-Het is ABSOLUUT en LOGISCH zeker, dat er ZO-IETS bestaat als GOD = ABSOLUUT IETSISME...
PANLOGISME, PANPSYCHISME en CAUSA FINALIS . -Drie onderwerpen of artikels door mijzelf geplaatst in Wikipedia geven een zicht op hoe ik zelf de realiteit zie . -In onze hedendaagse wereld en wetenschappen wil men alles uitleggen als een proces van oorzaak en gevolg; en bijna nooit is er sprake van ‘...
-Een 'theorie van alles' is niets meer dan de filosofische uitgebreide formule 'E=mc²=Psy', waar Psy staat voor het enige 'absolute-zijn', de logos of de eeuwige wetmatigheid van de logica, wiskunde en andere... -Een theorie, die toelaat de omzettingen 'E=mc²' van de quantum-theorie en de rerlativit...
FILOSOFIE : VRAGEN en ANTWOORDEN. De beste filosofie ontstaat door de beste dialoog . Filosofie : een zaak van pertinente vragen en dito antwoorden . Iedere vraag vraagt om een antwoord ; en ieder antwoord beantwoordt een vraag . Maar : wat zijn de meest prangende en meest gestelde vragen en de best...
Een Revisie van de Filosofie Historie -een snelcursus filosofie- door Valère De Brabandere Een historisch overzicht van de filosofie is m.i. een uitstekende inleiding en cursus tot de discipline, die historisch gezien ook de eerste wetenschap was . Filo-sofie betekent letterlijk 'liefde tot de wijsh...
FINALITEIT EN DE ZIN VAN ALLES. -Begrippen uit de klassieke metafysica : Finis est id propter quod aliquid fit . (doel is dat ter wille van iets gebeurt) . -Omne agens agit propter finem. ( al wat gebeurt heeft een doel) . -Omne agens tendit ad bonum determinatum .( alles wat gebeurt, neigt naar een...
Kakofonie of Samenspraak  ........ Parmenides : "....ja,  'Denken is Zijn'  ; en meer moet dat niet zijn ." Heraclitos :    "En  'Panta Rhei'  wekt allerlei discussies op." Democritos :  "Neen, er zijn slechts atomen, die dwarrelen ; maar ze zijn wel wetmatig." Socrates...
Meta-fysica, beknopter dan ooit . -Filosofie en ook meta-fysica, als kern van de filosofie, begint met verwondering en ook met de twijfel . (Aristoteles) -Maar de mens wil van nature al 'weten' en filosoferen (Aristoteles) -We zien de 'dingen' slechts als de schaduwen in de grot van Plato ; en de be...
-Hetgeen veel filosofen het meest verwonderde, is :" waarom is er iets en niet niets ?" -Dus kon er volgens hen ook evengoed niets zijn dan wel iets . -Het universum, of onze wereld of wij zelf hoefden er helemaal niet te zijn ; m.a.w. wij en dat alles is niet noodzakelijk . -Maar waarom z...
-Als ik het had over een vorm van logica (logos) als immaterieel innere der dingen ; dan heb ik het over de vaststelling, zoals zo dikwijls al aangehaald, dat het enige absolute 'zijn' de logica of eeuwige wetmatigheden zijn . -En die logos of logica is een geheel van bepaalde en beperkte mogelijkhe...
ONTOLOGIE : de kwaliteiten van het ‘zijn’ en van de ‘zijnden’ . -Ontologie is een kern-discipline van de filosofie, die op zoek gaat naar de ware aard van het ‘zijn’ en de ‘zijnden’ . -Wat zijn de dingen : een speurtocht naar wat is ‘zijn’ en wat zijn dingen op zich . -1 . het fenomenaal stadium . -...
Syllogisme voor een modern godsbewijs .

-1e Premisse : Van alles wat is, is alleen de eeuwige wetmatigheid van de logica absoluut te noemen .

-2e Premisse : Ook van god zegt men, dat hij eeuwig en absoluut is .

-Conclusie : De logica moet dan zelf niets anders zijn dan god .
-Volgens Plato was de realiteit een geheel van 'ideeën' ; en was onze empirische werkelijkheid niets meer dan 'schaduwen' in de 'Grot van Plato' ... -Maar alles had zijn basis en oorsprong vanuit die 'ideeën-wereld' . -En die Ideeën-wereld had als basis de Logos of de absolute logica zelf . -Die abs...
Valère De Brab712adacba01247e3 ...; komt uit 'Filosofie.be' 22 augustus 2012 toevoegen 10:17 -We zullen het moeten doen met een andere zienswijze van het 'absolute-zijn' of van God zelf . -De oubollige god, die almachtig of al-goed moest zijn, leidde ons tenslotte tot allerlei paradoxen . -En een vo...
-De eeuwige wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere wetenschappen zijn het enige absolute en noodzakelijke 'zijn' ; terwijl al het overige daar dan contingent moet aan zijn . -Logica is absoluut en : 2+3 MOET 5 zijn , Pi MOET 3,14... zijn, enz. -Het MOETEN ZIJN is dan ook de absolute WIL,...
© 2005-2017 Bloggen.be | Help | Kenmerken | Meer info | Privacy | Disclaimer | Abuse | Foto's | Contact | Vloeren
Je eigen website blog snel, gebruiksvriendelijk en gratis! Op Bloggen.be natuurlijk!