Foto

_________________

Meer BEZOEKERS op je blog:

!!! KLIK HIER !!!

_________________

Inhoud blog
 • Het Dorp. – The Village
 • Een ondoenbare situatie! – A troublesome situation!
 • Nieuwe start - New beginning
 • TERUGKEER & HERSTART - RETURN & RESTART
 • Verder gaan met de blog of niet? --- Going through with the blog or shouldn't I?
 • sorry
 • Chronisch VermoeidheidsSyndroom (CVS)
 • Chronique Fatigue Syndrome (CFS)
 • Vetus Testamentum 6 (English)
 • Vetus Testamentum 6 (Ned)

  _________________

  Categorieën
 • andere (other) (4)
 • DIEREN - ANIMALS (5)
 • kort bericht (short messages) (9)
 • medisch (medical) (9)
 • mijmeringen (reveries) (22)
 • paranormaal/wetenschap (paranormality/science) (13)
 • politiek (politics) (28)
 • religie (religion) (16)
 • schrijvers & boeken / authors & books (4)
 • sport (sports) (50)
 • _________________

  Archief per maand
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009

  _________________

  Zoeken in blog

  Foto

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  mira_erwin
  www.bloggen.be/mira_er

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wreckart
  www.bloggen.be/wreckar

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  i_love_wrc
  www.bloggen.be/i_love_

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  movie
  www.bloggen.be/movie

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  domeinen
  www.bloggen.be/domeine

  Mijmeringen (Reveries)


  Als uitlaatklep gebruikt. Om de dingen te zeggen die moeten gezegd worden, om de dingen te zeggen die niet gezegd of gehoord mogen worden. (To express some feelings. To say the things that must be said, to say the things that can't be said or heard.)

  31-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moet Vlaanderen onafhankelijk worden? - Should Flanders become independent?

  Moet Vlaanderen onafhankelijk worden van België?  Een goede vraag denk ik, waar ik ook niet direct een pasklaar antwoord voor heb, misschien na dit deel wel.

   

  Er zijn natuurlijk punten genoeg die aangeven dat het voor Vlaanderen het beste is als wij tegen Wallonië zeggen, ‘bedankt en tot ziens’.  Ik zal die punten hier even opnoemen en hoogstwaarschijnlijk zijn er wel mensen die het er helemaal niet eens mee zijn, maar ieder zijn mening natuurlijk.

   

  Ten eerste is er het taal- en cultuurverschil.  We hebben zelfs een heel verschillende zienswijze, wat altijd voor botsingen en discussies zorgt.  We spreken een volledig andere taal dan in Wallonië.  Ook de cultuur is compleet anders, wij zijn gewoon twee verschillende volkeren.  Uit ervaring kan ik zelfs zeggen dat velen uit Wallonië niet eens moeite doen om Nederlands te spreken, zelfs niet als ze hier in Vlaanderen zijn.  Terwijl men wel van ons verwacht dat wij, als wij in Wallonië zijn, Frans spreken.  Men verwacht het zelfs van ons hier in Vlaanderen.  Ook merk je een enorm superioriteitsgevoel bij de Walen, ondanks dat wij, Nederlandssprekenden, in de meerderheid zijn.

   

  Het is duidelijk dat beide landsdelen een eigen beleid nodig hebben, ook omdat er een andere structuur is.  Het federale gedoe, blokkeert gewoon hierdoor en is feitelijk grotendeels nutteloos geworden en er gebeurt amper iets op federaal niveau, ook al probeert men de schijn op te houden.  Men kan zelfs spreken over een onhoudbare situatie.

   

  Er bestaat een enorme geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië, meer dan 3 miljard jaarlijks, soms zelfs meer dan 10 miljard.   De transfer via de sociale zekerheid is toch wel de belangrijkste, en deze neemt jaarlijks nog toe.  Per Vlaming zouden we jaarlijks meer dan 1500 euro afgeven aan de Walen.  En dit terwijl de Vlamingen en de Vlaamse regering dit geld zelf ook broodnodig hebben, zeker in deze tijden van crisis.

   

  Het feit dat een Franstalige stem meer waard is dan een Nederlandstalige stem.  Een Franstalige partij, die ik weet niet hoeveel duizenden kiezers minder heeft dan een Vlaamse Partij, en krijgt toch meer parlementszetels.

   

  Men haalt wel eens aan dat Vlaanderen te klein zou zijn om een soevereine staat te worden.  Moest Vlaanderen alleen door gaan, dan zouden er in de Europese Unie nog minstens tien landen zijn die kleiner zijn.

   

  Vlaanderen en Wallonië willen compleet andere wetten, en interpreteren zelfs de bestaande wetten elk op hun manier.

   

  En er zullen nog wel héél wat voordelen zijn.

   

  Als nadelen worden vaak aangehaald dat bij een splitsing Wallonië een terugval zal kennen op economisch vlak.  Ik dacht dat men in Wallonië al over een terugval op economisch vlak kan spreken van in de jaren 1960.  Begon met de afbouw van de mijnen.  En men vreesde vroeger ook voor de terugval (economisch) van Slowakije, vergelijkbaar met Wallonië.  En wat gebeurde er?  Enkele jaren na de scheiding tussen Tsjechië en Slowakije kende Slowakije een enorme economische groei, was volgens een rapport van de OESO zelfs een van de landen met de beste resultaten.  Waarom zou Wallonië dit ook niet kunnen?  Of heeft men er schrik om het zelf te moeten doen en geniet men liever van de giften van Vlaanderen?

   

  Ook word aangehaald dat we solidair moeten zijn met Wallonië.  Men beweert dat Wallonië ooit solidair is geweest met ons.  Nu, daarvan kan ik dus niets terugvinden.  Het enige wat ik kan terug vinden, is dat Vlaanderen al snel, sinds het ontstaan van België in 1830, ‘solidair’ moest zijn met Wallonië.

   

  Wat dan met Brussel?  In de 15e eeuw al, was Brussel de hoofdstad van de toenmalige Nederlanden.  Dit was onder Karel V.    In de 13e eeuw al werd er door de wethouders overgeschakeld van het Latijn naar Dietsch (een overkoepelende term waarmee de Middelnederlandse regio-talen worden aangeduid, waaronder Brabants, maar het is géén Duits).  En in het begin van de 16e eeuw gebruikte men het Nederlands.  Pas in de 18e eeuw begon de taalwisseling van Nederlands naar Frans. 

   

  Rond 900 n.C. is er de Brabant-gouw, waartoe Brussel behoort.  Ik heb een kaartje toegevoegd waar je dit op kan zien.  Ook kan je zien dat Brussel, volgens de toenmalige taalgrens, Nederlandstalig was.  Rond 1350 loopt Brabant zelfs door tot ’s Hertogenbosch in het huidige Nederland (waar trouwens nog steeds een provincie ligt in het zuiden, namelijk ‘Noord-Brabant’).  Historisch gezien hoort Brussel dus bij Vlaanderen, het Nederlandstalige deel van België.  En daar hoort het volgens mij ook te blijven, ook al is het nu meer Franstalig.

   

  De Vlaamse en Brusselse economie zijn nauw verbonden met elkaar, honderdduizenden Vlamingen werken in Brussel.  Zaventem, de internationale luchthaven van Brussel, ligt op Vlaams grondgebied.  Het zou voor Brussel een unieke kans zijn, als hoofdstad van een onafhankelijk Vlaanderen, als hoofdstad van Europa, zeker als de normen, waarden en wetten van Vlaanderen daar toepasbaar zouden zijn.  Want momenteel is in Brussel eigenlijk niet echt veel normbesef.  De politie, die grotendeels Nederlandstalig is, heeft het heel moeilijk in sommige Brusselse gemeenten.

   

  Brussel is vandaag de dag enorm verfranst, maar wie zegt dat als Brussel hoofdstad wordt van een onafhankelijk Vlaanderen, dat die verfransing dan niet langzaamaan zou verdwijnen.  Veel ‘vaste’ buitenlanders gebruiken momenteel het Frans als aanspreektaal, omdat Brussel tweetalig is.  Maar dit zou toch ook kunnen veranderen, men kan zelfs Brussel tweetalig laten blijven.

  A
  lles wijst gewoon uit dat Vlaanderen en zelfs Wallonië beter af zijn als men uiteen gaat.  Een onafhankelijk Vlaanderen zou economisch en financieel veel sterker staan, vermits het niet meer omlaag getrokken wordt door Wallonië.  Brussel zou er alleen maar beter uitkomen als het de hoofdstad van Vlaanderen wordt.  En het regeren van Vlaanderen, zowel als het regeren van Wallonië zou veel makkelijker zijn, en er zou eindelijk geregeerd worden, niet zoals nu op federaal niveau waar amper iets gebeurt en alles geblokkeerd wordt door de tegenstrijdigheid tussen Wallonië en Vlaanderen.  Ik vind dus inderdaad dat Vlaanderen onafhankelijk zou moeten worden.


  _________________________________________________________________________________   Should Flanders become independent of Belgium (Wallonia)?  A good question I guess, I do not immediately have an answer, maybe after I have written this part.

   

  There are of course plenty of points that indicate that it is best for Flanders to say to Wallonia 'thanks and goodbye'.  I will just mention these points here and there are probably people who don’t agree with it, but everybody is entitled to have their own opinion.


  First there is the linguistic and cultural difference.  We even have a very different view on things, which always brings us clashes and discussions.  We speak a completely different language than in Wallonia.  The culture is completely different, we're completely different peoples (nations).  To speak from experience, I can even say that many of Walloon refuse to speak Dutch, even if they are here in Flanders.  While they expect of us that if we are in Wallonia, we speak French.  They even expect that we speak French here in Flanders.  Also you notice a huge feeling of superiority in Wallonia, although the Dutch-speaking people are the majority.

  It is clear that both regions need their own government, also because there is a different structure in each region.  The Federal stuff, just blocks because of that, is useless and hardly anything happens at the federal level, even if they try to keep up appearances. One can even talk about an unsustainable situation.

  There is a huge flow from Flanders to Wallonia, more than 3 billion euros annually, sometimes more than 10 billion euros.  The transfer through the social security is the most important one, and it grows every year now.  Each Fleming has to give more than 1500 euro to the Walloons every year.  And this while the Flemish people need the money themselves and the Flemish government desperately needs money, especially in these times of crisis.

  There is the fact that a Walloon vote is worth more than one Flemish vote.  A French political party, needs I don’t know how many thousands of voters less than a Flemish political party, and get yet more parliamentary seats.

  Some say that Flanders is too small to be a sovereign state.  If Flanders becomes independent, there would be at least ten countries that are smaller, in the European Union.

  Flanders and Wallonia want completely different laws, and even interpret the existing laws, each in their way.

  And I guess there are still many reasons to go separate ways.

  As Disadvantages, one often says that after splitting, Wallonia will know a downturn economically.  I thought that Wallonia had an economical relapse since the 1960s.  It began with the finishing of the mines.  And they also feared a relapse (economical) in Slovakia, similar to Wallonia.  And what happened?  A few years after the splitting, of the Czech Republic and Slovakia, Slovakia has experienced tremendous economic growth, and even was, according to a report by the OECD, one of the countries with the best results. Why couldn’t Wallonia achieve this?  Or are Walloons scared that they have to do it themselves and do they enjoy the ‘gifts’ from Flanders?

  Also cited is that we should show some solidarity with Wallonia.  It is said that Wallonia was once solidary with Flanders.  Well, I couldn’t find anything about that solidarity.  All I can find is that Flanders, since the creation of Belgium in 1830, had to be 'solidary' with Wallonia.

  What about Brussels?  Already in the 15th century Brussels was the capital of the Habsburg Netherlands.  Charles V ruled it.  In the 13th century, the aldermen switched from Latin to Dietsch (an colloquial word for the Middle Dutch Language, but it is not German).  And in the early 16th century they used Dutch.  Only since the 18th century the language changed from Dutch to French.  Around 900 AD there is a region, the Brabant-shire, which contains Brussels.  I have a map added, where you can see this.  You can also see that Brussels was Dutch, because it is situated above the language border.  Around 1350 Brabant reached till ‘s Hertogenbosh, now a municipality in North Brabant in the Netherlands.  And you noticed that in the Netherlands, the province situated in that region, still calls North Brabant.  Brussels historically belongs to Flanders, the Dutch-speaking part of Belgium.  And according to me, it should remain so, even though it is now more French-speaking.

   

  The Flemish and Brussels economies are closely linked to each other, there are working one hundred thousand Flemings in Brussels.  Zaventem, Brussels International Airport, is located in Flemish territory.  It would be a unique opportunity for Brussels (the capital of Europe) to be the capital of an independent Flanders, especially if the norms, values and laws of Flanders would be applicable there.  Because currently in Brussels you couldn’t say that there is much ethics.  The police, largely Dutch-speaking, has difficult problems in some municipalities.

  Frenchification in Brussels is enormous today, but who can say that if Brussels is the capital of an independent Flanders, that the Frenchification won’t disappear.  Many foreigners currently use French as language to contact people, because Brussels is bilingual.  But this could also change, and you can even keep Brussels bilingual.

  Everything just points out that Flanders and Wallonia are better off if they go separate ways.  An independent Flanders would be economically and financially far stronger, since it is no longer pulled down by Wallonia.  Brussels would only come out better as the capital of Flanders.  And the governing of Flanders, as well as the governing of Wallonia would be much easier, and there would finally be governed, not like now at the federal level where hardly anything happens and everything is blocked by the contradiction between Wallonia and Flanders.  So yes I think that Flanders should become independent.
  Bijlagen:
  brussel plan.JPG (322.4 KB)   

  31-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:Vlaanderen onafhankelijk Flanders independent België Belgium Wallonië Wallonia Nederlands Dutch Frans French cash flow geldstroom Vlaming Fleming Waal Walloon Slovakijë Slowakia Brussels Brussel Brabant Dietsch clashes ruzies hoofdstad capital

  30-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wim de Craene & Rob de Nijs

  Waarom ik fan ben van Wim de Craene.  Ik ben al fan van zijn muziek toen ik nog héél jong was, in de jaren ’80.  Toen vond ik het al mooie muziek, met mooie teksten.  Nu, sinds ik terug vrijgezel ben, heeft de muziek nog meer inpakt op me.  De teksten doen me terugdenken aan momenten uit mijn leven.  Ik herken veel van mezelf in de teksten.  Er zijn natuurlijk nog wel andere zangers, zangeressen en groepen waar ik me herken in de teksten, dat heeft iedereen wel vermoed ik.  Maar met de muziek van Wim de Craene is het gevoel toch iets groter.

   

  Bijvoorbeeld in het liedje van Rob de Nijs ‘Jim’.  Die tekst (en de muziek ook wel), doet wel iets met mij.  Vermits het liedje me terug doet denken aan bepaalde mensen die ik gekend heb.  Ook een goede vriend van mij, van vroeger, die alles voor mij zou gedaan hebben, en ik voor hem.  Was gewoon een prachtvriend, een betere kan je niet hebben.  Hij heeft spijtig genoeg zelfmoord gepleegd.  Het contact tussen ons was verwaterd omdat ik door financiële redenen (wegens mijn invaliditeit) veel te ver weg moest gaan wonen.  Het was iemand die, als we op stap waren met wat vrienden, en die vrienden wilden naar huis, en ik om een bepaalde reden weigerde in de auto te stappen, wel, hij bracht ze naar huis en kwam mij nadien halen.  Toen ik aan het afkicken was van de drugs, kwam hij me bezoeken, en als ik ooit ergens naar toe moest, ik kon hem altijd bellen.  Zoals ik al zei, een prachtmens, en ik zal hem nooit vergeten.  En ergens blijf ik toch altijd met de vraag zitten, als ik niet invalide was geworden, als ik niet was verhuisd, was het dan ooit zover gekomen?  Had ik hem kunnen ompraten?  Ik ben niet eens naar zijn begrafenis kunnen gaan en daar zit ik nog steeds mee, maar ja, je kan de tijd niet terug draaien natuurlijk.  In ieder geval, hij zit nog altijd in mijn gedachten en dat zal altijd zo blijven, want ik ben er zeker van dat ik in mijn leven niemand meer zal tegen komen waar ik zo een goede vriendschapsband mee zal krijgen.

   

  “”””

  Jim de tijd is snel gegaan
  Ik zie je daar nog staan
  Pilsje in je hand
  He Jim, wij samen in de kroeg
  Ik weet nog dat je vroeg
  He wat is er aan de hand
  En ik zei dat ik baalde
  Ik voelde me rot Jim
  Soms zijn er van die dagen
  Dat alles mij een beetje tegen staat
  Ach zo stom van me Jim, dat ik jou niet door had
  Dat jij al veel verder was
  Dan ik toen kon begrijpen, Jim
  Ohohohoh oh maar Jim

  Waarom heb je later niet gebeld
  Wilde je dood gaan als een held
  Zo stiekem zonder afscheid te nemen
  Waarom heb je mij ook nooit gezegd
  Dat je moe was van het gevecht
  Van de strijd om het bestaan
  Ik mis je Jim
  Ohoh Jim, ik mis je Jim
  Oh nou Jim

  Jim, we lachte vaak wat af
  En werd het diep in de nacht
  Dan bleef ik bij je slapen Jim
  Ik zie ons nog opstaan
  Rond een uur van twaalf
  Dan bakte wij eieren
  En dronken koffie uit de soepkom
  En we praatten weer verder Jim
  Over vrouwen en vrijheid
  Vaak dan lieten wij de hond los
  Langs de zee waar jij ooit als jongen heen wou

  Ohoh Oh Jim
  Waarom heb je later niet gebeld
  Wilde je dood gaan als een held
  Zo stiekem zonder afscheid te nemen
  Waarom heb je mij ook nooit gezegd
  Dat je moe was van het gevecht
  Van de strijd om het bestaan
  Ik mis je Jim
  Wow ik mis je Jimmy Jimmy Jim
  Oh nou Jim

  “”””

   

  Andere mooie liedjes van Rob de Nijs zijn : ‘Nu de nachten nog’, ‘Men beste vriendin’, ‘Roze droom’, ‘Alleen is maar alleen’, en er zijn nog wel wat liedjes van hem die ik graag hoor, waar ik nu niet direct op kan komen.

   

  Men vroeg me waarom ik de naam van die vriendin van mij, waar ik enorm veel voor voel(de) niet hier neer zet.  Ik ga dit niet doen, vermits ik hier al meer dan genoeg over mezelf vrij geef.  Ook heeft zij een relatie en kinderen, en volgens mij is ze gelukkig, en ik heb haar te graag om haar dat geluk af te nemen of wat dan ook.  Ik ga daar zelfs zo ver in, een hele tijd geleden kwam ik haar tegen, zij was met haar vriend en kinderen denk ik.  Ze had mij ook gezien, ik heb alleen maar geknikt en ben doorgelopen zonder naar haar toe te gaan en/of iets te zeggen.  Ik kon dit gewoon niet, ten eerste zou men aan mij zien wat ik voel voor haar, ten tweede zou ik niet goed geweten hebben hoe me te gedragen bij haar vriend en ten derde, nu kan ik het nog een beetje van me afzetten, ergens in een ‘kamertje’ plaatsen en de deur dicht doen, maar ik weet gewoon als ik die stap naar haar toe had gezet dat ik dat niet meer zou kunnen.  Dus sorry, nee ik noem de naam niet.

  Ik ben ook niet de prins uit Assepoester.  Ze zijn samen op het feest, het is een prachtige avond voor hun beiden, het voelt goed.  Zo heb ik ben ik ook eens naar een feest geweest, waar zij ook was, en we hadden een prachtige avond.  En toen ging ze naar huis.  Assepoester verliest haar muiltje wat de prins dan vind, daar was niets van bij ons natuurlijk, zij vertrok gewoon.  Maar het gevoel dat de prins en Assepoester hadden op dat feest, dat was wel vergelijkbaar vermoed ik.  De prins is haar gaan zoeken, ik heb dat niet gedaan en zal dat ook niet doen.  Het leven is volgens mij ook niet vergelijkbaar met een sprookje, in een sprookje gaat de prins op zoek naar haar, vind haar en ze leven nog lang en gelukkig.  In het leven ben ik haar niet terug gaan opzoeken, heb zo geen momenten meer met haar gehad, en we zijn elk onze weg gegaan.  En ik kan niet terug in de tijd om dat te veranderen, en ik zal ook niet nu naar haar op zoek gaan, volgens mij, vermits dit geen sprookje is, kunnen er maar twee dingen gebeuren, ofwel ligt haar leven compleet overhoop als ik terug in haar leven stap, en komt er een eind aan haar huidige geluk, ofwel moet ik dan vaststellen dat er niets meer is voor mij, en ik vrees dat ik dat niet zou aankunnen, dus laat ik het maar zo.


  ________________________________________________________________________________

  Why I'm a fan of Wim de Craene.  I was already a fan of his music when I was very young, in the '80s.  Then I found already the music and the lyrics beautiful.  But, since I'm back single, the music is even more meaningful to me.  The lyrics make me think back to moments in my life.  I recognize myself in many of the songs.  There are of course still other artists and groups where I recognize things of my live in.  But the music of Wim de Craene is doing more to me than other music.  I presume that everyone has songs like that.

   

  For example in the song by Rob de Nijs, called 'Jim'.  The lyrics (and also the music) are also doing something to me.  As the song reminds me to certain people I knew.  It also reminds me to a good friend of mine, from the past who did everything for me, and I for him.  Was just a fabulous friend, you can’t have a better friend.  He has unfortunately committed suicide.  The contact between us diluted because of financial reasons (because of my invalidity) I had to move and the distance between us was very big.  He was someone, if we were going out with some friends, and those friends wanted to go home, and I for some reason refused to step in the car, well he brought them home and then came back to make sure I got home safe.  When I was trying to stop using drugs, he came to visit me, and if I ever needed to go somewhere, I could always call him.  As I said, a fine best friend, and I will never forget him.  And somewhere I always stay with the question, if I had not become invalid, if I had not removed, would it have come this far?  Could I have persuaded him?  I wasn’t able to go to his funeral and it keeps bothering me, but you cannot reverse time.  In any case, he’s still in my thoughts and always will be, cause I’m sure that I won’t find a friendship this fabulous like the one I got with him.

  "" ""
  Jim the time has gone fast
  I see you standing there
  Beer in your hand
  Hey Jim, we are together in the pub
  I remember you asked
  Hey what is going on
  And I said I’m fed up
  I felt bad Jim
  Sometimes there are those days
  that everything annoys me
  Ah stupid of me Jim, I didn’t see through you
  That you were much further
  Then I could understand then, Jim
  Ohohohoh oh but Jim


  Why didn’t you call later
  Did you want to die as a hero
  So secretly, without saying goodbye
  Why have you never told me
  That you were tired of the fight
  Of the struggle for life
  I miss you Jim
  Ohoh Jim, I miss you Jim
  Oh well Jim

  Jim, what we often laughed
  And if it was late at night
  Then I stayed over with you Jim
  I see us getting up
  Around noon
  Then we baked eggs
  And drank coffee out of the soupcup
  And we proceeded talking Jim
  About Women and Freedom
  Often than we let the dog loose
  Along the sea where you ever wanted to go as a boy

  Ohoh Oh Jim
  Why didn’t you call later
  Did you want to die as a hero
  So secretly, without saying goodbye
  Why have you never told me
  That you were tired of the fight
  Of the struggle for life
  I miss you Jim
  Wow I miss you Jimmy Jimmy Jim
  Oh Well Jim
  "" ""

   

  Other beautiful songs by Rob de Nijs are: ‘Still the nights now', 'My best friend', 'Pink Dream', 'Alone is just alone’, and there are still some songs that I like, but I can’t recall them right now.

   

  They asked me why I didn’t say the name of the friend of mine, for whom I’ve got feelings.  I don’t do that, since I make public enough of myself.  Also she has a relationship and children, and I think she's happy, and I have too much affection for her, to take that happiness away.  I even go this far in that: a long time ago I met her, she was with her friend and children I guess.  She saw me, I just nodded and walked away, without going to her and/or say anything to her.  I couldn’t do it, firstly I guess everyone would be able to see in my eyes what I feel for her, secondly I didn’t know how to behave to her friend and thirdly, now I still can get rid of my feelings for her, to place the feelings in a ‘little room’ in my head and close the door, but I just know that when I step to her, I can’t do that anymore.  So I don’t say her name, sorry.

  I'm not the prince from Cinderella.  They were together at the ball, it was a wonderful evening for both of them, and it felt good.  Just like that, I went to a party in the past, and she was there, and we had a wonderful evening together.  And then she went home.  Cinderella loses her shoe, the prince finds the shoe, it wasn’t like that with us of course, and she just left.  But the feeling that the prince and Cinderella had at their bal, that was comparable, I suppose.  The prince was looking for her, I haven’t and won’t do that.  Life to me is not like a fairy tale.  In a fairy tale, the prince looks for her, finds her and they live happily ever after.  In life I didn’t searched for her and there weren’t any moments like that evening anymore, and we each went our own way.  And I cannot return in time to change that, and I wont try to find her now.  I think, since this is no fairy tale, but two things can happen, or her life goes completely upside down when I get in her life, and her current happiness will be gone, or I will discover that there isn’t anything for me anymore and I fear that I can’t handle that so I leave everything like it is.  Bijlagen:
  16 Jim.mp3 (7.8 MB)   

  30-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Wim de Craene Rob de Nijs '80 vrijgezel Jim zelfmoord beste vriend single suicide best fine friend roze droom m'n beste vriendin nu de nachten nog alleen is maar alleen naam vriendin assepoester cinderella fairy tale sprookje

  29-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Laat me met je meegaan' van Wim de Craene 'Let me go with you' - Zelfmoord / Suicide

  “Laat me met je meegaan
  naar het huis dat in je dromen was te zien,
  waar m'n gedachten ingesloten zijn sindsdien”

   

  ‘Laat me met je meegaan’ van Wim de Craene.  Inderdaad, de zanger waar ik mee begon, je kan zeggen dat de cirkel rond is.  De lyrics staan hieronder.  Waarom ik dit lied heel mooi vind?  Wel, ten eerste ben ik een fan van Wim de Craene, zoals je waarschijnlijk al vermoed had.  Zijn teksten zijn prachtig, de muziek is top.  Je vindt jezelf in heel wat van die liedjes terug vind ik, zo worden ze nu amper nog gemaakt.

   

  "“””

  Neen, je moet voor mij niet anders
  liefst heb ik je net zoals je bent
  Net zoals ik jou bij Wimpies tegenkwam
  net zoals ik uit je mond vernam
  dat je geen praatjesdrukke kerels bent gewend
  Neen, je moet beslist niet anders
  blijf voor mij precies zoals je bent
  Ook al sta je dikwijls met je hart te koop
  als ik met mezelf verloren loop
  Al weet ik best dat ook je modeblad
  een pasklaar antwoord kent

  REF : Laat me met je meegaan
  naar het huis dat in je dromen was te zien
  waar m’n gedachten ingesloten zijn sindsdien
  Toon me de kamers, toon me ’t behang
  laat het onveranderd bovendien
  Laat me met je meegaan in de plannen
  die je klaar had voor vannacht
  en neem de route die je daartoe had bedacht
  Schakel meteen, plankgas daarheen
  voer me daar waarheen je me verwacht

  Neen, ik wil je echt niet anders
  ook al raast de storm soms door ons huis
  Gisteren was het zomer, ach je weet het wel
  zware buien wijken meestal snel
  al is het zicht soms heel beperkt
  en is de richting soms verward


  REF
  REF
  "“””

   

  In 1990 overleed de Craene in duistere omstandigheden.  Er werd gezegd dat het zelfmoord was, een overdosis antidepressiva.  Maar er was géén afscheidsbriefje, er zijn geen details over welke antidepressiva het gaat en volgens zijn zoon waren er nooit depressieve gevoelens waargenomen bij Wim de Craene, hij zou trouwens al een nieuwe vriendin gehad hebben.  Trouwens, volgens zijn zoon, lag Wim de Craene, toen hij gevonden was, met een deken om zich heen gerold, voor de deur.  Wat toch allemaal heel merkwaardig is en bij mij ook de twijfels naar voren brengt of het wel om zelfmoord ging.

   

  Zelfmoord, ik moet eerlijk toegeven, ik heb al twee keer op het punt gestaan waar zelfmoord héél dichtbij was.  Vroeger in mijn jongere jaren had ik een drugsprobleem.  In het begin was het enkel af en toe een joint, speed en cocaïne, maar van het een kwam natuurlijk het ander. En ik heb eenmaal in mijn leven heroïne gesnoven.  Hiervan kreeg ik een enorme flash.  Ik voelde me tevreden, blij, veilig, zelfs toen ik op het dak van het appartement kwam en op de rand ging staan, met de straat diep onder mij.  Toch voelde ik me enorm veilig, ook al kon ik amper nog op mijn benen staan.  Ik weet niet juist hoe het kwam, maar op dat moment dat ik daar stond, besefte ik dat ik verkeerd bezig was.  Ik had door drugs en alcohol al een paar mensen gekwetst (mensen die het goed met me voorhadden), ik heb door mijn drugs- en alcoholgebruik een prachtmeid laten staan, en nog wel andere dingen misgelopen.  En het heeft me een hoop geld gekost natuurlijk.  Maar op het moment dat ik daar op die rand stond, besefte ik dat allemaal en ik maakte mezelf wijs dat ik twee keuzes had.  Of ik stapte over de rand en vloog vrij naar een volgend leven, of ik stapte van de rand af en moest mezelf herpakken en stoppen met dat vergif.  Ik weet niet hoelang ik daar gestaan heb, volgens mijn kameraad van toen (al was het meer een collega-gebruiker dan vriend) toch een paar uren.  En ik heb toen beslist om voor het leven te kiezen en te stoppen met die rotzooi.  Dat is me ook gelukt, zonder professionele hulp, gewoon met de hulp van twee echte vrienden en de steun die ik kreeg.

  Veel later in mijn leven, heb ik nog eens op het punt gestaan om vaarwel te zeggen tegen alles.  Dat was net nadat mijn ex besloot dat ze het niet meer zag zitten.  Ik zat in zak en as.  Je moet weten dat ik invalide ben, niet kan werken, weinig geld heb en bijna nergens meer kom (zoals zovele andere gehandicapten).  Ook zijn door mijn invaliditeit, alle contacten die ik had volledig verwaterd en had ik geen vrienden meer op dat moment.  De enige die ik had was mijn ex, en dan nog wat familieleden, die volgens mij alleen maar contact hielden omdat ik familie was, niets meer.  Ik wist gewoon niet meer wat te doen.  Ik kon niet voor mezelf zorgen, we hadden geen kinderen, terwijl ik dat zo graag wilde.  Ik wist ook dat de kans miniem, tot bijna nihil, is dat ik nog opnieuw een vriendin zou vinden, ik kwam nergens meer, en hoe groot is de kans dat je als invalide een vriendin vindt.  En zonder vriendin is het nogal moeilijk om kinderen te krijgen natuurlijk.  Zulk een gedachten gingen door mijn hoofd.  Ik wist ook niet of ik het financieel alleen aan zou kunnen, of ik mijn medicatie nog kon betalen.  Volgens mij was ik, en iedereen, het beste af als ik er niet meer was.  Geen zorgen meer, geen problemen, niemand die zich druk moest maken om mij, niemand die mij moest helpen.  En ik zou toch niets missen.  Heb hier een hele tijd mee rondgelopen, zelfs zoekend naar wat de beste manier was om zelf uit het leven te stappen.  Maar dan is er een moment gekomen dat ik terug dacht naar dat moment op dat dak toen, en dat ik toen gekozen heb om mijn karakter (doorzetter, koppig) te gebruiken om door te leven.  En ik kon moeilijk anders dan toegeven aan mezelf, dat ik toen voor het leven gekozen had, en het zou maar zwak zijn om me niet daaraan te houden.  Ik had zelfs al een Ruger 9mm gekocht, en dat was niet moeilijk daar waar ik woonde.  Maar ik kwam tot het besluit dat ik toen ervoor gekozen had om door te gaan, en ik dit nu niet mocht opgeven.  Ik heb zelfs het wapen binnen de week terug verkocht.  Dat heb ik dus ook gedaan, doorgebeten, en dat doe ik nu nog.  Ik ben nog steeds alleen, financieel is het bijna onmogelijk, de enige contacten die ik heb zijn via internet.  Ik heb niets, en heb niets te verliezen.  Men zei me al eens dat ik nog leef, wachtend op de dood.  Is natuurlijk maar hoe je het bekijkt.  Ik bekijk het iets anders, namelijk, ik leef, wachtend tot er iets positiefs gebeurd, en ik wacht nu al twee jaar.  Velen zullen zeggen, je moet het positieve afdwingen, en niet wachten.  Inderdaad, maar als je niets kan, nergens naartoe kan en geen geld hebt, kan je maar weinig afdwingen hé.  Maar het feit dat ik er nog ben, dat ik er het beste van probeer te maken, het feit dat ik nog energie vind om hieraan deel te nemen, dat zegt al veel.  VOETNOOT : Sorry voor mijn Engels, maar ik doe mijn best.

  ___________________________________________________________________________________________

  "Let me go with you

  to the house that could be seen in your dreams,
  where my thoughts have been enclosed since then”


  "Let me go with you" by Wim de Craene.  Indeed, the singer where which whom I started, you can say that we are back in the beginning.  You can find the lyrics of the son below.  Why I find this song beautiful?  Well, firstly I'm a big fan of Wim de Craene, you probably guessed that already.  His lyrics are beautiful, the music is top.  You can find yourself in a lot of songs, they barely make music like that today.

  "" ""
  No, you shouldn’t be different
  I prefer you just as you are
  Just as I met you at Wimpies
  just as I learned from your mouth
  you are not accustomed to busy guys
  No, you shouldn’t be different
  Stay exactly as you are
  Even though you often walk with your heart for sale
  when I lost myself
  I already know that your best fashion magazine
  has an answer

  REF : Let me go with you
  to the house that could be seen in your dreams,
  where my thoughts have been enclosed since then

  Show me the room, show me the wallpaper
  and leave it unchanged
  Let me go with you in the plans
  that you had for tonight
  and take the route that you bear in mind
  Switch immediately, full throttle over there

  Lead me there where you expect me

  No, I don’t want you different
  even though the storm rages in our house sometimes
  Yesterday was the summer, well you know it
  heavy rain usually departs soon
  though sometimes the visibility is very limited

  and the direction is sometimes chaotic

  REF
  REF
  "" ""


  In 1990, Wim de Craene died die in suspicious circumstances.  They said it was suicide, an overdose of antidepressants.  But there was no farewell note, there are no details about what antidepressants are involved and according to his son he had never seen in Wim de Craene being depressed, he also had a new girlfriend.  Besides, according to his son, Wim de Craene was found with a blanket wrapped around, lying in front of the door.  Seems very strange to me and brings out the doubts whether it really was suicide.

   

  Suicide, I must admit, I have twice been on the point where suicide was very close.  Back in my younger years I had a drug problem.  In the beginning it was just occasional a joint, speed or cocaine, but of course I didn’t end there.  And I snorted heroin one time.  I got a huge rush.  I felt happy, safe, even when I was on the roof of the building and stood on the edge, the street deep below.  Yet I felt extremely safe, even though I could barely stand on my legs.  I'm not sure what happened, but at that moment I stood there, I realized that I was doing the wrong things.  I have hurt a few people because I used drugs and alcohol (people who were good to me), because of my use of drugs and alcohol I let a beautiful girl walk away, and I have done other things wrong in that period.  And it costs a lot of money of course. But at that moment I stood there on the edge, I realized and told myself that I had two choices.  If I stepped over the edge and flew freely to the next life, or I stepped off the edge and had to take my life back in hands and stop with the poisons.  I do not know how long I've been there on that edge, according to my friend from then (though it was more a colleague-user than a friend) I stood there a few hours.  And then I decided to opt for life and to stop this rubbish.  I managed to stop with drugs without professional help, just with the help of two real friends and the support I got.

  Much later in my life I once was on the point to say goodbye to everything.  That was just after my ex decided that she no longer wanted to stay with me.  I sat in the pit.  You see, I'm invalid, unable to work, I don’t have a lot of money and I almost never leave my house (like many other handicapped people).  Even by my infirmity, the contacts that I had completely shrunk and I had no friends left at that time.  The only one I had was my ex, and a few relatives that kept in contact because they think that this is what relatives do, nothing more.  I just didn’t know what to do.  I couldn’t take care of myself, we had no children, even though that I wanted kids.  I also knew that the chance is minimal, to almost zero, that I would find another girlfriend, I came nowhere, and how likely is it that you find a girlfriend if you are invalid.  And without girlfriend it’s rather difficult to have children.  Such thoughts went through my head.  I didn’t know if I could cope it financially on my own, or if I could still pay my medication. I thought it would be better for me, and everyone else, if I were gone.  No more worries, no problems, no one has to worry about me, nobody should help me.  And I wouldn’t miss a thing.  Have been walking around a long time looking at what would be the best way to commit suicide.  But then there was a moment I thought back to the moment on the edge of the roof, and then I have chosen to use my character (fighter, stubborn) to keep on living.  And I could hardly admit to myself that I chose for life then, and it would be weak of me to not stick to that decision.  I even had bought a Ruger 9mm, and that wasn’t difficult where I was established.  I came to the conclusion that I then opted to continue, and I couldn’t give up now.  I sold the Ruger within the week.  I have done so, not giving up, and I still do.  I'm still single, financially it is almost impossible, the only contacts I have are through the Internet.  I have nothing, and have nothing to lose.  They told me once that I am still alive, waiting for death.  Depends on the way you look at that.  I look at it somewhat else, namely, I live, waiting for something positive to happen, and I’m already waiting two years.  Many will say, you must enforce the positive, and not wait.  Yes, but if you can’t do a lot, and go nowhere and you have almost no money, you can enforce little.  But the fact that I'm still here, that I still try to make the best of it, the fact that i find the energy to participate in this, that say a lot.
  FOOTNOTE : Sorry for my English, but i do my best.

  Bijlagen:
  Laat me met je meegaan - Wim de Craene.mp3 (8 MB)   

  29-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:laat me met je meegaan Wim de Craene Let me go with you fan teksten lyrics 1990 zelfmoord suicide

  28-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Selecteren van het overlegcomité - How to select the federal connotation?

  Ik kreeg een vraag via mail van iemand uit het Verenigd Koninkrijk.  “How would you select people for the ‘federal connotation’?”  Is een heel goede vraag, hoe zou ik de mensen selecteren voor dat overlegcomité?

   

  Wel, België is een democratie zegt men.  Democratie is een bestuursvorm, en betekent letterlijk ‘volksheerschappij’.  Dit kan twee dingen betekenen, of zoals in Athene, stemt het volk zelf over de wetten, of zoals in België en Nederland, waar het volk de vertegenwoordigers kiest, die dan de wetten maken.  Hier in België probeert men nogal hard te benadrukken dat wij een democratie zijn.  Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens.  Van wat oorspronkelijk een democratie had moeten zijn, heeft men het hier in België tot iets gemaakt dat volgens mij helemaal niet meer behoort tot democratie.

   

  Ten eerste, in een democratie zou er sprake moeten zijn van dat het volk de hoogste macht is, dat het volk kan beslissen of een wet al dan niet goedgekeurd wordt.  Dit gebeurd bij ons niet, nu, ik weet zelf ook wel, gezien het aantal inwoners, dat dit onmogelijk nog te doen is.  Maar is er dan nog sprake van democratie?  Volgens mij niet.  Je hoort ook wel dat wij een ‘representatieve democratie’ zijn, waarbij het volk de bevoegdheden voor een bepaalde tijd overdraagt aan een aantal afgevaardigden, die het volk ‘representeren’ en de wil van het volk uitvoeren.  Een synoniem is ook wel ‘parlementaire democratie’.

   

  Maar is het bij ons zo dat de zogenaamde afgevaardigden onze wil uitvoeren?  Dit kan je toch niet zeggen, ze doen gewoon wat ze zelf willen en het gebeurt maar al te vaak dat men voor verkiezingen beloftes doet, die de avond van de verkiezingsdag al vergeten zijn.  Dus er is totaal géén sprake meer van ‘de wil’ van het volk.  Nog zoiets, wij hebben stemplicht.  Géén stemrecht, want men zegt wel dat wij het recht hebben om te stemmen, maar dat is niet zo, wij worden verplicht om te stemmen.  Als het de wil is van een deel Belgen om niet te gaan stemmen, en wij zouden (democratisch) de hoogste macht zijn, hoe kan het dan dat er toch nog iemand boven ons staat die ons verplicht?  Onlogisch toch?

  Dus, wij moeten gaan stemmen, voor partijen die toch doen wat ze zelf willen, die dus niet doen wat het volk wil.   Democratisch?  Nee toch!  Dus van ‘representatieve democratie’ kan je hier bij ons in België, ook al niet meer spreken, hoe de politiekers het ook draaien of keren.  Wij zijn dus feitelijk niet democratisch.  Trouwens, in een ‘parlementaire democratie’ geven wij de macht voor een bepaalde tijd over aan afgevaardigden, die in het parlement zitten.  Maar heeft het parlement de macht?  Toch ook niet meer, want wie heeft de meerderheid in het parlement?  Jawel hoor, de meerderheid behoort toe aan de regering.  En dus heeft het parlement feitelijk géén macht meer.  Het parlement controleert wat de regering doet en zou het laatste woord moeten hebben, maar de regering heeft, via zijn partijleden, de meerderheid van het parlement, dus hoe kan er nog sprake zijn van controleren en het laatste woord hebben?

   

  Wie hebben bij ons nu de macht? Het volk?  Nee! Het zijn de politieke partijen die de macht hebben, wat wil zeggen dat wij een particratie zijn.  Nu, men zegt vaak wel eens, als men erop gewezen wordt dat wij géén democratisch land zijn, dat een particratie een onderdeel is van een democratie.  Maar punt bij de democratie is, dat het volk de macht heeft.  Bij een particratie, hebben de politieke partijen de macht, en is er dus géén sprake van dat het volk de macht heeft.  Particratie is iets heel anders dan democratie, aangezien het volk pas na een bepaald aantal jaren kan laten weten of het tevreden is of niet.  En als het volk dan al laat merken (via stemgedrag) dat zij het niet eens zijn met het beleid dat er was of de wetten die er gemaakt zijn, dan kan er toch niets meer verandert worden aan die wetten.  Dus waar is die macht van het volk?  En ook, wij moeten gaan stemmen, in een democratie hebben wij het recht om onze wil op te leggen.  En nadat we gestemd hebben, doen de politieke partijen toch wat ze willen. 

  Want hier in België is er iets uitgevonden dat ‘cordon sanitaire’ noemt.  Waarbij de bedoeling is een groep of initiatief buitenspel te zetten.  In het geval van België, gebruikt men dit tegen het Vlaams Belang (vroeger Vlaams Blok), wat ook een politieke partij is.  Waar het volk ook voor kan kiezen.  En als het de wil is van het volk, dat die partij (Vlaams Belang), de grootste of tweedegrootste partij is, dan wordt deze partij door het ‘cordon sanitaire’ toch nog gewoon genegeerd.  In andere woorden, men negeert de wil van het volk, wat dus wil zeggen dat er nooit sprake kan zijn van ‘democratie’.  Conclusie is dat België géén democratisch land is, maar een particratisch land.

   

  Om nu terug te komen op de vraag, hoe ik dat overlegcomité zou samenstellen.  Wel, eigenlijk vind ik dat op dit moment het bestaan van zo een overlegcomité overbodig en zelfs belachelijk, aangezien wat zij zeggen toch niet bindend is.  Ik haalde al aan dat het gewoon diende om dingen uit te stellen.  Maar dat is immers niet het enige dat verandert zou moeten worden.  Omdat België democratisch zou moeten zijn, stel ik voor dat wij het hele systeem veranderen.  Dit kan natuurlijk niet op een wip gedaan worden, en ik kan hier natuurlijk niet zomaar even een héél plan opbouwen.  Er zou nadien nog héél wat werk zijn om bepaalde dingen te kunnen controleren en om te kunnen ingrijpen indien nodig.  Maar zou het niet veel democratischer zijn als wij het recht (en niet de plicht) hebben om te gaan stemmen, op vertegenwoordigers, gebonden aan politieke partijen.  Als, nadat wij gestemd hebben, de uitslag bindend is, en de partijen, die de meeste stemmen kregen, zullen regeren.  Hoeveel partijen dat zouden moeten zijn? Wel, als het totaal van het aantal stemmen dat zij haalden, laten we zeggen, groter is dan 2/3e van de bevolking, dus dan 66,66% van de bevolking.  Of dat nu twee, drie of meer partijen zijn, dat maakt niet uit.  En de partij die het meeste stemmen kreeg, zou natuurlijk de regeringsleider (premier) aanbrengen.  En wie zou dat zijn?  Democratisch gezien, diegene die de meeste stemmen, van die bepaalde partij, kreeg.  Vervolgens maakt je een klassement van alle leden die op de kieslijst stonden, van die partijen, en diegenen die de meeste stemmen gekregen hebben, worden minister, ongeacht of het vijf of zes van dezelfde partij zijn en van een andere partij minder.  Gewoon, behoor je tot een van de partijen die de regering moet vormen, en heb je van alle personen de meeste stemmen, dan word je minister.  Simpel toch, en heel democratisch, aangezien het volk de vertegenwoordigers de stemmen geeft.  Zo kan het natuurlijk ook met de Vlaamse regering, andere regeringen, zelfs met gemeenteverkiezingen gaan.

   

  Wat dan met het parlement?  Wel, ook vrij simpel hoor.  Je hebt 150 zetels in de kamer van volksvertegenwoordigers, en 74 zetels in de senaat.  Dat zou ik dus al veranderen, ik zie niet in waarom er twee aparte stelsels zouden moeten zijn, ik zou de senaat sowieso al afschaffen, en het houden bij 150 zetels voor mijn parlement.  50 zetels van dat parlement zou zijn voor leden van de partijen die de regering moeten vormen.  Dus je neemt gewoon het klassement waar je de ministers mee benoemd hebt, en je neemt van de overgebleven leden gewoon de 50 die, na het benoemen van de ministers, de meeste stemmen kregen.  De andere 100 zetels van het parlement, worden verdeeld onder de partijen die niet tot de regering behoren.  Ook hier maak je een klassement met alle leden op de kieslijst van die partijen, en de 100 leden die de meeste stemmen kregen, krijgen een zetel.  Zo geef je terug macht aan het parlement, zodat de vertegenwoordigers, verkozen door het volk, de regering kunnen controleren, de regering heeft immers géén meerderheid meer in het parlement.  Ook verzwak je zo de macht van de partijen, waardoor je niet meer benoemd wordt als particratie, maar wel terug een democratie bent.  De macht ligt dan terug bij het volk, zoals het hoort.  En zoals ik eerder al zei, je zou dit kunnen doen bij al de bestuursvormen, federaal, lokaal, …

   

  Wat het overlegcomité betreft, waarom niet aan alle Belgen, die stemgerechtigd zijn, vragen om tijdens de verkiezingen aan te geven, of zij eventueel, indien aangeduid, zouden willen zetelen in zo een overlegcomité?  Je geeft gewoon aan ‘ja’ als je dat wilt, of ‘nee’ als je dat niet wilt.  Nadien kan men een lijst maken van al de personen die ‘ja’ zeiden, en haalt daaruit al de personen die partijgebonden zijn, die komen niet in aanmerking.   Je kan de lijsten natuurlijk ook nog onderverdelen, zodat er evenveel Franstalige als Nederlandstalige zitten.  Bijvoorbeeld vijf van ieder.  Dan, indien er een overlegcomité nodig is, bepaal je door lottrekking wie die 10 personen zijn.  Die zouden dan ‘verlof’ moeten krijgen op hun werk, en betaald worden door de regering natuurlijk.  Je voegt aan die 10 personen ook nog eens een vertegenwoordiger van de regering waartegen het ‘belangenconflict’ is ingeroepen, en een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan dat het ‘belangenconflict’ ingeroepen heeft.  Zodat zij hun standpunten kunnen uitleggen en verdedigen.  Dan, om aan een oneven aantal, kan je, ook door lottrekking, er een rechter aan toevoegen, die normaal gezien de wetten kent, en het overlegcomité met raad en daad kan bijstaan.  Je geeft het overlegcomité een bepaalde termijn, korter dan die nu is, en de dag voor het eind van die termijn, laat je de 13 leden van dat comité stemmen, voor of tegen.  En de meerderheid heeft gelijk.  Deze beslissing van het overlegcomité zou ik dan bindend maken, zodat er snel door gewerkt kan worden nadat het overlegcomité zijn beslissing bekend gemaakt heeft.  Zo is het overlegcomité niet regerings- of partijgebonden.

   

  Wel zou ik nog enkele dingen aan de verkiezingen veranderen.  Ik ben dus voor stemrecht en niet voor stemplicht, dat ten eerste.  Het zou aan elke partij verplicht moeten worden om voor de verkiezingen een lijst te maken van bijvoorbeeld tien of vijf punten die zij zouden willen doen als zij de macht kregen.  Dan heb je na de verkiezingen de partijen die de regering moeten vormen, en iedere partij heeft dan een lijst met punten.  Je kan bijvoorbeeld zeggen dat de grootste partij (die met de meeste stemmen) 7 punten van de 10 moet uitvoeren, de tweedegrootste 5 punten, alle andere partijen die ook tot de regering behoren 3 punten.  Of bij de grootste partij 3 van 5 punten, bij de tweedegrootste partij 2 van 5 punten en bij de rest 1 van 5 punten.  Je kan ze dan laten onderhandelen met de andere partijen welke punten dat zullen zijn, als ze het maar niet zelf kunnen beslissen.  Indien nodig kan je een onderhandelingstermijn geven, en als binnen die termijn géén beslissing is genomen, geef je de lijst aan het parlement.  Je laat het parlement dan gewoon stemmen over welke drie punten zij zouden willen laten vallen (in het geval van de grootste partij) en na de stemming neem je gewoon de drie punten met de meeste stemmen, en die vallen weg, zodat de grootste partij 7 punten over heeft die ze moet verwezenlijken.  Bij 5 punten op de lijst, schrap je er natuurlijk maar twee, zodat er drie overblijven in het geval van de partij met de meeste stemmen.  Wil dit dan zeggen dat die punten sowieso uitgevoerd gaan worden?  Nee, want je hebt natuurlijk nog het parlement, dat als de regering zijn voorstel neerlegt stemt over het al dan niet goedkeuren ervan.

  Trouwens, wat de stemming in het parlement betreft, ik zou deze anoniem maken, zodat niemand weet wat er gestemd word door een vertegenwoordiger, zodat partijen ook niet hun partijleden kunnen afstraffen als ze voor of tegen iets stemmen.  En bovendien zou je natuurlijk, om problemen zoals BHV te vermijden, de partijen kunnen laten opkomen in heel België, Franstalige in Vlaanderen en Nederlandstalige in Wallonië (bij federale verkiezingen natuurlijk), en een algehele lijst voor héél het land bij de federale, voor heel Vlaanderen bij de Vlaamse verkiezingen enzovoort.  Dus één lijst per verkiezing en niet een lijst per gewest of district of wat dan ook.

  Zoals ik al zei, er is natuurlijk nog veel werk aan dit ‘plan’, maar ik ben er zeker van dat het uiteindelijk haalbaar zou zijn, dat het uiteindelijk eerlijker zou zijn en vooral dat je dan kan spreken van democratie.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I got a question by mail from someone living in the United Kingdom.  "How would you select people for the 'federal connotation'?"  A very good question, how would I select people for this?

  Well, Belgium is a democracy, they say.  Democracy is a form of government, and literally means ‘the power of the people’.  This can mean two things, or, as in Athens, the people vote on the law itself, or, as in Belgium and the Netherlands, where the people elect representatives who then make laws.  Here in Belgium they try quite loud to accentuate that we are a democracy.   But I don’t agree with that.  What a democracy should have been originally, it has been made here in Belgium to something that doesn’t belong to ‘democracy’ anymore.


  First, in a democracy the people have the supreme power, the people can decide whether a law is adopted.  That isn’t the case here in Belgium, now, I know, given the number of inhabitants, that it is impossible to accomplish that.  But there is still the question, is it democracy or not?  I think not.  You also hear people say that we have a ‘representative democracy’, where the people elect representatives, who are charged with the responsibility of acting in the people’s interest.  A synonym : parliamentary democracy.

  But is it a fact here in Belgium that those representatives act in the people’s interest?  You can’t say that.  They just do what ever they want, and it happens all too often that one makes election promises, and the night of the election, when everyone voted, they have already forgotten their promises.  So it’s absolutely impossible to talk about ‘the people’s interest’.  Another thing, we have the compulsory voting.  No suffrage, they say we have the civil right to vote, but that isn’t so, we are obliged to vote.  If it’s the will of some Belgians not to vote, and we would (democratically) be the supreme power, how is it that there still is someone above us who can force us to vote?  Illogical right?

  So, we should vote for parties that do whatever they like, and don’t do what the people want.  Democratic?  Yikes!  Therefore we can’t say that Belgium is a "representative democracy", doesn’t matter how politicians twist and turn it. So we are actually not democratic.  Besides, in a "parliamentary democracy" we give the power for a given time to delegates, having a seat in parliament.  But does the parliament has the power?  No, for who has the majority in parliament? Oh yes, the majority belongs to the government.  And so the parliament has no power.  The parliament controls the government and should have the final saying.  But the government has, through the members of his political parties, the majority of the parliament, so how can there still exist a control and the final saying?  Cause the majority supports the government.

   

  Who has the power?  The people?  No!  The political parties are in power, which means that we are a particracy.  Now, sometimes they say, as we pointed out that we are not a democratic country, that a particracy is form of a democracy.  But the fact in a democracy is that the people have the power.  In a particracy, the political parties have the power, and thus there is no question that the people are in power.  Particracy is something completely different than democracy, because in a particracy the people can tell only after a certain period whether it is satisfied with the government or not.  And if the people show that they are not satisfied (through voting), that they disagree with the policy and the laws made, then there's nothing more to change about those laws.  So where is the power of the people?  And also, we are ‘obligated’ to vote, in a democracy we are ‘entitled’ to express or will.  And after the voting, the political parties do whatever they want.

  Because here in Belgium they have invented something called 'cordon sanitaire'.  Where the intention is to exclude a party from government, sideline them.  In the case of Belgium, one uses it against the ‘Vlaams Belang’ (formerly ‘Vlaams Blok’), which is also a political party, and people can vote for them.  And if it’s the will of the people, that this political party (Vlaams Belang), is the largest or second largest political party after the elections, then that party still is ignored because of the 'cordon sanitaire'.  In other words, they ignore the will of the people, so you could say that it isn’t democratic.  Conclusion is that Belgium is not a democratic country, but a particratic country.

   

  Now back to the question, how I would compose the federal connotation.  Well, actually I think the existence of such a connotation on this moment is unnecessary and even ridiculous, because whatever they say has no value.  It just serves to postpone.  But that is not the only thing that should be changed.  Because Belgium should be democratic, I propose that we change the whole system.  This cannot be done in a day or two, and of course I can't just type the whole concept here and I don’t have all the answers.  And of course, there still would be some work, finding manners to check people and intervene if necessary.  Would it be democratic if we have the right (and not the obligation) to vote on representatives, tied to political parties?  If, after we voted, the outcome is binding, and the political parties, those with the most votes will govern.  How many political parties that would be?  Well, if the total number of votes they got, let’s say, is more than 2/3 of the population, so more than 66.66% of the population.  Whether there are two, three or more parties, it does not matter.  And the party that received the most votes will naturally deliver the leader of the government (prime minister).  And who would that be?  Democratically, the one who got the most votes, in that particular political party.  Then you make a ranking of all members (who were on the ‘voting list’) in those parties that should form the government, and those who received the most votes will be minister, whether there are five or six of the same party and less of another party.  Just, if you belong to one of the parties that will form the Government, and you have the most votes of all people of the political parties forming the government, you become minister.  Simple yet, and very democratic, because the people vote for the representatives.  This manner is also usable by the Flemish government, other governments, even in local elections.

   

  What about the parliament?  Well, quite simple though.  You have 150 seats in the Chamber of Representatives and 74 seats in the Senate.  I certainly would change that, I don’t see a reason why there should be two separate systems, I would abolish the Senate anyway, and keeping 150 seats in parliament.  50 seats of the parliament would be for members of political parties that are in the government.  So you just take the rankings you have used to appoint the ministers and you just take the first 50 members who, after naming the ministers, received the most votes. The other 100 seats in parliament are divided among the parties that don’t belong to the government.  Here you make a ranking of all members (who were electable) of those parties, and the 100 representatives who received the most votes, get a seat.  That’s the way to give back the power to the parliament (elected by the people), so the representatives in parliament can control the government, and the government has no longer a majority in the parliament.  You even weaken the power of the parties, so you no longer can be appointed as particracy, but the democracy is back.  The power back to the people, as it should be.  And as I said before, you could do this in all forms of government, federal, local, ...

   

  Concerning the federal connotation, why not ask to all Belgians eligible to vote whether they want to be seated in such a connotation, this can be done on the day of the elections.  You just say 'yes' if you want to do that if they ask you, or 'no' if you don’t want.  Afterwards you can make a list of all the people who said 'yes', and you remove all the people who are committed and member of a political party, so only those who are neutral on the list.  You even can divide the list, so there are as many French-speaking as Dutch-speaking people.  For example five of each.  Then, if a connotation is required, you draw those who will be seated in the federal connotation by lot.  Those will have the permission to recess their job for the time they work in the federal connotation, and will be paid by the government during that period.  You add to those 10 people a representative of the government who got the 'conflict of interest' and a representative of the government that invoked the ‘conflict of interest’.  So they can explain and defend their positions.   Then, to have an odd number, you can also draw by lot a judge, who normally knows the law, and who can advice and assist the federal connotation.  You can amount a shorter period in which the federal connotation should come to a conclusion.  The day before the end of that period the 13 members of that connotation should vote it they are fore or against.  And the majority is always right.  This conclusion / decision should be binding, so that work could be proceeded quickly after the federal connotation has announced its decision.  Thus, the connotation doesn’t consist of people of the government and people who are members of political parties.


  But there’s one thing I would change concerning the elections and political parties.  First, I prefer ‘having the right to vote’ and not compulsory voting.  It should be required for each political party, to give a list (say ten or five) of things that they want to accomplish when chosen by elections.  Then, after the elections you have the political parties who should form the government, and each of them has a list of points that they want to accomplish.  You might say that the largest party (with the most votes) must carry out 7 of the 10 points, the second largest 5 points, all other parties to the government must carry out 3 points of their list.  Or, the largest party must accomplish 3 out of 5 points, the second largest party 2 out of 5 points and the others 1 out of 5 points.  You can let them negotiate with the other political parties in government, which points will be accomplished, but if they are unable to decide within a certain period, the list will be given to parliament.  Let the parliament vote on the three issues that should be dropped (in case of the largest party) and after the vote you take the three points with the most votes, those are struck off the list, and the largest party will have 7 issues to achieve.  Of course if there are 5 points on the list, you take the two points with the most votes and those are struck off, this if it’s the largest political party (those with the most votes).  Would this mean that those issues would be executed anyway?  No, because you still have to go the parliament and they’ll vote on the proposal, and approve it, or not.

  Besides, concerning the voting in parliament, I would make it anonymous, so nobody knows what a representative voted, so that political parties cannot punish their member if they voted for or against something.  And also, to avoid problems like BHV, the people should be able to vote on members of each political party in Belgium, no matter if they are French-speaking or Dutch-speaking and if it’s Flanders or Wallonia (in federal elections, of course).  And each political party should have one voting list for the entire country by the federal elections, one voting list for Flanders in the Flemish elections and so on.  So a list for each election and not a list by region or community or whatever.

  As I said, there is obviously still much work to finish this "plan", but I'm sure it would be feasible, it eventually would be more faire than the situation now, and above all it would be possible to say that we are democratic.


  28-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:overlegcomité selectie federal connotation selection België Belgium Nederland the Netherlands democratie democracy power of the people wil van het volk representatieve parlementaire representative parliamentary volksheerschappij stemmen elections voting

  27-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Suzanne' Leonard Cohen / Yasmine

  Het liedje ‘Suzanne’ van Leonard Cohen dan.  Leonard Cohen is een Canadees.  Zijn debuutalbum is ‘Songs of Leonard Cohen’ uitgebracht in 1967.  Het eerste liedje op het album is dat van ‘Suzanne’.  Het lied was feitelijk eerst een gedicht van Leonard Cohen (Parasites of Heaven 1966).  De tekst gaat over het ontmoeten van Suzanne Verdal in Montreal.  Zij was de vrouw van een vriend van hem, Armand Vaillancourt.  Blijkbaar beschrijven delen van de tekst ook de stad.  En zij zou hem echt thee geserveerd hebben in haar loft bij de rivier.  Doch, er is nooit sprake van seks geweest, daarom zou hij ook geschreven hebben dat hij haar lichaam raakte ‘in zijn gedachten’.

   

  Dit lied is toch wel een van de meest gecoverde liedjes van Leonard Cohen.  In het Nederlands is het lied gecoverd geweest door Yasmine en Frank Boeijen.  Maar dit was niet het enige lied van Leonard Cohen dat Yasmine coverde, zij was een grote fan van hem.  De liedjes van Cohen zijn naar het Nederlands vertaald, de teksten zijn wat aangepast, maar zo dat het de oorspronkelijke teksten niet schaadt.  De cd noemt ‘Vandaag, het morgen van gisteren’.  Yasmine noemde dit ‘haar meest persoonlijkste plaat, op basis van teksten van een ander’.  Yasmine stapte uit het leven op 37-jarige leeftijd in 2009, wat een grote schok in Vlaanderen was.  Ze was dan ook een prachtmens, met een prachtige stem.

   

  Op 4 juli 2009 speelde Leonard Cohen in het sportpaleis in Antwerpen, en hij droeg zijn concert op aan Yasmine.  Voor het concert klonk er muziek van Yasmine door de luidsprekers.

  In de tekst van Yasmine en Frank Boeijen, in het refrein, staat ‘en je wilt wel met haar meegaan… want ze houd al je gedachten in haar hand’.  Er is een andere songtekst, waarin deze tekst ongeveer staat ‘laat me met je meegaan… waar mijn gedachten ingesloten zijn sindsdien’…  VOETNOOT : nog zo'n film : Ghosts of Girlfriends Past met Matthew McConaughey


  --------------------------------------------


  About the song `Suzanne' by Leonard Cohen.  Leonard Cohen is a Canadian.  His debut album `Songs of Leonard Cohen', appeared in 1967.  The first song on the album is `Suzanne'.  The song was actually a poem of Leonard Cohen (Parasites of Heaven, 1966).  The text is about encountering Suzanne Verdal in Montreal.  The wife of a friend of him, Armand Vaillancourt.  Apparently parts of the text describe the city of Montreal.  And she really served him tea on their loft at the river.  But they never had sex, therefore Mr. Cohen wrote that he touched her perfect body ‘with his mind’.

   

  This song is nevertheless is one of the most-covered songs of Leonard Cohen.  In Dutch Yasmine and Frank Boeijen have covered the song.  But this isn’t the only song by Leonard Cohen covered by Yasmine, she was a huge fan of him.  The songs of Cohen have been translated to Dutch, the texts are adapted slightly, but in this way that it doesn’t damage the original texts.  The album calls `today, the tomorrow of yesterday'.  Yasmine called this album her ‘most personal one, based on lyrics of an other'.  Yasmine ended it all in 2009, aged 37, it had a great impact in Flanders. She was a ‘beautiful’ woman with a dazzling voice.

   

  On the 4th of July 2009 Leonard Cohen performed in the ‘Sportpaleis’ in Antwerp, Belgium, and he dedicated his concert to Yasmine.  Before the concert, they played music from Yasmine.

  The lyrics of ‘Suzanne’ by Yasmine and Frank Boeijen, in the refrain, they sing ‘and you want to go with her… cause she keeps your thoughts in her hand'.  There is another song, in which this text roughly appears ‘let me go with you… where my thoughts are included since then'…  FOOTNOTE : another such movie : Ghosts of Girlfriends Past with Matthew McConaughey  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=fH5mveuWyoE   
  http://www.youtube.com/watch?v=ZjjQswB781M   

  27-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Suzanne Leonard Cohen Yasmine Canadian Canadees gedicht poem Verdal Montreal Boeijen Frank 2009 37 age leeftijd Vandaag, het morgen van gisteren, today the tomorrow of yesterday Ghosts of Girlfriends Past Matthew McConaughey 4 juli 2009

  26-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Club Brugge & Anderlecht - Club Bruges & RSC Anderlecht

  Zondag moesten Club Brugge en Anderlecht hun wedstrijd van de 12e speeldag spelen.  Club Brugge moest in Roeselare (de hekkensluiter) zijn leiderspositie verdedigen.  Dit leek heel goed te lukken, in de 39e minuut scoorde Perisic, en in de 41e Vargas.  Club Brugge ging rusten met 0-2 voorsprong en het leek alsof de match gespeeld was.  Tot in de tweede helft, in de 52e minuut Roeselare een penalty krijgt na een overtreding van Klukowski, die ook nog eens rood krijgt.  Gelukkig voor Club kon Kouemaha in de 68e minuut de 1-3 op het bord zetten.  Maar Roeselare bleef komen en in de 85e minuut maken ze zelfs nog 2-3.  Uiteindelijk mag Club Brugge nog blij zijn dat ze toch nog de drie punten namen en zo leider blijven in het klassement.

  Anderlecht moest in Mechelen spelen, ik verwachtte dat Anderlecht er een heel zware match zou moeten spelen, maar dat viel al bij al nog goed mee, Mechelen bracht te weinig op uit hun aanvallen.  In de 12e minuut al speelt Boussoufa de bal naar Lukaku, die de 0-1 maakt.  In de 57e minuut maakt Boussoufa zelf de 0-2.  Hier was hij héél blij mee en liep direct na de goal in de armen van trainer Ariël Jacobs.  Het was zo dat Jacobs pas tegen Boussoufa gezegd had dat hij niet mocht vergeten om af en toe zelf eens een poging te doen om te scoren, en dit deed hij dus ook, met een prachtige goal als gevolg.  Anderlecht en leider Club Brugge lopen nu uit op de 3e en 4e in het klassement, KV Mechelen en Standard, Anderlecht heeft 5 punten voor en Club 6.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  On Sunday Club Bruges and Anderlecht played their match of the 12th matchday in the competition.  Club Bruges had to defend their position as leader, in Roeselare (last in standings).  All was looking good for Bruges, in the 39th minute Perisic scored, and a few minutes before the halftime whistle Vargas scored.  Club Bruges was leading 0-2 and the game seemed to be played.  Until in the second half, in the 52nd minute Roeselare got a penalty because of a fault of Klukowski, he got the red card for that.  Luckely for Club, Kouemaha made 1-3 in the 68th minute.  But Roeselare kept playing very offensive, against 10 players of Club.  And in the 85th minute, they made 2-3 but it was not enough.  Finally Club Bruges may be glad they got the three points and remain leader in the standings.

   

  Anderlecht had to play in Mechelen, I expected a strenuous match, but it went very manageable, Mechelen wasn’t efficient enough.  In the 12th minute already Boussoufa plays the ball to Lukaku, he makes the first goal.  In the 57th minute, Boussoufa made the 0-2.  He was cheerfully with his goal and ran directly in the arms of his trainer, Ariël Jacobs.  Fact is that Jacobs not long ago said to Boussoufa that he might not forget to attempt to score himself sometimes, and now he did it with a beautiful goal as consequence.  Anderlecht and leader Club Bruges get ahead now, the third in the standings is Mechelen and with even points Standard is 4th.  They have 5 points less than Anderlecht and 6 less than Club Bruges.

  26-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Club Brugge Bruges RSCA RSC Anderlecht Roeselare Perisic Vargas Kouemaha KV Mechelen Boussoufa Lukaku Ariël Jacobs Standard

  25-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.belangenconflict - conflict of interests

  Wat is nu een belangenconflict.  Wel, een verdeeldheid tussen de verschillende entiteiten (entiteiten in deze zijn : federale overheid, gemeenschappen en gewesten), waarbij de constitutionele (grondwettelijke) bevoegdheidsverdelende regels gerespecteerd worden, doch, waarbij er schade kan toegebracht worden aan de belangen van de andere entiteit.  Dus, bijvoorbeeld, als de federale overheid een ontwerp of een voorstel tot een wet indient, waarbij de belangen van de Vlaamse Overheid geschaad worden.  Je kan natuurlijk ook belangenconflicten hebben in andere zaken dan de regeringen.

   

  Punt is, dat door een belangenconflict in te dienen, het ontwerp of het voorstel van een wet, kan stilgelegd worden.  Maar, dan moet 3/4e van de leden van de entiteit die het conflict wil inroepen, wel voor stemmen.  Als het belangenconflict positief gestemd wordt, en bijgevolg dus word ingediend, dan komt het dossier op de tafel van het overlegcomité terecht.  Nu, wat is zo’n overlegcomité?  Dit is een orgaan waar vertegenwoordigers zetelen van de verschillende Belgische regeringen, zij zullen dan het dossier, bekijken, bespreken en overleg plegen en proberen conflicten te voorkomen of oplossen.

   

  In België zijn 6 regeringen, de federale regering, de Vlaamse (gemeenschap + gewest), de Waalse (gewest), de Brusselse executieve (synoniem van regering), de regering van de Franstalige gemeenschap en de regering van de Duitstalige gemeenschap.  U ziet dat in Vlaanderen de regering voor het gewest en de gemeenschap is, in Wallonië zijn dit twee aparte regeringen.  Wat is nu het verschil tussen gewest en gemeenschap?  We hebben drie gewesten in België, namelijk, het Vlaamse gewest (Vlaanderen), het Waalse gewest (Wallonië) en het Brusselse gewest.  Er zijn ook drie gemeenschappen, deze zijn de Vlaamse gemeenschap (is dezelfde als het gewest), de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap.  De Duitstalige gemeenschap ligt volledig in het Waalse gewest, vandaar ook dat er een verschil gemaakt is tussen het Waals gewest en de Franstalige gemeenschap (deze laatste is kleiner).  Ook merk je dat er bij gemeenschappen géén sprake is van Brussel, hier zijn de Vlaamse en Franstalige gemeenschap samen.

   

  Nu, het overlegcomité, daarin zitten evenveel Nederlandstalige als Franstalige, en ook nog eens evenveel leden van de federale regering als van de regeringen van de gemeenschappen en gewesten.  De premier zit de vergadering voor, dan zitten er nog vijf leden van de federale regering, de minister-president van de Vlaamse regering samen met een minister uit die regering, de minister-president van de regering van de Franse gemeenschap, de minister-president van de Waalse Gewestregering, de minister-president van de Brussels Hoofdstedelijke regering, en een minister van die regering, maar van een andere taalgroep dan de minister-president.  Als het om een aangelegenheid gaat die de Duitstalige Gemeenschap aanbelangt, woont ook die minister-president de vergadering bij.  Ik persoonlijk vind het niet kloppen dat er politiekers die in de regeringen zitten aanwezig zijn.  Een van de regeringen dient het belangenconflict in, en dan moeten de regeringen (leiders van de regeringen vooral) een oplossing zoeken?  Kan toch nooit werken en al zeker héél lang duren.  Het zouden onafhankelijke personen moeten zijn, die zelfs niet partijgebonden zijn. 

  Als er een beslissing genomen wordt door het overlegcomité, dan is dit bij consensus, een akkoord dus, dat breed gedragen is.  Normaal moet het overlegcomité dit binnen de 60 dagen aanbrengen.  Als dit niet lukt, dan brengt de senaat binnen de 30 dagen een gemotiveerd advies uit aan het overlegcomité (behalve als het belangenconflict afkomstig is van de senaat zelf of de kamer, dus van één van de delen van het Federaal (Belgisch) parlement).  Vervolgens beschikt het overlegcomité opnieuw over 30 dagen om tot een oplossing te vinden.  Je zit dus al makkelijk 120 dagen (4 maanden verder).  In ieder geval, of het nu na 60 dagen is of na 120 dagen, het overlegcomité legt dan zijn advies neer aan het betrokken parlement, en deze mag dan nog steeds zelf beslissen over het belang dat men hecht aan het advies.  Wat in mijn ogen dus eigenlijk dikke zever is, wat het belangenconflict dus eigenlijk een nutteloos iets maakt dat enkel tijd verlies betekent, of in het geval van de indiener van het belangenconflict, uitstel en tijdswinst.  Met andere woorden, een belangenconflict lijkt mij gewoon iets uitgevonden, om een ontwerp of voorstel van wet op de lange baan te schuiven.

  _____________________________________________________________________________________________________________________


   

  What is ‘conflict of interests’?  Disunion between different entities (entities in these are: federal government, communities and regions), where the constitutional rules to divide the authority are respected, yet, where damage can be dealt to the interests of the other entities.  Thus, for example, as the federal government wants to submit a design or a proposal of law, and the interests of the Flemish government could be harmed.  ‘Conflict of interests’ exists also in other wards.

  By submitting a ‘conflict of interests”, the design or the proposal of law, can be interrupted.  But 75% of the members of the entity, which wants to call upon the ‘conflict of interests’, should vote for it.  If voted positively, and so, submitted, the file arrives at the federal connotation. Now, what is such a connotation? This is an institution where representatives are established of the different Belgian governments, they will examine the file, discuss it and hold consultations, to try to prevent or solve the conflict.

   

  In Belgium, there are 6 governments, the federal government, the Flemish (community + region), the Walloon Regional Government, the Brussels-Capital Regional Government, the French Community Government and the German Community Government. You see that in Flanders the government is for the region and the community, in Walloon this are two separate governments.  What is the difference between region and community?  We have three regions in Belgium, the Flemish region (Flanders), the Walloon region (Wallonia) and the region of Brussels-capital. There are also three communities, these are the Flemish community (is the same as the region), the French-speaking community and the German-speaking community.  The German-speaking community is located completely in the Walloon region, so there is made a difference between the Walloon region and the French-speaking community (last one is not as big as the region).  Also, you can see that I don’t talk about Brussels when I’m talking about communities, here the Dutch-speaking and French-speaking communities ‘work’ together.

   

  Now, the federal connotation, there are as much Dutch-speaking as French-speaking representatives in it, and once more as many members of the federal government as of the governments of the communities and regions. The prime minister chairs the meeting, then there are five other members of the federal government, the minister-president of the Flemish government and a minister of that government, the minister-president of the French community government, the minister-president of the Walloon regional government, the minister-president of the Brussels-capital region, and a minister of that government but he is from another language group then the minister-president.  If it concerns the German-speaking community, their minister-president also attends the meeting.  I think it’s not justifiable that the people are politicians, whether or not part of the government. One of the governments submits a ‘conflict of interests’, and then the governments (above all leaders of the governments) must find a solution?  This will not work, and certainly take a long time.  It should be independent persons, who aren’t member of a political party.

   

  If a decision is taken by the federal connotation, then this is at consensus, an agreement, which is broadly accepted.  Normally the federal connotation must introduce the decision within 60 days.  If this isn’t possible, then the senate brings out a motivated recommendation within the 30 days to the federal connotation (except if the ‘conflict of interests’ comes of the senate himself or the chamber of representatives, so, if it comes of one of the two legislative chambers of the federal (Belgian) parliament).  Then the federal connotation again has 30 days to find a solution.  We’re talking about 120 days (4 months) already.  In any case if it is after 60 days or after 120 days, the federal connotation lays down its recommendation to the parliament concerned, and that parliament can decide themselves how important they find the recommendation of the federal connotation. In my eyes this is a lot of jabber, what makes the ‘conflict of interests’ therefore useless, something that only means loss of time, or in the case of the one that submissions the ‘conflict of interests’, delay and time profit.  In other words, a ‘conflict of interests’ seems simply something invented, to drag out a design or proposal of law.

      

  25-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:belangenconflict conflict of interests België Belgium federale overheid federal government gemeenschap gewest constitutionele Vlaamse Overheid communitie region constitutional Flemish Government Walloon Waalse Brussels Brussel German Duits

  24-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jupiler League

  Eergisteren speelde Genk tegen Lokeren, en wonder boven wonder, Genk won met 2-0.  Het was een heel saaie en slechte match, en Genk maakte het verschil tussen de 57e en 60e minuut.  En dat waren de enige minuten die eigenlijk iets om het lijf hadden.  Ondanks dat Genk wint kan je toch zeggen dat beide ploegen in een crisis zitten.  En of ze daar dit seizoen uit gaan raken is nog maar de vraag.

   

  Zaterdagavond speelde Standard thuis tegen Zulte Waregem.  En dat Standard in een dip zitten, werd maar weer eens duidelijk.  Het kwam niet verder dan een 1-1, het zesde gelijkspel dit seizoen.  STVV haalt 0 op 15, na een nederlaag tegen AA Gent.  En Germinal Beerschot wint tegen Moeskroen met 3-2, dankzij de veteranen Clement en Goor.  Beerschot staat hierdoor 7e in het klassement, bijna op de plaats waar ze volgens mij thuishoren, in de top 6.  Vandaag spelen Club Brugge en Anderlecht nog, Brugge in Roeselare en Andelecht in KV Mechelen.  Benieuwd of beide ‘topploegen’ iets kunnen laten zien.  Ik vrees dat Anderlecht een moeilijke avond tegemoet gaat in Mechelen, die voor de moment super spelen.


  _______________________________________________________


  Friday, Genk played against Lokeren in the Belgium Jupiler League, miraculously, Genk won with 2-0.  It was a quite dull and bad match, and Genk made the difference between the 57th and 60th minute.  And those were the only minutes that you actually could see some football.  Despite the fact that Genk wins, one can only say that both teams are in crisis.  And if they can change that this season, that’s the question, I don’t think so.

   

  Saturday evening Standard played at home against Zulte Waregem.  And that Standard is having a dip became clear again.  It came not further then a 1-1, the sixth draw this season.  STVV gets 0 on 15 points, AA Ghent defeated them this weekend.  And Germinal Beerschot wins against Moeskroen, score : 3-2, thanks to the veterans Clement and Goor.  They are 7th at the moment in the standings, almost there where they belong according to me, in the top 6.  Today Club Bruges and Anderlecht have to play, Bruges in Roeselare and Anderlecht against KV Mechelen.  I’m curious to see if those teams show something today.  I guess Anderlecht will have a difficult evening in Mechelen.  Mechelen plays very good at the moment.

  24-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:jupiler league belgië Belgium Genk Lokeren dull saai slechte bad Standard Zulte Waregem STVV aa Ghent Gent Germinal Beerschot Moeskroen Clement Goor Bruges Club Brugge RSCA RSC Anderlecht Roeselare KV Mechelen

  23-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde - The splitting of BHV

  De ‘splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde’ blijft in de diepvriezer.  Deze week diende het Vlaams Belang een voorstel in, om deze opnieuw op de agenda van de Kamer te plaatsen.  Volgende week zou er namelijk een vierde belangenconflict ingediend worden.  Maar er waren onvoldoende parlementsleden om die stemden om dit op de agenda te plaatsen.  Maar 27 van de 88 Vlaamse Kamerleden steunden het voorstel.

   

  BHV, iedereen heeft er wel eens van gehoord.  Het gaat natuurlijk over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.  Ik denk, dat er maar weinigen zijn die er nog maar iets van snappen, van het hele gedoe rond BHV.

   

  Waar gaat het om?  Je weet natuurlijk dat België is ingedeeld in drie taalgebieden, het Nederlands-, het Frans- en het Duitstalig gebied.  Als we het Duitstalig gebied even vergeten, dan kan je zeggen dat noordelijk België Nederlandstalig is, het zuidelijk Franstalig, en daartussenin, heb je Brussel, dat tweetalig is.  België is ingedeeld in 10 provincies, 5 Vlaamse, waaronder Vlaams-Brabant, en 5 Waalse, waaronder Waals-Brabant.  En dan heb je nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat provincieloos is.

  België is ook onderverdeeld in kieskringen, dit zijn gebieden waar bij de verkiezingen op dezelfde kandidaten kan gestemd worden.  Elke partij moet voor elke kieskring een andere kieslijst aanbrengen.  Je kans als kandidaat dus niet in verschillende kieskringen opkomen.  In België zijn er 11 kieskringen voor de verkiezingen van het federaal Parlement.  Namelijk, voor Vlaanderen, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg.  Voor Wallonië, Henegouwen, Luik, Waals-Brabant, Namen, Luxemburg.  Zoals je ziet komen deze overeen met de provincies.  Maar wat dan met Vlaams-Brabant? (ik noemde maar vier districten in Vlaanderen)  Wel, een deel daarvan, behoort tot de kieskring Leuven, waar, zoals in de Vlaamse arrondissementen enkel op Vlaamse partijen gestemd kan worden, logisch natuurlijk dat in de Waalse arrondissementen enkel op Waalse partijen gestemd kan worden. Een ander deel van de provincie Vlaams-Brabant is samengevoegd met het gewest Brussel in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.  Het enige tweetalige arrondissement dus.  En dat is een probleem.  In deze kieskring kunnen Vlaamse en Waalse partijen opkomen.

  Dus, Nederlandstalige partijen nemen alleen deel aan de verkiezingen in de Vlaamse Kieskringen (liggend in Vlaanderen), en Franstalige partijen alleen in de Waalse (liggend in Wallonië).  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tweetalig is, nemen beiden deel.  Maar, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoort bij de kieskring BHV, dat ook nog eens een deel van Vlaams-Brabant bevat.  Dus komen de Franstalige partijen ook op de lijst in een deel van Vlaanderen.  En daar knelt het schoentje natuurlijk.  Wat logisch is, aangezien Franstalige partijen kunnen opkomen aan Vlaamse kant, en er wel degelijk sprake kan zijn van verfransing.  Maar door het inroepen van belangenconflicten van de Walen en het meewerken van de meerderheidspartijen aan deze vertragingen, komt er niets van de splitsing BHV.  Wat trouwens wel zou moeten, aangezien het Grondwettelijk Hof van België een uitspraak deed.  Het hof oordeelde in 2003 dat de huidige indeling van België in kieskringen niet langer op deze manier kan blijven bestaan.  Men sprak over een onaanvaardbare ongelijkheid (Franstalige Partijen op Nederlandstalig grondgebied).  Het hof stelt dat als deze situatie zo blijft, de verdere verkiezingen ongrondwettelijk zijn.  Er moet dus wel degelijk een oplossing komen, maar dit lijken de Walen en ook enkele Vlaamse partijen niet in te zien.  Ik vraag me nu wel af hoe men dit ooit opgelost gaat krijgen, als de regering dit al wil oplossen natuurlijk.


  _______________________________________________________


  The splitting ‘Brussels-Halle-Vilvoorde' remains refrigerated.  This week the ‘Vlaams Belang’, submitted a proposal, to place the splitting again on the agenda of the Chamber of Representatives.  Next week, a fourth ‘conflict of interests’ will be submitted.  But there were insufficient members of parliament who voted positive to place this on the agenda.  Only 27 of the 88 Flemish Members of parliament supported the proposal.

   

  BHV, everybody has heard once about it.  It involves the dividing of the electoral district Brussels-Halle-Vilvoorde.  I think few people understand where our politicians are talking about and what they are doing.

   

  What’s it all about?  You know that Belgium has been classified in three regions, the Dutch (Flanders), the French (Wallonia) and the German (German-speaking Community).  If we forget (just a minute) the German region, then you can say that the northern part of Belgium is speaking Dutch and the southern part is French-speaking, and in between, you have Brussels, it’s bilingual.  Belgium has been classified in 10 provinces, 5 Flemish, included Flemish-Brabant, and 5 Walloon, included Walloon-Brabant.  And then you have Brussels Capital Region, whom doesn’t belong to any province.

   

  Belgium also has been subdivided in electoral districts, these are areas where, at the elections, can be voted on candidates.  Each party must, for each district, make a different voting list. A candidate can only present in one district.  In Belgium, there are 11 electoral districts, for the elections of the federal Parliament.  Namely, in Flanders: Antwerp, East-Flanders, West-Flanders, and Limburg.  For Wallonia: Hainaut, Namur, Walloon-Brabant, Liege, Luxembourg.  These are similar to the provinces.  But what about Flemish-Brabant? (I only named 4 districts in Flanders.  Well, a part of that is part of the district Leuven, where, as in the Flemish districts only can be voted on Flemish political parties, logical of course, and in the Walloon districts, only can be voted on Walloon political parties.  An other part of the province Flemish-Brabant is divided to Brussels region, in the district Brussels-Halle-Vilvoorde.  The only district that’s bilingual.  And that is a problem.  In this district, Flemish and Walloon political parties can put themselves up for elections.

  Thus, Dutch-language parties take part only at the elections in the Flemish districts (so, in Flanders), and French-speaking parties alone in the Walloon (in Wallonia).  In the Brussels Metropolitan Region, that is bilingual, both take part.  Only, the Brussels Metropolitan Region is part of the district BHV, and BHV contains a part of Flemish-Brabant.  So, the French-speaking parties are also on the voting list in a part of Flanders.  And that is a big problem.  Logical of course, since French-speaking parties could participate in a part of the Flemish region, and to be honest, you can talk about Frenchification.  But because of the ‘conflicts of interests’ called in by the Walloon politicians and the cooperating by the Flemish political parties, in the government, at these delays, there still isn’t a dividing of BHV.  But there has to come a solution soon, because the Constitutional Court of Belgium declared the district unconstitutional.  The court judged in 2003 that the present division of Belgium in districts is inaccurate.  One spoke about an unacceptable inequality (French-speaking Parties on Dutch-language region).  The court puts that if this situation remains like this, the further elections are invalid.  There has to come a solution, but the Walloon political parties seem to avoid that and also some Flemish parties do the same.  I ask myself, how will this be solved, if the governments want to solve it of course.

  23-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:BHV Brussels-Halle-Vilvoorde Brussel-Halle-Vilvoorde splitsing splitting diepvriezer refrigerator Vlaams Belang Kamer Vlaams Flemish tweetalig bilingual Brussel Brussels Grondwettelijk hof Constitutional court

  22-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'The Holiday' Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet - slechte dagen (bad days)

  Wilde het vandaag hebben over het liedje ‘Suzanne’ van VOF de Kunst, uit 1983.  In verband met dat ‘stapelgek’ zijn op iemand.  Met aan het liedje van VOF de Kunst te denken, kom ik natuurlijk uit bij een ander lied, ‘Suzanne’, van Leonard Cohen, later ook gecoverd door Yasmine en Frank Boeijen.

   

  Ook wilde ik aanhalen dat ik eergisteren de film ‘Dances with Wolves’ gezien heb, met Kevin Costner, waar ik het toen ook over had.  Een mooie en lange film.  Er is in die film één moment, waar ik het gevoel wel goed van ken, dat is als Kevin Costner, bij zijn fort, een indianendans doet rond een groot vuur.  Het gevoel van te zweven, het gevoel vrij te zijn.

   

  Maar zoals je al merkte, wil ik het over die twee dingen eigenlijk niet hebben vandaag.  Had gisteren een minder goede dag, noem het last van eenzaamheid, een dipje, of weet ik wat.  Was aan het kijken naar een film, ‘The Holiday’, met Jude Law, Cameron Diaz en Kate Winslet.  Een aantal jaren geleden zou ik zulk een filmen nooit gekeken hebben, zij me niets.  Maar tegenwoordig gebeurt het wel meer dat ik dat genre films bekijk.  Maar deze deed me wel iets, weet niet juist hoe het komt, maar de dip was alleen maar erger nadat ik de film gezien had.  Misschien door het verhaal, misschien omdat ik zelf de laatste jaren (sinds ik terug vrijgezel ben) niet veel geluk heb in de liefde, misschien door bepaalde muziek die in de film gebruikt word.  Als je luistert naar de soundtrack van de film, ‘Maestro’ en ‘Kiss Goodbye’.  Doet me enorm denken aan de muziek van Ennio Morricone, vooral dan die van mijn favoriete film, ‘Once upon a time in America’.  Heb in bijlage deze stukken gezet, kan je de gelijkenis direct in horen.

   

  Ik moet zeggen, vroeger was ik nogal ‘emotieloos’, of dat leek misschien maar zo, maar er was weinig dat mij echt aan greep, maar de laatste jaren heb ik daar wel veel last van, misschien ben ik mijn schade van vroeger aan het inhalen, ik weet het ook niet.  Feit is, en in de film ‘the Holiday’ haalt Graham (Jude Law) aan dat hij een ‘major weeper’ is.  Wel, ik moet zeggen, zo voel ik me de laatste jaren ook wel.  Ik ben niet fier om dat toe te geven, maar schaam me er ook niet voor, het is gewoon zo.  Bij films heb ik er last van, bij sommige gebeurtenissen, soms bij muziek, en er zijn nog wel situaties, het gebeurt gewoon dan.

   

  Vraag me soms wel eens af wat er met mij ‘gebeurd’ is, dat ik zo een verandering van mezelf mee maak de laatste jaren.  Oké, ik weet wel wat er allemaal gebeurd is in mijn leven, en het is zeker niet allemaal ‘rozengeur en maneschijn’, ben eigenlijk wel heel wat obstakels tegengekomen in mijn leven.  Maar toch, van het ene uiterste naar het andere, vind ik toch wel iets ‘te’.  Men zei al eens dat het misschien komt doordat mijn ex en ik uiteen zijn, en dat ik sindsdien gewoon mijn ‘gevoelens’, ‘emoties’ niet meer in hou.  Maar het is niet vanaf toen dat die ommekeer kwam, was pas nadien, toen wij al een tijd uiteen waren.  En ik moet toegeven, uiteengaan was het beste wat we konden doen, de liefde was al meer dan een jaar weg.  Dus een ‘knak’ van die breuk heb ik eigenlijk niet gehad.

   

  Feit is, ik vond het een hele mooie film, en ik denk dat veel mensen zo wel eens iets zouden willen meemaken.  Al moet ik zeggen, ik zou nooit aan zo een huisruil mee doen.  Ik zou het er héél moeilijk mee hebben dat er iemand anders in mijn huis zou wonen.  Zeker iemand die je eigenlijk niet kent.  Het gaan leven in een ander zijn huis, zou ik eventueel wel zien zitten, maar het feit dat een ander in mijn woning komt?  Nee, daar zou ik toch voor bedanken.


  _________________________________________________________________________________________


  Today, I wanted to talk about the song 'Suzanne' by VOF de Kunst, from 1983.  In connection with that being 'crazy' on someone.  Thinking about the song by VOF de Kunst, I come to another song, 'Suzanne', by Leonard Cohen, later also covered by Yasmine and Frank Boeijen.

   

  Also wanted to quote that I’ve been watching the movie 'Dances with Wolves’, with Kevin Costner, I talked already about him.  A beautiful movie.  There is one moment in the movie, of which I know the feeling very well, the moment that Kevin Costner, is dancing like an Indian around a large fire, he’s alone then.  I’m talking about the feeling to ascend, the feeling of being free.

   

  But as you noticed already, I don’t want to talk about those things today.  Yesterday I had a bad day, call it the burden of solitude, a dip, I don’t know what it was.  Was watching a movie, 'The Holiday', with Jude Law, Cameron Diaz and Cat Winslet.  A few years ago, I would never watch a movie such as that, I didn’t like that kind of movies.  Only, these days, I watch to that kind of movies more often.  This one in particular, did something to me, I don’t know why, but the dip was only more awful after I’ve seen the movie.  Perhaps the story, perhaps because I myself, the last years, haven’t had luck in love (since I became a bachelor again), perhaps the reason was the music in the movie.  If you listen to the soundtrack of the movie, 'Maestro' and 'Kiss Goodbye'.  It reminds me of the music by Ennio Morricone, especially the music of the movie ‘Once upon a time in America’, my favourite movie.  Have put these pieces of music at the end of this blog, you’ll hear the resemblance immediately.

   

  I have to say, in the past, I was rather ‘emotionlessly’, or maybe it looked like that, but there was little that affected me, but last years I have a lot of problems with emotions.  Perhaps because in the past nothing affected me and I now it catches up with me, I don’t know.  Fact is, in the movie 'the Holiday' Graham (Jude Law) says that he is a 'major weeper’, well, I must admit, that’s how I feel the last years. I’m not too proud to say that, and I’m not ashamed to say it too, it’s just a fact that I am.  When watching movies, by some events, sometimes when listening movies, and there are other situations too, it just happens.

   

  Sometimes I’m asking myself, what ‘happened’ to me, what did me change so much the last years.  I do know of course what happened in my life, and I have to say, it isn’t all sunshine and roses, I encountered a few major obstacles in life.  But really, from one extreme to the other, I don’t think so.  Some said already that perhaps the reason is the divorce between me and my ex, and that since that moment, I let my feelings run free.  But I’m sure that it isn’t the explanation, certainly since we were already broke up a wile before I got emotional.  And it’s a fact, splitting up was the best thing we could do, because the last year of our relationship, we didn’t love each other any more.  So I didn’t crash because of the break up.

   

  Fact is, it was a very beautiful movie, and I guess that many would want to have such an experience sometimes.  I have to admit, I would never do such a home exchange.  I would have a problem, knowing that a stranger would live in my house.  Going to live in someone else’s home, but the fact that someone else would live in my home?  No, for that I would say: no thanks.

  Bijlagen:
  Once upon a time in America - ouatiA.mp3 (5.2 MB)   
  Once upon a time in America - Poverty.mp3 (8 MB)   
  the holiday - kiss goodbye.mp3 (3.5 MB)   
  the holiday - maestro.mp3 (5.6 MB)   

  22-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:the holiday jude law cameron diaz kate winslet suzanne vof de kunst dances with wolves kevin costner morricone rozengeur manenschijn sunshine roses

  21-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rookverbod - Smokeban

  ‘Rechter laakt rookverbod en spreekt cafébaas vrij’  Dit vind ik nu eens een super besluit!  Had het er pas over in een vorige blog.  En ik blijf erbij, als men het roken wil verbieden, dan moet men consequent zijn en alles verbieden wat schadelijk is voor de gezondheid.  Dat de klagers over roken maar eens als eerste stap hun auto aan de kant zetten, want dat schaadt ook de gezondheid.  En er zijn waarschijnlijk wel meer dingen die ze doen die de gezondheid van anderen schaden.  Ik denk dat het belangrijk is dat je respect moet hebben voor je medemens, maar anderen iets verbieden of verplichten, zoals roken, dat vind ik te ver gaan.  Want als men dat doet, dan moet men deze manier van werken doortrekken voor alles, en niet enkel voor roken, te beginnen met auto’s.  En meer heb ik daar niet over te zeggen, krijg het al op mijn zenuwen van diegene die kankeren over dat meeroken slecht is voor hun gezondheid, ga zelf als roker niet hetzelfde beginnen doen, zij zeveren alleen al meer dan genoeg.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  'Judge reprehends smoke ban and cleared cafe owner'  This is great!  Was talking about it in my previous blog.  And I still have the same opinion, if one prohibits smoking, one should prohibit everything that is harmful for people’s health.  Plaintiffs should first put their car aside, before complaining about other people smoking, also that damages the health.  And there are probably more things that damage the health.  It’s only normal that you have to have respect for your fellow man, but prohibit or oblige something to others, as smoking, that goes too far.  Because if you do that, you have to do it for everything that damages your health and that of others, beginning with exhaust gases of your car.  I don’t want to say more about this issue, it’s getting on my nerves, all those none-smokers nagging about passive smoking.  I, as smoker, am not going to do the same thing as them.  They drivel more than enough.

  21-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:rookverbod smoke ban cafébaas Genk cafe owner schadelijk harmful respect medemens fellow man exhaust gases uitlaatgassen

  20-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bryan Adams

  Gisteren kwam ik bij het liedje van Bryan Adams uit, ‘Everything i do, i do it for you’.  Het nummer kan je terug vinden op het album 'Waking up the Neighbours' en ook op de soundtrack van de film 'Robin Hood: Prince of Thieves' uit 1991.

  Vindt het zelf wel een mooi lied.  Ook de tekst wel.  Al is er wel een kleine tegenstelling in de tekst.  Enerzijds word er gezegd dat hij alles zou doen voor haar, offers brengen, zelfs sterven, anderzijds moet ze hem wel nemen zoals hij is (Take me as I am).  Nu, als je zo alles leest, wat hij voor haar zou doen, vechten, liegen en zelfs sterven, dan moet je toch héél verliefd zijn op iemand, om zover te willen gaan.  Dan moet je toch al stapelgek op iemand zijn.  Maar het bestaat, het gevoel van ‘door een vuur gaan’ voor iemand waar je om geeft.  Nu, ‘stapelgek op iemand zijn’, en dat doet me dan weer denken aan een ander liedje, een al wat ouder lied, namelijk ‘Suzanne’, van VOF de Kunst.

   

  De film ‘Robin Hood (Prince of Thieves)’, is met Kevin Costner, één van mijn favoriete acteurs.  Films van hem zijn onder andere: Swing Vote, Thirteen Days, Message in a bottle, the Postman, the Bodyguard en één van mijn favorieten, For love of the game.  Maar er zijn natuurlijk nog veel andere films waarin hij mee speelt.  Hij heeft zelfs een band, waarin hij zingt, Kevin Costner & Modern West.  Vooral country-rock muziek, wel goede muziek vind ik.  Ga hun cd zeker kopen.

   

  Ik ben aan het terug denken, of ik ooit zo stapelgek op iemand ben geweest.  Zoals ik al zei, er was wel een meisje vroeger, waar ik wel een heel goed gevoel bij had, maar stapelgek? Zo gek op haar dat ik ver zou gaan (liegen, vechten, door een vuur gaan…)  Nee, dat niet, want anders was ik toen niet mezelf gebleven en de dingen blijven doen die ik deed (alcohol, drugs…)  Ik wist dat zij daar niet mee om kon, dus als ik echt stapelgek op haar was, had ik dat gelaten, wat ik zo zou gekund hebben.  Anderzijds, ik weet ook dat als er iets was geweest tussen ons, dat ik dan direct die dingen had gelaten.  Dus ik weet het niet zo goed of dit valt onder ‘stapelgek zijn op iemand’.  Ik zou door een vuur voor haar gegaan zijn, als wij een relatie hadden, zou dingen gelaten hebben, als wij een relatie hadden, maar pas vanaf dat er sprake was van een relatie, niet voordien.  Heb ik bij de meeste vriendinnen gehad.  Kan natuurlijk een fout van mij zijn, dat ik zo denk en ben, en misschien is dat de reden dat ik nog steeds alleen ben sinds mijn ex me verliet.  Maar ik ben nu eenmaal het type niet dat ‘gekke dingen’ (natuurlijk niet letterlijk bedoelt, alhoewel, maar zo gezegd, om in de buurt te blijven van ‘stapelgek’) voor een meisje gaat doen als er niet sprake is van iets meer.  Moet het dan direct om een relatie gaan?  Natuurlijk niet, je kan ook héél goede vrienden zijn, en voor vrienden kan je ook door een vuur gaan als het nodig is.  Maar bij haar was er wel sprake van ‘vrienden’ zijn, maar we zagen elkaar te weinig om van ‘vriendschap’ te spreken.  Klinkt tegenstrijdig, maar het was wel zo.

   

  Trouwens, wat is vriendschap?  Volgens Van Dale, ‘het bevriend zijn’. En ‘vriend’ volgens Van Dale, ‘persoon waarmee men door gevoelens van genegenheid is verbonden’.  Maar wat is dan weer ‘genegenheid’ zou je dan kunnen vragen.  Wel ‘genegenheid’ volgens Van Dale, ‘liefde’.  Dus volgens Van Dale kom je van als je vriendschap op zoekt, bij liefde uit.  Verwarrend toch, want vriendschap en liefde zijn helemaal niet hetzelfde.  Of wel?

   

  Wat zie ik onder vriendschap?  Een vriend is iemand die me aanvaard zoals ik ben, iemand waar ik mee kan praten en iemand die kan luisteren, iemand die me helpt indien nodig, maar vooral belangrijk, iemand die je kan vertrouwen, en iemand die er is als je hem nodig hebt.  Moet natuurlijk ook andersom gelden.  Ik heb hier het woord ‘steunen’ niet gebruikt, omdat ik dat wat ermee bedoeld word, toch aanhaal, met andere woorden en vermits ik bij ‘kunnen steunen op iemand’ een wat wrang gevoel heb, en dit is zeker niet letterlijk bedoeld, maar als iemand je steun nodig heeft, hoe groot is dan de kans niet dat de druk te groot word?  En als je iemand laat steunen, kan die persoon dan nadien nog op eigen benen staan?  Ik zal er altijd zijn voor echte vrienden, zal helpen en doen wat ik kan, maar zal er altijd voor zorgen dat ikzelf niet bezwijk onder de druk en dat de persoon zelf, die vriend dus, zelf het probleem probeert op te lossen, met raad van mij indien gevraagd.

   
  Velen vragen wel eens, hoeveel echte vrienden kan je hebben.  Vindt dit een moeilijke vraag.  Persoonlijk ben ik van mening dat je feitelijk maar één echte vriend zou mogen hebben, dat kan wel eens twee of maximum drie zijn, maar ikzelf hou het bij één.  Vrienden genoeg hoor, maar een echte vriend, iemand bij wie je alles kwijt kan en wil, die er voor je is indien nodig, dan blijf ik bij één.  Al zullen anderen daar misschien wel anders over denken.


  ----------------------------------------------------------------------

  Yesterday I came to the song from Bryan Adams, ‘Everything I do, I do it for you'. The song may be found on the album ‘Waking Up The Neighbours’ and also on the soundtrack of the movie ‘Robin Hood: Prince of Thieves’ (1991).

  A nice song. The text also is beautiful. Although there is a small contradistinction in the text. On the one hand, he sings that he would do anything for her, sacrifice, even die, on the other hand, they have to take him as he is. Now, if you read all he would do for her, fighting, lying and even die, then you have to be enormously in love with someone, to go that far. Then you have to be madly in love with someone. But it exists, the feeling of ‘moving mountains’ for someone you care about. Now, ‘crazy in love with somebody’, and that makes me think about another song, an older song, namely ‘Suzanne’, by VOF de Kunst (a Dutch band).

  The film ‘Robin Hood (Prince of Thieves)’, with Kevin Costner, one of my favourite actors. A few of his films: Swing Vote, Thirteen Days, Message in a Bottle, The Postman, The Bodyguard and one of my favourites, For Love of The Game.  But there are many other movies in which he plays. He even has a band, Kevin Costner & Modern West. Country-rock music, very good music.  I’m going to buy their album.

  I'm thinking if I ever have been so in love with someone. As I said, there was a girl in the past, I had a very good feeling when we where together, but crazy in love? So in love with her, that I would to excessive things (Lying, fighting, moving mountains, ...)  No, not so, otherwise I hadn’t stayed myself and had been keeping to do the things that I did (alcohol, drugs, …)  I knew that she had problems with the things I did, so if I was crazy in love with her, I would have stopped doing those (which wouldn’t have been a problem)  Secondly, I also know that if there had been something between us (relationship) that I had left those things immediately. I'm not sure if it means ‘being crazy in love’.  If we had a relationship, I would have moved mountains for her, would have changed myself, if we had a relationship, but only if there was a relationship, not before.  I always stayed myself.  It could be a mistake to act like that, and maybe that’s why I’m still single now, since my ex left me.  But I’m not someone who’s going to do ‘crazy stuff’ (obviously not literally, though, but to say in the line of ‘crazy in love’) for a girl, when there isn’t a relationship.  Should you only move mountains for a girl(boy)friend?  Of course not, you can also move mountains for very good friends. But with her, we were ‘friends’, but we met to few to speak about ‘friendship’.  Sounds contradictory, but that’s what it was.


  Besides, what is friendship? According to Van Dale, ‘to be friends with’. And ‘friend’ according to Van Dale, ‘which one person is linked by feelings of affection’. But then again what is ‘affection’?  According to Van Dale ‘affection’ is ‘love’. So according to Van Dale when you look up ‘friendship’, you get ‘love’. Confusing, for friendship and love are not the same. Or is it?

  What is friendship to me? A friend is someone who accepts me as I am, someone I can talk to and someone who can listen, someone who helps me when I need help, but most important, someone you can trust and someone who is there when you need him/her.  Should also be the other way.  I have not used the word ‘lean’, because I still say that what ‘leaning’ means, in other words, since I get a bad feeling of ‘leaning on someone’, and this is certainly not meant literally, but if someone needs to lean on you, what’s the chance that you become under pressure? And if someone leans on you, is this person afterwards able to stand on his own feet?  I will always be there for true friends, will help and do what I can, but I will always ensure that I do not buckle under pressure and that the person who is my friend, tries to solve the problem himself, with my advice if requested.

  Many people sometimes ask how many real friends can you have.
  A difficult question.  I believe that you only should have one real friend, for some, maybe two or maximum three, but I stay with one.   Friends enough, but true friends, someone where you can (and will) say anything too, who is there when you need him/her, I say ‘one’. Though there maybe others who think differently on this.  Bijlagen:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZGoWtY_h4xo   

  20-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:Bryan Adams everything i do i do it for you robin hood prince of thieves 1991 waking up the neighbours kevin costner modern west stapelgek verliefd crazy in love vriendschap friendship vrienden friends

  19-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Club Brugge & Anderlecht - Club Bruges & RSC Anderlecht

  Eindelijk nog eens een leuke, goede match gezien Europees, van een Belgische Ploeg, namelijk van Club Brugge.  Was echt een plezier om te kijken, ook al ben ik zeker géén supporter van Club, toch vind ik, dat wij als Belgen, als ’t om een Europese match gaat, voor elke Belgische Ploeg moeten zijn, maakt niet uit voor wie je supportert.

   

  Club Brugge won met 2-0 van Partizan Belgrado, en ze hadden zelfs meer goals kunnen maken, zeker als je weet dat Perisic, die de twee goals maakte, ook nog eens een penalty mist.  Geraerts, Dirar, Akpala en Hoefkens misten dan ook nog eens enkele kansen.  Veel bracht Partizan weliswaar niet, enkel een ver afstandsschot dat Stijnen goed pareerde.  Persoonlijk vond ik Geraerts en Perisic supergoed in de match, al was Club Brugge, als team zeer sterk, en met deze inzet en als zij zo blijven spelen, zouden zij wel eens ver kunnen komen.  Maar dan moeten ze allereerst al maar eens in Partizan binnen twee weken, gaan spelen voor de volle pot, de drie punten, en niet voor één punt, zoals zoveel ploegen doen.

   

  Anderlecht daarentegen, ik weet eigenlijk niet goed wat ik daarvan moet denken.  Anderlecht had overmacht tegen Timisoara, een ploeg die deze match echt wel zwak voor de dag kwam, en toch was de eindstand 0-0.  Ook hier was weer sprake van voor één punt gaan.  En ik vreesde weer het ergste, gelukkig was Timisoara zo zwak dat zij Anderlecht geen pijn konden doen.  Met één punt blijft Anderlecht wel op kop staan in zijn groep, met gelijke punten met Ajax, beiden hebben 5 punten, maar Zagreb heeft er drie en Timisoara zelfs twee, dus van iets of wat zekerheid voor Anderlecht is helemaal géén sprake.

   

  Feitelijk moet Anderlecht tegen dit Timisoara altijd winnen, ook al heb je een deel spelers die gekwetst zijn.  Eigenlijk héél zwak dat ze in Roemenië maar één punt mee naar huis namen.   Je hoort hier en daar wel eens zeggen van ‘ja, maar je moet ook eens kijken naar wie er allemaal gekwetst zijn bij Anderlecht’.  Ja oké, maar een ploeg als RSCA moet toch altijd een deel goede spelers hebben die bekwaam zijn om de gekwetste te vervangen, en dat mis je toch bij Anderlecht.  Sinds Michel Verschueren in 2003 ‘stopte’ als manager, stel ik me al wat vragen bij het transferbeleid.  Er zijn zeker spelers gehaald die het waard zijn om bij Anderlecht te spelen natuurlijk, maar toch, ook zijn er aankopen gedaan waarvan je zegt ‘wat komt die hier doen?’.

   

  Ik vond ook dat Anderlecht wel héél verdedigend speelde gisteravond.  Vier verdedigers, dan drie man op het middenveld, maar in de match kon je zien dat die allemaal speelden als verdedigende middenvelder, zelfs Diandy.  En dan had je aanvallend Boussoufa, Kanu en Lukaku.  Is toch véél te verdedigend, zeker als je ziet wat Timisoara bracht.  Ik weet nu niet hoe het met de gezondheid van de bankzitters gesteld was, maar als je ziet hoe Suarez invalt, waarom hem niet laten starten op rechts, met op links Boussoufa en in de spits een Lukaku?  Of nog anders, Lukaku in de spits, Suarez of Chatelle op rechts, op links Diandy of Reinaldo.  Als man achter de spits, Boussoufa natuurlijk, want ik vrees dat Anderlecht nog meer problemen krijgt als die moest wegvallen.  En als verdedigende middenvelders heb je dan Biglia en Saré.  Er zijn toch opstellingen mogelijk om meer aanvallend te spelen.  Maar het is natuurlijk de trainer die beslist, spijtig genoeg bracht deze beslissing maar één puntje op, terwijl er meer heeft ingezeten, sorry, moest gewoon meer zijn, tegen een ploeg als Timisoara gisteren moet je altijd de drie punten pakken.

  ____________________________________________________________________________________


  Finally, a good, amusing match of football, from a Belgian team in Europe, namely Club Bruges.  Was really a pleasure to watch the match, even if I’m not a supporter of Club.  But it’s my opinion that if a Belgian team plays in Europe, it doesn’t matter which Belgian team you support for, you just have to support the Belgian team in Europe.

   

  Club Bruges won with 2-0 of Partizan Belgrade, and they had even more chances to make goals, certainly as you know that Perisic, who made the two goals, missed a penalty.  Geraerts, Dirar, Akpala and Hoefkens also missed good chances.  Partizan wasn’t playing well, only a 25-yard right-footed shot from Jovanovic that Stijnen pushed over the bar.  I think Geraerts and Perisic where the best players.  But in fact, the whole team was strong, and if they keep playing this way, the can surprise in Europe this season.  But, first, they should go to Belgrade, within two weeks, and play there for three points, and not, like so many other teams, for one point.

   

  Anderlecht on the other hand, I don’t know what to think about the match.  Anderlecht played 0-0 in Romania, against Timisoara, a team, that played really bad this match.  Also, there were people of Anderlecht, talking about playing for one point instead of three.  And I feared again the most awful, fortunately Timisoara was so bad, that they couldn’t harm Anderlecht.  With one point Anderlecht remains first in his group, with 5 points, Ajax also has 5 points, but Zagreb has 3 and Timisoara 2, so they aren’t far away and you can’t say that RSCA is safe for the next round.

   

  Anderlecht had to win against this Timisoara, even with a few players that could not play because an injury.  Actually, it’s very weak that Anderlecht only won 1 point in Romania.  But now you hear people say ‘yes, but you have to know that a lot of players are injured’.  Yes okay, but a team like RSC Anderlecht must have good replacements for the injured players, and Anderlecht apparently doesn’t have that.  Since Michel Verschueren, in 2003, 'stopped' as a manager, I’m having questions about the transfers Anderlecht did.  There are players bought who are good and talented.  But, there are also players bought, where you have to ask the question ‘what are they doing here’.

   

  I also found that Anderlecht played to defensive.  Four defenders, then three players on the midfield, but you could see that all three of them, played defending, even Diandy.  In the offence you had Boussoufa, Lukaku and sometimes Kanu.  It’s really to defensive, certainly because Timisoara was very weak.  I don’t know how fit the players on the bench were, but looking at Suarez, when he came on the field, I’m asking myself, why didn’t he start the match, on the right field, Boussoufa left and Lukaku in point?  Or otherwise, Lukaku as striker, Suarez or Chatelle on right wing, on left Diandy or Reinaldo.  As man behind the striker, Boussoufa of course.  I fear that if Anderlecht looses Boussoufa, they have a big problem.  Obviously there are more line-ups possible to play attacking football.  But it’s the coach who decides.  But his line-up brought only one point, while three points were possible, sorry, I had to be three points, against a Timisoara that played that weak.


  19-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Club Brugge Bruges RSCA RSC Anderlecht belgië belgium europees european Partizan Belgrado perisic geraerts dirar akpala hoefkens stijnen timisoara ajax zagreb roemenië Michel Verschueren 2003 manager Boussoufa Lukaku Suarez Chatelle Diandy Reinaldo Kanu

  18-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rookverbod - Smokeban (zitting Vlaams Parlement - meeting Flemish Parliament)

  Ik vind toch dat ik nog even moet terug komen op een nieuwsbericht dat ik nog niet lang geleden hoorde, het rookverbod.  “De meeste jongeren willen rookvrij op café.”  Een enquête van de Stichting tegen Kanker, uitgevoerd bij BIJNA 1000 jongeren.  Als je bedenkt dat in België, een 10 miljoen (en meer) inwoners telt, dan is 1000 daarvan 0.01%.  Als je bedenkt dat er niet eens 2.5 miljoen jongeren zijn, dan is 1000 daarvan nog steeds maar 0.04 %.  Echt een resultaat om rekening mee te houden, of om te publiceren.  Ik vind dit echt belachelijk, en dan word nog niet gezegd waar dat die 1000 jongeren ondervraagd zijn.  Bij de voordeur van het lokaal waar een samenkomst is van antirokers?

   

  En zo gaat het meestal met enquêtes, dat men niet eens aan 1% komt van de totale bevolking, en dat is dan een resultaat waar rekening mee gehouden zou moeten worden?  Dat kan er bij mij niet in.

   

  Trouwens, wat dat rookverbod betreft.  Men hoort vooral niet-rokers klagen dat roken hun gezondheid schaad.  Wel, laten we zeggen, ik ben allergisch voor meiklokjes en/of muskus.  En ik weet dat er nog heel wat mensen zijn die daar niet tegen kunnen, moet er dus ook een verbod komen op parfum of geuren met meiklokjes en/of muskus?  Of, laten we het even hebben over uitlaatgassen.  Ergens op de website van het Ministerie van Verkeer kan je lezen dat wonen bij een drukke snelweg vergeleken kan worden met het meeroken van 17 sigaretten per dag.  Ook toonden verschillende onderzoeken aan dat mensen die in steden wonen, meer kans op luchtwegaandoeningen hebben.  Moeten we dan voertuigen (auto, bus, vrachtwagen) ook gaan verbieden?  En zo zijn er wel meer dingen.

   

  Trouwens, hoeveel mensen sterven er, bewezen, door het meeroken?  Zet daar tegenover het aantal sterfgevallen door ongevallen waar een dronken bestuurder bij betrokken is.  Moet men dan ook alcohol gaan verbieden, want dat kan ook anderen schaden.  Je ziet, zo kan iedereen op van alles en nog wat gaan hakketakken.  Ik kan hier dus maar één ding op zeggen, als roker (ook al rook ik niet veel).  Antirokers, stop met dat belachelijke gedoe.  Zorg dat u zelf zo gezond mogelijk leeft en laat een ander zelf uitmaken hoe gezond hij wil leven of ongezond natuurlijk.  En als je wil klagen over het meeroken, de stank, en weet ik veel wat nog, doe het dan direct goed en neem alles erbij, ook de uitlaatgassen, de geuren en dingen waar anderen allergisch voor kunnen zijn, alcohol en al de andere dingen die andere mensen kunnen schaden.  Als ieder eens goed bij zichzelf ten rade gaat, komt er altijd wel uit, dat ook zij iets doen wat anderen kan schaden.  Bijna elk gezin heeft minstens één auto, doe die dan maar al weg om te beginnen, want ook dat schaadt de gezondheid van anderen!

   


   

  VOETNOOT : zitting Vlaams Parlement.  Weer ging het over de ‘nee’-stemmers tegen de Lange Wapper.  Er zijn 78955 Antwerpenaars die ‘nee’ gestemd hebben.  20% van de Antwerpse bevolking zegt ‘nee’.  Draai dit gewoon om, en er waren maar 54333 Antwerpenaars die ‘ja’ stemden, dat is maar 13.75 % van de Antwerpse bevolking die ‘ja’ zegt.  Dat ze die uitleg die ze geven aan de ‘nee’-stem zomaar over zich heen laten komen, dat is toch ongelooflijk!  Slotconclusie van het debat (wat men een debat noemt natuurlijk) : de regering neemt (na tien jaar) opnieuw zijn tijd, en uiteindelijk (hoor je van 65% (om aan het procentgespeel mee te doen) van de Vlaamse Regering) gaan ze gewoon door met de oplossing van Bam, maar gewoon anders uitgedrukt en hier en daar opgesmukt.  Of er komt, zoals zoveel andere keren, gewoon geen oplossing en beschuldigt men de Antwerpenaar vermits die ‘nee’ stemde.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I must say something on the news report that I heard, not so long ago, about the smoke ban.  "Most younger persons want a ban on café smoking"  A statistical survey of the Cancer Foundation, handed to ALMOST 1000 teens and/or young adults.  If you consider that Belgium counts 10 million (and more) inhabitants, than is 1000 of that 0.01%.  If you consider that there aren’t 2.5 million teens and/or young adults, than is 1000 of that still but 0.04%.  Really a result to take into account or to publish.  I find this ridiculous, and where are those 1000 people questioned?  By the front door of the building where is a meeting of ‘people against smoking’?

   

  It’s usual, that in statistical surveys, that barely 1% of the total of people about who the survey goes is questioned, and that a result should be taken into account?  I don’t understand that.

   

  Besides, concerning the smoke ban.  One hears especially no-smokers complain about smoking giving health damage.  Well, let’s say, I am allergic to ‘Lily on the valley’ and/or musk.  And I know that there are more people that are allergic to that, is it so that there must come a ban on perfume or aroma with ‘Lily on the valley’ and/or musk?  Let’s talk about exhaust gases.  Somewhere on the website of the Ministry of Traffic you can read that living by a busy highway can be compared to passive smoking of 17 cigarettes a day. Also, different studies show that people living in cities have more chance to lung disorders.  So, should we ban vehicles (car, bus, truck)?  And there are more things like that.

   

  Besides, how many people die (proved) through passive smoking?  Put that result against the number of deaths through accidents caused by a drunk driver.  Should we ban alcohol completely?  It can cause damage to others.  You see, everybody can carp on everything.  I only say one thing, as a smoker (I don’t smoke much), non-smokers, stop being ridiculous.  Take care on your own health as much as possible and let others decide themselves how healthily or unhealthily they want to live.  And if you want to complain about ‘passive smoking’, the stench, and I don’t know what else, do it right and complain about everything, also the exhaust gases, the aromas and perfumes where people could be allergic to, alcohol and all the other things that can damage others.  If everyone looks at itself, they have to admit that also they do things that can damage others.  Almost each family has at least one car, put the car aside, and don’t use the car anymore, to begin with, because also that damages the health of others!

   


   

  FOOTNOTE: session Flemish Parliament.  They were talking about the people of Antwerp who voted ‘no’ to ‘the Lange Wapper’.  There are 78955 people of Antwerp that voted 'no'.  That’s 20% of the population of Antwerp that says 'no'.  Turn this, and there were but 54333 people of Antwerp that voted 'yes', that is but 13.75% of the population of Antwerp that says  'yes'.  That they let the people who support Bam and ‘the Lange Wapper’, use this number-turning, that is really unbelievable!  Conclusion of the debate (what one names a debate naturally) : the government takes (after ten year) again its time, and finally (says 65% (to use there own number-turning) of the Flemish Government) they go through with the solution of Bam, but expressed different and here and there embellished.  Or their solution will be, like so much other times, no solution and they’ll accuse the people of Antwerp for being guilty because they voted ‘no’.


  18-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:rookverbod smoke ban VLaams Parlement zitting Meeting Flemish Parliament Belgie Belgium Stichting tegen kanker cancer foundation sigaretten cigarettes exhaust gases uitlaatgassen Lange Wapper BAM Antwerp Antwerpen

  17-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Standard

  Gisteravond, Standard in de Champions League tegen Olympiakos.  En zoals ik voorspeld had, kregen ze het deksel op de neus.

   

  Al voor de match begonnen was, waren ze bij Standard, en zelfs reporters aan het spreken over ‘één punt’ te pakken, daar in Griekenland.  “Als we maar niet verliezen, is het goed” was ook één van die uitspraken.  Dat is nu in het Belgische voetbal tegenwoordig meestal zo.  “We spelen voor één punt” of “We moeten dat punt verdedigen”.

   

  Voetbal gaat volgens mij nog altijd om winnen.  Over één punt pakken kan je spreken als het de laatste  wedstrijd van een competitie is, als je drie punten voor staat, en je niet meer ingehaald kan worden als je één punt pakt.  Dan kan je spreken over “we hebben genoeg met één punt”.  Maar in deze situatie?  Volgens de reporter zeiden de rekenaars dat één punt voldoende was.  Is toch zwaar gokken, en zoals we hier in België (en misschien elders ook) wel héél vaak meemaken, als er voor één punt gespeeld word, krijgen we meestal het deksel op de neus.  Trouwens, om ’t even over rekenen te hebben.  Ervan uitgaand dat Standard zijn twee thuismatchen wint, dan kwamen ze, mits dat éne punt tegen Olympiakos (wat ze niet haalden) op 8 punten als eindtotaal.  Dan moet je natuurlijk wel ervan uitgaan dat Arsenal alles zou winnen.  Wat ook niet gebeurd is (1-1 tegen AZ Alkmaar), dus ik denk dat het “we hebben genoeg aan één punt” hier helemaal nog niet van toepassing kon zijn, wat anderen ook beweerden.

   

  Geef nu toe, Standard was helemaal niet slecht.  Waren ze goed dan?  Dat vind ik nu ook weer niet.  Ze hebben kansen gehad, spijtig genoeg werkten sommigen die niet af en hadden anderen pech.  Maar de tweede helft zeker, hadden ze voor die tweede goal moeten gaan, iedereen kon voelen dat dit er wel degelijk in zat.  Nu hebben ze niet eens één punt.

   

  Over Standard zelf, om eerlijk te zijn, ik denk dat er bij Standard pas over een goede ploeg gesproken kan worden als er sommige spelers weg zijn, of niet kunnen of mogen spelen.  Ik hoef hier geen namen te noemen, je kan ze er zo uithalen, diegenen die spelen met een ‘air’ van “ik ben de beste” of “ik ben een topvoetballer”.  Je merkt dat gewoon aan hun manier van spelen, spreken en bij interviews.  Over één speler wil ik wel nog even iets kwijt.  Mbokani, waarvan men vond, dat hij een super match speelde, dat hij top was, de beste was.  Ik vrees dat ik een andere match gezien heb.  Men had het over hij een bal uit de lucht haalt en die stil legt, ik heb in de andere Europese matchen, in bijna iedere match, wel één of twee spelers dit ook zien doen.  De bal zo goed bij houden?  Kan hij misschien wel, maar door de bal bij te houden maak je nog geen goal natuurlijk.  Heb speciaal alle samenvattingen bekeken op verschillende zenders en op internet gezocht, en ik zie maar weinig samenvattingen waar hij in voor komt, of iets doet waardoor Standard scoort.

   

  Gelukkig zijn er bij Standard nog enkele echte vechters, die er echt voor willen gaan, zoals Sarr, Marcos en Carcela-Gonzalez.  En dan is er natuurlijk, niet te vergeten, nog Jovanovic. Jovanovic speelde weer een goede wedstrijd, wat een klasse toch!

   

  En dan nog een laatste iets, wat mij opgevallen was, voor de wedstrijd begon, had Standard licht gekleurde truitjes aan, en naar mate de wedstrijd vorderde, werd die (half) donkerder, door het zweten.  Dan heb je daar op een gegeven moment enkele spelers lopen met een licht truitje, sommige met een licht truitje met donkere plekken en sommigen die volledig een donker truitje aan hadden.  Vond het helemaal op niets trekken, maar misschien is het wel een truc van de trainer en het bestuur van Standard, om te zien wie zich in het zweet heeft gelopen en wie niet?  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Last night, Champions League, Standard against Olympiakos.  And I predicted it, they would lose because they had a mentality to play for one point.

   

  Already before the match started, the people by Standard were speaking, and even reporters, to take 'one point' in Greece.  "If we don’t lose, it is good" also one of that pronunciations.  These days, apparently, it’s normal in Belgian football that they play for just ‘one point’ instead of ‘three points’.  "We play for one point" or "We must defend that point".

   

  Football, in my opinion, is about winning.  You can speak about ‘having enough with one point’ if it is the last day in a competition, if you are first, and have three points more than the second, and if you take one point, you can’t be caught up anymore.  Then you can speak about "it’s enough to gain one point".  But in this situation?  According to the reporter, the people who calculate said that one point was sufficient.  It’s a really heavy gamble, and as we experience here in Belgium (and perhaps elsewhere too) playing for or defending one point, results most of the time in a lose, in no points.  Besides, talking about calculating.  Saying that Standard wins his two home matches and the one point against (and at) Olympiakos (they haven’t got one point), they would have 8 points as end total.  Then you must hope that Arsenal wins all of his matches. And that didn’t happen, because they played 1-1 against AZ Alkmaar.  So, there is no way that you could speak about the thought "we have enough with one point”, didn’t matter what anyone else said.

   

  Admit, Standard wasn’t playing bad.  But were they good?  You can’t say that either.  They had chances, unfortunately some didn’t finish well, and others had bad luck.  But, certainly the second half, they should have tried to get a second goal, everybody could feel it, and it was possible.  Now they have no points.

   

  Talking about Standard, to be honest, It’s my opinion that it isn’t possible to talk about a good team (of Standard) until a few players leave or could not participate.  I’m not going to name those players, you know who they are, just look at those who play thinking, "I am the best" or "I am a superb player".  You notice that, the way they play, speak and when interviewed.  There’s one player, I want to say something about.  Mbokani, one found that he played a superb game, that he was top, he was the best.  I fear that I have seen another game.  They said that he beautifully accepts and touches a ball, I have watched the other European matches, in almost every match, at least one or two players can do this, and sometimes more beautiful or better.  How he holds on the ball?  Perhaps, he can hold on the ball well, but holding on the ball, doesn’t result in a goal.  I looked at all summaries, on different channels and on internet, and there are almost no summaries in which you can see him doing something special, ore doing something so that Standard scores a goal.

   

  Luckily there are a few players at Standard, who really fight for the team, want to give everything for the team, Sarr, Marcos and Carcela-Gonzalez.  And then off course, there is Jovanovic.  Jovanovic again played a good game, really, what a superb player!

   

  And at last, what I have seen, before the game started, Standard was wearing light coloured shirts, during the game, it became (half) dark, because off sweating.  So you have, on a given moment a few players with a light coloured shirt, some with a light coloured shirt with dark spots and some with a complete dark shirt.  Found it looking like shit, but perhaps it’s a trick of the trainer and the staff of Standard, to see, who works hard and runs a lot and who doesn’t?

  17-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:Standard Champions League Olympiakos Griekenland Greece één punt one point Arsenal AZ Alkmaar air Jovanovic Sarr Marcos Carcela-Gonzalez uitrusting equipment

  16-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Levenslang - All one's life (Wim de Craene)

  “Soms zijn er de twijfels, dag onzekerheid

  Alles raakt uit evenwicht, dag narigheid

  Bang zijn voor de woorden in je blik

  Ik voel duizend klamme handjes

  En geen wonder, geen wonder dat ik stik”

   

  Het begin van een liedje van Wim de Craene, waar ik het pas over had.  Het liedje noemt ‘levenslang’.  Hij zingt erin ‘maak van mij een ander man, maak van mij maar wat je kan, maar geef me levenslang bij jou’.  Stel me wel de vraag, is het opportuun om jezelf te veranderen voor iemand?

   

  Probeer mezelf voor te stellen of ik dat zou kunnen.  Een relatie is geven en nemen.  En je bent wie je bent.  Je kan natuurlijk altijd een paar dingen aanpassen aan jezelf, je gewoonten, enz.  Maar je volledig laten herkneden tot iemand compleet anders?

   

  En toch.  Als er die ene is, die persoon waar je door een vuur voor zou gaan.  Als er die ene is waar je van weet dat je voor hem/haar geboren bent, zou je jezelf dan toch niet volledig overgeven aan hem/haar?  Alles voor hem/haar doen?

   

  Ik weet het zo nog niet, er is vroeger wel een speciaal meisje geweest, waar ik een echt goed gevoel bij had.  En ik ben toen gebleven wie ik was, heb gewoon gedaan wat ik altijd deed, en het is niets geworden.  Het is er nooit van gekomen, ook al weet ik gewoon dat de kans er was.  Zou het wat geworden zijn als ik toen een ander man was geworden? We zullen het nooit weten.

   

  Doet me trouwens aan een liedje van Bryan Adams denken, “Everything I do, I do it for you”.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Sometimes there are doubts, hello uncertainty

  Everything gets out of balance, hello day trouble

  Fearing the words in your eyes

  I feel thousand clammy hands

  And no wonder, no wonder that I suffocate"

   

  The beginning of a song of Wim the Craene, about whom I talked in my earlier blog.  The song 'all one's life'.  He sings ‘make me another man, just make of me what you can, but let me stay with you, all one’s live’.  I ask myself this question, ‘is it advisable to change who you are for someone?’

   

  Try to imagine if I could do that.  A relationship is about giving and taking.  And you are who you are.  You can always change a few things about yourself, your customs, etc.  But, let someone reform you till you don’t recognize yourself anymore?

   

  And, really, if there were that person, for whom you would do everything.  If there is that one, and you know that you are made for each other, isn’t it so that you would completely hand yourself over to him/her? Do everything for him/her?

   

  When I was younger, there was a special girl, I always felt real good when she was around and even when she wasn’t and I thought about her.  But I stayed myself, and did what I always did, and as a result, we never had a relationship.  And I just know that a relationship would have been beautiful.  And I ask myself, would a relationship have been possible if I changed myself?  We’ll never know it.

   

  This reminds me of a song, ‘Everything I do, I do it for you’, by Bryan Adams.

  Bijlagen:
  Wim de Craene - Levenslang.mp3 (3.8 MB)   

  16-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:levenslang all one's life wim de craene opportuun advisable relatie relationship herkneden reform other man ander man

  15-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemiste kansen - Missed Chances

  Ik was vandaag wat muziek aan het luisteren, en plots hoorde ik nog eens een liedje van vroeger, van Wim de Craene, Kristien.  Ik denk dat ieder van ons dat wel eens heeft, zo'n melancholisch moment.  Dat had ik dus.  Waar is die oude tijd? Dat vraag ik me wel eens af.  Al zullen er velen zijn die blij zijn dat die oude tijd voorbij is.  Dat hangt van persoon tot persoon af.

  Ben eens gaan rondkijken op Youtube voor liedjes van Wim de Craene. Riep veel herinneringen op.  Tegenwoordig kan ik me niet echt een groep, zanger(es) bedenken die nog zulke muziek maakt, toen had je Louis Neefs, Wim de Craene, Boudewijn de Groot, het Goede Doel, Doe Maar en nog vele anderen.  Zoals ik daarnet al zei, waar is die goede oude tijd?

  Ik denk dat ieder van ons wel eens terugdenkt aan toen.  Door muziek, iets op televisie, iets wat je ziet, zelfs iets wat je ruikt.  Feitelijk mag je daar niet te lang bij stil staan, maar sommigen onder ons, zitten in zulk een situatie dat ze dat wel doen, sommigen onder ons zitten in zo'n situatie dat ze maar al te graag, terug willen naar die tijd, of een bepaalde periode.  Ik wel.  Ik schaam me ook niet om dat toe te geven.  Ik heb veel bereikt, veel dingen gedaan, mijn grenzen verlegt, en heel wat hoogtepunten gehad, en toch, toch zijn er dingen die ik 'gemist' heb, 'gemiste kansen' zeg maar.  En ik zou graag nog eens de kans krijgen om die specifieke 'gemiste kansen' te grijpen.  En dan vast te houden, en ervoor te zorgen dat ik nooit moet terug kijken en vaststellen dat ik een kans gemist heb.  Ik dus wel, ik zou graag zo'n twintig jaar terug in mijn leven gaan.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Today, I was listening to some music, and heard a song of a Belgian singer from the years ’70 and ’80, called Wim the Craene : (song) Kristien. I think that everyone of us sometimes has a melancholic moment. I did. Where are the old times? I sometimes ask that question to myself. Although, many probably are glad that old times are beyond.  It depends upon person to person.

  I looked on Youtube for songs of Wim the Craene. Recalled many memories. Nowadays, I can’t name a band or singer that still makes such music, in the past you had (singing in Dutch) Louis Neefs, Wim de Craene, Boudewijn de Groot, het Goede Doel, Doe Maar and a lot of others.  As I said already, where are the good old times?

  I think that everyone of us sometimes thinks back to past. By music, something on television, something what you see, even something what you smell. Actually you can’t stand thinking about that too long, but some of us are in such a situation that they do. Some are in a situation that they want to go back to that time, or to a certain period. I do. I am not ashamed to admit that. I have reached much, done many things, moved my borders, and had a lot highlights, and nevertheless, there are things which I ‘missed chances’, ‘regrets’. And I gladly would get the chance to seize that specific 'missed chances’. And then to hold, and ensure that if I look back, I haven’t missed a chance, and I haven’t anything to regret. I therefore, however, would be glad to return, let’s say twenty years, in my life and redo my life from then on.

  15-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:mijmeringen (reveries)
  Tags:gemiste kansen missed chances muziek music wim de craene kristien oude tijd old times Louis Neefs Boudewijn de Groot het Goede Doel Doe Maar terugkeren going back herinneringen memories

  14-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voetbal & F1 - Football and Formula 1

  In 't voetbal is weer een speeldag voorbij.  Standard laat het liggen, Anderlecht wint, Brugge wint weer net en Genk, tja Genk, wat moet ik nu zeggen.  Verrassend toch dat KV Mechelen zo hoog in het klassement staat, of toch niet zo verrassend?  In ieder geval, ik gun het hun wel, de Maneblussers noemen Mechelaars zich als ik me niet vergis.

  Ik ben altijd hevige voetbalsupporter geweest, maar de laatste jaren mis ik toch iets, ik kan het niet bij naam noemen, maar er is iets tekort aan het Belgisch Voetbal.  Ik vind dat je als supporter niet meer dat hebt, de volgende morgen na een match, zoiets van 'het enorm uitkijken naar de volgende match'.  Het is er wel, dat gevoel, maar niet meer dat 'magnetisme' dat je naar daar trekt.

  Net zoals nu de F1-race begin november, in Abu Dhabi.  De prijzen zijn uitgedeeld, Button wereldkampioen en Brawn GP beste team.  Niets meer aan te veranderen.  Dus ja, waarom nog naar die laatste race kijken.  Oké, er is de spanning van de race zelf, zeker aangezien het een nieuw parcours is, maar toch, dat 'magnetisme', ook hier weg, en was eigenlijk al een deel races geleden weg.  Maar toch, proficiat Jenson en Brawn GP!!!

  Maar toegeven toch, het gevoel van dat 'magnetisme' is toch iets prachtigs, moeilijk te omschrijven, maar iedere supporter, is het nu van tennis, voetbal, golf of welke sport dan ook, kent het wel.  En ieder beleeft het op zijn eigen manier.  Maar het gemis van dat gevoel is voor ieder van ons wel hetzelfde. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  In football, Belgian Jupiler League, another stage is done.  Standard doesn’t win, Anderlecht wins, Club Bruges wins just in time and Genk, well, Genk, what should I say now. It surprises met that KV Mechelen is ranked this high in the standings, or not surprisingly? In any case, it’s nice to see them ranked there.  People from Mechelen are called Maneblussers, if I’m not mistaken.

   

  I always have been a supporter of football, but the last years I nevertheless miss something, I cannot name it, but something is missing in Belgian football. I have a feeling that as supporter, the following morning after a match, you don’t feel that 'enormous looking forward to the next match'. It is there, however, that feeling, but no longer that ‘magnetism’ which draws you there.

   

  Just like the F1-race, the first of November, in Abu Dhabi. The titles have been decided, Button world champion and Brawn GP best team. Nothing more to do about that. Therefore yes, why watch that last race.  Okay, there is the tension of the race itself, certainly since it’s a new track, but nevertheless, the ‘magnetism’ I’m talking about, it’s gone, and actually some races ago it was already gone. Nevertheless, congratulations Jenson and Brawn GP!!!

  But admit it, the feeling of that 'magnetism', is something great, difficult to define, but every supporter, of tennis, football, golf or any sport knows that feeling. And everyone on his own manner. But the lack of that feeling is, for every one of us, the same.

  14-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:sport (sports)
  Tags:voetbal f1 formule 1 formula one football Anderlecht Brugge Bruges RSCA Genk KV Mechelen Abu Dhabi Brawn GP Jenson Button magnetisme magnetism Maneblussers supporter

  13-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volksraadpleging - Plebiscite

  59.24 % van 34.75 % van de Antwerpenaren zegt 'neen' tegen Lange Wapper. 

  Een goede zaak?  Ook 'neen' volgens mij. Moet de brug er dan wel komen? Ook 'neen' volgens mij.  Maar ik kan me onmogelijk voorstellen dat er nu wel degelijk rekening gehouden gaat worden met deze volksraadpleging of referendum.  Het zou moeten natuurlijk.  Maar je hoorde zo al van een bepaalde partij, van de BAM zelf en enkele anderen dat ze de uitslag zo verdraaien dat volgens hen de 'neen'-stem te klein was.   Want men bekijkt de uitslag plots zo: 20.59 % van de Antwerpenaren zegt 'neen'

  Klopt feitelijk, vermits maar 34.75 % van de Antwerpenaren ging stemmen, doch, de 'neen'-stemmers kunnen dan natuurlijk ook zeggen dat maar 14.16 % 'ja' gestemd heeft.  Maar ja, we zijn de laatste jaren niets anders gewend dan dat dezen die België / Vlaanderen beweren te regeren, alles verdraaien en nooit naar de Belg / Vlaming luisteren.  En ik twijfel er dus enorm aan dat men dit ditmaal wel zal doen.  Ik hoop dan ook dat dezen mij laten zien dat ik fout ben en voor een eerste maal echt naar ons luisteren.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  59.24% of 34.75% of the people of Antwerp say ' no' against ‘the Lange Wapper’.

  A good matter? Also ' no' according to me. Does the bridge have to come there? Also ‘no’ according to me. But I don’t believe that they are really going to take the result into account. They should to that of course. But you can hear already, a political party, of the bam themselves and some others, that for them, the ‘no’-vote was too small.  Because one examines the result suddenly this way: 20.59% of the people of Antwerp say 'no'.

  It is correct actually, since but 34.75% of the people of Antwerp voted, yet, people who voted ‘no' can say that but 14.16% voted ‘yes’. But yes, we have got used the last years that these who claim to govern Belgium / Flanders, distort everything and never listen to the Belgian / Flanders people. And I doubt therefore enormous that one will do this, this time, however. I hope thus that these show me that I’m wrong and that they, for a first time, listen to the people.  13-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:politiek (politics)
  Tags:volksraadpleging plebiscite België Belgium Antwerpen Antwerp Lange Wapper 59.24 34.75 59,24 34,75 neen no referendum Vlaanderen Flanders Vlaming Flemish regering government negeren ignore

  12-10-2009

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WELKOM - WELCOME

  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Om te zeggen wat niet gezegd mag worden of niet gehoord mag worden.

  Groetjes en veel leesgenot ;-)

  Bob, Sergei & Emil

  _______________________________________________________________________________________

  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say the things needed to say.
  To say what can't be said or may not be heard.

  Greetz and enjoy reading ;-)

  Bob, Sergei & Emil

  12-10-2009 om 00:00 geschreven door Bob - Sergei - Emil  


  Categorie:kort bericht (short messages)
  Tags:Bob Štaka, Sergei Listonosz, Emil Hallulooz  ____________________


  Welkom op de blog van Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Als uitlaatklep, om dingen kwijt te kunnen.
  Groetjes en veel leesgenot ;-)
  ____________________
  Welcome on the blog of Bob "Štaka", Sergei "Listonosz", Emil "Hallulooz"
  Used to express some feelings, to say what must be said.
  Greetz and enjoy reading ;-)


  ____________________


  TWITTER


  ____________________


  ! VERGROOTGLAS !

  100%
  150%
  200%
   

   

  ____________________


  Nieuwe pagina 1


  ____________________


  Foto

  www.beestjes.org

  www.catshelter.be  ____________________


  Blog als favoriet !

  ____________________


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  ____________________


  Bloggen Toplijst


  Start.be superhandig!

  http://websitepromotie.startspot.nl/

  http://blogs.2link.be/

  http://weblog.startkabel.nl/

  http://www.bloggen.be/eef


  ____________________


  Gastenboek
 • Eef op blogronde!
 • goede morgen
 • een vraag
 • Leuke blog !
 • een fijne start van de nieuwe week

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  ____________________  ____________________


  Nieuws VTM

  Nieuws Politics


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!