Foto

Rabbin Samson Raphael HIRSCH
(1808-1888)

Foto
Rabbin Dr. Mendel HIRSCH
(1833-1900)
Foto
Rabbin Dr. Salomon BREUER
(1850-1926)
Foto
Rabbin Dr. Raphael BREUER
(1881-1932)
Foto
Reb Julius HIRSCH
(1842-1909)

ברוך הבא!    السلام عليكم!

Bienvenue sur le blog de l'association d’étude YECHOUROUN, Judaïsme contre Sionisme. Nous proposons des textes rabbiniques, (surtout de l’école de Samson Raphael HIRSCH) ainsi que des infos et documentations, le tout avec engagement antisioniste et solidarité anti-impérialiste, inspirés par la fidélité à la Torah.
Visitez aussi notre Blog  www.bloggen.be/jesjoeroen en Allemand, Anglais et Néerlandais.
 

Inhoud blog
 • Le Grand Rabbin Ernest WEILL זצ"ל
 • פסח contre le sionisme
 • Juifs et Musulmans sont des victimes presque identiques de la haine raciste européenne
 • Pourim, la Fête de la victoire de מרדכי sur המן
 • Antisémitisme & antisionisme: une assimilation absurde dans le monde arabe
 • פרשת זכור - עמלק (deuxième partie et fin)
 • פרשת זכור - עמלק (première partie)
 • L’antisionisme Juif oui, mais pas n’importe comment !
 • L’entité sioniste « Israel » est la pire abomination qui soit !
 • פרשת שקלים
 • La Résistance Juive se poursuit
 • « L’antisémitisme est un crime tandis que l’antisionisme est un devoir »
 • Comment Israël et le CRIF manipulent la lutte contre l’antisémitisme
 • Où se trouve le véritable הר סיני ? Documentaire - Deuxième partie
 • Chez Thora-box, la censure sioniste religieuse fonctionne !
  Liens intéressants
 • Al-Manar
 • „Yakov RABKIN, Historian and Author“ Site multilingue
 • Centre d'information Palestine
 • Mouvement Citoyen Palestine
 • ISRAEL VERSUS JUDAISM
 • Juifs du Liban
 • Mondialisation.ca
 • Campaign to end Israeli Apartheid, Southern California
  Liens d'informations
 • Palestinian Mothers
 • IRIB francophone
 • Press tv
 • Mediane.tv
 • Euro-Palestine
 • Palestine solidarité
 • Zoeken in blog

  Archief
 • Alle berichten
  Foto

  Rabbin Josef Chaïm SONNENFELD
  (1849-1932)

  Foto
  Dr. Jacob Israël DE HAAN
  (1891-1924)
  assasinné par les sionistes
  60 ANS DE NAKBA, 60 ANS D'ETAT SIONISTE ANTI-TORAH, DEBARASSONS-NOUS EN!
  Foto

  Dr. Nathan BIRNBAUM
  (1864-1937)

  Foto

  Rabbin Pinchos KOHN
  (1867-1942)

  Foto

  Rabbin Ernest WEILL
  (1865-1947)

  Foto
  Foto
  IVJ dénonce l'oppression sioniste vicieuse des Juifs religieux qui s'opposent à servir dans l'armée sioniste, ou qui protestent contre son régime.
  Foto
  YECHOUROUN
  Judaïsme contre Sionisme
  12-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anniversaire de la Libération du Rabbi Yoel TEITELBAUM le 21 Kislev '944 (2)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  הנה דעת הרב מסאטמאר ר' יואל טייטלבוים אודות הרב קוק


  וא"כ אותו האיש הנזכר לעיל שזה
  דרכו לחזק ולרומם הציונים החלוצים הכופרים באלקי ישראל בפרהסיא ובפומבי, זה בלבד מספיק לבירור ההלכה שהחיוב לסלקו ולהרחיקו מכל בית ישראל, וק"ו אחרי שבחיבוריו האלילים, עוד הרבה גילולים, בר"ה וברה"י יחידו של עולם, והראה לדעת, דכל שכן דפקר טפי בכל מיני מראות נגעים וצרעת, ועל הכלל כולו יצא, לכפור בתורה שבכתב ובע"פ ובעיקרי האמונה לתת אותם לשמצה, תו אין ספק כי הוראתו וכל דבריו ועניניו טמאים ומטמאים, ואשר ירחיקו ממנו בלב תמים, בעזר אלקי יהיו נקיים, והמתחברים אליו מחמת דוחק ממון, ומשתחוים לאגורת "כסף" תחילת חימוץ "הכסיפו" פניהם לאביהם שבשמים, וסופם לבאר שחת בור ריק אין בו מים, אבל נחשים וקרבים בהם להטות ח"ו לבבות בנ"י מדרך החיים, ר"ל, ואמרו חכז"ל (פסחים דף כ"ה ע"א) בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירה, ולדיין שאינו הגון אף מחמת שאר מעשיו רעים שאינם של מינות ואפיקורסות קראו חכמינו ז"ל (סנהדרין דף ז' ע"ב) אשירה, וקל וחומר בית גאים של מינות וכפירה אמרו חכמינו ז"ל במסכת שבת דף קט"ז שאפילו אדם רודף אחריו להרגו ונחש רץ אחריו להכישו נכנס לבית של עבודה זרה ואינו נכנס לבת יהן של אלו שאלו אין מכירין וכופרין ואלו מכירין וכופרין, וא"כ מוטב להם להיות נמכר לע"ז עצמה ולא למין ואפיקורס, שורש פורה ראש ולענה ואשכלות מרורות, ואשר בה' ישים מבטחו יאיר אליו נורא תהלות, וכבר נתבאר הדין הלכה ברורה, שמי שאינו רוצה לקלל את המינים בפרהסיא, בהקללה אשר להם ראוי', אף שהי' צדיק מעיקרא, שתיקה זו מעידה עליו שבא בחזרה, ונתפס באותה עצה הנבערה, לחבק חיק נכרי', היא המינות הארורה, השי"ת ירחם לעקרה, לשרשה לבערה, ואל יוסיפו עוד לדאבה, לנפשות בנ"י הנאנחים בלב ורוח נשברה, ונפשם חשקה בתורה, השי"ת יוציאנו מאפילה לאורה

  ואתם בנ"י היראים והחרדים, חזקו ואמצו, איש את רעהו יעזורו והחלש יאמר גבור אני ללחום מלחמות ה' להעביר ממשלת זדון מן הארץ ולהסיר האשירה הזאת ממקום הקדוש, והשי"ת יתן לכם רחמים, בלב שרים ומלכים, שלא להשליט עוד שבט הרשע עליכם, עד ישקיף וירא ה' בענינו, ובמעגלי צדק ינחינו, ומצרה לרוחה יוציאנו, ומתוך חשיכה יאיר עינינו, בישועותו הגדולה לשמחינו, בשמחת ציון וירושלים לעבדו שם בשמחה ולבב טוב

  א"ד הכותב ונאנח מצפה לרחמי שמים ולישועת כל ישראל במהרה, יום ה' לס' וזאת עשו להם וחיו ל"ט למבנ"י תרפ"ז לפ"ק, פק"ק קראלי יצ"ו

  הק' יואל טייטלבוים

  סימן קלב
  בע"ה, כ"ד אלול יום א' דסליחות התרצ"ב לפ"ג, פה על הספינה

  כאשר זכיתי ת"ת להיות בירושלים עיה"ק תובב"א ולחבב אה"ק, שאלוני רבים וכן שלמים ע"ד הרב קוק העומד בראש להרחיב גבול הציונים והמזרחים הטמאים והמטמאים ר"ל, אשר לדאבון לבינו הן המה האריכו קיצינו והשרישו שורש פורה ראש ולענה של המינות והכפירה ר"ל באה"ק, וזה איזה שנים אשר ראיתי מכתבים של כבוד ידידיי הרב הגה"צ האבדק"ק סאטמאר ז"ל ( הרב יהודא גרינוואלד-זכרון יהודא) ולהבל"ח הרב הגה"צ האבדק"ק קאשויא שליט"א (הרב שאול בראך-משמרת אלעזר) ועוד משאר גאונים וצדיקים שבמדינות אחרות שחרצו עליו משפטו שאסור ליקח הוראה מפיו וחלילה להתחבר עמו, ומקצתם של מכתבים אלו כבר נדפסו, גם אנכי בעניי כתבתי אז בזה באריכות (ע' בסי' הקודם) כאשר הי' למראה יני חיבורי עצבים שלו המלאים מינות וכפירה ר"ל, וממש בוטה כמדקירות חרב בדברים חדים על ה' ועל משיחו, ועל זה דוה לב המאמין בהשי"ת ובתורתו הקדושה באופן נורא, אבל עוד גרוע מזה מעשיו הרעים אשר ממשיך לב העם ובני ציון היקרים לרשת המזרחים ובתי ספריהם אשר הן המה המחריבים יסודות אה"ק ומטילים ארס בילדי בני ישראל לחנכם בדרכי המינות ולסור מעיקרי ויס ודי דתוה"ק, ואין להאריך בהם כי כבר נודע אשר מיסוד מים הרעים מקורם ומיום שניתנה תורה לישראל לא הי' יסוד מינות כאלה אשר הדיחו אלפים נפשות מישראל לכפור בה' ובתורתו הקדושה, ולא יסתפק בזה לב אמת אשר העומד בצידם להרחיב גבולם גרוע מהם

  ומבואר...הענין מבואר בסיעף הנ"ל

  עכ"פ אנו רואים החומרא העצומה שהחמירו חכמינו ז"ל בזה, דמי ששותק מלקלל את המינים אף שאפשר לדונו גם לכף זכות מ"מ לא יועילו לו כל צדקותיו ומסלקין אותו ברבים למען לא ימשכו אחריו בית ישראל, וק"ו בימי שמשבח ומרומם אותם וממשיך רבים מהעם אחר דעת המינים המפורסמים ר"ל, שחלילה להתחבר עמו ולשמוע הוראה מפיו לא דבר ולא חצי דבר

  ובעו"ה הן רבים עתה הנמשכים אחריו ונגררים אבתרי', אבל אף אם יתקבצו כל הרוחות שבעולם לא יוכלו לזוז אות אחת מהתוה"ק ומה שהוא ברור מדברי חכמינו ז"ל והפוסקים, ובאמת הרבה יותר ממה שכתבתי כאן יש בזה בדברי ש"ס ופוסקים, אך בעו"ה בעקבא דמשיחא הנסיונות מרובים המסמים את הענים והרבה סיבות בזה המטעים לב העם שא"א לפורטם, ומצורף לזה נסיון העוני המעברת על דעת קונו כמ"ש חכז"ל (עירובין דף מ"א ע"ב), אבל האיש הנלבב יעמוד באמונתו ויציל נפשו מדרך המביא לבאר שחת ר"ל, והי' כל הנשאר בציון ובירושלים אותם אשר לא כרעו לבעל המינות והכפירה ר"ל, השי"ת יהי' בעזרם ויצילם מכל הקמים עליהם, ויחזקם ויאמצם כי יתן את רוחו בהם, בשובו את שבותם לעיניהם, לראות בשמחתן של כל ישראל אחיהם

  א"ד הכו"ח המצפה לרחמי שמים, להתהלך לפני ה' בארצות החיים, להאיר עינים, בתורת אלקים חיים, ונזכה במהרה לראות בשמחת ציון וירושלים 

  הק' יואל טייטלבוים

   

  12-12-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Anniversaire de la Libération du Rabbi Yoel TEITELBAUM le 21 Kislev '944 (1)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  הנה דעת הרב מסאטמאר ר' יואל טייטלבוים אודות הרב קוק


  בשו"ת דברי יואל סימן קלא 

  ב"ה 
  קול נהי נשמע בציון צעקת בני ישראל היראים וחרדים בעיר ה' שמה והביד"צ שבירושלים עיה"ק ת"ו ובאשם הרב הגאון הצדיק זקן וקנה חכמה כקש"ת מוה"ר יוסף חיים זאננענפעלד שליט"א האבדק"ק, מבקשים אותנו להיות להם לעזרה בצרה, ותעל זעקתם את פני ה' איך המחבלים כרמים כרם ה' צבאות המה המעמידים צלם בהיכל ה' ונספחו על בית יעקב לספחת ולבהרת, אשר כמהו לא נהיתה צרעת ממארת, לצודד נפשות להשקותם מים הרעים המאררים הוא המינות והכפירה ר"ל עד שבעוה"ר נתקיים בהם היו צרי' לראש, איש צר ואויב לדת תורתינו הקדושה ולעיקרי האמונה דרך קשתו כאויב להפר ברית עולם, הנקוב בשם אברהם יצחק קוק, הוא הגבר אשר החזיק והרחיב בארה"ק גבול הטומאה ר"ל, היא העדה הרעה המכנים עצמם בשם ציונים, אשר הן המה בעתים הללו האבני נגף לבית ישראל ומחריבים ארה"ק וכל הארצות בכלל, האומרים ערו ערו עד היסוד בה הוא קיום תוה"ק והאמונה המסורה לנו, שהוא היסוד לקיום כל ישראל בכלל ובפרט, ומבלעדי זאת הוסיף פשעים על פשעים, להדפיס בספריו הטמאים, גלויים וידועים, דברי מינות וכפירה, בעזות מצח וחוצפה יתירה, את ה' הוא מגדף ביד רמה, אשר ל א נראה ולא נשמע כזאת מימים ימימה, תסמר שערות אנוש ותצילנה שתי אזני כל שומע, הנה ארסו ארס ברזל להיות בוטה כמדקרות חרב להסית ולהדיח פרחי שושנה, והרב מדבריו המדאיבים לב כל מאמין בה' מועתקים בקונטרס קול גדול הנדפס בירושלים ובמכתבו של כבוד הרב הגאון המפורסם האבדק"ק סאטמאר שליט"א (הרב יהודא גרינוואלד-שו"ת זכרון יהודא), אבל כאשר הי' לנגדי החיבורי עצבים שלו ראיתי כי עוד הרבה יותר ממה שהעתיקו הם נמצאים בחיבוריו, מלאים על כל גדותיו דברי מינות וכפירה, מאוד נורא, וילאה לב כל מאמין בה' להעתיק רוב דברי טומאה כאלו אוי לעינים שכך רואות, השי"ת ירחם במהרה, וינקום נקמתו ונקמת עמו בנ"י ברוח סער וגבורה

  והנה אך למותר להאריך בהלכה זו שהוראתו אסורה, כי אף מי שאינו מין וכופר אלא שמחלל ה' ומחטיא את הרבים בשאר עבירות, אסור לשמוע הוראה מפיו, ובשו"ע סימן רמ"ג סעיף ג' דת"ח המזלזל במצות ואין בו יראת שמים הרי הוא כקל שבציבור, והביא על זה בברכי יוסף שם דכל ת"ח שיש בידו חילול ה' אסור לשמוע ממנו דברי תורה ולסמוך על הוראתו יעיי"ש בשיו"ב, וע"ע בשו"ת בית שלמה יו"ד ח"ב סימן ק"א דאף דאיתא בירושלמי (מועד קטן פרק ג' הלכה א') זקן שאירע בו דבר אין מורידין אותו מגדלתו, מכל מקום אם החטיא את הרבים הוי כירבעם בן נבט ופשיטא דמורידין אותו מגדולתו יעיי"ש, ובמינים ואפיקורסים, כבר כתב החת"ס בחו"מ סימן קס"ב, דכיון שאסור לקרב אל פתח ביתו וכל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים, מכש"כ שאסור ליקח תורה מפיו יעיי"ש

  והנה נחזי אנן בגמרא גיטין פרק השולח דף מ"ה, ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו עכו"ם יגנז, ובשבת דף קט"ז אמר ר' טרפון שאם יבואו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן, א"ר ישמעאל ק"ו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, הללו שמטילין איבה וקנאה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים עאכו"כ, ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, ולשון הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות יסודי התורה הלכה ח', אפיקורס ישראל שכתב ס"ת שורפין אותו עם האזכרות שבו כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם יעיי"ש

  הנה כ"כ החמירו בספר תורה שכתבו מין למחוק את ה' יותר מבכתבו עכו"ם משום שלא להניח שם לאפיקורסים, אף שבספר תורה לא העתיק אלא אותיות התורה והאזכרות ולא חידש שם שום דבר מדעתו, ואך בשביל מחשבתו זרה שהיא ממקור מים הרעים אף שאינה ניכרת מתוך מעשיו, החמירו שלא להניח שם לפעלותיו, ומכל שכן שאסור להניח לו שם ושארית להיות לו איזה התמנות בהוראה ותורה, שיוכל להיות חותר חתירה, לאמשוכי אבתרי' בדעה נפסדה וזרה, מרה כלענה ר"ל

  ויש כת צבועים המחפים על המינים והאפיקורסים באמרם שאין להתקוטט כי גדול השלום, ואם אין שלום אין כלום, כהנה וכהנה דברי הבלים, אבל התנא ר"י מכחישם בלמדו החיוב לאבד כח המינים מהא שציותה התוה"ק למחוק את ה' עבור הטלת השלום כי הן המה המטילים איבה ותחרות, וזהו השלום שבישראל לאבד כח המינים ויהי' אחריתם להכרית

  ובגמרא ברכות דף כ"ט, שמעון הפקולי הסדיר י"ח ביבנה, אמר ר"ג כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים, עמד שמואל הקטן ותיקנה, לשנה אחרת שכחה והשקיף בה שתים ושלש שעות ולא העלוהו, והקשו אמאי לא העלוהו והאר"י טעה בכל הברכות אין מעלין אותו בברכת הצדוקים מעלין אותו חיישינן שמא מין הוא, שאני שמואל הקטן דאיהו תיקנה, וניחוש דלמא הדר בי' ואף צדיק מעיקרא דלמא הדר בי' כו' שאני שמואל הקטן דאתחיל בה [ודעת הר"י שם דמה שאמרו מסלקין אותו בטעה בברכת המינין הכוונה שמסלקין אותו לגמרי שלא יהא עוד ש"ץ לעולם. והמג"א בסימן קכ"ו מצדד שאין מסלקין אותו מלהיות עוד ש"ץ בשביל פ"א, וביאר שם במחצית השקל שזה דעת החולקין על הר"י ז"ל שאין הכוונה בש"ס שמסלקין אותו לולם אלא לפי שעה. ועל כל פנים מדכתב המג"א בזה שאין מסלקין אותו בסביל פ"א אם כן נראה דאם אירע לו כן יותר מפ"א כילי עלמא מודי שמעבירין אותו שלא להיות עוד ש"ס לעולם, אף בזמנו של המג"א שכתב שם שלא הי' אז מינים מצויים, ופלוגתתן בזה סובב על דברי הש"ס דמיירי בפעם הראשונה כעובדא דשמואל הקטן

  והנה באמת כללא הוא שאין מוציאין שום אדם מחזקת כשרות כל כמה דאפשר לדונו לכף זכות שלא הי' אלא טעות ושגיאה, ואף בטבח שהוציא טריפות מתחת ידו שמבואר בשו"ע יו"ד בימן קי"ט סעיף י"ז שאין לו התנצלות לומר שוגג הייתי, מבואר הטעם בתשו' הרשב"א סימן כ' (ששם מקור דין זה) שא"א לומר בו מיטעי טעה כי הטריפות ידועים הם ואם לא נודעו לזה אין ראוי למנותו טבח ולסמוך עליו כלל, וכן זה כתב הרא"ש ז"ל בתשו' כלל כ' (דין כ"ט), ואעפי"כ הביא ע"ז הש"ך שם בס"ק ל"ג דברי המהרי"ו דבאדם דידוע שהוא י"ש ומדקדק במעשיו עדיין אמרינן בי' דודאי משגה הוא ולא חיישינן דלמא הדר בי', וכאן בברכת המינים המוזכר בש"ס דודאי אפשר למימר בי' שטעה דכן הי' האמת בשמואל הקטן שהי' טעות, ועיי"ש בפנ"י שביאר ענין הטעות בזה, ובשאר ברכות ממתינן לי' באמת עד שיזכור, ובברכת המינים מבואר שם ברשב"א וטוש"ע בסי' הנ"ל שמסלקין אותו מיד ואין ממתינין לו כלל להזכירו, ולמה נוציא אדם כשר מחזקתו להכלימו ולסלקו אם אפשר לומר שטעה ואין בו צד מינות כלל, בפרט בצדיק גמור כשמואל הקטן ובעצמו תיקן ברכת המינים ואילו לא היה מתחיל בה אז היו מסלקין אותו והיו חושדין אותו דלמא הדר בי' וח"ו מין הוא, ולדעת הר"י הי' מסולק לעולם בשביל פעם הראשונה תיכף ומיד, וע"כ שהחמירו יותר בחששא דמינות מבשאר עבירות אף בספיקא נגד חזקה דמעיקרא ושאני מינות דמשכא וחמור טובא]

  ועכ"פ כיון שמבואר בגמרא ושו"ע דרק בשביל שמונע עצמו מלקלל את המינים ואף שיוכל להיות שאינו אלא טעות מ"מ מסלקין אותו, א"כ כש"כ מי שמגלה דעתו בפי' שאינו רוצה לקללם באופן שאין להסתפק בו שמא שכח וטעה, וק"ו במי שדרכו עוד לשבחם ולחזקם שהדבר ברור שצריך לסלו מכל דבר שבקדושה, ואצ"ל שלא יהי' רב ומורה בישראל


  12-12-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  07-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.N.Sirkin:Le sionisme est un remplacement du Judaïsme
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Le sionisme est un remplacement du Judaïsme

  Nahman Sirkin (1868-1924), que son nom et sa mémoire soient effacés  

  En 1898, alors que le Sionisme n'était qu'à ses premiers balbutiements, voici ce qu'a écrit Nahman Sirkin יש״ו, un théoricien politique qui fonda le « Sionisme Socialiste » :

  Le nouveau Judaïsme Sioniste est en complète opposition au Judaïsme de l'exil...Le Sionisme déracine le Judaïsme Religieux avec plus d’efficacité que la Réforme ou l'assimilation, en créant de nouvelles normes de « Judaïsme » qui constitueront une nouvelle idéologie qui pourra être élevée au rang d'une religion.

   Nous ne pouvons pas être plus clair que cela : le Sionisme est une religion à part du Judaïsme, qui n'a rien à voir avec cette dernière ! Le but des sionistes n'était pas (et n'est toujours pas) de représenter le peuple juif, mais de le remplacer afin de créer un peuple juif nouveau ayant des valeurs différentes de ce qu'est vraiment le Judaïsme. C'est ce qu'ils voulaient, et c'est ce qu'ils ont obtenu ! Mais il reste encore des juifs fidèles à leur vocation et à la Sainte Torah.

  Ne vous laissez donc pas avoir. Ils ont beau avoir des noms juifs, parler « hébreu », porter une Kippah ou arborer la barbe, ils sont les agents et représentants de la Sitra Ahra !

  Avec nos remerciements à :
  http://sionismevsjudaisme.over-blog.com/article-le-sionisme-est-un-remplacement-du-judaisme-121104402.html

  07-12-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  03-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Propos du Rebbe de Stolin qui n’a rien perdu de son actualité
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Propos du Rebbe de Stolin qui n’a rien perdu de son actualité

   
  Reproduction du texte original dans l’illustration (cliquer dessus pour agrandir)

   

   

   

  Le Stoliner Rebbe ז"ל

   

  Il s’exprima en ces termes : à Varsovie vit un Juif, un bon Juif, il est toute la journée en Talith et Tephilin occupé avec la Thora et le Service Divin (la prière), et il ne sortira jamais de l’enfer … c.à.d. un sioniste.

   

   

   

  Depuis de longues années, la direction du groupe hassidique Karlin-Stolin à Jérusalem, Terre Sainte, est tombée dans le sionisme pieux militant. Suite aux évènements tragiques qui on eu lieu dans une synagogue de Har Nof (bâtie sur les ruines du village palestinien Deir Yassin), leur Rebbe actuel a tenu des paroles de surenchère et s’est fait applaudir par la presse sioniste pieuse (agoudiste). Delà l’importance de rappeler les propos cités ci-dessus.   

   

  03-12-2014 om 16:15 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  02-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interview-vidéo de Mads Gilbert sur Gaza et l’occupation sioniste
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Interview-vidéo de Mads Gilbert

  sur Gaza et l’occupation sioniste

   

  Il Fatto Quotidiano

  Article repris de INFO-PALESTINE

  Que s’est-il passé durant l’attaque massive de Gaza par les forces israéliennes l’été dernier ? Le médecin et activiste norvégien Mads Gilbert était sur place pour apporter son aide au personnel médical de l’hôpital al-Shifa. Dans cette interview de 10 min par le journaliste et réalisateur Truls Lie du Monde Diplomatique (Édition scandinave), le Dr Gilbert raconte ces attaques dont il a été témoin, explique ce que signifie être traité de "terroriste", parle des gens qu’il a rencontrés à l’hôpital al-Shifa, et explique en quoi la paix pour tous doit commencer avant tout par la fin de l’occupation israélienne et de l’oppression du peuple palestinien, et par la levée du siège de Gaza. A noter que le Dr Mads Gilbert s’est vu récemment interdire par Israël l’entrée en Palestine.

  Mads Gilbert : À Gaza Israël pratique le terrorisme d'État

  https://www.youtube.com/watch?v=-wWLB3Av98A&feature=player_embedded
   

  Mads Gilbert : L’occupation de la Palestine et l’oppression du peuple palestinien est la mère de toutes les guerres. Cette attaque fut l’une des plus vicieuses que j’ai jamais vues, à cause du bombardement systématique des quartiers résidentiels. 12 à 13 000 Palestiniens ont été tués ou blessés en 50 jours.

  Pour chaque soldat palestinien abattu, ils ont tué 3 fois autant d’enfants et de femmes. Des bombes sur les maisons, pendant qu’ils dorment, sur les hôpitaux, les écoles, les mosquées, sans aucune conséquence. Cette véritable impunité est l’un des plus grands défis moraux de notre temps. Nous écrivons notre histoire, et la plume est trempée dans le sang palestinien.

  Vous ne pouvez pas dire que vous vous défendez quand vous attaquez une population occupée. C’est un énorme mensonge. C’est une doctrine israélienne de punir les gens si durement, que cela leur enlève toute envie de résister à l’occupant.

  En tant que docteur, je dis 1) Arrêtez les bombardements, 2) Levez le siège [de Gaza], 3) Incluez le peuple palestinien dans la communauté humaine, et seulement ensuite, envoyez des pansements, des seringues, des médicaments.

  Question : Et la sécurité d’Israël ?

  Je suis totalement favorable à la sécurité du peuple israélien. Mais tant que leur gouvernement continuera à occuper la Palestine et à tuer les Palestiniens, ils n’auront pas la sécurité ni la paix, car en tant que peuple occupé, ils ont le droit de résister, même avec des armes. C’est écrit dans le droit international.

  Question : Ce concept de "terroriste" a été utilisé tellement de fois, les Israéliens, Poutine, et Assad en Syrie.

  Aujourd’hui, si vous traitez quelqu’un de terroriste, vous pouvez l’exécuter sans jugement. Regardez Abou Ghraib ou Guantanamo, c’est comme une condamnation à mort cette désignation de la résistance palestinienne comme une sorte d’action terroriste. C’est totalement faux, et cela sert le projet israélien de colonisation, cette façon d’étiqueter toute résistance légitime palestinienne comme du "terrorisme". Quel a été le dernier peuple à être étiqueté, et grâce à cela, exécuté et pratiquement exterminé ? Le peuple juif.

  Les nazis appelaient les Juifs : "Untermensch" (sous-hommes). Et comment les Allemands appelaient-ils en 40-45 l’héroïque mouvement de résistance norvégien ? Des "terroristes". Et que leur ont-ils fait ? Ils les ont punis en les tuant, mais pas seulement, ils ont aussi brûlé des villages entiers. Punition collective. C’est la même chose aujourd’hui. On les déshumanise, de façon à pouvoir leur faire des choses que l’on ne ferait pas même à son voisin ou à ceux qui sont en désaccord avec vous. C’est extrêmement dangereux.

  Ce n’est pas le Hamas contre Israël, c’est le peuple palestinien contre l’oppresseur, et l’occupant Israël.

  Question : Que pensez-vous des combattants du Hamas accusés d’utiliser des enfants comme boucliers humains ?

  Quelqu’un a dit : "La 1ère victime de la guerre, c’est la vérité." Je n’ai vu aucun document montrant que les combattants palestiniens utilisent des boucliers humains. Montrez-moi les preuves et nous en discuterons. Si vous connaissez l’éthique palestinienne, le code de la famille, le code social, personne n’accepterait que quelqu’un pousse votre famille en première ligne pour en tirer un avantage militaire. Aucun Palestinien n’accepterait. C’est un peuple moral, je dirais.

  Je ne dis pas qu’il y a 100% de soutien au Hamas. Ce n’est pas la question. Je ne les soutiens pas, ni aucune autre faction. Je soutiens le peuple palestinien et son droit à résister à l’occupation, et aussi son droit à choisir ses leaders comme il l’entend, et à organiser les mêmes stupides élections que nous faisons de temps en temps.

  J’ai entendu des gens se plaindre du Hamas, et de leur gouvernement à Gaza. La différence de culture fait qu’il est difficile de juger lorsqu’il s’agit du droit démocratique, ou du droit des femmes, etc. Le peuple palestinien n’est pas différent, il exerce juste son droit à résister, et à dire "Nous voulons être des humains."

  Question : En Israël et en Palestine, il y a tant de haine, vous devenez un terroriste quand vous tuez… [il est interrompu – NdT]

  Non, je ne suis absolument pas d’accord. Je ne vois pas toute cette haine parmi les Palestiniens. Lorsque je parle avec des parents, des frères, des soeurs, qui ont perdu des êtres chers, ils disent "Nous ne voulons pas tuer, nous ne voulons pas la mort, nous voulons qu’on nous laisse tranquilles, et vivre en paix. Levez ce siège, laissez-nous tranquilles, c’est tout. Nous ne cherchons pas la vengeance." Tous ceux à qui j’ai parlé m’ont dt la même chose.

  Comment puis-je traiter l’amputation d’une enfant de 7 ans, sans comprendre que ce n’est pas un hasard, que c’est voulu, délibéré, cela fait partie du régime d’occupation, que je dois tenter de stopper.

  Question : Pourquoi vous ?

  Pourquoi moi ? J’ai d’abord décidé d’être docteur, car je voulais essayer de changer les choses. Je voulais être aux côtés des opprimés. Je ne suis pas un héros. Les héros, ce sont les médecins palestiniens. J’ai bien plus appris d’eux, que ce que je ne pourrai jamais leur enseigner. Ils n’ont pas été payés depuis 4 mois, pour des raisons politiques, parce qu’Israël et les USA ont dit non. Deux Qataris ont offert de payer les salaires des 44 000 fonctionnaires de Gaza… Non, ne secouez pas la tête ainsi, c’est extrêmement important. On épuise ces gens de toutes les façons possibles et imaginables.

  Je ne peux pas me laisser aveugler par mes larmes lorsque je travaille. Je ressens beaucoup de colère car tout cela pouvait être évité. Ceci n’est pas le résultat d’un Tsunami, ni un tremblement de terre. Tout ceci est finement planifié par le gouvernement israélien.

  Les Palestiniens sont traités comme des animaux. Enfermés, bombardés, affamés, privés des droits humains. Les gens ne veulent pas vivre ainsi, personne ne veut vivre ainsi. C’est un véritable système d’apartheid. Si vous voyez la nature de l’oppression israélienne sur le peuple palestinien, vous ne l’oubliez pas. C’est si systématique, si brutal, sans aucune pitié. Les faits parlent d’eux-mêmes.

  Je pense que Gaza est une sorte d’éprouvette, pour tester deux choses : de nouvelles armes testées par l’armée américaine et l’armée israélienne, et un laboratoire pour voir comment mener une guerre contre une population très résistante. Je considère qu’Israël pratique le terrorisme d’État.

  C’est à Gaza que je me sens le plus en sécurité. C’est dû à leur hospitalité, et leur affection qui sont sans fin. En fait, quand vous êtes là-bas, sous le déluge des bombes israéliennes, au milieu des horribles blessures qui frappent les enfants et les vieilles femmes, avec tous ces médecins palestiniens, ces infirmières, ces Boyscouts qui aident à décharger les ambulances, on ressent alors un profond sentiment d’humanité.

  Gaza est un endroit fantastique, magnifique. La côte est superbe. Vous savez, la mer méditerranée, du Canal de Suez en remontant jusqu’à Beyrouth est sans doute l’un des plus beaux endroits au monde. Et mon rêve est un jour de parcourir à pied, en vélo, ou en courant du Canal de Suez jusqu’à Beyrouth, et de ne rencontrer que des visages souriants, des gens vivant en paix tous ensemble, Egyptiens, Palestiniens, Israéliens, Libanais.

  Faut-il arrêter de rêver ? Non.

  Interview réalisée par Truls Lie – Le Monde Diplomatique (2014)

  (*) Mads Fredrik Gilbert, né le 2 juin 1947 à Porsgrunn, est un médecin, activiste social et homme politique norvégien du parti socialiste « rouge ». Il est spécialiste en anesthésiologie et chef du département de médecine d’urgence du centre hospitalier universitaire North Norway ; il est aussi professeur de médecine d’urgence à l’Université de Tromsø depuis 1995. Gilbert a eu des expériences internationales variées, en particulier dans des endroits du monde connaissant le cumul de crises politiques et médicales. Il a travaillé activement à des œuvres de solidarité à l’égard des palestiniens depuis les années 1970. Il a servi comme médecin durant plusieurs périodes en Palestine et au Liban. Ses efforts ont valu à sa ville de Tromsø, jumelée avec Gaza, de décrocher le record de la ville ayant envoyé le plus de bénévoles médicaux en Palestine. Source Wikipedia

  Lire également :

   Minable : l’occupant veut définitivement interdire au docteur Mads Gilbert d’entrer dans Gaza - 15 novembre 2014
   Lettre de Gaza d’un médecin norvégien - 21 juillet 2014
   Témoignage : Israël utilise Gaza comme terrain d’expérimentation pour des armes interdites - 16 juillet 2014

  29 novembre 2014 - Il Fatto Quotidiano - Vous pouvez consulter cet article à :
  http://ilfattoquotidiano.fr/intervi... - Traduction : http://ilfattoquotidiano.fr 

  02-12-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  01-12-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Position de l'Agoudass-Yisroel historique sur Al-Aqsa
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Position Juive authentique sur Al-Aqsa

   

   

  Lettre par le Rabbin Yossef Haïm Sonnenfeld, Grand Rabbin de Jérusalem en 1931

  6 décembre 1931 - Jérusalem ...

  Pour l'honorable Congrès musulman de Jérusalem,

   

  Les Juifs Orthodoxes en Palestine, sous les auspices de l'organisation orthodoxe mondiale, l’Agudas Yisroel, est honoré d'accueillir le Congrès musulman dans la ville sainte de Jérusalem. Que ce soit la volonté de D.ieu que ce rassemblement de dirigeants musulmans apporte la bénédiction à la ville et au pays choisi par D.ieu, et contribue à ramener la paix entre tous ses habitants.

   

  Le Congrès traitera de la question des lieux saints islamiques en Terre Sainte. A cet égard, il est important pour nous de déclarer devant tous les rassemblés, et devant tout le monde musulman, que les Juifs n’ont pas l'intention de contester les droits des musulmans sur leurs lieux saints, ou même d'exiger des droits sur ces lieux , tout comme nous ne voulons pas que d'autres contestent nos droits sur les lieux saints à nous.

   

  Nous rejetons complètement tout soupçon que nous voulons revendiquer des droits sur votre site sacré qui est appelé «la mosquée Al-Aqsa" et les autres lieux saints situés sur le Mont du Temple.

   

  En ce qui concerne le Mur occidental, le lieu d'où la Présence Divine ne se départit jamais, notre seul souhait est que nous soyons permis du même privilège dont furent permis nos grands-pères - de déverser nos cœurs dans la prière respectueusement, sans perturbation, devant D.ieu qui habite dans cet endroit.

   

  Nous espérons que l'esprit de paix enveloppera le Congrès, en aidant à éliminer les soupçons abrités dans le cœur de chaque segment de la population contre l'autre. Que le Saint, béni soit-Il, répande sa canopée de la paix sur tous les habitants de la terre, donnant succès à sa construction et l’épanouissement (floraison) pour le bien de tous.

   

  Le Centre d'Agudas Yisroel en Terre Sainte, Jérusalem

   

   

  1 commentaire

   

  BS"D

   

  Cela fait des décennies que le mur est occupé par les sionistes, ce qui nous interdit d'y aller.

   

  01-12-2014 om 14:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  30-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.« Torah-box » censure l’antisionisme !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  « Torah-box » censure l’antisionisme !

   

  « Torah-box » avait publié une vidéo dont le titre est L'attentat à Jérusalem dans une synagogue... (de Rav Gabriel DAYAN) où il y a possibilité de laisser son commentaire.

   Ci dessous un des commentaires de Hadassah B. (n°18) qui a été enlevé, le contenu antisioniste ne convenant pas. C’est une réponse aux questions et réactions de l’auditeur précédant Philippe Mena'hem S.

   

  Nous ne faisons pas de publicité pour « Torah-box » où se trouve de tout,  du bon et du pas bon, mais aussi beaucoup de poison. Restez critiques ; l’hérésie sioniste se propage au nom de la Thora, חס וחלילה ! Gevalt !

   

  Hadassah B.
  30/11/2014 - 20h30

  Menachem, je veux prendre de mon temps précieux pour réagir à quelques idées que vous apportez dans votre deuxième commentaire, car j’espère que vous êtes de ceux qui réfléchissent et n'ont pas peur de se remettre en question.

  « Mais alors, comment imaginez-vous que HaShem puisse installer les Juifs en Terre Sainte ? » : la réponse n’est pas dans mon imagination ; les Nevi’im, Chazal et les Rabbonim dignes de ce nom et en accord avec la Thora et la Halokhoh en parlent.

  Tout d’abord, pour que HaShem puissent installer les Juifs en Terre Sainte, ils ne doivent d’abord pas y être. Etre en Golus, veut dire être errant, ne pas être chez soi dans le confort. Nous sa[...] lire la suitevons que nous sommes en Exil et pourquoi, et HaShem réalisera Ses Promesses envers nous, lorsque nous aurons fait Teshouveh. (Voir mes 2 commentaires précédents)

  Ce n’est pas à nous de dicter à HaShem comment Il doit procéder pour le retour et la Géuloh, avec ou sans douleur. Cela dépend de notre soumission à HaShem, de notre acceptation avec Ahavoh du joug de l’Exil, de notre comportement de citoyen Juif exemplaire parmi les nations, de comment nous remplissons le rôle de Mamlekhess-haKohanim. Ce n’est pas en méprisant les non-Juifs que nous serons acceptés comme devant leur enseigner la Loi de HaShem et être une bénédiction pour tous, tel que HaShem l’a demandé à Avrohom ‘Ovini: « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Bereishiss 22/18

  HaShem demande que nous agissions avec Justice, humilité. Nos Chakhomim nous enseignent par ex que le Juif qui a volé doit restituer ce qu’il a volé avant de demander la Mechileh de HaShem. Nous devons encore faire plus attention quand nous marchandons avec les non-Juifs, il faut être honnête dans les affaires, Pirkei-Ovoss.

  Si vous connaissez l’Histoire de la Palestine depuis 1900 jusqu’à aujourd’hui, vous seriez immédiatement convaincu de la faute qui pèse sur le Peuple Juif à cause du sionisme; l’usurpation des terres palestiniennes par les sionistes ‘pieux’ comme laïcs est un grand Chilloul HaShem! Avant les premières colonies qui semblaient anodines (que peuvent des paysans faire de mal ?), et avant que l’entité sioniste anti-Thora en Palestine fut créée, Juifs et Musulmans vivaient pacifiquement ensemble, il n’y avait pas de profanation de tombes… et les quelques milliers de Juifs qui y vivaient là depuis des générations accomplissaient les Mitsvess beQedusheh, et ne se rebellaient pas contre les autorités en place. Ce n’est que lorsque les sionistes ont commencé à dominer la Terre Sainte, la Palestine Historique, ce qui est interdit aux Juifs en Exil, que le conflit sionisto-palestinien a commencé, car pour avoir la domination, les sionistes ont dû mentir à l’ONU d’alors (46-48) et avec arrogance ont chassé beaucoup d'habitants de leur terre et/ou les ont tués, ce qui s’appelle rompre les Serments Divins, ce qui est très grave, … et dans ce cas faire des Mitsvess n’aident pas, ne donnent pas de mérites. Comment dans tel cas, un Juif pourrait prétendre être dans la Volonté de HaShem ?

  « … chaque non-juif qui se trouve en Terre Sainte et qui n’a rien à y faire » : pensez vous être le Créateur ou un Novi’ pour pouvoir dire qui peut être en Terre Sainte ? Pouvez-vous sonder les Neshomess ? Le premier Rachi dit que HaShem donne la Terre à qui Il veut. Si nous Juifs sont en désobéissance, HaShem permet que d’autres peuples l’occupent, ce qui est le cas aujourd’hui. La Terre Sainte nous est promise, mais pas encore acquise, tant que nous n’avons pas fait Teshuveh, tant qu’Elie le Prophète n’est pas venu annoncer Moshiach.

  D’ailleurs, cette Terre, ainsi que le Bess-HaMiqdos ne sont pas que pour les Juifs ; les nations viendront pour adorer HaShem. Nous disons chaque jour dans la prière que « כִּי בֵיתִי בֵּית תְּפִלָּה יִקָּרֵא לְכָל הָעַמִּים » Yeshayahu 56/7

  « ces palos » : je suis gênée pour vous ! Même quand un Juif n’est pas d’accord avec quelqu’un, il a du Derekh Erets et garde un langage noble.

  « … je vois alors que quelque part dans votre Neshama de Juive, vous devez avoir un Pgam » : êtes-vous un voyant ? Je n’oserais pas dire cela, Chass veChoulilleh! En psycho, on apprend que ce qu’un homme critique, reproche aux autres, il peut souvent s’attribuer ce défaut à lui-même.

  « …que pour effectuer des « basses œuvres »… ignobles tâches » : penser ou dire cela est être raciste, et cela est punissable.

  «… les arabes qui se trouvent encore provisoirement en Israel ne sont là … que pour servir de « courroie de châtiment » : Ce ne sont pas que les Arabes qui peuvent servir de bâton pour corriger le Juif récalcitrant. Si en Palestine, il y avait des Esquimaux ou des Coréens, ce seraient eux le bâton. Si cet « Arabe » de Palestine est Ben-Noach, ce que les Musulmans fidèles au Qur’aan sont, il a ‘Olam HaBo, et il a sa place en Terre Sainte pour toujours.

  « …ces palos qui nous tuent » : Ce ne sont pas les Palestiniens qui tuent, ce sont les sionistes armés des armes les plus sophistiquées qui tuent. Les Palestiniens en tant que peuple occupé, ne font que de se défendre, ainsi que leur terre et leurs droits. Pour se défendre, tout leur est permis. Si les occupants sionistes, qui ne sont pas le Peuple Juif, mais un mouvement politique expansionniste, ne comprennent pas avec la parole (négociations, quoiqu’on ne négocie pas dans ce cas) qu’ils doivent dégager, ils devront le comprendre autrement. Les Resho’im de sionistes n’ont pas demandé et n’ont pas reçu de la population palestinienne la permission de prendre des terres.

  Pourquoi les Palestiniens devraient-ils souffrir de la punition que HaShem a envoyée sur les Juifs lors de la 2ème Guerre Mondiale ? Nous devons faire Teshuveh, HaShem ne punit pas pour rien (non observance de la Thora? boycott des produits allemands?, relation avec le sionisme?). Ce sont bien les sionistes qui ont collaboré avec les nazis allemands contre les Juifs ! Comment les Juifs qui ont souffert, pourraient-ils faire souffrir d'autres peuples?

  Tous ces crimes sionistes se font au nom des Juifs !!! C’est un grand Chilloul HaShem que des Juifs soutiennent ce régime criminel. Comment c’est possible une chose pareille ?! C’est que beaucoup de Juifs, malgré qu’ils soient pour le reste Shomerei Thora et Mitsvess, sont contaminés par le sionisme. Le Rabbi de Stoline disait qu'un sioniste qui malgré qu'il lernt toute la journée avec Taliss et Tephilin ne sortira jamais du Gehinnom !

  Pour terminer, je voudrais tant que les Rabbonim, enfin ceux qui ont le titre de Rav, Rabbi, Rabbin, prennent leur responsabilité, et protègent le Klall-Yisroel de cette Kephireh, l’hérésie sioniste et conduisent les différentes communautés Juives en Exil dans les voies de la Thora, dans la Teshuveh, la Qedusheh, dans notre rôle de peuple -pilote (un des buts de l’Exil) afin que Hashem puisse exercer Sa compassion pour Ses enfants et nous rassembler pour le Retour sur Sa Terre et la libération de toute l’Humanité, que ce soit bientôt !

   

  Voici les 2 commentaires précédents, pour donner la vue d’ensemble. Le premier est la réaction à la vidéo, et le deuxième est une réaction au commentaire de Serge B.

   
  Hadassah B.
  19/11/2014 - 19h11

  C’est certain que nous devons travailler sur les points que Rav G. Dayan a cités : porter le nom de HaShem et Lui être soumis à Sa volonté, étude et mise en pratique de la Thora, Emouneh tout est min HaShomyim, mieux faire la Tephileh, le Shabbess, respecter le Bess-Medrash… Mais un point essentiel manque : rompre avec la Képhireh qu’est le sionisme et tout ce qui est réalisé à travers le sionisme dont cette entité sioniste en Palestine, en Terre Sainte. Combien d’âmes Juives ont déjà été perdues, oïsgeshmad à cause de cette idéologie satanique qu’est le sionisme, la Sitra Achra ! Peut-être qu’il faudrait rajouter le point de la Teshouveh à cause de la transgression sur les 3 double-serments[...] lire la suite. Que sert-il de faire toute sorte de Hidour-Mitsvess, si on ne tient pas les ‘Iqrim ?

  Nous ne nous sentons pas tous représentés par ces Tsadiqim qui s’inscrivent en faux avec le ‘Inyan de Golluss. Je ne dis pas que ces 4 Rabbins en particulier ne furent pas partie de ce She’eriss ‘Am-Yisroel autorisé par la Thora à être en Terre Sainte en temps d’Exil, HaShem sait. Il est clair que beaucoup trop de Juifs sont installés en Terre Sainte, alors qu’ils ne remplissent pas les conditions, en plus ils prennent la place des Palestiniens qui ont été chassés et/ou tués. C’est de l’arrogance. Ce n’est pas la Volonté de HaShem.

  Les 2 Palestiniens d’un mouvement de résistance qui n’ont fait que se défendre contre l’occupant sioniste « ne valent rien » pour beaucoup de Juifs, mais ils sont des héros pour le peuple palestinien natif de Terre Sainte qui souffre de l’occupant sioniste, même si la manière dont ils s’y sont pris est discutable. Les sionistes, religieux comme laïcs, qui agissent au nom des Juifs, ne commettent-ils pas journellement des crimes envers la population palestinienne depuis qu’ils se sont établis illégalement tant du point de vue de la Thora que sur le plan du Droit International, sur cette Terre dont HaShem a chassé Son Peuple Juif à cause de ses transgressions ? HaShem est avec les opprimés, et c’est ce que nous devons également être. Pratiquer la Justice et marcher humblement avec son Créateur, c’est cela ce que HaQoudosh Boroukh Hou nous demande.


  Hadassah B.

  26/11/2014 - 03h24

  Serge B., permettez-moi de réagir à quelques points, intéressants en soi, mais qui n’ont pas de rapport avec ce que j’avais écrit. C’est seulement HaShem qui peut sonder les Neshumess et le Novi qu’Il inspire. Il ne s’agit pas d’être en premier lieu sentimental, surtout si c’est au détriment de la Justice Divine. HaShem a donné à l’homme Chokhmoh, Binoh voDa’ass pour connaitre et pouvoir appliquer Sa volonté, et une fois que la raison dirigée par la Thora dit oui, alors je peux me laisser aller dans les sentiments. Il faut avoir le cœur à la bonne place. Dans le cas de souffrances qui pourraient Chass veChoulilleh nous arriver, c’est bien de s’examiner si nous sommes en ordre par rapport à [...] lire la suitece que le Créateur demande de nous, et puis toujours, même si c’est difficile, accepter que cela vient de HaShem pour notre bien, dans un but précis que nous saurons bientôt, plus tard ou jamais dans le ‘Olam Hazeh.

  Concernant Loth, ce qui l’a sauvé, c’est ce peu qui restait en lui de ce qu’il a vu chez Abraham Ovini, l’hospitalité. Concernant, comme vous exprimez, que HaShem change Son scenario originel : je pense que ce n’est pas tout à fait ainsi ; HaShem a un plan, un but qu’Il réalisera certainement. Le but et les moyens doivent toujours être Kosher, être conformes à la Thora. L’homme a le libre arbitre de se conformer tout de suite ou non à ce que HaShem lui demande. Si l’homme Juif n’obéit pas, le plan initial ne se réalise pas à ce moment, mais il se réalisera tout de même quand il aura fait Teshuveh. Une chose encore concernant Loth, c’est une situation particulière, car dans le plan de HaShem il y avait Moshiach ; Loth malgré tout devait être sauvé car de ses filles sont descendus les Amonites et les Moabites, et Ruth, l’arrière grand-mère de Dovid haMelekh était une princesse moabite.

  HaShem est parfois obligé de changer le tracé, mais pas le but, ex : dans les Shiddoukhim, si une jeune fille ou un jeune homme dit toujours non au partenaire qu’on lui propose (le/la prince(esse) charmant(e) parfait(e) n’existe pas), il/elle finira par ne jamais être marié(e). S’il/elle laisse passer le Zivoug que HaShem a prévu pour lui/elle, et que ce Zivoug un plus tard soit marié(e) avec un autre, alors HaShem sera obligé d’organiser autrement, cela peut prendre du temps, mais cela ne sera pas aussi bon que le premier qu’Il a prévu. HaShem reste Maître. Dans certaines choses négatives qui nous arrivent, nous ne pouvons nous prendre qu’à nous-mêmes, non dire c’est Hashem Qui veut ou Qui s’est plié à notre bêtise, Choulilleh !

  Concernant les sionistes, cela dépend de leur degré de conscience ou de contamination par le sionisme, ils sont encore Juifs quelque part, ou bien ils ne font plus partie du Klal-Yisroel, s’étant exclus eux-mêmes en se convertissant à l’idéologie sioniste. Comment cela ? Pour comprendre, il faut d’abord savoir ce que c’est que le sionisme et pourquoi, c’est la pire épreuve que le Peuple Juif a connue dans toute son histoire. Ce n’est ici pas le lieu pour développer ; il y a de bons blogs Juifs antisionistes ou vous pouvez trouvez l’histoire du sionisme, de sa conception jusqu’aux réalisations criminelles de nos jours, ainsi que les paroles des Rabbins, des Maîtres du Judaïsme qui se sont tous opposés à cette hérésie sioniste. Voici 2 blogs (il y en a d’autres si vous êtes anglophones) : http://www.bloggen.be/yechouroun/  et http://sionismevsjudaisme.over-blog.com/ .

  Vous écrivez « Les Juifs sionistes et laïques ont décidé d'aller s'installer en terre sainte… » : ILS ont décidé, ils n’ont pas demandé s’ils peuvent, s’ils remplissent les conditions. La Terre Sainte n’est pas faite pour se réfugier et y vivre n’importe comment ! Pourquoi sommes-nous en Exil, chassés de notre terre ?, comme nous le récitons dans Moussaf des Fêtes, parce que nos ancêtres (nous compris) ont transgressé les Commandements Divins ! Combien de temps doit-on vivre encore en Golus ? Jusqu’à ce que que HaShem nous envoie Eliouhu HaNovi qui annoncera Moshiach. Ce n’est pas encore arrivé, parce que nous n’avons pas encore fait Teshuveh, nous ne sommes pas encore sanctifiés, nous ne sommes pas prêts pour que HaShem puisse nous retourner dans Son Pays. Et ceux qui y sont déjà maintenant, ils transgressent les trois double Serments Divins, ils n’ont pas attendu Moshiach tel que nous le disons chaque jour dans Ani Ma’amin. Cette aventure sioniste avec cet « Etat » qui n’aurait jamais du voir le jour, et qui retournera au néant, est un Chiloul HaShem ! C’est un grave péché, une erreur qui doit être réparée pour que le but de HaShem puisse se réaliser, c.à.d. le retour des exilés que nous sommes. Le sionisme, l’entité sioniste et nos relations avec le sionisme retardent les promesses Divines et retardent la venue de Moshiach, de la Geouloh Shleimoh.

  Concernant les Palestiniens, qui voulez-vous dire ? Les Palestiniens Juifs, les Palestiniens Musulmans ou les Palestiniens chrétiens ? Je sais que les mots ne sont pas toujours utilisés correctement, souvent en disant Palestiniens/Arabes, il y en a qui pensent Musulmans, n’est-ce pas ? Donc concernant les Palestiniens Musulmans, ils sont aussi Ma’amin en HaShem, même si c’est sous une autre application, et ils ne sont pas eux qui sont nos ennemis. Leur but est également la proximité du Créateur, tout comme nous, même si les rites sont différents. Il y a des mauvais éléments partout, et Hashem s’en sert comme un bâton pour nous éduquer, si nous sommes récalcitrants. Ce qui s’est passé à « Har Nof », qui est un lieu que les sionistes ont volé aux habitants natifs du village Deir Yassin, est une vengeance de peuple occupé et opprimé, objet de l’injustice des sionistes commise au nom du Judaïsme, de la Thora, du Talmud et des Juifs. Comment HaShem pourrait-il accepter nos prières, si nous sommes en transgression, si nous approuverions ce vol et toute l’occupation sioniste en Palestine Historique ? Il faut être juste !

  Serge, je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre et en suis avide. Dans notre situation actuelle, personne n’est parfait, nous devons tendre à la perfection avec l’Etude de la Thora et en travaillant sur nos Midoss.

  Soyez béni dans vos recherches et dans la compréhension des choses.

  30-11-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  19-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.L'attentat à Jérusalem dans une synagogue...
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  L'attentat à Jérusalem dans une synagogue...
  (de Rav Gabriel DAYAN)

   

  Mis en ligne le Mercredi 19 Novembre 2014

  En quoi l'attentat qui a récemment eu lieu à Jérusalem peut-il nous aider à progresser dans les domaines suivants: la maîtrise de nos pensées, la confiance en Hachem et le respect des Synagogues ?

  ·         Durée : 11 minutes

  ·         Télécharger le fichier vidéo (MP4)

  8 commentaires

  Hadassah B.
  19/11/2014 - 19h11

  C’est certain que nous devons travailler sur les points que Rav G. Dayan a cités : porter le nom de HaShem et Lui être soumis à Sa volonté, étude et mise en pratique de la Thora, Emouneh tout est min HaShomyim, mieux faire la Tephileh, le Shabbess, respecter le Bess-Medrash… Mais un point essentiel manque : rompre avec la Képhireh qu’est le sionisme et tout ce qui est réalisé à travers le sionisme dont cette entité sioniste en Palestine, en Terre Sainte. Combien d’âmes Juives ont déjà été perdues, oïsgeshmad à cause de cette idéologie satanique qu’est le sionisme, la Sitra Achra ! Peut-être qu’il faudrait rajouter le point de la Teshouveh à cause de la transgression sur les 3 double-serments[...] lire la suite. Que sert-il de faire toute sorte de Hidour-Mitsvess, si on ne tient pas les ‘Iqrim  

  Nous ne nous sentons pas tous représentés par ces Tsadiqim qui s’inscrivent en faux avec le ‘Inyan de Golluss. Je ne dis pas que ces 4 Rabbins en particulier ne furent pas partie de ce She’eriss ‘Am-Yisroel autorisé par la Thora à être en Terre Sainte en temps d’Exil, HaShem sait. Il est clair que beaucoup trop de Juifs sont installés en Terre Sainte, alors qu’ils ne remplissent pas les conditions, en plus ils prennent la place des Palestiniens qui ont été chassés et/ou tués. C’est de l’arrogance. Ce n’est pas la Volonté de HaShem.

  Les 2 Palestiniens d’un mouvement de résistance qui n’ont fait que se défendre contre l’occupant sioniste « ne valent rien » pour beaucoup de Juifs, mais ils sont des héros pour le peuple palestinien natif de Terre Sainte qui souffre de l’occupant sioniste, même si la manière dont ils s’y sont pris est discutable. Les sionistes, religieux comme laïcs, qui agissent au nom des Juifs, ne commettent-ils pas journellement des crimes envers la population palestinienne depuis qu’ils se sont établis illégalement tant du point de vue de la Thora que sur le plan du Droit International, sur cette Terre dont HaShem a chassé Son Peuple Juif à cause de ses transgressions ? HaShem est avec les opprimés, et c’est ce que nous devons également être. Pratiquer la Justice et marcher humblement avec son Créateur, c’est cela ce que HaQoudosh Boroukh Hou nous demande.

  http://www.torah-box.com/news/actualite-juive/l-attentat-a-jerusalem-dans-une synagogue_3869.html?utm_source=newsletter&utm_medium=mail

   

  19-11-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  18-11-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Le Courrier des Amis: Sur l'attaque du 18 Novembre.....
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  MYZ

  IRIB - Beaucoup de personnes nous ont demandé de réagir et donner notre opinion concernant l'attaque survenue ce Mardi 18 Novembre contre une synagogue, dans la Ville Sainte occupée.

  Premièrement, certaines personnes n'ont de la compassion que pour les leurs. Quand des Palestiniens sont tués et massacrés, c'est à la limite s'ils ne se déplacent pas sur les plateaux de télévision pour affirmer que cela est normal ! Ils sont prêts à tout pour justifier les actes barbares de l'Entité Sioniste, allant jusqu'à déshumaniser les Palestiniens. (Puisqu'ils ne sont pas humains, ils peuvent subir toutes les horreurs !)

  Deuxièmement, nous ne pouvons nous réjouir de la mort de qui que ce soit. Il n'y a rien de plus précieux qu'une vie. Par conséquent, aussi antisioniste que nous puissions être, nous avons de la compassion pour ces vies juives qui ont été enlevées, tout comme nous en avons pour chaque Palestinien tué par l'occupant. Cela étant dit, les Sionistes et leurs partisans refusent de se poser la question de la cause, mais préfèrent traiter les conséquences. Et la cause de tout cela est l'occupation illégale de la Palestine et les souffrances que les Sionistes font subir au quotidien à la population palestinienne ! Mais au lieu de contraire qu'ils sont eux-mêmes le problème, les Sionistes vont utiliser ces événements pour justifier leur politique.

  Troisièmement, les deux camps sont en guerre l'un contre l'autre. Par conséquent, tous les coups sont permis. Les Sionistes bombardent et massacrent sans faire de distinction entre civils et militants armés, les Palestiniens lancent des roquettes, utilisent leurs véhicules pour rentrer dans la foule et poignardent des Juifs sans distinction. C'est une guerre, et chacun combat avec ses moyens. La guerre n'est jamais belle et il y a toujours des dommages collatéraux !

  Quatrièmement, les gens s'émeuvent du fait que cette attaque a eu lieu dans un lieu de culte. Mais où sont-ils quand la mosquée Al-Aqsa est attaquée presque quotidiennement par des colons religieux qui affirment que puisque cette partie appartient au Mont du Temple, ils ont le droit d'y prier ? Où sont-ils lorsque la police sioniste ouvre le feu à l'intérieur et aux alentours de la mosquée Al-Aqsa ? Comment peuvent-ils exiger qu'on respecte leurs lieux de culte s'is ne respectent pas ceux des autres ?

  Cinquièmement, nous considérons que cette attaque est un message supplémentaire venu du Ciel pour rappeler aux Sionistes, comme cela est écrit dans le Talmoud (Kéthoubbôth 111a), qu'à la suite de la transgression du décret de l'exil divinement imposé, D.ieu fera de nous des proies pour les nations. Ils voient d'eux-mêmes le mensonge selon quoi l'Entité Sioniste serait un lieu sûr où se réfugier ! PERSONNE ne peut se cacher de D.ieu ! Il avait annoncé que nous ne serions pas en sécurité si l'on transgressait les Trois Serments, et que ce serait pire en Terre Sainte qu'ailleurs ! (D'ailleurs, les Juifs sont statistiquement plus en danger en Terre Sainte que dans tout autre pays. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, il y a plus de Juifs tués en Terre Sainte que dans n'importe quel autre pays. C'est une claque au visage du Sionisme qui se voulait un havre de paix.)

  Sixièmement, nous lisons ceci dans le Midrosh Shîr HaShîrîm Rabboh 8:11 : « Lorsque Réish Laqqîdsh voyaient des Juifs de l'Exil se rassembler sur la place du marché en `ÈrèsYisro`él, il leur disait : ''Eparpillez-vous1 ! Lorsque vous êtes montés, vous ne l'aviez pas fait comme un mur. Mais voici qu'à présent, vous formez un mur'' ». C'est-à-dire, lorsque ces Juifs avaient quitté leurs pays de l'exil pour s'installer en Terre Sainte, ils n'étaient pas venus nombreux. Mais pour finir, petits groupes par petits groupes, les Juifs de l'exil ont commencé à être trop nombreux en Terre Sainte. Par conséquent, on leur demandait de partir, car D.ieu nous a interdit d'être trop nombreux en Terre Sainte. Or, il y a beaucoup trop de Juifs actuellement en Terre Sainte, ce qui est une transgression du décret qui fait donc empirer les choses. Nous avons appris que trois des quatre victimes étaient d'ailleurs de nationalité américaine. Ils n'avaient rien à faire en Palestine occupée ! Nos Sages nous ont enseigné dans le Talmoud que le décret de l'exil était une grâce et un acte de bonté que D.ieu nous a fait. Si nous l'acceptons, très bien, sinon on en paiera les conséquences !

  De nombreuses communautés Hassidiques situées dans la Ville Sainte occupée emploient des Palestuniens. Les principales raisons sont qu'ils coûtent moins chers, peuvent faire les travaux « minables » que les Juifs ne peuvent pas faire (parce qu'ils sont trop nobles), et parce qu'ils peuvent réchauffer leur nourriture pour Shabboth. Les Môsdôth (institutions) Hassidiques emploient des Arabes de façon à ce qu'ils puissent préparer la nourriture nécessaires pour le Qîddoush de Shabboth, de sorte que lorsque les hommes finissent de prier le Vendredi soir la nourriture sera déjà prête et bien chaude. En outre, divers employés Arabes nettoient également les synagogues.

  Par exemple, la cuisine du Mossad (singulier de Môsdôth) de la Hassidouth Toldoth Aharon est remplie d'Arabes et un Mashgiah est là pour les surveiller. Mais tout cela pourrait bientôt changer à cause de l'attaque meurtrière d'hier.

  L'un des deux Palestiniens responsables de l'attaque travaillait dans une petite épicerie près de la synagogue, et il paraîtrait que l'autre Palestinien impliqué dans l'attaque faisait partie du personnel de nettoyage de la synagogue. Notez que cela n'a pas encore été confirmé, et est une information à prendre au conditionnel.

  Les Hassidouth Karlin-Stolin et Doushinsky ont annoncé qu'elles n'emploieront plus aucun Arabe, mais n'accepteront que des Juifs (voir ici). (Peut-être des « Juifs » laïcs et irréligieux pour faire la besogne qu'accomplissait les Palestiniens. En effet, les Juifs religieux sont trop purs pour se salir les mains !) Les Rebbes de ces deux communautés Hassidiques ont demandé de virer immédiatement tous les Arabes qui travaillent dans leurs Môsdôth respectives. D'autres communautés Hassidiques devraient leur emboîter le pas.

  Le Karlin-Stolin Rebbe a affirmé qu'il était urgent de les virer sans perdre la moindre seconde, afin de retirer le danger immédiat pour la vie juive que représente leur présence actuelle au sein des Môsdôth de sa Hassidouth. Il a conclut en disant qu'il était conscient que les Môsdôth risquaient d'en pâtir étant donné que des Arabes sont employés dans de nombreux domaines du fonctionnement des Môsdôth (gardiens de sécurité, cuisiniers, livreurs, chauffeurs, concierges, etc.), mais que les répercussions financières ne pouvaient pas justifier de mettre en danger la communauté. (Voir ici.)

  Si le Karlin-Stolin Rebbe tient tant que cela à ne pas mettre la communauté en danger, alors qu'elle l'est tous les jours en vivant illégalement en Palestine occupée, qu'il suive alors l'exemple de Réish Laqqîsh, et exige de ses Hassîdîm qu'ils quittent immédiatement la Palestine occupée et retournent d'où ils viennent, car ils créent un mur en Palestine occupée (c'est-à-dire, ils créent par leur immigration massive en Palestine occupée une inimitié entre les Juifs et les habitants non Juifs de Palestine). S'il tient tant à ne pas mettre la communauté en danger, qu'il suive alors les instructions données par le Satmar Rebbe זצ״ל  tout au long de VaYoel Moshe, et qu'il demande à la communauté de partir et rendre aux Palestiniens leurs terres.

  Ils traitent des conséquences, mais font semblant de ne pas voir les causes ! Qui peut être béni par des transgressions de la Torah et une révolte contre les décrets de D.ieu (l'exil et la dispersion) ?

  1 C'est-à-dire, retourner dans vos pays de l'exil.

  Source : Sionisme vs Judaïsme

  http://sionismevsjudaisme.over-blog.com/article-sur-l-attaque-du-18-novembre-125037454.html

  http://french.irib.ir/component/k2/item/349298-sur-l-attaque-du-18-novembre

  18-11-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  07-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proverbe du Roi Salomon
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Michlé - Proverbes de Salomon

   

  “Une source boueuse, une fontaine aux eaux troubles, tel est le juste qui fléchit devant le méchant”

  Proverbes de Salomon Chapitre 25, verset 26

   

  Application contemporaine : Un bon rabbin,  au départ un homme juste et droit, qui fléchit devant le Sionisme, ne fut-ce que complice par le silence. Le sionisme religieux est une source boueuse, une source empoisonnée.

  07-09-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  06-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.C. OBERLIN: Dernier crime à Gaza
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dernier crime à Gaza : le crime de haute trahison


  Par Christophe Oberlin


  "Aujourd’hui est un jour de deuil supplémentaire pour les Palestiniens. Hier 5 août 2014 Mr Riad Al MALIKI, ministre des Affaires Etrangères de Palestine, a obtenu de Mme Fatou BENSOUDA, procureure de la Cour Pénale Internationale, l’annulation de la plainte déposée le 25 juillet 2014 par Mr Saleem Al SAQQA, ministre palestinien de la Justice, et Mr Ismaeel JABER, procureur général de Gaza, pour les crimes de guerre commis à Gaza par l’armée israélienne", écrit le Pr. Christophe Oberlin.

  "Cette plainte, élaborée par les meilleurs spécialistes du Droit International, avait reçu l’appui de 130 professeurs de Droit de par le monde qui avaient affirmé sa complète recevabilité au regard des statuts de la Cour Pénale Internationale.

  Dès la publication de la plainte, le président palestinien Mahmoud ABBAS, le représentant de la Palestine à l’ONU, et Mme Leila CHAHID, ambassadrice de Palestine auprès de l’Union Européenne, ont développé une stratégie en vue de l’annulation de la plainte.

  Le représentant à l’ONU a prétendu, à l’unisson avec la partie israélienne, que le dépôt de plainte risquait de se retourner contre la résistance palestinienne, ce qui est juridiquement faux (article 31D du statut de la Cour Pénale internationale). Mme Leila CHAHID est allée dans le même sens, provoquant le 4 aout une réaction officielle du Hamas par l’intermédiaire de son porte-Parole Sami Abu ZOUHRI :

  « N’écoutez aucune voix qui suggérerait que nous serions opposés à une action auprès de la Cour Pénale Internationale. Certaines personnes disent que le Hamas ou d’autres personnes résistantes pourraient être victimes d’une telle démarche, mais ce n’est pas vrai. Ce n’est que de la propagande. Rien de ce que nous faisons ne nous fait peur. Nous sommes sous occupation et c’est notre droit, selon la loi, de résister. Et c’est aussi le droit de notre population d’être défendue. »

  Ces pressions sur la Cour Pénale Internationale aboutissant à l’annulation de la plainte étaient malheureusement prévisibles. Déjà à la suite de guerre de l’hiver 2008-2009, Mr ABBAS avait dépêché Mr Al MALIKI auprès du procureur de la Cour, aboutissant à l’annulation de la procédure de plainte en cours. Ce sont les mêmes acteurs aujourd’hui qui sont à la manœuvre.

  Il faut dire que la plainte déposée le 25 juillet 2014, outre les crimes de guerre, mentionnait le crime de colonialisme, faisant ainsi peser une lourde menace sur Israël : dès la plainte transmise à la chambre intermédiaire, les entreprises étrangères travaillant dans les territoires occupés devenaient susceptibles de poursuites pour complicité. Les conséquences économiques pour Israël auraient pu être rapides, bien avant que n’advienne le jugement des commanditaires des crimes de guerre. Avant même que la bataille des armes ne soit terminée, Mr NETANYAHU a remporté grâce à Mr ABBAS et Mme CHAHID une victoire politique déterminante : la menace économique est éloignée.

  Comme toujours en pareil circonstances, la communication palestinienne et en particulier Mme CHAHID, prétend avoir une autre stratégie : celle d’adhésion à la Cour Pénale Internationale. Pourquoi ne l’avoir pas fait plus tôt ? La supposée nécessité de reconnaissance préalable de l’Etat palestinien à l’ONU est un mensonge juridique. Mr ABBAS et Mme CHAHID auraient pu saisir la Cour depuis près de dix ans. Trois massacres à Gaza auraient peut-être pu être évités.

  La décision de faire taire le Droit met à nouveau en lumière le jeu meurtrier et la nature réelle de l’Autorité Palestinienne.

  Sert-elle les Palestiniens en 2006 lorsqu’après avoir perdu les élections elle tente de reprendre le pouvoir par les armes ?

  Sert-elle les Palestiniens en 2006 lorsqu’elle condamne la capture d’un soldat israélien au poste de combat ?

  Sert-elle les Palestiniens en 2009 quand elle contribue à enterrer le rapport GOLDSTONE sur les crimes commis à Gaza ?

  Sert-elle les Palestiniens quand elle soutient officiellement le nouveau dictateur égyptien qui est à l’origine de la fermeture du seul point de passage de GAZA avec le Monde ?

  Sert-elle les Palestiniens lorsque son président déclare quelques jours avant l’attaque israélienne : « Les tunnels entre Gaza et l‘Egypte sont illégaux. Nous (sic) avons essayé de les détruire, nous (sic) avons construit un mur d’acier souterrain, « nous (sic) avons essayé de les noyer ».

  Toutes ces attaques ont notamment pour but de détruire un parti politique à référence culturelle musulmane, le HAMAS, et quel qu’en soit le prix pour la population palestinienne.

  Le droit international étant bafoué, force est d’observer à nouveau le droit national palestinien, bafoué lui aussi. Le président ABBAS, selon des lois fondamentales palestiniennes, a terminé son mandat en janvier 2009. Des élections ne pouvant avoir lieu, c’est le président du parlement Aziz DUWAIK qui aurait dû le remplacer. Mr DUWAIK est en prison. Alors que le parlement aurait dû légalement voir son mandat prolongé, nombre de parlementaires ont été emprisonnés, parfois avec l’appui de la police palestinienne, et le parlement est empêché de fonctionner.

  Ainsi, on se bouscule aujourd’hui, parmi les dictatures arabes, pour être « le meilleur ennemi d’Israël ».

  Le président actuel est donc illégal autant qu’illégitime. Mr ABBAS et Mme CHAHID règnent sur un champ de ruines physique, politique et moral. Ils servent l’intérêt de l’ennemi. La Palestine a son gouvernement de VICHY qui ne représente pas les Palestiniens, pas plus que VICHY ne représentait la France.

  Que ceux qui le contestent osent organiser des élections libres et non faussées à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
  "

  Christophe OBERLIN
  6 août 2014


  Note ISM-France : L'équipe juridique qui travaille sur le sujet appelle à une pression populaire internationale pour maintenir cette plainte. Merci de signer et diffuser le plus possible la pétition qui soutient cette plainte :
  http://icc4israel.wesign.it/fr

  Source : CAPJPO-EuroPalestine

  06-08-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  04-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RABBIN ERNEST WEILL: LE JEÛNE DU NEUF DE AV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Le Grand Rabbin Ernest WEILL זצ"ל

                   (1865-1947)

   

  Tha’anîth

   

  Chapitre CLXXXIV

   

  Le jeûne du 9 Abh et les 3 autres jours de jeûne institués par nos prophètes

   

  1. Rambam, Tha’anîth V : Les jours fixes où toute la communauté d’Israël jeûne en mémoire des malheurs qui nous ont accablés à ces dates, ont été institués afin de réveiller les cœurs à la vie religieuse, de frayer la voie à la pénitence et de nous rappeler notre mauvaise conduite et celle de nos pères, semblable à la nôtre, qui a amené sur eux et sur nous les épreuves dont nous souffrons encore aujourd’hui. Le souvenir de notre passé tragique nous incitera à faire un retour sur nous-mêmes et à nous amender, ainsi qu’il est dit : Lév. 26, 39 et 40 : Ceux qui resteront d’entre vous, se consumeront dans leurs péchés dans le pays de leurs ennemis, ils se consumeront aussi dans les péchés de leurs pères qu’ils auront continués. Alors ils confesseront leurs péchés et les péchés de leurs pères, reconnaissant qu’ils m’ont trahi, et qu’ils ont marché contre moi comme si tout ce qui arrive n’était que le produit du hasard.

  2. Ces quatre jours sont : le 3 Tichrî, le jeûne de Guedalyah, צום גדליה, le 10 Tebhèth  עשרה בטבת, le 17 Tammouz  שבעה עשר בתמוז, le 9 Abh  תשעה באב.

  ...

   

  8.  Le 9 Abh : Ce jour-là, cinq malheurs nous sont arrivés, mais ce qui est plus grave, la catastrophe nationale s’est répété ce jour-là. Ce jour-là l’interdiction d’entrer en Palestine fut prononcée sur la génération du désert qui avait dépassé 20 ans. Le premier et le second Temple furent détruits. (II Rois, in fine: Dans la dix-neuvième année du règne de Nabuchodonosor, le cinquième mois, le 7 du mois, Nebousaradane, général en chef, mit le feu au Temple. Jérémie, in fine, indique comme date de l’incendie du Temple le 10 du cinquième mois : le Talmud, Ta’anîth 29a, résout cette contradiction, en expliquant que l’ennemi le 7, pénétrant dans le Temple, s’y reput, et le viola d’une conduite ignoble le 7 et le 8, puis le 9, peu avant la nuit, y mit le feu qui dura toute la journée du 10.) – Ce jour encore, Bethar fut prise par les troupes de l’empereur romain Adrien, la ville fut mise à sac et incendiée, le sang coula en ruisseaux, par dizaines de milliers les défenseurs tombèrent sous les coups de l’ennemi et l’ensevelissement de ces héros fut interdit.

  Ce n’est que bien plus tard qu’une délégation, composée de nos Sages, obtint des autorités de Rome la faveur de les enterrer, les cadavres, comme par miracle, n’étaient pas encore complètement décomposés, et pour en conserver la mémoire, nos Sages ont ajouté au Birkhath Ha-Mâzône une quatrième bénédiction dont les termes essentiels sont : הטוב והמטיבהטוב: pour la faveur d’avoir pu les enterrer, והמטיב pour la conservation extraordinaire des corps.

  Enfin, ce même jour, Turnus Rufus, gouverneur romain, fit passer la charrue sur les ruines du Temple et de Jérusalem, signe de leur disparition complète, accomplissement de la prédiction prophétique: (Jér. 26, 18) Sion sera labourée comme un champ.

   

   

   

  Pour vous familiariser avec la Loi Juive, procurez-vous l’excellent CHOUL’HÂNE AROUKH ABRÉGÉ par le Grand Rabbin Ernest WEILL (1865-1947)

  04-08-2014 om 01:34 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  03-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Quand le CRIF provoque l’antisémitisme
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Quand le CRIF provoque l’antisémitisme

   

  Par Rudolf Bkouche

   

  IRIB - Taguieff avait raison lorsqu’il parlait d’une nouvelle judéophobie …

   

  …même s’il ne voulait pas comprendre ce qu’elle signifiait. Nouvelle judéophobie en ce sens qu’elle attaquait non les anciens parias de l’Europe victimes des persécutions antijuives mais ceux qui, en construisant l’Etat d’Israël, avait dépossédé les habitants de la Palestine de leur terre et qui continuaient l’oppression des Palestiniens à travers l’occupation, l’Apartheid et la colonisation qui n’est autre qu’une forme d’annexion de morceaux de terre palestinienne, mais une annexion précédée par l’expulsion des habitants.

  Car le sionisme, même s’il s’est constitué en réaction à l’antisémitisme européen, est devenu, en conquérant la Palestine, un nationalisme extrême comme l’ont été le nazisme et le fascisme, pratiquant la purification ethnique pour construire un Etat juif, purement juif. Pour le sionisme, il faut que l’Etat soit juif pour qu’il puisse être démocratique et on peut renvoyer à cette phrase de Ben Gourion, citée par Sternhell dans son ouvrage Aux origines d’Israël :

  "La démocratie est notre roc et le seul fondement de notre croissance. Mais nous devons tenir compte d’un principe supérieur à ceux de la démocratie : la construction d’Eretz-Israël par le peuple juif" [1]

  Il faut alors comprendre le rôle d’une officine sioniste comme le CRIF dans sa volonté moins de lutter contre l’antisémitisme que d’user du développement de l’antisémitisme comme une façon d’abord de rassembler l’ensemble des Juifs autour du soutien à l’Etat d’Israël, ensuite d’appeler le monde occidental à soutenir l’Etat d’Israël au nom de la lutte contre l’antisémitisme.

  Ainsi le sionisme qui s’est construit en réaction à l’antisémitisme a besoin de l’antisémitisme pour soutenir sa politique.

  On voit ainsi aujourd’hui, comme on l’a déjà vu antérieurement, le CRIF, entouré d’autres organisations juives, appeler à une manifestation de soutien à Israël au moment d’une agression meurtrière contre les habitants de Gaza. Une telle manifestation ne peut que renforcer des sentiments antijuifs et c’est bien ce que cherche le CRIF.

  Si une telle manifestation provoque quelques slogans antijuifs dans les rangs de ceux qui manifestent pour soutenir les Palestiniens, ce sera un prétexte de plus pour proclamer que toute manifestation de soutien à la Palestine est une manifestation antisémite. Et le CRIF sait qu’il a le soutien des autorités françaises en la personne du président de la République et du premier ministre. On sait aussi que la Ligue de Défense Juive saura provoquer les incidents nécessaires permettant aux autorités françaises d’interdire les manifestations de soutien à la Palestine sous le prétexte de la préservation de l’ordre public.

  On pourrait parler, à propos de l’attitude du CRIF, de nationalisme juif, un nationalisme qui demande à tout Juif de considérer l’Etat d’Israël comme sa vraie patrie et de le soutenir inconditionnellement. Qu’importe alors si ce nationalisme juif provoque de l’antisémitisme, au contraire plus les Juifs craindront l’antisémitisme mieux le nationalisme juif se développera.

  La référence à la condition de paria des Juifs d’Europe et aux persécutions antijuives est devenue, pour le sionisme et ses séides, une forme de propagande et en ce sens cette instrumentalisation des persécutions antijuives ne vaut pas mieux que le négationnisme ; que ce soit la négation de la Shoah ou que ce soit l’utilisation d’icelle comme argument de propagande sioniste, c’est la même abjection. C’est cela qu’il faut rappeler au CRIF et à ceux qui, au nom de je ne sais quel philosémitisme, se croient obligés de soutenir les positions du CRIF et la politique israélienne.

  [1] Ben Gourion cité par Zeev Sterrnhell, Aux origines d’Israël (1996), p. 388

  03-08-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  01-08-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Qui est « Israel »?, et qui est le Peuple Juif ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Qui est « Israel »?, et qui est le Peuple Juif ?

   

  Par Hadassah BORREMAN

   Avec l’aide du Tout-Puissant

  Tout d’abord, en ce 28ème jour de guerre injuste sur la Bande de Ghazzah, 1720 morts, 9080 blessés, …

   …je veux exprimer ma profonde indignation, ma colère et mon sentiment d’impuissance face à la méchanceté, la haine que le régime sioniste, son armée et la majorité de ses habitants déversent sur la population palestinienne majoritairement musulmane, et particulièrement la population civile de Ghazzah.

   En tant que Juive de stricte observance et antisioniste, ces crimes commis avec les armes les plus sophistiquées contre le peuple opprimé et sans défense égale ou même comparable, me font doublement mal :

  -         sur le plan purement humain, c’est une honte de priver les peuples de leurs droits naturels et d’attenter à leur vie et santé pour des convoitises injustifiées

  -         sur le plan spirituel Juif, car les sionistes font leurs crimes au nom des Juifs et du Judaïsme. Depuis un siècle, les sionistes n’ont cesse  grâce à leur machine de propagande d’entrainer les nations ainsi que les Juifs dans leur hérésie.

   Pourquoi faut-il tant de drames pour que la Communauté Internationale prenne enfin conscience de la nocivité du sionisme pour tous ?

   Maintenant, j’aimerai faire quelques rectifications concernant l’analyse que Mr. Jean-Michel Vernochet a faite le 31 juillet ’14 à la Radio Francophone Iranienne. Il y dit entre autres:

   « Israel » persévère dans l’erreur

   

  Bien sûr qu’ici « Israel » veut dire le régime sioniste ou l’entité sioniste. Voilà un des buts que la propagande sioniste a atteint, celui d’utiliser leurs termes. Quand nous rencontrons dans la Thora le mot Yisroel (mot que les sionistes ont volé aux Juifs et transformé en « Israel »), il se réfère toujours au Peuple Juif, les Fils de Ya’qov également appelé Yisroel et Yechouroun.

   

  « Erreur » ?

   

  Le régime sioniste n’est pas dans l’erreur pour ce qui le concerne ; il est tout à fait en accord avec son idéologie satanique qui est de s’emparer avec insolence de ce qui appartient à l’Autre, de dominer et faire vivre l’enfer à ses proies. L’erreur  est qu’il existe, un grave accident de l’humanité !

   

  En passant, pourquoi juste en Palestine ? Ce n’était pas prévu au départ, mais c’est un pasteur protestant anglais William HECHLER qui à Vienne suggéra au maudit renégat Herzl la fameuse idée diabolique de faire un Etat en Palestine. Il fut l’inventeur de l’immigration des Juifs d’Europe en Palestine, projet d’inspiration chrétienne anti judaïque au service de l’impérialisme britannique. Si cela avait eu lieu en Ouganda ou au Baloutchistan, ce serait ces populations qui auraient souffert du joug sioniste, mais le fait d’avoir choisi la Palestine a aussi eu des effets néfastes pour beaucoup de Juifs qui n’avaient pas écouté les Maîtres du Judaïsme avaient vu et averti du danger du sionisme quand il n’était qu’à l’état de conception. De là que tellement de Juifs, rabbins y compris, sous pression sont tombés dans l’hérésie sioniste.

   

  « Ceux qui voudrons rester de la communauté Juive sur la terre de Palestine devront se faire à l’idée, non pas de deux Etats pour deux peuples, mais d’un seul Etat pour deux peuples »

   

  Communauté Juive en Palestine, qui est-ce ? Si ceux qui se disent Juifs, ou que les nations considèrent comme Juifs sont ceux qui respectent les Lois de la Thora, alors ce ne sont que de toutes petites communautés Juives, un petit nombre de Juifs que le Saint Créateur permet d’être en Terre Sainte en tant d’Exil, comme qui fut le cas dans chaque génération jusqu’à la création de l’entité sioniste et légèrement après, c.à.d. des Juifs qui pratiques les commandements de la Thora et qui se soumettent aux autorités et vivent en harmonie avec les autres habitants de la société arabe palestinienne. De nos jours un trop grand nombre de Juifs orthodoxes et d’autres « Juifs » se sont établis en Palestine Occupée par les sionistes ; la plus part d’eux ne remplit pas les conditions requises par la Thora pour pouvoir y résider et que nos véritables Rabbins ont rappelées. En plus, ils occupent les terres des Palestiniens musulmans natifs qu’ils chassent ou tuent, tels que tous les autres sionistes d’origine Juive, laïcs comme religieux. D’ailleurs, je m’attends de la part des Juifs qui devraient naturellement être tous antisionistes, qui habitent en Palestine qu’ils rejoignent la Résistance Islamique  pour combattre le sionisme au lieu de se balancer (mouvements dans la prière) avec les sionistes ‘religieux’, ou même pire de soutenir l’armée sioniste !

   

  « Se faire à l’idée, non pas de deux Etats pour deux peuples, mais d’un seul Etat pour deux peuples »

   

  Premièrement, les sionistes ne sont pas un peuple, et certainement pas le Peuple Juif. Les sionistes sont un mouvement politique expansionniste composé de renégats et de collabos non-Juifs, principalement des sionistes chrétiens. Au fil des années, des Juifs, à qui les sionistes ont fait renier leur Emounah (Foi), des Musulmans arabes et non arabes, ont rejoint ces démons sionistes, pour de l’argent et de l’honneur.

   

  « Un seul Etat pour deux peuples » 

   

  Oui, un Etat palestinien sans sionisme et sans sioniste pour deux peuples, des Musulmans et des Juifs !

   

  « Prééminence judéenne … Les Juifs sont imbus de leur supériorités… »

   

  Le Peuple Juif n’est pas celui qui comme le lobby sioniste (AIPAC, CRIF, …) est imbu de supériorité. Les Juifs authentiques, bien qu’ils soient le Peuple Elu, sont humbles et discrets ; ils n’en font pas un sujet d’orgueil, c’est plutôt une sérieuse responsabilité que d’être le peuple-pilote, l’exemple de conduite à suivre par les nations parmi lesquelles D’ les a dispersés. Ce qui est loin de vouloir se mettre en ghetto, s’enfermer derrière des murailles et des murs de la honte en béton.

  C’est vrai que si un Juif abandonne HaShem (D’) et Sa Thora, il pourrait être un dangereux élément dans la société.

   

  « Le Peuple Israélite qui est revenu sur la Terre Promise par le D’ d’Abraham »

   

  Encore une fois, les sionistes ne sont pas le Peuple Juif. La Terre Promise par le D’ d’Abraham : oui, cette Terre est promise aux Juifs. Elle est promise, mais pas encore donnée ou rendue. Les Juifs, à cause des péchés de leurs ancêtres, sont toujours en Exil, chassés de leur terre par D’ Lui-même. Ce qui leur est demandé est de se repentir pour pouvoir mériter de revenir vivre en Terre Sainte. Jusqu’à ce jour, cela n’est pas fait ; il faut un réel retour à la Source, au Créateur Qui Lui juge du moment du retour des exilés. Il enverra alors Elie le Prophète qui annoncera la venue du Roi- Moshiach, descendant du roi David. Les sionistes d’origine Juive transgressent les Serments Divins et les Principes de Foi (Maimonide) dont l’un d’eux est d’attendre le Messie, ce qui veut dire ne pas mettre fin à l’Exil et ne pas dominer la Terre Sainte, la Palestine Historique.

   

  « Enfin tout cela est un très lointain passé, terriblement légendaire »

   

  Je ne me permettrai pas d’attaquer la Révélation Divine. Si Mr. J-M V. est sans Foi, c’est son droit de voir la situation à Ghazza d’un autre point de vue, sur le plan politique par exemple.

   

  Je déplore d’ailleurs que ceux, notamment des politiciens, voire des braves activistes, qui s’expriment sur la Palestine ne connaissent pas la problématique du sionisme ; ils ne tiennent pas compte de l’aspect spirituel et veulent traiter le conflit sionisto-palestinien que du point de vue politique, alors que la Palestine est la Terre Sainte qui fonctionne sur des lois spirituelles, non comme une autre terre. Ils font comme si D’ n’a rien à dire sur Sa terre et son Palais Al-Quds! Cette Terre Sainte appartient au Créateur Qui la donne à qui Il veut et quand Il veut.

   

  Donc, toutes les analyses sont faussées, si l’on ne tient pas compte de tous les paramètres, … et surtout quand on ne connait pas l’histoire du Judaïsme authentique et son opposant le sionisme, de là la confusion entre Juifs et sionistes, surtout quand ces derniers se couvrent de ‘piété’.

   

  Enfin Mr. J-M V. relate une vérité, c’est que « le Peuple Juif est en partie responsable de son sort ». C’est aux Juifs eux-mêmes de s’introspecter et corriger leur conduite de sorte qu’elle soit conforme à la Volonté du Créateur pour ce qui concerne les Juifs. Si le Peuple Juif ne le fait pas, D’ permettre à d’autres d’être un bâton pour le punir davantage et le ramener sur le bon chemin, afin qu’il soit une bénédiction pour toutes les nations, puis de mériter les promesses Divines annoncées par nos Prophètes. Que ce soit bientôt !

  01-08-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  22-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Manifestation
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Invitation : Manifestation "Journée Mondiale d'al-Quds"
  Vendredi 25 Juillet 2014 à Bruxelles (Place de l'Albertine - Vendredi 25/07/2014 15h30)

   

  Bonjour que la Paix de Dieu soit avec vous,


  Nous aimerions que vous puissiez intervenir ce vendredi 25/07 lors de la Grande Manifestation mondiale pour la libération d'al-Quds tenue aussi chez nous a Bruxelles. Ce serait bien de pouvoir ns unir pour adresser notre message a la conscience du peuple.

   Voici le détail.  :  

  Comme chaque année, et depuis plus de trente ans, La Journée Mondiale d’al-Quds  sera à nouveau organisée, et ce, à la fin du mois de Ramadan, le 25.07.2014. Nous espérons vous voir nombreux, hommes, femmes et enfants, puisqu’il s’agit avant tout d’être présent en masse afin de montrer aux peuples démunis et qui subissent l’injustice, que le monde, et nous, citoyens belges de confession musulmane, ne sommes pas indifférents à ce qui se passe

   La ville de Jérusalem (al-Quds), devenue le symbole de l’occupation, de l’humiliation et de l’oppression, ne peut être abandonnée aux mains des sionistes israéliens. Cette ville  appelle tous les hommes et femmes épris de liberté et de justice à défendre son intégrité, sa dignité et son histoire de paix. 

   L’occupation israélienne, impose depuis plus de 60 ans au peuple palestinien un système intelligent et violent d’apartheid qui provoque souffrances et pires injustices  : Aux déplacements de population, spoliations de terres et de maisons,  emprisonnement sans procès, traitement inhumain de la police, violences et exactions de l’armée, opérations des milices des colonies, destruction des infrastructures éducatives, économiques, sanitaires, s’ajoutent les raids des avions de guerre, canons, tanks et mitrailleuses aux check-points dirigés contre un peuple dont on ne compte plus les victimes. 

   L’ambition des sionistes de s’approprier par l’occupation violente et progressive les terres de Palestine, a mis à feu et à sang la ville de Jérusalem où jadis régnaient la sérénité et la paix. 

   L’exclusivité juive, placée au cœur du projet sioniste, menace l’existence de la population palestinienne et remet en question le caractère universel de la ville sainte ainsi que la légitimité des peuples et des religions qui ont toujours fait la société palestinienne historique. La volonté d’Israël d’intégrer à son territoire les terres spoliées menace la stabilité des pays du Proche-Orient. 

  Le  confinement et l’isolement des Palestiniens du reste du monde ne peut plus durer.

   Nous tenons à nous tenir aux cotés du peuple palestinien avec l’engagement de les aider à défendre leurs droits. 

   Cette journée mondiale pour la libération de Jérusalem est un rappel à la conscience des peuples sur  l’importance de la Palestine dans la conscience collective des peuples arabo-musulmans, ainsi que dans le combat que l’humanité doit mener contre cette injustice. 

   La Journée mondiale d’al Quds, est un événement où est affirmée l’idée que la libération et l’indépendance des peuples arabo-musulmans passent par la libération d’al-Quds, et doit dans un horizon plus long nous mener au combat pacifique contre l’oppression.   

   Le Mouvement Citoyen pour la Palestine vous invite à nous rejoindre à  la Manifestation « Journée mondiale d’al-Quds » qui se tiendra le vendredi 25/07/2014 à Bruxelles et dont vous trouverez les détails en pièce-jointe.

   M'Rabet Kamal
  pour le Mouvement Citoyen Palestine
  0486/52.79.30

  22-07-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  21-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lettre ouverte aux Israéliens et aux Juifs
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lettre ouverte aux Israéliens et aux Juifs !

   

  Par Salim Nazzal

   

  Le Dr Salim Nazzal, historien palestino-norvégien spécialiste du Moyen-Orient. Il a beaucoup écrit sur des questions sociales et politiques dans la région. Sa lettre ouverte a été publiée, en anglais, par Countercurrents.org, le 17 juillet 2014.

   Depuis 70 ans, les juifs sionistes nous assassinent. Depuis 70 ans, les juifs sionistes, ou les juifs orthodoxes, nous déplacent, nous tuent, détruisent nos familles, assassinent nos enfants, changent les noms de nos villages, et répandent la terreur en Palestine et dans toute la région. Depuis 70 ans, vous avez fait de votre mieux, soutenus par les forces obscures œuvrant aux Etats-Unis et en Europe, pour nous tuer physiquement, culturellement, moralement et par tous les moyens.

   Vous avez apporté avec vous toute la culture des formes d'oppression provenant de la centaine de pays d'où vous veniez, et les avez utilisées contre nous... dont la dernière en date est de nous transformer en torche vivante. Vous n'avez oublié aucune méthode meurtrière, pour mieux les appliquer à un peuple innocent qui ne vous avait fait aucun mal, et qui vivait en paix jusqu'à ce que vous nous imposiez votre volonté, par la force et la terreur. Pour ensuite rassembler les armes les plus sophistiquées et les plus destructrices au monde et les utiliser en Palestine.

  Tout au long de ces années, vous avez prouvé que vous n'avez pas le moindre sentiment vis-à-vis des autres êtres humains. Votre brutalité est ressentie par chaque Palestinien, et elle est connue du monde entier. En fait, vous avez durci nos cœurs envers vous au maximum. Et votre brutalité a conduit à ériger des montagnes de haine envers vous.

  La politique de l'humiliation et de l'assassinat, sur trois générations de Palestiniens, n'a mené nulle part.

  Vous êtes plus forts militairement, mais nous continuons à résister ; vous êtes plus forts dans les médias et pouvez y dire que ce qui est blanc est noir, mais notre voix arrive à percer, et devient de plus en plus forte. Vous pratiquez toute cette terreur comme si vous deviez toujours avoir le dessus de la situation. Mais ce n'est qu'illusion, votre destin sera le même que celui de tous les pouvoirs coloniaux.

  Nous vous l'avons souvent dit, vivez et laissez les autres vivre, mais vous insistez pour que ce soit vous qui viviez, et nous qui mourions. Nous vous avons montré qu'en dépit de toute votre barbarie, un compromis politique est possible, vivre ensemble égaux en droits et sans guerres.

  Mais vous êtes assoiffés de pouvoir et incapables de comprendre que le pouvoir n'est pas éternel. Et tout aussi incapables de comprendre que la force ne crée pas le droit. Alors, vous devez être totalement persuadés que plus vous nous tuez, plus vous nous privez de liberté, plus vous êtes haïs et plantez les graines des prochaines résistances et guerres.

  Les temps changent. La technologie des armes de destruction a de fortes chances de se retrouver entre les mains de n'importe quel petit pays, ou groupuscule, dans les trente ans à venir. Alors, comment ferez-vous face à cette génération dont vous avez transformé le cœur en une pierre envers vous. Une génération dont vous avez assassiné les amis, humilié et tué les parents et grands-parents sous leurs propres yeux. Une génération qui a grandi avec le slogan sioniste « un bon Palestinien est un Palestinien mort ». Les temps changent. Les Etats-Unis et l'Europe finiront bien par en avoir marre de vous un jour ou l'autre, et on peut déjà en voir quelques signes avant-coureurs !

  Votre arrogance, votre racisme, votre étroitesse d'esprit et votre aveuglement vous ont empêché de voir une vérité toute simple : la route vers la paix doit passer par la justice. Ce qui est possible pour qui veut vivre tous en harmonie sur la terre sainte de Palestine ; mais vous bloquez toutes les possibilités.

  Cette mentalité ne conduit qu'à toujours plus de guerres, de désespoir et de souffrances ; et la menace de la guerre ne cessera jamais de planer sur la Palestine et la région.

  Je ne doute pas que le massacre de Gaza que vous êtes en train de perpétrer ouvrira un nouveau chapitre de guerres toujours plus destructrices en Palestine. Et si après une dizaine de guerres, vous n'avez toujours pas tiré l'enseignement que la loi du plus fort n'est pas la bonne, vous avez choisi la nature des guerres à venir.

  Dans ces guerres, vous aurez face à vous une résistance plus dure menée par une génération de victimes, de sans-abris et d'orphelins que vous aurez vous-mêmes créés !

  Source :
  Countercurrents

  Traduction : CR pour ISM

   Commentaires

  HB

  BSD

  En espérant que parmi nous Juifs, il y en a qui reconnaissent qu’ils sont coupables !

   DG

  Ce genre de lettre devrait être très très largement diffusé. Il résume tellement ce que les sionistes ont fait ET comment ils ont refait avec succès et dépeint le Peuple Juif dans le monde, Rachmono Litzlan ... Gevalt ...

  21-07-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  17-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. Nous sommes tous Ghazza !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

    Voici le message du groupe YECHOUROUN – JUDAISME CONTRE SIONISME, des Juifs orthodoxes antisionistes qui ne peuvent jamais être présents à des manifestations pendant le Shabbat (samedi). Merci au frère Nordine de FREE PALESTINE qui lit notre message ci-dessous lors de la manifestation du 19 juillet ‘14.

   

   

  Avec l’aide du Tout-Puissant

   

  Nous sommes tous Ghazza !

   

  YECHOUROUN – JUDAISME CONTRE SIONISME exprime sa solidarité aux Palestiniens victimes du sionisme, spécialement aux habitants de Ghazza, des civils, hommes femmes, enfants qui font l’objet d’attaques meurtrières de la part de l’occupant sioniste illégal.

   Tout d’abord notre compassion aux familles et amis des victimes innocentes tuées lors des agressions sionistes immondes,  une honte pour l’humanité !

  Nous soutenons la Résistance de nos frères en Palestine, Musulmans et Juifs, contre le sionisme jusqu’à la disparition de cette damnée entité sioniste qui n’est que source de conflit, car cette entité est anti-Thora et non conforme au Droit International.

   Nous condamnons l’existence de l’idéologie sioniste, sa domination en Palestine Occupée ainsi que tous les crimes que les sionistes commettent au nom des Juifs ou du Judaïsme.

   Nous condamnons également les Etats collaborateurs du régime sioniste et déplorons la honteuse participation des Etats-Unis et de certains Etats de l’Union Européenne aux crimes que l’armée sioniste commet envers les habitants de Ghazza. Pourquoi ces politiciens doivent-ils toujours se mettre du mauvais côté ? Que cela concerne la Palestine, le nucléaire iranien, la Libye, la Syrie, l’Iraq, l’Ukraine, … ces politiciens soumis au sionisme se mettent toujours du côté des oppresseurs, des fascistes, des tyrans et récemment se payent des mercenaires pour mettre le chaos au Moyen-Orient !

   Oh frères et sœurs, Musulmans et Juifs, oh gens de toute autres convictions religieuses, philosophiques, mais pour la Justice, mobilisons-nous ! Déjà tant de vies perdues à cause des caprices des démons sionistes qui ne sont jamais rassasiés du sang de leurs victimes.

   Nous exigeons une fois de plus que tout soit mis en œuvre en vue du démantèlement de l’entité sioniste, et qu’à cette action y participe l’ONU qui fut complice avec les pionniers sionistes entre 46 et 48 pour créer cette entité infernale.

   Nous exigeons que l’UE change d’attitude ; elle ne représente pas les populations européennes, elle nous fait honte. Nous réclamons qu’elle arrête sa relation diplomatique et annule tout accord avec le régime sioniste et promeuve le boycott des produits de cette entité criminelle. Les Palestiniens n’ont pas seulement besoin d’argent, ils ont surtout besoin d’être libres et se développer avec leur tradition, arabité, Islam. Nous encourageons les pays partisans de l’Axe de la Résistance à continuer le combat pour la Palestine Libérée du joug sioniste.  Succès au Jihad Islamique, la RII, Assad, Hezbollah !

   Nous encourageons les natifs Palestiniens eux-mêmes de se lever et de défendre leurs causes légitimes : terre, vie, propriétés. Chers Palestiniens, tout vous est permis pour chasser l’occupant sioniste de votre terre. Aussi combattez vos traîtres au milieu de vous (chefs, milices), les collaborateurs du régime sioniste. Ils ne représentent pas le peuple palestinien!

   Enfin, nous encourageons chaque homme, chaque femme de bonne volonté à s’engager concrètement avec ses moyens où qu’il est pour dénoncer l’injustice, l’arrogance américano-sioniste pour que justice soit rendue aux peuples opprimés.

   

  Nous sommes tous Ghazza !  كلنا غزة

   

   

  Bijlagen:
  Gaza, nous sommes tous Gaza.jpg (222.1 KB)   

  17-07-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  08-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Le Courrier des Amis:le sionisme est extrémiste par essence
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Le Courrier des Amis

  La preuve par 300 prépuces: le sionisme est extrémiste par essence

   

  Certains imaginent qu'il existe un sionisme modéré (j'ai moi-même dû employer cet oxymore) mais c'est en réalité une illusion qui est en train de se dissiper sous nos yeux.


  On constate par exemple que ceux que d'aucuns considéraient comme des sionistes modérés, les travaillistes, sont aujourd'hui à la marge de l'échiquier politique sioniste.


  De toute façon, si les travaillistes ont certainement longtemps été modérés avec les travailleurs juifs ashkénazes, ils ne se sont guère distingués de leurs concurrents de droite en matière de bellicisme et de colonisation. Shimon Peres, le résidu travailliste qui préside l'entité sioniste pour quelques jours encore, incarne parfaitement ce propos.

  Le sionisme, c'est comme le nazisme, il n'en existe pas de version modérée sauf dans la tête de quelques esprits qui ont des problèmes avec la logique. Et la logique du sionisme est implacable qui affleure avant de submerger les naïfs de tous bords par son déchaînement de violence verbale et meurtrière.

   

  L'affaire des trois jeunes auto-stoppeurs sionistes assassinés en Cisjordanie donne l'opportunité au sionisme de se monter sous son jour le plus cru, le même que celui qui l'a amené à expulser des centaines de milliers de Palestiniens de leur patrie, à se doter de l'arme atomique, à agresser à plusieurs reprises des nations arabes, à assassiner des Palestiniens, leaders politiques, militants armés et surtout simples civils, à se murer lui-même dans un ghetto etc.

   

  Pourtant on ne sait pas qui a tué les trois auto-stoppeurs juifs. Ils ont en effet été pris en stop dans un secteur de Cisjordanie contrôlé par l'armée sioniste ; les autorités sionistes ont ensuite tour à tour accusé de ce kidnapping l'Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL), le Hamas et l'Autorité Palestinienne.

   

  Le Hamas a démenti avoir enlevé les jeunes auto-stoppeurs, un démenti d'autant plus crédible que 1) le Hamas n'a aucune marge de manœuvre en Cisjordanie où il est traqué aussi bien par l'armée sioniste que par la police de Mahmoud Abbas et 2) que si le Hamas avait capturé ces jeunes gens, il l'aurait fait savoir pour obtenir un échange de prisonniers.

   

  Par ailleurs, on peut se demander s'il est judicieux de faire de l'auto-stop dans une zone où on est établi en qualité de colon, c'est-à-dire en tant que participant à un crime de guerre.


  Je disais donc qu'il n'y a pas de sionisme modéré et c'est ce que viennent de découvrir avec stupeur d'anciens membres d'un mouvement de jeunesse sioniste religieux réputé modéré.

   

  Le chef de World Bnei Akiva appelle à faire payer le prix du 'sang pour [le meurtre] des adolescents israéliens'

  Le rabbin Noam Perel, secrétaire général du mouvement mondial de jeunesse depuis 2012 exhorte le gouvernement à faire de l'armée isrélienne une armée de vengeurs 'qui ne s'arrêteront pas à 300 prépuces de Philistins


  par Or Kashti, Haaretz (Sionistan)l. 2 juillet 2014 traduit de l'anglais par Djazaïri

  Le secrétaire général de World Bnei Akiva, le rabbin Noam Perel, a appelé à venger 'enlèvement et l'assassinat de trois adolescents israéliens dont les cadavres ont été retrouvés lundi.

   

  « Toute une nation et des siècles d'histoire exigent la vengeance, » a écrit Perel sur sa page Facebook après la découverte des corps.

   

  « Le gouvernement israélien se rassemble pour une réunion de vengeance qui n'est pas une réunion de deuil. Le maître est devenu fou en voyant les corps de ses fils. Un gouvernement qui transforme une armée de chercheurs en armée de vengeurs, une armée qui ne s'arrêtera pas à 300 prépuces de Philistins, » a écrit Perel dans une allusion au récit biblique de David qui tua 200 Philistins et donna leurs prépuces au roi Saül pour prix des épousailles avec sa fille. Lire la suite : http://mounadil.wordpress.com

  08-07-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  04-07-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Six Questions to Rabbi Arki TEITELBAUM
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

    A Ehrlicher Yid fun Brooklyn

  6 Questions to Rabbi Arki Teitelbaum

   

  1) IF THE BOYS HAD BEEN ABDUCTED FROM BNAI BRAK OR HAIFA, WOULD HE HAVE ALSO BLAMED THEIR PARENTS FOR LETTING THEM "STUDY TORAH AND LIVING" AMONG THE "MURDERERS"??

   

  2) WHICH  "MURDERERS" DID THE BOYS LIVE AMONG IN THE YESHIVA IN GUSH ETZION? THE ZIONIST MURDERERS? THERE WERE NO ARABS LIVING NEAR THAT YESHIVA.

   

  3) IF THEY WERE IN A YESHIVA IN JERUSALEM, WOULD THEY STILL BE IN THE MIDDLE OF "ARAB MURDERERS" OR DOES THE DANGER OF BEING UNDER THE ZIONISTS ONLY EXIST IN THE WEST BANK?

   

  4) WHY ARE THE ARAB PEOPLE MURDERERS? WHY DID HE NOT CALL THE ZIONISTS MURDERERS? DO THE ZIONISTS HAVE THEIR HOMES DEMOLISHED, LAND STOLEN, PARNASA DESTROYED, FAMILIES EXPELLED?? AND IF THE ARABS ARE NOYKEM (TAKE REVENGE) FOR WHAT THE ZIONISTS DO TO THEM, WHY ARE THEY "DEN OF MURDERERS"??

   

  5) DO THE ISSURIM OF THE SHALOSH SHVUAS ONLY APPLY IN THE WEST BANK??

  AND ARE JEWS ONLY IN DANGER IN THE WEST BANK??

   

  6) WHY DOESN'T ARON TEITELBAUM TELL THE TRUTH, THAT THE SUFFERING OF JEWS (ANI MATIR ES BESARCHEM.......) IS BECAUSE OF THE FORBIDDEN MURDEROUS ZIONIST STATE THAT MUST BE DISMANTLED?

   

  DG

  Aron Teitelbaum is a filthy Zionist and a left-wing ZIONIST...........

  By the way, loyal "Satmarers" like to say that they only follow what the Satmar Rov said, and not new things. Well.....then how could Satmarers use cell phones nowadays since the Satmar Rov never talked about any kind of cell phones.????

   

   

  HB

  הלוואי that the Chassidim Satmar Rebbe, Yoel Teitelbaum זי"ע, follow their Rebbe! We wouldn’t have fallen so low to the point of needing their money for our Moïsdes. It’s been so long he's gone, but he left us his writings that only a few of his Chassidim read and apply. It’s true that there has been an evolution of the Zionist side, but not in the background. At the time, the Rebbe did with the people he had. I'm not sure he always received the correct and objective information. It was perhaps sometimes Zionist news interpretations. It’s like with a Dayan, his Psaq depends on how questions are asked, and what elements of the situation are brought. His Zionism in his time could have been more consistent... but even his Chassidim didn’t always understand him.

   

   

  MYZ

  B''H

   

  The following comes from a Jerusalem Post's article (for the full article, read here: http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/World-Jewry-denounces-Satmar-Rebbe-361505):


  Such words bring disgrace to god, ultra-Orthodox Rabbi and MK Dov Lipman said, adding that Satmar can “choose the path of hatred and bringing disgrace to God while the rest of the Jewish people choose unity, love and bringing sanctity and glory to God’s name.”

  “There is nothing new in the position of Satmar that the State of Israel poses a danger to the spiritual well-being and to the security of the Jewish people.

  What deserves attention is the fact that the Satmar Rebbe implies that living within the boundaries of the Green Line is safe. This subtle change might signal that one day they will recognize the Jewish state as well, but it might take them another 60 years,” Rabbi Pinchas Goldschmidt, head of the Conference of European Rabbis, quipped.

   

   

   

  Zionism in the name of Breslov

   

   

  מוהרא"ש בהילולת הרבי מחב"ד: "הנרצחים זכו שאיחדו את ישראל"
  ג' תמוז תשע"ד, 01/07/2014
  במהלך הילולת הרבי מליובאוויטש שנערכה ביבנאל, הספיד מנהיג ברסלב את שלושת הנערים החטופים שנרצחו בדם קר ואמר כי "בזכות שלושת הקדושים כל עם ישראל בכל העולם כולו התאחדו יחד" 

  בזמן הלוויתם המצמררת של שלושת הנערים החטופים שנרצחו באכזריות - נפתלי פרנקל, אייל יפרח וגיל-עד שערהשם יקום דמם - נערכה ביבנאל עיר ברסלב התוועדות חסידית לכבוד הילולת הרבי מחב"ד זי"ע ששולבה עם הספד מר על הירצחם של השלושה.

  בדברים שנשא במעמד כבוד קדושת מוהרא"ש שליט"א מנהיגם של חסידי ברסלב, אמר כי "בזכות שלושת הקדושים - יעקב נפתלי בן אברהם, גיל-עד מיכאל בן אופיר ואייל בן אוריאל - ראינו עכשיו דבר שלא ראינו הרבה דורות, כל עם ישראל בכל העולם כולו התאחדו יחד. אין דבר כזה חילונים, דתיים, ספרדים, אשכנזים, זה הכל הגלות, אלו שמות של הגלות", אמר הצדיק מיבנאל.

  עוד הוסיף: "כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, כולם-כולם. הם איחדו את כלל נשמות ישראל, לב מי לא דאב? מי לא אמר תפילה? מי לא שפך את ליבו 'ריבונו של עולם שנראה אותם, שנמצא אותם'? כולם התאחדו יחד, הזכות הזו שתגן עלינו. הקידוש השם שהם קידשו שם שמיים, זה יקרב לנו את הגאולה שנגאל כבר".

  קודם לכן הזכיר את דברי הרבי מליובאוויטש בנוגע להחזרת שטחים לערבים אשר יש החושבים שבכך יירגע המצב ויהיה שלום. "אדרבה, זה מגלה את החולשה שלנו", הסביר מוהרא"ש.

  » לעוד חדשות ברסלב הקליקו כאן

  Bijlagen:
  6 questions 2014-07-04 - 1.png (273.6 KB)   
  6 questions 2014-07-04 - 2.png (150.3 KB)   

  04-07-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)
  26-06-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.FOLIE SIONISTE BRESLEV
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Le Courrier des Amis :

   

  Pèlerinage en Ukraine et trafic de drogue

   

  L'Ukraine fait l'actualité pour de graves raisons politiques mais elle pourrait la faire aussi dans la rubrique des faits divers. Par exemple avec l'arrestation d'un Juif ultra-orthodoxe qui contrôlait un réseau de trafic de drogues qui utilisait comme mules des coreligionnaires qui se rendaient en pèlerinage dans la ville ukrainienne d'Ouman.

   

  Ouman abrite en effet la tombe du rabbin  Nahman de BRESLEV, le fondateur d'une importante dynastie hassidique. Cette tombe est visitée par des dizaines de milliers de fidèles à l'occasion du Nouvel An juif.

  Un sexagénaire ultra-orthodoxe aurait dirigé un réseau de trafic de drogue en Europe

  Arutz Sheva (entité sioniste) 24 juin 2014

   

  Des agents de la police de Jérusalem ont arrêté un Juif ultra-orthodoxe d'une soixantaine d'années qu'ils soupçonnent de diriger un réseau de trafic de drogue en Europe. Le suspect recherchait les ultra-orthodoxes qui se rendent à Ouman en Ukraine et leur demandait de transporter les narcotiques pour son compte.

   

  La police a aussi arrêté des messagers que le suspect avait envoyés à l'étranger. Le suspect sera inculpé plus tard dans la journée de mardi.

   

  http://dzmounadill.blogspot.com/2014/06/pelerinage-en-ukraine-et-trafic-de.html

  26-06-2014 om 00:00 geschreven door Naphtali HIRSCH  


  >> Reageer (0)


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Notre prière pour le démantèlement de l'entité sioniste
  Foto

  Shmiel Mordche BORREMAN,

  votre humble serviteur

  © Sine Vanmenxel


  Foto

  Foto

  Solidarité avec la jeune résistante palestinienne Ahed TAMIMI !

  Libérez l'enfant A'hed Tamimi


  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Foto

  Foto

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  L’APRÈS-GAZA : Soyez confiants, mais craignez le pire !


  LA LIBÉRATION DE LA PALESTINE EST INSÉPARABLE DE LA LUTTE CONTRE LES RÉGIMES ARABES (vendus à l’impérialisme américain et collabos de l’entité sioniste)
  Foto

  AL JAZIRA = DESINFORMATION SIONISTE


  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!