(...nog een toemaatje, zolang mijn Windows xp nog wil werken...)

ONTOLOGIE is de leer van het ‘zijn’ en van de zijnden’ ; is zelf een deel van de meta-fysica en een discipline van de filosofie .

-Democritos en Lucretius zagen het ‘zijn‘ van de‘zijnden ’ en de werkelijkheid als een oneindig aantal atomen, en als onveranderlijke harde deeltjes in een eeuwige beweging , waaruit alles noodzakelijk en op een logische wijze evolueerde .
…Materialisme…

-Aristoteles in zijn theorie van ‘act en potentie’ zag de ‘dingen’ bestaande uit prima materia - (de logische mogelijkheid zelf tot die dingen) - en de act of de verwezenlijking er van, ( de forma of de vormen ).

-En de forma of de vormen waren voor Aristoteles niets meer dan de act van de ideeën of eeuwige, absolute wetmatigheden, die vanuit de potentie - de prima materia- de dingen of het ‘zijnde’ zelf schiep als het ware .

-Die forma of vorm of idee bestond niet buiten of boven de ‘dingen’ ; zoals Plato wel dacht in zijn ideeën-wereld die zich ver en boven het alledaagse bevond ; maar was a priori in alles aanwezig (zie ook de a priorismen van Kant, waar ruimte en tijd alles voorafgaan en vanuit hun onstoffelijkheid de ‘dingen’ vormen ).
…Idealisme…

Conclusie : getuigt de eeuwige logische wetmatigheid van de eeuwige atomen van Democritos ook niet van een absolute transcendente vorm van bewustzijn of ‘geest’ , wat dit dan ook moge wezen ...;
-...en kan ontologie enkel als idealistisch systeem aanvaard worden ...