Inhoud blog
 • Overlijden Robert De Telder
 • Corona
 • Chronologische schema's - afbeeldingen - vanaf de Grote Vloed tot de Spraakverwarring
 • Joeja
 • De eerste drieduizend jaar, hoofdstuk 1
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  KRONOS
  chronologie - archeologie - oudheid
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De volgorde van de gebeurtenissen bij de kruisiging van Jezus Christus

  De definitie van chronologie is de volgende: volgorde van tijdstippen waarop gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Chronologie is dan ook de ruggengraat van alle geschiedschrijving. Ook die van de evangelisten van de Bijbel die de geschiedenis van de eerste komst van Jezus Christus beschreven hebben. De evangelist Lucas bijvoorbeeld begint zijn evangelie met de volgende woorden: “1:1 Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben; 2 Gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn; 3 Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theofilus! 4 Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.” (Statenvertaling)

  De vier evangelisten belichten ieder de persoon en bediening van de Heer Jezus Christus op een verschillende wijze. De evangelist Matteüs legt het accent op het Koningschap van Jezus, de evangelist Markus brengt Jezus als mens, de evangelist Lucas belicht in het bijzonder het dienstknecht zijn van Jezus en Johannes brengt hem als de Zoon van God. Voor een meer uitgebreide studie, zie link: https://www.biblestudytools.com/commentaries/scofield-reference-notes/mark/mark-introduction.html

  Alle vier evangelisten in de Bijbel brengen de geschiedenis van de kruisiging van Jezus Christus maar wijken soms van elkaar af in die zin dat zij niet elk onderdeel van de gebeurtenissen rondom de kruisiging vermelden. We hebben alle vier evangelisten nodig om een volledig historisch beeld te krijgen. Zoals trouwens ook bij wat de persoon en bediening van Jezus betreft. Hierbij wil ik nog opmerken dat de evangelisten de historische Jezus brengen. Voor de opgestane Heer en Heiland Jezus Christus geeft Paulus de apostel der niet-Joden een sluitend beeld:

  Colossenzen 1:15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. (Statenvertaling)

   

  Ik begin mijn artikel met de volgorde van de evangelisten zoals ze in de canon van de Bijbel zijn opgenomen: Matteüs, Markus, Lucas en Johannes.

   

   

  © Metropolitan Museum of Art, Number:41.1.31, Rembrandt van Rijn 1606/1669 AD

  Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

   

  Matteüs 27:33 En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats (1), 34 Gaven zij Hem te drinken edik met gal gemengd; en als Hij dien gesmaakt had, wilde Hij niet drinken (2). 35 Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen (5), het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen. 36 En zij, nederzittende, bewaarden Hem aldaar. 37 En zij stelden boven Zijn hoofd Zijn beschuldiging geschreven: DEZE IS JEZUS, DE KONING DER JODEN. 38 Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, en een ter linker zijde (3). 39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden. 40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. 41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën, Hem bespottende, zeiden: 42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. 43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 44 En hetzelfde verweten Hem ook de moordenaars, die met Hem gekruisigd waren (6-7). 45 En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe (10). 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! 47 En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias (11). 48 En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken. 49 Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen. 50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest (15).

   

  De getallen tussen haakjes in de tekst heb ik toegevoegd om een en ander duidelijk te maken. De getallen zijn van de Bijbelleraar C. I. Scofield (1843/1921) die in zijn studiebijbel de volgorde der gebeurtenissen van de kruisiging voor ons opgesomd heeft. Hierna volgt de opsomming zoals C.I. Scofield ze brengt:

  Scofield: The Order of Events at the Crucifixion

  (1) the arrival at Golgotha Matthew 27:33; Mark 15:22; Luke 23:33; John 19:17

  (2) the offer of the stupefying drink refused Matthew 27:34; Mark 15:23

  (3) Jesus is crucified between two thieves Matthew 27:35-38; Mark 15:24-28; Luke 23:33-38; John 19:18-24

  (4) He utters the first cry from the cross, "Father, forgive," etc. Luke 23:34.

  (5) The soldiers part His garments Matthew 27:35; Mark 15:24; Luke 23:34; John 19:23

  (6) The Jews mock Jesus Matthew 27:39-44; Mark 15:29-32; Luke 23:35-38

  (7) The thieves rail on Him, but one repents and believes Matthew 27:44; Mark 15:32; Luke 23:39-43.

  (8) The second cry from the cross, "To-day shalt thou be with me," etc. Luke 23:43.

  (9) The third cry, "Woman, behold thy son" John 19:26,27.

  (10) The darkness Matthew 27:45; Mark 15:33; Luke 23:44.

  (11) The fourth cry, "My God," etc. Matthew 27:46,47; Mark 15:34-36

  (12) The fifth cry, "I thirst" John 19:28.

  (13) The sixth cry, "It is finished" John 19:30.

  (14) The seventh cry, "Father, into thy hands," etc. Luke 23:46.

  (15) Our Lord dismisses his spirit Matthew 27:50; Mark 15:37; Luke 23:46; John 19:30. (See Scofield "Matthew 26:57")

   

  De rangorde der gebeurtenissen volgens C.S. Scofield die ik met een vette kleur heb weergegeven zijn gebeurtenissen rond de kruisiging die alle vier evangelisten brengen. In een opdeling van vijftien staties zijn het vier gebeurtenissen. Ten eerste de plaats van de kruisiging: Golgotha. Ten tweede het gekruisigd worden van de Heiland tussen twee moordenaars. Ten derde het verdelen van Jezus’ klederen onder de Romeinse soldaten. Ten vierde en als laatste van de rij van vijftien staties: de Heer Jezus Christus die zijn leven aflegt. Alle andere gebeurtenissen komen via de evangelisten aan bod maar niet door alle vier vermeld. Een voorbeeld is de tweede statie van Scofield ’s lijst waar Jezus weigert de hem aangeboden bedwelmende drank ‘edik met gal gemengd’ tot zich te nemen. Alleen de evangelisten Matteüs en Markus brengen dit detail.

  Hierna volgen de Bijbelgedeelten van de evangelisten Markus, Lucas en Johannes. Voor de lezer(es) van dit artikel die nu bij mij blijft heb ik een epiloog bereid met specifiek aandacht voor de twee moordenaars die naast Jezus ook aan een kruis werden genageld. Een van hen keerde zich in geloof tot Jezus en kreeg de belofte van de Opstanding. Een feit dat me enorm boeit en dat ik wil delen.

  Voor wie interesse heeft hierna de link voor de C.S. Scofield studiebijbel:

  https://www.biblestudytools.com/commentaries/scofield-reference-notes/matthew/matthew-27.html

   

  Markus 15:22 En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha (1), hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats. 23 En zij gaven Hem gemirreden wijn te drinken (2); maar Hij nam dien niet. 24 En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou (5). 25 En het was de derde ure, en zij kruisigden Hem. 26 En het opschrift Zijner beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING DER JODEN. 27 En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linker zijde. 28 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend (3). 29 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Ha! Gij, die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, 30 Behoud Uzelven, en kom af van het kruis. 31 En insgelijks ook de overpriesters, met de Schriftgeleerden, zeiden tot elkander, al spottende: Hij heeft anderen verlost; Zichzelven kan Hij niet verlossen. 32 De Christus, de Koning Israëls, kome nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met Hem gekruist waren, smaadden Hem (6-7). 33 En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde (10), tot de negende ure toe. 34 En ter negender ure, riep Jezus met een grote stem, zeggende: ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, hetwelk is, overgezet zijnde: Mijn God, Mijn God! (11) Waarom hebt Gij Mij verlaten? 35 En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: Ziet, Hij roept Elias. 36 En er liep een, en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken, zeggende: Houdt stil, laat ons zien, of Elias komt, om Hem af te nemen. 37 En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest (15).

   

   

  “En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN”

  © Our Living Bible, 1962, Dr. Michael Avi-Yonah en Dr. Emil G. Kraeling, reconstructie van het opschrift boven het kruis, bewerkt door de auteur.

   

  Lucas 23:33 En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel (1) plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde (3). 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen (4). En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot (5). 35 En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem (6), zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods. 36 En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik; 37 En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven. 38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN. 39 En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons (7). 40 Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? 41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. 43 En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u heden gij zult met Mij in het Paradijs zijn (8). 44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe (10). 45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. 46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest (14). En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest (15).

   

  Johannes 19:17 En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats (1), welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha; 18 Alwaar zij Hem kruisten, en met Hem twee anderen, aan elke zijde een, en Jezus in het midden (3). 19 En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: JEZUS, DE NAZARENER, DE KONING DER JODEN. 20 Dit opschrift dan lazen velen van de Joden; want de plaats, waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad; en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks, en in het Latijn. 21 De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De Koning der Joden; maar, dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. 22 Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. 23 De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen, (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad, van boven af geheel geweven (5). 24 Zij dan zeiden tot elkander: Laat ons dien niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal; opdat de Schrift vervuld worde, die zegt: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en over Mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. 25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder en Zijner moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. 26 Jezus nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad, daarbij staande, zeide tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. 27 Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw moeder (9). En van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis. 28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst (12). 29 Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. 30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! (13) En het hoofd buigende, gaf den geest (15). (Statenvertaling)

   

  ‘Het is volbracht’ waren de laatste woorden van Jezus aan het kruis uitgesproken toen Hij op vrijdag 7 april 30 AD Zijn leven aflegde. De vloek van de dood (Genesis 3:17-19) en de verbrijzeling van het lichaam daaraan vooraf gaande (Psalm 90:3) die de mens en de schepping sinds Genesis teisterde zou drie dagen later overwonnen zijn. De verlossing van de gevallen schepping was een feit. Op zondag 9 april 30 AD stond de Heer Jezus uit de dood op en demonstreerde eeuwig leven (Johannes 3:16), sindsdien ‘om niet’ aangeboden aan een ieder die Hem wil aannemen als Heer en Heiland. Dit evangelie werd eerst aan Israël aangeboden en vervolgens aan de volken voor wie Paulus de apostel in het bijzonder zou worden.

  1 Korintiërs 15:1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. 11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. (Statenvertaling)

   

  De boodschap van de genade Gods voor ieder die gelooft was nieuw en nooit eerder aan de profeten van het Oude Testament geopenbaard (Efeze 3:1-8, Romeinen 15:25-27).

  Efeziërs 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. (Statenvertaling)

   

  Het is met dit Bijbelgedeelte dat ik de draad met de twee moordenaars links en rechts van Jezus (Mat. 27:38, Jesaja 53:12) aan een kruis genageld en tot een langzame folterdood gedoemd, wil opnemen. We weten niets over het leven van de twee moordenaars. Hun leeftijd, hun namen en kortom hun C.V. zouden we vandaag zeggen worden niet meegedeeld. Alleen hun smadelijk levenseinde aan een Romeins kruis krijgt in de Bijbel aandacht. Volledig naakt van alle waardigheid ontdaan werden zij door niets ontziende Romeinse soldaten die vrijdagmorgen aan een kruis genageld met boven hun hoofd een plakkaat bevestigd met hun misdrijf er op vermeld: moordenaar, homicida! En dan nog in drie talen: in het Latijn de taal van de bezetter, in het Hebreeuws de taal van het Woord van God en in het Grieks de internationale taal van toen die west en oost verbond. De ganse wereld kon hun misdrijf van de aangebrachte plakkaat aflezen. Op genade konden zij niet meer rekenen, niet van hun beulen en niet van de vele toeschouwers die aanwezig waren. Zo leek het althans. Eén van hen keerde zich namelijk tot Jezus met de woorden: Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. De man had kort daarvoor nog samen met zijn kompaan de Heer Jezus Christus bespot en belasterd (Mt. 27:44 en Mk. 15:32). Maar kort voor de middag (het zesde uur) kwam hij tot inkeer, beleed zijn misdrijf (Luc. 23:41) en (h)erkende hij Jezus als de komende Koning, de Zoon van God die het geprofeteerde Messiaans Vrederijk, zijnde het herstelde paradijs op aarde, ging oprichten. Dat en dat alleen werd zijn redding. Pure zuivere genade ervoer hij waar niets aan toe te voegen viel. Samen met Jezus zou de behouden moordenaar de volledige duisternis (Luc. 23:44) tot 15.00 uur (het negende uur) meemaken en getuige zijn van Jezus’ laatste woorden: het is volbracht. De folterdood van de misdadigers, zowel de geredde als de on-geredde zou nog enige tijd langer aanhouden. Van hen werden later die namiddag de benen door Romeinse soldaten gebroken, waarna een genade(?)dood zich sneller voltrok.

  De behouden moordenaar behoorde nog tot de bedeling van Israël onder de wet en zal zijn opstanding meemaken bij de tweede komst van de Messias. Ik ben zo vrij geweest om de komma en dubbel punt uit de bekende Bijbeltekst te verwijderen: En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Komma ’s komen in de grondtekst niet voor en zijn later toegevoegd. Het traditionele christendom leert dat de ziel van een mens bij zijn of haar dood onmiddellijk naar de hemel gaat (als het goed is) of naar een vagevuur of de hel (indien het slecht is). Dit is echter ontleend aan de Griekse mythologie. Ook in Israël was dit geloof sinds de Griekse overheersing ingeburgerd geraakt. Alleen de Bijbel echter is norm tot het verstaan wat er met een mens bij het sterven gebeurt. Verleden jaar schreef ik op 27.07.2017 op dit blog een artikel: want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren, link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1500847200&stopdatum=1501452000

   

  Het accent wil ik leggen op de genade dat deze man te beurt viel en het voorbeeld dat hij is voor ieder die vandaag op Jezus wil vertrouwen en Zijn geprofeteerde wederkomst lief krijgt. Wie meent dat men zijn behoudenis via een plichtenleer moet verdienen, zoals overigens alle religies leren, wordt hier weerlegd. De geredde moordenaar kon namelijk geen enkele verdienste voorleggen. Zijn enige verdienste was zijn geloof in Jezus als de komende Koning en Diens verwachte opstanding. Dat beleed de moordenaar: “Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn”. Wat zijn leven betreft, weten we niets. Alleen zijn smadelijk einde als moordenaar veroordeeld tot de folterdood op een Romeins kruis. Hij is dan ook alleen maar een voorbeeld voor wat de genade Gods betekent. Zijn leven had met de juiste keuzes anders kunnen zijn en is geen voorbeeld. Gedurende drie jaar was de Heer Jezus in het gebied van Israël werkzaam geweest verkondigende het nabij zijnde Rijk Gods op aarde en dit gepaard gaande met grote tekenen en wonderen. Hij was voorafgegaan door Johannes de Doper die in de geest van de profeet Elia als heraut de komst van de Messias en zijn Rijk aankondigde. Over de volgorde der gebeurtenissen van Jezus’ openbaar optreden schreef ik eerder op dit blog een aantal artikelen. Zie link: http://www.bloggen.be/robertdetelder/archief.php?startdatum=1523829600&stopdatum=1524434400

  Matteüs 1:1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, 2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 3 Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht! 4 En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. 5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; 6 En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.

   

  Beide moordenaars aan een kruis naast Jezus genageld moeten waarschijnlijk het pad van Johannes de Doper en van Jezus en zijn discipelen gekruist hebben, maar toen halsstarrig aan hun eigen dwaalweg (Jesaja 53:6) vastgehouden. Eén hield tot het levenseinde halsstarrig aan zijn dwaalweg vast. De andere keerde zich tot Jezus voor uitredding. Alle ballast van ongerechtigheden en overtredingen als een gevolg van zijn doelloos leven opgehoopt, nam Jezus als het Lam van God (Efeze 2:7) op Zich en de man werd daar enkele uren voor het einde van zijn folterdood door het Bloed van Jezus behouden.

  Jesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

   

   

  (de hierboven getoonde afbeelding is niet naar waarheid getekend maar is alleen maar een poging tot visuele uitbeelding van de opstanding. De beeldspraak is wel zeer treffend. Het laat een kerkgebouw met kerkhof in verval zien alsof het christendom in die toekomende tijd van weinig tel meer is. Wat ook opvalt is de eerder beschreven opstanding in etappes. De tijdens hun leven wedergeboren christenen krijgen op de afbeelding hun opstanding terwijl de overige doden in hun graven (voorlopig) onberoerd blijven.)

   

  De komende opstanding zal in fases gebeuren. Eerst de opstanding ten leven voor de Ekklesia gevolgd door die van Israël (Daniël 12:1-3), waar de geredde moordenaar deel van zal uitmaken. Na het afsluiten van het Messiaanse Vrederijk volgt de opstanding met het oordeel en de tweede dood waar de verloren moordenaar deel van zal uitmaken (Apocalyps 20:7-15).

  Wat de opstanding van de Gemeente of Ekklesia betreft, geeft Paulus de volgende vertroostende woorden door:

  1 Thessalonicenzen 4:13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. (Statenvertaling)

   

  Wordt vervolgd….

  Met vriendelijke groet,

  Robert De Telder

   

  Recente publicaties:

  Dertig Jubeljaren, 2018, zie link: https://www.bol.com/nl/p/dertig-jubeljaren/9200000101929798/?suggestionType=searchhistory&bltgh=jLyCAgDUe71UKHV4eLlBLQ.1.7.ProductImage&fbclid=IwAR1FW-GC4SRsGCLFOa0BP_MG9IXEYx3Uo2Ugz3s6x74aPfO0kexdKcN4hqU

   

  Kronieken van de koningen van Israël, 2017, zie link: https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-de-koningen-van-israel/9200000086650052/?suggestionType=searchhistory

   

  EXODUS, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/102331

  Dit boek kan inmiddels volledig online gelezen worden op de volgende link: https://jezusleeft.weebly.com/exodus.html

   

  De Zonaanbidder, 2016, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/87999

   

   

  TIJD en TIJDEN, 2015, Zie link: http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=5579

   

  De Assyriologie herzien, 2012, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/76234

   

  De Tweede Wereldoorlog door de ogen van een neutrale Belg, 2007, zie link: http://www.bravenewbooks.nl/books/69343

   

  Genesis versus Egyptologie, 2009, dit boek is uitverkocht maar kan online gelezen worden op de hierna volgende link: http://jezusleeft.weebly.com/genesis-versus-egyptologie.html


  24-12-2018 om 09:25 geschreven door Robert De Telder  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 02/11-08/11 2020
 • 22/06-28/06 2020
 • 08/06-14/06 2020
 • 01/06-07/06 2020
 • 18/05-24/05 2020
 • 04/05-10/05 2020
 • 27/04-03/05 2020
 • 13/04-19/04 2020
 • 06/04-12/04 2020
 • 27/01-02/02 2020
 • 20/01-26/01 2020
 • 31/12-06/01 2019
 • 23/12-29/12 2019
 • 16/12-22/12 2019
 • 09/12-15/12 2019
 • 02/12-08/12 2019
 • 25/11-01/12 2019
 • 18/11-24/11 2019
 • 11/11-17/11 2019
 • 04/11-10/11 2019
 • 28/10-03/11 2019
 • 21/10-27/10 2019
 • 14/10-20/10 2019
 • 07/10-13/10 2019
 • 30/09-06/10 2019
 • 23/09-29/09 2019
 • 16/09-22/09 2019
 • 09/09-15/09 2019
 • 02/09-08/09 2019
 • 26/08-01/09 2019
 • 19/08-25/08 2019
 • 12/08-18/08 2019
 • 05/08-11/08 2019
 • 29/07-04/08 2019
 • 22/07-28/07 2019
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!