeft, zodat een stroom van genaden zal neerkomen op jou en de gezondheid van je ziel ten goede komt.”

  “Betreffende de dame die vragen had over haar spiritualiteit : zeg haar om een voorbeeld te zijn voor haar naaste in nederigheid, eerlijkheid en liefde en door werken van barmhartigheid te verrichten. Stel je niet boven je naaste en leef je geloof met volle expressie. Mediteer op de vijf Heilige Wonden van Mijn Meester in je gebed. Doe een beroep op de Heilige Engel (= H. Michael), die boven mij staat, omdat hij de kop van de slang zal verpletteren en alle demonische krachten verwijderen, zodat bij de volgende feestdag van de Heilige Maagd Maria, je hart zal worden gevuld met vreugde.

  Dan nog een waarschuwing: niet alle boodschappen komen van de Hemel. De engel van vernietiging vindt niets leuker dan verwarring verspreiden onder Gods mensen, zodat zelfs de rechtvaardigen in verwarring raken.

  De zegen van mijn Meester rust op jou en al het goede dat je nog zal doen.”

  Dan kondigde St. Rafael aan wat de opdracht was voor de houder van de Stoel van St. Petrus, die reeds in de boodschap van 15 augustus 1985 werd genoemd.

  St. Rafael vroeg ook aan allen om de Kerk van Jezus Christus, die Meester is, trouw te blijven en veel te bidden voor de houder van de Stoel van St. Petrus. Hij (= Johannes Paulus II) zal veel te lijden hebben om zijn missie te vervullen. We moeten ook weten dat we op de rand van de vallei van tranen staan. Veel vertrouwen, geloof en gebed zal van ons gevraagd worden. We moeten onze aandacht vast op Jezus Christus richten en niet in discussies treden, en uitkijken naar voorstellingen (= tekenen) van buitenaf. Iedere persoon zal een waarschuwing krijgen betreffende zijn innerlijke relatie met God. Bid veel in gezinsverband.

  Daarna werd ik opnieuw gevraagd om met de engel Rafael mee te komen. Het volgende moment waren we in de tuin, die achter het huis lag. Hij wees naar een plaats beneden een berkeboom en zei : “Hier zul je het kruis van mijn Meester plaatsen. Hij stierf op het kruis voor alle mensen.” Er kwamen wat vragen in me op. “ Een kruis? Moet dat onmiddellijk gebeuren?” “Nee” zei de engel. “De tijd zal aanbreken dat je dit kruis nodig zal hebben en je zult de tijd weten door een innerlijke ingeving. Je moet je daarover geen zorgen maken, alles komt in orde. Allen die deze plaats bezoeken en oprecht de vijf Heilige Wonden van mijn Meester aanbidden zullen, wanneer ze fysiek of geestelijk ziek zijn, genezing vinden in de Naam van Jezus Christus of innerlijke sterkte ontvangen om hun last te dragen. Er is ook een aflaat van 100 dagen aan verbonden. De afmeting van het kruis moet voor de dwarsbalk 1,5 m bedragen, en dit zal de hoogte bepalen. Onder het kruis moet 2 beelden komen : een beeld van de apostel Johannes en een van de Heilige Maagd, om duidelijk te maken aan de mensen hoeveel zijn moeder geleden heeft.” In verband daarmee zei St Rafael nog : “Vrouw, ziehier je zoon, en, zoon, ziehier je Moeder. (= de H. Maagd Maria kreeg door Jezus als opdracht de Moeder van ons allen te worden.) Deze plaats moet beschermd worden tegen de weersgesteldheden.”

  We keerden terug naar de slaapkamer. Daar zei hij : “Schrijf alles neer en vraag raad aan de priester die je begeleid, hoe je dit leesbaar maakt aan de mensen. De boodschappen voor de houder van de Stoel van St. Petrus zijn enkel voor jou en de priester die je begeleid.” St. Rafael vroeg uitdrukkelijk om veel te bidden omdat het tijdperk ten einde loopt. De priester die dicht bij je gemeenschap staat heeft een innerlijk stem gehoord, waarin aan hem duidelijk gemaakt werd dat het beeld dat op een goed plaats staat in jullie gemeenschap gezegend zal worden omdat het eerst op de marktplaats stond.” St. Rafael zei verder nog: “Dat al degenen van het vrouwelijk geslacht zich als vrouw moesten kleden en zich ook zo gedragen. De bedevaart is goed, maar je mag de mensen er niet toe dwingen. Zelfs al zijn het er weinig, het doel is bereikt. De zegen rust op dit huis en deze huishouding. Volgende zondag, 29 september, zal een vreugdevol feest zijn voor de engelen in de Hemel (= feest van de Heilige Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael). De tijd waarop je mij terug kunt verwachten zal na de tijd zijn dat de rechtvaardigen geteld zullen zijn.”

  Ik bleef alleen achter, zittend op de rand van mijn bed. Voor ongeveer 15 minuten bleef ik zitten denken, om er zeker van te zijn dat ik niets zou vergeten. Omstreeks 5:30 ging ik slapen.

  De ziener bezoekt Medjugorje.

  In april 1986 was ik, Wim Holtschlag, in Medjugorje, wat vroeger Joegoeslavie was.

  Op 9 april woonde ik de Mis bij die werd gecelebreerd door Vader Iviza. Van de consecratie tot de verdeling van de communie zag ik de engel Rafael aan de rechtse zijde van de priester aan het altaar staan.

  Rafael vroeg mij om de volgende boodschap te geven aan de kinderen-zieners (van Medjugorje): “Deze plaats is goed en wat er hier gebeurt is ook goed.”

  Toewijding van het genadekruis en de kapel.

  Het was een belangrijke dag, 15 augustus 1986, de feestdag van de Tenhemelopneming van Maria. Om 15 u werd de feestelijke kapel ingewijd.

  Alle vrienden en kennissen van de familie van de ziener waren uitgenodigd. Er waren een 200-tal mensen en een aantal priesters uit Nederland en Duitsland aanwezig. Het sermoen dat werd gegeven staat hieronder. Na de zegening van het kruis, in de tuin van de ziener, gingen allen naar een abdij om deel te nemen aan de H. Eucharistie. Nadien werd een kopje koffie gedronken om de festiviteiten te besluiten.

  Sermoen gedurende de zegening van het kruis door Vader Spauwen S.J. op 15 augustus 1986.

  We zijn hier samen bij de zegening van dit kruis.

  Dit gebeurde niet op een natuurlijke manier, maar in een bovennatuurlijke weg. Het gebeurde op verzoek van een engel, en we weten niet waarom. De Hemel heeft zo zijn geheimen, maar ze moeten vroeg of laat geopenbaard worden.

  Waarom dit is gebeurd, moeten we afwachten, In elk geval was er een verzoek om een kruis op te richten. Daarvan straks meer.

  We kunnen ook zeggen dat he teen speciaal kruis is, omdat het veel mooier is geworden dan ik ooit kon denken. Misschien vinden jullie dat ook. Het is mooi overdekt. Laat ons hopen dat dit kruis, dat nu officieel is gezegend, ook een echt kruis voor ons is, omdat Christus het heeft opgericht om Zijn verlossende genade in de wereld te laten stromen. Laat ons hopen dat stromen van zijn verlossende genade zullen neerkomen en over ons allen stromen.

  Onder alle afbeeldingen van de heiligen, neemt het Heilig Kruis de belangrijkste plaats in, omdat dit het symbol is van onze verlossing, van onze redding, van onze heiliging. Voor Christenen is er geen betere representatie van het lijden van Christus. Zijn dood op het kruis werd de overwinning over de dood en tegelijkertijd de overwinning op het resultaat van zonde, die de oorzaak is van lijden en dood.

  Het Heilig Kruis is ook, zoals de Heilige Vader en de kerk ons leren, een teken van de tweede komst van onze Heer Jezus Christus, die, na hij stierf op het kruis is verrezen uit de doden en die ons zal doen verrijzen en die zal terugkeren in heerlijkheid. Het beeld van het kruis wordt niet alleen vereerd op Goede Vrijdag, maar wordt aan de gelovigen ook gedurende het hele jaar voorgehouden. We zouden kunnen zeggen, gedurende heel het leven.

  Door ons doopsel werden we getekend door het kruisteken en als we sterven, en uit dit leven vertrekken om naar het volgende leven te gaan, worden we opnieuw getekend door het Kruisteken. Opnieuw het kruis, die de trofee is van onze Heer Jezus Christus.

  Het kruis wordt ook geplaatst in de huizen van al diegenen die tot Christus behoren, en niet alleen in de huizen, maar dikwijls in al de kamers van een Christelijk huis. Wat een goed gebruik is. Christenen plaatsen dit kruis met aandacht voor omstandigheden in tijd en plaats. Laat ons het kruis in onze eigen huizen plaatsen, maar ook in openbare gelegenheden. Waar het mogelijk is, maak het zichtbaar voor alle mensen zodat het kan vereerd worden zoals dit kruis.

  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  De genade van onze Heer Jezus Christus, die op het kruis hing voor ons, is met u allen.

  Het Kruis is het teken van ons Christelijk leven. Jullie kwamen met vele wagens en al die wagens dragen een kenteken, landen hebben ook een teken en dat is gewoonlijk hun vlag. Vroeger had men bepaalde idealen en standaards, wel het kruis in onze standaard. Eerst werd het beschouwd als een teken van schaamte. Het was een schandpaal, maar door onze Heer Jezus Christus werd het een teken van overwinning.

  Het kruis was een weergaloos teken van lijden: maar door Jezus Christus werd het ook een weergaloos teken van overwinning. Net als de doornenkroon een koningskroon werd voor de overwinnaar : onze Heer Jezus Christus.

  Het kruis heeft een kruis-punt tussen de horizontale en verticale as. Het is het punt waar hemel en hel worden afgescheiden, en het moet alle mensen omvatten. Het kruis is voor hen die Christus de gekruisigde, vereren, erkennen en Hem aanroepen, een teken van overwinning. Zij zullen verrijzen met Christus naar de hemel, naar de Vader die in de hemel is. Maar het kruis is ook een teken van overwinning voor de engelen. Toen God aan hem openbaarde dat de tweede persoon in de Heilige Drie-eenheid de menselijke natuur zou aannemen, waren er veel engelen die weigerden om God te aanbidden, die zichzelf vernederd had door zichzelf de verenigen met de mensheid. De andere engelen zeiden: “Alles wat U doet is goed en we erkennen alles wat U deed en zal doen in de toekomst.”

  Christus, de Zoon van God, stierf op het kruis. Dat is waarom het rechte stuk hout naar boven wijst en aan iedereen die Christus erkent, met Hem wordt meegenomen naar boven. Maar de diepte van het kruis gaat in de harde grond. Iedereen die Christus niet erkent, gaat niet naar de hemel, maar is verloren, omwille van het kruis.

  Broeders en zusters in Christus, door dit alles werd het kruis een groot mysterie voor ons. Het is precies de engelen die een enorm respect voor Christus hebben omdat hij stierf op het kruis voor ons, mensen. Daardoor hebben de engelen geleerd wat barmhartigheid is. Wat meer is, het kruis is iets anders voor ons. Iedere persoon draagt een soort kruis, een kleiner of een groter. Maar degene die het kruis aanvaardt samen met Christus zal ook ontvangen en deel hebben aan de glorie van Christus. Het is het sterkste wapen tegen het kwaad, tegen de duivel en zijn demonen.

  Het kruis is een sterke magneet voor alle goede mensen, die zichzelf toewijden aan Christus. We zullen nu dit kruis wijden en smeken voor de genade van Christus voor ons allen.

  Broeders en zusters, we brengen lof en eer aan de eeuwige verordening van God, en we gaan nu plechtig dit kruis zegenen. Als we opkijken naar het kruis zullen we eraan denken dat aan het kruis het teken van liefde was voltooid. De liefde waarmee Christus zijn Kerk liefhad. Door het groeten van het kruis zullen we eraan herinnerd worden dat Christus de verschillende volkeren door het kruis verenigd door alle verschillen die tussen hen instaan weg te nemen.

  Door de verering van het kruis zullen we herinneren dat we volgelingen van Jezus zijn en dat we dit openlijk durven laten zien. Laat ons daarom onzelfzuchtig Hem volgen door elke dag ons kleine kruis op te nemen en het te aanvaarden.

  Laat ons ernaar streven doordacht deel te nemen aan deze ceremonie, zodat het geheim van het kruis duidelijk wordt voor ons en dat we letterlijk zijn kracht ervaren.

   Laat ons bidden:

  God, uw Zoon heeft het menselijke ras met u verzoend, toen hij op het houten kruis hing. Hij verliet deze wereld en keerde terug naar u. We bidden u, zie neer op uw dienaren die dit teken van verlossing hebben opgericht. Geef dat zij, door de kracht ervan, gesterkt mogen worden om dagelijks hun kruis op te nemen, de weg van het evangelie gaan en daardoor hun hemelse bestemming bereiken.

  En broeders en zusters laat ons luisteren naar de woorden van St Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. (Fil 2:6-11)|

  Hij die bestond in de gestalte van God
  heeft er zich niet aan willen vastklampen
  gelijk aan God te zijn.
  Hij heeft zichzelf ontledigd
  en de gestalte van een slaaf aangenomen.
  Hij is aan de mensen gelijk geworden.
  En als mens verschenen
  heeft Hij zich vernederd;
  Hij werd gehoorzaam tot de dood,
  de dood aan een kruis.
  Daarom ook heeft God Hem hoog verheven
  en Hem de naam verleend
  die boven alle namen staat,
  opdat in de naam van Jezus
  iedere knie zich zou buigen,
  in de hemel, op aarde en onder de aarde,
  en iedere tong zou belijden
  tot eer van God, de Vader:
  de Heer, dat is Jezus Christus.

  We bidden met vertrouwen tot onze redder Jezus Christus, die ons bevrijd heeft door het kruis, en zeggen : “Heer red ons door uw kruis.”

  Christus, u hebt uzelf van uw macht ontdaan en een menselijke gedaante aangenomen, de gedaante van een slaaf. Geef dat alle leden van uw kerk nederig u volgen. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.” U hebt uzelf vernederd door gehoorzaam te zijn tot de dood toe, de dood op een kruis. Verleen aan uw dienaren de deugd van gehoorzaamheid en geduld : “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, U werd door God hoog verheven en U kreeg de Naam boven alle andere namen. Zorg dat uw gelovigen u en uw naam altijd herkennen en erkennen en dat ze blijven volhouden om in uw dienst te werken. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, in uw naam zal iedere knie buigen in de Hemel, op aarde en onder de aarde. Trek allen tot uw hart zodat ze u vereren en gelovig u aanbidden. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Christus, terwijl wij U belijden als Heer tot eer van God de Vader : Neem onze broeders en zusters die zijn gestorven op in uw koninkrijk van eeuwige glorie. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Heer, onder het kruis gaf u uw moeder Maria aan ons, als Moeder. Laat ons altijd dankbaar zijn voor deze onovertroffen schat van genade. Laat ons bidden: “Heer, red ons door uw kruis.”

  Verenigd met het gebed die St. Rafael heeft gebeden hier in Haaksbergen, bidden we:

  “Heer Jezus Christus, ik aanbid uw vijf Heilige Wonden en ik stel mijn leven ten dienste van u. Ik wil bidden en mediteren op deze vijf Onzevaders. Verleen mij, daarom de kracht om deze belofte te vervullen zodat het uw lijden vermindert dat u gedragen hebt voor onze zonden weg te wissen.”.

  5x Onze Vader en 5x Glorie zij de Vader…

  Tenslotte werd gebeden:

  God, om de mensheid te bevrijden was het Uw wil dat Uw eniggeboren Zoon de marteling van het kruis zou ondergaan. We bidden tot U, laat ons, die hier op aarde dit mysterie en verlossing hebben geleerd, eens de voordelen ervan ervaren in de Hemel. Door Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft, verenigd met de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen.  

  Moge de almachtige God jullie zegenen, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

  18-01-2012, 00:00 Geschreven door Claudia  


  17-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschappen van Anguera : Pedro Regis

  Boodschap 3595 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 14/01/2012

  Lieve kinderen, treed naar voor met moed en vreugde. God staat aan jullie kant. Open jullie harten en neem Gods wil aan voor jullie leven. Keer jullie af van alle kwaad en dien beslist de Heer. In Hem ligt jullie hoop en redding. Vertrouw op Hem, die van jullie houdt en die jullie bij naam kent. Ik ben jullie Moeder en Ik lijd onder hetgeen jullie te wachten staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Matabeleland-Noord en zal zich herhalen in Salta. Kniel in gebed. Nu is de tijd van grote ontberingen voor mijn arme kinderen. Degenen in Matabeleland-Zuid zullen momenten meemaken van grote ellende. Luister. God is gehaast. Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3594 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 12/01/2012

  Lieve kinderen, zeg JA op de oproep van de Heer en wees trouw aan het Evangelie van Mijn Jezus. Wees verdedigers van jullie geloof, want de Heer heeft jullie getuigenis nodig. Wees niet ontmoedigd. Nu is de tijd van de grote geestelijke verwarring. Aanvaard de waarheid en laat de valse ideologieën jullie niet wegvoeren van de waarheid. Blijf bij de Kerk. Ik ben jullie Moeder van smarten en Ik weet wat er te gebeuren staat. Een pijnlijke gebeurtenis zal zich voordoen in Bandung en zal zich herhalen in Chili. Kniel in gebed. Ik zeg het nog eens, bid veel vóór het kruis van Jezus, smeek Hem om genade. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3593 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 10/01/2012

  Lieve kinderen, Ik hou van jullie zoals jullie zijn en Ik wil jullie reeds hier op aarde gelukkig zien, en later met Mij in de Hemel. Laat jullie missie niet in de steek. Ik heb jullie oprecht en moedig JA-woord nodig. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij verwacht veel van jullie. Kniel in gebed. De mensheid heeft zich afgekeerd van de Schepper en Mijn arme kinderen zijn als blinden die ander blinden leiden. Bekeer jullie en dien de Heer. Jullie staan in de wereld, maar jullie zijn niet van de wereld. Jullie zullen vele jaren van harde beproevingen doormaken. Diegenen in Fongafale roepen om hulp en Mijn arme kinderen zullen een zwaar kruis te dragen hebben. Bid, bid, bid. Neem het Evangelie van Mijn Zoon Jezus aan. Luister naar Mijn oproepen, want Ik wil jullie leiden naar Hem. Hij die jullie Weg, Waarheid en Leven is. Wees niet ontmoedigd. Ik zal heel dicht bij jullie zijn. Wat er ook gebeurt laat de geloofsvlam in jullie niet uitdoven. Heb moed. Niets is verloren. Vertrouw op Jezus en jullie zullen zegevieren. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  Boodschap 3592 van OLVrouw, Koningin van Vrede op 7/01/2012

  Lieve kinderen, neem het ter harte. Ik sta altijd aan jullie kant. Doe je best in de missie dat de Heer jullie heeft toevertrouwd, dan zul je zegevieren. Ik ken jullie noden en Ik zal tot Mijn Jezus voor jullie ten beste spreken. Open de deuren voor Christus en laat hem in jullie wonen. Jullie zijn gegrondvest in de Heer en Hij houdt van jullie. Bid veel vóór het kruis. De mensheid is aangetast door zonde en Mijn arme kinderen zijn als blinden die andere blinden leiden. Doe de wil van de Heer. De grote zonde van de mensheid is het schepsel meer te waarderen dan de Schepper. Bekeer jullie en dien de Heer. Pangai zal huilen en het lijden zal groot zijn voor mijn arme kinderen. Het lijden zal tot Acre (Israël) komen door het water. Ik lijd onder hetgeen dat jullie te wachten staat. Kniel in gebed. Dit is de boodschap die Ik vandaag aan jullie overmaak in de naam van de Heilige Drieëenheid. Dank je om Me opnieuw toe te laten hier met jullie verenigd te zijn. Ik zegen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij met jullie. Amen

  17-01-2012, 23:24 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoveel tijd spenderen met lege bezigheden 14/1/2012
  Zoveel tijd spenderen met lege bezigheden terwijl de Heer der heerlijkheden alleen zit in de tabernakels- het is belachelijk!  14/1/2012

  Profeet : Pelianito

  Habakuk 2:13-14 Is dit niet de wil van de heer van de machten, dat de volken zich moe maken voor wat zal vergaan in het vuur, en dat de volksstammen zich aftobben voor wat op niets zal uitlopen?
  Want de aarde zal worden vervuld met kennis van de glorie van de heer zoals de zee boordevol water staat.

  “Lief kind, de mensheid houdt zich toch bezig met zaken die geen betekenis hebben! Wat houden ze zich toch bezig met dingen op te bouwen die niet kunnen blijven duren! Zoveel tijd spenderen met lege bezigheden, terwijl de Heer der heerlijkheden alleen zit in de tabernakels- het is belachelijk! Ik wacht op zielen die komen, en er komt niemand. Weten ze niet dat Ik oneindig verder gekomen ben, dan dat aan hen gevraagd wordt te komen? Ik heb mijzelf opgesloten in een bescheiden stukje brood voor hun bestwil- Ik doe het niet om MIJNENTWIL! Ik ben alleen achtergelaten. Is er niemand die dankbaarheid betoont? Niemand om Mij eer te bewijzen? Niemand die zelfs maar smeekbedes tot Mij richt? Kinderen, weet dat wanneer jullie komen, Ik jullie vul met al de onopgevraagde giften van diegenen die Me verwaarlozen. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en aan degene die niets heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft (Markus 4:25). Kom, Kinderen!”

  Lieve Jezus, Ik ben U dankbaar voor Uw nederige aanwezigheid in al de tabernakels van de wereld. Ik prijs Uw heilige naam om ons dit onbeschrijflijke geschenk te geven. Om U volledig toegankelijk te maken voor ons, die slechts schepselen zijn. In de Goddelijke Wil zal ik mij neerwerpen voor al de tabernakels van de wereld, in de naam van iedereen, van Adam tot de laatste mens, in eerherstel voor al de vele uren dat U alleen bent. Heer Jezus, heb medelijden met ons want we hebben gezondigd. Amen.

  17-01-2012, 22:40 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie vatten de kracht niet die Ik geef aan trouwe, gelovige zielen 6/1/2012
  Kleinen, jullie vatten de kracht niet die Ik geef aan trouwe en gelovige zielen…

  Profeet : Pelianito

  Psalmen 2:10-12 : Nu dan, koningen, kom toch tot inzicht, jullie vorsten van de aarde, laat je vermanen;
  onderwerp je aan de heer in diep ontzag, kus zijn voeten met schrik en beven, of Hij ontsteekt in woede en het is afgelopen met jullie; ja, zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig allen die hun toevlucht nemen tot Hem.  

  “Kleine, luister goed naar Mij. Je kunt je niet inbeelden wat er komen gaat op aarde. Ik heb je nu al jaren aangespoord om te bidden en te vasten. De tijd van vervulling is nabij. Inderdaad, de barensweeën zijn begonnen en zullen sterker worden, vooraleer jullie de glorie van God geopenbaard zien. Zonde heeft zoveel dood voortgebracht! Zoveel! De hele Hemel weent om de aarde. Toch is de trouw van mijn trouwe gelovigen als een balsem en pleister op de wonden die Mij en de wereld zijn toegebracht door zonde. Kleinen, jullie vatten de kracht niet die Ik geef aan trouwe en gelovige zielen. Als jullie dat deden dan zou niets jullie ooit beangstigen en jullie zouden verleiding bestrijden met jullie laatste druppel bloed. Wees nu dicht bij Mij, mijn kinderen. Laat jullie aanwezigheid Mij bemoedigen, net als de Mijne  jullie bemoedigd. Samen zal onze omhelzing de liefdesvlam ontsteken in een wereld die duister en koud is geworden. Hou van Mij, mijn kinderen. Het is de weg naar vrede—in jullie hart en in de hele wereld.”

  Jezus, Ik hou van jou! Wees altijd dicht bij mij. Dat jouw liefde altijd weerspiegeld wordt in mij zodat de vlam van jouw liefde terug in de wereld moge branden. Amen.

  17-01-2012, 20:35 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laatste boodschapper om de Tweede Komst aan te kondigen 16/1/2012

  God de Vader : Mijn dochter, wanneer Ik profeten in de wereld stuur, zullen het meestal diegenen zijn die je het minst verwacht.

  Je zult hen nooit in de hoogste regionen van Mijn kerk vinden. Noch zullen het uiterlijk de meest heilige zielen zijn. IN VELE GEVALLEN ZULLEN ZIJ DEZE SPECIALE GAVE NIET WAARDIG ZIJN.

  Toch kies Ik onvolmaakte zielen die een ongewone maar eenvoudige levenswandel hebben, ZODAT IK ZE KAN KNEDEN IN DE SCHEPSELEN DIE IK WENS.

  Mijn profeten voor de eindtijd zijn niet anders. Ze zullen niet gemakkelijk aanvaard worden. Net zoals in het begin, toen Ik voor het eerst Mijn profeten stuurde om de mensheid voor te bereiden op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Messias, vonden zij het moeilijk om hun stem te laten horen.

  Er zal niet naar de stemmen van mijn echte eintijd-boodschappers geluisterd worden in het begin van hun missie. Toch zullen ze met de tijd (h)erkend worden, want het zal Mijn stem zijn dat gemakkelijk herkenbaar zal zijn.

  MIJN DOCHTER, JIJ BENT DE LAATSTE BOODSCHAPPER DIE GEZONDEN WORDT OM DE KOMST VAN MIJN GELIEFDE ZOON, JEZUS CHRISTUS AAN TE KONDIGEN VAN ZIJN LANGVERWACHTE TWEEDE KOMST.

  Het is beangstigend voor jou en soms heel moeilijk te verteren, maar het is de waarheid.

  Wanneer je goddelijke boodschappen zullen gegeven worden om de restanten van Mijn kerk (=RestKerk) op aarde voor te bereiden op de Tweede Komst, zal dit werk moeilijk zijn.

  Hoewel Ik tot nu toe vele uitverkoren zielen heb geselecteerd en Ik zal blijven communiceren met hen voor het welzijn van de hele mensheid, zal hun lot gemakkelijker zijn.

  Jouw lot zal moeilijk zijn, tot in het uiterste toe en je zult vervolgd worden omwille van je missie.

  Ik zegen je met iedere genade van Mijn Hemels Koninkrijk.

  Je zult verder gaan als het gekozen instrument om Mijn Allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.

  Dit werk zal te allen tijde beschermd worden.

  Ja, je zult bijna dagelijks aangevallen worden, maar denk daaraan. Als dit werk niet zo belangrijk was, denk je dat het dan aan de aandacht van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen zou ontsnappen?

  Mijn dochter, ze zijn de aarde binnengedrongen en kropen in het hart en ziel van vele van Mijn kinderen, die in vele gevallen niets vermoedden.

  Het heilige pad van jouw werk werd voorzegd in de schriften. Jij, die de laatste boodschapper bent die naar de aarde wordt gezonden om de mensheid te helpen redden uit de laatste greep van Satan.

  De wereld heeft gewacht op deze instructies door Mijn Heilige Beschikking.

  VELE VALSE PROFETEN ZULLEN PROBEREN OM MIJN HEILIG WOORD TE BELEMMEREN DOOR HET VERSPREIDEN VAN LEUGENS EN VERWARRING.

  Deze boodschappen zullen in vraag gesteld worden en onderzocht worden op fouten door Mijn kerk. Toch delen ze enkel de waarheid mee.

  Een groot deel van de waarheid, die door Mijn kerken door de eeuwen heen werd genegeerd, zal terug te voorschijn komen.

  Kinderen, er zullen meer openbaringen met betrekking tot de waarheid van je eeuwig leven, aan jullie meegedeeld worden.

  Mijn dochter, dit werk zal verontwaardiging veroorzaken. Je zult bespuwd worden, bespot, op neergekeken worden en verhinderd worden op elke denkbare manier.

  Aan diegenen die het lastig hebben met de waarheid die aan jouw, de laatste eindtijd profeet,  werd gegeven, luister nu naar Mijn smeekbede :

  Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest te ontvangen vooraleer je je oren kunt openen om Mijn stem te horen, voor de waarheid van Mijn heilig woord en voor de instructies die Ik aan jullie allen zal geven, zodat jullie een eeuwig leven kunnen hebben.

  Mijn woorden zullen eenvoudig gehouden worden, zodat iedere man, vrouw en kind Mijn heilig woord kunnen volgen. Maar dit moeten jullie weten. Terwijl er veel liefde en licht door Mijn woord zal schijnen, zal er ook een ook een goddelijke autoriteit van uitgaan, die jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.

  Zo zul je weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader die spreekt. Mijn liefde zal jullie ziel binnenvallen en jullie hart optillen in vereniging met het Mijne.

  Alle voorbereidingen zijn getroffen. Na de Grote Barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon zal tijd worden gereserveerd om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

  Ja, kinderen. Ik ben nu de redding aan het regelen voor Mijn kinderen die in de duisternis vertoeven. Mijn kinderen, Ik ben Mijn schepping aan het terugwinnen en Ik neem jullie mee naar jullie rechtmatige thuis, jullie erfenis. Het Nieuwe Paradijs.

  Kinderen, wees geduldig. Onthoud enkel : Ik hou van jullie. Vertrouw op Mij en in Mijn Heilig woord dat gegeven wordt aan jullie door Mijn eindtijd profeet : Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

  Jullie Eeuwige Vader

  De Allerhoogste God

  Schepper van alle dingen  17-01-2012, 20:09 Geschreven door Claudia  


  16-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit mirakel heeft plaatsgevonden 13/1/2012

  Mijn dierbare dochter, Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal eindelijk gerealiseerd en begrepen worden.

  Mijn stralen van Barmhartigheid, die zullen beginnen met de roze lucht, zullen de aarde overstromen om de mensheid te redden.

  Er zal niet één persoon uitgesloten zijn. Presidenten, koningen, koninginnen, prinsen, armen, beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten en gelovigen in God de Vader en Mij, zijn geliefde Zoon, zullen allen geraakt worden door mijn geschenk.

  De arrogante mensen zullen in nederigheid neervallen wanneer ze hun zware zonden zien, zoals ze voor Mijn ogen verschijnen.

  De boosdoeners zullen het licht van Mijn Goddelijk bestaan zien en zullen een keuze moeten maken. Ze zullen Mijn liefde en barmhartigheid aannemen of ze zullen Me een kaakslag geven. Hoe dan ook al Gods kinderen zullen Mijn stralen van barmhartigheid zien en ze zullen moeilijk dit mirakel kunnen negeren.

  Ik dring er bij allen op aan dat jullie bidden dat Mijn Barmhartigheid wordt verwelkomd en aangenomen, zoals een hongerige man die het levensbrood grijpt. Zonder dit brood zal hij sterven.

  Er zijn maar twee wegen. Kom met Mij, je Goddelijke Redder, mee of word geconfronteerd met het vuur van de Hel.

  Ik ben altijd barmhartig, maar er zal zo weinig tijd zijn voor jullie om berouw te tonen na de Waarschuwing.

  Vele wetenschappers en diegenen die in Satans leger zitten zullen gebruikt worden om in het openbaar ontkennen dat dit groot mirakel zal plaatsgevonden hebben. Bid voor hen zodat door dit bedrog de lauwe zielen niet in verleiding worden gebracht om Mij nog maar eens de rug toe te keren.

  Bereid jullie voor, kinderen. Onthoud dat deze interventie van de Hemel de enige manier is waarop Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.

  Als Ik Mijn barmhartigheid niet zou uitstrooien over de hele wereld, zouden heel weinig zielen Mijn Nieuw Paradijs op aarde kunnen binnengaan.

  Ik hou van jullie allen en Ik verwelkom jullie in de boezem van Mijn liefde en barmhartigheid.

  Wees niet bang, jullie zielen zullen overspoeld worden met Mijn Heilige Geest. Voor gelovigen : dit zal jullie liefde voor Mij nog sterker maken, en dan zullen jullie Mijn leger vervoegen om diegenen te bekeren die meer tijd nodig hebben om naar Mij terug te keren.

  Jullie Redder en Koning van Barmhartigheid

  Jezus Christus

  16-01-2012, 20:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herinnering om jullie huizen voor te bereiden op de Waarschuwing 11/1/2012

  Maria van de Goddelijke Barmhartigheid verlangt onze aandacht te trekken op TWEE verschillende boodschappen die haar gegeven werden en die betrekking hebben op het voorbereiden van onze huizen op De Waarschuwing.

  Nasleep van de waarschuwing  29/9/2011

  Mijn innig geliefde dochter, gezien de waarschuwing dichterbij komt, vraag Mijn geliefde volgelingen te bidden en dankbaar te zijn voor de grote genade die Mijn Eeuwige Vader heeft verleend aan de mensheid.

  Als gevolg van deze glorierijke daad uit pure liefde, kan een groter deel van de mensheid genieten van dit tijdperk van vrede op aarde. Wees dankbaar dat u leeft in deze tijden want miljoenen onder u zullen gered worden die anders nooit door de poorten van de hemel zouden gaan.

  De voorbereidingen zijn afgesloten. Voorzie uw huizen van gewijde kaarsen en een voorraad water en voedingsmiddelen voor minstens een paar weken. De nasleep zal zwaar zijn, maar u hoeft geen angst te hebben. In plaats daarvan wees opgelucht want dit lijden moet in dankzegging voor het eeuwige leven opgeofferd worden, lijden dat Ik nu aan Mijn dierbare zielen aanbied die dit geweldige, grote geschenk aanvaarden.

  Wees in vrede. Vertrouw op Mij want herinner u dat Ik uw Redder ben en Ik bied trouwe zielen bescherming aan op elk moment. Ik wandel met u. Ik begeleid u. Ik hou uw handen vast met tedere liefde. U bent van Mij en Ik zal u nooit laten weggaan van Mijn Heilig Hart. U, Mijn volgelingen, u bent omringd met de genaden die u nodig hebt om de waarschuwing te overleven.

  Uw geliefde Jezus, Redder en Verlosser van de hele mensheid

  Verheug u: als de hemel openbreekt, dan zult u weten dat Ik kom  2/10/2011

  Mijn innig geliefde dochter, de weerpatronen zijn nu aan het veranderen, het zoveelste teken dat de tijden aan het veranderen zijn. Andere veranderingen zal men ondervinden. De zon begint te pulseren en te draaien om de wereld voor te bereiden op de waarschuwing.

  Mijn kruis zal eerst verschijnen.  Men zal geschokt zijn, maar dit wordt gegeven als een teken, zodat u uw zielen kunt voorbereiden en vragen om vergeving voor de begane zonden. Door dit te doen zult u niet lijden tijdens de waarschuwing.

  Bid, bid, bid overal Mijn volgelingen.  Verheug u als de hemel openbreekt want jullie zullen dan weten dat Ik werkelijk kom in de wereld. Eindelijk zal de mensheid niet meer in staat zijn om Mij te ontkennen. Mijn Liefde zal uitstralen in alle uithoeken van de wereld wanneer Ik overal in alle zielen tracht binnen te treden.

  Zo onverwacht zal dit evenement zijn dat de wereld zwaar geschokt stilstaat. Wanneer men zich langzaam weer hersteld heeft, zullen velen nog steeds onzeker zijn over het gebeurde. Wanneer Ik kom, zo zal ook de satan en de helse demonen proberen om de zielen van Mijn kinderen te verslinden. Daarom moet Ik u allen met aandrang vragen om uw huis te besprenkelen met wijwater en gezegende kaarsen in huis te halen. U moet uzelf beschermen.

  Ik vraag u dit als voorbereiding voor de komende gebeurtenissen. Bid voor al diegenen die in hun hart de waarheid  van Mijn leer niet accepteren. Bid vooral voor degenen die enorme inspanningen doen om Mij te ontkennen, hoewel ze zich bewust zijn van Mijn kruisiging om hen te redden.

  Herinner u dat Ik stierf om ieder van u te redden. Vergeet niet dat Ik deze keer opnieuw kom om u ieder van u te redden. Ik sluit niemand uit.

  Nu hebt u de gelegenheid, kinderen, u een plaats te verzekeren in het tijdperk van vrede op aarde. Waarom zou u er niet deel van willen uitmaken? Waarom zou iemand willens en wetens kiezen voor de diepten van de hel en inruilen voor dit grote geschenk?

  Verheug u. Bid. Dank God de Vader voor deze grote waarschuwing. Omarm dit geschenk met liefde en vreugde in uw hart.

  Uw Redder, Jezus Christus

   

  16-01-2012, 18:50 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afrikaanse krijgsheer verkondigt nu het evangelie

  Afrikaanse krijgsheer die 20.000 mensen vermoordde verkondigt nu het evangelie

  Massamoordenaar Joshu Blayhi (foto) had naar eigen zeggen regelmatig gesprekken met Satan, totdat Jezus Christus in zijn leven ingreep.

  Eén van de meest gevreesde krijgsheren in de geschiedenis van het Afrikaanse Liberia, Joshua Milton Blahyi, die heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de dood van bijna 20.000 mensen, verkondigt nu het evangelie. In de documentaire 'De verlossing van generaal Butt Naked' -de bijnaam die Blahyi verwierf omdat hij altijd naakt, met alleen zijn schoenen aan, ten strijde trok- schetsen documentairemakers Eric Strauss en Daniele Anastasion, die vijf jaar lang met hem optrokken, een nauwgezet beeld van het bekeringsproces van een moorddadige satansvereerder naar een christelijke evangelist.

  Strauss raakte geïnteresseerd toen hij het verhaal van Blayhi las in het boek De gevaarlijkste plekken ter wereld. 'Ik vroeg me af of zo'n persoon écht kon bestaan; een krijgsheer die duizenden mensen heeft vermoord en nu in de straten waarheid en verzoening predikt. Is zo'n extreme verandering eigenlijk wel mogelijk?'

  In de documentaire zegt Blayhi dat 'alleen het christendom dit land kan helpen, omdat het christelijke geloof het enige is dat leert dat je je vijanden moet liefhebben, dat je degene die jou gekwetst heeft moet accepteren en vergeven.'  

  Ontmoetingen met Satan

  De bekering van Blayhi is extra bijzonder vanwege het feit dat hij al op zijn 11de werd ingewijd tot stampriester en deelnam aan zijn eerste mensenoffer, een ritueel dat hij tot zijn 25e maandelijks praktiseerde. Later werd hij benoemd tot hogepriester van de Krahn stam en vervolgens tot spiritueel adviseur van de toenmalige Liberiaanse president Samuel K. Doe. Volgens Blayhi zou hij in die functie 'regelmatig Satan hebben ontmoet en met hem hebben gesproken.'

  Zijn bizarre bijnaam -generaal Butt Naked- verwierf hij omdat hij naakt, met alleen zijn schoenen aan en een geweer in zijn hand, ten strijde trok. Blayhi geloofde namelijk dat zijn naaktheid hem onkwetsbaar maakte voor vijandelijke kogels. Ook beweert hij dat hij kinderen heeft vermoord en hun bloed aan zijn god heeft geofferd, en zelfs enkele kinderen hun hart uit hun borst heeft gerukt om deze alvorens het gevecht aan te gaan op te eten. Het is dus niet zo vreemd dat sommige mensen in Liberia ondanks zijn bekering nog steeds bang voor hem zijn.  
  Paulus-achtige bekering
  In 1996 had Blayhi tijdens één van de gruwelijkste gevechten in de 14 jaar lange burgeroorlog in Liberia een dramatische ontmoeting met Jezus Christus. Net als de apostel Paulus zou Blayhi een verblindend licht uit de hemel hebben gezien en een stem hebben gehoord die zei dat hij, tenzij hij zich bekeerde van zijn zonden, zou sterven. Blayhi vroeg vergeving voor zijn zonden, legde onmiddellijk zijn wapens aan de kant en verliet zijn soldaten, om in een vluchtelingenkamp in Ghana aan zijn bekeringsproces te beginnen.

  Nu predikt hij hoop en vrede in dezelfde plaatsen waar hij ooit talloze mensen vermoordde. 'Het moeilijkste is als ik mensen ontmoet die ik in het verleden pijn heb gedaan,' aldus Blayhi. 'Er zijn duizenden mensen die kunnen zeggen wat ik hen en hun familie heb aangedaan. Ik ben 100% schuldig voor alles wat ik in het verleden heb gedaan. Het spijt me, het spijt me.' Hoewel sommigen nog twijfelen aan zijn oprechtheid, gaat de voormalige krijgsheer onverminderd door met het verkondigen van het evangelie aan iedereen die hij tegenkomt.


  In 1999 richtte Blayhi End Time Train Evangelistic Ministries in Ghana op, waar hij nog altijd president van is. Het doel van zijn organisatie is het brengen van het evangelie van Jezus Christus in afgelegen Afrikaanse landen zoals Togo, Benin, Nigeria, Guinea, Liberia en inmiddels ook in het Zuid Amerikaanse Chili.

  Gratie na bekennen misdaden
  Na zes jaar verbanning keerde hij in 2004 naar Liberia terug om te helpen met het ontwapeningsproces. Drie jaar later stemde hij ermee in om zijn misdaden te bekennen voor de Liberiaanse Waarheids- en Verzoenings Commissie, iets waar maar heel weinig krijgsheren toe bereid waren, mede omdat niet duidelijk was wat de gevolgen van een bekentenis zouden zijn. De commissie verleende hem echter gratie.

  Het gevolg was dat Blayhi door diverse krijgsheren met de dood werd bedreigd, waardoor hij opnieuw naar Ghana moest vluchten. Inmiddels is hij weer teruggekeerd naar zijn geboorteland, waar hij de verscheurde bevolking vertelt over Gods oneindige genade voor zondaren zoals hij.  


  Op de bovenstaande foto is Blayhi vergiffenis aan het vragen aan een vrouw wiens broer hij heeft vermoord.

  De documentaire, die door het prestigieuze The Economist magazine één van de slechts 19 films was die uit duizenden inzendingen werd geselecteerd, wordt op 22 januari uitgezonden op het Documentary Channel.  
  Uit : Xandernieuws

  16-01-2012, 18:34 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toevluchtsoorden nodig gedurende de Verdrukking 26/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, net zoals de mensen van deze wereld Mijn boodschap niet wilden horen en Mij vervolgden, zo zullen OOK Mijn trouwe gelovigen vervolgd worden.
  St. Stefanus werd gestenigd, en velen werden gemarteld om hun geloof.

  Jullie zien tegenwoordig enige afkeuring, maar jullie worden niet bedreigd met martelaarschap op dit moment.

  ALS HET KWAAD ERGER WORDT EN DE MENSEN STOPPEN MET NAAR DE KERK TE GAAN, DAN ZULLEN JULLIE DE VERVOLGING OOK ZIEN VERERGEREN.

  Ik heb aan sommigen onder jullie gevraagd OM TOEVLUCHTSOORDEN OP TE RICHTEN VOOR BESCHERMING, dat zal nodig zijn gedurende de Verdrukking.

  Eens jullie merken dat 1. de krijgswet wordt afgekondigd, 2. verplichte chips in het lichaam geïnjecteerd worden, of 3. verplichte griep vaccins geïnjecteerd worden, dan ZAL HET TIJD ZIJN OM JULLIE HUIZEN TE VERLATEN EN NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN TE KOMEN.

  Mijn engelen zullen jullie beschermen, en aan al jullie noden zal voldaan worden.
  Prijs en dank Mij voor alles dat Ik doe voor Mijn trouwe gelovigen.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben verschillende grote tsunamis gezien, die vele mensen hebben gedood als gevolg van een aardbeving onder water.

  In dit visioen zien jullie NOG EEN TSUNAMI, die het gevolg zal zijn van een GROTE AARDBEVING AAN DE WESTKUST VAN NOORD AMERIKA.

  Als de vloedgolf aankwam, overspoelde die de kust en veroorzaakte veel vernieling.

  Deze grote aardbeving zou veroorzaakt kunnen worden door de HAARP machine die wordt gebruikt door de ene wereld mensen om de BEVOLKING TE VERMINDEREN door verwoestende rampen.

  Het is moeilijk om voorbereid te zijn voor een dergelijke ramp omdat deze vloedgolven zich zo vlug voortbewegen.
  Je kunt enkel VLUG EVACUEREN NAAR HOGER GELEGEN GEBIEDEN, maar het verkeer kan een snelle vlucht vertragen.

  HET IS BETER NIET NABIJ DE OCEAAN TE WONEN waar zich AARDBEVINGEN kunnen voordoen.

  Bid voor al de mensen die hun leven zouden kunnen verliezen in een dergelijke ramp, en bid vooral voor die zielen die in doodzonde leven en die misschien niet klaar zijn om Mij te ontmoeten op hun oordeel.”

  Profeet: John Leary

  16-01-2012, 13:16 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stop om mij op de rooster te leggen

  Er zijn mensen die mij e-mailen om mij op de rooster te leggen over de echtheid van de berichten. Ik sta volledig achter deze boodschappen, ik heb ze gelezen en vertaald en ze zijn goed bevonden. Dat wil zeggen : niet in tegenspraak met wat Jezus zegt. Wie een handtekening van God onder de berichten wil zien, om de echtheid te bevestigen : wel, dat is natuurlijk niet mogelijk. Bid en dan zul je wel merken dat de berichten echt zijn. Bovendien kun je niet verwachten dat Jezus op dezelfde manier boodschappen doorgeeft als 2000 jaar geleden. Al van vooruitgang gehoord ? Als Jezus dezelfde taal als toen zou gebruiken dan zou niemand luisteren. Bovendien is Jezus niet alleen voor Christenen gekomen, maar voor de hele aardbol. Het spreekt dus vanzelf dat Hij zich universeel moet opstellen, en niet meer voor Israel alleen. Het Lichaam van Christus is dus ook universeel. Daarom heb ik de berichten van Susan O’Marra vertaald, juist omdat ze universeel zijn. De Kerk zal zich ook moeten rekken om universeel te zijn.

  Bovendien moet je opletten met kerkelijke goedkeuring. Het is niet omdat boodschappen niet kerkelijk goedgekeurd zijn dat ze vals zijn. Als voorbeeld : JNSR heeft reeds jaren een groot kruis gevraagd in Dozulé (al in de tijd voor JNSR met de zieneres Madeleine Aumont). Het staat er nog altijd niet, omdat de Kerk de boodschappen afwijst. Jezus moest overschakelen op plan B : wereldwijd kleine kruisen, en met Hille Kok : mini-kruisjes om rond je nek te hangen.

  Er zitten in de berichten nuanceverschillen, vooral wat tijd betreft. Het ene bericht zegt dat Jezus komst nabij is en een ander dat het langer kan duren. Je moet het zo zien : in geen van de boodschappen worden tijdstippen gegeven, omdat Jezus heel duidelijk gezegd heeft dat Hij het tijdstip niet zal zeggen. Als er staat ‘nabij’ zorg dan ervoor dat je in actie schiet om je geestelijk en lichamelijk voor te bereiden. (moet je altijd doen) Als er staat dat het wat langer kan duren, wees dan blij dat je wat meer genadetijd krijgt. In ieder geval ZORG DAT JE ALTIJD VOORBEREID BENT.

  16-01-2012, 06:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De positie van Maria

  Maria is dochter van God, de Vader,

  Maria is bruid van God, de Heilige Geest,

  Maria is moeder van God, de Zoon.

  Zij is ondergeschikt aan God, maar staat als moeder boven Jezus als mens. Dus niet boven Jezus als God. Zij is Meesteres van alle zielen. Zij toont hoe ze de deugden moeten nastreven in hun leven, ze bidt voor hen tot God en ze begeleidt ze naar God. Door haar unieke positie heeft zij al veel ervoor gezorgd dat de mensheid niet van de aarde is geveegd door Gods woede. Het spreekt dus vanzelf dat de mens Maria naar waarde moet schatten en haar vereren. Er is geen rivaliteit tussen Maria en Jezus. Maria geeft de zielen die langs haar bidden aan Jezus door. Jezus weet dat Maria de zielen zo vormt dat ze onmiddellijk bij Jezus kunnen opgenomen worden. Het zijn kinderen van Maria, net zoals Jezus in de tijd op aarde door haar werd gevormd. Zij is ook mede-verlosseres omdat ze geestelijk meegeleden heeft om de mensheid te redden van de zonde.

  16-01-2012, 05:57 Geschreven door Claudia  


  15-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.New Age komt in de Schismatieke Kerk 7/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, in het visioen zien jullie talrijke DEMONEN die MIJN KERK AANVALLEN.
  Er zal een toenemende kracht van demonische machten BINNENIN Mijn Kerk werkzaam zijn om een scheiding te veroorzaken.

  Ik zal altijd Mijn getrouwe rest(kerk) beschermen tegen de poorten van de Hel, maar jullie zullen DE NEW AGE BEWEGING IN DE SCHISMATIEKE KERK zien komen.  

  Deze schismatieke kerk zal zich AFSCHEIDEN van Mijn getrouwe en gelovige rest(kerk), en de DEMONEN ZULLEN deze kerk CONTROLEREN.

  Deze schismatieke kerk zal NEW AGE FILOSOFIEЁN leren en een theologie van DINGEN TE AANBIDDEN EN NIET GOD.
  Het zal leren dat seksuele zonden niet langer doodzonden zijn.

  VERMIJD ALLE KERKEN DIE NEW AGE LEREN, of AFGODEN OF BEELDEN VAN NEW AGE GODEN HEBBEN.

  Deze scheiding in Mijn Kerk zal meer zichtbaar worden met de tijd.
  Daarom moeten jullie GEZEGENDE SACRAMENTALI
  ЁN hebben zoals ROZENKRANSEN, SCAPULIEREN, EN BENEDICTIJNSE KRUISEN om op je lichaam te dragen OM JEZELF te allen tijde tegen deze demonen TE BESCHERMEN.

  Wanneer je lezingen gaat geven of op missie bent, draag dan GEZEGEND ZOUT of GEWIJD WATER bij jullie om deze demonen te bestrijden, die jullie werk willen stoppen.
  Ik ben altijd bij jullie, ROEP MIJ EN MIJN ENGELEN DUS AAN om jullie te beschermen.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 23:49 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaskamers en crematoria zijn klaar 13/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, het verhaal van St Lucy, die haar ogen werd uitgestoken, is een dramatische scène van hoe geweldadig de vervolging was ten tijde van de Romeinen.
  Vele Christenen werden gemarteld omwille van hun geloof gedurende de vroege jaren.

  Spijtig genoeg, zal de tijd van de KOMENDE GROTE VERDRUKKING NOG GEWELDADIGER ZIJN VOOR CHRISTENEN en patriotten.

  De ene wereldmensen hebben REEDS HONDERDEN DODENKAMP-GEVANGENISSEN OVER HEEL JULLIE LAND [VS] OPGERICHT.

  Ze hebben GASKAMERS en CREMATORIA klaar om te gebruiken en zich OP DIE MANIER VAN MILJOENEN MENSEN TE ONTDOEN die niet meedoen met de nieuwe wereldorde.

  Jullie zullen gewaarschuwd worden wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden moeten komen als bescherming tegen deze moordenaars. Want ALS JULLIE WEIGEREN OM EEN CHIP TE LATEN INJECTEREN IN JULLIE LICHAAM OF WEIGEREN EEN GRIEPVACCIN TE LATEN INJECTEREN DAN RISKEREN JULLIE DAAR TERECHT TE KOMEN.

  Ik zal strijden aan de kant van Mijn gelovige getrouwen met Mijn engelen tegen de demonen.
  Jullie weten dat Ik op het einde de Antichrist, Satan, al de demonen en boosdoeners zal verslaan wanneer ze in de Hel worden geworpen.

  Eens je de boosdoeners aan de macht zien komen, dan weten jullie dat Mijn overwinning nabij is.
  Heb dus vertrouwen in Mijn bescherming.”

  Profeet : John Leary

  15-01-2012, 23:30 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Pinguin die de Mens overleefde 1/1/2012

  In een visioen zag ik een man een jonge PINGUIN vasthouden in zijn handen.
  De man plaatste de penguin op zijn schouder en de vogel sprak plotseling en zei iets in het oor van de man : “IK ZAL JE OVERLEVEN.”
  Daarna gleed de pinguin naar beneden over de rug van de man, als was het een bevroren helling van samengeperste sneeuw.

  DE HUIDIGE ZONDESTAAT VAN DE MENSHEID IS ZO ONDRAAGLIJK, dat het behoud van de mensheid als Gods schepping, in de toekomst, erdoor bedreigd wordt.
  NET ALS IN DE DAGEN VAN NOACH, zijn de leiders van de mensheid TE CORRUPT geworden, en zijn hun volgelingen TE ONBEWUST, TE AFGELEID EN TE APATISCH geworden om de stem van God te horen en te gehoorzamen.

  DE MENSHEID EN ZIJN THUIS [de Planeet Aarde] ZIJN OP WEG NAAR CRISIS.
  Zonde kan de planeet in een ecologische en geologische ramp doen verzinken.

  Het is zonde dat EEN BEVROREN ZEEMANSGRAF KAN BRENGEN VOOR EEN GROOT DEEL VAN DE MENSHEID want de pinguin haalt de bovenhand in een MINI-IJSTIJD.

  Bid voor de mensheid en zijn leiders dat ZE DE STEM VAN GOD HOREN EN ZE GEHOORZAMEN.
  Als de mensheid God blijft verwerpen, dan staat haar HOOG WATER EN IJZIG LAGE TEMPERATUREN te wachten.

  Profeet: anno domini - American seeër

  15-01-2012, 22:20 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Van seksuele zonden gesproken 15/12/2011

  Van seksuele zonden gesproken  15/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, er zijn vele zondaars op de wereld, maar Ik toon jullie de ergste zondaars die verstrikt zijn in het vuil van hun doodzonden.
  Tenzij er voortdurend gebeden wordt voor deze zielen, of ze ontvangen een mirakel van Mijn genade, zullen ze voor altijd verloren zijn in de vuurputten van de Hel.
  Hoe vaker mensen doodzonden begaan, hoe moeilijker het wordt om naar de Biecht te gaan om Mijn genade van vergeving te ontvangen.
  Een persoon moet meer verlangen om bij Mij te zijn, dan dat hij naar zijn zonden verlangt.
  Zielen, die op dit punt staan van verloren te zijn, zullen veel gebed nodig hebben om zich te ontdoen van de demonen van hun slechte gewoonten.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben een GROOT ECHTSCHEIDINGSPERCENTAGE kunnen vaststellen in Amerika [en elders].
  Deze problemen hebben ertoe bijgedragen dat de koppels bang zijn om nog te trouwen, daarom wonen ze gewoon samen.
  Zelfs wanneer je deze koppels aanmoedigt om te trouwen, doen ze dit niet altijd.

  HET IS EEN ZONDE VAN ONTUCHT OM SAMEN TE LEVEN IN EEN RELATIE.
  Mensen, die zo leven, LEVEN IN DOODZONDE, en ze moeten ofwel apart leven, of trouwen als ze echt van elkaar houden.

  Jullie maatschappij heeft samenleven aanvaard en ook echtscheidingen zonder annuleringen.
  DEZE SITUATIES VAN SAMENLEVEN ZIJN ZEER STERKE GELEGENHEDEN TOT ZONDE.
  Bid voor deze koppels dat ze verlangen naar een zuiver geestelijk huwelijk in plaats van in zonde te leven.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, het is niet gemakkelijk om de SEKSUELE ZONDEN aan te wijzen die mensen VAKER PLEGEN.

  Drie van dergelijk zonden zijn HOMOSEKSULE DADEN, MASTURBATIE en het gebruik VAN MIDDELEN TOT GEBOORTEBEPERKING en OPERATIES VAN VASECTOMIE (STERILISATIE VAN DE MAN) EN TUBECTOMIE (STERILISATIE VAN DE VROUW).

  DIT ZIJN ALLEN SERIEUZE ZONDEN tegen het Zesde Gebod.
  Ik roep Mijn volk op om ZUIVER EN KUIS TE LEVEN, maar als jullie in deze seksuele zonden vallen, moeten jullie naar de Biecht komen om jullie ziel te zuiveren zodat jullie de Heilige Communie waardig kunnen ontvangen.

  Ik heb jullie gesproken van deze seksuele zonden omdat er vele zielen verloren gaan naar de Hel omdat ze verlangen voor deze immorele genoegens.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, ALLE ZIELEN ZULLEN EEN WAARSCHUWINGSERVARING MEEMAKEN om hen wakker te schudden, zodat ze zien waar hun leven hen heen voert.

  Gedurende deze ervaring, zullen sommige zielen een MINI-OORDEEL ontvangen naar de hel, en ze zullen een beetje ontvangen van wat het zou zijn in de Hel.

  Spijtig genoeg zullen sommige van deze zielen nog altijd het plezier van hun lust najagen in plaats van hun leven te veranderen en goed te worden.

  NA DE WAARSCHUWING zullen Mijn getrouwen hard moeten werken om hun gezinsleden en familieleden terug naar Mij te brengen voor het te laat is, en ze verloren kunnen gaan in de hel.

  Als jullie eens zagen hoeveel deze zielen afzien in de hel, zouden jullie meer geïnspireerd zijn om zielen te evangeliseren zodat ze gered zouden kunnen worden van deze oneindige straf.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, eens een ziel een lange tijd IN HET VAGEVUUR heeft doorgebracht, stoppen de nabestaanden om voor deze zielen te bidden.

  Jullie hebben gezien dat sommige zielen de genade kregen om te proberen de levende zielen te contacteren voor gebeden.
  Hoe dieper de zielen in het vagevuur zitten, hoe moeilijker het is om iemand te vinden om voor hen te bidden.
  Daarom heb Ik Mijn getrouwen aangemoedigd om te bidden voor de zielen in het vagevuur, vooral dan voor al jullie vroegere familieleden.

  HET MAAR WEINIG ZIELEN DIE RECHT NAAR DE HEMEL GAAN, dat betekent dat vele zielen jullie gebeden nodig hebben en Missen om Hen vlugger naar de Hemel te brengen.
  Jullie weten hoe pijnlijk het is om brandwonden te hebben, help dus deze zielen zodat ze uit deze vlammen kunnen worden bevrijd.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 22:19 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Chemtrails verspreiden Dodelijke Virussen 22/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, een tijdje geleden heb Ik jullie enige boodschappen gegeven dat diegenen die andere virussen ontwikkelden een NIEUW GRIEPVIRUS ZULLEN ONTWIKKELEN, dat ZOWEL DODELIJK ALS BESMETTELIJK ZAL ZIJN.

  Ik zeg zelfs deze boosdoeners GROTE HOEVEELHEDEN van dit virus MAKEN, dat ze willen VERSPREIDEN DOOR MIDDEL VAN DE CHEMTRAILS.

  Deze wetenschappers hebben nu de informatie laten uitlekken, dat ze een dergelijk virus hebben geproduceerd.
  Dit zou een ander EXCUUS kunnen zijn OM EEN NIEUW VACCIN TE VOORZIEN om het volk te beschermen. In werkelijkheid WILLEN ZE DE MENSEN DRINGEN TOT VERPLICHTE GRIEPVACCINS, die JULLIE IMMUUNSYSTEEM ZULLEN AANTASTEN, en ervoor zullen zorgen dat jullie KWETSBAARDER ZIJN voor dit nieuwe virus.

  ZORG VOOR WAT MASKERS, WEIGER OM VERPLICHTE GRIEPVACCINS AAN TE NEMEN, EN NEEM MEIDOORN, KRUIDEN EN VITAMINEN OM JULLIE IMMUUNSYSTEEM OP TE BOUWEN.

  Voordat ze dit virus door de chemtrails sproeien, wil Ik jullie waarschuwen om naar Mijn toevluchtsoorden te gaan waar jullie kunnen kijken naar Mijn lichtgevend kruis en gered worden van ieder virus.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, deze wetenschappers die dodelijke virussen maken, werken voor de ENE WERELD MENSEN, die de bevolking drastisch willen verminderen door deze laboratorium virussen.

  Door een WERELDWIJDE ANGST TE CREЁREN VOOR NIEUWE VIRUSSEN, zullen ze een excuus hebben om MEER VACCINS TE MAKEN.

  Het is hun doel om veel mensen te doden met deze vaccins, zelfs al heeft Bill Gates dit plan openlijk toegegeven.

  HET ZIJN DE VERPLICHTE VACCINS DIE EEN PROBLEEM ZULLEN VEROORZAKEN.

  Diegenen die weigeren griep vaccins te nemen, kunnen in de cel worden gegooid of in quarantaine gezet worden.

  Dan waarschuw Ik Mijn getrouwen dat het tijd is om naar Mijn toevluchtsoorden te komen, wanneer jullie bedreigd worden met de dood of gevangenisstraf voor HET WEIGEREN VAN GRIEPVACCINS.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie hebben reeds enige tijd militaire en commerciële vliegtuigen gezien die CHEMTRAILS VERSPREIDEN, volgens een programma dat opgesteld is door jullie eigen regering.

  Noot van Claudia : Dit is niet enkel in de VS maar ook in ons eigen België. Een paar jaar geleden al waren boven Antwerpen al chemtrails te zien die in strepen boven de stad hingen. Zouden ze boven de Europese gebouwen in Brussel ook Chemtrails verspreiden ?

  Deze chemtrails hebben VIRUSSEN, ALUMINIUM OXIDE, BARIUM VERBINDINGEN, en andere  POLYMERE VEZELS VERSPREID die GRIEP, ZIEKTEN AAN DE LUCHTWEGEN EN ALZHEIMER HEBBEN VEROORZAAKT.

  Ze doen dit al sinds 1998, maar jullie ZULLEN NIET WETEN wanneer ze chemtrails gebruiken om dit nieuwe dodelijke virus te verspreiden.

  IK ZAL JULLIE WAARSCHUWEN wanneer jullie naar Mijn toevluchtsoorden moeten komen voor bescherming.”

  Jezus sprak: “Mijn volk, een tijdje geleden zagen jullie VREEMDE STERFGEVALLEN van bepaalde microbiologen.
  Ze werden gedood om hen te doen zwijgen over hoe de ene wereld mensen dodelijke virussen zullen gebruiken om de bevolking te verminderen.

  Na de laatste ontdekkingen van meer dodelijke virussen, konden jullie meer sterfgevallen vaststellen om deze wetenschappers te doen zwijgen, anders worden ze bedreigd.

  VERTROUW OP MIJN BESCHERMING TEGEN AL DEZE ZIEKTEN IN MIJN TOEVLUCHTSOORDEN.
  Deze ziekten zijn EEN ANDERE TAKTIEK van de ene wereld mensen om de mensen schrik aan te jagen.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 21:31 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jullie zullen de op handen zijnde Komst van de Antichrist meemaken 16/12/2011

  Jezus sprak: “Mijn volk, jullie staan op het punt om Mijn feestdag van Kerstmis te vieren. Jullie worden herinnerd aan de Ster van Betlehem die de Wijzen naar Mij hebben geleid.
  Er zijn andere STERREN DIE in verscheidene landen GECRE
  ЁERD WORDEN DOOR LASERS om EEN TEKEN TE GEVEN DAT DE ANTICHRIST AAN DE MACHT KOMT. (= de Antichrist zal aangekondigd worden door een VALSE ster, dit werd al aangekondigd door de Share Organisatie van de Antichrist of Maitreya)
  Jullie zien mensen die in de reclame opmerken dat de Antichrist eraan komt.

  VOORALEER hij aan de macht komt in zijn BEKENDMAKING, zullen de ene wereld mensen eraan werken OM IEDEREEN TE DWINGEN om EEN CHIP IN HET LICHAAM TE LATEN INJECTEREN om de vrije wil van de mensen te beheersen.

  Jullie huidig [VS] Gezondheidsplan KOMT RECHT UIT DE PUTTEN VAN DE HEL omdat dit het instrument zal zijn dat zal proberen iedereen te dwingen om een chip in het lichaam te laten injecteren.

  WEIGER OM DIT TEKEN VAN HET BEEST AAN TE NEMEN, wat de chip in het lichaam is, omdat het je zou veranderen in een ROBOT, en ervoor zou zorgen dat jullie ziel verloren is.

  Wanneer ze jullie met de dood bedreigen, als je de chip niet aanneemt, doe dan EEN BEROEP OP MIJ zodat jullie beschermengel jullie maar Mijn dichtstbijzijnde toevluchtsoord kan leiden, waar jullie veilig zijn.

  Ik heb deze boodschap vele keren gegeven, maar nu dat JULLIE DE OP HANDEN ZIJNDE KOMST VAN DE ANTICHRIST ZULLEN MEEMAKEN, zorg er dan voor dat jullie voorbereid zijn tot actie, in het naar Mijn toevluchtsoorden komen.

  ALS JULLIE NIET NAAR MIJN TOEVLUCHTSOORDEN KOMEN, ZULLEN JULLIE GEDOOD WORDEN IN DE DODENKAMPEN VAN DE BOZE.
  Word wakker en doe een beroep op Mijn hulp om bescherming, anders zou je ziel verloren kunnen raken aan de Antichrist gedurende zijn heerschappij in de verdrukking.”

  Profeet: John Leary

  15-01-2012, 20:48 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Witte Paarden en Berijders en de Rode Rook Epidemie 1/1/2012

  In een visioen zag ik twee WITTE PAARDEN in de lucht lopen.
  Uit deze paarden en hun witte berijders kwamen WOLKEN VAN RODE ROOK.

  Ik liep weg van de rode rook want het was een EPIDEMIE DIE NAAR BENEDEN KWAM.
  Als ik liep zag ik dat er zich ook witte paarden met hun witte berijders op de wegen bevonden.
  Eén paard en berijder haalden mij in en ik realiseerde me dat zowel het paard en de berijder WITTE JASSEN droegen.
  Het paard droeg iets wat leek op een groot wit laken, zo gemaakt dat het paard van hoofd tot staart was bedekt.
  De jas van de berijder leek op een witte jas van een dokter of apotheker.

  DE EPIDEMIE VAN RODE ROOK DIE VANUIT DE LUCHT KWAM werd zowel vanuit de lucht als op aarde doorgegeven door NIEMAND ANDERS dan de vertegenwoordigers van de GEZONDHEIDSZORG, MEDISCHE EN PHARMACEUTISCHE BEDRIJVEN EN HUN PERSONEEL.

  De ridders in witte jassen van HET LEGER VAN DE OPENBARE GEZONDSHEIDSZORG patrouilleerden op aarde en in de lucht, en BESMETTEN DE BEVOLKING (VELEN ONBEWUST)  ALS ZE HET LEKEN TE BESCHERMEN.

  America, LEES IEDER WOORD VAN JULLIE WETTEN IN VERBAND MET DE GEZONDHEIDSZORG.
  Let op de VERANDERINGEN IN DE LUCHT.

  LET OP IEDERE VREEMDE en ONVERKLAARBARE GEUREN, SCHERPE OF ZOETE, IN DE DALENDE LUCHT(lagen).

  Let op de ZICH VERMENIGVULDIGENDE TEKENEN VOOR VACCINATIES in elke apotheek, supermarkt en warenhuis, de ZICH VERMENIGVULDIGENDE VEREISTEN VOOR VACCINATIE voor kinderen die naar de opvang, scholen en universiteiten gaan.

  Kom naar Jezus, de Grote Genezer, die JULLIE ZONDEN VERGEEFT ALS HIJ AL HET ZIEKE VLEES HERSTELT NAAR EEN PERFECTE GEZONDHEID.

  NOOT:  Als het mogelijk laat je NIET vaccineren, ook niet tegen griep.

  Profeet: anno domini - American seeër

  Noot van Claudia : In Amerika zijn ze al jaren bezig met chemtrails achter te laten in de lucht door speciale vliegtuigen die chemicaliën lossen in witte rookpluimen, die lijken op de luchtstrepen door de straalmotoren veroorzaakt. Je kunt ze gemakkelijk herkennen omdat ze veel langer in de lucht blijven hangen dan de luchtstrepen van de straalmotoren. De Morgolon-ziekte is daaraan te wijten.

  15-01-2012, 00:09 Geschreven door Claudia  


  14-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van God, de Vader aan Sabrina : 11/01/2012

  MIJN dierbare kinderen, dit is het uur! Dit is het uur van ultieme overgave aan jullie GOD, HEER en MEESTER van jullie leven.

  IK ben die IK BEN en IK BEN verander niet. IK heb MIJN oordelen losgelaten over deze aarde. Nu zullen jullie pas verwoesting op verwoesting zien: Dodelijke ziektes, bacteriën, gangreen, aardbevingen zoals nooit te voor, losgeslagen vulkanen en nog veel meer.

  MIJN oordeel is geveld over deze aarde. MIJN WOORD moet volbracht worden en zal volbracht worden. IK, GOD, doe naar MIJN Woord. Wees dus niet verontrust MIJN geliefden, hen die MIJ toebehoren, maar wees veeleer verheugd dat jullie GOD komende is.

  MIJN ZOON is komende! HIJ is waarlijk komende. Veel tijd is er niet meer over. Dus IK roep jullie op, MIJN kinderen, om bij MIJ te komen in de Intieme Plaats, waar jullie MIJN Stem kunnen horen.

  IK zal jullie leiden door dit ganse proces. Nu is het cruciaal om in MIJN perfecte Wil te stappen, te handelen en te leven. CRUCIAAL MIJN kinderen! Laat jullie niet verrassen door de vijand die nu als een razende tekeer gaat om MIJN geliefde bruid te roven naar zijn koninkrijk.

  Gehoorzaamheid MIJN geliefden is de sleutel. Zij die MIJ gevolgd zijn in 2011, weten al wat dit betekent. Sommigen kennen ook de gevolgen van ongehoorzaamheid aan hun GOD, HEER en MEESTER. Of de gevolgen van anti-respect voor MIJN geliefde ZOON: jullie MESSIAS.

  Oh het is niet niets om het OFFER van MIJN ZOON af te wijzen, het is niet niets … Zij die dit doen, zullen boeten tot in alle eeuwigheden.

  Maar MIJN bruid, dit is ook een verwittiging voor jullie: Wees op jullie hoede zoals nooit te voor, IK zeg het jullie! Wees op jullie hoede, de vijand gaat rond als een briesende leeuw om MIJN bruid te roven. Om de bruid van MIJN ZOON te roven.

  Dus blijf IN ONS, in de Intieme Plaats, waar WIJ tot jullie kunnen spreken. Blijf vervuld met MIJN GEEST, meer en meer. Dit is zo cruciaal MIJN geliefde kinderen.

  IK hou van jullie allemaal, maar helaas zullen toch nog velen van MIJN bruid afvallen, omdat ze het wachten moe zij, omdat ze de wandel in ultieme gehoorzaamheid moe zijn. Omdat ze hun GOD moe zijn en opnieuw verlangen naar de wereld en wat zij haar te bieden heeft. Deze wereld heeft niets te bieden dan verderf.

  Daarom MIJN geliefde, laat jullie niet afleiden door niets of niemand, laat jullie niet misleiden door niets of niemand. Waar zijn diegene die nu nog zielen willen winnen vóór MIJN ZOON terugkomt?

  IK roep jullie op: Kom tot MIJ, kom tot ONS en laat ONS jullie instrueren voor de komende tijd die jullie nog rest. De tijd is bijzonder kort MIJN geliefden, bijzonder kort, dus kom en laat ONS jullie gebruiken als levende vaten in dit laatste uur. Dit is het laatste uur.

  De antichrist staat op het punt om geopenbaard te worden, hoewel velen hem niet zullen herkennen als de antichrist, daar hij vrede zal aanbieden en velen zullen hem volgen en zijn leugens geloven.

  Eens ze zijn merk, zijn nummer aannemen, zal het voor hen te laat zijn. Dat zal de ultieme stap zijn die niet omkeerbaar is. Dus wees op jullie hoede, IK kan het niet genoeg benadrukken.

  Enkel zij die in complete gehoorzaamheid wandelen, zij die van MIJ en MIJN ZOON zijn, zullen het redden. Zij horen MIJN Stem en zij weten wat het is om intiem te zijn met hun GOD.

  Gebed is cruciaal MIJN geliefde, bid, bid, bid!!! Bid voor jezelf, bid voor jullie geliefden, bid voor diegene rond jullie, bid voor jullie land, … Bid Bid Bid!!! IK hou van jullie MIJN geliefden, maar de tijd is komende en IK kijk nu enkel naar gehoorzame harten die MIJ in alles volgen en lief hebben.

  IK zoek hen op die MIJ in alles gehoorzamen,  liefhebben en volgen. Zij zijn MIJN geliefde bruid. Niet door genade alleen, maar door gehoorzaamheid aan MIJN Geboden. Enkel zij die MIJ gehoorzamen, hebben MIJ waarlijk lief. Al de rest is facade en voedsel voor het eigen vlees.

  Harde woorden? Nee, IK citeer enkel MIJN WOORD. Zoek MIJN WOORD op en lees het. Lees wie niet binnengaat in MIJN Koninkrijk. Lees en zoek op wat IK verlang van gehoorzame kinderen. Van de bruid. Lees en zoek het op.

  Wees zeker dat jullie op het juiste pad wandelen. Een weinig zuur maakt het gehele deeg zuur. Houd dit in jullie gedachten: Een weinig zuur maakt het gehele deeg zuur. Jullie zijn het deeg. Het zuur is de zonde.

  Wees op jullie hoede, MIJN ZOON is heel liefdevol en zo ben IK, maar WIJ kunnen en zullen niemand opnemen die in zonde wandelt. Dus check jullie harten en zie wat MIJN GEEST jullie zegt.

  Dit is een oproep en waarschuwing voor MIJN bruid en MIJN kinderen.
  Jullie liefhebbende VADER uit de hemel.

  1 Timoteüs 5:15: Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

  1 Petrus 5:8: Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

  Romeinen 6:16: Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

  Hebreeën 5:7-9: Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, 8 en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, 9 en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden,

  2 Petrus 3:17-18: Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; 18 maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

  1 Johannes 3:7-8: Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; 8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

  Openbaring 13:16-17: En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

  Galaten 5:7-9: Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? 8 Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. 9 Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.

  14-01-2012, 19:54 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Brief van God, de Vader aan Sabrina : 5/1/2012

  MIJN kinderen, luister naar MIJN STEM, hoor MIJN Woorden! Dit is een cruciaal jaar, vele dingen zullen jullie zien geschieden dit jaar.

  MIJN wachters op de wal, dit is het uur, dit is het jaar, dit is het ultieme seizoen voor de afsluiting van alle dingen hier op aarde. Voor de afsluiting van MIJN bruid hier op aarde.

  Nog vele dingen zullen geschieden, vervolging en verdrukking, zoals beschreven in MIJN Eeuwig Woord: De Bijbel. Lees MIJN Woord, MIJN geliefden en zie hoe dicht wij zijn bij het einde, bij de afsluiting van hoofdstuk aarde voor MIJN bruid.

  Dit is een cruciaal moment in MIJN Tijdslijn, een heel cruciaal moment. Wees wakker en alert en kom tot MIJ ten allen tijde. Blijf waken en uitzien naar de komst van MIJN meest geliefde ZOON, jullie MESSIAS.

  Blijf HEM verwachten ten allen tijde. Aub, blijf HEM verwachten, HIJ komt heel spoedig. Vele rampen zullen nu geschieden hier op aarde, komende uit de hemel en komende van de duisternis. Van alle kanten zal MIJN aarde belaagt worden door MIJN Toorn. Dit is het uur.

  Diegene die gewaakt hebben en zich klaargemaakt hebben voor dit uur, zijn voorbereidt. Hen zal niets overkomen. Zij zullen van één moment overgaan van aards naar Hemelse Glorie.

  Oh wee aan hen die verkondigen dat MIJN Opname een fabel is! WEE AAN HEN ! Zij misleiden MIJN schapen en weten niet wat zij verkondigen. Groot zal hun lijden zijn.

  Er is nog steeds tijd voor genade en redding, maar die tijd is extreem kort. Alles zal zich nu volop gaan manifesteren. MIJN bruid is klaar, zij zoekt MIJN Aangezicht en komt tot MIJ met een berouwvol hart, elke dag opnieuw. Zij laat niets aan het toeval over.

  Zij is MIJN en MIJN ZOON’S geliefde, MIJN mooie prachtige bruid. Haar zal veel gegeven en toevertrouwd worden spoedig in MIJN Koninkrijk. Voor haar zijn de mooiste dingen weggelegd. De meest Glorieuze dingen, nog niet gezien en nog niet gehoord.

  Sommigen hebben al een voorproefje gekregen van deze dingen, maar niemand weet ten volle hoe het hier zal zijn, dit zal slechts ontvouwd worden in de eeuwigheid, eens MIJN bruid veilig in MIJN Armen rust.

  Wees niet verontrust MIJN geliefden, als jullie horen van oorlogen en aanslagen en als jullie natuurrampen zien gebeuren op een dagdagelijkse basis, wees niet verontrust. Weet dat jullie verlossing nakende is, heel erg nabij.

  MIJN bruid zal niet meer teleurgesteld worden, oh nee, die tijd is over. Zij heeft de proef des tijds doorstaan, meer dan genoeg, en nu verlang IK dat zij zich blijft klaar houden door gebed en vasten, door bij MIJ in die Intieme Plaats, het meest Heilige der Heiligen, te zijn, dag en nacht.

  Laat dit jullie ingesteldheid zijn. Sta MIJ toe om jullie te gebruiken als levende vaten in deze donkere dagen. Indien jullie IN MIJ blijven, kan IK jullie gebruiken als levende stenen in de duisternis. Levend tussen al het dode hier op aarde.

  IK wil MIJZELF manifesteren door jullie heen MIJN geliefde bruid, wees dus bereid. Gebruik jullie laatste fase hier op aarde als een instrument in MIJN Handen. Als een levend instrument om anderen van dienst te zijn, in alle liefde, in MIJN Liefde.

  Wees MIJN Handen, MIJN ogen, MIJN oren, MIJN Hart, MIJN Gedachten. Laat MIJ jullie volledig consumeren, dag en nacht. Nu is de tijd om anderen van dienst te zijn als levende stenen in MIJN Koninkrijk. Laat MIJN Hemels Koninkrijk hier op aarde zichtbaar zijn.

  Wees bereid MIJN geliefden, IK kom tot hen die bereid zijn. De tijd is kort, gebruik hem goed. Wees om geen ding bezorgd, bedek alles met gebed en lofprijs and aanbidding en IK zal alles ten goede uitwerken naar MIJN perfecte Wil. Vertrouw MIJ ten allen tijde en niemand anders.

  IK hou van jullie MIJN bruid, IK hou zoveel van jullie en zie ernaar uit om jullie op te nemen in MIJN Hemelse Kamers van Liefde en Perfectie. Een Liefde die op aarde niet te vinden is. Een Hemelse Goddelijke Liefde, waar Perfectie en Puurheid doorheen geweven is.

  Ik hou van jullie, wees klaar, wees moedig, IK kom spoedig. IK ben bij jullie al de dagen van jullie leven.

  VADER GOD.

  Jesaja 52:8: Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert.

  Ezechiël 7:1-9: Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Gij nu, mensenkind, zo zegt de Here HERE over het land Israëls: het einde komt! Het einde over de vier hoeken des lands! 3 Nu breekt het einde voor u aan, want Ik zal mijn toorn tegen u loslaten, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 4 Ik zal u niet ontzien en geen deernis hebben, maar Ik zal uw wandel aan u vergelden, uw gruwelen zullen op u neerkomen, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 5 Zo zegt de Here HERE: Onheil op onheil! Zie, het komt! 6 Er komt een einde; het einde komt! Het wordt wakker over u! Zie, het komt! 7 De doem komt over u, inwoner des lands! De tijd komt! De dag is nabij. Verwarring en geen vreugdegeroep op de bergen! 8 Nu zal Ik weldra mijn grimmigheid over u uitstorten en mijn toorn ten volle over u brengen, Ik zal u richten volgens uw wandel en al uw gruwelen aan u vergelden. 9 Ik zal niets ontzien en geen deernis hebben; naar uw wandel zal Ik u vergelden, en uw gruwelen zullen op u neerkomen. En gij zult weten, dat Ik, de HERE, het ben, die slaat.

  Jesaja 64:4-5a: Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem wacht. 5 Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet, hun die op uw wegen aan U denken.

  Lucas 21:28: Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

  1 Petrus 2:5: en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

  Jozua 1:5: Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.

  14-01-2012, 19:47 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede zal spoedig op aarde heersen 13/01/2012

  De H. Maagd Maria : Mijn kind, vrede zal spoedig op aarde heersen.

  Er zal OPROER EN STRIJD zijn, maar het is noodzakelijk om DE LAATSTE VERDORVENHEID OP AARDE TE VERWIJDEREN.

  Mijn Vaders hand zal snel vallen op diegenen die de barmhartigheid van Mijn Zoon negeren. Eens de waarheid aan hen geopenbaard is, zal Hij hun ongehoorzaamheid niet tolereren.

  Diegenen die na de Waarschuwing Mijn Zoon hun rug toedraaien, ZULLEN EEN BEPAALDE PERIODE TOEGESTAAN KRIJGEN OM BEROUW TE TONEN VOOR HUN ZONDEN, MAAR DIT ZAL NIET LANG DUREN.

  Bid voor die zielen wiens hardnekkigheid hun ondergang zal worden.

  Mijn kind, de veranderingen zijn reeds onderweg en ER ZAL VEEL SNEL GEBEUREN.

  KINDEREN, KIJK NAAR DE LUCHT VOOR DE EERSTE TEKENEN VAN DE BARMHARTIGHEID VAN MIJN ZOON.

  Voor diegenen met nederige en berouwvol harten, wees niet bang, omdat dit de tijd is waarop jullie gewacht hebben.

  Die zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verbaasd en verdrietig zijn wanneer de waarheid eindelijk aan hen wordt gepresenteerd.

  De gekwelde zielen die trouw beloofd hebben aan de Boze zullen overweldigd worden met verdriet, terwijl anderen zich zullen verbergen voor de waarheid omdat ze niet in staat zullen zijn om het licht te weerstaan.

  Bid dat al dergelijke zielen, door de gebeden van anderen kunnen en zullen verlost worden in de ogen van Mijn dierbare Zoon.

  BEKERING ZAL DE KASTIJDING AFWENDEN en de lopende snode plannen van de antichrist om de mensheid te vernietigen verminderen.

  Bid dat het gevolg van de strijd tussen Hemel en de Boze zal zijn dat al Gods kinderen gered kunnen worden en gespaard blijven van het vuur van de hel.

  Jullie geliefde Moeder

  Koningin van de Rozen

  Moeder van Redding

   

  14-01-2012, 19:11 Geschreven door Claudia  


  13-01-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods Heilig Vuur wordt door Zijn Volk getoond in 2012 -Susan O'Marra 7/01/2012

  Efeziërs 5:1-2 : Wees dus navolgers van God, als geliefde kinderen, en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God.

  Als we Christus navolgen, dan laten we het Heilig Vuur van Zijn Aanwezigheid vrij.

  2 Korintiërs 2:14-16 : 
  Dank zij God, die ons te allen tijde in Christus’ triomftocht meevoert en door ons de geur van de kennis omtrent Hem overal verspreidt! Ja, voor God zijn wij een reukoffer van Christus, zowel onder hen die gered worden als onder hen die verloren gaan, voor de laatsten een dodelijke walm, voor de eersten een levenwekkend aroma. Wie is bekwaam voor zo’n taak?

  Efeziërs 5: 2
  en leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God.

  Als we in liefde leven, dan dringt het parfum, de kennis van Jezus, van ons binnen in de andere mensen rond ons.

  Filippenzen 4:18 :
  Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epafroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God.

  Hooglied 1:3 : Je zalven zijn heerlijk om te ruiken en de klank van je naam is als een rijk parfum; daarom hebben de meisjes je lief.

  De zalving, de Olie of parfum van Zijn Aanwezigheid, zal van ons stromen als we van Hem spreken, om genezing te brengen.

  God komt nu op in 2012 om degenen die overal verspreid zijn te verzamelen, en om de vernederden en de neergeslagenen op te richten.

  Ezechiël 20:41 : Als een geurige gave zal Ik u aanvaarden, als Ik u heb weggeleid uit de volken en u heb samengebracht uit de landen waarover u verspreid bent, en zo zal Ik door u aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben.

  Een snelle rechtvaardiging komt voor diegenen die rechtvaardigheid en beloning verdienen van de Heer, en Hij blijft niet stil voor Gods Volk en de armen.

  Een verandering in de Geest en in het natuurlijke. Degenen die floreerden door bedrog zullen hun rijkdom verliezen, en de rechtvaardigen zullen leren om het goed te hebben als ze op de Heer leunen die hen zal leiden.

  Hooglied 8:5 :
  Hij: Wie komt daar uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief?
   Koor: Onder de kweeappelboom heb ik je gewekt, daar waar je moeder je ontving,
  daar waar zij die je baarde, je ontvangen heeft.


  Ezechiël 36:23 :
  Ik zal voor mijn grote naam, die geschonden is onder de volken, die u bij hen geschonden hebt, weer eerbied afdwingen. Door u zal Ik aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben; zo zullen ze erkennen dat Ik de heer ben – godsspraak van de Heer god.

  Ezechiël 39:27 Wanneer Ik hen terugvoer uit de volken en hen uit de landen van hun vijanden bijeen breng, zal Ik door hen aan alle volken tonen dat Ik de Heilige ben.

  Ezechiël 28:22 : en zeg: “Zo spreekt de Heer god: Sidon, Ik kom op u af! In uw midden zal Ik mijn heerlijkheid openbaren; als Ik er het strafgericht voltrek, zullen ze erkennen dat Ik de heer ben; zo zal Ik tonen dat Ik de Heilige ben.

  Ezechiël 38:16, 23 : U trekt op tegen mijn volk Israël en als een wolk overdekt u het land. Op het einde van de tijden laat Ik u tegen mijn land oprukken. En als Ik door u, Gog, toon dat Ik de Heilige ben, zullen de volken Mij erkennen. Zo zal Ik mijn grootheid laten zien en tonen dat Ik de Heilige ben. Wanneer Ik mij openbaar zullen alle volken erkennen dat Ik de heer ben.”

  God zal zich bezighouden met ongeloof, kritiek en de zin om te oordelen en veroordelen, onder Zijn Volk. Snelle verbeteringen en grote heralligneringen zullen zich nu voordoen in dit seizoen van Zijn herstructurering van Zijn Woonplaats, en over de volgende 24 jaar. Er is een nieuwe Regering aan het opkomen onder het Volk van de Heer. Een nieuwe een gezonde vrees voor God zal in hun hart en geest heersen als ze leren met elkaar in verbinding te staan en zich aan elk te onderwerpen en aan de Heer die over hen is.

  Numeri 20:12 :
  Maar de heer zei tegen Mozes en Aäron: ‘Uw vertrouwen in Mij is niet zo groot geweest dat u tegenover de Israëlieten mijn heiligheid hebt hooggehouden. Daarom zult u deze gemeente niet binnenleiden in het land dat Ik hun gegeven heb.’

  Psalmen 106:32-33 : Zij wekten Gods woede weer op bij Meriba’s water; zelfs Mozes brachten zij ongeluk. Zo bitter hadden zij hem gestemd, dat hij zijn woorden niet in bedwang had.

  Jesaja 8:11-23 :
  Zo heeft de heer tot mij gesproken toen Hij mij bij de hand greep en mij ervoor gewaarschuwd heeft de weg van dit volk te gaan:
  ‘Noem niet samenzwering wat dit volk samenzwering noemt;
  vrees niet wat zij vrezen en heb geen angst daarvoor.
  De heer van de machten moet u als heilig beschouwen,
  alleen voor Hem moet u angst hebben en bang zijn.
  Hij zal een heiligdom voor u zijn, voor beide huizen van Israël,
  een steen waaraan men zich stoot, een rotsblok waarover men struikelt,
  een net en een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem.
  Velen zullen struikelen; zij zullen vallen en zich verwonden,
  of in de strik gevangen worden.’
  Ik wil deze getuigenis zorgvuldig bewaren
  en dit onderricht in mijn leerlingen verzegelen.
  Ik wacht vol vertrouwen op de heer, die zijn gelaat verbergt voor het huis van Jakob: op Hem blijf ik hopen!
  Ik en de kinderen die de heer mij gegeven heeft,
  wij zijn tekens en zinnebeelden in Israël
  van de heer van de machten, die op de berg Sion woont.
  En als ze tegen u zeggen: ‘Ondervraag de geesten van de doden en de waarzeggers die lispelen en prevelen; een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden ten behoeve van de levenden’, houd u dan aan het onderricht en de getuigenis!
  Als men niet spreekt volgens dit woord, waartegen geen bezwering baat, zwerft men uitgeput en hongerig rond, verbitterd door de honger. Dan vervloekt men zijn koning en zijn God, kijkt omhoog of staart naar de grond: overal is benauwenis en donkerte, nacht en benardheid, verregaande duisternis.
  Want er is geen ontkomen aan voor hem die erdoor omsloten wordt.


  2 Petrus 1:19 : Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

  Openbaring 22:16 :  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’

  Efeziërs 2

  Ook de heidenen zijn met God verzoend

  Ook u die dood was door uw dwalingen en uw zonden, waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen … Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn, zoals de anderen.

  Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen, in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus.
  Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.

  Besef dus goed dat u – vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen –  besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren.

  Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.
  Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest.

  Wij zijn die vaste – Vurige Woonplaats van God, en we komen meer op in 2012, vrij en vol van God!  13-01-2012, 22:58 Geschreven door Claudia  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grootste gruwel sedert de Holocaust wordt tegen de Joden beraamd 11/01/2012

  Mijn dierbare dochter, kijk nu naar de inspanningen die door de Wereldmacht, die niet van het licht komt, gedaan worden. Ze proberen een campagne te organiseren tegen Mijn volk.

  Ik verwijs naar DE CHRISTENEN EN MIJN UITVERKOREN VOLK DE JODEN.

  Ze smeden snode plannen om de uitoefening van het Christendom op een sluwe, maar subtiele manier uit te roeien. Het zal beginnen met een VERANDERING IN DE GRONDWET VAN LANDEN DIE OVERAL IN DE WESTERSE WERELD ZIJN GELEGEN.

  Iedere poging zal gedaan worden om GROVE BEWERINGEN TEGEN MIJN CHRISTELIJKE KERKEN TE UITEN. Mijn gewijde dienaren zullen zich langzaam terugtrekken en Mijn volk met weinig geestelijke steun achterlaten. Al deze wetten zullen in een listige verpakking van tolerantie zitten.

  Mijn kinderen, jullie geloof wordt op de proef gesteld zoals nooit tevoren.

  Het Christendom en iedere poging om in het openbaar Mijn naam te verkondigen zullen verhinderd worden. In de plaats daarvan ZAL EEN LEGE DOCTRINE OPKOMEN en de mensen zullen verward zijn. Ze zullen denken dat deze leer een goede en eerlijke vervanging is voor de waarheid wanneer het in feite een leugen zal zijn.

  Deze goddeloze groep is zo machtig dat er maar heel weinig weten dat ze bestaat. Toch hebben ze overal de macht in handen. Mijn kinderen zijn als marionetten.

  Mijn uitverkoren volk, DE JODEN WORDEN NU OPNIEUW GECONFRONTEERD MET EEN VERSCHRIKKELIJKE VERVOLGING. Plannen om ze ten val te brengen zijn onderweg.